Çocuklarda Yaflam Deste i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda Yaflam Deste i"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu Haziran 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Çocuklarda Yaflam Deste i Prof. Dr. Metin Karaböcüo lu AMAÇ Kat l mc lar n solunumu, dolafl m ya da ikisi de durmufl olan hastalar karfl s nda uygulamalar gereken bilgi ve davran fllar kazanmalar. Ö REN M HEDEFLER 1. Yaflam deste i gerektiren durumlar bilmeli. 2. Havayollar n açma manevralar n yapabilmeli. 3. A zdan a za ya da hem a z hem burna solunum uygulayabilmeli. 4. Kalp masaj yapabilmeli. 5. Kemik ili i yolunun uygulanmas n bilmeli. 6. leri yaflam deste inde gereken ilaçlar, dozlar n ve uygulama yollar - n sayabilmeli. 7. Ani üst solunum yollar t kan kl geliflen hastalarda gerekli manevralar yapabilmeli. ÇOCUKLARDA YAfiAM DESTE Yaflam deste i (kardiyopulmoner resusitasyon), hayati organlar n hücresel fonksiyonlar n korumaya yönelik olarak, mekanik ve farmakolojik ajanlar n kullan larak spontan solunumun ve dolafl m n geri döndürülmesidir. Standart kardiyopulmoner resusitasyon ilk kez 1958 y l nda, 5 yafl ndaki bir çocu a uygulanm fl ve 1960 y l ndan sonra yayg nlaflm flt r. Pediatrik TYD ve YD standart protokolleri ise 1978'de belirlenmifl ve 1979'da Amerika Birleflik Devletleri'nde bir ulusal toplant da sunulmufltur. Kalp durmas n n en önemli nedeninin eriflkinlerde primer kardiak hastal klar olmas na ve ani olarak meydana gelmesine karfl l k çocuklarda sepsis, infeksiyonlar, yabanc cisim aspirasyonu, kafa travmas, bo ulma, üst ve alt solunum yolu infeksiyonu gibi hipoksi ile iliflkilidir. Kalp durmas hipoksiye 27

2 Metin Karaböcüo lu ba l olarak geliflti inden, ani olarak geliflmez. Metabolik hastal klar, kalp hastal klar, disritmiler, hipovolemik ve kardiyojenik flok di er nadir nedenlerdir. Kardiyopulmoner resusitasyon gerektiren çocuklar n yar s na yak n 0-1 yafl aras ndaki çocuklard r. Solunumu olmayan ve nabz al namayan hastalar n prognozu kötü iken (tam flifa %4-16), sadece solunumu duranlarda prognoz genellikle daha iyidir (%75-97 tam flifa). Solunum ve kalp fonksiyonlar bozulmadan önce hastaya müdahele etmek çok önemlidir. Taflipne, çekilmeler, burun kanad solunumu, stridor, wheezing ve nadiren siyanoz solunum s k nt s n n iflaretleri oldu unu bilerek erken dönemde müdahele etmek gerekir. Perfüzyon bozuklu unu gösteren iflaretler ise kapiler dolufl zaman n n 3 saniyeden uzun olmas, derinin so uk olmas, terleme, idrar miktar n n azalmas ve taflikardidir. fiokun erken döneminde kan bas nc normal bulunabilir. Nab z bas nc daralm flt r ve bir süre sonra kan bas nc düflmeye bafllar. Bilinç de iflikli i ve konvulziyon; hipoksiye, yetersiz kardiak debiye, travmaya, zehirlenmelere ve infeksiyona ba l geliflebilir. Çocuklarda kalp durmas na neden olan süreçler ve patogenezi fiekil 1 ve 2'de görülmektedir. Acil olarak getirilen hasta çok h zl bir flekilde de erlendirilmelidir. Hastan n hava yolu, solunumu, dolafl m, nörolojik durumu hemen gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa yaflam deste ine bafllanmal d r. Yaflam deste i s ras nda, kurtar c n n hiçbir yard mc alet veya ilaç kullanmadan sadece kendi imkanlar ile yaflam deste i sa lamas na "temel yaflam deste i", bu s rada t bbi aletler ve ilaç kullan lmas na ise "ileri yaflam deste i" denir. TEMEL YAfiAM DESTE Temel yaflam deste inde en önemli ilke beynin zarar görmesini önlemek veya zarar oran n n olabildi ince minimumda tutmakt r. Beyin hücrelerinin en fazla etkilendi i durum hipoksi olmas nedeniyle hipoksiyi düzeltmek temel yaflam deste inin ilk kural d r. Temel yaflam deste indeki ilkeler hem eriflkin hem de çocuklar için genelde benzerdir ve A (airway) havayolu, B (breathing) solunum, C (circulation) dolafl m n desteklenmesi olarak özetlenebilir. Havayolu Hava yolunun aç k olmas temel yaflam deste inin ilk kural d r. Solunum yollar nda en s k obstrüksiyon hipofarenkste meydana gelir ve çocuklarda en s k obstrüksiyon nedeni dildir. Bilinci kapal hastada dil ve boyun kaslar n n tonuslar n kaybetmeleri nedeniyle dil geriye düflerek obstrüksiyona yol açar. Bunun d fl nda burun ve a zdaki kan, mukus, yabanc cisim de solunum yollar n t kayabilir. Ayr ca laringospazm, bronkospazm, bronflial sekresyonlar, mukozal ödem, mide içeri in aspire edilmesi di er obstrüksiyon nedenlerindendir. 28

3 Çocuklarda Yaflam Deste i S v S v Da l m n n Solunum Solunumun Kan kayb Gastroenterit Yan klar Septik flok Kalp hastal klar Anaflaksi Yabanc cisim Krup Ast m Konvülziyonlar Kafa içi bas nç art fl Zehirlenme Dolafl m Yetmezli i Solunum Yetmezli i Kardiyopulmoner Arrest fiekil 1. Çocuklarda kardiyopulmoner arreste neden olan süreçler Solunum S k nt s Artm fl solunum say s Artm fl solunum çabas Azalm fl solunum sesleri Anormal solunum sesleri Bilinç düzeyi normal/hafif bozulmufl Cilt rengi normal/bozulmufl Kompanse fiok Normal kan bas nc Artm fl kalp h z Anormal cilt bulgular Kapiller dolufl üresi normal/anormal Bilinç düzeyi normal/anormal Solunum Yetmezli i Artm fl solunum çabas Artm fl/azalm fl solunum say s Ciltte anormal solukluk Bilinç düzeyinde bozulma Anormal kan gazlar Dekompanse fiok Sistolik kan bas nc <70 mmhg Artm fl kalp h z Ciltte dolafl m bozuklu u belirtileri Uzam fl kapiller dolufl süresi Bilinç düzeyinde bozulma Kardiyopulmoner Arrest fiekil 2. Çocuklarda kardiyopulmoner arreste neden olan süreçlerin patogenezi 29

4 Metin Karaböcüo lu Solunum yollar n açmak için, hastada travma öyküsü yoksa, hastan n bafl bir elle geriye itilir ve ekstansiyona getirilir, di er elle ise çene ucu yukar ya do ru yöneltilir. Travma öyküsü varsa servikal bölgede hasar olabilece i göz önüne al narak boynun hareket ettirilmesi önlenerek hava yolu aç k tutulmaya çal fl l r. Bafl ve boyun hareketsiz tutularak çene öne do ru çekilir. Bu manevran n iki kifli ile yap lmas daha uygundur. Bu flekilde hava yolu aç lan hastan n solunumu izlenir. Gö sün inip kalkmas, solunumun ekspiryumdaki sesinin iflitilmesi, a zda hava ak m na ba l hareketin görülmesi spontan solunumun oldu unu gösterir. Solunum Hava yolunun aç lmas na ra men spontan solunum bafllamam fl ise temel yaflam deste inin ikinci önemli kural na geçilir ve yapay solunuma bafllan r. Maske-kese (ambu = manuel resusitatör) gibi gereçlerin olmad ortamlarda a zdan a za solunum yap lmal d r. leri yaflam deste inde yapay solunumda ilke %100 O2 vermektir, ancak temel yaflam deste i s ras nda, a zdan a - za yap lan yapay solunumda %16-17 oksijen verilmektedir, fakat bu konsantrasyondaki oksijende hastay hipoksiden ç karmaktad r. Bir yafl n alt ndaki çocuklarda, uygulamay yapan kifli hastan n hem a z n ve hem de burnunu a z yla kapatarak yapay solunum yapmal d r. Bir yafl n üzerindeki çocuklarda burun mutlaka bafl parmak ve iflaret parma ile kapat ld ktan sonra yapay solunum uygulanmal d r. Bu s rada hastan n bafl pozisyonunun do ru oldu u kontrol edildikten sonra yavafl olarak 2-5 solunum arka arkaya verilmelidir. Gö sün kalkt görülürse soluk verme ifli dakikada 20 olacak flekilde devam edilir. Yapay solunuma ra men gö sün kalkmad görülürse hava yolu tekrar de erlendirilmeli ve do ru pozisyon verilerek tekrar yapay solunum uygulanmal d r. Bunlara ra men gö üs kalkm yorsa yabanc cisim aspirasyonu düflünülmelidir. Yabanc cisim aspirasyonu düflünülen çocuk, 1 yafl n alt nda ise, yüzükoyun bafl afla sarkacak bir biçimde ilkyard m uygulayan kiflinin sol kolu üzerinde yat r l r ve s rt na 5 kez hafifiçe vurulur. Yabanc cisim ç kmam fl ise bu kez bebek s rtüstü ve bafl afla gelecek pozisyonda tutarak kalp masaj uyguland biçimde, ksifoidin alt ndan, 5 kez hafifiçe vurulur. Bu manevralar uyguland ktan sonra mutlaka bebe in a z na bak larak yabanc cisim a zda ise ç kar lmal d r. Bir yafl n üzerindeki çocuklarda ise yabanc cisim aspirasyonu düflünülüyorsa Heimlich manevras uygulan r. Bu manevrada, giriflimi yapan kifli, hastan n arkas na geçerek kollar yla hastan n vücudunu sarar ve bir elini yumruk yaparak ksifoid alt na kar na yerlefltirir, di er elini ise bu elin üzerine yerlefltirir ve ani olarak yukar do ru bas nç uygulayarak kar niçi bas nç art r l r. Bu manevra yabanc cisim ç kana kadar 10 kez uygulanabilir. Bilinci kapal veya ayakta duramayan 1 yafl n üzerindeki çocuklara Heimlich manevras yatar po- 30

5 Çocuklarda Yaflam Deste i zisyonda uygulanabilir. Yerde yatan çocu un göbek ile ksifoid aras na bir elinin bilek bölümü konur di er el bu elin üzerine konarak bat na yukar do ru ani bas nçla s k flt r l r. Bu manevralar n hepsinde amaç yap lan ani darbelerle gö üs içi bas nc n h zla de ifltirmek ve öksürük refleksini bafllatmakt r. Manevralardan sonra hastan n solunum yollar gözlenip, görülebilen mesafelerde yabanc cisimin varl araflt r l r. Bu manevralarla yabanc cisim ç kar lamazsa, hastaya yeniden pozisyon verilip tekrar sollunum deste i sa lan r. Yine havan n giriflinde direnç varsa ayn manevralar tekrarlan r. Dolafl m Yeterli ventilasyon sa land ktan sonra hastan n dolafl m h zl bir flekilde de erlendirilmelidir. Bir yafl alt ndaki çocuklarda femoral veya brakial nab zlardan, daha büyük çocuklarda ise karotisten nab z kontrol edilmelidir. Nabz palpe edilemeyen çocuklara kalp masaj bafllanmal d r. Çocuklarda kardiak debinin büyük oranda kalp h z na ba l olmas nedeniyle, kalp at m bafllayan ancak, belirgin bradikardisi olan (bir yafl n alt nda dakikada 80 den az, bir yafl ndan sonra dakikada 60 dan az) çocuklara da kalp masaj yap lmal d r. Kalp masaj uygulan rken hastan n sert bir yüzeyde yat r lmas gerekir. Bir yafl alt ndaki çocuklara kalp masaj, memebafllar n birlefltiren çizginin sternumu kesti i yerin bir parmak alt ndan 3. ve 4. parmaklar kullanarak yap lmal d r. Buna alternatif olarak her iki el hastan n gö sünü çepeçevre sararak, sternumun üçte bir alt taraf na her iki elin baflparmaklar kullan larak da masaj uygulanabilir. Bir yafl n üzerindeki çocuklarda gö sün üçte bir alt k sm na bir elin ayas yerlefltirilir ve dirsek ekstansiyonda iken bas nç uygulan r. Bas nç ile küçük çocuklarda cm, daha büyük çocuklarda ise cm gö üs çökmesi sa lan r. Bebekler ve di er çocuklarda her 5 kalp masaj na karfl l k 1 solunum sa lanarak en az 100/dk kalp masaj yap lmal d r. Bu manevralar uygulan rken hastan n gö üs hareketleri ve nabz kontrol edilmelidir. Nabz palpe etmek için yaflam deste ine 10 saniyeden fazla ara verilmemelidir. Çocuklarda temel yaflam deste i uygulamalar Tablo 1 de özetlenmifltir. Tablo 1. Temel yaflam deste i uygulamalar Havayolu Hastay de erlendir Yard m ça r S rtüstü pozisyonda yat r Bafl ekstansiyonda tut Solunum 2-5 yavafl soluk 20 solunum/dk Dolafl m Nab z kontrolü Kalp masaj 100/dk Acil servise haber ver 31

6 Metin Karaböcüo lu LER YAfiAM DESTE leri yaflam deste i s ras nda havayollar n açmak için aspiratörler ve farkl büyüklükte aspirasyon sondalar kullan l r. Solunum deste i hastan n boyutlar na göre de iflen, farkl büyüklükteki maske-kese-valf (manuel resusitatör) sistemleri ile sa lan r. leri solunum yolu tekni i olan endotrakeal entübasyon, tecrübe gerektiren bir uygulamad r, yeterli tecrübesi (y lda en az 6 endotrakel entübasyon uygulamas ) olmayan kiflilerin uygulamas önerilmez. Son zamanlarda gelifltirilen "laringeal maske" havayolu konusunda çocuk hastalarda yeterli tecrübe yoktur. Baflar l resusitasyonda di er önemli faktör de damar yolunun erken dönemde aç larak s v tedavisine ve ilaçlara bafllan lmas d r. Ancak çocuklarda bu ifllem eriflkinler kadar kolayl kla olmayabilir. Tercih edilen girifl bölgesi en genifl, en kolay ulafl labilen, resüsitasyon s ras nda damar yolunun bozulmayaca ve resusitasyon ifllemlerine engel olmayacak venlerdir. Damar yolu giriflimi 90 saniyede yada ilk 3 giriflimde aç lamad taktirde, 6 yafl alt ndaki çocuklarda, kemik ili i yolu denenebilir. Tuberositas tibian n 1-3 cm alt nda, 16 veya 18 nolu spinal i ne ile, kemi e 90 aç ile girilir. Bafllang çta belirgin bir direnç varken daha sonra direnç birden kaybolur, bu kemik ili ine girildi inin iflaretidir. Kemik ili ine girildi inin en önemli bulgular ndan biri i ne b rak ld nda düflmemesi ve aspire edildi inde kemik ili i gelmesidir. ntraosseoz yol; resüsitasyon boyunca ilaçlar n, kristalloidlerin, kolloidlerin ve kan n h zl, güvenilir bir flekilde verilebilmesini sa lamaktad r. ntraosseoz yol için genellikle anterior tibial kemik ili i seçilir. Alternatif bölgeler ise distal femur, medial malleolus, spina iliaca anterior superior'dur. Bu yolla biyokimyasal tetkikler, kan gaz analizi, kan grubu ve cross-match için kan al nabilir. Ancak bu yolla sodyum bikarbonat tedavisi uygulanm flsa kan gaz analizi için kullan lmamal d r. ntraosseoz infüzyon sonras %1'den daha az komplikasyon bildirilmifltir. Bu komplikasyonlar tibia'da k r k, alt ekstremitede kompartman sendromu, ilaçlar n ekstravazasyonu ve osteomyelit'dir. Damar yolu aç lana kadar trakeal yolla lidokain, epinefrin, atropin ve naloksan gibi lipid-çözünür ilaçlar verilebilmektedir. Ancak sodyum bikarbonat, kalsiyum gibi lipid-çözünür olmayan ilaçlar havayolunda hasar yapaca ndan asla kullan lmamal d r. Trakeal yolla verilen ilaçlar damar yolu ile verilen dozun 10 kat oran nda, 5 ml serum fizyolojik ile suland r l p verilmeli ve hemen ard ndan 5 kez manuel ventilasyon yapt r lmal d r. leri yaflam deste inde en önemli ilke yeterli oksijenlenmenin, ventilasyonun ve dolafl m n sa lanmas d r. Bu yöntemlere ra men kardiyopulmoner fonksiyonlar yeterli de ilse ilaç ve s v tedavisi uygulanmal d r. En önemli ilaç oksijendir. Resusitasyon s ras nda mümkün olan en yüksek konsantrasyonda oksijen vermek gerekir. 32

7 Çocuklarda Yaflam Deste i Travma, dehidratasyon gibi nedenlerle hipovolemik floka girmifl veya septik flokta ki hastalarda s v tedavisi gerekir. %0.9 NaCl veya Ringer laktat 20 ml/kg bolus tarz nda verilebildi i kadar h zla verilir ve düzelme sa lanmad - durumlarda bu s v 2 kez daha tekrarlanabilir. Yeterli s v tedavisine ra men hipotansiyonun yada dolafl m bozuklu unun devam etti i hastalarda katekolaminleri infüzyon fleklinde kullanmak gerekir (Tablo 2). Tablo 2. nfüzyon fleklinde kullan lan katekolaminler laç Epinefrin Dopamin/Dobutamin Lidokain 100 ml %5 dekstroz içinde 0.6 mg 60 mg ml/kg/saat infüzyon µg/kg/dk µg/kg/dk µg/kg/dk Epinefrin kardiak arrestte ilk seçilecek ilaçt r. Asistolide, elektromekanik disosasiasyonda, belirgin bradikardide ve volüm replasman na cevaps z hipotansiyonda endikedir. Endojen katekolamin olarak α, β1 ve β2 adrenerjik reseptörleri aktive eder. α-reseptöre etki ederek kan ak m n n beyine ve kalbe do ru yönlenmesini art r r. Kalp masaj n n etkinli ini art r r. β1 reseptöre etki ederek kalp at m say s n, kalbin kas lma gücünü art r r ve kalbin sistolik süresini k salt r. β2 reseptöre etkisi ile arterioller direnç ve sistemik vasküler direnç azal r ve diastolik kan bas nc düfler. Asistolide standart doz 0.01 mg/kg intravenöz veya kemik ili i yolundan verilir. Cevap al namad durumlarda bu doz 3-5 dakika ara ile tekrarlanabilir. Epinefrinin yar ömrü 2 dakikad r. Standart doz epinefrin 1:10000 lik, yüksek doz epinefrin ise 1:1000 liktir. Endotrakeal (ET) yoldan verilen epinefrinin emilimi V ve O yollara göre daha azd r. lk standart doz ET yoldan veriliyorsa 10 kat yani yüksek doz epinefrin gibi verilmelidir. Dirençli hipotansiyonda epinefrin infüzyon fleklinde verilebilir. Bafllang ç dozu olarak 0.1 mg/kg/dk bafllan r ve 1mg/kg/dk a kadar ç - k l r (Tablo 2). Ülkemizde epinefrinin 1 (1:1000), 0.5 (1:2000), 0.25 (1:4000) mg ampulleri vard r. Suland rma flu flekilde yap l r: 1: lik epinefrin için 1.0 mg epinefrin 10 ml izotonik NaCl ile, 0.5 mg epinefrin 5 ml izotonik NaCl ile, 0.25 mg epinefrin 2.5 ml izotonik NaCl ile suland r l r. Yüksek doz epinefrin uygulanmas (rutin dozun kat ; 0.2 mg/kg) art k önerilmemektedir. Ancak kifliden kifliye katekolamin yan t n n çok de iflken olmas ; bir hasta için tehlikeli olan dozun bir di er hastan n yaflam n kurtarabilece i de gözönüne al nmal d r. 33

8 Metin Karaböcüo lu Epinefrin ekstravazasyonu lokal iskemiye, doku hasar na ve ülserasyona neden olabilir. Bu nedenle damar yolunun güvenilir olup olmad n n kontrolunun yap lmas gerekmektedir. Di er katekolaminler gibi epinefrin de alkalen solusyonlarla geçimsizdir, inaktive olur; böylece sodyum bikarbonat ile asla bir arada kullan lmamal d r. Doku perfüzyonunu engellemeyen kardiyak ritmi olan hastalarda epinefrin taflikardiye, nab z bas nc nda art fla neden olur ve ventriküler ektopi meydana getirebilir. Yüksek infüzyon dozlar kullan l rsa afl r vazokonstrüksiyona, bunun sonucunda ekstremitelerin, mezenterin ve renal kan ak m n n bozulmas na, fliddetli hipertansiyona ve tafliaritmilere neden olabilir. Atropin sülfat sinüs ve atrial pacemaker' n h zland ran, atrioventiküler (AV) iletimi art ran parasempatolitik etkili bir ilaçt r. AV blok nedeniyle oluflan veya artm fl vagal aktiviteye ba l semptomatik bradikardilerin tedavisinde önerilmektedir. Perfüzyonu yetersiz oldu u ve hipotansiyonu efllik etti i bradikardilerin tedavisinde atropin kullan labilirse de epinefrin bu durumda atropinden daha etkilidir. Önerilen doz 0.02 mg/kg'd r. Ancak bir doz asla 0.1 mg.dan daha az olmamal d r. Çünkü daha az dozda verilirse paradoksal bradikardi yapar. Bir defada verilebilecek en fazla doz çocukta 0.5 mg, adolesanda ise 1 mg d r. Dozlar 5 dk da bir tekrarlanabilir, ancak maksimum total doz çocuklarda 1 mg, adolesanda ise 2 mg d r. Bundan daha fazla dozlar ancak özel resüsitasyon durumlar nda (organofosfor zehirlenmesi gibi...) gerekli olabilir. E er vagal uyar ya ba l bradikardiyi önlemek amac yla entübasyon giriflimi s ras nda atropin yap l rsa hipoksinin neden oldu u bradikardinin oluflumunu engeller. Böylece hastada meydana gelen hipoksi gözden kaçabilir. Bu durumda entübasyon süresince pulse oksimetre ile arteriyel oksijen satürasyonu devaml izlenmeli ve uzam fl entübasyon girifliminden kaç n lmal d r. Kalsiyum kalbin eksitasyon-kontraksiyon ifllevinde çok önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte kardiyak arrestte rutin olarak kalsiyum kullan lmas - n n çok büyük bir faydas yoktur. Ek olarak kalsiyum, hücre ölümünün son basama nda da rol almaktad r. Ayr ca zaman zaman bradikardi, koroner arter spazm ve miyokard irritabilitesi gibi toksik etkileri görülmektedir.böylece asistoldeki hastalar n resüsitasyonunda rutin kalsiyum tedavisi yap lmas önerilememektedir. Ancak hipokalsemi, hiperkalemi, hipermagnesemi tedavilerinde ve kalsiyum kanal blokeri dozafl m kullan lmas önerilmektedir. Kalsiyumun acil tedavilerde kullan lan dozu ile ilgili bilgiler yeterli de ildir. Günümüzde önerilen doz 5-7 mg/kg elementer kalsiyumdur. Biyoyararlan m kalsiyum glukonata göre daha fazla oldu u için kalsiyum klorür klinik kullan mda tercih edilmelidir. %10'luk kalsiyum klorüründen 0.2 ml/kg dozuyla 20 mg/kg klor ve 5.4 mg/kg elementer kalsiyum verilmektedir. Bu doz kardiyak arrestteki hastalarda saniyede, arrest olmayan hastalarda ise 5-10 dakikan n üzerinde yavafl olarak infüze edilmelidir. Kardiyak arrestte e er gerekli ise ayn miktar kalsiyum tekrar edilebilir. Daha sonraki dozlar ise iyo- 34

9 Çocuklarda Yaflam Deste i nize kalsiyum eksikli i tespit edilmiflse uygulanmal d r. nfantlar n yüksek glukoz gereksinimi ve düflük glikojen depolar oldu u bilinmektedir. Bu nedenle flok, koma, solunum yetmezli i gibi enerji gereksiniminin artt durumlarda kan glukoz konsantrasyonu yak ndan monitorize edilmelidir. Hipoglisemi saptanm fl olgularda %25 Dx solusyonundan 2-4 ml/kg (0.5-1 gr/kg) veya %10 Dx solusyonundan 5-10 ml/kg (0.5-1 gr/kg) IV infüzyonla yap lmal d r. Mümkünse bolus tarz verilmemeli ve devaml IV infüzyon kulan lmal d r. Kardiyak arresti olan hastalarda ise sadece hipoglisemi saptanm flsa kullan lmal veya en az ndan kan fleker konsantrasyonu normal düzeyde tutulmal, bunun için de glukoz monitorize edilmelidir. Çocuklarda sodyum bikarbonat tedavisi effektif ventilasyonun sa land, epinefrin ve kalp masaj n n yap ld, sirkülasyonun maksimize edildi i hastalarda ancak uzam fl kardiyak arrest durumlar nda gözönüne al nmal d r. Bafllang ç dozu IV veya IO yolla 1 meq/kg'd r (%8.4'lük solusyonundan 1 ml/kg). E er hasta yenido an ise osmotik yüklemeden kaç nmak için sodyum bikarbonat dilüe edilmelidir (yar yar ya suland r lmal yani %4.2'lik solusyon haline getirilmelidir). Daha büyük infantlarda ve çocuklarda dilüe solusyonun kullan lmas n n yararl oldu una dair kan t yoktur. Kardiyak arresti olan bir çocukta uzam fl resüsitasyon giriflimi süresince her 10 dakikada bir sodyum bikarbonat tedavisi göz önüne al nabilir. Afl r bikarbonat tedavisinin çok say da yan etkisi vard r. Bunlar aras nda metabolik asidoz, potasyumun akut olarak intrasellüler bölgeye flifti, plazma iyonize kalsiyum konsantrasyonunda azalma, hipernatremi, hiperosmolalite, VF eflik düzeyinin düflmesi ve kalp fonksiyonlar n bozucu etkisi say labilir. Sodyum bikarbonat ve kalsiyum katekolaminlerle kar flt r ld nda birbirinin etkisini azaltt için her hangi bir resüsitasyon ilac IV olarak yap ld ktan sonra 5-10 ml serum fizyolojik ile bolus tarz pufle edilerek serum seti y kanmal d r. Lidokain ventriküller fibrilasyonda elektriksel defibrilasyon sa lanmas amac yla kullan lmaktad r. Kafaiçi bas nc n n yüksek oldu u düflünülen hastalara endotrakeal tüp takmadan k sa bir süre önce vererek bas nc n, manüpülasyon s ras nda, daha fazla art fl önlenebilir. Ayr ca lidokain dirençli status epileptikusta da kullan lmaktad r. Çocuklarda primer kardiyak olaylar s k olmamas na ra men tüm kritik hastalar n EKG'leri devaml olarak izlenmelidir. Bu monitorizasyon kardiyak aritmilerin tespitinin yan s ra, yap lan tedaviye yan t n de erlendirmesinde de yard mc olmaktad r. Çocuklarda aritmiler primer olmaktan çok hipoksi, asidoz, hipotansiyona ba l olarak ç kmaktad r. Ancak miyokarditi veya kardiyomiyopatisi olan veya kardiyak operasyon geçirmifl çocuklarda primer aritmi riski artmaktad r. Ayr ca terapötik veya toksik dozda al nan ilaçlar da aritmilere neden olmaktad r. 35

10 Metin Karaböcüo lu Hipoksi, hipotermi, asidoz, hipotansiyon ve hipoglisemi normal sinus nod fonksiyonunu deprese edebilir ve miyokard n iletimini yavafllatabilir. Ek olarak afl r vagal stimülasyon (örne in; nazofarengeal aspirasyon veya trakeal entübasyon gibi...) bradikardiye neden olabilir. Sinüs bradikardisi, yavafl junctional veya idioventriküler ritmli sinüs nod arresti ve AV blok infant ve çocuklarda en s k görülen preterminel ritmlerdir. Hemodinamik dengeyi bozan tüm yavafl ritmler acilen tedavi edilmeyi gerektirmektedir. Tam kalp blo u veya sinüs nod disfonksiyonunun neden oldu u seçilmifl bradikardi olgular nda acil transtorasik pacing yaflam kurtar c olabilmektedir. Ancak çocuklarda postarrest hipoksik/iskemik miyokardiyal hasara veya solunum yetmezli ine sekonder geliflen bradikardilerde pacing yararl olmamaktad r. Ayr ca çocuklarda asistol tedavisinde de pacing'in etkin oldu u gösterilmemifltir. Nab zs z Elektriksel Aktivite (PEA) tespit edilebilir bir kardiyak debi oluflturmaks z n (nab z tespit edilememesi gibi...) monitorde ya da EKG'de gözlenen organize elektriksel aktivite ile karakterize klinik bir durumdur. Bu klinik durum s kl kla asistolden hemen önce ortaya ç kan preterminal bir duruma iflaret eder. S kl kla fliddetli hipoksik, asidotik myokard n son organize elektriksel aktivitesini yans t r ve uzam fl hipoksi, iskemi veya hiperkarbi peryodu olan çocuklarda genellikle monitorde genifl kompleksli, yavafl bir ritm ile karakterizedir. Bu durumlarda PEA ayn asistol gibi tedavi edilmelidir. leri yaflam deste i uygulanmas na ra men spontan solunum ve dolafl m n bafllamad hastalarda ne kadar süre ile resusitasyona devam edilece i tart flmal d r. Eriflkinlerde dakika resusitasyon uygulamas na ra men cevaps zl k varsa resusitasyona son verilebilece i belirtilmektedir. Çocuklarda en az dakika resusitasyon uygulanmas gerekti ini belirten araflt rmalar yay nlanm flt r. So uk suda bo ulma gibi hastan n hipotermide oldu u durumlarda bu süreyi daha uzun süre tutmak gerekir. KAYNAKLAR 1. American Heart Association/American Academy of Pediatrics. In: Chameides L (ed). Pediatric Advanced Life Support. AHA Publication, Dallas, Barton CW, Manning JE. Cardiopulmonary Resuscitation. Emerg Med Clin North Am 1995; 13: Burkle FM, Wiebe RA. Pediatric emergencies. Emerg Med Clin North Am 1991; (3): Cummins RO, Hazinski MF. The Most Important Changes in the International ECC and CPR Guidelines Resuscitation 2000; 46: Goetting MG. Mastering pediatric cardiopulmonary resuscitation. Pediatric Clin North Am 1994; 6: Ludwig S. Resuscitation-Pediatric Basic and Advanced Life Support. In: Fleisher GR, Ludwig S (eds). Textbook of Pediatric Emergency Medicine, 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000; Nadkarni V, Hazinski MF, Zideman D. Pediatric life support. Resuscitation 1997; (34): Nicholas DG. Emergency resuscitation and acute airway management. In: Rogers MC, (Ed.) Textbook of Pediatric Intensive Care 2nd Ed. Baltimore: Williams & Wilkins Pediatric Advanced Life Support. Resuscitation 2000; 46: Seidel JS. Cardiopulmonary Resuscitation. In: Barkin RM (ed). Pediatric Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 2nd ed. Mosby, St. Louis, 1997;

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Yenido an Resüsitasyonu

Yenido an Resüsitasyonu Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 43-47 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

2: KARD YOVASKÜLER S STEM

2: KARD YOVASKÜLER S STEM 54 2: KARD YOVASKÜLER S STEM Bu bölümde ilaç tedavisi afla daki bafll klar alt nda ele al nmaktad r: 2.1 Pozitif inotrop ilaçlar 2.2 Diüretikler 2.3 Antiaritmik ilaçlar 2.4 Beta adrenerjik reseptör blokerleri

Detaylı

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. ISBN: 975-585-690-0 çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: 0.312 395 81 44 pbx

Detaylı

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN*

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* A r n n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u rat lmas için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan mlanmaktad

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR

ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEfi TIP K TABEVLER ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR kinci Bask Editörler RICHARD D. URMAN, MD, MBA Assistant Professor

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si

Demir Eksikli i Anemisi: Klinik Hematolojinin ABC si Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Anemiler Sempozyumu 1920 isan 2001, stanbul, s. 2332 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel

Transport. Doç. Dr. Raif Üçsel Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 49-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar:

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar: 74 Bölüm 2: Kardiyovasküler sistem H DRALAZ N H DROKLORÜR Endikasyonlar : orta-a r derecede hipertansiyon, beta bloker ve tiazid ile; hipertansif kriz ( bkz. bölüm 1.5) Dikkatli olunmas gereken durumlar

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1.

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1. 369 9: BESLENME VE KAN Bu bölümdeki ilaçlar ve preparatlar afla daki bafll klar alt nda ele al nacakt r: 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar 9.2 S v lar ve elektrolitler 9.3 ntravenöz beslenme

Detaylı

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 119-131 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

info&rad.org.tr www.rad.org.tr

info&rad.org.tr www.rad.org.tr www.rad.org.tr REJYONAL ANESTEZ DERNE BÜLTEN - 2011/1 De erli Meslektafllar m, 2011 y l h zl bafllad ve sa l k sisteminde yaflad m z de iflimler nedeniyle çok h zl fakat verimsiz geçiyor kan s nday m.

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı