Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi"

Transkript

1 Araştırma: Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi Işıl Şenel Güzel, Ayşe Esin Kibar, Sadi Vidinlisan Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı zehirlenme vakaları incelenerek epidemiyolojik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Ekim 2006-Ekim 2007 tarihleri arasında acil servise başvuran zehirlenme vakalarının dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular yaş, cinsiyet, zehirlenme zamanı, zehirlenme etkenleri, ilaç alış nedenleri, geliş süreleri, alınma yolları, uygulanan tedavi yöntemleri, semptomlar, klinik bulgular, zehir danışma merkezinin aranma sıklığı ve tedaviye etkisi açısından incelendi. Bulgular: 1 yıllık süre içerisinde acil servise başvuran 434 zehirlenme olgusu, tüm başvuruların % 0,4 nü oluşturmaktaydı. Hastaların 224 ü (% 51,6) kız, 210 u (% 48,4) erkek olup ortalama yaşları 5,5±4,3 yıl idi. Zehirlenmelerin en sık (% 55,8) 1 5 yaş arası oluşmakta ve bu yaş grubunda erkek hastalar çoğunluktaydı. Hastaneye başvuruda geçen süre ortalama 1,5 saat, hastanede kalış süresi ortalama 8 saatti. Zehirlenmeler en fazla (% 75,8) gastrointestinal sistem yoluylaydı. İlaçlar en sık (% 43,3) zehirlenme nedeniydi. Bunlar içinde analjezikler (parasetamol) ve santral sinir sistemi (antipsikotikler-amitriptilin) ilaçları görülmekteydi. İlaçları sırası ile ilaçlar karbon monoksit (% 19,4), besinler (% 12,9), hidrokarbonlar (% 8,1) ve kostik maddeler (% 6,7) izlemekteydi. Zehirlenmelerin çoğu açıkta bırakılan maddeler (% 45,4) ve ev kazası (% 21,2) nedeniyle oluşmaktaydı. Vakaların % 84 üne destek tedavisi, % 36,4 üne mide lavajı ve aktif kömür ve % 4,4 üne antidot tedavisi uygulandı. Sonuç: Çocukluk çağı zehirlenmelerinde ilaçlar önemli yer tutmaktadır. Ailelerin bilgilendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasının etkili olacağını düşünüyoruz. Anahtar kelimeler: Zehirlenme, çocukluk çağı, epidemiyoloji Evaluation of demographic characteristics in intoxication cases who admitted to emergency room in pediatric unit Objective: The aim of this study was to evaluate the epidemiological and demographic characteristics in childhood poisoning cases. Methods: Cases of poisoning who applied to the emergency department between October 2006 and October 2007 were evaluated retrospectively. Cases were analyzed for age, sex, time of poisoning, ingested agents, the causes of drug purchases, and arrival times, reasons for buying drugs, treatment methods, symptoms, clinical signs, the frequency of poison call center and effect of treatment. Results: There were 434 intoxication cases which consisted 0.4% of all cases who applied to emergency department during oneyear-period. 224 (51.6%) were girls, 210 (48.4%) were boys and mean age was 5.46±4.27 years (12 day-17 year). The highest proportion poisoning was in the 0-5 years of age group (55.8%) and in this age group were more male patients. The average time to apply to the hospital 1.5 hours, length of hospital stays an average of 8 hours. Gastrointestinal tract (75.8%) was causes of intoxication. Drugs (43.3%) were the most commonly ingested agents. In these drugs were seen analgesics (paracetamol) and central nervous system drugs (antipsychoticsamitriptilin). Drugs followed by carbon monoxide (19.4%), foods (12.9%), hydrocarbons (8.1%) and corrosive agent (6.7%). The most poisoning was composed due to exposed materials (45.4%) and home accidents (21.2%). Cases of 84% supportive therapy, 36.4% gastric lavage and activated carbon, and 4.4% antidote therapy were applied. Conclusion: Drugs have an important role in childhood poisoning. We think that effective methods are informing families and prevention of poisoning. Key words: Poisoning, childhood, epidemiology : Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Yazışma adresi: Dr.A.Esin Kibar, Dumlupınar Cad. Geçim Sok. Gökşin Apt. 16/9 Cebeci-Ankara E-posta: Çocukluk çağı zehirlenmeleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sık görülen, mortalite ve morbidite açısından acil yaklaşım gerektiren, önlenmesi mümkün olan bir sağlık sorunudur (1,2). 101

2 Çocukluk yaş grubunda daha ölümcül seyretmektedir. Ülkemizde çocukluk çağındaki zehirlenmeler trafik kazası, düşme ve yanıklardan sonra 4. sıklıkta görülen kaza çeşididir ve Türkiye de tahmini /yıllık zehirlenme olmaktadır (2,3). Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) yıllarında 1-18 yaş travmaya bağlı ölüm nedenleri sıralamasında 9.sırada yer almaktadır (4). Çalışmalarda zehirlenmelerden ölüm oranının % 0-4,5 arasında değiştiği görülmektedir (5,6). ABD de American Toxic Exposure Surveillance System in 1998 yılı verilerine göre, ABD de yılda tahmini 2,2 milyon kişinin zehirlendiği ve 1,5 milyon zehirlenme olgusunun çocuk olduğu belirtilmektedir (4). Yaşa göre zehirlenme nedeni ve cinsiyet dağılımı arasında farklılık olduğu gözlenmektedir. İlk beş yaş grubunda görülen zehirlenmeler erkek çocuklarda daha sık oluşmaktadır ve genellikle tek bir madde alımı söz konusudur. Ergenlik döneminde görülen zehirlenmeler ise kızlarda daha sıktır ve genellikle birden fazla maddenin alınması ile meydana gelir (7-9). Zehirlenmelerin % i kaza, % si ise intihar ile oluşmaktadır (10). Zehirlenmelerle ilgili klinik ve epidemiyolojik özelliklerin belirlenmesi, uygun klinik yaklaşım ve korunmada alınabilecek önlemlerin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Bu nedenle çalışmamızda, hastanemiz acil servisine getirilen 0-19 yaş grubu zehirlenme vakalarının epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem Bu çalışmada hastanemiz acil servisine Ekim Ekim 2007 tarihleri arasısında başvuran 434 hastanın dosyası geriye dönük incelendi. Hastalar yaş, cins, bağlı oldukları sağlık kurumları, zehirlenme zamanı, zehirlenme etkenleri, ilaç alış nedenleri, intihar vakaları (yaş, cinsiyet, klinik seyir), hastaneye geliş süreleri, alınma yolları, başvuru sırasında gözlenen semptomlar, mevsimsel dağılım, uygulanan tedavi yöntemleri, klinik sonuçlar (taburcu olan, gözlemde kalan hasta sayısı ve süresi, yatan hasta sayısı, yoğun bakım ihtiyacı, ölüm vakaları), kalış süresi, zehir danışma merkezinin aranma sıklığı ve tedaviye etkisi açısından değerlendirildi. Zehirlenme Şiddeti Skorlaması: 0: Hiçbir belirti yok, 1: Hafif geçici, kendiliğinden geçici belirtiler var, 2: Uzamış belirti ve bulgular var, 3: Yaşamı tehdit eden bulgu ve belirtiler var olacak şekilde puanlama yapıldı. Verilerin analizi SPSS 11.0 paket programında yapıldı. Sürekli ölçümlü değişkenlerin dağılımının normal dağılıma uygun olup olmadığı Shapiro Wilk testi ile araştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler nümerik değişkenler için ortalama ve standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum), nominal değişkenler içinse gözlem sayısı (%) olarak gösterildi. Bağımsız gruplar arasında ölçümle elde edilen özellikler yönünden istatistiksel olarak anlamlı farkın olup olmadığı bağımsız grup sayısı iki olduğunda Mann Whitney U testi ile bağımsız grup sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda ise Kruskal Wallis testiyle incelendi. Kategorik karşılaştırmalar için Ki-Kare veya Fisher in Kesin testi kullanıldı. p<0.05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular Çalışmanın yapıldığı 1 yıllık dönemde acil servise getirilen hastaların % 0,4 ü zehirlenme tanısı almıştır. Yaşları 12 gün - 17yaş arasında (ortalama 5,5±4,3 yıl) değişen hastaların 224 dü kız (% 51,6), 210 u erkek (% 48,4) ve kız/erkek oranı 1,06 idi. Zehirlenmelerin 329 i (% 75,8) gastrointestinal, 90 u (% 20,7) solunum, 4 ü (% 1,4) deri ve mukoza yoluylaydı. Tablo 1 de zehirlenme etkenleri ve yaş gruplarına göre dağılım sunulmuştur. Hastaların çoğunu 1-5 yaş grubunun (% 55,8) oluşturduğu ve bu yaş grubunda ise erkek hastaların oranının ön plana çıktığı (Şekil 1) ve zehirlenme etkenleri içinde en sık ilaçların (% 43,3) yer aldığı belirlendi. İlaçlar arasında ilk sırada analjezikler % 31,4 (n=59), ikinci sırada antidepresanlar % 12,2 (n=23) yer almaktaydı. Bunu sırayla, kardiovasküler sistem ilaçlarıyla % 11,7 (n= 22), merkezi sinir sistemi ilaçlarıyla % 8,5 (n=16), antibiyotiklerle % 8,5 (n=16), vitamin ve minerallerle % 7,4 (n=14), hormonlarla % 5,9 (n=11), gastrointestinal sistem ilaçlarıyla % 5,9 (n=11), kas gevşeticilerle % 5,3 (n=10), antihistaminiklerle % 4,8 (n=9), antipsikotiklerle % 3,7 (n=7), solunum sistemi ilaçlarıyla % 2,1 (n=4), antikoagülanlarla % 1,6 (n=3), antineoplastiklerle % 1,1 (n=2) diğer ilaçlarla % 8 (n=15) zehirlenmeler takip etmekteydi. 102

3 Analjeziklerden en fazla (% 52) parasetamol, antidepresanlardan ise en sık (% 47) amitiptilin (Laroxil) ile zehirlenmeler gelmekteydi. Mantarla zehirlenen 13 vakanın 7 si (% 53,8) kültür mantarları ile 6 sı (% 46,2) bahçeden toplanan mantarlarlaydı. Kostik maddeler ile zehirlenen olguların 15 i (% 51,7) çamaşır suyu ile 6 sı (% 20,7) yağ çözücülerle, 6 sı (% 20,7) deterjanlarlaydı. Vakaların zehirlenme nedenleri 197 si (% 45,4) açıkta bırakılan maddelerle, 92 si (% 21,2) ev kazası nedeniyle, 68 i (% 15,7) besinle, 38 i (% 8,8) intihar amacıyla, 19 u (% 4,4) yanılışlıkla (su sanıp içerek), 1 i (% 0,2) kasıt nedeniyle, 19 u (% 4,4) diğer nedenlerle oluşmaktaydı. Maddeyi alış nedenleri ile cinsiyet arasındaki ilişki karşılaştırıldığında intihar amaçlı zehirlenmelerde kız olguların sayısı (% 92,1) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0.001). Vakaların zehirlenme sonrası ortalama hastaneye başvuru süresi 1,5 saatti (10 dk-4 gün). Gözlemde kalan hastaların hastaneye başvuru süresi ortalama 3,6±4,8, yatırılan hastaların 3,9±12,3, ayaktan tetkik ve tedavi edilenlerin ise 1,0±0,9 saat olarak tespit edildi. Hastaneye başvuruda geçen süre ile klinik seyir karşılaştırıldığında, gözlemde kalan ile ayaktan tetkik ve tedavi edilenlerin yatırılanlara göre daha erken sürede hastaneye başvurdukları bulundu (p <0.001). Zehirlenme vakalarının çoğunluğunu asemptomatik % 47,5 (n=206) vakalar oluşturmaktaydı. Olgularda görülen en sık semptomlar sırası ile bulantı kusma % 30,6 (n=133), bilinç bulanıklığı 3,3 (n=15), karın ağrısı % 2 (n=9), baş dönmesi % 1,6 (n=7), baş ağrısı % 1,4 (n=6), morarma % 1,4 (n=6),öksürük % 1 (n=4), tükrük artışı % 0,7 (n=3), bilinç kaybı % 0,7 (n=3), konvülzyon % 0,5 (n=2), ishal % 0,5 (n=2) ve diğer semptomlardı % 9,8 (n=38). Vakaların 158 ine (% 36,4) mide lavajı ve aktif kömür, 85 ine (% 19,6) % 100 oksijen tedavisi, 366 ine (% 84,0) destek tedavisi, 9 una (% 4,4) antidot tedavisi uygulandı. Vakaların 337 sı (% 77,6) acil gözlemde, 61 i (% 14,1) yatırılarak, 24 ü (% 5,5) ayaktan tetkik ve tedavileri uygulandı. Sadece 1 olguda yoğun bakıma ihtiyaç duyuldu. 9 hasta yakını tedaviyi kabul etmedi, 2 olgu yoğun bakımımızda yer olmaması nedeni ile sevk edildi. Ölüm vakası saptanmadı. Kostik maddelerden, yağ çözücü ile zehirlenen olguların tümüne endoskopi yapıldı, 4 olguya özofagus dilatasyonu uygulandığı, bu olguların 1 inde pylorik bölgede perforasyon nedeni ile opere olduğu ve hastaya özofagus striktürü nedeni ile 6 kez dilatasyon uygulandığı tespit edildi. Tablo 1. Zehirlenme etkenlerinin yaş gruplarına göre dağılımı 0 Yaş 1-5 Yaş 6-10 Yaş >10 Yaş Toplam n % n % n % n % n % İlaçlar 10 5, ,2 10 5, , ,3 CO 9 10, , , , ,4 Besinler 2 3,6 9 16, , , ,9 Mantar 0 0,0 6 46,2 3 23,1 4 30,8 13 3,0 Kostik maddeler 5 17, ,3 1 3,4 0 0,0 29 6,7 Hidrokarbonlar 6 17, ,9 0 0,0 0 0,0 35 8,1 İnsektisitler 0 0,0 7 58,3 3 25,0 2 16,7 12 2,8 Diğer 4 23,5 9 52,9 3 17,6 1 5,9 17 3,8 Toplam 36 8, , , , ,0 Şekil 1. Olguların yaş ve cinsiyete gruplarına göre dağılımı Zehirlenme vakalarının 217 (% 50,1) sinin zehir şiddet skoru (ZŞS) 0, 161 inin (% 37,2) ZŞS u 1, 53 ünün (% 12,2) ZŞS u 2, 2 sinin (% 0,5) ZŞS u 3 saptandı. Tablo 2 de zehirlenme şiddet skoruna göre hastaların hastanemize başvuru süresi sunulmuştur. Zehir şiddet skoru yüksek olan hastaların istatistiksel olarak anlamlı ölçüde geç başvurdukları bulundu (p<0.001). İlaçlar, kostik maddeler, hidrokarbonlarla zehirlenenlerde zehir şiddet skoru ortalama 0 dı. CO, besinler ve insektisitlerle zehirlenme şiddet skoru ortalama 1 di. Mantarlarla zehirlenme şiddet skoru ise ortalama 2 idi. CO ve mantar zehirlenmesi ile başvuranların zehir şiddet skoru, diğer zehirlenme etkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0.001). 103

4 Hastanede kalış süresi minimum 30 dk, maksimum 13 gün, ortalama 8 saat bulundu. Zehirlenme etkenleri ve hastanede ortalama kalış süresi değerlendirildiğinde; mantar (26 saat), kostik maddeler (24 saat) ve ilaçlarla zehirlenmelerde (20 saat), besinler (5 saat), hidrokarbonlar (8 saat), CO, insektisitler (4 saat) ve diğer zehirlenme nedenlerine göre daha fazla bulundu (p<0.001). Zehirlenme vakalarının % 9,1 ine (n=39) ilk müdahale aile tarafından yapılmıştır. Hastanemize başvuran zehirlenme vakalarının % 82,1 i gözlemde, % 12,9 u serviste, % 0,3 ü yoğun bakımda, % 2,2 si ayaktan tetkik ve tedavi ile izlenmiş, % 2,0 si tedaviyi kabul etmemiş, % 0,6 sı sevk edilmiştir. Yatarak tedavi olan hastaların çoğunluğunu mantarlar, kostik maddeler ve ilaçlar oluşturmaktaydı. Hastaların % 59,4 ünde (n=258) Zehir Danışma Merkezi (ZDM) aranmıştır. Buna göre uygulanan tedavi türleri Tablo 3 de gösterilmiştir. ZDM aranan olgularda mide lavajı ve aktif kömür uygulaması istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0.001). Tablo 4 de ZDM aranması ve klinik seyir arasındaki ilişki sunulmuştur. Hastanede kalış süresi ortalama 20 saat (2-192 saat) olmakla birlikte, bu süre aranan hastalarda aranmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük saptanmıştır (p<0.001). Tablo 2. Zehirlenme şiddet skoruna göre olguların kuruma başvuru süresi yönünden dağılımı Kuruma başvuru süresi (saat) Skor 0 Skor 1 Skor 2-3 p 1,9±1,9 (0,17-10) *Skor 0 grubuna göre (P<0,01) 3,8±4,4* (0,25-24) 8,6±14,8* (0,25-96) Tablo 3. Zehir danışma merkezinin aranıp aranmamasına göre uygulanan tedavi türlerinin dağılımı Tedavi Türü Zehir danışma aranmadı Zehir danışma arandı p (n=153) (n=257) Mide lavajı 1 (% 0,7) 1 (%0,4) 1 Mide lavajı + Kömür <0,01 7 (% 4,6) 151 (%58,8) <0,001 Oksijen tedavi 72 (% 47,1) 13 (%5,1) <0,001 Destek tedavisi 123 (%80,4) 30 (% 19,6) <0,001 Antidot uygulaması 2 (% 1,3) 17 (% 6,6) 0,013 Tablo 4. Zehir danışma merkezinin aranıp aranmamasına göre klinik seyrin dağılımı Zehir danışma Zehir danışma Klinik Seyir aranmadı (n=176) arandı (n=258) P Gözlemde kaldı 146 (% 83) 191 (% 74) 0,028 Yatırıldı 4 (% 2,3) 57 (% 22,1) <0,001 Yoğun bakıma - 1 (% 0,4) 0,408 alındı Poliklinik kontrol 24 (% 13,6) - <0,001 Aile tedaviyi 2 (% 1,1) 7 (% 2,7) 0,258 kabul etmedi Sevk edildi - 2 (% 0,8) 0,242 Mevsimlere göre zehirlenmeler en sık ilkbaharda (% 29,5) görülmekteydi. Bunu sıra ile kış (% 25,1), yaz (% 25,1 ) ve sonbahar (% 20,3) mevsimleri takip etmekteydi. Karbonmonoksitlerle zehirlenmelerde kış aylarında, hidrokarbonlarda yaz ve sonbahar mevsimlerinde arttığı saptanmıştır. Tartışma ve sonuç Çalışmamızda acil servisimize getirilen hastaların % 0,4 nü zehirlenme vakaları oluşturmaktaydı. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda; İstanbul da % 0,21-% 1,54, Ankara da % 0,36, Denizli de % 1,5, Eskişehir de % 1,8, İzmir de % 2,7, Konya da % 0,54 ve Şanlıurfa da % 1,1 olarak bildirilmiştir (9-12, 13-15). Çalışmamızda bu oranın düşüklüğü, zehirlenmelerin azlığından çok ülkemizde enfeksiyon hastalıklarına bağlı acillerin fazla olması etkili olabilir. Ayrıca bir kısım zehirlenme vakalarının hastanelere getirilmeden birinci ve ikinci basamak sağlık birimlerinde izlenmeleri ve tedavi olmalarının yanı sıra, ailelerin eğitimi ve yerinde müdahalede bulunmalarıyla da açıklanabilir. Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 5,5±4,2 yıl olup en fazla zehirlenme vakalarını 1-5 yaş grubu çocuklar oluşturmaktaydı. Literatürde de benzer yayınlarda bu yaş grubu zehirlenme oranlarını; Biçer ve arkadaşları (10) % 65 Çam ve arkadaşları (11) % 63,5, olarak bildirmiştir. Bunun nedeni <5 yaş grubu çocukların hareketli, meraklı, karıştırıcı ve her yeni maddeyi ağzına götürerek tanıma eğilimlerinde olmaları oluşturmaktadır (2,16). Bununla birlikte ailelerin eğitimsiz ve bilinçsiz olmaları veya değişik nedenlerle etkilenmiş ruhsal durumları nedeniyle dikkatsiz davranmaları zehirlenmeleri arttıran diğer bir faktör olarak düşünülebilir. 104

5 Çalışmamızda kız/erkek oranı birbirine yakın gözlendi (1,06/1). Bu orana benzer şekilde; Çam ve arkadaşları 1/1.27, Biçer ve arkadaşları 1/1.08, Akçay ve arkadaşları 1/1,12 olarak rapor etmişlerdir (10,11,14). Çalışmamızda 5 yaş ve altı vakalarda erkek hastaların, 6 yaş ve üzerinde ise kız hastaların baskın olduğu tespit edildi. Bu bulgularımız literatürdeki benzer çalışmalarla uyumluydu (17,18). İlk beş yaş grubunda görülen zehirlenmelerde genellikle tek bir madde alımı, ergenlik döneminde görülen zehirlenmeler ise birden fazla maddenin alınması ile meydana gelir (7,8). İlk yaşta anne ve babanın verdiği ilaçlar, 2-3 yaşlarında ev temizleme maddeleri, 3-5 yaşlarında ise dolapta saklanan ilaçlarla zehirlenmeler sıktır. Okul çocukluğu ve ergenlik dönemlerinde ise intihar amaçlı ilaç zehirlenmeleri daha çok görülür (9,10,14,19). Çalışmamızda hastaların% 8,8 ni intihar girişimi nedeni ile zehirlenen hastalar oluşturuyordu ve hepsi ilaç alımına bağlıydı. Hastalarımızda en sık rastlanan belirtiler bulantı kusma, bilinç bulanıklığı, karın ağrısı ve baş dönmesiydi. Benzer bulgular Öntürk ve ark (15) çalışmasında da rapor edilmiştir. Bu nedenle özellikle ani başlayan semptomları gösteren klinik tablolarda, öyküde herhangi bir toksik maddeyle temastan söz edilmese bile mutlaka zehirlenme düşünülmelidir. Ülkemizde batı ve güney bölgeleri doğu ve kuzey bölgelere göre hastaneye daha erken ve henüz belirtiler ortaya çıkmadan başvurdukları gözlenmiştir (20). Çalışmamızda etkene maruz kalma sonrası hastaneye başvuru arasında geçen süre ortalama 1,5 saat (10dk-4 gün) saptandı. İstanbul da Biçer ve arkadaşlarının (10) 2007 de yapılan bir çalışmasında olguların çoğu 1-5 yaş arasında (% 65), en çok zehirlenme etkeni ilaçlar (% 55,5), ilaçlar arasında en çok görülenler analjezikler (% 27,2) ve antidepresanlar (% 16,3) olduğu tespit edilmiştir. Literatürdeki bir çok çalışmada benzer şekilde, en sık zehirlenmeye yol açan etken olarak ilaçlar tespit edilmiştir (4,5,9,21,22). Çalışmamızda da en sık zehirlenme etkeni ilaçlardı. Bunu 2. sırada CO, 3. sırada besinler, 4. sırada hidrokarbonlar ve kostik maddeler takip etmekteydi. CO ve mantar zehirlenmesi ile başvuranların zehir şiddet skoru, diğer zehirlenme etkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0.001). İhtiyaçtan fazla ve reçetesiz ilaç alımı, evlerde bu ilaçların kolay ulaşılabilecek yerlerde ve buzdolabında yiyeceklerin yanında depolanması ve çoğu ilaç muhafazalarının çocuk kilidi mekanizmalarının olmaması ilaç zehirlenmelerini ön plana taşımıştır. Ayrıca bölgemizde yaşayan ailelerin sosyoekonomik seviyesi düşük olması ve kışın soba ile ısınmaları ve uygunsuz şartlarda yaşamaları CO zehirlenmelerini ikinci sıklıkta yer almasına sebep olmaktadır. Çalışmamızda zehirlenmeye neden olan ilaçlar arasında ilk sırada analjeziklerle ve antipiretikler (% 31,4) yer almaktaydı, bunu sırayla antidepresanlarla (% 12,2), kardiovasküler sistem ilaçlarıyla (% 11,7), MSS ilaçlarıyla (% 8,5), antibiyotiklerle (%8,5) zehirlenmeler takip etmekteydi. Literatürde de benzer çalışmalar bildirilmiştir (10,11,23). Buna karşın Çam ve arkadaşlarının (11) çalışmalarında ilaçlarda ilk sırada merkezi sinir sistemine etkili ilaçlar (% 44,6) oluşturmaktaydı. Çalışmamızda analjeziklerden en fazla parasetamol, antidepresanlardan da en sık amitiptilin gelmekteydi. Zehirlenme etkenleri değerlendirildiğinde; parasetamol zehirlenmelerinin, salisilat zehirlenmelerinin yerini aldığı ve trisiklik antidepresan ve koroziv maddeler alımına bağlı zehirlenmelerin ise son yıllarda çarpıcı ölçüde arttığı gözlenmektedir (14,20). Bu değişiklik ateş düşürücü ilaç olarak parasetamolün sık tercih edilmesi, antidepresan ilaçların, özellikle amitiriptilinin sık reçetelenmesi ve reçetesiz alınabilmesi, ucuz olmaları ve çok yaygın kullanılmasına bağlı olabilir. Teknolojideki ilerlemeler sonucu kimyasal maddelerin kullanımın yaygınlaşması ve bu maddelerin kendi kaplarında saklanmaması nedeni ile zehirlenme olgularının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Nitekim Akçay ve ark. (14) Denizlide yaptıkları çalışmada zehirlenmelerin en sık nedeninin koroziv maddeler (% 70,6) olduğu kaydedilmiştir. Çalışmamızda kostik maddeler ile zehirlenmeler 5. sırada yer alması ile birlikte bu olguların % 51,7 sini çamaşır suyu, % 20,7 sini yağ çözücüler, % 20,7 sini deterjanlar oluşturmaktaydı. Özellikle yağ çözücüler ile zehirlenen hastaların 4 ünde özofagus striktürü gelişti ve 1 vaka da pylor perforasyonu nedeni ile opere edildi. Biçer ve ark. (10) tarafından zehirlenme olgularının büyük kısmının (% 82) takip ve tedavisinin acil serviste tamamlandığı bildirilmiştir. Çalışmamızda ise hastaların % 77,6 acil gözlemde, % 14,1 yatırılarak ve % 5,5 ayaktan tetkik ve tedavileri 105

6 uygulanmıştır tarihleri arasında Hacettepe Hastanesinin yürüttüğü çalışmada zehirlenme olgularının ortalama hastanede yatış süresi 3,2 gün, en uzun yatış süresi 25 gün olarak rapor edilmiştir (9). Bu süreler gözlemde kalan hastalarımızda ortalama 6 saat (2-48saat), yatan hastalarımızda ise ortalama 48 saat ( saat) saptandı. Çalışmamızda hastaların yatış süresindeki düşüklük, vakaların hastaneye semptomlar çıkmadan, erken başvurmalarına böylelikle de hızlı ve etkin bir şekilde absorbsiyon önleyici yaklaşımların uygulanmasına bağlanabilir. Çalışmamızda vakaların % 59,4 ünde Zehir Danışma Merkezi (ZDM) aranmış, böylelikle merkezimizde gereksiz mide lavajı ve aktif kömür uygulamasının önüne geçilmiştir. Bu aranan vakalarda hastanede kalış süresi anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur. Bu durum bize ZDM nin hekimlere yol gösterici olması, hastanelerde gereksiz yatak işgali ve iş kaybını önlenmesine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Eskişehir'de Akbay ve arkadaşlarının (15) çalışmasında yaz ve sonbahar aylarında kostik/koroziv maddeler, ilkbaharda insektisit ve pestisitler, kış aylarında ise CO almaktaydı. Literatürde yapılan çalışmalarda zehirlenmelerin en sık ilkbahar ve yaz aylarında görüldüğü kaydedilmiştir (23-25). Çalışmamızda ilk sırayı ilkbahar ayları almaktaydı. Bölgemizde yaşayan halkın sosyoekonomik seviyesi düşük olması ve kışın odun soba kullanmalarına ve sıcak havalarda besinleri saklama koşullana dikkat etmemelerine; ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında boya ve badana yaparken kullanılan tiner ve benzeri maddeleri açıkta bırakmalarına, bu dönemde havaların ısınması ile birlikte ev dışında daha özgür dolaşabilmelerine bağlı olabilir. Sonuç Çocukluk çağı zehirlenmelerinde ilaçlar önemli yer tutmaktadır. Ailelerin bilgilendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması; çocukluk çağı zehirlenmelerinin önlenmesine, mortalite ve morbiditesinin azaltılmasına önemli katkıda bulunabilir. Ayrıca zehir danışma merkezlerinin yaygınlaşması hekimlerimize zehirlenme takip ve tedavide yol gösterici olacaktır. Çalışmamızın, bölgemizde görülen çocukluk çağı zehirlenme olgularının epidemiyolojik özelliklerini yansıtması nedeniyle, alınması gereken önlemlere yol göstereceğini ve önemli bir sorun olan çocukluk çağı zehirlenmelerinin azalmasına katkıda bulunacağını ummaktayız. Kaynaklar 1. Arısoy N, Aji OY. Zehirlenmeler. İçinde: Onat T (ed). Çocuk sağlığı ve hastalıkları Cilt 2. İstanbul: Eksen Yayınları, p Erkal S, Şafak Ş. An evaluation of the poisoning accidents encountered in children aged 0-6 years in Kırıkkale. Turk J Pediatr 2006;48: Oto GN, İkincioğulları D, Harmancı N. Ulusal Zehir Merkezine yapılan çocukluk çağı vaka başvurularının 5 yıllık retrospektif değerlendirilmesi. J Pediatr 2006;2: Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Caravati EM, Youniss J, Crounch B, Lee S. Annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Surveillance System. Am J Emerg Med 1999;17: Riordan M, Rylance G, Berry K. Poisoning in children and general management. Arch Dis Child 2002;87: Osterhoudt KC, Shannon M, Henretig FM. Toxicologic emergencies. Textbook of pediatric emergency medicine. Fourth Ed edited by GR. Fleisher and S. Ludwing. Philadelphia: Lippincott Williams-Wilkins p Dart RC, Rumack BH Hay WW, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding RR (eds). Current pediatric diagnosis and treatment. Poisoning. 18th ed. NY: Mc Graw-Hill p Uzel N. Neyzi O, Ertuğrul T (eds). Zehirlenmeler. Pediatri; 3. Baskı. Cilt 2, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2002; Andıran N, Sarıkayalar F. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde son 6 yılda izlenen akut zehirlenme vakaları. Katkı Pediatri Dergisi 2001;22: Biçer S, Sezer S, Çetindağ F, Kesikminare M, Tombulca N, Aydoğan G ve ark. Acil çocuk kliniğine 2005 yılı akut zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Marmara Medical J 2007;20: Çam H, Kıray E, Taştan Y, Çerçi Özkan H. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Acil servisinde izlenen zehirlenme olguları. Türk Pediatri Arşivi 2003;38: Anarat A, Altıntaş G, Galı E, Aksaray N. Çukurova bölgesindeki çocukluk zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988;13: Kösecik M, Arslan SO, Çelik İL, Soran M, Tatlı MM, Koç A. Şanlıurfa da çocukluk çağı zehirlenmeleri. Çocuk Sağ Hast Derg 2001;44: Akçay A, Gürses D, Özdemir A, Kılıç İ, Ergin H. Denizli ilindeki çocukluk çağı zehirlenmeleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2005;6: Akbay ÖY, Uçar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. Çocuk Sağ Hast Derg 2003;46: Biçer S, Şengül A. Pediatrik yaş grubu zehirlenmelerinin tanı, tedavi ve takibinde çocuk acil servisinin etkinliği 2003 yılı vakalarının değerlendirilmesi. Toksikoloji Derg 2005;3:

7 17. Hallaç İK, Poyrazoğlu MK, Aydın K, Kurtoğlu S, Üstünbaş HB. Çocukluk çağı zehirlenmeleri: Son 10 yılın değerlendirilmesi. İstanbul Çocuk Klin Derg 1996;31: Ağın H, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Ural R, Bak M. Çocukluk çağında zehirlenmelerin son 2 yıldaki olguların değerlendirilmesi. J Pediatr 2002;11: Genç G, Saraç A, Ertan Ü. Çocuk hastanesine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Nobel Med 2007;3: Aji DY, İlter Ö. Türkiye'de çocuk zehirlenmeleri. Türk Pediatri Arşivi 1998;33: Gürsel T, Bircan Z, Ezer Ü. Çocukluk çağı zehirlenmeleri. Gazi Üniversitesi Tıp Fak Derg 1989;5: Yavuz H, Koç H, Çalışkan B, Erkul İ, Bozkır A. Konya da görülen çocukluk zehirlenmelerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fak Derg 1988;13: Kahveci M, Çeltik C, Karasalihoğlu S, Acunaş B. Bir üniversite acil servisine başvuran çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Derg 2004;13: Arslan M, Akçan R, Hilal A, Batuk H, Cekin N. Suicide among children and adolescents. Child Psychiatry Hum Dev. 2007;38: Ozanne-Smith J, Day L, Parsons B, Tibballs J, Dobbin M. Childhood poisoning: access and prevention. J Paediatr Child Health. 2001;37:

Çocukluk çağı zehirlenme olgularının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi

Çocukluk çağı zehirlenme olgularının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 14; 4(1):25- doi:.5222/buchd.14.25 Klinik Araştırma Çocukluk çağı zehirlenme olgularının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi Evaluation of demographic characteristics

Detaylı

Sakarya bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi

Sakarya bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 301-306 Orijinal Makale Sakarya bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi Erdoğan Soyucen 1, Yasemin Aktan 2, Aykut Saral

Detaylı

[Evaluation of preschool period toxicity cases] Okul öncesi dönem zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

[Evaluation of preschool period toxicity cases] Okul öncesi dönem zehirlenme olgularının değerlendirilmesi Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(2): 22-7. Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(2): 22-7. Original Article / Orijinal Makale [Evaluation of preschool period toxicity cases] Okul öncesi dönem zehirlenme olgularının

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi

Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 11-16/Ocak 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi Evaluation of Patients with Intoxication Admitted

Detaylı

Marmara Medical Journal 2007;20(1);12-20

Marmara Medical Journal 2007;20(1);12-20 ARAŞTIRMA YAZISI ÇOCUK ACİL KLİNİĞİ 2005 YILI AKUT ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Suat Biçer, Sadettin Sezer, Ferhan Çetindağ, Mehmet Kesikminare, Neslihan Tombulca, Gönül Aydoğan, Hüseyin Aldemir

Detaylı

Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 68-74 Orijinal Makale Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi Meda Kondolot 1, Başak Akyıldız 2, Füsun Görözen 3, Selim Kurtoğlu

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KLİNİK TOKSİKOLOJİ Yeşim Tunçok DEÜTF Farmakoloji Anabilim Dalı, Klinik Toksikoloji Bilim Dalı İlaç ve Zehir Danışma Merkezi, İzmir Klinik Toksikoloji Zehirlenmelerin önlenmesi, tanısı,

Detaylı

Çocuk Acil Servisimize Getirilen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

Çocuk Acil Servisimize Getirilen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi Doi: 10.5505/cayd.2014.55264 J Pediatr Emerg Intens Care Med 2014; 2: 81-86 Özgün Araştırma: Original Article Çocuk Acil Servisimize Getirilen Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi Evaluation of Cases

Detaylı

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Dr. Yeşim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı,

Detaylı

İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi

İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1165 İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi The Familial Factors and Demographic Characteristics

Detaylı

KLİNİK TOKSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Arzu Denizbaşı

KLİNİK TOKSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Arzu Denizbaşı KLİNİK TOKSİKOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Arzu Denizbaşı Tanım Toxicon = Zehir Logos =Bilgi Sizde iki kolay dersle bir toksikolog olabilirsiniz. Ancak bu derslerin her biri 10 yıldır. Arnold Lehman,1955

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Bahri Elmas, Şeyda Tok, Öner Özdemir TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi Özgün Araştırma / Research Article DOI: 10.4274/cayd.02886 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:91-6 Retrospective Analysis of Childhood Poisoning Fatma Akgül 1, Anıl Er 1, Figen Çelebi Çelik 2, Aykut

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Isparta bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi

Isparta bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (3): 319-325 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0582 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Isparta bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of Emergency Service Patients with Poisoning: a 20 Month Study

Retrospective Evaluation of Emergency Service Patients with Poisoning: a 20 Month Study 146 THE JOURNAL OF ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE Original Article Özgün Araştırma Retrospective Evaluation of Emergency Service Patients with Poisoning: a 20 Month Study ile Acil Servise Gelen Hastaların

Detaylı

Çukurova Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Hastanede 2006-2010 Yılları Arasında Çocukluk Çağı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi

Çukurova Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Hastanede 2006-2010 Yılları Arasında Çocukluk Çağı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Çukurova Bölgesinde Üçüncü Basamak Bir Hastanede 2006-2010 Yılları Arasında Çocukluk Çağı İlaç Zehirlenmelerinin

Detaylı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Research Article DOI: 10.4274/cayd.36035 CAYD 2016;3:21-6 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi Retrospective Analysis of Poisoning

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Analizi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Analizi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Analizi Turgut DENİZ 1, Hayati KANDİŞ 2, Meral SAYGUN 3, Ünase BÜYÜKKOÇAK 4, Hüseyin ÜLGER 1, Ali KARAKUŞ 2 1 Kırıkkale

Detaylı

Yoğun bakım ünitesinde akut zehirlenme tanılı olguların geriye dönük analizi

Yoğun bakım ünitesinde akut zehirlenme tanılı olguların geriye dönük analizi Araştırma makalesi Yoğun bakım ünitesinde akut zehirlenme tanılı olguların geriye dönük analizi The retrospective analysis of acute intoxication cases in the intensive care unit 1 2 Nuray Altay, Ahmet

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesi 2006 Yılı Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi

Çocuk Acil Ünitesi 2006 Yılı Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi Araştırma Makalesi doi: 10.4170/JAEM.2009.16362 Çocuk Acil Ünitesi 2006 Yılı Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi Evaluation of Acute Poisonings in Pediatric Emergency Department in 2006 Çiğdem Binay,

Detaylı

Özgün Araştırma / Original Article. Özet. Abstract. DOI: 10.4274/haseki.1766

Özgün Araştırma / Original Article. Özet. Abstract. DOI: 10.4274/haseki.1766 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1766 Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi Evaluation of Suicide and Intoxication Cases Admitted

Detaylı

ARTICLE: Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): Original Article / Orijinal Makale

ARTICLE: Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): Original Article / Orijinal Makale Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): 47-53. Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): 47-53. Original Article / Orijinal Makale [Evaluation of forensic cases applied to Emergency Department Of Suleyman Demirel

Detaylı

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok Dr. Neşe ÇOLAK ORAY 21 yaşında 55 kg bayan hasta 3 saat önce 80 adet Parasetamol 500mg tablet Bulantı dışında ek yakınması yok Suicidal düşünce Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 234 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.80 Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Evaluation of the poisoning cases who applied to

Detaylı

ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ GERİYE DÖNÜK ANALİZİ

ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ GERİYE DÖNÜK ANALİZİ ARAŞTIRMA YAZISI ÖZET ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ GERİYE DÖNÜK ANALİZİ Onur Yeşil, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Özlem Güneysel Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HEMANJİOMLU OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ DUYGU DÜZCAN KİLİMCİ,GÜRSES ŞAHİN,ŞULE TOPAL,BURÇAK BİLGİN,ŞULE YEŞİL,GÜLŞAH TANYILDIZ,ALİ

Detaylı

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201713201 Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi Caner Araz 1, Mustafa Özgür Toklucu 2, Mehmet

Detaylı

2010-2012 Yılları Arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi ne Başvuran İntihar Girişimlerinin Demografik Özellikleri

2010-2012 Yılları Arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi ne Başvuran İntihar Girişimlerinin Demografik Özellikleri doi:10.5222/jopp.2012.119 Araştırma 2010-2012 Yılları Arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi ne Başvuran İntihar Girişimlerinin Demografik Özellikleri Demographic Features of

Detaylı

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT ****

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT **** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Serviste Akut Zehirlenmelerin Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Acute Poisonings in the Emergency Department Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL

Detaylı

Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi

Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 7-12, 2016 Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi Assessment of Suicidal Poisoning In Our Pediatric

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

İNTOKSİKASYON NEDENİYLE HASTANEYE GETİRİLEN 1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İNTOKSİKASYON NEDENİYLE HASTANEYE GETİRİLEN 1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 1 T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTOKSİKASYON NEDENİYLE HASTANEYE GETİRİLEN 1-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Rıdvan

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

[RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI

[RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman

Detaylı

Düşmeler, tıbbi hata kapsamında değerlendirilebilir mi?

Düşmeler, tıbbi hata kapsamında değerlendirilebilir mi? DÜŞME Şiddetli vurma ya da maksatlı hareketlerin dışında, ani, kontrol edilemeyen, istemsiz bir şekilde vücudun bir yerden başka bir yere ya da nesnelere doğru hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Düşmeler,

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Acil Tıp Uzmanlığı Türkiye Acil Tıp Derneği Akdeniz Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

Dr. Nurhan Özcan. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA

Dr. Nurhan Özcan. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA Dr. Nurhan Özcan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZ BAŞKANLIĞI ZEHİR ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal Zehir Danışma

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Zehirlenme Olgularının Analizi

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Zehirlenme Olgularının Analizi doi:10.5222/iksst.2015.063 Araştırma Yoğun Bakıma Kabul Edilen Zehirlenme Olgularının Analizi Analysis of the Poisoning Cases Admitted into Intensive Care Unit Aykut Urfalıoğlu*, Necla Dilmen**, Sait Fatih

Detaylı

Çağdaş Tıp Dergisi 2013;3(1): Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük İncelemesi

Çağdaş Tıp Dergisi 2013;3(1): Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük İncelemesi Çağdaş Tıp Dergisi 2013;3(1):22-27 Dal ve ark. Original Article / Orijinal Araştırma Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük İncelemesi Retrospective evaluation of poisoning patients

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri Van Tıp Dergisi: 14 (4):109-113, 07 Koroziv Madde Zehirlenmeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri Bekir Karaarslan*, Ahmet Turla**, Berna Aydın**

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

*'" Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ

*' Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Ciltl, Sayı :2, 1998 PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Duygu ARIKAN* Fatma GÜDÜCÜ** ÖZET Atatürk

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Acil Tıp Kliniğine Başvuran Adli Vakaların Geriye Dönük Analizi Analysis of Judicial Cases at Emergency Department Meltem Seviner 1, Nalan

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN SAĞLIK BAKIMI İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN MALİYET ANALİZİ Dr. Ercan YENİLMEZ Kasımpaşa Asker Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Sunum Planı Giriş Gereç ve Yöntemler

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2016

KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2016 KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2016 KARBON MONOKSİT GAZI Havadan hafif Renksiz Kokusuz Zehirli Ölümcül

Detaylı

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmüş ve

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ACİL SERVİSE BİR YIL İÇİNDE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN MEVSİMSEL OLARAK GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ

ACİL SERVİSE BİR YIL İÇİNDE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN MEVSİMSEL OLARAK GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ Adli Tıp Dergisi Journal of Forensic Medicine www.adlitipdergisi.com Araştırma/Research Adli Tıp Dergisi/J For Med 2015;29(1):XX XX doi:10.5505/adlitip.2015.54376 Adli Tıp Kurumu/ Council of Forensic Medicine

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

Özgün Araştırma Makalesi

Özgün Araştırma Makalesi Özgün Araştırma Makalesi Acil Serviste İlaç İntoksikasyonu ve Serum İlaç Düzeyi İlişkisi Drug Intoxication at Emergency Service and Serum Drug Level Relationship Servan KARA 1, Zeynep Mine KARA 2, Arzu

Detaylı

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şizofreniye bağlı davranım bozuklukları bireyi ve toplumları olumsuz etkilemekte Emosyonları Tanıma Zorluğu Artmış İrritabilite Bakımverenlerin

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı

ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt: 2. Sayı: 2, 1999 ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı ÖZET Sevinç YAMAN'... ** Nurgül BOLUKBAŞ Çalışma annelerin fitığı olan çocuklarına

Detaylı

Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi

Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE 161 Acil Servise Ambulans İle Müracaat Eden Geriatrik Olguların Analizi Analysis of Elderly Patients Presenting to the Emergency Department via Ambulance Ümit KALDIRIM,

Detaylı

Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / E. Sönmez ve ark. Zehirlenme olguları 2012; 39 (1): 21-26 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0088 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

İLAÇ GÜVENLİLİĞİ İZLEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İLAÇ GÜVENLİLİĞİ İZLEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER İLAÇ GÜVENLİLİĞİ İZLEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Doç. Dr. Ahmet AKICI Marmara Ünv. Tıp Fak. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Ankara, 16 Aralık 2005 İlaç güvenliliği izlemi İlaç üretimi ve

Detaylı