Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden"

Transkript

1 Klinik Pediatri, 2005;4(3): Çocuklarda Sýk Rastlanan Zehirlenmeler ve leri Uz. Dr. Deniz TEKÝN*, Prof. Dr. Emine SUSKAN* Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden biridir. Oldukça ciddi ve hayatý tehdit edici komplikasyonlara yol açabilirler. Bu nedenle zamanýnda teþhis edilerek tedavi edilmesi hayat kurtarýcýdýr. Bu yazýda çocuklarda sýk rastlanan zehirlenmeler ve tedavileri üzerinde durulmuþtur. ASETAMÝNOFEN Asetaminofen çocuklar için etkin ve güvenilir bir aðrý kesici, ateþ düþürücü ilaç olduðundan yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Asetaminofen primer olarak sülfat ve glukoronid konjugasyonuyla metabolize olur. Ýlacýn yaklaþýk %5-10'u sitokrom P- 450 baðýmlý yol ile toksik, elektrofilik metabolit olan N-asetilp-benzokinonimine (NAPQI) dönüþtürülür. Bu metabolit glutatyon tarafýndan detoksifiye edilerek idrar ya da safra ile atýlýr. Fakat detoksifiye edilemez ise hepatositlere baðlanarak nekroza sebep olur. Toksik dozu 150 mg/kg/gün'dür. Hepatik enzim aktivitesindeki farklýlýklar, malnütrisyon, ilaç etkileþimleri, beraberinde bulunan viral infeksiyonlar, diabetes mellitus ve obesite asetaminofen toksisite riskini artýrabilir. Hepatotoksik reaksiyon için aile öyküsü olan çocuklar daha yüksek risk altýndadýrlar. Zehirlenme belirtileri tipik olarak dört döneme ayrýlýr. * Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, ANKARA 1. Dönem: Ýlaç alýndýktan saat içinde iþtahsýzlýk, bulantý, kusma ve solukluk görülür. Bu bulgular saptandýðýnda asetaminofenin ilave dozlarý verilebilir. 2. Dönem: Ýlk dönem bulgularý kaybolur. Sað üst kadranda 77

2 TEKÝN D, SUSKAN E. aðrý ve hassasiyet, hepatomegali ve bazý hastalarda oligüri ortaya çýkar. Bilirubin ve karaciðer enzim seviyeleri yükselir, protrombin zamaný uzar. 3. Dönem: Ýþtahsýzlýk, bulantý, kusma tekrar ortaya çýkar. Hipoglisemi, sarýlýk, koagülopati ve ensefalopati gibi karaciðer yetmezliði bulgularý saptanýr. Renal yetmezlik ve kardiyomyopati geliþebilir. 4. Dönem: Karaciðer yetmezliði bulgularýnýn düzeldiði ya da ilerleyerek ölümle sonuçlandýðý dönemdir. Asetaminofen alýmýndan 6-8 saat sonra tedaviye baþlanmýþsa öncelikle aktif kömür verilir, beraberinde ikinci bir toksin alýnmamýþsa doz tekrar edilmemelidir. N-asetil sistein oral olarak 140 mg/kg dozunda verilir. Ýlaç düzeyi toksik sýnýrlarda ise vaka hastaneye kabul edilerek 4 saat ara ile 70 mg/kg/doz olmak üzere toplam 17 doz uygulanýr. Dört saatten daha kýsa sürede baþvuran hastalarda, 4. saatte ilaç düzeyine bakýlarak antidot tedavisinin baþlatýlýp baþlatýlmayacaðýna karar verilir. Tam kan sayýmý, karaciðer ve böbrek fonksiyon testleri yakýndan izlenir. Yirmidört saatten daha uzun sürede baþvuran hastalar için tedavi tartýþmalýdýr. Asetaminofen 150 mg/kg/gün dozunda 1-2 gün alýnmýþsa ya da ilaç düzeyi 10 µg/ml'nin üzerinde ise tedavi uygulanmalýdýr. ASPÝRÝN Antiinflamatuvar, aðrý kesici, ateþ düþürücü olarak ve trombozlarýn önlenmesinde kullanýlýr. Vücuttan atýlým özelliðine baðlý olarak ilaç dozundaki artýþlar serum salisilat konsantrasyonunun orantýsýz artýþýna neden olur. Bu durum kronik salisilat intoksikasyonu ile sonuçlanýr. Kronik salisilizm; ateþ, kusma ve takipne gibi özgül olmayan belirtilerle karakterize olduðu için taný gecikebilir. Toksik dozu 150 mg/kg /gün'ün üstüdür mg/kg/gün düzeylerinde hafif-orta toksisite, mg/kg/gün düzeylerinde ciddi toksisite sözkonusudur. Salisilatlar solunum merkezini uyararak hiperventilasyon ve respiratuvar alkaloza neden olurlar. Vücut bu durumu bikarbonat, sodyum ve potasyum iyonlarý ile su atýlýmýný artýrarak dengelemeye çalýþýr. Sonuç olarak elektrolit dengesizliði, dehidratasyon ve metabolik asidoz ortaya çýkar. Çocuklarda metabolik asidoz daha hýzlý ortaya çýkabilir ve salisilat iyonunun kanbeyin engeli geçiþini artýrarak nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarda eriþkinlere göre düþük salisilat konsantrasyonlarýnda bile daha etkili tedavi uygulanmalýdýr. Alýnan salisilat dozuna baðlý olarak 3 farklý tablo gözlenebilir. Hafif: Bulantý, kusma, epigastrik aðrý, tinnitus. Orta: Ateþ yükselmesi, hiperventilasyon, dehidratasyon, iþitme kaybý, respiratuvar alkaloz ile metabolik asidoz birlikteliði. Çocuklarda belirgin olarak metabolik asidoz gözlenir. Ciddi: Hipokalemi, hiponatremi, hipernatremi, hipoglisemi, hiperglisemi, konfüzyon, deliryum, koma, konvülsiyon gözlenebilir. Eðer asidoz düzeltilirse genellikle sanral sinir sistemi belirtileri kaybolur. Nadiren renal yetmezlik, pulmoner ödem ve kardiyovasküler kollaps ortaya çýkabilir. Yaþamsal destek saðlandýktan sonra mide yýkama iþlemi yapýlmalýdýr. Ýlk bir saat içinde yapýlýrsa çok etkilidir. Fakat özellikle enterik kaplý tabletlerin alýnýmýnda bu süre uzatýlabilir. Çünkü bazý vakalarda enterik kaplý aspirinin yüksek dozda alýmýndan 8 saat sonra bile serum salisilat konsantrasyonu saptanamayabilir. Tekrarlayan dozlarda aktif kömür verilmesi de tavsiye edilmektedir. Dehidratasyon, elektrolit bozukluklarý ve asit-baz dengesi düzeltilmelidir. Aspirinin uzun sürede emilim riskinden dolayý kan düzeyleri zirve konsantrasyonu saðlanýncaya kadar her 2-3 saatte bir izlenmelidir. Ýdrar alkalinizasyonu orta derecede salisilat intoksikasyonunda önerilir. NaHCO 3 verilerek idrar Ph'ý arasýnda tutulmalýdýr. Arterial Ph 7.6'nýn üzerine çýkmamalýdýr. Hipokalemi varlýðýnda idrar alkalinizasyonu çok zor olacaðýndan, potasyum düzeyleri yakýndan izlenmeli ve gerekiyorsa desteklenmelidir. Ciddi intoksikasyon olgularýnda hemodiyaliz ve hemoperfüzyon uygulanabilir. Hemoperfüzyon ile vücuttan atýlabilen salisilat miktarý daha yüksek olmasýna raðmen sývý, asit-baz ve elektrolit bozukluklarýný düzeltemediði için hemodiyaliz tercih edilir. Hemodiyaliz endikasyonlarý renal yetmezlik, konjes- 78

3 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ tif kalp yetmezliði, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem, asidozun düzeltilmesine raðmen nörolojik komplikasyonlarýn devam etmesi, idrar alkalinizasyonu ile düzeltilemeyen yüksek salisilat düzeyleri, standart tedaviye raðmen klinik kötüleþmedir. ANTÝHÝSTAMÝNÝK ZEHÝRLENMELERÝ Antihistaminikler çocuklarda allerjik hastalýklarýn ve uyku bozukluklarýnýn tedavisinde kullanýlmaktadýr. Birçok öksürük þurubu ve soðuk algýnlýðý ilaçlarýnda baþka maddelerle birlikte bulunurlar. Terapötik dozlarda santral sinir sistemi depresyonuna, yüksek dozlarda stimülasyonuna neden olur. Etkileri antikolinerjik ve sempatomimetiktir. Aðýz kuruluðu, yüzde kýzarýklýk, midriyasis, taþikardi; aðýr olgularda aritmi, tremor, halüsinasyonlar ve tonik klonik konvülsiyonlar gözlenir. Antihistaminik intoksikasyonu solunum depresyonuna, koma, kardiyovasküler kollaps ve ölüme neden olabilir. Yaþamsal destek saðlandýktan sonra mide yýkanýr ve aktif kömür verilir. Yavaþ salýnýmlý preparatlarýn toksik dozda alýnýmýnda baðýrsak yýkamasý etkili olabilir. Konvülsiyonlarýn kontrolü için diazepam tercih edilmelidir. Literatürde 7 aylýk bir infantta antihistaminiklerin neden olduðu koma tedavisinde bezodiazepin reseptör antogonisti olan flumazenil kullanýmý bildirilmiþtir. Antikolinerjik toksidrom tablosu olan vakalarda fizostigmin kardiyak ritm monitörize edilerek verilmelidir. Ciddi hipertermi için soðuk uygulamasý yapýlmalýdýr. Antihistaminiklerin plazma proteinlerine baðlanma oranýnýn yüksek olmasý ve daðýlým hacimlerinin geniþ olmasýndan dolayý diyaliz ve hemoperfüzyonun etkinliði azdýr. ORGANOFOSFAT ZEHÝRLENMELERÝ Tarým koruma ilacý olarak kullanýlan organofosfatlar yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden kaza ve intihar nedenli zehirlenmelerin artan bir nedenidir. Bu maddeler kolinerjik sinapslarda asetilkolinesterazý inhibe ederek etki gösterirler. Zehirlenme aðýz, solunum ve deri yoluyla olur. Akut organik fosfor zehirlenmesinde hayatý tehdit edici kolinerjik kriz ve bazen intermediate sendrom (IS) ortaya çýkabilir. IS zehirlenmenin ciddiyeti ile ilgilidir. En önemli baþlangýç bulgusu solunum yetmezliðidir. Sýklýkla fasikülasyonlarý izleyen kas zayýflýðý extremiteler, boyun, gözler ve solunum sisteminde ortaya çýkar. Dil, damak ve farinks bu durumdan etkilenerek hava yolu obstrüksiyonuna sebep olabilir. Solunum depresyonu varsa mekanik ventilasyon gerekebilir. Zehirlenme bulgularý genellikle temas sonrasý ilk 12 saat boyunca ortaya çýkar. Muskarinik etkiler þu belirtilerle ortaya çýkar: Terleme Gastrointestinal belirtiler (bulantý, kusma, karýn aðrýsý, ishal) Ýdrar inkontinansý Miyosis, bulanýk görme Tükrük, gözyaþý, ter ve solunum yollarýndaki bezlerde sekresyon artýþý Bronkospazm, ciddi vakalarda pulmoner ödem Bradikardi Nikotinik etkilere baðlý olarak çizgili kaslarda fasikülasyonlar ve paraliziler ortaya çýkabilir. Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi sonucu baþaðrýsý, ataksi, konvülsiyonlar ve solunumdolaþým merkezlerinin baskýlanmasý sonucu koma görülür. Yaþamsal bulgular deðerlendirilip gerekli destek saðlanýr. Toksik madde aðýz yoluyla alýnmýþsa mide yýkanmalý ve aktif kömür verilmelidir. Deri temasý olmuþsa, kontamine elbiseler çýkarýlarak plastik torbada saklanmalý, cilt sabunlu su ile yýkanmalýdýr. Arýndýrma iþlemleri tamamlandýktan sonra antidot tedavisi uygulanmalýdýr. Atropin sülfat önce 0.05 mg/kg/doz (maksimum 2-5 mg/doz) i.v verilir. Bu doz sekresyonlar ve akciðer ralleri ortadan kayboluncaya kadar dakika aralarla tekrarlanmalýdýr. Ciddi zehirlenmelerde atropinizasyon uygulandýktan sonra pralidoksim (PAM) tedaviye eklenmelidir. Pralidoksim organik fosfor zehirlenmesinde 79

4 TEKÝN D, SUSKAN E. inhibe olmuþ asetil kolin esterazýn reaktivasyonu için kullanýlan antidottur mg/kg/doz 250 cc serum fizyolojik içinde dakikada i.v infüzyon þeklinde verilir. Eðer kas güçsüzlüðü ve fasikülasyonlar devam ediyorsa 1 saat sonra ve 6-8 saat aralarla doz tekrarlanabilir. TRÝSÝKLÝK ANTÝDEPRESANLARLA OLAN ZEHÝRLENMELER Trisiklik antidepresanlar genellikle depresyon tedavisinde ve birçok bozuklukta kullanýlýr. Bunlar dikkat eksikliði hiperaktivite sendromu, migren baþaðrýlarý, nöropatik aðrý, siklik kusma sendromu, nokturnal enürezis ve uyku bozukluklarýdýr. Toksik etkiler genellikle ilacýn alýnmasýný izleyen 4 saat içerisinde ortaya çýkar. Ýlacýn mg/kg dozunda alýnmasý, koma ve kardiyovasküler semptomlarýn eþlik ettiði orta-ciddi maruziyeti gösterir mg/kg dozundaki düzeyler ölümle sonuçlanabilir. Klinik toksisite 3 major yan etki sonucu ortaya çýkar. Antikolinerjik etkiler. Postgangliyonik sinapslarda norepinefrin geri alýnýmýnýn inhibe edilmesi. Direk sodyum kanal blokajý ve miyokard üzerine kinidin benzeri etkiler. Hastalar aritmi geliþmeden önce santral sinir sistemi stimülasyonu bulgularý ile baþvurabilirler. Bunlar ajitasyon, huzursuzluk, konfüzyon, delirium, halüsinasyonlar, koreoatetoz, hiperaktivite, nöbetler ve hiperpireksi olup, muhtemelen ilacýn antikolinerjik etkilerinin sonucu geliþir. Ýlacýn alýmýndan sonraki erken dönemlerde aþýrý norepinefrin düzeyine baðlý olarak sinüs taþikardisi, hipertansiyon ve supraventriküler taþikardi geliþebilir. Trisiklik antidepresanlar tarafýndan norepinefrinin nöronlara geri alýnýmý inhibe edilip, salýnan norepinefrin katekol-ometil transferaz ve monoamin oksidaz enzimleri ile yýkýldýðýndan dolayý katekolamin eksikliði geliþir. Bu nedenle bu etkiler kýsa sürelidir. Alfa-adrenerjik blokaj sonucu hipotansiyon geliþebilir. Trisiklik antideprasanlarýn primer toksisitesi beyin ve miyokard dokusunda hýzlý sodyum kanallarýnýn inhibe edilmesi ile ortaya çýkar. Bu inhibisyon intraventriküler iletimi yavaþlatarak QRS aralýðýnýn uzamasýna neden olur. QRS aralýðýnýn 0.1 sn'in üzerinde olmasý belirgin morbidite ve mortalite ile iliþkilidir. Ýletimdeki gecikme komplet kalp bloðu ile de sonuçlanabilir. Solunum ve dolaþým desteði saðlanarak sürekli EKG monitörizasyonu yapýlmalýdýr. Mide yýkanarak aktif kömür verilmelidir. Trisiklik antidepresanlar gastrointestinal sistem motilitesini yavaþlatýrlar. Bu nedenle mide yýkamasý toksik madde alýmýndan sonra 12 saat geçmiþ olsa bile düþünülmelidir. Aritmiler NaHCO 3 ile tedavi edilmelidir. 1-2 meq/kg NaHCO 3 bolus infüzyonu EKG monitörize edilerek verilmelidir. Bolus NaHCO 3 tedavisinden sonra serum Ph'ýnýn arasýnda tutulmasý hedeflenerek bikarbonat infüzyonu uygulanabilir. Ventriküler aritmiler NaHCO 3 tedavisine cevap vermezse lidokain düþünülebilir. Grup Ia (kinidin, prokainamid) ve grup Ic (flecainide, propafenon) antiaritmikler kardiyak toksisiteyi alevlendirebilecekleri için kontrendikedirler. Grup III (amiodaron, sotalol) QT aralýðýný uzattýklarý için kullanýlmazlar. Hipotansiyon varsa 10 ml/kg dozunda serum fizyolojik boluslarý verilmelidir. Bu dönemde hasta pulmoner ödem açýsýndan yakýndan izlenmelidir. Trisiklik antidepresanlar, norepinefrinin nöromüsküler kavþaða geri alýnýmýný inhibe ettikleri için katekolamin eksikliðine yol açarlar. Yeterli vasküler tonusu ve kan basýncýný saðlayabilmek için vazopressörlere ihtiyaç duyulabilir. Norepinefrin ve epinefrin etkili olabilir. Eðer vazopressörler yetersiz kalýrsa, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve kardiyopulmoner bypass düþünülebilir. Çocuklarda trisiklik antidepresan zehirlenmelerinde ortaya çýkan nöbetler aritmi ve kardiyak toksisite ile sonuçlanabilir. Baþlangýç tedavisi olarak benzodiazepinler düþünülmelidir. Hava yolu desteklenerek oksijenizasyon ve ventilasyon saðlanmalý, asit-baz bozukluklarý düzeltilmelidir. Benzodiazepinlere dirençli nöbetlerde fenobarbital tercih edilebilir. ALKALÝ VE ASÝT ZEHÝRLENMELERÝ Evlerde çocuklarýn çok sýk karþýlaþtýklarý bir tehlike alkali ve asit zehirlenmeleridir. Kostik sývýlarýn koroziv özelliklerinin azaltýlmasý çabalarýna raðmen halen ciddi bir problemdir. Zehirlenmeye neden olan alkaliler; sodyum ve potasyum hidroksit, 80

5 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ tuvalet ve fýrýn temizleyicileri, klinitest, çamaþýr tozu, bulaþýk deterjaný ve disk pillerdir. Asitler ise hidroklorik asit, sülfirik asit, nitrik asit, hidroflorik asit, dezenfaktanlar ve akü sývýlarýdýr. Bu maddelere maruz kalýndýðýnda gastrointestinal sistemdeki harabiyetin derecesi ajanýn tipine, konsantrasyonuna, miktarýna ve temas süresine baðlýdýr. Asit ajanlar koagülasyon nekrozuna neden olurlar ve öncelikle mideyi etkilerler. Alkali ajanlar doku proteinini ve yaðý eriterek likefaksiyon nekrozuna neden olurlar. Bu ajanlar daha derin dokularý etkiler. Özefagus perforasyonu ve striktür oluþumu gibi komplikasyonlar görülebilir. Asit ve alkali ajanlarýn alýmý temas edilen yüzeylerde ciddi yanýklara neden olur. Bazý hastalarda akut supraglottik ödeme baðlý olarak trakeotomi gerektirebilen hava yolu obstrüksiyonu geliþebilir. Trakeal ve bronþiyal nekrozlar görülebilir. En sýk komplikasyonlardan biri de striktür oluþumudur. Özefagus yanýklarýnýn %10-20'sinde 2-8 hafta sonra striktür geliþebilir. Ciddi asit alýmý sýklýkla gastrik nekroza, gastrik perforasyon ve peritonite sebep olabilir. Alkali yanýklarý ise esas olarak özefagusu etkiler. Derin doku yaralanmasý sonucu özefagus perforasyonu, mediastinit ve ölüme neden olabilir. Yaþamsal bulgular deðerlendirilerek gerekli destek saðlanmalýdýr. Hava yollarý açýk tutulmalý, þok ve metabolik asidoz tedavi edilmelidir. Kusturma ve mide yýkama korozif madde geri çýkarken tekrar hasar oluþturacaðý için yapýlmamalý, aktif kömür verilmemelidir. Dilüsyon su ile saðlanmalýdýr. Asit ve alkali sývýlarla nötralizasyon eksotermik reaksiyona neden olur ve açýða çýkan ýsý özefagus harabiyetini artýrýr. Bu nedenle yapýlmamalýdýr. Hasta baþlangýçta kusma riski nedeniyle aðýz yoluyla bir þey almamalý, total parenteral beslenme baþlatýlmalýdýr. Minimal lezyonlarý olan ve oral lezyonlarý saptanmayan hastalarda bile ciddi özefagus yaralanmasý olabilir. Bu nedenle kostik maddeyle temas öyküsü kesinlikle doðruysa özefagus yanýklarý açýsýndan özefagoskopi yapýlmalýdýr de steroid kullanýlmasý tartýþmalýdýr. Endoskopik bulgulara göre verilebilir. Birinci derece yanýklar sekel býrakmaksýzýn iyileþir. Ýkinci derece yanýklarda steroid verilmesi striktür oluþumunu azaltabilir. Üçüncü derece yanýklarda muhtemelen skar dokusu geliþeceði için, steroid verilmesi yarardan çok zarar getirebilir. Profilaktik antibiyotik kullanýmýnýn infeksiyon oranýný azalttýðýný gösteren bir çalýþma yoktur. Bu nedenle enfeksiyon varlýðýnda veya þüphesinde antibiyotik kullanýlmalýdýr. HÝDROKARBON ZEHÝRLENMESÝ Hidrokarbonlar çocukluk çaðý zehirlenmelerinin önemli bir nedenidir. Toksisite hidrokarbonlarýn uçuculuklarýna ve akýþkanlýklarýna baðlýdýr. Akýþkanlýklarýnýn düþük olmasý nedeniyle aspire edildiðinde geniþ bir yüzeye yayýlarak fatal kimyasal pnömoniye neden olurlar. Bu maddelerin yüksek uçuculuklarý da komaya kadar gidebilen mental durumdaki deðiþikliklerden sorumludur. Hidrokarbonlarý aþaðýdaki grublara ayýrabiliriz: Sistemik toksisitesi yüksek olanlar Halojenik hidrokarbonlar (Karbontetraklorid, trikloretan). Aspirasyon tehlikesi olanlar (Yoðun miktarlarda alýnmadýkça belirgin sistemik toksisitesi olmayanlar) Benzin, gaz yaðý, mobilya cilasý. Toksisitesi olmayanlar: Motor yaðý, asfalt, katran. Çocuklar tarafýndan alýnan hidrobarbon miktarýný belirlemek zordur. Bununla birlikte herhangi bir aspirasyon durumunda, Öksürük, boðulma hissi, takipne Bulantý ve kanlý kusma gibi gastrointestinal sistem belirtileri Komaya kadar gidebilen merkezi sinir sistemi depresyonu Vakalarýn %15'inden daha fazlasýnda klinik olarak pnömoni yokluðunda ateþ ve lökositoz geliþimi Kardiyotoksisite Kemik iliði depresyonu görülebilir. 81

6 TEKÝN D, SUSKAN E. Yaþamsal destek saðlanmalýdýr. Bu maddeler aspire edildiðinde nekrotizan kimyasal pnömoniye neden olduðu için kusturma ve mide yýkama zararlýdýr. Ancak sistemik toksik etkileri fazla olan madde alýmý varsa, midenin boþaltýlmasý düþünülebilir. Boðulma hissi, öksürük, siyanoz, dispne nedeniyle baþvuran hastalarda acil akciðer grafisi çekilmelidir. Herhangi bir bulgu saptanmasa bile 4-6 saat sonra kontrol akciðer grafisi çekilmelidir. Pnömoni varlýðýnda hava yolu kontrolü saðlanmalý, gerekiyorsa mekanik ventilasyonla desteklenmelidir. Profilaktik antibiyotik ve steroid kullanýmýnýn tedavide yeri yoktur. KARBONMONOKSÝT ZEHÝRLENMESÝ Karbonmonoksit karbonlu maddelerin tam yanmamasý sonucu ortaya çýkan renksiz, kokusuz bir gazdýr. Motorlu araçlarýn eksoz dumanlarý, yangýnlar, iyi yanmayan fýrýn ve sobalar karbonmonoksit kaynaklarýdýr. Ýnhale edilen karbonmonoksit hemoglobine baðlanarak karboksihemoglobin oluþturur. Dolayýsýyla oksijenin dokulara taþýnmasý için gerekli hemoglobin miktarý azalýr. Sitokrom oksidaz enzimine baðlanarak mitokondrilerde oksidatif fosforilasyonu inhibe eder ve hücresel solunumu bozar. Miyoglobine baðlanarak miyokard ve iskelet kaslarýnda nekroz meydana getirebilir. Klinik tablonun aðýrlýðý karboksihemoglobin düzeyi ile ilgilidir. HbCO düzeyi %20'nin altýnda ise baþaðrýsý, hafif dispne ve görme keskinliðinde azalma vardýr. HbCO düzeyi %20-%40 arasýnda ise baþaðrýsý, bulantý, kusma, diyare, senkop, konfüzyon ve baþ dönmesi görülebilir. HbCO düzeyi %40-%60 arasýnda ise halüsinasyon, ataksi, konfüzyon, hipotansiyon, solunum yetmezliði ve ölümle sonuçlanabilir. Hem kandaki karbonmonoksit konsantrasyonunu azaltmak hem de dokulara oksijen taþýnmasýný artýrmak amacýyla %100 oksijen verilir. Aðýr vakalarda hiperbarik oksijen tedavisi gerekebilir. 1. Alvaro L, Ricardo M, Pilar GS et al. Reversal of an antihistamine-induced coma with flumazenil. Pediatric Emergency Care, 2004;20: American Academy of Pediatrics. Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics, 2001;108: American Heart Association. Toxicology, PALS Provider Manual, Zaritsky AL, Nadkarni MD, Hickey RW, Berg AR (eds). American Heart Association, 2002, s Bardin PG, van Eeden SF, Moolman JA et al. Organophosphate and carbamate poisoning. Arch Intern Med, 1994;154: Bon Le B., Ectors M., Cornil A Caustic Intoxication. Acta Clin Belg Suppl, 1990;13: Chuang FR, Jang SW, Lin JA et al. QTc prolongation indicates a poor prognosis in patients with organophosphate poisoning. Am J Emerg Med,1996; 14: Corcoran GB, Mitchell JR, Vaishnav YN et al. Evidence that acetaminophen and N-Hydroxyacetaminophen form a common arylating intermediate, N-acetyl-p-benzoquinoneimine. Mol Pharmacol, 1986;22: Goldman LP, Weigert JM Corrosive substance ingestion. A review. Ann J Gastroenterol, 1984;79: Hawkins DB, Demeter BJ, Barnett TE Caustic ingestion: controversies in management. A review of 214 cases Laryngoscope, 1980;90:98. KAYNAKLAR 10. Hollis GJ. Organophosphate poisoning versus brainstem stroke. Med J Aust, 1999;170: Jones A. Recent advances in the management of poisoning. Therapeutic Drug Monitoring, 2002;24: Jerrold M. Eichner. Carbon Monoxide Poisoning, Pediatric Decision Making, Berman S (eds), 3rd.ed. Mosby-Year Book Inc St.Louis,1996, s Kamanyýre R Aspirin overdose, Emerg Nurse, 2002;10: Karlson KH Jr. Hydrocarbon poisoning in children. South Med J, 1982;75: Liebelt EL. Targeted management strategies for cardiovascular toxicity from tricyclic antidepressant overdose: the pivotal role for alkalinization and sodium loading. Pediatr Emerg Care, 1998;14: Lister G, Fontan Perez JJ Pediatric Critical Care, Nelson Textbook of Pediatric, Berhman RE, Kliegman RM, Arvin AM (eds), 15rd.ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996, s Meredith JW, Kon ND, Thompson JN Management of injuries from liquid lye ingestion. J Travma, 1988;28: Moore WR Caustic Ingestions. Pathophysiology, diagnosis and treatment. Clin Pediatr, 1986;25: Nouira S, Abroug F, Elatrous S. Prognostic value of serum cholinesterase in Organophosphate poisoning. Chest, 1994;106:

7 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ 20. Osterhoudt KC, Shannon M, Henretig FM Toxicologic Emergencies. Textbook of Pediatric Emergency Medicine, Fleisher GR, Ludwig S (eds), 4rd.ed. Lippincott WW Co, Philadelphia, 2000, s O'Shea D, Davis SN, Kim RB et al. Effect of fasting and obesity in humans on the hydroxylation of chlorzoxazone: a putative probe of CYP2E1 activity. Clin Pharmacol Ther, 1994;56: Pierce R et al. Salicylate poisoning from enteric coated aspirin, Postgraduate Medicine, 1991;89: Ray JF, Myers WO, Lawton BR et al. The natural history of liquid lye ingestion. Arc Surg,1974;109: Rumack BH, Burrington JD Caustic ingestions: A rational look at diluents. Clin Toxicol.1977;11: Senanayake N, Karalliedde L. Neurotoxic effects of organophosphorus insecticides, an intermediate syndrome. N Engl J Med, 1987;316: Song BJ, Veech RL, Saenger P Cytochrome P450IIE1 is elavated in lymphocytes from poorly controlled insulindependent diabetics. J Clin Endocrinol Metab, 1990;71: Wang MH, Tseng CD, Bair SY Q-T interval prolongation and pleomorphic ventricular tachyarrhythmia ('Torsade de pointes') in organophosphate poisoning. Hum Exp Toxicol, 1998;17: Walsh DM Cyclic antidepressant overdose in children: a proposed treatment protocol. Pediatr Emerg Care, 1986;2: Wolfe TR, Caravati EM, Rollins DE Terminal 40-ms frontal plane QRS axis as a marker for tricyclic antidepressant ingestion. Am J Emerg Med, 1989;18: Williams JM, Hollingshed MJ, Vasilakis A et al. Extracorporeal circulation in the management of severe tricyclic antidepressant overdose. Am J Emerg Med, 1994;12:

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen

Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen Klinik Pediatri, 2003;2(3):89-97. Anafilaksi Prof. Dr. Özkan KARAMAN* Dr. Suna KÖSE* Anafilaksi ani oluþan, klinik tablosu çok aðýr olabilen istenmeyen bir hipersensitivite reaksiyonudur. Vasküler kollaps,

Detaylı

Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým

Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým Uçucu Madde Entoksikasyonlu Hastalara Ýlk Yaklaþým Dr. Ali Koyuncuer* Ülkemizde gündeme yeni giren uçucu madde kullanýmý, alkol ve sigara dýþý madde baðýmlýðý içinde önemli bir yere sahiptir. Genellikle

Detaylı

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar

Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Depresyonda Tedavi: Genel Ýlkeler ve Kullanýlan Antidepresan Ýlaçlar Sibel Örsel Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Depresyondaki patoloji bir duygulaným, yani mevcut duygusal

Detaylı

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki

Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki Klinik Pediatri, 2003;2(3):118-123. Pediatrik Hastalarda Sedasyon ve Analjezi Uz. Dr. Senem TÜFEKÇÝOÐLU* Pediatrik hastalarda sedasyon anestezistler dýþýndaki hekimler tarafýndan yaygýn þekilde uygulanmakta

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

Hipotermi ve Lokal Donmalar Hypothermia and Local Frostbite

Hipotermi ve Lokal Donmalar Hypothermia and Local Frostbite Hipotermi ve Lokal Donmalar Hypothermia and Local Frostbite Dr. A. Sadýk Giriþgin*, Dr. Sedat Koçak*, Dr. Mehmet Gül**, Dr. Baþar Cander** Öz Donma, dokularýn soðuk hava, su, sývý ya da gaza maruz kalmasý

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ

2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ

2 3 FARMAKOLOJİ FARMAKOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

49 DERLEME Yenidoðan Bebeklerde Uzamýþ Sarýlýk Prolonged Jaundice In Newborn Babies Doç.Dr. Ercan SÝVASLI Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD Gaziantep Týp Dergisi 2009;15(2):49-55.

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðimize

Detaylı

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir?

Dr. Lale Karabıyık ZEHĐRLENMELER. Zehir nedir? ZEHĐRLENMELER Zehir nedir? Vücuda belirli miktarda girdiğinde biyolojik sistemler üzerinde zararlı etki oluşturarak kalıcı hasara ya da ölüme neden olan maddedir. Akut zehirlenmeler; kazayla, intihar amacıyla,

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151. Çocuk istismarý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 140-151 Derleme Çocuk istismarý Bülent Kara 1, Ümit Biçer 2, Ayþe Sevim Gökalp 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Yardýmcý Doçenti, 2 Adli Týp

Detaylı

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ

HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD METABOLİZMASI HEKİM İÇİN TANI ve TEDAVİ REHBERİ HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Prof. Dr. Ahmet Kaya Prof. Dr. Vedia Tonyukuk Gedik Prof. Dr. Fahri Bayram

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ

KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ DİSİPLİNLERARASI TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 20-22 Nisan 2005, ANKARA KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ DİSİPLİNLERARASI TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 20-22 Nisan 2005, ANKARA Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Detaylı

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý,

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, Klinik Pediatri, 2003;2(3):112-117. Rinitler Prof. Dr. Can KOÇ* Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, hapþýrma, kaþýntý, öksürük, kurutlanma gibi semptomlarýn birden fazlasýyla

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR?

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? 112 BÖLÜM 10 VAKA SORULARI 10 KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? ì KARDİYOLOJİ 1. MI ýn mekanik komplikasyonlarý MI geçiren bir hasta beþ hafta sonra ateþ, göðüs aðrýsý ortaya çýkýyor.

Detaylı

KOLİNERJİK ETKİLİ MADDELERLE ZEHİRLENMELER

KOLİNERJİK ETKİLİ MADDELERLE ZEHİRLENMELER KOLİNERJİK ETKİLİ MADDELERLE ZEHİRLENMELER Doç. Dr. Hayri Levent YILMAZ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Ünitesi Kolinerjik etkili maddeler insektisit ve kitle imha silahı olarak kullanıldığı

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ Yayın Tarihi:13.11.2008 Revizyon No/Tarihi:00 Kaynaklar: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) sitesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof.Dr.Mustafa GÖNÜLLÜ

Prof.Dr.Mustafa GÖNÜLLÜ SUNUŞ Prof.Dr.Mustafa GÖNÜLLÜ 1966/67 Eğitim döneminde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde başladığı Tıp eğitimini, Ekim 1972 tarihinde tamamlamış, 41 yılı aşan meslek hayatının tamamına yakınını akademik

Detaylı

SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON

SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON SPÝNA BÝFÝDA TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON Nadire Özaras Selim Yalçýn Bu kitabý internet sitesinde sizlere ulaþtýran Global Help Organisation a ve kurucusu Dr. Lynn Staheli ye içtenlikle teþekkür ederiz. ÖNSÖZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

Sigarayý Býrakma Yöntemleri

Sigarayý Býrakma Yöntemleri Sigarayý Býrakma Yöntemleri Dr. Esra Uzaslan* Sigara günümüzde en önde gelen ölümcül hastalýklarýn önlenebilir nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Sigara baðýmlýlýðý Dünya Saðlýk Örgütü nce hastalýk olarak

Detaylı