ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK BEDELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK BEDELİ"

Transkript

1 Sayfa1 ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK BEDELİ Mehmet İmrek /İstanbul Her hakkı Tüketiciler Birliği ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

2 Sayfa2 GİRİŞ Enerji, insanoğlunun vazgeçilmez temel ihtiyaçları arasında önemli bir yere sahiptir. En basitinden günlük hayatın idamesinde kullandığımız araç ve gereçlerin çoğunluğu elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Enerji kaynaklarının yetersizliği veya zamanında yapılmayan yatırımlar nedeniyle oluşan eksiklikler, her geçen gün artan enerji ihtiyacının daha pahalıya karşılanmasına neden olmaktadır. Ülkemizde enerji üretimine artan ihtiyacın karşılanması için çeşitli alternatif kaynaklar üzerinde çalışılmakta ve hatta yatırımlar da yapılmaktadır. Enerji üretiminin tüketime sunulması KİT olan TEDAŞ tarafından yapılmakta iken özelleştirme ile birlikte alt yapısının tamamını devletin yaptığı enerji üretim ve dağıtımı bugün özel firmalar tarafından yapılmaktadır. Düzenleme, denetleme ve pazarın sağlıklı işlemesini temin eden de Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu dur. KAYIP KAÇAK BEDELİ EPDK tarih ve 2012/14 karar sayısında tüketiciye uygulanacak tarifeleri tespit etmiş ve anılan tarifenin tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasına karar vermiştir. Faaliyet bazlı tarife tabloları cetvelinde kayıp ve kaçak elektrik başlıklı maddenin elektrik faturalarına yansıtılması ve tahsilâtının sağlanması hususundaki karar ise tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu uygulamaya göre; ülke genelinde tahsilatı yapılamayan kayıp kaçak miktarı, tüm abonelerin faturalarına yansıtılmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın ayrıntılarının elektrik faturalarında görülmesi üzerine kamuoyunun bilgisi olmuş ve konunun tartışılması başlamıştır. Tüketicilerden artarak gelen şikâyetler üzerine öncelikle Hakem Heyetlerinde hak arayışına giren Tüketiciler Birliği, heyetlerin tüketici lehine aldıkları kararların şirketler tarafından mahkemeye taşındıklarında, EPDK kararı sebebiyle, mağduriyet yaşanabileceğini görerek, EPDK nın ilgili tarife kararının iptali için, tarihinde DANIŞTAY da dava açmıştır. Ancak Danıştay 13. Dairesi Davanın Süresinde Açılmadığı yönündeki gerekçeyle davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı DANIŞTAY İDARİ DA- VA DAİRELERİ ne tarihinde temyiz başvurusu yapılmıştır. Dava halen inceleme aşamasındadır.

3 Sayfa3 EPDK nın ülke gerçeklerini göz ardı ederek aldığı bu karar, zararları ifade edilmiş olmasına rağmen değişmeden devam etmektedir. Tüketicinin, bu anlamda kurula olan güven duygusu da zedelenmiştir. TESPİT ve GÖRÜŞLERİMİZ Tüketicilerden gelen şikâyetler şunu açıkça göstermiştir ki; elektrik faturalarına yansıtılan ve tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli izaha muhtaç, kabul edilemez bir yüktür. Burada dürüst tüketici cezalandırılmakta ve mağdur edilmektedir. Gayri kanuni yollarla kaçak elektrik kullanan hırsız ın çaldığı elektriğin bedelini dürüst tüketici ödemek zorunda bırakılmıştır. Kurul, kamuoyunda oluşan bu sesli tepkilere karşın olumlu bir yaklaşım göstermemiş, yapılanın doğruluğunu ispatlama gayreti içerisine girerek zaman kazanmaya çalışmıştır. Diğer önemli bir husus ise mevcut kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş ve kararı verilmiş bu uygulamanın zararları önceden öngörülmesi mümkün iken, topluma ve tüketiciye olan bakış açısından kaynaklı ön yargı hâkimiyeti neticesinde, alınan karardan vazgeçme ve tazmin etme yönüne gidilmemiştir. Üstelik EPDK, elektrik faturalarında ayrıntıları ile görülen bu uygulamasının toplumda oluşan tepkileri üzerine, yine çok tartışılacak ikinci bir kararını da uygulamaya alarak, elektrik faturalarında kayıp/ kaçak bedeli ve diğer kesinti ayrıntılarının yer almasını engellemiştir. Kısacası üst kurul, ayıp üstüne ayıp kararlarını çekinmeden ve sınırsız yetkisiyle uygulamaktadır. Tüketicilerimiz kullanmadıkları elektriğin bedelini ödemeye maalesef devam etmektedir. KAÇAK ELEKTRİK. Kaçak elektrik kullanım oranı 2010 yılı için %17 olarak açıklanmıştır. Bu oran iller bazında bakıldığında bazı illerimizde %70 lerin üzerine çıkarken, bunun bedelini kayıp kaçakoranı %1-2 seviyesinde olan illerimizin vatandaşları da ödemektedir. Kaçak elektrik kullanım ihbarı nedeni ile yapılan baskınların sadece %4 ünde kaçak elektrik kullanımı tespit edilmiştir. Bu da işleyişte caydırıcı önlemlerin alınmayışının göstergesidir. Halihazırda bedeli bir şekilde tahsil edilebilen kayıp kaçağın önlenmesi sorumluları tarafından pek de dikkate alınmadığı izlenimini vermektedir.

4 Sayfa4 ÖNERİLERİMİZ Anayasanın 172. inci Maddesinde.. Devlet tüketiciyi aydınlatır ve koruyucu tedbirleri alır. ifadeleri yer almaktadır. Evrensel tüketici hakları arasında yer alan barınma ihtiyacının devletler tarafından karşılanması zorunluluğu kapsamında aydınlanma gibi elektriğe dayalı ihtiyaçlar da söz konusudur. Devlet elektriği ücretsiz sunamıyorsa bile, ödemeyenin cezasını ödeyenden çıkarmamalıdır. 1. YENİ YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI Bu amir hükümler çerçevesinde Anayasanın ruhunu temel esas alacak yeni kanuni düzenlemelere gidilmesi kaçınılmazdır. İşbu sebeple 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda ve diğer ilgili mevzuatlarda yasal değişikliğe gidilerek, elektrik tüketiminden kaynaklanan tüketici zararlarının karşılanması ile yargı merciinin görev ve yetkileri 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hakları saklı tutularak ek değişiklik ile yer almalıdır. Bu yeni yasal düzenlemeler ışığında tamamlayıcı mevzuat olan yönetmeliklerin hazırlanması ve bunun sağlıklı olarak uygulamasını teminen kurulacak yeni bir üst kurul yapılanmasına gidilmesi elzemdir. 2. ÜST KURULUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Üst kurulun yeniden oluşturulması gereklidir. Bu üst kurul yönetiminde tüketici örgütü temsilcilerinin de yer alması, bu ve benzer yanlışların önüne geçmeyi kolaylaştıracaktır. Kurul üyeleri en fazla iki yıl görev almalıdır. Kurula alınacak veya seçilecek üyeler üst üste en fazla ikin kez görev almalıdırlar. Kurul toplantıları ülkenin sosyo ekonomik gerçekleri göz önüne alınarak sık sık toplanmalı ve alınacak kararların uygulamaya sokulmadan önce tüm hukuki, teknik, ekonomik sonuçları ve/veya gerekçeleri açıklanarak uygulamaya geçilmelidir. Kurulun yapılanmasını ve işleyişini düzenleyecek mevzuatın hazırlanması, kurul kararlarının alınma ve uygulama sürelerinin belirlenmesi açıkça belirtilmelidir.

5 Sayfa5 3. FATURALANDIRMA Enerji tüketimine bağlı olarak bölgesel fiyatlandırmaya ve tüketici kullanıma bağlı tüketime göre fiyatlandırmaya gidilmelidir. Faturalarda tüm ayrıntılar detayları ile belirtilmelidir. Elektrik faturalarında TRT Payı, Sayaç Okuma Bedeli, Perakende Satış Hizmet bedeli, Dağıtım Bedeli, İletişim Sistem Kullanım Bedeli gibi hiçbir haklı gerekçesi bulunmayan bedel kesintilerinin kaldırılması gereklidir. Faturaların boyutu ve yazı karakteri büyütülmelidir. Faturalar siyah olarak düzenlenmelidir. Elektronik sayaçların yerli üretim olması tercih edilerek, gündüz ve gece tüketimine yönelik ayarlar tüketici talebine bağlı olarak yapılmalıdır. Sayaçların periyodik bakım ve ayarları tedarikçi üretici ve/veya dağıtıcı firma tarafından yapılmalı, arızalı sayaçların değişimi halinde hiçbir ücret alınmamalıdır. Elektrik faturalarında iki âdetinin ödenmemesi halinde aboneye yazılı kesme ihtarında bulunulmalı ve ödeme yapılması için asgari iki hafta süre verilmelidir. Elektrik faturalarının son ödeme tarihleri özel, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş ödeme tarihleri dikkate alınarak abonenin isteği ve talebi doğrultusunda düzenlenmelidir. Elektrik faturalarına yansıtılan KESME BEDELİ fahiş olmamalı, hakkaniyet ölçüleri içerisinde kalacak miktarda tespiti yapılmalı ve tahsil edilmelidir. 4. ENERJİ KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN ALT YAPININ YENİLENMESİ Enerji dağıtımında yaşanan kaçak kullanımın ana unsurlarından ikisi dağıtım kablolarının yer üstünde olması ve bina girişlerinde tesisatın koruma altında olmamasıdır. Enerji kaybının azaltılması için yer üstü kablolama sistemi ile üretim yerinden nihai tüketim noktasına kadar olan bölüm kesinlikle yer altına alınmalı ve enerji dağıtımına uygun niteliklere haiz kalitede malzemelerin kullanılması sağlanmalıdır.

6 Sayfa6 Elektrik kesintileri veya diğer nedenlerden dolayı yaşanan arızaların yol açtığı tüketici zararlarının oluşmaması için abonenin kullanım yerinde her türlü cismani ve maddi zararların önlenmesine yardımcı uyarıcı veya koruyucu donanımın kurulması da gerekir. 5. KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ CEZALANDIRILMASI VE ÖN- LEMİ Kaçak elektrik kullanımına önlem olarak sayaç bağlantı soketlerinin bulunduğu yere mekanik kelepçe kilit sistemi takılmalıdır. Kaçak elektrik kullanımına yönelik her zaman 7/24 saat denetim yapılmalıdır. Eğlence mekânlarının ve diğer işyerlerinin yoğun olduğu bölgelerde çok daha sık denetimler ve kontroller yapılmalıdır. Sayaç okuma görevlilerinin görev bölgeleri belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Bu görevlinin görevini suistimal etmesini önleyecektir. Kaçak elektrik kullananlar ve bunu tespit ettiği halde hakkında işlem yapmayan görevliler hakkında hapis cezası uygulanmalıdır. Görevli olduğu halde haklı gerekçeleri veya mazeretleri dışında görevine gitmeyen veya ihmal eden veya görevini kötüye kullanan görevliler hakkında soruşturma açılmalı ve iş akitleri sonlandırılmalıdır. SONUÇ Kurumların iyi hesaplamalar yapmaması neticesinden doğan bir takım sorunların aşılması ve buradan doğan zararların tazmin edilmesi için yargısal sürecin uzaması veya yargı görev ve yetki alanı tartışmalarından doğan hukuki boşluk, dürüst tüketicinin mağdur edilmesine ve haksız yere cezalandırılmasına sebep olmaktadır. İşbu sebeplerden dolayı ileride telafisi imkânsız sorunların yaşanmaması için evvel emirde güncel, sarih ve net hükümler ile yasal mevzuat değişikliğinin yapılması zarurettir. Aksi durum sorunun ötelenmesine, karışıklığa ve birçok mağduriyetlerin yaşanmasına zemin hazırlayacaktır.

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ

TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 2 TBMM DĠLEKÇE KOMĠSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELĠ SAYI: 6 YAYIM TARİHİ 02/03/2012 1 TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 6 Tarih: 22/02/2012

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı 10-11 Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel:

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

Bireyin Su ya Ulaşımı ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşaması ANAYASAL TEMEL HAK OLMALIDIR. Dursun YILDIZ Özdemir ÖZBAY

Bireyin Su ya Ulaşımı ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşaması ANAYASAL TEMEL HAK OLMALIDIR. Dursun YILDIZ Özdemir ÖZBAY Bireyin Su ya Ulaşımı ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşaması ANAYASAL TEMEL HAK OLMALIDIR. Dursun YILDIZ Özdemir ÖZBAY 1 Türkiye de her bireyin yeterli miktarda ve kullanılabilir nitelikte suya ulaşımı ve sağlıklı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TÜKETİCİ HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TÜKETİCİ HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU İçindekiler

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Yapı Denetimi Kuruluşları ve Tür kiye de Yapı Denetimi Uygulamaları YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Av. Cihan KIRANER Yapı Denetim Hukuku özellikle 99 Marmara ve Düzce

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı