fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi R DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK"

Transkript

1 K AYLIK EDEB YAT DERG S EYLÜL-EK M 2006 ISSN: X Sahibi ve Yaz iflleri Sorumlusu: A. Turgay Fiflekçi Kapak ve Sayfa Tasar m : Hakk M s rl o lu Yönetim Yeri: Neyzenbafl Halilcan sok. 42/7 Üsküdar stanbul Telefon ve Faks: Yaz flma adresi: P.K. 57 Üsküdar- stanbul fi R Cevat Çapan, 10-11; Süreyya Berfe, 6-8; Refik Durbafl, 9; Hüseyin Ferhad, 50-51; Roni Margulies,52; Turgay Fiflekçi, 53; Ferruh Tunç, 54-55; Mehmet Yafl n, 56; Erik Stinus, 62-63; Nielsen Hav, 64-65; Hüseyin Atabafl, 104; Metin F nd kç, 105; Hilmi Tezgör, 106; Selahattin Yolgiden, 107; Levent Sevi, 108. ÖYKÜ KURUNTUSUZ VE BEKLENT S Z B R D R VOLKAN, Ç M ZDE SESS Z OLALIM LÜTFEN Cemil Kavukçu Celal Özcan O uzhan Akay DAMLA DAMLA EDEB YATIN BAZI filevler ÜZER NE POSTMODERN ZM DED KLER POSTMODERN ZAMANLAR Ç NDEN YILMAZ GÜNEY SAB HA SERTEL YAZ ÜÇ YAZAR, ÜÇ HAYALETL EV PRAT K GÖRÜfiLER KEMAL TAH R - ÇET N ALTAN SÖZ ÜLKES N N YURTTAfiI: DA LARCA SAF YE HANIM KED M DÜZTABAN MI? TAR HTE B R GÜN BRAHMS I SEVER M S N Z? DENEME, ELEfiT R, ANI, GÜNLÜK Adalet A ao lu Umberto Eco-Kemal Atakay Tahsin Yücel Semih Gümüfl Abidin Dino Server Tanilli fiavkar Alt nel Alev Bulut Demir Özlü Aziz Nesin Adnan Binyazar Hüseyin Erdem Nihat Ziyalan Aliflan Çapan Nedim Gürsel Bask ve Cilt: fiefik Matbaas Tic. ve Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi M Blok, No: 291 kitelli- stanbul. Tel.: Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n. Da t m: Yay-Sat. Fiyat : 6 YTL, K br s için 7 YTL. Bir y ll k abonelik için Ahmet Turgay Fiflekçi ad na Yap Kredi Bankas Levent fiubesi nolu hesaba 36.-YTL yat r ld ktan sonra dergilerin gönderilece i posta adresi mektupla ya da a bildirilmelidir. Yurtd fl için abone ücreti 60 Euro dur.

2

3 Merhaba, 2. say m z n bayilere da t ld günün sabah. Gazi Mahallesi nden fiiflli ye giden belediye otobüsünün içinde iki yolcu, bafllar önlerinde; ellerinde, biraz önce ald klar Sözcükler dergisini okuyorlar. Ne zamand r, belediye otobüslerinde edebiyat dergisi okuyan birilerini görmemifltim. nsanlar m z edebiyatla buluflturan bir dergi ç kar - yor olman n coflkusu her fleyin üstünde. Memet Fuat, 1990 lar n sonlar na do ru, edebiyat n giderek hayattan kopuk bir oyunca a ya da ticaret meta na dönüflmesinden söz ederken, Edebiyat n bu duruma düflece ini bilsem, edebiyatç olmazd m. Ben topluma bu yolla yararl olabilece imi düflündü üm için edebiyatç oldum. Yoksa ne bileyim mimar olur, insanlara güzel evler yapmay ye lerdim, demiflti. Sözcükler in okurlara nitelikli edebiyat ürünleri sunmas n n yan nda, bir baflka önemli yan da, Memet Fuat n an s n sürdüren bir dergi olmas. Bu derginin varl n borçlu oldu u okurlara ve yazarlar m za ne denli teflekkür etsek az. Bu say m zda Tahsin Yücel ve Semih Gümüfl ün yaz lar yla postmodernizm konusunun öne ç kt n göreceksiniz. Edebiyat n bu çok tart - fl lan konusuna, edebiyat n temel de erleriyle yaklafl m n okurlar daha da ayd nlataca n düflünüyoruz. Ünlü romanc Umberto Eco nun yaz s ise yine edebiyat n temel de erleri üstüne önemli yaklafl mlar sunuyor. Adalet A ao lu ve Aziz Nesin in yeni yay mlanacak kitaplar ndan seçti imiz bölümler iki yazar n hayat, insan ve edebiyat iliflkilerine bak fllar ndaki özgünlüklerle dikkatinizi çekecek. Nedim Gürsel in Lübnan Savafl na ABD D fliflleri Bakan Rice n yaklafl m n elefltiren yaz s ise, güncel bir soruna bir yazar m z n çarp c bak fl n getiriyor. fiiirler, öyküler, deneme, elefltiri ve an yaz lar yla yine bafltan sona her sat r okunacak bir dergi haz rlad m z umuyoruz. yi okumalar. 3

4

5 Cevat Çapan RÜZGÂRSIZ B R RÜZGÂRGÜLÜ Belki de hepsi birer düfltü bize anlatt klar n, ayr nt lar n n ço u anlat rken uydurdu un birer kurmaca. Böyle bir özyaflamöyküsüydü o eflsiz cömertli inle bize sundu un. Kendini dev analar n n dizleri dibinde ya da k rk haramilerin ininde, aç l susam aç l diye yalvar p bir türlü aç lmayan zindan kap lar önünde bulunca, birden s çrayarak uyand n bir düfl. Gene de kufl sesleriyle bafllayan yeni bir gün seni bize getiren, ilkyaz n gürültüyle açan renk renk çiçekleriyle. EY ZAMAN KUfiU Hangi yöne uçsan k r k kanatlar nla, bil ki ard nday z biz de o yaral geyikle. Birkaç kifli, yapraklar sararm fl eski kitaplar n içinden. Her fley ezberimizde lanetlilerin lanetledi i ölümsüz metinlerden. S zan fl n alacaayd nl nda, unutulmufl hücrelerin yosunlu duvarlar na hem düfllerimin haziran günefli yans yor, hem de d flarda savrulan kar. 5

6 Süreyya Berfe B R ENKAZDAN GELEN DUYULURDUYULMAZ SESLER 1. Beni yak n na ald. Yok yere a r d her yan m toroyla k yk y bile garipsedi ikisi de havlamad bu gece. Üç kat merdiven indim uzun, y llar süren üç kat. Topuklar ma kadar kara sular indi. Vard r bir bildi i bana söylemedi. Durmadan yoruldum da lara vursayd m kendimi karlar gözümü alsayd flu geberik gürültü bitseydi sadece günefle dil dökseydim daha iyi adam olurdum. 2. Otuz sekiz y l önce ölmüfltüm Keflke ölseymiflim yosun ba lam flt çoktan günefl yan tafl m. Öküzüm baykuflum tabiat kanunum Daral yor benden habersiz bir kafes. 6

7 Biliyorum numaradan s k fl yor kalbim. Yeter çekti in, çektirdi in. Dur da görelim. 3. Meflhur bir politikac n n afifllerini yap flt r yordu kad nlar orada, Foça da palmiyelere yap flt r yorlard. Yak fl kl buluyorlarm fl o adam. Çok kötü, ama çoook. Günefle, aya kim bakacak ki? Gülün kokamay fl na çarenin, kurtulman n nefes alabilmenin de kokusuna, kim ve neden? Sen, sev seninkileri eniklerle bebekler kar flm fl birbirine, öyle. fieytan, aflk n aflk oldu u zamanlardaki gibi âfl k ol belki, bak belki belki de geçer hepsi diyor. Parma n bile ac maz n oldu ki? 7

8 4. Yaram güzel, iyileflmez geçmez. Sard kça yaram kendine benzer. Benden baflka da kimsesi yokmufl. Onun yüzünden s zlayanlar kanayanlar, a r yanlar Hastane olsa sen de ben de kuyrukta. Yaram bana yak flm fl ilk kez, evet ilk kez yara oldu unu anl yormufl. Yara de il, flaheser hoh dese hepsi biter. Oturacak sandalyesi olmasa yara olmaktan vazgeçer döner aflk-meflk iksirine. Böyle mi de il mi? Her fley yolunda yaram kaynar, korkma. 8

9 Refik Durbafl B R GERÇEK, ÖTEK DÜfi: B R fi R, ÖTEK H KÂYE MEMELER N AYIfiI I KOKUYOR Memelerin yasemen kokuyor memelerin Ay doland vay deli gönlüm memelerin yasemen kokuyor Ay ç plak memelerin de ay fl da ç plak Memelerin yasemen kokuyor ay fl kokuyor Ay doland vay deli gönlüm memelerin ay fl kokuyor AYNA Ç NDEK KUfi Bembeyaz bir buz çölünün ortas nda duruyorum. Karlar n beyazl ayd nlat yor gökyüzünü... Gökyüzü ile yeryüzünün birleflti i yerde, ufukta birden yüzünün foto raf do uyor günefl misali... Yüzünü al p arkas kufllu bir aynan n içine koyuyor ve foto raf na bakarak yaln zl m konufluyorum. 9

10

11 DAMLA DAMLA Adalet A ao lu Adalet A ao lu nun günlüklerinin aras n kapsayan ikinci cildi Damla Damla II, sonbahar aylar nda fl Bankas Kültür Yay nlar nca yay mlanacak. Bu kitaptan 1983 y l na ait, yazar n roman sorunlar üstüne düflüncelerini de içeren bir bölüm sunuyoruz. Anadolukava (Temmuz sonlar ) Bir Tablo: Nah iflte flurda; caminin orda. Küçük ahflap bir evin odas : Pencere, soba, soban n yan nda bir kedi k vr lm fl yatmakta. Tahtalar çürümüfl yerde küçük bir yayg ; yayg n n desenleri. Dün böyle bir tablo yap labilirdi. Odan n tablosu ne kadar gerçek! dedirtirdi görenlere. Odan n içini ancak do al etkiler etkileyebilirdi: Ifl k, esinti, gölgeler... Bir deniz. Kalyonlar. Dalgalar. Dalgalar da ancak do a etkileyebilirdi. F rt na, ya mur bulutlar, gündo umlar, günbat mlar... Balzac da böyle romanlar yazm flt r. Hattâ Tolstoy. Dostoyevski de do an n, d fl ak mlar n etkileri daha kuytulara girer; köflebuca ayr nt - lar na çözer o, ama her fley yine yerli yerindedir: Soba, kedi, pencere, yerdeki sergi... Derken bu oda flimdi iflte flimdi, tam bu ân her fleyiyle bofllukta dönmeye bafllad. Dönüfl ilkin a r a r; nesneler ve d fl etkiler ayr nt lar hâlâ daha seçilmekte. Sadece yerdeki yayg n n ifllemeleri, desenler, kedinin b y klar, bak fl biraz flulaflt. Dönme ivme kazand. H zlan yor, h zlan - yor... Bütün çizgiler renkler birbirine girmekte, dönen bir çark n gri beyazlaflarak bütün bir kitle haline gelmesi gibi; alacal bir yumak görünmeye bafllad. F rdönüfl daha h zland ; DÖNÜYOR bile denemiyor. Bofllukta ak ms bir yumak var flimdi. F rdönüfl, f rdönüfl; ak ms yumak fleklini yitiriyor. Eriyifl: Atmosfer. Bunun eski ahflap evin bir odas diye bildi imiz önbilgilerimiz de erimifltir... Onu görmüyoruz art k, ama tasavvur ediyoruz. Önbilgiler, zaman n f rdönüflünün k flk rt s : Dün-flimdi-gelecek bütünlü ü: çinden ç k lmazl aflma: Tasavvur. Yarat bu de il mi? Roman da böyle alg l yor, ancak bunu kendi anl k koflullar yla ayr nt lar na çözdü ümüz zaman yar n n roman n yazmaktan söz açabiliriz. 11

12 Dün gece Halim le Kalender e do ru k y da yürürken, bunlara benzer fleyler söyledim. (Her zamanki gibi: Onunla yan yanayken sesli düflünmekteyim.) Eve dönünce bunlar not etmemi söyledi; hiç içimden gelmedi. Bugün ö le saatlerinde bir vapura atlay p buraya, Anadolukava na gelince, gördü üm özellikle flu küçük ahflap ev akl ma Van Gogh un Paris yak nlar ndaki köyde, çarfl içinde kardefli taraf ndan, Van iyi olsun diye kiralanm fl evi getirdi. Evle birlikte tablosunu yapt tek pencereli oday. Oysa ne bu evin içini, bir odas n görmüfllü üm var, ne ressam n oturup kalk p bu day-m s r tarlalar nda uçuflan kargalar, karfl s ndaki belediye binas n yapt oday. K y daki küçük sessiz kahvedeyim. Çantama att m Yeniköy defterime sayfa sayfa yazmaktay m... Üç Befl Kifli yi ya da Gece Yasa n unutup gitmifl gibiyim. (...) Günefl sar s cak. Top gibi. Ans z n durdu u yerde durmamakta. Beynimde önce a r a r, gittikçe h zlanarak f rdönmekte... Hava bungun. Gece Anadolukava ndan geç döndüm. Kahveden sonra k y da bat ya do ru yürümeye kalk flm flt m ama askeriye beni durdurdu. Buradan ötesi sivillere yasakm fl. Geçilemezmifl. nsan n kendi ülkesinde de mahalleden mahalleye s n r kap lar varsa, flu sandaldan ötekine atlamak için pasaport-vize gerekliyse s k fl p kalmamas, donuna etmemesi mümkün mü? Daralma bu iflte. nsan n kendi tarihindeki bitmez tükenmez tutukluluk hali... Rumelikava, Anadolukava : Vatan savunma hakk na sahipler karargâh... Sultanahmet Cezaevi, Selimiye K fllas, Bayrampafla mapushaneleri. Bar fl Derne i üyelerinin tutukluluk halleri hâlâ daha sürmekte. Bar fl Davas : Mahkemeler, mahkemeler... Bir görüfl günü yakalasak da U ur u, Ali yi, Mahmut ve Ahmet beyleri, Orhan Apayd n, Erdal Atabek beyleri görmeye gitsek. Ataol a ne olmufl, bilebilsek bari! (...) Hava büsbütün bungunlaflt. fiu uçtan, tepenin üstünden nöbetçi askerlerin gözleri önünde kendimi kald r p denize mi atsam? Ferahlar m. Benim çok özel küçük fleyim, özel milletim Halim i savundum, yapmad m. (...) Akflam eve dönünce ekvator ya murlar n and r r bir ya mur bafllad. Genifl yapraklar n üstüne düflen iri s cak damla t p rt lar. Elektrikler söndü. Yar ayd nl k gökyüzü alt nda balkona oturmufluz; ya murun sesini dinlemek ne kadar güzeldi. Karfl da, Türkbostan üstündeki te- 12

13 penin gerisinde flimflekler çakmakta. Giderek ya murun sesi artt, gökgürlemeleri top tüfek at fllar gibi ürkütücü. Muson ya muru art k dinmekte, derken büyük bir f rt na patlak verdi. Sabah günefl açm flt. Tozlu yapraklar y kanm fl; p r l p r l, fl l fl l... Hemen giyinip bahçeye f rlad m. ri bir ortanca sap ndan k r lm fl; nerdeyse geri eve koflaca m, i ne iplik getirip yerine dikece im. Fasulye s - r klar ndan ikisi de y k lm fl; iflte onlar yerlerine dikebildim. Dikmek. Dikilmek. Dikmek. Diklemek. Dikiltmek. Dikelmek... Ortancay da evimize kaç r p bir vazoya koydum. Ev içi solukland. Akflamüstü Giresunlu Osman efendi ile Rum elektrikçinin mutfak duvar na küçük bir dolap takmalar na tan kl k ettim. Usta paralar bizden olmak üzere Seher han m n ikram!.. A. Kava nda hafif mazot kokulu bal k yemifl, büyük ciddiyetle çok komik iki de postkart alm flt m. Kartlar n birini Memet Baydur a, ötekini Ulrike ile Süleyman a yazd m; evliliklerini kutlad m. 30 Temmuz, Cumartesi Roman bir aray flt r. Kendi kendime hep bunu söylerim. Sevmedi imiz dünya, benimseyemedi imiz insan yerine yeni bir dünya, yeni bir insanl k aray fl. Masal, destan, fliir, müzik, heykel efsaneleri insan akl n n bilimsel aray fllar ndan önce de vard. Roman, içerdi i anlamla ortaya bilimsel aray flla birlikte ç kt, onunla evrile evrile de iflti, geliflti. Onun için roman tek kurall de il, çok kurall ; yani enine boyuna derinli ine çok boyutlu. Roman bu boyutlar aray fl, bunlar bütünleyifl sanat. Özneler fiilinin iki çekimiyle, dün ve flimdisiyle yaz lamaz; fiilin bütün çekimleriyle yaz lmal. Olmam fl olmufl, olmuflu olmam fl gibi... Rüyalar, kâbuslar, hayaller; özleyifl ve kaç fllar: Bir kilim dokur gibi... Roman bir aray flt r: Yeni insan aray fl. Floransal Dante nin XIII. yy ye do ru çal p söyledi i sonelerindeki Yeni Hayat a ba l hayallerine, düfllerine flimdinin merce inden bak flla gepgenifl ufuklar açacak aray fllar... Wilde n deyifliyle: Çamurlara düfl, ama y ld zlara bak. Anlat n n bütün yollar, olmufl ve olabilecek bütün imkânlar roman için. mkânlar bul ve hayat n bütünlü ü için kullan. *** Aral kl s cak ya murlar ya yor. Ara s ra Nurhan geliyor; ara s ra ev ar yoruz yine. Ar yoruz çünkü, Özal dönemi inflaatç s adam n sahtekâr ç kt ndan eminiz art k. Ortal kta ne kendisi var, ne bitmifl daire. Nemli s caklar ötesi s k nt day z. Bunal m!.. 13

14 Sar yer e, Sular a gidiyoruz. Kocatafl a, fiifa ya, Ç rç r a. fiifa suyu la- m kokuyor, Ç rç r a yosun-pas tad sinmifl. Bunu la m kokusuna ye lemifl bulunuyoruz. lle iyi, mis gibi su diye diretiyorsak Beykoz unkilere gitmeliymifliz. Ankara da kaynak suyu falan yoktu; biz de damacanalarla gelen su ne suyu diye, akl m za bile getirmezdik. Belgrad ormanlar nda yürüyüfl yapt k. Topu topu iki kere. Sular n sular derken Ç rç r n, fiifa n n p narlar ndan buz gibi, tertemiz, p r l p - r l akt zamanlar geliyor akl ma; k rk befl-elli y l öncesinin babamla stanbullar m hat rl yorum. Sar yer börekçisinden al nan böreklerle (su böre i miydi?) yap lan piknikleri, annemin stanbul k yafetleri demeye gelen çiçekli emprimelerini, burunlar y lan derisinden beyaz ayakkab lar n, güneflte dolafla dolafla çil basm fl kollar n hat rl yorum. *** Dostoyevski. Ezilenler. Yeniden okuyorum. Bas n n: Yaz tatillerinde okunsun diye önerece imiz kitap(lar)? sorusuna yan t n bu roman oldu. fiu fazlas yla s k denetimli zamanlarda herkesi s rtüstü uzand yerde kendi içine dönüp bakma ça r s n n iyi bir ça r oldu unu düflünüyorum. Sinan la Yalova da annemin evinde, Sinan hakk ad na geçirdi imiz haftal k tatilden bu yana onu görmüyorum. Gelece iz, deniyor. Beklemeye geçiliyor: Annesinden bir telgraf: Gelemiyoruz. Ohh, flükür! Sinan, Suna s z gelse daha iyi: Yarat lmak istenen güzelliklerin inceliksiz yaklafl mlarla çirkinleflmesine zor dayan yorum. K rg nl m kolay onaram yorum. Bu benim suçum; insanda iyilikle kötülü ün birlikte oldu unu hazmedememifl olma suçum. Yazarken, yarat rken bu suçu ifllemiyorum; yaflarken s k s k... *** Halim Ankara ya gidip geldi. Hem ifl için, hem Ayhan kardeflimle birtak m aile iliflkilerinin resmi yüzünün, miras fluna flöyleymifl, buna böyleymifl ve benzeri hukuki sorunlar n n ele al nmas için benim bu meselelerden kaç fl m n yalvar yakar kurban olarak. Bu da suçum: Halim i elçi tayin etmekle yapt m insafs zl k büyük suçum. (...) O yokken Üç Befl Kifli yi yeni bir düzene sokma iflini ilerlettim; kendimi affettim. 14

15 9 A ustos, Sal Halim, biraz denize girmek, pek çok da beni roman çal flmamla bafl bafla b rakmak için üç befl günlü üne Yalova ya gitmiflti. Dün döndü. Hava hep kapal, ya fll idi. Yine de denize girmifl. Gitti ine memnun. Oras n hep sevdi. Hele annemle bulufltu umuz zamanlar... Güz havas. Kokusunu duyuyorum. Koruluklar n a açlar, çiçek bahçeleri y kand. Temmuz yeflillikler, cilal renkler. Mahallemi seviyor, Türkbostan na âfl k oluyorum. Ancak flu dayan lmaz gürültüler. Her istedi ini ç l k ç l a a layarak elde eden çocuklar, pencerelerden sarkm fl kent üslûbundan yoksun anneler. Bir de aç khava sinemas aç ld burnumuzun dibinde. Fellini ayar nda film çekme hevesinde de ilim ki, geceyar s ndan sonralar na kadar high dü mesine bas l hoparlör iflgaline nas l seve seve dayanay m? Üstelik dün de Sema Kutlu mu, Leyla Mutlu mu, neyse iflte onun konseri var(m fl). Pencereleri evore perdeli, çarflaflar lale desenli ailelerin radyolar ndan sabahtan akflama arabesk denen hamam havas gibi besteler ortal kaplamakta. stanbul a Karadeniz Anadolusunun Ankara merkezinden göç eylemifl üyelerinden biri olarak bu gürültücülere dayan flma m vermeliyim, boyun mu bükmeliyim? Boynum bükük. Çaresizlik duygusunu bir Güner in ölüm yata bafl nda yaflam flt m, bir de flimdi. *** Selim in Kötülük hikâyesini yeniden okudum. Romanc A. S. yi yazar n kendisinden çok kendime yak flt rd m. A. S. ye okurlar n ço u garçonne A. S. diye bakacaklar belki; ben de o zaman A. S. yi sahiplenecek ve sap k olarak etiketlenece im. Yazar anlat c y bir özelefltiriden geçirse de ben kötüyüm itiraf hiç de sahici gelmedi bana. Ancak insan n ölümüyle bitecek kötülük le yaflaman n savunusu ikiyüzlülük demek ki? Bu inand r c. Kötülük insan n kaderiyse, yazmak ne demeye gelmeli? fiuna: Herkes gebersin. Yaflas n yazar! Bir gün bile kendimi kötülük ün anlat c s gibi duymad m. Dostoyevski benzeri, tanr vergisi yle hayat gerçe i labirentine düflseydim, olurdu; ama akl n egemenli i ça nda do muflum. Bilimle hayat gerçe i aras ndaki eflikte daralman n gerginli inde, huzursuzlu unday m. Kimsenin üstüne iflemedim. (...) 15

16 11 A ustos 83, Perflembe Çok ev arad k. Akl m za yatana param z yetmedi, param z yetene akl m z yatmad. Çal fl rken arada bafl m kald r r, ya an ya mura bakar m. çimden, k fl yaklaflt, diye geçer. Daha dün nane, biber, maydanoz toplad m bahçeden. Seher han m pencereden: ki de salatalukle tometos alasun, diye seslendi. Onun gözcülü üne al flt m; buraya s nd m. K fl n ne yapaca z? Soba, kömür, odun?.. Nas l?.. Ne olursa olur, deyip ifli oluruna b rakt m z, ev aramaktan cayd m z bir günde, bu sabah bulduk. Her fley çarçabuk bitti. Evi hemen hemen ald k aflamas nday z galiba. Bülbül Sokak taki ç kmaz sokak üç katl üç apart manl k sitenin birinde iki odal, genifl terasl bir üst kat dairesine bu olsun bari deyip ç kt k. Ev sahibi bir çocuk doktoru imifl. Havuza ve koruya yak n bloklardan birinde de il de onunkine he dememiz hazinemizin buna yetmesinden. Teras avlay c, Koç yal s n n arka bahçesine bakmas ikinci bir avlay c l ; bir de mutfak fayanslar yla dolaplar n n estetik kayg y soluyor olmas. Bütün ö leden sonra roman daha daha düzgünlemek istedimse de, akl m fikrim bülbül flak yan sokaktaki evde. Daha yap lacak y nla ifl var orda. Ç plak kaloriferlere kapak, buzdolab n koyacak yer, musluk tezgâh... vb. en önemlisi de odalar n küçü ünü çal flma odas yapmak üzere bofltaki iki duvar n da kitapl klar ve dolapla kaplatmak... Çal flamad m. Bütün çalg s çengisi, tornac s, marangoz ve araba tamircisine ra men Türkbostan ndan ayr lmak zor gelecek... Ertesi gün, geceyar s Kitap kolileri, kitap kolileri. Haydi art k açal m sizi; kitaplar m özledim; yüzlerini bir göreyim. Sak n açma daha, sak n açma! Ev bulmak, yerleflmek mi? Hem önce tafl n bakal m. (...) Halim bugün ifle gitmedi. Erkenden d flar f rlad k; Sar yer-büyükdere aras mekik dokuduk. Hava korkunç s cak; arkam zdan atl koval - yormufl gibi yok banka, yok vergi dairesi, yok tapu dairesi... Yan m zda ev sahibi ve o lu, yani köpe i. Bir imza, bir imza daha... Buyurun ev sizin oldu. ki de anahtar. Biri ana girifl, öteki daire girifli için. Öyle miymifl? Mülkümüz olan daire eskiden iki ayr küçük daire imifl de, zevk sahibi doktorla kar s ikisini birlefltirmifller; o halde biz Site ortak giderleri için çift daire aidat m ödeyecekmifliz? 16

17 Halim bitkin; ben kendimi tutmaktay m: Aslolan komflular, ev alma, komflu al derler ya, komflular yazl ktalarm fl; yüzlerini bile görmeden kap land k, bile diyemedim. Teras m z n manzaras n hemen önündeki kaçak villa tipinin kaçak çat kat kapatmakta... Olsun, sa yandan Büyükdere koyu görülüyor; gelip geçen tankerler de... Fakat ne kadar s k petrol tankeri geçiyor... Olsun. Mutfak, çal flma odan olacak oda, hattâ tuvaletin genifl penceresi korulu a bakmakta: Tuvalete otur, camdan çiçeklere böceklere bak bak, yap. Korunun göbe inde en natürel koflullarla yaflayacaks n z gibi. Hele hele mutfak balkonuna kadar uzanan erguvan ile mis kokulu hlamurlar... Evin fiyat n yükselten fley, ilerdeki daha lüks görünümlü binalar n arkas na konmufl yüzme havuzuymufl. Daha da yukarda rustik bir piknik yeri. Mehtapta kendin piflir, kendin ye... diye gülüyordu çocuk doktoru bey. Bize de havuzu gösterirken suya dal p ç kan iki o lan çocuktan biri içine ifliyordu; çifli gibi çükünü biz yenilere sunmak istedi i de besbelliydi. Havuz suyu sabah akflam de iflirmifl. Çiflmifl, duflsuz atlamakm fl; bunlar sorun de ilmifl... Havuzun suyu, sitenin su deposundan m efendim? Böyle olursa olurmufl, olmazsa onun da kolay varm fl: Bir su kamyonu günde üç sefer yap p havuzu derhal p r l p r l doldururmufl A ustos, Cumartesi Dosto. Dostoyevski. Baflucumda hep o. Ezilenler. Roman y llar önce okudu um zaman Alyofla dan hiç hofllanmam flt m. Bu sefer Natafla n n ona duydu u kötü sevginin de il, k r lm fl onurunun pefline düflmüfl bulunuyorum. Roman için benimseyemedi im Alyofla tam bu roman n bam-teli. Ezilenler, senin gençli inde öyle sand - n aflk-ayr l k-gizlilik alt nda ezilerek k r lmalar falan de il can m. Bu k rg nl klar n, bu iri çatlaklar n alt nda yatan fley. Göz önündekilerin kat kat aç la aç la ba fllama n n de erinin sorgulamas bu; insan n ba fllama ikilemi. Bu karmafla. Sefalet içinde büyümüfl Yelena n n (Nelly, gerçekte çürümüfl Prens in yoksayd k z d r), yazar n ba fllama üstüne düflürdü ü fl kt r: Ezilenler. Yelena neyin ba fllan r, neyin ba fllanamaz oldu unu hayat n n 14 y ll k deneyimleriyle bilir. Onu e iten somut yaflam n n koflullar d r; ra n n hoflgörü üstüne öneri ve ö ütleri de il. Yelena k sa ama çok yaflad ; yo un yaflad. Ba fllanamaz babalardan, sevgililerden nefret ettiyse onu ba fllayabiliriz. Nefret etti, ama annesinden bir ad m öteye geçerek bize ba fllanamaz(l klar ) gösterdi. fiimdi buna faflizm, diyorum, bask ve zulüm terörü diyorum. Prens gibiler 17

18 ba fllanamaz. Gücün onursuzlu u, çirkinli i, ç karc ezicili i ba fllanamaz. Nelly (Yelena) ve öteki figürler Dostoyevski nin ba fllama üstüne derinlemesine e ilebilmesi için varlar... ki gün sonra, sabah Büyükdere-Sar yer e s namayaca m san yorum. Eski Büyükdere köyü ve koyu içimi hazla dolduran, tarihini kula ma f s ldayan köfleler, yap larla dolu. Ama Sar yer, Muhsin Hocam n da çok sevdi i k y daki sandalüstü küçük bal kç lar saymazsam, sevilecek gibi de il. Her fley ticaretin kalite kaçk n merkezi oldu unu hayk r yor. Kötü btb yap lar, alç alç, alç... Toz duman minibüs yük kamyonu trafi i. Tek kitapç s olmayan bir Karadeniz kasabas n n ars zlaflm fl. Nostaljik duygular m bask n de il; bu h zl de iflimin nedenlerini Yazsonu ard ndan kentleflme anlam nda yeniden sorgulay fl itisi bask n. Sar yer, grisar oldu u yerde dursun; ben orda oturuyorum, demeyece im. Sorana: Büyükdere de oturmaktay m diyece im. Çok garip, Yeniköy den ayr l fl m Ankara dan ayr l fl mdan çok daha güç olacak. Daha flimdiden Büyükdere-Yeniköy yürüyüfl mesafemi ölçmekteyim. Bo az n evropa yakas nda Rumelikava na do ru Tarabya dan öteye geçilmemeli. Gemi onar m tersanesini havi stinye Körfezi nden de gözler s ms k yumularak geçilmeli. Bir tarafta bu, bir tarafta imam-hatipli k zlar. Hiç de ilse Halide Edip in haf zan Rabia s olsalar bari! Onlardan ç ka ç ka arabesk mevlûtçular ç kar ancak... stanbul mülkümüze gide gele anlayabildiklerim flimdilik bu kadar. Nurhan bizi bir mimar tan d yla tan flt rd. Evin plan n verdik; k fl gelene kadar bir hale yola koyacak. Aleko da söylefltik. TV mizi onarmaya gelen Yeniköylü Bülent in benden kitap istemeye gelen o lu, küçük dostum Emre yi özleyece im. Ça dafl Elefltiri nin A ustos 83 say s nda Tar k Dursun K. n n Senin çin Ey Demokrasi bafll kl bir yaz s n okudum. Hiç kem küm etmeyen, aç k yürekli bir yaz. Ama as l Vladimir Nabokov un hayat gerçe i ile roman gerçe i aras ndaki iliflkiye Don Quijote örne ini ele alarak çözümlemesi, Don Quijote nin kendi uzam-zaman çerçevesinde ele al nmas önemli. Hangi d fl, toplumsal tarihsel koflullar insan bireyi böyle bir insan, bir birey yap yor? Sorular n araflt r lmas. Sa da solda benim için tek yanl olarak, o toplumcu yazar denmesi bunun için bana v z gelip t - r s gitmekte. Fikrimin nce Gülü nü Bu Bayram yapan tarihsel toplumsal koflullard r; sorun, bu insan bu insan yapan verili de erleri sorgulamak. Hadi bakal m tut Üç Befl Kifli perçeminden ya da kelinden. Sa elim hemen hemen eski haline geldi. 18

19 20 A ustos, Cumartesi Saat 01. Arkadaki aç khava sinemas birkaç gündür kapal. Hiç de ilse geceler sakin, sessiz. Çal flma masam n bafl ndan hiç kalkmamas ya oturdu- um bu saatler en sevdi im saatler. Elayak çekilince nerdeyse az ötedeki denizin sesini bile iflitebiliyorum. Uyutmayan, dirilten hofl bir ninni. Gündüz vakti bu oday sevgili Do an H zlan n Kad n yazarlar TV yay n için TV ciler bast. Do an n verimlili i; düflünceli çal flkanl. Bana buralara hofl geldini. Kendisi de hofl geldi; sefalar getirdi. Ama röportajc s kaç do umlusunuz, neler yazd n z, nerde okudunuz? vb. sorular yla beni delirtti diyebilirim. Yazarl kta ilk ad mlar n atan yazarlar için böyle soruflturmalar iyi olabilir, ama elli befline gelmifl; flunca oyun, roman, hikâye kitab yazm fl birine sorulunca, ac veriyor. Yaz k ki Do an çok seviyorum. Kardeflim Güner in yafl t ve iyi dostu oldu u için de seviyorum. Kültür hayat m z n içinde ve peflinde bunca gayretle koflufluna bay l yorum. Keflke bay lmasayd m... Dayak yemifl gibiyim. Dün Nurhan la Büyükdere ye gittik. Tan d, güvenilir buldu u genç bir marangozla gelmiflti. Ahflap iflleri için. fiu flöyle, bu böyle olsun, dedik; pazarl k falan, ölçüler al nd ; el s k fl p ayr ld k. Ordan Kapal çarfl da bak rc dostlar n ziyaret etmifltik. Sapl bir kupa ald m antikas ndan: Yeni eve arma an. Nurhan Bodrum a gitti, tatile; Aachen a dönmeden önce. Üç Befl Kifli, ben üstünde oynad kça bafl ma türlü türlü ifller ç kar - yor. Bu roman mda ilk defa olmam fl olmufl yaz yor, fiil çekimlerini ona göre ayarl yorum. Hani olmas n çok istedi imiz fleyi yafl yormufl gibi oluruz, olmas ndan çok korktu umuz fley de içimizde dipdiri ürpertilerle hayat bulabilir; yaflanmakta gibi olur ya? Bu özlem ve korku yaflant lar n fiilen flimdi ye katacak bir anlat. Roman zamanlar n n bir zaman da bu olmal. Öyle cek-cak çekimleri ise hiç kullan lmamal. Anlat ma bu katk m beni zevkten dört köfle etmese, hele flu s ralar bu saatlere kadar bunlarla u rafl r m yd m? Önerimin kabul görmesi gerekmez. Bu kendimi yenilemek iste imden ötürü bana gerekli. Bana gerekli. Ayr ca roman n kahramanlar ndan Murat da yeniden bir sorun olup ç kt. Hadi Eskiflehirli ailenin biricik taflra Prens i, Osmanl art, kendisini sat fl n dümeninde, gösterifl budalas, ç karc anneyle paflababadan gelme haz r ndan mirasyedi görgüsüyle bezenmifl bir büyük kentli caz flark c s na tutulmufl Murat. Selmin e mahçup aflk u runa bütün taflra de erlerini tarumar eylemifl delikanl ; onun anlafl lmas n istiyorum. Ama anlamak, hoflgörmek midir, hoflgörmek sevmek ya da ba fllamak m d r? 19

20 Bu tema, baflka bir kahraman m n, Kardelen in ba ml l klar na ters düflüyor. Keflke Ezilenler i tam da bu s ralar yeniden okumasayd m! Ne olursa olsun, taflra burjuvazisinin birikimini millete katma tasar mlar n Ferit Sakarya nâm alt nda ortaya atman n zaman yd ; bu cesaretim bana iyi gelmekte. Bir yandan da cesaretin pahal ya oturaca n söylemekte... K smet, roman m n kendisinden en umulmayan yapabilmifl kiflisi; terbiyeli, içine kapal ; çeflitli ay plarla örülü hayat n bilinmezli e do ru f rlatarak kendisini kendi kurmufl karakter... (D fltan feminist esintilerle beslenmifl feministlerimize arma an.) As l ezilen taflran n gözde aileler kad n, k z. Bafl s k fl nca hizmetçilik etme özgürlü ü bile yok. A lad n da, güldü ünü de d flar gösterme hakk yok. Kad n haklar n savunurken hiç akla gelmeyenler... Bu çal flmamda flu da var: (Kardelen için) Kardelen ad n ordaki anlam yla ben yaratt m. Bu anlamda bir çiçek ad olarak bile yokken ortal kta; bu da çi dem lerden say l rken... Benim Kardelen, kardelendir. Soka a ç kma yasa na iki saat kala, hepsi kendine göre biryana koflmakta: Aylardan Haziran. Günlerin en k sas yla en uzununa zaman var daha. Bitsin. Yüksek sesle okumal ya da Halim e okutmal y m. Dil sesinin uyumlu ak fl nda baz aksamalar var gibi gelmekte bana. Diyaloglardaki esler-pesler çok önemli. Hem h z, hem dur-kalk lar olmal. Yavaflla h z çarp flmal. Hem Bir Dü ün Gecesi nin, hem Yazsonu nun, özellikle onun ses ak fl tam istedi im gibiydi. yiydi. Üç Befl Kifli de yavafll n (dedenin hasta odas ) h z (K smet in treni yakalamaya ait iç telafl ) örtmemesi gerek. H z, silinmesin. Kafay salt günübirlik siyasete, bireysiz ideolojilerine takanlar bu kitab okumas nlar. *** Nurhan Bodrum dan döndü. Perflembe günü ona bir veda çekeyim dedim; Halim patl canl pilav m överken a z sulanm flt ; çok severmifl. Ondan yapt m. Seve seve yedi. Cuma akflam da onu fiad rvan a götürdüm. Orada birkaç ayyafl ayd n m z görür, birkaç da has yazar ve sanatç m za rastlar z diye umdum. Umdu umu buldum. Edip Cansever le Ömer Uluç u gördük. Birlikte oturup birer kadeh içtik. Hop, Komet de geldi. Her zamanki gibi Güner e söz verdi i tablosunu hep saklad n, bir gün bana verece ini söyledi. Az sonra Halim de kat ld bize. Akflam n saat sekizinde Nurhan evine götürdük. Bu sabah uçtu. Bo azda ilkbahar erguvanlar yerlerini sonbahar n oya çiçeklerine b rak yor. Her yanda mor/eflatun çiçeklerle donanm fl bodur a açlar n çiçeklerine oya dendi ini Seher Han m söyledi. çinde güz kokular tafl yan hava p r l p r l. 20

21

22 EDEB YATIN BAZI filevler ÜZER NE Umberto Eco Türkçesi: Kemal Atakay Do ru de ilse, iyi bulunmufl bir söylentiye göre, Stalin bir keresinde papan n kaç birli i oldu unu sormufl. Sonraki ony llarda olanlar, birliklerin baz koflullarda önemli oldu unu, ama her fley demek olmad n gösterdi bize. Maddi olmayan, teraziye vurulamayan, ama bir biçimde a rl olan güçler vard r. Çevremiz maddi olmayan güçlerle çevrili: Bir din ö retisinde oldu- u gibi, manevi de erler ad n verdi imiz de erlerle s n rl de il bu güçler. Karekök de maddi olmayan bir güçtür ve flaflmaz yasas, yüzy llarca, yaln zca Stalin in de il, papan n buyruklar ndan sonra da varl n sürdürmüfltür. Bu güçler aras nda edebiyat gelene ini de sayaca m. Edebiyat gelene i derken, insanl n pratik amaçlar (kay t tutmak, bilimsel yasa ve formülleri aç mlamak, oturumlar tutana a geçirmek ya da tren saatlerini belirlemek gibi) için de il, daha çok, kendi u runa, geçmiflte üretti i ve bugün üretmeyi sürdürdü ü; bizim de zevk, ruhsal yücelme, bilgimizi art rma, hatta s rf vakit geçirme amac yla, kimse bizi buna zorlamaks z n okudu umuz (okul ödevleri bir yana b rak l rsa) metinler bütününü kastediyorum. Yaz nsal nesnelerin ancak k smen maddi olmad klar n söyleyebilece imiz do rudur, çünkü ço unlukla kâ ttan malzemeyle ete kemi e bürünürler. Ama bir zamanlar, sözlü bir gelene i an msatan kiflinin sesinde ya da tafl üzerinde de biçim kazan yorlard ; bugün ise, hem bir f kra derlemesini, hem lahi Komedya y likit kristal bir ekrandan okumam z sa layacak olan elektronik kitaplar n gelece ini tart fl yoruz. Hemen belirtmek isterim: Bu yaz da, elektronik kitap gibi çetrefil bir sorun üzerinde durmay düflünmüyorum. Do al olarak, ben bir roman ya da bir fliiri, k vr l ve k r fl k sayfalar n bile an msad m bas l bir ciltten okumay ye leyenlerdenim, ama bana dijital bir hacker lar kufla n n varl ndan söz ediyorlar: Hayatlar nda tek bir kitap okumam fl olan bu gençler, flimdi elektronik kitap sayesinde ilk kez Don Quijote ye eriflme ve onu okuma olana na kavuflmufllar. Ne demeli: Zihinleri için yararl, gözleri için zararl bir deneyim. Gelecekteki kuflaklar n elektronik kitapla iyi bir iliflkileri (psikolojik ve fizyolojik) olsa bile, Don Quijote nin gücü de iflmeyecektir. 22

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı