KALKINMA ARACI OLARAK ENDÜSTRİYEL TASARIM: TÜRKİYE İÇİN GÖRELİ ÜSTÜNLÜK BAZLI BİR BÖLGESEL KALKINMA MODEL ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKINMA ARACI OLARAK ENDÜSTRİYEL TASARIM: TÜRKİYE İÇİN GÖRELİ ÜSTÜNLÜK BAZLI BİR BÖLGESEL KALKINMA MODEL ÖNERİSİ"

Transkript

1 KALKINMA ARACI OLARAK ENDÜSTRİYEL TASARIM: TÜRKİYE İÇİN GÖRELİ ÜSTÜNLÜK BAZLI BİR BÖLGESEL KALKINMA MODEL ÖNERİSİ ÖZET Serkan GÜNEŞ Çiğdem GÜNEŞ Rekabetçi ve bilgiye dayalı piyasalarda işletmelerin uzun dönemli performansı yeni fikirler yaratma ve uygulamaya koyma kabiliyetine dayanmaktadır. Bu haliyle yenilik becerisi, özelde işletmeler genelde müşterek iktisadi kalkınmanın önemli bir unsuru olarak rol oynamaktadır. Bölgesel kalkınmanın asli unsurlarından olan bölgesel yenilik stratejileri, içerdiği tüm kolaylaştırıcı kurum ve faaliyetler ile beraber yerel aktörlerin kapasitesini arttırmaya dönük bir etkin planlama aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak yenilik kavramının örtük bilgiye dayalı, uzun erimli ve maliyetli olması nedeniyle, bölgesel yenilik sistemleri özellikle yenilik kültürüne uzak, kısıtlı sermaye ve bilgi birikimine sahip KOBİ lerin gerçek ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Çünkü yenilik kavramının ortaya çıkması sunulan yenilikçi çevre kadar, uygun kültüre, mali yapı ve ölçeğe sahip işletmelerin varlığına bağlıdır. KOBİ ler için, yenilik sistemine dâhil olma belirli kültürel ve mali yükler getiren organizasyonel aşamalar gerektirmektedir. Özellikle imalat sanayinde, yeni yetkinlikler geliştirmek ve beceriler kazanmak işletmelere fazladan işlem ve işletme maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Bu maliyetler, niyet olsa dahi girişimciliğin ve yenilikçiliğin işletme içinde tesisinde en önemli engeli oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, bölgesel işletmelerin rekabetçiliğini arttırmak için yeniliğe oranla daha düşük maliyetlere ve daha kısa erime ihtiyaç duyan yeni ürün geliştirmeye yönelik endüstriyel tasarım etkinliğini ele alarak, bölgesel göreli üstünlük unsurlarının yüksek tasarım etkinliği ile buluştuğunda bölgesel kalkınmaya pozitif etki yapacağını öngören bir model önerisi tartışacaktır. Çalışma, özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmeler için, düşük risk sermayesine ihtiyaç duyan endüstriyel tasarım etkinliğini yenilik kültürünü oluşturmada ilksel ve öğrenmeye dayalı bir basamak olarak ön plana çıkarmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Yenilik Sistemi, Endüstriyel Tasarım 1. GİRİŞ Literatürde yenilik (inovasyon veya yenileşim) kavramının kalkınmaya olumlu etkisi konusunda bir uzlaşı olmasına, yeniliğin mekan ve ölçek bağımlı olması bu kavramın etkin bir üretim faktörü olarak kalkınma süreçlerinde etkin şekilde kullanılmasını engellemektedir. Bununla beraber yenilik ve kalkınma ilişkisi genelde stratejik seviyede ele alınmakta, operasyonel seviyede pratik uygulama çabaları, işletmelerin gerçeği olan mali ve kültürel kısıtlarına takılmaktadır. Kalkınmanın bölgesel ölçeğe yönelmesi çözüm reçetelerini daha operasyonel seviyede ele almasının yolunu açmaya başlasa da bu sefer yenilik fonksiyonun hala çoğu KOBİ için üst faaliyet alanı olarak kalması bu iki kavramın özellikle KOBİ ölçeğinde buluşmasını engellemektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada yenilik kavramı yerine yeniliğin bir aracı olan endüstriyel tasarım kavramı ölçek olarak alınmış bölgesel kalkınmada endüstriyel tasarım faaliyetini merkeze alan bir model önerisi arayışı tartışılmıştır (Şekil 1). Bu model kurgusunda endüstriyel tasarım yenilik kavramına alternatif olarak sunulmamakta aksine endüstriyel tasarım faaliyeti, yeniliğin bir öncü unsuru olarak, organizasyonları yenilik kültürünü oluşturmada ilksel ve öğrenmeye dayalı bir basamak olarak yenilik kavramı ile tanıştıran; işletmelerinin rekabetçiliğini arttırmak için yeniliğe oranla daha düşük maliyetlere ve daha kısa erime ihtiyaç duyan bir faaliyet alanı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kalkınma, yenilik ve endüstriyel tasarım kavramlarının birbiri ile ilişkisi ele alınmış, ilerleyen bölümlerde ise model önerisi tartışmaya açılmıştır. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.,

2 Şekil1: Kurgusal Yaklaşım 2. KALKINMA ve YENİLİK İLİŞKİSİ Kalkınma kuramlarının sınıflandırılması ve kuramların bir kavram alanı içinde benzerlikleri ve farklılıklarına dayalı analizine dair yazında birçok yaklaşım bulunmaktadır. Buna karşın ele alınan meselenin genişliği ve zaman içinde oluşan girift yapı nedeniyle bir noktadan sonra kuramlar arası ayırım zorlaştırmakta, sınıflandırmaya esas teşkil eden nüanslar kimi zaman yeni yaklaşımın eskiyi reddetme iddiası ile tamamen zıt yönde, kimi zaman ise gelen eleştiriler nedeniyle kuramların revize ve kuramların birbirleri üzerine inşa edilmesinden dolayı küçük önermeler halinde var olmaktadır. Bu bilgi yoğunluğu içinde yine de kalkınma kuramlarını ele alan kavram alanı içinde ayrışmayı sağlayan farklı sınıflandırma yaklaşımları bulunmaktadır. Örneğin Hirschman a göre (1996) tekiktisat anlayışının reddi yani sanayileşmiş ülkelerin yaşadığı kalkınma deneyiminin az gelişmiş ülkeler içinde söz konusu olacağı ve karşılıklı çıkar iddiasının kabulüne dayalı olarak dört farklı kalkınma teorisi tipinden bahsetmek mümkündür. Giddens a göre ise üç adet belirgin ana akımdan söz etmek mümkündür. Bu ana akımlardan ilki, bireylerin ekonomik seçimlerinde devlet kısıtlaması olmadan tamamen özgür bırakılmalarının en iyi ekonomik sonuçları doğuracağını varsayan (Giddens, 2012) Pazar Odaklı Kalkınma Kuramları dır. İkinci ana akım, temelde azgelişmişliğin nedenini küresel kapitalizm ve onun uzantısı olan çok uluslu şirketlerin operasyonları olarak gören bu haliyle pazar odaklı açıklamaları eleştiren Bağımlılık ve Dünya Düzeni Kuramları dır. Son akım ise devletin kalkınmadaki etkin rolüne vurgu yapan ve bu haliyle Pazar Odaklı Kalkınma Kuramlarından ayrılan (Giddens, 2012) Devlet Merkezli Kalkınma Kuramları dır. Bu çalışmada daha ziyade bölgesel kalkınma ve yenilik kavramlarına ağırlık verileceğinden yenilik kavramının bir üretim faktörü olarak ele alındığı pazar odaklı kalkınma kuramlarına ağırlık verilecek, bu kuramlar içinde ise kalkınma için yenilik kavramını ön plana çıkarak neo-liberal kalkınma teorilerine ilgi çekilecektir. Pazar Odaklı Kalkınma Kuramları, özünde devletin pazara müdahalesini tamamen reddeden bir görünüme sahip olup, ancak kaçınılmaz olarak ise tartışmalarında devletin pazara müdahale seviyesine de yer veren bu yaklaşımda, varsayımsal olarak kalkınma için ön şart olarak ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği pazar ilkesi ön plana çıkarılmış, devlete ekonomik sorunların çözümünden ziyade pazarın serbestlik şartlarını oluşturmada düzenleyici rol biçilmiştir. Pazar odaklı kalkınma kuramlarının çoğu az gelişmiş ülkelere dikkatini vererek ve kalkınmanın yapı taşlarını doğal düzen anlayışı üzerinden inşa ederek doğrusal ve aşamalı bir ilerleme çizgisi üzerine kurgulamıştır. Pazar odaklı kuramları doğrusal, dengeli ve dengesiz kalkınma kuramları olarak üç sınıfa ayırmak mümkündür. Doğrusal kalkınma teorilerinde toplumların doğrusal bir gelişme çizgisi izleyeceği öngörülmekte, kalkınmanın salt ekonomik faktörler ile açıklanamayacağı belirtilmektedir. Kalkınmanın izleyeceği bu rota Hoselitz e göre toplumların gelişmek için içinde bulundukları geleneksel kalıplarını kırmalarına (1960), Rostow a göre birbirini takip eden beş adet üretim aşamasından geçmesine (1960), Clark a göre bir sektörde oluşan emek fazlasının başka bir sektöre hareket etmesine (1957) ve Kuznets e göre ekonomik olduğu kadar sosyal yapıda ve insan ihtiyaçlarında yaşanan kontrollü bir devrim halinde olacağını savunmuştur (1966). Dengeli kalkınma kuramlarının ana yaklaşımına göre özellikle azgelişmiş ekonomilerde piyasa mekanizması tek başına kaynakların optimal dağılımı

3 yeterince sağlayamamakta, bu nedenle bütün ekonomik alanların birlikte ve aynı anda geliştirilmesi için kalkınmanın planlanması gerekmektedir (Han ve Kaya, 2012). Böyle bir kurgu içinde ortaya çıkacak olan dışsal ekonomilerin varlığı topyekûn bir bütünleşme ve ekonomik gelişme yaratacaktır. Alanın savunucularından Rosenstein-Rodan a göre tekil girişimcilerin yatırımlarının miktarı tek başına ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan yeterli yatırım seviyesine ulaşmaktan uzaktır (Rosenstein-Rodan, 1943). Aynı şekilde tek bir sektör ekonominin ihtiyaç duyduğu altyapı sermayesini yaratıp total ekonomik kalkınmayı tetikleyemez ancak diğer sektörlerdeki karlılığı arttırabilir (Rosenstein-Rodan, 1943). O halde tamamlayıcılık ilkesi uyarınca yapılması gereken kurumsal bir çatı altında endüstriyi dev bir firma olarak görmek, tüm sektörlerde aynı anda Büyük İtki yaratacak yatırımlar yapmaktır. Bu Büyük İtki ise dışsal ekonomiler ile sonuçlanacak, sektörler birbirini çok yönlü olarak tamamlayacaktır. Dengeli Kalkınmayı savunan diğer bir ekonomist olan Nurkse bir ülkenin yoksul olduğu için yoksul olduğunu savunarak az gelişmiş ülkelerin Yoksulluk Kısır Döngüsü içine düştüğünü, düşük gelirin, düşük tasarruf miktarına, düşük tasarrufların ise düşük yatırım ve akabinde yine düşük gelir seviyesini yarattığını savunmaktadır (Nurkse, 1952). Bu yaklaşıma göre döngüyü başlatan faktör kişi başına düşük gelirdir. O halde yapılması gereken talep yönlü bir kalkınma yerine üretimde verimlilik gereklilikleri yerine getirilmiş arz yanlı bir gelişme sağlamaktır. Bu yolla farklı sektörde çalışanlar birbirlerinin müşterileri olacak, artan gelirler ve harcamalar ise dengeli büyüme için ihtiyaç olan pazar genişlemesini sağlayacaktır (Nurkse, 1961). Chenery ise farklı sektörler arasındaki dengeli büyümenin gerekliliğini savunarak, dengeli büyüme için yapılacak yatırımların anahtar ve öncü sektörlerden başlaması gerektiğini savunmuştur (1961). Ünlü kalkınma iktisatçısı Lewis de kapasite fazlalığının yarattığı israf nedeniyle dengeli kalkınma görüşünü savunmuştur (Kaynak, 2009). Lewis e göre tarım sektörü düşük verimlilik nedeniyle kaçınılmaz olarak emek fazlalığı üretir (Lewis, 1954). Bu emek fazlalığı ise yeni endüstrilerin ve yeni iş olanaklarının emek sıkıntısı çekmeden gelişmesine olanak verir (Lewis, 1953). Sistem böylelikle üretim kaybı oluşmadan yapısal bir değişim geçirerek endüstrileşmeye başlar. Dengeli Kalkınmaya Yönelik Teorilerden farklı olarak Dengesiz Kalkınmaya Yönelik Teorileri iktisadi kalkınma için kimi zaman dengeden vazgeçmenin uygun olduğunu, bu durumun dinamik bir kalkınma ortamı hazırlayacağını, dengeli kalkınmanın ön gördüğü tamamlaşmaların zaten yetersiz olan kaynaklar üzerinde israf yaratacağını savunmuştur (Han ve Kaya, 2012). Dengesiz kalkınmanın en önde gelen isimlerinden olan Hirschman a göre az gelişmiş ülkelerde hâlihazırda bir kaynak sınırlılığı sorunu vardır. İhtiyaç duyulan kaynaklar ise zaten sistem içinde gizli, dağınık halde ya da kötü kullanılmış şekilde bulunmaktadır (Hirschman, 1958). Bu nedenle bu kaynaklar tespit edilip, bazı endüstri alanlarına değerlerine göre öncelik verilmelidir (Parasız, 2005). Streeten ise önceliğin daha ziyade yenilikçi ve tamamlayıcı özellik taşıyan endüstrilere öncelik verilmesinin sürükleyici olacağını savunuştur (1966). Dengesiz Kalkınmaya Yönelik Teorileri arasında yer alan diğer bir teori Perroux tarafından geliştirilen Kalkınma Kutupları Teorisi dir (Growth Poles). Bu teori kalkınmanın her yerde aynı anda gerçekleşmeyeceğini düşüncesinden hareketle kalkınma kavramına mekân boyutunu getirmekle beraber öncelikli mekânların iktisadi anlamda bir büyüme kutbu oluşturduğunu savunur. Bu kutup bir güç alanı olarak büyümenin merkezi olarak kabul edilip (Perroux, 1950) karşılıklı etkileşim ve dışsallıklar sayesinde çevresi ile ilişkiye girer. Merkez ile çevre arasındaki bu ilişki bir dengesizlik yarattığından, bu dengesizlik kalkınmanın gerçekleşmesi için koşul olarak kabul edilir. Diğer taraftan Myrdal potansiyel olumsuz etkilerinden hareketle kutuplaşmaya karşı kötümser bir yaklaşım sergilemiştir. Myrdal a göre kalkınmayı salt piyasa mekanizmasına bırakmak gelişmiş ile gelişmemiş arasındaki uçurumu kapatmaktan öte derinleştirmektedir (1957). Zira gerek sermaye, gerek iş gücü serbest bırakılması halinde gelişmiş olan bölgelere akacak (backwash effect) bunun neticesinde fakir bölgeler giderek daha da fakirleşecek ve rekabet güçleri kaybolacaktır (Myrdal, 1957). Yenilik ve kalkınma ilişkisinde literatür yeniliği bir gayri maddi üretim faktörü olarak dikkate almıştır. Bu faktör özellikle doğrusal aşamalı kalkınma modellerinde sağladığı verimlilik artışı dolayısıyla sektörler arası istihdam hareketlerinin önemli bir bileşeni olarak görülmüştür. Zira yenilik tabanlı verimlilik ile beraber sektörde istihdam fazlası oluşmakta, sektörde verimlilik arttıkça o sektörde bulunan iş gücü başka bir sektöre hareket etmektedir. Solow-Swan bütünleşik büyüme modelinde ise yeniliğe dayalı teknolojik değişme, kişi başına gelirdeki artışı sağlayan tek faktör olarak görülmüş, tasarruf eğiliminden bağımsız olarak denge durumundaki büyüme hızı bu faktörün varlığına bağlanmıştır (Solow, 1956; Swan, 1956). Teknolojinin büyümeye katkısı Schumpeter tarafından da ele alınmış, teknoloji ekonomik sistemi denge konumundan başka bir

4 denge konumunu taşıyan bir unsur olarak görmüştür. Schumpeter neo-klasik yaklaşımdan farklı olarak gayri maddi kaynaklar arasında olan yenilik ve girişimciliğe yer vererek bu iki üretim faktörünün üretim fonksiyonunu yeniden şekillendirmedeki rolünü tanımlamaya çalışmıştır (Schumpeter, 1943). Schumpeter e göre (1943) yenilik diğer yenilikleri tetiklerken aynı zamanda taklitçi sürüsü de yaratmaktadır. Bu nedenle, Kolind e göre başarılı bir yeniliğin firma içinde atalet yaratma potansiyeli söylemini göz önünde bulundurarak (2006), hem yenilikçi firmalar kendilerini her başarıdan sonra tekrardan yaratmak zorunda kalmakta (Ridderstråle ve Nordström, 2004), ekonomide yarattığı etkiler bakımından yaratıcı yok ediş ve yaratıcı birikim hem yasa dinamiklerini belirlemekte hem de ekonomik büyüme getirmektedir. Bu etkileşimden hareketle, güncel kalkınma modellerinin ilgisini giderek yenilik ve yenilik nedeniyle oluşan bilgi yayılımı ve dinamik dışsallıkları çevirmiş, yenilik ve kalkınma arasındaki pozitif ilişkiyi ekonomik birimlerin karşılıklı bilgi yayılımına bağlanmaya başlamıştır. Yeniliğin dışsallık özelliği birçok dengesiz kalkınma teorisine de ilham vermiş, yeniliklerin ve tamamlayıcı özelliklerin hakim olduğu sürükleyici endüstrilere yapılacak öncelikli müdahalenin diğer sektörlere de kısa sürede girdi-çıktı ilişkisi yoluyla sirayet edeceği savunulmuştur (Perroux, 1950). 3. YENİLİK KONUSUNDA ÜÇ TEMEL ÇIKMAZ Yenilik kavramının kalkınmaya pozitif katkısı birçok ampirik çalışma neticesinde ortaya çıkmasına karşın (Solow, 1956; Glaeser ve diğerleri, 1992; Carlino, 2001; Gao, 2002) yenilik ihtiyaç duyduğu bazı gereklilikler nedeniyle birçok organizasyon tarafından bir üretim fonksiyonu olarak kullanılamamaktadır. Daha doğrusu, bir işletmenin yenilikçi bir organizasyon yapısına dönmesi işletmenin sahip olduğu mali imkânlar kadar işletmenin faaliyet gösterdiği piyasa koşulları ve içinden geçmesi gereken öz kültürel değerler dizisi değişimine bağlıdır. Yeniliğin gerektirdiği mali yapı, özünde, iki temel süreçten kaynaklanır. Bu süreçlerden ilki yeniliğin kaynağını oluşturan bilginin üretilmesi veya organizasyona transferinden kaynaklanan maliyetlerdir. Her ne kadar neoklasik iktisat görüşü bilgi temelli teknolojiyi elde etmek ve geliştirmeyi üretimin yan ürünü olarak görüp, piyasaları bilgi konusunda dengede ve teknolojik açıdan homojen olarak görse de, evrimci iktisadi görüş ekonomik birimlerin farklı düzeyde bilgiye sahip olduğunu, bu asimetrinin teknolojik farklılıkları yarattığını, oluşan heterojenliğin ise rekabetin kaynağı olduğunu savunmuştur. Schumpeter a göre yenilikçi işletmeler, benzer şekilde, piyasada kendi lehlerinde bir bilgi asimetrisi yaratarak heterojenliğin sağladığı geçici rantın keyfini sürmekte, takipçi sürüsü piyasayı homojen hale getirdikten sonra tekrardan yeni asimetriler yaratma yollarını aramaktadır. Nelson ve Winter a göre ise yenilikçi firmalar heterojenliğin sağladığı rekabette öne çıkabilmek için yeni rutinler (bilgi kodları) geliştirmekte, takipçi firmalar ise oluşan ranttan faydalanabilmek için mevcut başarılı rutinleri imitasyon vasıtasıyla bünyelerine transfer etmeye çalışmaktadır (Nelson ve Winter, 1982). Elbette ki rutinler sınırlı rasyonaliteye, belirsizlik ve örtük bilgiye dayandığından yaratılması ve transferi zor bir süreçtir. Bu nedenle özellikle imitasyona dönük rutin transferlerinde sıkıntılar oluşmakta; farklı yenilik modelleri ve teknoloji firmalar için kolay ve ulaşılabilir bir süreç olmaktan çıkmaktadır. Bu durumda yeni bilgi oluşturmak işletmeler için yeni bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkmakta, bu maliyetin varlığı genelde belirsizlikleri göğüsleyebilen ölçekte firmaların tasarrufunda olduğundan ve belirsizlik sınırlı rasyonaliteyi tetiklediğinden kurumlar arasında imitasyon daha yaygın görülmektedir (Dickson, 2003). İkinci tür maliyet, bilgi asimetrisini yaratan işletmelerin bulunduğu heterojen pazara yükselen firmaların bu dilimde tutunabilmesi nedeniyle ortaya çıkan maliyettir. Bu pazarda bulunan işletmeler gerek yeni dilim yenilikçi rakipleri ile gerekse kendileri ile benzer beraber aynı stratejiyi uygulayan diğer potansiyel firmaların alttan yarattığı baskı ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu alanın kendi doğası nedeni ile özellikle genç olanlar (Dosi ve diğerleri, 1995) ve sürdürülebilir risk sermayesi olmayan işletmeler pazardan daha çabuk çıkmaktadır. Kısacası yeniliğe yol açacak bilgiyi üretmek ve elde etmek, bu süreci rekabetçi piyasalarda sürdürülebilir kılmak ve bilgiyi korumak işletmeler için yeni işlem ve işletme maliyetleri oluşturmakta bu nedenle yeterli risk sermayesine ve ölçeğe sahip olmayan firmalar niyet olsa dahi yenilik süreçleri bünyelerinde uygulayamamaktadır. Her ne kadar liberal sistem fikri sınaî haklar gibi korumacı, teşvik sistemleri gibi risk sermayesi yaratıcı hukuki ve mali mekanizmalar geliştirmiş olsa da bu mekanizmaların etkinliği kendi içinde ayrı bir literatür oluşturmuştur. Yenilikçi bir organizasyonun ortaya çıkması organizasyonun içinde bulunduğu piyasadaki rekabet koşulları ile sıkı ilişki içindedir. Eğer işletmenin içinde bulundu piyasa yapısı yeniliği

5 gerektirmiyor veya yeniliği destekler niteliklere sahip değilse rasyonel bir organizasyon için maliyetli yenilik süreçlerine girişmeye gerek olmamaktadır. Aslında burada sorulacak soru yeniliğin öncü işletmeler tarafından rekabetten kaçınmak için piyasaya dayatılan veya piyasa tarafından oluşturulan ve takipçi işletmeler tarafından bu talebe cevap verilen bir süreç olup olmadığıdır. Bu sorunun cevabı Kim ve Mauborgne tarafından (2005) geliştiren ve rekabetçi olmayan yeni pazarlar yaratmaya dayalı Mavi Okyanus Stratejisi nde izah bulabilir. Yazarlara göre işletmeler sınırları belirli ve küçük pazar payları için fiyat ve maliyet tabanlı rekabetin olduğu kanlı kızıl okyanuslardan kendi yarattığı, başkalarıyla rekabet edilmeyen ve rekabet etmenin anlamsız olduğu dingin mavi okyanuslara yelken açmalıdır (Kim ve Mauborgne, 2005). Mavi okyanuslar keşfedilmemiş (kullanılmamış) talebin firmalar tarafından yaratıldığı yüksek karlılık oranları ile gelişilebilen pazarlardır. Bu pazarlarların bazıları endüstrilerin sınırlarının epey ötesinde oluşturulmasına rağmen, genellikle endüstri sınırlarını genişleterek kızıl okyanuslardan yaratılır. O halde piyasa ile yenilik ilişkisini belirleyen unsur rekabet olmaktadır. Yenilik ise mevcut rekabeti geçici olarak anlamsızlaştıracak, rekabetsiz bir ortamda geçici ranta imkan tanıyacak bir eylem olarak karşımıza çıkacaktır. Yani yenilik işletmeler için bir rekabet aracından öte rekabeti kısmen ve geçici yok eden bir eylemdir. Piyasadaki rekabeti ise o piyasada bulunan işletmelerin yenilik faaliyetleri belirler. Yeniliğin oluşmadığı piyasalar ise fiyat ve maliyet tabanlı rekabetin olduğu mevcut talep üzerine kurulu piyasalardır. Organizasyonel kültürün yeniliğe etkisi ve bu kültürün yapısının yeniliğin organizasyon içinde yeşermesi üzerinde rolü birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Kültürün yeniliğe olumlu ve kritik etkisi bir yana (Schein, 1984; Weick, 1985; Syrett ve Lammiman, 1997; Tushman ve O Reilly, 1997), bu kültürün ortaya çıkışı genellikle pazar yönlendirmeli etmenlere bağlanmıştır (Hult ve diğerleri, 2004). O halde pazar yeniliği talep ettiği halde neden bazı örgütler bu isteğe gerekli şekilde cevap verememektedir? Hiç şüphesiz yenilik kültürü toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü ile bağlantılıdır. Toplumun genel kültüründen kasıt toplumda olan mevcut yenilik potansiyelini ortaya çıkarmak için bulunan mekanizmaların var olup olmadığıdır. Bu haliyle yenilikçi toplumdan kastedilen şey toplumda zaten var olan potansiyeli uygun mekanizmalarla açığa çıkarmayı başarmış ve bunları sair kurumlarına taşımış toplumdur. Organizasyondaki yenilik kültürü ise yenilik için istek (Tesluk ve diğerleri 1997), yenilik için ihtiyaç duyulan altyapı (Syrett and Lammiman,1997; Wang ve Ahmed, 2004), yönetim desteği (Kohli ve Jaworski,1990; Narver ve Slater, 1990) gibi unsurlara bağlı olmaktadır. Piyasa yeniliği talep eden bir rekabetçiliğe sahip olsa da eğer organizasyon buna karşılık gelecek gerekli yapıda değilse organizasyonun yenilikçi olması beklenmemelidir. Bu nedenle yenilikçilik birçok firma için kültürel bir değişimi içeren öğrenme süreçlerini içerir. Yeniliğe dair bu üç çıkmaz, organizasyonların yenilikçi olması önünde engeller oluşturmaktadır. Bu engeller KOBİ düzeyinde daha yüksektir. Zira KOBİ lerin mali yapısı yeniliği ortaya çıkaracak bilgiyi üretmek ve elde etmeyi, bu süreci rekabetçi piyasalarda sürdürülebilir kılmak ve bilgiyi korumayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle KOBİ ler daha ziyade ve genel olarak piyasa koşullarına uyum yaklaşımını benimsemeye çalışmakta (Alistair ve Atkins, 2001) ve niş marketlere yönelmektedir (Sharma, 2008). Her ne kadar yeniliğe uyum kavramı, ölçek nedeniyle KOBİ lere uygun bir yapı olarak ön plana çıkarılsa da, düşük risk sermayesi sahipliği, uzun erimli yenilik süreçlerinin yarattığı belirsizlik KOBİ leri yenilik faaliyetlerinden uzaklaştırmaktadır. Yenilik faaliyetleri sonucunda rekabeti anlamsızlaştırmayı vaat etse de, talep ettiği bütçe ve erimi birçok organizasyonun bu değerli unsuru bir faktör olarak üretim faaliyetlerinde kullanmasını engellemektedir. Daha doğrusu, yenilik ölçek bağımlı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun ölçeğe sahip olmayan organizasyonlar için yenilik üretme, konvansiyonel üretim faaliyetlerinde bulunan işletmeleri belirsizliğe hatta organizasyonun bekasını riske sokacak derecede tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle yenilik KOBİ ler için deneyime sahip olmayan tehlikeli sularda yüzmeye eş değerdir. Yenilik kavramının ortaya çıkması sunulan yenilikçi çevre kadar, uygun kültüre, mali yapı ve ölçeğe sahip işletmelerin varlığına bağlıdır. KOBİ ler için, yenilik sistemine dâhil olma kültürel ve mali yükler getiren organizasyonel aşamalar gerektirmektedir. Özellikle imalat sanayinde, yeni yetkinlikler geliştirmek ve beceriler kazanmak işletmelere fazladan işlem ve işletme maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Bu maliyetler ise girişimciliğin ve yenilikçiliğin işletme içinde var olmasında en önemli engeli oluşturmaktadır. Yeni ürün geliştirmeye yönelik endüstriyel tasarım faaliyeti ise, yeniliğin bir öncü unsuru olarak, organizasyonları yenilik kültürünü oluşturmada ilksel ve öğrenmeye dayalı bir basamak olarak yenilik kavramı ile tanıştıran; işletmelerinin rekabetçiliğini arttırmak için yeniliğe oranla

6 daha düşük maliyetlere ve daha kısa erime ihtiyaç duyan bir faaliyet alanıdır. Bu nedenle organizasyonların endüstriyel tasarım faaliyeti gibi daha korunaklı bir üretim faaliyetiyle yenilik süreçlerine başlamaları, bu alanda deneyim kazanarak daha kapsamlı ve kaynak talep faaliyetlere girişmeleri uygun gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında endüstriyel tasarım, organizasyonlar için yenilik kültürü oluşturmada kendileri sınayabilecekleri düşük riski bir uğraş olarak karşımıza çıkmaktadır. 4. ENDÜSTRİYEL TASARIM KALKINMA İÇİN NE İFADE EDİYOR? Birçok kalkınma yaklaşımı yeniliği sürdürülebilir ekonomik büyüme için ön plana çıkarmakta, yenilik ekonomisinin kurulması için yeniliği ortaya çıkaracak mekanizmaların oluşturulması ve sermayeye erişim olanaklarının yaratılması için çeşitli reçeteler sunmaktadır. Bu reçetelerin içeriğine bakıldığında bölgesel kümeler, öğrenen bölgeler ve yeni sanayi odakları gibi güncel yaklaşımlar ön plana çıkmakta, yaklaşımlar ise temelini birkaç bölgeye yığınmış kalkınma vazifesini farklı bölgelere yayma üzerine kurulmaktadır. Bir araya gelme, kaynak tasarrufu, sinerji, göç engellenmesi, teşvik ve dışsallık gibi kavramlar üzerine inşa edilen bu politika araçları yenilik konusuna ilke olarak önem vermekte ancak yenilik kavramının pratiğe dönük işleyişi konusunda bir seçenek veya yol haritası sunamamaktadır. Bu genel boşluk tüm yeniliğe dönük literaürde de bulunmakta, yeniliğin erdemlerinden bahsedilirken yeniliğin içsel mekanizması ancak başarılı rutinlerin vaka çalışmaları şeklinde sunulması ile kısıtlı olmaktadır. Rutinler ise örtük bilgiler ile sarılı olduğundan vaka çalışmaları da emsal olarak yetersiz kalmakta, öne sürülen yaklaşımlar teşhis aşamasında kalıp tedaviye dönük pratikten uzaklaşmaktadır. Yukarıdaki ifadelerden hareketle, literatürde, yeniliğin kalkınmaya olumlu etkisi konusunda bir uzlaşma bulunmaktadır. Ancak öznel bir olgu olan yeniliğin nasıl yapılacağı konusunda pratik yol haritası olmadığından organizasyonlar bu maceraya atılmakta ve bu süreci somutlaştırmada çekinceli davranmaktadır. Bu nedenle yenilik için en önemli nokta, yol gösterici düşük riskli ve maliyetli bir başlangıç noktası bulmak olmaktadır. Bu çalışmada yeni ürün geliştirmeye dönük endüstriyel tasarım faaliyetleri yukarıda bahsedilen başlangıç noktasına uygun bir faaliyet olarak sunulmaktadır. Zira endüstriyel tasarım bir yenilik aracı olarak, etkinliğini yıllar boyu ispatlamış, ürüne değer katan rekabetçi üstünlük unsurudur. Bu haliyle bu araç, gayri maddi üretim faktörü olarak, üretim fonksiyonunu yeniden şekillendirme ve rekabeti yönlendirme gücü ile kalkınma yaklaşımlarının ihtiyaç duyduğu etkinlik araçlarından birisi olmaya adaydır. 5. MODEL ÖNERİSİ Bölgesel kalkınmada, işletmelerin rekabet gücünü arttırma stratejisini daha düşük maliyetlere ihtiyaç duyan endüstriyel tasarım etkinliği üzerinden arttırmayı hedefleyen bu model önerisinde, yenilik kavramının rekabette etkisi ve önemi reddedilmemekte, aksine organizasyonların yenilik yapabilme kapasitelerine ulaşmada endüstriyel tasarım etkinliği ilksel bir araç olarak sunulmaktadır. Modelde endüstriyel tasarım, estetik bir unsur olmaktan öte, kullanıcı dostu ve farklılık yaratan ürün fikirlerini sistematik bir şekilde pazara sunma olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetin yenilik yapmayı amaçlayan firmalar için kendilerini sınayabilecekleri korunaklı öncü bir alan olacağı düşünülmektedir. Her ne kadar daha evvel Tasarım Tahrikli İnovasyon gibi tasarım temelli yenilikçi modeller (Verganti, 2008) literatürde tartışılmış olsa da bu modellerin KOBİ ler, bölgesel kalkınma ilişkisi zayıf kalmıştır. Yenilik ile endüstriyel tasarım faaliyetleri arasında karşılaştırma yapıldığında (Tablo 1) öncelikle yenilik süreçlerin başarı oranının ortalama %17 (Strategyn, 2010) seviyesinde kaldığı göze çarpmaktadır. Bu oran düşük gözükse de yenilik süreçlerinin vaat ettiği kazanç elbette ki endüstriyel tasarım faaliyetleri sonucu oluşacak kazanç miktarından fazladır. Zira tasarım faaliyeti bir rekabetçi üstünlük aracı iken yenilik kimi zaman rekabeti yenilikçi firma lehine geçici olarak sonlandıracak potansiyeller barındırmaktadır. Diğer taraftan yenilik üretimi uzun erimli, çoğu zaman yüksek bütçeler talep eden meşakkatli süreçler olmasına karşın tasarım süreçleri yeniliğe oranla kısa sürelerde tamamlanabilen bu haliyle risk sermayesini aşındırmayan bir faaliyet alanıdır.

7 Tablo 1: Yenilik ve Endüstriyel Tasarım süreçlerinin Karşılaştırılması YENİLİK ENDÜSTRİYEL TASARIM İhtiyaç duyulan süre Uzun Kısa Kaynak kullanımı/ihtiyacı Yüksek Düşük Süreç başarı oranı Düşük Yüksek Vaat olunan karlılık Yüksek Düşük Bu açıdan bakıldığında, KOBİ ağırlıklı, yenilik kültürü zayıf ve risk sermayesi düşük olan ekonomiler için uygun gelişim modelinin tasarım faaliyeti odaklı olması makul gözükmektedir. Böyle bir modelin işlerlik kazanması ve sürdürülebilir olması için ihtiyaç duyulan şey salt KOBİ lerde tasarım konusunda farkındalık yaratmak değil aynı zamanda KOBİ lere tasarım pratiği konusunda fayda sağlayacak ara yüzleri oluşturmaktır. Bu noktadan hareketle önerilecek modelin ana vurgusu, her bölgeye ait göreli üstünlüklerini bölgesel kalkınmanın anahtar unsuru olarak görerek, bu potansiyellerini endüstriyel tasarım kavramı ile birleştiren, işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü arttırırken, işletmelere bilgi desteği, yönetimsel ve organizasyonel danışmanlık hizmeti sunarak işletmeler arasında tasarım temelli yenilikçiliğe dayalı dinamik bir işbirliği meydana getirmektir. Böyle bir modelin işlerlik kazanması için modelin kurgusunda işletmelere tasarım pratiği kazandıracak, işletmelerin net sonuç alabileceği mekanizmalarında bulunması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle önerilen modelin aşamaları aşağıda sunulmuştur. I. Envanter Çalışması (Altyapı ve Olanaklar): Dünya ekonomisinde yaşanan yoğun bir şekilde yaşanan ve gelişmeler, ülkelerin ekonomisini etkilediği kadar bölge ekonomilerini de etkilemekte, bölgeler gelişmelere ayak uydurabilmek için zorunlu değişimlerin etkisi altında kalmaktadır. Değişimleri izlemek kadar mevcut değişimlere karşı önceden gerekli tedbirleri alabilmenin ilk şartı ise değişimlerinin etki boyutunun bölge ölçeğinde tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için bölge potansiyellerini ortaya koymaktır. Küresel ve ulusal değişimlerin etkilerinin bölgedeki durumunu tespit etmek, gelecekteki potansiyellerini ortaya koymak ve gelecekteki durumu net olarak ortaya koyup gerekli politikaları oluşturmak, yatırımlara yön vermek ve hangi sektörlerde ne gibi açıklarının olduğunu anlamak için bölgesel envanter çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Rekabetin hızla arttığı günümüzde bölgesel işletmelerin varlığını sürdürebilmesinin ana koşullarından birisi bilinçli yatırım stratejilerinden geçmektedir. Bu bilinci oluşturabilmek için ise işletmelere kılavuzluk yapacak yol haritaların oluşturulması şarttır. Bu durumda bölgesel ekonomik gelişimine yön veren kurum ve kuruluşların bu tür çalışmalara öncülük etmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yolla üst kurumlar kıt kaynakların bir bölge için en yüksek faydayı sağlayacak yatırım alternatifine yönlendirilmesini sağlayacak aynı zamanda işletmeler bu bilgiler sayesinde gelecekteki yatırımları hakkında net ve istikrarlı kararlar verme imkânına kavuşacaktır. Yukarıda arz olunan gerekçeler kapsamında, modelin bu aşamasında ele alınan plan bölge içinde bulunan sanayi işletmeleri ile envanter çalışması yürütülmelidir. Bu çalışma metot olarak nicel verileri anket çalışması bağlamında özne yaklaşımı ile temin etmek uygun bir yöntem olacaktır. Anket çalışması şu başlıkları kapsamalıdır: a. İşletme genel rakamları: İşletmelerin faaliyet performansı ölçümü için ankette işletmelerin yıllık cirosu, çalışan sayısı, karlılık, borç ödeme gücü ve likidite ölçütlerine bakılmalıdır. Bu rakamlar işletmelerin mali yapısını göz önüne sererek kaynak yeterliliği sınaması yapacaktır. b. İşletme tasarım faaliyet göstergeleri: Bu göstergede işletmelerin tasarım faaliyetlerine yönelik istatistikleri belirlenmelidir. Ülkemizdeki işletmelerin tasarım faaliyetlerine dönük kapsamlı istatistikî bir çalışma bulunmadığından, burada elde edilecek veriler ileriye dönük politikalar için altlık oluşturacaktır. c. İşletme tasarım kültürü göstergeleri: Tasarım faaliyetlerinde bulunmaya dönük istek ve kültürel çevrenin tespiti için bu aşamada açıklayıcı faktör analizine (Dobni, 2008) dönük veriler elde edilmelidir. II. İşletmelerin Tasarım Faaliyeti Açısından Sınıflandırılması: Bu aşamada işletmeler tasarım faaliyetlerinin algısı ve seviyesi açısından dört seviyede sınıflandırılarak, her işletmenin bir sonraki ileri aşamaya geçmesi için gerekli eylem planları oluşturulmalıdır. İşletmeler, tasarım faaliyetinde bulunmayan, tasarım faaliyetlerini salt kozmetik bir unsur olarak gören, tasarım

Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli

Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli Gazi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Tunus Cad. No:35 Kavaklıdere ANKARA Tel: 03124257675 e-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli Yrd. Doç.

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

Etkin Uygulama Yönetimi Araçları Olarak İşletmelerde Ar-Ge Ve Kaizen Örnekleri Selim ÖZDEMİR Özet Küreselleşme sürecinde ve bilgi toplumunda rekabet ortamında etkili bir işletmecilik yapabilme, sadece

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

ÖRNEK SAYI. enerji. çevre. şebekeleşme. ekoloji. destek

ÖRNEK SAYI. enerji. çevre. şebekeleşme. ekoloji. destek ÖRNEK SAYI enerji şebekeleşme çevre ekoloji destek TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TTGV Yayın Sahibi Dr. A.Mete ÇAKMAKÇI Yayın Yönetmeni Tülay AKARSOY ALTAY İdare Merkezi Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI TÜRKİYE NİN TEKNOLOJİK GELİŞMESİNDE TEKNOPARKLAR VE AR-GE DESTEĞİ Technoparks and R&D Support For Turkey

Detaylı

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 155 YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI Ayşe Meral UZUN Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Bu makalede kalkınma ekonomisinin

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Murat KARAÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Bekir S. OĞUZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi ABSTRACT It has been widely accepted that the

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey

Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey Hidayet Keskin and Onur Sungur Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları M. Billur AKDENİZ Özet: Bu çalışmada, girişimciliğin

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

PROJE NO: SOBAG - 105K105

PROJE NO: SOBAG - 105K105 Đmalat Sanayiinde Đnovasyon Modelleri ve Uygulamaları PROJE NO: SOBAG - 105K105 Proje No: SOBAG - 105K105 ĐMALAT SANAYĐĐNDE ĐNOVASYON MODELLERĐ VE UYGULAMALARI PROJESĐ Prof. Dr. Gündüz ULUSOY - Sabancı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ ÖZET Nihal KARGI 1 Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma

Detaylı

Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet

Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet Yeni Ekonomide Devletin Yönü : E-Devlet Hasan AYKIN 1 I- GİRİŞ Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ekonomik ve toplumsal yaşamı çok yönlü olarak etkilemektedir. Değişimin

Detaylı

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI Hüseyin AĞIR* Özet: Türkiye ile Güney Kore 1970 li yıllara kadar benzer ekonomik göstergelere sahipken, ilerleyen yıllarda Güney

Detaylı

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT ve TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAKAN TUNÇ Tez Danışmanı: YRD. DOÇ.

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı