Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi"

Transkript

1 Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM Fırat Ünverstes Tuncel Mesle Yüseoulu, Tuncel Fırat Ünverstes Ten Eğtm Faültes Eletr Bölümü, Elazığ (Gelş/Receved: 7..7; Kabul/Accepted:7..7) Özet: Bu çalışmada, yü yoğunluğuna sahp eletr alan problemlern tanımlayan Posson denlemler sınır elemanları yöntemyle çözülmüştür. Problem bölgesnn sınırları, lneer sınır elemanlarıyla ayrıştırılmıştır. Yü yoğunluğunun uygulandığı problem bölges se üçgen elemanlarla bölmelendrlmştr. Bölge ntegral çeren sınır ntegral denlem çözülere, sınırda blnmeyen u ve q değerler bulunmuştur. Daha sonra ç notalarda potansyel değerler hesaplanmıştır. Ayrıca nota yü yoğunluğu olması durumunda çözümler yapılara potansyel dağılımları elde edlmştr. Posson denlemnn çözümü çn MATLAB da HBEM sml br program yazılmıştır. H-BEM le elde edlen sonuçlar, ELECTRO ve MATLAB PDE toolbox sonuçları le arşılaştırılmıştır. Anahtar Kelmeler: Posson Denlem, ınır Elemanları Yöntem, Eletr Alanı, Potansyel Dağılımı. Investgaton of Electrc Feld Problems Havng Charge Densty and Pont Charge wth the Boundary Element Method Abstract: In ths study, Posson Equatons defnng electrc feld problems havng charge densty was solved by BEM. Boundares of problem regons were dscreet by means of lnear boundary elements. Problem regon, whch was appled charge densty, was subdvded as trangular elements. Unnown boundary values (u and q) were obtaned after boundary ntegral equaton ncludng doman ntegral was solved. Then, potental values at nternal ponts were calculated. Furthermore, potental dstrbutons were obtaned from solutons made when pont charge was beng exsted. To solve Posson equatons, a program named HBEM was developed by usng MATLAB. Results obtaned from HBEM program was compared to ELECTRO and MATLAB toolbox results. Key Words: Posson s Equaton, Boundary Element Method, Electrc Feld, Potental Dstrbuton.. Grş ınır elemanları yöntem, sınır değer problemlernn çözümü çn sayısal br metottur. ınır elemanları yöntemyle, brço mühendsl problemnn analz sadece problem bölges sınırının bölmelendrlmesyle rahat, hızlı ve hassas br şelde yapılmatadır. Bu yöntemde, problem bölgesn tanımlayan ısm dferansyel denlemler, sınırların bölmelenmesyle elde edlen sınır elemanlarının brbrne etsnden oluşan et ntegraller yardımıyla çözülür. ınır elemanları yöntemyle yapılan analzlerde problem bölgesne at ntegral denlem sınır üzernde tanımlanmasından dolayı sonlu elemanlar yöntem ve sonlu farlar yöntemnden farlı olara problemn boyutsallığı br derece ndrgenr. Bu özellğnden dolayı lneer denlem sstemler, ver yapıları ve hesaplama şlemler daha ısadır. Bu yöntemle açı alan ve armaşı sınırlı problemlern çözümü rahatlıla yapılablr [-]. Problem bölgesnn sınırlarının ayrıştırılması çn çeştl sınır elemanları gelştrlmştr. Bu elemanlar genel olara sabt, lneer ve parabol elemanlardır. Buna göre, sabt elemanda br düğüm bulunur ve bu düğüm elemanın merezndedr. Lneer elemanda se düğüm bulunur ve bu düğümler elemanın uç notalarındadır. Parabol elemanda se üç düğüm bulunur. Bu düğümlern brs elemanın mereznde, dğer s de elemanın uç notalarındadır. Bu sınır elemanları, ayrı ayrı nterpolasyon fonsyonları le fade edlmetedr [5].

2 H. Erşt ve.yıldırım Yü yoğunluğu ve nota yü çeren eletr alan problemlernn potansyel dağılımı Posson denlemnn çözümüyle elde edlr. Problem bölgesnde herhang br yü ets bulunmayan eletr alan problemlernn çözümünde se Laplace denlem ullanılır. ınır üzernde potansyel ve aının hesaplanması çn gerel sınır ntegral denlem, Laplace veya Posson denlemne ez ısm ntegrasyon uygulanmasının sonucunda elde edlr. Problem bölges çersnde herhang br notanın potansyel ve aı değer, sınır ntegraller ullanılara sınır üzernde değerlerden elde edlr []. Posson denlemnden elde edlen sınır ntegral denlemnde Laplace denlemne e olara br bölge ntegral vardır. Posson denlemnden elde edlen sınır ntegral denlemn sınır elemanları yöntemyle çözme çn bazı yöntemler gelştrlmştr. Bunlar, hücre yalaşımı, DRM (Dual Recprocty Method), MRM (Multple Recprocty Method) gb yöntemlerdr [7]. ınır elemanları yöntemyle yoğunlaştırılmış br eletr yüü aynağına göre hesaplamalar yapılması olduça olaydır. Anca bu aynağa göre hesaplamaların yapılması sonlu elemanlar ve sonlu farlar yöntemnde olduça zordur []. Bu çalışmada, lneer sınır elemanları ve hücre yalaşımı yöntem ullanılara yü yoğunluğu ve nota yü çeren eletr alan problemlernn potansyel dağılımları ncelenmştr.. Formülasyon Gauss anununa göre, ρ v hacmsel yü yoğunluğu çeren, ε deletr atsayılı homojen br ortamda Posson denlem, ρ v V = () ε V = () olur ve bu denlem Laplace denlem olara adlandırılır. Posson denlemne at sınır ntegral denlem: c u + u q d+ b u db= B q u d (3) şelnde fade edlr. Bu denlem, yönteme at lneer nterpolasyon fonsyonları ullanılara, c u + N [ Hj Hj][ u j u j ] j= = N [ G G ][ q j q j ] j j j= T + d... T () şelnde fade edlr. Bu denlemde; N sınır eleman sayısı, H ve G et atsayıları, u potansyel, q aı ve d bölge ntegral termdr. c atsayısının se, sınır üzernde düğümü çn düğümden önce ve sonra elemanların yaptığı açıya bağlı olara hesaplanması gerer. İç notalarda hesaplamalarda, br ç notası çn c = alınır. Ayrıca H ve G atsayıları, tablo. de verlen formüllere göre hesaplanır. 3. Bölge İntegrallernn Hesaplanması Eletr alan problemlernn hesaplamalarında ncelenlen problem bölges matematsel olara Posson denlem tp le tanımlanıyorsa, problem bölgesne at sınır ntegral denlemlernde ayrıca br bölge ntegral bulunur. Bölge ntegral term Gauss alan hesabı yöntemyle çözüleblr. Buna göre, her sınır düğümü le bütün hücreler arasında lş şelnde gösterlr ve bu denlem br bölgede loal yü dağılımına bağlı potansyel dağılımını fade etmetedr. Eletrostatte letenlern yüzeynde yü dağılımlarını çeren bazı problemler vardır. Bu durumlarda, lgl bölgede çoğu notalarda hacm yü yoğunluğu sıfırdır. Böylece, ρ v nn olmadığı bölgede (),

3 Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Tablo. H ve G et atsayılarının hesaplanması H et atsayısı ınır ve ç notaları çn j H = ( ) (Gauss alan hesabı ullanara) ± ξ j L π n = Tel ntegraller çn (Analt olara) H = -(Köşegen olmayan termlern toplanması) ınır ve ç notaları çn L n j G = ( ) (Gauss alan hesabı ullanara) ± ξ ln w j π = r G et atsayısı Tel ntegraller çn L j 3 (Analt olara) G = + ln π L j n: Gauss notası sayısı, ξ :Gauss loal oordnatları, w :Gauss ağırlıları, L j : Eleman uzunluğu, d j : d uzalı d r j w y ınır elemanı Hücre ınır Şel. Bölgenn hücrelere ayrıştırılması x sonucunda bölge ntegraller hesaplanır. Bu hesaplamalarda hücre üzernde Gauss notaları baz alınır. Den. de fade edlen d bölge ntegral term, analz yapılan düğümü le bütün ç hücreler arasında lşye göre hesaplanır. Bu durumda, sınır ntegral denlemlernde fade edlen ve her br sınırda düğümüne göre tanımlanan d bölge ntegral fades Gauss alan dönüşümü ullanılara, d M R b u db = B e= = ( bu ) Ω e = w (5) denlemyle sayısal olara hesaplanablr. Bu denlemde, M toplam hücre sayısı, w Gauss ntegrasyon ağırlığı ve b Posson sabt, Ω e her br e hücresnn alanıdır.[]. Yoğunlaştırılmış aynalarda se, ç ayna notasında b fonsyonu çn özel br durum ortaya çıar. Bu durum, b = () Q denlemyle tanımlanır. Bu denlemde Drac delta fonsyonu ve Q aynağın büyülüğüdür. Bu duruma at sınır ntegral fades, c u + P = + N [ Hj Hj][ u j u j ] Q j= u = N [ G G ][ q j q j ] j j j= T + d... T (7) şelnde tanımlanır. Bu denlemde P bölge çersnde yoğunlaştırılmış aynalarının sayısını

4 H. Erşt ve.yıldırım ve u notasında temel çözümü fade eder [9].. HBEM Programı HBEM programı, hacmsel yü yoğunluğu veya nota yü çeren eletr alan problemlernn çözümü çn MATLAB da yazılmıştır. Bu programda lneer sınır elemanları le hücre yalaşımı yöntem ullanılmatadır. Problem bölgesn otomat üçgen elemanlara bölmeleme çn MATLAB da Delaunay üçgenleme yöntem ullanılmıştır. HBEM yardımıyla, problem bölges üzernde hacmsel veya nota yü bulunması durumlarında potansyeller hesaplanara, sonuçlar eşpotansyel eğrler şelnde gösterlmetedr []. Bu çalışmada sonuçların arşılaştırması amacıyla ELECTRO ve PDE toolbox ullanılmıştır. ELECTRO, Integrated Engneerng oftware (IE) tarafından hazırlanan ve boyutlu eletrostat alan analz yapan br paet programdır. Hacmsel yü yoğunluğu çeren eletr alan problemler ELECTRO yardımıyla olaylıla çözüleblr []. PDE toolbox se, MATLAB da sonlu elemanlar yöntemn ullanara eletrostat alan analzler yapmatadır []. (,) U= V (,) 3 U= V y (,) ε = r U= V (,) U= V Şel 3. Yü yoğunluğuna sahp problem bölges.. x 5. Düzlemsel Eletrot stem Bu uygulamada Şel 3 de görüldüğü gb, Drchlet sınır şartlı ve her br enarı m olan düzlemsel eletrot sstem seçlmştr. Problem bölgesnn bağıl deletr atsayısı, ε r = dr. Problem bölges 3 adet üçgen eleman ve adet lneer sınır elemanıyla bölmelenmştr. y Şel. Düğüm-Hücre lşs Hücre Gauss notaları x Düğüm ınır.... Şel. Düzlemsel eletrot sstemnn 3 adet üçgen, adet sınır elemanıyla bölmelenmes Bu örnete, Şel 3 de sstemn sınırlarına U= Volt (Drchlet tp sınır şartı) uygulanmıştır. Aşağıda yüler çn analz yapılmıştır. a) Problem bölgesnde nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu, b) Problem bölgesnde x=. y=.5 de nc lu nota yü, c) Problem bölgesnde nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu, x=., y=.5 de nc ve x=., y=.5 de nc lu nota yüler,

5 Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes d) Problem bölgesnde nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu, x=., y=.5 de nc ve x=. y=.5 de - nc lu nota yüler. 5.. Analz onuçları a)problem bölgesnde nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu bulunması: Bu analzde, problem bölgesnde homojen olara nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu bulunması durumunda potansyel dağılımı hesaplanmıştır. Bu durumda Posson sabt, ρ = nc/m ρ ε 3 9. = 9. 3π = 7π =,9 olur. HBEM, ELECTRO ve PDE toolbox programları yardımıyla bulunan sonuçlar Tablo de arşılaştırılmıştır. Şel 5 de se HBEM programıyla elde edlen problem bölgesnn eşpotansyel dağılımı gösterlmştr. Tablo. Problem bölgesnde nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu bulunan düzlemsel eletrot sstemnn çözümü x y Potansyel (V) HBEM ELECTRO PDE ρ b = =,9 ε.. 3 U=. U= U= U= Şel 5. Problem bölgesnde nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu bulunan düzlemsel eletrot sstemnn eşpotansyel dağılımı 3

6 H. Erşt ve.yıldırım b)problem bölgesnde nc lu nota yü bulunması: 3 U= U= 7 3 U= U= Şel. x=., y=.5 notasında nc lu nota yü bulunan eletrot sstemnn eşpotansyel dağılımı

7 Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes c) Problem bölgesnde nc/m 3 lü hacmsel yü yoğunluğu, x=., y=.5 de nc ve x=., y=.5 de nc lu nota yülern bulunması: 3 U= Şel U= U= U= Problem bölgesnde nc/m 3 hacmsel yü yoğunluğu ve nota yü bulunan eletrot sstem d) Problem bölgesnde x=., y=.5 de nc ve x=., y=.5 de - nc lu nota yülern bulunması: 5

8 H. Erşt ve.yıldırım Şel. Problem bölgesnde zıt utuplu nota yü bulunan eletrot sstemnn eşpotansyel dağılımı Tablo 3. Uygulama (b), (c) ve (d) ye at düzlemsel eletrot sstemnn çözümü Potansyel (V) x y (b) (c) (d) Yapılan analzde, nota yüün tanımlandığı notalarda potansyel değer sonsuz olara elde edlmştr. Bu durum, br nota yüün meydana getrdğ potansyel denlemne göre V = πε q r nota yü üzernde (r=) hesaplanan potansyel değernn sonsuz değer olacağını açıça göstermetedr [].. onuçlar Gelştrlen HBEM programıyla, problem bölgesnde hacmsel yü yoğunluğu bulunması durumu le nota yü bulunması durumları analz edlmştr. Bölge ntegraller hücre yalaşımı le çözülmüştür. Düzlemsel eletrot sstem üzernde yapılan uygulamalarda, problem bölgesnde bulunan yülern etsyle meydana gelen potansyeller yüse br doğruluta elde edlmştr. Hacmsel yü yoğunluğu bulunması durumda çözümler, PDE toolbox ve ELECTRO programları le arşılaştırılmıştır. Problem bölgesnde nota yü bulunması durumunda PDE toolbox ve ELECTRO programlarıyla analzler yapılamadığı çn sadece HBEM programıyla çözüm yapılmıştır. ınır elemanları yöntemnde hücre yalaşımı ullanılara nota yü ve yü yoğunluğu çeren eletr alan problemler, olay ve hızlı br şelde analz edleblr.

9 H. Erşt ve.yıldırım 7. Kaynalar. Gaul L., Kögl M., Wagner M., Boundary Element Methods for Engneers and centsts, prnger, p., 3.. Zheng R., Coleman C.J., Phan-Then N., A Boundary Element Approach for Nonhomogeneous Potental Problems, Computatonal Mechancs Publcaton, prnger-verlag, 7:79-, Lobry J., Broche C., Trecat J., Use of Transmsson-lne Modelng n BEM for oluton of Pece-homogeneous tatc Feld Problems, IEEE Proceedngs, cence, Measurement and Technology, 3:3, 57-, 99.. Erşt H., Posson Denlem Tpnde Eletr Alan Problemler çn ınır Elemanları Yöntem, Yüse Lsans Tez, Fırat Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, 93s. 5. Yıldırım., Erşt B., Erşt H., oluton of Electrostatc Feld Problem wth Parabolc Boundary Elements, ELECO 3, Eletr- Eletron-Blgsayar Mühendslğ empozyumu, Bursa, 3-3, 3.. Bachtold M., Emmenegger M., Korvn J.G., Baltes H., An Error Indcator and Automatc Adaptve Meshng for Electrostatc Boundary Element mulatons, IEEE transactons on computer-aded desgn of ntegrated crcuts and systems, :, 39-, Brebba C.A., Telles J.C.F., Wrobel L.C., Boundary Element Technques (Theory and Applcatons n Eng.), prnger-verlag, p., 9.. Partrdge P.W., Brebba C.A., Wrobel L.C. The Dual Recprocty Boundary Element Method, Elsever cence Publ., Computatonal Mechancs Publcatons, 7 p., Kythe P.K., An ntroducton to boundary element method, CRC press, 3 p., Integrated Engneerng oftware Inc., ELECTRO: Two Dmensonal Electrc Feld olver, Verson., User and Techncal Manual, Wnnpeg, Mantoba, Canada, The Mathwors, MATLAB, Verson.5,.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi

Esnek Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olarak Araç Lastik Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etkisinin Dinamik Analizi UluslararasıKatılımlı 7. MainaTeorisiSempozyumu, İzmir, 4-7 Haziran 5 Esne Bir Yapı Üzerinde Yol Pürüzlülüğüne Bağlı Olara Araç asti Sertliğinin Yolcu Konforu Üzerine Etisinin Dinami Analizi İ. Esen *

Detaylı

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye ÇOK UZUN BAZ ENTERFEROMETRİSİ (VLBI) TEKNİĞİNDE, SAAT HATASI ve TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRE KESTİRİM MODELLERİ (CLOCK ERROR and TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER ESTIMATION MODELS of THE VERY LONG BASELINE

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Test Eşitleme : Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Madde Formlarına Sahip Testlerin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması

Test Eşitleme : Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Madde Formlarına Sahip Testlerin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, az 2010, 1(1), 16-21 Test Eşitleme : Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Madde Formlarına ahip Testlerin İstatistiksel Eşitliğinin ınanması Adnan KAN

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 2 Nisan 2013 ss. 245-257 Farklı Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi The Effects of Different Normalization Methods to Decision Making

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER SEÇİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YARDIMIYLA İTFAİYE İSTASYON YER

Detaylı

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Fırat Üniversitesi-Elazığ UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Yücel ÇİMTAY 1, Erol SEKE 2 1 Elektrik-Elektronik

Detaylı