2013 y l S ra No y l S ra No

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388"

Transkript

1 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, geçen y l listede bulunan 2 firman n ilk 500 e girme baflar s gösterdi ini belirterek, Türkiye nin en büyük 1000 firmas aras nda Adana sanayi firmas say s n n 30 un üzerine ç kabilece ini söyledi. 5 TE TÜRK YE'N N K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULUfiU L STES NE G REN F RMALARI 2014 y l S ra No y l S ra No KURULUfi ADI Abdio ullar Plastik ve Ambalaj Sanayi A.fi. Tat Niflasta nflaat Sanayi ve Tic. A.fi. K vanç Tekstil Sanayi ve Tic. A.fi. Meltem Kimya ve Tekstil San. th. hr.ve Tic. Ltd. fiti. O uz G da Sanayi ve Tic. A.fi. Sepafl Plastik Kimya nflaat Otomotiv San. Tic. A.fi. Zahit Alüminyum Sanayi ve Tic. A.fi. Kimteks Tekstil nflaat Tic. ve San. A.fi. Bak rlar plik Sanayi ve Tic. Ltd. fiti. Üretimden Sat fllar Net (TL) YAYINI YIL: 17 SAYI: A USTOS 2015 Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu ndan ADASO ya ziyaret Adana Sanayi Odas n ziyaret eden Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu üyeleri, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç tan kent sanayisi, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüfl al flveriflinde bulundu. Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu Baflkan Necdet Sakall, Adana ve Adana sanayisi için neler yapabiliriz? diye yola ç kt klar n belirtti. 6 DA ADASO Baflkan Zeki K vanç: Adana y yeniden cazibe merkezi yapmak için yola ç k ld NOVASYON SEFERBERL Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ilk sanayileflen kentlerden biri ve uzun dönem sanayide liderlik yapm fl olan Adana n n hak etti i flekilde yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi için novasyon Seferberli i bafllat ld n söyledi. NOVASYON VE AR-GE YATIRIMLARI fiart novasyon kültürü oluflturularak sanayi ve e itimin oda na yerlefltirilmesinin gereklili ine vurgu yapan K vanç, Adana n n bugün istenilen ve arzu edilen bir noktada bulunmad n, art k büyüme hikayeleri yaz lmas gerekti ini söyledi. K vanç, bunun baflar labilmesi için inovasyon çal flmalar ve Ar-Ge yat r mlar - na önem verilmesi gerekti ini ifade etti. Ç N YEN YOL HAR TASI Ç Z LECEK Valilik, Büyükflehir Belediyesi ve üniversitelerin de yer ald Bölgesel novasyon Stratejisi projesinin bafllat ld na de inen K vanç, kentin orta ve uzun vadedeki stratejik öncelikleri belirlenerek eylem planlar oluflturulaca n, yeniden en gözde flehirlerden biri yapmak için yol haritas haz rlanaca n vurgulad. NOVASYON HAFTASI KASIM DA DA Adana da inovasyon kültürünün yerlefltirilmesi amac yla Türkiye nin en önemli faaliyetleri aras nda yer alan novasyon Haftas n n 5-6 Kas m da düzenlenece ini belirten K vanç, Etkinlikle, yarat c l k potansiyelini, do ru inovasyon yönetim yetkinlikleri ile katma-de ere dönüfltürülmesi hedeflenmektedir dedi. 7 DE Adana Sanayi Odas Haziran ay hracat Raporu yay nland hracat Haziran da %4.5 6 ayda % 15.8 azald Adana Sanayi Odas taraf ndan aç klanan D fl Ticaret statistikleri Haziran Ay hracat Raporu, Adana dan yap lan ihracat n Haziran ay nda yüzde 4,5, bu y l n ilk 6 ayl k döneminde ise yüzde 15,8 oran nda azald n ortaya koydu. 4 DE Adana Sanayi Odas n n Geniflletilmifl Meclis Toplant s gerçeklefltirildi nflaat sektörünün sorunlar tart fl ld Adana Sanayi Odas n n Temmuz Ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s nda inflaat sektörünün sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi. Sektör temsilcileri, mania, imar ve kentsel dönüflüm sorunlar nedeniyle inflaat yap lamaz hale gelindi ini belirterek, çözüme kavuflturulmas n istediler. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu nun baflkanl nda yap lan toplant n n aç l fl nda konuflan Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, K sa zamanda genifl tabanl bir hükümetin kurulmas, belirsizliklerin kalkmas, bar fl sürecinin devam için herkes üzerine düfleni yapmal d r dedi. 12 DE ADASO dan K z lay a kan ba fl evi Adana Sanayi Odas taraf ndan Büyükflehir Belediyesi nce tahsis edilen alanda yapt r larak Türk K z lay na hibe edilen kan ba fl evi, K z - lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar ve ADASO Baflkan Zeki K vanç taraf ndan törenle hizmete aç ld. 2 DE

2 2 3 A USTOS 2015 HABER ADASO nun K z lay a hibe etti i kan ba fl evi törenle aç ld Adana Sanayi Odas taraf ndan Büyükflehir Belediyesi nce tahsis edilen alanda yapt r larak Türk K z lay na hibe edilen kan ba fl evi, K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar ve Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç taraf ndan törenle hizmete aç ld. Baraj Yolu Gençlik Meydan ndaki kan ba fl evinin aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, oda olarak sosyal sorumluluk alan nda bir görevi daha yerine getirmenin mutlulu unu yaflad klar n söyledi. ADASO taraf ndan K z lay a sa lanan katk n n di er kurum ve kurulufllara örnek olmas dile inde bulunan K vanç, kan ba fl evi say s n n daha da art r lmas gerekti ini kaydetti. Türk K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar, güvenli kan temini projesini baflar yla uygulamay sürdürdüklerini belirterek, toplanan kan ba fl n n 10 y lda 305 bin üniteden 2 milyon üniteye yükseldi ini ve 6 milyon ihtiyaç sahibi hastaya ulaflt r ld n bildirdi. Kan bankac l nda dünya standartlar nda hizmet sunuldu unu belirten Akar, organ ba fl konusunda yetki ve görev verilmesi halinde gerçeklefltirmekten gurur duyacaklar n ifade etti. Akar, Kutsal hizmetlerin sunumunda K z lay a destek olan kurum ve kurulufllar m za, hay rseverlerimize ve özellikle donörlerimize flükranlar m z sunuyorum dedi. Türk K z lay Adana fiube Baflkan Ramazan Sayg l da, sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracat n yan s ra sosyal sorumluluk anlam nda kan ba fl evi ile önemli bir hizmeti gerçeklefltirdiklerini belirterek, Aç l fl n yapt m z ev ile vatandafllar m z modern koflullarda kan ba fl nda bulunma ortam na ve imkan na kavufltu diye konufltu. ADASO Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Genel Sekreter Bora Kocaman n da kat ld aç l flta, ADASO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkök de 40. kez kan ba fl nda bulundu. Türk K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar, kan ba fl evinin yapt r lmas ndan dolay Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç a teflekkür ederek flükran plaketi verdi / ile / tarihleri aras nda yürürlü e girecek olan Asgari Ücret seviyeleri 31 Aral k 2014 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 82/1 maddesine göre, Kanun gere ince al nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab nda esas tutulan günlük kazanc n alt s n r asgari ücretin otuzda biri, üst s n r ise günlük kazanç alt s n r n n 6,5 kat olarak belirlenmifltir. Buna göre, / tarihleri aras nda geçerli olmak üzere, k dem tazminat tavan, asgari ücret seviyeleri, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst s n rlar ile di er bilgilere afla da yer verilmifltir. I. KIDEM TAZM NATI TAVANI: tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollar na Yönelik Mali ve Sosyal Haklara liflkin 2014 ve 2015 Y llar n Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleflme ile 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun 154. maddesi uyar nca, k dem tazminat tavan n n hesaplanmas nda kullan lan ayl k gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlar n n, ayl k tutarlara çevrilmesinde uygulanacak ayl k katsay, aç klanan enflasyon rakam ile birlikte 01 Temmuz Aral k 2015 döneminde geçerli olmak üzere (0,083084) düzeyine; memuriyet taban ayl göstergesine uygulanan taban ayl k katsay s ise (1,30054) düzeyine ç kar lm flt r.(maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü nün tarih ve say l Genelgesi.) 657 say l Kanun un 154. maddesiyle Bakanlar Kurulu na katsay lar, y l n ikinci yar s n n tamam veya üçer ayl k dönemleri itibariyle uygulanmak üzere de- ifltirme yetkisi tan nm flt r / Dönemi Memur Maafl Katsay lar : Devlet Memuru maafl katsay s : 0, Devlet Memuru taban ayl k katsay s : 1,30054 (1500 Gösterge Ek Gösterge) x 0, M. maafl ayl k katsay s (1500 Gösterge Ek Gösterge) x 0, M. maafl ayl k katsay s x % (500 k dem Göstergesi x 0, M. Maafl Ayl k 2015/2. DÖNEM ÇALIfiMA HAYATI PARAMETRELER Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri Katsay s ) (1000 Taban Ayl k Göstergesi x 1,30054 Taban Ayl k Katsay s ) K dem Tazminat Y ll k Tavan TL/YIL, II. ASGAR ÜCRET: ( / DÖNEM NDE) Brüt TL/Gün, 1.273,50 TL/Ay, ASGAR ÜCRET N fiverene MAL YET Ayl k Brüt Asgari Ücret, Sigorta Primi flçi Hissesi, % flsizlik Sigortas flçi Hissesi; % Gelir Vergisi; %15, (Bekar) 9.67 Damga Vergisi, % 0759, Kesintiler Toplam, Ayl k Net Asgari Ücret, Sigorta Primi flveren Hissesi, %20, flsizlik Sigortas flveren Pay, % ASGAR ÜCRET N fiverene MAL YET III. SGK PR ME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI: ALT SINIR : / DÖNEM N- DE: TL/Gün, TL/Ay, ÜST SINIR: / DÖNEM NDE: TL/Gün, TL/Ay, IV. SGK PR ME ESAS KAZANÇLARINDAN S- T SNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI ve A LE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI: 5510 say l Kanun un 4/1-a maddesine tabi sigortal - lar n; Yemek Paras ( / tarihleri aras nda; 42,45 TL x %6 = 2,55 TL/Gün, Çocuk Zamm ( / tarihleri aras nda; 1.273,50 TL x %2 = 25,47 TL/Ay, Aile Zamm ( / tarihleri aras nda; 1.273,50 TL x %10 = 127,35 TL/Ay, tutar ndaki kazançlar, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. V. ÇOCUK ZAMMI ( / ) Döneminde: 0-6 yafl grubu (72 ay dahil): 500 gösterge x 0, Memur maafl kat. = TL/Ay 6 yafl üzeri: 250 gösterge x 0, Memur maafl kat. = TL/Ay Not: 6111 Say l Kanunun 117. maddesi uyar nca 657 say l Kanun un 202. maddesinde yer alan çocuk say s s n rlamas na iliflkin cümle tarihi itibariyle yürürlükten kald r lm flt r. VI. A LE YARDIMI ( / Döneminde: 2134 Gösterge x 0, Memur maafl katsay - s = TL/Ay Not: Efllerden birine fl Sözleflmesi, Toplu fl Sözleflmesi gere i çocuklar için yap lan aile yard m ödene i daha düflük ise, yaln z aradaki fark ödenir. VII. ASGAR GEÇ M ND R M : (01 May s Aral k 2015) Efi ÇALIfiMAYAN MEDEN DURUMU BEKAR HAKETT AG 90,11 TL MAHSUP ED LECEK AG 90,11 TL EVL 108,14 TL 108,14 TL B R ÇOCUK 121,65 TL 121,65 TL K ÇOCUK 135,17 TL 135,17 TL ÜÇ ÇOCUK 153,19 TL 153,19 TL DÖRT ÇOCUK TL TL BEfi ÇOCUK 171,21 TL 153,19 TL ALTI ÇOCUK 180,23 TL 153,19 TL Efi ÇALIfiAN (01 May s Aral k 2015) MEDEN DURUMU HAKETT AG MAHSUP ED LECEK AG BEKAR 90,11 TL 90,11 TL EVL 90,11 TL 90,11 TL B R ÇOCUK 103,63 TL 103,63 TL K ÇOCUK TL TL ÜÇ ÇOÇUK TL TL DÖRT ÇOCUK TL TL BEfi ÇOCUK TL TL ALTI ÇOCUK 162,20 TL 153,19 TL

3 HABER 3 A USTOS K vanç: Güçlü ve istikrarl hükümetin bir an önce kurulmas n istiyoruz AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Öznur Çal k, Adana Milletvekilleriyle ADASO yu ziyaret etti Adalet ve Kalk nma Partisi Genel Baflkan Yard mc s Öznur Çal k, Adana Milletvekilleri ve il baflkan ile birlikte Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Ziyarette konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, güçlü ve istikrarl hükümetin sa lam zeminde bir an önce kurulmas gerekti ini söyledi. Adana sanayisinin sorunlar ve beklentilerini dile getiren ADASO Baflkan Zeki K vanç, 7 Haziran sonras seçimsiz bir dönem beklentisinde olduklar n, ekonomide radikal kararlar n al nmas ümidini tafl d klar n vurgulad. K vanç, Ancak sand k tek bafl na de il koalisyon hükümeti ç kard. fiimdi de güçlü, istikrarl, sa lam zeminde koalisyon hükümeti kurulmas n arzu ediyoruz dedi. Ülkenin ve sanayicinin birçok alanda acil düzenlemeler bekledi ini, beklentilerin karfl lanmas na yönelik karar mekanizmas n n oluflturulmas n n flart oldu unu vurgulayan K vanç, önümüzdeki dönemde üretime önem verilmesi, teflvik ve çal flma yasalar n n öncelikli olarak düzenlenmesi gerekti ini ifade etti. K vanç, teflviklerin belirlenmesinde iflsizli in önemli kriter olmas, sektörel ve ilçe baz nda verilmesi, yat r mc n n k sa ABD Konsolosu ndan ADASO ya veda ziyareti ABD nin Adana Konsolosu John L. Espinoza, veda turu kapsam nda Adana Sanayi Odas n da ziyaret ederek, ADASO Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Sayman üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özkök, Faruk Aytek, Salih Sütcü, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl ile Genel Sekreter Bora Kocaman ile görüfltü. Baflkan K vanç taraf ndan Konsolos Espinoza ya, Adana da görev yapt dönem an s na Adana Sanayi Odas Ormanl na dikilen fidanlara iliflkin sertifika verildi. vadede yararlanabilece i elektrik, istihdam gibi maddi desteklere yer verilmesi gerekti ini kaydetti. Bölgelerin belirlenmesinde iflsizlik önemli kriter olmal, ilçeler düzeyinde belirlenmeli, elektrik katk, kaynak kullan m destekleme primi gibi yeni destekler sa lanmal d r. ÇALIK: ÜZER M ZE DÜfiEN GÖREV YAPACA IZ Adalet ve Kalk nma Partisi Genel Baflkan Yard mc s Öznur Çal k da, Milletimizi hükümetsiz b rakmamak, ekonominin de ayaklar n n daha sa lam yere basmas n sa lamak için üzerimize ne düflüyorsa yapaca z. Tüm siyasi partilerin de tafl n alt na ellerini koymay, biz bedenimizi koyduk, onlardan ellerini koymalar n istiyoruz dedi. Türkiye nin 13 y ll k AK Parti hükümeti sürecinde baflard ekonomik geliflmeleri anlatan Çal k, milli gelirin yükseldi ini, Türkiye de ekonomik istikrar n tesis edildi ini vurgulad. Adana n n sanayisi ve ticaretiyle tüm illere örnek oldu unu ifade eden Çal k, Adana da iflsizlik rakamlar n n Türkiye ortalamas n n üzerinde bulundu unu, bunun da sanayileflme alan nda iyi yönde kullan labilece ini bildirdi. AK Parti Adana milletvekilleri Mehmet fiükrü Erdinç, Sadullah K sac k ve Fatma Güldemet Sar ile Adana l Baflkan Fikret Yeni nin efllik etti i ziyarette, ADA- SO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özkök, Faruk Aytek, Salih Sütcü, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl, Meclis Üyesi Nevzat Buyurgan haz r bulundu. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tafl nmas Hakk nda Yönetmeli in, Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunlulu u bafll alt ndaki 6 nc maddesinin üçüncü f kras na göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla tafl mac l alan nda faaliyet gösteren ve bir takvim y l içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda ifllem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen al c, boflaltan ve tank-konteyner/tafl nabilir-tank iflletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlas faaliyet konulan ile ifltigal eden iflletmecileri kay t alt na almak ve iflletmecilerin Yönetmeli in 10, 11, 12, 13, 16, 17 ve 18 inci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmedi inin tespit edilmesi amac yla, iflletmecileri Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile belgelendirmek için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönerge haz rlanarak 10/04/2014 tarihli ve say l Bakanl k Makam n n Olur u ile yay mlanarak yürürlü e girdi. Maden At klar Yönetmeli i Resmi Gazete de yay nland "Maden At klar Yönetmeli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelik; madenlerin aranmas, ç kar lmas, haz rlanmas /zenginlefltirilmesi veya depolanmas sonucunda ortaya ç kan at klar n yönetimi için gerekli olan ifllemleri kapsarken; maden sahalar nda do rudan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmayan at klar ve maden galerilerine ve sondaj çukurlar na su bas lmas n veya yer alt suyunun reenjeksiyonunu kapsam yor. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 3 A USTOS 2015 HABER Adana Sanayi Odas Haziran ay hracat Raporu yay nland HRACAT HAZ RAN DA % 4.5, 6 AYDA % 15.8 AZALDI Adana Sanayi Odas taraf ndan aç klanan D fl Ticaret statistikleri Haziran Ay hracat Raporu, Adana dan yap lan ihracat n Haziran ay nda yüzde 4,5, bu y l n ilk 6 ayl k döneminde ise yüzde 15,8 oran nda azald n ortaya koydu. Rapora göre, 2015 y l haziran ay ihracat, geçen y la göre yüzde 4,5 oran nda düflüfl ve 6,5 milyon dolarl k azalma ile 138 milyon dolar olarak gerçekleflti. lk 6 ayl k dönemde ise 2014 ün ayn dönemine göre yüzde 15.8 oran nda 150 milyon dolar azalan ihracat 802 milyon 521 bin dolar oldu. Ana ürün gruplar baz nda, Haziran 2015 döneminde Adana da gerçeklefltirilen ihracat n yüzde 29 u tar m, yüzde 69,5 i sanayi, yüzde 1,5 i ise madencilik alan nda gerçekleflti. Türkiye nin toplam ihracat nda görülen gerileme nedeniyle Adana'n n Türkiye ihracat içerisindeki pay artt. Bu pay 2014 y l Haziran ay nda yüzde 1,15 iken, 2015 y l Haziran ay nda yüzde 1,18 e ç kt. Verilere göre, geleneksel olarak sanayide en önemli iki ihraç ürünü tekstil ve kimyevi maddeler, benzer flekilde tar m sektöründe önemli ihraç ürünleri olan Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve Yafl Meyve ve Sebze sektörlerinde 50 milyon dolar aflan azalma görüldü. Y l n ilk yar s nda bir önceki y la göre ihracat n art rabilen tek sektör çelik sektörü oldu. Ana ürün gruplar baz nda Haziran ay ihracat n n yüzde 69,5 i sanayi, yüzde 29 u tar m, yüzde yüzde 1,5 i ise madencilik alan nda gerçekleflti. Türkiye nin toplam ihracat nda görülen gerileme nedeniyle Adana'n n toplam ülke ihracat içerisindeki pay artt ve 2014 Haziran ay nda yüzde 1,15 iken, 2015 Haziran ay nda yüzde 1,18 e ç kt. Verilere göre, Adana ihracat 2015 y - l n n ilk 6 ayl k döneminde 2014 e oranla yüzde 15,8 oran nda düflerken, sanayi ürünleri ihracat nda ayn dönemde yüzde 14'lük bir gerileme yafland. Adana'n n geleneksel olarak en önemli iki ihraç ürünü olan tekstil ve kimyevi maddeler ihracat nda 6 ayda 50 milyon dolardan fazla azalma meydana geldi.benzer flekilde Tar m sektründe Adana n n önemli ihraç ürünleri aras nda bulunan Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve Yafl Meyve ve Sebze sektörlerinde de benzer flekilde 50 milyon dolar aflan azalma görüldü Haziran ay içinde tekstil sektöründeki ihracat azal fl önemli flekilde yavafllad, yafl meyve sebze, haz r giyim, otomotiv ve makine aksamlar sektör ihracatlar ise 2014 Haziran ay na göre art fl gösterdi in ilk alt ayl k ihracat 2014 e göre 150 milyon dolar düflüflüne ba l olarak yüzde 15,8 oran nda bir azalma görüldü. Madencilik sektöründe bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10,8 lik azalma, sanayi sektöründe yüzde 13,9 luk azalmayla 86 milyon dolarl k, tar m sektöründe de yüzde 19,7 lik bir azalmayla 62,5 milyon dolarl k düflüfl yafland. Türkiye ihracat içerisindeki pay n n ise madencilik sektöründe çok düflük bir art fl görüldü, sanayinin pay da de iflmezken, tar m n pay azald. Y l n ilk 6 ay nda il ihracat n n Türkiye ihracat içerisindeki pay ise yüzde 1,2 den yüzde 1,1 e geriledi. Adana'n n tar m ürünleri ihracat n n Türkiye ihracat içerisindeki pay n n yüzde 2,5 iken, bitkisel ürünler alt grubu incelendi inde Haziran ay nda Adana dan en çok ihraç edilen ürünün s ras yla yafl meyve ve sebze; hububat, bakliyat, ya l tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri oldu. Sanayi ürünleri ihracat nda Haziran 2015 ay nda, yaln zca sanayi mamulleri alt grubunda art fl yafland. Adana'n n sanayi ürünleri toplam ihracat ndaki pay - n n yan s ra, tar ma dayal ifllenmifl ürünler ile sanayi mamullerinde art fl gözlendi. Adana'daki sanayi ihracat n n 2015 Haziran ay nda yüzde 0,6 n n üzerinde bir düflüflle 95,7 milyon dolar seviyesine geriledi ancak, toplam ihracattaki pay yüzde 1,2 den yüzde 1,3 e yükseldi. SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. TEKST L 193 M LYON DOLARLA HRACAT fiamp YONU 2015 y l Haziran ay ihracat rakamlar na göre 121,7 milyon dolar aflan ilk 10 sektör ihracat toplam ihracat içerisinde yüzde 88 oran nda bir paya sahip bulunuyor. Tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile yafl meyve ve sebze ilk üç s - rada bulunurken, 2015 y l Ocak -Haziran aylar aras nda en çok ihracat yap lan ilk 10 sektör s ralamas nda 193 milyon dolar aflan ihracatla Tekstil ve hammaddeleri yer ald.135 milyon dolar aflan ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat ikinci s raya yerleflti. Geçen y l n ilk alt ayl k rakamlar ile k yasland nda Adana ihracat nda de er baz nda en fazla art fl çelik, meyve sebze mamulleri, elektrik elektronik ve hizmet, deri ve deri mamülleri ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinde görüldü. Haziran ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre ihracat azal fl görülen ilk befl sektör aras nda yaklafl k 6 milyon dolarl k bir azalmayla su ürünleri ve hayvansal mamül sektörü ilk s rada yer ald. Bunu kimyevi madde ve mamullerinin takip etti. 6 ayl k dönemde en çok ihracat azal fl görülen ilk befl sektör aras nda 29 milyon dolar aflan bir azalmayla kimyevi maddeler ve mamulleri yer ald. Haziran ay nda en çok ihracat yap - lan ilk 10 ülke aras nda Almanya ve Irak 16 milyon dolar aflan ihracatla ilk iki s rada yer ald. Bir önceki aya göre yüzde 90 n üzerinde art fl görülen Rusya pazar takip ediyor. Dördüncü s rada 7 milyon dolar de erindeki ihracatla spanya geliyor. Ocak- Haziran 2015 te en çok ihracat yap - lan ilk 10 ülke aras nda Irak 174 milyon dolar aflan ihracatla ilk s rada. lk 10 ülkenin 6 aydaki ihracat toplam Adana ilinin ilk alt ayl k ihracat toplam n n yaklafl k yüzde 57 sine denk geliyor. Geçti imiz y l ihracat yap l rken bu y l n ilk alt ay nda henüz ihracat yap lamayan 19 ülke bulunuyor. Adana dan Ocak -Haziran 2015 döneminde 167 ülkeye ihracat gerçekleflti. Bu say Haziran 2015 te 123, Haziran 2014 te ise 116 oldu. KARA SALI DA K RALIK FABR KA

5 HABER 3 A USTOS K vanç: Uygulamal mühendislik e itimi alan ö renci iflsiz kalmaz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, imalat sanayisinin nitelikli elemana geçmiflte hiç olmad kadar çok fazla ihtiyaç duydu unu belirterek, uygulamal mühendislik e itimi alan hiçbir ö rencinin iflsiz kalmayaca n söyledi. Sanayinin yüksek katma de erli ürün üretmeyi hedefledi ini, bunun da ancak nitelikli elemanlarla gerçeklefltirebilece ini ifade eden K vanç, Çukurova Üniversitesi ile yap lan ve ö rencilerin son dönemlerini iflletmelerde geçirmelerine imkan sa layan yeni iflbirli ine gidildi ini, uygulamal mühendislik e itimi uygulamas n n ilk olarak tekstil sektöründe bafllat ld n bildirdi. ÇUKUROVA ÜN VERS TES LE GÖRÜfiMELER DEVAM ED YOR Program kapsam nda ö renimin son dönemini iflletmelerde geçiren ö rencilerin önemli bir k sm n n yine ayn iflletmeler taraf ndan istihdam edildi ini bildiren K vanç, Çukurova Üniversitesi ile görüflmelerin devam etti ini, uygulaman n endüstri gibi di er mühendislik alanlar nda gerçeklefltirilece ini vurgulad. ÇALIfiILAN HER GÜN Ç N 36.5 TL ÖDEN YOR Uygulama kapsam nda ö rencilere haftan n 4 günü iflletmede çal flma imkân sa land n belirten K vanç, üniversite sanayi iflbirli ini gelifltirmenin yan s ra, iflletmelerin nitelikli mühendis teminine katk sa larken, mezunlar n da tekstil iflletmelerinde istihdam n n kolaylaflt r ld n ifade etti. Bu y l fikur taraf ndan uygulamaya konulan proje çerçevesinde flbafl E itim Program ndan ö rencilerin de faydalanmaya baflland n vurgulayan K vanç, iflletmede çal flt klar sürede ö rencilere her gün için 36,5 lira ödenerek, ö renci bütçesine önemli katk sa lad n kaydetti. Üyelerimizin dikkatine! ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu- u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. N TEL KL ELEMAN SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLECEK ADASO Baflkan Zeki K vanç, e itim sürecinde iflletmelerde önemli deneyim kazanan ö rencilerin iflletmelerin arzu etti i niteliklere kavuflmas yla, ülkemizdeki nitelikli eleman sorununun büyük ölçüde çözümlenebilece ini söyledi. Mezun olacak ö rencilerin tamam - n n tekstil sektörü taraf ndan istihdam edilece ini belirten K vanç, Uygulamal mühendislik e itimi alan hiçbir ö rencinin iflsiz kalmayaca n umuyorum dedi. K vanç, nitelikli eleman olarak yetiflmeleri ve gelecekte istihdam avantaj nedeniyle adaylar n üniversite tercihlerinde Uygulamal Mühendislik E itimi uygulamas n de erlendirmesi gerekti ini sözlerine ekledi. kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu 2014 Y l Araflt rma Raporu sonuçlar na göre, Adana sanayi firmalar Abdio ullar Plastik 9., Tat Niflasta 32.,K - vanç Tekstil 83., Meltem Kimya 129., O uz G da 133., Sepafl Plastik 143., Zahit Alüminyum 193., Kimteks Tekstil 303., Bak rlar plik 310. s rada yer ald. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, geçen y l listede bulunan 2 firman n ilk 500 e girme baflar s gösterdi ini belirterek, Türkiye nin en büyük 1000 firmas aras nda Adana sanayi firmas say s n n 30 un üzerine ç kabilece ini söyledi. K vanç. Tekstil ve g da baflta olmak üzere otomotiv, çimento, plastik gibi farkl endüstrilerdeki firmalar m z önemli bir baflar gösterdi. Adana, do ru stratejilerle hareket edilmesi durumunda bu say y 30 un üzerine ç karabilecek potansiyele sahip bulunmaktad r dedi K vanç, kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na girme ve daha üst s ralara yükselme baflar s gösteren firmalar m z kutluyor, gelecekte daha iyi performans gösterilerek daha çok say da yer al nmas n arzu ediyoruz diye konufltu. Portal Empresarial S.L. flirketinin sahtekarl k giriflimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nden al nan yaz da, Madrid Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i'nden al nan bir yaz ya atfen; Türkiye'deki çeflitli flirket ve Ticaret Odalar ndan Madrid Büyükelçili i Ticaret Müflavirli ine yap lan baflvurular çerçevesinde yap lan incelemeler neticesinde spanya'n n Valencia bölgesinde kurulu bir flirket olan PORTAL EMPRESARI- AL S.L. ve bu flirkete ait web portal olan Industy & Commerce (I + C) (www.industry-commerce.com) taraf ndan Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Afrika'da birtak m doland r c l k ve sahtekarl k faaliyetlerinin yürütülmekte oldu unun anlafl ld bildirildi. fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiAN TEMS LC S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLARI (2) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Önceki yaz lar m zda çal flan temsilcilerinin iflveren; iflyerinin de iflik bölümlerindeki riskler ve çal flan say lar n göz önünde bulundurarak dengeli da l ma özen göstermek kayd yla, çal flanlar aras nda yap lacak seçim veya seçimle belirlenemedi i durumda atama yoluyla, belirtilen say larda çal flan temsilcilerini görevlendirilece i, konuyla ilgili Resmi Gazete de yay mlanan fi SA LI I VE GÜVENL LE LG L ÇALIfiAN TEMS LC S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLA- RINA L fik N TEBL de çal flan temsilcilerinin niteliklerine seçilme usul ve esaslar na yer verildi i belirtilmiflti. Çal flan temsilcisi ile ilgili söz konusu tebli de düzenlenen di er hususlar afla da yer almaktad r. Birden fazla çal flan temsilcisinin bulunmas durumunda bafl temsilci, çal flan temsilcileri aras nda yap lacak seçimle belirlenir. Oylar n eflitli i durumunda, bafl temsilci kura yöntemiyle belirlenir. Çal flan temsilcisi; ifl sa l ve güvenli i ile ilgili çal flmalara kat lma, çal flmalar izleme, tehlike kayna n n yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalt lmas için tedbir al nmas n isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çal flanlar temsil etmeye yetkilidir. Görevini yürütmesi nedeniyle, çal flan temsilcisinin haklar k s tlanamaz. Çal flan temsilcisi görevi gere i iflverenin veya iflyerinin mesleki s rlar ile gördü ü, ö rendi i hususlar ve çal flanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Çal flan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yap lan seçimi hangi aday n ne kadar oyla kazand ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutana n iflveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çal flanlar taraf ndan imzalanmas zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya kat lanlar n imzal listesi bir sonraki seçime kadar iflyerinde saklan r. Çal flan temsilcileri Çal flanlar n fl Sa l ve Güvenli i E itimlerinin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli e göre ifl sa l ve güvenli i konular nda özel olarak e itilir. Çal flan temsilcilerine ifl sa l ve güvenli i kurulu bulunan iflyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte ifl sa l ve güvenli i konular nda özel e itim verilmesi sa lanabilir. Kazas z çal flmalar dile i ile.

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı