Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi"

Transkript

1 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza Kanunu nun Bu Suçlara Etkisi Mehmet Altundiş* Giriş * Kamu hizmetlerinin finanse edilmesi için, devletin üstün buyurma gücünü kullanarak zorla tahsil ettişi vergilerin zamanında ve gerçek tutarlarıyla ödenmesi kamu yararı açısından zorunludur. Temelinde zorunluluşun varolması ve karşılışın bulunmaması vergilerin ödenmesinde ortaya birçok sorun çıkarmaktadır. Öncelikle bireyler, satın alma güçlerinde eksilmeye neden olduşu için vergileri ödemek istemezler ya da ödedikleri vergiler karşısında doşrudan fayda saşlayamadıkları için ödemeleri gereken verginin miktarını sürekli azaltmaya çalışırlar. Bu azaltmalar vergiyi doşuran olayı gerçekleştirmemek şeklinde yasal olabileceşi gibi çeşitli teknikler kullanılarak vergiyi doşuran o- lay gerçekleşmiş olmasına karşın bunun saklanması veya azaltmak için çeşitli yollara başvurmak şeklinde yasadışı da olabilir. şşte mükellef veya vergi sorumlularının yasadışı yollara başvurarak vergi kaybına neden olmaları ya da vergi kaybına neden olabilecek hareketlere girişmeleri karşısında vergi suçları ve cezaları ihdas olunmuştur. Vergi suç ve cezaları ise vergi ceza hukukunun ilgi alanına girmektedir. Vergilendirme sürecindeki suç ve cezaları ele alıp inceleyen, temel suç ve cezalar ile cezaların tespiti ve uygulanmasını ele alan vergi ceza hukuku birey ile devlet arasında vergi uyuşmazlıklarının çıkmasına neden olan vergi hukuku alt dalıdır. Bu çalışmada Vergi Usul Kanunu nda yer alan vergi suç ve cezaları ile 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu nun bu suçlara etkisi ele alınacaktır. Vergi Suçu Kavramı Vergi suçunun tanımı Vergi Usul Kanunu nda (VUK) yapılmamıştır. Vergi ceza hukukunun temel kavramı olan vergi suçu; yasalarla ödevli bulunan vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu tarafından ya da vergilendirme işlemlerindeki görevliler tarafından vergi Kanun larında gösterilen maddi ve biçimsel yükümlülüklere aykırı o- larak işlenen fiillerdir 1. Vergi suçunun maddi unsurunu, mükelleflerin, vergi sorumlularının veya vergilendirme işlemlerinde görevli bulunanların Kanun lara aykırı davranışları oluşturur. Manevi unsur ise genel olarak mükelleflerin, vergi sorumlularının veya vergilendirme işlemlerinde görevli bulunanların hukuka aykırı fiilleri ile kurulan psikolojik başdır. Suçta manevi unsur kast veya taksir biçiminde ortaya çıkabilir. Suçlarda asıl manevi unsur şekli, kasttır. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 21. maddesinin 1. fıkrasında Suçun oluşması kastın varlışına başlıdır. denilerek bu esas kabul edilmiştir. Kast ise; suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir (TCK m.21/f.1, c.1). Taksir ise; dikkat ve özen yükümlülüşüne aykırılık dolayısıyla bir hareketin suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir (TCK m.22/f.2). Vergi Suçlarının Temel Özellikleri 1) Vergi suçu sadece vergi yükümlüsü veya sorumlusu tarafından işlenmez. Vergilendirme faaliyetinde yer alanlar tüm ilgililer tarafından işlenebilir. * Avukat, Ankara Barosu. 1 PEHLşVAN Osman, Vergi Hukuku, Trabzon 1999, s Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

2 2) Vergi suçu gerek maddi gerekse biçimsel yükümlülüklere aykırılık şeklinde ortaya çıkabilir. Vergi suçunun oluşabilmesi için devletin vergi kaybına uşraması şart deşildir. Belirli vergi suçları, devletin vergi kaybına uşrama ihtimaline binaen düzenlenmiştir. 3) Vergi suçları ve karşılışında uygulanacak cezalar ancak Kanun la konulur, kaldırılır veya de- Şiştirilir. Bu esas ceza hukukunun en temel ilkesi olan kanunilik ilkesinin, vergi ceza hukukundaki yansımasıdır. Bu ilke uyarınca kanunda tanımlanmamış bir fiil vergi suçu oluşturmayacaşı gibi, kanundaki tanıma uymayan bir vergi suçu da işlenemez. Vergilemede kanunilik ilkesi önemli sonuçları olan genel bir kuraldır. Bu ilkenin en önemli sonucu, idarenin keyfi ve takdiri uygulamalarını engellemesidir. Verginin ancak Kanun la konulması, deşiştirilmesi veya kaldırılması, yürütme organının kanuni dayanak olmaksızın, salt tek taraflı kamu gücü kullanarak idari işlemlerle vergi koymasını engellemektedir. Kanunilik ilkesinin doşal bir sonucu olarak vergi hukukunda kıyas yasaşı da geçerlidir. Bu yasak hem yürütme organını hem de yargı organını ilgilendirmektedir. Yürütme organı, idari işlem ve yorumla kıyas yaparak vergi koyamayacaşı gibi, mahkemeler de önlerine gelen vergi uyuşmazlıklarında ortaya çıkan hukuk boşluşunu kıyas yaparak dolduramayacaktır. Kanunilik ilkesinin dişer bir sonucu da vergi hukukunda irade özgürlüşüne ve sözleşme serbestîsine yer verilmemesidir. Kanunun izin verdişi haller saklı kalmak kaydıyla verginin tarafları arasında yapılan sözleşmeler vergi idaresini başlamaz 2. 2 Danıştay 3. Dairesinin kararına konu olan bir olayda; davacı kooperatif, müteahhitle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre, müteahhidin bir takvim yılı içinde yaptışı işler için yıl sonunda tespit edilen hakedişe göre kooperatife fatura vereceşini, bu hüküm nedeniyle, işin yıllara yaygın olmaması nedeniyle vergi tevkifatı yapılmayacaşını bu nedenle, vergi ziyaı cezası kesilemeyeceşini ileri sürmüştür. Yüksek mahkeme ise, kooperatif ile müteahhit arasındaki sözleşmede yer alan hükmün, Vergi Usul Kanunu nun 8. maddesinin 3. fıkrası karşısında vergi Kanun larıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere mükellefiyete veya vergi sorumluluşuna müteallik özel mukavelelerin vergi dairelerini başlamayacaşını belirterek Mersin 2.Vergi Mahkemesinin aksi yöndeki kararını bozmuştur. Bkz. Da.3D. E.2002/3459, Türk vergi hukukunda vergilemede kanunilik ilkesi geçerlidir 3. Anayasa nın 73. maddesinin 3. fıkrasına göre; Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Kanun la konulur, deşiştirilir veya kaldırılır. Uygulamada Bakanlar Kurulunun, Anayasa nın 73. maddesinin son fıkrasında öngörülen yetkiyi kullanarak, vergi Kanun larında öngörülen oranları, sıfır olarak belirledi- Şine şahit olunmaktadır. ÖrneŞin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 25. maddesine göre; Bakanlar Kurulu, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 12 numaralı bendine göre vergiden müstesna tutulan kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesinin A fıkrasının 8 numaralı bendi gereşince yapılacak tevkifatın nispetini en çok 7 yıl süre ile 0 olarak tespit etmeye yetkilidir. Yasayla, Bakanlar Kuruluna vergi Kanun larında öngörülen vergi oranlarını sıfıra kadar indirme yetkisinin verilmesi, kanımızca Anayasa nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine ve 7. maddesinde düzenlenen yasama yetkisinin devredilmezlişi ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Zira, yasama yetkisini Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanır. Bu yetki devredilemez. Bu nedenle Kanun la, Bakanlar Kuruluna vergi Kanun larında öngörülen vergi oranlarını sıfıra indirme yetkisinin verilmesi, o kanun hükmünün yürürlükten kaldırılmasıyla eşdeşerde etki yaratmaktadır. Çünkü vergi oranı sıfır olarak belirlendişi takdirde, o kanun hükmü uygulanamaz hale gelmektedir. Bu bir nevi yürürlükten kaldırmadır. Kanun ları deşiştir- 3 K.2004/1151, Danıştay Kararlar Dergisi, Yıl:2, Sayı:5, 2004, s. 124 Vergilemede kanunilik ilkesinin iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilki Anayasa nın 73. maddesinin son fıkrasında yer almıştır. Buna göre; Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttişi yukarı ve aşaşı sınırlar içinde deşişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. şkinci istisna ise; Anayasa nın 167. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır. Bu hükme göre; Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve dişer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya Kanun la Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış

3 mek veya yürürlükten kaldırma yetkisi TBMM ye aittir. Bu yetkinin Kanun la Bakanlar Kuruluna devredilmesi anayasaya aykırıdır 4. Vergi Ceza Hukukunda Ehliyet a) Gerçek Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti Kanunda tanımlanmış bir fiili işleyen kimsenin cezalandırılabilmesi için bulunması gereken ehliyete ceza ehliyeti denilmektedir sayılı Türk Ceza Kanunu nun 31. maddesine göre; fiili işledişi sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluşu yoktur. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz, ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir sayılı Türk Ceza Kanunu nun 32. maddesine göre ise; akıl hastalışı nedeniyle işledişi fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneşi önemli derecede azalmış kişiye ceza verilmez. Türk Ceza Kanunu na göre, ceza ehliyeti bulunmayan on iki yaşını doldurmamış bir kişinin veya akıl hastasının Vergi Usul Kanunu m. 9 u- yarınca, vergi mükellefi olması mümkündür. Çünkü Vergi Usul Kanunu na göre; mükellefiyet ve vergi sorumluluşu için kanuni ehliyet şart deşildir. Dolayısıyla bu kişiler hak ehliyetine sahip olduklarından vergi ödeme güçleri dolayısıyla vergi mükellefi olabilirler. Fiil ehliyeti olmayan bu kişilerin vergi mükellefiyeti ve vergi sorumluluşuyla ilgili ödevleri kanuni temsilcileri yerine getirmek zorundadır. Bu nedenle cezai açıdan sorumluluk da kanuni temsilcilere aittir (VUK m. 332). b) Tüzelkişiler Açısından Ceza Ehliyeti Tüzelkişi vergi mükelleflerinin vergi ödevlerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan cezalarda sorumluluk tüzelkişiye deşil; kanuni temsilcilerine aittir. Kanuni temsilciler anonim şirketlerde; yönetim kurulu başkanı ve üyeler, limitet 4 Danıştay 4. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararı ile tevkifat oranının sıfır olarak belirlenmesinin, sadece yapılacak tevkifatla ilgili olduşu ve anılan gelirin beyanına engel teşkil etmedişine karar vermiştir. Da.4D E.2004/348, K.2004/1478, Karar için bkz. gov.tr/e-hizmetler/danıştay Bilgi Bankası (Erişim Tarihi: ) şirketlerde, şirket müdürü, kollektif şirketlerde şirket ortaklarından her biridir. Ancak kaçakçılık suçuna konu olan fiillerin, tüzelkişi adına işlenmesi halinde, ceza tüzelkişinin temsilcisine deşil fiili işleyene kesilecektir (VUK m. 333/ son). Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan Vergi Suçları ve Cezaları Vergi Usul Kanunu nda düzenlenen vergi suçlarının bir kısmı idare tarafından bir kısmı ise ceza mahkemesi tarafından cezalandırılmaktadır. Bu ayrım temelinde vergi ziyaı, genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçları idare tarafından; kaçakçılık, vergi mahremiyetini ihlal ve mükellefin özel işlerini yapma suçları ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılmaktadır. şkinci grupta yer alan suçlar adli yargıyı ilgilendiren vergi suçlarıdır 5. Vergi suç ve cezalarını içeren hükümlerin büyük bir kısmı tarihinde yürürlüşe giren 4369 sayılı Kanun ile önemli deşişikliklere uşramıştır. A) şdari Nitelikteki Vergi Suçları ve Cezaları Bu suçlar nitelişi itibarıyla idari ceza olarak nitelendirilebilir. şdari cezalar, bireylerin ve toplulukların idari düzene aykırı davranışları nedeniyle idarece tertip edilen cezalardır 6. Anayasa nın 38. maddesinin 10. fıkrasına göre, idare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doşuran bir müeyyide uygulayamaz. Bu suçların cezalandırılmasında idare bir bakıma hem taraf hem de yargıç işlevi görmektedir 7. Bu suçlara ilişkin cezaları idari yaptırım olarak nitelendirmek olanaklıdır 8. Bu nedenle bu başlık altında yer alan suçları ceza hukuku anlamındaki suçtan ayırt etmek gerekir 9. Zira idari nitelikli vergi suçları YERELş, Ahmet Burçin, Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası, S.237, s.113 GÜNDAY Metin, şdare Hukuku, Ankara-2004, s. 214 ÖNCEL Muallâ/KUMRULU Ahmet/ÇAİAN Nami, Vergi Hukuku, Ankara-2003, s. 210 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAİAN, s. 210 Bu ayrım temelinde kullanılması gereken kavram ya da kavramlar konusunda doktrinde görüş birlişi bulundu- Şunu söylenemez. Müeyyide, yaptırım, idari ceza kullanılan belli başlı kavramlardır. Bkz. OİURLU Yücel, şdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, 2.Baskı, Ankara-2001, s Biz makalede bu tartış- 170 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

4 nın tespiti ile cezaların kesilmesi, yargısal deşil tamamen idari işlemlerle gerçekleşmektedir. Bu nedenle, idari nitelikli vergi suç ve cezalarını tespit edip, yaptırım uygulayan idarenin, uyguladışı yaptırım idari fonksiyonun bir parçasını oluşturmaktadır 10. Ancak bu esas, ceza hukukunda yer alan temel kuralların bu suçlar için uygulanmasını engellemez. Bu suçlar ancak Kanun la konulur. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kanunilik ilkesi, idari yaptırımlarda da uyulması gereken 11 önemli bir ilkedir. Bu ilke idare hukuku ve idari yaptırımlar alanında ceza hukukuna kıyasla daha büyük bir potansiyel taşıdışından oldukça önemlidir 12. Bu ilke beraberinde kıyas yasaşını da getirmektedir. şdare kıyas yoluyla idari nitelikte yaptırım ihdas edemez 13. şdari nitelikteki vergi cezaları başta Anayasa nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlükle doşrudan ilgilidir. Anayasa nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlükler ancak Kanun la sınırlanabilir. Bu nedenle bir eylemin idari ihlal olarak yaptırıma tabi tutulması, ya yasanın açık tanımlamasıyla ya da yasanın çizdişi sınırlar içinde idari mercie bırakılması ile olmaktadır. şdarenin belirlemesi, yaptırıma tabi olacak eylem ya da davranışı ortaya koymak olarak anlaşılmamalıdır. Aksi halde yaptırımın yasayla konulması şeklinde anayasal zorunluluşun çişnenmesi durumu ortaya çıkar 14. Bu nedenle idari nitelikli vergi suç ve cezaları, ancak Kanun la ya da kanunun açıkça çizdişi sınırlar içerisinde idarece koyulabilir. şdare, yasal bir belirleme ve kanuni dayanak olmadan herhangi bir davranışın yaptırım gerektirdişini takdir edip, bu konuda kural koyamaz, kendilişin- den suç ve ceza yaratamaz 15. Düzenleyici idari işlemlerle suç ve ceza yaratılamaz 16. şdari nitelikteki vergi suçlarının işlenmesi için, kanunda öngörülen fiillerin yapılması yeterlidir 17 ayrıca kast aranmaz. ÖrneŞin vergi ziyaı suçunda vergi kaybının varlışı suçun işlenmesi için yeterlidir. Ayrıca kast aranmaz. 1) Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir (VUK m.341). ahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçe- Şe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir (VUK m.341/f.2). Vergi ziyaı suçu ise, mükellef veya sorumlular tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir (VUK m.344). Vergi ziyaı suçunda mükelleflerin ödevlerini yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri sonucunda vergi kaybına neden olunmaktadır. Danıştay 3. Dairesine göre, vergisini süresinde ödedişi halde beyannamesini süresinden sonra veren mükellef hakkında vergi cezası kesilemez 18. Suçun oluşabilmesi için kast unsurunun gerekip gerekmedişi özellikle tarihinden sonra tartışma konusu yapılabilir. Vergi ziyaı suçunun düzenlendişi Vergi Usul Kanunu nun 344. maddesinde suçun oluşabilmesi için kastın varlışı aranmamaktadır. Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 5. maddesinde Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza Kanun ları ve özel ceza içeren Kanun lardaki suçlar hakkında da uygula maya girmemek için, idari nitelikte vergi suç ve cezaları kavramlarını kullanacaşız. Organik anlamda idare ile fonksiyonel anlamda idare için bkz. GÜNDAY, s. 4vd OİURLU, s. 58 ÖZAY şl Han, şdari Yaptırımlar, s. 31. Aktaran OİURLU, s. 58 Da.1D E.1998/335, K.1998/337. Karar için bkz. Bilgi Bankası (Erişim tarihi: ) OİURLU, s AYMK, E.1996/11, K.1997/4. Karar için bkz.http:// Bilgi Bankası (Erişim tarihi: ) Da.8D, E.1995/4503, K.1997/3471. Karar için bkz. Bilgi Bankası (Erişim tarihi: ) OİURLU, s. 43 Da.3D E.1986/562, K.1986/2118; Aynı yönde Da.7D E.1999/1703, K.2000/485. Kararlar için bkz. Bilgi Bankası (Erişim Tarihi: ) Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış

5 nır. hükmüne yer verilmiştir 19. Bu düzenlemey- le Türk Ceza Kanunu nun yalnızca özel yasalar- da bu konuda bir düzenleme bulunmadışı hal- lerde uygulanabileceşini öngören sınırlama kal- dırılmıştır 20. Bu nedenle özel ceza Kanun larında ya da ceza içeren Kanun larda Türk Ceza Kanunu nun genel hükümler kitabı içinde yer alan özel bir düzenleme olsa da, bu özel düzenleme yerine Türk Ceza Kanunu nun genel hükümleri uygulanacaktır. ÖrneŞin özel ceza kanunu olmamasına karşın, ceza içeren özel bir kanun olması 21 nedeniyle Vergi Usul Kanunu nda düzenlenen suç ve cezalar için Türk Ceza Kanunu nun genel hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu düzenleme idari nitelikteki vergi suç ve cezalar için uygulanacak bir düzenleme deşildir. Bu düzenlemeyle özellikle özel Kanun larda, Türk Ceza Kanunu nun genel hükümlerinden sapan düzenlemeler yerine Türk Ceza Kanunu nun genel hükümleri uygulanarak uygulama birlişi saşlanmaya çalışılmıştır. şdari nitelikte vergi suçları karşılışında uygulanacak yaptırımlar adli deşil idari niteliktedir. şdari nitelikli vergi cezalarında manevi unsuru aranmaz. Eylemin yapılması, ceza uygulanması için yeterlidir 22. Bu nedenle vergi ziyaı suçunun işlenebilmesi için kast unsurunun varlışına ihtiyaç duyulmamaktadır. Doktrinde bu suçun işlenebilmesi için kast unsurunun a- ranmayacaşı kabul edilmektedir 23. Bazı yazarlar sayılı Türk Ceza Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama ekli Hakkında Kanun un Geçici 1. maddesi uyarınca; DiŞer Kanun ların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili Kanun larda gerekli deşişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır sayılı Türk Ceza Kanunu nun 5. maddesine karşılık gelen 765 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 10. maddesine göre Bu kanundaki hükümler, hususi ceza Kanun larının buna muhalif olmayan mevaddı hakkında da tatbik olunur. ÖZBEK Veli Özer, şzmir erhi-açıklamalı/ Gerekçeli/ şçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara-2005, s. 51; CENTEL Nur/ ZAFER Hamide/ ÇAKMUT Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, şstanbul-2005, s. 80 OİURLU, s. 43 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAİAN, s. 211; BşLşCş Nurettin, Vergi Hukuku, 12. Baskı, Ankara-2006, s. 86; ENYÜZ DoŞan, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa-2005, s. 70 ise vergi ziyaı suçunu taksirli suçlara benzetmektedir 24. Vergi ziyaı suçunun cezası, ziya uşratılan verginin bir katına, bu verginin kendi Kanunu nda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendişi tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme faizinin yarısına eklenmesi suretiyle hesaplanır (VUK m.344/f.2). Vergi ziyaına Vergi Usul Kanunu nun 359. maddede sayılan kaçakçılık suçları kapsamına giren fiillerle sebebiyet verilirse bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır (VUK m.344/f.3) 25. Kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannameler için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. Ancak vergi incelemesine başlanılmadan veya vergi matrahının takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasından sonra verilecek beyannameler için bu indirim uygulanmaz (VUK m.344/f.3). Uzlaşılan vergilerde ceza, uzlaşılan vergi tutarına göre düzeltilir (VUK m.344/f.4). Vergi Usul Kanunu nun 344. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, vergi ziyaı cezası hesaplanırken, ziyaa uşratılan verginin bir katına hesaplanan gecikme faizinin yarısı eklenmekteydi. Gecikme faizi oranı ise Vergi Usul Kanunu nun 112. maddesindeki yollama nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu nun 51. maddesine göre belirlenecektir sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu nun son fıkrasına göre ise; Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir. GörüldüŞü üzere vergi ziyaı cezası hesaplanırken, dikkate alınacak olan gecikme faiz oranları yürütme organınca belirlenmekte MUTLUER M.Kâmil, Vergi Genel Hukuku, Ankara- 2006, s. 291 Da.3D E.2004/628, K.2005/1444. Karar için bkz. Bilgi Bankası (Erişim Tarihi: ) 172 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

6 dir 26. Bu durum başta Anayasa nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine, 7. maddesinde düzenlenen yasama yetkisinin devredilmezlişi ilkesine, 38. maddesinde düzenlenen suç ve cezalara ilişkin esaslara, 73. maddesinde düzenlenen vergilemenin kanunilişi ilkesine aykırılık teşkil etmekteydi. Hukuk devletinin temel esaslarından olan suç ve cezaların kanunilişi ilkesi uyarınca, suç, ceza veya ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak Kanun la konulur. Kimseye işledişi zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadışı bir fiilden dolayı ceza verilemez; kimseye suçu işledi- Şi zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha aşır bir ceza verilemez. Ancak yukarıda anılan düzenlemede ziyaa uşratılan verginin bir katına eklenecek olan cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan gecikme faizi oranının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi 27 ve bu belirlemenin ne zaman yapılacaşının bilinmemesi başlı başına suç ve cezaların belirlilişi ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca Kanun la konulması gereken ceza ve ceza güvenlik tedbirlerinin Bakanlar Kurulunca düzenlenmesi, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olup devredilemeyeceşini düzenleyen Anayasa nın 7. maddesine de aykırıdır. Nitekim Ordu Vergi Mahkemesinin Son olarak 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, gecikme zammı ve gecikme faizi oranı %2,5 olarak belirlenmiştir. RG , S Gecikme faizi veya gecikme zammı oranlarının Bakanlar Kurulu nca deşiştirilmesi, Anayasa nın 73. maddesinin son fıkrasının öngörülü bir uygulaması olarak kabul edilemez. Anayasa nın 73. maddesinin son fıkrasına göre; Vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle, oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttişi yukarı ve aşaşı sınırlar içinde deşişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu na verilebilir. Ancak vergi ceza hukukunda suçlara, cezalara, ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine veya ceza ile güvenlik tedbirlerine etkisi olabilecek hususları düzenleyen Kanun larda Bakanlar Kuruluna muaflık, istisna, indirim veya oran belirleme yetkisi verilmesi Anayasa nın 38. maddesinin 1. ve 3. fıkralarına aykırılık teşkil eder. Bu nedenle vergi ceza hukukunun konusu oluşturan suç, ceza, ceza yerine geçebilecek güvenlik tedbirlerinin veya ceza ile güvenlik tedbirlerine etkisi olabilecek hususların, Bakanlar Kurulunca deşiştirilmesi mümkün deşildir. gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun, 4369 sayılı Kanun la deşişik 344. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan bu ceza ziyaa uşratılan verginin bir katına, bu verginin kendi Kanunu nda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendişi tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112. maddesine göre ziyaa uşratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur hükmünün Anayasa nın 2, 7, 10, 11, 38 ve 73. maddelerine aykırı olduşu iddiasıyla yapmış olduşu itiraz başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi E.2001/3, K.2005/4 sayılı kararıyla başvuruyu kabul etmiş, Vergi Usul Kanunu nun 344. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmü Anayasa nın 2 ve 38. maddelere aykırı bularak iptal etmiştir. Yüksek mahkemeye göre; Anayasa nın 38. maddesinin birinci fıkrasında Kimse, işledişi zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadışı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işledişi zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha aşır bir ceza verilemez, üçüncü fıkrasında da Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak Kanun la konulur denilmiştir. ştiraz ko- nusu kuralda düzenlenen vergi ziyaı cezası, ver- gi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük ka- rakteri taşımayan, ancak vergi ziyaı suçu işleyen- lere öngörülen bir yaptırımdır. Bu durum göze- tildişinde cezanın hesaplanmasında esas alınaa- cak olan oranların yasayla belirlenmesi gerektişi kuşkusuzdur. Kuralda, ziyaa uşratılan verginin bir katına eklenecek olan cezanın hesaplanmaa- sında esas alınacak olan gecikme faizi oranının Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman belirlenee- ceşinin bilinmemesi ve bu durumun sonuçta öngörülecek ceza miktarında belirsizlişe yol a- çacak olması, Anayasa nın 38. maddesinde sözü edilen ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbir- leri ancak Kanun la konulur ve 2. maddesindeki hukuk devleti ilkelerine aykırılık oluşturur. A- çıklanan nedenlerle kural Anayasa nın 2 ve 38. maddelerine aykırıdır. şptali gerekir 28. şptal kararından sonra 5479 sayılı Kanun la vergi ziyaı suçunun cezası yeniden düzenlenmiştir.. Buna göre vergi ziyaı suçunu işleyenler için ön- 28 AYMK, E.2001/3, K.2005/4, RG , S Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış

7 görülen ceza; ziyaa uşratılan verginin bir katı o- larak belirlenmiştir. Bu ceza vergi ziyaına kaçakçılık suçlarına neden olan fiillere sebebiyet verilmesi halinde üç kat, bu fiillere iştirak edenler hakkında bir kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için de yüzde elli oranında uygulanacaktır 29. Getirilen bu düzenlemeyle, vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında etkili olan gecikme faizinin uygulamasına son verilmiştir 30. Tek bir fiille deşişik vergiler bakımından vergi ziyaa suçunun işlenmesi halinde her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilecektir 31 (VUK m.335). Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiillerini, dilekçeyle haber veren mükelleflere, vergi ziyaı suçu için öngörülen ceza kesilmez 32. 2) Usulsüzlük Suçları Usulsüzlük suçu, Vergi Usul Kanunu nun 351. maddesinde; Vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan anlaşılacaşı gibi usulsüzlük suçları, vergi hukukundaki usule ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu oluşur. Usulsüzlük suçlarının oluşabilmesi için vergi ziyaının ortaya çıkması şart de- Şildir. Usulsüzlük suçları; genel usulsüzlük suçları (birinci derece usulsüzlük-ikinci derece u- sulsüzlük) ve özel usulsüzlük suçları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. a) Birinci Derece Usulsüzlük Suçları Birinci derece usulsüzlük suçuna neden olan fiiller Vergi Usul Kanunu nun 352. maddesinin RG , S Miktarı kesinleşen ve zamanında ödenmeyen vergi ziyaı cezası için, gecikme zammı uygulamasına ise devam e- dilmektedir (AATUHK m.51/f.3). Bu düzenleme TCK nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima nın bir istisnasını oluşturmaktadır. Fikri içtimada, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en aşır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılmaktadır. Bu haktan yararlanabilmek için; pişmanlık dilekçesinin idarenin incelemeye başlamasından veya suçu öşrenmesinden önce verilmesi ve 15 gün içinde eksik bildirilen gelirlerin beyannamesinin verilecek vergi ve gecikme zammının ödenmesi gerekir. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması Vergi Usul Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doşru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması Ekim sayım beyanında bulunmayan çiftçilerin çaşrıya uymamaları Vergi Usul Kanunu nun kayıt nizamlarına ait hükümlerine uyulmamış olması şşe başlamanın zamanında bildirilmemesi Defterlerin süresi içinde tasdik ettirilmemesi DiŞer ücretler üzerinden salınan gelir vergisinde, tarh zamanı geçtişi halde verginin tarh ettirilmemiş olması Veraset ve şntikal Vergisi Beyannamesi nin 15 günlük ikinci ek süre içinde verilmemiş olması 33 b) şkinci Derece Usulsüzlük Suçları şkinci derece usulsüzlük suçuna neden olan fiiller Vergi Usul Kanunu nun 352. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre ikinci derece usulsüzlük suçuna neden olan fiiller şunlardır; Veraset ve şntikal Vergisi Beyannamesi nin 15 günlük birinci ek süre içinde verilmemiş olması Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde yapılmaması veya istenilen bilgileri ihtiva etmeyecek şekilde yapılması 33 Beyanname verilmemesi esasında vergi ziyaı suçunu oluşturmaktadır. Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi açısından bu konuda farklı bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre veraset ve intikal vergisi beyannamesinin normal beyan süresinden sonraki 15 gün i- çinde verilmesi halinde sadece 2. derece usulsüzlük cezası kesilecektir (VUK m.342, 352/f.2-1). 15 günlük bu süre içinde de beyanname verilmezse, idare mükellefe 15 günlük ikinci bir ek süre vermek zorundadır. Beyannamenin ikinci 15 günlük süre içinde verilmesi durumunda da mükellefe sadece 1. derecede usulsüzlük cezası kesilecektir (VUK m.342, 352/f.2-11). Konuya i- lişkin olarak bkz. Da.1997/3840, K.1998/2940. Karar i- çin bkz. Bilgi Bankası (Erişim Tarihi: ). 174 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007

8 şşe başlama dışındaki bildirimlerin zamanında yapılmaması Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtişi halde alınmamış olması Tasdiki zorunlu olan defterleri tasdik süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdik ettirilmesi Vergi beyannameleri, bildirimler ve vesika düzeninde şekil şartlarına uyulmaması Hesap ve muamelelerin doşruluk ve açıklışını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi c) Genel Usulsüzlük Suçları şçin Öngörülen Cezalar Vergi Usul Kanunu nun 352. maddesi genel u- sulsüzlük suçlarının kanuna başlı cetvele göre cezalandırılacaşını öngörmüştür. Bu cetvelde yer alan ceza miktarları 364 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel TebliŞi yle tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir 34. Genel usulsüzlük fiillerinin re sen takdiri gerektirmesi halinde, cetvelde yer alan cezalar iki kat o- larak uygulanacaktır (VUK m.352/f.1). Genel usulsüzlük suçlarına karşılık verilecek cezalar yandaki tabloda verilmiştir. Tek bir fiille hem genel usulsüzlük hem de vergi ziyaı suçunun işlenmesi halinde bunlara ilişkin cezalardan sadece miktar itibarıyla en aşır olanı uygulanacaktır (VUK m.336). Ancak bunun için, her iki vergi cezasının kesilmesini gerektiren suçların aynı eylemin sonucu olmaları gerekir. d) Özel Usulsüzlük Suçları Özel usulsüzlük suçunu oluşturan fiiller, Vergi Usul Kanunu nun 353. maddesinde düzenlenmiştir. Özel usulsüzlük suçlarına verilecek cezalar 364 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebli- Şi yle birlikte tarihinden itibaren yeniden güncellenmiştir. Buna göre Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, a- lınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek tutarların gösterilmemesi halinde, her bir belge için 139 YTL az olmamak üzere bu belgelere ya- 34 RG , S zılması gerekli tutarın %10 u nispetinde ceza kesilecektir (VUK m.353/b.1) yılında her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek ceza YTL yi geçemez. Mükellefler 1.Sermaye şirketleri 2.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 3.şkinci sınıf tüccarlar 4.Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 5.Kazancı basit usulde tespit e- dilenler 6.Gelir vergisinden muaf esnaf Birinci de- d rece usul- süzlükler şkinci derece usulsüzlükler lükler 75 YTL 43 YTL 49 YTL 24 YTL 24 YTL 12,7 YTL 12,7 YTL 6,4 YTL 6,4 YTL 3 YTL 3 YTL 1,7 YTL Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye BakanlıŞınca düzenlenme zorunluluşu getirilen dişer belgelerin; kullanılmaması, düzenlenmemesi, bulundurulmaması veya gerçeşe aykırı miktarlar üzerinden düzenlenmesi halinde, her bir belge için 139 YTL ceza kesilecektir (VUK m.353/b.2) yılında her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için en fazla YTL; her bir belge nevine ilişkin olarak takvim yılı içinde en fazla YTL ceza kesilecektir. Vergi Usul Kanunu nun 232. maddesinin 1-5 bentlerinde sayılanlar dışında kalanların (tüketicilerin) fatura, gider pusulası, müstahsil makbu- Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZALARI BELLİ OLDU VERGİ SİRKÜLERLERİ Tarih : 24.12.2008 Sayı : 2008/Vergi Usul Kanunu/2 Konu : 2009 Yılında Uygulanacak Vergi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 3.1.2014 5 Başlık Özet SİRKÜLER Vergi Usul Kanununa İlişkin Hadler ve Tutarlar Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

KONU : FATURA DÜZENLEME VE AMORTİSMAN UYGULAMA ALT SINIRI BELİRLENDİ

KONU : FATURA DÜZENLEME VE AMORTİSMAN UYGULAMA ALT SINIRI BELİRLENDİ KONU : FATURA DÜZENLEME VE AMORTİSMAN UYGULAMA ALT SINIRI BELİRLENDİ 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi Gazete de (4. mükerrer) yayımlanan 422 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2005/96 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 19 Aralık 2005 KONU : Vergi Usul Kanunu nda

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V 192 q VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Matrah Veraset

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları

Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları GENEL ŞABLON A BEYANNAMELER VE BİLDİRGELER HAKKINDA GENEL BİLGİ B CEZALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ C KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2015 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2015 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2015 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No Konusu 2014 Yılında Uygulanan Miktar (TL) 2015 Yılında Uygulanacak Miktar (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ 1. KONU Defter ve belge tutmak ve düzenlemek V.U.K 171 nci ve izleyen maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 50

SİRKÜLER NO: 2015 / 50 28 Aralık 2015 SİRKÜLER NO: 2015 / 50 Konu: 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

ELEKTRONİK BEYANNAME, Bu makale Şubat 2009 E-Yaklaşım da yayınlanmıştır. PİŞMANLIK, TECİL EDİLEN KDV VE AY KESRİ I. GİRİŞ

ELEKTRONİK BEYANNAME, Bu makale Şubat 2009 E-Yaklaşım da yayınlanmıştır. PİŞMANLIK, TECİL EDİLEN KDV VE AY KESRİ I. GİRİŞ Bu makale Şubat 2009 E-Yaklaşım da yayınlanmıştır. PİŞMANLIK, TECİL EDİLEN KDV VE AY KESRİ ELEKTRONİK BEYANNAME, I. GİRİŞ Bilindiği üzere mükellefler süresinde veremedikleri beyannamelerini elektronik

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI FATURA KULLANMA MECBURİYETİ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ( 2011 Takvim Yılında Uygulanacak) Fatura Kullanma Mecburiyeti 232 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

1 Gelir Vergisi Kanunu

1 Gelir Vergisi Kanunu 31.12.2013 SİRKÜLER NO: 2013/50 Konu: 2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 02. Vergi Usul Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, Hadler, Tutarlar ve Cezalar

SİRKÜLER 2011 / 02. Vergi Usul Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, Hadler, Tutarlar ve Cezalar 5 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 02 Vergi Usul Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, Hadler, Tutarlar ve Cezalar Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

www.alomaliye.com sayfasından alınmıştır. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 05 Ekim 2009 Cumhur Sinan Özdemir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi -Ankara csnozdemir@gmail.com

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı