ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL İKLİMİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL İKLİMİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL İKLİMİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ali Rıza Terzi BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi Özet Örgüt iklimi örgütsel alanyazının önemli kavramlarından biridir. Bu kavram okullarda okul iklimi olarak tanımlanmaktadır. Alanyazında ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda okul iklimini öğrenci gözüyle ölçebilen okul iklimi ölçekleri bulunmaktadır. Ancak yükseköğretimdeki okullarda bu tip ölçeklere rastlanmamıştır. Bu çalışmada yükseköğretim okullarındaki iklimi öğrenci gözüyle ölçebilecek bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen ölçek; okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamı alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğe uygulanan DFA sonucunda 2 /Sd oranı 2.61, RMSA,.063, NFI,.096, NNFI,.097, CFI,.098, IFI,.098, RFI,.095, GFI,.095, AGFİ,.088 bulunmuştur. Bu veriler ölçeğin oldukça iyi uyum değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirlik değerleri okula bağlılık boyutu için a=.75, iletişim için a=.86, üçüncü boyutu olan öğrenme ortamı için a=.81 bulunmuştur. Ölçeğin geneli için güvenirlik a=.90 olarak hesaplanmıştır. Anahtar Sözcükler: Örgütsel davranış, örgüt iklimi, okul, okul iklimi. DEVELOPING A SCHOOL CLIMATE SCALE FOR UNIVERSITY STUDENTS Abstract Organizational climate is one of the important notions in organizational literature. This notion is defined as school climate at schools. In literature, there are school climate scales that measure school climate in students eyes at primary and high school levels. However, these types of scales are not seen at higher education institutions. In this study, to develop a scale which can measure the school climate in students eyes is the main objective. The scale developed for university students has three sub dimensions: commitment to school, communication and learning environment. In consequence of CFA, 2 /Sd rate was found as 2.61, and RMSA,.063, NFI,.096, NNFI,.097, CFI,.098, IFI,.098, RFI,.095, GFI,.095, and AGFİ was.088. These data indicate that the scale has quite good adaptation values. Reliability values of the scale were found as a=.75 for dimension of commitment to school, a=.86 for communication and a=.81 for the third dimension. Reliability is calculated as a=.90 for overall of the scale. Key Words: Organizational behavior, organizational climate, school, school climate. GİRİŞ Argyris (1958) tarafından bir bankada grup dinamiklerinin tanımlanmasına yönelik yapılan çalışmayla açıklanan örgüt ikliminin kavramsal olarak kullanılmaya başlaması ve ölçülmesine yönelik çalışmalar 1960 lı yıllara rastlamaktadır (Gök, 2009). Bu kavram örgütsel yaşamın süreklilik gösteren niteliğini açıklamaktadır. Halpin birkaç okulu ziyaret edenler her bir okulun kendisine ait bir kişiliği olduğunu görürler ifadesiyle okulların atmosferlerinin birbirlerinden farklılık gösterdiğini açıklamıştır (Korkmaz,2011). Örgüt iklimi, örgütün iç çevresine dair işgörenlerin algılarını etkileyen öğeler toplamı, fiziksel çevrenin yarattığı his, kişiler ve gruplar 111

2 arası ilişkilerin ürünü şeklinde farklı bakış açılarıyla tanımlanmaktadır (Bursalıoğlu, 2012; Schein, 1997). İklim örgütsel atmosferi değerlendirmekten ziyade, tanımlamaya veya ona karşı duygusal tepki göstermeyle ilişkilidir (Korkmaz, 2011). Yarım asırlık geçmişi olmasına rağmen iklim konusuna özellikle de okul iklimi konusuna olan ilgi devam etmektedir. Okul iklimi okulların doğasını anlamada genel bir çerçeve, okulun çevresi tarafından algılanan duygular, öğrenciler, öğretmenler ve okul işgörenleri ve veliler arasındaki ilişkiler, okulun iyi bir öğrenme çevresi olup olmadığına dair düşünceler (Davis & Peck, 1992; Hoy &Miskel, 1987) olarak ifade edilmektedir. Okul iklimi öğrenme üzerinde pozitif anlamlı bir etki yapabileceği gibi, öğrenmenin önünde bir bariyer de olabilir. Araştırmacıların okul ikliminin okulun öğrenme ortamı ve öğrenci başarısı üzerinde fark yaratacağını öne sürmelerine rağmen, okul iklimi kavramı üzerinde alanyazında uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır (Bektaş & Nalçacı 2013; Freiberg, 1998). Bu farklılık okul iklimini ölçmek için geliştirilen ölçeklerde de görülmektedir. (Acarbay, 2006; Arastaman ve Balcı, 2013; Çalık ve Kurt, 2010). Bu araştırmada okul ikliminin yükseköğretim seviyesindeki okullarda öğrenci gözüyle ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Okul İkliminin Ölçülmesi Örgüt ikliminin çok boyutlu bir yapısının olması bu boyutların farklı araştırmacılar tarafından farklı yönleri ile ele alınmasına neden olmaktadır. Örgüt iklimi kavramının; sorumluluk, ödül, özerklik, güven, moral, çatışma gibi çeşitli boyutlar altında ele alındığı ve incelendiği görülmektedir (Gök, 2009). Alanyazında okul iklimini ölçmek üzere farklı (ilkokul, ortaokul, lise) öğretim kademelerine yönelik ve farklı boyutlandırmalara sahip ölçeklere rastlanmaktadır. Bu alandaki başlangıç sayılabilecek ölçeklerin okul işgörenleri üzerinde yapıldığını söylemek mümkün gözükmektedir. Örneğin öğretmenlerin kendileri ve yöneticilerle olan ilişkilerini tanımlamaya yönelik Halpin ve Croft(1966; akt. Bursalıoğlu, 2012) öğretmen davranışlarını betimleyen çözülme, engellenme, moral ve samimiyet olmak üzere dört boyut, yönetici davranışlarını tanımlayan kendini işe verme, anlayış gösterme, yüksekten bakma ve yakından izleme olmak üzere okul iklimini toplam sekiz boyutta tanımlamaktadır. Halphin ve Croft (1966; akt. Bursalıoğlu, 2012) örgütsel iklimini açık iklimden kapalı iklime doğru yönelen bir çizgide tarif etmişlerdir. Örgüt üyelerinin iş çevresi ile ilgili algı ve değerlerini ölçen Litwin ve Stringer (1968) tarafından geliştirilen örgüt iklimi anketi örgüt yapısı, teşvik, samimiyet, sorumluluk, bağlılık ve destekleyicilik algılarını işgörenlerin ilişki biçimlerine bakmaksızın ölçmekteydi. Hoy ve Clover (1986) ise ilköğretim okulları için geliştirdikleri Örgütsel İklimi Tanımlama Ölçeği nde yer alan üçü öğretmen davranışlarına yönelik profesyonellik, samimiyet, ilgisizlik ve müdür davranışlarına yönelik diğer üç boyut ise destekleyicilik, yönlendiricilik ve sınırlayıcılık boyutları olmak üzere altı boyuttan oluşmaktaydı. Tagiuri (akt.anderson; 1982) ekoloji (fiziksel değişkenler) sosyal çevre (okuldaki bireylerin özellikleri), toplumsal sistem (okuldaki faaliyet ve etkileşim örüntüleri ve kültürün (inançlar değerler normlar) iklimi ortaya çıkartan temel araçlar olarak ileri sürmüştür. Perkins (2006) göre de okul iklimi, öğrenme ortamı, insan ilişkileri, fiziksel ortam ve psikolojik atmosfer etkileşimi ile oluşur. Bu çerçevede, olumlu bir okul ortamı kurulması gerektiği oldukça açıktır. Okul etkinliği üzerine yapılan araştırmalar olumlu okul ortamının önemini vurgulamakta ve genellikle olumlu okul iklimi, etkili öğrenmenin gerçekleştiği bir okul iklimi olarak adlandırılmaktadır (Dietrich & Bailey, 1996). Sağlıklı okul iklimi ile ilgili olarak (Hoy & Feldman, 1987) düzenli ve ciddi bir ortam, akademik başarı için görünür ödüller, davranışlarda açıklık, karşılıklı güvene dayalı takım çalışmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Göründüğü üzere okul ikliminin boyutlandırılması ile ilgili olarak alanyazında bir görüş birliği yoktur. Türkiye alanyazınında yapılan okul ikilimi araştırmalarında öğretmen ve yöneticilerin okul iklimini nasıl algıladığı üzerine daha çok çalışıldığı görülmekte ise de; okul iklimini ilk ve ortaöğretimde öğrencilerine göre ölçen özgün veya uyarlama ölçeklere rastlanmaktadır (Acarbay, 2006; Arastaman ve Balcı, 2013; Bugay ve diğerleri, 2015; Çalık ve Kurt, 2010).Ancak üniversite öğrencilerine dönük okul iklimi ölçeğine rastlanmamıştır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin okudukları okullardaki iklimi ölçmeye yönelik bir ölçeğe ihtiyaç bulunmaktadır. 112

3 YÖNTEM Üniversite Öğrencileri Okul İklimi Ölçeğinin Geliştirilmesi Üniversite Öğrencileri Okul İklimi Ölçeğinin(ÜÖİÖ) geliştirilmesinde şu şekilde bir yol izlenmiştir. Alanyazında var olan ilk orta lise öğrencileri okul iklimi ölçeklerinin üniversite öğrencilerinde kullanılamayacağı tespit edilmiştir. İlgili alanyazın taranarak okul iklimi ölçeğinin okula bağlılık, iletişim, öğrenme ortamı ve etkililik boyutlarından oluşturulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Bu maksatla 50 soruluk soru havuzu hazırlanmıştır. Hazırlanan soru havuzu alan ve dil uzmanlarının görüşlerine sunulmuş alınan görüşler doğrultusunda 35 soruya indirilen taslak form, eğitim öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 350 kişilik öğrenci grubuna uygulanmıştır. BULGULAR Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) Üniversite öğrencileri için okul iklimi ölçeği için 35 soruya ilk önce açımlayıcı faktör analizi(afa) uygulanmıştır. Ölçeğin KMO değeri.92 Barlett değeri.00 bulunmuştur. Ölçek, 5 madde okula bağlılık(1 5. maddeler), 6 madde iletişim (7 12. maddeler), 6 madde öğrenme ortamı ( maddeler) olmak üzere 3 boyut ve 17 maddeden oluşmuştur. Etkililik boyutu ile ilgili maddeler yeterli faktör yüklerine ulaşmadığından ölçekten çıkartılmıştır. AFA sonucunda ölçeğin açıkladığı toplam varyans %56 tespit edilmiştir. Üç boyut için ölçeğin faktör yükleri.46 ile.76 arasında, madde toplam korelasyonları ise.34 ile.60 arasında değişmektedir. Ölçeğe araştırmacı tarafından güvenirlik analizi olarak Cronbach Alpha yapılmıştır. Ölçeğin 1. boyutu olan okula bağlılık için a=.75, 2. boyutu olan iletişim için a=86, üçüncü boyutu olan öğrenme ortamı için a=81 bulunmuştur. Ölçeğin geneli için güvenirlik a=.90 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi(DFA) Araştırmada öncelikle okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamı gizil faktörlerinin her birinin gözlenen değişkenleri açıklama durumları (t değerleri) ve ölçme modeli uyum indeksileri ayrı ayrı incelenmiştir. İncelemeler sonucunda tüm faktörlerde gözlenen değişkenlerin açıklanma durumlarına ilişkin t değerleri 0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçme modeli uyum indeksleri ise Tablo 1 de verilen beklenen uyum değeri kritelerini karşılamıştır (okula bağlılık, RMSEA= 0.054, 2 /Sd= 1.86; iletişim, RMSEA= 0.031, 2 /Sd= 1.48; öğrenme ortamı, RMSEA= 0.037, 2 /Sd= 1.57). Araştırmada ölçme modellerinin test edilmesi ve doğrulanmasının ardından okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamı faktörlerine (birinci düzey faktörler) doğrudan etkisi olan okul iklimi faktörünün (ikinci düzey faktör) tanımlanması amacıyla ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi modeli kurulmuştur. Bu sayede yapılar arası hiyerarşik ilişkilerin gösterilmesi amaçlanmıştır. Standart bir doğrulayıcı faktör analizinin aksine ikinci düzey faktör analizinde faktörler arası ilişkiler analiz edilmemektedir (Büyüköztürk, Şekercioğlu ve Çokluk, 2012). Okul ikliminin üç gizil değişkeni ( okula bağlılık, iletişim ve öğrenme ortamı) ne ölçüde açıkladığına dair tanımlanan model Şekil 1 de görülmektedir. 113

4 Şekil 1: Okul İklimi Ölçeğinin İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Elde Edilen Yol Şeması Şekil 1 incelendiğinde maddelere ait hata varyanslarının 0.30 ile 0.74 arasında değiştiği görülmektedir. Gözlenen değişkenlerin gizil değişkeni açıklama durumlarına ilişkin t değeri incelemelerinde madde 7, 18 ve 19 a ait t değerleri 0.05 düzeyinde manidar değildir. Ancak bu maddelere ait hata varyansları yüksek olmadığı için ölçekte kalmaları yönünde karar verilmiştir. Şekil 1 de gösterilen yol şemasına yapısal model çerçevesinden bakıldığında okul ikliminin okula bağlılık (0.81), iletişim (0.83) ve öğrenme ortamını (0.95) açıklamada oldukça iyi yol katsayıları elde edildiği söylenebilir. 114

5 Tablo 1: Okul İklimi Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Model Uyum Ölçütleri Bulunan Değer Beklenen Uyum Değeri 2 / Sd 2.16 < 3 RMSEA a yakın NFI e yakın NNFI e yakın CFI e yakın IFI e yakın RFI e yakın GFI e yakın AGFI e yakın Tablo 1 e göre model veri uyumu değerlendirilmesinde Ki kare nin Serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen 2 /Sd oranının 3 ten küçük olması modelin veriyle mükemmel uyumlu olduğuna işaret etmektedir (Carmines ve Mclver, 1981). RMSEA değeri ideal olarak 0 a yakın istenmekle birlikte 0.05 ten küçükse mükemmel, 0.08 den küçükse iyi düzeyde (Jöreskog ve Sörbom, 1993) uyuma işaret etmektedir. NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI, GFI ve AGFI indeksleri teorik olarak 0 ile 1 arasında değerler almakla birlikte 1 e yakın olması model veri uyumunun sağlandığına, 0.95 ten büyük değer ise mükemmel uyuma karşılık gelmektedir. Ki kare ( 2 ) uyum iyiliği hipotez testinde p değerinin >0.01 ile anlamlı olmaması beklenmektedir. Ancak ki kare uyum değerlendirmesi tek başına çok tutarlı bir değerlendirme kabul edilmemektedir (Büyüköztürk ve diğ., 2012). Tablo 1 de görüldüğü gibi Ki kare/sd oranı 3 ten küçük, RMSEA değerleri 0 a yakın ve 0.08 ten küçük, diğer indeksler ise beklenildiği gibi 1 e yakın elde edilmiştir. İstenilen uyum indeksi değerlerinin elde edilmesi gerekçesiyle, modelin doğrulandığı kabul edilebilir. Üniversite öğrencileri için okul iklimi ölçeği, 1 Hiçbir zaman, 2 Nadiren, 3 Bazen, 4 Çoğunlukla, 5 Her zaman şeklinde artan biçimde puanlanan 5 li likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan (her boyut düzeyinde veya ölçeğin toplamından) puanların aritmetik ortalamalarından a kadar ortalamalar, okul ikliminin negatif (kapalı) bir iklim oluşuna, , 40 arası ortalamalar orta düzeyde (ehven-i şer) bir iklimin varlığına, arası puanlar ise pozitif (açık) bir iklimin varlığına işaret etmektedir. Açık iklim iletişimde ve ilişkilerde açıklığı, işbirliğini, karşılıklı anlayışı ve yüksek derecede güveni gerektiren, destekleyici liderliği, üyelerin moralinin yüksek olduğu ve yapılan işten azami verimliliğin beklendiği bir iklimdir. Kapalı iklim açık iklimin tersine düşük güven, ilişkilerde kuşku ve yetersiz iletişimi, düşük moral, yüksek kaytarma, işbirliğinin düşük ve otoriter bir liderliğin olduğu iklim türünü tanımlamaktadır (Özdemir ve diğ., 2010). Ölçekte yer alan boyutlardan okula bağlılık, okulun üyesi olmaktan dolayı mutluluk duymayı ifade etmektedir. İletişim, öğretim elamanları ve okul yönetimiyle olan ilişkilerin mahiyetini, öğrenme ortamı boyutu ise okuldaki öğrenme fırsatlarını tanımlamaktadır. SONUÇ VE TARTIŞMA Ortaokul ve lise düzeyinde öğretmen ve okul yönetimi ve kısmen de öğrenci gözüyle okul iklimini ölçmeye yönelik ölçme araçlarına rastlanmakta iken; üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik okul iklimi ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu nedenle toplumun nitelikli insan gücünü yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki okul iklimini öğrenci gözüyle ölçmek için nicel bir ölçme aracı geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada; okula bağlılık, iletişim ve öğrenim ortamı boyutlarından oluşan üniversite öğrencileri için bir okul iklimi ölçeği geliştirilmiştir. Araştırmada AFA sonucunda belirlenen faktör yapısının geçerliliğini sınamak için yapılan DFA da 2 /Sd oranı 2.16 bulunmuştur. Model veri uyumu değerlendirilmesinde 2 /Sd oranının 3 ten küçük olması modelin veriyle mükemmel uyumlu olduğuna işaret etmektedir. Başka ifade ile modelin gerçek verilerle uyumlu olduğuna delil 115

6 teşkil etmektedir. Ancak ki kare uyum değerlendirmesi tek başına çok tutarlı bir değerlendirme kabul edilmediğinden diğer uyum endeksleri devreye sokulmuş ve RMSEA değerleri 0 a yakın ve 0.08 ten küçük, diğer indeksler ise beklenildiği gibi 1 e yakın elde edilmiştir. İstenilen uyum indeksi değerlerinin elde edilmesi gerekçesiyle, modelin doğrulandığı kabul edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik analizi için yapılan Cronbach Alpha değerleri; 1. boyutu olan okula bağlılık için a=.75, 2. boyutu olan iletişim için a=86, üçüncü boyutu olan öğrenme ortamı için a=81 bulunmuştur. Ölçeğin geneli için güvenirlik a=.90 olarak hesaplanmıştır. Okul iklimi üç boyutla ölçülemeyecek kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu çalışmada örgütsel etkililik boyutu da araştırmaya dahil edilmiş ancak yeterli faktör yüklerine ulaşamayan maddelerden dolayı bu boyut ölçekten çıkartılmıştır. Örgütsel etkililik, örgütsel imaj ve örgütsel güveni de içeren yeni ölçekler bu kapsamda düşünülebilir. Özellikle yükseköğretimdeki okullar açısından bu değişkenler önem arz etmektedir. KAYNAKÇA Acarbay, F. Y. (2006). Kapsamlı okul iklimini değerlendirme ölçeği nin (öğrenci formu) Türkçe dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Anderson, C.S.(1982). The search for school climate: A review of research. Review of Educational Research, 52(3), Arastaman, G. ve Balcı, A. (2013). Investigation of high school students resiliency perception in terms of some variables. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), Bektaş F. ve Nalçacı, A (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki.uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), Bugay,A., Aşkar, P.,Tuna,M.E.,Örücü, M.Ç. ve Çok, F. (2015).Okul iklimi ölçeği lise formu'nun Türkçe psikometrik özellikleri.ilköğretim Online, 14(1), Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları Büyüköztürk, Ş., Şekercioğlu, G. ve Çokluk, Ö. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Carmines, E.G. & McIver, S.P. (1981). Analyzing models with unobserved variables: Analysis of covariance structures. In G. W. Bohrnstedt and E.F. Borgatta (Eds.), Social Measurement: Current Issues, Beverly Hills, California: Sage. Çalık, T., Kurt, T. ve Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: kavramsal bir çözümleme.pegem Eğitim Öğretim Dergisi,1(4), Davis, L. E., & Peck, H. I. (1992). Outcome measures school climate: Curriculum and instruction. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid South Educational Research Association,Knoxville,TN. Dietrich, A., & Bailey, E. (1996). School climate: Common sense solutions to complicated problems. NASSP Bulletin, 80(576), Freiberg, H. J. (1998). Measuring school climate: Let me count the ways.educational Leadership, 56(1), Jöreskog, K. G. & Sorböm, D. (1993). Lisrel 8: Structural Equation Modeling with the Simplis Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc. 116

7 Hoy, W. K., & Clover, S. I. R. (1986). Elementary school climate: A revision of OCDQ. Educational Administration Quarterly, 22(1), Hoy, W., & Feldman, J. (1987). Organizational health: The concept and its measure [Electronic Version]. Journal of Research and Development in Education, 20(4), Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1987). Educational administration: Theory, research, andpractice, 3rd edition. New York: Random House. Gök, S. (2009). Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), Korkmaz, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ve örgüt sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(1), Litwin, G.H., & Stringer, R.A. (1968). Motivation and organizational climate. Boston: Harvard Business School. Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E. ve Erkan, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi.hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, Perkins, B. (2006). Where We Teach: The CUBE Survey of Urban School Climate. Alexandria, VA: National School Boards AssociationSchneider,B.(1981).Work climates: an interactionist perspective tarihinde adresinden alınmıştır. Schein E. H. (1997). Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey Bass OKUL İKLİMİ ÖLÇEĞİ 1 Kendimi okulumun bir parçası gibi görüyorum Üniversite sınavına gireceklere okulumu tercih etmelerini öneririm Okulumu her ortamda savunurum Okuduğum okulun öğrencisi olmak bir ayrıcalıktır Okulum hayata dair beklentilerimi karşılamaktadır Okulum mesleğimle ilgili bilgi ve becerileri yeteri düzeyde kazandırmaktadır Öğretim elemanları iletişime her zaman açıktır Öğretim elemanları beni dinlemek için gönüllü davranır Bir problemim olduğunda öğretim elemanlarına danışmaktan çekinmem Bir problem yaşadığımda öğretim elemanları yardım için elinden geleni yapar Okul yönetimi, öğrencileri uygulamalar hakkında zamanında bilgilendirir Uygulamalarla ilgili düşüncelerimi okul yönetimine yeterli düzeyde aktarabilirim 13 Okulumda öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı söz konusudur Okulum öğrenme için yeterli fiziksel donanıma sahiptir Okulumda var olan donanıma kolaylıkla erişebilir ve kullanabilirim Yeter ki öğrenmek isteyeyim. Okulumda bir fırsatını mutlaka bulurum Derslerde üst düzey (eleştirel, yaratıcı vb.) düşünmeye ağırlık verilir Hiç bir zaman Nadiren Bazen Çoğunlukla Her zaman 117

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Bölümleri Bölümü aakin@sakarya.edu.tr Uzm. Psikolojik Danışman Ahmet Kahraman Çekmeköy

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgüt İklimine İlişkin Algılarının İncelenmesi

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgüt İklimine İlişkin Algılarının İncelenmesi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 3 (2011) 743-757 İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgüt İklimine İlişkin Algılarının İncelenmesi Examining Primary School Teachers' Perceptions of Organizational

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s. 267-279 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 22.11.2016 15.12.2016 Yrd. Doç. Dr. Bahadır

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s. 422-434 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 10.05.2017 25.06.2017 Arş. Gör. Hande

Detaylı

Özet. Abstract. Efe Akbulut*

Özet. Abstract. Efe Akbulut* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 1-10 Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI *

İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2544 Number: 29, p. 367-385, Autumn III 2014 İLKÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİNİN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 43 Erzurum 2015 KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa Fatih AY Ahmet ÇAKMAK ÖZ Bu çalışmanın

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

International Journal of Language Academy TURKISH INSTRUCTION SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES

International Journal of Language Academy TURKISH INSTRUCTION SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES ISSN: 2342-0251 DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3670 Volume 5/4 August 2017 p. 264/274 TURKISH INSTRUCTION SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES Article

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 49, S. 33-41, 2014 BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Fehime HASLOFÇA ÖZET Bu çalışma, Subramaniam ve Silverman (10)

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

380 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

380 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 380 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (KÇYKYTÖ) Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Detaylı

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması Perceived Organizational Support Scale - Short Form Validity-Reliability Study Funda NAYIR 1 Alındığı Tarih: 28.12.2013, Yayınlandığı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ Mahmut Fidan Sakarya Üniversitesi mahmut.fidan@ogr.sakarya.edu.tr Fatih Usta Sakarya Üniversitesi fatih_usta_pdr@hotmail.com

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2012, 10(1), 29-47 İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE OKUL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Cihad ŞENTÜRK Mesut SAĞNAK Öz Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımları ve Cinsiyetlerine Göre Dönüşümsel Liderlik Eğilimlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımları ve Cinsiyetlerine Göre Dönüşümsel Liderlik Eğilimlerinin İncelenmesi 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 5-7 Kasım 2015, Eskişehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-975-96260-3-7 Lise Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılımları ve Cinsiyetlerine Göre Dönüşümsel Liderlik

Detaylı

MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU:

MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU: MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz Ahmet AKIN * Abdullah YANLIZ ** Bu araştırmanın amacı Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu (MİİÖKF; AlMarri,

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gökhan GÜNEY Kara Harp Okulu gguney@kho.edu.tr Dr. Hakan BAYRAMLIK Kara Harp Okulu hbayramlik@kho.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Dilek YARALI 1 Özet ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının Öğretim İlke ve Yöntemleri dersine yönelik

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ORTAOKULDA DEMOKRASİ ALGILARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kemal DURUHAN Yasemin ERSÖZ

ORTAOKULDA DEMOKRASİ ALGILARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Kemal DURUHAN Yasemin ERSÖZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2013 December 2013 Yıl 6, Sayı XVI, ss. 657-672. Year 6, Issue XVI, pp. 657-672. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh355 ORTAOKULDA DEMOKRASİ

Detaylı

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ NİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ NİN BELİRLENMESİ

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ NİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ NİN BELİRLENMESİ SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ NİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ NİN BELİRLENMESİ Doç. Dr. M. Sabri Kocakülah Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi sabriko@hotmail.com

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

* Yrd.Doç. Dr.Güney HACIÖMEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

* Yrd.Doç. Dr.Güney HACIÖMEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, MATEMATİK İNANÇ ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE YE UYARLAMA ÇALIŞMASI TURKISH ADAPTATION OF MATHEMATICAL BELIEF INSTRUMENT Güney HACIÖMEROĞLU* Özet Bu araştırmada Peterson, Fennema, Carpenter ve Loef (1989) tarafından

Detaylı

YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLE İLİŞKİSİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖRNEĞİ

YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLE İLİŞKİSİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖRNEĞİ YETENEK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK İLE İLİŞKİSİ: ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nihan Demirkasımoğlu Hacettepe Üniversitesi nihansal@yahoo.com Arş. Gör. Dr. Pelin Taşkın Ankara Üniversitesi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Okul Müdürünün Öğretimsel Denetim Davranışları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Okul Müdürünün Öğretimsel Denetim Davranışları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Okul Müdürünün Öğretimsel Denetim Davranışları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Abdurrahman İLĞAN 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı, okul müdürünün öğretimsel denetim davranışlarının sıklığını betimleyen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, VII (2) 51-59 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI Emrah ATAR 1 Oğuz ÖZBEK 1 Geliş Tarihi: 05.02.2009 Kabul Tarihi:

Detaylı

Örgütsel İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Örgütsel İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 1-11 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 1, 1-11 Örgütsel İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzurum 2

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzurum 2 Turkish adaptation of Global Citizenship Scale: Reliability and Validity Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Turkish adaptation of Global Citizenship Scale:

Detaylı

İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği

İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği Ocak 2017 Cilt:25 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 221-232 İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği A Scale Development Study For 3Rd Grade Elementary Students:

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 203-212 Received Reviewed Published Doi Number 11.08.2017 06.09.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.2026 Attitude Scale towards Writing for Secondary School Students: The Study of Validity and Reliability

Detaylı

AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2017; 7(2):

AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2017; 7(2): Okul İklim Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Mustafa ÖZDERE 1 Geliş Tarihi: 14.02.2017 Kabul Tarihi: 16.07.2017 Araştırma Makalesi Öz Okul iklimi bir okulun kişiliği olarak

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Durum Belirleme Tercihlerinde Etkili Olan Etmenlere İlişkin Bir Modelleme Çalışması

Öğretmen Adaylarının Durum Belirleme Tercihlerinde Etkili Olan Etmenlere İlişkin Bir Modelleme Çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1607-1627 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1551

Detaylı

Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 26 The Journal of SAU Education Faculty, 25 (May 2013) Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Serhat ARSLAN 1 ve Ahmet AKIN 2 1 Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 54300 /Sakarya/

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 233-249, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 233-249, Winter

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Validity and Reliability Study of Teacher Self-Efficacy Beliefs Scale

Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Validity and Reliability Study of Teacher Self-Efficacy Beliefs Scale Öğretmen İnancı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması İbrahim ÇOLAK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, e-posta: ibrhmcolak@gmail.com Yılmaz İlker YORULMAZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, e-posta: yilkeryorulmaz@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 27, Sayfa 143-158, 2009 EĞİTİM ARAŞTIRMALARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ Mustafa Yavuz Selçuk Üniversitesi, Ahmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması * Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması * Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 39 (2014) Sayı 176 145-157 Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması * Eyüp Yurt 1, Ali Murat Sünbül 2 Öz Bu çalışmanın amacı, Usher ve Pajares in (2009) geliştirdiği

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 11, Nisan / April 2017: 73-87 Araştırma Makalesi / Research Article Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri EMİNE TEYFUR a Geliş Tarihi:

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Yeterlikleri * Giriş

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Yeterlikleri * Giriş Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 365-383 Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Yeterlikleri * Servet Özdemir 1, Ferudun Sezgin 2, Duygu Özen Kılıç 3 Öz Bu çalışmanın

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hüsamettin Demir Doğum Tarihi: 17 Şubat 1978 Görevi: Okutman Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenim Durumu: 1 Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Eğitim

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students

İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği. Math Anxiety Scale For Elementary School Students F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-448, 2005 İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği Recep BİNDAK Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü Siirt

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

International Journal of Language Academy DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT TEST RELATED TO ENGLISH CLASS SIMPLE PAST TENSE ACHIEVEMENT TEST

International Journal of Language Academy DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT TEST RELATED TO ENGLISH CLASS SIMPLE PAST TENSE ACHIEVEMENT TEST ISSN: 2342-0251 DOI Number: Volume 4/2 Summer 2016 p. 298/309 DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT TEST RELATED TO ENGLISH CLASS SIMPLE PAST TENSE ACHIEVEMENT TEST İngilizce Dersine İlişkin Başarı Testi Geliştirilmesi

Detaylı