Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38 Yetkili servisler...41 Garanti belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA motorlu týrpan satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA motorlu týrpan kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Motorlu týrpaný yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý motorlu týrpanýn ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde makine ile birlikte verilmelidir. Motorlu týrpan sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr. Aksi takdirde oluþacak arýza ve zararlardan üretici sorumlu tutulamaz. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda týrpanýn hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Týrpan üzerinde deðiþiklik yapmaya, emniyet sistemlerini devre dýþý býrakmaya çalýþmayýn. Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konulmuþtur. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Motorlu týrpanýn bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. Motorlu týrpanýn bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya makine hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. 2

4 GÝRÝÞ Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. UYARI Eðer el kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir. DÝKKAT Makineyi teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin. Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okumadan, bütün çalýþtýrma ve kontrol iþlemlerini öðrenmeden makineyi çalýþtýrmayýn. NOT Bu el kitabý motorlu týrpanýn çalýþtýrýlmasý ve bakýmý ile ilgili faydalý bilgileri içerir. Anlayamadýðýnýz bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da mutlaka bir Anadolu Motor Yetkili Servisine danýþýn ve yardýmýný talep edin. 3

5 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve makinenizin hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA motorlu týrpan size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Makineyi kullanmadan önce birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye hasar verebilirsiniz. Makinenizin bütün parçalarý yanlýþ kullanýldýklarýnda veya doðru olarak muhafaza edilmediklerinde potansiyel olarak tehlikelidir. Aþaðýdaki sözcükleri takip eden kýsýmlara özel olarak dikkat edilmelidir. UYARI Talimatlara uyulmadýðýnda ciddi yaralanma veya ölümcül kaza riskine karþý ikaz eder. DÝKKAT Talimatlara uyulmadýðýnda yaralanama veya teçhizat hasarý riskine dikkat çeker. Not: Faydalý bilgi kaynaðýný iþaret eder. Emniyet Bu sembol sizi özellikle belirli iþlemler yaparken ikaz eder. Takip eden sayfalardaki kutu içinde belirtilmiþ olan nokta veya noktalarý refere eden emniyet talimatlarýna bakýn. Eðitim: A1. Bu el kitabýndaki talimatlarý dikkatle okuyun. Motorlu týrpaný kullanmadan önce, doðru çalýþtýrma ve kontroller konusunda onunla aþina olun. Makineyi hýzlý bir þekilde durdurmayý öðrenin. A2. Motorlu týrpaný tasarlanmýþ amaçla kullanýn: 4

6 EMNÝYET KURALLARI Misina ile çiçek tarhlarý, çalýlýk, duvarlar, çitler veya çimler boyunca kesmek ve hudutlarý çim kesme makinesinden sonra bitirmek. Uzun yabani otlarý ve çalýlarý kesmek için 3-diþli býçaðý kullanmak. Týrpaný baþka amaçla kullanmak tehlikeli olabilir ve makinenin hasarýna yol açar. A.3. Çocuklarýn ve bilmeyen kiþilerin motorlu týrpan makinesinin kullanýlmasýna müsaade etmeyin. Yerel kurallar operatörün yaþý konusunda kýsýtlamalar getirebilir. A.4. Motorlu týrpan makinesini aþaðýdaki durumlarda kullanmayýn: Yakýnda insanlar ve özellikle çocuk veya evcil hayvanlar varken, (Makineyle herhangi bir þahýs arasýnda en az 15 m lik emniyet mesafesi olmasýna dikkat edin. Motorlu týrpan sadece bir kiþi tarafýndan çalýþtýrýlmalýdýr.) Reaksiyonunuz ve muhakemenizi etkiyebilecek olan ilaç veya baþka madde almýþsanýz. Eðer misina kesme kafasý kullanýlmýþsa, doðru çizgi geniþliðini saðlamak için muhafaza uzantýsý ve çizgi kesme býçaðýnýn yerine düzgün olarak takýlý olduðundan emin olun. Kesici muhafazasý yoksa veya hasarlý ise. A.5. Motorlu týrpan makinesinde tadilat yapmayýn. Bunu yaparak kendi emniyetinizi tehlikeye attýðýnýz gibi, ciddi kaza veya yaralamaya riskine maruz kalabilirsiniz. A.6. Mal sahibinin ve operatörün bütün kazalar için üçüncü þahýslara karþý sorumlu olduðunu unutmayýn. Hazýrlýk B.1. Bu teçhizatý çýplak ayakla veya sandalet veya bitkilere takýlýp yýrtýlabilecek olan bol giysilerle çalýþtýrmayýn. Makineyi çalýþtýrýrken uzun pantolonlar veya kaymaya mukavim tabanlý ayakkabýlar, koruyucu gözlükler veya koruyucu bir siperlik, eldiven (tercihen deri) ve kulaklýklar takýlmalýdýr. Düþen nesnelerle (dallar veya taþlar)karþýlaþma ihtimali olan yerlerde sert bir þapka giyilmelidir. B.2. Temizlenecek olan alanda dikkatli bir kontrol yapýn ve makine tarafýndan fýrlatýlabilecek olan nesneleri (taþlar, tahta parçalarý, tel, kemikler, vs) kaldýrýn. B.3. Ýkaz: Tehlike! Benzin aþrý derecede yanýcýdýr. Yakýtý özel olarak dizayn edilmiþ olan depolarda saklayýn. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Makineye sadece dýþarýda ve motor kapalýyken yakýt ikmali yapýn. Yaký ikmali esnasýnda veya yakýtý kullanmaktayken sigara içmeyin. Yakýt doldurucunun kapaðýný asla çýkartmayýn veya motor çalýþmakta veya hala sýcakken yakýt tankýný doldurmayýn. Yakýt taþmasý halinde motoru çalýþtýrmayýn. Motorlu týrpan makinesini bu bölgeden uzaða hareket ettirin ve yakýt buharlaþana veya daðýlana kadar herhangi bir ateþleme kaynaðý yaratmaktan kaçýnýn. Yakýt tanký ve yakýt kutusu üstündeki bütün kapaklarýn emniyetli bir þekilde monte edildiðinden emin olun. B.4. Arýzalý egzoz susturucularýný deðiþtirin. B.5. Týrpan kullanýlýrken, çalýþtýrmadan önce özellikle bütün ek parçalarý, kesme gruplarý deflektörler ve montaj cývatalarýný aþýnma, hasar veya gevþekliðe karþý kontrol edin. Gaz kolu ve durdurma düðmesinin düzgün olarak çalýþtýðýný kontrol edin. B.6. Saplarýn ve donaným ek noktalarýnýn doðru konumda olduðunu ve makinenin düzgün olarak dengelendiðini kontrol edin. Doðru pozisyonlar ve ayarlar bu el kitabýnýn Ön hazýrlýk ve kontroller kýsmýndadýr. B.7. Ralanti hýzýný, gaz kolu býrakýldýðýnda kesicinin dönmesi duracak þekilde ayarlayýn. B.8. Sökme ve takma iþlemlerinde býçak muhafazasýný býçaklý tip kesiciye takýn. Motoru durma konumuna getirin ve buji kapaðýný çýkartýn. Bu iþlem esnasýnda eldiven giyin. Ýþletme C.1. Motoru zehirli karbon monoksit gazlarýnýn birikebileceði kapalý yerlerde çalýþtýrmayýn. C.2. Sadece gün ýþýðýnda çalýþýn. C.3. Mümkün olabildiðince makineyi ýslak zemine çalýþtýrmayýn. C.4. Makineyi çalýþtýrýrken, misinalý kesme kafasýnýn baðlantý noktasýna göre emniyetli mesafede olduðundan emin olun. C.5. Makineyi çalýþtýrýrken yürüyün, asla koþmayýn ve dengeli konumda kalýn. Sizi düþürebilecek taþ, aðaç kökleri gibi nesnelere dikkat edin. C.6. Meyiller üstünde dikkatli þekilde geçin. Meyillerde çalýþýrken her zaman çaprazlamasýna ilerleyin; asla düz olarak aþaðý yukarý deðil. 6

8 EMNÝYET KURALLARI C.7. Makineyi çok dik meyillerde çalýþtýrmayýn. Bölgenin potansiyel tehlikelerini deðerlendirmek ve kendi güvenliði için tedbirleri almak operatörün sorumluluðundadýr. Bu özelikle sert, kaygan veya yumuþak zeminde çalýþýrken önemlidir. C.8. Motorda aþýrý hýzlarda çalýþmasýna neden olabilecek ayar deðiþikliði yapmayýn. C.9. Motoru çalýþtýrmadan önce, makinenin 15 metre yakýnýnda kimse olmadýðýndan, kesme parçasýnýn yere deðmediðinden ve makinenin dengeli konumda olduðundan emin olun. C.10.Makineyi çalýþtýrýrken dikkat edin. Emniyet talimatlarýna uyun ve kesme parçasýndan uzak durun. C.11.Aþaðýdaki durumlarda motor durdurulmalý ve buji kapaðý çýkartýlmalýdýr: Kesme siteminde her hangi bir servis iþlemine baþlamadan önce. Motorlu týrpan makinesinin temizlemesi, kontrolü, ayarý veya tamirinden önce. Motor çalýþýrken yapýlacak olan ayarlar sadece karbüratör ve ralanti hýz ayarlarýdýr. Bu çalýþma esnasýnda, kesme parçasýnýn hiçbir nesneye çarpmadýðýndan ve makinenin dengeli konumda olduðundan emmin olun. Eðer kesme parçasý her hangi bir nesneye çarparsa, kesme sistemini ve þanzýman þaftýný hasara karþý kontrol edin. Makineyle iþe devam etmeden önce gerekli tamirleri yapýn. Eðer motorlu týrpan anormal olarak titreþime baþlarsa, derhal bu titreþimin nedenini araþtýrýn ve gerekli düzeltici önlemi alýn. C.12.Motoru aþaðýdaki durumlarda durdurun: Motorlu týrpanýn baþýnda kimse bulunmadýðýnda. Makineyi bir yerden diðerine taþýrken. C.13.Bütün sert kesme býçaklarýnda fýrlama (býçak itmesi) riski vardýr. Bakým ve depolama D.1. Güvenli çalýþmayý saðlamak için bütün somun ve cývatalarý emniyetli bir þekilde sýkýn. Emniyet ve en uygun performansý saðlamak için muntazam bakým gerekir. D.2. Makineyi hasarlý veya aþýnmýþ aksamla kullanmayýn. Parçalar tamir edilmemeli, deðiþtirilmelidir. Orijinal Honda yedek parçalarý kullanýn. Kesme parçalarý imalatçý tipi, referans ve asgari çalýþma hýzýyla iþaretlenmiþ olmalýdýr. Düþük kalitedeki parçalar makineye zarar verebilir ve operatörün emniyetini tehdit edebilir. D.3. Kesme parçasýný söküp takarken kalýn eldiven giyiniz. 7

9 EMNÝYET KURALLARI D.4. Motorlu týrpaný, deposunda yakýt varken asla yakýt buharýnýn alev, kýlcým veya yoðun ýsý kaynaðý vasýtasýyla parlayabileceði bir odaya depolamayýn. D.5. Çocuklarýn eriþiminden uzakta, temiz ve kuru bir odada depolayýn. D.6. Makineyi herhangi bir yere koymadan önce motorun soðumasýný bekleyin. D.7. Yangýn tehlikesini azaltmak için motorlu týrpan makinesinde özellikle soðutma kanatçýklarý, egzoz sistemi ve yakýt deposu çevresindeki yapraklarý ve çimen artýklarýný ve aþýrý yaðý temizleyin. D.8. Makine depolanýrken veya taþýnýrken, kazayla yaralanmayý önlemek için kesme býçaðý her zaman taþýma muhafazasýyla örtülmelidir. D.9. Eðer yakýt tanký boþaltýlacaksa, bu iþlem motor soðukken ve dýþarýda yapýlmalýdýr. D.10.Çevreyi korumak için, eski motor yaðýný veya yakýtý su kanalýna veya topraða dökerek imha etmeyin. Yerel servis istasyonunuz yað veya yakýtý güvenli þekilde yeniden kazanabilir. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ

10 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Komponentlerin/Parçalarýn tanýmlanmasý (8) (14) (A) (20) (10) (9) (4) (1) (7) (16) (13) (B) (C) (3) (D) (5) (19) (6) (1) (2) (8) (10) (17) (21) (A) (11) (15) (12) (D) (9) (22) (1) Motor (2) Buji (3) Ýp sarma mekanizmasý (4) Hava filtresi (5) Yakýt deposu (6) Gaz teli (7)Kavrama muhafazasý (8)Kontrol tutamaðý (9) Gaz kolu (10) Çalýþtýrma /Durdurma anahtarý (11) Aktarma mili (12) Kesme parçasý muhafazasý (13) Taþýma muhafazasý (14) Aktarma kafasý (15) Misinalý kesme kafasý (16) 3-diþli býçak (17) Aský baðlantý noktasý (18) Çiftli aský (19) "Konfor" tip aský (20) Gidon (21) Çember tutamak (22) Misina kesme býçaðý (A) Emniyet ikazý: Kesme parçasý dönüþ hýzý (B) Emniyet ikazý: genel talimatlar (C) Emniyet ikazý: kullanýlabilecek kesme parçalarý (D) Tanýtma plakasý 9

11 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Modeller Taným kodu Ebatlar Uzunluk x En x Yükseklik mm Motor Deplasman cm3 Kutur/Strok mm Güç (EN ya göre) KW Azami hýz rpm Rölanti hýzý rpm Garanti edilmiþ ses gücü seviyesi (2000/14/EC yönergesine göre) db(a) Operatörün kulaðýndaki ses basýncý seviyesi (81/1051/EEC yönergesine göre) Rölanti titreþim seviyesi ISO7916 standardýna göre) m/ sn2 Maks. m /sn2 Motor yaðý Yað tanký kapasitesi cm3 Yakýt Yakýt tanký kapasitesi cm3 l Ateþleme Buji markasý ve tipi Karbüratör Þanzýman tüpü Çap mm Tahrik þaftý mm Yatak sayýsý Kavrama yuvasý çap mm Þanzýman Þanzýman oraný Kesme ek baðlantý parçasý dönüþ hýzý / motor rpm Naylon çizginin boyu çap 2.4 (standart) mm Naylon çizginin boyu çap 3 (opsiyon el) mm Boþ aðýrlýk 10 UMK425E UMK435E LE UE L3E U3E LE UE L3E U3E HADF HAFF 1770X368X X670X X368X X670X X368X X670X X368X X670X488 GX x 26 0, / GX x 30 1, ,6 3,10 95,1 2, ± ,3 3,10 91,2 2,80 8,90 4,60 11,70 8,10 7,80 3,90 9,80 7,30 SAE 10W Kurþunsuz 0,55 0,65 Transistorlu manyeto ateþlemesi NGK CM5H NGK CMRSH Membran (zar) Helezoni - çarklý konik diþli 15 / / / (11000) 9000 / (10000) 6 6 5,20 5,43 5,20 5,43 6,40 6,80 6,40 6,80 95,2 2,30 94,7 3,80 93,2 2,30 93,7 3,80

12 Genel tarif A. C. B. (10) (12) (11) (8) D. (6) (5) (3) (9) (1) (2) (4) (7) Makinenin tanýmý (1) Garanti edilen ses seviyesi 2000/14/EC (2) Model-Tip (3) Ýmalat yýlý (4) Seri numarasý (5) EEC/89/392 ye uyum iþareti (6) Ýmalatçýnýn adý ve adresi (7) kg olarak aðýrlýk. 11

13 Emniyet çýkartmalarý Motorlu týrpan makineniz dikkatle kullanýlmalýdýr. Alýnmasý gereken tedbirleri hatýrlatmak üzere resimli etiketler makine üstüne yapýþtýrýlmýþtýr. Bunlarýn anlamlarý aþaðýda belirtilmiþtir. Bu etiketler makinenin bir parçasý olup herhangi biri çýkarsa veya okunamaz hale gelirse onu deðiþtirmek için bayiinizle temas edin. Biz ayrýca bütün emniyet talimatlarýný dikkatle okumanýzý tavsiye ediyoruz. (8) Ýkaz: makineyi kullanmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'na bakýn. (9) Parça fýrlama tehlikesi. Makineyi çalýþtýrýrken bütün insan ve hayvanlarýn en az 15 m mesafede olduklarýndan emin olun. (10) Göz ve vücudunuzu kesme parçasýnýn fýrlatabileceði nesnelerden (çakýl, cam veya metal parçalarý)korumak için her zaman koruyucu gözlük, sert bir þapka ve diðer koruyucu aksesuar giyin. (11) Motorlu týrpan makinesi sadece misina veya metal disk kesici ile kullanýlmalýdýr. Dairesel testere aðzý kullanmayýn. (12) Kesme parçasý dönüþ hýzý. Montaj (2) (4) (6) (3) (3) (1) (5) 12

14 Tutacak yerleri Aktarma borusuna (3) gidon (1) (U tipi) veya çember tutamak (2) (L tipi) monte edilmelidir. Montaj týrpanla verilen kitteki takýmlarla yapýlmalýdýr. Bu kit þunlarý içerir: (4) Buji anahtarý / Allen anahtar (5) Altýgen anahtar (6) Koruyucu gözlük (1) (3) (4) (6) (2) (5) (7) (7) (8) (3) (2) (5) (9) Komple muhafaza Motorlu týrpan makinesinin bir muhafazasý bulunmaktadýr. Misinalý kesme kafasýyla kullaným: (2) ve (1) bölümlerini þekilde gösterildiði gibi yerlerine sýkýþtýrýn. Býçakla kullaným: alt kýsmý (2) monte etmeyin. Verilen iki vida (3) ve pullarla (4) muhafazayý makineye monte edin Aktarma kafasýndan (6) en uzakta olan iki deliði kullanýn. UYARI! (sadece UMK435E UE ve U3E için) Honda dairesel testere býçaðýný kullanýrken, (1) ve (2) standart muhafazalar yerine (2) özel Honda muhafazasýný (9) kullanýn. Montaj standart muhafaza ile aynýdýr. 13

15 Kesme sistemlerinin montajý UYARI! Ara parçayý (7) monte ederken dikkat edin. Çukur taraf aktarma kafasýna bakmalýdýr (8). Misinalý kesme kafasý (LE, UE tipleri) Ara parçayý (7) aktarma miline monte edilmiþken, misinalý kesme kafasýný vidalayýp saat istikametinin aksi yönde döndürerek sýkýþtýrýn. Misinalý kesme kafasýnýn düzgün olarak sýkýþtýrýlmasý sýrasýnda aktarmayý sabit tutmak için altýgen (Allen) anahtarý (5) kullanýn. (6) (4) (8) (9) (6) (4) (7) (3) (2) (3) (2) (1) (8) (5) (1) (5) (9) 3. Diþli býçak (L3E, U3E tipleri) Ara parçalar üstündeki oluklar þafta tam oturacak þekilde, kesici diski (1) ve (2) ara parçalarý arasýna yerleþtirin. Dengeleyici (3) ve pulu (4) monte edin. Þaftýn dönmesini altýgen anahtarla (5) önleyin. Uygun anahtar kullanarak kilit somunun (6) saat istikametinin aksi yönünde iyice sýkýn. 14

16 Dairesel testere aðzý ( opsiyonel aksesuar) UYARI! Bu aksesuarýn kullanýmý sadece UMK435 UE ve U3E modelleri için sýnýrlýdýr ve özel Honda muhafazasý (9) ile monte edilmelidir. 3 ve 4 diþli býçaklarý da ayný þekilde monte edin. UYARI! Býçaðý uygun þekilde monte edin. Býçak (8) üstündeki ok muhafaza (9) üstündekiyle ayný yönde olmalýdýr. (1) (2) (4) (4) (3) 15

17 Donanýmýn montaj ve ayarý UYARI! Operatörün güvenliði ve konforu bakýmýndan, makinenin çalýþma konumunda doðru olarak dengelenmesi için aský kayýþlarý iyi ayarlanmalýdýr. L tipindeki makineler çift aský ile (1) donanmýþlardýr. U tipindeki makineler konfor tipi aský ile (2) donanmýþlardýr. Askýyý takýp atký ile baðlayýn (3). Makinenin kalça yüksekliðinde asýlý kalmasý için kayýþlarý tokalarla ayarlayýn. (1) (1) (3) (4) (5) (5) (3) (4) (2) (3) 16

18 Ön hazýrlýk ve kontroller Makineyi dengelemek Motorlu týrpaný gösterildiði gibi (1) baðlayýn. Makine baðlandýðýnda, onun doðru olarak dengelendiðini kontrol etmek önemlidir. Bu kontrol kesme parçasý takýlý ve yakýt tanký yarý doluyken yapýlmalýdýr. Aský uzunluðunu kesme parçasý yere paralel ve temas edecek þekilde ayarlayýn. Týrpanýn kesme diski takýlý ise, disk dengeleyiciyle takýlmýþ olmalýdýr. Düzgün dengeleme dengeleyici hafifçe yere (5) deðdiðinde elde edilir. Týrpan kafasýný saplardan hafifçe tutarak yerden kaldýrmak mümkün olmalýdýr. Eðer ayar gerekirse; yani týrpan kafasý çok aðýrsa veya çok hafifse, aský noktasýný ileri veya geri hareket ettirin (4). Aský noktasýný istenilen konuma getirmek için verilen anahtar (3) vasýtasýyla cývatalarý gevþetin. UYARI! (U tipi): Gidonu (2) hareket ettirmeye çalýþýrken gaz telini germemeye dikkat edin. Gaz kolunun düzgün olarak çalýþtýðýný kontrol edin. Tutamak veya gidonun pozisyonunu, rahat bir çalýþma için dört cývatayý gevþeterek ayarlayýn. Ýdeal pozisyon bulduðunuzda, dengeyi tekrar kontrol edin, gerekirse ayarlayýn. Sonra gidonu yerine tespit etmek için cývatalarý emniyetli bir þekilde sýkýn. 17

19 Yakýt deposunun doldurulmasý UYARI! Yakýt deposu içindeki basýnç harici sýcaklýk yükseldiðinde artabilir. Yakýt taþmasýný önlemek için kapak dikkatle çýkartýlmalýdýr. Yakýt serin bir yerde depolanmalý ve asla güneþ altýnda býrakýlmamalýdýr. Depo kapasitesi (Litre) Tavsiye olunan yakýt UMK425E UMK435E Süper kurþunsuz DÝKKAT! Yabancý maddelerin yakýt deposuna girmesini önlemek için depo kapaðýný ve kenarlarýný temizleyin. Yakýt deposunu uygun uçlu bir huni veya benzin bidonuyla doldurun. Kolay doldurmak için, makineyi çalýþma konumunda tutun. Makinenin bu iþlem esnasýnda dengeli konumda kalacaðýndan emin olun. UYARI! Benzin aþýrý derecede yanýcýdýr ve bazý durumlarda infilak edebilir. Yakýt deposunu iyi havalanmalý bir yerde motor çalýþmýyorken doldurun. Yakýt ikmalinin yapýldýðý yerde veya yakýtýn depolandýðý yerde sigara içmeyin alev ve kývýlcýmdan kaçýnýn. Yakýt deposunu fazla doldurmayýn. (Yakýt seviyesi kapaðýn boynunun altýnda kalmalýdýr). Depoyu doldurduktan sonra, kapaðýnýn sýký þekilde takýlý olduðundan emin olun. Doldurma iþlemi esnasýnda yakýtý taþýrmamaya dikkat edin. Benzin taþmalarý veya buharlar yangýna sebep olabilir. Motoru çalýþtýrmadan önce taþmýþ benzinin buharlaþtýðýndan ve buharlarýn daðýldýðýndan emin olun. Benzinin deriyle temasýndan kaçýnýn ve dumaný teneffüs etmeyin. Yakýtý çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. 18

20 (1) Yað doldurulmasý UYARI! Eðer motor yeterli yað olmaksýzýn çalýþtýrýlýrsa ciddi olarak hasar görebilir. Motor çalýþmýyorken yað seviyesini yatay bir yüzeyde kontrol edin. Yað seviyesi boðaz dibinden düþük ise deterjanlý, 4-zamanlý kaliteli motor yaðý ile tamamlayýn. 19

21 Yað deposu kapasitesi ( cm³) Tavsiye edilen yað UMK425E UMK435E SAE 10W30 SAE 10W30 UYARI! Çalýþtýrmadan önce týrpan her zaman yerde durmalýdýr. Makinenin dengeli olduðundan ve kesme parçasýnýn baþka nesnelere veya yere deðmediðinden emin olun. Çalýþtýrmadan önce Muhafazalarýn doðru olarak takýlý ve sýkýlý olduðunu, koruyucu gözlükler, eldiven, çizme ve kulak koruyucular gibi gerekli koruma teçhizatýna sahip olduðunuzu kontrol edin. Kesme parçasý gidon ve tutamaðýn doðru sýkýldýklarýný kontrol edin. Makineyi yakýt dolýmý yapýlan yerden uzakta çalýþtýrýn. Düz ve dengeli bir zeminde durun. Buji kapaðýnýn yerinde olduðunu kontrol edin. 20

22 (1) (1) (2) (3) Soðuk çalýþtýrma Çalýþtýrmadan önceki 10 dakika içinde motor 5 dakikadan daha uzun bir süre çalýþmamýþ ise soðuk olarak kabul edilir. 21

23 Motoru aþaðýdaki gibi çalýþtýrýn: 1. Çalýþtýrma/Durdurma düðmesini (1) çalýþtýrma konumuna I alýn. 2. Jigle kolunu (2) yüksek konuma getirin (kapalý). 3. Motoru çalýþtýrmak için karbüratörün altýndaki çalýþtýrma düðmesine birkaç kez basýn. 4. Çalýþtýrma mekanizmasýnýn ipini direnç hissedene kadar yavaþça (3) çekin. 5. Motor çalýþtýktan sonra, jigle kolunu (2) alçak konumuna getirin. DÝKKAT! Çalýþtýrma (ilk hareket) mekanizmasýnýn ipini tam olarak dýþarý çekmeyin. Çalýþtýrma ipini motora çarpacak þekilde ani olarak býrakmayýn. Ýlk hareket mekanizmasýna zarar vermemek için yavaþça yerine býrakýn. Not: Çalýþtýrma ipini her zaman kuvvetle çekin. Eðer yavaþ çekerseniz, buji çakmaz ve motor çalýþmaz. Makineyi tutmak için ayak ve dizlerinizi aktarma borusuna koymayýn. Boru eðilebilir ve makinenin çalýþmasýný engeller. (1) (2) (2) 22

24 Makineyi çalýþtýrmak ve durdurmak Sýcak çalýþtýrma Çalýþtýrmadan önceki 10 dakika içinde motor 5 dakikadan daha uzun bir süre çalýþmýþ ise sýcak olarak kabul edilir. Sýcak çalýþtýrma prosedürü jigle (1) gerekmemesi haricinde soðuk çalýþtýrma prosedürü ile aynýdýr (jigle kolu alçak konumda býrakýlmalýdýr). Not: Sýcak bir motoru çalýþtýrmada zorlukla karþýlaþýrsanýz aþaðýdaki prosedürü uygulayýn: 1.Motoru OFF=KAPALI konumuna alýn. 2. Jigle kolunun OPEN=AÇIK konumunda olduðundan emin olun. 3. Gaz kolunu tam açýn. 4. Çalýþtýrma ipini 3 ile 5 kez çekin ve gaz kolunu býrakýn, (kapalý konuma gelir). 5. Motoru yukarýdaki prosedüre göre çalýþtýrýn. DÝKKAT! Motoru OFF=KAPALI konuma aldýðýnýzdan emin olun. Bu iþlem motor ON=AÇIK konumundayken yapýlmýþsa, motor çalýþýnca býçak dönebilir ve yaralanma meydana gelebilir. Motoru durdurmak 1.Motoru durdurmak için, çalýþtýrma /durdurma düðmesine basýp düðmeyi durma konumuna getirin. 2.Acil durum halinde bu, motoru durdurmak için de kullanýlabilir. UYARI! Kesme parçasý motor durduktan sonra da ataletiyle dönmeye devam edecektir. 23

25 Çalýþma Çalýþma pozisyonu Makine bir kere çalýþtýktan sonra, hazýrlýk kýsmýnda belirtildiði gibi taþýma askýsý baðlantýlarýný yapýn. UYARI! Makineyi kullanýrken kesme parçasýnýn herhangi bir nesneye çarpmasýndan kaçýnýn ve kesme parçasýný vücudunuzdan uzak tutun. Makineyi askýsýz olarak kullanmayýn. Motorlu týrpaný gösterildiði gibi iki elinizle sýkýca tutun. DÝKKAT! Makineyi kullanýrken, motorun operasyonlar arasýnda ralantiye gelmesini saðlayýn. Makine uzun süre yüksüz olarak azami hýzda çalýþýrsa motor ciddi olarak hasar görebilir. 24

26 Misinalý kesme kafasýyla Bu kafa çim kesme makinesiyle yapýlmýþ olan iþleri tamamlamak için dizayn edilmiþtir. Çim kesme makinesinin kullanýlamayacaðý duvarlar, çitler, aðaçlarýn veya direklerin etrafýnda ve dar veya engebeli yerlerde çimleri kesmek için kullanýþlý ve etkilidir. UYARI! Misina kesme býçaðýnýn muhafazaya doðru olarak monte edildiðinden emin olun. Misina uzunluk ayarý Azami dönüþ hýzýnda, misina kafasýný yavaþça topraða bastýrýn. Misina otomatik olarak açýlýr. Optimum uzunluk elde edilene kadar bu iþlemi tekrar edin. (6) (1) (4) (3) (2) (5) 25

27 Misinayý deðiþtirmek 1. Misinalý kesme kafasýný altýgen anahtarla (1) kilitleyin. 2. Onu saat istikameti yönünde döndürerek kafayý gevþetin. 3. Baþýn her iki ucundaki kulakçýklara (2) bastýrarak kafayý açýn. 4. Makarayý çýkartýn ve misinanýn geri kalanýný sökün mm çapýnda 6 metre misina hazýrlayýn ve onu uzunlamasýna ikiye katlayýn. 6. Misinanýn ortasýný makaranýn çentiði (3) içine takýp belirtilen yönde sarýn. 7. Misinanýn uçlarýný karþýlýklý çentiklerden (4) geçirip 10 cm kadar dýþarý çýkartýn. 8. Makarayý tekrar yerine takýn ve misina uçlarýný yan deliklerden (5) çýkarýn. 9. Kapaðý monte edin. 10. Uçlarý çentiklerden (4) kurtarmak için çekin ve kafayý makine üstüne vidalayýn. DÝKKAT! Her zaman teknik spesifikasyonda tavsiye olunan çapta misina kullanýn. Misina çapý çok büyükse bu motorda aþýrý yüklenmeye ve dolayýsýyla performans azalmasýna neden olacaktýr. Ara parçayý (6) monte ederken dikkat edin. Çukur taraf aktarma kafasýna doðru bakmalýdýr. UYARI! Misinayý hiçbir zaman çelik tel gibi farklý malzemeden yapýlmýþ olan bir tel ile deðiþtirmeyin. Motor çalýþýp kesme parçasý dönerken, fazla misina otomatik olarak muhafaza üstündeki misina kesiciyle kesilecektir. 26

28 Kesme Misina kesici aðaç gövdelerine zarar vermeden çimleri temiz olarak keser. Katý kesme parçasý ve sert yüzeyler arasýnda meydana gelebilecek þiddetli darbeler misina kesici ile önlenmiþ olur. Bununla beraber, hassas, olgunlaþmamýþ bitkilerin hasar görmesinden ve misinanýn çabuk aþýnmasýndan kaçýnmak için böyle alanlarda çok uzun süre çalýþmamalýdýr. Kesme yaparken kesme kafasý hafifçe yatýrýlmalý, kademelerle ilerleyerek kesme yapýlmalýdýr. Daha geniþ alanlarda ise kafa yatay olarak tutulmalý, saða ve sola salýndýrýlarak kesme yapýlmalýdýr. DÝKKAT! Motor çalýþýrken kesme kafasý yere býrakýlmamalýdýr. Bu durumda kafa ve çim hasar görebilir. 27

29 3-diþli býçakla DÝKKAT! 250 mm den daha büyük çaplý býçak kullanmayýn. Kesme 3-diþli çim kesme býçaðý özelikle yoðun ve sap çapý 2 cm den az olan böðürtlen çalýsý ve fundalýk gibi sýk çalýlýklarý kesmek için uygundur. Çalýlýklarý budamak için, kesme kafasýný yukardan aþaðý doðru hareket ettirin ve yatay olarak tutarak dallarý küçük parçalar halinde kesin. UYARI! Çim kesme býçaklarýný sert odun ve/veya kalýn dallý bitkilerde kullanmak tehlikelidir. Kesme kafasýnýn geri tepmesini kontrol etmek çok zordur, operatöre ve makineye ciddi þekilde zarar verebilir. Bilemek Ýyi netice elde etmek için bileme önemlidir. Hafifçe körelmiþ kesme býçaðý bir eðe ile bilenebilir. Eðer aþýnma daha ciddiyse býçak bileme taþýnda bilenmelidir. DÝKKAT! Her durumda, kesme parçasý balanslý olmalýdýr. Eðer gerekli aletlere sahip deðilseniz veya kesme parçanýzýn balanslý olmadýðýný düþünüyorsanýz Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisiyle temas edin. 28

30 (2) (A) (1) (3) (5) 30 mm. (4) (B) Kesme býçaðýný bilemek için çýkardýðýnýzda çatlak, çarpýk veya eðik olmadýðýný kontrol edin. Aksi takdirde yenisiyle deðiþtirin. 3-diþli ve 4-diþli býçaklarýn her 2 tarafý da kullanýlabilir. Bir taraf aþýnmýþsa, kesme býçaðý diðer taraftaki kesme kenarlarýný kullanmak için ters döndürülmelidir. Diþlerin sadece traþlanmýþ kenarlarý bilenecektir. Diþlerin profilleri düzgün olmalý ve çatlama baþlangýçlarý bulunmamalýdýr. Bütün diþler ayný þekilde bilenmelidir. Not: Eðer bileme iþleminden sonra makine anormal olarak titreþim yaparsa, bu býçaðýn balanssýz olduðunu gösterir. Bu durumda, Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisiyle temas edin. 29

31 DÝKKAT!: Aþaðýdaki örneklerdeki aþýnma limitlerine varýlýnca býçaðý deðiþtirin. (A) Yetersiz (B) Yeterli (1) Baþlangýç halinde çatlama (2) Limit aþýlmýþ ve diþ profili muntazam deðil. (3) Açýlar doðru veya eþit deðil. (4) Bileme limiti (5) Yetersiz kesme profili. (1) (2) 1 mm (3) 1 mm Dairesel testere UYARI! Dairesel testere kullanýmý sadece UMK43E tipinde mümkündür. DÝKKAT! 255 mm den büyük çaplý testere asla kullanmayýn. Dairesel testere funda, çalý ve gövde çapý olarak 6 cm yi geçmeyen aðaçlarýn kesimi için tasarlanmýþtýr. 30

32 Kesme: UYARI! Bazý tip býçaklar, dönüþ yönüne baðlý olarak aletin geri sýçramasýna neden olacaðýndan kullanýlamazlar. Honda motorlu týrpan üstüne takýlmýþ olan kesici takýmlar saat istikametinin aksi yönde dönerler. Dolayýsýyla býçaðýn sað tarafý ile kesme yapýlmamalýdýr. Kullanýlacak kýsým gri alanla gösterilmiþtir. En iyi netice için, kesme kafasýný kesilecek olan dal veya gövdeye doðru hýzla hareket ettirin. Motor hýzý düþeceðinden ve durmaya neden olacaðýndan dolayý yavaþ yavaþ ilerlemeyin. UYARI! Kesilecek parçalarýn yüksekliklerini ve nereye düþeceklerini tahmin edin. Düþen parçalarýn insanlara veya eþyalara zarar vermemelerini saðlayýn. Düþtüðü anda býçaðýn gövdeye saplanmýþ olarak kalmadýðýndan emin olun. Her zaman düþüþün ters tarafýndan kesme yapýn. Bileme: Dairesel testere, hafifçe aþýnmýþsa bir eðe (2) kullanýlarak bilenebilir. Doðru diþ profilini, kesme açýsýný ve diþ aralýðýný tutmak önemlidir. Eðer daha fazla bileme gerekirse, uygun bileme uzmanýna ulaþabilecek olan Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisiyle temas edin. Servis, gerektiðinde testerenin diþ aralýðýný (3) kontrol edecek ve ayarlayacaktýr. 31

33 BAKIM (1) (2) (3) (4) (5) 0,6-0,7 mm (6) Karbüratör ayarý Motoru çalýþtýrýn ve normal çalýþma sýcaklýðýna gelmesini saðlayýn. Sonra doðru ayar elde etmek için ralanti vidasýný (1) sað veya sol tarafa döndürün. Ralanti hýzý UMK425E UMK43E 3100±200 d/dk Not: Motor ralantideyken, kesme parçasý dönmemelidir. 32

34 Bujinin kontrolü 1.Bujiye eriþmek için (2) üst kapak motordan (3) çýkartýlmalýdýr. Cývatayý (4) sökmek için verilen altýgen (ALLEN) anahtarý kullanýn. Not: Motor üst kapaðý çýkartýldýðýnda sýcak ve hareketli parçalar (volan) açýkta kalýrlar. Motorlu týrpaný motor kapaðý çýkartýlmýþken asla kullanmayýn. BAKIM 2. Verilen anahtarý kullanarak kapaðý çýkartýn ve bujiyi gevþetin. 3. Elektrotlarý karbon birikimlerini çýkartmak için tel fýrçayla (5) temizleyin. 4. Eðer elektrotlar aþýnma iþareti gösteriyorsa, bujiyi ayný özellikteki yenisiyle deðiþtirin. 5. Bujiyi sentil çakýsý ile (6) kontrol edin. Ayar gerektiðinde, yan elektrodu dikkatlice bükün. 6. Bujiyi yeniden takýp, elle yerine sýkýþtýrýn. 7. Yeni bujiler için, buji anahtarýyla ilave olarak ½ dönüþ daha sýkýþtýrýn. Ayný buji monte edildiðinde, 1/8 ile ¼ dönüþ arasý kâfidir. DÝKKAT! Eðer buji kafi derecede sýkýþmamýþsa, ýsýnýp motora zarar verebilir. Eðer buji aþýrý derecede sýkýlmýþ veya yanlýþ diþ kapmýþsa motor bloðunda tamiri mümkün olmayan hasar meydana gelebilir. (2) (6) (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 33

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı