Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden"

Transkript

1 Klinik Pediatri, 2005;4(3): Çocuklarda Sýk Rastlanan Zehirlenmeler ve leri Uz. Dr. Deniz TEKÝN*, Prof. Dr. Emine SUSKAN* Zehirlenme çocuklarýn sýk karþýlaþtýðý týbbi problemlerden biridir. Oldukça ciddi ve hayatý tehdit edici komplikasyonlara yol açabilirler. Bu nedenle zamanýnda teþhis edilerek tedavi edilmesi hayat kurtarýcýdýr. Bu yazýda çocuklarda sýk rastlanan zehirlenmeler ve tedavileri üzerinde durulmuþtur. ASETAMÝNOFEN Asetaminofen çocuklar için etkin ve güvenilir bir aðrý kesici, ateþ düþürücü ilaç olduðundan yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Asetaminofen primer olarak sülfat ve glukoronid konjugasyonuyla metabolize olur. Ýlacýn yaklaþýk %5-10'u sitokrom P- 450 baðýmlý yol ile toksik, elektrofilik metabolit olan N-asetilp-benzokinonimine (NAPQI) dönüþtürülür. Bu metabolit glutatyon tarafýndan detoksifiye edilerek idrar ya da safra ile atýlýr. Fakat detoksifiye edilemez ise hepatositlere baðlanarak nekroza sebep olur. Toksik dozu 150 mg/kg/gün'dür. Hepatik enzim aktivitesindeki farklýlýklar, malnütrisyon, ilaç etkileþimleri, beraberinde bulunan viral infeksiyonlar, diabetes mellitus ve obesite asetaminofen toksisite riskini artýrabilir. Hepatotoksik reaksiyon için aile öyküsü olan çocuklar daha yüksek risk altýndadýrlar. Zehirlenme belirtileri tipik olarak dört döneme ayrýlýr. * Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, ANKARA 1. Dönem: Ýlaç alýndýktan saat içinde iþtahsýzlýk, bulantý, kusma ve solukluk görülür. Bu bulgular saptandýðýnda asetaminofenin ilave dozlarý verilebilir. 2. Dönem: Ýlk dönem bulgularý kaybolur. Sað üst kadranda 77

2 TEKÝN D, SUSKAN E. aðrý ve hassasiyet, hepatomegali ve bazý hastalarda oligüri ortaya çýkar. Bilirubin ve karaciðer enzim seviyeleri yükselir, protrombin zamaný uzar. 3. Dönem: Ýþtahsýzlýk, bulantý, kusma tekrar ortaya çýkar. Hipoglisemi, sarýlýk, koagülopati ve ensefalopati gibi karaciðer yetmezliði bulgularý saptanýr. Renal yetmezlik ve kardiyomyopati geliþebilir. 4. Dönem: Karaciðer yetmezliði bulgularýnýn düzeldiði ya da ilerleyerek ölümle sonuçlandýðý dönemdir. Asetaminofen alýmýndan 6-8 saat sonra tedaviye baþlanmýþsa öncelikle aktif kömür verilir, beraberinde ikinci bir toksin alýnmamýþsa doz tekrar edilmemelidir. N-asetil sistein oral olarak 140 mg/kg dozunda verilir. Ýlaç düzeyi toksik sýnýrlarda ise vaka hastaneye kabul edilerek 4 saat ara ile 70 mg/kg/doz olmak üzere toplam 17 doz uygulanýr. Dört saatten daha kýsa sürede baþvuran hastalarda, 4. saatte ilaç düzeyine bakýlarak antidot tedavisinin baþlatýlýp baþlatýlmayacaðýna karar verilir. Tam kan sayýmý, karaciðer ve böbrek fonksiyon testleri yakýndan izlenir. Yirmidört saatten daha uzun sürede baþvuran hastalar için tedavi tartýþmalýdýr. Asetaminofen 150 mg/kg/gün dozunda 1-2 gün alýnmýþsa ya da ilaç düzeyi 10 µg/ml'nin üzerinde ise tedavi uygulanmalýdýr. ASPÝRÝN Antiinflamatuvar, aðrý kesici, ateþ düþürücü olarak ve trombozlarýn önlenmesinde kullanýlýr. Vücuttan atýlým özelliðine baðlý olarak ilaç dozundaki artýþlar serum salisilat konsantrasyonunun orantýsýz artýþýna neden olur. Bu durum kronik salisilat intoksikasyonu ile sonuçlanýr. Kronik salisilizm; ateþ, kusma ve takipne gibi özgül olmayan belirtilerle karakterize olduðu için taný gecikebilir. Toksik dozu 150 mg/kg /gün'ün üstüdür mg/kg/gün düzeylerinde hafif-orta toksisite, mg/kg/gün düzeylerinde ciddi toksisite sözkonusudur. Salisilatlar solunum merkezini uyararak hiperventilasyon ve respiratuvar alkaloza neden olurlar. Vücut bu durumu bikarbonat, sodyum ve potasyum iyonlarý ile su atýlýmýný artýrarak dengelemeye çalýþýr. Sonuç olarak elektrolit dengesizliði, dehidratasyon ve metabolik asidoz ortaya çýkar. Çocuklarda metabolik asidoz daha hýzlý ortaya çýkabilir ve salisilat iyonunun kanbeyin engeli geçiþini artýrarak nörolojik komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarda eriþkinlere göre düþük salisilat konsantrasyonlarýnda bile daha etkili tedavi uygulanmalýdýr. Alýnan salisilat dozuna baðlý olarak 3 farklý tablo gözlenebilir. Hafif: Bulantý, kusma, epigastrik aðrý, tinnitus. Orta: Ateþ yükselmesi, hiperventilasyon, dehidratasyon, iþitme kaybý, respiratuvar alkaloz ile metabolik asidoz birlikteliði. Çocuklarda belirgin olarak metabolik asidoz gözlenir. Ciddi: Hipokalemi, hiponatremi, hipernatremi, hipoglisemi, hiperglisemi, konfüzyon, deliryum, koma, konvülsiyon gözlenebilir. Eðer asidoz düzeltilirse genellikle sanral sinir sistemi belirtileri kaybolur. Nadiren renal yetmezlik, pulmoner ödem ve kardiyovasküler kollaps ortaya çýkabilir. Yaþamsal destek saðlandýktan sonra mide yýkama iþlemi yapýlmalýdýr. Ýlk bir saat içinde yapýlýrsa çok etkilidir. Fakat özellikle enterik kaplý tabletlerin alýnýmýnda bu süre uzatýlabilir. Çünkü bazý vakalarda enterik kaplý aspirinin yüksek dozda alýmýndan 8 saat sonra bile serum salisilat konsantrasyonu saptanamayabilir. Tekrarlayan dozlarda aktif kömür verilmesi de tavsiye edilmektedir. Dehidratasyon, elektrolit bozukluklarý ve asit-baz dengesi düzeltilmelidir. Aspirinin uzun sürede emilim riskinden dolayý kan düzeyleri zirve konsantrasyonu saðlanýncaya kadar her 2-3 saatte bir izlenmelidir. Ýdrar alkalinizasyonu orta derecede salisilat intoksikasyonunda önerilir. NaHCO 3 verilerek idrar Ph'ý arasýnda tutulmalýdýr. Arterial Ph 7.6'nýn üzerine çýkmamalýdýr. Hipokalemi varlýðýnda idrar alkalinizasyonu çok zor olacaðýndan, potasyum düzeyleri yakýndan izlenmeli ve gerekiyorsa desteklenmelidir. Ciddi intoksikasyon olgularýnda hemodiyaliz ve hemoperfüzyon uygulanabilir. Hemoperfüzyon ile vücuttan atýlabilen salisilat miktarý daha yüksek olmasýna raðmen sývý, asit-baz ve elektrolit bozukluklarýný düzeltemediði için hemodiyaliz tercih edilir. Hemodiyaliz endikasyonlarý renal yetmezlik, konjes- 78

3 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ tif kalp yetmezliði, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem, asidozun düzeltilmesine raðmen nörolojik komplikasyonlarýn devam etmesi, idrar alkalinizasyonu ile düzeltilemeyen yüksek salisilat düzeyleri, standart tedaviye raðmen klinik kötüleþmedir. ANTÝHÝSTAMÝNÝK ZEHÝRLENMELERÝ Antihistaminikler çocuklarda allerjik hastalýklarýn ve uyku bozukluklarýnýn tedavisinde kullanýlmaktadýr. Birçok öksürük þurubu ve soðuk algýnlýðý ilaçlarýnda baþka maddelerle birlikte bulunurlar. Terapötik dozlarda santral sinir sistemi depresyonuna, yüksek dozlarda stimülasyonuna neden olur. Etkileri antikolinerjik ve sempatomimetiktir. Aðýz kuruluðu, yüzde kýzarýklýk, midriyasis, taþikardi; aðýr olgularda aritmi, tremor, halüsinasyonlar ve tonik klonik konvülsiyonlar gözlenir. Antihistaminik intoksikasyonu solunum depresyonuna, koma, kardiyovasküler kollaps ve ölüme neden olabilir. Yaþamsal destek saðlandýktan sonra mide yýkanýr ve aktif kömür verilir. Yavaþ salýnýmlý preparatlarýn toksik dozda alýnýmýnda baðýrsak yýkamasý etkili olabilir. Konvülsiyonlarýn kontrolü için diazepam tercih edilmelidir. Literatürde 7 aylýk bir infantta antihistaminiklerin neden olduðu koma tedavisinde bezodiazepin reseptör antogonisti olan flumazenil kullanýmý bildirilmiþtir. Antikolinerjik toksidrom tablosu olan vakalarda fizostigmin kardiyak ritm monitörize edilerek verilmelidir. Ciddi hipertermi için soðuk uygulamasý yapýlmalýdýr. Antihistaminiklerin plazma proteinlerine baðlanma oranýnýn yüksek olmasý ve daðýlým hacimlerinin geniþ olmasýndan dolayý diyaliz ve hemoperfüzyonun etkinliði azdýr. ORGANOFOSFAT ZEHÝRLENMELERÝ Tarým koruma ilacý olarak kullanýlan organofosfatlar yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden kaza ve intihar nedenli zehirlenmelerin artan bir nedenidir. Bu maddeler kolinerjik sinapslarda asetilkolinesterazý inhibe ederek etki gösterirler. Zehirlenme aðýz, solunum ve deri yoluyla olur. Akut organik fosfor zehirlenmesinde hayatý tehdit edici kolinerjik kriz ve bazen intermediate sendrom (IS) ortaya çýkabilir. IS zehirlenmenin ciddiyeti ile ilgilidir. En önemli baþlangýç bulgusu solunum yetmezliðidir. Sýklýkla fasikülasyonlarý izleyen kas zayýflýðý extremiteler, boyun, gözler ve solunum sisteminde ortaya çýkar. Dil, damak ve farinks bu durumdan etkilenerek hava yolu obstrüksiyonuna sebep olabilir. Solunum depresyonu varsa mekanik ventilasyon gerekebilir. Zehirlenme bulgularý genellikle temas sonrasý ilk 12 saat boyunca ortaya çýkar. Muskarinik etkiler þu belirtilerle ortaya çýkar: Terleme Gastrointestinal belirtiler (bulantý, kusma, karýn aðrýsý, ishal) Ýdrar inkontinansý Miyosis, bulanýk görme Tükrük, gözyaþý, ter ve solunum yollarýndaki bezlerde sekresyon artýþý Bronkospazm, ciddi vakalarda pulmoner ödem Bradikardi Nikotinik etkilere baðlý olarak çizgili kaslarda fasikülasyonlar ve paraliziler ortaya çýkabilir. Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi sonucu baþaðrýsý, ataksi, konvülsiyonlar ve solunumdolaþým merkezlerinin baskýlanmasý sonucu koma görülür. Yaþamsal bulgular deðerlendirilip gerekli destek saðlanýr. Toksik madde aðýz yoluyla alýnmýþsa mide yýkanmalý ve aktif kömür verilmelidir. Deri temasý olmuþsa, kontamine elbiseler çýkarýlarak plastik torbada saklanmalý, cilt sabunlu su ile yýkanmalýdýr. Arýndýrma iþlemleri tamamlandýktan sonra antidot tedavisi uygulanmalýdýr. Atropin sülfat önce 0.05 mg/kg/doz (maksimum 2-5 mg/doz) i.v verilir. Bu doz sekresyonlar ve akciðer ralleri ortadan kayboluncaya kadar dakika aralarla tekrarlanmalýdýr. Ciddi zehirlenmelerde atropinizasyon uygulandýktan sonra pralidoksim (PAM) tedaviye eklenmelidir. Pralidoksim organik fosfor zehirlenmesinde 79

4 TEKÝN D, SUSKAN E. inhibe olmuþ asetil kolin esterazýn reaktivasyonu için kullanýlan antidottur mg/kg/doz 250 cc serum fizyolojik içinde dakikada i.v infüzyon þeklinde verilir. Eðer kas güçsüzlüðü ve fasikülasyonlar devam ediyorsa 1 saat sonra ve 6-8 saat aralarla doz tekrarlanabilir. TRÝSÝKLÝK ANTÝDEPRESANLARLA OLAN ZEHÝRLENMELER Trisiklik antidepresanlar genellikle depresyon tedavisinde ve birçok bozuklukta kullanýlýr. Bunlar dikkat eksikliði hiperaktivite sendromu, migren baþaðrýlarý, nöropatik aðrý, siklik kusma sendromu, nokturnal enürezis ve uyku bozukluklarýdýr. Toksik etkiler genellikle ilacýn alýnmasýný izleyen 4 saat içerisinde ortaya çýkar. Ýlacýn mg/kg dozunda alýnmasý, koma ve kardiyovasküler semptomlarýn eþlik ettiði orta-ciddi maruziyeti gösterir mg/kg dozundaki düzeyler ölümle sonuçlanabilir. Klinik toksisite 3 major yan etki sonucu ortaya çýkar. Antikolinerjik etkiler. Postgangliyonik sinapslarda norepinefrin geri alýnýmýnýn inhibe edilmesi. Direk sodyum kanal blokajý ve miyokard üzerine kinidin benzeri etkiler. Hastalar aritmi geliþmeden önce santral sinir sistemi stimülasyonu bulgularý ile baþvurabilirler. Bunlar ajitasyon, huzursuzluk, konfüzyon, delirium, halüsinasyonlar, koreoatetoz, hiperaktivite, nöbetler ve hiperpireksi olup, muhtemelen ilacýn antikolinerjik etkilerinin sonucu geliþir. Ýlacýn alýmýndan sonraki erken dönemlerde aþýrý norepinefrin düzeyine baðlý olarak sinüs taþikardisi, hipertansiyon ve supraventriküler taþikardi geliþebilir. Trisiklik antidepresanlar tarafýndan norepinefrinin nöronlara geri alýnýmý inhibe edilip, salýnan norepinefrin katekol-ometil transferaz ve monoamin oksidaz enzimleri ile yýkýldýðýndan dolayý katekolamin eksikliði geliþir. Bu nedenle bu etkiler kýsa sürelidir. Alfa-adrenerjik blokaj sonucu hipotansiyon geliþebilir. Trisiklik antideprasanlarýn primer toksisitesi beyin ve miyokard dokusunda hýzlý sodyum kanallarýnýn inhibe edilmesi ile ortaya çýkar. Bu inhibisyon intraventriküler iletimi yavaþlatarak QRS aralýðýnýn uzamasýna neden olur. QRS aralýðýnýn 0.1 sn'in üzerinde olmasý belirgin morbidite ve mortalite ile iliþkilidir. Ýletimdeki gecikme komplet kalp bloðu ile de sonuçlanabilir. Solunum ve dolaþým desteði saðlanarak sürekli EKG monitörizasyonu yapýlmalýdýr. Mide yýkanarak aktif kömür verilmelidir. Trisiklik antidepresanlar gastrointestinal sistem motilitesini yavaþlatýrlar. Bu nedenle mide yýkamasý toksik madde alýmýndan sonra 12 saat geçmiþ olsa bile düþünülmelidir. Aritmiler NaHCO 3 ile tedavi edilmelidir. 1-2 meq/kg NaHCO 3 bolus infüzyonu EKG monitörize edilerek verilmelidir. Bolus NaHCO 3 tedavisinden sonra serum Ph'ýnýn arasýnda tutulmasý hedeflenerek bikarbonat infüzyonu uygulanabilir. Ventriküler aritmiler NaHCO 3 tedavisine cevap vermezse lidokain düþünülebilir. Grup Ia (kinidin, prokainamid) ve grup Ic (flecainide, propafenon) antiaritmikler kardiyak toksisiteyi alevlendirebilecekleri için kontrendikedirler. Grup III (amiodaron, sotalol) QT aralýðýný uzattýklarý için kullanýlmazlar. Hipotansiyon varsa 10 ml/kg dozunda serum fizyolojik boluslarý verilmelidir. Bu dönemde hasta pulmoner ödem açýsýndan yakýndan izlenmelidir. Trisiklik antidepresanlar, norepinefrinin nöromüsküler kavþaða geri alýnýmýný inhibe ettikleri için katekolamin eksikliðine yol açarlar. Yeterli vasküler tonusu ve kan basýncýný saðlayabilmek için vazopressörlere ihtiyaç duyulabilir. Norepinefrin ve epinefrin etkili olabilir. Eðer vazopressörler yetersiz kalýrsa, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve kardiyopulmoner bypass düþünülebilir. Çocuklarda trisiklik antidepresan zehirlenmelerinde ortaya çýkan nöbetler aritmi ve kardiyak toksisite ile sonuçlanabilir. Baþlangýç tedavisi olarak benzodiazepinler düþünülmelidir. Hava yolu desteklenerek oksijenizasyon ve ventilasyon saðlanmalý, asit-baz bozukluklarý düzeltilmelidir. Benzodiazepinlere dirençli nöbetlerde fenobarbital tercih edilebilir. ALKALÝ VE ASÝT ZEHÝRLENMELERÝ Evlerde çocuklarýn çok sýk karþýlaþtýklarý bir tehlike alkali ve asit zehirlenmeleridir. Kostik sývýlarýn koroziv özelliklerinin azaltýlmasý çabalarýna raðmen halen ciddi bir problemdir. Zehirlenmeye neden olan alkaliler; sodyum ve potasyum hidroksit, 80

5 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ tuvalet ve fýrýn temizleyicileri, klinitest, çamaþýr tozu, bulaþýk deterjaný ve disk pillerdir. Asitler ise hidroklorik asit, sülfirik asit, nitrik asit, hidroflorik asit, dezenfaktanlar ve akü sývýlarýdýr. Bu maddelere maruz kalýndýðýnda gastrointestinal sistemdeki harabiyetin derecesi ajanýn tipine, konsantrasyonuna, miktarýna ve temas süresine baðlýdýr. Asit ajanlar koagülasyon nekrozuna neden olurlar ve öncelikle mideyi etkilerler. Alkali ajanlar doku proteinini ve yaðý eriterek likefaksiyon nekrozuna neden olurlar. Bu ajanlar daha derin dokularý etkiler. Özefagus perforasyonu ve striktür oluþumu gibi komplikasyonlar görülebilir. Asit ve alkali ajanlarýn alýmý temas edilen yüzeylerde ciddi yanýklara neden olur. Bazý hastalarda akut supraglottik ödeme baðlý olarak trakeotomi gerektirebilen hava yolu obstrüksiyonu geliþebilir. Trakeal ve bronþiyal nekrozlar görülebilir. En sýk komplikasyonlardan biri de striktür oluþumudur. Özefagus yanýklarýnýn %10-20'sinde 2-8 hafta sonra striktür geliþebilir. Ciddi asit alýmý sýklýkla gastrik nekroza, gastrik perforasyon ve peritonite sebep olabilir. Alkali yanýklarý ise esas olarak özefagusu etkiler. Derin doku yaralanmasý sonucu özefagus perforasyonu, mediastinit ve ölüme neden olabilir. Yaþamsal bulgular deðerlendirilerek gerekli destek saðlanmalýdýr. Hava yollarý açýk tutulmalý, þok ve metabolik asidoz tedavi edilmelidir. Kusturma ve mide yýkama korozif madde geri çýkarken tekrar hasar oluþturacaðý için yapýlmamalý, aktif kömür verilmemelidir. Dilüsyon su ile saðlanmalýdýr. Asit ve alkali sývýlarla nötralizasyon eksotermik reaksiyona neden olur ve açýða çýkan ýsý özefagus harabiyetini artýrýr. Bu nedenle yapýlmamalýdýr. Hasta baþlangýçta kusma riski nedeniyle aðýz yoluyla bir þey almamalý, total parenteral beslenme baþlatýlmalýdýr. Minimal lezyonlarý olan ve oral lezyonlarý saptanmayan hastalarda bile ciddi özefagus yaralanmasý olabilir. Bu nedenle kostik maddeyle temas öyküsü kesinlikle doðruysa özefagus yanýklarý açýsýndan özefagoskopi yapýlmalýdýr de steroid kullanýlmasý tartýþmalýdýr. Endoskopik bulgulara göre verilebilir. Birinci derece yanýklar sekel býrakmaksýzýn iyileþir. Ýkinci derece yanýklarda steroid verilmesi striktür oluþumunu azaltabilir. Üçüncü derece yanýklarda muhtemelen skar dokusu geliþeceði için, steroid verilmesi yarardan çok zarar getirebilir. Profilaktik antibiyotik kullanýmýnýn infeksiyon oranýný azalttýðýný gösteren bir çalýþma yoktur. Bu nedenle enfeksiyon varlýðýnda veya þüphesinde antibiyotik kullanýlmalýdýr. HÝDROKARBON ZEHÝRLENMESÝ Hidrokarbonlar çocukluk çaðý zehirlenmelerinin önemli bir nedenidir. Toksisite hidrokarbonlarýn uçuculuklarýna ve akýþkanlýklarýna baðlýdýr. Akýþkanlýklarýnýn düþük olmasý nedeniyle aspire edildiðinde geniþ bir yüzeye yayýlarak fatal kimyasal pnömoniye neden olurlar. Bu maddelerin yüksek uçuculuklarý da komaya kadar gidebilen mental durumdaki deðiþikliklerden sorumludur. Hidrokarbonlarý aþaðýdaki grublara ayýrabiliriz: Sistemik toksisitesi yüksek olanlar Halojenik hidrokarbonlar (Karbontetraklorid, trikloretan). Aspirasyon tehlikesi olanlar (Yoðun miktarlarda alýnmadýkça belirgin sistemik toksisitesi olmayanlar) Benzin, gaz yaðý, mobilya cilasý. Toksisitesi olmayanlar: Motor yaðý, asfalt, katran. Çocuklar tarafýndan alýnan hidrobarbon miktarýný belirlemek zordur. Bununla birlikte herhangi bir aspirasyon durumunda, Öksürük, boðulma hissi, takipne Bulantý ve kanlý kusma gibi gastrointestinal sistem belirtileri Komaya kadar gidebilen merkezi sinir sistemi depresyonu Vakalarýn %15'inden daha fazlasýnda klinik olarak pnömoni yokluðunda ateþ ve lökositoz geliþimi Kardiyotoksisite Kemik iliði depresyonu görülebilir. 81

6 TEKÝN D, SUSKAN E. Yaþamsal destek saðlanmalýdýr. Bu maddeler aspire edildiðinde nekrotizan kimyasal pnömoniye neden olduðu için kusturma ve mide yýkama zararlýdýr. Ancak sistemik toksik etkileri fazla olan madde alýmý varsa, midenin boþaltýlmasý düþünülebilir. Boðulma hissi, öksürük, siyanoz, dispne nedeniyle baþvuran hastalarda acil akciðer grafisi çekilmelidir. Herhangi bir bulgu saptanmasa bile 4-6 saat sonra kontrol akciðer grafisi çekilmelidir. Pnömoni varlýðýnda hava yolu kontrolü saðlanmalý, gerekiyorsa mekanik ventilasyonla desteklenmelidir. Profilaktik antibiyotik ve steroid kullanýmýnýn tedavide yeri yoktur. KARBONMONOKSÝT ZEHÝRLENMESÝ Karbonmonoksit karbonlu maddelerin tam yanmamasý sonucu ortaya çýkan renksiz, kokusuz bir gazdýr. Motorlu araçlarýn eksoz dumanlarý, yangýnlar, iyi yanmayan fýrýn ve sobalar karbonmonoksit kaynaklarýdýr. Ýnhale edilen karbonmonoksit hemoglobine baðlanarak karboksihemoglobin oluþturur. Dolayýsýyla oksijenin dokulara taþýnmasý için gerekli hemoglobin miktarý azalýr. Sitokrom oksidaz enzimine baðlanarak mitokondrilerde oksidatif fosforilasyonu inhibe eder ve hücresel solunumu bozar. Miyoglobine baðlanarak miyokard ve iskelet kaslarýnda nekroz meydana getirebilir. Klinik tablonun aðýrlýðý karboksihemoglobin düzeyi ile ilgilidir. HbCO düzeyi %20'nin altýnda ise baþaðrýsý, hafif dispne ve görme keskinliðinde azalma vardýr. HbCO düzeyi %20-%40 arasýnda ise baþaðrýsý, bulantý, kusma, diyare, senkop, konfüzyon ve baþ dönmesi görülebilir. HbCO düzeyi %40-%60 arasýnda ise halüsinasyon, ataksi, konfüzyon, hipotansiyon, solunum yetmezliði ve ölümle sonuçlanabilir. Hem kandaki karbonmonoksit konsantrasyonunu azaltmak hem de dokulara oksijen taþýnmasýný artýrmak amacýyla %100 oksijen verilir. Aðýr vakalarda hiperbarik oksijen tedavisi gerekebilir. 1. Alvaro L, Ricardo M, Pilar GS et al. Reversal of an antihistamine-induced coma with flumazenil. Pediatric Emergency Care, 2004;20: American Academy of Pediatrics. Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics, 2001;108: American Heart Association. Toxicology, PALS Provider Manual, Zaritsky AL, Nadkarni MD, Hickey RW, Berg AR (eds). American Heart Association, 2002, s Bardin PG, van Eeden SF, Moolman JA et al. Organophosphate and carbamate poisoning. Arch Intern Med, 1994;154: Bon Le B., Ectors M., Cornil A Caustic Intoxication. Acta Clin Belg Suppl, 1990;13: Chuang FR, Jang SW, Lin JA et al. QTc prolongation indicates a poor prognosis in patients with organophosphate poisoning. Am J Emerg Med,1996; 14: Corcoran GB, Mitchell JR, Vaishnav YN et al. Evidence that acetaminophen and N-Hydroxyacetaminophen form a common arylating intermediate, N-acetyl-p-benzoquinoneimine. Mol Pharmacol, 1986;22: Goldman LP, Weigert JM Corrosive substance ingestion. A review. Ann J Gastroenterol, 1984;79: Hawkins DB, Demeter BJ, Barnett TE Caustic ingestion: controversies in management. A review of 214 cases Laryngoscope, 1980;90:98. KAYNAKLAR 10. Hollis GJ. Organophosphate poisoning versus brainstem stroke. Med J Aust, 1999;170: Jones A. Recent advances in the management of poisoning. Therapeutic Drug Monitoring, 2002;24: Jerrold M. Eichner. Carbon Monoxide Poisoning, Pediatric Decision Making, Berman S (eds), 3rd.ed. Mosby-Year Book Inc St.Louis,1996, s Kamanyýre R Aspirin overdose, Emerg Nurse, 2002;10: Karlson KH Jr. Hydrocarbon poisoning in children. South Med J, 1982;75: Liebelt EL. Targeted management strategies for cardiovascular toxicity from tricyclic antidepressant overdose: the pivotal role for alkalinization and sodium loading. Pediatr Emerg Care, 1998;14: Lister G, Fontan Perez JJ Pediatric Critical Care, Nelson Textbook of Pediatric, Berhman RE, Kliegman RM, Arvin AM (eds), 15rd.ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996, s Meredith JW, Kon ND, Thompson JN Management of injuries from liquid lye ingestion. J Travma, 1988;28: Moore WR Caustic Ingestions. Pathophysiology, diagnosis and treatment. Clin Pediatr, 1986;25: Nouira S, Abroug F, Elatrous S. Prognostic value of serum cholinesterase in Organophosphate poisoning. Chest, 1994;106:

7 ÇOCUKLARDA SIK RASTLANAN ZEHÝRLENMELER VE TEDAVÝLERÝ 20. Osterhoudt KC, Shannon M, Henretig FM Toxicologic Emergencies. Textbook of Pediatric Emergency Medicine, Fleisher GR, Ludwig S (eds), 4rd.ed. Lippincott WW Co, Philadelphia, 2000, s O'Shea D, Davis SN, Kim RB et al. Effect of fasting and obesity in humans on the hydroxylation of chlorzoxazone: a putative probe of CYP2E1 activity. Clin Pharmacol Ther, 1994;56: Pierce R et al. Salicylate poisoning from enteric coated aspirin, Postgraduate Medicine, 1991;89: Ray JF, Myers WO, Lawton BR et al. The natural history of liquid lye ingestion. Arc Surg,1974;109: Rumack BH, Burrington JD Caustic ingestions: A rational look at diluents. Clin Toxicol.1977;11: Senanayake N, Karalliedde L. Neurotoxic effects of organophosphorus insecticides, an intermediate syndrome. N Engl J Med, 1987;316: Song BJ, Veech RL, Saenger P Cytochrome P450IIE1 is elavated in lymphocytes from poorly controlled insulindependent diabetics. J Clin Endocrinol Metab, 1990;71: Wang MH, Tseng CD, Bair SY Q-T interval prolongation and pleomorphic ventricular tachyarrhythmia ('Torsade de pointes') in organophosphate poisoning. Hum Exp Toxicol, 1998;17: Walsh DM Cyclic antidepressant overdose in children: a proposed treatment protocol. Pediatr Emerg Care, 1986;2: Wolfe TR, Caravati EM, Rollins DE Terminal 40-ms frontal plane QRS axis as a marker for tricyclic antidepressant ingestion. Am J Emerg Med, 1989;18: Williams JM, Hollingshed MJ, Vasilakis A et al. Extracorporeal circulation in the management of severe tricyclic antidepressant overdose. Am J Emerg Med, 1994;12:

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik bulgular Yönetim/tedavi EPIDEMIYOLOJI İlk organofosfat 1854 yılında üretilmiştir

Detaylı

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok Dr. Neşe ÇOLAK ORAY 21 yaşında 55 kg bayan hasta 3 saat önce 80 adet Parasetamol 500mg tablet Bulantı dışında ek yakınması yok Suicidal düşünce Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde

Detaylı

KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB

KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB GİRİŞ ABD de yılda 100.000 vaka. Dermal, oküler veya oral. Çoğu kasıtlı değil. 6 yaşından küçüklerde sık. 1996 da 167 morbidite, 16 ölüm. Sanayide

Detaylı

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Antidepresan İntoksikasyonları Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD NEDEN? DEPRESYON NEDEN DEPRESYON? IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 2 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 3 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 4 ÇÖZÜM?

Detaylı

İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 10 Mayıs 2016 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN) Karaciğerde metabolize olur: Glukuronid

Detaylı

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ 03.05.2017 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN, APAP) Karaciğerde metabolize olur: Glukuronid konjugasyonu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri 1 Zehirlenmeler Zehirlenmelerle karşılaşma ihtimali sık (acil başvurularının % 1 i), ama mortalite aynı sıklıkta değil. 40 yaş altındaki bireylerde kardiyak arreste yol açması nedeniyle önemli Uzun dönem

Detaylı

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Öğrenim Hedefleri Sedatif hipnotikler nelerdir? Sedatif hipnotik aşırı alımlarında ortak görünüm Genel tedavi prensipleri Özel tedaviler

Detaylı

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Paracelsus (1493-1541) Grandfather of Toxicology "All things are poison and

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler

Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Pediyatride Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler Dr.M.Celal Devecioğlu Kaynak : Pediatri (O.Neyzi, T. Ertugrul) N.Uzel,A. Çıtak Antihistaminler Antialerjik preparatlar dışında soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

29.04.2009 ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELER ZEHİRLENMELERE ÖRNEKLER PARASETAMOL ZEHİRLENMESİ

29.04.2009 ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELER ZEHİRLENMELERE ÖRNEKLER PARASETAMOL ZEHİRLENMESİ ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELER DR. DENİZ TEKİN A.Ü TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK ACİL ÜNİTESİ ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN ZEHİRLENMELERE ÖRNEKLER Zehirlenmeler çocuklarda

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Antidot Zehirlenmesi. Giriş. Olgu 1. Amaç. Opioid Overdosu - Naloksan. Opioid Overdosu - Naloksan

Antidot Zehirlenmesi. Giriş. Olgu 1. Amaç. Opioid Overdosu - Naloksan. Opioid Overdosu - Naloksan Giriş Antidot Zehirlenmesi Dr.Serkan YILMAZ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tüm zehirlenmeler Acil Tıbbın temel prensiplerine bağlı kalarak tedavi edilmelidir. Acil Tıp Sistematiğine

Detaylı

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ 1 Trisiklik Antidepresanlar (TCA) 1950 de keşfedilmiş 1980 sonlarına kadar bir çok psikiyatrik hastalıkta

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Zehirlenme çocuklarýn en sýk karþýlaþtýðý týbbi sorunlardan

Zehirlenme çocuklarýn en sýk karþýlaþtýðý týbbi sorunlardan Klinik Pediatri, 2005;4(2):41-45. Çocukluk Çaðýnda Zehirlenmelere Genel Yaklaþým Uz. Dr. Deniz TEKÝN*, Prof. Dr. Emine SUSKAN** * Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk Olgu 51 yaşında, erkek çiftçi. Göğüs ağrısı, terleme, bulantı ile başvuruyor. Akşam kırda topladığı mantarlardan yemiş, çorba ve bir kadeh rakı içmiş 1 saat sonra bulantı ve çarpıntı şikayetleri başlamış

Detaylı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı TARIM ZEHİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pestisidler Tarım ürünlerini ve insan sağlığını tehdit eden etkenlere karşı kullanılan kimyasallardır İnsektisidler Böcek

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı

Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Çocuğun Hemşirelik Bakımı Prof.Dr. Nursan Çınar Kalp Yetmezliği Kalp yetmezliği; vücudun metabolik gereksinimlerini karşılayacak yeterli kalp debisinin sağlanamaması sonucu

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

Siklik Antidepresanlar. Dr. Mustafa ÇİÇEK

Siklik Antidepresanlar. Dr. Mustafa ÇİÇEK Siklik Antidepresanlar Dr. Mustafa ÇİÇEK Sunum Planı Giriş Tarih Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik özellikler Tanı Tedavi Taburculuk ve Takip Giriş Tedavi Depresyon, OKB, Nörolojik ağrılar, Migren, Enürezis,

Detaylı

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

TSAD Zehirlenmesi. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TSAD Zehirlenmesi. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TSAD Zehirlenmesi Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 18 yaşında erkek Depresyon nedeniyle Laroxyl kullanıyor Huzursuzluk ve tutarsız davranışlar nedeniyle

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya

Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya Yrd. Doç. Dr. M. Akif DOKUZOĞLU Hatay MKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu - Malatya Kan gazı analizi Vücutta bütün metabolik olaylar dar ph sınırları içinde gerçekleşir. Bu sınırlardan

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

TOKSİKOLOJİ Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF ACİL TIP AD

TOKSİKOLOJİ Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF ACİL TIP AD TOKSİKOLOJİ 2007 Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF ACİL TIP AD Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Paraselsus (1493-1541) Alkol intoksikasyonu Alkol intoksikasyonunda naltreksonun kalp ve davranış

Detaylı

Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD GİRİŞ Sıklıkla kardiyovasküler sorunlarla beraber Ritim bozukluğu yapabilirler Kardiyak arreste sebep olabilirler Laboratuar

Detaylı

Antidepresanlarla zehirlenme

Antidepresanlarla zehirlenme Antidepresanlarla zehirlenme Olgu Sunumu Dr. Şule Kalkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı 4 Kasım 2009 Sunum planı Olgu Antidepresan ilaçlarla

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ YOĞUN BAKIM UYGULAMALARININ ÖZGÜN SORUNLARI I- Solunum yetersizliği ve sepsis gibi medikal yoğun bakım ünitelerinde sık görülen olayların prognozunun

Detaylı

Olgu. İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy. İnsektisidler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler

Olgu. İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy. İnsektisidler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler Olgu İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Acil Tıp A.D. 38 yaşında erkek hasta tonik klonik nöbet sebebiyle acil servise getiriliyor. Hasta değişik bir koku var

Detaylı

MİKSÖDEM. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

MİKSÖDEM. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MİKSÖDEM Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Miksödem Koma(Miksödem Kriz) Tedavi edilmemiş ciddi hipotirodizmden kaynaklanan, çoklu organ ve metabolik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER Haldun Akoğlu Epidemiyoloji Isı artışı ile ilişkili ölümler daha çok yaşlılarda görülmekte < 40 yaş; 1/1000 000 > 85 yaş; 5/1000 000 Patofizyoloji Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Paraselsus (1493-1541) Zehirlenen Hastaya Acil Yaklaşım İlkeleri Yaşamsal bulguların değerlendirilmesi- TYD Bilinç durumunun

Detaylı

Kurşun ile Zehirlenmeler

Kurşun ile Zehirlenmeler Kurşun ile Zehirlenmeler Dr. Müge Tecder-Ünal Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Nisan 2010, İzmir 15 aylık kız çocuk Şikayet: saçma yutma Öykü: 14.03.2010

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Giriş Zehirlenme, yaşayan bir organizmanın canlılık fonksiyonlarını etkileyen bir kimyasala maruz

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİDLER İLE ZEHİRLENMELER. Yrd.Doç.Dr. M. Ediz Sarıhan İnönü Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİDLER İLE ZEHİRLENMELER. Yrd.Doç.Dr. M. Ediz Sarıhan İnönü Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİDLER İLE ZEHİRLENMELER 1 Yrd.Doç.Dr. M. Ediz Sarıhan İnönü Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı EDIPEMIYOLOJI İlk sentetik organik fosforlu antikolinesteraz tetraetilpirofosfat

Detaylı

AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ

AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ AKUT ADRENAL YETMEZLĐK TEDAVĐ PROTOKOLÜ GĐRĐŞ Aşağıdaki hastalarda adrenal kriz olabileceği düşünülmelidir. Bilinen primer adrenal yetmezliği olanlar Hipopituitarizm (herhangi bir hipofizer hormon eksikliği)

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 147-152 laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m Uz. Dr. Sibel Yaylac Suisid girişiminde

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan ASİD BAZ DENGESİ Prof Dr Salim Çalışkan H + ve ph Normal kan [H + ] 40 nmol/l Tampon mekanizmalar ile dar limitlerde tutulur (±5) ph = - log [H + ] = - log [40±5] = 7.40 ± 0.05 ph için kritik limitler

Detaylı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010 Doğumda vücut ağırlığının %75 i su iken, büyük çocuklarda bu oran %60 dır Yaşla birlikte HDS azalırken HİS artar Akut dehidratasyon

Detaylı

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller Alkol Aşırı Alımları Alkol Aşırı Alımları AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 20.03.2012 Alkoller İzopropil alkol Etilenglikol Alkol Aşırı Alımları ETANOL Dünyada en sık kötüye kullanılan

Detaylı

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri.

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Asid-baz dengesi ph Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Organizma sıvıları, salgıları Ortalama ph Kan 7.4 Süt 6.7 Safra 7.8 İdrar 6.0 Pankreas özsuyu 8.0 Bağırsak özsuyu

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri ATOK Ankara Aralık/2013 2 Zehirlenmelerinin tanınması

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu;

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; Kawasaki hastalığı sebebi bilinmeyen ateşli çocukluk çağı hastalığıdır. Nadiren ölümcül olur. Hastalık yüksek ateş, boğazda ve dudaklarda

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

YOĞUN BAKIM KOŞULLARINDA DİABETES MELLİTUS TEDAVİSİ

YOĞUN BAKIM KOŞULLARINDA DİABETES MELLİTUS TEDAVİSİ YOĞUN BAKIM KOŞULLARINDA DİABETES MELLİTUS TEDAVİSİ Doç. Dr. Alev Eroğlu Altınova Gazi Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı (Ulusal Diyabet Kongresi-2016) MORTALİTE ORANI? Bir popülasyon

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı