Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi"

Transkript

1 Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi Dr. Abdurrahman Baş

2 STRATEJİ KAVRAMI Kökeni, eski Yunanca stratos (ordu) ve ago (yönetmek, yön vermek) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş olan Strategos (General) kelimesine dayanır. Bir generalin savaş alanındaki yöntem ve taktiklerini ifade etmektedir. Sözlük anlamı bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı olarak ifade edilebilir. Yönetim biliminde strateji, bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar anlamında kullanılmaktadır. 2

3 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik yönetim, bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir. (Bryson,1988:5.) Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder. (Barry, 1986:10) Stratejik yönetim, bir organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için etkili stratejiler geliştirmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. Bir başka ifadeyle, stratejik yönetim, yoğun bir rekabetle yüz yüze bulunan şirketlerin rakipleri ile yarışabilmeleri için ne yapmaları, ne tür stratejiler izlemeleri gerektiğini inceleyen bir araştırma alanıdır. (C.C. Aktan, 1999) 3

4 STRATEJİK PLANLAMA VS. YÖNETİM Yönetim biliminde özellikle firmaların ya da şirketlerin rakiplerine karşı izleyeceği stratejiler, önce Stratejik Planlama ve daha sonra da Stratejik Yönetim adı verilen bir disiplinin doğmasına neden olmuştur. Stratejik Planlamayı, Stratejik yönetim kavramından ayırmak gerekir. bir organizasyonda amaçların gerçekleştirilmesi için stratejiler oluşturulurken ilk aşamada bu stratejilerin bir planlaması yapılır, daha sonra bu planlanan stratejiler uygulanır ve son aşamada ise uygulama sonuçları gözden geçirilir ve denetlenir. Temel Finansal Planlama (Bütçe) Uzun Vadeli Planlama (Ekstrapolasyon) Stratejik Planlama Stratejik Yönetim 4

5 İŞLETME POLİTİKASI Eğitim dersi olarak İşletme Politikası adı altında ortaya çıktı 1920 lerde Harvard da örnek olay tartışmaları Muhasebe, pazarlama, üretim gibi fonksiyonel alanların entegre edilebileceği bir ders Üst yönetimin ihtiyacı olan multi-functional bir perspektifin gelişmesi Peter Drucker, 1946, Concepts of the Corporation Bazı şirketler incelenerek şirketlerin başarısının kaynağı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre çoğu başarılı şirket: Merkezi bir yapıya sahip Hedef tayin etme konusunda iyiler 5

6 STRATEJİK DÜŞÜNCE - İŞ DÜNYASI Başlangıçta akademisyenlerden çok iş adamlarının ilgisi Alfred Sloan, 1921, General Motors un yeniden yapılandırılmasına ilişkin stratejik eseri My Years with General Motors (basım 1963) yılları arası ABD Pazarlama yönelimli anlayış: Ford standard ürün, GM butik ürün Henry Ford: Üretim hattı düzenlemesi ve T modeli araba: Başarılı bir Maliyet Liderliği örneği Alfred Sloan: Müşteri talebine göre üretim: Başarılı bir Farklılaştırma stratejisi örneği 6

7 TEMEL DERS KİTAPLARI Bilimsel içerikli ilk eser: Alfred Chandler, Strategy and Structure (1962) GM, Sears, Standard Oil of New Jersey, DuPont şirketleri Nasıl büyüdükleri ve büyümeyi yönetsel yapının içine nasıl oturttukları araştırıldı Stratejinin mikro-ekonomik anlamda entellektüel temelleri Harvard Üniversitesi geleneksel strateji anlayışının oluşumu Kenneth Andrews: Business Policy (1965) Chandler dan strateji fikrini alıp Selznick(1957) in ayırt edici yetkinlikler ve çevresel belirsizlik fikirleri ile sentezleyen Harvard ders kitabı Ansoff: Corporate Strategy (1965) Stratejik planlama için pratik ve detaylı bakış açıları Firmanın hedefleri, büyüme planları, ürün-pazar pozisyonu, kaynak tahsisi planları için gerekli analitik çerçeve 7

8 ANALİZ YÖNTEMLERİ 1960 lardan 1970 lere kadar normatif/prescriptive yaklaşımlar Üst düzey yöneticiler açısından strateji konularına normatif yaklaşım 1970 lerde pozitif/descriptive yaklaşımlar Sistematik gözlem yapma, tümdengelimci analiz, modelleme, görgül test etme Bilimsel gelenek Şirket büyümesi ve çeşitlendirme (diversification) arasındaki bağlantılar saptandı Çeşitleme stratejileri ve organizasyon yapılarının performans üzerine etkileri test edildi 8

9 PIMS PROJESİ 1972, Harvard Üniversitesinde başladı, halen devam etmektedir. Uzun vadede performansa etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir çalışma Pazar koşulları, stratejiler ve performans arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir işte karlılığı etkileyen faktörler nelerdir? Her bir faktör ne kadar etkiye sahiptir? strong market position high quality of product lower costs lower requirement for capital investment market share image investment intensity market growth life cycle stage marketing expense to sales ratio. 9

10 PURDUE ÇALIŞMALARI Bira endüstrisi çalışmaları Strateji-performans ilişkisi Sonuçlar Çevre kadar firmanın izlediği strateji de performans üzerinde etkili Bir endüstri kolu içerisindeki strateji ve performans farklılıkları varsayılandan daha fazla Endüstriler içindeki stratejik grupların araştırılması 1969: Dan Schendel tarafından stratejik yönetimde ilk doktora çalışması Harvard kontrollü stratejik çalışmalara meydan okuma Daha analitik ve ekonomik temelli bir stratejik yönetim yaklaşımının gelişmesi 1980 de Strategic Management Journal ın yayın hayatına başlaması Stratejinin ayrı bir yönetim disiplini olarak gelişmesi 10

11 STRATEJİDE SÜREÇ YAKLAŞIMI Süreç yaklaşımı: Mintzberg (1978); Quinn (1980); Pettigrew (1987) Strateji geliştirmenin nasıl olması gerektiği nin değil ne olduğu nun incelenmesi Stratejinin kişisel öznel özelliklerin eseri bir sanat olarak görülmesi Sanatın bilimi anlayışı 11

12 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ ETKİSİ 1980 lerde ekonomiden beslenen araştırmalar ilgi odağı oldu Michael Porter, Competitive Strategy (1980) Michael Porter, Competitive Advantage (1985) Üstün performansa götürecek iki temel strateji tesbiti Cost Leadership (Broad or focused) Product Differentiation (Broad or focused) Stratejiye somut, pratik, kolay anlaşılır yaklaşımlar getirdi 1960 ve 1970 lerde egemen olan stratejik planlama paradigması yerine rekabet anlayışı nın odağa yerleştirilmesi Rekabet kavramının genişletilmesi Doğrudan rekabet: Mevcut rakiplerden kaynaklanan Dolaylı rekabet: İkame sektör/ürün üreticilerinden kaynaklanan Potansiyel rekabet: Endüstriye girebilecek yeni yatırımcıların yarattığı 12

13 JAPON / TQM ETKİSİ Kenichi Ohmae nin Japon straetjistlerine ilişkin yazıları strateji-kültür ilişkisini sorgulayan çalışmalara ilham verdi Honda, Toyota ve Matsushita gibi firmaların liderlerinin sezgisel ve yaratıcı yönleri ve pazar liderliğini elde etmeye odaklanışları Charles Handy; R.M. Kanter; Tom Peters Sezgisel, vizyoner, yaratıcı ve tutkuyu yansıtan liderlik özelliklerinin belirleyici olduğunu ortaya koyan çalışmalar Stratejik yönetimde vizyon, misyon, değerler, örgüt kültürünün önemi Görünmeyen ama işletmenin inanç sistemini oluşturarak yön veren ve fark yaratan bir boyut 13

14 KAYNAK BAZLI STRATEJİ Bir işletmenin üstünlük ve zayıflıklarının analizi, Kaynak Tabanlı Yaklaşım esas alınarak yapılmak istendiğinde kullanılabilir. Barney tarafından geliştirilen VRIO çerçevesi, işletme kaynaklarının değerli olup olmadığına, az bulunup bulunmadığına, taklit edilip edilemediğine ve bu kaynakların örgütsel amaç için kullanılıp kullanılmadığını inceler. İşletme içi faktörlerin de çevresel faktörler kadar önemli olduğunun ortaya atılması Porter ın dış etmenlere (ör.,endüstri yapısı) vurgu yapan anlayışına alternatif değil, tamamlayıcı bir yaklaşım İşletmelerin kaynak, kabiliyetlerinin ve temel yetkinliklerinin rekabet avantajı açısından önemi Hamel ve Prahalad (1993) Yetkinliklerin yaratılması ve çeşitli pazarlara uygulanması Porter ın endüstri yapısından hareket ederek strateji belirleme yaklaşımına alternatif bir yaklaşım haline geldi 14

15 KAYNAK BAZLI STRATEJİ Barney e(1991) göre: Eğer firma fırsatları kendi çıkarı için kullanabilen ve tehditleri etkisizleştirebilen kaynaklara sahipse; aynı zamanda bu kaynaklara sadece bir kaç küçük rakip sahipse ve kopyalanması pahalıya mal oluyor ve kolayca tedarik edilemiyorsa, bu kaynaklar firmanı üstünlükleri olabilir ve firmaya rekabet avantajı sağlayabilir. Barney tarafından geliştirilen VRIO çerçevesi, işletme kaynaklarının değerli olup olmadığına, az bulunup bulunmadığına, taklit edilip edilemediğine ve bu kaynakların örgütsel amaç için kullanılıp kullanılmadığını inceler. Değer (Value) Az Bulunabilirlilik (Rarity) Taklit Edilebilirlilik (Imitability) Organizasyon (Organization) 15

16 STRATEJİK DÜŞÜNCE - İŞ DÜNYASI Stratejik yönetim alanında uygulama bilimin önünde gitmektedir Temel yetkinlikler yaklaşımı iş dünyasındaki iyi uygulamalar incelenerek genellenmiştir ve 1980 lerde IBM Thomas Watson Sr. ve Thomas Watson Jr. sadece kar değil etik in önemine dikkat çekti IBM in üst yönetimi şirketi değil değerleri yönetiyor Johnson & Johnson ın 1980 lerde Tylenol felaketini önleyişinde izlediği yol etiğin önemine dikkat çekti. On October 5, 1982, Johnson & Johnson distributed warnings to hospitals and distributors and halted Tylenol production and advertising. They issued a nationwide recall of Tylenol products; an estimated 31 million bottles were in circulation, with a retail value of over US$100 million. The company also advertised in the national media for individuals not to consume any products that contained acetaminophen. When it was determined that only capsules were tampered with, they offered to exchange all Tylenol capsules already purchased by the public with solid tablets. 16

17 STRATEJİK DÜŞÜNCE - McKinsey & Co James McKinsey ( ), founder of the global management consultancy that bears his name, was a professor of cost accounting at the school of business at the University of Chicago. His most important publication, Budgetary Control (1922), is quoted as the start of the era of modern budgetary accounting. McKinsey s 7-S for strategy implementation (strategy, structure, system, staff, skills, style, shared values) Peter s and Waterman (1982), In Search of Excellence: Başarı için örgütsel kültür en önemli faktördür Batı yönelimli yönetimde hard S ler (yapı, sistem, strateji) Doğu yönelimli yönetimde soft S ler (çalışanlar, beceriler, ortak değerler) 17

18 STRATEJİK DÜŞÜNCE - BCG BCG - Boston Consulting Group Deneyim eğrisi (learning curve): Üretim deneyimi her ikiye katlandığında maliyetler %20-30 oranında düşme eğilimi gösterir Pazar payını önce ele geçiren üretimde en çok deneyime sahip olacak ve en düşük maliyetlerde çalışabilecektir Büyüme/pazar payı eğrisi (growth/share matrix): Büyüme trendi ile Pazar payını ilişkilendirerek yatırımlara ve firmalar nasıl yön verilmesi gerektiğine dair öneriler Pazar analizi araştırmalarıyla finans kuramının harmanlanması (portföy yönetimi) Cash cows, dogs, stars, question marks 18

19 KAYNAKLAR AKTAN, C.C., 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (2), Stratejik Yönetim, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999. ANSOFF, Igor H., The New Corporate Strategy, John& Wiley Sons, BARCA, M., Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi, Başkent Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ankara, Mart BARNETT, John H. and William D. Wilsted (Ed.), Strategic Management Text and Concepts, PWS-Kent Pub BARRY, B.W. Strategic Planning Workbook for Public and Nonprofit Organizations, St. Paul: Amherst Wilder Foundation, BRYSON, John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco: Jossey-Bass, BRYSON, John M. Strategic Planning and Action Planning for Nonprofit Organizations, in: Robert d. Herman and Associates, The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management, San Francisco: Jossey-Bass Publ. CAMPELL, Andrew and Kiran Tawadey, Mission and Business Philosophy, Oxford: Heinemann Pub. Ltd DİNÇER, Ömer, Stratejik Yönetim ve Işletme Politikası, Istanbul: BETA, EREN, Erol, Işletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, Istanbul: Küre Ajans, HATIBOĞLU, Zeyyat, Işletmelerde Stratejik Yönetim, Istanbul: Lebib Yalkın, HAMEL, Gary, Strategy as Revolution, Harvard Business Review, July-August, OHNO, Taaichi, Toyoto Ruhu, Istanbul: Scala Yayıncılık, ÖZEL, Mustafa, Stratejik Yönetim ve Liderlik, Istanbul: Iz Yayıncılık, PETERS, Tom, Thriving on Chaos, New York: Knopf, PORTER, Michael E. Competitive Strategy, New York: Collier Macmillan, PORTER, Mıchael E., Competitive Strategy: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: The Free Press, PORTER, Michael, What is Strategy, Harvard Business Review, November and December,

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

Stratejik Bir Araç Olarak Patent. Yüksel Birinci. Siirt Üniversitesi ÖZET

Stratejik Bir Araç Olarak Patent. Yüksel Birinci. Siirt Üniversitesi ÖZET Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Temmuz 2013 Yüksel Birinci Siirt Üniversitesi ÖZET İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve ekonomik

Detaylı

KAYNAK TEMELLİ TEORİ BAĞLAMINDA ÜRETİM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KAYNAK TEMELLİ TEORİ BAĞLAMINDA ÜRETİM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ KAYNAK TEMELLİ TEORİ BAĞLAMINDA ÜRETİM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özet Hasan Kürşat GÜLEŞ Derya ÖZİLHAN Küresel dönüşüm sürecinde işletmelerin rekabet

Detaylı

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama

Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik etkenlerin çoğunu kendi safında bulunduran kimse daha savaşa girmeden karargahta kazanmış; bunların azını elinde tutan kimse daha savaşa girmeden yenilmiş

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 97

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 97 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 97 REKABETTE POZİSYON OKULU DÜŞÜNCESİ VE KAYNAK TABANLI GÖRÜŞÜN KARŞILAŞTIRILMASI Yücel EROL Ali Rıza İNCE** Özet Bu çalışmada, rekabet avantajı

Detaylı

Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi

Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi Cengiz DEMİR 1 Mustafa Kemal YILMAZ 2 Özet Küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramı önem kazanmıştır. Ne

Detaylı

CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT AND THE CHARACTERISTICS OF A HIGH-PERFORMANCE ORGAZİNATİON

CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT AND THE CHARACTERISTICS OF A HIGH-PERFORMANCE ORGAZİNATİON Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 5, Haziran 2014 KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ ve YÜKSEK PERFORMANSLI ORGANİZASYONLARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Emine CİHANGİR 1 ÖZET

Detaylı

BÜYÜK ĐŞLETMELERĐN WEB SĐTELERĐNDE YER ALAN MĐSYON VE VĐZYON ĐFADELERĐNĐN PAZAR ODAKLILIK AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ

BÜYÜK ĐŞLETMELERĐN WEB SĐTELERĐNDE YER ALAN MĐSYON VE VĐZYON ĐFADELERĐNĐN PAZAR ODAKLILIK AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ BÜYÜK ĐŞLETMELERĐN WEB SĐTELERĐNDE YER ALAN MĐSYON VE VĐZYON ĐFADELERĐNĐN PAZAR ODAKLILIK AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ Öğr. Gör. Ayda Sabuncuoğlu Yrd. Doç Dr. Osman Gök ** ÖZET Stratejik yönetim uygulamalarında

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

STRATEJİK İTTİFAK OLUŞUMUNDA TEMEL YETENEKLERİN ÖNEMİ

STRATEJİK İTTİFAK OLUŞUMUNDA TEMEL YETENEKLERİN ÖNEMİ STRATEJİK İTTİFAK OLUŞUMUNDA TEMEL YETENEKLERİN ÖNEMİ Doç.Dr.Cengiz Demir, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, cengiz.demir@ege.edu.tr Seda Oktay, Ege Üniversitesi,

Detaylı

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TOPLAM BAŞARI GÖSTERGESİ YÖNTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Çağla Pınar Utkutuğ Ankara-2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ Araş. Gör. Dilek DEMİRHAN Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi demirhan@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

İŞLETME STRATEJİLERİ VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİLERİ 1 BUSINESS STRATEGIES AND EXPORT PERFORMANCE RELATIONS. Dr. Eyup KAHVECİ ÖZET ABSTRACT

İŞLETME STRATEJİLERİ VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİLERİ 1 BUSINESS STRATEGIES AND EXPORT PERFORMANCE RELATIONS. Dr. Eyup KAHVECİ ÖZET ABSTRACT İŞLETME STRATEJİLERİ VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİLERİ 1 BUSINESS STRATEGIES AND EXPORT PERFORMANCE RELATIONS Dr. Eyup KAHVECİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Müdür Yardımcısı ÖZET Çalışmada öncelikle,

Detaylı

Abstract. Mustafa SAĞSAN*, Recep YÜCEL** ve Cenk SÖZEN*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (1)

Abstract. Mustafa SAĞSAN*, Recep YÜCEL** ve Cenk SÖZEN*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (1) BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (1) 140-154 Küresel Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve Kullanım Kapasitesi An Alternative Way in Overcoming Global Crisis: Information

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: www.jrtr.org ISSN:2348-5321 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KÜLTÜREL KARŞILAŞTIRMASI VE İŞ TATMİNİ: İSTANBUL İLİNDEKİ AİLE VE ZİNCİR KONAKLAMA İŞLETMELERİNE

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Sema YİĞİT Alperen M. YİĞİT ÖZ Bu çalışmada dış çevre unsurlarının farklı büyüklükteki firmalar üzerindeki

Detaylı

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT ve TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAKAN TUNÇ Tez Danışmanı: YRD. DOÇ.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Doç.Dr. İsmail BEKÇİ

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Doç.Dr. İsmail BEKÇİ STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research on the Feasibility of Strategic Management to Health Sector Doç.Dr. İsmail BEKÇİ Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 247-266, ELAZIĞ-2005 İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN KURUMSAL İMAJ Corporate Image from Perspective

Detaylı