CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN Dilek AKALIN YALNIZ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muharrem ŞEN AYDIN 2007

2 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN Dilek AKALIN YALNIZ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muharrem ŞEN AYDIN 2007

3 TC ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN İlköğretim Ana Bilim Dalı İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı öğrencisi Dilek AKALIN tarafından hazırlanan Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler Programının Atatürk İlkelerine Göre Değerlendirilmesi başlıklı tez, 3 Ağustos 2007 tarihinde yapılan savunma sonucunda aşağıda isimleri bulunan jüri üyelerince kabul edilmiştir. Unvanı, Adı ve Soyadı : Kurumu : İmzası: Prof. Dr. Muharrem ŞEN... Adnan Menderes Üni. Yrd.Doç.Dr. Adnan ÖZTÜRK Adnan Menderes Üni. Yrd.Doç.Dr. Sultan BAYSAN Adnan Menderes Üni Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu yüksek lisans tezi, Enstitü Yönetim Kurulunun sayılı kararıyla (tarih) tarihinde onaylanmıştır. Unvanı, Adı, Soyadı Enstitü Müdürü

4 İNTİAL (AŞIRMA) BEYAN SAYFASI Bu tezde görsel, işitsel ve yazılı biçimde sunulan tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uyularak tarafımdan elde edildiğini, tez içinde yer alan ancak bu çalışmaya özgü olmayan tüm sonuç ve bilgileri tezde kaynak göstererek belirttiğimi beyan ederim. Adı Soyadı : Dilek AKALIN YALNIZ İmza :

5 i ADI- SOYADI: Dilek AKALIN YALNIZ BAŞLIK: Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler Programlarının Atatürk İlkelerine Göre Değerlendirilmesi ÖZET Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonrası kurulan Cumhuriyetle birlikte kişi egemenliğinden ulus egemenliğine, dini eğitimden Milli Eğitime geçilmiştir. Nitekim, Osmanlı Devleti nde eğitimde dini temeller ağır basıyordu. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra yapılan çalışmalarla; çağdaş, laik, bilimsel, eşitlikçi, işlevsel ve milli bir eğitim sistemine doğru gidilmeye çalışılmıştır. Nitekim bu alanda bir dizi kanuni düzenlemeler de yapılmıştır. (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Latin Alfabesinin Kabulü, Millet Mektepleri vb.) Diğer yandan, ilköğretimde yeni düzenlemelere gidilmiş ve yurt dışından yabancı uzmanlar çağırılarak onların da katkılarıyla yeni ilköğretim programları oluşturulmuştur. Bunlar; 1924, 1926, 1930, 1936, 1948, 1962, 1968 programlarıdır. Bu programlarda zamanla değişiklik yapılmıştır. Mevcut program öncesi köklü değişiklikler 1998 de yapılmış ve öğretim yılına kadar sürmüştür. Daha sonra öğretim yılında bir taslak program oluşturulmuş ve bu program öğretim yılında uygulanmaya konmuştur ten öğretim yılına kadar yürürlükte olan İlköğretim Programının eğitim felsefesinin temelini Atatürk İlkeleri çerçevesinde, cumhuriyetçilik, millilik oluştururken, mevcut programın felsefesini yerelleşme ve küreselleşme oluşturmaktadır. Nitekim 1998 den 2004 e kadar okutulan İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının genel amaçlarında Atatürk, Türk, Vatan, Millet, Cumhuriyet ve Milli kavramlar 43 kez işlenmiş iken, mevcut programda 10 kez geçmektedir de 5. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan ulusal kavramların toplam sayısı 1139 dur. Bu kavramların 1074 ü mevcut programda yer verilmeyen Vatan ve Millet ve Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk ünitelerinde yer alıyordu. Mevcut program tüm dünyada bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda yaşanmakta olan değişimleri ve gelişmeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Ancak,

6 ii Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Eğitim felsefesinin temelini teşkil eden millilikten uzak olduğu gibi Atatürk İlkelerini ise tamamen kapsamamaktadır. Atatürk İlkelerinin ve Atatürkçülüğün öğrencilere kavratılması konusunda eksiklikler içermektedir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Atatürkçülük, Atatürk İlkeleri, Milli Eğitim, Program, İlköğretim, Kazanım.

7 iii NAME-SURNAME: Dilek AKALIN YALNIZ TITLE: The Evaluation of First Degree Social Studies Programs in Primary School Education from Republic to the present day according to the Principles of Atatürk ABSTRACT With the Republic founded after the National Independence War, individual dominance changed into national dominance and religious education changed into National Education. Indeed, in the education of the Ottoman Empire, religious bases were dominant. With the practices made a little while after the declaration of the Republic, it was struggled to go towards an education system which is contemporary, secular, scientific, egalitarian, functional and national. In fact, a number of legitimate arrangements were done on this area. (Tevhid-i Tedrisat Law, the acceptance of Latin alphabet, Nation schools, and so fort.) On the other hand, new arrangements were done in the primary school education and new education programs were developed with the contributions of the foreign experts invited from abroad. These are the 1924, 1926, 1930, 1936, 1948, 1962, 1968 programs. Some alterations were done on these programs by time. The radical changes before the existing program were done in 1998 and continued until the education year. Later on, in the education year, a draft was designed and this was put into practice in the academic year. The education philosophy of primary school programs in validity from 1924 to academic year is based on republicanism and nationalism in the framework of Atatürk s principles. As for the existing program, the philosophy is based on regionalism and globalization. In fact, Atatürk, Turk, homeland, nation, and national concepts were repeated 43 times in the general objectives of the primary school Social Studies curriculum but these concepts were repeated only 10 times in the existing program. In 1998, the total number of national concepts in the Social Studies coursebooks of the 5 th grades was and 1074 of these concepts were in the units named

8 ıv Homeland and Nation and How we reached Republic which are not in the current program. The current program was prepared taking into consideration the alterations and developments on individual, social and economic areas. However, it is away from the nationalism which forms the basis of Turkish Republic and Turkish Education Philosophy and it does not usually completely cover the principles of Atatürk. There are some deficiencies in terms of gaining students the principles of Atatürk and Kemalism. KEY WORDS: Kemalism, Principles of Atatürk, National Education, Program, Primary Education, Achievement

9 ÖNSÖZ v Eğitim, fertlerin yaşamlarını doğrudan etkilemesi ve sosyal yapının oluşmasındaki önemli etkisi nedeniyle toplumların gelişmesinde en önemli süreçtir. Bir ülkenin kalkınması ancak, o ülkede yaşayan insanların eğitilmesi, onlara ülkenin hedeflerine uygun beceri ve yeteneklerin kazandırılması ile sağlanabilir. Eğitim kurumlarının en önemli işlevlerinden biri çocuğu iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Eğitim kurumları bu işlevi yerine getirerek hem bireyin mutlu ve üretken olmasını hem de toplumun sürekliliğini sağlar. Ülkemizde, öğrencilere tüm bu bilgi ve becerilerin önemli bir kısmı, ilköğretim kurumlarının birinci devresinde, ilk üç yıl Hayat Bilgisi, 4 ve 5. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi yoluyla kazandırılmaya çalışılır. Program geliştirmede eğitim olgusunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili genel politika ve stratejilerde, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin temel nitelikleri esas alınmıştır. Yeni Sosyal Bilgiler Programının temel felsefesinde; "Cumhuriyetimizin, laik ve sosyal hukuk devletini, hür ve demokratik toplum düzenini, devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, sağlıklı işleyen bir demokrasiyi, demokratik hakları ve fırsat eşitliğini ön planda tutmak, öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılâpları nın ve bu ilke ve inkılâpların milli varlığımız ve toplumsal gelişmemiz için öneminin kavratılması için düzenlemeler yapmaktır"olarak belirtilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, Cumhuriyetten günümüze İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Programlarının geçirdiği değişimi Atatürk İlkeleri çerçevesinde değerlendirmektir. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde yardımlarını esirgemeyen, yapıcı eleştirileri ile araştırmaya katkıda bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Muharrem ŞEN e, araştırmanın her aşamasında bilgi ve deneyimleri ile bana yol gösteren, araştırma süresince manevi desteğini ve değerli zamanını esirgemeyen, Adnan Menderes Üniversitesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı değerli hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Adil Adnan ÖZTÜRK e, katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Sultan BAYSAN a ve varlığıyla bana her zaman güç veren değerli eşim Hasan YALNIZ a en içten teşekkürlerimi sunarım. Dilek AKALIN YALNIZ

10 vı İÇİNDEKİLER Sayfa No Özet i Abstract iii Önsöz v İçindekiler vı Kısaltmalar.. x Tablolar xı BÖLÜM I GİRİŞ Problem Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılıkları Tanımlar... 7 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. Kuramsal Açıklamalar Atatürkçü ve Çağdaş Eğitimin Yerleşmesi İçin Yapılan Çalışmalar Tevhid-i Tedrisat Kanunu Harf İnkılâbı Atatürkçü Eğitimin İlkeleri Millilik İlkesi Laiklik İlkesi Bilimsellik İlkesi Genellik ve Eşitlik İlkesi İşlevsellik İlkesi Atatürkçülük ve Atatürkçülüğün Temel İlkeleri Laiklik Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik İnkılapçılık. 26

11 vıı Cumhuriyetçilik Anayasalarda İlköğretim Heyet-i İlmiye ve Milli Eğitim Şuralarında İlköğretim İcra Vekilleri Heyeti Birinci Maarif Kongresi Heyet-i İlmiyelerde İlköğretim Birinci Heyet-i İlmiye İkinci Heyet-i İlmiye Üçüncü Heyet-i İlmiye Milli Eğitim Şuralarında Eğitim Birinci Milli Eğitim Şurası İkinci Milli Eğitim Şurası Dördüncü Milli Eğitim Şurası Beşinci Milli Eğitim Şurası Yedinci Milli Eğitim Şurası Dokuzuncu Milli Eğitim Şurası Onuncu Milli Eğitim Şurası On İkinci Milli Eğitim Şurası On Beşinci Milli Eğitim Şurası İlköğretimde Program Geliştirme Çalışmaları İlgili Araştırmalar.. 36 BÖLÜM III YÖNTEM Araştırmanın Modeli Verilerin Toplanması BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR İlkokul Programı İlkokul Programı Amaçlar İçerik.. 41

12 vııı Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlkokul Programı Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlkokul Programı Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlkokul Programı Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlkokul Programı Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlkokul Programı Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Programının Kabulü (1977) Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Kabulü (1990) Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Kabulü (1998) Amaçlar 116

13 ıx İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Atatürkçülük Konuları Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Programının Kabulü ( 2004) Programın Vizyonu Programın Temel Yaklaşımı Programın Yapısı Beceri Nedir? Kavramlar Değerler Amaçlar İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilgiler Dersinde Atatürkçülük Konuları (2004) Yorumlar İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi ( ) İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi ( ) 193 BÖLÜM V SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA. 224 ÖZGEÇMİŞ

14 x KISALTMALAR LİSTESİ AB: Avrupa Birliği AÜDTCF: Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Bkz: Bakınız c. Cilt MEB: Milli Eğitim Bakanlığı ss. Sayfa sayısı TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi TC: Türkiye Cumhuriyeti vb: ve benzerleri vd: ve diğerleri yy: Yüzyıl

15 xı TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Erkek İlk Mekteplerinin Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi 40 Tablo 2: 1926 İlkokul Programı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi..41 Tablo 3: 1930 İlkokul Programı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi...48 Tablo 4: 1936 İlkokul Programı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi...54 Tablo 5: 1948 İlkokul Programı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi...64 Tablo 6: 1962 İlkokul Programı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi...77 Tablo 7: 1968 İlkokul Programı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi...87 Tablo 8: 1998 Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf Ünitelerinin Dağılımı Tablo 9: 1998 Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Ünitelerinin Dağılım..128 Tablo10: İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Atatürkçülük Konularıyla İlgili Kavramların Bazıları Tablo 11: Sosyal Bilgiler Programının Değerleri 158 Tablo 12: 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Alanları, Üniteler ve Süreleri( 2004) 195 Tablo 13: 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünitelerinin Dağılışı (1998)..195 Tablo14: Eski Program 5. Sınıf Cumhuriyet e Nasıl Kavuştuk Ünitesinin Konu Başlıkları 200 Tablo 15: Yeni Program 4.Sınıf Cumhuriyet e Nasıl Kavuştuk Alt Başlığında Yer Alan Konular Tablo 16: Adım Adım Türkiye Alt Başlığında Yer Alan Konular Tablo 17: İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programı Öğrenme Alanları, Üniteler ve Süreleri (2004) Tablo 18: Sosyal Bilgiler Dersi 5.Sınıf Ünitelerinin Dağılımı (1998)..208 Tablo 19: Eğitim Alanındaki Sayısal Gelişmeler..212

16 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problem Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilgilerin tanımında tam bir görüş birliğine varılamamasına rağmen Barr, Bart ve Shermis (1987), tarafından yapılan üç tanımlama Sosyal Bilgiler öğretimine rehberlik etmektedirler. Bunlar: 1) Vatandaşlık bilgisini aktarımı olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşımda Sosyal bilgilerin temel amacı öğrencilere kültürel mirası aktararak, onların iyi bir vatandaş olmalarını sağlamaktır. 2) Sosyal Bilimler olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşıma göre, iyi vatandaş yetiştirmek için öğrencilere, Sosyal Bilimlerle ilgili disiplinlerdeki bilgi, beceri ve değerler kazandırılmalıdır. 3) Yansıtıcı inceleme alanı olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşıma göre amaç, öğrencinin toplumsal ve bireysel problemleri tanımlama, analiz etme ve karar verme süreçlerini geliştirmektir (Erden, 7). Bu bilgiler ışığında "Sosyal Bilgiler; ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla, sosyal bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanı" olarak tanımlanabilir (Erden, 8). İlköğretim Programında Sosyal Bilgiler dersinin amaçları; yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları; toplumda insanların birbirleriyle ilişkileri; çevreyi, yurdu ve dünyayı tanıma yeteneklerini geliştirme, ekonomik yaşama fikri ve yeteneklerini geliştirme olmak üzere dört başlık altında yer alan amaçlar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Öğrencilere bu derste; 1) Vatandaşlık Görevleri ve Sorumlulukları Yönünden a) Ailesine, milletine, vatanına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı çalışkan, araştırıcı, inceleyici, fedakâr ve fazilet sahibi iyi bir vatandaş, mükemmel bir insan olarak yetişirler. b) Şerefli bir geçmişi olan büyük bir milletin evlatları olduklarını anlar; milletin geleceğine olan güvenlerini artırır ve Türk Milletinin ülkülerini gerçekleştirmek için her fedakârlığı göze alabilecek bir karakter kazanırlar. c) Her yönde görev ve sorumluluk alabilecek hale gelir, aile bütünlüğüne bağlılık

17 2 kazanır, ailenin refah ve mutluluğu için sorumluluk ve görev duyguları geliştirirler. d) Topluluk halinde yaşamanın bir zaruret olduğunu, millet kavramını ve Türk Milletinin karakterini kavrar; Türk Milletine, Bayrağına, Türk askerine ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygularını kuvvetlendirirler. e) Millet ve yurt işlerini her şeyin üstünde tutar, millet ve yurda karşı canla başla hizmet etmeyi alışkanlık ve ilke haline getirirler. f) Türk inkılâbının anlamını, ayrı ayrı yönlerden önemini, Türkiye nin refah ve mutluluğuna yaptığı ve ülkenin geleceğine yapacağı etkileri kavrar. Türk inkılâbının değerlerine bağlı ve bunları her zaman korumaya hazır, fedakâr birer Türk evladı olarak yetişirler. g) Kanun kavramını benimser, kanuna ve devlet otoritesine uyma duygusunu ve alışkanlığını kazanırlar. h) Bugünkü uygarlığın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavrar, bu uygarlıkta Türk milletinin hizmetini ve payını anlarlar. i) Tarihte milletimize ve insanlığa hizmet etmiş olan Türk büyüklerini tanır ve onlara karşı ilgi ve sevgi duyarlar. j) Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına dayanan milli demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu, cumhuriyet rejiminin özelliğini ve önemini kavrarlar. k) İnsanların birbirine muhtaç olduklarını anlarlar, grup faaliyetlerine katılmanın başkalarına yardım etmenin önemini takdir eder ve bunu uygulayabilir hale gelirler. l) Çevresindeki eski ve yeni sanat, kültür eserlerini, müze ve anıtlar gibi milli değerlerimizi tanıyarak onları korumak gerektiğini öğrenirler (Erden, 16). 2)Toplumda İnsanların Birbiriyle Olan İlişkileri Yönünden a) Bütün çalışmalarını demokratik yaşayışın kurallarına göre düzenlemeyi öğrenirler. b) İnsanların karşılıklı hak ve sorumluluklar taşıdıklarını ve birbirinin görüş ve inanışlarını, saygı ve hoşgörülükle karşılamaları gerektiğini benimserler. c) Beraber çalışma, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme kurallarını uygulamayı öğrenirler. d) Aile, okul ve toplum hayatının dayandığı temel ilkeleri ve topluluk halinde yaşamanın zorunluluğunu kavrarlar. e) Kanun ve nizamlara karşı saygı duymayı ve devlet teşkilatımızı seviyelerine göre öğrenirler.

18 3 3) Çevreyi, Yurdu ve Dünyayı Tanıma Yeteneklerini Geliştirmek Yönünden a) Çevrelerini ve yurdu tanır, Türkiye nin yakın ve uzak komşu ülkeleriyle ve dünya milletleriyle olan ilişkileri hakkında genel bilgi kazanırlar. b) Gerekli plan, kroki ve harita bilgileri kazanarak onlardan yararlanabilir hale gelirler. c) İnsanların birbiriyle ve coğrafi çevreleriyle karşılıklı etkilerini, insan topluluklarının yaşama şekillerini ve geçinme yollarını inceleyerek yurdun ekonomik kalkınmasında bilgili ve etkili birer vatandaş haline gelirler. d) Bilimin ve teknik gelişmelerin insan hayatındaki etkilerini kavrar, kaşiflere ve bilim adamlarına karşı sevgi duyarlar (Erden, 16). e) Coğrafya olaylarının sebeplerini araştırmayı ve bu olaylar arasındaki bağlılık ve ilişkileri bulup çıkarmayı öğrenirler. f) Çevre korunmasının günümüz ve gelecek yıllar için önemini kavrarlar. 4) Ekonomik Yaşama Fikrini ve Yeteneklerini Geliştirmek Yönünden a) Kendi eşyasını, okulunu, okul eşya ve araçlarını dikkatli kullanma ve koruma alışkanlığını kazanırlar. b) Tutumlu olma ve planlı çalışma alışkanlığı elde ederler. c) Üretim, tüketim ve dağıtımla ilgili temel bilgileri öğrenirler. d) Yakın çevrenin ekonomik değerleri ile milli kaynaklarımızı tanır ve bunları korumanın bir ödev olduğunu kavrarlar. e) İnsan topluluklarının yaşama şekillerini ve geçinme yolları ile bunlar arasındaki ekonomik bağlılıkları inceleyebilirler. f) Turizmin anlamını, özellikle bizim yurdumuz için önemini kavrarlar. Yukarıda yer alan amaçlar incelendiğinde, Sosyal Bilgiler dersinin öğrenciyi toplumsal yaşama hazırlamayı amaçladığı ve sosyal bilgiler alanındaki hemen hemen tüm disiplinler ile ilişkili olduğu kolayca görülmektedir (Erden, 17). Eğitim, fertlerin yaşamlarını doğrudan etkilemesi ve sosyal yapının oluşmasındaki önemli etkisi nedeniyle toplumların gelişmesinde en önemli süreçtir. Bir ülkenin kalkınması ancak, o ülkede yaşayan insanların eğitilmesi, onlara ülkenin hedeflerine uygun beceri ve yeteneklerin kazandırılması ile sağlanabilir (Türk, 1999: 2). Nitekim Türk Milli Eğitiminin amaçlarında da bu nokta üzerinde durulmaktadır. Türk Milli Eğitiminin Genel Amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk

19 4 milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. 2) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 3) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır (Gülcan, 2003: 159). Türk Milli Eğitiminin amaçlarında geçen bu bilgi ve becerilerin önemli bir kısmı, ilköğretim kurumlarında Sosyal Bilgiler dersi yoluyla kazandırılmaya çalışılır. Bu nedenle Sosyal Bilgiler Dersi İlköğretim Okullarının I. Devresinde yer alan en önemli derslerden biridir (Erden, 5). Toplumların kalkınmasında eğitimin yeri ve önemi kabul gören bir gerçektir. Program geliştirme de eğitim olgusunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Eğitimde program geliştirme, bir ulusun geleceğini şekillendirmesinde yaşamsal öneme sahiptir. Eğitim programlarında, zamanında ve yerinde gereken değişiklikleri gerçekleştiremeyen toplumlar, uygarlık yarışında geri kalırlar. Bu yüzden, uygarlık yarışında var olmak isteyen toplumların ve onların örgütlü gücü olan devletlerin, eğitimde program geliştirme işini savsaklamamaları gerekir (Aykaç, 2005: 343). Yeni Sosyal Bilgiler Programının temel felsefesi; "Cumhuriyetimizi, laik ve sosyal hukuk devletini, hür ve demokratik toplum düzenini, devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, sağlıklı işleyen bir demokrasiyi, demokratik hakları ve fırsat eşitliğini ön planda tutmak, öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılâpları nın ve bu ilke ve inkılâpların milli varlığımız ve toplumsal gelişmemiz için öneminin kavratılması için

20 5 düzenlemeler yapmaktır". Bu çalışmamızın amacı Cumhuriyetten günümüze İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Programlarının değişimini Atatürk İlkeleri çerçevesinde değerlendirmektir. Sosyal Bilgiler öğretiminin en önemli özelliklerinden birisi, daha önce belirttiğimiz gibi öğrenciye vatandaşlık görevleri ve sorumlulukları yönünden, ailesine, milletine, vatanına, Atatürk İlkelerine bağlı araştırıcı insan yetiştirmektir. Bu doğrultuda Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim programlarının uygulanması sonucu istenen insan tipi ortaya çıkmamıştır. Özellikle Sosyal Bilgiler programında yer alan üniteler ve içerikleri bugüne kadar yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada mevcut İlköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler programı ile daha önce uygulanan program ağırlıklı olmak üzere Atatürk İlkeleri doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın temel amacı, Türk Eğitim Tarihinde Cumhuriyetin ilanından günümüze İlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler programlarındaki değişimlerin Atatürk İlkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1) Sosyal Bilgiler programının amaçlarında tanımlanan temel becerileri kazandırmak için nasıl bir içerik düzenlenmiştir? 2) Sosyal Bilgiler programlarının vizyonu, eğitim programında belirtilmiş midir? 3) Cumhuriyet Döneminden günümüze kadar olan Sosyal Bilgiler programları içeriğinde ne tür değişmeler olmuştur? 4) Sosyal Bilgiler programlarının yeniden düzenlemesinde Atatürk ilkeleri dikkate alınmış mıdır? 5) Sosyal Bilgiler programlarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci aşamaları Atatürk ilkelerine uygunluğu açısından nasıl bir gelişim izlemiştir? 6) Cumhuriyetten günümüze Sosyal Bilgiler programlarının amaçları ile Atatürk ilkelerinin amaçlan arasında bir tutarlılık var mıdır? 7) Cumhuriyet rejiminin laik çizgisi ve Atatürkçü özü aşındırılıyor mu? 8) Sosyal Bilgiler programında Cumhuriyete ve Atatürkçü düşünceye bağlılık duygusu pekiştirilmekte midir?

21 Araştırmanın Önemi İnsanlar biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelirler. Yeni doğan bir bebeğin ağlama, kavrama, emme gibi çok basit davranışları vardır. Bebek sahip olduğu bu davranışlarla ve çevresindekilerin yardımıyla beslenme, korunma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılar. Temel ihtiyacını belirtmek için tek yapabileceği ağlamak olan bebek, duyu organlarının ve sinir sisteminin gelişmesiyle birlikte hızla çevresi ile etkileşim kurmaya başlar. Önce aile bireylerini, sonra akrabalarını, arkadaşlarını tanır. Onlarla iletişim kurmaya çalışır. Çevresindekileri sevmek, onlar tarafından sevilmek bir gruba ait olmak ister. Bunları elde etmek için yaşadığı toplumun bazı kuralları vardır ve bunlara uymak zorundadır (Erden, 4 5). Toplumsal kurumların ve ilişkilerin basit olduğu toplumlarda birey toplumsal davranışları yaşayarak, ailesinden ve çevresinden öğrenebilir. Ancak toplumsal kurum ve ilişkilerin geliştiği ve çeşitlendiği günümüzde toplumlarda, çocuğun insan ilişkilerini; insanların birbirinden farklı olduğunu; toplumdaki formal ve informal gruplar ile bu grupların işlevlerini; aile ile başlayan ve hükümet devlet gibi geniş örgütlere kadar uzanan toplumsal kurumları ve işlevlerini öğrenmesi gerekir. Çocuğun bu davranışların tümünü ailesinden öğrenmesi mümkün değildir. Bu nedenle çocuğun toplumsallaşması işlevini artık eğitim kurumları üstlenmiştir (Erden, 4 5). Eğitim kurumlarının en önemli işlevlerinden biri çocuğu iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Eğitim kurumları bu işlevi, çocuğun toplumsallaşması, içinde yaşadığı toplumun kültürünü, tarihini, kurumları tanımasını sağlayarak; toplumdaki rollerinin gerektirdiği davranışları toplumun kendisine sağladığı olanakları ve bunlardan yararlanma yollarını kazandırarak yerine getirir. Eğitim kurumları bu işlevi yerine getirerek hem bireyin mutlu ve üretken olmasını hem de toplumun sürekliliğini sağlar. Ülkemizde, öğrencilere tüm bu bilgi ve becerilerin önemli bir kısmı, ilköğretim kurumlarının birinci devresinde, ilk üç yıl hayat bilgisi, 4 ve 5. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi yoluyla kazandırılmaya çalışılır (Erden, 4 5). Nitekim Sosyal Bilimlerde yer verilen konuların toplum hayatında ne denli önemli olduğu tartışmasız kabul edilmektedir. Burada yer verilen bilgilerin toplumsal devamlılığı sağlama ile doğrudan ilişkisi olduğu için Sosyal Bilgiler Programlarında görülen değişim ve gelişmeler Atatürkçülük doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sosyal Bilimler programının bu yönü üzerinde yeterince çalışma yapılmamıştır. Bu bakımdan bu araştırma önem arz etmektedir.

22 Araştırmanın Sınırlılıkları 1. Araştırma ilköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler programlarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri boyutlarının Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük doğrultusunda değerlendirilmesi ile sınırlıdır. 2. Araştırma konu ile ilgili literatür taraması ile sınırlıdır. 3. İlköğretim II. Kademe araştırmanın dışında bırakılmıştır. 4. Birleştirilmiş sınıflar araştırmanın dışında bırakılmıştır. 5. İlköğretim 1, 2, 3. Sınıf Hayat Bilgisi konuları araştırma konusu dışında bırakılmıştır. 6. Bu çalışmada mevcut İlköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler programı ile daha önce uygulanan program ağırlıklı olmak üzere Atatürk İlkeleri doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır Tanımlar Eğitim: Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1998: 12). Eğitim, kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitim, hayat boyu sürer; planlı ya da tesadüfi olabilir. Okul, okuma- yazma, ders araç gereçleri ile ve bunların dışında aile veya bir çevre içinde, kişisel yetişme vs. yollarıyla yapılan öğretme, öğrenme, bilgi aktarma, beceri kazandırma çalışmalarının tümünü kapsayan bu çabalara da yaygın eğitim de denmektedir. Kısaca eğitim, öğretimi de içine alan çok geniş bir terimdir (Akyüz, 2004: 2). İlköğretim: Zorunlu eğitim çağındaki (6-14 yaş grubu) öğrencilere temel bilgi ve beceri kazandırarak onları hayata ve bir sonraki eğitim kurumlarına hazırlayan bir eğitim devresidir (Erden, 1998: 174). Program: Bir okulda ya da okullarda ne üretilmesi gereğine ilişkin organize kararları içeren bir dokümandır (Varış, 1996: 18). Müfredat Programı: Derslerin adlarını, haftalık ders saatlerini, konularını ve bazı açıklamaları kapsar (Gülcan vd., 2003: 122). Eğitim Programı: Bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesine

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı T.C Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Đlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 8.SINIF T.C. ĐNKILÂP TARĐHĐ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSĐ KAVRAMLARININ

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ- ÖĞRETİMİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ EĞİTİM ŞURALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATING THE COUNCILS OF NATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AND

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1

İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1 İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 1 Özet Yusuf KESKİN Sevgi COŞKUN KESKİN Ülkemizde, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili bilgi, beceri

Detaylı

CUMHURİYET İN İLK YILLARINDAKİ (1923-1946) İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMASININ SON OSMANLI BİRİKİMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

CUMHURİYET İN İLK YILLARINDAKİ (1923-1946) İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMASININ SON OSMANLI BİRİKİMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ CUMHURİYET İN İLK YILLARINDAKİ (1923-1946) İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMASININ SON OSMANLI BİRİKİMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Nurhayat Çelebi Marmara Üniversitesi nurozdayi@marmara.edu.tr H. Tezer

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ)

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) Hüseyin MERTOL Doktora Tezi İlköğretim Ana Bilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ Hazırlayan: Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı