Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 22 (1), 1-11, (1), 1-11, 2010 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi M. Yavuz SOLMAZ, Mete Onur KAMAN, Kadir TURAN, Adın TURGUT Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet Bu çalışmada, altıgen petek (balpeteği) apılı kompozit levhaların eğilme davranışları incelenmiştir. Kompozit levhaların üze örtüsü, polester/cam fiberden üretilmiş olup petek hücre malzemesi olarak polester emdirilmiş kâğıt ve alüminum kullanılmıştır. Farklı hücre boutlarında anı hacme sahip petek apılı levhalar üç nokta eğilme deneine maruz bırakılarak hücre oğunluğu ve petek malzemesinin eğilme daanımına etkisi araştırılmıştır. Sonuçta levhaların eğilme daanımı, petek hücrelerin kama rijitlikleri ve modülü tespit edilmiştir. Kâğıt hücreli levhaların eğilme daanımlarının alüminum hücrelilere göre daha üksek olduğu bulunmuştur. Alüminum hücreli levhalarda ük ugulanan bölge civarında bölgesel hücre ezilmesi ve kama hasarları, kâğıt hücreli levhalarda ise bu hasarlara ek olarak bölgesel çatlaklar ve kısmen üze örtüsü/hücre arılması gözlemlenmiştir. Petek apı hücre oğunluğunun artmasıla levhaların eğilme daanımları ve hücrelerin kama rijitlikleri artmıştır. Anahtar kelimeler: Balpeteği kompozit levhalar, Üç nokta eğme denei, Kompozit malzemeler. Investigation of Bending Behaviors of Honecomb Sandwich Panels Abstract In this stud, bending behavior of honecomb sandwich panels was investigated. Face sheet of honecomb sandwich panels was produced from polester/glass fiber composite. For core materials, polester impregnated paper and aluminum were used. Effect of core densit and core material on bending strength was examined b using three point bending test for honecomb sandwich panels with the same volume but different core dimensions. The results of bending tests were used to determine the bending strength of panels and shear stiffness and modulus of cores. It was found that bending strength of paper core was higher than that of aluminum core. At the near field of the loaded zone, local core crush and shear failure were observed for the aluminum core panels. However, for the paper core panels, in addition to these failures local cracks and partl face sheet core debonding were observed. Bending strength and shear stiffness of cores increased with increasing core densit of honecomb sandwich panels. Kewords: Honecomb sandwich panels, Three point bending test, Composite materials. 1. Giriş Petek apılı kompozit levhaların üretimi zor ve pahalı olmasına rağmen; üksek enerji sönümleme kabilieti, hafiflik, üksek kama ve eğilme rijitliği gibi özellikleri nedenile kullanım alanını havacılık, uza ve otomotiv endüstrisinde hızla arttırmaktadır. Petek apılı kompozit levhaların hücre kısmını altıgen petek a da balpeteği denilen hafif oğunluklu kısım oluşturur (Şekil 1). Petek hücre boutları levhanın oğunluğunu belirler. Balpeteği hücrelerin alt ve üst üze örtüsü ile kaplanması sonucunda sandviç kompozit levhalar elde edilmiş olur. Yüze örtüsü olarak genellikle kompozit plakalar kullanılır. Hücre oğunluğu, üksekliği ve malzemesinin anında kompozit üze örtü malzemesi seçimi petek apılı kompozit levhaların kullanılacağı ere göre tasarımcılar için çeşitli seçenekler sunar. Bu durumda ideal petek apılı kompozit levha seçiminde, belirlenen levhanın mekanik

2 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut özellikleri ön plana çıkar. Özellikle üze örtü malzemesi, petek apılı kompozit levhaların eğilme daanımı üzerinde önemli role sahiptir. Paik ve diğ. [1], denesel ve teorik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında alüminum petek hücreli kompozit levhaların daanımlarını tespit etmişlerdir. Basitleştirilmiş teorik bağıntılardan ararlanarak buldukları levha daanımlarını üç nokta eğme, eksenel basma ve anal ezilme deneleri sonucunda elde ettikleri sonuçlarla karşılaştırmışlar ve sonuçları grafikler halinde sunarak kompozit levhalarda oluşan hasar karakteristiklerini belirlemişlerdir. Bunawanichakul ve diğ. [2], hücre malzemesi olarak kâğıt, üze örtüsü olarak ise karbon fiber/epoksi kompozit levha kullanarak ortasında pim bulunan petek apılı levhalardan tek pimi çıkarma testi (pull-out) gerçekleştirmişlerdir. Hücre kaması ve burkulması, üze örtüsü hasarı ve pimin kompozit levhadan çıkması sırasında oluşturduğu ezilme hasarlarını lineer olmaan sonlu elemanlar metodula modelleerek sonuçları denesel verilerle karşılaştırmışlardır. Akta ve diğ. [3], sonlu elemanlarda katı modellemee ugun homojenleştirilmiş malzeme modeli ve arı uarlamalı saısal eşleşme (SAC) tekniği kullanarak petek apılı kompozit levhaların ezilme davranışlarını modellemişler ve SAC modelinin ezilme davranışı ve hasar oluşumunu modellemee daha ugun olduğunu tespit etmişlerdir. Yüze örtüsü Petek apılı hücre Şekil 1. Petek apılı kompozit levha ve hücre boutları. Galletti ve diğ. [4] tarafından, eğilmee maruz petek apılı kompozit levhaların hasar tipleri ve daanımları araştırılmıştır. Çalışmada hasar oluşumunun üze örtüsünün mekanik daanımının aşıldığı durumda medana geldiğini belirlenmiştir. Fiedler ve Öchsner [5], farklı hücre tipindeki sandviç apıların eğilme davranışlarını inceleerek bu apıların eğilme daanımlarını ve hasar tiplerini belirlemişlerdir. Hücre malzemesi olarak; petek, alüminum köpük ve küre şeklinde boşluklu metal apılar kullanmışlardır. He ve Hu [6], petek apılı kompozit levhalarda üze örtüsü ile hücre ağırlık oranlarının % arasında olması gerekliliğini belirlemişlerdir. Bu ağırlık oranı aralığında üretilen numunelerin eğilme daanımları ile teoriksel değerler arasında uumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Belouettar ve diğ. [7], dört nokta eğme testi ugulaarak petek apılı kompozit levhaların orulma davranışlarını incelemişlerdir. Çalışmalarında petek hücre oğunluğu ve boutunun maksimum ük, hasar başlangıcı ve ilerlemesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Jen ve diğ. [8], petek apılı kompozit levhalarda üze örtüsü ile petek hücrenin apıştırıcı ile birleştirilmesi durumunda kullanılan apıştırıcı miktarının eğilme orulması üzerine etkisini araştırmışlardır. Sonlu 2

3 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi elemanlar metodunu kullanılarak ara üze gerilmelerini elde etmiş ve bu gerilmeleri orulma ömrünün tahmini için kullanmışlardır. Othman ve Barton [9] statik ve dinamik çarpma ükü etkisindeki petek apılı kompozit levhalarda hasar başlangıcı ve ilerlemesini araştırmışlardır. Üç nokta eğme denei aparak sandviç levhaların ük taşıma, enerji sönümleme karakteristikleri ve hasar mekanizmalarını tespit etmişlerdir. Etkili hasar mekanizmalarını; ük temas üzei etrafında basınç hasarı, hücre ezilmesi ve üze örtüsü çekme hasarı olarak belirlemişlerdir. Daniel ve Abot [10], denesel olarak sandviç levhaların eğilme davranışlarını denesel olarak araştırmış ve elde ettikleri sonuçları teoriksel sonuçlarla karşılaştırarak, sonuçların birbirile uumlu olduğunu göstermişlerdir. Pan ve diğ. [11] tarafından alüminum petek hücreli kompozit levhaların eksenel kama deformason davranışı incelenmiştir. Kama testi sonucunda ük-er değiştirme grafiğinden; kama ükünün maksimum bir değere ulaştığını bu değerden sonra ani bir düşüş gösterdiğini ve daha sonra ükün sabit kaldığını gözlemlemişlerdir. Kama deformason sürecini; elastik deformason, plastik deformason, hücre duvarı kırılması ve petek hücreleri ile üze örtüsünün arılması şeklinde tanımlamışlardır. Arslan ve Kaman [12], alüminum, polester reçine emdirilmiş cam elaf ve kâğıt petek hücreli kompozit levhalar üreterek, basma ve çarpma ükleri altında bu levhaların, maksimum daanım, kırılma, deformason ve enerji sönümleme özelliklerini araştırmışlardır. Bu çalışmada, farklı hücre oğunluklarında anı hacme sahip kâğıt ve alüminum petek hücreli kompozit levhalar üretilmiştir. Hücrelerin alt ve üst üzeleri rastgele dağılımlı cam fiber/polester kompozit plakalarla örtülerek kompozit sandviç apılar elde edilmiş ve bu numuneler üç nokta eğme deneine tabi tutulmuştur. Eğme denei sonucunda sandviç levhaların eğilme daanımları ve petek hücre apılarının kama rijitlikleri tespit edilmiştir. 2. Petek Yapılı Kompozit Levhaların Üretimi Petek apılı kompozit levhalar; balpeteği şeklindeki hücrelerin ve üze örtüsü plakalarının üretilmesi ve daha sonra bu iki apının birleştirilmesile elde edilirler. Petek apıların üretiminde uzatma ve kıvırarak şekil verme olmak üzere genellikle iki temel teknik kullanılır [12]. Bu çalışmada petek hücre malzemesi olarak 0.15 mm kalınlığında alüminum ve ortalama 0.45 mm kalınlığında polester reçine emdirilmiş kâğıt kullanılmıştır. Polester emdirilmiş kağıdın polester hacim oranı % 77.8, kağıdın hacim oranı ise % 22.2 dir. 48 mm genişliğinde şerit halinde hazırlanan petek malzemeleri öncelikle altıgen kesitli metal kalıplar arasına erleştirilmiş daha sonra kalıplar sıkıştırılarak kıvrılmış şeritler elde edilmiştir. Üretilen şeritlerin hücre duvarları apıştırıcı kullanılarak birleştirilmiş ve altıgen kesitli petek apılı (balpeteği) hücreler elde edilmiştir (Şekil 2). Alüminum levha Kıvrılmış şerit Şeritlerin birleştirilmesile elde edilen petek apılı hücre Kıvırma kalıpları Şekil 2. Petek hücrelerinin üretim aşamaları. 3

4 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut Şekil 3. Farklı hücre boutlarına sahip metal kalıplar ve üretilen petek apılı hücreler. Levhaların sıkıştırılması esnasında kalıp ile levhalar arasındaki sürtünmeden dolaı petek malzemesinde oluşacak kesme ve ırtılma hasarını önlemek amacıla kalıp ağlanmıştır. Şekil 3 de şerit halindeki levhaların kıvrılma işleminde kullanılan farklı hücre boutuna sahip kalıplar ve üretilen balpeteği hücreler gösterilmiştir. Bu çalışmada üze örtü malzemesi olarak cam fiber ve polester reçineden oluşan kompozit levhalar kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak, Erco Polester E-6 döküm tipi polester reçine, sertleştirici (hardener) olarak Erco Mek Peroksit Ece Perox ve hızlandırıcı olarak da Erco Kobalt Oktaat (%6) - Ece Drer kullanılmıştır. Karışım oranı olarak 50 gr reçinee karşılık 4 gr sertleştirici ve 4 gr hızlandırıcı seçilmiştir (50:4:4). Matris malzemesi içerisine iki tabaka halinde rastgele dağılıma sahip cam fiber erleştirilerek ortalama t =2.4 mm kalınlığında kompozit üze örtüsü plakaları üretilmiştir. Üretilen polester/cam fiber üze örtüsünün fiberin hacim oranı % 49.32, polester hacim oranı ise % dir. Kompozit plakaların katılaşması sırasında petek hücreler plakaların üzerine erleştirilerek üze örtüsü ile petek hücrelerin sıvı haldeki matris ardımıla birleşmesi sağlanmıştır. Bu işlem neticesinde matris malzemesi ile üze örtü malzemesinin ük altında ideal etkileşimi sağlanmıştır. Katılaşma sürecini tamamlaan kompozit plaka ile ona apışmış haldeki petek hücre apısının diğer üzei de anı işlemler tekrarlanılarak petek hücrelerin her iki tarafı kompozit plakalar ile kapatılmıştır (Şekil 4). Oda sıcaklığında katılaşma sürecini tamamlaan sandviç apı tel testere ile petek hücre boutlarında kesilerek dene numuneleri hazırlanmıştır. 3. Üç Nokta Eğme Denei Üretilen kompozit levhaların eğilme davranışları üç nokta eğme denei ile incelenmiştir. H=5, 15 ve 25 mm olmak üzere üç farklı hücre boutunda üretilen petek apıların resmi ve hücre saıları ise Tablo 1 de, dene numunelerinin boutları ise Şekil 5 de verilmiştir. Eğme deneleri UTEST (1kN) marka üniversal çekme/basma test cihazında 0.5 mm/dak. basma hızında gerçekleştirilmiştir. Dene sonucunda farklı hücre oğunluğuna sahip numunelerin ük-sehim grafikleri elde edilmiştir. Şekil 4. Petek hücre ile kompozit plakanın birleştirilmesi. 4

5 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Malzeme Tablo 1. Eşit hacimli numunelerin hücre bout ve saıları. Hücre boutu (H:mm) Alüminum Hücre Saısı Hücre boutu (H:mm) Kâğıt Hücre Saısı Yüze örtüsünün eğilme gerilmesi (σ), petek hücrelerin ise kama gerilmesi taşıdığı kabul edilerek (Şekil 5); levhaların apmış olduğu toplam sehim miktarı; 3 Pl Pl δ = + (1) 48 E I 4 AG h şeklinde azılabilir [1,13,14]. Burada; E : Yüze örtüsünün elastisite modülü, I : Atalet momenti, P : Ugulanan ük, l : Mesnetler arası mesafe, A : Petek hücrenin kesit alanı ( A = T W ), G h : Petek hücrenin kama modülüdür. Şekil 5 e göre üze örtünün eğilme rijitliği; 5

6 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut Yük (P) 85 mm 85 mm σ t τ x T P/2 l=125 mm P/2 W=45 mm t Şekil 5. Dene şartları ve numune boutları. 2 3 T + t t D = E = I E 2 W t + (2) 2 12 olarak azılır [6]. Pratik ugulamaların çoğunda t 0.02 < < 0.1 oranı geçerli olup, T çalışmamızda bu oran 0.05 tir. T + t T kabul edildiğinde (2) eşitliği aşağıdaki şekle dönüşür [1,6, 10]. D E I 1 E 2 W t T 2 = = (3) Yüze örtüsünün elastisite modülünü hesaplamak amacıla çekme numunesi hazırlanmış ve dene sonucunda elde edilen gerilme-şekil değiştirme grafiği Şekil 6 da verilmiştir. Kompozit malzemenin fiber doğrultusu rasgele dağılımlı olduğundan fiber takviesi (1) ve fiber takviesine dik doğrultudaki (2) elastisite modülleri birbirine eşit olup Şekil 6 daki gerilme-şekil değiştirme grafiğinin eğiminden E1 = E2 = E = 5500 MPa olarak hesaplanmıştır. (3) eşitliği kullanılarak, petek apılı kompozit levhaların eğilme rijitliği D = Nmm 2 olarak bulunmuştur. Üretilen petek hücrelerin kama rijitliklerini hesaplamak amacıla (1) eşitliği; l S = Gh A = (4) 3 1 l 4( ) m 48 D şeklinde azılabilir. Burada; m : Her bir eğilme numunesine ait ük-sehim sehim grafiğinin başlangıç eğimidir ( δ P ). Petek apılı kompozit levhanın maksimum eğilme daanımı; E M σ = (5) D dır. Burada; : üze örtüsü kesitinin tarafsız eksenden olan uzaklığı olup, M : maksimum eğilme momenti ise, P l M = (6) 4 değerine eşittir. P : Eğilme denei sonucu elde edilen ük sehim grafiğindeki maksimum kritik T + t T ük değeridir. = şartı azılarak 2 2 (5) eşitliği; σ = P l 4W T t (7) olarak elde edilir [1,6]. 6

7 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Gerilme (MPa) P ,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 Şekil değiştirme oranı (%) Balpeteği üze örtüsü malzemesi, polester/cam fiber Şekil 6. Yüze örtüsünün gerilme-şekil değiştirme grafiği. 4. Sonuçlar Üç nokta eğme denei sonucunda farklı hücre boutlarına sahip alüminum ve kâğıt petek apılı kompozit levhalar için elde edilen ük-sehim grafikleri sırasıla Şekil 7 ve 8 de verilmiştir. Levhaların maksimum eğilme daanımları ve hücrelerin kama gerilmeleri Şekil 7 ve 8 de görülen ük-sehim grafiklerinin lineer bölgesinden ararlanılarak tespit edilmiştir. Grafikler incelendiğinde kâğıt hücreli levhaların maksimum kritik ük değerinin alüminum hücreli levhalara göre daha üksek olduğu görülmektedir. Polester emdirilmiş kâğıdın elastisite modülü aklaşık olarak 7 GPa (Şekil 9), alüminumun elastisite modülü ise 70 GPa olmasına rağmen, kâğıdın et kalınlığının (0.45 mm) alüminuma göre (0.15 mm) daha fazla olması, buna bağlı olarak da ük etkisindeki altıgen kesit kalınlığının artması bu sonucun ortaa çıkmasına neden olmaktadır. En üksek kritik ük değeri H=5 mm için kâğıt petek apılı levhada N olarak, en düşük ük değeri ise alüminum malzeme için H= 25 mm hücre boutunda N olarak bulunmuştur. Hücre boutunun artmasına bağlı olarak hem maksimum ük değerinin hem de rijitliğin her iki petek hücre malzemesi için azaldığı görülmüştür. Yük-sehim grafiklerinden elde edilen eğim ve maksimum kritik ük değerleri kullanılarak (4) ve (7) eşitlikleri ardımıla alüminum ve polester reçine emdirilmiş kâğıt hücreli kompozit levhaların farklı hücre boutu için eğilme daanımları ( σ ), petek hücre kama rijitlikleri ( S ) ve kama modülleri ( G h ) elde edilmiş ve Tablo 2 de verilmiştir. Hücre boutunun artması maksimum kritik ük değerinin azalmasına dolaısıla da numunelerin eğilme daanımlarında düşüşe neden olmuştur. Kâğıt hücreli levhaların tamamının eğilme daanımları alüminum hücreli olanlardan daha üksektir. H=25 mm hücre boutundaki kâğıt hücreli levha için σ = 8.71 MPa iken, H= 5 mm alüminum hücreli levha için bu değer 8.32 MPa dır. 7

8 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut = 1831,2x + 175,53, H=5 mm Yük (N) = 904,62x - 45,147, H=15 mm = 503,75x + 65,575, H=25 mm Sehim (mm) H=5 mm H=25 mm H=15 mm H=5 mm kritik ük değeri H=15 mm kritik ük değeri H=25 mm kritik ük değeri Şekil 7. Alüminum petek hücreli kompozit levhaların farklı hücre boutları için ük-sehim grafikleri Yük (N) = 2945,6x + 32,857, H=5 mm = 2200,2x - 93,737, H=15 mm = 1056,3x + 17,327, H=25 mm Sehim (mm) H=5 mm H=15 mm H=25 mm H=5 mm kritik ük değeri H=15 mm kritik ük değeri H=25 mm kritik ük değeri Şekil 8. Kâğıt petek hücreli kompozit levhaların farklı hücre boutları için ük-sehim grafikleri. Hücre boutunun artmasıla hem kâğıt hem de alüminum hücrelerin kama modülleri azalmıştır. En üksek kama modülü H=5 mm de MPa olarak kâğıt için elde edilmiştir. Anı hücre boutuna sahip kâğıt hücrelerin kama modülleri Al göre daha üksektir. Petek apılı kompozit levhaların eğilme daanımlarının anı sıra oluşan hasar tiplerinin de belirlenmesi önemlidir. Hücre malzemesinin anı sıra petek hücre ile üze örtüsünü birleştirmek amacıla kullanılan apıştırıcının, ük temas üzei etrafında oluşan hücre ezilmesi, kama davranışı vb. hasar tipleri oluşumu üzerine önemli etkisi vardır. Çalışmada kompozit plakanın petek apı ile katılaşma öncesi birleştirilmesi sağlanmış, dolaısıla da cam fiber/polester plaka ile petek apının etkileşimi hasar tiplerini etkilemiştir. 8

9 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Gerilme (MPa) = 7081,7x - 3, ,005 0,01 0,015 0,02 Şekil değiştirme oranı (%) Kağıt/polester hücre malzemesi Doğrusal eğim Şekil 9. Polester emdirilmiş kâğıt hücre malzemesinin gerilme-şekil değiştirme grafiği. Tablo 2. Farklı hücreli petek apılı kompozit levhaların eğilme daanımları ve hücre kama rijitlikleri. H m (N/mm) P (N) σ (N/mm 2 ) S (N) G h (N/mm 2 ) Kâğıt Alüminum Alüminum hücreli kompozit levhalarda ük temas üzei etrafında dene başlangıcında petek hücre duvarı burkulması, bölgesel hücre ezilmesi ve de ük artışına bağlı olarak üze örtüsü ile hücre birleşim bölgesinde kama gözlemlenmiştir (Şekil 10). Bu durum diğer hücre boutundaki alüminum petek apılı kompozit levhalar için de geçerlidir. Kâğıt petek hücreli kompozit levhaların hasar davranışları, alüminum petek hücreli kompozit levhadakiler ile benzer davranışlar göstermiştir. Ancak ük temas bölgesi etrafında belirli bir ük sonrası eğilme etkisile oluşacak kama gerilmesi, H=15 9 ve 25 mm hücre boutlarında hücre duvarı burkulması sonrasında 45 0 lik açılarda çatlak oluşumlarına sebep olmuştur [2, 7]. Bu durum H= 15 mm hücre boutu için Şekil 11 de gösterilmiştir. H=5 mm boutundaki hücreler için ise kama rijitliğinin artmasından dolaı hasar üze örtüsü ile hücrelerin arılması şeklinde oluşmuştur (Şekil 12). Yük artışı ile alüminum hücrelerdekine benzer olarak, ükün ugulanma bölgesi civarında hücre ezilmesi hasarı medana gelmiştir.

10 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut Bölgesel hücre ezilmesi Hücre kamaları Şekil 10. H=25mm için alüminum petek hücreli kompozit levhanın hasar aşamaları Hücre duvarı burkulması Hücre ezilmesi 45 0 çatlak oluşumu Şekil 11. H=15mm için kâğıt petek hücreli kompozit levhanın hasar aşamaları. Bölgesel hücre / üze arılması Şekil 12. H=5mm için kâğıt petek hücreli kompozit levhanın hasar aşamaları. 5. Tartışma Petek apılı kompozit levhalar gittikçe artan kullanım alanlarıla günümüzün mühendislik apılarındandır. Hücre boutu, et kalınlığı ve üze örtü malzemesi petek apılı kompozit apıların kullanım eri ve amacına ugun olarak optimum özelliklerde belirlenmesi gereken parametrelerdir. Bu çalışmada H=5, 15 ve 25mm hücre boutlarında alüminum ve polester 10 reçine emdirilmiş petek apılı kompozit levhaların üç nokta eğme denei ile eğilme daanımları, petek hücrelerin ise kama rijitlikleri tespit edilmiştir. Dene sonucunda alüminum ve kâğıt hücreli levhalarda oluşan hasar mekanizmaları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur:

11 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Petek apılı kompozit levhaların üze örtüsü olan cam fiber/polester kompozit plakanın eğilme rijitliği Nmm 2 olarak hesaplanmıştır. Polester reçine emdirilmiş kâğıt hücreli kompozit levhaların eğilme daanımları, bütün hücre boutları için alüminum hücreli kompozit levhalardan daha üksek olarak elde edilmiştir. Hücre boutunun artmasına bağlı olarak, eğilme daanımında hem kâğıt hem de alüminum hücreli numuneler için azalma gözlenmiştir. Kâğıt hücreli levhaların kama rijitlikleri ve kama modülleri anı hücre boutuna sahip alüminum levhalara göre daha üksek olarak tespit edilmiştir. Alüminum hücreli bütün kompozit levhalarda medana gelen hasarlar; ük temas üzei etrafında petek hücre duvarı burkulması, bölgesel hücre ezilmesi ve artan üklerde üze örtüsü ile hücrelerin birleşim bölgesindeki hücreler arasında kama şeklindedir. Kâğıt hücreli kompozit levhalarda medana gelen hasarlar; H=15 ve 25 mm hücre boutları için, ük temas üzei etrafında hücre duvarı burkulması, ük artışına bağlı olarak 45 0 lik açılarda çatlak oluşumları ve bölgesel hücre ezilmesi şeklindedir. H=5 mm hücre boutuna sahip numunelerde; hücre boutunun azalmasından dolaı kama rijitliği arttığı için kompozit plaka ile hücreler arası arılma hasarı medana gelmiştir. Kanaklar 1. Paik, J.K., Anil K. Thaamballi, A.K. and Kim, G.S. (1999). The strength characteristics of aluminum honecomb sandwich panels. Thin- Walled Structures, 35(3), Bunawanichakul, P., Castanié, B. and Barrau, J.J. (2008). Non-linear finite element analsis of inserts in composite sandwich structures. Composites: Part B, 39(7-8), Akta, L., Johnson, A. F. and Kroplin, B.H. (2008). Numerical modelling of honecomb core crush behaviour. Engineering Fracture Mechanics, 75(9), Galletti, G.G., Vinquist, C. and Es-Said, O.S. (2008). Theoretical design and analsis of a honecomb panel sandwich structure loaded in pure bending. Engineering Failure Analsis, 15(5), Fiedler, T. and Ochsner, A.(2008). Experimental analsis of the flexural properties of sandwich panels with cellular core materials. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 39(2), 121, He, M. and Hu, W. (2008). A stud on composite honecomb sandwich panel structure. Materials and Design, 29(3), Belouettar, S., Abbadi, A., Azari, Z., Belouettar, R. and Freres, P.(2009).Experimental investigation of static and fatigue behaviour of composites honecomb materials using four point bending tests. Composite Structures, 87(3), Jen,Y.M., Ko, C. W. and Lin, H.B. (2009). Effect of the amount of adhesive on the bending fatigue strength of adhesivel bonded aluminum honecomb sandwich beams. International Journal of Fatigue, 31(3), Othman, A.R. and Barton, D.C.(2008). Failure initiation and propagation characteristics of honecomb sandwich composites. Composite Structures, 85(2), Daniel, I.M. and Abot, J.L. (2000). Fabrication, testing and analsis of composite sandwich beams. Composites Science and Technolog, 60(12-13), Pan, S.D., Wu, L.Z., Sun, Y.G., Zhou, Z.G. and Qu, J.L. (2006). Longitudinal shear strength and failure process of honecomb cores. Composite Structures, 72(1), Arslan, N. ve Kaman, M.O.(2002). Alüminum, kağıt ve cam elaf petek apılı kompozitlerin üretim teknikleri ve mekanik özelliklerinin araştırılması. Dokuz Elül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(3), Hazizan, M.A. and Cantwell, W.J. (2003). The low velocit impact response of an aluminium honecomb sandwich structure. Composites: Part B, 34(8), Hexcel Composites. (2000). Hexweb TM Honecomb Sandwich Design Technolog, Publication No. AGU 075b, 28s. 11

Murat Yavuz Solmaz Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 mysolmaz@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Murat Yavuz Solmaz Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 mysolmaz@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1A0062 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2009 Murat Yavuz Solmaz Accepted: January 2010 Mete Onur

Detaylı

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ Murat Yavuz SOLMAZ*, İsmail

Detaylı

ELİPSOİT PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARIN BURKULMA DİRENÇLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET ABSTRACT

ELİPSOİT PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARIN BURKULMA DİRENÇLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET ABSTRACT ELİPSOİT PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARIN BURKULMA DİRENÇLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Murat Yavuz SOLMAZ 1, Tolga TOPKAYA 1 mysolmaz@firat.edu.tr Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ

KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ Uğur Özmen 1 ve Buket Okutan Baba 1 1 Celal Bayar University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, 45140

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi Progressive Failure Analysis on the Single Lap Bonded Joints

Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi Progressive Failure Analysis on the Single Lap Bonded Joints Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 2010, Sayfa 315-323 Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi Progressive Failure Analysis on the Single Lap

Detaylı

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2010 (42-56) Electronic Journal of Construction Technologies Vol: 6, No: 2, 2010 (42-56) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 213-220 Pim Bağlantılı Tabakalı Kompozit Levhalarda Fiber Takviye Açısının Hasar Tipine Etkisi Effect of Fiber Orientation

Detaylı

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 000 : 6 : 1 : 13-19

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

DAİRESEL DELİKLİ TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA DENEYSEL VE SAYISAL HASAR ANALİZİ

DAİRESEL DELİKLİ TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA DENEYSEL VE SAYISAL HASAR ANALİZİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye DAİRESEL DELİKLİ TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA DENEYSEL VE SAYISAL HASAR ANALİZİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL FAILURE

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 213-220 Pim Bağlantılı Tabakalı Kompozit Levhalarda Fiber Takviye Açısının Hasar Tipine Etkisi Effect of Fiber Orientation

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Orhan Yapıcı 1, Emre Karaman 2, Sezer Öztürk

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Batman Üniversitesi Batman M.Y.O., Batman, Türkiye, E-posta: bahattini@yahoo.com

Batman Üniversitesi Batman M.Y.O., Batman, Türkiye, E-posta: bahattini@yahoo.com 5 Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozumu (IATS 9), 3-5 Maıs 9, Karabük, Türkie YAPIŞTIRICI MALZEME İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ Z TİPİ BAĞLANTILARDA BİNDİRME MESAFESİNİN ETKİSİ EFFECT OVERLOP OF DİSTANCE MECHANİCAL

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

PLANE LOADED COMPOSITE LAMINATE PLATES RESIDUAL STRESS ANALYSIS

PLANE LOADED COMPOSITE LAMINATE PLATES RESIDUAL STRESS ANALYSIS DÜZLEMSEL YÜKLÜ TABAKALI KOMPOZİT PLAKALARDA ARTIK GERİLME ANALİZİ * *Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksek Okulu, 735 ŞIRNAK hadin@dicle.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, üniform yayılı düzlemsel çekme yüklerine

Detaylı

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI Dr. O. Özgür Eğilmez Yardımcı Doçent İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Zamanda Yolculuk İÇERİK Taşıma Gücü Hesabı ve Amaç

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º ELYAF TAKVİYELİ KOPOZİT ALZEELER İÇİN İKROEKANİK ESASLI KIRI KISTASI x z θ y 0º 90º 90º 0º ERE FIRLAR KAAN BİLGE ELİH PAPİLA UHUK-2008-074 II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 2008, İTÜ,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 113-123 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 113-123 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 113-123 Ekim 2002 ALÜMİNYUM, KAĞIT VE CAM ELYAF PETEK YAPILI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi

Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi Harun AKKUŞ 1*, Hayrettin DÜZCÜKOĞLU 2, Ömer Sinan ŞAHİN 3 1 Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 7 DÜZLEMSEL YÜLÜ TABAALI OMPOZİT PLAALARDA ELASTİ GERİLME ANALİZİ *Hamit ADİN, **Bahattin İŞCAN *Dicle Üniversitesi Şırna Mesle Yüseoulu ŞIRNA **Batman Üniversitesi

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

7. STABİLİTE HESAPLARI

7. STABİLİTE HESAPLARI 7. STABİLİTE HESAPLARI Çatı sistemlerinde; Kafes kirişlerin (makasların) montaj aşamasında ve kafes düzlemine dik rüzgar ve deprem etkileri altında, mesnetlerini birleştiren eksen etrafında dönerek devrilmelerini

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (2015), 13-20 BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Hamide TEKELİ 1*, Barış ESEN 2, Halil Melih ÖVEY 1, Mehmet

Detaylı

Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA

Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Cumhuriyet Makine Mühendisliği 987-99 Y. Lisans Cumhuriyet Makine Mühendisliği 994-996 Doktora Dokuz Eylül Makine Mühendisliği

Detaylı

DÜZGÜN YAYILI YÜKE MARUZ ORTOTROPİK KOMPOZİT ANKASTRE KİRİŞTE SEHİM HESABI

DÜZGÜN YAYILI YÜKE MARUZ ORTOTROPİK KOMPOZİT ANKASTRE KİRİŞTE SEHİM HESABI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 999 : 5 : : 879-88 DÜZGÜN

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı TUSAŞ, TSKGV nın TUSAŞ Bağlı HASSAS Ortağı ve SSM nin İştirakidir. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı Uydu yapısalında yaygın olarak kullanılan malzemeler

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe KATLANMIŞ PLAKLAR Katlanmış plaklar Katlanmış plak kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan düzlemsel elemanların katlanmış olarak birbirlerine mesnetlenmesi ile elde edilen yüzeysel bir taşıyıcı sistemdir.

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ 3. ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ Zemin plağı üzerine etki eden dış ükler, plakta momentlerin oluşmasına sebep olurlar. Kolon ve taban plakası vasıtasıla plağa etkien tekil ükler

Detaylı

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş FRACTURE ÜZERİNE 1. Giriş Kırılma çatlak ilerlemesi nedeniyle oluşan malzeme hasarıdır. Sünek davranışın tartışmasında, bahsedilmişti ki çekmede nihai kırılma boyun oluşumundan sonra oluşan kırılma nedeniyledir.

Detaylı

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar.

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. www.panelium.com.tr KULLANIM ALANLARI NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. matris malzemelerinin arasına yerleştirilen

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:- Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () -8 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Alümina Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi N. Sinan KÖKSAL

Detaylı

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER B.F. Soysal 1 ve Y. Arıcı 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email:

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

KATMANLI KOMPOZİT KİRİŞLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU

KATMANLI KOMPOZİT KİRİŞLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU KATMANLI KOMPOZİT KİRİŞLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU Fatih Karaçam ve Taner Tımarcı Trakya Üniversitesi, MMF Makine Mühendisliği Bölümü 030 Edirne e-mail: tanert@trakya.edu.tr Bu çalışmada

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Pim bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda ilerlemeli hasar analizi

Pim bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda ilerlemeli hasar analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 3, 91-99 3-9, Aralık 01 Pim bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda ilerlemeli

Detaylı

PROFİLLENMİŞ ÇELİK SAC-BETON KOMPOZİT DÖŞEME SİSTEMLERİNİN BOYUNA KAYMA DAYANIMININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

PROFİLLENMİŞ ÇELİK SAC-BETON KOMPOZİT DÖŞEME SİSTEMLERİNİN BOYUNA KAYMA DAYANIMININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, (2013), 17-26 PROFİLLENMİŞ ÇELİK SAC-BETON KOMPOZİT DÖŞEME SİSTEMLERİNİN BOYUNA KAYMA DAYANIMININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Mahmut BAŞSÜRÜCÜ

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ali ÜNÜVAR a, Halil Burak KAYBAL a ve Ahmet AVCI a a, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

BAL PETEĞİ SANDVİÇ KOMPOZİT YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

BAL PETEĞİ SANDVİÇ KOMPOZİT YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir BAL PETEĞİ SANDVİÇ KOMPOZİT YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Gürkan ŞAKAR*, Mustafa YAMAN**, F. Çakmak BOLAT*** *gsakar@atauni.edu.tr Atatürk

Detaylı

Hamit Adin 1 Bahattin İşcan 2 Aydın Turgut 3 ENGINEERING SCIENCES Batman University 1-2 Received: July 2009 Firat University 3

Hamit Adin 1 Bahattin İşcan 2 Aydın Turgut 3 ENGINEERING SCIENCES Batman University 1-2 Received: July 2009 Firat University 3 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1A0101 Hamit Adin 1 Bahattin İşcan 2 Aydın Turgut 3 ENGINEERING SCIENCES Batman University 1-2 Received:

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BAYRAK LEVHALARININ SİSMİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

ÇELİK YAPILARDA BAYRAK LEVHALARININ SİSMİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVII, S.1, 2003 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi Universit, Vol.XVII, No: 1, 2003 ÇELİK YAPILARDA BAYRAK LEVHALARININ SİSMİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Yavuz Selim TAMA

Detaylı

Betonarme Kirişlerde Cam Elyaf Takviyeli Plastik Donatıların Kullanımının Araştırılması

Betonarme Kirişlerde Cam Elyaf Takviyeli Plastik Donatıların Kullanımının Araştırılması Betonarme Kirişlerde Cam Elyaf Takviyeli Plastik Donatıların Kullanımının Araştırılması 1 Yunus EKİZ, 2 Mehmet SARIBIYIK ve 2 Ferhat AYDIN 1Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ

UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:3, Sayı:2, 2013,1-17/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:3, No:2,2013,1-17 UNİFORM SICAKLIK UYGULANMIŞ METAL MATRİSLİ KOMPOZİT DİSKİN ISIL GERİLME ANALİZİ Faruk ŞEN 1*, Bahadır

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt Şekilde gösterilen eleman; 1) F = 188 kn; ) F = 36 96 kn; 3) F = (-5 +160) kn; 4) F=± 10 kn kuvvetlerle çekmeye zorlanmaktadır. Boyutları D = 40 mm, d = 35 mm, r = 7 mm; malzemesi C 45 ıslah çeliği olan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 3809 Kayseri / TÜRKİYE Tel Faks E-posta Web : +90

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri

Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri Kürleşme sıcaklığı ve süresinin cam/polyester kompozit kirişlerin serbest titreşim ve burkulma davranışına etkileri B. Beylergil* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Özet Bu çalışmada, kürleşme sıcaklığı

Detaylı

DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ

DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 2 5 Nisan 214 DOKUMA E-CAM/POLYESTER NANO SİLİKA KOMPOZİTLERİN EĞİLME ÖZELLİKLERİ Kadir Bilisik, Gaye Yolacan Erciyes Üniversitesi / Mühendislik

Detaylı

CAM ELYAF TAKVĐYELĐ POLYESTER MATRĐSLĐ KOMPOZĐT MALZEMELERDE (CTP) ELYAF TABAKA SAYISINA BAĞLI MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐN VE DARBE DAYANIMININ ĐNCELENMESĐ

CAM ELYAF TAKVĐYELĐ POLYESTER MATRĐSLĐ KOMPOZĐT MALZEMELERDE (CTP) ELYAF TABAKA SAYISINA BAĞLI MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐN VE DARBE DAYANIMININ ĐNCELENMESĐ Cam Elyaf Takviyeli Polyester Matrisli Kompozit Malzemelerde (CTP) Elyaf Tabaka Sayısına Bağlı Mekanik Özelliklerin ve Darbe Dayanımının Đncelenmesi C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal

Detaylı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Journal of Engineering and Technological Sciences (214/1) Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Yılmaz ARUNTAŞ 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE LABORATUAR UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MASAÜSTÜ ÇEKME CĐHAZI TASARIMI

MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE LABORATUAR UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MASAÜSTÜ ÇEKME CĐHAZI TASARIMI MKT212,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 212, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE MEKATRONĐK EĞĐTĐMĐNDE LABORATUAR UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MASAÜSTÜ ÇEKME CĐHAZI TASARIMI DESIGN OF PULLING

Detaylı

Kağızman 10/03/1974. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi

Kağızman 10/03/1974. Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi Prof.Dr.C.Ataş 1 / 10 20/01/2015 1320 Adı Soyadı Prof.Dr. Cesim ATAŞ Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı Dil

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı