Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi"

Transkript

1 Araştırma: Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi Işıl Şenel Güzel, Ayşe Esin Kibar, Sadi Vidinlisan Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı zehirlenme vakaları incelenerek epidemiyolojik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Ekim 2006-Ekim 2007 tarihleri arasında acil servise başvuran zehirlenme vakalarının dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular yaş, cinsiyet, zehirlenme zamanı, zehirlenme etkenleri, ilaç alış nedenleri, geliş süreleri, alınma yolları, uygulanan tedavi yöntemleri, semptomlar, klinik bulgular, zehir danışma merkezinin aranma sıklığı ve tedaviye etkisi açısından incelendi. Bulgular: 1 yıllık süre içerisinde acil servise başvuran 434 zehirlenme olgusu, tüm başvuruların % 0,4 nü oluşturmaktaydı. Hastaların 224 ü (% 51,6) kız, 210 u (% 48,4) erkek olup ortalama yaşları 5,5±4,3 yıl idi. Zehirlenmelerin en sık (% 55,8) 1 5 yaş arası oluşmakta ve bu yaş grubunda erkek hastalar çoğunluktaydı. Hastaneye başvuruda geçen süre ortalama 1,5 saat, hastanede kalış süresi ortalama 8 saatti. Zehirlenmeler en fazla (% 75,8) gastrointestinal sistem yoluylaydı. İlaçlar en sık (% 43,3) zehirlenme nedeniydi. Bunlar içinde analjezikler (parasetamol) ve santral sinir sistemi (antipsikotikler-amitriptilin) ilaçları görülmekteydi. İlaçları sırası ile ilaçlar karbon monoksit (% 19,4), besinler (% 12,9), hidrokarbonlar (% 8,1) ve kostik maddeler (% 6,7) izlemekteydi. Zehirlenmelerin çoğu açıkta bırakılan maddeler (% 45,4) ve ev kazası (% 21,2) nedeniyle oluşmaktaydı. Vakaların % 84 üne destek tedavisi, % 36,4 üne mide lavajı ve aktif kömür ve % 4,4 üne antidot tedavisi uygulandı. Sonuç: Çocukluk çağı zehirlenmelerinde ilaçlar önemli yer tutmaktadır. Ailelerin bilgilendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasının etkili olacağını düşünüyoruz. Anahtar kelimeler: Zehirlenme, çocukluk çağı, epidemiyoloji Evaluation of demographic characteristics in intoxication cases who admitted to emergency room in pediatric unit Objective: The aim of this study was to evaluate the epidemiological and demographic characteristics in childhood poisoning cases. Methods: Cases of poisoning who applied to the emergency department between October 2006 and October 2007 were evaluated retrospectively. Cases were analyzed for age, sex, time of poisoning, ingested agents, the causes of drug purchases, and arrival times, reasons for buying drugs, treatment methods, symptoms, clinical signs, the frequency of poison call center and effect of treatment. Results: There were 434 intoxication cases which consisted 0.4% of all cases who applied to emergency department during oneyear-period. 224 (51.6%) were girls, 210 (48.4%) were boys and mean age was 5.46±4.27 years (12 day-17 year). The highest proportion poisoning was in the 0-5 years of age group (55.8%) and in this age group were more male patients. The average time to apply to the hospital 1.5 hours, length of hospital stays an average of 8 hours. Gastrointestinal tract (75.8%) was causes of intoxication. Drugs (43.3%) were the most commonly ingested agents. In these drugs were seen analgesics (paracetamol) and central nervous system drugs (antipsychoticsamitriptilin). Drugs followed by carbon monoxide (19.4%), foods (12.9%), hydrocarbons (8.1%) and corrosive agent (6.7%). The most poisoning was composed due to exposed materials (45.4%) and home accidents (21.2%). Cases of 84% supportive therapy, 36.4% gastric lavage and activated carbon, and 4.4% antidote therapy were applied. Conclusion: Drugs have an important role in childhood poisoning. We think that effective methods are informing families and prevention of poisoning. Key words: Poisoning, childhood, epidemiology : Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Yazışma adresi: Dr.A.Esin Kibar, Dumlupınar Cad. Geçim Sok. Gökşin Apt. 16/9 Cebeci-Ankara E-posta: Çocukluk çağı zehirlenmeleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sık görülen, mortalite ve morbidite açısından acil yaklaşım gerektiren, önlenmesi mümkün olan bir sağlık sorunudur (1,2). 101

2 Çocukluk yaş grubunda daha ölümcül seyretmektedir. Ülkemizde çocukluk çağındaki zehirlenmeler trafik kazası, düşme ve yanıklardan sonra 4. sıklıkta görülen kaza çeşididir ve Türkiye de tahmini /yıllık zehirlenme olmaktadır (2,3). Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) yıllarında 1-18 yaş travmaya bağlı ölüm nedenleri sıralamasında 9.sırada yer almaktadır (4). Çalışmalarda zehirlenmelerden ölüm oranının % 0-4,5 arasında değiştiği görülmektedir (5,6). ABD de American Toxic Exposure Surveillance System in 1998 yılı verilerine göre, ABD de yılda tahmini 2,2 milyon kişinin zehirlendiği ve 1,5 milyon zehirlenme olgusunun çocuk olduğu belirtilmektedir (4). Yaşa göre zehirlenme nedeni ve cinsiyet dağılımı arasında farklılık olduğu gözlenmektedir. İlk beş yaş grubunda görülen zehirlenmeler erkek çocuklarda daha sık oluşmaktadır ve genellikle tek bir madde alımı söz konusudur. Ergenlik döneminde görülen zehirlenmeler ise kızlarda daha sıktır ve genellikle birden fazla maddenin alınması ile meydana gelir (7-9). Zehirlenmelerin % i kaza, % si ise intihar ile oluşmaktadır (10). Zehirlenmelerle ilgili klinik ve epidemiyolojik özelliklerin belirlenmesi, uygun klinik yaklaşım ve korunmada alınabilecek önlemlerin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Bu nedenle çalışmamızda, hastanemiz acil servisine getirilen 0-19 yaş grubu zehirlenme vakalarının epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem Bu çalışmada hastanemiz acil servisine Ekim Ekim 2007 tarihleri arasısında başvuran 434 hastanın dosyası geriye dönük incelendi. Hastalar yaş, cins, bağlı oldukları sağlık kurumları, zehirlenme zamanı, zehirlenme etkenleri, ilaç alış nedenleri, intihar vakaları (yaş, cinsiyet, klinik seyir), hastaneye geliş süreleri, alınma yolları, başvuru sırasında gözlenen semptomlar, mevsimsel dağılım, uygulanan tedavi yöntemleri, klinik sonuçlar (taburcu olan, gözlemde kalan hasta sayısı ve süresi, yatan hasta sayısı, yoğun bakım ihtiyacı, ölüm vakaları), kalış süresi, zehir danışma merkezinin aranma sıklığı ve tedaviye etkisi açısından değerlendirildi. Zehirlenme Şiddeti Skorlaması: 0: Hiçbir belirti yok, 1: Hafif geçici, kendiliğinden geçici belirtiler var, 2: Uzamış belirti ve bulgular var, 3: Yaşamı tehdit eden bulgu ve belirtiler var olacak şekilde puanlama yapıldı. Verilerin analizi SPSS 11.0 paket programında yapıldı. Sürekli ölçümlü değişkenlerin dağılımının normal dağılıma uygun olup olmadığı Shapiro Wilk testi ile araştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler nümerik değişkenler için ortalama ve standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum), nominal değişkenler içinse gözlem sayısı (%) olarak gösterildi. Bağımsız gruplar arasında ölçümle elde edilen özellikler yönünden istatistiksel olarak anlamlı farkın olup olmadığı bağımsız grup sayısı iki olduğunda Mann Whitney U testi ile bağımsız grup sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda ise Kruskal Wallis testiyle incelendi. Kategorik karşılaştırmalar için Ki-Kare veya Fisher in Kesin testi kullanıldı. p<0.05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular Çalışmanın yapıldığı 1 yıllık dönemde acil servise getirilen hastaların % 0,4 ü zehirlenme tanısı almıştır. Yaşları 12 gün - 17yaş arasında (ortalama 5,5±4,3 yıl) değişen hastaların 224 dü kız (% 51,6), 210 u erkek (% 48,4) ve kız/erkek oranı 1,06 idi. Zehirlenmelerin 329 i (% 75,8) gastrointestinal, 90 u (% 20,7) solunum, 4 ü (% 1,4) deri ve mukoza yoluylaydı. Tablo 1 de zehirlenme etkenleri ve yaş gruplarına göre dağılım sunulmuştur. Hastaların çoğunu 1-5 yaş grubunun (% 55,8) oluşturduğu ve bu yaş grubunda ise erkek hastaların oranının ön plana çıktığı (Şekil 1) ve zehirlenme etkenleri içinde en sık ilaçların (% 43,3) yer aldığı belirlendi. İlaçlar arasında ilk sırada analjezikler % 31,4 (n=59), ikinci sırada antidepresanlar % 12,2 (n=23) yer almaktaydı. Bunu sırayla, kardiovasküler sistem ilaçlarıyla % 11,7 (n= 22), merkezi sinir sistemi ilaçlarıyla % 8,5 (n=16), antibiyotiklerle % 8,5 (n=16), vitamin ve minerallerle % 7,4 (n=14), hormonlarla % 5,9 (n=11), gastrointestinal sistem ilaçlarıyla % 5,9 (n=11), kas gevşeticilerle % 5,3 (n=10), antihistaminiklerle % 4,8 (n=9), antipsikotiklerle % 3,7 (n=7), solunum sistemi ilaçlarıyla % 2,1 (n=4), antikoagülanlarla % 1,6 (n=3), antineoplastiklerle % 1,1 (n=2) diğer ilaçlarla % 8 (n=15) zehirlenmeler takip etmekteydi. 102

3 Analjeziklerden en fazla (% 52) parasetamol, antidepresanlardan ise en sık (% 47) amitiptilin (Laroxil) ile zehirlenmeler gelmekteydi. Mantarla zehirlenen 13 vakanın 7 si (% 53,8) kültür mantarları ile 6 sı (% 46,2) bahçeden toplanan mantarlarlaydı. Kostik maddeler ile zehirlenen olguların 15 i (% 51,7) çamaşır suyu ile 6 sı (% 20,7) yağ çözücülerle, 6 sı (% 20,7) deterjanlarlaydı. Vakaların zehirlenme nedenleri 197 si (% 45,4) açıkta bırakılan maddelerle, 92 si (% 21,2) ev kazası nedeniyle, 68 i (% 15,7) besinle, 38 i (% 8,8) intihar amacıyla, 19 u (% 4,4) yanılışlıkla (su sanıp içerek), 1 i (% 0,2) kasıt nedeniyle, 19 u (% 4,4) diğer nedenlerle oluşmaktaydı. Maddeyi alış nedenleri ile cinsiyet arasındaki ilişki karşılaştırıldığında intihar amaçlı zehirlenmelerde kız olguların sayısı (% 92,1) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0.001). Vakaların zehirlenme sonrası ortalama hastaneye başvuru süresi 1,5 saatti (10 dk-4 gün). Gözlemde kalan hastaların hastaneye başvuru süresi ortalama 3,6±4,8, yatırılan hastaların 3,9±12,3, ayaktan tetkik ve tedavi edilenlerin ise 1,0±0,9 saat olarak tespit edildi. Hastaneye başvuruda geçen süre ile klinik seyir karşılaştırıldığında, gözlemde kalan ile ayaktan tetkik ve tedavi edilenlerin yatırılanlara göre daha erken sürede hastaneye başvurdukları bulundu (p <0.001). Zehirlenme vakalarının çoğunluğunu asemptomatik % 47,5 (n=206) vakalar oluşturmaktaydı. Olgularda görülen en sık semptomlar sırası ile bulantı kusma % 30,6 (n=133), bilinç bulanıklığı 3,3 (n=15), karın ağrısı % 2 (n=9), baş dönmesi % 1,6 (n=7), baş ağrısı % 1,4 (n=6), morarma % 1,4 (n=6),öksürük % 1 (n=4), tükrük artışı % 0,7 (n=3), bilinç kaybı % 0,7 (n=3), konvülzyon % 0,5 (n=2), ishal % 0,5 (n=2) ve diğer semptomlardı % 9,8 (n=38). Vakaların 158 ine (% 36,4) mide lavajı ve aktif kömür, 85 ine (% 19,6) % 100 oksijen tedavisi, 366 ine (% 84,0) destek tedavisi, 9 una (% 4,4) antidot tedavisi uygulandı. Vakaların 337 sı (% 77,6) acil gözlemde, 61 i (% 14,1) yatırılarak, 24 ü (% 5,5) ayaktan tetkik ve tedavileri uygulandı. Sadece 1 olguda yoğun bakıma ihtiyaç duyuldu. 9 hasta yakını tedaviyi kabul etmedi, 2 olgu yoğun bakımımızda yer olmaması nedeni ile sevk edildi. Ölüm vakası saptanmadı. Kostik maddelerden, yağ çözücü ile zehirlenen olguların tümüne endoskopi yapıldı, 4 olguya özofagus dilatasyonu uygulandığı, bu olguların 1 inde pylorik bölgede perforasyon nedeni ile opere olduğu ve hastaya özofagus striktürü nedeni ile 6 kez dilatasyon uygulandığı tespit edildi. Tablo 1. Zehirlenme etkenlerinin yaş gruplarına göre dağılımı 0 Yaş 1-5 Yaş 6-10 Yaş >10 Yaş Toplam n % n % n % n % n % İlaçlar 10 5, ,2 10 5, , ,3 CO 9 10, , , , ,4 Besinler 2 3,6 9 16, , , ,9 Mantar 0 0,0 6 46,2 3 23,1 4 30,8 13 3,0 Kostik maddeler 5 17, ,3 1 3,4 0 0,0 29 6,7 Hidrokarbonlar 6 17, ,9 0 0,0 0 0,0 35 8,1 İnsektisitler 0 0,0 7 58,3 3 25,0 2 16,7 12 2,8 Diğer 4 23,5 9 52,9 3 17,6 1 5,9 17 3,8 Toplam 36 8, , , , ,0 Şekil 1. Olguların yaş ve cinsiyete gruplarına göre dağılımı Zehirlenme vakalarının 217 (% 50,1) sinin zehir şiddet skoru (ZŞS) 0, 161 inin (% 37,2) ZŞS u 1, 53 ünün (% 12,2) ZŞS u 2, 2 sinin (% 0,5) ZŞS u 3 saptandı. Tablo 2 de zehirlenme şiddet skoruna göre hastaların hastanemize başvuru süresi sunulmuştur. Zehir şiddet skoru yüksek olan hastaların istatistiksel olarak anlamlı ölçüde geç başvurdukları bulundu (p<0.001). İlaçlar, kostik maddeler, hidrokarbonlarla zehirlenenlerde zehir şiddet skoru ortalama 0 dı. CO, besinler ve insektisitlerle zehirlenme şiddet skoru ortalama 1 di. Mantarlarla zehirlenme şiddet skoru ise ortalama 2 idi. CO ve mantar zehirlenmesi ile başvuranların zehir şiddet skoru, diğer zehirlenme etkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0.001). 103

4 Hastanede kalış süresi minimum 30 dk, maksimum 13 gün, ortalama 8 saat bulundu. Zehirlenme etkenleri ve hastanede ortalama kalış süresi değerlendirildiğinde; mantar (26 saat), kostik maddeler (24 saat) ve ilaçlarla zehirlenmelerde (20 saat), besinler (5 saat), hidrokarbonlar (8 saat), CO, insektisitler (4 saat) ve diğer zehirlenme nedenlerine göre daha fazla bulundu (p<0.001). Zehirlenme vakalarının % 9,1 ine (n=39) ilk müdahale aile tarafından yapılmıştır. Hastanemize başvuran zehirlenme vakalarının % 82,1 i gözlemde, % 12,9 u serviste, % 0,3 ü yoğun bakımda, % 2,2 si ayaktan tetkik ve tedavi ile izlenmiş, % 2,0 si tedaviyi kabul etmemiş, % 0,6 sı sevk edilmiştir. Yatarak tedavi olan hastaların çoğunluğunu mantarlar, kostik maddeler ve ilaçlar oluşturmaktaydı. Hastaların % 59,4 ünde (n=258) Zehir Danışma Merkezi (ZDM) aranmıştır. Buna göre uygulanan tedavi türleri Tablo 3 de gösterilmiştir. ZDM aranan olgularda mide lavajı ve aktif kömür uygulaması istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0.001). Tablo 4 de ZDM aranması ve klinik seyir arasındaki ilişki sunulmuştur. Hastanede kalış süresi ortalama 20 saat (2-192 saat) olmakla birlikte, bu süre aranan hastalarda aranmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük saptanmıştır (p<0.001). Tablo 2. Zehirlenme şiddet skoruna göre olguların kuruma başvuru süresi yönünden dağılımı Kuruma başvuru süresi (saat) Skor 0 Skor 1 Skor 2-3 p 1,9±1,9 (0,17-10) *Skor 0 grubuna göre (P<0,01) 3,8±4,4* (0,25-24) 8,6±14,8* (0,25-96) Tablo 3. Zehir danışma merkezinin aranıp aranmamasına göre uygulanan tedavi türlerinin dağılımı Tedavi Türü Zehir danışma aranmadı Zehir danışma arandı p (n=153) (n=257) Mide lavajı 1 (% 0,7) 1 (%0,4) 1 Mide lavajı + Kömür <0,01 7 (% 4,6) 151 (%58,8) <0,001 Oksijen tedavi 72 (% 47,1) 13 (%5,1) <0,001 Destek tedavisi 123 (%80,4) 30 (% 19,6) <0,001 Antidot uygulaması 2 (% 1,3) 17 (% 6,6) 0,013 Tablo 4. Zehir danışma merkezinin aranıp aranmamasına göre klinik seyrin dağılımı Zehir danışma Zehir danışma Klinik Seyir aranmadı (n=176) arandı (n=258) P Gözlemde kaldı 146 (% 83) 191 (% 74) 0,028 Yatırıldı 4 (% 2,3) 57 (% 22,1) <0,001 Yoğun bakıma - 1 (% 0,4) 0,408 alındı Poliklinik kontrol 24 (% 13,6) - <0,001 Aile tedaviyi 2 (% 1,1) 7 (% 2,7) 0,258 kabul etmedi Sevk edildi - 2 (% 0,8) 0,242 Mevsimlere göre zehirlenmeler en sık ilkbaharda (% 29,5) görülmekteydi. Bunu sıra ile kış (% 25,1), yaz (% 25,1 ) ve sonbahar (% 20,3) mevsimleri takip etmekteydi. Karbonmonoksitlerle zehirlenmelerde kış aylarında, hidrokarbonlarda yaz ve sonbahar mevsimlerinde arttığı saptanmıştır. Tartışma ve sonuç Çalışmamızda acil servisimize getirilen hastaların % 0,4 nü zehirlenme vakaları oluşturmaktaydı. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda; İstanbul da % 0,21-% 1,54, Ankara da % 0,36, Denizli de % 1,5, Eskişehir de % 1,8, İzmir de % 2,7, Konya da % 0,54 ve Şanlıurfa da % 1,1 olarak bildirilmiştir (9-12, 13-15). Çalışmamızda bu oranın düşüklüğü, zehirlenmelerin azlığından çok ülkemizde enfeksiyon hastalıklarına bağlı acillerin fazla olması etkili olabilir. Ayrıca bir kısım zehirlenme vakalarının hastanelere getirilmeden birinci ve ikinci basamak sağlık birimlerinde izlenmeleri ve tedavi olmalarının yanı sıra, ailelerin eğitimi ve yerinde müdahalede bulunmalarıyla da açıklanabilir. Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 5,5±4,2 yıl olup en fazla zehirlenme vakalarını 1-5 yaş grubu çocuklar oluşturmaktaydı. Literatürde de benzer yayınlarda bu yaş grubu zehirlenme oranlarını; Biçer ve arkadaşları (10) % 65 Çam ve arkadaşları (11) % 63,5, olarak bildirmiştir. Bunun nedeni <5 yaş grubu çocukların hareketli, meraklı, karıştırıcı ve her yeni maddeyi ağzına götürerek tanıma eğilimlerinde olmaları oluşturmaktadır (2,16). Bununla birlikte ailelerin eğitimsiz ve bilinçsiz olmaları veya değişik nedenlerle etkilenmiş ruhsal durumları nedeniyle dikkatsiz davranmaları zehirlenmeleri arttıran diğer bir faktör olarak düşünülebilir. 104

5 Çalışmamızda kız/erkek oranı birbirine yakın gözlendi (1,06/1). Bu orana benzer şekilde; Çam ve arkadaşları 1/1.27, Biçer ve arkadaşları 1/1.08, Akçay ve arkadaşları 1/1,12 olarak rapor etmişlerdir (10,11,14). Çalışmamızda 5 yaş ve altı vakalarda erkek hastaların, 6 yaş ve üzerinde ise kız hastaların baskın olduğu tespit edildi. Bu bulgularımız literatürdeki benzer çalışmalarla uyumluydu (17,18). İlk beş yaş grubunda görülen zehirlenmelerde genellikle tek bir madde alımı, ergenlik döneminde görülen zehirlenmeler ise birden fazla maddenin alınması ile meydana gelir (7,8). İlk yaşta anne ve babanın verdiği ilaçlar, 2-3 yaşlarında ev temizleme maddeleri, 3-5 yaşlarında ise dolapta saklanan ilaçlarla zehirlenmeler sıktır. Okul çocukluğu ve ergenlik dönemlerinde ise intihar amaçlı ilaç zehirlenmeleri daha çok görülür (9,10,14,19). Çalışmamızda hastaların% 8,8 ni intihar girişimi nedeni ile zehirlenen hastalar oluşturuyordu ve hepsi ilaç alımına bağlıydı. Hastalarımızda en sık rastlanan belirtiler bulantı kusma, bilinç bulanıklığı, karın ağrısı ve baş dönmesiydi. Benzer bulgular Öntürk ve ark (15) çalışmasında da rapor edilmiştir. Bu nedenle özellikle ani başlayan semptomları gösteren klinik tablolarda, öyküde herhangi bir toksik maddeyle temastan söz edilmese bile mutlaka zehirlenme düşünülmelidir. Ülkemizde batı ve güney bölgeleri doğu ve kuzey bölgelere göre hastaneye daha erken ve henüz belirtiler ortaya çıkmadan başvurdukları gözlenmiştir (20). Çalışmamızda etkene maruz kalma sonrası hastaneye başvuru arasında geçen süre ortalama 1,5 saat (10dk-4 gün) saptandı. İstanbul da Biçer ve arkadaşlarının (10) 2007 de yapılan bir çalışmasında olguların çoğu 1-5 yaş arasında (% 65), en çok zehirlenme etkeni ilaçlar (% 55,5), ilaçlar arasında en çok görülenler analjezikler (% 27,2) ve antidepresanlar (% 16,3) olduğu tespit edilmiştir. Literatürdeki bir çok çalışmada benzer şekilde, en sık zehirlenmeye yol açan etken olarak ilaçlar tespit edilmiştir (4,5,9,21,22). Çalışmamızda da en sık zehirlenme etkeni ilaçlardı. Bunu 2. sırada CO, 3. sırada besinler, 4. sırada hidrokarbonlar ve kostik maddeler takip etmekteydi. CO ve mantar zehirlenmesi ile başvuranların zehir şiddet skoru, diğer zehirlenme etkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0.001). İhtiyaçtan fazla ve reçetesiz ilaç alımı, evlerde bu ilaçların kolay ulaşılabilecek yerlerde ve buzdolabında yiyeceklerin yanında depolanması ve çoğu ilaç muhafazalarının çocuk kilidi mekanizmalarının olmaması ilaç zehirlenmelerini ön plana taşımıştır. Ayrıca bölgemizde yaşayan ailelerin sosyoekonomik seviyesi düşük olması ve kışın soba ile ısınmaları ve uygunsuz şartlarda yaşamaları CO zehirlenmelerini ikinci sıklıkta yer almasına sebep olmaktadır. Çalışmamızda zehirlenmeye neden olan ilaçlar arasında ilk sırada analjeziklerle ve antipiretikler (% 31,4) yer almaktaydı, bunu sırayla antidepresanlarla (% 12,2), kardiovasküler sistem ilaçlarıyla (% 11,7), MSS ilaçlarıyla (% 8,5), antibiyotiklerle (%8,5) zehirlenmeler takip etmekteydi. Literatürde de benzer çalışmalar bildirilmiştir (10,11,23). Buna karşın Çam ve arkadaşlarının (11) çalışmalarında ilaçlarda ilk sırada merkezi sinir sistemine etkili ilaçlar (% 44,6) oluşturmaktaydı. Çalışmamızda analjeziklerden en fazla parasetamol, antidepresanlardan da en sık amitiptilin gelmekteydi. Zehirlenme etkenleri değerlendirildiğinde; parasetamol zehirlenmelerinin, salisilat zehirlenmelerinin yerini aldığı ve trisiklik antidepresan ve koroziv maddeler alımına bağlı zehirlenmelerin ise son yıllarda çarpıcı ölçüde arttığı gözlenmektedir (14,20). Bu değişiklik ateş düşürücü ilaç olarak parasetamolün sık tercih edilmesi, antidepresan ilaçların, özellikle amitiriptilinin sık reçetelenmesi ve reçetesiz alınabilmesi, ucuz olmaları ve çok yaygın kullanılmasına bağlı olabilir. Teknolojideki ilerlemeler sonucu kimyasal maddelerin kullanımın yaygınlaşması ve bu maddelerin kendi kaplarında saklanmaması nedeni ile zehirlenme olgularının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Nitekim Akçay ve ark. (14) Denizlide yaptıkları çalışmada zehirlenmelerin en sık nedeninin koroziv maddeler (% 70,6) olduğu kaydedilmiştir. Çalışmamızda kostik maddeler ile zehirlenmeler 5. sırada yer alması ile birlikte bu olguların % 51,7 sini çamaşır suyu, % 20,7 sini yağ çözücüler, % 20,7 sini deterjanlar oluşturmaktaydı. Özellikle yağ çözücüler ile zehirlenen hastaların 4 ünde özofagus striktürü gelişti ve 1 vaka da pylor perforasyonu nedeni ile opere edildi. Biçer ve ark. (10) tarafından zehirlenme olgularının büyük kısmının (% 82) takip ve tedavisinin acil serviste tamamlandığı bildirilmiştir. Çalışmamızda ise hastaların % 77,6 acil gözlemde, % 14,1 yatırılarak ve % 5,5 ayaktan tetkik ve tedavileri 105

6 uygulanmıştır tarihleri arasında Hacettepe Hastanesinin yürüttüğü çalışmada zehirlenme olgularının ortalama hastanede yatış süresi 3,2 gün, en uzun yatış süresi 25 gün olarak rapor edilmiştir (9). Bu süreler gözlemde kalan hastalarımızda ortalama 6 saat (2-48saat), yatan hastalarımızda ise ortalama 48 saat ( saat) saptandı. Çalışmamızda hastaların yatış süresindeki düşüklük, vakaların hastaneye semptomlar çıkmadan, erken başvurmalarına böylelikle de hızlı ve etkin bir şekilde absorbsiyon önleyici yaklaşımların uygulanmasına bağlanabilir. Çalışmamızda vakaların % 59,4 ünde Zehir Danışma Merkezi (ZDM) aranmış, böylelikle merkezimizde gereksiz mide lavajı ve aktif kömür uygulamasının önüne geçilmiştir. Bu aranan vakalarda hastanede kalış süresi anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur. Bu durum bize ZDM nin hekimlere yol gösterici olması, hastanelerde gereksiz yatak işgali ve iş kaybını önlenmesine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Eskişehir'de Akbay ve arkadaşlarının (15) çalışmasında yaz ve sonbahar aylarında kostik/koroziv maddeler, ilkbaharda insektisit ve pestisitler, kış aylarında ise CO almaktaydı. Literatürde yapılan çalışmalarda zehirlenmelerin en sık ilkbahar ve yaz aylarında görüldüğü kaydedilmiştir (23-25). Çalışmamızda ilk sırayı ilkbahar ayları almaktaydı. Bölgemizde yaşayan halkın sosyoekonomik seviyesi düşük olması ve kışın odun soba kullanmalarına ve sıcak havalarda besinleri saklama koşullana dikkat etmemelerine; ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında boya ve badana yaparken kullanılan tiner ve benzeri maddeleri açıkta bırakmalarına, bu dönemde havaların ısınması ile birlikte ev dışında daha özgür dolaşabilmelerine bağlı olabilir. Sonuç Çocukluk çağı zehirlenmelerinde ilaçlar önemli yer tutmaktadır. Ailelerin bilgilendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması; çocukluk çağı zehirlenmelerinin önlenmesine, mortalite ve morbiditesinin azaltılmasına önemli katkıda bulunabilir. Ayrıca zehir danışma merkezlerinin yaygınlaşması hekimlerimize zehirlenme takip ve tedavide yol gösterici olacaktır. Çalışmamızın, bölgemizde görülen çocukluk çağı zehirlenme olgularının epidemiyolojik özelliklerini yansıtması nedeniyle, alınması gereken önlemlere yol göstereceğini ve önemli bir sorun olan çocukluk çağı zehirlenmelerinin azalmasına katkıda bulunacağını ummaktayız. Kaynaklar 1. Arısoy N, Aji OY. Zehirlenmeler. İçinde: Onat T (ed). Çocuk sağlığı ve hastalıkları Cilt 2. İstanbul: Eksen Yayınları, p Erkal S, Şafak Ş. An evaluation of the poisoning accidents encountered in children aged 0-6 years in Kırıkkale. Turk J Pediatr 2006;48: Oto GN, İkincioğulları D, Harmancı N. Ulusal Zehir Merkezine yapılan çocukluk çağı vaka başvurularının 5 yıllık retrospektif değerlendirilmesi. J Pediatr 2006;2: Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Caravati EM, Youniss J, Crounch B, Lee S. Annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Surveillance System. Am J Emerg Med 1999;17: Riordan M, Rylance G, Berry K. Poisoning in children and general management. Arch Dis Child 2002;87: Osterhoudt KC, Shannon M, Henretig FM. Toxicologic emergencies. Textbook of pediatric emergency medicine. Fourth Ed edited by GR. Fleisher and S. Ludwing. Philadelphia: Lippincott Williams-Wilkins p Dart RC, Rumack BH Hay WW, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding RR (eds). Current pediatric diagnosis and treatment. Poisoning. 18th ed. NY: Mc Graw-Hill p Uzel N. Neyzi O, Ertuğrul T (eds). Zehirlenmeler. Pediatri; 3. Baskı. Cilt 2, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2002; Andıran N, Sarıkayalar F. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde son 6 yılda izlenen akut zehirlenme vakaları. Katkı Pediatri Dergisi 2001;22: Biçer S, Sezer S, Çetindağ F, Kesikminare M, Tombulca N, Aydoğan G ve ark. Acil çocuk kliniğine 2005 yılı akut zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Marmara Medical J 2007;20: Çam H, Kıray E, Taştan Y, Çerçi Özkan H. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Acil servisinde izlenen zehirlenme olguları. Türk Pediatri Arşivi 2003;38: Anarat A, Altıntaş G, Galı E, Aksaray N. Çukurova bölgesindeki çocukluk zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988;13: Kösecik M, Arslan SO, Çelik İL, Soran M, Tatlı MM, Koç A. Şanlıurfa da çocukluk çağı zehirlenmeleri. Çocuk Sağ Hast Derg 2001;44: Akçay A, Gürses D, Özdemir A, Kılıç İ, Ergin H. Denizli ilindeki çocukluk çağı zehirlenmeleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2005;6: Akbay ÖY, Uçar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. Çocuk Sağ Hast Derg 2003;46: Biçer S, Şengül A. Pediatrik yaş grubu zehirlenmelerinin tanı, tedavi ve takibinde çocuk acil servisinin etkinliği 2003 yılı vakalarının değerlendirilmesi. Toksikoloji Derg 2005;3:

7 17. Hallaç İK, Poyrazoğlu MK, Aydın K, Kurtoğlu S, Üstünbaş HB. Çocukluk çağı zehirlenmeleri: Son 10 yılın değerlendirilmesi. İstanbul Çocuk Klin Derg 1996;31: Ağın H, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Ural R, Bak M. Çocukluk çağında zehirlenmelerin son 2 yıldaki olguların değerlendirilmesi. J Pediatr 2002;11: Genç G, Saraç A, Ertan Ü. Çocuk hastanesine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Nobel Med 2007;3: Aji DY, İlter Ö. Türkiye'de çocuk zehirlenmeleri. Türk Pediatri Arşivi 1998;33: Gürsel T, Bircan Z, Ezer Ü. Çocukluk çağı zehirlenmeleri. Gazi Üniversitesi Tıp Fak Derg 1989;5: Yavuz H, Koç H, Çalışkan B, Erkul İ, Bozkır A. Konya da görülen çocukluk zehirlenmelerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fak Derg 1988;13: Kahveci M, Çeltik C, Karasalihoğlu S, Acunaş B. Bir üniversite acil servisine başvuran çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Derg 2004;13: Arslan M, Akçan R, Hilal A, Batuk H, Cekin N. Suicide among children and adolescents. Child Psychiatry Hum Dev. 2007;38: Ozanne-Smith J, Day L, Parsons B, Tibballs J, Dobbin M. Childhood poisoning: access and prevention. J Paediatr Child Health. 2001;37:

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 234 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.80 Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Evaluation of the poisoning cases who applied to

Detaylı

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma Özgün Araflt rma/original Article DOI:10.4274/Jcp.11.58077 Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma Retrospective Analysis of 139 Cases

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty Bozok Medical Journal Cilt: 1 Sayı: 1 Nisan 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1 Number: 1 April 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University Medical Faculty www.

Detaylı

Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / E. Sönmez ve ark. Zehirlenme olguları 2012; 39 (1): 21-26 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0088 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi

Detaylı

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT ****

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT **** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Serviste Akut Zehirlenmelerin Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Acute Poisonings in the Emergency Department Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL

Detaylı

Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi

Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: 24-30 Endoskopik izlem gerektiren korozif yanıkları olan çocuk ve ergenlerde kazanın meydana geliş şekli ve aile özelliklerinin değerlendirilmesi Corrosive esophagitis in

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

Yoğun bakım ünitemize kabul edilen zehirlenme olgularının bir yıllık geriye dönük incelemesi ve mortaliteyle ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Yoğun bakım ünitemize kabul edilen zehirlenme olgularının bir yıllık geriye dönük incelemesi ve mortaliteyle ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi doi:10.5222/terh.2015.028 Klinik Araştırma Yoğun bakım ünitemize kabul edilen zehirlenme olgularının bir yıllık geriye dönük incelemesi ve mortaliteyle ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi One-year retrospective

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Güncel Pediatri 2013; 11: 96-101 Konca ve ark. Kistik Fibrozis Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

Güncel Pediatri 2013; 11: 96-101 Konca ve ark. Kistik Fibrozis Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi Güncel Pediatri 2013; 11: 96-101 Konca ve ark. Kistik Fibrozis Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi 11. Cystic Fibrosis Foundation. Patient Registery: 2004 Annual Data Report. Bethesda, MD. Cystic

Detaylı

İzmir İlinde 112 Acil Ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmesi

İzmir İlinde 112 Acil Ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmesi İzmir İlinde 112 Acil Ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmesi Levent Kıdak 1, Pembe Keskinoğlu 2, Turhan Sofuoğlu 2, Zeynep Ölmezoğlu 2 1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

BAŞVURAN GÖZ TRAVMASI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

BAŞVURAN GÖZ TRAVMASI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Meidicine Adli Tıp Dergisi 008; (): -0 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN GÖZ TRAVMASI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Dr. M. Gökhan DİZDAR,

Detaylı

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Araştırma Makalesi 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Knowledge And Beliefs Of Mothers With 0-6 Year Old Children Regarding Fever And Antipyretics

Detaylı

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 19-25/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi The Evaluation of Patients with B lunt Thoracic Trauma

Detaylı

KONUŞMA ÖZETLERİ AÇILIŞ PANELİ (PANEL 1) Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele programları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR Konuşmacılar: Doç. Dr. Adem ÖZKARA Uzm. Dr. A. Refik İMAMECİOĞLU Doç.

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Medical Journal Research Article Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Diş Hekimliği Fakültesi ne başvuran çocukların ağız ve diş sağlığı düzeyi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisi nde 2013 Yılında Düzenlenen Adli Bildirim Raporlarının Değerlendirilmesi Güzide Ece Akıncı, Elif Şahin, Irmak Şimşek, Güngör Çakmakçı, Ayşe Ece Şener

Detaylı

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri 38 JCEI / İ. Tan ve ark. Yenidoğanlarda hiperbilirubinemi 2012; 3 (1): 38-43 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0108 RESEARCH ARTICLE Yenidoğan ünitesine

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi

Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Investigation İstanbul Med J 2014; 15: 178-82 DOI: 10.5152/imj.2014.24993 Nörolojik Özürlülüğün 16 Aralık 2010 Tarihli Özürlülük Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı

Yaşlılarda İntihar Davranışı Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309 doi: 10.5455/cap.20131229101314 Yaşlılarda İntihar Davranışı Suicidal Behavior in Elderly Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA EV KAZASI GÖRÜLME SIKLIĞI VE ANNELERİN EV KAZALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA EV KAZASI GÖRÜLME SIKLIĞI VE ANNELERİN EV KAZALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA EV KAZASI GÖRÜLME SIKLIĞI VE ANNELERİN EV KAZALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ Emine ALASYA Hemşirelik Programı

Detaylı

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Özdemir ve ark. Van Tıp Dergisi: 9 (1):6-11, 2002 Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Murat Özdemir*, Tekin Yaşar**, Şaban Şimşek***, Arzu Çevik Durmuş**** Özet: Amaç: Göz travmalarında

Detaylı

Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler. Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge

Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler. Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208304 Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis Astım ve/veya allerjik rinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi The Determination Of The Situation About The Occupational Accident Of The Kitchen Personel

Detaylı