Click here to unlock PDFKit.NET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Click here to unlock PDFKit.NET"

Transkript

1

2 26 KULE 2009

3

4 Ç NDEK LER KULE Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran nan Ö renci Kulüpleri Avrupa Birli i Çal flma Grubu Ö renci Kulüpleri Borsa Kulübü Ö renci Kulüpleri Pazarlama Kulübü Mühendislik Fakültesi Koç Üniversiteli ö renciler nternet i kiflisellefltirdi Mühendislik Fakültesi Ödüller ö retim üyelerimize... Mühendislik Fakültesi Dr. Tevfik Metin Sezgin Hukuk Fakültesi Jean Monnet Bursu ile AB ülkelerinde yüksek lisans e itimi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi nden haberler Mezunlar Derne i Mezunlar n buluflma keyfi Ö renci Konseyi Yapt m z çal flmalar Bizden Biri Prof. Dr. Sami Gülgöz Haber Beyo lu nda kad nlar konufluldu nceleme Krizlerin Anas Makale Frankfurt Kitap Fuar nceleme Obama ile esen de iflim rüzgar Haber Kuantum fizi inin alt n ça yeni bafll yor Haber Birlikte Var z Kampanyas Hemflirelik Okulu Haber Briçte baflar m z Sevgi Gönül Kültür Merkezi Kütüphane Sosyal ve entelektüel bir ortam

5 EKTÖRÜN MESAJI R Merhaba... KULE KOÇ ÜN VERS TES ADINA SAH B Prof. Dr. Attila Aflkar YAZI filer MÜDÜRÜ Ayça Yürük ED TÖR Enis Demirba GÖRSEL YÖNETMEN Figen Koç KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay, Dudu Karaman, Aykut Karadere, Cansu Albayrak, Ayflenur Atefl, Caner Aydo an OFSET HAZIRLIK VE BASKI Gezegen Tan t m YAPIM Demirba Yay n ve Tasar m YAYIN KURULU Ayfle Saadet Ar kan Zeynep Aycan Zeynep Odabafl Özden Gür Ali Alper Demir Ebru Tan Sanem Yükselsoy Tekcan Furkan Anarat KOÇ ÜN VERS TES Rumelifeneri Yolu Sar yer stanbul Tel: Sevgili Ö renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar, Bu sene üniversitemizin kuruluflunun onbeflinci y l n kutluyoruz. Verdi imiz e itimle, yetifltirdi imiz ö rencilerle ve bilimsel araflt rmalar m zla kurulufl rüyam z gerçeklefltirmenin mutlulu unu yafl yoruz. Kendimize yeni bir hedef belirledik: Mezunlar m z, ö rencilerimiz, ö retim üyelerimiz, idari personelimiz, velilerimiz, Koç Toplulu u flirketleri ve dostlar m zdan oluflan Koç Üniversitesi camias n harekete geçirerek sizlerin katk lar yla yeni de erler yaratmak istiyoruz. Bu amaçla Koç Üniversitesi Kaynak Gelifltirme Program n hayata geçirerek Birlikte Var z Kampanyas n bafllatt k. Yap lan ba fllarla hem baflar l ve yetenekli ö rencilere destek bursu vermeyi hem de sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katk sa lamay hedefliyoruz. Sizleri birlikte varolman n mutlulu unu üniversitemizi hep birlikte sahiplenerek yaflamaya davet ediyoruz. Koç Üniversitesi, e itime ilk bafllad yer olan olan stinye Kampüsü nde gelece in üst düzey yöneticilerini yetifltiriyor. Yeniden infla edilen kampüse stinye Yönetici E itim Merkezi ad verildi. 15 Eylül 2008 de düzenlenen törenle aç l fl yap lan stinye Yönetici E itim Merkezi nde ö retim, Türkiye de CFA Institute ile program orta olarak iflbirli i anlaflmas yapan ilk program olan Finans Yüksek Lisans Program ile bafllad. Bu merkezin aç lmas yla üniversitemiz sürekli e itim felsefesi ve Türk ifl dünyas na katk da bulunmak aç s ndan çok önemli bir ad m att. Koç Üniversitesi taraf ndan Hollanda stanbul Baflkonsoloslu u ve sveç stanbul Baflkonsoloslu u nun deste iyle düzenlenen Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çal flmalar : Eflitsizlikler, Mücadeleler, Kazan mlar Konferans KÜ Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü nde yap ld Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltirilen konferansa 300 izleyiciye yaklaflan yüksek bir kat l m oldu. Bas n n da yo un ilgi gösterdi i konferansa 30 dan fazla konuflmac kat ld. Bu baflar l konferans n düzenlemesine katk da bulunan herkese çok teflekkür ediyorum. Bildi iniz gibi bütün dünyada yaflanan bir global ekonomik kriz var. Birçok iflletmede ekonomik krizin etkileri yo un olarak görülüyor. Do al olarak biz de üniversite olarak bu krizden pay m za düfleni al yoruz. Kaynaklar m z verimli kullanarak krizi hep birlikte aflabilece imize inan yorum. Koç Üniversitesi ailesini, ö renci ve mezunlar m z, akademik ve idari kadromuzdaki tüm üyelerimizi sevgi ve sayg yla selaml yor, esenlikler diliyorum. Prof. Dr. Attila Aflkar Rektör 2

6 Bir seneyi daha yar lad k! G RENC KONSEY Ö üz döneminden bu yana çal flmalar na devam eden Ö renci Konseyimiz art k tecrübe kazanm fl bir flekilde daha sa lam ad mlarla yürüyor. Sene bafl nda üniversitemizde gördü ü eksikliklere göre yap lan p komitelere bölünen Ö renci Konseyi belirlemifl oldu u hedeflere birer birer ulafl yor. Ö rencilerimizin ihtiyaçlar na daha sistemli yaklaflmak için kurulan bu komitelerimiz, Yurt, Yemek, Ulafl m, CIT (Teknik), Akademi, Spor, Kütüphane ve Organizasyon Komiteleridir. K saca geride b rakt m z dönemde komitelerimizin yapt klar yenilikleri size aktarmak istiyoruz. Geçti imiz sene yaflad m z üzücü trafik kazalar n n tekrarlanmamas na son derece önem veren Ö renci Konseyimiz üniversite yönetimimizin de uygun görmesiyle hafta sonu gece yurtlara dönüfl için kullan lan servis saatlerini ve say lar n de ifltirerek kullan m seviyesini üç kat na ç kartt. Her hafta sonu say s 200 ün üzerindeki ö rencimizin kulland yeni servis sistemimiz Ulafl m Komitemizin en uygun saatleri bulmas yla baflar ya ulaflt. Yemek Komitesi nin okulumuzdaki kafeteryalarla düzenli olarak yapt toplant lar ile ö rencilerimizin istek ve flikâyetleri gerekli kurumlara iletildi. Ö rencilerimiz ad na en büyük kazanc m z Yemekçi Kafeterya da hizmete giren kredi kart uygulamas oldu. CIT Komitesi nin uyar lar yla yurtlar bölgesindeki kablosuz internet sistemi aktif hale getirilerek ö rencilerimize kablosuz internet imkân sunuldu. Ö rencilerimizin sosyal aktiviteleriyle ilgilenen Organizasyon Komitesi nin baflar s yla bu seneki Ö renci Konseyi Partisi yabanc bir sanatç n n okulumuza davet edilmesi ile 13 Kas m tarihinde gerçeklefltirildi. Ayr ca gelenekselleflen Y lbafl Partimizi bu sene 24 Aral k Çarflamba akflam Taksim deki Kulüp Ghetto da gerçeklefltirdik. Çekilifllerle çeflitli hediyelerin de da t ld Y lbafl Partisi nde ö rencilerimiz final s navlar dönemi öncesinde moral buldular. Organizasyon Komitemizin baflar yla sonuçland rd bu etkinliklerde üniversitemiz ö rencilerinin birbirleriyle kampüs içindeki ve d fl ndaki iliflkilerinin kuvvetlendi ine ve bu organizasyonlar n aile yap m zda önemli rol oynad na inan yoruz. Kurban Bayram tatili döneminde Koç Üniversitesi ö rencileri taraf ndan s kça kullan lan havaalan na gidifl tarih ve saatleri adresinden yap lan anket ile belirlenerek Ulafl m Komitesi taraf ndan havaalanlar na bu tarih ve saatlerde servis kald r ld. Bugüne kadar geride b rakt m z çal flmalar n birkaç n böylece sizlere anlatt ktan sonra biraz da yak n tarihlerde gerçeklefltirmek istedi imiz planlar m zdan bahsetmek istiyoruz. Sene bafl nda üniversitemizde gördü ü eksikliklere göre yap lan p komitelere bölünen Ö renci Konseyi belirlemifl oldu u hedeflere birer birer ulaflmaya bafllad. fiubat ay nda bafllayan bahar e itim dönemimiz ile birlikte ö rencilerimizin üniversitemizdeki yemek alanlar ndan ne derece memnun olup olmad n belirleyecek anketler düzenleyece iz. Bu anketlerde alaca m z sonuçlarla ö rencilere daha iyi hizmet verilmesine katk da bulunaca m za inan yoruz. Att m z ve ataca m z her ad m m zda Koç Üniversitesi ruhunu ö rencilerimiz ad na nas l daha ileriye tafl yaca m z düflünerek hareket ediyoruz. Bu sene May s ay nda düzenlemek istedi imiz Uluslararas Spor Festivalimize de bu amac m z gerçeklefltirmekte bize yard mc olacak bir organizasyon gözüyle bak yoruz. Baflar l bir organizasyon gerçeklefltirerek gelecek senelerde de devam edecek geleneksel bir festivale ön ayak olma fikri bizlere heyecan veriyor. Üniversitemizde bu organizasyon için yeni bir Spor Festivali Kulübü kurduk ve çal flmalar m z sürüdüryoruz. Spordan bahsetmiflken masa tenisinden basketbola birçok spor dal nda düzenlenen üniversite içi spor müsabakalar nda Koç Üniversitesi ö rencileri, mensuplar ve çal flanlar galibiyet için ter döktüler. Bir aile olarak güzel anlar yaflad m z bu tarz organizasyonlar n Koç Üniversitesi ruhunu afl lamakta araç oldu una inan yorum. Organizasyonun düzenlenmesinde büyük çaba sarf eden üniversitemiz spor e itmenlerine teflekkür etmek istiyorum. Haz rl k s n f ve birinci s n f ö rencilerimiz için Aral k ay nda yap lan Ö renci Konseyi seçimleri sonras aram za alt yeni arkadafl m z daha kat ld. Arkadafllar m z n kat l m yla bu s n flardaki ö rencilerimizin isteklerine ve sorunlar na daha rahat ulaflaca m z düflünüyorum. Konseyimizin say olarak artm fl olmas daha organize bir flekilde hareket etmemize de yard mc olaca için bahar döneminde Ö renci Konseyi olarak Koç Üniversitesi ailesi ruhunun güçlenmesine katk da bulunacak baflar l çal flmalara imza ataca m za inan yorum. Bizler 2009 y l nda da Koç Üniversiteli olma gururunu bir ad m ileriye tafl yabilmek için ö renciler olarak üzerimize düflen görevi gerçeklefltirmeye haz r z. Ayr ca Koç Üniversitesi ö rencileri ad na, ailemize kat lan ve gelecek e itim ö retim y l ndan itibaren yeni rektörümüz olarak görevine bafllayacak olan Say n Prof. Dr. Umran nan a aram za hofl geldiniz demek istiyorum. Kule dergimizin bu seneki ilk say s arac l yla tüm Koç Üniversitesi ailesine iyi y llar diliyorum. Yeni y l n hepimize baflar getirmesi dileklerimle Furkan Anarat Koç Üniversitesi Ö renci Konseyi Baflkan 3

7 AMPÜSTEN NOTLAR K Sosyal psikolojinin kurucusu Çi dem Ka tç bafl na bir ödül daha T ürkiye Bilimler Akademisi Kurucu üyesi ve KÜ Psikoloji Profesörü Çi dem Ka tç bafl bu kez, çocuk, aile ve kültür etkileflimi üzerine yapt araflt rmalar ndan ötürü Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü ve Araflt rma Uygulama Merkezi Çocuk Kültürü Bilim oç Üniversitesi nde endüstri taraf ndan desteklenen ilk kürsü olan Migros Pazarlama Kürsüsü ne, marka yönetimi ve tüketici odakl pazarlama alan nda yapt çal flmalardaki üstün baflar lar ndan ötürü, Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canl atand. Prof. Canl, Migros Pazarlama Kürsüsü Profesörü Ödülü ne lay k görüldü. lk defa ihdas edilen bu ödül, Ka tç bafl n n son 25 y l içinde Türkiye de ve dünya da insan geliflimi, aile ve sosyo-ekonomik-kültürel ö eleri inceleyen araflt rmalar ve kuramsal katk lar için verildi. Sosyal/kültürel psikoloji alan nda dünya çap nda olarak, akademik pazarlama araflt rmalar n n ifl dünyas na tan t lmas ve en son pazarlama yaklafl mlar n n ö retilmesi konusunda çal flmalar n befl y l boyunca sürdürecek. Endüstri, ifl dünyas ve akademi aras nda bir köprü oluflturmay amaçlayan Canl, sektörde uzmanl n kan tlam fl olan Ka tç bafl, kültürleraras psikolojinin kurucular aras nda yer al yor. Bu alanda yapt çok say da araflt rma ve yay nla uluslararas bir sayg nl a sahip olan Ka tç bafl, ö rencileri taraf ndan da ilgi ile takip edilen bir akademisyen. Migros Pazarlama Kürsüsü ne ö retim üyemiz Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canl atand K bilgi yay l m n n artmas na da katk da bulunmay hedefliyor. Koç Üniversitesi ne 2005 te kat lan Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canl y llar aras nda en önemli bilimsel pazarlama dergilerinde yay n bulunan ö retim üyeleri içinde ilk 50 kifli aras nda yer al yor. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü üniversitemizde Üçüncü Dünya Aç s ndan 1968 in Güncelli i ve Tarihsel Önemi konulu bir konferans düzenlendi. Üniversitemizde 68 Hareketi tart fl ld Hareketi nin 40. y l olmas sebebiyle dünyan n çeflitli akademik merkezlerinde bafllayan tart flmalara destek vermek amac yla Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, Prof. Dr. Fuat Keyman n dan flmanl nda, Aral k tarihlerinde uluslararas bir konferans düzenledi. Koç Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü son s n f ö rencisi Efe Can Gürcan n yönetiminde, GLODEM Araflt rma Merkezi deste iyle düzenlenen Üçüncü Dünya Aç s ndan 1968 in Güncelli i ve Tarihsel Önemi bafll kl konferansa farkl ülkelerden ve çeflitli Türk üniversitelerinden alan nda uzman 30 a yak n akademisyen konuflmac olarak kat ld. oanna Kuçuradi KÜ Felsefe Semineri ne konuk oldu Ü niversitemizde, Sosyal ve nsani Bilimler Seminer dizisi kapsam nda, Etik konusunun tart fl ld bir seminer düzenlendi. 4 Aral k Perflembe günü Rumelifeneri Kampüsü nde gerçekleflen seminerde felsefe dünyas n n önemli ismi Prof. Dr. oanna Kuçuradi bir konuflma yapt. Eti e Yaklafl mlar ve Etikte Yaklafl mlar bafll kl konuflmas yla seminere kat lan Kuçuradi nin yan s ra Koç Üniversitesi Felsefe Profesörü Bernard Freydberg de Geleneksel nsan Haklar Üzerine bafll alt nda bir konuflma yapt. Bir di er ö retim üyemiz Yrd. Doç Dr. Patrick Roney ise nsan Haklar n n Ötesi konusunu ele ald. 4

8 Koç Üniversitesi sorumlu yönetici yetifltirecek K oç Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi nin bir giriflimi olan Principles for Responsible Management Education-Sorumlu flletme I nternational Students Society, de iflim program yla yurtd fl ndan gelen ö rencilere Koç Üniversitesi ne daha çabuk al flmalar n sa lamay, onlar n hem Türkiye yi tan malar na yard mc E itimi lkeleri Giriflimi ni imzalad. Böylece Koç Üniversitesi, ö rencilerine, kurumsal vatandafll k ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde e itim verece ini taahhüt etti. Fakülte Dekan Prof. Dr. Bar fl Tan, olurken hem de Türk ö rencilerle de kaynaflmalar na katk da bulunmay amaçlayan bir ö renci toplulu udur y l nda kurulan ISS i bu dönem, dokuz kiflilik bir grup olarak tekrar aktif hale etik de erler ve sorumluluk bilincinin, e itim misyonlar n n temelini oluflturdu unu vurgulayarak, söz konusu deklarasyonu bu bak fl aç s yla imzalad klar na dikkat çekti. Matematik Vakf ndan KÜ ye keda Bilim Ödülü K oç Üniversitesi Matematik Bölümü ö retim üyeleri Doç. Dr. Burak Özba c ve Doç. Dr. Tolga Etgü, Matematik Vakf taraf ndan verilen Masatoshi Gündüz keda Araflt rma Ödülü ne lay k görüldüler. Düflük boyutlu manifold topolojilerine yapt katk lar, kontakt Ozsvath-Szabo de iflmezleri ve aç k kitaplar konular ndaki çal flmalar ndan dolay bu ödüle lay k görülen Özba c ve Etgü ödüllerini 26 fiubat 2009 da düzenlenecek törenle alacaklar. Türkiye de matematik alan nda araflt rmalar n sürdüren seçkin bilim adamlar n n çal flmalar n de erlendirmek ve üstün niteliklerini kamuoyuna duyurarak, bu tür çal flmalar teflvik etmeyi amaçlayan ödül, Türk matemati ine evrensel düzeyde katk da bulunan Prof. Dr. Masatoshi Gündüz keda n n an s n yaflatmak amac yla 2002 y l ndan bu yana genç araflt rmac lara veriliyor. ISS yabanc ö rencilerimize Türkiye yi tan t yor Doç. Dr. Burak Özba c getirdik. Eylül ay nda bugüne kadar düzenledi imiz hem sosyal hem kültürel aktivitelerimiz aras nda Ca alo lu Hamam, Salvador Dali sergisi, Karaoke, Büyükada turu bulunuyor. Ayr ca, Aral k ay nda üniversitemizde bir fuar düzenledik. Bu fuarda exchange ö renciler, kendi üniversitelerini Koç Üniversitesi ö rencilerine tan tma ve exchange program na kat lmak isteyen ö renciler de merak ettiklerini o üniversitelerin ö rencilerine sorma f rsat n buldular. Bunlar n d fl nda kendilerine ve bizlere birer an olmas amac yla, Türkiye deki deneyimleri, an lar n, duygular n ve istedikleri herfleyi yazabilecekleri bir mini y ll k oluflturmay planl yoruz. Bu organizasyonlar n bir k sm her dönem tekrar edilmek üzere belirli aktiviteler ad alt nda bulunacak, ancak her dönem yeni fikirler ortaya ç karaca z ve ö rencilerin de beklentileri do rultusunda bunlara yenileri eklenecek. Koç Üniversitesi flletme programlar nda BM Küresel lkeler Sözleflmesi ne göre e itim verecek. Doç. Dr. Tolga Etgü International Students Society (ISS) de iflim program yla yurtd fl ndan gelen ö rencilere yard mc olmak amac yla çal flmalar na tam gaz devam ediyor. 5

9 H ABER Koç Üniversitesi, stinye de bulunan eski kampüsünü yeniden infla ederek, gelece in üst düzey yöneticilerini yetifltirece i bir yönetici e itim merkezi yaratt. 15 Eylül 2008 de düzenlenen törenle aç l fl yap lan stinye Yönetici E itim Merkezi nde ö retim, Türkiye de CFA Institute ile program orta olarak iflbirli i anlaflmas yapan ilk program olan Finans Yüksek Lisans Program ile bafllad. Yöneticiler için yeni yaflam alan stinye Yönetici E itim Merkezi befl bloktan olufluyor metrekare kapal ve 2,500 metrekare aç k alana yay lan merkezde, bir oditoryum, iki büyük s n f, 20 çal flma odas ve bir büyük toplant odas bulunuyor. Merkezde ayr ca, 32 kifli kapasiteli misafirhane ile 10 daireli rezidans bölümü yer al yor. Böylece, programa kat lacak bireylerin k sa veya uzun vadeli konaklama ihtiyaçlar da karfl lanabiliyor. Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor K oç Üniversitesi, e itime ilk bafllad yer olan olan stinye Kampüsü nde gelece in üst düzey yöneticilerini yetifltiriyor. Yeniden infla edilen kampüse stinye Yönetici E itim Merkezi ad verildi. Merkezde CFA Institute (Chartered Financial Analyst) beraberli inde yürütülecek Finans Yüksek Lisans Program nda finansal ekonomi uzmanlar ve yöneticileri yetifltiriliyor. KÜ Mütevelli Heyeti Baflkan Rahmi M. Koç, üniversitenin kurulufl aflamas nda eski bir kibrit fabrikas iken bafltan yarat larak bir yüksek ö retim kurumuna dönüfltürülen bu yap n n bugün yönetici düzeyinde lisansüstü e itimlerinin verildi i bir e itim merkezi olmas ndan büyük gurur duyduklar n ifade etti. Bu merkezin aç lmas yla üniversitenin sürekli e itim felsefesi ve Türk ifl dünyas na katk da bulunulmas aç s ndan çok önemli bir ad m att n vurgulad. Koç Üniversitesi Rektörü Attila Aflkar, aç l flta yapt konuflmada, kiflilerin kariyer geliflimleri için ve Türkiye yi, hatta tüm dünyay yönlendiren bilgi ekonomisinde iyi birer oyuncu olabilmeleri için ilk s rada bireysel geliflim ve sürekli e itimlerin yer ald n vurgulad. stinye Yönetici E itim Merkezi nin kurulufl amac n n da buradan do du una dikkat çeken Aflkar, bu merkezin kurulmas na deste ini esirgemeyen Vehbi Koç Vakf na teflekkür etti. Merkezde ilk ders finans akademik dönemiyle birlikte aç lan stinye Yönetici E itim Merkezi nde sunulan ilk program Finans Yüksek Lisans Program olacak. Finansal ekonomi alan nda kariyerlerini sürdürmek isteyen orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak tasarlanan program, çal flanlar n n e itimine ve geliflimine önem veren, bu do rultuda onlar finanse eden büyük firmalara da sesleniyor. Ö rencinin teori ve pratik iliflkisini gelifltirmeyi amaçlayan program Türkiye de, özellikle bankac l k sektöründe yaflanan finansal uzman aç n karfl lamay hedefliyor. Merkezin aç l fl nda konuflan Prof. Dr. Bar fl Tan, programa gösterilen yo un ilgiden çok memnun olduklar n ifade etti. Tan, programa bu y l en az yedi sene ifl tecrübesi olan, seçkin Türk flirket ve finans kurulufllar ndan kat lan orta ve üst düzey yöneticilerin kabul edildi ini aç klad. CFA Institute taraf ndan Türkiye de tan nan ilk program stinye Yönetici E itim Merkezi aç l fl töreninde, CFA Institute Avrupa, Ortado u ve Afrika Bölgesi E itim Baflkan Dennis McLeavey ile KÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bar fl Tan aras nda bir protokol imzaland. Buna göre, Koç Finans Yüksek Lisans Program müfredat n n büyük bir bölümü, CFA Institute Program müfredat ve standartlar na uygun olarak verilecek. Bu iflbirli ine iliflkin Dennis McLeavey flunlar söyledi: Koç Üniversitesi nin sundu u Finans Yüksek Lisans Program, dünya standartlar nda bir program. Finansal ekonomi alan ndaki temel bilgileri eksiksiz sunan bu yüksek lisans program, finansal analiz ve araflt rma becerilerini gelifltirmeye yönelik bir e itim veriyor. Entelektüel yo unlu u CFA Institute müfredat ile mükemmel flekilde örtüflece ini düflündü ümüz Koç Finans Yüksek Lisans Program n, Türkiye deki ilk ve tek program orta m z olarak kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararas alanda sayg n bir kurulufl olan CFA Institute un 135 ülkede üyesi bulunuyor. Koç Üniversitesi ise, Türkiye de ilk CFA Institute program orta olarak, Avrupa daki 24 üye üniversite aras nda yer al yor. 6

10 Eylül 2009 da yeni görevine bafllayacak olan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran nan uzun y llar Stanford Üniversitesi Ö retim Üyesi olarak görev yapt. Kendisini tebrik ediyor, baflar lar diliyoruz. Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran nan B aflar l bir bilim adam daha üniversitemizin rektörü olarak seçildi. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti nce yap lan de erlendirme sonucunda, Prof. Dr. Umran nan n akademik y l ndan itibaren Koç Üniversitesi nin yeni rektörü olarak görev yapmas kararlaflt r ld. Akademik baflar s n n yan nda e itimci olarak da tan nan Prof. Dr. nan, görevini dört y l boyunca yürütecek. Görev süresi ikinci bir döneme de uzayabilecek. Prof. Dr. Umran nan, Koç Üniversitesi nde kuruluflundan beri görev yapm fl olan Say n Tamer fiahinbafl ( ), Prof. Dr. Seha Tiniç ( ) ve Prof. Dr. Atilla Aflkar ( ) izleyecek. Ünlü bir bilim adam olarak özellikle uzay iletifliminde kullan lan düflük frekansl elektromanyetik dalgalar konusunda tan nan Prof. Dr. nan, teknolojinin hayata ve uygulamaya geçifli konusundaki çal flmalar yla ve özellikle NASA için yap lan araflt rmalara katk s yla biliniyor. Prof. Dr. Umran nan, henüz kariyerinin bafl nda, 1978 y l nda e itim-ö retimde mükemmellik konusunda üstün hizmet ödülüne lay k görüldü ve çal flmalar pek çok ödüle de er Prof. Dr. Umran nan n lay k görüldü ü ödüller aras nda bu y l ald Uzay letiflim Bilimi nin Oscar olarak kabul edilen Appleton Ödülü de bulunuyor. bulundu. Çeflitli dönemlerde NASA taraf ndan da tak m baflar ödülleri alan nan n kariyerinde, 2008 y l nda ald uzay iletiflim biliminin Oscar olarak kabul edilen Appleton Ödülü de yer al yor. Dünya çap nda ö renci seçme ve yetifltirme konusunda gösterdi i çabalarla da tan nan Prof. Dr. nan, flimdiye kadar birçok doktora ö rencisi mezun etti; uluslararas flirketlere ve akademik dünyaya çok say da parlak ö retim üyesi, araflt rmac ve mühendis kazand rd. Profesör nan n hakemli dergilerde yaklafl k 300 kadar makalesi yay nlanm fl ve bu makalelere yaklafl k kere at f yap lm flt r. Ayr ca iki ders kitab n n yazar olan Umran nan, dünya çap nda konferanslarda ço u davetli olmak üzere yüzlerce sunum yapm flt r. Profesör nan, evli ve iki çocuk babas d r. 7

11 RENC KULÜPLER Ö Avrupa Birli i Çal flma Grubu Koç Üniversitesi nde Avrupa Birli i nin art ve eksilerini tart flan bir platform... 8 Burada Avrupa Birli i tart fl l yor Arda Ozansoy > Uluslararas liflkiler, 4. S n f A vrupa Birli i'nin Türkiye'nin d fl ve iç politikas na etkisi herkes taraf ndan kabul edilen bir gerçek olup bu etki çok de iflik perspektiflerden incelenebilmektedir. Biz, Avrupa Birli i Toplulu u nu kurarken Koç Üniversitesi'nde bu aç lar yans tacak bir platform oluflturmay hedefledik. Ancak süreç içerisinde politik, ekonomik ve sosyolojik analizlerden daha ötede bir Avrupa Birli i gerçekli iyle karfl laflt k. Avrupa Birli i Toplulu u olarak projelerimizi bu çok boyutlu gerçekli i yans tacak flekilde gelifltirmeye odakland k. Bir tart flma platformu oluflturmak toplulu umuzun ilk amac olup bunu gerçeklefltirmek için AB ve Türkiye iliflkilerinde uzman gazeteci, akadamisyen ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerini okulumuza davet etmekteyiz. fiimdiye kadar konuflmac olarak Marmara Üniversitesi'nden Zeki Parlak' ve Sabanc Üniversitesi'nden Bahri Y lmaz ve Meltem Müftüler Baç' a rlad k. Kat l mc ö renciler, bize uzak gibi görünen konularda temel bilgi edinip zengin soru-cevap bölümünde sorular n n cevaplar na ulaflt lar. Bu de erli bilgi paylafl mlar na Aral k ay nda da devam ettik. 2 Aral k'ta Ayflegül Yaraman AB ve Kad n Haklar, 3 Aral k'ta da Bo aziçi Üniversitesi'nden Dilek Ç nar, AB Vatandafll konular nda seminer verdiler. 16 Aral k ta ise Uluslararas liflkiler Bölümü Seminer Serisi ile birlikte düzenledi imiz seminere Dr. Cenk Pala kat ld. Panelde Türkiye nin enerji politikalar ndaki önemli rolü hakk nda bilgi edindik. kinci dönemde de gerçekleflecek seminerlerimize ilgilenen tüm arkadafllar m z bekliyoruz. Yeni tecrübeler AB ile ilgili konferanslarda Koç Üniversitesi'ni temsil etmek toplulu umuzun bir di er hedefidir. 8-9 Kas m'da stanbul'da düzenlenen Kültürleraras Diyalog Konferans na bu hedefimiz do rultusunda kat ld k. Üç gün süren bu konferansta uzun bir süre kanl çat flmalar n oda Balkanlardan gelen kat l mc lar diyalo un kriz çözülmelerindeki rolü üzerinde tart flt lar. Avrupa Birli i'nin kriz süreçlerindeki rolü hakk nda zengin bir fikir al flverifli yapma imkan m z oldu. Ayr ca AB'nin gençlik politikas uyar nca gelifltirdi i gençlik projeleri hakk nda bilgi edindik. Konferansta bu konu üzerinde çal flmalar yapan devlet organlar yla tan flarak destek sözü ald k ve tecrübe edindik. Kat ld m z bu organizasyonda Türkiye de ve Avrupa da fevkalade etkin bir gençlik oldu unu gördük. Gençlik hareketlerinin sosyal yap üzerindeki olumlu etkilerini gerçeklefltirilmifl projeleri görerek daha net anlad k. Bu projelerin en önemli özelli i ise çeflitli milliyetlerden gençlerin kat l m yla gerçeklefltirilmeleriydi. Yap lan çal flmalar n, toplumlararas anlaflmazl klar n bar flç yollardan adaletle çözümlenmesi için gelece e bir yat r m olarak görülmesinden dolay istekli insanlara birçok kap aç k durumda. Ülkemizde ve uluslararas alanda bu kriz noktalar n en iyi flekilde çözümlemenin görevimiz oldu unun fark nda, AB Toplulu u olarak bu projelerde aktif rol almaya çal flaca z. Avrupa Birli i ni sadece ekonomik amaçl bir organizasyon olarak görmek yerine onu toplumun daha ileriye gitmesi için imkanlar sunan bir organizasyon olarak de erlendirmek Türkiye de toplumsal sorunlar çözmek için bize bir pencere aç yor. AB ye politik duruflumuz ne olursa olsun, bu imkanlar n toplumumuzda somut ve olumlu etkileri oluyor. AB Toplulu u olarak AB nin olumlu ya da olumsuz tüm yönlerini tart flmak ve bunu konular nda uzman kiflilerin bilgi paylafl mlar yla daha güvenilir bir platformda yapmak niyetindeyiz. Sadece bu bilgiyle de kalmay p bu bilgilerin gerçekteki yans malar n da deneyimlemek amac nday z. E er siz de bu konularla ilgileniyorsan z, toplulu umuza bekliyoruz.

12 Borsa Kulübü bu y l 120 den fazla üyenin kat l m n sa lam fl durumda. Üstelik bu y l kad n üye kat l m n di er bütün y llar n üzerine ç karmay baflard. Yani kulüp üyeleri art k sadece kravat takm yor, etek de giyiyor. Art k sadece kravat takm yoruz Cansu Afl kc ( flletme Bölümü), Melis Arzu Yi itbafl (Psikoloji Bölümü) Ö ncelikle Borsa Kulübü olarak 2009 a büyük bir kat l mla bafllaman n mutlulu u içerisindeyiz. Bu y l 120 den fazla üyenin kat l m n sa lam fl bulunmaktay z. Üstelik bu y l kad n üye kat l m n di er bütün y llar n üzerine ç karmay baflard k. Sadece erkeklerden oluflan Borsa Kulübü günleri sona erdi. Art k kat l mlar m z bütün ö rencilerimizin dikkatini çekiyor ve art k sadece kravat takm yoruz. Biz de sizlerin ilgilerini bofla ç karmamak ad na etkinliklerimizin kalitesini ve devaml l n en iyi flekilde idame ettirmeye çal fl yoruz. Bu y l borsa seminerimizin ilki Murat Kayacan n 21 Ekim de kat l m yla gerçekleflti. lk seminerimizin konusu Ulusal Sermaye Piyasas ve Borsa idi. Az msanamayacak bir kat l mc kitlemiz vard. Daha sonraki seminerlerimiz ise Doç. Dr. Recep Bildik, Levent Bilgin, Yusuf Mu alo lu, Ercan K ran ve Murat Bolat ile devam etti. Bu seminerlerde Hisse Senetleri Piyasas ve flleyifli, Endeksler ve Aç l fl Fiyatlar, Kotasyon, Halka Arz ve Borsada fllem Görme, Tahvil ve Bono Piyasas fllemleri ve Uluslaras Tahvil Piyasalar bilgilendirmelerinden olufluyordu. 11 Kas m Borsa Kulübü nün etkinlikleri seminerler, MKB ye gezi, e itimler ve Paintball ile devam ediyor. tarihinde seminer etkinliklerimizi yine Murat Kayacan ile Kariyer Planlama hakk nda yapt m z bir seminerle sonland rd k. Kulübümüzün aktiviteleri tabii ki seminerlerle s n rl kalmad ; etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde foreks e itimi ile ilgili sizleri bilgilendirecek sizlerden rezervasyon almaya bafllaca z. Ayr ca ikinci dönem, IMKB nin stinye Kalesi ne yapaca m z gezi sayesinde borsa ile ilgili bilgilendirmelerimize ve e itimlerimize biraz da okul d fl nda devam etme olas l bulaca z. Tüm bunlar n yan nda yo un geçen okul hayat na biraz ara verip Borsa Kulübü olarak birbirimizi tan mak ve biraz da e lenmek ad na sizleri art k klasikleflen Paintball organizasyonlar m zla buluflturaca z. Yönetim kurulu olarak ilginiz için size flimdiden çok teflekkür ediyor kat l mlar n z n devam n diliyoruz. Fikirleriniz istekleriniz ve geri bildirimleriniz için bize SOS-B09 nolu kulüp odam zdan ulaflabilirsiniz. 9

13 RENC KULÜPLER Ö 2001 den beri faaliyetlerine tam gaz devam eden Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü seminer, panel, case yar flmas, e itim kamp gibi çeflitli akademik ve sosyal etkinliklerle üniversite ö rencilerini pazarlama dünyas ile buluflturuyor. Pazarlama Kulübü nün 2009 aktiviteleri aras nda Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Marketing Challenge, Bahar tatilinde yap lacak olan Kamp 09 ve her ay gerçeklefltirdi imiz Brush Your Mind panelleri bulunuyor. Pazarlama Kulübü tam gaz Fulya Kabacam > Pazarlama Kulübü Baflkan, Bilgisayar Mühendisli i P azarlama Kulübü, 1 Ekim 2001 tarihinde Koç Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Türkiye nin ilk ve tek pazarlama kulübü olmakla birlikte, üniversitemizde, lisans ve yüksek lisans ö rencilerini bir araya getiren ilk ö renci kulübüdür. Pazarlama Kulübü nün y l itibar yla 70 i aktif toplam 150 üyesi bulunmaktad r. Misyonumuz, baflta Koç Üniversitesi Kulüpte her üyenin aktif kat l m na önem verilmekte, üyelerin deneyim kazanmas ve f rsatlarda öncelikle yararlan lmas öngörülmektedir. Tüm etkinlikler amatör bir ö renci kulübü ve paylafl m ruhuyla fakat profesyonel bir tak m çal flmas ve kurumsal esaslarla yürütülmektedir. Pazarlama Kulübü kuruluflundan beri gerçeklefltirdi i önemli faaliyetlerle baflar s n kan tlam fl ve üniversitenin en iddial, en kat l mc ö renci kulübü olmakla kalmam fl ad n tüm Türkiye ye duyurmufltur. Kulübümüz pazarlama ve ifl dünyas yla ö rencileri buluflturarak organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. 28 Kas m da gerçeklefltirdi imiz Innovations in Marketing: Pazarlamada Yenilikçilik adl seminerimize dünyaca ünlü pazarlama gurusu Rajesh Chandy ana konuflmac, Garanti Bankas Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Sezgin ve Sony Eurasia Genel Müdürü Mohsen Noohi sektör konuflmac s olarak kat ld lar. Kulübümüzün 2009 aktiviteleri aras nda yer alan Marketing Challenge Mart 2009 da Sony sponsorlu unda düzenlenecek. Marketing Challenge aktivitemizde Türkiye nin çeflitli üniversitelerinden ve yurtd fl ndan ö rencileri biraraya getirip case ler haz rlamalar n isteyece iz. Bahar tatilinde düzenleyecek oldu umuz Kamp 09 ö rencileri olmak üzere Türkiye nin her aktivitemizde ise Türkiye genelinde yaklafl k yerindeki pazarlama ile ilgilenen üniversite 100 ö renciyi kampüsümüzde misafir edip, ö rencilerini pazarlama dünyas ile yaklafl k 20 üst düzey yöneticiden pazarlama tan flt rmak ve ayn zamanda pazarlama e itimi almalar n sa layaca z. Ayr ca her dünyas n da genç yeteneklerle ay P&G sponsorlu unda Brush Your Mind buluflturmakt r. Pazarlama Kulübü seminer, Panelleri ad alt nda oturumlar m z panel, case yar flmas, e itim kamp gibi sürmektedir. Bu oturumlar kapsam nda sene çeflitli akademik ve sosyal etkinlikler bafl ndan beri P&G de kariyerlerini sürdüren düzenleyerek misyonunu Koç Üniversitesi mezunlar n ve e itimciyazar Taner Özdefl i misafir gerçeklefltirmektedir. ettik. 10

14 ÜHEND SL K FAKÜLTES M Gelece in internetini flekillendiren uluslararas yar flmada Koç Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Soldan sa a: Bar fl Can Dayl k, F rat Gelbal, Murat Deniz Oktar Koç Üniversiteli ö renciler nternet i kiflisellefltirdi sviçre'nin Lozan kentinde, internet teknolojisinin yak n gelece ine yön vermek amac yla düzenlenen Strands Call for Recommender Start-ups yar flmas nda, Koç Üniversitesi nden kat lan, Türk ö renci ekibi, konular nda uzman güçlü rakiplerinin önüne geçerek üçüncü oldu. ki senelik bir çal flman n sonucu olan ve Koç Üniversitesi ö rencisi ve mezunu alt Türk ö renci taraf ndan gelifltirilen letken Projesi nin ilk prototipi gurubun üç üyesi taraf ndan Koç Üniversitesi lisans e itimi bitirme projesi olarak haz rlanm flt. Daha sonra gelifltirilen proje bu y l di er dört grup üyesi taraf ndan Lozan da temsil edildi. Yar flmada dünyan n çeflitli ülkelerinden eczac l k, kozmetik, video içeri i, çevrimiçi ortam içeri i, insanlar ve iliflkiler, televizyon içeri i, arama, etkinlik, sosyal ba lant lar, reklam, konum bazl servisler, gezi ve yemek konular üzerine gelifltirilen projeler yar flt. Kullan c lar kiflisel olarak tan yarak, onlara özel içerikler sunan tavsiye motoru yar flmas na, 15 ülkeden toplam 68 bilim adam ve giriflimci, 26 projeyle kat ld. Koç Üniversitesi ekibi, ço u doktora dereceli rakipleri aras nda en genç kadroya sahip tak m olarak dikkat çekti ve finale kalmalar büyük heyecan yaratt. Haberler, RSS beslemeleri, sat n alma datalar ve sosyal network hareketleri gibi verileri kullanarak kiflilerin hayat ak fllar n takip edip bu verileri de erlendirerek internet üzerinde gezinti yapan kullan c lar n çeflitli içeriklere kendilerine göre kifliselleflmifl olarak ulaflmalar n sa layan letken Projesi nin, konusunda uzman bilim insanlar ve sektörde deneyimli profesyonellerle birlikte finale kalmas bile büyük heyecan uyand rm flt. Müflterinin ne istedi ini tahmin et! Koç Üniversitesi ekibinden Murat Deniz Oktar letken Projesi ni flöyle anlat yor; Her türlü kaynaktan gelen çok say da içerik var. Kullan c lar hem arad klar içeri e ulaflman n ak ll yollar n ar yor hem de kendilerine sunulacak yeni içerikleri keflfetmek istiyorlar. Tavsiye motorlar kullan c lar n bu ihtiyaçlar na çözüm getirirken firmalar için kâr art r c çözümler sunuyor. Bir firma için müflterilerinin almak isteyebilece i ürünleri önceden tahmin etmek ve onlara tavsiye vermek her iki tarafa da yarar sa l yor. Koç Üniversitesi letken Proje Tak m Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i son s n f ö rencisi Murat Deniz Oktar, Koç Üniversitesi mezunu Murat Natan, Onur Veziro lu, Bar fl Can Dayl k, Koç Üniversitesi mezunu ve TU/e Eindhoven'da yüksek lisans ö rencisi F rat Gelbal ve Koç Üniversitesi Mezunu ve RPI New York'da yüksek lisans ö rencisi Selçuk Atl dan olufluyor. Projenin ve yar flman n detaylar na adresinden ulafl labiliyor. "Strands Call for Recommender Startups" yar flmas yak n gelecekte internete yön verecek teknolojilerin en önemlileri aras nda gösterilen kiflisellefltirme ve tavsiye motorlar konusunda yap ld. 11

15 ÜHEND SL K FAKÜLTES M Koç Üniversitesi nin bol ödüllü ö retim üyesi Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an, bu y l TÜBA- GEB P ten Elektronik alan nda ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl ran Bilgisayar Mühendisli i dal nda ald klar ödülleri Kule ye de erlendirdiler. 12 Ödüller ö retim üyelerimize... Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an Son birkaç y ld r yapt m araflt rmalar m n oda, de iflik uygulama alanlar için düflük hesaplama karmafl kl na sahip, uyarlan r algoritmalar gelifltirilmesi ve bu algoritmalar n ö renme mekanizmalar n n matematiksel analizi oldu. Bu çal flmalar m n TÜBA taraf ndan ödüllendirilmesi benim için hem mutluluk verici hem de teflvik ediciydi. Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an: Koç Üniversitesi nin konular nda uzman ö retim görevlileriyle ayn ortam paylaflmak ve bunun yan nda Koç Üniversitesi nin araflt rmada mükemmellik konusundaki misyonu ve sa lad olanaklar, yapt m araflt rmalarda önemli destek kaynaklar oldu. Araflt rma alanlar m genel olarak Sinyal flleme ve Haberleflme Sistemleri olarak tan mlayabilirim. Daha detayl bilgi vermek gerekirse, özellikle haberleflme sistemlerinde kullan lan ak ll algoritmalar n gelifltirilmesi üzerine çal fl yorum. Bu algoritmalar n en temel niteli i, içinde çal flt r ld sistemin kullan ld çevrenin koflullar n ö renerek, bu koflullar içinde en iyi performansa ulaflmas n mümkün k lan Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl ran: Beni en çok sevindiren, Koç Üniversitesi nde daha da heyecan verici projeler üzerinde çal flabilmem ve ö rencilerimle birlikte etkisi yüksek araflt rma projeleri yapabilmem oldu. uyarlama özelli ini sa lamas. Günümüzde s kl kla kulland m z cep telefonlar n, bu algoritmalar n uygulama örne i olarak gösterebiliriz. Bu telefonlar, içlerinde çal flan uyarlan r algoritmalar yoluyla çevrelerindeki de iflimleri takip ederek, sinyallerindeki bozulmalar buna dayal olarak düzeltirler. Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an kariyeri hakk nda da flunlar söyledi: 1993 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisli i nden mezun oldum. Ayn y l yüksek lisans için ABD de Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisli i bölümüne girdim. Burada 1995 y l nda M.S. derecesi, 1999 da ise doktora derecesi ald m. Bu üniversitedeki asistanl m s ras nda 1997 y l nda Hugh Hildreth Skilling Seçkin Ö renim Asistan Ödülü nü ve 1999 IEEE NSIP Konferans En yi Ö renci Makalesi Ödülü nü ald m. Doktora çal flmalar mdan sonra Silikon Vadisi nde doktora dan flman m n ve ö rencilerinin kurdu u Excess Bandwidth (flu anda Connexant flirketinin parças ) flirketine kat ld m. Bu flirkette simetrik ve asimetrik DSL yonga kümesi üretilmesiyle ilgili olarak uyarlan r algoritma gelifltirilmesi ve donan m tasar m konular nda çal flt m. Buna ek olarak, Kuzey Amerika da uluslararas DSL standartlar n n oluflturulmas yla ilgili toplant larda yer ald m y l nda Koç Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisli i Bölümü kadrosuna kat ld m. Buradaki çal flmalar m s ras nda 2005 y l nda TÜB TAK-KAR YER Ödülü nü, 2007 y l nda Werner Von Siemens Mükemmellik Ödülü nü ve 2008 y l nda da TÜBA-GEB P Ödülü nü ald m. Koç Üniversitesi nin konular nda uzman ö retim görevlileriyle ayn ortam paylaflmak ve bunun yan nda Koç Üniversitesi nin araflt rmada mükemmellik konusundaki misyonu ve sa lad olanaklar, yapt m araflt rmalarda önemli destek kaynaklar oldu. Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl ran TÜBA-GEB P Ödülü nü almaktan çok mutluluk ve gurur duydum. Bu ödül, ö rencilerimle birlikte yapt m z çal flmalar için önemli bir takdir göstergesi. Çal flma oda m z, son y llarda çok önem kazanan çok çekirdekli ifllemciler ve eflzamanl yaz l mlar oldu. Bilgisayar Mühendisli i alan n n gelece i için, çok çekirdekil ifllemciler için güvenilir, yüksek performansl yaz l m üretilebilmesi kritik önem tafl yor. Araflt rma grubum buna yönelik teoriler, teknikler ve yaz l m araçlar gelifltiriyor. Daha genel olarak, leri Tasar m Teknolojileri Merkezi nde karmafl k tasar mlar mümkün k lmak için algoritmik yaklafl mlar gelifltiriyoruz. Gelifltirdi imiz teknikler ve yaz l m araçlar pek çok araflt rma laboratuvar ve flirkette kullan l yor. Ayr ca Amerika ve Avrupa üniversitelerinde ders müfredatlar na dâhil ediliyor y l nda Koç Üniversitesi kadrosuna kat lmadan önce, ilk olarak Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü ndeki doktoram s ras nda, ard ndan çok üniversiteli bir konsorsiyum ve daha sonra bir flirketin araflt rma laboratuvar nda görev al rken pek çok ilginç proje üzerinde çal flma ve teknolojiyi daha ileriye götürme imkan buldum. Beni en çok sevindiren, Koç Üniversitesi'nde daha da heyecan verici projeler üzerinde çal flabilmem ve ö rencilerimle beraber yapt m araflt rmalar n alan m zda önemli teorik ve pratik etkisi olmas oldu. Üniversitemiz araflt rma etkinliklerine ve lisansüstü program na çok önem veriyor. Araflt rma alan nda önde gelen di er kurumlarla ortak çal flmalar da teflvik ediliyor. Koç Üniversitesi nde çal fl rken EPFL, MIT, Microsoft Research, Redmond, WA, ABD ve Bangalore, Hindistan laboratuvarlar nda ziyaretçi araflt rmac olarak çal flma imkân buldum. Ö rencilerimin bu ve benzeri kurumlarda staj ve lisansüstü çal flma f rsatlar oldu. Bütün bunlar n güncel konularda baflar l araflt rma sonuçlar elde etmemize önemli katk lar var. Toplamda yaz l m mühendisli i ve tasar m teknolojileri konusunda küçük ama baflar l ve yenilikçi bir araflt rma grubu kurdu umuza inan yorum. Zeki ve hevesli Koç ö rencileriyle ileride de baflar l araflt rma projelerinde beraber çal flmay heyecanla bekliyorum.

16 De erli bir bilim adam daha üniversitemizde Ocak 2009 dan itibaren Koç Üniversitesi nde görev yapacaks n z. Neden Koç Üniversitesi ni tercih etti inizi anlat r m s n z? Lise, lisans, master, doktora ve post-doktora derken 15 y la yak n bir süreyi yurtd fl nda geçirmifl oldum, ancak bu süre içinde Türkiye'yi yak ndan takip ettim. Özellikle doktoram n son y llar nda çeflitli vesilelerle üniversiteleri ziyaret edip tan ma f rsat m oldu. Koç Üniversitesi'ni ziyaretimde dekan m z Prof. rfladi Aksun bana zaman ay rd ve üniversite hakk nda detayl bilgi edindim. Zaman içinde de iflik vesilelerle ö retim üyeleriyle de tan flma f rsat m oldu. Tercihimin flekillenmesinde araflt rmaya verilen önem, ö retim üyelerine araflt rma için her türlü imkan n sa lanmas ve ö renci kalitesi önemli rol oynad. Ayr ca araflt rma konular m n mevcut ö retim üyelerinin ilgi alanlar yla örtüflmesi ve muhtemel paylafl mlar n oluflturaca sinerji de önemli bir faktör oldu. Sonuçta her biri kendi alan nda dünyada lider olan meslektafllar aras nda olmak heyecan verici. Tabii kampüsün güzelli ini de göz ard etmemek gerek. MIT'deki doktora, Cambridge Üniversitesi ndeki doktora sonras çal flmalar n z ve Koç Üniversitesi'nde yürütece iniz araflt rma program hakk nda bilgi verir misiniz? MIT'deki çal flmam genel hatlar yla yapay zeka kullanarak daha do al ve ak ll bilgisayarinsan arayüzleri oluflturmak olarak tan mlanabilir. Çözmeye çal flt m sorunun temelinde bilgisayarlarla iletiflimimizin hala çok "ilkel" metodlarla yap l yor olmas yat yor. Üzerine yaz lan ve çizilen herfleyi anlayan bir "sihirli ka t" düflünün. Bu ka da bir elektronik mühendisi yeni tasarlad bir devrenin flemas n çiziyor ve çizimi tamamlanan her devre eleman sihirli ka t taraf ndan tan n yor. Mühendisimiz devre çizimini tamamlay nca ka t üzerine özensizce ve gelifligüzel çizilmifl çizgiler kayboluyor ve yerlerini sihirli ka d n temize çekti i kusursuz bir devre flemas al yor. Kullan c n n sözlü bir komutuyla bu sefer sihirli ka t, bir ekrana dönüflerek devremiz çal fl nca neler olaca n görsel olarak bizim için canland r yor. Bu sihirli ka t tarifi sci-fi filmlerinden ç km fl gibi, ama asl nda onu sihirli k lan tek özelli i üzerine çizileni tan yabilmesi. Günümüzde Tablet PC'ler kullan c n n ekran özelli i gösteren bir yüzeye çizim yapmas n mümkün k l yor. Bir devrenin çal fl nca ne yapaca n canland rmak da devre tasar m ve simülasyon programlar yla mümkün. Ancak yap lan çizimleri tan mak bugünün teknolojisi ile mümkün de il. flte benim doktora çal flmam elle yap lan çizimleri tan mak için istatistiksel modellerin gelifltirilmesi üzerine. Araflt rd kça, çizim tan may ilk bak flta ona benzeyen di er problemlerden ay ran çok ilginç özellikler oldu unu keflfettim. Gelifltirdi im istatistiksel modelleri bu farkl l klar da göz önüne alarak dizayn ettim. Cambridge'de de M T'deki gibi insan-bilgisayar arayüzlerini daha kullan labilir hale getirmeye ve yeni iletiflim metodlar gelifltirmeye yönelik çal flt m. Cambridge'de insanlar n yüz ifadelerinin tan nmas ve animasyonu üzerine yo unlaflt m. Yüz ifadeleri, biz fark nda olmasak da, iletiflimimizde çok önemli bir yer tutuyor. Karfl m zdaki insanlar n hissettiklerini ve ifade etmek istediklerini anlamakta yüz ifadelerini do ru okuyabilmenin yeri büyük. Hatta yüz ifadelerini do ru okuyamama baz psikolojik bozukluklar n da iflareti say lmakta. Bu yönden bak nca bütün bilgisayarlar psikolojik olarak biraz sorunlu. Doktora sonras çal flmalar mda sistemlerin kullan c lar n n ruh hallerini okuyup ona göre davranmalar n sa layacak teknikler üzerine yo unlaflt m. Uygulama alan olarak da sürücülerinin durumunu takip edebilen otomobiller üzerinde çal flt m. Bu projemiz Toyota taraf ndan desteklendi. Koç Üniversitesi'nde yukar da sayd m iki araflt rma program da devam edecek. Çizim tan ma projesi için MIT'deki doktora grubumdan iki arkadafl mla Amerikan araflt rma kurumu DARPA'dan ortak bir proje ald k. Projenin birer aya meslektafllar m n bulundu u Texas A&M ve Harvey Mudd College'da yürüyor. Benim pay ma düflen k s m Cambridge'de bafllatt m, Koç'ta devam ettiriyorum. Bunlar n haricinde, haptic arayüzler üzerine ve yapay zeka uygulamalar üzerine Yrd. Doç. Dr. Ça atay Bafldo an ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Yüret ile ortak çal flmalar yapmay planl yoruz. Bunlara ek olarak, kendisi örnek bir akademisyen olan babam Prof. Dr. Fatin Sezgin ile rastgele say üretimi üzerine yapt m z çal flmalar ve üroloji uzman arkadafllar mla yürüttü üm biyopsisiz prostat kanseri teflhisine yönelik baz çal flmalar var. Bunlar da flu anda üzerinde çal flt m ve Koç Üniversitesi nde devam ettirece im projeler. Koç Üniversitesi'nde verece iniz lisans ve lisanüstü dersler hakk nda okuyucular m za bilgi verir misiniz? Bahar 09'da mühendisli e girifl ve istatistik, güz döneminde ise programlama dilleri derslerini verece im (ENGR 100/200, COMP 301). Daha sonraki y llarda kendi araflt rma konular mla ilgili lisansüstü dersler açaca m. Mesela ak ll insan-bilgisayar arayüzleri üzerine tasarlad m bir ders var ki, bilgisayarlarla yukar da örneklerini verdi im türden orijinal birfleyler yapmak isteyen ö rencilere tavsiye ederim akademik y l nda Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne kat lacak olan Dr. Tevfik Metin Sezgin çal flmalar n yapay zeka ve uygulamalar, bilgisayarl görme, bilgisayar grafikleri, ak ll insan-bilgisayar arayüzleri, istatistiksel otomatik ö renme ve bilgisayarl duygu/ifade analizi konular nda sürdürecek. Bahar 09'da mühendisli e girifl ve istatistik, güz döneminde ise programlama dilleri derslerini verecek. 13

17 UKUK FAKÜLTES H Jean Monnet Bursu ile AB ülkelerinde yüksek lisans e itimi Ifl k Önay > Araflt rma Görevlisi Ifl k Önay fikri ve s nai haklar üzerine yüksek lisans e itimini Jean Monnet Burs Program ile Queen Mary University of London da tamamlad. Yaz s nda Jean Monnet Burs Program ndan yararlanman n yollar n ö rencilerimize anlat yor. ve adreslerinden baflvuru belgeleri hakk nda bilgi alabilirsiniz. J ean Monnet (JM) Burs Program n n ö retim y l için verilece ini ilk olarak 2007 y l n n Ocak ay nda Koç Üniversitesi Kariyer Servisi nden gelen bir mail sayesinde ö rendim. Baflvuru sürecini ve s navlar baflar yla tamamlayarak bursa hak kazand m. ngiltere deki Queen Mary University of London da fikri ve s nai haklar üzerine yapt m yüksek lisans e itimimi tamamlad ktan sonra mezun oldu um Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne asistan olarak döndüm. Bu yaz y yazmaktaki amac m söz konusu bursu yüksek lisans e itimini AB ülkelerinden birinde yapmak isteyen Koç Üniversitesi ö rencilerine tan tmak ve baflar l ö rencilerin bu burstan faydalanmas n sa lamak. Jean Monnet bursu, okul ücretinin yan s ra e itiminiz boyunca yapaca n z masraflar da karfl layan karfl l ks z bir burs oldu undan biz ö rencilerin yurtd fl nda yüksek lisans boyunca yaflayabilece i ekonomik s k nt lar en aza indiriyor. Baflvuru süreci sizin toplayaca n z baz belgeleri (baflvuru formu, yabanc dil s nav sonucu vs.) Ankara daki Jean Monnet Yerlefltirme Ajans na göndermenizle bafll yor. Bu bak mdan baflvurmay düflünen ö rencilere ilk tavsiyem hem üniversitelere baflvuru sürecinde hem de burs baflvurusunda ihtiyaç duyacaklar yabanc dil s navlar na bir an önce girip, yeterli bir puan almalar. Baflvuru sürecinde önemli olan bir baflka husus da seçilecek çal flma alan. S nava girdikten sonra hiçbir flekilde de ifltiremeyece imiz çal flma alan AB müzakere bafll klar aras ndan seçiliyor. Ayn flekilde, yurtd fl nda okumak için seçece iniz program(lar), JM burs s nav na girece iniz çal flma alan ile alakal olmal. E er yapt n z baflvuru sonucu bursun flartlar n yerine getirdi inize kanaat getirilirse Ankara da yap lacak yaz l s nava girmeye hak kazan yorsunuz. S navlar Yaz l s navda üç saat içinde sizden e itim görmek istedi iniz yabanc dilde, kompozisyon format nda iki soru cevaplaman z isteniyor. Bunlar n ilki seçti iniz çal flma alan na, sizin kiflisel olarak bu alanla hangi aç dan ilgilendi inize, yurtd fl ndaki e itiminizi tamamlad ktan sonraki planlar n za iliflkin. kinci sorunun ise y llard r yap lan s navlara bak ld nda genellikle Avrupa Birli i ile ilgili çok spesifik olmayan herhangi bir soru Jean Monnet bursu, okul ücretinin yan s ra e itiminiz boyunca yapaca n z masraflar da karfl layan karfl l ks z bir burs oldu undan biz ö rencilerin yurtd fl nda yüksek lisans boyunca yaflayabilece i ekonomik s k nt lar en aza indiriyor. olabildi i anlafl l yor. Özellikle ilk soruyu cevaplamak için yap lacak haz rl kta seçti iniz çal flma alan ile ilgili Türkiye de ve Avrupa Birli i ne üye ülkelerdeki güncel geliflmeleri ö renmenin ve Avrupa Birli i Genel Sekreterli i nin internet sitesinden ulafl labilecek lerleme Raporlar n incelemenin faydal olaca n düflünüyorum. Yaz l s nav baflar yla tamamlayan adaylar son olarak mülakata ça r l yorlar ve seçtikleri çal flma alan nda uzman bir jüri karfl s na ç k yorlar. Bu aflamada da sorulan sorular aday n çal flma alan yla ilgili oluyor ve oldukça detayl olabiliyorlar. Özetle, bursa hak kazanacak adaylar n seçiminde adil ve ciddi bir prosedür uyguland n söyleyebilirim. Prosedürle ilgili yaflad m tek sorunun benim baflvurdu um sene yaflanan istisnai bir durumdan kaynaklan yordu. Normalde ilk dönemin sonlar na do ru yap lan yaz l s nav 2007 y l nda Nisan ay nda, mülakatlar ise Haziran ay nda gerçekleflmiflti, bu yüzden bursa hak kazand m ancak Temmuz ay n n ortas nda ö renebilmifltim. Bu tarihten önce birçok üniversitenin baflvuru dönemleri sona ermifl oluyor ve bursa hak kazanamaman z durumunda bir sonraki senenizi planlamak için pek vaktiniz kalm yor. flte bu yüzden bursa baflvuracaklara tavsiyem, s nav sonuçlar n beklemeden üniversitelere baflvurmalar ve herhangi bir flanss zl k ihtimalinde kendilerine alternatif bir plan haz rlamalar. Öte yandan bu istisnai durumun benim aç mdan bir faydas da oldu. S nav n normal tarihinden geç yap ld için, ben s nava Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde dördüncü y l n ikinci döneminde okutulan Avrupa Birli i Hukuku dersini almaya bafllam flken girebildim. Bu aç dan s nav n ikinci dönemin ortas nda yap lmas n n Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencileri veya genel olarak son senelerinde s navda kendilerine yard mc olabilecek dersler alan ö renciler için bir avantaj teflkil etti i ve üniversite son s n f ö rencilerini, s nava di er kontenjanlardan (kamu ve özel sektör) giren adaylar karfl s nda daha eflit k ld söylenebilir. 14

18 UKUK FAKÜLTES H Ö retim kadrosunda yenilenme, mezunlar m zdan haberler, yabanc e itim üyeleri, Dr Nüsret- Semahat Arsel Uluslararas Ticaret Hukuku Araflt rmalar Merkezi nden haberler Hukuk Fakültesi nden haberler Yrd. Doç. Dr. Ayfle Saadet Ar kan Ö retim kadrosunda yenilenme Prof. Dr. Tankut Centel, Eylül 2008 tarihi itibar yla Hukuk Fakültesi ndeki Dekanl k görevine bafllad. Eylül ay, kadrodaki yenilenme aç s ndan da önemli bir ay oldu. Bu çerçevede Prof. Dr. Billur Yalt ve Yrd. Doç. Dr. M. Deniz Güner Özbek tam zamanl, Prof. Dr. Ömer Teoman ise yar zamanl ö retim üyeleri olarak kadromuza kat ld lar. Ayr ca Beril Özcanl, Burcu Erbayraktar, Gülfer Kuyucu, Sendi Yakuppur ve Zeynep Özkul ö retim görevlisi kadrolar na atand lar. Londra daki master program n tamamlayan Ifl k Onay da dönerek görevine bafllad ; Zeynep Elibol ise Michigan Üniversitesi ndeki master program için Amerika ya gitti. ngilizce hukuki yazma teknikleri dersi için It r Yakar, kadromuza kat lanlar aras nda yer ald. Mezunlardan haberler 2007 y l n n 22 mezunuyla ilgili veri taban de erlendirilmesinde, bunlar n dördünün yüksek lisans yap p, üçünün üniversitede kalmay tercih etti i, 19 unun ise genellikle, avukatl k stajlar n tamamlad klar büyük hukuk firmalar nda avukat olarak göreve bafllad klar saptand y l n n 49 mezunundan beflinin yüksek lisansa, di erlerinin ise bir önceki dönem oldu u gibi avukatl k staj n tamamlamaya öncelik verdikleri görüldü. Yabanc e itim üyeleri Karfl laflt rmal Hukuk konusunda Rotterdam Üniversitesi nden Doç. Dr. Xandra Kramer ve Dr. Hans Rösler ders verdiler. AB Hukuku üzerine verilecek dersler konusunda Tilburg Üniversitesi nden Prof. Dr Linda Senden ve Linz Üniversitesi nden Prof. Dr. Sigmar Stadlmeier kat l mlar n teyit ettiler. Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararas Ticaret Hukuku Araflt rmalar Merkezi Merkezin Mart 2007 tarihlerinde, Max Planck Enstitüsü (Hamburg) ile iflbirli i yaparak Civil and Procedural Law-Özel Hukuk ve Usul Hukuku konusunda gerçeklefltirdi i konferans n tebli leri Almanya`daki Berliner-Wissenschaft Verlag bas mevine ngilizce bast r ld. Avrupa ülkeleri (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Türkiye) ve Ukrayna`n n Sözleflmeler Hukuku ve Usul Hukuku konular ndaki sistemine iliflkin tebli lerden oluflan kitab n da t m duyurusu da tüm hukuk fakültelerine ve Barolar Birli i ne yap ld. 15

19 EZUNLAR DERNE M Üniversitemizin bir parças olman n gururunu yaflayan tüm mezunlar m zla buluflman n güzelli ini yaflad k. Koç Üniversitesi nin 1998 mezunlar n buluflturan 10. Mezuniyet Y l Yeme i, 19 Kas m da yap ld. Rektörümüz Atilla Aflkar n da kat ld etkinlikte biraraya gelmenin mutlu unu yaflayan mezunlar m z sürprizli ve keyifli bir gece yaflad lar. Mezunlar n buluflma keyfi K oç Üniversitesi mezunlar, 10. Mezuniyet Y l kutlamas, Okula Dönüfl kokteyli ve Geleneksel Y lbafl Partisi 2009 da bir araya geldi. Okula Dönüfl keyfini yaflad k 1 Kas m da son üç y l n mezunlar Rumelifeneri Kampüsü nde bulunan Mezunlar Derne i Lokali nde bir araya geldi de bafllayan kokteylin temas Okula Dönüfl tü ve her birimiz, yeni mezunlar olarak bir günlü üne, üç, dört saatli ine de olsa okula dönmenin keyfini ç kard k. Baz lar m z n mezun olmas n n üzerinden üç y l geçmiflti, baz lar m z ise yeni mezun olmufltu. Ancak hepimiz fark ettik ki, mezun olmam z n üzerinden ne kadar geçerse geçsin, hepimiz okulumuzu, arkadafllar m z ve en önemlisi Koç Üniversitesi ruhunu özlemifltik. K sa bir süre önce gerçek yaflama ad m atm fl bireyler olarak, Koç Üniversitesi nde yaflad m z an lar canlanm fl, okulumuza verdi imiz önem ve duydu umuz sevgi biraz daha belirginleflmiflti. Baz arkadafllar m z kokteylden önce, baz lar ise kokteylden sonra kampüste dolaflarak okulla hasret giderdi, an lar n tazeledi. Okuldayken her gün görüfltü ümüz, farkl aktivitelerde veya derslerde paylafl mlarda bulundu umuz, ancak mezun olduktan sonra irtibat m z n eskisi kadar kuvvetli olmad arkadafllar m zla görüflmek, onlar n yaflam ndaki geliflmeleri dinlemek, kendimizi anlatmak, eski günleri anmak hepimiz için son derece keyifliydi. Koç Üniversitesi Mezunlar Derne i ne üye olma f rsat bulan arkadafllar m z, bir bak ma önümüzdeki dönemlerde ve y llarda, Koç Üniversitesi yle ve mezunlarla olan irtibatlar n s klaflt rmak, iliflkilerini daha s cak hale getirmek için önemli bir ad m att lar. Etkinli e kat lan mezunlar hem bu tür etkinliklerin tekrarlanmas dile inde bulundular hem de okula daha s k gelerek üniversitemizle daha s k ba lar kurmak için çal flacaklar n belirttiler. Mezunlar Derne i olarak, biz de önümüzdeki dönemlerde, hem yeni mezunlar m z için, hem de daha eski mezunlar m z için farkl temalarda ve içeriklerde aktiviteler düzenlemeye devam edece iz. Mezunlar m z n bu konudaki fikir ve katk lar n bekliyoruz 1998 mezunlar 10. Y l Kutlamas nda bulufltu Koç Üniversitesi Mezunlar Derne i taraf ndan 1998 senesi mezunlar için düzenlenen 10. Mezuniyet Y l Yeme i, 19 Kas m da gerçeklefltirildi. Mezuniyetinin 10. y l n tamamlayan mezunlar m z, Mezunlar Derne i çat s alt nda bir yemek organizasyonuyla biraraya getiren kutlamalar m za geçen sene bafllam flt k. 95, 96 ve 97 mezunlar için yap lan ilk kutlamada, mezunlar m z n memnuniyeti ve olumlu görüflleri bizler için bu organizasyonun da Mezunlar Günü ve Y lbafl Partileri gibi geleneksellefltirme amac n n do rulu unun bir kan t yd. Kutlama yeme inin öncesinde tüm dönem mezunlar m za 10. Mezuniyet Y l sertifikas gönderildi. Ortaköy deki stanbul Jazz Center da 19 Kas m da yap lan organizasyona yaklafl k 90 kiflilik mezun ve misafir kat ld. Eski dostlar n hasret giderdi i gecede üniversite günleri an ld, tekrar birarada olman n, ayn çat alt nda e lenmenin keyfi yafland. Mekan n stanbul Jazz Center olmas da fark yaratt. Gecede keyifli bir jazz dinletisinin olmas çok hofltu. Gecenin mezunlar için sürprizi kat l mc lara da t lan 10. Mezuniyet Y l hat ra plaketleriydi. Ayn zamanda kendisi de 98 mezunu olan Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Münevver Eröz, Baflkan Yard mc s Albert Krespin ve geçmifl dönem baflkan Kenan Y lmaz dönem arkadafllar na hat ra plaketlerini Rektörümüz Say n Attila Aflkar la birlikte da tt lar. Koç Üniversitesi Mezunlar Ailesi nin bir parças olman n gururunu yaflayan tüm mezunlar m z tebrik eder, dernek çat s alt nda, dostlukla geçecek nice 10 seneler dileriz. 16

20 Parti gecesi anlad k ki tüm mezunlar m z Y lbafl Partisi ni bekliyor ve ZAMANI GELD diyorlard. Zaman geldi Geleneksel Y lbafl Partisi 2009 Yeni bir y l n geliflini 27 Aral k Cumartesi gecesi mezunlar m zla birlikte art k gelenekselleflen y lbafl partimizde kutlad k. Geçti imiz sene, ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipli i yapan Rahmi M. Koç Müzesi nde yeni y l karfl lam flt k. Bu tarihsel mekan n kendine has atmosferi bizleri büyülemifl ve ayn zamanda ulafl m kolayl, otopark imkan, salonun özel dokusu, geniflli i, havaland rma sistemi gibi birçok detay da bizleri seçimimiz konusunda hakl ç karm flt. Geçti imiz sene yaflad m z bu olumlu deneyim ve mezunlar m z n be enisiyle bu sene de parti mekan olarak Rahmi M. Koç Müzesi ni seçtik. Müzede klasik otomobillerin sergilendi i Erdo an Gönül Galerisi, parti için özel olarak haz rlanan konsept dekorasyonu, oturma gruplar, barlar ve kurulan ses ve fl k düzeniyle bir parti mekan na dönüfltü. Tüm haz rl klar anlaml ve özel k lan, mezunlar m z n ilgileri ve kalabal k bir grubun kat l m yd. Parti gecesi anlad k ki tüm mezunlar m z Y lbafl Partisi ni bekliyor ve ZAMANI GELD diyorlard. Dostlarla birlikte olman n, e lencenin ve y lbafl keyfinin yafland gece, yeni bir y la birlikte Merhaba diyerek tamamland. 17

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET

23 MART. Üç ayda bir yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET 23 MART 2008 ULE Üç ayda bir yay nlan r. Generated by PDFit.NET Evaluation Ç NDE LER ULE 2 Rektörün Mesaj 3 Ö renci onseyi 4 ampüsten Notlar 8 Ö renci ulüpleri Uluslararas liflkiler ulübü 10 Ö renci ulüpleri

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı