Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38 Yetkili servisler...41 Garanti belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA motorlu týrpan satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA motorlu týrpan kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý, basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Motorlu týrpaný yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý motorlu týrpanýn ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde makine ile birlikte verilmelidir. Motorlu týrpan sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr. Aksi takdirde oluþacak arýza ve zararlardan üretici sorumlu tutulamaz. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda týrpanýn hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Týrpan üzerinde deðiþiklik yapmaya, emniyet sistemlerini devre dýþý býrakmaya çalýþmayýn. Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konulmuþtur. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Motorlu týrpanýn bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. Motorlu týrpanýn bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya makine hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. 2

4 GÝRÝÞ Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. NOT 14 Mart 2003 tarihinde yayýmlanan Sanayi Bakanlýðý 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun da tüketicinin tanýmý aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr: "Tüketici ; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kiþiyi" ifade eder. Yukarýdaki tüketici tanýmýna uymayan müþterilerimize garanti süresi 1 yýl olarak uygulanacaktýr. UYARI Eðer el kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir. DÝKKAT Makineyi teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin. Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okumadan, bütün çalýþtýrma ve kontrol iþlemlerini öðrenmeden makineyi çalýþtýrmayýn. NOT Bu el kitabý motorlu týrpanýn çalýþtýrýlmasý ve bakýmý ile ilgili faydalý bilgileri içerir. Anlayamadýðýnýz bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da mutlaka bir Anadolu Motor Yetkili Servisine danýþýn ve yardýmýný talep edin. 3

5 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve makinenizin hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA motorlu týrpan size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Makineyi kullanmadan önce birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya makineye hasar verebilirsiniz. Makinenizin bütün parçalarý yanlýþ kullanýldýklarýnda veya doðru olarak muhafaza edilmediklerinde potansiyel olarak tehlikelidir. Aþaðýdaki sözcükleri takip eden kýsýmlara özel olarak dikkat edilmelidir. UYARI Talimatlara uyulmadýðýnda ciddi yaralanma veya ölümcül kaza riskine karþý ikaz eder. DÝKKAT Talimatlara uyulmadýðýnda yaralanama veya teçhizat hasarý riskine dikkat çeker. Not: Faydalý bilgi kaynaðýný iþaret eder. Emniyet Bu sembol sizi özellikle belirli iþlemler yaparken ikaz eder. Takip eden sayfalardaki kutu içinde belirtilmiþ olan nokta veya noktalarý refere eden emniyet talimatlarýna bakýn. Eðitim: A1. Bu el kitabýndaki talimatlarý dikkatle okuyun. Motorlu týrpaný kullanmadan önce, doðru çalýþtýrma ve kontroller konusunda onunla aþina olun. Makineyi hýzlý bir þekilde durdurmayý öðrenin. A2. Motorlu týrpaný tasarlanmýþ amaçla kullanýn: 4

6 EMNÝYET KURALLARI Misina ile çiçek tarhlarý, çalýlýk, duvarlar, çitler veya çimler boyunca kesmek ve hudutlarý çim kesme makinesinden sonra bitirmek. Uzun yabani otlarý ve çalýlarý kesmek için 3-diþli býçaðý kullanmak. Týrpaný baþka amaçla kullanmak tehlikeli olabilir ve makinenin hasarýna yol açar. A.3. Çocuklarýn ve bilmeyen kiþilerin motorlu týrpan makinesinin kullanýlmasýna müsaade etmeyin. Yerel kurallar operatörün yaþý konusunda kýsýtlamalar getirebilir. A.4. Motorlu týrpan makinesini aþaðýdaki durumlarda kullanmayýn: Yakýnda insanlar ve özellikle çocuk veya evcil hayvanlar varken, (Makineyle herhangi bir þahýs arasýnda en az 15 m lik emniyet mesafesi olmasýna dikkat edin. Motorlu týrpan sadece bir kiþi tarafýndan çalýþtýrýlmalýdýr.) Reaksiyonunuz ve muhakemenizi etkiyebilecek olan ilaç veya baþka madde almýþsanýz. Eðer misina kesme kafasý kullanýlmýþsa, doðru çizgi geniþliðini saðlamak için muhafaza uzantýsý ve çizgi kesme býçaðýnýn yerine düzgün olarak takýlý olduðundan emin olun. Kesici muhafazasý yoksa veya hasarlý ise. A.5. Motorlu týrpan makinesinde tadilat yapmayýn. Bunu yaparak kendi emniyetinizi tehlikeye attýðýnýz gibi, ciddi kaza veya yaralamaya riskine maruz kalabilirsiniz. A.6. Mal sahibinin ve operatörün bütün kazalar için üçüncü þahýslara karþý sorumlu olduðunu unutmayýn. Hazýrlýk B.1. Bu teçhizatý çýplak ayakla veya sandalet veya bitkilere takýlýp yýrtýlabilecek olan bol giysilerle çalýþtýrmayýn. Makineyi çalýþtýrýrken uzun pantolonlar veya kaymaya mukavim tabanlý ayakkabýlar, koruyucu gözlükler veya koruyucu bir siperlik, eldiven (tercihen deri) ve kulaklýklar takýlmalýdýr. Düþen nesnelerle (dallar veya taþlar)karþýlaþma ihtimali olan yerlerde sert bir þapka giyilmelidir. B.2. Temizlenecek olan alanda dikkatli bir kontrol yapýn ve makine tarafýndan fýrlatýlabilecek olan nesneleri (taþlar, tahta parçalarý, tel, kemikler, vs) kaldýrýn. B.3. Ýkaz: Tehlike! Benzin aþrý derecede yanýcýdýr. Yakýtý özel olarak dizayn edilmiþ olan depolarda saklayýn. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Makineye sadece dýþarýda ve motor kapalýyken yakýt ikmali yapýn. Yaký ikmali esnasýnda veya yakýtý kullanmaktayken sigara içmeyin. Yakýt doldurucunun kapaðýný asla çýkartmayýn veya motor çalýþmakta veya hala sýcakken yakýt tankýný doldurmayýn. Yakýt taþmasý halinde motoru çalýþtýrmayýn. Motorlu týrpan makinesini bu bölgeden uzaða hareket ettirin ve yakýt buharlaþana veya daðýlana kadar herhangi bir ateþleme kaynaðý yaratmaktan kaçýnýn. Yakýt tanký ve yakýt kutusu üstündeki bütün kapaklarýn emniyetli bir þekilde monte edildiðinden emin olun. B.4. Arýzalý egzoz susturucularýný deðiþtirin. B.5. Týrpan kullanýlýrken, çalýþtýrmadan önce özellikle bütün ek parçalarý, kesme gruplarý deflektörler ve montaj cývatalarýný aþýnma, hasar veya gevþekliðe karþý kontrol edin. Gaz kolu ve durdurma düðmesinin düzgün olarak çalýþtýðýný kontrol edin. B.6. Saplarýn ve donaným ek noktalarýnýn doðru konumda olduðunu ve makinenin düzgün olarak dengelendiðini kontrol edin. Doðru pozisyonlar ve ayarlar bu el kitabýnýn Ön hazýrlýk ve kontroller kýsmýndadýr. B.7. Ralanti hýzýný, gaz kolu býrakýldýðýnda kesicinin dönmesi duracak þekilde ayarlayýn. B.8. Sökme ve takma iþlemlerinde býçak muhafazasýný býçaklý tip kesiciye takýn. Motoru durma konumuna getirin ve buji kapaðýný çýkartýn. Bu iþlem esnasýnda eldiven giyin. Ýþletme C.1. Motoru zehirli karbon monoksit gazlarýnýn birikebileceði kapalý yerlerde çalýþtýrmayýn. C.2. Sadece gün ýþýðýnda çalýþýn. C.3. Mümkün olabildiðince makineyi ýslak zemine çalýþtýrmayýn. C.4. Makineyi çalýþtýrýrken, misinalý kesme kafasýnýn baðlantý noktasýna göre emniyetli mesafede olduðundan emin olun. C.5. Makineyi çalýþtýrýrken yürüyün, asla koþmayýn ve dengeli konumda kalýn. Sizi düþürebilecek taþ, aðaç kökleri gibi nesnelere dikkat edin. C.6. Meyiller üstünde dikkatli þekilde geçin. Meyillerde çalýþýrken her zaman çaprazlamasýna ilerleyin; asla düz olarak aþaðý yukarý deðil. 6

8 EMNÝYET KURALLARI C.7. Makineyi çok dik meyillerde çalýþtýrmayýn. Bölgenin potansiyel tehlikelerini deðerlendirmek ve kendi güvenliði için tedbirleri almak operatörün sorumluluðundadýr. Bu özelikle sert, kaygan veya yumuþak zeminde çalýþýrken önemlidir. C.8. Motorda aþýrý hýzlarda çalýþmasýna neden olabilecek ayar deðiþikliði yapmayýn. C.9. Motoru çalýþtýrmadan önce, makinenin 15 metre yakýnýnda kimse olmadýðýndan, kesme parçasýnýn yere deðmediðinden ve makinenin dengeli konumda olduðundan emin olun. C.10.Makineyi çalýþtýrýrken dikkat edin. Emniyet talimatlarýna uyun ve kesme parçasýndan uzak durun. C.11.Aþaðýdaki durumlarda motor durdurulmalý ve buji kapaðý çýkartýlmalýdýr: Kesme siteminde her hangi bir servis iþlemine baþlamadan önce. Motorlu týrpan makinesinin temizlemesi, kontrolü, ayarý veya tamirinden önce. Motor çalýþýrken yapýlacak olan ayarlar sadece karbüratör ve ralanti hýz ayarlarýdýr. Bu çalýþma esnasýnda, kesme parçasýnýn hiçbir nesneye çarpmadýðýndan ve makinenin dengeli konumda olduðundan emmin olun. Eðer kesme parçasý her hangi bir nesneye çarparsa, kesme sistemini ve þanzýman þaftýný hasara karþý kontrol edin. Makineyle iþe devam etmeden önce gerekli tamirleri yapýn. Eðer motorlu týrpan anormal olarak titreþime baþlarsa, derhal bu titreþimin nedenini araþtýrýn ve gerekli düzeltici önlemi alýn. C.12.Motoru aþaðýdaki durumlarda durdurun: Motorlu týrpanýn baþýnda kimse bulunmadýðýnda. Makineyi bir yerden diðerine taþýrken. C.13.Bütün sert kesme býçaklarýnda fýrlama (býçak itmesi) riski vardýr. Bakým ve depolama D.1. Güvenli çalýþmayý saðlamak için bütün somun ve cývatalarý emniyetli bir þekilde sýkýn. Emniyet ve en uygun performansý saðlamak için muntazam bakým gerekir. D.2. Makineyi hasarlý veya aþýnmýþ aksamla kullanmayýn. Parçalar tamir edilmemeli, deðiþtirilmelidir. Orijinal Honda yedek parçalarý kullanýn. Kesme parçalarý imalatçý tipi, referans ve asgari çalýþma hýzýyla iþaretlenmiþ olmalýdýr. Düþük kalitedeki parçalar makineye zarar verebilir ve operatörün emniyetini tehdit edebilir. D.3. Kesme parçasýný söküp takarken kalýn eldiven giyiniz. 7

9 EMNÝYET KURALLARI D.4. Motorlu týrpaný, deposunda yakýt varken asla yakýt buharýnýn alev, kýlcým veya yoðun ýsý kaynaðý vasýtasýyla parlayabileceði bir odaya depolamayýn. D.5. Çocuklarýn eriþiminden uzakta, temiz ve kuru bir odada depolayýn. D.6. Makineyi herhangi bir yere koymadan önce motorun soðumasýný bekleyin. D.7. Yangýn tehlikesini azaltmak için motorlu týrpan makinesinde özellikle soðutma kanatçýklarý, egzoz sistemi ve yakýt deposu çevresindeki yapraklarý ve çimen artýklarýný ve aþýrý yaðý temizleyin. D.8. Makine depolanýrken veya taþýnýrken, kazayla yaralanmayý önlemek için kesme býçaðý her zaman taþýma muhafazasýyla örtülmelidir. D.9. Eðer yakýt tanký boþaltýlacaksa, bu iþlem motor soðukken ve dýþarýda yapýlmalýdýr. D.10.Çevreyi korumak için, eski motor yaðýný veya yakýtý su kanalýna veya topraða dökerek imha etmeyin. Yerel servis istasyonunuz yað veya yakýtý güvenli þekilde yeniden kazanabilir. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ

10 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Komponentlerin/Parçalarýn tanýmlanmasý (8) (14) (A) (20) (10) (9) (4) (1) (7) (16) (13) (B) (C) (3) (D) (5) (19) (6) (1) (2) (8) (10) (17) (21) (A) (11) (15) (12) (D) (9) (22) (1) Motor (2) Buji (3) Ýp sarma mekanizmasý (4) Hava filtresi (5) Yakýt deposu (6) Gaz teli (7)Kavrama muhafazasý (8)Kontrol tutamaðý (9) Gaz kolu (10) Çalýþtýrma /Durdurma anahtarý (11) Aktarma mili (12) Kesme parçasý muhafazasý (13) Taþýma muhafazasý (14) Aktarma kafasý (15) Misinalý kesme kafasý (16) 3-diþli býçak (17) Aský baðlantý noktasý (18) Çiftli aský (19) "Konfor" tip aský (20) Gidon (21) Çember tutamak (22) Misina kesme býçaðý (A) Emniyet ikazý: Kesme parçasý dönüþ hýzý (B) Emniyet ikazý: genel talimatlar (C) Emniyet ikazý: kullanýlabilecek kesme parçalarý (D) Tanýtma plakasý 9

11 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Modeller Taným kodu Ebatlar Uzunluk x En x Yükseklik mm Motor Deplasman cm3 Kutur/Strok mm Güç (EN ya göre) KW Azami hýz rpm Rölanti hýzý rpm Garanti edilmiþ ses gücü seviyesi (2000/14/EC yönergesine göre) db(a) Operatörün kulaðýndaki ses basýncý seviyesi (81/1051/EEC yönergesine göre) Rölanti titreþim seviyesi ISO7916 standardýna göre) m/ sn2 Maks. m /sn2 Motor yaðý Yað tanký kapasitesi cm3 Yakýt Yakýt tanký kapasitesi cm3 l Ateþleme Buji markasý ve tipi Karbüratör Þanzýman tüpü Çap mm Tahrik þaftý mm Yatak sayýsý Kavrama yuvasý çap mm Þanzýman Þanzýman oraný Kesme ek baðlantý parçasý dönüþ hýzý / motor rpm Naylon çizginin boyu çap 2.4 (standart) mm Naylon çizginin boyu çap 3 (opsiyon el) mm Boþ aðýrlýk 10 UMK425E UMK435E LE UE L3E U3E LE UE L3E U3E HADF HAFF 1770X368X X670X X368X X670X X368X X670X X368X X670X488 GX x 26 0, / GX x 30 1, ,6 3,10 95,1 2, ± ,3 3,10 91,2 2,80 8,90 4,60 11,70 8,10 7,80 3,90 9,80 7,30 SAE 10W Kurþunsuz 0,55 0,65 Transistorlu manyeto ateþlemesi NGK CM5H NGK CMRSH Membran (zar) Helezoni - çarklý konik diþli 15 / / / (11000) 9000 / (10000) 6 6 5,20 5,43 5,20 5,43 6,40 6,80 6,40 6,80 95,2 2,30 94,7 3,80 93,2 2,30 93,7 3,80

12 Genel tarif A. C. B. (10) (12) (11) (8) D. (6) (5) (3) (9) (1) (2) (4) (7) Makinenin tanýmý (1) Garanti edilen ses seviyesi 2000/14/EC (2) Model-Tip (3) Ýmalat yýlý (4) Seri numarasý (5) EEC/89/392 ye uyum iþareti (6) Ýmalatçýnýn adý ve adresi (7) kg olarak aðýrlýk. 11

13 Emniyet çýkartmalarý Motorlu týrpan makineniz dikkatle kullanýlmalýdýr. Alýnmasý gereken tedbirleri hatýrlatmak üzere resimli etiketler makine üstüne yapýþtýrýlmýþtýr. Bunlarýn anlamlarý aþaðýda belirtilmiþtir. Bu etiketler makinenin bir parçasý olup herhangi biri çýkarsa veya okunamaz hale gelirse onu deðiþtirmek için bayiinizle temas edin. Biz ayrýca bütün emniyet talimatlarýný dikkatle okumanýzý tavsiye ediyoruz. (8) Ýkaz: makineyi kullanmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabý'na bakýn. (9) Parça fýrlama tehlikesi. Makineyi çalýþtýrýrken bütün insan ve hayvanlarýn en az 15 m mesafede olduklarýndan emin olun. (10) Göz ve vücudunuzu kesme parçasýnýn fýrlatabileceði nesnelerden (çakýl, cam veya metal parçalarý)korumak için her zaman koruyucu gözlük, sert bir þapka ve diðer koruyucu aksesuar giyin. (11) Motorlu týrpan makinesi sadece misina veya metal disk kesici ile kullanýlmalýdýr. Dairesel testere aðzý kullanmayýn. (12) Kesme parçasý dönüþ hýzý. Montaj (2) (4) (6) (3) (3) (1) (5) 12

14 Tutacak yerleri Aktarma borusuna (3) gidon (1) (U tipi) veya çember tutamak (2) (L tipi) monte edilmelidir. Montaj týrpanla verilen kitteki takýmlarla yapýlmalýdýr. Bu kit þunlarý içerir: (4) Buji anahtarý / Allen anahtar (5) Altýgen anahtar (6) Koruyucu gözlük (1) (3) (4) (6) (2) (5) (7) (7) (8) (3) (2) (5) (9) Komple muhafaza Motorlu týrpan makinesinin bir muhafazasý bulunmaktadýr. Misinalý kesme kafasýyla kullaným: (2) ve (1) bölümlerini þekilde gösterildiði gibi yerlerine sýkýþtýrýn. Býçakla kullaným: alt kýsmý (2) monte etmeyin. Verilen iki vida (3) ve pullarla (4) muhafazayý makineye monte edin Aktarma kafasýndan (6) en uzakta olan iki deliði kullanýn. UYARI! (sadece UMK435E UE ve U3E için) Honda dairesel testere býçaðýný kullanýrken, (1) ve (2) standart muhafazalar yerine (2) özel Honda muhafazasýný (9) kullanýn. Montaj standart muhafaza ile aynýdýr. 13

15 Kesme sistemlerinin montajý UYARI! Ara parçayý (7) monte ederken dikkat edin. Çukur taraf aktarma kafasýna bakmalýdýr (8). Misinalý kesme kafasý (LE, UE tipleri) Ara parçayý (7) aktarma miline monte edilmiþken, misinalý kesme kafasýný vidalayýp saat istikametinin aksi yönde döndürerek sýkýþtýrýn. Misinalý kesme kafasýnýn düzgün olarak sýkýþtýrýlmasý sýrasýnda aktarmayý sabit tutmak için altýgen (Allen) anahtarý (5) kullanýn. (6) (4) (8) (9) (6) (4) (7) (3) (2) (3) (2) (1) (8) (5) (1) (5) (9) 3. Diþli býçak (L3E, U3E tipleri) Ara parçalar üstündeki oluklar þafta tam oturacak þekilde, kesici diski (1) ve (2) ara parçalarý arasýna yerleþtirin. Dengeleyici (3) ve pulu (4) monte edin. Þaftýn dönmesini altýgen anahtarla (5) önleyin. Uygun anahtar kullanarak kilit somunun (6) saat istikametinin aksi yönünde iyice sýkýn. 14

16 Dairesel testere aðzý ( opsiyonel aksesuar) UYARI! Bu aksesuarýn kullanýmý sadece UMK435 UE ve U3E modelleri için sýnýrlýdýr ve özel Honda muhafazasý (9) ile monte edilmelidir. 3 ve 4 diþli býçaklarý da ayný þekilde monte edin. UYARI! Býçaðý uygun þekilde monte edin. Býçak (8) üstündeki ok muhafaza (9) üstündekiyle ayný yönde olmalýdýr. (1) (2) (4) (4) (3) 15

17 Donanýmýn montaj ve ayarý UYARI! Operatörün güvenliði ve konforu bakýmýndan, makinenin çalýþma konumunda doðru olarak dengelenmesi için aský kayýþlarý iyi ayarlanmalýdýr. L tipindeki makineler çift aský ile (1) donanmýþlardýr. U tipindeki makineler konfor tipi aský ile (2) donanmýþlardýr. Askýyý takýp atký ile baðlayýn (3). Makinenin kalça yüksekliðinde asýlý kalmasý için kayýþlarý tokalarla ayarlayýn. (1) (1) (3) (4) (5) (5) (3) (4) (2) (3) 16

18 Ön hazýrlýk ve kontroller Makineyi dengelemek Motorlu týrpaný gösterildiði gibi (1) baðlayýn. Makine baðlandýðýnda, onun doðru olarak dengelendiðini kontrol etmek önemlidir. Bu kontrol kesme parçasý takýlý ve yakýt tanký yarý doluyken yapýlmalýdýr. Aský uzunluðunu kesme parçasý yere paralel ve temas edecek þekilde ayarlayýn. Týrpanýn kesme diski takýlý ise, disk dengeleyiciyle takýlmýþ olmalýdýr. Düzgün dengeleme dengeleyici hafifçe yere (5) deðdiðinde elde edilir. Týrpan kafasýný saplardan hafifçe tutarak yerden kaldýrmak mümkün olmalýdýr. Eðer ayar gerekirse; yani týrpan kafasý çok aðýrsa veya çok hafifse, aský noktasýný ileri veya geri hareket ettirin (4). Aský noktasýný istenilen konuma getirmek için verilen anahtar (3) vasýtasýyla cývatalarý gevþetin. UYARI! (U tipi): Gidonu (2) hareket ettirmeye çalýþýrken gaz telini germemeye dikkat edin. Gaz kolunun düzgün olarak çalýþtýðýný kontrol edin. Tutamak veya gidonun pozisyonunu, rahat bir çalýþma için dört cývatayý gevþeterek ayarlayýn. Ýdeal pozisyon bulduðunuzda, dengeyi tekrar kontrol edin, gerekirse ayarlayýn. Sonra gidonu yerine tespit etmek için cývatalarý emniyetli bir þekilde sýkýn. 17

19 Yakýt deposunun doldurulmasý UYARI! Yakýt deposu içindeki basýnç harici sýcaklýk yükseldiðinde artabilir. Yakýt taþmasýný önlemek için kapak dikkatle çýkartýlmalýdýr. Yakýt serin bir yerde depolanmalý ve asla güneþ altýnda býrakýlmamalýdýr. Depo kapasitesi (Litre) Tavsiye olunan yakýt UMK425E UMK435E Süper kurþunsuz DÝKKAT! Yabancý maddelerin yakýt deposuna girmesini önlemek için depo kapaðýný ve kenarlarýný temizleyin. Yakýt deposunu uygun uçlu bir huni veya benzin bidonuyla doldurun. Kolay doldurmak için, makineyi çalýþma konumunda tutun. Makinenin bu iþlem esnasýnda dengeli konumda kalacaðýndan emin olun. UYARI! Benzin aþýrý derecede yanýcýdýr ve bazý durumlarda infilak edebilir. Yakýt deposunu iyi havalanmalý bir yerde motor çalýþmýyorken doldurun. Yakýt ikmalinin yapýldýðý yerde veya yakýtýn depolandýðý yerde sigara içmeyin alev ve kývýlcýmdan kaçýnýn. Yakýt deposunu fazla doldurmayýn. (Yakýt seviyesi kapaðýn boynunun altýnda kalmalýdýr). Depoyu doldurduktan sonra, kapaðýnýn sýký þekilde takýlý olduðundan emin olun. Doldurma iþlemi esnasýnda yakýtý taþýrmamaya dikkat edin. Benzin taþmalarý veya buharlar yangýna sebep olabilir. Motoru çalýþtýrmadan önce taþmýþ benzinin buharlaþtýðýndan ve buharlarýn daðýldýðýndan emin olun. Benzinin deriyle temasýndan kaçýnýn ve dumaný teneffüs etmeyin. Yakýtý çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. 18

20 (1) Yað doldurulmasý UYARI! Eðer motor yeterli yað olmaksýzýn çalýþtýrýlýrsa ciddi olarak hasar görebilir. Motor çalýþmýyorken yað seviyesini yatay bir yüzeyde kontrol edin. Yað seviyesi boðaz dibinden düþük ise deterjanlý, 4-zamanlý kaliteli motor yaðý ile tamamlayýn. 19

21 Yað deposu kapasitesi ( cm³) Tavsiye edilen yað UMK425E UMK435E SAE 10W30 SAE 10W30 UYARI! Çalýþtýrmadan önce týrpan her zaman yerde durmalýdýr. Makinenin dengeli olduðundan ve kesme parçasýnýn baþka nesnelere veya yere deðmediðinden emin olun. Çalýþtýrmadan önce Muhafazalarýn doðru olarak takýlý ve sýkýlý olduðunu, koruyucu gözlükler, eldiven, çizme ve kulak koruyucular gibi gerekli koruma teçhizatýna sahip olduðunuzu kontrol edin. Kesme parçasý gidon ve tutamaðýn doðru sýkýldýklarýný kontrol edin. Makineyi yakýt dolýmý yapýlan yerden uzakta çalýþtýrýn. Düz ve dengeli bir zeminde durun. Buji kapaðýnýn yerinde olduðunu kontrol edin. 20

22 (1) (1) (2) (3) Soðuk çalýþtýrma Çalýþtýrmadan önceki 10 dakika içinde motor 5 dakikadan daha uzun bir süre çalýþmamýþ ise soðuk olarak kabul edilir. 21

23 Motoru aþaðýdaki gibi çalýþtýrýn: 1. Çalýþtýrma/Durdurma düðmesini (1) çalýþtýrma konumuna I alýn. 2. Jigle kolunu (2) yüksek konuma getirin (kapalý). 3. Motoru çalýþtýrmak için karbüratörün altýndaki çalýþtýrma düðmesine birkaç kez basýn. 4. Çalýþtýrma mekanizmasýnýn ipini direnç hissedene kadar yavaþça (3) çekin. 5. Motor çalýþtýktan sonra, jigle kolunu (2) alçak konumuna getirin. DÝKKAT! Çalýþtýrma (ilk hareket) mekanizmasýnýn ipini tam olarak dýþarý çekmeyin. Çalýþtýrma ipini motora çarpacak þekilde ani olarak býrakmayýn. Ýlk hareket mekanizmasýna zarar vermemek için yavaþça yerine býrakýn. Not: Çalýþtýrma ipini her zaman kuvvetle çekin. Eðer yavaþ çekerseniz, buji çakmaz ve motor çalýþmaz. Makineyi tutmak için ayak ve dizlerinizi aktarma borusuna koymayýn. Boru eðilebilir ve makinenin çalýþmasýný engeller. (1) (2) (2) 22

24 Makineyi çalýþtýrmak ve durdurmak Sýcak çalýþtýrma Çalýþtýrmadan önceki 10 dakika içinde motor 5 dakikadan daha uzun bir süre çalýþmýþ ise sýcak olarak kabul edilir. Sýcak çalýþtýrma prosedürü jigle (1) gerekmemesi haricinde soðuk çalýþtýrma prosedürü ile aynýdýr (jigle kolu alçak konumda býrakýlmalýdýr). Not: Sýcak bir motoru çalýþtýrmada zorlukla karþýlaþýrsanýz aþaðýdaki prosedürü uygulayýn: 1.Motoru OFF=KAPALI konumuna alýn. 2. Jigle kolunun OPEN=AÇIK konumunda olduðundan emin olun. 3. Gaz kolunu tam açýn. 4. Çalýþtýrma ipini 3 ile 5 kez çekin ve gaz kolunu býrakýn, (kapalý konuma gelir). 5. Motoru yukarýdaki prosedüre göre çalýþtýrýn. DÝKKAT! Motoru OFF=KAPALI konuma aldýðýnýzdan emin olun. Bu iþlem motor ON=AÇIK konumundayken yapýlmýþsa, motor çalýþýnca býçak dönebilir ve yaralanma meydana gelebilir. Motoru durdurmak 1.Motoru durdurmak için, çalýþtýrma /durdurma düðmesine basýp düðmeyi durma konumuna getirin. 2.Acil durum halinde bu, motoru durdurmak için de kullanýlabilir. UYARI! Kesme parçasý motor durduktan sonra da ataletiyle dönmeye devam edecektir. 23

25 Çalýþma Çalýþma pozisyonu Makine bir kere çalýþtýktan sonra, hazýrlýk kýsmýnda belirtildiði gibi taþýma askýsý baðlantýlarýný yapýn. UYARI! Makineyi kullanýrken kesme parçasýnýn herhangi bir nesneye çarpmasýndan kaçýnýn ve kesme parçasýný vücudunuzdan uzak tutun. Makineyi askýsýz olarak kullanmayýn. Motorlu týrpaný gösterildiði gibi iki elinizle sýkýca tutun. DÝKKAT! Makineyi kullanýrken, motorun operasyonlar arasýnda ralantiye gelmesini saðlayýn. Makine uzun süre yüksüz olarak azami hýzda çalýþýrsa motor ciddi olarak hasar görebilir. 24

26 Misinalý kesme kafasýyla Bu kafa çim kesme makinesiyle yapýlmýþ olan iþleri tamamlamak için dizayn edilmiþtir. Çim kesme makinesinin kullanýlamayacaðý duvarlar, çitler, aðaçlarýn veya direklerin etrafýnda ve dar veya engebeli yerlerde çimleri kesmek için kullanýþlý ve etkilidir. UYARI! Misina kesme býçaðýnýn muhafazaya doðru olarak monte edildiðinden emin olun. Misina uzunluk ayarý Azami dönüþ hýzýnda, misina kafasýný yavaþça topraða bastýrýn. Misina otomatik olarak açýlýr. Optimum uzunluk elde edilene kadar bu iþlemi tekrar edin. (6) (1) (4) (3) (2) (5) 25

27 Misinayý deðiþtirmek 1. Misinalý kesme kafasýný altýgen anahtarla (1) kilitleyin. 2. Onu saat istikameti yönünde döndürerek kafayý gevþetin. 3. Baþýn her iki ucundaki kulakçýklara (2) bastýrarak kafayý açýn. 4. Makarayý çýkartýn ve misinanýn geri kalanýný sökün mm çapýnda 6 metre misina hazýrlayýn ve onu uzunlamasýna ikiye katlayýn. 6. Misinanýn ortasýný makaranýn çentiði (3) içine takýp belirtilen yönde sarýn. 7. Misinanýn uçlarýný karþýlýklý çentiklerden (4) geçirip 10 cm kadar dýþarý çýkartýn. 8. Makarayý tekrar yerine takýn ve misina uçlarýný yan deliklerden (5) çýkarýn. 9. Kapaðý monte edin. 10. Uçlarý çentiklerden (4) kurtarmak için çekin ve kafayý makine üstüne vidalayýn. DÝKKAT! Her zaman teknik spesifikasyonda tavsiye olunan çapta misina kullanýn. Misina çapý çok büyükse bu motorda aþýrý yüklenmeye ve dolayýsýyla performans azalmasýna neden olacaktýr. Ara parçayý (6) monte ederken dikkat edin. Çukur taraf aktarma kafasýna doðru bakmalýdýr. UYARI! Misinayý hiçbir zaman çelik tel gibi farklý malzemeden yapýlmýþ olan bir tel ile deðiþtirmeyin. Motor çalýþýp kesme parçasý dönerken, fazla misina otomatik olarak muhafaza üstündeki misina kesiciyle kesilecektir. 26

28 Kesme Misina kesici aðaç gövdelerine zarar vermeden çimleri temiz olarak keser. Katý kesme parçasý ve sert yüzeyler arasýnda meydana gelebilecek þiddetli darbeler misina kesici ile önlenmiþ olur. Bununla beraber, hassas, olgunlaþmamýþ bitkilerin hasar görmesinden ve misinanýn çabuk aþýnmasýndan kaçýnmak için böyle alanlarda çok uzun süre çalýþmamalýdýr. Kesme yaparken kesme kafasý hafifçe yatýrýlmalý, kademelerle ilerleyerek kesme yapýlmalýdýr. Daha geniþ alanlarda ise kafa yatay olarak tutulmalý, saða ve sola salýndýrýlarak kesme yapýlmalýdýr. DÝKKAT! Motor çalýþýrken kesme kafasý yere býrakýlmamalýdýr. Bu durumda kafa ve çim hasar görebilir. 27

29 3-diþli býçakla DÝKKAT! 250 mm den daha büyük çaplý býçak kullanmayýn. Kesme 3-diþli çim kesme býçaðý özelikle yoðun ve sap çapý 2 cm den az olan böðürtlen çalýsý ve fundalýk gibi sýk çalýlýklarý kesmek için uygundur. Çalýlýklarý budamak için, kesme kafasýný yukardan aþaðý doðru hareket ettirin ve yatay olarak tutarak dallarý küçük parçalar halinde kesin. UYARI! Çim kesme býçaklarýný sert odun ve/veya kalýn dallý bitkilerde kullanmak tehlikelidir. Kesme kafasýnýn geri tepmesini kontrol etmek çok zordur, operatöre ve makineye ciddi þekilde zarar verebilir. Bilemek Ýyi netice elde etmek için bileme önemlidir. Hafifçe körelmiþ kesme býçaðý bir eðe ile bilenebilir. Eðer aþýnma daha ciddiyse býçak bileme taþýnda bilenmelidir. DÝKKAT! Her durumda, kesme parçasý balanslý olmalýdýr. Eðer gerekli aletlere sahip deðilseniz veya kesme parçanýzýn balanslý olmadýðýný düþünüyorsanýz Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisiyle temas edin. 28

30 (2) (A) (1) (3) (5) 30 mm. (4) (B) Kesme býçaðýný bilemek için çýkardýðýnýzda çatlak, çarpýk veya eðik olmadýðýný kontrol edin. Aksi takdirde yenisiyle deðiþtirin. 3-diþli ve 4-diþli býçaklarýn her 2 tarafý da kullanýlabilir. Bir taraf aþýnmýþsa, kesme býçaðý diðer taraftaki kesme kenarlarýný kullanmak için ters döndürülmelidir. Diþlerin sadece traþlanmýþ kenarlarý bilenecektir. Diþlerin profilleri düzgün olmalý ve çatlama baþlangýçlarý bulunmamalýdýr. Bütün diþler ayný þekilde bilenmelidir. Not: Eðer bileme iþleminden sonra makine anormal olarak titreþim yaparsa, bu býçaðýn balanssýz olduðunu gösterir. Bu durumda, Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisiyle temas edin. 29

31 DÝKKAT!: Aþaðýdaki örneklerdeki aþýnma limitlerine varýlýnca býçaðý deðiþtirin. (A) Yetersiz (B) Yeterli (1) Baþlangýç halinde çatlama (2) Limit aþýlmýþ ve diþ profili muntazam deðil. (3) Açýlar doðru veya eþit deðil. (4) Bileme limiti (5) Yetersiz kesme profili. (1) (2) 1 mm (3) 1 mm Dairesel testere UYARI! Dairesel testere kullanýmý sadece UMK43E tipinde mümkündür. DÝKKAT! 255 mm den büyük çaplý testere asla kullanmayýn. Dairesel testere funda, çalý ve gövde çapý olarak 6 cm yi geçmeyen aðaçlarýn kesimi için tasarlanmýþtýr. 30

32 Kesme: UYARI! Bazý tip býçaklar, dönüþ yönüne baðlý olarak aletin geri sýçramasýna neden olacaðýndan kullanýlamazlar. Honda motorlu týrpan üstüne takýlmýþ olan kesici takýmlar saat istikametinin aksi yönde dönerler. Dolayýsýyla býçaðýn sað tarafý ile kesme yapýlmamalýdýr. Kullanýlacak kýsým gri alanla gösterilmiþtir. En iyi netice için, kesme kafasýný kesilecek olan dal veya gövdeye doðru hýzla hareket ettirin. Motor hýzý düþeceðinden ve durmaya neden olacaðýndan dolayý yavaþ yavaþ ilerlemeyin. UYARI! Kesilecek parçalarýn yüksekliklerini ve nereye düþeceklerini tahmin edin. Düþen parçalarýn insanlara veya eþyalara zarar vermemelerini saðlayýn. Düþtüðü anda býçaðýn gövdeye saplanmýþ olarak kalmadýðýndan emin olun. Her zaman düþüþün ters tarafýndan kesme yapýn. Bileme: Dairesel testere, hafifçe aþýnmýþsa bir eðe (2) kullanýlarak bilenebilir. Doðru diþ profilini, kesme açýsýný ve diþ aralýðýný tutmak önemlidir. Eðer daha fazla bileme gerekirse, uygun bileme uzmanýna ulaþabilecek olan Anadolu Motor/Honda Yetkili Servisiyle temas edin. Servis, gerektiðinde testerenin diþ aralýðýný (3) kontrol edecek ve ayarlayacaktýr. 31

33 BAKIM (1) (2) (3) (4) (5) 0,6-0,7 mm (6) Karbüratör ayarý Motoru çalýþtýrýn ve normal çalýþma sýcaklýðýna gelmesini saðlayýn. Sonra doðru ayar elde etmek için ralanti vidasýný (1) sað veya sol tarafa döndürün. Ralanti hýzý UMK425E UMK43E 3100±200 d/dk Not: Motor ralantideyken, kesme parçasý dönmemelidir. 32

34 Bujinin kontrolü 1.Bujiye eriþmek için (2) üst kapak motordan (3) çýkartýlmalýdýr. Cývatayý (4) sökmek için verilen altýgen (ALLEN) anahtarý kullanýn. Not: Motor üst kapaðý çýkartýldýðýnda sýcak ve hareketli parçalar (volan) açýkta kalýrlar. Motorlu týrpaný motor kapaðý çýkartýlmýþken asla kullanmayýn. BAKIM 2. Verilen anahtarý kullanarak kapaðý çýkartýn ve bujiyi gevþetin. 3. Elektrotlarý karbon birikimlerini çýkartmak için tel fýrçayla (5) temizleyin. 4. Eðer elektrotlar aþýnma iþareti gösteriyorsa, bujiyi ayný özellikteki yenisiyle deðiþtirin. 5. Bujiyi sentil çakýsý ile (6) kontrol edin. Ayar gerektiðinde, yan elektrodu dikkatlice bükün. 6. Bujiyi yeniden takýp, elle yerine sýkýþtýrýn. 7. Yeni bujiler için, buji anahtarýyla ilave olarak ½ dönüþ daha sýkýþtýrýn. Ayný buji monte edildiðinde, 1/8 ile ¼ dönüþ arasý kâfidir. DÝKKAT! Eðer buji kafi derecede sýkýþmamýþsa, ýsýnýp motora zarar verebilir. Eðer buji aþýrý derecede sýkýlmýþ veya yanlýþ diþ kapmýþsa motor bloðunda tamiri mümkün olmayan hasar meydana gelebilir. (2) (6) (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 33

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

JENERATÖR EU 10 Ý EU 20 Ý EU 30 ÝS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...16 Arýza bulma...27 Taþýma / Depolama...28 Yetkili Servisler...31 Garanti Belgesi... 1 GÝRÝÞ Bir HONDA

Detaylı

MOTOPOMP WT 20 XK3 WT 30 XK3 WT 40 XK2 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...19 Taþýma / Depolama...27 Arýza bulma...29

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 1. Emniyet kurallarý... 4 2. Emniyet çýkartmalarý ve yerleri... 9 3. Parçalarýn tanýtýmý... 14 4. Kumandalar... 16 5. Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

MOTORLU TIRPAN HONDA UMR435T KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 1. Emniyet kurallarý 4 2. Emniyet etiketleri ve yerleri 12 3. Parçalarýn tanýtýmý 15 4. Çalýþtýrma öncesi kontrollar 21 5. Motorun

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 Model 100000 300 Seriest Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest LX 500 Seriest Quattrot 475 Seriest SQ 500 Seriest Qt 500/550

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 34 42 50 57 64 71 78 86 95 103 111 118 126 134 141 148 155 162 170 178 187 196 205 212 220

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48 Garanti belgesi... 1 ÇÝT BÝÇME MAKÝNESÝ HHH 25 D - 60 E HHH 25 D - 75 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Genel...13 Bakým...31 Arýza bulma...44 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...48

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E SCORPION ÇOK AMAÇLI TESTERE Tebrikler! Bir Black&Decker ürünü seçmiþ bulunuyorsunuz. Amacýmýz, kaliteli aletleri uygun

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 5A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...10 Kullaným - Kontroller...14 Bakým...66 Depolama...80 Arýza bulma...84 Yetkili

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GXV 160 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 Emniyet kurallarý... 4 Genel tanýtým... 6 Çalýþtýrma öncesi kontrollar... 9 Motorun çalýþtýrýlmasý... 10 Bakým... 15 Yararlý bilgiler...

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 2 3 4 Çit Budama ve Kesme Makinesi Kullanma Kýlavuzu Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40 2 3 4 Daire Testere Kullanma Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı