TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)"

Transkript

1 TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE TURKISH YATIRIM MENKUL DSERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIt,INI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN TURKISH YATIRIM MENKUL WERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEGINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DO6+RULUo UNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (') 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak Gzere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;larin Kamuyu Aydinlatma Esaslanna tli;kin Teblioinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyannca 09/07/2015 tarihinde Turkish Yatmm Menkul DeOerler A.S. tarafindan duzenlenmi5tir. 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna tli;kin TebliOinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi uyarmca 17/08/2015 tarihinde Turkish Yatirim A.S. tarafmdan diizenlenmi;tir. TURKISH Tltt^A ILEl A / Sh.1 Taahhut

2 I INDEKILER I TAAHHUTNAME A. ITANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disc OraUtlere f$ube Irtibat BUrosu Acentel hiskm Bil filer Tablo II/a IYetki Belgelerine Ili kin Bilailer Tablo II/b l Borsa Uvelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet GOsterilen Pazar/Piyasalara lliskin Bilailer Tablo III,Ortaklik Yaoisi Tablo IV/a YOnehm Kurulu Uyeleri ve Genel MOdur Tablo IV/b ISermave Piyasasi Faalivetleri lie llaili Imza Yetkisine Sahio ahislar Tablo V Kurucusu ve/veva YBneticisi Olunan Yahnm Fonu/Fonlan B. IHUKUKI DURUMA ILIKIN, BILGILER Turkish Yatirim Menkul DeBerler A S ye Turkish Yatinm Menkul bederler A $nin Ortaklarr Tablo VI/a. (Ybneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yil 4Zarfinda Uyaulanan Idari Para Cezalan Tablo VI/b.,'Turkish Yatirim Menkul DeBerler A S'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yil Zarfmda Uyaulanan Diner DisiDlin Cezalan Tablo VII Cari Ozsermavenm %5 mi Asan Davalara hiskin Bil filer Sermave Pivasasi Kurulu Tarafmdan Turkish Yahrim Menkul DeBerler A. ye Turkish Tablo VIII Yatirim Menkul DeBerler A S 'nin Ortaklan Yoneticileri ve Calisanlan Aleyhine Son Iki Yd 4Zarfinda,Agdan Ceza Dayalan C. MALI DURUMA ILI,SKIN BILGILER Tablo IX 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara Ili kin Badims Denetci GBrusQ Tablo X 130/06/2015 Tarihli Bilanco ve GelirTablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplari Tablo XI /2015 Tarihli Sermaye Yeterlili8i Tablolarina Iliskin Badimsiz Denetci GorosU Tablo XII Turkish Yatirim Menkul DeBerler A S 'nin 30/06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili8i Tablolara Temel YUkUmlUluklen Karsisindaki Durumu Tablo XIII!Turkish Yatirim Menkul DBerler A 'nin Temel Sermaye Yeterlili8i Verilerinin Teblia He (Onporulen YukUmlUlUkler Karsisindaki Durumunun DeBerlendirilmesi D. `TURKISH YATIRIM MENKUL DEOERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAKACIKLANMASINI ISTEDIOI DIOER HUSUSLAR {BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER Araci Kurumun Ticaret Unvam Kurulu; Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildi9i Yer Ticaret Sicil No Merkez Adresi TURKISH YATIRIM MENKUL DES, ERLER A.S ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLU6U ABDI IPEKtI CAD. NO: 57 REASURANS HAN E BLOK 5. KAT HARBIYE / ISTANBUL 4 IIieti;im Bilgileri Telefon No Faks No C,a9ri Merkezi 5. Internet Adresi 6.E-poste Adresi 7. [Kayrth Olunan Vergi Dairesi : BOt;AZIo KURUMLAR VERGI DAIRESI / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Di p Orgutlere ($ube, Irtibat Biirosu Acentel Ili;kin Bilgiler Tablo I - Merkez Dili O iitlere Ili kin Bilgiler Merkez Disc Orgut Adi CADDEBOSTAN $UBESI Faahyete 13aVamastna Mudur /Sorumlunun Illskin Izin Tanhi Adres Ads ve Soyad Ba6dat Caddesi Sella Palas Apt. No.271`NURULLAH YILDIZ D.5 Caddebostan, Kadikoy - Istanbul Telefon Numarasi ' Faks Numarasi KARABUK SUBESt IZMIR 5UBESI Kemal Giine; Caddesi Saray Han No:102 Kat:1 Karabuk MEHMET SARI Akdenii Mah Gan BuCvan No 68/A Cankaya/IZMIR AHMET HUR ! Tabloya Ili;kin qlama: ACENTALIK SOZLE5MESI YAPILAN KURUMLAR: 1) TURKISH BANK A.5. (ACILM15 VE ACILACAK TOM SUBELERI) 2) TORK BANKASI LIMITED KKTC (ACILM15 VE A(;ILACAK TOM SUBELERI) URKIS!I I M KUL DE LER A.$^ / Sh A Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa tstanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a Yetki Belgelerine Ili;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetk Belgeleri i Venli; Tarihi Sayiei.... Alum Satima Aracilik Yetki Belgesi 20/06/2001 ARKIASA-322 Halka Arza Aracilik Yetki Belgesi 20/06/2001 ARKIHAA-240 Porttoy Yoneticiligi Yetki Belgesi i 20/06/2001 ARK/PY-204 Yatinm Danigmanlugi Yetki Belgesi 20/06/2001 ARK/YD-180 Sermaye Piyasasu Araglannun Kredili Alum, Asuga Sato; ve OdOng Alma ve Verme I lemleri Belgesi 20/06/2001 ARKIKRD-201 TOrev Araglarin Alum Satumina Aracilik Yetki Belgesi - Borsa Istanbul A.5. Vadeli t;lem ve Opsiyon Piyasasunda 05/05/2005 ARK/TAASA-80 Kalduragh Alim Satim t^lemleri Yetki Bel esi Pi asa Ya icisu 9 Y P ) 15/03/2012 ARK/KAS-3 Tablo II/b - Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gdsterilen Pazar/Piyasalara Ilikin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasuna Ili;kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 10/01/1997 Fillen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasasi Borclanma Araclan Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan Borglanma Araglan Piyasasi Kesin Alum Satim Pazan Vadeli t;lem ve Opsiyon Piyasasi Geli;en I5letmeler Plyasasi / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara ilifkin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Yapisi Ortam Ticaret Unvam /Adi Soyadi. _, Pay7u4ri (TL) Oran (%) TURKISH BANK A.^S % MEHMETTANJU OZYOL % IBRAHIM HAKAN BORTErENE Gvv.vv v.vvlv0`yo MEHMET TUORUL BELLI % ISMAIL AYDIN GUNTER 7.00! % MINE BERRADOGANER 7.00J %. slam 25,000, % Tabloya Ili;kin AS.klama: Tablo III/ a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Dolayli Olarak %10'undan Fazlasina Sahip Olan TUzel Ki;i Ortaklarm Ortaklik Yapisl 1. TUzel K151 Orta m Ticaret Unvam : TURKISHBANK A.$. Oroiin Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) OZYOL HOLDING A ^. ^ 103,113, % ' NATIONAL BANK of KUWAIT 1 60,000, % MEHMEf TANJU OZYOL 9,910, % DIGERG 1,975, k Oran (%) ITopiam 175,000, % 2. Tuzel Ki;i Ortaoin Ticaret Unvam :!. OZYOL HOLDING A.$. Orta^m Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) ^ Oran (%) MEHMETTANJU 0ZYOL 123,000, ' % BURCIN OZYOL % AY$E MELTS BORTECENE r 20,631, % IBRAHIM HAKAN BORTEClENE 4, % MEHMET TUGRUL BELLI 3, /o LEYLA NIMET BELLI 1, % 1 Toplam 150,000, /0 3. TUzel Ki;i Orta$m Ticaret Unvam : Ortagm Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) Oran (%) Toplam $ / / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel Mudur Adi ve Soyadi Gorevi IBRAHIM HAKAN BORTEC^ENE Yonetim Kurulu Bafkani ISMAIL AYDIN GUNTER!Yonetim Kurulu Bagkan Vekili MEHMET tinar Yonetim Kurulu Uyesi ABDULLAH AKBULAK Yonetim Kurulu Uyesi MURAT ARIG Yonetim Kurulu Uyesi SERVET TAZE Yonetim Kurulu Uyesi BEYHAN KALAFAT (Yonetim Kurulu Uyesi SERKAN ERMIS Yonetim Kurulu Uyesi MINE BERRA DOGANER Yonetim Kurulu Uyesi Tablo a IIi kin A iklama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasma IIi kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahlslar Adi ve Soyadi Gorevi IBRAHIM HAKAN BORTECENE :Yonetim Kurulu Ba^kani MEHMET i;inar Yonetim Kurulu Uyesi ABDULLAH AKBULAK YOnetim Kurulu Uyesi MURAT ARIG Yonetim Kurulu Uyesi SERVET TAZE YOnetim Kurulu Uyesi BEYHAN KALAFAT Yonetim Kurulu Uyesi SERKAN ERMI,S Yonetim Kurulu Uyesi MINE BERRA DOGANER (Yonetim Kurulu Uyesi ve 11 Genel Mudur AYDIN OZCAN Genel Mudur Yardimasi 11 MEHMET MURAT IMAN Genel Mudur Yardimcisi MEHMET MERT YILMAZ Genel Mudur Yardimcisi HAKKI KORAY ALP Bolum Ba kani MURAT EFE ALOK Mudur CEYDA C^AYIROGLU Mudur ONUR KUL Mudur KUDRET ERKAHRIMAN tydnetmen AY EGUL TURK C05KUN.YOnetmen GANIYE 11 KUGUK YOnetmen Yardimasi ERDAL MESUT l ETINKAYA YOnetmen Yardimcis[ GURHAN YE5ILDA6 IYonetmen Yardimosi Tabloya IIi kin A iklama : Imza SirkUlerinin Tescil ve Ilam Imza SirkUlerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayis _ (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu/ Fonlanna Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu/Fonlari Yatinm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon Yoneticisinin Unvani A Ti i ken Fon Turkish Yatmm Menkul rler A.. Turkish Yatnm Menkul rler A.. B Ti Likit Fon Turkish Bank A.$. ^ TTurkish Yatanm Menkul Degerler A.S. _ B Ti i Tahvil ve Bono Fonu Turkish Bank A.. Turkish YaGnm Menkul De^erler A.$ B Ti i ken Fonu _^ Turkish Bank A.$. ^Turkish Yahnm Menkul De4erler A.$ / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa istanbul ve TOrkiye Sermaye Piyasalarl Birli i (TSPB) Tarafindan Turkish Yatrrlm Menkul De erler A.$.'ne ve Turkish Yatinm Menkul De erler A.$.'nin Ortakian, Yoneticileri ve C,all;anlanna Uygulanan idari Para Cezalan ile Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Turkish Yatinm Menkul De erler A.$.'ne Uygulanan Di er Disiplin Cezalan Tablo VI/ a - Turkish Yatinm Menkul DeQerler A.$. ve Turkish Yatrnm Menkul De{jerler A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve C,alyanlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarlinda Uygulanan Idari Para Cezalan Gerekge ve Idari Para Cezasr Uygulayan Kurum Uygulanan Gergek/TUzel Kai Uygulanmasina Ili;kin Karar Tarihi SPK TURKISH YA11RIM MENKUL D ERLER A.$. jspk Karar Orgammn Tarih ve 31/1044 sayili Karan / Seri V no:68 Saydi Tebli ji'nin 4 OncO ve 7 ind maddesine _ -_ +aylunhk SPK TURKISH YATIRIM MENKUL D ERLER A.$. SPK Karar Organmm Tarih ve 131/1044 sayih Karan / Seri V no:46 Sayih Tebli*in 58 ind maddesinin (I) bendi ile Kurul'un 23/10/2010 tarih ve 28 sayih toplanbsmda ahnan karara aykinhk SPK MEHMET 9NAR SPK Karar Orgamnm Tarih ve 31/1044 sarh Kann / Seri V no:68 Sayih Teblii'in 4 Undi ve 8 ind maddelerine a nhk Idari Para Cezasi Tutan (TL) Son Duruma ilifkin Agrklama 269,5001Ceza tutarlan 6dendi. Idari Para Cezasimn iptali icin dava actldi. 21,560;Ceza tutarlan 6dendi. Idari Para Cezastnm iptali icin dava a9ldi. 21,560 iceza tutartan odendi. Idari Para Cezasirnn iptali icin dava agidi Tablo VI/ b - Turkish Yatinm Menkul De erler A.$.'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Di er Disiplin Cezalan Dr p n Cezasr tjygulanmasina I i n SPK N rn Itlraz Uygulayan Kurumm Konusu Karar Tarihi Edilip Edilmedi i Nihai Karar Borsa Istanbul A.$. Uyeli6ine ve Uyelik Borsa Istanbul A.$. uyelu ine Borsa Istanbul Esaslanna Ili3kin Y6netmelik'in (23)/(1)-(b) Edilmedi ye Uyelik Esaslanna Ili5kin 2nd maddesi Yonetmelik'in (22)/(1)-(b) / Sh.9 \Mru{a'TT'-"` WRWJWKI.CK A.;l. Hukuki Durum (1)

10 2. Turkish Yatirim Menkul Deoerler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini Afan Davalara ilifidn Bilgiler Turkish Yatinm Menkul DeOerler A.!$.'nin Davadald Durumu Dava Konusu (De eri lie biriikte) (Davah/ Davaa) Yoktur. Dava Asrima Tarihi Davada Gelinen Son mamn Ozetlenmesi Tabloya Ili5ldn Agldama M izin can ozsermayesinin %5 ini a;mayan davalardan; oldu]u bze Tiukuk davalaanrnnsayisi(2bjdirve bunlann OTrt p am- oeri 3.515D45,b3.-Tt dir. b-davao oidu6u ozel hukuk davalannm sayisi (9) tir ve bunlann toplarn deijeri ,25- TL dir. 3. Son iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Turkish Yatirim Menkul De erler A.$. ve Turkish Yatinm Menkul Deoerler A.5.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve C,aii;anlan Aleyhine Asilan Ceza Davalan Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Turkish Yatinm Menkul DeOerler A.$. ve Turkish Yatinm Menkul De*erler A.$.'nin Ortaklan, Yonetldlerl ve Calranlan Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Asilan Ceza Davalan Haklunda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tuzei Ki;i Yoktur. Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/TUzel Ki;inin I Davada Gelinen Son Aran Kurumla Olan Ili;ldsi Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Aamanm Ozetlenmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 - C. MALE DURUMA ILISKIN BtLGILER 1. Ba4lmslz Denetgi Gbril;Ieri ve Bilango ve Gelir Tablosuna hilkin Ana Hemp Gruplan /06/ 2015 Tarihll Hall Tabi ra tli;kin Ba{irmsiz Denetgl G6r0;0 Tablo IX - 30/06/2015 Tarihll Mal Tablolara tli/kin Bojimsiz Denettl G6r0;0 ftlinnsiz Den me Konu Ecillan M IIT a lolann Hanp TebllDe/Tebli*lere 66m HazirlandI I: Seri II No'lu teb11* Ails Ba(llmsfz Denetim ve Serbest In Ticaret Onvanl : Muhasebed Mall MO avlrilk..._. A.S. ImstzDen G_.. _..._... Olumlu Are Donna brat F94asai Tab clan Hakktada Srmris Dsnatim Raporu Turkish Yuhrlm Menkul DeAcrler Anonim $ irkcti YOnetim Kundu 'na. Ghi,r Turkish Yaternn MenkulDefedee Anonim $irketi'ain ('$irket") 30 Haziran 2015 tarihli iliilikteki but finial durum tablosunun, ayni tarihtc sots erect alti aylik donomino wit 6zet Inc veye zarar ve diger kapsamlt gelir iabloswt n, dzkaynak degigim iabiosunun ve nskn ak.a tableau lie dinar ag.klayico dipnetlartnat ("ara donim Out fnanaal bilgiler") stirfi denetirnini yarhtmo; bulunuyuruz. $irkct yooetimi. eea konuau Orel d8nem 6zat nnanaa[ bilgllerin Kama CMatimi Mubasebe ve Denotim Standimlart K,wtnu ( OK") tatsfindan yayrmlanan TOrkiye Mubaaebc Standards 34 "Am D6nem Finansal Raporfaam" Standerdtna ('"TMS 34") nyqua olarak haztrlanmasindan vs gorgege uygun bir bigimde sunumundan sonimludur. Sorumiulugumuz yaptrgimu smwh danetime daysnarak sbz konusu era dtnemlbnoi finansal bilgilem ilitkin bir song blldlnnakrir. Sinwi, Denfnmin Kapsamr Yaptigtm.z swirl. donation Stmt i Bagrmstx Denson. St nndardt ("SBDS") 2410 "Am Ddreem FinansalBtlgUenn, lfletmenui F. frk F1nansal Tablolannrn 8a$rxtrn Deneth"Ini WeOAen Denergi Tirrtfndon Saudi SagrmnrDen cent "ne uypm olarak yoratuimoimr. Are danom Ozet fnance1 bilgilere iligkin suurh dotetim, rte finans ve mubuebe konlanudan acrundu kiaiter olmak awe ilgill kiailorln sotguk.nma a ve analitik prosedfrler lie dign swirl, datetlrn proaadorlerinin uygulanmasrndan oluqur, An 40 am 6zee flnensal bilgilerin stnttlidenednifefn kapsom: Bagnnsiz Denesim Stendenlari'ns uygun plonk yapdan vs amacs f rumsol tablolar hakkinda bir g6r0* bildirinek olan bagtmstz de nctimitt kapsamine ktyasle Snemli 6l dde dard.r. Sonup olarak Ora d6eram 6set finansal bilgifcrin smith derns.mi. de mahn irkoinin, bir bagentz dmetitmle bairlenebilocek turn aneadi hususlars vikif ola ilecegine ili4kin bir g4vessec aaglemsmakiadir. Hu sebepia bir ba$rmoz denctimgor4o bi eyiz. Sanug 9inuh denetimimize gore iliaiktkki Omg d6ncrn Oat finaosal btlgilcrin. Slrkd'in run. 6nendl y6ntenylc, TMS 34 Ara Dh neni Finanwl Raporfama. Stendardtna uygun olarak hazrrhmmsdtgt kanaatine varmamesasebap olacaki herhangibirhuundikkatimisicckmeimiysir. Akis Bag.mk. 1 s atim ve SerlrestMuhasebcci Mali MOyevirlik A. S. Tabloya tllgldn A(zklama: { Yoktur /06/2015 Tarihll Bilanyo ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Heap Gruplan Tablo X' da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri, Sermaye Plyasasinda Finansal Raporlamaya Illgtin Esasla Tebli ji" Seri II, No' lu tebli* h0komlerine gore dozenlenen mall tablolar esas alinmak sureuyle hazirlanmt;br. Tablo X - 30/06/ 2015 Tarihll Bilanpo ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gniplan B4imaiz Denetimden Ba*imsiz Denet(mden Ana Heaa Grubu Adi Gegmlf Gepttemlg Tutan CTL) Tutan L 1. NENVARUKLAR ,257 22,582,913 II. DURAN VARLIKLAR III. AKTIF TOPLAMI lv KISA VADE BORcLAR 819%... :... V UZUN VADELI BORCcLAR ,744 VI bzsermaye r _, 12662,343 VII. PASIF TOPLAMI ,506,491 VIII HEM. KARLZARARIl..._.,... _.._.w...,.. _...w.,....._..._..._._..307x274 _ IX. NET OONEM KARL (ZARARI) 245, ,704 Tabloya tli;kin Apklama: 1) Tablo X'un Ikind sutunundaki verilere esas tarihli Wargo ve gelir tabkisu ve bunlara iligrin dipnotlara Kamuyu Aydinlatma Platformunda (httpt//kap.gov.tr) ve yirketimizin web sitesinden (www.turkishyaurim.com) ulap.lmasl mumkundur. 2) Tablo X mall tablolarin Sermaye Piya$asl Mevzuad uyarinca Kurula gonderim suresi sonunda hazirlanarak forma intikal ettirilmiftir Sh.11 Bagimsiz Denetim ve Mali Tablo

12 2. Temel YOkumIUIUkler itiban He 30/06/ 2015 Tarihll Sermaye Yeterllli*l Tablolan / 06/2015 Tarihll Sermaye Yetpdill(ji Tablolanna tll#tin Ba*Imsm Denetsi GSrO;O Tablo XI - 30/06/2015 Tarihll Senna a Yetedili*i Tablolanna Ilykin Ba$Imslz Denetti G6rO U Aids BaDirrunz Denetlm ve Serbest Muhasebed Ba*Imsiz Denettl GOnI$: Yoktur..`... Turkish Vat.rtm Menkul Dcaerlcr A gnim $irketi'uin 30 Haziran 2015 Worth[ ttibarsyla Risk K.arsrtrarr Sermaya Yeterlit%t Talmo, ve f.ikddite Vakurnla[oaa fiesaplama Tablolarina Alt 1.nccieme Ralmrit Turks"h Vaurun Menkul 1:)eger er Anunim Sirketi'nin ("$ rket") 30 Hazrrai, 2015 sarihi itiharryla Serrnaye Piyasasr ' urulu'nun Serf:V, No:34 sayr}r "Ass", Kurumlarm Serntaye/erine ve Sermaye Vetgrlililiine (lisk.in Esaslar l'ebli*p' uyanuwa Irazrrianan Risk karguhgr, Sennaye yeterliliat tabanr ve Likidite yltkumiu10$0 hesnplama tabtolarmr incciemi* Iwlunuyurua Sbz konusu tablolardan $irket ydnetimi surumlu ulup, bizins sun nnlulrrgutnuz, yapttarmtz incglemeye dayanarak bu tnbtolar hakkrnda raper smrmakam htcalentemlz Sennaye Piyasasrt Kurulu'nca yayrmtanun bagnnsaz denetirn standanlarr rtuzeufcmelrrine uygun olarak yapdmtgur, Sisz kcouata tahlalano incelenmcsi, irarrltkt, olarak tiinansal rapnr$onla surcchrden aurarnthr kigilerden Willi tordeamast. analilik incelertrc ve diger inceie.ne teknikierlnin uyguianntasrnt knpaamaktadir. air incelemenin kapsain, Scrmeye Piyasasr Kurulu'nca lyrmlanan baginss +z denetim standailan gergevesinde yapdan bagmrsrz denetim 4ah;masttta gisre dabs disc otduaundan. incelernu, bagnnsrz denetiunde farkinda olumnas + gerekcn tom onen.li hustrstnn ortaya yrkarabilttte kotrusunda govence saalantaz. Oolay+sryta, incelensenri.s sanucu nda bit bagoosiz denetim g6r46u agaklanrnarnr;ur_ fnceleuve+niz sonncuoda. Turkish Vnurrar Mcukul DuaerlerAnonim $irketi'nin 30 tlazirarr 2015 taritu inbarryla Sarmaye Pipauas+ Kurulu'nun SerkV, No;34 sayah "Aract Kurunilsnn Sennayeterine ve Serrnaye Vale liligirtc. fliskin Esastar 7'ebliai" uyannca hazrrianan Risk karytitar, Stmrayc ycterliligi tat4anr ve Likidite yfkilmlttlttfd hesaplama tabtolartnan, s"z konucsu rlilrcnleme lie Senn 3, Piyasssr Kurulu'nca yaytmlanan finartsai raporlarna standartlarr cergevesinde gescc i dogru ve 4(irllat bir bnglntde yansrmradrat konuaunda hertaangi bir kusnsa rastlsntlmam45ttr. Ou rapor Turkish Yatirtm Mynkul Daaerlor Anonin, $irketi'nin yonctlm kunrlu ve iclarasinin lie Sernwye Plyasasr Kurulu' rtun bilglsi ve kullanrmt igin duzenlenmistir ve baska bit amag igitt kuttsrnlmam$lydir. i.stanbul, 7 Agusttis 2015 Akis i3g^iiit;l i3anetim va Sanc^pt Mrihase Mai (C!kliibyls r 5 nonin(sirkcri Tabloya Illgicin Ayklama: Yoktur Turkish Yabnm Menkul De{'jerIir A.$.'nln 30/06/2015 Tadhll Sarmaye Yetedllltji Tablolan Temel YOkOmIOlOIderl Kar>Nandaki Durumu1 SERMAYE YETERLILIU TABLOLARI 4RACI KURUMUN MARUZ KALABILECEtaI CE$tTLI RISKLERI SERt:V, NO:34 SAYILI "ABACI KURUMLARIN SERMAYELERtNE VE SERMAYE YETERLILIUNE ILI$KtN ESASLAR TEBLthI" OLCUTLERI CERCEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILItSI UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP E1MEKTE KULLANDIGl ARACLARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERtN BELLI BIR TARIHTE M DATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK ICERMEDtdt ANLAMINA GqLMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI SIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLId OLCOTLERI CERCEVESINDE SIR SIHIf IATSIZLIK OLDUdU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - Turkish Yabnm Menkull De$eder A.$.'nin 30 /06/2015 Tadhll Sermaye Yeterlilllji Tablolan Temel YOkUmlUlUkled Karalandaki DUrumu (_).., Tutan {TL)_ya. da Orem %) Meyzaata Uyyunluk A. Sermaye Yete'dtlj6i Tabani Faziasi/Ag i_{tl) ^^ 15,762,969 Uyyundur B.. Asgad Ozsermaye 0) Fazlasi/A0*i (TL) 16,088,574 Uygundur C.,GeneU rslanmaslrnl'/"..)._ yyupdur..._. D. Ukidite Yukumtul(ii O Oran 75.00% Uyyundur E. Odenmis Serma a Fazlas i (TO 22, 335,250 undur / Sh.12 Sermaye Yetediligi Tablosu (1)

13 (2) Sennaye yeterlili*l tablolan temel yokumluluklerine Ilijjkin detaylr apklamalar 'Aran Kurumlar^ Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formu"nun "Sermaye Yeterlill$I Tablolan Temelll, YUkOm18lUklerine Ylifkln Apidamalar` b61umunde yer almaktadir. (3) 30/06/2015 tarlhi Uiban Ile $hiketlmizln sahip oldu(ju yetkl belgelerine karplik gelen cars asgarl 6zsermaye tutan TL'dlr I Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

14 Tablo XIII - Turkish Yattnm Menkul DeQerler A.$.'nin Temel Sermaye Yetedlll$I bngorulen YUkUmlUIUkIer Karpstndakl Durumunun De{Iertendlrilmesi Verilerinin TeblIO lie A Araa Kummun Temel Sennaye Yeteriili 4 Verilerinin Tamamen/Klsmen Tebii j )le bngoruten^ YOkbmlUlUklere Tamamen/Kisnsn Uygun.._. p Olmadi is B. Tebl. rte bng_orulen YUk( miuluklere A Ii A nirklar Olymulsa 01) Hargi Yclkum!G!Uje Aykrnli}m Ortaya 9kboi ve Aykinl in Tutan (7L) ya da Oram (%): - Hangi YukumltiliY^e Aylunb in ^^kb^i f Tutan ^TL)ya da Oran! %^ ^ YOKTUR _82) Aylunhk].Aykmhklann Ortaya ^noam_,neden(nedenler Yoktur. G,Aylunkk(Aykmirklann Gldedlmesi Wn Alu Tedbider,.. _...,_,..,_ Yoktur. Tabloya tli;ldn Apklama: SERMAYE YETE Ltdt TABLOLARI MEL K ML L KLE NE N ACIKLA14ALAR A a ida yer alan agidamalar Araa Kurumla Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. Bolumunde ye alan Tablo XII'deki sermaye yeterilli i sonuoannm daha lyi anlailabilmesinl teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterlill$i Tabani : Seri:V,', No:34 sayrk Araa Kurumlann Sermayeledne ve Sermaye Yeterllli*ine 1li0dn Esaslar TebIiji uyannca sermaye yeterlili1i taban, ozsennayeden duran vadrklar ve Illsldll kip ve kurumlardan olan alacaklann Indirilmesi suretiyle bulunan tut*n!fade eder. Aym Teblioln 8 Ind maddest uyannca araa kurumlann sermaye yetertilil tabanlan; sahip olduidan yetid belgelerine tekabol eden asgarl ozsermayelerl, risk karihji toplami ve dejedeme gonunden bnceki son OS ayda oluan faailyet gidedeil kalemlednin herhangl bidnden az olamaz., 2) Asgarl Ozsermaye : bzssermaye, Ser^:V, No:34 saydi Tebll uyannca, Odenml; sennaye, emisyon primi, yeniden det}erleme de jer art; fonu, yasal yede d4r, stato yedekled, ozel yedekler, oia anustu yedekler, dl*er yedekler ve net donem kan/zaran kalemlerl toplarnindan ; ydlar zarannin do$ lmesl suretiyle hesaplanan loran!fade eder. Asgari ozsermaye yukumiuio U, arao kurumiann hip olduldan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda oldukian ozsermayenin asgari tutanni!fade eder. Andan Mar Seri:, No:34 saydi TeblI*ln 7 Ind maddest uyannca her yd Kurul tarafindan belirienir. Asgari ozsermaye fazlasr Ise, araa kurumun ozsermayesinin asgad ozsermaye Mannr ar2an kismmr Ifade eder. 3) Genel Borglanma Smrn : Seri:V, No:34 saydc TebIK}ln 9 unac maddest uyannca, araa kurumlann bilant oda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yetediliji tabanlammn 15 kabm a5amaz. 4) Llkldite YUkumIUIU*U : Seri:V, No:34 sayili TebIi*ln 10 unac maddest uyannca, araa kurumlar en az lusa vadeli borglan kadar donee vadrk bulundurmak Izorunda olup, Iikldite orani donen variiklann krsa vadeli borclara bolunmes! surettyle elde edllir. Milan oran 1'den kuct4 olamaz. 5) Asgarl Odenmi; Sermaye: Sert:V, NO:34 saydi Teblijln 7 nd maddest uyannca araa kurumlann asgarl ozsermaye Mammn en az %251 kadar Odenml; veya gkanlmi; sermayeye sahip olmalan zorunlulu junu Wade eder / Sh.13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

15 D. TURKISH YATIRIM MENKUL DECERLER A.4.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLIRAK AIyIKLANMASINI ISTEDICI DICER HUSUSLAR!51rket Araci Kurum ve Bankalann III 37.1 ve sayth teblioler uyannca faaliyet izinlerini yenilenmesine ili;kin diizenleme gersol "Genf; Yetidli Arac Kunam" olarak 30 Haziran 2015 tarihinde Sermaye Plyasasi Kurulu 'no ba;vuru yapmi;br / Sh.14 Ek Aciklamalar

16 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERSEaE UYGUN OI4DUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKi HUSUSLARA ILI$KIN CART DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSITTIdINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YSnetlm Kurulu Uyesi TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. Genel MUdUri Adi Soyadi Abdullah AKBULAK Adi Soyadi Mine Berra DOANER GSrevi Yonetim Kurulu Uyesi Gorevi Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur TURKISH YATIRIM imza E f,erle $ lmza ISH TIRIM..may MEN DEO L R Unvan Unvan _ _._.._ Abdi Ipekci Cad. No: 57 Iteas0rans Abdi Ipekci Cad. No: 57 Reasdrans Adres Han E Blok Kat: 5 HARBTVE / Adres Han E Blok Kat: 5 HARBIYE / ISTANBUL ISTANBUL / Sh.15 Beyan ve Imza

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) zc JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio - Istanbul TUrkiye $ubesi'nin 09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) 3PMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus,

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KATILIM

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) AKTIF YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA AKTIF YATIRIM BANKASI A S FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEOERLER FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN I LAN TARIHI

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A., 4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARSHI itibari ILE

Detaylı

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEGERLER A.S. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE CITIBANK A.$.'N!N SERMAYE

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$.

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI itibari ILE PASHA

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,ISTANBUL TURKIYE MERKEZ $UBESI'NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ltibari ILE

Detaylı

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORFISTANBUL MERKEZ $UBESI YUNETIM KURULU

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FiNANS MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI!LE ARAP

Detaylı

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) PRIM MENKUL DEGERLER A..$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI I

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI ALE ING BANK A.!$.'NIN

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TATS YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ALE TAIB

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ttibari ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.!. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI 1 RACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BGC PARTNERS MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

NUROL YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ATIBARI ile 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

: ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. : Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşça Sk. No:10 D:12 Maçka-Beşiktaş /İST.

: ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. : Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşça Sk. No:10 D:12 Maçka-Beşiktaş /İST. ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014-30.09.2014 Ticaret Unvanı : ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. Şirket Adresi : Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşça

Detaylı

BURGAN BANK A.$.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BURGAN BANK A.$.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BURGAN BANK A.$.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BURGAN BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHS STIBARI ILE BURGAN BANK A.$.'NSN

Detaylı

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE TEKSTiL BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI

Detaylı

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TAKSIM YATIRIM A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI MBARI ILE TAKSIM

Detaylı

31/03/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/03/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YAPI VE KREDI BANKASI A.S.'NIN 31/03/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YAPI VE KREDI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHL ITIBARI

Detaylı

04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 04/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHI ITIBARI tle TURKISH BANK

Detaylı

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEOERLER A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

TURKISH BANK A.$.' NIN

TURKISH BANK A.$.' NIN TURKISH BANK A.$.' NIN 31/03/2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI LE TURKISH BANK A.$.'NIN

Detaylı

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARiHi

Detaylı

FiNANS YATIRIM MENKUL DEZ ERLER A.S.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI

FiNANS YATIRIM MENKUL DEZ ERLER A.S.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI FiNANS YATIRIM MENKUL DEZ ERLER A.S.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) FINANS YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

: ÖZYOL HOLDİNG A.Ş YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. : Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşça Sk. No:10 D:12 Maçka-Beşiktaş /İST.

: ÖZYOL HOLDİNG A.Ş YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. : Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşça Sk. No:10 D:12 Maçka-Beşiktaş /İST. ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016-30.09.2016 Ticaret Unvanı : ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. Şirket Adresi : Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşça

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) FINANSBANK A.5.'NIN 30/09/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) FINANSBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI LE FINANSBANK A.$.'NIN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DES,ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı