Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden"

Transkript

1 Klinik Pediatri, 2005;4(3): Çocuklarda Sýk Rastlanan Zehirlenmeler ve leri Uz. Dr. Deniz TEKÝN*, Prof. Dr. Emine SUSKAN* Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden biridir. Oldukça ciddi ve hayatý tehdit edici komplikasyonlara yol açabilirler. Bu nedenle zamanýnda teþhis edilerek tedavi edilmesi hayat kurtarýcýdýr. Bu yazýda çocuklarda sýk rastlanan zehirlenmeler ve tedavileri üzerinde durulmuþtur. ASETAMÝNOFEN Asetaminofen çocuklar için etkin ve güvenilir bir aðrý kesici, ateþ düþürücü ilaç olduðundan yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Asetaminofen primer olarak sülfat ve glukoronid konjugasyonuyla metabolize olur. Ýlacýn yaklaþýk %5-10'u sitokrom P- 450 baðýmlý yol ile toksik, elektrofilik metabolit olan N-asetilp-benzokinonimine (NAPQI) dönüþtürülür. Bu metabolit glutatyon tarafýndan detoksifiye edilerek idrar ya da safra ile atýlýr. Fakat detoksifiye edilemez ise hepatositlere baðlanarak nekroza sebep olur. Toksik dozu 150 mg/kg/gün'dür. Hepatik enzim aktivitesindeki farklýlýklar, malnütrisyon, ilaç etkileþimleri, beraberinde bulunan viral infeksiyonlar, diabetes mellitus ve obesite asetaminofen toksisite riskini artýrabilir. Hepatotoksik reaksiyon için aile öyküsü olan çocuklar daha yüksek risk altýndadýrlar. Zehirlenme belirtileri tipik olarak dört döneme ayrýlýr. * Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, ANKARA 1. Dönem: Ýlaç alýndýktan saat içinde iþtahsýzlýk, bulantý, kusma ve solukluk görülür. Bu bulgular saptandýðýnda asetaminofenin ilave dozlarý verilebilir. 2. Dönem: Ýlk dönem bulgularý kaybolur. Sað üst kadranda 77

2 TEKÝN D, SUSKAN E. aðrý ve hassasiyet, hepatomegali ve bazý hastalarda oligüri ortaya çýkar. Bilirubin ve karaciðer enzim seviyeleri yükselir, protrombin zamaný uzar. 3. Dönem: Ýþtahsýzlýk, bulantý, kusma tekrar ortaya çýkar. Hipoglisemi, sarýlýk, koagülopati ve ensefalopati gibi karaciðer yetmezliði bulgularý saptanýr. Renal yetmezlik ve kardiyomyopati geliþebilir. 4. Dönem: Karaciðer yetmezliði bulgularýnýn düzeldiði ya da ilerleyerek ölümle sonuçlandýðý dönemdir. Asetaminofen alýmýndan 6-8 saat sonra tedaviye baþlanmýþsa öncelikle aktif kömür verilir, beraberinde ikinci bir toksin alýnmamýþsa doz tekrar edilmemelidir. N-asetil sistein oral olarak 140 mg/kg dozunda verilir. Ýlaç düzeyi toksik sýnýrlarda ise vaka hastaneye kabul edilerek 4 saat ara ile 70 mg/kg/doz olmak üzere toplam 17 doz uygulanýr. Dört saatten daha kýsa sürede baþvuran hastalarda, 4. saatte ilaç düzeyine bakýlarak antidot tedavisinin baþlatýlýp baþlatýlmayacaðýna karar verilir. Tam kan sayýmý, karaciðer ve böbrek fonksiyon testleri yakýndan izlenir. Yirmidört saatten daha uzun sürede baþvuran hastalar için tedavi tartýþmalýdýr. Asetaminofen 150 mg/kg/gün dozunda 1-2 gün alýnmýþsa ya da ilaç düzeyi 10 µg/ml'nin üzerinde ise tedavi uygulanmalýdýr. ASPÝRÝN Antiinflamatuvar, aðrý kesici, ateþ düþürücü olarak ve trombozlarýn önlenmesinde kullanýlýr. Vücuttan atýlým özelliðine baðlý olarak ilaç dozundaki artýþlar serum salisilat konsantrasyonunun orantýsýz artýþýna neden olur. Bu durum kronik salisilat intoksikasyonu ile sonuçlanýr. Kronik salisilizm; ateþ, kusma ve takipne gibi özgül olmayan belirtilerle karakterize olduðu için taný gecikebilir. Toksik dozu 150 mg/kg /gün'ün üstüdür mg/kg/gün düzeylerinde hafif-orta toksisite, mg/kg/gün düzeylerinde ciddi toksisite sözkonusudur. Salisilatlar solunum merkezini uyararak hiperventilasyon ve respiratuvar alkaloza neden olurlar. Vücut bu durumu bikarbonat, sodyum ve potasyum iyonlarý ile su atýlýmýný artýrarak dengelemeye çalýþýr. Sonuç olarak elektrolit dengesizliði, dehidratasyon ve metabolik asidoz ortaya çýkar. Çocuklarda metabolik asidoz daha hýzlý ortaya çýkabilir ve salisilat iyonunun kanbeyin engeli geçiþini artýrarak nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarda eriþkinlere göre düþük salisilat konsantrasyonlarýnda bile daha etkili tedavi uygulanmalýdýr. Alýnan salisilat dozuna baðlý olarak 3 farklý tablo gözlenebilir. Hafif: Bulantý, kusma, epigastrik aðrý, tinnitus. Orta: Ateþ yükselmesi, hiperventilasyon, dehidratasyon, iþitme kaybý, respiratuvar alkaloz ile metabolik asidoz birlikteliði. Çocuklarda belirgin olarak metabolik asidoz gözlenir. Ciddi: Hipokalemi, hiponatremi, hipernatremi, hipoglisemi, hiperglisemi, konfüzyon, deliryum, koma, konvülsiyon gözlenebilir. Eðer asidoz düzeltilirse genellikle sanral sinir sistemi belirtileri kaybolur. Nadiren renal yetmezlik, pulmoner ödem ve kardiyovasküler kollaps ortaya çýkabilir. Yaþamsal destek saðlandýktan sonra mide yýkama iþlemi yapýlmalýdýr. Ýlk bir saat içinde yapýlýrsa çok etkilidir. Fakat özellikle enterik kaplý tabletlerin alýnýmýnda bu süre uzatýlabilir. Çünkü bazý vakalarda enterik kaplý aspirinin yüksek dozda alýmýndan 8 saat sonra bile serum salisilat konsantrasyonu saptanamayabilir. Tekrarlayan dozlarda aktif kömür verilmesi de tavsiye edilmektedir. Dehidratasyon, elektrolit bozukluklarý ve asit-baz dengesi düzeltilmelidir. Aspirinin uzun sürede emilim riskinden dolayý kan düzeyleri zirve konsantrasyonu saðlanýncaya kadar her 2-3 saatte bir izlenmelidir. Ýdrar alkalinizasyonu orta derecede salisilat intoksikasyonunda önerilir. NaHCO 3 verilerek idrar Ph'ý arasýnda tutulmalýdýr. Arterial Ph 7.6'nýn üzerine çýkmamalýdýr. Hipokalemi varlýðýnda idrar alkalinizasyonu çok zor olacaðýndan, potasyum düzeyleri yakýndan izlenmeli ve gerekiyorsa desteklenmelidir. Ciddi intoksikasyon olgularýnda hemodiyaliz ve hemoperfüzyon uygulanabilir. Hemoperfüzyon ile vücuttan atýlabilen salisilat miktarý daha yüksek olmasýna raðmen sývý, asit-baz ve elektrolit bozukluklarýný düzeltemediði için hemodiyaliz tercih edilir. Hemodiyaliz endikasyonlarý renal yetmezlik, konjes- 78

3 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ tif kalp yetmezliði, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem, asidozun düzeltilmesine raðmen nörolojik komplikasyonlarýn devam etmesi, idrar alkalinizasyonu ile düzeltilemeyen yüksek salisilat düzeyleri, standart tedaviye raðmen klinik kötüleþmedir. ANTÝHÝSTAMÝNÝK ZEHÝRLENMELERÝ Antihistaminikler çocuklarda allerjik hastalýklarýn ve uyku bozukluklarýnýn tedavisinde kullanýlmaktadýr. Birçok öksürük þurubu ve soðuk algýnlýðý ilaçlarýnda baþka maddelerle birlikte bulunurlar. Terapötik dozlarda santral sinir sistemi depresyonuna, yüksek dozlarda stimülasyonuna neden olur. Etkileri antikolinerjik ve sempatomimetiktir. Aðýz kuruluðu, yüzde kýzarýklýk, midriyasis, taþikardi; aðýr olgularda aritmi, tremor, halüsinasyonlar ve tonik klonik konvülsiyonlar gözlenir. Antihistaminik intoksikasyonu solunum depresyonuna, koma, kardiyovasküler kollaps ve ölüme neden olabilir. Yaþamsal destek saðlandýktan sonra mide yýkanýr ve aktif kömür verilir. Yavaþ salýnýmlý preparatlarýn toksik dozda alýnýmýnda baðýrsak yýkamasý etkili olabilir. Konvülsiyonlarýn kontrolü için diazepam tercih edilmelidir. Literatürde 7 aylýk bir infantta antihistaminiklerin neden olduðu koma tedavisinde bezodiazepin reseptör antogonisti olan flumazenil kullanýmý bildirilmiþtir. Antikolinerjik toksidrom tablosu olan vakalarda fizostigmin kardiyak ritm monitörize edilerek verilmelidir. Ciddi hipertermi için soðuk uygulamasý yapýlmalýdýr. Antihistaminiklerin plazma proteinlerine baðlanma oranýnýn yüksek olmasý ve daðýlým hacimlerinin geniþ olmasýndan dolayý diyaliz ve hemoperfüzyonun etkinliði azdýr. ORGANOFOSFAT ZEHÝRLENMELERÝ Tarým koruma ilacý olarak kullanýlan organofosfatlar yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden kaza ve intihar nedenli zehirlenmelerin artan bir nedenidir. Bu maddeler kolinerjik sinapslarda asetilkolinesterazý inhibe ederek etki gösterirler. Zehirlenme aðýz, solunum ve deri yoluyla olur. Akut organik fosfor zehirlenmesinde hayatý tehdit edici kolinerjik kriz ve bazen intermediate sendrom (IS) ortaya çýkabilir. IS zehirlenmenin ciddiyeti ile ilgilidir. En önemli baþlangýç bulgusu solunum yetmezliðidir. Sýklýkla fasikülasyonlarý izleyen kas zayýflýðý extremiteler, boyun, gözler ve solunum sisteminde ortaya çýkar. Dil, damak ve farinks bu durumdan etkilenerek hava yolu obstrüksiyonuna sebep olabilir. Solunum depresyonu varsa mekanik ventilasyon gerekebilir. Zehirlenme bulgularý genellikle temas sonrasý ilk 12 saat boyunca ortaya çýkar. Muskarinik etkiler þu belirtilerle ortaya çýkar: Terleme Gastrointestinal belirtiler (bulantý, kusma, karýn aðrýsý, ishal) Ýdrar inkontinansý Miyosis, bulanýk görme Tükrük, gözyaþý, ter ve solunum yollarýndaki bezlerde sekresyon artýþý Bronkospazm, ciddi vakalarda pulmoner ödem Bradikardi Nikotinik etkilere baðlý olarak çizgili kaslarda fasikülasyonlar ve paraliziler ortaya çýkabilir. Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi sonucu baþaðrýsý, ataksi, konvülsiyonlar ve solunumdolaþým merkezlerinin baskýlanmasý sonucu koma görülür. Yaþamsal bulgular deðerlendirilip gerekli destek saðlanýr. Toksik madde aðýz yoluyla alýnmýþsa mide yýkanmalý ve aktif kömür verilmelidir. Deri temasý olmuþsa, kontamine elbiseler çýkarýlarak plastik torbada saklanmalý, cilt sabunlu su ile yýkanmalýdýr. Arýndýrma iþlemleri tamamlandýktan sonra antidot tedavisi uygulanmalýdýr. Atropin sülfat önce 0.05 mg/kg/doz (maksimum 2-5 mg/doz) i.v verilir. Bu doz sekresyonlar ve akciðer ralleri ortadan kayboluncaya kadar dakika aralarla tekrarlanmalýdýr. Ciddi zehirlenmelerde atropinizasyon uygulandýktan sonra pralidoksim (PAM) tedaviye eklenmelidir. Pralidoksim organik fosfor zehirlenmesinde 79

4 TEKÝN D, SUSKAN E. inhibe olmuþ asetil kolin esterazýn reaktivasyonu için kullanýlan antidottur mg/kg/doz 250 cc serum fizyolojik içinde dakikada i.v infüzyon þeklinde verilir. Eðer kas güçsüzlüðü ve fasikülasyonlar devam ediyorsa 1 saat sonra ve 6-8 saat aralarla doz tekrarlanabilir. TRÝSÝKLÝK ANTÝDEPRESANLARLA OLAN ZEHÝRLENMELER Trisiklik antidepresanlar genellikle depresyon tedavisinde ve birçok bozuklukta kullanýlýr. Bunlar dikkat eksikliði hiperaktivite sendromu, migren baþaðrýlarý, nöropatik aðrý, siklik kusma sendromu, nokturnal enürezis ve uyku bozukluklarýdýr. Toksik etkiler genellikle ilacýn alýnmasýný izleyen 4 saat içerisinde ortaya çýkar. Ýlacýn mg/kg dozunda alýnmasý, koma ve kardiyovasküler semptomlarýn eþlik ettiði orta-ciddi maruziyeti gösterir mg/kg dozundaki düzeyler ölümle sonuçlanabilir. Klinik toksisite 3 major yan etki sonucu ortaya çýkar. Antikolinerjik etkiler. Postgangliyonik sinapslarda norepinefrin geri alýnýmýnýn inhibe edilmesi. Direk sodyum kanal blokajý ve miyokard üzerine kinidin benzeri etkiler. Hastalar aritmi geliþmeden önce santral sinir sistemi stimülasyonu bulgularý ile baþvurabilirler. Bunlar ajitasyon, huzursuzluk, konfüzyon, delirium, halüsinasyonlar, koreoatetoz, hiperaktivite, nöbetler ve hiperpireksi olup, muhtemelen ilacýn antikolinerjik etkilerinin sonucu geliþir. Ýlacýn alýmýndan sonraki erken dönemlerde aþýrý norepinefrin düzeyine baðlý olarak sinüs taþikardisi, hipertansiyon ve supraventriküler taþikardi geliþebilir. Trisiklik antidepresanlar tarafýndan norepinefrinin nöronlara geri alýnýmý inhibe edilip, salýnan norepinefrin katekol-ometil transferaz ve monoamin oksidaz enzimleri ile yýkýldýðýndan dolayý katekolamin eksikliði geliþir. Bu nedenle bu etkiler kýsa sürelidir. Alfa-adrenerjik blokaj sonucu hipotansiyon geliþebilir. Trisiklik antideprasanlarýn primer toksisitesi beyin ve miyokard dokusunda hýzlý sodyum kanallarýnýn inhibe edilmesi ile ortaya çýkar. Bu inhibisyon intraventriküler iletimi yavaþlatarak QRS aralýðýnýn uzamasýna neden olur. QRS aralýðýnýn 0.1 sn'in üzerinde olmasý belirgin morbidite ve mortalite ile iliþkilidir. Ýletimdeki gecikme komplet kalp bloðu ile de sonuçlanabilir. Solunum ve dolaþým desteði saðlanarak sürekli EKG monitörizasyonu yapýlmalýdýr. Mide yýkanarak aktif kömür verilmelidir. Trisiklik antidepresanlar gastrointestinal sistem motilitesini yavaþlatýrlar. Bu nedenle mide yýkamasý toksik madde alýmýndan sonra 12 saat geçmiþ olsa bile düþünülmelidir. Aritmiler NaHCO 3 ile tedavi edilmelidir. 1-2 meq/kg NaHCO 3 bolus infüzyonu EKG monitörize edilerek verilmelidir. Bolus NaHCO 3 tedavisinden sonra serum Ph'ýnýn arasýnda tutulmasý hedeflenerek bikarbonat infüzyonu uygulanabilir. Ventriküler aritmiler NaHCO 3 tedavisine cevap vermezse lidokain düþünülebilir. Grup Ia (kinidin, prokainamid) ve grup Ic (flecainide, propafenon) antiaritmikler kardiyak toksisiteyi alevlendirebilecekleri için kontrendikedirler. Grup III (amiodaron, sotalol) QT aralýðýný uzattýklarý için kullanýlmazlar. Hipotansiyon varsa 10 ml/kg dozunda serum fizyolojik boluslarý verilmelidir. Bu dönemde hasta pulmoner ödem açýsýndan yakýndan izlenmelidir. Trisiklik antidepresanlar, norepinefrinin nöromüsküler kavþaða geri alýnýmýný inhibe ettikleri için katekolamin eksikliðine yol açarlar. Yeterli vasküler tonusu ve kan basýncýný saðlayabilmek için vazopressörlere ihtiyaç duyulabilir. Norepinefrin ve epinefrin etkili olabilir. Eðer vazopressörler yetersiz kalýrsa, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve kardiyopulmoner bypass düþünülebilir. Çocuklarda trisiklik antidepresan zehirlenmelerinde ortaya çýkan nöbetler aritmi ve kardiyak toksisite ile sonuçlanabilir. Baþlangýç tedavisi olarak benzodiazepinler düþünülmelidir. Hava yolu desteklenerek oksijenizasyon ve ventilasyon saðlanmalý, asit-baz bozukluklarý düzeltilmelidir. Benzodiazepinlere dirençli nöbetlerde fenobarbital tercih edilebilir. ALKALÝ VE ASÝT ZEHÝRLENMELERÝ Evlerde çocuklarýn çok sýk karþýlaþtýklarý bir tehlike alkali ve asit zehirlenmeleridir. Kostik sývýlarýn koroziv özelliklerinin azaltýlmasý çabalarýna raðmen halen ciddi bir problemdir. Zehirlenmeye neden olan alkaliler; sodyum ve potasyum hidroksit, 80

5 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ tuvalet ve fýrýn temizleyicileri, klinitest, çamaþýr tozu, bulaþýk deterjaný ve disk pillerdir. Asitler ise hidroklorik asit, sülfirik asit, nitrik asit, hidroflorik asit, dezenfaktanlar ve akü sývýlarýdýr. Bu maddelere maruz kalýndýðýnda gastrointestinal sistemdeki harabiyetin derecesi ajanýn tipine, konsantrasyonuna, miktarýna ve temas süresine baðlýdýr. Asit ajanlar koagülasyon nekrozuna neden olurlar ve öncelikle mideyi etkilerler. Alkali ajanlar doku proteinini ve yaðý eriterek likefaksiyon nekrozuna neden olurlar. Bu ajanlar daha derin dokularý etkiler. Özefagus perforasyonu ve striktür oluþumu gibi komplikasyonlar görülebilir. Asit ve alkali ajanlarýn alýmý temas edilen yüzeylerde ciddi yanýklara neden olur. Bazý hastalarda akut supraglottik ödeme baðlý olarak trakeotomi gerektirebilen hava yolu obstrüksiyonu geliþebilir. Trakeal ve bronþiyal nekrozlar görülebilir. En sýk komplikasyonlardan biri de striktür oluþumudur. Özefagus yanýklarýnýn %10-20'sinde 2-8 hafta sonra striktür geliþebilir. Ciddi asit alýmý sýklýkla gastrik nekroza, gastrik perforasyon ve peritonite sebep olabilir. Alkali yanýklarý ise esas olarak özefagusu etkiler. Derin doku yaralanmasý sonucu özefagus perforasyonu, mediastinit ve ölüme neden olabilir. Yaþamsal bulgular deðerlendirilerek gerekli destek saðlanmalýdýr. Hava yollarý açýk tutulmalý, þok ve metabolik asidoz tedavi edilmelidir. Kusturma ve mide yýkama korozif madde geri çýkarken tekrar hasar oluþturacaðý için yapýlmamalý, aktif kömür verilmemelidir. Dilüsyon su ile saðlanmalýdýr. Asit ve alkali sývýlarla nötralizasyon eksotermik reaksiyona neden olur ve açýða çýkan ýsý özefagus harabiyetini artýrýr. Bu nedenle yapýlmamalýdýr. Hasta baþlangýçta kusma riski nedeniyle aðýz yoluyla bir þey almamalý, total parenteral beslenme baþlatýlmalýdýr. Minimal lezyonlarý olan ve oral lezyonlarý saptanmayan hastalarda bile ciddi özefagus yaralanmasý olabilir. Bu nedenle kostik maddeyle temas öyküsü kesinlikle doðruysa özefagus yanýklarý açýsýndan özefagoskopi yapýlmalýdýr de steroid kullanýlmasý tartýþmalýdýr. Endoskopik bulgulara göre verilebilir. Birinci derece yanýklar sekel býrakmaksýzýn iyileþir. Ýkinci derece yanýklarda steroid verilmesi striktür oluþumunu azaltabilir. Üçüncü derece yanýklarda muhtemelen skar dokusu geliþeceði için, steroid verilmesi yarardan çok zarar getirebilir. Profilaktik antibiyotik kullanýmýnýn infeksiyon oranýný azalttýðýný gösteren bir çalýþma yoktur. Bu nedenle enfeksiyon varlýðýnda veya þüphesinde antibiyotik kullanýlmalýdýr. HÝDROKARBON ZEHÝRLENMESÝ Hidrokarbonlar çocukluk çaðý zehirlenmelerinin önemli bir nedenidir. Toksisite hidrokarbonlarýn uçuculuklarýna ve akýþkanlýklarýna baðlýdýr. Akýþkanlýklarýnýn düþük olmasý nedeniyle aspire edildiðinde geniþ bir yüzeye yayýlarak fatal kimyasal pnömoniye neden olurlar. Bu maddelerin yüksek uçuculuklarý da komaya kadar gidebilen mental durumdaki deðiþikliklerden sorumludur. Hidrokarbonlarý aþaðýdaki grublara ayýrabiliriz: Sistemik toksisitesi yüksek olanlar Halojenik hidrokarbonlar (Karbontetraklorid, trikloretan). Aspirasyon tehlikesi olanlar (Yoðun miktarlarda alýnmadýkça belirgin sistemik toksisitesi olmayanlar) Benzin, gaz yaðý, mobilya cilasý. Toksisitesi olmayanlar: Motor yaðý, asfalt, katran. Çocuklar tarafýndan alýnan hidrobarbon miktarýný belirlemek zordur. Bununla birlikte herhangi bir aspirasyon durumunda, Öksürük, boðulma hissi, takipne Bulantý ve kanlý kusma gibi gastrointestinal sistem belirtileri Komaya kadar gidebilen merkezi sinir sistemi depresyonu Vakalarýn %15'inden daha fazlasýnda klinik olarak pnömoni yokluðunda ateþ ve lökositoz geliþimi Kardiyotoksisite Kemik iliði depresyonu görülebilir. 81

6 TEKÝN D, SUSKAN E. Yaþamsal destek saðlanmalýdýr. Bu maddeler aspire edildiðinde nekrotizan kimyasal pnömoniye neden olduðu için kusturma ve mide yýkama zararlýdýr. Ancak sistemik toksik etkileri fazla olan madde alýmý varsa, midenin boþaltýlmasý düþünülebilir. Boðulma hissi, öksürük, siyanoz, dispne nedeniyle baþvuran hastalarda acil akciðer grafisi çekilmelidir. Herhangi bir bulgu saptanmasa bile 4-6 saat sonra kontrol akciðer grafisi çekilmelidir. Pnömoni varlýðýnda hava yolu kontrolü saðlanmalý, gerekiyorsa mekanik ventilasyonla desteklenmelidir. Profilaktik antibiyotik ve steroid kullanýmýnýn tedavide yeri yoktur. KARBONMONOKSÝT ZEHÝRLENMESÝ Karbonmonoksit karbonlu maddelerin tam yanmamasý sonucu ortaya çýkan renksiz, kokusuz bir gazdýr. Motorlu araçlarýn eksoz dumanlarý, yangýnlar, iyi yanmayan fýrýn ve sobalar karbonmonoksit kaynaklarýdýr. Ýnhale edilen karbonmonoksit hemoglobine baðlanarak karboksihemoglobin oluþturur. Dolayýsýyla oksijenin dokulara taþýnmasý için gerekli hemoglobin miktarý azalýr. Sitokrom oksidaz enzimine baðlanarak mitokondrilerde oksidatif fosforilasyonu inhibe eder ve hücresel solunumu bozar. Miyoglobine baðlanarak miyokard ve iskelet kaslarýnda nekroz meydana getirebilir. Klinik tablonun aðýrlýðý karboksihemoglobin düzeyi ile ilgilidir. HbCO düzeyi %20'nin altýnda ise baþaðrýsý, hafif dispne ve görme keskinliðinde azalma vardýr. HbCO düzeyi %20-%40 arasýnda ise baþaðrýsý, bulantý, kusma, diyare, senkop, konfüzyon ve baþ dönmesi görülebilir. HbCO düzeyi %40-%60 arasýnda ise halüsinasyon, ataksi, konfüzyon, hipotansiyon, solunum yetmezliði ve ölümle sonuçlanabilir. Hem kandaki karbonmonoksit konsantrasyonunu azaltmak hem de dokulara oksijen taþýnmasýný artýrmak amacýyla %100 oksijen verilir. Aðýr vakalarda hiperbarik oksijen tedavisi gerekebilir. 1. Alvaro L, Ricardo M, Pilar GS et al. Reversal of an antihistamine-induced coma with flumazenil. Pediatric Emergency Care, 2004;20: American Academy of Pediatrics. Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics, 2001;108: American Heart Association. Toxicology, PALS Provider Manual, Zaritsky AL, Nadkarni MD, Hickey RW, Berg AR (eds). American Heart Association, 2002, s Bardin PG, van Eeden SF, Moolman JA et al. Organophosphate and carbamate poisoning. Arch Intern Med, 1994;154: Bon Le B., Ectors M., Cornil A Caustic Intoxication. Acta Clin Belg Suppl, 1990;13: Chuang FR, Jang SW, Lin JA et al. QTc prolongation indicates a poor prognosis in patients with organophosphate poisoning. Am J Emerg Med,1996; 14: Corcoran GB, Mitchell JR, Vaishnav YN et al. Evidence that acetaminophen and N-Hydroxyacetaminophen form a common arylating intermediate, N-acetyl-p-benzoquinoneimine. Mol Pharmacol, 1986;22: Goldman LP, Weigert JM Corrosive substance ingestion. A review. Ann J Gastroenterol, 1984;79: Hawkins DB, Demeter BJ, Barnett TE Caustic ingestion: controversies in management. A review of 214 cases Laryngoscope, 1980;90:98. KAYNAKLAR 10. Hollis GJ. Organophosphate poisoning versus brainstem stroke. Med J Aust, 1999;170: Jones A. Recent advances in the management of poisoning. Therapeutic Drug Monitoring, 2002;24: Jerrold M. Eichner. Carbon Monoxide Poisoning, Pediatric Decision Making, Berman S (eds), 3rd.ed. Mosby-Year Book Inc St.Louis,1996, s Kamanyýre R Aspirin overdose, Emerg Nurse, 2002;10: Karlson KH Jr. Hydrocarbon poisoning in children. South Med J, 1982;75: Liebelt EL. Targeted management strategies for cardiovascular toxicity from tricyclic antidepressant overdose: the pivotal role for alkalinization and sodium loading. Pediatr Emerg Care, 1998;14: Lister G, Fontan Perez JJ Pediatric Critical Care, Nelson Textbook of Pediatric, Berhman RE, Kliegman RM, Arvin AM (eds), 15rd.ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996, s Meredith JW, Kon ND, Thompson JN Management of injuries from liquid lye ingestion. J Travma, 1988;28: Moore WR Caustic Ingestions. Pathophysiology, diagnosis and treatment. Clin Pediatr, 1986;25: Nouira S, Abroug F, Elatrous S. Prognostic value of serum cholinesterase in Organophosphate poisoning. Chest, 1994;106:

7 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ 20. Osterhoudt KC, Shannon M, Henretig FM Toxicologic Emergencies. Textbook of Pediatric Emergency Medicine, Fleisher GR, Ludwig S (eds), 4rd.ed. Lippincott WW Co, Philadelphia, 2000, s O'Shea D, Davis SN, Kim RB et al. Effect of fasting and obesity in humans on the hydroxylation of chlorzoxazone: a putative probe of CYP2E1 activity. Clin Pharmacol Ther, 1994;56: Pierce R et al. Salicylate poisoning from enteric coated aspirin, Postgraduate Medicine, 1991;89: Ray JF, Myers WO, Lawton BR et al. The natural history of liquid lye ingestion. Arc Surg,1974;109: Rumack BH, Burrington JD Caustic ingestions: A rational look at diluents. Clin Toxicol.1977;11: Senanayake N, Karalliedde L. Neurotoxic effects of organophosphorus insecticides, an intermediate syndrome. N Engl J Med, 1987;316: Song BJ, Veech RL, Saenger P Cytochrome P450IIE1 is elavated in lymphocytes from poorly controlled insulindependent diabetics. J Clin Endocrinol Metab, 1990;71: Wang MH, Tseng CD, Bair SY Q-T interval prolongation and pleomorphic ventricular tachyarrhythmia ('Torsade de pointes') in organophosphate poisoning. Hum Exp Toxicol, 1998;17: Walsh DM Cyclic antidepressant overdose in children: a proposed treatment protocol. Pediatr Emerg Care, 1986;2: Wolfe TR, Caravati EM, Rollins DE Terminal 40-ms frontal plane QRS axis as a marker for tricyclic antidepressant ingestion. Am J Emerg Med, 1989;18: Williams JM, Hollingshed MJ, Vasilakis A et al. Extracorporeal circulation in the management of severe tricyclic antidepressant overdose. Am J Emerg Med, 1994;12:

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok Dr. Neşe ÇOLAK ORAY 21 yaşında 55 kg bayan hasta 3 saat önce 80 adet Parasetamol 500mg tablet Bulantı dışında ek yakınması yok Suicidal düşünce Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde

Detaylı

KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB

KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB GİRİŞ ABD de yılda 100.000 vaka. Dermal, oküler veya oral. Çoğu kasıtlı değil. 6 yaşından küçüklerde sık. 1996 da 167 morbidite, 16 ölüm. Sanayide

Detaylı

İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 10 Mayıs 2016 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN) Karaciğerde metabolize olur: Glukuronid

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Öğrenim Hedefleri Sedatif hipnotikler nelerdir? Sedatif hipnotik aşırı alımlarında ortak görünüm Genel tedavi prensipleri Özel tedaviler

Detaylı

Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler

Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Dr.M.Celal Devecioğlu Kaynak : Pediatri (O.Neyzi, T. Ertugrul) N.Uzel,A. Çıtak Antihistaminler Antialerjik preparatlar dışında soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

29.04.2009 ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELER ZEHİRLENMELERE ÖRNEKLER PARASETAMOL ZEHİRLENMESİ

29.04.2009 ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELER ZEHİRLENMELERE ÖRNEKLER PARASETAMOL ZEHİRLENMESİ ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELER DR. DENİZ TEKİN A.Ü TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK ACİL ÜNİTESİ ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELERE ÖRNEKLER Zehirlenmeler çocuklarda

Detaylı

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ 1 Trisiklik Antidepresanlar (TCA) 1950 de keşfedilmiş 1980 sonlarına kadar bir çok psikiyatrik hastalıkta

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı TARIM ZEHİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pestisidler Tarım ürünlerini ve insan sağlığını tehdit eden etkenlere karşı kullanılan kimyasallardır İnsektisidler Böcek

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk Olgu 51 yaşında, erkek çiftçi. Göğüs ağrısı, terleme, bulantı ile başvuruyor. Akşam kırda topladığı mantarlardan yemiş, çorba ve bir kadeh rakı içmiş 1 saat sonra bulantı ve çarpıntı şikayetleri başlamış

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Antidepresanlarla zehirlenme

Antidepresanlarla zehirlenme Antidepresanlarla zehirlenme Olgu Sunumu Dr. Şule Kalkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı 4 Kasım 2009 Sunum planı Olgu Antidepresan ilaçlarla

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER Haldun Akoğlu Epidemiyoloji Isı artışı ile ilişkili ölümler daha çok yaşlılarda görülmekte < 40 yaş; 1/1000 000 > 85 yaş; 5/1000 000 Patofizyoloji Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Kurşun ile Zehirlenmeler

Kurşun ile Zehirlenmeler Kurşun ile Zehirlenmeler Dr. Müge Tecder-Ünal Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Nisan 2010, İzmir 15 aylık kız çocuk Şikayet: saçma yutma Öykü: 14.03.2010

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ

AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ GĐRĐŞ Aşağıdaki hastalarda adrenal kriz olabileceği düşünülmelidir. Bilinen primer adrenal yetmezliği olanlar Hipopituitarizm (herhangi bir hipofizer hormon eksikliği)

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 147-152 laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m Uz. Dr. Sibel Yaylac Suisid girişiminde

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder.

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Emedur Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür,

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010 Doğumda vücut ağırlığının %75 i su iken, büyük çocuklarda bu oran %60 dır Yaşla birlikte HDS azalırken HİS artar Akut dehidratasyon

Detaylı

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Kimdir? Alkoller Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD HİPOKRAT MÖ. 460-370 Doktor ne demektir? La. Öğretmen. Doktor, 1000 yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller Alkol Aşırı Alımları Alkol Aşırı Alımları AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 20.03.2012 Alkoller İzopropil alkol Etilenglikol Alkol Aşırı Alımları ETANOL Dünyada en sık kötüye kullanılan

Detaylı

ÇOCUKLARDA KÜÇÜK DOZLARDA ÖLÜME NEDEN OLAN İLAÇLAR. Prof.Dr.. Nedret Uzel İÜ, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dalı.

ÇOCUKLARDA KÜÇÜK DOZLARDA ÖLÜME NEDEN OLAN İLAÇLAR. Prof.Dr.. Nedret Uzel İÜ, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dalı. ÇOCUKLARDA KÜÇÜK DOZLARDA ÖLÜME NEDEN OLAN İLAÇLAR Prof.Dr.. Nedret Uzel İÜ, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dalı Epidemiyoloji Sağlık Bakanlığı Zehir Danışma Merkezi 2000-2004 2004 Yılları

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 200 mg Amantadin sülfat Yardımcı maddeler: Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Çocuklarda Zehirlenme Vakalar na Yaklafl m lkeleri

Çocuklarda Zehirlenme Vakalar na Yaklafl m lkeleri .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 125-132 Çocuklarda Zehirlenme Vakalar na Yaklafl m lkeleri Uz. Dr. Arzu Denizbafl G

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar ile Zehirlenmeler John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar MAO inhibitörleri (örn. moklobemid) TCA trisiklik HCA heterosiklik SSRI seçici serotonin geri

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI NÖROLOJİK SİSTEM İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI > 1 YAŞ < 1 YAŞ SKOR Göz açma Spontan Spontan 4 Verbal uyarı ile açma Yüksek sesle seslenildiğinde açma 3 Ağri ile açma Ağrı ile açma

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu

Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu 4 yaşında erkek hasta Ellerde,yüzde,ayaklarda şişlik;karında şişlik;nefes almada zorluk Hastanın ailesinden alınan anemnezine göre iki gündür olan öksürük,ellerde,yüzde,ayaklarda,karında şişlik varmış

Detaylı

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD OLGULARLA İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ VE TOKSİSİTE TE NOMOGRAMLARI Doç.. Dr. Cenk CAN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi T Farmakoloji AbD Zehirlenme: Bir ilacın veya toksik bir maddenin değişik yollarla

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32.

09.02.2015. Oksijen Tedavisi. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 21.Hafta ( 16-20 / 02 / 2015 ) OKSİJEN TEDAVİSİ SlaytNo: 32 Oksijen vücuda solunum yoluyla girer, akciğerlerde hava keseciği ile kılcal damarlar arasındaki zara ulaşır

Detaylı

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ. Doç. Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ. Doç. Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ Doç. Dr. Selim Bozkurt Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD İstanbul'da Metil Alkol Terörü Sağlık Bakanlığı; İstanbul'da Ekim ayında yaşanan metil alkol

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ Yard. Doç.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 28.04.2010 Olgu Sunumu 61 yaşındaki kadın hasta, Acil servise, ajitasyon,

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİROFEN FORTE SUPOZİTUAR 325 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Paracetamol 325 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Dr.Metin OCAK. OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013

Dr.Metin OCAK. OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013 ZEHİRLENMELERDE TAKİP VE TABURCULUK KRİTERLERİ Dr.Metin OCAK Moderatör:Doç.Dr.Ahmet BAYDIN OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013 1 Sunum planı Bu sunumda kısaca acil servisde sık görülen bazı zehirlenmelerde takip

Detaylı

BRONKAR-A ŞURUP. Klorfeniramin maleat, H1 reseptörlerini bloke ederek histaminin fizyolojik etkilerini antagonize eder.

BRONKAR-A ŞURUP. Klorfeniramin maleat, H1 reseptörlerini bloke ederek histaminin fizyolojik etkilerini antagonize eder. BRONKAR-A ŞURUP FORMÜLÜ Her 5 ml şurup; etken madde olarak 2 mg Klorfeniramin Maleat, 10 mg Dekstrometorfan HBr ve 30 mg Psödoefedrin HCl, koruyucu olarak sodyum benzoat, tatlandırıcı olarak ise sodyum

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Akdeniz

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

RİZİKO AKIŞ ŞEMAMIZ. Grup seçimi. Denetleme kurulu seçimi. Sekreterya seçimi. Başkan seçimi YARIŞMA

RİZİKO AKIŞ ŞEMAMIZ. Grup seçimi. Denetleme kurulu seçimi. Sekreterya seçimi. Başkan seçimi YARIŞMA BİTKİSEL ÜRÜNLERLE RİZİKO YA HOŞGELDİNİZ AKIŞ ŞEMAMIZ Grup seçimi Başkan seçimi Denetleme kurulu seçimi Sekreterya seçimi YARIŞMA 100 200 300 400 RİZİKO A 100 200 300 400 B 100 200 300 400 A / 100 Puan

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Parasetamol 500 mg Kodein fosfat 10 mg Kafein 30 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için

Detaylı

METANOL ZEHİRLENMESİNDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

METANOL ZEHİRLENMESİNDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ METANOL ZEHİRLENMESİNDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Kaynaklar: Çeşitli solventler, boya çıkarıcı, vernik, teksir makinası sıvıları, antifreeze sıvıları, araba camı yıkama sıvıları, kolonya, ispirto. Renksiz,

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) EĞİTİM MODÜLÜ I Kodlama İlkeleri 1 21-23 Haziran 2012 ANKARA UKAY KAPSAMI Ulusal Kaza Yaralanma

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür 9 mg/ml Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Dehidratasyonda sıvı tedavisi Tedavinin amaçları Şoku önlemek için dolaşan sıvı hacmini düzelt (%10-%15

Detaylı

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nörolojik Hastalarda Tüple Beslenme Endikasyonları Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Maslak Hastanesi Tüple Beslenme; Günlük protein, kalori ve sıvı gereksinimlerini

Detaylı

Salisilik Asit Zehirlenmeleri

Salisilik Asit Zehirlenmeleri Kitap Bölümü DERMAN Salisilik Asit Zehirlenmeleri Abdullah Şen, Murat Orak TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Salisilik asit zehirlenmeleri en başta asetil salisilik asit olmak üzere diflunisal, sodyum salisilat, magnezyum

Detaylı