GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİLERİN TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ; SORUNLAR, ÖNERİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİLERİN TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ; SORUNLAR, ÖNERİLER"

Transkript

1 617 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİLERİN TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ; SORUNLAR, ÖNERİLER Metin Özkul Giriş Bilindiği gibi sanayileşme süreciyle birlikte ortaya çıkan çalışma ilişkileri toplumların geçmişle kıyaslanamayacak boyutta örgütlü çalışma davranışları sergilemelerine yol açmıştır. Örgütlü çalışmaya yönelik toplumsal kültürün yeterince gelişmemesi, uzunca bir süre (yaklaşık 1950 li yıllara kadar), aktörler arasında, statü ve toplumsal konumlarıyla göreceli olmak üzere, çok büyük sorunlara ve çatışmalara neden olmuştur. Bu sorunların sıklık ve yaygınlık bağlamındaki toplumsal maliyeti, sadece sorunun çıktığı mekândaki değil (bütün kurumlarıyla beraber) toplumsal alandaki tüm ilişkileri kapsayacak şekilde olmuştur. Dönemin toplumsal ve entelektüel hayatı konuya yönelik birçok örneklerle doludur; sendikal hareketler, Karl Marx ve diğer çağdaşlarıyla başlayan kapitalizm karşıtı sosyalist-komünist hareketlerin çıkış noktasını da bu sorunlar oluşturmuştur. Eğer sosyal sorumluluk kavramını, etik ya da ahlaki değerlerin gerektirdiği doğrultuda davranmak, bireysel, grupsal ya da örgütsel yararın yanında, genel toplumsal yararları da gözetmek, kabiliyet ve beceriyi en iyi şekilde kullanmak gibi anlamları ifade eden bir kavram olarak düşünürsek, insanlığın bu konuda aldığı mesafe oldukça pahalıya mal olmuştur. Toplumsal Değerlerin Kullanımı Ahlaki değerlerin toplum açısından varlığı ya da yokluğu tartışılamaz. Çünkü toplumun tarihsel geçmişi ne olursa olsun, hangi koşullardan etkilenirse etkilensin, bir değerler sistemi mutlaka vardır. Önemli olan bu değerlerin birey, grup ve toplum bağlamındaki kullanım şekli, yaygınlığı ve fonksiyonelliğidir. Toplumsal değerler toplumca kabul görmüş genel geçerliği kanıtlanmış değerlerdir ve toplumun bütünü bağlamında fonksiyonelliği olması gerekir. Eğer toplumun ortalama bir bireyi, temsil ettiği toplumsal değerleri sadece kendisinin, ya da seçici olarak tercih ettiği toplumsal çevresindeki aile, akraba topluluğu, hemşehri, aşiret vb. birlikteliklerin çıkarına kullanıyorsa, bu, toplumsal değerleri fonksiyonel kullanmak anlamına gelemez. Çünkü toplumsal değerler tüm topluma karşı fonksiyonel olma amacına sahiptir. Bu potansiyel fonksiyonellik, bir eylem olarak, bizlerin fiili olarak içinde bulunduğumuz (ya da hayati ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda olduğumuz), toplumsal çevredeki birey ve grupların içinde realize olmak durumundadır. Başka bir ifadeyle, toplumsal değerler belirli gruplara değil, sınırları ve şeklini kendi içinde belirgin, bütün toplumsal alanlarda işlemeye yönelik bir amaca sahiptir. Ancak, bizler gündelik hayatımızda, belirli gruplar içinde yaşamak zorunda olduğumuz için, değerleri bu sınırlı çevrede kullanmak, onlardan yararlanmak durumunda kalırız. Bu nedenle, toplumsal değerler şu veya bu düzeyde bireyin ilişkili olduğu çevrede fonksiyonellik kazanır. Toplumsal yarar da burada somutlaşır. Aksi bir durum söz konusu olursa, doğacak toplumsal zararın somutlaştığı yer de burasıdır. Fakat toplumun diğer unsurlarının, değerin realize olduğu toplumsal alanla ilişkisi oranında, değerin potansiyel yararı yaygınlaşmış olacaktır: Bir model, bir çözüm, bir davranış kalıbı vb. olarak. İnsanlık tarihi, değerlerin her zaman içerdiği anlamlar doğrultusunda kullanılmadığı, hatta kullanılmasının zor olduğuyla ilgili sayısız örneklerle doludur. Bununla birlikte olumlu birçok gelişmeleri de görmezlikten Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

2 618 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ gelmemek gerekir. Örneğin; örgüt yönetimiyle ilgili teorilerin sanayileşme sürecinde oluşan içerikleri, bize bu konuda birçok fikir verebilmektedir. Başlangıçta birey ve onun emeği, yalnızca girişimin kâr amacına hizmet eden, her hangi bir üretim faktörü olarak düşünülmekteydi. Emek, özellikle 20.yüzyılın ortalarından itibaren ve son birkaç on yılda çok büyük önem ve anlam değişikliklerine uğramıştır. Klasik-neoklasik ve modern yönetim teorilerinde bu değişim kolaylıkla izlenebilir. Örgüt kültürü, örgüt iklimi, katılmalı yönetim, sendikal demokrasi vb. birçok kavram, gerçekte, bireyin çalışma hayatında gittikçe daha çok öne çıkmasına işaret eden kavramlardır. Bu öne çıkmanın, sadece kârın maksimize edilmesiyle alâkalı olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü toplumsal yaşamda, ya o ya bu şeklinde bir tercih ya da ait olduğu gerçeklikteki değişkenlerden soyutlanmış bir seçenek yoktur. Toplumsallık içinde düşünebileceğimiz her şey başka şeylerle kurdukları nedensellik ilişkileri içinde işlevsel olmaktadırlar. Örneğin, F.Taylor bir takım örgütlenme ilkeleri ve bilimsel çalışma yöntemleri oluşturup-uygulayarak, verimlilik ve kârı artırmıştır. 704 Emek, belki de tarihinde olmadığı kadar istismar da edilmiştir. Ancak, iktisatçıların kullandığı bir kavrama benzeterek ifade etmek gerekirse, maksimize edilmiş verimlilikle ortaya çıkan kârın çarpan ve hızlandıran etkisiyle; eskisine göre daha fazla ücret artışı, yatırım, istihdam hacmi, kamu hizmetleri ve altyapı için artı değer, ürün fiyatlarının düşmesi, ücret artışı vb. gibi birçok değişim süreçlerinin yolunu açtığı da kesindir.. Bu değişimi bir bakıma Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisine de benzetmek mümkündür. Nasıl ki Maslow organizmanın yaşamsal işlevlerine yönelik ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlar olarak düşünüyorsa, Modern dünyanın üretim gücünü temsil eden kâr da yaşanılan toplumsal gelişmelerin birinci dereceden önem atfedilebilecek temel ihtiyacıdır. Değerler ve Yapılar Toplumsal süreçler kısır döngüler değil helozonik diyebileceğimiz verimli döngülerdir (sürekli değişen). Dolayısıyla değerlerin hangi şartlarda ne tür kullanılacağı, ne şekilde anlamlandırılacağı, buna uygun olarak değer değişmelerinin nasıl olduğu dikkate alınması gereken hususlardır. Bir savaş anında düşmanı öldürmekle sivil bir ortamda düşmanı öldürmek aynı değer yargısının tezahürü değildir ve öyle de anlaşılmaz. Buradan hareketle belirli bir siyasal-ekonomik sistemden, başka bir siyasal-ekonomik sisteme geçildiğinde de değerlerin uygulama alanı değişmiş olacak, değerler buna uygun yeni anlamlara ulaşacaktır. Toplumların sanayileşme süreçlerini dikkate alırsak, süreç içerisinde geçirdiği ekonomik, hukuksal, siyasal değişikliklere göre toplumsal hareketliliğin, iletişimin ve etkileşimin hız kazandığı görülür. Aynı özelliklerden her birinin ağır bastığı üç farklı toplumu ele aldığımızda benzeri bir durumu tahayyül edebiliriz. Tarımsal-baskıcı bir yapının değerleri ile sanayileşmiş-demokratik yapının değerleri bir olmayacaktır. Ya da birincisinin değerleriyle ikincisindeki toplumsal yaşamı sürdürmek çok güç olacaktır. Aynı şekilde, mahalli örf-adet hukukuyla yönetilmeye alışmış bir toplum merkezi ve ihtiyaca göre üretilen yasalarla yönetilmekte birçok güçlüklere maruz kalacaktır. Çünkü, bir toplumun değerleri, sonuçta kendi tarihselliği içinde geçirdiği deneyimlerin ürünüdür. Demokratik bir sanayi toplumunun sahip olması gereken değerlerin tarımsal-otoriter (ya da demokratik olmayan) bir toplumda olması mümkün değildir. Ayrıca toplumda hiçbir birey toplumsal kültürün ürettiği değerlerin tümüne de vakıf değildir. Genellikle de gündelik yaşamını sorunsuz bir şekilde sürdürmeye imkân verecek kadardır. Son olarak dikkate alınması gereken bir husus da, değerlerin her kuşakta yeni anlamlar kazanarak değişmesidir. Burada algılama prensiplerinin oynadığı rol kadar, içine doğulan koşulların bir kuşak öncesine göre değişmiş olması da kastedilmektedir. Kültür nasıl ki çeşitli etkileşim ve eklemelerle değişip, her kuşak açısından daha melez bir özellik kazanıyorsa, 704 Drucker, Peter F., Kapitalist Ötesi Toplum, İnkılâp Kitapevi, çev.; Belkıs Çorakçı, İstanbul, 1994, s

3 619 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ kültürün bir parçası olarak değerler de aynı sürece tabidir. Dolayısıyla kültür-değer tartışmalarında bu özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir. İkinci bir husus algılama prensipleriyle ilgilidir. Bunlardan, burada dikkate alınması gerekeni; ilk algılananın sonraki algılamaları belirleme, ilkine göre anlamlandırma ilkesidir. Her yeni kuşak bir öncekine göre, daha yeni koşulları algıladığı için, önceki kuşakların sosyalleştirme çabasına da bu açıdan anlam yüklemektedir. Yüklenen anlamlar kuşaklar arası farklılıkları doğurabilmektedir. 705 Gelişmekte olan ülkeler açısından bu önemli bir husustur. Genellikle farazi olarak birbiri ardından gelen üç kuşağı sanayileşme sürecinde karşılaştırdığımızda birincisi en saf haliyle tarımsal yapının bütün davranış kalıpları ve değerlerini taşır. İkincisi, gene sosyalleşmeyle kazandığı kır kökenli değerlerle kent koşullarını anlamlandırmaya çalışır. Üçüncüsü ise kent koşullarında edindiği deneyim ve algılarla ilk ikisinin değerlerini anlamlandırıp sorgular. Bu, özellikle gençlik dönemlerinde, öncekilerin hoşlanmadığı kadar katı bir eleştiri şeklindedir. O halde, burada sorun daha çok sosyalleştirme mekanizmalarıyla ilgilidir. Önceki kuşakların geçmişte kalması, hal-i hazırı geçmişte kazandıklarıyla değerlendirmesi yeterli olmamaktadır. Nasıl ki işletme yönetiminde değişmeleri hemen fark edip buna uygun yeni örgütleme prensipleri getiren bir yöneticiyi etkin lider olarak değerlendiriyorsak 706, toplumsal alandaki toplumsallaştırma mekanizmalarının da benzeri bir davranış göstermesine ihtiyaç vardır. O halde çözüm hal-i hazırdaki değişmeleri ıskalamayan ve bunlarla geleneksel arasında köprü kurma yeteneğine sahip, kurumsal-profesyonel mekanizmaların sosyalleştirme sürecinde rol almasındadır. Halbuki gelişmekte olan ülkeler ekonomik koşulları, nitelikli insan gücü kıtlığı, alt yapı yetersizliği vb. nedenlerle bu mekanizmaları başarılı bir şekilde işletememektedirler. 707 Bu ise, o toplumda ortalama bir şahsiyet tipinden ziyade birbiriyle çelişik çok sayıda şahsiyet tipleri yaratmaktadır. Bu durumdur ki, bireylerin küçük cemaatvari gruplarla, psiko-sosyal ihtiyaçlarına binaen, daha sıkı ilişkiler kurmasına yol açmakta, ancak içinde bulunduğu topluma karşı ise aynı sadakat ve bağlılığı göstermesine engel olmaktadır. Değerler, Kapitalizm ve Demokrasi Kapitalizm, özellikle ideolojik ve sıklıkla da entelektüel söylem içinde eleştirel bir kavram olarak kullanılır. Bunlardan konumuz açısından önemli biri, kapitalizmin kendisine göre bir ahlak yarattığı konusudur. Bu ideolojik bir tutum söz konusuysa doğrudur. Kapitalist dediğimiz birey, grup ya da örgütler, iradi olarak, değerlerin değersizliğine inanarak, böyle bir değiştirme nin aktörü olmuşlar mıdır? Bu sorunun cevabı evet olduğu ölçüde ideolojik bir doğru oluşmuş olur. Ancak, bunun mümkün olamayacağı her halde bellidir. Belki, şöyle bir önerme ya da yargı daha makul gözükmektedir: Kapitalistler, ürettikleri ürünleri satabilmek amacıyla bireyleri engelleyen toplumsal baskıların kalkmasına yönelik, siyasal iktidarlar üzerinden manipülasyonlar yaparlar. Demokrasilerle kapitalizmin uyumlu birlikteliğinin nedenlerinde birisi de bu olabilir. Bunun üzerinde biraz durmak ve düşünmek gerekir. Böyle bir düşünceyi kabul edersek, kapitalistin manipülasyonu bireysel özgürlüklerin genişlemesi sonucuna yol açacaktır. Kapitalist de, daha özgür birey üzerinde (ürünlerin satışı-işgücü temini vb.) daha etkin olabilecektir. Buradan umulmadık bir sonuç da çıkartabiliriz: Bu durum, bireyin ahlaki değerlerini olumsuz etkiliyorsa o zaman bireysel özgürlüklere yönelik girişimlerde bulunmak doğru değildir. Bu durumda, demokratik-kapitalist bir siyasal sistemin bireye verdiği zararlar gündeme gelir ve belki de başka siyasal sistemler tartışılması ya da savunulması gerekir. 705 Özkul, Metin, İşgücünün Hayat Tarzını Etkileyen Faktörler (Isparta Örneği), SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, ss , Isparta, 2000, s.295. s Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yay. NO:405, İstanbul, 1999, s Kurtkan, Âmiran, Eğitim Sosyolojisi, T.D.A..V. Yayınları, Genişletilmiş IV.Baskı, İstanbul, 1987, s

4 620 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ Fakat tarihsellik sürecinde teokratik, totaliter, monist ya da oligarşik siyasal sistemler, çok uzun yüzyıllar yaşanmıştır. Hemen hemen tümünün, toplumsal yapıda, nispeten ya da tamamen birbirine geçişlerin kapalı veya çok sınırlı olduğu, belirli seçkin gruplar yarattığı genel kabul gören bir husustur. Nitekim bunların bir çoğunda halk teba dır, tabi olmakla yükümlüdür. Seçkinler, geniş halk kitleleri karşısında az sayıda bir nüfusu barındıran gruplardır. Kendilerini tanımlayan büyük kültürün-geleneğin (yani kendilerinin) hâkim olduğu bir siyasal sisteme sahiptir. Toplumdaki üst tabakaların-seçkinlerin genel kabul gören toplumsal değerlerden genellikle sapma gösterdikleri ve bu değerleri çıkarlarını idame ettirmek üzere baskı aracı olarak kullandıkları da bilinen bir husustur. 708 O halde, demokrasi dışındaki hiçbir siyasal sistemde, seçkinlerin halktan daha ahlaklı olduğu söylenemez. Demokrasi, kapitalistin rolü ne olursa olsun, tüm gruplara, toplumsala egemen olan güçlerden kaynaklanan engellemelerin saf dışı bırakılması oranında, eşit şartlar sağlama çabasında olan bir rejimdir. Bu belki, ahlaki değerlerin temsilinde eşitlik olduğu kadar temsil edilmemesinde de eşitlik olarak düşünülebilir. Fakat, önceki sistemlerle bir farkı vardır ki, modern toplum, bireylerin özgürlüklerini şu veya bu sebeple genişletirken, bireylerin kendi kendilerini olduğu kadar toplumsal kurumlarıyla da denetleyebileceği donanımlar sağlamaktadır ve bunlar yoluyla değerler içselleştirilmektedir; eğitim imkanları, kitle iletişim araçları, kendini kabiliyeti oranında gerçekleştirme fırsatları, yasal ve ekonomik özgürlükler v.b. 709 Buradan şu sonuca ulaşmak gerekir ki; bireyin temsil ettiği toplumsal değer statik bir değer değildir ve yeni koşullara uyum yönünde, yeni anlam ve işlevler kazanacak şekilde değişir. Gelenekselden Moderne Değerler Geleneksel toplumlarda amaçsız (nerede kullanılacağı belirsiz, toplumsal aktörlerin baskı gücüne göre işlevselleşen ve görgü yoluyla kazanılan) genel ahlak kuralları varken, modern toplumlarda amaca yönelik ahlakın yerleştiği (nerede nasıl kullanılacağı, işlevsel olacağı bireylerce bilinen, eğitim süreçleriyle ve bilimsel yöntem-deneyimle kazanılan) ya da yerleşmekte olduğu söylenebilir. Birçok bilim adamı başta Max Weber İngiltere nin laikleşmesi anlamına gelen Sekülerleşme ya da sekülerizasyon olgusunu ahlaki-dini değerlerin objektifleşmesi olarak tanımlar. 710 Bu bir anlamda, değerlerin normlaşması olarak da anlamlandırılabilir. Çağdaş toplumun geleneksel olandan önde gelen farkı, değerleri nerede ne şekilde en fonksiyonel normlaştırabildiğidir. Öte yandan ikinci, belki de daha önemli bir farkı ise, normlardan hareketle yeni değerler yaratabilme kabiliyetidir ki bu büyük ölçüde, özgürleşmiş bireylerin, aralarındaki keskin toplumsal mesafelerinden kurtulup işbirliği yapabilme kabiliyetinin sonucudur. Weber, rasyonel normların yeni toplumsal değerlerin oluşmasındaki etkisini bürokrasi çözümlemesinde vurgular. 711 Otoritenin yasallaşmasıyla ilgili bir süreçte otoritenin gayrişahsîleşmesiyle en azından geleneksel ve karizmatik otoritelerin hükmettiği toplumsal durumlardakinden daha geniş olarak- norm yaratma özgürlüğü doğmuştur. Öte yandan, Durkheim, tarımsal yapılardakinin aksine modern toplumda, sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan işbölümünün bireyleri zorunlu olarak birbirlerine bağladığını ve bu dayanışmanın kendisine mahsus bir iş ahlakı oluşturduğunu belirtir. 708 Öksüz, Enis; Sosyal Gelişme, İ.Ü.İkt.Fak.Mecmuası, c.32, No.1-4, s Korkmaz, A., İş İdeolojisinin Çalışma İlişkilerine Etkisi, Toplumsal Yapı, Ed.Yaşar Kaya, Turan Yayıncılık, İstanbul, Freyer, Hans; İçtimai Nazariyeler Tarihi, çev.; Tahir Çağatay, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1960, s Mouzelis, N.P., Örgüt ve Bürokrasi, çev., H.Bahadır Akın, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001, s

5 621 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ Günümüz dünyasında, özellikle BM, AB, OECD, ILO ile birlikte çeşitli sağlık ve çevre örgütleri, uluslar arası mahkemeler, İnsan hakları sözleşmesiyle ilgili ulaşılan uluslar arası mutabakat değerlerin evrenselleşmesi anlamına gelmektedir. Bu, bir bakıma, ilk olarak batı dünyasında din, dogma ya da gelenek, kökeni ne olursa olsun onlardan soyutlanıp dünyevi sorunlara yaklaşımda hareket noktası işlevi görmek üzere objektifleşen değerlerin yersellikten evrenselliğe doğru genişlemesi anlamında düşünülebilir. Elbette ki, yerel kültürlerin kendi içinden neşet eden ahlaki değerlerin etkisi ve ileriki zaman dilimlerine taşınması devam edecektir. Ancak, bunların güncelliği ve fonksiyonelliği uluslararası toplumun gittikçe daha geniş bir katılımla kabul ettiği evrensel değerlerle örtüştüğü oranda olacaktır. Bunun böyle olmasının en önemli nedeni, çağımız kavramın bütün anlamlarıyla birlikte- ulusal-uluslararası toplumsal ilişkilerinin, iletişim teknolojileriyle (görüntülü, sözlü, yazılı) anlık düzeyde yapılabilmesidir. Bireyler ya da toplumsal kurumlar açısından bu ilişkilerde gözetilen amaçların elde edilmesinde, itibar edilen ahlaki kuralların karşılıklı olarak örtüşebilmesi gerekmektedir. O halde dini ya da ahlaki kökenli genel ahlak kurallarının, amaca yönelik ahlaki kurallara dönüşerek objektifleşmesi gerekmektedir. Bu ise, çalışma hayatı kapsamında düşünebileceğimiz bütün amaçlara yönelik etkinliklerin her biri için objektifleşmiş değerler manzumesinin tanımlanması anlamına gelmektedir. Bir tüzel kişilikle ilgili yasal kurallar nasıl ki bir anlamda onun ilgi duyduğu toplumsal alana yönelik sorumluluk ve sınırlılıklarını belirliyorsa, amaca yönelik ahlaki değerler de, bireylerin, grupların, örgütlerin daha geniş bir ifadeyle toplumsal alana yönelik, belirlenmiş bir amaca sahip her türlü etkinliğin sınırlılıkları ve sorumluluklarının objektifleşmesi gerekmektedir. Doktorların, mimar ve mühendislerin, hukukçuların mesleki nitelikleri ve sınırlılıkları bu anlamda belirlenmiştir. İnsanlık olarak bu sürecin yaşandığı iddia edilebilir. Bu sürecin ahlaki değerlerin uluslar arası toplum düzeyinde objektifleşmesi ve genel kabul düzeyinde tekdüzeleşmesi, ulusal sorunların farklılığından dolayı da, amaçların ve amaca yönelik etkinliklerin farklılaşması doğrultusunda yaşanacağa benzemektedir. Örneğin şiddete, teröre ya da işkenceye yönelik tutumlarda, uluslararası toplumsal değerler aynileşirken, bu sorunların nicelik ve nitelik anlamındaki düzeyi toplumdan topluma değişmektedir. Yine yoksulluğun alt edilmesi, demokrasi, adalet, yaşama, çalışma, özgür seyahat, haber alma hakkı gibi değerler uluslararası toplumda aynileşirken bunların sorunsallık boyutu toplumdan topluma değişebilmektedir. 712 Modern toplumun geleneksel toplumdan farklı olarak getirdiği en önemli yenilik, bireylerinin toplumsal ortamdaki çok kimlikliliğidir. Sanayileşme öncesi tarımsal yapılardaki belirli bir soya, aileye, klana ya da yerleşim mekânına göre tanınan bireyler, modern toplumda bunlardan ziyade etnik kökenine, kabiliyetlerine, icra ettiği mesleğe, sahip olduğu ideolojiye, bağlı olduğu toplumsal bir örgüte ya da çıkar grubuna göre tanımlanabilmektedir. 713 Modern toplumda gittikçe daha da karmaşıklaşan işbölümü uzmanlığa dayalı mesleki farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Öte yandan modern toplumun bu karmaşık çalışma hayatı, bireylerin, kendilerini başka özellikleri ya da ihtiyaçları açısından gerçekleştirebilecekleri özel alanlar yaratmalarına da vesile olmuştur. Çok sayıda gruplaşmalar, siyasi, dini, etnik ve hobi grupları gibi gruplaşmalar modern toplumdaki farklılıkların ve çeşitliliğin göstergesi olmaktadır. 714 Her birinin geçerli ve gerekli olduğu bir toplumsal alan vardır. Bunların içinde bütün toplumsal genellik açısından en kabule şayan kimlik ise, genellikle bireyin icra ettiği mesleği olmaktadır. Herhangi bir bireye her hangi başka bir bireyin sen kimsin? sorusuna verilen cevap ben doktorum, ben avukatım, ben işçiyim ya da ben esnafım vb. cevabı en önde gelen 712 Erdoğan, M., Siyaset ve Hukuk Perspektifinden Küreselleşme: Bir Tartışma Çerçevesi, 713 Wiegret, Andrew, Teitge, Smith (1986), Society and Identity: Towards a Sociological Psychology, s Kaya, Yaşar, İşbirliği ve Çatışma Toplumsal Yapı, ed.yaşar Kaya, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.30.

6 622 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ tanımlamalardır. Bu yaygın ve sıklıkla kabul edilen durum toplumsal tabakalaşma piramidindeki hiyerarşik konumları bile belirlediği, birçok bilim adamlarınca tespit edilen bir husus haline gelmiştir. İstihdam imkânlarının dar olduğu azgelişmiş ülkelerin dışında, meslekler ile sınıf ve tabakalaşma içinde bulunulan yer, birbiriyle çakışmaktadır. 715 Modern toplumun tabakalaşma düzeninde; üst, orta ve alt tabakadaki nüfusu, mesleklerine göre sıraladığımızda şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Üst Düzey Uzmanlar (Profesyoneller-Girişimciler), İşadamları, Kamu ve İşletme Yöneticileri, 2.Alt Düzey Uzmanlar, Kamu ve İşletme Yöneticileri, Üst Düzey Teknik Elemanlar ve Beden İşçilerini Denetleyenler, 3.Büro Elemanları, Memurlar, Satış Personeli ve Diğer Dosya ve Sınıflandırma İşi Yapanlar, 4.Küçük İşyeri Sahipleri, Zanaatkârlar ve Diğer Kendi Hesabına Çalışanlar, 5.Alt Düzey Teknik Elemanlar ve Ustabaşılar, 6.Vasıflı-Ücretli İşçiler, 7.Yarı Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler. Bu tablodan konumuz açısından çıkartılabilecek sonuçlardan biri şudur: modern toplumun yeni seçkinleri birinci maddedeki meslek gruplarıdır. Geçmiş toplumlarda, kralın olmasa bile en azından, aristokratın, teologun, senyör ya da kontun işgal ettiği yerdedirler. Bu, her şey bir yana, genel toplum sorunlarının çözümünün, yeni toplumda izafe edildiği yer anlamına gelmektedir. Sadece, meydana getirdikleri ve yönettikleri bir örgütün değil toplumun da liderleri arasında değerlendirilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla çağımızda toplumsal sorumluluk duygu ve değerlerinin en yüksek seviyede temsil ve bunların gerektiğinde toplumsal sorunların çözümü hedefinde işlevselleştirilmesi, öncelikle bu meslekleri temsil eden bireylerden beklenmektedir. Girişimci ve Yönetici, Toplumsal Sorumluluk ve Değerler Zimmerman çağdaş toplumu yönlendiren toplumsal aktörlerin aydınlardan oluştuğunu belirtir. Bilimsel bilgileri üreten ve bunu teknolojiye dönüştüren aydınları yaratıcı aydınlar olarak isimlendirir. Yaratıcı aydınların ürettiklerini, başta iktisadi organizasyonlar olmak üzere çeşitli toplumsal alanlarda mal ya da hizmet üretiminde kullananlara ise yardımcı aydınlar der. 717 Zimmerman ın 1960 lı yılların başında belirttiği bu husus o zamanın sanayileşme düzeyi ve örgüt büyüklükleri dikkate alındığında oldukça ileri düzeyde bir tespittir. Bugün bu tür işlevlere sahip toplumsal aktörleri yine bilim adamları ve çeşitli örgütleri oluşturan ve yöneten girişimcilerle yöneticiler olarak sınıflandırabiliriz. Bilim adamları işletmelerin yönetiminde ve özellikle AR- GE çalışmalarında yer aldıklarında Profesyoneller olarak da isimlendirilir. Zimmerman ın gözlemlediği girişimci ve yönetici aktörler o zamanın yardımcı aydın rolünden gittikçe yaratıcı aydın özelliklerine sahip olma konusunda adeta evrimleşmişlerdir. i.girişimciler ve Yöneticiler 715 Öksüz, Enis; a.g.e., s Watson, Tony J.; Sociology, Work and Industry, London-1987., s , 717 Zimmerman, Carle C.; Yeni Sosyoloji Dersleri, çev.;amiran Kurtkan, İstanbul-1964, s

7 623 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ Girişimci ve yönetici olarak isimlendirilen toplumsal aktörler sahip oldukları işlevler ve toplumsal konumları açısından sanayileşmenin düzeyine göre farklılıklar gösterirler. Batı toplumlarının sanayileşme süreci içinde işlevleri, toplumsal konum ve önemleri gittikçe artmıştır. Sanayileşmenin 19.yüzyıldan 1950 lere kadar olan gelişmesi içinde sermayedar-işveren-girişimci ve yönetici statüleri aynı bireyin fonksiyonları olmak bakımından yaygınlık gösterir. Raymond Aron a göre; bir adam tarafından kurulan, sahip olunan ve idare edilen şeylerdi. Marx ın kendi zamanında gördüğü mensucat fabrikaları ve bizim bugünkü Renault veya Citroen otomobil fabrikalarının ilk hali böyle idi. Müessese bir şahsın eseri ve mülkü idi. Mal sahibi aynı zamanda üretim vasıtalarını idare ediyordu. 718 Sanayileşmeyle birlikte örgütlerin rasyonel niteliği artmaya başladı. Rekabet ortamının getirdiği zorluklar, işletmelerin büyüklüğü teşebbüs ve sermayenin birden fazla şahısta toplanmasına yol açtı. Özel mülkiyet kavramının muhtevasını oluşturan üç öğe; mal sahipliği, malı kullanma ve denetleme fonksiyonları birbirinden ayrıldı ve farklı statülere ait roller, görevler haline geldi. 719, Başka bir deyişle, anlam ve temsil edildiği aktörler açısından değişti. Özellikle sermayenin kurumsallaştığını, işverenliğin çok ortaklılık anlamına geldiğini, gündelik yönetimin ise bireyle değil her biri belirli bir alanda ihtisaslaşmış bireylerin oluşturduğu gruplar tarafından icra edilecek şekilde değiştiğini gözlemlemekteyiz. Bunların içerisinde belki de henüz yaygın olarak kurumsallaşmayan, girişimcilik statüsüdür. 720 Son birkaç on yıllık dönemi dikkate almaz isek girişimcilik statüsünün fonksiyonları olarak şunları belirtebiliriz: 721 a.risk yüklenmek ve bilinmeyen durumları önceden görmek, b.planlama ve yenilik yapmak, c.eşgüdüm, denetleme ve yönetim, d.günlük işleri gözetlemek. Öte yandan sanayileşmenin ilk safhalarında olduğu gibi bugün gelişmekte olan toplumlarda ise bu statülerin henüz ayrılmadıklarını görmekteyiz. Sanayileşmenin henüz başlarında ya da ülke ekonomisinde başat bir düzeye yükselmediği bu toplumların ortalama bir işletmesinde, sermayedarlık, girişimcilik ve yönetim aynı birey tarafından temsil edilmektedir. Bu tür teşebbüslerde karşımıza çıkan işletme görünümü şu şekilde tasvir etmek mümkündür. a.teşebbüs içinde önemli görevler üstlenecek kişiler kendilerinden ya da yakın akraba çevresinden oluşur. Bu durum teşebbüsün gelişmesini ve verimliliğini etkileyebilir, b.otorite merkezîleşir. Karar alma mekanizması paylaşılmadığı için ihtisaslaşma meydana gelmez, c.işveren ve işçi arasında babaerkil bir ilişki düzeni doğar. İşletmenin rasyonel amaçları duygusal değerlendirmeye tâbi tutulur. İşgören rasyonel kurallara göre değil, işverenin istediklerine ya da istemediklerine göre davranmak zorunda kalır, d.ihtisaslaşma olmadığı için teşebbüs ve pazarın daha geniş açıdan değerlendirilmesi mümkün olmaz. Muhafazakâr tutum ve temayüller oluşur Aron, Raymond; Sınıf Mücadelesi,, Çev.; Erol Güngör, Dergah Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul, 1992, s Berle and Means, 1962, Zik.; Şevki Güler, Çağdaş Sanayide İşçi-İşveren İlişkilerinin Sosyolojik Anlamı, A.Ü.D.T.C.Fak., Yay.No:283, Ankara, 1979, s Güler, Şevki; a.g.e., s Harbison and Myers,; Management in the Industrial Work, McGraw -Hill,1959, s.8. Zik.;Şevki Güler, a.g.e., s Baloğlu, Burhan; Türkiye de Teşebbüs Faktörü ve Müteşebbisler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İ.Ü.Sos.Bil.Enst., İstanbul-1987, s

8 624 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ Sanayileşmeyle ilgili son yüzyıldaki deneyim, işverenlik statüsünün hem ekonomik fonksiyonları, hem de sermaye-servet sahipliliğinde değişmeler meydana getirmiştir. Buna paralel bir değişme de, sosyal niteliklerdedir. Yönetimin çok önem kazanması, işletmelerde yetkinin, özellikle bilgi temelli, yüksek eğitim görmüş profesyonel yöneticiler elinde toplanması, geleneksel, doğuştan kazanılan ve servetin belirlediği statülerin yüksek öğrenime olan talebini artırmıştır. İşletme yönetimini elinde tutmak isteyen ikinci kuşak sermaye sahipleri herhangi bir yüksek öğrenim derecesine sahip olmak yoluyla sınıf mevkilerini koruyabilme imkânını kazanmıştır. Yine de endüstrileşmenin daha ileri safhalarında servetin belirleyiciliği bilginin belirleyiciliği karşısında gerilemiştir. Günümüzdeki işveren, daha önce de belirttiğimiz gibi, bir örgütle eş anlamlı hale gelmiştir. Klasik anlamıyla işveren ve kapital sahipliği çiftliklerde, otellerde, petrol istasyonları, bakkal, berber-kuaför, bakkal gibi küçük işletmelerde geçerliliğini korumaktadır. İşveren buralarda yöneticilik fonksiyonunu da devam ettirmektedir. Ancak sanayileşmenin mevcut hızı bu tür işverenleri de tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Rekabet ortamı, bunların hayatta kalma şanslarını azaltmaktadır. Bu tür işletmeler büyüme şansı yakaladıklarında, sahipleri de yönetici-işveren konumunu sağlamlaştırabilmekte ve yetkilerini artırabilmektedir. Aksi durumda, daha büyük işletmeler tarafından satın alınarak, işveren de ancak normal bir idareci statüsüyle yetinmek durumunda kalmaktadır. İşletme sahipliği imtiyaz sahipliliğine dönüşmekte ve bunu elinde tutan insanlar tarafından temsil edilmektedir. 723 İleri sanayi toplumlarında sermayenin müesseseleştiğini söylemek de mümkündür. Gelir seviyesinin yükselmesi küçük tasarrufların artmasına ve bunların yeni yatırımlara kanalize olmasını sağlamıştır. Güvenilir işletmeler gayrimenkul borsalarında kârlarını satarak büyüme ve gelişme imkânı bulmaktadırlar. Bankalar mevduatlarını girişimcilere vermekte ya da bir girişime ortak olmaktadırlar. Dolayısıyla modern girişimci yaratıcılık huzursuzluğu içinde çevresini en uygun şekilde değerlendiren, düşünen ve düşündüklerini gerçekleştirmek için bıkmadan usanmadan çalışan kişidir. 724 Girişimcinin belirtilen baskın özelliği işletme içinde görevlerin bölünmesini de beraberinde getirmiş ve örgüt, kolektif bir yönetimin kararları ve gözetimi doğrultusunda şekillenmiştir. Bu gelişmelerle, artık işveren kavramı sermayedarlık-girişimcilik ve yöneticilik fonksiyonlarını birlikte çağrıştıran bir kavram olmaktan çıkmış, adeta bir kurumun, bir fonksiyonun ismi olmuştur. İşverenin hâkim özelliği risk yüklenmek ve yenilik yapmaktır ve girişimci adını almaktadır. Özellikleri farklı çeşitli yöneticilik statüleri doğmuştur. Girişimci, profesyonel ya da üst yönetici olarak isimlendirilebilecek bu statüler, teşebbüsler üzerinde, sahiplerinden daha çok kontrol gücünü ellerine toplamışlardır. Bilgi ve teknik kabiliyetli yeni bir sınıf türemiştir. Bunlar kapitalist sınıfın parasını kullanarak bu statüleri ellerine geçirmişlerdir. Artık servetin örgüt içindeki statüleri belirleme fonksiyonu gerilerde kalmış, statüler adeta serveti belirler bir hal almıştır. 725 Karlöf, modern girişimciliğin özelliklerini şu şekilde belirlemiştir; Kararlarını kendileri vermeyi tercih ederler. Risk yüklenmekten zevk alırlar. Yapılan işlerin sonuçlarının peşinde olurlar, yapıcı eleştiriyi severler ve takdir ederler. İş yaşamında aktif rol almak isterler; küçük firmalarda çok mutlu olurlar. Hızlı gelişmeyi ve yenilikleri severler. Gelişmeye yönelik ortamlardan filizlenirler, işe dayalı ortamlarda rahat gelişirler. 723 Hall,H.Richard,; Sociology of Work, Pine Forge Press, California-1994, s Baloğlu, Burhan; a.g.e., s Hall, Richard H.; a.g.e., s.59.

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ 1.1 - Geleneksel Endüstri Đlişkileri Sistemi ve Sendikacılık...

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008 Etik yaşam ve iş dünyası Bilimsel inceleme yarışması 2008 İçindekiler Önsöz Deloitte Academy Bilimsel inceleme yarışması katılım koşulları Jüri üyeleri 2 4 6 7 Birincilik ödülü: Alp Eren Akyüz Yöneticilerin,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN GÜNÜMÜZE SİYASAL İKTİDAR-BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Fahrettin

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI CÜNEYT YARKIN TEZ DANIŞMANI YRD.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1, 3) Prof.Dr. Hasan ÜNDER (Ünite 2) Uzm. Aziz ŞEKER (Ünite 4) Doç.Dr. B. Aydem

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Önder ÇALCALI * Yoksulluk, tarihten beri süregelen ve günümüz dünyasında da varlığını koruyan, çok sayıda insanın mücadele

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM Yüksek Lisans Tezi SEDA BOZKURT İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı