PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR"

Transkript

1 PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için de önemli frsatlar beraberinde getirmitir. Bu frsatlarn en önemlilerinden biri de üphesiz, yeni oluan sanal pazarlar olmutur. Bu sanal pazarlarn ba aktörleri ise sanal topluluklardr. Bugün bu sanal pazarlar, iletmeler için yeni rekabet alanlar olarak da görülmektedir. Bu çalmada allagelmi tüketici topluluklarndan çok farkl özelliklere sahip olan sanal topluluklarn nasl olutuu, hangi ortak nokta etrafnda bir araya geldikleri ve bu topluluklarn türleri incelenmitir. Ayn zamanda tüketim amaçl oluan sanal topluluklarn pazarlamaclar için hangi frsatlar ortaya çkardn ve bu frsatlarn deerlendirilebilmesi ve bu pazarlarda deer yaratlmas yoluyla rekabet avantajnn nasl salanabildii incelenmitir. Bu çalmada görülmütür ki; iletmeler, yeni pazar alanlar yaratabilmek ve rekabet üstünlüklerini salayabilmek için bu sanal topluluklara daha fazla nüfuz edebilmeleri gerekmektedir. Bunu salayabilmenin yolu da; iletmeler için çok yeni ve belirsiz olan bu pazar çevresini tanmakla, bu çevrenin temel dinamiklerinin neler olduunun tespit etmekle ve bunlarn topluluun bireyleri üzerindeki etkilerini bilmekle mümkün olacaktr. Anahtar Kelimeler: Sanal Topluluklar, Deer Yaratma, Sanal Pazarlar, Tüketim Amaçl Sanal Topluluklar ABSTRACT Recent developments in information technologies (especially improvements in computer and internet technology) have generated * Osmangazi Üniversitesi, 1.1.B.F., 1letme Bölümü ** Osmangazi Üniversitesi, 1.1.B.F., 1letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 23

2 great opportunities for all organizations of social life, particularly for businesses. One of the most important improvement of those developments is newly-emerging virtual markets, which are also known as e-markets and dot.coms. The major actors of those markets, which are presently seen as new areas of competition for businesses, are virtual communities. This essay shall analyse the formation of virtual communities, which have different characteristics than traditional consumer communities, their types and common characteristics. At the same time, it shall also examine the contribution of virtual communities of consumption to marketing and sale environment. The contribution of virtual communities appears as new opportunities for marketing. This study will also demonstrate what sort of opportunities virtual communities create, utilization of those opportunities and creation and maintenance of competitive advantage by value generation in such markets. The essay shall conclude that in order for companies and businesses to open new market areas and to compete in the existing markets, they need to penetrate increasingly into virtual markets. This would just be possible for businesses, by accessing the available information about that newly-emerging marketing environment, major dynamics and elements of that environment, and the affects of those over individuals of virtual communities. Key Words: Virtual Communities, Value Generation, Virtual Markets, Virtual Communities of Consumption. GR 1nternet, insanlarn yer ve zaman snrlamalarna bal kalmakszn bir araya gelmelerini salamaktadr. Bu birliktelik fiziksel ortamdakinden daha farkl olarak, sanal bir biçimde ve birbirlerine alarla bal olan bilgisayarlar araclyla gerçeklemektedir. 1nsanlarn sahip olduklar ortak noktalar, sanal ortamda da bir araya gelmelerini salamaktadr. Farkl kültür, alt kültür ya da sosyal balantlar bu ortak noktalarn temelini oluturmaktadr. 1nsanlar aras pek çok sosyal balantlarn tüketim temelli olduunu düünecek olursak, sanal ortamda bir araya gelmelerinin nedenlerinden birisinin de tüketim olduunu söylemek yanl olmayacaktr. 24 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

3 Bireylerin internet aracl ile bir araya gelerek oluturduklar sanal topluluklar (virtual communities) iletmeler açsndan da kendine özgü kurallar olan yeni pazarlar meydana getirmektedir. Bu açdan bakldnda sanal topluluklar, pazarlamaclar için üzerinde düünmeleri gereken yeni pazar frsatlar olarak karmza çkmaktadr. I. SANAL TOPLULUKLAR VE GELM SÜREC 1nternet ortamnda karlkl iletiime dayal iki temel bilgi kayna olduunu söylemek olasdr. Bunlar haberleme listeleri (maling lists) ve haber gruplardr (newsgroups). 1 Haberleme listesi, gruptaki tüm üyelere elektronik posta gönderme olana tanyan listelerdir. Bu mesaja listedeki herkes yant verebilir ve yant tüm üyelere ular. Üyeler arasndaki iletiime katlabilmek için listeye dahil olmak yani üyelik arttr. Haber gruplar da benzer bir ilev görürler, ancak daha açktrlar ve aynen bülten tahtalarnda olduu gibi herkes mesajlar okuyabilir ya da mesaj gönderebilir. Haber gruplar ulalmas daha kolay olan topluluklardr. Sanal topluluklar, internet ortamnda yeterli sayda kiinin bir araya gelmesiyle oluan kiisel iliki alardr. On-line gruplar gerçek anlamda bir araya gelmedikleri için, bu gruplara topluluk denip denemeyecei tartma konusudur. Rheingold, sanal topluluklar yeterli sayda kiinin internet araclyla, sanal alemde insani duygulara dayal kiisel iliki alar oluturmak üzere, yeterli sürelerde devam ettirdikleri halka açk tartmalardr eklinde tanmlamtr. 2 Hagel ve Armstrong ise konuyu tüketim odakl olarak ele almakta ve tüketim ortak ilgi alan dorultusunda oluan topluluklar ilgi topluluklar (communities of interest) olarak genellemektedir. 3 Ortak bir ilgi alan nedeniyle bir araya gelen bu kiilerin pek çou gerçek kimliini açklamamaktadr. Sanal topluluk üyelerinin kimliklerinin bilinmememsi ise pazardaki tüketicilerin 1 Byron J. FRINCH, Internet Discussions as a Source for Consumer Product Customer Involvement and Quality Information: an Exploratory Study, Journal of Operations Management, 17, 1999, s Howard, RHEINGOLD, TheVirtualCommunity. 3 John HAGEL, Arthur G. ARMSTRONG, Net Gain, Harvard Business School Press, Boston, 1997 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 25

4 profilinin net olarak belirlenememesine yol açabilmektedir. Bu da, pazarlamaclarn bu topluluklara yönelik olarak oluturacaklar etkin pazarlama çabalar önünde bir engel olarak karmza çkmaktadr. Bu tür engeller, bu aratrmann kapsamnda deerlendirilmese de, etkin pazarlama çabalar için incelenmesi ve çözümler üretilmesi gereken önemli bir aratrma konusu olarak kabul edilmelidir. Sanal ortamdaki etkileimin derinlii ya da ne derecede sosyal olduu tartmalar ise, bu ortamda anlaml sosyal ilikilerin de ortaya çkmakta olduu gerçeini ortadan kaldrmaz. Sanal topluluklar çounlukla, online gruplardr. Bu gruplarn üyeleri belirli ortak normlar ya da uygulamalar paylarlar. Ayn zamanda belirli ahlaki standartlarn olumasn ve sürmesini aktif olarak salarlar. Bu gruplarda yalnzca bir deiim gerçeklememekte, ayn zamanda üyelerin ballk duyduklar baz ortak semboller ya da ritüeller de bulunmaktadr. Bu paylamdan dolay bu gruplarn topluluk olarak nitelendirilmeleri mümkündür. Sanal ortamda oluturulan topluluklarn da, banliyölerde oluturulan yerleim alanlarndaki gibi özel toplumsal kurallar, güvenlik güçleri ve dardan gelenleri uzak tutacak koruma duvarlar vardr. Sanal topluluklarda ifreleme sistemleri, güvenlik snrlar ve dier baz teknolojiler girileri kontrol altnda tutar. 4 II. SANAL TOPLULUKLARIN TÜRLER Sanal topluluklarn ortaya çk nedenlerini; insanlarn özel ilgi alanlarnn ve zevklerinin olmas, bakalaryla iliki kuran sosyal varlklar olmalar ve fiziksel ortamda yürütülen deiime dayal ilemlerin sanal ortamda da gerçekletirilmesi gereklilii eklinde özetlemek mümkündür. Bu ihtiyaçlardan hareketle oluturulan sanal topluluklar dört grupta toplamak mümkündür. 5 4 D. SPAR, J. BUSSGANG. Ruling the Net. Harvard Business Review, May-June, 1996, John HAGEL, Arthur G. ARMSTRONG, The Real Value of on-line Communities Harvard Business Review, May-June, 1996, ss Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

5 A) 1NLEM/B1LG1 PAYLANIM TOPLULUKLARI Sanal ortamda bulunanlar, karlkl bilgi deiimi amacyla bir araya gelmektedirler. 1nternet te balangçta yalnzca bilgi alverii varken, artk ilemlerin ticari anlam da kazandn görmekteyiz. Bu noktaya gelinmesinin zaman almasnn nedenleri, teknolojik yapnn önceleri buna olanak tanmyor olmas ve internet kullanclarnn önceleri snrl olmasdr. Ancak, belirli mal ya da hizmetlere gerek duyan kiilerin sanal ortamda da çoalmas ve ortak gereksinimleri etrafnda bir araya gelmeleri ile alveriler ve bu alverilerle ilgili bilgi ve deneyim deiimi de ortaya çkmaya balamtr. Deiim topluluklar (communities of transaction), geleneksel sosyal alandaki topluluklardan farkl olarak ürün ve hizmetleri satnalmay-satmay ve bunlara ilikin bilginin dalmn kolaylatrrlar. Katlmclar belirli bir ilemi gerçekletirmek üzere tevik edilirler. Bu ilemin gerçeklemesinde dier topluluk üyelerinden elde edilen bilgilerde birer girdi oluturur. Bir deiim topluluunun bir satc tarafndan organize edilmesi art deildir. Satc ve alclardan oluan kitlenin belirli deiim olaylarnn gerçeklemesini kolaylatrmak amacyla bir araya gelmeleri yeterlidir. 6 B) 1LG1 TOPLULUKLARI 1nsanlarn bazen amatörce bazen profesyonelce bazen de tutkuyla bal olduklar özel ilgi alanlar bulunmaktadr. Bunlar spor, elence veya seyahat gibi konularda younlamaktadr 1nternet te yer alan sanal topluluklar da, yukarda örnek verilenlere benzer ilgi alanlarna sahip olan kiileri ortak ilgi alanlar dorultusunda bir araya getirmek amacyla ilgi topluluklarn (communities of interest) olutururlar. Özellikle belirli bir konuda bir araya gelen kiilerin oluturduu ve gerek duyduklar bilgilere sahip olmalarn ve birbirleriyle paylamalarn salayan topluluklardr. Bu topluluklarn, genellikle öncü kiiler tarafndan oluturulup, ardndan ilgilenenlerin de katlmalar ile bir topluluk halini aldklar görülmektedir. Baz kiiler bu alanlarda daha profesyonelce 6 HAGEL VE ARMSTRONG, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 27

6 ilgilenirken, bazlar daha amatörce ilgilenmektedirler. Ayrca, daha geni kapsamda oluturulup, sistem operatörleri ad verilen bireyler tarafndan ve nadiren de olsa bazen irketler tarafndan yönetilen topluluklar da (bulletin board) bulunmaktadr. Bunlarn ilk grupta anlatlanlara göre daha geni kapsaml alt kültürler olduklarn söylemek yanl olmayacaktr. Son olarak da, profesyonel alanlarn oluturmu olduu topluluklardan da söz etmek gereklidir. Profesyonel ya da endüstriyel birlikler sanal ortamda bu ekillerde de oluturulmaktadr. 7 Bu topluluklarda deiim topluluklarna nazaran daha youn bir iletiim yaanr. Bu topluluklarn iletiim konular üyeler tarafndan ilgi duyulan özel alanlarla snrldr. C) FANTEZ1 TOPLULUKLARI A ortamlar insanlara bir araya gelerek yeni elence ve fantezi dünyalar kefetmelerini salar. Bu ortamlarn ayrt edici bir özellii, üyelerine kendilerini baka kiiliklere sokarak farkl deneyimler yaama olana tanyor olmasdr. Bu amaçla bazen üyeler etkileimli olarak oyunlar oynamakta bazen de spor amaçl olarak oluturulmu topluluklarda, üyeler kendi takmlarn kurabilmekte ve dier üyelerin takmlaryla yarabilmektedirler. 8 Fantezi topluluklar (communities of fantasy) yeni ortamlarn, kiiliklerin ya da hikayelerin oluturulduu topluluklardr. Katlmclar bu topluluklarn çounda gerçek kimliklerini kullanmak zorunda deildirler. Önemli olan dier katlmclarla gerçekletirilecek etkileimlerdir. Örnein; hayal güçlerini kullanarak gerçekletirdikleri sohbetlerle bir hikayenin ortaya çkn ve devamn salayabilirler. Daha da ileri giderek, sanal ortamda kiilerin yeni kimlikler oluturduklarn (sanal ortamn salam olduu bir avantaj da, kiilerin gerçek dünyada kullanmalar mümkün olmayan maskeleri kullanmalarnn mümkün olmasdr) ve bu yeni sanal kimlikler araclyla ortaya çkan ortak noktalarn pek çok kiinin bir araya 7 HAGEL VE ARMSTRONG, HAGEL VE ARMSTRONG, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

7 gelerek sanal topluluklar oluturmalarn saladn söylemek mümkündür. 9 D) 1L1NK1 TOPLULUKLARI 1nsanlarn doasnda bakalaryla bir araya gelmek ve onlarla iliki kurmak vardr. Özellikle bakalaryla duygularn paylama gereksinimi hissedildii dönemlerde, iliki kurma istei çok daha youn olarak kendini hissettirmektedir. Özellikle de bu gibi durumlarda daha derin ve kiisel ilikiler kurulmaktadr. Bu ekilde oluturulan topluluklar iliki topluluklar (communities of relationship) olarak nitelemek mümkündür. Sanal topluluklar, insanlara benzer deneyimleri yaayan baka kiilerle, sanal ortamda bir araya gelme frsat verir. Bu yolla yer ve zaman kstlamalarn da aarak, anlaml kiisel ilikiler kurmak olanakl duruma gelmektedir. Örnein, kanser hastalarnn ve ailelerinin bir araya gelmelerini salayan bir sanal topluluk gibi. Böylelikle ayn aclar yaayan insanlarn bir araya gelmeleri, hastalklar ile ilgili fikir ve bilgi alveriinde bulunmalar mümkün olmaktadr. 10 E) TARTINMA TOPLULUKLARI 1nternet ortamnda oluan en önemli gruplardan birisi de çok farkl tartmalarn yapld tartma topluluklardr. Tartma gruplarnn üyelerini, toplulua saladklar katk bakmndan açktakiler ve gizlenenler olarak iki grupta snflandrmak mümkündür. 11 Açktakiler (posters) tartmaya katkda bulunanlar gizlenenler (lurkers) ise, tartmalara katlmakszn izlemeyi tercih edenlerdir. Açktakiler guruba sk skya bal iken gizlenenler ise açktakiler tarafndan oluturulmu topluluk ruhuna göre hareket ederler. Tartma gruplar gizlenenlerin gelip gittikleri, deiken topluluklar olarak görülmekle birlikte bunlar, topluluun sürekliliini salayan açktakiler tarafndan yazlanlar düzenli olarak takip ederler. 9 Siok Kuan, TAMBYAH, Life on the net: The Reconsraction of Self and Community Advances in Consumer Research, Volume 23, 1996, s HAGEL VE ARMSTRONG,, Cara OKLESHEN, Sanford GROSSBART, Usenet Groups, Vrtual Communty And Consumer Behavor, Advances in Consumer Research, Cilt 25, 1998, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 29

8 Gizlenenler topluluk tartmalarna aktif olarak katlmazken, açktakilerin aktif olarak bu tartmalar yönlendiren kiiler olduklarn söylemek yanl olmayacaktr. Gizlenenlerin bir bakma gözlemci olarak bulunduklar da söylenebilir. III. SANAL TOPLULUKLAR ve TÜKETM Sanal topluluklar da ticari ilemler yürütmekte ve hatta bazlarnn birincil amaçlar sat olmaktadr. Bu sat siteleri ayn zamanda müterilerin sanal topluluklar oluturmalarn da salamaktadr. Ayrca benzer amaçlarla oluturulmu iletmeler aras ticaret amaçl oluturulan sanal topluluklar da bulunmaktadr. 12 Sanal ortamda ortaya çkan topluluklarn bazlar da tüketim ya da pazarlama ile ilgili alanlarda ortaya çkmaktadr. Belirli bir tüketim eylemi ya da grup faaliyetleri ile ilgili olarak, bilgi ve cokunun paylamna dayal sanal etkileimlerin gerçekletii, üyelik esas bulunan gruplara tüketim amaçl sanal topluluklar diyebiliriz. 13 Örnein, bir sanal topluluun üyelerinin, elektronik postalar yoluyla sürekli olarak iletiim halinde olmalarn bu bilgi paylam ve cokuya balamak mümkündür. Bir internet kullancs önceleri yalnzca bilgi toplayan ve bu ortamda henüz sosyallememi bir kiidir. Daha sonralar bir gurubun üyesi olmaya doru gidecek sosyal aktivitelerde bulunmaya balar. Daha somut olarak ifade edecek olursak, internet kullanm konusunda deneyim sahibi olmayan bir kii satn almak istedii bir ürünle ilgili olarak yalnzca bilgi toplamak amacyla sanal ortamda dolaacaktr. Büyük olaslkla da satn almak istedii ürünün resmi sitesini ziyaret edecektir. 1nternet ortamnda deneyim kazandkça, ürünle ilgili olarak bilgiler sunan üçüncü taraflara da bavurmak üzere ilgili sitelere de gidecektir. Daha da ileri giderek, o ürün hakknda kullananlarn fikirlerini de örenecek ve bu kiilerle sanal ortamda iletiim kurma yoluna gidecektir. Bu kiilerle kurduu iletiim zamanla bu kiilerin yer ald gurubun bir üyesi olmasn da salayabilecektir. ekil 1, bir 12 HAGEL VE ARMSTRONG, Robert V. KOZINETS, E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption, European Management Journal, Haziran: Cilt 17, Say 3, 1999, ss Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

9 tüketicinin bir sanal toplulukla ilk karlat andan itibaren, toplulua bir üye olarak dahil olduu zamana kadar geçen süreci özetlemektedir. ekil.1. Tüketim Amaçl Sanal Topluluklarda Üyeliin Geliim Süreci Kaynak: Kozinets, 1999, s.254 Üyelerin sanal topluluk içinde yeni olmalar durumunda, topluluk içinde gerçekleenleri kenardan izledikleri söylenebilir. Yani bu kiilerin pasif durumda bulunan gizlenenler gurubunda bulunduklar görülmektedir. Dier yandan, bu durumun baz sanal topluluklarda özel olarak konulmu kurallarla da formel bir yapya kavuturulduu görülmektedir. Topluluk içerisinde genel katlml bir forum oluturulmakta ve tüm topluluk üyeleri aktif olarak yer almaktadrlar. Bir dier forumda yalnzca uzman kabul edilebilecek düzeyde deneyime sahip olan üyelerin aktif katlmna açk olmakta ve tüm topluluk üyeleri de bu forumda gerçekleen iletiimi izleme imkanna sahip olmaktadrlar. Aslnda genel anlamda unu söylemek de mümkündür: Üyelerin daha aktif bir katlma doru Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 31

10 ilerleyebilmeleri için öncelikle kendilerini topluluk içinde rahat hissetmeleri gereklidir. 14 Tüketicinin kendisini sürekli olarak topluluun bir üyesi olarak görebilmesi balca iki faktöre baldr. Bunlarn ilki, bireyin tüketim eylemiyle olan ilikisidir. 1lgili ürünün tüketici için ifade ettii anlam önemlidir. Ürünün birey tarafndan kendisi ile özdeletirilmi olmasnn yan sra bir toplulua üye olmann kii için ifade ettii deer de önem tar. 1kinci olarak da, bireyin dier üyelerle olan sosyal ilikilerinin younluu önem tamaktadr. 15 Tüketimle ve sanal toplulukla olan iliki boyutundan hareketle sanal toplulukta yer alanlar dört grupta incelemek de olasdr. Bunlar ekil 2 de de görüldüü gibi turistler (tourist), iliki kuranlar (mingler), adanmlar (devotee) ve içeridekiler (insider) olarak sralayabiliriz. 16 Tüketim eylemini kendisiyle yüksek düzeyde özdeletirmesi Toplulua yönelik zayf balar Adanmlar 1çeridekiler Güçlü balar Turisler 1liki Kuranlar Düük düzeyde özdeletirme ekil 2. Tüketim Amaçl Sanal Topluluk Üyelerinin Türleri Kaynak: Kozinets,1999, s Frank T., ROTHEARMEL, Stephen SUGIYAMA, Virtual internet communities and commercial success: individual and community-level theory grounded in the atypical Case of Timezone.com Journal of Management 27, 2001, ss KOZINETS, KOZINETS, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

11 Turistler, zayf sosyal balar olan ve tüketim eylemi ile arasnda yalnzca geçici ve yüzeysel bir iliki bulunanlardr. 1liki kuranlar, güçlü sosyal balar bulunan, ancak tüketim eylemi ile arasnda zayf ba olan kiilerdir. Adanmlar, tüketim eylemine yönelik güçlü bir istek duyarlar, ancak grupla aralarnda zayf balar bulunmaktadr. 1çeridekiler ise, grupla güçlü sosyal balar bulunan ve tüketim eylemi ile aralarnda güçlü kiisel ilikiler bulunan tüketicilerdir. Adanmlar ve turistler sanal sosyal balar oluturmaya pek ilgi duymamaktadrlar ve bu gruplarda yer alanlar için etkileim, bilgi edinmelerini salayacak bir süreç olarak görülmektedir. Örnein yeni bir ürünün özellikleri ya da bir ürünü elde etme kolayl gibi amaçlar ön planda yer almaktadr. Bu tür bir iletiimde bireysel amaçlar ve ksa dönemli kiisel kazanmlar önem tamaktadr. Bu gruplarda yer alanlar için dier üyelerin ihtiyaçlar çounlukla önem tamaz ve göz ard edilir. Topluluun kazandrdklarnn karlnda genellikle guruba pek bir yarar salamazlar. 1liki kuranlar ve içeridekiler, grupla olan iletiimlerinde ilikilere önem verirler. Bu üyeler için sanal iletiimin bizzat kendisi, sosyal bir temas oluturuyor olmas nedeniyle, deerli bir güdeleyicidir. Uzun dönemli kiisel kazanmlar önem tar. Bu kazanmlar, dier topluluk üyeleri ile gerçekleecek ibirlii ile elde edilebilecei gibi, topluluk standartlarnn karlanmas da bu sonuca ulalmasn salayabilir. Örnein, topluluun elektronik posta araclyla üyelerine ulatrlan bültenlerini sürekli takip etmek ve hatta bunlara katkda bulunmak bu standartlardandr. Adanmlar ve içeridekiler, en önemli hedef kitleyi oluturmaktadrlar. Ayrca, sanal topluluk araclyla yaplacak tutundurma, turistler ve iliki kuranlarn da üst gruplara doru hareket etmelerini salayabilir. IV. SANAL TOPLULUKLARDA DE0ER YARATMA Pazarlamaclarn sanal topluluklar etkilemede ve onlarla iletiim kurmada baarl olabilmeleri için fiziksel deer zincirlerinden (physical value chain) önemli farkllklar ortaya çkan sanal deer Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 33

12 zincirlerinin (virtual value chain) özelliklerini tespit edip salkl analizler yapmalar gerekmektedir. 17 Günümüz iletmeleri internetle varolabilmek için çok dikkatli biçimde yatrm yapmaktadrlar. Çünkü getiriler konusunda emin deildirler. Ksa dönemde müterilerin nitelikleri ve gereksinimleri ile ilgili önemli bilgiler elde etmek ve daha büyük bir müteri sadakati oluturmak mümkündür. Uzun dönemde ise sanal topluluklar dört biçimde deer oluturabilirler. 18 Bunlar; kullanm ücreti, içerik ücreti, ilem ve reklam gelirleri ve sinerjidir. A) KULLANIM ÜCRET1 Eer dier gelir kaynaklarndan yoksun ise zamana dayal olarak alnan ücretler ksa dönem için yararl olabilir. Ancak topluluklarn üye saylarn maksimize etmeye ve bu üyelerini gittikçe daha fazla zaman geçirmeye tevik etmeleri gerekir. Böylece topluluk daha cazip hale gelir. Dier yandan, kullanm ücretleri ise üyeleri topluluktan uzaklatrabilir. B) 1ÇER1K ÜCRET1 Bir makale ya da resmin indirilmesi ya da bir dokümana ulam salanmas karlnda ücret alnabilir. Ücret düzeylerini ise kullancnn istedii bilginin niceliine göre ayarlamak mümkündür. Ayrca, içeriin sürekli güncellenmesi de üyelerin ilgilerini çekmeye devam etmesi açsndan büyük önem tamaktadr. Böylelikle hem mevcut üyelerin sadakati yükseltilmi olacak hem de yeni üyelerin toplulua çekilmesi de daha kolay bir hal alacaktr. 19 C) 1NLEM VE REKLAM GEL1RLER1 Çou popüler internet sitesi için reklam zaten önemli bir gelir kaynadr. Uzun dönemde sanal topluluklar için reklamlardan elde edilen gelirler önemli bir kazanç olacaktr. 1lemlerden elde edilen 17 Jeffrey F. RAYPORT, John F. SVIOKLA, Exploiting the Virtual Value Chain, Harvard Business Review, November-December, 1995, ss HAGEL VE ARMSTRONG, Frank T., ROTHEARMEL, Stephen SUGIYAMA, Virtual internet communities and commercial success: individual and community-level theory grounded in the atypical Case of Timezone.com Journal of Management 27, 2001, ss Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

13 gelirler, reklamlardan elde edilen gelirlere nazaran daha az olmaktadr. Sanal topluluklar oluturanlar, reklam gelirlerinin büyük bir ksmn alrlar. Ancak, sunulan ürünlerin üreticileri ve datclar ile ilem gelirlerinin büyük bir bölümünü paylamak zorundadrlar. Bu topluluklar oluturanlar, perakendecileri aradan kaldrarak ürün ve hizmetleri dorudan sunanlarla anlamalar yaparak ilem gelirlerini yükseltebilirler. Böylece ürün ya da hizmetlerin datm kanal ve satcs sanal topluluu kuranlar olur ve perakendecilerin gelirlerini de elde ederler. D) S1NERJ1 Baz sanal topluluklar iletmenin baz bölümleri ile sinerji oluturabilecek bir konuma sahip olabilirler. Bu amaçla baz iletmeler oluturduklar modellerle faaliyetlerini fiziksel ortamdan sanal ortama kaydrmaktadrlar. Örnein; baz yazlm irketlerinin ürünlerinin indirilmesi ya da güncellenmesi için sanal ortamdaki bu topluluklardan yararlanmalar, pazarlama kanalnn ortaya çkaraca pek çok maliyetin ortadan kalkmas anlamna gelmektedir. 20 V. SANAL TOPLULUKLARIN PAZARLAMACILARA SUNDU0U FIRSATLAR Pazarlamaclar için sanal topluluklarn ne anlama geldiini anlamak ve nasl yararlanabileceklerini bilmek, büyük önem tamaktadr. Ancak, öncelikle dikkatle ele almalar gereken nokta, sanal topluluun oluturulmasdr. Sanal ortamda bir topluluk oluturabilmek için hem sanal alemi iyi tanmak, hem de tüketicilerin bu ortamdaki davran özelliklerini iyi bilmek gereklidir. Eer bunlara dikkat ederek hareket edecek olurlarsa, pazarlamaclar ilk adm baaryla atm olacaklardr. Oluturulan bir sanal topluluun üyelerinin, iletme ya da ürünleri için tutundurma konusundaki ortaklar anlamna geleceini söylemek yanl olmayacaktr. Bu arada, tüm pazarlamaclarn mutlaka uygulamalar gerektiini bildikleri bir konu da bölümlendirmedir. Sanal topluluktaki üyelerin bölümlendirilmesi, davran farkllklarnn dikkate alnmas anlamna gelecektir. 20 HAGEL VE ARMSTRONG, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 35

14 Böylelikle daha etkili bir pazarlama iletiimi uygulamas gerçekletirilmi olacaktr. Sanal topluluklar, iletmenin ürünleriyle ilgili geri bildirimi elde etmesini salayacak çok önemli bir kaynaktr. Tartma gruplarnda yaplacak tartmalar ya da fikir alverileri iletme için çok deerli bilgilerdir. Müterinin ürün ya da hizmetle ilgili kalite alglamalarnn örenilmesi hem daha kolay, hem de daha hzl gerçeklemektedir. Bu iletiimin sürekli olarak gerçekleiyor oluu da, bilginin sürekli olarak ve güncelliini kaybetmeden elde edilmesi anlamna gelecektir. Elde edilen bu çok deerli güncel bilgiler hemen kullanld takdirde, iletme için çok önemli bir avantaj salayacaktr. Sanal topluluklar, marka ballnn yükseltilmesi için iletmelere çok büyük frsatlar sunmaktadrlar. Neredeyse hiç reklam harcamalar yapmadan, fiziksel ortamda oluturduklar marka topluluklar yardmyla rakiplerine üstünlük salayan Harley- Davidson gibi markalar düünülecek olursa, sanal topluluklarn da asla hafife alnmamas gereken frsatlar olduklar daha kolay anlalr. Önemli olan nokta, öncelikle bir sanal topluluk oluturulmasndaki etkinliktir. Sanal tüketim topluluklarnn artmas ve sosyal faaliyetlerdeki çeitlilikler, pazarlamaclarn tüketici davran ve pazarlama hakkndaki mevcut anlaylarna, strateji ve karar verme alanna önemli farkllklar katmtr. Özellikle farkl topluluklara dayal bir bölümlendirme stratejisi izlenmesi, bu topluluk üyelerinin ortaya koymu olduklar bilgisayara dayal etkileimlerin yakndan izlenmesini önemli klmaktadr. Böyle bir toplumsal snflama yöneticilere tüm sanal topluluklarla ilikilerin yürütülmesinde yardmc olacak ve bu yolla etkin olmayan pazarlama yöntemlerinden de kaçnlm olacaktr. 21 Tüketicilerin istek ve tercihlerinde hzl ve yapsal deiimlere yol açan internetin etkisiyle oluan yeni pazar çevresinde pazarlamaclarn baarl olabilmeleri için sanal topluluklarn ve bu topluluk üyelerinin farkl yönlerinin stratejik etkilerini dikkate almalar kaçnlmaz olmutur. Bununla birlikte veri-temelli ilikisel 21 KOZINETS, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

15 pazarlamann (data-based relationship marketing) aksine pazarlamaclarn sanal topluluklarda yer alan tüketicilerle ilgili olarak u temel özellikleri analiz etmeleri gerekmektedir. 22 -Tüketicilerin aktif ve ayrt edici olma durumlar. -Tüketicilerin bir süreçten dierine geçerken isteksiz davranma durumlar. -Tüketiciler zengin bir kültürel bilgi birikimi sunma durumlar. Yukarda belirtilen ön kabuller dorultusunda oluturulacak stratejilerin u özellikleri içermesi gerekmektedir. 23 -Etkileim temelli snflandrma -Kendi içinde bölümlendirilebilir bir snflandrma ve -Hediye ürünler veren alar oluturma. Sanal topluluklar ürünün kendisinde de bir takm deiikliklere neden olabildii gibi pazarlamaclarn yapt iin farkl tanmlanmasna da yol açabilir. Örnein, sanal ortamda çkarlan derginin kendisi mi yoksa sanal topluluun kendisi mi bir ürün? Ürün ya da hizmetler üzerine younlamak yerine ortak ilgi ve ihtiyaçlarn tam olarak belirlendii bir müteri bölümünü hedef almak yaplan iin farkl tanmlanmas anlamna gelebilir. Bununla birlikte pazarlamaclar farkl ürün ya da hizmetlerin topluluk içerisinde çapraz sat yoluyla satlmasnn yollarn arayabilirler. Örnein; bir ebeveyn topluluunun oluturulmasnda bir oyuncak üreticisinin de yer almas salanabilir. Pazarlamaclarn öncelikle bu toplulua ihtiyaç duyulmasn salayan her türlü ürün ve hizmeti tespit etmi olmas gerekmektedir. Böylelikle sanal ortamda bulunan tüm anne ve babalar bu toplulua çekmek mümkün olacaktr. 1kinci olarak pazarlamaclar bu ürün ya da hizmetleri sunan taraflarla etkileime girmenin yeni yollarn da bulmaldrlar. Ayrca bu sanal topluluklarn gelecekteki durumlarnn ne olaca da üzerinde durulmas gereken dier önemli bir konudur. Sanal topluluklar pazarlamaclara müteri gruplaryla hatta bireysel müterilerle ilgili olarak ayrntl ve güncel bilgiler sunarlar. 22 KOZINETS, KOZINETS, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 37

16 Pazarlamaclar bu bilgiyi nasl kullanacaklarn ve müterilerin isteklerine nasl annda cevap verebileceklerini bilmelidirler. Bu balamda bir pazarlamac cevaplamas gereken u sorularla karlaabilir. Sanal topluluklar ne tür bilgi sunarlar? Biliim sistemimiz bu bilgilere ulamaya ve analiz etmeye yeterli mi? Hem belirli müteri gruplarna hem de bireysel müterilere yönelik pazarlama faaliyetlerimizi en uygun zamanda yapabilecek donanma sahip miyiz? 24 Pazarlamaclarn sanal topluluklarn ihtiyaçlarn karlamada etkin olabilmeleri için bu sorulara salkl cevaplar bulmalar gerekmektedir. SONUÇ 1nternet yoluyla çeitli amaçlarla bir araya gelebilen insanlarn oluturduu sanal topluluklar hiç üphesiz kendine özgü kurallar olan sosyal gruplardr. Bu gruplarn olutuu zeminin siberuzay olmas toplulukta yer almann ve topluluu yönetmenin kurallarn da farkl klmaktadr. Pazarlamaclar için doru anlalabildii takdirde önemli frsatlar sunabilecek yeni bir pazar olarak görülmektedir. Ancak çok farkl kurallar olan bu sanal topluluklar kurmak, yönetmek veya bu topluluklara nüfuz edebilmek için topluluun yapsnn her yönüyle aratrlp analiz edilmesi gerekmektedir. Pazarlamaclarn bu topluluklara uygulayacaklar stratejilerin baarl olabilmesi ancak topluluu oluturan bireylerin özellik ve davranlarnn doru analiz edilmesiyle mümkün olacaktr. Öyle görünüyor ki; gün geçtikçe says hzla aratan sanal topluluklarn pazarlamaclara sunduu frsatlardan yararlanabilmek ve bu pazarlarda rekabet üstünlüü yakalayabilmek için geleneksel pazarlama stratejileri ile birlikte sanal ortamda etkili olabilecek yeni stratejilerin gelitirilmesi kaçnlmaz olmaktadr. Ülkemizde de baz irketlerin, hedefledikleri kitlelerle daha yakn balar kurmak amacyla sanal topluluklar oluturmaya baladklar görülmektedir. 25 Bu çalmann Türkiye de sanal topluluk konusundaki teorik alt 24 KOZINETS, Eyüp KARAGÜLLÜ, Cemaatsiz Olmaz, Power, Haziran Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

17 yapya bir katk salayaca ve gelecek çalmalara öncülük edecei düünülmektedir. KAYNAKÇA FRINCH, Byron J. Internet Discussions As A Source For Consumer Product Customer 1nvolvement And Quality 1nformation: An Exploratory Study, Journal of Operations Management, 17, 1999, ss HAGEL, John ve Arthur G. Armstrong, Net Gain, Harvard Business School Press, Boston, HAGEL, John ve Arthur G. Armstrong. The Real Value of on-line Communities Harvard Business Review, May-June, 1996, ss KARAGÜLLÜ, Eyüp. Cemaatsiz Olmaz, Power, Haziran, KOZINETS, Robert V. E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications of Virtual Communities of Consumption, European Management Journal, Haziran: Cilt 17, Say 3, 1999, ss OKLESHAN, CarA, Sanford Grossbart. Usenet Groups, Vrtual Communty And Consumer Behavor, Advances in Consumer Research, Cilt 25, 1998, ss RAYPORT, Jeffrey F., John F. Sviokla. Exploiting the Virtual Value Chain, Harvard Business Review, November-December, 1995, ss RHEINGOLD,Howard, TheVirtualCommunity ROTHEARMEL, Frank T., Stephen Sugiyama. Virtual 1nternet Communities And Commercial Success: 1ndividual And Community-Level Theory Grounded 1n The Atypical Case Of Timezone.Com Journal of Management 27, 2001, ss SPAR D., J. Bussgang. Ruling the Net. Harvard Business Review, May-June, 1996, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006) 39

18 TAMBYAH, Siok Kuan. Life On The Net: The Reconsraction Of Self And Community Advances in Consumer Research, Volume 23, 1996, ss Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII,S.1, 2006)

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen ÖZET Zaman harcadmzda bir daha telafi edemediimiz en önemli kaynamz. Dier

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18

Sa lk Ekonomisi. Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi Berk KÜSBEC (BOZOK) KT / 18 Sa lk Ekonomisi Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 01.03.2017 Berk KÜSBEC (BOZOK) KT310 01.03.2017 1 / 18 Ceteris Paribus Latince kökenli bir iktisat terimidir ve "Di er tüm faktörler

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 Sosyal

Detaylı

Kenneth C. Laudon - Jane Price Laudon

Kenneth C. Laudon - Jane Price Laudon Kenneth C. Laudon - - - - - - - - - vi Jane Price Laudon - - görevlilerimiz ve xx - - - - - - - - - - xxi xxii - - - - - - - - - - - xxiii - - - - - - - - - - Yönetim Örgüt Teknoloji Enformasyon Sistemi

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET

KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET KÜÇÜK LETMELERDE ORTAKLAA REKABET Dr. Alper Özer Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi letme Bölümü ozer@politics.ankara.edu.tr GR Fiziksel varl"klar"n ve kaynaklar"n olmas", iletmeler için eskiden

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7 Oteller Bölgesi Havralar Bölgesi Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Operasyon Planlar kin Bask Eylül 5 ISBN: 978-975-18-0181-4 H. Yay na Haz rlayanlar Merve Çal kan, Gize ld z, Ça iz adir Öztürk, Gona

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI

MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI Dr. Mustafa SANDIKÇI ÖZET Müteri memnuniyetinin ölçülmesini hedefleyen bu aratrmada, Sandkl Hüdai Kaplcasnda müterilerin konaklama,

Detaylı

CHERMK: OTEL OTOMASYON SSTEM

CHERMK: OTEL OTOMASYON SSTEM CHERMK: OTEL OTOMASYON SSTEM M. Piri YILMAZ Ahmet ÖZMEN piri@mf.dumlupinar.edu.tr ozmen@mf.dumlupinar.edu.tr Elektrik-Elektronik Bölümü Mühendislik Fakültesi Dumlupnar Üniversitesi, 43100, Kütahya Anahtar

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE Doç. Dr. Serik KANAYEV Siyasi amaç edinme ve siyasi amaçlara ulamann yollar meselesi, hiç üphesiz, siyasi realite faktörlerinden

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ SBERUZAYIN KENTSEL TASARIM VE PLANLAMADA KATILIM AMAÇLI KULLANIMI VE BR ARAYÜZ ÖNERS

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ SBERUZAYIN KENTSEL TASARIM VE PLANLAMADA KATILIM AMAÇLI KULLANIMI VE BR ARAYÜZ ÖNERS STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ SBERUZAYIN KENTSEL TASARIM VE PLANLAMADA KATILIM AMAÇLI KULLANIMI VE BR ARAYÜZ ÖNERS YÜKSEK LSANS TEZ Pnar YILDIRIM Anabilim Dal : DSPLNLERARASI Program : KENTSEL

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YEREL KALKINMADA KATILIMCI POLTKALAR: ÇANAKKALE ÖRNEK ALAN DEERLENDRMES YÜKSEK LSANS TEZ ehir Planc%s% Ece AKSAKOLU (502031858) Tezin Enstitüye Verildi6i Tarih

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek,

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek, 5 Amaçlarmz Bu üniteyi tamamladmzda, plann tanmlayabilecek, plannn kullanm amaçlarn açklayabilecek, plannn nasl hazrlanacan belirleyebilecek, plann öelerini sralayabilecek, plannn dosya haline getirilmesini

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Phoenix Contact'ta veri koruma

Phoenix Contact'ta veri koruma Phoenix Contact'ta veri koruma irket olarak ürün ve hizmetlerimizle ilgilenmenizden memnunuz ve size kiisel verilerinizin korunmasna yönelik yaklaz hakknda baz kilit bilgiler vermek istiyoruz. Kiisel verilerin

Detaylı