DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats"

Transkript

1 ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats Ayþegül Küçük 1, Asuman Gölgeli 2, Mustafa Arslan 3 Abstract Purpose: We aimed to study the effects of age on open field parameters after the behavioural despair test, a depression model, in rats. Materials and Methods: Ten young and ten adult male rats were used. Before and after the behavioural depression session, the animals were individually placed in the open field in order to evaluate behavioural parameters. Results: After the behavioural despair test, all parameters in the open field decreased in both young and old rats, although these decreases were not statistically significant in the old rats (p>0.05). In addition, the decreases in grooming and defecation were not statistically significant in the young rats (p>0.05). All parameters increased in young rats compared to the aged rats in the open field. Statistical differences were found only in line crossings, the indicator of locomotor activity (p<0.05). Conclusion: Behavioural despair test can be a depression model for both young and aged rats, although young rats were more sensitive than old rats in this test. Key Words: Aging; Rat; Immobilization; Depression; Behaviour. Özet Amaç: Çalýþmamýzda sýçanlara, deneysel depresyon modellerinden birisi olan davranýþsal ümitsizlik testi uygulayarak, yaþýn açýk alan davranýþ parametrelerine etkisini araþtýrmayý amaçladýk. Gereç ve Yöntem: 10 adet genç ve 10 adet yaþlý erkek sýçana davranýþsal ümitsizlik ve açýk alan testi uygulandý. Davranýþþsal ümitsizlik testi öncesinde ve sonrasýnda hayvanlara açýk alan testi uygulanarak davranýþ parametreleri test edildi. Bulgular: Genç ve yaþlý sýçanlarda davranýþsal ümitsizlik testi sonrasý kaydedilen açýk alan parametrelerinin hepsinde, ümitsizlik testi öncesi uygulanan açýk alan parametrelerine göre azalma gözlendi. Ancak bu azalma yaþlý sýçanlarda istatistiksel olarak anlamlý bulunmadý (p>0.05). Kaþýnma ve defekasyondaki azalma genç sýçanlarda da anlamlý deðildi (p>0.05).yaþlý sýçanlarýn açýk alan test parametrelerinin hepsinde genç sýçanlara göre azalma gözlendi. Ýstatistiksel anlamlýlýk hayvanýn lokomotor aktivitesini gösteren çizgi geçme sayýsýnda ortaya çýktý (p<0.05). Sonuç: Davranýþsal ümitsizlik testi hem genç hem de yaþlý sýçanlar için bir depresyon modeli oluþturabilirken, genç sýçanlarýn bu teste daha duyarlý olduðu, ayrýca yaþla davranýþ parametrelerinin azaldýðý söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Yaþlanma; Sýçan; Hareketsizlik; Depresyon; Davranýþ. 1,2,3 Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalý, 38039, Kayseri Geliþ tarihi: 11 Mayýs

2 Ayþegül Küçük, Asuman Gölgeli, Mustafa Arslan GÝRÝÞ Davranýþsal ümitsizlik testi genellikle deney hayvanlarýnda antidepresan etkinliði taramak ve yeni ilaçlarýn antidepresan aktivitelerinin olup olmadýðýný kanýtlamak için geliþtirilmiþ bir yöntemdir (1). Deðiþik ebatlarda hazýrlanan cam silindirlerle hem sýçan hem de farelere uygulanabilir. Cam silindir içerisindeki bulunan suya býrakýlan hayvan kurtulmak için yüzme, sýçrama ve dalma hareketleri yapacak, ancak bir müddet sonra hareketsiz kalacaktýr. Ýmmobilizasyon postürü denilen bu durum insanlarýn kaçamadýklarý depresyon durumuyla eþleþtirilmektedir. Ýmmobilizasyon sýrasýnda santral katekolamin seviyesi azalmakta, serotonerjik aktivite fazla deðiþmemektedir (2). Porsolt ve arkadaþlarý, depresyonun hayvan modeli olarak kullanýlan davranýþsal ümitsizlik testinin sýçanlarda ve farelerde türe baðlý olarak deðiþeceðini göstermiþlerdir (3). Ancak literatürde bu testin antidepresanlarýn etkinliðini araþtýrmak için spesifik bir test olmadýðý da ileri sürülmüþtür (4). Baþka bir çalýþmada da bu test ile yükseltilmiþ artý labirent birlikte kullanýlmýþ, anksiyete ve depresyon iliþkisi araþtýrýlmýþtýr (5). Açýk alan, deney hayvanýnýn emosyonel durumuna göre farklý davranýþ sergilediði ve bu davranýþ parametrelerinin gözlenip, deðerlendirilebildiði basit ama güvenilir bir düzenektir. Her tür deney hayvanýna uygulanabilme kolaylýðý taþýr (6, 7). Sunulan çalýþmada genç ve yaþlý sýçanlarda davranýþsal ümitsizlik testi kullanýlarak oluþturulan depresyonun, açýk alan testiyle gösterilmesi amaçlanmýþtýr. Bunun için erkek sýçanlar davranýþsal ümitsizlik testi öncesinde ve sonrasýnda açýk alan testine alýnmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Çalýþmamýzda aðýrlýklarý gr. ve gr arasýnda deðiþen genç (4 aylýk) ve yaþlý erkek (20 aylýk) Wistar Albino sýçanlar kullanýldý. Hayvanlarýn normal olarak almasý gereken oranda yem ve su ihtiyacý karþýlandý. Açýk alan testi, deney hayvanlarýna davranýþsal ümitsizlik testi öncesi ve sonrasýnda uygulandý. Davranýþsal ümitsizlik testi 15 cm si sýcaklýðý 24±1 C olan su ile dolu, 40 cm yüksekliðinde, 21 cm çapýnda cam bir silindirde yapýldý; her bir hayvandan sonra su deðiþtirildi. Deney hayvanlarý su dolu silindir kabýn içerisine yavaþça býrakýldý ve 15 dakikalýk test süresi içinde ne kadar hareketsiz kaldýðý gözlendi. Sudan çýkarýlan sýçanlar kaðýt havlu yardýmýyla kurutularak sýcak bir ortama býrakýldý (8). Bu þekilde depresyon oluþturulan sýçanlar yaklaþýk 1 saat sonra tekrar açýk alan düzeneðine alýndý. Açýk alan düzeneði zemini 16 eþit kareye bölünmüþ, 100x100x30 cm ebatlarýnda saydam olmayan pleksiglas bir kutudur (7). Dört dakikalýk deney süresi içinde sýçanlarýn çizgi geçme, arka ekstremiteleri üzerinde yükselme, kaþýnma, defekasyon sayýlarý kaydedildi. Sýçanlar bulunduklarý kareyi dört ekstremiteleri ile terk edince bir kare geçmiþ olarak kabul edildi. Her bir hayvandan sonra açýk alan düzeneðinin içi % 20 lik alkolle temizlendi. Davranýþ parametresi olarak belirlenen çizgi geçme, arka ekstremiteleri üzerinde yükselme, kaþýnma, defekasyon sayýlarý istatistiksel açýdan deðerlendirildi. Ayný grup hayvanýn davranýþ parametreleri davranýþsal ümitsizlik testi önce ve sonrasý için Wilcoxon T testi, genç ve yaþlý ratlarýn karþýlaþtýrýlmasý için Mann- Whitney U testi kullanýldý. 111

3 Depresyon Oluþturulan Sýçanlarda Yaþýn Açýk Alan Parametrelerine Etkisi BULGULAR Genç ve yaþlý sýçanlarda davranýþsal ümitsizlik testi sonrasý kaydedilen çizgi geçme, arka ekstremiteleri üzerinde yükselme, kaþýnma ve defekasyon sayýlarýnda azalma gözlendi. Ancak bu azalma dört parametre için de yaþlý sýçanlarda istatistiksel olarak anlamlý bulunamadý (p>0.05). Genç sýçanlarda davranýþsal ümitsizlik testi sonrasýnda çizgi geçme ve arka ekstremiteleri üzerinde yükselmedeki azalma anlamlý bulunmuþ (p<0.05), ancak kaþýnma ve defekasyondaki azalma anlamlý bulunmamýþtýr (p>0.05). Genç ve yaþlý sýçanlarýn davranýþ parametreleri karþýlaþtýrýldýðýnda test öncesi deðerlerden çizgi geçme ve arka ekstremiteleri üzerinde yükselmede yaþla ortaya çýkan azalma anlamlý (p<0.05), test sonrasý ise sadece çizgi geçme sayýsýndaki azalma anlamlý (p<0.05) bulunmuþtur. Þekil 1. Genç sýçanlarda davranýþsal ümitsizlik testi öncesi ve sonrasýnda açýk alan parametrelerinin ortalama deðerleri. Þekil 2. Yaþlý sýçanlarda davranýþsal ümitsizlik testi öncesi ve sonrasýnda açýk alan parametrelerinin ortalama deðerleri. TARTIÞMA Kemirgen populasyonlarýnda davranýþsal araþtýrmalar genellikle deney hayvanýnýn öðrenme yeteneði, strese verdiði cevaplar ve psikomotor aktivitelerdeki deðiþikliklerle ilgilidir. Deney hayvanlarýnýn duygusal durumunu gözlemek için açýk alan düzeneði (open field area) geliþtirilmiþtir. Bu düzenek þartsýz korku oluþturulan anksiyete modellerinden biridir (6,9). Çünkü böyle bir ortama yerleþtirilen hayvan kendi ortamýndan farklý bir ortamda bulunduðu için huzursuz olacak ve etrafý keþfetme isteði ile lokomotor aktivitesi artacaktýr. Depresyon modeli olarak kullanýlan davranýþsal ümitsizlik testi ilk olarak Porsolt ve arkadaþlarý tarafýndan farelerde geliþtirilmiþtir (10). Bu testte hareketsiz kalma süresini antidepresan aktiviteye sahip ilaçlar kýsaltmakta, anksiyolitikler etkilememekte, major trankilizanlar ve psikostimülanlar ise bu süreyi uzatmaktadýr (1). Depresyonun nörobiyolojisini araþtýrmak amacýyla sýçanlarda davranýþsal ümitsizlik testi uygulanmýþ, santral dopaminerjik ve alfa adrenerjik aktiviteyi arttýran ilaçlar hareketsiz kalma süresini azaltmýþlardýr (2). Katekolamin aktivitesini azaltan ilaçlar ise hareketsiz kalma süresini arttýrmýþtýr. Seratonini inhibe eden ilaçlar bu süreyi etkilememiþtir (2). Ancak bu modelde kafein, triiodotironin ve pentobarbütalde hareketsiz kalma süresini azaltýnca çok uygun bir antidepresan tarama testi olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr (4). Erkeklerde immobilizasyon süresinin diþilerden uzun olduðu, hem davranýþsal ümitsizlik testinde hem de açýk alan testinde diþilerin daha aktif olduðu bulunmuþ. Ancak bu iki test arasýnda tam olarak anlamlý bir iliþki saptanmamýþtýr. Diþi sýçanlarda östrous siklusunun (proöstrous, östrous, diöstrous-1 ve diostrous-2) farklý bölümlerinde immobilizasyon süresinin farklý olmadýðý gösterilmiþtir (11). Prasad ve arkadaþlarý anksiyete ve depresyonun biyolojik temelini araþtýrmak amacýyla bir çalýþma yapmýþ ve dehydroepiandesteronun sýçanlarda yüksek dozlarda davranýþsal ümitsizliði azaltýrken, düþük dozlarda etkilemediðini bulmuþtur (12). Ayný yýllarda 112

4 Ayþegül Küçük, Asuman Gölgeli, Mustafa Arslan Alonso ve ark. da doðum öncesi strese maruz býrakýlan sýçanlarda motor lateralizasyon, davranýþsal ümitsizlik ve dopaminerjik beyin asimetrisi iliþkisini araþtýrarak, yüksek düzeyde davranýþsal ümitsizlik gösteren sýçanlarýn, düþük düzeyde davranýþsal lateralizasyon gösterdiklerini belirtmiþtir (13). Lazarini ve arkadaþlarý davranýþsal ümitsizlik testinde santral sinir sistemi depresaný olan Croton yaðýnýn immobilizasyon süresini artýrdýðýný göstermiþlerdir (14). Davranýþsal ümitsizlik testi ile depresyon oluþturulan fare ve sýçanlarda davranýþsal ve farmakolojik cevapta türler arasýnda da farklýlýklar gösterilmiþtir (3). Anksiyete ve depresyon modeli arasýndaki iliþki, farelerde zorlaþtýrýlmýþ yüzme testi (davranýþsal ümitsizlik testi) ve yükseltilmiþ T- labirentle oluþturulmuþ, ancak aralarýnda bir iliþki gösterilememiþtir. Yükseltilmiþ T-labirent öncesi davranýþsal ümitsizlik testi yapýlýnca anksiyojenik aktivite 1 hafta sonrasýnda da gözlenmiþtir. Davranýþsal ümitsizlik testi uygulayarak depresyon oluþturduðumuz farelerde son 3 dakikayý deðerlendirmeye aldýðýmýzda 4. ve 5. dakikalarda sadece yaþlý erkekler, genç erkeklerden daha uzun süre hareketsiz kalmýþlardýr. Hareketsiz kalma süresinin uzamasý depresif durumun artmasýný gösterir (5,15). Davranýþsal Ümitsizlik testi ile oluþturulan depresyon sonrasýnda bu deðerler hem genç hem de yaþlý sýçanlarda deðiþmiþtir. Bu bulgular davranýþsal ümitsizlik testinin depresyon oluþturmak için sýçanlarda kullanýlabilir bir yöntem olduðunu destekler. Yaþlý ve genç sýçanlar davranýþ parametreleri açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda, yaþlý sýçanlarýn açýk alan parametrelerinin hepsinde genç sýçanlara göre azalma bulunmuþtur. Bu da yaþla davranýþ parametrelerinin azaldýðýný gösterir. Yaþlanmayla bütün fonksiyonlardaki azalmayla orantýlý olarak lokomotor aktivitenin azalmasý ve strese verilen cevabýn da gençlere göre daha düþük olmasý beklenir. Strese verilen cevaptaki azalma, yaþlý organizmanýn geçmiþinde yaþadýðý stres ile ilgili olabilir. Sonuç olarak, davranýþsal ümitsizlik testi hem genç hem de yaþlý sýçanlar için bir depresyon modeli oluþturabilirken, genç sýçanlarýn bu teste daha duyarlý olduðu söylenebilir.yaþlý sýçanlarýn lokomotor aktiviteleri azalmýþtýr. Yaþlý sýçanlarýn strese verdikleri cevap daha düþüktür. Bizde çalýþmamýzda depresyon modeli oluþturmada kullanýlan davranýþsal ümitsizlik testinin genç ve yaþlý sýçanlarda açýk alan parametrelerini ne þekilde etkilediðini araþtýrmak için testin öncesi ve sonrasýnda deney hayvanlarý açýk alan düzeneðine aldýk. Açýk alan düzeneðinde yaþlý hayvanlarýn lokomotor aktivitesinde azalmayla orantýlý olarak daha az aktif olmalarý, strese daha az cevap vermeleri, daha az duyarlý olmalarý beklenmektedir (6). Çizgi geçme sayýsýndaki azalma lokomotor aktivitedeki azalmayý, arka ekstremiteleri üzerinde yükselmedeki artýþ çevreye ilginin artmasýný ve huzursuzluðu, kaþýnma ve defekasyon sayýnýndaki deðiþiklikler strese verdikleri cevabý gösterir. 113

5 Depresyon Oluþturulan Sýçanlarda Yaþýn Açýk Alan Parametrelerine Etkisi KAYNAKLAR 1. Porsolt RD, Anton G, Blavet N, et al. Behavioural despair in rats: A new model sensitive to antidepressant treatments. Eur J Pharmacol 1978;47: Porsolt RD, Bertin A, Blavet N, et al. Immobility induced by forced swimming in rats: effects of agents which modify central catecholamine and serotonin activity. Eur J Pharmacol 1979; 57: Porsolt RD, Bertin A, Jalfre M. Behavioural Despair in rats and mice: Strain differences and the effects of imipramine. Eur J Pharmacol 1978;51: Schechter MD, Chance WT. Non specificity of Behavioural Despair as an animal model of depression. Eur J Pharmacol 1979;60: Andreatini R, Bacellar LFS. The relationship between anxiety and depression in animal models: a study using the forced swimming test and elevated plus-maze. Braz J Med Biol Res 1999;32: Sprott RL, Eleftheriou BE. Open field behavior in aging inbred mice. Gerontologia 1974;20: Volke V, Soosaar A, Koks S, et al. 7- Nitroindazole, a nitric oxide synhase inhibitor, has anxiolytic- like properties in exploratory models of anxiety. Psychopharmacology 1997;131: Deak T, Bellamy C, Agostino L, et al. Behavioral responses during the forced swim test are not affected by anti-inflammatory agents or acute illness induced by lipopolysaccharide. Behav Brain Res 2005;160: Rodgers RJ, Cao BJ, Dalvi A. Animal models of anxiety: an ethological perspective. Braz J Med Biol Res 1997;30: Porsolt RD, Bertin A, Jalfre M. Behavioral despair in mice: a primary screening test for antidepressants. Arch Intern Pharmacodyn Therap 1977; Alonso SJ, Castellano MA, Afonso D, et al. Sex differences in behavioral despair: Relationships between behavioral despair and openfield activity. Physiol Behav 1989;49: Prasad A, Imamura M, Prasad C. Dehydroepiandesterone decreases behavioral despair in high but not low anxiety rats. Physiol. Behav. 1997;62: Alonso SJ, Navarro E, Santana C, et al. Motor lateralization, behavioral despair and dopaminergic brain asymmetry after prenatal stress. Pharmacol Biochem Behav 1997;58(2): Lazarini CA, Uema AH, Brandao GMS, et al. Croton zehntneri essential oil: effects on behavioral models related to depression and anxiety. Phytomedicine 2000; Mantovani M. Matteussi AS. Rodrigues ALS. Antidepressant-like effect of lead in adult mice. Braz. J Med Biol Res 1999;32:

ncü Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin Beyin 2005 Albert Long Hall, Boğazi

ncü Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin Beyin 2005 Albert Long Hall, Boğazi ncü Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin Beyin - Aralık k Deneysel Öğrenme modelleri Deneysel Davranış Modelleri Ertan Yurdakoş Đstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fizyoloji Çalışma belleği i (working memory) Çalışma

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Atrial Natriüretik Peptidin Kronik Ýmmobilizasyon Stresine Maruz Býrakýlmýþ Sýçanlarda Davranýþsal Umutsuzluk Üzerine Etkisi

Atrial Natriüretik Peptidin Kronik Ýmmobilizasyon Stresine Maruz Býrakýlmýþ Sýçanlarda Davranýþsal Umutsuzluk Üzerine Etkisi ARAÞTIRMA Atrial Natriüretik Peptidin Kronik Ýmmobilizasyon Stresine Maruz Býrakýlmýþ Sýçanlarda Davranýþsal Umutsuzluk Üzerine Etkisi The Effects of Atrial Natriuretic Peptide on Behavioral Despair in

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Depresyon Araþtýrmalarýnda Kullanýlan Hayvan Modelleri

Depresyon Araþtýrmalarýnda Kullanýlan Hayvan Modelleri DERLEME Depresyon Araþtýrmalarýnda Kullanýlan Hayvan Modelleri Koray Baþar 1, Aygün Ertuðrul 2 1 Dr., 2 Yrd.Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Depresyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sayad KOCAHAN 2. Doğum Tarihi: 03.02.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000 Y. Lisans

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliði ve akut faz protein deðerlerine etkisinin karþýlaþtýrýlmasý

Lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliði ve akut faz protein deðerlerine etkisinin karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 75 Lornoksikam, tramadol ve ketaminin anti-inflamatuar etkinliði ve nin karþýlaþtýrýlmasý Pakize Kýrdemir*, Halil Þahin*, Selçuk Kaya**. *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Anesteziyoloji

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Nitrik Oksitin Rolü

Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Nitrik Oksitin Rolü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (1) 23-27, 2010 ORİJİNAL YAZI Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Nitrik Oksitin Rolü Barış UZUNOK, Nevzat KAHVECİ, Güldal GÜLEÇ

Detaylı

Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi

Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi Epilepsi 2007;13(2-3): 66-72 e-posta: ferdogan@erciyes.edu.tr Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluþturulan Kindlingin Davranýþ ve Emosyonel Öðrenme Üzerine Etkisinin Deðerlendirilmesi Assesment of The Effect

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Epilepsi 28;14(3): gruplarýna göre daha sýk görüldüðü bildirilmiþtir. 7,8,9,1,11,12 Farklý çalýþmalarda, dikkat bozukluðu, hiperaktivite, depr

Epilepsi 28;14(3): gruplarýna göre daha sýk görüldüðü bildirilmiþtir. 7,8,9,1,11,12 Farklý çalýþmalarda, dikkat bozukluðu, hiperaktivite, depr Epilepsi 28;14(3): 167-175 e-posta: ayse.karson@kocaeli.edu.tr Absans Epilepsili Sýçanlarda Lokomotor Aktivite, Öðrenme ve Bellek Locotomor Activity, Learning and Memory in Rats with Absence Epilepsy Ayþe

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi 20 ARAÞTIRMA Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioðlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD. Isparta

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

DEPRESYON VE ANKSİYETE:

DEPRESYON VE ANKSİYETE: DEPRESYON VE ANKSİYETE: NE KADAR BENZER? NE KADAR FARKLI? Ulusal Psikiyatri Kongresi 2013, İzmir Dr. Koray Başar Hacettepe ÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Roche Danışman:

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Deneysel olarak elektrik yaralanmasý oluþturulan ratlarda serum prokalsitonin ve kreatin kinaz düzeylerinin doku histopatolojisi ile iliþkisi

Deneysel olarak elektrik yaralanmasý oluþturulan ratlarda serum prokalsitonin ve kreatin kinaz düzeylerinin doku histopatolojisi ile iliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Deneysel olarak elektrik yaralanmasý oluþturulan ratlarda serum prokalsitonin ve kreatin kinaz düzeylerinin doku histopatolojisi ile iliþkisi Correlation of serum procalcitonin

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Sildenafilin Depresyon Benzeri Etkisinin Farelerde Zorunlu Yüzdürme Testi ile De erlendirilmesi

Sildenafilin Depresyon Benzeri Etkisinin Farelerde Zorunlu Yüzdürme Testi ile De erlendirilmesi O.M.Ü. T p Dergisi 23(2): 46 51, 2006 Sildenafilin Depresyon Benzeri Etkisinin Farelerde Zorunlu Yüzdürme Testi ile De erlendirilmesi Elif AKSÖZ *, S.S rr B LGE * *, Mehmet KURT * *, Yüksel KES M * * *,

Detaylı

Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri

Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Leptin Uygulanan Saðlýklý ve Diyabetik Sýçanlarda Yara Dokusu Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri Wound Tissue Malondialdehyde and Glutathione Levels in Leptin Treated

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral

Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral Kentte Ruh Sağlığımız Doç.Dr.Timuçin Oral 08 Nisan 2011 Cuma Kentleşmenin sonuçları... Giray ın öyküsü Beşevler de başladı 08 Nisan 2011 Cuma Giray ın öyküsü Beşevler de başladı 08 Nisan 2011 Cuma Giray

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü

ÖZGEÇMİŞ. GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü ÖZGEÇMİŞ GÜLDAL SÜYEN Fizyoloji Profesörü Doğum Tarihi : 28.10.1967 Doğum Yeri : İSTANBUL İş Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma

Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma Elif Ünal 1, Leyla Gülseren 2, Baþak Tokatlýoðlu

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi

Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Deksmedetomidin ile Saðlanan Antinosisepsiyon Üzerine Flumazenil ve Naloksonun Etkisi The Effects of Flumazenile and Naloxone on Antinociception of Dexmedetomidine Emel

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Akut Fluoksetin Uygulamas ının Kronik İmmobilizasyon Stresi Üzerine Etkileri

Akut Fluoksetin Uygulamas ının Kronik İmmobilizasyon Stresi Üzerine Etkileri Akut Fluoksetin Uygulamas ının Kronik İmmobilizasyon Stresi Mert AKSOY *, Ejder AKGÜN Y İLDİRİM **, Bar ış EKİCİ ***, Murat MENG İ ****, Ertan YURDAKO Ş **** ÖZET Çalışmam ızda kronik immobilizasyon stres

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý.

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý. Fzt. Murat DALKILINÇ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Uzmaný ÝÞYERÝNDE KORUYUCU FÝZYOTERAPÝ VE ERGONOMÝK MÜDAHALE PROGRAMLARI ETKÝNLÝÐÝ* Özet Bilgisayar kullanýcýlarýnda mesleki kökenli kas iskelet

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Anksiyete araştırmalarında kullanılan sıçan davranış modelleri

Anksiyete araştırmalarında kullanılan sıçan davranış modelleri DOI: 10.5472/MMJ.2015.03661.1 DERLEME / REVIEW Anksiyete araştırmalarında kullanılan sıçan davranış modelleri Models of rat behavior used for studies of anxiety Aslı AYKAÇ, Kaya SÜER, Cahit TAŞKIRAN ÖZET

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Major Depresif Bozukluk

Major Depresif Bozukluk Moleküler Modelleme Yöntemiyle Tasarlanan Yeni Monoamin Oksidaz-A Enzim İnhibitörü Selektif 2-pirazolin Türevlerinin Antidepresan Aktivitelerinin Tayini Telli G 1, Salgın-Gökşen U 2, Yalovaç A 3, Çiftçi-Yabanoğlu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sýçanlarda karnitinin yüzme egzersizi dayanýklýlýk süresine etkisi

Sýçanlarda karnitinin yüzme egzersizi dayanýklýlýk süresine etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Sýçanlarda karnitinin yüzme egzersizi dayanýklýlýk süresine etkisi Effect of carnitine on the swimming endurance time in rats Sefa Gültük, Asst. Prof. Dr., MD. sgulturk@yahoo.com

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety DERLEME (Review Article) Küçük A, Gölgeli A DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety Ayşegül KÜÇÜK 1, Asuman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði Evaluation of the Sustained Damage in Brain and Heart Tissues

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001,12 (3), 19-24 AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Şule COŞKUN, Bilge GÖNÜL", Nevin

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Investigation of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis Complex Strains Isolated from Mycobacteriology Laboratory by Agar Proportion

Investigation of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis Complex Strains Isolated from Mycobacteriology Laboratory by Agar Proportion ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Mikobakteriyoloji Laboratuvarýnda Ýzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suþlarýnýn Agar Orantýlama Yöntemi ile Duyarlýlýklarýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Uz. Dr. Ümmühan ALTIN*, Uz. Dr. Lütfü HANOÐLU*, Uz. Dr. Ahmet ALTUNHALKA*, Uz. Dr. Alev KARAGÖZ*, Doç. Dr.

Detaylı

AÐIZ CERRAHÝSÝNDE ANKSÝYETE KONTROLÜ: HASTALARIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ

AÐIZ CERRAHÝSÝNDE ANKSÝYETE KONTROLÜ: HASTALARIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ AÐIZ CERRAHÝSÝNDE ANKSÝYETE KONTROLÜ: HASTALARIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Nurgül KÖMERÝK* Yrd. Doç. Dr. Mehtap MUÐLALI** ÖZET Bu çalýþma, cerrahi iþlem yapýlacak hastalara iþlem hakkýnda bilgi verilmesinin

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

SEROTONERJİK VE NORADRENERJİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI ANTİDEPRESANLARIN DENEYSEL ALKOL KESİLME SENDROMU ÜZERİNE ETKİLERİ

SEROTONERJİK VE NORADRENERJİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI ANTİDEPRESANLARIN DENEYSEL ALKOL KESİLME SENDROMU ÜZERİNE ETKİLERİ SEROTONERJİK VE NORADRENERJİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLİ BAZI ANTİDEPRESANLARIN DENEYSEL ALKOL KESİLME SENDROMU ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr Doç.Dr.Esra.Esra SAĞLAM Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Yrd. Doç. Dr. Ümit TURAL*, Prof. Dr. Emin ÖNDER* ÖZET Monoamin oksidaz inhibitörleri'nin (MAOÝ) genelde depresif bozukluklarýn tedavisinde etkili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Topikal Antiglokomatöz Ajanlarýn Gangliyon Hücre Apoptozuna Etkileri

Topikal Antiglokomatöz Ajanlarýn Gangliyon Hücre Apoptozuna Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Topikal Antiglokomatöz Ajanlarýn Gangliyon Hücre Apoptozuna Etkileri The Effects of Antiglaucomatous Topical Medications on Retinal Ganglion Cell Apoptosis Sarper Karaküçük

Detaylı