Click here to unlock PDFKit.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Click here to unlock PDFKit.NET"

Transkript

1

2 26 KULE 2009

3

4 Ç NDEK LER KULE Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran nan Ö renci Kulüpleri Avrupa Birli i Çal flma Grubu Ö renci Kulüpleri Borsa Kulübü Ö renci Kulüpleri Pazarlama Kulübü Mühendislik Fakültesi Koç Üniversiteli ö renciler nternet i kiflisellefltirdi Mühendislik Fakültesi Ödüller ö retim üyelerimize... Mühendislik Fakültesi Dr. Tevfik Metin Sezgin Hukuk Fakültesi Jean Monnet Bursu ile AB ülkelerinde yüksek lisans e itimi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi nden haberler Mezunlar Derne i Mezunlar n buluflma keyfi Ö renci Konseyi Yapt m z çal flmalar Bizden Biri Prof. Dr. Sami Gülgöz Haber Beyo lu nda kad nlar konufluldu nceleme Krizlerin Anas Makale Frankfurt Kitap Fuar nceleme Obama ile esen de iflim rüzgar Haber Kuantum fizi inin alt n ça yeni bafll yor Haber Birlikte Var z Kampanyas Hemflirelik Okulu Haber Briçte baflar m z Sevgi Gönül Kültür Merkezi Kütüphane Sosyal ve entelektüel bir ortam

5 EKTÖRÜN MESAJI R Merhaba... KULE KOÇ ÜN VERS TES ADINA SAH B Prof. Dr. Attila Aflkar YAZI filer MÜDÜRÜ Ayça Yürük ED TÖR Enis Demirba GÖRSEL YÖNETMEN Figen Koç KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay, Dudu Karaman, Aykut Karadere, Cansu Albayrak, Ayflenur Atefl, Caner Aydo an OFSET HAZIRLIK VE BASKI Gezegen Tan t m YAPIM Demirba Yay n ve Tasar m YAYIN KURULU Ayfle Saadet Ar kan Zeynep Aycan Zeynep Odabafl Özden Gür Ali Alper Demir Ebru Tan Sanem Yükselsoy Tekcan Furkan Anarat KOÇ ÜN VERS TES Rumelifeneri Yolu Sar yer stanbul Tel: Sevgili Ö renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar, Bu sene üniversitemizin kuruluflunun onbeflinci y l n kutluyoruz. Verdi imiz e itimle, yetifltirdi imiz ö rencilerle ve bilimsel araflt rmalar m zla kurulufl rüyam z gerçeklefltirmenin mutlulu unu yafl yoruz. Kendimize yeni bir hedef belirledik: Mezunlar m z, ö rencilerimiz, ö retim üyelerimiz, idari personelimiz, velilerimiz, Koç Toplulu u flirketleri ve dostlar m zdan oluflan Koç Üniversitesi camias n harekete geçirerek sizlerin katk lar yla yeni de erler yaratmak istiyoruz. Bu amaçla Koç Üniversitesi Kaynak Gelifltirme Program n hayata geçirerek Birlikte Var z Kampanyas n bafllatt k. Yap lan ba fllarla hem baflar l ve yetenekli ö rencilere destek bursu vermeyi hem de sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katk sa lamay hedefliyoruz. Sizleri birlikte varolman n mutlulu unu üniversitemizi hep birlikte sahiplenerek yaflamaya davet ediyoruz. Koç Üniversitesi, e itime ilk bafllad yer olan olan stinye Kampüsü nde gelece in üst düzey yöneticilerini yetifltiriyor. Yeniden infla edilen kampüse stinye Yönetici E itim Merkezi ad verildi. 15 Eylül 2008 de düzenlenen törenle aç l fl yap lan stinye Yönetici E itim Merkezi nde ö retim, Türkiye de CFA Institute ile program orta olarak iflbirli i anlaflmas yapan ilk program olan Finans Yüksek Lisans Program ile bafllad. Bu merkezin aç lmas yla üniversitemiz sürekli e itim felsefesi ve Türk ifl dünyas na katk da bulunmak aç s ndan çok önemli bir ad m att. Koç Üniversitesi taraf ndan Hollanda stanbul Baflkonsoloslu u ve sveç stanbul Baflkonsoloslu u nun deste iyle düzenlenen Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çal flmalar : Eflitsizlikler, Mücadeleler, Kazan mlar Konferans KÜ Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü nde yap ld Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltirilen konferansa 300 izleyiciye yaklaflan yüksek bir kat l m oldu. Bas n n da yo un ilgi gösterdi i konferansa 30 dan fazla konuflmac kat ld. Bu baflar l konferans n düzenlemesine katk da bulunan herkese çok teflekkür ediyorum. Bildi iniz gibi bütün dünyada yaflanan bir global ekonomik kriz var. Birçok iflletmede ekonomik krizin etkileri yo un olarak görülüyor. Do al olarak biz de üniversite olarak bu krizden pay m za düfleni al yoruz. Kaynaklar m z verimli kullanarak krizi hep birlikte aflabilece imize inan yorum. Koç Üniversitesi ailesini, ö renci ve mezunlar m z, akademik ve idari kadromuzdaki tüm üyelerimizi sevgi ve sayg yla selaml yor, esenlikler diliyorum. Prof. Dr. Attila Aflkar Rektör 2

6 Bir seneyi daha yar lad k! G RENC KONSEY Ö üz döneminden bu yana çal flmalar na devam eden Ö renci Konseyimiz art k tecrübe kazanm fl bir flekilde daha sa lam ad mlarla yürüyor. Sene bafl nda üniversitemizde gördü ü eksikliklere göre yap lan p komitelere bölünen Ö renci Konseyi belirlemifl oldu u hedeflere birer birer ulafl yor. Ö rencilerimizin ihtiyaçlar na daha sistemli yaklaflmak için kurulan bu komitelerimiz, Yurt, Yemek, Ulafl m, CIT (Teknik), Akademi, Spor, Kütüphane ve Organizasyon Komiteleridir. K saca geride b rakt m z dönemde komitelerimizin yapt klar yenilikleri size aktarmak istiyoruz. Geçti imiz sene yaflad m z üzücü trafik kazalar n n tekrarlanmamas na son derece önem veren Ö renci Konseyimiz üniversite yönetimimizin de uygun görmesiyle hafta sonu gece yurtlara dönüfl için kullan lan servis saatlerini ve say lar n de ifltirerek kullan m seviyesini üç kat na ç kartt. Her hafta sonu say s 200 ün üzerindeki ö rencimizin kulland yeni servis sistemimiz Ulafl m Komitemizin en uygun saatleri bulmas yla baflar ya ulaflt. Yemek Komitesi nin okulumuzdaki kafeteryalarla düzenli olarak yapt toplant lar ile ö rencilerimizin istek ve flikâyetleri gerekli kurumlara iletildi. Ö rencilerimiz ad na en büyük kazanc m z Yemekçi Kafeterya da hizmete giren kredi kart uygulamas oldu. CIT Komitesi nin uyar lar yla yurtlar bölgesindeki kablosuz internet sistemi aktif hale getirilerek ö rencilerimize kablosuz internet imkân sunuldu. Ö rencilerimizin sosyal aktiviteleriyle ilgilenen Organizasyon Komitesi nin baflar s yla bu seneki Ö renci Konseyi Partisi yabanc bir sanatç n n okulumuza davet edilmesi ile 13 Kas m tarihinde gerçeklefltirildi. Ayr ca gelenekselleflen Y lbafl Partimizi bu sene 24 Aral k Çarflamba akflam Taksim deki Kulüp Ghetto da gerçeklefltirdik. Çekilifllerle çeflitli hediyelerin de da t ld Y lbafl Partisi nde ö rencilerimiz final s navlar dönemi öncesinde moral buldular. Organizasyon Komitemizin baflar yla sonuçland rd bu etkinliklerde üniversitemiz ö rencilerinin birbirleriyle kampüs içindeki ve d fl ndaki iliflkilerinin kuvvetlendi ine ve bu organizasyonlar n aile yap m zda önemli rol oynad na inan yoruz. Kurban Bayram tatili döneminde Koç Üniversitesi ö rencileri taraf ndan s kça kullan lan havaalan na gidifl tarih ve saatleri adresinden yap lan anket ile belirlenerek Ulafl m Komitesi taraf ndan havaalanlar na bu tarih ve saatlerde servis kald r ld. Bugüne kadar geride b rakt m z çal flmalar n birkaç n böylece sizlere anlatt ktan sonra biraz da yak n tarihlerde gerçeklefltirmek istedi imiz planlar m zdan bahsetmek istiyoruz. Sene bafl nda üniversitemizde gördü ü eksikliklere göre yap lan p komitelere bölünen Ö renci Konseyi belirlemifl oldu u hedeflere birer birer ulaflmaya bafllad. fiubat ay nda bafllayan bahar e itim dönemimiz ile birlikte ö rencilerimizin üniversitemizdeki yemek alanlar ndan ne derece memnun olup olmad n belirleyecek anketler düzenleyece iz. Bu anketlerde alaca m z sonuçlarla ö rencilere daha iyi hizmet verilmesine katk da bulunaca m za inan yoruz. Att m z ve ataca m z her ad m m zda Koç Üniversitesi ruhunu ö rencilerimiz ad na nas l daha ileriye tafl yaca m z düflünerek hareket ediyoruz. Bu sene May s ay nda düzenlemek istedi imiz Uluslararas Spor Festivalimize de bu amac m z gerçeklefltirmekte bize yard mc olacak bir organizasyon gözüyle bak yoruz. Baflar l bir organizasyon gerçeklefltirerek gelecek senelerde de devam edecek geleneksel bir festivale ön ayak olma fikri bizlere heyecan veriyor. Üniversitemizde bu organizasyon için yeni bir Spor Festivali Kulübü kurduk ve çal flmalar m z sürüdüryoruz. Spordan bahsetmiflken masa tenisinden basketbola birçok spor dal nda düzenlenen üniversite içi spor müsabakalar nda Koç Üniversitesi ö rencileri, mensuplar ve çal flanlar galibiyet için ter döktüler. Bir aile olarak güzel anlar yaflad m z bu tarz organizasyonlar n Koç Üniversitesi ruhunu afl lamakta araç oldu una inan yorum. Organizasyonun düzenlenmesinde büyük çaba sarf eden üniversitemiz spor e itmenlerine teflekkür etmek istiyorum. Haz rl k s n f ve birinci s n f ö rencilerimiz için Aral k ay nda yap lan Ö renci Konseyi seçimleri sonras aram za alt yeni arkadafl m z daha kat ld. Arkadafllar m z n kat l m yla bu s n flardaki ö rencilerimizin isteklerine ve sorunlar na daha rahat ulaflaca m z düflünüyorum. Konseyimizin say olarak artm fl olmas daha organize bir flekilde hareket etmemize de yard mc olaca için bahar döneminde Ö renci Konseyi olarak Koç Üniversitesi ailesi ruhunun güçlenmesine katk da bulunacak baflar l çal flmalara imza ataca m za inan yorum. Bizler 2009 y l nda da Koç Üniversiteli olma gururunu bir ad m ileriye tafl yabilmek için ö renciler olarak üzerimize düflen görevi gerçeklefltirmeye haz r z. Ayr ca Koç Üniversitesi ö rencileri ad na, ailemize kat lan ve gelecek e itim ö retim y l ndan itibaren yeni rektörümüz olarak görevine bafllayacak olan Say n Prof. Dr. Umran nan a aram za hofl geldiniz demek istiyorum. Kule dergimizin bu seneki ilk say s arac l yla tüm Koç Üniversitesi ailesine iyi y llar diliyorum. Yeni y l n hepimize baflar getirmesi dileklerimle Furkan Anarat Koç Üniversitesi Ö renci Konseyi Baflkan 3

7 AMPÜSTEN NOTLAR K Sosyal psikolojinin kurucusu Çi dem Ka tç bafl na bir ödül daha T ürkiye Bilimler Akademisi Kurucu üyesi ve KÜ Psikoloji Profesörü Çi dem Ka tç bafl bu kez, çocuk, aile ve kültür etkileflimi üzerine yapt araflt rmalar ndan ötürü Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü ve Araflt rma Uygulama Merkezi Çocuk Kültürü Bilim oç Üniversitesi nde endüstri taraf ndan desteklenen ilk kürsü olan Migros Pazarlama Kürsüsü ne, marka yönetimi ve tüketici odakl pazarlama alan nda yapt çal flmalardaki üstün baflar lar ndan ötürü, Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canl atand. Prof. Canl, Migros Pazarlama Kürsüsü Profesörü Ödülü ne lay k görüldü. lk defa ihdas edilen bu ödül, Ka tç bafl n n son 25 y l içinde Türkiye de ve dünya da insan geliflimi, aile ve sosyo-ekonomik-kültürel ö eleri inceleyen araflt rmalar ve kuramsal katk lar için verildi. Sosyal/kültürel psikoloji alan nda dünya çap nda olarak, akademik pazarlama araflt rmalar n n ifl dünyas na tan t lmas ve en son pazarlama yaklafl mlar n n ö retilmesi konusunda çal flmalar n befl y l boyunca sürdürecek. Endüstri, ifl dünyas ve akademi aras nda bir köprü oluflturmay amaçlayan Canl, sektörde uzmanl n kan tlam fl olan Ka tç bafl, kültürleraras psikolojinin kurucular aras nda yer al yor. Bu alanda yapt çok say da araflt rma ve yay nla uluslararas bir sayg nl a sahip olan Ka tç bafl, ö rencileri taraf ndan da ilgi ile takip edilen bir akademisyen. Migros Pazarlama Kürsüsü ne ö retim üyemiz Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canl atand K bilgi yay l m n n artmas na da katk da bulunmay hedefliyor. Koç Üniversitesi ne 2005 te kat lan Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canl y llar aras nda en önemli bilimsel pazarlama dergilerinde yay n bulunan ö retim üyeleri içinde ilk 50 kifli aras nda yer al yor. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü üniversitemizde Üçüncü Dünya Aç s ndan 1968 in Güncelli i ve Tarihsel Önemi konulu bir konferans düzenlendi. Üniversitemizde 68 Hareketi tart fl ld Hareketi nin 40. y l olmas sebebiyle dünyan n çeflitli akademik merkezlerinde bafllayan tart flmalara destek vermek amac yla Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, Prof. Dr. Fuat Keyman n dan flmanl nda, Aral k tarihlerinde uluslararas bir konferans düzenledi. Koç Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü son s n f ö rencisi Efe Can Gürcan n yönetiminde, GLODEM Araflt rma Merkezi deste iyle düzenlenen Üçüncü Dünya Aç s ndan 1968 in Güncelli i ve Tarihsel Önemi bafll kl konferansa farkl ülkelerden ve çeflitli Türk üniversitelerinden alan nda uzman 30 a yak n akademisyen konuflmac olarak kat ld. oanna Kuçuradi KÜ Felsefe Semineri ne konuk oldu Ü niversitemizde, Sosyal ve nsani Bilimler Seminer dizisi kapsam nda, Etik konusunun tart fl ld bir seminer düzenlendi. 4 Aral k Perflembe günü Rumelifeneri Kampüsü nde gerçekleflen seminerde felsefe dünyas n n önemli ismi Prof. Dr. oanna Kuçuradi bir konuflma yapt. Eti e Yaklafl mlar ve Etikte Yaklafl mlar bafll kl konuflmas yla seminere kat lan Kuçuradi nin yan s ra Koç Üniversitesi Felsefe Profesörü Bernard Freydberg de Geleneksel nsan Haklar Üzerine bafll alt nda bir konuflma yapt. Bir di er ö retim üyemiz Yrd. Doç Dr. Patrick Roney ise nsan Haklar n n Ötesi konusunu ele ald. 4

8 Koç Üniversitesi sorumlu yönetici yetifltirecek K oç Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi nin bir giriflimi olan Principles for Responsible Management Education-Sorumlu flletme I nternational Students Society, de iflim program yla yurtd fl ndan gelen ö rencilere Koç Üniversitesi ne daha çabuk al flmalar n sa lamay, onlar n hem Türkiye yi tan malar na yard mc E itimi lkeleri Giriflimi ni imzalad. Böylece Koç Üniversitesi, ö rencilerine, kurumsal vatandafll k ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde e itim verece ini taahhüt etti. Fakülte Dekan Prof. Dr. Bar fl Tan, olurken hem de Türk ö rencilerle de kaynaflmalar na katk da bulunmay amaçlayan bir ö renci toplulu udur y l nda kurulan ISS i bu dönem, dokuz kiflilik bir grup olarak tekrar aktif hale etik de erler ve sorumluluk bilincinin, e itim misyonlar n n temelini oluflturdu unu vurgulayarak, söz konusu deklarasyonu bu bak fl aç s yla imzalad klar na dikkat çekti. Matematik Vakf ndan KÜ ye keda Bilim Ödülü K oç Üniversitesi Matematik Bölümü ö retim üyeleri Doç. Dr. Burak Özba c ve Doç. Dr. Tolga Etgü, Matematik Vakf taraf ndan verilen Masatoshi Gündüz keda Araflt rma Ödülü ne lay k görüldüler. Düflük boyutlu manifold topolojilerine yapt katk lar, kontakt Ozsvath-Szabo de iflmezleri ve aç k kitaplar konular ndaki çal flmalar ndan dolay bu ödüle lay k görülen Özba c ve Etgü ödüllerini 26 fiubat 2009 da düzenlenecek törenle alacaklar. Türkiye de matematik alan nda araflt rmalar n sürdüren seçkin bilim adamlar n n çal flmalar n de erlendirmek ve üstün niteliklerini kamuoyuna duyurarak, bu tür çal flmalar teflvik etmeyi amaçlayan ödül, Türk matemati ine evrensel düzeyde katk da bulunan Prof. Dr. Masatoshi Gündüz keda n n an s n yaflatmak amac yla 2002 y l ndan bu yana genç araflt rmac lara veriliyor. ISS yabanc ö rencilerimize Türkiye yi tan t yor Doç. Dr. Burak Özba c getirdik. Eylül ay nda bugüne kadar düzenledi imiz hem sosyal hem kültürel aktivitelerimiz aras nda Ca alo lu Hamam, Salvador Dali sergisi, Karaoke, Büyükada turu bulunuyor. Ayr ca, Aral k ay nda üniversitemizde bir fuar düzenledik. Bu fuarda exchange ö renciler, kendi üniversitelerini Koç Üniversitesi ö rencilerine tan tma ve exchange program na kat lmak isteyen ö renciler de merak ettiklerini o üniversitelerin ö rencilerine sorma f rsat n buldular. Bunlar n d fl nda kendilerine ve bizlere birer an olmas amac yla, Türkiye deki deneyimleri, an lar n, duygular n ve istedikleri herfleyi yazabilecekleri bir mini y ll k oluflturmay planl yoruz. Bu organizasyonlar n bir k sm her dönem tekrar edilmek üzere belirli aktiviteler ad alt nda bulunacak, ancak her dönem yeni fikirler ortaya ç karaca z ve ö rencilerin de beklentileri do rultusunda bunlara yenileri eklenecek. Koç Üniversitesi flletme programlar nda BM Küresel lkeler Sözleflmesi ne göre e itim verecek. Doç. Dr. Tolga Etgü International Students Society (ISS) de iflim program yla yurtd fl ndan gelen ö rencilere yard mc olmak amac yla çal flmalar na tam gaz devam ediyor. 5

9 H ABER Koç Üniversitesi, stinye de bulunan eski kampüsünü yeniden infla ederek, gelece in üst düzey yöneticilerini yetifltirece i bir yönetici e itim merkezi yaratt. 15 Eylül 2008 de düzenlenen törenle aç l fl yap lan stinye Yönetici E itim Merkezi nde ö retim, Türkiye de CFA Institute ile program orta olarak iflbirli i anlaflmas yapan ilk program olan Finans Yüksek Lisans Program ile bafllad. Yöneticiler için yeni yaflam alan stinye Yönetici E itim Merkezi befl bloktan olufluyor metrekare kapal ve 2,500 metrekare aç k alana yay lan merkezde, bir oditoryum, iki büyük s n f, 20 çal flma odas ve bir büyük toplant odas bulunuyor. Merkezde ayr ca, 32 kifli kapasiteli misafirhane ile 10 daireli rezidans bölümü yer al yor. Böylece, programa kat lacak bireylerin k sa veya uzun vadeli konaklama ihtiyaçlar da karfl lanabiliyor. Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor K oç Üniversitesi, e itime ilk bafllad yer olan olan stinye Kampüsü nde gelece in üst düzey yöneticilerini yetifltiriyor. Yeniden infla edilen kampüse stinye Yönetici E itim Merkezi ad verildi. Merkezde CFA Institute (Chartered Financial Analyst) beraberli inde yürütülecek Finans Yüksek Lisans Program nda finansal ekonomi uzmanlar ve yöneticileri yetifltiriliyor. KÜ Mütevelli Heyeti Baflkan Rahmi M. Koç, üniversitenin kurulufl aflamas nda eski bir kibrit fabrikas iken bafltan yarat larak bir yüksek ö retim kurumuna dönüfltürülen bu yap n n bugün yönetici düzeyinde lisansüstü e itimlerinin verildi i bir e itim merkezi olmas ndan büyük gurur duyduklar n ifade etti. Bu merkezin aç lmas yla üniversitenin sürekli e itim felsefesi ve Türk ifl dünyas na katk da bulunulmas aç s ndan çok önemli bir ad m att n vurgulad. Koç Üniversitesi Rektörü Attila Aflkar, aç l flta yapt konuflmada, kiflilerin kariyer geliflimleri için ve Türkiye yi, hatta tüm dünyay yönlendiren bilgi ekonomisinde iyi birer oyuncu olabilmeleri için ilk s rada bireysel geliflim ve sürekli e itimlerin yer ald n vurgulad. stinye Yönetici E itim Merkezi nin kurulufl amac n n da buradan do du una dikkat çeken Aflkar, bu merkezin kurulmas na deste ini esirgemeyen Vehbi Koç Vakf na teflekkür etti. Merkezde ilk ders finans akademik dönemiyle birlikte aç lan stinye Yönetici E itim Merkezi nde sunulan ilk program Finans Yüksek Lisans Program olacak. Finansal ekonomi alan nda kariyerlerini sürdürmek isteyen orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak tasarlanan program, çal flanlar n n e itimine ve geliflimine önem veren, bu do rultuda onlar finanse eden büyük firmalara da sesleniyor. Ö rencinin teori ve pratik iliflkisini gelifltirmeyi amaçlayan program Türkiye de, özellikle bankac l k sektöründe yaflanan finansal uzman aç n karfl lamay hedefliyor. Merkezin aç l fl nda konuflan Prof. Dr. Bar fl Tan, programa gösterilen yo un ilgiden çok memnun olduklar n ifade etti. Tan, programa bu y l en az yedi sene ifl tecrübesi olan, seçkin Türk flirket ve finans kurulufllar ndan kat lan orta ve üst düzey yöneticilerin kabul edildi ini aç klad. CFA Institute taraf ndan Türkiye de tan nan ilk program stinye Yönetici E itim Merkezi aç l fl töreninde, CFA Institute Avrupa, Ortado u ve Afrika Bölgesi E itim Baflkan Dennis McLeavey ile KÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bar fl Tan aras nda bir protokol imzaland. Buna göre, Koç Finans Yüksek Lisans Program müfredat n n büyük bir bölümü, CFA Institute Program müfredat ve standartlar na uygun olarak verilecek. Bu iflbirli ine iliflkin Dennis McLeavey flunlar söyledi: Koç Üniversitesi nin sundu u Finans Yüksek Lisans Program, dünya standartlar nda bir program. Finansal ekonomi alan ndaki temel bilgileri eksiksiz sunan bu yüksek lisans program, finansal analiz ve araflt rma becerilerini gelifltirmeye yönelik bir e itim veriyor. Entelektüel yo unlu u CFA Institute müfredat ile mükemmel flekilde örtüflece ini düflündü ümüz Koç Finans Yüksek Lisans Program n, Türkiye deki ilk ve tek program orta m z olarak kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararas alanda sayg n bir kurulufl olan CFA Institute un 135 ülkede üyesi bulunuyor. Koç Üniversitesi ise, Türkiye de ilk CFA Institute program orta olarak, Avrupa daki 24 üye üniversite aras nda yer al yor. 6

10 Eylül 2009 da yeni görevine bafllayacak olan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran nan uzun y llar Stanford Üniversitesi Ö retim Üyesi olarak görev yapt. Kendisini tebrik ediyor, baflar lar diliyoruz. Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran nan B aflar l bir bilim adam daha üniversitemizin rektörü olarak seçildi. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti nce yap lan de erlendirme sonucunda, Prof. Dr. Umran nan n akademik y l ndan itibaren Koç Üniversitesi nin yeni rektörü olarak görev yapmas kararlaflt r ld. Akademik baflar s n n yan nda e itimci olarak da tan nan Prof. Dr. nan, görevini dört y l boyunca yürütecek. Görev süresi ikinci bir döneme de uzayabilecek. Prof. Dr. Umran nan, Koç Üniversitesi nde kuruluflundan beri görev yapm fl olan Say n Tamer fiahinbafl ( ), Prof. Dr. Seha Tiniç ( ) ve Prof. Dr. Atilla Aflkar ( ) izleyecek. Ünlü bir bilim adam olarak özellikle uzay iletifliminde kullan lan düflük frekansl elektromanyetik dalgalar konusunda tan nan Prof. Dr. nan, teknolojinin hayata ve uygulamaya geçifli konusundaki çal flmalar yla ve özellikle NASA için yap lan araflt rmalara katk s yla biliniyor. Prof. Dr. Umran nan, henüz kariyerinin bafl nda, 1978 y l nda e itim-ö retimde mükemmellik konusunda üstün hizmet ödülüne lay k görüldü ve çal flmalar pek çok ödüle de er Prof. Dr. Umran nan n lay k görüldü ü ödüller aras nda bu y l ald Uzay letiflim Bilimi nin Oscar olarak kabul edilen Appleton Ödülü de bulunuyor. bulundu. Çeflitli dönemlerde NASA taraf ndan da tak m baflar ödülleri alan nan n kariyerinde, 2008 y l nda ald uzay iletiflim biliminin Oscar olarak kabul edilen Appleton Ödülü de yer al yor. Dünya çap nda ö renci seçme ve yetifltirme konusunda gösterdi i çabalarla da tan nan Prof. Dr. nan, flimdiye kadar birçok doktora ö rencisi mezun etti; uluslararas flirketlere ve akademik dünyaya çok say da parlak ö retim üyesi, araflt rmac ve mühendis kazand rd. Profesör nan n hakemli dergilerde yaklafl k 300 kadar makalesi yay nlanm fl ve bu makalelere yaklafl k kere at f yap lm flt r. Ayr ca iki ders kitab n n yazar olan Umran nan, dünya çap nda konferanslarda ço u davetli olmak üzere yüzlerce sunum yapm flt r. Profesör nan, evli ve iki çocuk babas d r. 7

11 RENC KULÜPLER Ö Avrupa Birli i Çal flma Grubu Koç Üniversitesi nde Avrupa Birli i nin art ve eksilerini tart flan bir platform... 8 Burada Avrupa Birli i tart fl l yor Arda Ozansoy > Uluslararas liflkiler, 4. S n f A vrupa Birli i'nin Türkiye'nin d fl ve iç politikas na etkisi herkes taraf ndan kabul edilen bir gerçek olup bu etki çok de iflik perspektiflerden incelenebilmektedir. Biz, Avrupa Birli i Toplulu u nu kurarken Koç Üniversitesi'nde bu aç lar yans tacak bir platform oluflturmay hedefledik. Ancak süreç içerisinde politik, ekonomik ve sosyolojik analizlerden daha ötede bir Avrupa Birli i gerçekli iyle karfl laflt k. Avrupa Birli i Toplulu u olarak projelerimizi bu çok boyutlu gerçekli i yans tacak flekilde gelifltirmeye odakland k. Bir tart flma platformu oluflturmak toplulu umuzun ilk amac olup bunu gerçeklefltirmek için AB ve Türkiye iliflkilerinde uzman gazeteci, akadamisyen ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerini okulumuza davet etmekteyiz. fiimdiye kadar konuflmac olarak Marmara Üniversitesi'nden Zeki Parlak' ve Sabanc Üniversitesi'nden Bahri Y lmaz ve Meltem Müftüler Baç' a rlad k. Kat l mc ö renciler, bize uzak gibi görünen konularda temel bilgi edinip zengin soru-cevap bölümünde sorular n n cevaplar na ulaflt lar. Bu de erli bilgi paylafl mlar na Aral k ay nda da devam ettik. 2 Aral k'ta Ayflegül Yaraman AB ve Kad n Haklar, 3 Aral k'ta da Bo aziçi Üniversitesi'nden Dilek Ç nar, AB Vatandafll konular nda seminer verdiler. 16 Aral k ta ise Uluslararas liflkiler Bölümü Seminer Serisi ile birlikte düzenledi imiz seminere Dr. Cenk Pala kat ld. Panelde Türkiye nin enerji politikalar ndaki önemli rolü hakk nda bilgi edindik. kinci dönemde de gerçekleflecek seminerlerimize ilgilenen tüm arkadafllar m z bekliyoruz. Yeni tecrübeler AB ile ilgili konferanslarda Koç Üniversitesi'ni temsil etmek toplulu umuzun bir di er hedefidir. 8-9 Kas m'da stanbul'da düzenlenen Kültürleraras Diyalog Konferans na bu hedefimiz do rultusunda kat ld k. Üç gün süren bu konferansta uzun bir süre kanl çat flmalar n oda Balkanlardan gelen kat l mc lar diyalo un kriz çözülmelerindeki rolü üzerinde tart flt lar. Avrupa Birli i'nin kriz süreçlerindeki rolü hakk nda zengin bir fikir al flverifli yapma imkan m z oldu. Ayr ca AB'nin gençlik politikas uyar nca gelifltirdi i gençlik projeleri hakk nda bilgi edindik. Konferansta bu konu üzerinde çal flmalar yapan devlet organlar yla tan flarak destek sözü ald k ve tecrübe edindik. Kat ld m z bu organizasyonda Türkiye de ve Avrupa da fevkalade etkin bir gençlik oldu unu gördük. Gençlik hareketlerinin sosyal yap üzerindeki olumlu etkilerini gerçeklefltirilmifl projeleri görerek daha net anlad k. Bu projelerin en önemli özelli i ise çeflitli milliyetlerden gençlerin kat l m yla gerçeklefltirilmeleriydi. Yap lan çal flmalar n, toplumlararas anlaflmazl klar n bar flç yollardan adaletle çözümlenmesi için gelece e bir yat r m olarak görülmesinden dolay istekli insanlara birçok kap aç k durumda. Ülkemizde ve uluslararas alanda bu kriz noktalar n en iyi flekilde çözümlemenin görevimiz oldu unun fark nda, AB Toplulu u olarak bu projelerde aktif rol almaya çal flaca z. Avrupa Birli i ni sadece ekonomik amaçl bir organizasyon olarak görmek yerine onu toplumun daha ileriye gitmesi için imkanlar sunan bir organizasyon olarak de erlendirmek Türkiye de toplumsal sorunlar çözmek için bize bir pencere aç yor. AB ye politik duruflumuz ne olursa olsun, bu imkanlar n toplumumuzda somut ve olumlu etkileri oluyor. AB Toplulu u olarak AB nin olumlu ya da olumsuz tüm yönlerini tart flmak ve bunu konular nda uzman kiflilerin bilgi paylafl mlar yla daha güvenilir bir platformda yapmak niyetindeyiz. Sadece bu bilgiyle de kalmay p bu bilgilerin gerçekteki yans malar n da deneyimlemek amac nday z. E er siz de bu konularla ilgileniyorsan z, toplulu umuza bekliyoruz.

12 Borsa Kulübü bu y l 120 den fazla üyenin kat l m n sa lam fl durumda. Üstelik bu y l kad n üye kat l m n di er bütün y llar n üzerine ç karmay baflard. Yani kulüp üyeleri art k sadece kravat takm yor, etek de giyiyor. Art k sadece kravat takm yoruz Cansu Afl kc ( flletme Bölümü), Melis Arzu Yi itbafl (Psikoloji Bölümü) Ö ncelikle Borsa Kulübü olarak 2009 a büyük bir kat l mla bafllaman n mutlulu u içerisindeyiz. Bu y l 120 den fazla üyenin kat l m n sa lam fl bulunmaktay z. Üstelik bu y l kad n üye kat l m n di er bütün y llar n üzerine ç karmay baflard k. Sadece erkeklerden oluflan Borsa Kulübü günleri sona erdi. Art k kat l mlar m z bütün ö rencilerimizin dikkatini çekiyor ve art k sadece kravat takm yoruz. Biz de sizlerin ilgilerini bofla ç karmamak ad na etkinliklerimizin kalitesini ve devaml l n en iyi flekilde idame ettirmeye çal fl yoruz. Bu y l borsa seminerimizin ilki Murat Kayacan n 21 Ekim de kat l m yla gerçekleflti. lk seminerimizin konusu Ulusal Sermaye Piyasas ve Borsa idi. Az msanamayacak bir kat l mc kitlemiz vard. Daha sonraki seminerlerimiz ise Doç. Dr. Recep Bildik, Levent Bilgin, Yusuf Mu alo lu, Ercan K ran ve Murat Bolat ile devam etti. Bu seminerlerde Hisse Senetleri Piyasas ve flleyifli, Endeksler ve Aç l fl Fiyatlar, Kotasyon, Halka Arz ve Borsada fllem Görme, Tahvil ve Bono Piyasas fllemleri ve Uluslaras Tahvil Piyasalar bilgilendirmelerinden olufluyordu. 11 Kas m Borsa Kulübü nün etkinlikleri seminerler, MKB ye gezi, e itimler ve Paintball ile devam ediyor. tarihinde seminer etkinliklerimizi yine Murat Kayacan ile Kariyer Planlama hakk nda yapt m z bir seminerle sonland rd k. Kulübümüzün aktiviteleri tabii ki seminerlerle s n rl kalmad ; etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde foreks e itimi ile ilgili sizleri bilgilendirecek sizlerden rezervasyon almaya bafllaca z. Ayr ca ikinci dönem, IMKB nin stinye Kalesi ne yapaca m z gezi sayesinde borsa ile ilgili bilgilendirmelerimize ve e itimlerimize biraz da okul d fl nda devam etme olas l bulaca z. Tüm bunlar n yan nda yo un geçen okul hayat na biraz ara verip Borsa Kulübü olarak birbirimizi tan mak ve biraz da e lenmek ad na sizleri art k klasikleflen Paintball organizasyonlar m zla buluflturaca z. Yönetim kurulu olarak ilginiz için size flimdiden çok teflekkür ediyor kat l mlar n z n devam n diliyoruz. Fikirleriniz istekleriniz ve geri bildirimleriniz için bize SOS-B09 nolu kulüp odam zdan ulaflabilirsiniz. 9

13 RENC KULÜPLER Ö 2001 den beri faaliyetlerine tam gaz devam eden Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü seminer, panel, case yar flmas, e itim kamp gibi çeflitli akademik ve sosyal etkinliklerle üniversite ö rencilerini pazarlama dünyas ile buluflturuyor. Pazarlama Kulübü nün 2009 aktiviteleri aras nda Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Marketing Challenge, Bahar tatilinde yap lacak olan Kamp 09 ve her ay gerçeklefltirdi imiz Brush Your Mind panelleri bulunuyor. Pazarlama Kulübü tam gaz Fulya Kabacam > Pazarlama Kulübü Baflkan, Bilgisayar Mühendisli i P azarlama Kulübü, 1 Ekim 2001 tarihinde Koç Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Türkiye nin ilk ve tek pazarlama kulübü olmakla birlikte, üniversitemizde, lisans ve yüksek lisans ö rencilerini bir araya getiren ilk ö renci kulübüdür. Pazarlama Kulübü nün y l itibar yla 70 i aktif toplam 150 üyesi bulunmaktad r. Misyonumuz, baflta Koç Üniversitesi Kulüpte her üyenin aktif kat l m na önem verilmekte, üyelerin deneyim kazanmas ve f rsatlarda öncelikle yararlan lmas öngörülmektedir. Tüm etkinlikler amatör bir ö renci kulübü ve paylafl m ruhuyla fakat profesyonel bir tak m çal flmas ve kurumsal esaslarla yürütülmektedir. Pazarlama Kulübü kuruluflundan beri gerçeklefltirdi i önemli faaliyetlerle baflar s n kan tlam fl ve üniversitenin en iddial, en kat l mc ö renci kulübü olmakla kalmam fl ad n tüm Türkiye ye duyurmufltur. Kulübümüz pazarlama ve ifl dünyas yla ö rencileri buluflturarak organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. 28 Kas m da gerçeklefltirdi imiz Innovations in Marketing: Pazarlamada Yenilikçilik adl seminerimize dünyaca ünlü pazarlama gurusu Rajesh Chandy ana konuflmac, Garanti Bankas Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Sezgin ve Sony Eurasia Genel Müdürü Mohsen Noohi sektör konuflmac s olarak kat ld lar. Kulübümüzün 2009 aktiviteleri aras nda yer alan Marketing Challenge Mart 2009 da Sony sponsorlu unda düzenlenecek. Marketing Challenge aktivitemizde Türkiye nin çeflitli üniversitelerinden ve yurtd fl ndan ö rencileri biraraya getirip case ler haz rlamalar n isteyece iz. Bahar tatilinde düzenleyecek oldu umuz Kamp 09 ö rencileri olmak üzere Türkiye nin her aktivitemizde ise Türkiye genelinde yaklafl k yerindeki pazarlama ile ilgilenen üniversite 100 ö renciyi kampüsümüzde misafir edip, ö rencilerini pazarlama dünyas ile yaklafl k 20 üst düzey yöneticiden pazarlama tan flt rmak ve ayn zamanda pazarlama e itimi almalar n sa layaca z. Ayr ca her dünyas n da genç yeteneklerle ay P&G sponsorlu unda Brush Your Mind buluflturmakt r. Pazarlama Kulübü seminer, Panelleri ad alt nda oturumlar m z panel, case yar flmas, e itim kamp gibi sürmektedir. Bu oturumlar kapsam nda sene çeflitli akademik ve sosyal etkinlikler bafl ndan beri P&G de kariyerlerini sürdüren düzenleyerek misyonunu Koç Üniversitesi mezunlar n ve e itimciyazar Taner Özdefl i misafir gerçeklefltirmektedir. ettik. 10

14 ÜHEND SL K FAKÜLTES M Gelece in internetini flekillendiren uluslararas yar flmada Koç Üniversitesi ekibi üçüncü oldu. Soldan sa a: Bar fl Can Dayl k, F rat Gelbal, Murat Deniz Oktar Koç Üniversiteli ö renciler nternet i kiflisellefltirdi sviçre'nin Lozan kentinde, internet teknolojisinin yak n gelece ine yön vermek amac yla düzenlenen Strands Call for Recommender Start-ups yar flmas nda, Koç Üniversitesi nden kat lan, Türk ö renci ekibi, konular nda uzman güçlü rakiplerinin önüne geçerek üçüncü oldu. ki senelik bir çal flman n sonucu olan ve Koç Üniversitesi ö rencisi ve mezunu alt Türk ö renci taraf ndan gelifltirilen letken Projesi nin ilk prototipi gurubun üç üyesi taraf ndan Koç Üniversitesi lisans e itimi bitirme projesi olarak haz rlanm flt. Daha sonra gelifltirilen proje bu y l di er dört grup üyesi taraf ndan Lozan da temsil edildi. Yar flmada dünyan n çeflitli ülkelerinden eczac l k, kozmetik, video içeri i, çevrimiçi ortam içeri i, insanlar ve iliflkiler, televizyon içeri i, arama, etkinlik, sosyal ba lant lar, reklam, konum bazl servisler, gezi ve yemek konular üzerine gelifltirilen projeler yar flt. Kullan c lar kiflisel olarak tan yarak, onlara özel içerikler sunan tavsiye motoru yar flmas na, 15 ülkeden toplam 68 bilim adam ve giriflimci, 26 projeyle kat ld. Koç Üniversitesi ekibi, ço u doktora dereceli rakipleri aras nda en genç kadroya sahip tak m olarak dikkat çekti ve finale kalmalar büyük heyecan yaratt. Haberler, RSS beslemeleri, sat n alma datalar ve sosyal network hareketleri gibi verileri kullanarak kiflilerin hayat ak fllar n takip edip bu verileri de erlendirerek internet üzerinde gezinti yapan kullan c lar n çeflitli içeriklere kendilerine göre kifliselleflmifl olarak ulaflmalar n sa layan letken Projesi nin, konusunda uzman bilim insanlar ve sektörde deneyimli profesyonellerle birlikte finale kalmas bile büyük heyecan uyand rm flt. Müflterinin ne istedi ini tahmin et! Koç Üniversitesi ekibinden Murat Deniz Oktar letken Projesi ni flöyle anlat yor; Her türlü kaynaktan gelen çok say da içerik var. Kullan c lar hem arad klar içeri e ulaflman n ak ll yollar n ar yor hem de kendilerine sunulacak yeni içerikleri keflfetmek istiyorlar. Tavsiye motorlar kullan c lar n bu ihtiyaçlar na çözüm getirirken firmalar için kâr art r c çözümler sunuyor. Bir firma için müflterilerinin almak isteyebilece i ürünleri önceden tahmin etmek ve onlara tavsiye vermek her iki tarafa da yarar sa l yor. Koç Üniversitesi letken Proje Tak m Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i son s n f ö rencisi Murat Deniz Oktar, Koç Üniversitesi mezunu Murat Natan, Onur Veziro lu, Bar fl Can Dayl k, Koç Üniversitesi mezunu ve TU/e Eindhoven'da yüksek lisans ö rencisi F rat Gelbal ve Koç Üniversitesi Mezunu ve RPI New York'da yüksek lisans ö rencisi Selçuk Atl dan olufluyor. Projenin ve yar flman n detaylar na adresinden ulafl labiliyor. "Strands Call for Recommender Startups" yar flmas yak n gelecekte internete yön verecek teknolojilerin en önemlileri aras nda gösterilen kiflisellefltirme ve tavsiye motorlar konusunda yap ld. 11

15 ÜHEND SL K FAKÜLTES M Koç Üniversitesi nin bol ödüllü ö retim üyesi Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an, bu y l TÜBA- GEB P ten Elektronik alan nda ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl ran Bilgisayar Mühendisli i dal nda ald klar ödülleri Kule ye de erlendirdiler. 12 Ödüller ö retim üyelerimize... Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an Son birkaç y ld r yapt m araflt rmalar m n oda, de iflik uygulama alanlar için düflük hesaplama karmafl kl na sahip, uyarlan r algoritmalar gelifltirilmesi ve bu algoritmalar n ö renme mekanizmalar n n matematiksel analizi oldu. Bu çal flmalar m n TÜBA taraf ndan ödüllendirilmesi benim için hem mutluluk verici hem de teflvik ediciydi. Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an: Koç Üniversitesi nin konular nda uzman ö retim görevlileriyle ayn ortam paylaflmak ve bunun yan nda Koç Üniversitesi nin araflt rmada mükemmellik konusundaki misyonu ve sa lad olanaklar, yapt m araflt rmalarda önemli destek kaynaklar oldu. Araflt rma alanlar m genel olarak Sinyal flleme ve Haberleflme Sistemleri olarak tan mlayabilirim. Daha detayl bilgi vermek gerekirse, özellikle haberleflme sistemlerinde kullan lan ak ll algoritmalar n gelifltirilmesi üzerine çal fl yorum. Bu algoritmalar n en temel niteli i, içinde çal flt r ld sistemin kullan ld çevrenin koflullar n ö renerek, bu koflullar içinde en iyi performansa ulaflmas n mümkün k lan Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl ran: Beni en çok sevindiren, Koç Üniversitesi nde daha da heyecan verici projeler üzerinde çal flabilmem ve ö rencilerimle birlikte etkisi yüksek araflt rma projeleri yapabilmem oldu. uyarlama özelli ini sa lamas. Günümüzde s kl kla kulland m z cep telefonlar n, bu algoritmalar n uygulama örne i olarak gösterebiliriz. Bu telefonlar, içlerinde çal flan uyarlan r algoritmalar yoluyla çevrelerindeki de iflimleri takip ederek, sinyallerindeki bozulmalar buna dayal olarak düzeltirler. Doç. Dr. Alper Tunga Erdo an kariyeri hakk nda da flunlar söyledi: 1993 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisli i nden mezun oldum. Ayn y l yüksek lisans için ABD de Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisli i bölümüne girdim. Burada 1995 y l nda M.S. derecesi, 1999 da ise doktora derecesi ald m. Bu üniversitedeki asistanl m s ras nda 1997 y l nda Hugh Hildreth Skilling Seçkin Ö renim Asistan Ödülü nü ve 1999 IEEE NSIP Konferans En yi Ö renci Makalesi Ödülü nü ald m. Doktora çal flmalar mdan sonra Silikon Vadisi nde doktora dan flman m n ve ö rencilerinin kurdu u Excess Bandwidth (flu anda Connexant flirketinin parças ) flirketine kat ld m. Bu flirkette simetrik ve asimetrik DSL yonga kümesi üretilmesiyle ilgili olarak uyarlan r algoritma gelifltirilmesi ve donan m tasar m konular nda çal flt m. Buna ek olarak, Kuzey Amerika da uluslararas DSL standartlar n n oluflturulmas yla ilgili toplant larda yer ald m y l nda Koç Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisli i Bölümü kadrosuna kat ld m. Buradaki çal flmalar m s ras nda 2005 y l nda TÜB TAK-KAR YER Ödülü nü, 2007 y l nda Werner Von Siemens Mükemmellik Ödülü nü ve 2008 y l nda da TÜBA-GEB P Ödülü nü ald m. Koç Üniversitesi nin konular nda uzman ö retim görevlileriyle ayn ortam paylaflmak ve bunun yan nda Koç Üniversitesi nin araflt rmada mükemmellik konusundaki misyonu ve sa lad olanaklar, yapt m araflt rmalarda önemli destek kaynaklar oldu. Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl ran TÜBA-GEB P Ödülü nü almaktan çok mutluluk ve gurur duydum. Bu ödül, ö rencilerimle birlikte yapt m z çal flmalar için önemli bir takdir göstergesi. Çal flma oda m z, son y llarda çok önem kazanan çok çekirdekli ifllemciler ve eflzamanl yaz l mlar oldu. Bilgisayar Mühendisli i alan n n gelece i için, çok çekirdekil ifllemciler için güvenilir, yüksek performansl yaz l m üretilebilmesi kritik önem tafl yor. Araflt rma grubum buna yönelik teoriler, teknikler ve yaz l m araçlar gelifltiriyor. Daha genel olarak, leri Tasar m Teknolojileri Merkezi nde karmafl k tasar mlar mümkün k lmak için algoritmik yaklafl mlar gelifltiriyoruz. Gelifltirdi imiz teknikler ve yaz l m araçlar pek çok araflt rma laboratuvar ve flirkette kullan l yor. Ayr ca Amerika ve Avrupa üniversitelerinde ders müfredatlar na dâhil ediliyor y l nda Koç Üniversitesi kadrosuna kat lmadan önce, ilk olarak Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü ndeki doktoram s ras nda, ard ndan çok üniversiteli bir konsorsiyum ve daha sonra bir flirketin araflt rma laboratuvar nda görev al rken pek çok ilginç proje üzerinde çal flma ve teknolojiyi daha ileriye götürme imkan buldum. Beni en çok sevindiren, Koç Üniversitesi'nde daha da heyecan verici projeler üzerinde çal flabilmem ve ö rencilerimle beraber yapt m araflt rmalar n alan m zda önemli teorik ve pratik etkisi olmas oldu. Üniversitemiz araflt rma etkinliklerine ve lisansüstü program na çok önem veriyor. Araflt rma alan nda önde gelen di er kurumlarla ortak çal flmalar da teflvik ediliyor. Koç Üniversitesi nde çal fl rken EPFL, MIT, Microsoft Research, Redmond, WA, ABD ve Bangalore, Hindistan laboratuvarlar nda ziyaretçi araflt rmac olarak çal flma imkân buldum. Ö rencilerimin bu ve benzeri kurumlarda staj ve lisansüstü çal flma f rsatlar oldu. Bütün bunlar n güncel konularda baflar l araflt rma sonuçlar elde etmemize önemli katk lar var. Toplamda yaz l m mühendisli i ve tasar m teknolojileri konusunda küçük ama baflar l ve yenilikçi bir araflt rma grubu kurdu umuza inan yorum. Zeki ve hevesli Koç ö rencileriyle ileride de baflar l araflt rma projelerinde beraber çal flmay heyecanla bekliyorum.

16 De erli bir bilim adam daha üniversitemizde Ocak 2009 dan itibaren Koç Üniversitesi nde görev yapacaks n z. Neden Koç Üniversitesi ni tercih etti inizi anlat r m s n z? Lise, lisans, master, doktora ve post-doktora derken 15 y la yak n bir süreyi yurtd fl nda geçirmifl oldum, ancak bu süre içinde Türkiye'yi yak ndan takip ettim. Özellikle doktoram n son y llar nda çeflitli vesilelerle üniversiteleri ziyaret edip tan ma f rsat m oldu. Koç Üniversitesi'ni ziyaretimde dekan m z Prof. rfladi Aksun bana zaman ay rd ve üniversite hakk nda detayl bilgi edindim. Zaman içinde de iflik vesilelerle ö retim üyeleriyle de tan flma f rsat m oldu. Tercihimin flekillenmesinde araflt rmaya verilen önem, ö retim üyelerine araflt rma için her türlü imkan n sa lanmas ve ö renci kalitesi önemli rol oynad. Ayr ca araflt rma konular m n mevcut ö retim üyelerinin ilgi alanlar yla örtüflmesi ve muhtemel paylafl mlar n oluflturaca sinerji de önemli bir faktör oldu. Sonuçta her biri kendi alan nda dünyada lider olan meslektafllar aras nda olmak heyecan verici. Tabii kampüsün güzelli ini de göz ard etmemek gerek. MIT'deki doktora, Cambridge Üniversitesi ndeki doktora sonras çal flmalar n z ve Koç Üniversitesi'nde yürütece iniz araflt rma program hakk nda bilgi verir misiniz? MIT'deki çal flmam genel hatlar yla yapay zeka kullanarak daha do al ve ak ll bilgisayarinsan arayüzleri oluflturmak olarak tan mlanabilir. Çözmeye çal flt m sorunun temelinde bilgisayarlarla iletiflimimizin hala çok "ilkel" metodlarla yap l yor olmas yat yor. Üzerine yaz lan ve çizilen herfleyi anlayan bir "sihirli ka t" düflünün. Bu ka da bir elektronik mühendisi yeni tasarlad bir devrenin flemas n çiziyor ve çizimi tamamlanan her devre eleman sihirli ka t taraf ndan tan n yor. Mühendisimiz devre çizimini tamamlay nca ka t üzerine özensizce ve gelifligüzel çizilmifl çizgiler kayboluyor ve yerlerini sihirli ka d n temize çekti i kusursuz bir devre flemas al yor. Kullan c n n sözlü bir komutuyla bu sefer sihirli ka t, bir ekrana dönüflerek devremiz çal fl nca neler olaca n görsel olarak bizim için canland r yor. Bu sihirli ka t tarifi sci-fi filmlerinden ç km fl gibi, ama asl nda onu sihirli k lan tek özelli i üzerine çizileni tan yabilmesi. Günümüzde Tablet PC'ler kullan c n n ekran özelli i gösteren bir yüzeye çizim yapmas n mümkün k l yor. Bir devrenin çal fl nca ne yapaca n canland rmak da devre tasar m ve simülasyon programlar yla mümkün. Ancak yap lan çizimleri tan mak bugünün teknolojisi ile mümkün de il. flte benim doktora çal flmam elle yap lan çizimleri tan mak için istatistiksel modellerin gelifltirilmesi üzerine. Araflt rd kça, çizim tan may ilk bak flta ona benzeyen di er problemlerden ay ran çok ilginç özellikler oldu unu keflfettim. Gelifltirdi im istatistiksel modelleri bu farkl l klar da göz önüne alarak dizayn ettim. Cambridge'de de M T'deki gibi insan-bilgisayar arayüzlerini daha kullan labilir hale getirmeye ve yeni iletiflim metodlar gelifltirmeye yönelik çal flt m. Cambridge'de insanlar n yüz ifadelerinin tan nmas ve animasyonu üzerine yo unlaflt m. Yüz ifadeleri, biz fark nda olmasak da, iletiflimimizde çok önemli bir yer tutuyor. Karfl m zdaki insanlar n hissettiklerini ve ifade etmek istediklerini anlamakta yüz ifadelerini do ru okuyabilmenin yeri büyük. Hatta yüz ifadelerini do ru okuyamama baz psikolojik bozukluklar n da iflareti say lmakta. Bu yönden bak nca bütün bilgisayarlar psikolojik olarak biraz sorunlu. Doktora sonras çal flmalar mda sistemlerin kullan c lar n n ruh hallerini okuyup ona göre davranmalar n sa layacak teknikler üzerine yo unlaflt m. Uygulama alan olarak da sürücülerinin durumunu takip edebilen otomobiller üzerinde çal flt m. Bu projemiz Toyota taraf ndan desteklendi. Koç Üniversitesi'nde yukar da sayd m iki araflt rma program da devam edecek. Çizim tan ma projesi için MIT'deki doktora grubumdan iki arkadafl mla Amerikan araflt rma kurumu DARPA'dan ortak bir proje ald k. Projenin birer aya meslektafllar m n bulundu u Texas A&M ve Harvey Mudd College'da yürüyor. Benim pay ma düflen k s m Cambridge'de bafllatt m, Koç'ta devam ettiriyorum. Bunlar n haricinde, haptic arayüzler üzerine ve yapay zeka uygulamalar üzerine Yrd. Doç. Dr. Ça atay Bafldo an ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Yüret ile ortak çal flmalar yapmay planl yoruz. Bunlara ek olarak, kendisi örnek bir akademisyen olan babam Prof. Dr. Fatin Sezgin ile rastgele say üretimi üzerine yapt m z çal flmalar ve üroloji uzman arkadafllar mla yürüttü üm biyopsisiz prostat kanseri teflhisine yönelik baz çal flmalar var. Bunlar da flu anda üzerinde çal flt m ve Koç Üniversitesi nde devam ettirece im projeler. Koç Üniversitesi'nde verece iniz lisans ve lisanüstü dersler hakk nda okuyucular m za bilgi verir misiniz? Bahar 09'da mühendisli e girifl ve istatistik, güz döneminde ise programlama dilleri derslerini verece im (ENGR 100/200, COMP 301). Daha sonraki y llarda kendi araflt rma konular mla ilgili lisansüstü dersler açaca m. Mesela ak ll insan-bilgisayar arayüzleri üzerine tasarlad m bir ders var ki, bilgisayarlarla yukar da örneklerini verdi im türden orijinal birfleyler yapmak isteyen ö rencilere tavsiye ederim akademik y l nda Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne kat lacak olan Dr. Tevfik Metin Sezgin çal flmalar n yapay zeka ve uygulamalar, bilgisayarl görme, bilgisayar grafikleri, ak ll insan-bilgisayar arayüzleri, istatistiksel otomatik ö renme ve bilgisayarl duygu/ifade analizi konular nda sürdürecek. Bahar 09'da mühendisli e girifl ve istatistik, güz döneminde ise programlama dilleri derslerini verecek. 13

17 UKUK FAKÜLTES H Jean Monnet Bursu ile AB ülkelerinde yüksek lisans e itimi Ifl k Önay > Araflt rma Görevlisi Ifl k Önay fikri ve s nai haklar üzerine yüksek lisans e itimini Jean Monnet Burs Program ile Queen Mary University of London da tamamlad. Yaz s nda Jean Monnet Burs Program ndan yararlanman n yollar n ö rencilerimize anlat yor. ve adreslerinden baflvuru belgeleri hakk nda bilgi alabilirsiniz. J ean Monnet (JM) Burs Program n n ö retim y l için verilece ini ilk olarak 2007 y l n n Ocak ay nda Koç Üniversitesi Kariyer Servisi nden gelen bir mail sayesinde ö rendim. Baflvuru sürecini ve s navlar baflar yla tamamlayarak bursa hak kazand m. ngiltere deki Queen Mary University of London da fikri ve s nai haklar üzerine yapt m yüksek lisans e itimimi tamamlad ktan sonra mezun oldu um Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne asistan olarak döndüm. Bu yaz y yazmaktaki amac m söz konusu bursu yüksek lisans e itimini AB ülkelerinden birinde yapmak isteyen Koç Üniversitesi ö rencilerine tan tmak ve baflar l ö rencilerin bu burstan faydalanmas n sa lamak. Jean Monnet bursu, okul ücretinin yan s ra e itiminiz boyunca yapaca n z masraflar da karfl layan karfl l ks z bir burs oldu undan biz ö rencilerin yurtd fl nda yüksek lisans boyunca yaflayabilece i ekonomik s k nt lar en aza indiriyor. Baflvuru süreci sizin toplayaca n z baz belgeleri (baflvuru formu, yabanc dil s nav sonucu vs.) Ankara daki Jean Monnet Yerlefltirme Ajans na göndermenizle bafll yor. Bu bak mdan baflvurmay düflünen ö rencilere ilk tavsiyem hem üniversitelere baflvuru sürecinde hem de burs baflvurusunda ihtiyaç duyacaklar yabanc dil s navlar na bir an önce girip, yeterli bir puan almalar. Baflvuru sürecinde önemli olan bir baflka husus da seçilecek çal flma alan. S nava girdikten sonra hiçbir flekilde de ifltiremeyece imiz çal flma alan AB müzakere bafll klar aras ndan seçiliyor. Ayn flekilde, yurtd fl nda okumak için seçece iniz program(lar), JM burs s nav na girece iniz çal flma alan ile alakal olmal. E er yapt n z baflvuru sonucu bursun flartlar n yerine getirdi inize kanaat getirilirse Ankara da yap lacak yaz l s nava girmeye hak kazan yorsunuz. S navlar Yaz l s navda üç saat içinde sizden e itim görmek istedi iniz yabanc dilde, kompozisyon format nda iki soru cevaplaman z isteniyor. Bunlar n ilki seçti iniz çal flma alan na, sizin kiflisel olarak bu alanla hangi aç dan ilgilendi inize, yurtd fl ndaki e itiminizi tamamlad ktan sonraki planlar n za iliflkin. kinci sorunun ise y llard r yap lan s navlara bak ld nda genellikle Avrupa Birli i ile ilgili çok spesifik olmayan herhangi bir soru Jean Monnet bursu, okul ücretinin yan s ra e itiminiz boyunca yapaca n z masraflar da karfl layan karfl l ks z bir burs oldu undan biz ö rencilerin yurtd fl nda yüksek lisans boyunca yaflayabilece i ekonomik s k nt lar en aza indiriyor. olabildi i anlafl l yor. Özellikle ilk soruyu cevaplamak için yap lacak haz rl kta seçti iniz çal flma alan ile ilgili Türkiye de ve Avrupa Birli i ne üye ülkelerdeki güncel geliflmeleri ö renmenin ve Avrupa Birli i Genel Sekreterli i nin internet sitesinden ulafl labilecek lerleme Raporlar n incelemenin faydal olaca n düflünüyorum. Yaz l s nav baflar yla tamamlayan adaylar son olarak mülakata ça r l yorlar ve seçtikleri çal flma alan nda uzman bir jüri karfl s na ç k yorlar. Bu aflamada da sorulan sorular aday n çal flma alan yla ilgili oluyor ve oldukça detayl olabiliyorlar. Özetle, bursa hak kazanacak adaylar n seçiminde adil ve ciddi bir prosedür uyguland n söyleyebilirim. Prosedürle ilgili yaflad m tek sorunun benim baflvurdu um sene yaflanan istisnai bir durumdan kaynaklan yordu. Normalde ilk dönemin sonlar na do ru yap lan yaz l s nav 2007 y l nda Nisan ay nda, mülakatlar ise Haziran ay nda gerçekleflmiflti, bu yüzden bursa hak kazand m ancak Temmuz ay n n ortas nda ö renebilmifltim. Bu tarihten önce birçok üniversitenin baflvuru dönemleri sona ermifl oluyor ve bursa hak kazanamaman z durumunda bir sonraki senenizi planlamak için pek vaktiniz kalm yor. flte bu yüzden bursa baflvuracaklara tavsiyem, s nav sonuçlar n beklemeden üniversitelere baflvurmalar ve herhangi bir flanss zl k ihtimalinde kendilerine alternatif bir plan haz rlamalar. Öte yandan bu istisnai durumun benim aç mdan bir faydas da oldu. S nav n normal tarihinden geç yap ld için, ben s nava Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde dördüncü y l n ikinci döneminde okutulan Avrupa Birli i Hukuku dersini almaya bafllam flken girebildim. Bu aç dan s nav n ikinci dönemin ortas nda yap lmas n n Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencileri veya genel olarak son senelerinde s navda kendilerine yard mc olabilecek dersler alan ö renciler için bir avantaj teflkil etti i ve üniversite son s n f ö rencilerini, s nava di er kontenjanlardan (kamu ve özel sektör) giren adaylar karfl s nda daha eflit k ld söylenebilir. 14

18 UKUK FAKÜLTES H Ö retim kadrosunda yenilenme, mezunlar m zdan haberler, yabanc e itim üyeleri, Dr Nüsret- Semahat Arsel Uluslararas Ticaret Hukuku Araflt rmalar Merkezi nden haberler Hukuk Fakültesi nden haberler Yrd. Doç. Dr. Ayfle Saadet Ar kan Ö retim kadrosunda yenilenme Prof. Dr. Tankut Centel, Eylül 2008 tarihi itibar yla Hukuk Fakültesi ndeki Dekanl k görevine bafllad. Eylül ay, kadrodaki yenilenme aç s ndan da önemli bir ay oldu. Bu çerçevede Prof. Dr. Billur Yalt ve Yrd. Doç. Dr. M. Deniz Güner Özbek tam zamanl, Prof. Dr. Ömer Teoman ise yar zamanl ö retim üyeleri olarak kadromuza kat ld lar. Ayr ca Beril Özcanl, Burcu Erbayraktar, Gülfer Kuyucu, Sendi Yakuppur ve Zeynep Özkul ö retim görevlisi kadrolar na atand lar. Londra daki master program n tamamlayan Ifl k Onay da dönerek görevine bafllad ; Zeynep Elibol ise Michigan Üniversitesi ndeki master program için Amerika ya gitti. ngilizce hukuki yazma teknikleri dersi için It r Yakar, kadromuza kat lanlar aras nda yer ald. Mezunlardan haberler 2007 y l n n 22 mezunuyla ilgili veri taban de erlendirilmesinde, bunlar n dördünün yüksek lisans yap p, üçünün üniversitede kalmay tercih etti i, 19 unun ise genellikle, avukatl k stajlar n tamamlad klar büyük hukuk firmalar nda avukat olarak göreve bafllad klar saptand y l n n 49 mezunundan beflinin yüksek lisansa, di erlerinin ise bir önceki dönem oldu u gibi avukatl k staj n tamamlamaya öncelik verdikleri görüldü. Yabanc e itim üyeleri Karfl laflt rmal Hukuk konusunda Rotterdam Üniversitesi nden Doç. Dr. Xandra Kramer ve Dr. Hans Rösler ders verdiler. AB Hukuku üzerine verilecek dersler konusunda Tilburg Üniversitesi nden Prof. Dr Linda Senden ve Linz Üniversitesi nden Prof. Dr. Sigmar Stadlmeier kat l mlar n teyit ettiler. Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararas Ticaret Hukuku Araflt rmalar Merkezi Merkezin Mart 2007 tarihlerinde, Max Planck Enstitüsü (Hamburg) ile iflbirli i yaparak Civil and Procedural Law-Özel Hukuk ve Usul Hukuku konusunda gerçeklefltirdi i konferans n tebli leri Almanya`daki Berliner-Wissenschaft Verlag bas mevine ngilizce bast r ld. Avrupa ülkeleri (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Türkiye) ve Ukrayna`n n Sözleflmeler Hukuku ve Usul Hukuku konular ndaki sistemine iliflkin tebli lerden oluflan kitab n da t m duyurusu da tüm hukuk fakültelerine ve Barolar Birli i ne yap ld. 15

19 EZUNLAR DERNE M Üniversitemizin bir parças olman n gururunu yaflayan tüm mezunlar m zla buluflman n güzelli ini yaflad k. Koç Üniversitesi nin 1998 mezunlar n buluflturan 10. Mezuniyet Y l Yeme i, 19 Kas m da yap ld. Rektörümüz Atilla Aflkar n da kat ld etkinlikte biraraya gelmenin mutlu unu yaflayan mezunlar m z sürprizli ve keyifli bir gece yaflad lar. Mezunlar n buluflma keyfi K oç Üniversitesi mezunlar, 10. Mezuniyet Y l kutlamas, Okula Dönüfl kokteyli ve Geleneksel Y lbafl Partisi 2009 da bir araya geldi. Okula Dönüfl keyfini yaflad k 1 Kas m da son üç y l n mezunlar Rumelifeneri Kampüsü nde bulunan Mezunlar Derne i Lokali nde bir araya geldi de bafllayan kokteylin temas Okula Dönüfl tü ve her birimiz, yeni mezunlar olarak bir günlü üne, üç, dört saatli ine de olsa okula dönmenin keyfini ç kard k. Baz lar m z n mezun olmas n n üzerinden üç y l geçmiflti, baz lar m z ise yeni mezun olmufltu. Ancak hepimiz fark ettik ki, mezun olmam z n üzerinden ne kadar geçerse geçsin, hepimiz okulumuzu, arkadafllar m z ve en önemlisi Koç Üniversitesi ruhunu özlemifltik. K sa bir süre önce gerçek yaflama ad m atm fl bireyler olarak, Koç Üniversitesi nde yaflad m z an lar canlanm fl, okulumuza verdi imiz önem ve duydu umuz sevgi biraz daha belirginleflmiflti. Baz arkadafllar m z kokteylden önce, baz lar ise kokteylden sonra kampüste dolaflarak okulla hasret giderdi, an lar n tazeledi. Okuldayken her gün görüfltü ümüz, farkl aktivitelerde veya derslerde paylafl mlarda bulundu umuz, ancak mezun olduktan sonra irtibat m z n eskisi kadar kuvvetli olmad arkadafllar m zla görüflmek, onlar n yaflam ndaki geliflmeleri dinlemek, kendimizi anlatmak, eski günleri anmak hepimiz için son derece keyifliydi. Koç Üniversitesi Mezunlar Derne i ne üye olma f rsat bulan arkadafllar m z, bir bak ma önümüzdeki dönemlerde ve y llarda, Koç Üniversitesi yle ve mezunlarla olan irtibatlar n s klaflt rmak, iliflkilerini daha s cak hale getirmek için önemli bir ad m att lar. Etkinli e kat lan mezunlar hem bu tür etkinliklerin tekrarlanmas dile inde bulundular hem de okula daha s k gelerek üniversitemizle daha s k ba lar kurmak için çal flacaklar n belirttiler. Mezunlar Derne i olarak, biz de önümüzdeki dönemlerde, hem yeni mezunlar m z için, hem de daha eski mezunlar m z için farkl temalarda ve içeriklerde aktiviteler düzenlemeye devam edece iz. Mezunlar m z n bu konudaki fikir ve katk lar n bekliyoruz 1998 mezunlar 10. Y l Kutlamas nda bulufltu Koç Üniversitesi Mezunlar Derne i taraf ndan 1998 senesi mezunlar için düzenlenen 10. Mezuniyet Y l Yeme i, 19 Kas m da gerçeklefltirildi. Mezuniyetinin 10. y l n tamamlayan mezunlar m z, Mezunlar Derne i çat s alt nda bir yemek organizasyonuyla biraraya getiren kutlamalar m za geçen sene bafllam flt k. 95, 96 ve 97 mezunlar için yap lan ilk kutlamada, mezunlar m z n memnuniyeti ve olumlu görüflleri bizler için bu organizasyonun da Mezunlar Günü ve Y lbafl Partileri gibi geleneksellefltirme amac n n do rulu unun bir kan t yd. Kutlama yeme inin öncesinde tüm dönem mezunlar m za 10. Mezuniyet Y l sertifikas gönderildi. Ortaköy deki stanbul Jazz Center da 19 Kas m da yap lan organizasyona yaklafl k 90 kiflilik mezun ve misafir kat ld. Eski dostlar n hasret giderdi i gecede üniversite günleri an ld, tekrar birarada olman n, ayn çat alt nda e lenmenin keyfi yafland. Mekan n stanbul Jazz Center olmas da fark yaratt. Gecede keyifli bir jazz dinletisinin olmas çok hofltu. Gecenin mezunlar için sürprizi kat l mc lara da t lan 10. Mezuniyet Y l hat ra plaketleriydi. Ayn zamanda kendisi de 98 mezunu olan Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Münevver Eröz, Baflkan Yard mc s Albert Krespin ve geçmifl dönem baflkan Kenan Y lmaz dönem arkadafllar na hat ra plaketlerini Rektörümüz Say n Attila Aflkar la birlikte da tt lar. Koç Üniversitesi Mezunlar Ailesi nin bir parças olman n gururunu yaflayan tüm mezunlar m z tebrik eder, dernek çat s alt nda, dostlukla geçecek nice 10 seneler dileriz. 16

20 Parti gecesi anlad k ki tüm mezunlar m z Y lbafl Partisi ni bekliyor ve ZAMANI GELD diyorlard. Zaman geldi Geleneksel Y lbafl Partisi 2009 Yeni bir y l n geliflini 27 Aral k Cumartesi gecesi mezunlar m zla birlikte art k gelenekselleflen y lbafl partimizde kutlad k. Geçti imiz sene, ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipli i yapan Rahmi M. Koç Müzesi nde yeni y l karfl lam flt k. Bu tarihsel mekan n kendine has atmosferi bizleri büyülemifl ve ayn zamanda ulafl m kolayl, otopark imkan, salonun özel dokusu, geniflli i, havaland rma sistemi gibi birçok detay da bizleri seçimimiz konusunda hakl ç karm flt. Geçti imiz sene yaflad m z bu olumlu deneyim ve mezunlar m z n be enisiyle bu sene de parti mekan olarak Rahmi M. Koç Müzesi ni seçtik. Müzede klasik otomobillerin sergilendi i Erdo an Gönül Galerisi, parti için özel olarak haz rlanan konsept dekorasyonu, oturma gruplar, barlar ve kurulan ses ve fl k düzeniyle bir parti mekan na dönüfltü. Tüm haz rl klar anlaml ve özel k lan, mezunlar m z n ilgileri ve kalabal k bir grubun kat l m yd. Parti gecesi anlad k ki tüm mezunlar m z Y lbafl Partisi ni bekliyor ve ZAMANI GELD diyorlard. Dostlarla birlikte olman n, e lencenin ve y lbafl keyfinin yafland gece, yeni bir y la birlikte Merhaba diyerek tamamland. 17

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı