2013 y l S ra No y l S ra No

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388"

Transkript

1 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, geçen y l listede bulunan 2 firman n ilk 500 e girme baflar s gösterdi ini belirterek, Türkiye nin en büyük 1000 firmas aras nda Adana sanayi firmas say s n n 30 un üzerine ç kabilece ini söyledi. 5 TE TÜRK YE'N N K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULUfiU L STES NE G REN F RMALARI 2014 y l S ra No y l S ra No KURULUfi ADI Abdio ullar Plastik ve Ambalaj Sanayi A.fi. Tat Niflasta nflaat Sanayi ve Tic. A.fi. K vanç Tekstil Sanayi ve Tic. A.fi. Meltem Kimya ve Tekstil San. th. hr.ve Tic. Ltd. fiti. O uz G da Sanayi ve Tic. A.fi. Sepafl Plastik Kimya nflaat Otomotiv San. Tic. A.fi. Zahit Alüminyum Sanayi ve Tic. A.fi. Kimteks Tekstil nflaat Tic. ve San. A.fi. Bak rlar plik Sanayi ve Tic. Ltd. fiti. Üretimden Sat fllar Net (TL) YAYINI YIL: 17 SAYI: A USTOS 2015 Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu ndan ADASO ya ziyaret Adana Sanayi Odas n ziyaret eden Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu üyeleri, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç tan kent sanayisi, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüfl al flveriflinde bulundu. Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu Baflkan Necdet Sakall, Adana ve Adana sanayisi için neler yapabiliriz? diye yola ç kt klar n belirtti. 6 DA ADASO Baflkan Zeki K vanç: Adana y yeniden cazibe merkezi yapmak için yola ç k ld NOVASYON SEFERBERL Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ilk sanayileflen kentlerden biri ve uzun dönem sanayide liderlik yapm fl olan Adana n n hak etti i flekilde yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi için novasyon Seferberli i bafllat ld n söyledi. NOVASYON VE AR-GE YATIRIMLARI fiart novasyon kültürü oluflturularak sanayi ve e itimin oda na yerlefltirilmesinin gereklili ine vurgu yapan K vanç, Adana n n bugün istenilen ve arzu edilen bir noktada bulunmad n, art k büyüme hikayeleri yaz lmas gerekti ini söyledi. K vanç, bunun baflar labilmesi için inovasyon çal flmalar ve Ar-Ge yat r mlar - na önem verilmesi gerekti ini ifade etti. Ç N YEN YOL HAR TASI Ç Z LECEK Valilik, Büyükflehir Belediyesi ve üniversitelerin de yer ald Bölgesel novasyon Stratejisi projesinin bafllat ld na de inen K vanç, kentin orta ve uzun vadedeki stratejik öncelikleri belirlenerek eylem planlar oluflturulaca n, yeniden en gözde flehirlerden biri yapmak için yol haritas haz rlanaca n vurgulad. NOVASYON HAFTASI KASIM DA DA Adana da inovasyon kültürünün yerlefltirilmesi amac yla Türkiye nin en önemli faaliyetleri aras nda yer alan novasyon Haftas n n 5-6 Kas m da düzenlenece ini belirten K vanç, Etkinlikle, yarat c l k potansiyelini, do ru inovasyon yönetim yetkinlikleri ile katma-de ere dönüfltürülmesi hedeflenmektedir dedi. 7 DE Adana Sanayi Odas Haziran ay hracat Raporu yay nland hracat Haziran da %4.5 6 ayda % 15.8 azald Adana Sanayi Odas taraf ndan aç klanan D fl Ticaret statistikleri Haziran Ay hracat Raporu, Adana dan yap lan ihracat n Haziran ay nda yüzde 4,5, bu y l n ilk 6 ayl k döneminde ise yüzde 15,8 oran nda azald n ortaya koydu. 4 DE Adana Sanayi Odas n n Geniflletilmifl Meclis Toplant s gerçeklefltirildi nflaat sektörünün sorunlar tart fl ld Adana Sanayi Odas n n Temmuz Ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s nda inflaat sektörünün sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi. Sektör temsilcileri, mania, imar ve kentsel dönüflüm sorunlar nedeniyle inflaat yap lamaz hale gelindi ini belirterek, çözüme kavuflturulmas n istediler. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu nun baflkanl nda yap lan toplant n n aç l fl nda konuflan Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, K sa zamanda genifl tabanl bir hükümetin kurulmas, belirsizliklerin kalkmas, bar fl sürecinin devam için herkes üzerine düfleni yapmal d r dedi. 12 DE ADASO dan K z lay a kan ba fl evi Adana Sanayi Odas taraf ndan Büyükflehir Belediyesi nce tahsis edilen alanda yapt r larak Türk K z lay na hibe edilen kan ba fl evi, K z - lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar ve ADASO Baflkan Zeki K vanç taraf ndan törenle hizmete aç ld. 2 DE

2 2 3 A USTOS 2015 HABER ADASO nun K z lay a hibe etti i kan ba fl evi törenle aç ld Adana Sanayi Odas taraf ndan Büyükflehir Belediyesi nce tahsis edilen alanda yapt r larak Türk K z lay na hibe edilen kan ba fl evi, K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar ve Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç taraf ndan törenle hizmete aç ld. Baraj Yolu Gençlik Meydan ndaki kan ba fl evinin aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, oda olarak sosyal sorumluluk alan nda bir görevi daha yerine getirmenin mutlulu unu yaflad klar n söyledi. ADASO taraf ndan K z lay a sa lanan katk n n di er kurum ve kurulufllara örnek olmas dile inde bulunan K vanç, kan ba fl evi say s n n daha da art r lmas gerekti ini kaydetti. Türk K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar, güvenli kan temini projesini baflar yla uygulamay sürdürdüklerini belirterek, toplanan kan ba fl n n 10 y lda 305 bin üniteden 2 milyon üniteye yükseldi ini ve 6 milyon ihtiyaç sahibi hastaya ulaflt r ld n bildirdi. Kan bankac l nda dünya standartlar nda hizmet sunuldu unu belirten Akar, organ ba fl konusunda yetki ve görev verilmesi halinde gerçeklefltirmekten gurur duyacaklar n ifade etti. Akar, Kutsal hizmetlerin sunumunda K z lay a destek olan kurum ve kurulufllar m za, hay rseverlerimize ve özellikle donörlerimize flükranlar m z sunuyorum dedi. Türk K z lay Adana fiube Baflkan Ramazan Sayg l da, sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracat n yan s ra sosyal sorumluluk anlam nda kan ba fl evi ile önemli bir hizmeti gerçeklefltirdiklerini belirterek, Aç l fl n yapt m z ev ile vatandafllar m z modern koflullarda kan ba fl nda bulunma ortam na ve imkan na kavufltu diye konufltu. ADASO Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Genel Sekreter Bora Kocaman n da kat ld aç l flta, ADASO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkök de 40. kez kan ba fl nda bulundu. Türk K z lay Genel Baflkan Ahmet Lütfü Akar, kan ba fl evinin yapt r lmas ndan dolay Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç a teflekkür ederek flükran plaketi verdi / ile / tarihleri aras nda yürürlü e girecek olan Asgari Ücret seviyeleri 31 Aral k 2014 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 82/1 maddesine göre, Kanun gere ince al nacak prim ve verilecek ödeneklerin hesab nda esas tutulan günlük kazanc n alt s n r asgari ücretin otuzda biri, üst s n r ise günlük kazanç alt s n r n n 6,5 kat olarak belirlenmifltir. Buna göre, / tarihleri aras nda geçerli olmak üzere, k dem tazminat tavan, asgari ücret seviyeleri, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst s n rlar ile di er bilgilere afla da yer verilmifltir. I. KIDEM TAZM NATI TAVANI: tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollar na Yönelik Mali ve Sosyal Haklara liflkin 2014 ve 2015 Y llar n Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleflme ile 657 say l Devlet Memurlar Kanunu nun 154. maddesi uyar nca, k dem tazminat tavan n n hesaplanmas nda kullan lan ayl k gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlar n n, ayl k tutarlara çevrilmesinde uygulanacak ayl k katsay, aç klanan enflasyon rakam ile birlikte 01 Temmuz Aral k 2015 döneminde geçerli olmak üzere (0,083084) düzeyine; memuriyet taban ayl göstergesine uygulanan taban ayl k katsay s ise (1,30054) düzeyine ç kar lm flt r.(maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü nün tarih ve say l Genelgesi.) 657 say l Kanun un 154. maddesiyle Bakanlar Kurulu na katsay lar, y l n ikinci yar s n n tamam veya üçer ayl k dönemleri itibariyle uygulanmak üzere de- ifltirme yetkisi tan nm flt r / Dönemi Memur Maafl Katsay lar : Devlet Memuru maafl katsay s : 0, Devlet Memuru taban ayl k katsay s : 1,30054 (1500 Gösterge Ek Gösterge) x 0, M. maafl ayl k katsay s (1500 Gösterge Ek Gösterge) x 0, M. maafl ayl k katsay s x % (500 k dem Göstergesi x 0, M. Maafl Ayl k 2015/2. DÖNEM ÇALIfiMA HAYATI PARAMETRELER Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri Katsay s ) (1000 Taban Ayl k Göstergesi x 1,30054 Taban Ayl k Katsay s ) K dem Tazminat Y ll k Tavan TL/YIL, II. ASGAR ÜCRET: ( / DÖNEM NDE) Brüt TL/Gün, 1.273,50 TL/Ay, ASGAR ÜCRET N fiverene MAL YET Ayl k Brüt Asgari Ücret, Sigorta Primi flçi Hissesi, % flsizlik Sigortas flçi Hissesi; % Gelir Vergisi; %15, (Bekar) 9.67 Damga Vergisi, % 0759, Kesintiler Toplam, Ayl k Net Asgari Ücret, Sigorta Primi flveren Hissesi, %20, flsizlik Sigortas flveren Pay, % ASGAR ÜCRET N fiverene MAL YET III. SGK PR ME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI: ALT SINIR : / DÖNEM N- DE: TL/Gün, TL/Ay, ÜST SINIR: / DÖNEM NDE: TL/Gün, TL/Ay, IV. SGK PR ME ESAS KAZANÇLARINDAN S- T SNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI ve A LE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI: 5510 say l Kanun un 4/1-a maddesine tabi sigortal - lar n; Yemek Paras ( / tarihleri aras nda; 42,45 TL x %6 = 2,55 TL/Gün, Çocuk Zamm ( / tarihleri aras nda; 1.273,50 TL x %2 = 25,47 TL/Ay, Aile Zamm ( / tarihleri aras nda; 1.273,50 TL x %10 = 127,35 TL/Ay, tutar ndaki kazançlar, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. V. ÇOCUK ZAMMI ( / ) Döneminde: 0-6 yafl grubu (72 ay dahil): 500 gösterge x 0, Memur maafl kat. = TL/Ay 6 yafl üzeri: 250 gösterge x 0, Memur maafl kat. = TL/Ay Not: 6111 Say l Kanunun 117. maddesi uyar nca 657 say l Kanun un 202. maddesinde yer alan çocuk say s s n rlamas na iliflkin cümle tarihi itibariyle yürürlükten kald r lm flt r. VI. A LE YARDIMI ( / Döneminde: 2134 Gösterge x 0, Memur maafl katsay - s = TL/Ay Not: Efllerden birine fl Sözleflmesi, Toplu fl Sözleflmesi gere i çocuklar için yap lan aile yard m ödene i daha düflük ise, yaln z aradaki fark ödenir. VII. ASGAR GEÇ M ND R M : (01 May s Aral k 2015) Efi ÇALIfiMAYAN MEDEN DURUMU BEKAR HAKETT AG 90,11 TL MAHSUP ED LECEK AG 90,11 TL EVL 108,14 TL 108,14 TL B R ÇOCUK 121,65 TL 121,65 TL K ÇOCUK 135,17 TL 135,17 TL ÜÇ ÇOCUK 153,19 TL 153,19 TL DÖRT ÇOCUK TL TL BEfi ÇOCUK 171,21 TL 153,19 TL ALTI ÇOCUK 180,23 TL 153,19 TL Efi ÇALIfiAN (01 May s Aral k 2015) MEDEN DURUMU HAKETT AG MAHSUP ED LECEK AG BEKAR 90,11 TL 90,11 TL EVL 90,11 TL 90,11 TL B R ÇOCUK 103,63 TL 103,63 TL K ÇOCUK TL TL ÜÇ ÇOÇUK TL TL DÖRT ÇOCUK TL TL BEfi ÇOCUK TL TL ALTI ÇOCUK 162,20 TL 153,19 TL

3 HABER 3 A USTOS K vanç: Güçlü ve istikrarl hükümetin bir an önce kurulmas n istiyoruz AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Öznur Çal k, Adana Milletvekilleriyle ADASO yu ziyaret etti Adalet ve Kalk nma Partisi Genel Baflkan Yard mc s Öznur Çal k, Adana Milletvekilleri ve il baflkan ile birlikte Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Ziyarette konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, güçlü ve istikrarl hükümetin sa lam zeminde bir an önce kurulmas gerekti ini söyledi. Adana sanayisinin sorunlar ve beklentilerini dile getiren ADASO Baflkan Zeki K vanç, 7 Haziran sonras seçimsiz bir dönem beklentisinde olduklar n, ekonomide radikal kararlar n al nmas ümidini tafl d klar n vurgulad. K vanç, Ancak sand k tek bafl na de il koalisyon hükümeti ç kard. fiimdi de güçlü, istikrarl, sa lam zeminde koalisyon hükümeti kurulmas n arzu ediyoruz dedi. Ülkenin ve sanayicinin birçok alanda acil düzenlemeler bekledi ini, beklentilerin karfl lanmas na yönelik karar mekanizmas n n oluflturulmas n n flart oldu unu vurgulayan K vanç, önümüzdeki dönemde üretime önem verilmesi, teflvik ve çal flma yasalar n n öncelikli olarak düzenlenmesi gerekti ini ifade etti. K vanç, teflviklerin belirlenmesinde iflsizli in önemli kriter olmas, sektörel ve ilçe baz nda verilmesi, yat r mc n n k sa ABD Konsolosu ndan ADASO ya veda ziyareti ABD nin Adana Konsolosu John L. Espinoza, veda turu kapsam nda Adana Sanayi Odas n da ziyaret ederek, ADASO Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Sayman üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özkök, Faruk Aytek, Salih Sütcü, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl ile Genel Sekreter Bora Kocaman ile görüfltü. Baflkan K vanç taraf ndan Konsolos Espinoza ya, Adana da görev yapt dönem an s na Adana Sanayi Odas Ormanl na dikilen fidanlara iliflkin sertifika verildi. vadede yararlanabilece i elektrik, istihdam gibi maddi desteklere yer verilmesi gerekti ini kaydetti. Bölgelerin belirlenmesinde iflsizlik önemli kriter olmal, ilçeler düzeyinde belirlenmeli, elektrik katk, kaynak kullan m destekleme primi gibi yeni destekler sa lanmal d r. ÇALIK: ÜZER M ZE DÜfiEN GÖREV YAPACA IZ Adalet ve Kalk nma Partisi Genel Baflkan Yard mc s Öznur Çal k da, Milletimizi hükümetsiz b rakmamak, ekonominin de ayaklar n n daha sa lam yere basmas n sa lamak için üzerimize ne düflüyorsa yapaca z. Tüm siyasi partilerin de tafl n alt na ellerini koymay, biz bedenimizi koyduk, onlardan ellerini koymalar n istiyoruz dedi. Türkiye nin 13 y ll k AK Parti hükümeti sürecinde baflard ekonomik geliflmeleri anlatan Çal k, milli gelirin yükseldi ini, Türkiye de ekonomik istikrar n tesis edildi ini vurgulad. Adana n n sanayisi ve ticaretiyle tüm illere örnek oldu unu ifade eden Çal k, Adana da iflsizlik rakamlar n n Türkiye ortalamas n n üzerinde bulundu unu, bunun da sanayileflme alan nda iyi yönde kullan labilece ini bildirdi. AK Parti Adana milletvekilleri Mehmet fiükrü Erdinç, Sadullah K sac k ve Fatma Güldemet Sar ile Adana l Baflkan Fikret Yeni nin efllik etti i ziyarette, ADA- SO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özkök, Faruk Aytek, Salih Sütcü, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl, Meclis Üyesi Nevzat Buyurgan haz r bulundu. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tafl nmas Hakk nda Yönetmeli in, Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunlulu u bafll alt ndaki 6 nc maddesinin üçüncü f kras na göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla tafl mac l alan nda faaliyet gösteren ve bir takvim y l içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda ifllem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen al c, boflaltan ve tank-konteyner/tafl nabilir-tank iflletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlas faaliyet konulan ile ifltigal eden iflletmecileri kay t alt na almak ve iflletmecilerin Yönetmeli in 10, 11, 12, 13, 16, 17 ve 18 inci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmedi inin tespit edilmesi amac yla, iflletmecileri Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ile belgelendirmek için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönerge haz rlanarak 10/04/2014 tarihli ve say l Bakanl k Makam n n Olur u ile yay mlanarak yürürlü e girdi. Maden At klar Yönetmeli i Resmi Gazete de yay nland "Maden At klar Yönetmeli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelik; madenlerin aranmas, ç kar lmas, haz rlanmas /zenginlefltirilmesi veya depolanmas sonucunda ortaya ç kan at klar n yönetimi için gerekli olan ifllemleri kapsarken; maden sahalar nda do rudan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmayan at klar ve maden galerilerine ve sondaj çukurlar na su bas lmas n veya yer alt suyunun reenjeksiyonunu kapsam yor. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 3 A USTOS 2015 HABER Adana Sanayi Odas Haziran ay hracat Raporu yay nland HRACAT HAZ RAN DA % 4.5, 6 AYDA % 15.8 AZALDI Adana Sanayi Odas taraf ndan aç klanan D fl Ticaret statistikleri Haziran Ay hracat Raporu, Adana dan yap lan ihracat n Haziran ay nda yüzde 4,5, bu y l n ilk 6 ayl k döneminde ise yüzde 15,8 oran nda azald n ortaya koydu. Rapora göre, 2015 y l haziran ay ihracat, geçen y la göre yüzde 4,5 oran nda düflüfl ve 6,5 milyon dolarl k azalma ile 138 milyon dolar olarak gerçekleflti. lk 6 ayl k dönemde ise 2014 ün ayn dönemine göre yüzde 15.8 oran nda 150 milyon dolar azalan ihracat 802 milyon 521 bin dolar oldu. Ana ürün gruplar baz nda, Haziran 2015 döneminde Adana da gerçeklefltirilen ihracat n yüzde 29 u tar m, yüzde 69,5 i sanayi, yüzde 1,5 i ise madencilik alan nda gerçekleflti. Türkiye nin toplam ihracat nda görülen gerileme nedeniyle Adana'n n Türkiye ihracat içerisindeki pay artt. Bu pay 2014 y l Haziran ay nda yüzde 1,15 iken, 2015 y l Haziran ay nda yüzde 1,18 e ç kt. Verilere göre, geleneksel olarak sanayide en önemli iki ihraç ürünü tekstil ve kimyevi maddeler, benzer flekilde tar m sektöründe önemli ihraç ürünleri olan Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve Yafl Meyve ve Sebze sektörlerinde 50 milyon dolar aflan azalma görüldü. Y l n ilk yar s nda bir önceki y la göre ihracat n art rabilen tek sektör çelik sektörü oldu. Ana ürün gruplar baz nda Haziran ay ihracat n n yüzde 69,5 i sanayi, yüzde 29 u tar m, yüzde yüzde 1,5 i ise madencilik alan nda gerçekleflti. Türkiye nin toplam ihracat nda görülen gerileme nedeniyle Adana'n n toplam ülke ihracat içerisindeki pay artt ve 2014 Haziran ay nda yüzde 1,15 iken, 2015 Haziran ay nda yüzde 1,18 e ç kt. Verilere göre, Adana ihracat 2015 y - l n n ilk 6 ayl k döneminde 2014 e oranla yüzde 15,8 oran nda düflerken, sanayi ürünleri ihracat nda ayn dönemde yüzde 14'lük bir gerileme yafland. Adana'n n geleneksel olarak en önemli iki ihraç ürünü olan tekstil ve kimyevi maddeler ihracat nda 6 ayda 50 milyon dolardan fazla azalma meydana geldi.benzer flekilde Tar m sektründe Adana n n önemli ihraç ürünleri aras nda bulunan Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve Yafl Meyve ve Sebze sektörlerinde de benzer flekilde 50 milyon dolar aflan azalma görüldü Haziran ay içinde tekstil sektöründeki ihracat azal fl önemli flekilde yavafllad, yafl meyve sebze, haz r giyim, otomotiv ve makine aksamlar sektör ihracatlar ise 2014 Haziran ay na göre art fl gösterdi in ilk alt ayl k ihracat 2014 e göre 150 milyon dolar düflüflüne ba l olarak yüzde 15,8 oran nda bir azalma görüldü. Madencilik sektöründe bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10,8 lik azalma, sanayi sektöründe yüzde 13,9 luk azalmayla 86 milyon dolarl k, tar m sektöründe de yüzde 19,7 lik bir azalmayla 62,5 milyon dolarl k düflüfl yafland. Türkiye ihracat içerisindeki pay n n ise madencilik sektöründe çok düflük bir art fl görüldü, sanayinin pay da de iflmezken, tar m n pay azald. Y l n ilk 6 ay nda il ihracat n n Türkiye ihracat içerisindeki pay ise yüzde 1,2 den yüzde 1,1 e geriledi. Adana'n n tar m ürünleri ihracat n n Türkiye ihracat içerisindeki pay n n yüzde 2,5 iken, bitkisel ürünler alt grubu incelendi inde Haziran ay nda Adana dan en çok ihraç edilen ürünün s ras yla yafl meyve ve sebze; hububat, bakliyat, ya l tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri oldu. Sanayi ürünleri ihracat nda Haziran 2015 ay nda, yaln zca sanayi mamulleri alt grubunda art fl yafland. Adana'n n sanayi ürünleri toplam ihracat ndaki pay - n n yan s ra, tar ma dayal ifllenmifl ürünler ile sanayi mamullerinde art fl gözlendi. Adana'daki sanayi ihracat n n 2015 Haziran ay nda yüzde 0,6 n n üzerinde bir düflüflle 95,7 milyon dolar seviyesine geriledi ancak, toplam ihracattaki pay yüzde 1,2 den yüzde 1,3 e yükseldi. SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. TEKST L 193 M LYON DOLARLA HRACAT fiamp YONU 2015 y l Haziran ay ihracat rakamlar na göre 121,7 milyon dolar aflan ilk 10 sektör ihracat toplam ihracat içerisinde yüzde 88 oran nda bir paya sahip bulunuyor. Tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile yafl meyve ve sebze ilk üç s - rada bulunurken, 2015 y l Ocak -Haziran aylar aras nda en çok ihracat yap lan ilk 10 sektör s ralamas nda 193 milyon dolar aflan ihracatla Tekstil ve hammaddeleri yer ald.135 milyon dolar aflan ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracat ikinci s raya yerleflti. Geçen y l n ilk alt ayl k rakamlar ile k yasland nda Adana ihracat nda de er baz nda en fazla art fl çelik, meyve sebze mamulleri, elektrik elektronik ve hizmet, deri ve deri mamülleri ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinde görüldü. Haziran ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre ihracat azal fl görülen ilk befl sektör aras nda yaklafl k 6 milyon dolarl k bir azalmayla su ürünleri ve hayvansal mamül sektörü ilk s rada yer ald. Bunu kimyevi madde ve mamullerinin takip etti. 6 ayl k dönemde en çok ihracat azal fl görülen ilk befl sektör aras nda 29 milyon dolar aflan bir azalmayla kimyevi maddeler ve mamulleri yer ald. Haziran ay nda en çok ihracat yap - lan ilk 10 ülke aras nda Almanya ve Irak 16 milyon dolar aflan ihracatla ilk iki s rada yer ald. Bir önceki aya göre yüzde 90 n üzerinde art fl görülen Rusya pazar takip ediyor. Dördüncü s rada 7 milyon dolar de erindeki ihracatla spanya geliyor. Ocak- Haziran 2015 te en çok ihracat yap - lan ilk 10 ülke aras nda Irak 174 milyon dolar aflan ihracatla ilk s rada. lk 10 ülkenin 6 aydaki ihracat toplam Adana ilinin ilk alt ayl k ihracat toplam n n yaklafl k yüzde 57 sine denk geliyor. Geçti imiz y l ihracat yap l rken bu y l n ilk alt ay nda henüz ihracat yap lamayan 19 ülke bulunuyor. Adana dan Ocak -Haziran 2015 döneminde 167 ülkeye ihracat gerçekleflti. Bu say Haziran 2015 te 123, Haziran 2014 te ise 116 oldu. KARA SALI DA K RALIK FABR KA

5 HABER 3 A USTOS K vanç: Uygulamal mühendislik e itimi alan ö renci iflsiz kalmaz Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, imalat sanayisinin nitelikli elemana geçmiflte hiç olmad kadar çok fazla ihtiyaç duydu unu belirterek, uygulamal mühendislik e itimi alan hiçbir ö rencinin iflsiz kalmayaca n söyledi. Sanayinin yüksek katma de erli ürün üretmeyi hedefledi ini, bunun da ancak nitelikli elemanlarla gerçeklefltirebilece ini ifade eden K vanç, Çukurova Üniversitesi ile yap lan ve ö rencilerin son dönemlerini iflletmelerde geçirmelerine imkan sa layan yeni iflbirli ine gidildi ini, uygulamal mühendislik e itimi uygulamas n n ilk olarak tekstil sektöründe bafllat ld n bildirdi. ÇUKUROVA ÜN VERS TES LE GÖRÜfiMELER DEVAM ED YOR Program kapsam nda ö renimin son dönemini iflletmelerde geçiren ö rencilerin önemli bir k sm n n yine ayn iflletmeler taraf ndan istihdam edildi ini bildiren K vanç, Çukurova Üniversitesi ile görüflmelerin devam etti ini, uygulaman n endüstri gibi di er mühendislik alanlar nda gerçeklefltirilece ini vurgulad. ÇALIfiILAN HER GÜN Ç N 36.5 TL ÖDEN YOR Uygulama kapsam nda ö rencilere haftan n 4 günü iflletmede çal flma imkân sa land n belirten K vanç, üniversite sanayi iflbirli ini gelifltirmenin yan s ra, iflletmelerin nitelikli mühendis teminine katk sa larken, mezunlar n da tekstil iflletmelerinde istihdam n n kolaylaflt r ld n ifade etti. Bu y l fikur taraf ndan uygulamaya konulan proje çerçevesinde flbafl E itim Program ndan ö rencilerin de faydalanmaya baflland n vurgulayan K vanç, iflletmede çal flt klar sürede ö rencilere her gün için 36,5 lira ödenerek, ö renci bütçesine önemli katk sa lad n kaydetti. Üyelerimizin dikkatine! ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu- u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. N TEL KL ELEMAN SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLECEK ADASO Baflkan Zeki K vanç, e itim sürecinde iflletmelerde önemli deneyim kazanan ö rencilerin iflletmelerin arzu etti i niteliklere kavuflmas yla, ülkemizdeki nitelikli eleman sorununun büyük ölçüde çözümlenebilece ini söyledi. Mezun olacak ö rencilerin tamam - n n tekstil sektörü taraf ndan istihdam edilece ini belirten K vanç, Uygulamal mühendislik e itimi alan hiçbir ö rencinin iflsiz kalmayaca n umuyorum dedi. K vanç, nitelikli eleman olarak yetiflmeleri ve gelecekte istihdam avantaj nedeniyle adaylar n üniversite tercihlerinde Uygulamal Mühendislik E itimi uygulamas n de erlendirmesi gerekti ini sözlerine ekledi. kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu 2014 Y l Araflt rma Raporu sonuçlar na göre, Adana sanayi firmalar Abdio ullar Plastik 9., Tat Niflasta 32.,K - vanç Tekstil 83., Meltem Kimya 129., O uz G da 133., Sepafl Plastik 143., Zahit Alüminyum 193., Kimteks Tekstil 303., Bak rlar plik 310. s rada yer ald. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, geçen y l listede bulunan 2 firman n ilk 500 e girme baflar s gösterdi ini belirterek, Türkiye nin en büyük 1000 firmas aras nda Adana sanayi firmas say s n n 30 un üzerine ç kabilece ini söyledi. K vanç. Tekstil ve g da baflta olmak üzere otomotiv, çimento, plastik gibi farkl endüstrilerdeki firmalar m z önemli bir baflar gösterdi. Adana, do ru stratejilerle hareket edilmesi durumunda bu say y 30 un üzerine ç karabilecek potansiyele sahip bulunmaktad r dedi K vanç, kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na girme ve daha üst s ralara yükselme baflar s gösteren firmalar m z kutluyor, gelecekte daha iyi performans gösterilerek daha çok say da yer al nmas n arzu ediyoruz diye konufltu. Portal Empresarial S.L. flirketinin sahtekarl k giriflimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i'nden al nan yaz da, Madrid Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i'nden al nan bir yaz ya atfen; Türkiye'deki çeflitli flirket ve Ticaret Odalar ndan Madrid Büyükelçili i Ticaret Müflavirli ine yap lan baflvurular çerçevesinde yap lan incelemeler neticesinde spanya'n n Valencia bölgesinde kurulu bir flirket olan PORTAL EMPRESARI- AL S.L. ve bu flirkete ait web portal olan Industy & Commerce (I + C) (www.industry-commerce.com) taraf ndan Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Afrika'da birtak m doland r c l k ve sahtekarl k faaliyetlerinin yürütülmekte oldu unun anlafl ld bildirildi. fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiAN TEMS LC S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLARI (2) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Önceki yaz lar m zda çal flan temsilcilerinin iflveren; iflyerinin de iflik bölümlerindeki riskler ve çal flan say lar n göz önünde bulundurarak dengeli da l ma özen göstermek kayd yla, çal flanlar aras nda yap lacak seçim veya seçimle belirlenemedi i durumda atama yoluyla, belirtilen say larda çal flan temsilcilerini görevlendirilece i, konuyla ilgili Resmi Gazete de yay mlanan fi SA LI I VE GÜVENL LE LG L ÇALIfiAN TEMS LC S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLA- RINA L fik N TEBL de çal flan temsilcilerinin niteliklerine seçilme usul ve esaslar na yer verildi i belirtilmiflti. Çal flan temsilcisi ile ilgili söz konusu tebli de düzenlenen di er hususlar afla da yer almaktad r. Birden fazla çal flan temsilcisinin bulunmas durumunda bafl temsilci, çal flan temsilcileri aras nda yap lacak seçimle belirlenir. Oylar n eflitli i durumunda, bafl temsilci kura yöntemiyle belirlenir. Çal flan temsilcisi; ifl sa l ve güvenli i ile ilgili çal flmalara kat lma, çal flmalar izleme, tehlike kayna n n yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalt lmas için tedbir al nmas n isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çal flanlar temsil etmeye yetkilidir. Görevini yürütmesi nedeniyle, çal flan temsilcisinin haklar k s tlanamaz. Çal flan temsilcisi görevi gere i iflverenin veya iflyerinin mesleki s rlar ile gördü ü, ö rendi i hususlar ve çal flanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Çal flan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yap lan seçimi hangi aday n ne kadar oyla kazand ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutana n iflveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çal flanlar taraf ndan imzalanmas zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya kat lanlar n imzal listesi bir sonraki seçime kadar iflyerinde saklan r. Çal flan temsilcileri Çal flanlar n fl Sa l ve Güvenli i E itimlerinin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli e göre ifl sa l ve güvenli i konular nda özel olarak e itilir. Çal flan temsilcilerine ifl sa l ve güvenli i kurulu bulunan iflyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte ifl sa l ve güvenli i konular nda özel e itim verilmesi sa lanabilir. Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 HABER SANAY ODASI 6 3 A USTOS 2015 Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu ndan ADASO ya ziyaret Adana Sanayi Odas n ziyaret eden Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu üyeleri, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç tan kent sanayisi, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüfl al flveriflinde bulundu. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ve Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü, sa Tuzcu, Süleyman Bafl ve Genel Sekreter Bora Kocaman n da haz r bulundu u ziyarette konuflan Sanayi Çal flma Grubu Baflkan Necdet Sakall, Adana ve Adana sanayisi için neler yapabiliriz? diye yola ç kt klar n belirtti. Sakall, Yolun bafl nday z, kurum ve kurulufllarla görüflerek düflünceleri, beklentileri ve önerileri belirliyoruz dedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, teflvik sistemi kaynakl olumsuz koflullardan kent sanayisinin büyük zarar gördü ünü, teflviklerin belirlenmesinde iflsizli in önemli kriter olmas, ilçeler ve sektörel bazda belirlenmesini, yat r mc ya k sa vadede katk sa layacak elektrik katk, kaynak kullan m destekleme primi, istihdam katk s gibi madde destekler sa lanmas gerekti ini vurgulad. Süresi dolan Islah Organize Sanayi Bölgesi Kanunu ndan yararlanamayan kentler için kanuna yeniden ifllerlik kazand r larak, Mersin, Karatafl ve Ceyhan yollar üzerindeki fabrikalar n sanayi alan na dönüfltürülmesi gerekti ini belirten K vanç, kent içinde da n k halde bulunan ve kent yaflam n olumsuz etkileyen iflletmeler için kümelenme modeliyle küçük ve orta ölçekli sanayi siteler oluflturulmas son derece önem kazand n kaydetti. Kent Konseyi Sanayi Çal flma Grubu nda, ayn zamanda Adana Sanayi Odas Meclis Üyesi olan Abdülhamit Ganza ve Meslek Komitesi üyesi olan hsan Balbulan ile Orhan Gür ve Harun Kaya görev al yor. BIGG-SEA Projesi ile teknogiriflimcilere destek Adana Üniversite Sanayi Ortak Araflt rma Merkezi (ÜSAM), Ege Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi ve Sabanc Üniversitesi Inovent A.fi. ortakl yla haz rlanan ve TÜB TAK taraf ndan kabul edilen BIGG-SEA Projesi ile teknogiriflimcilere destek sa lanacak. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde 25 ili kapsayan bir alanda, giriflimci adaylar na ifl fikri oluflturmada, ifl plan haz rlamada ve "Teknogiriflim Sermaye Deste i Program "na baflvuru yap lmas konusunda yard mc olunmas n amaçlayan BIGG-SEA Projesi nin tan t m toplant s Adana Sanayi Odas nda gerçeklefltirildi. Projeyle ilgili bilgi veren Adana ÜSAM Merkez Müdürü Çi dem Sezer, 3 y lda 2 binden fazla giriflimciye ulafl lmas n, bin 200 den fazla giriflimciye e itimler verilmesini, 300 den fazla ifl plan baflvurusuna destek olunmas n hedeflediklerini söyledi. BIGG-SEA PROJES NDE NELER YAPILACAK? Adana ÜSAM n, Teknogiriflim Sermaye Deste i Program n n birinci aflama faaliyetlerini yürütmek üzere uygulay c kurulufl olarak yetkilendirildi i proje kapsam nda, yarat c teknolojik fikirlere en fazla TL hibe deste i, TL ye kadar da sermaye deste i sa lanacak. BIGG-SEA projesi kapsam nda, giriflimcilerin teknoloji ve yenilik odakl ifl fikirlerini, katma de er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teflebbüslere dönüfltürebilmeleri amac yla fikir aflamas ndan pazara kadar olan faaliyetleri ücretsiz desteklenecek. E itim, çal fltay ve atölye çal flmalar nda yenilik odakl teknolojik fikir sahibi giriflimciler, yal n giriflim ve pazar gelifltirme metodolojilerine dayal farkl mekanizmalarla desteklenecek. Özgün ve yerellefltirilmifl mekanizmalarla nitelikli giriflimcilere birebir mentorluk, ifl modeli gelifltirme ve do rulama, ifl plan haz rlama, gerekli bilgiye k sa sürede eriflim, ortak çal flma alan gibi konularda destek sa lanacak.

7 7 HABER 3 A USTOS 2015 NOVASYON SEFERBERL ADASO Baflkan Zeki K vanç: Adana y yeniden cazibe merkezi yapmak için yola ç k ld Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ilk sanayileflen kentlerden biri ve uzun dönem sanayide liderlik yapm fl olan Adana n n hak etti i flekilde yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi için novasyon Seferberli i bafllat ld n söyledi. Adana Sanayi Odas n n Geniflletilmifl Meclis Toplant s nda novasyon ile ilgili yap lan giriflimler ve çal flmalar hakk nda bilgi veren ADASO Baflkan Zeki K vanç, Adana da inovasyon kültürünün yerlefltirilmesi, sanayi ve e itimin oda nda yer almas n n çok önemli oldu una dikkat çekti. Türkiye nin ilk sanayileflen kentlerinden biri olan ve uzun bir dönem sanayide liderlik etmifl olan kentin bugün Adana m z maalesef bugün için istedi imiz, arzu etti imiz bir noktada olmad n vurgulayan K vanç, Adana y hak etti i flekilde yeniden bir cazibe merkezi haline getirmek ve art k büyüme hikayeleri yakalamak istiyorsak, her alanda gerçeklefltirece imiz inovasyon çal flmalar, yapaca m z Ar-Ge yat r mlar ile baflarabiliriz dedi. OECD ye göre Türkiye nin bilim, teknoloji, sanayi ve beceriler alanlar ndaki küresel pozisyonunun oldukça zay f bulundu unu vurgulayan K vanç, Ar-Ge harcamalar n n Gayri Safi Milli Has la içindeki pay n n yüzde 1 in alt nda oldu unu, yüzde 2 olan AB ortalamas ve yüzde 2,40 olan OECD ortalamas n n oldukça alt nda bulundu unu bildirdi. K vanç, marka patent baflvurular nda, bilimsel makale say lar nda, mühendislik alan nda okuyan ö renci oranlar nda ülkemizin OECD ülkeleri içinde son s ralarda yer ald n ifade etti. Ç N YOL HAR TASI Ç Z LECEK Ülkemizin karfl karfl ya kald bu durumun Adana da da farkl olmad n belirten K vanç, kentin geliflmesi, büyümesi ve cazibe merkezi haline gelmesi için yeni bir döneme girildi ini, Valilik, Büyükflehir Belediyesi ve üniversitelerin de yer alaca önemli bir projenin bafllat ld n, yeni bir yol haritas çizilmekte oldu unu kaydetti. Bölgesel novasyon Stratejisi olarak adland r lan proje kapsam nda yap lacak çal flmalarla kentin orta ve uzun vadedeki stratejik önceliklerinin belirlenerek eylem planlar oluflturulaca n belirten K vanç, fiehrimizi ve bölgemizi bu plan do rultusunda el birli iyle yeniden Türkiye nin en gözde flehirlerinden biri yapmak için bir yol haritas ortaya koyaca- z. Her kesimin bu projeye katk vermesini önemsiyoruz. Do ru planlamayla flehrimizin büyük bir h zla geliflece ine inan yoruz diye konufltu. novasyon ve Ar-Ge kavramlar ndan korkulmamas, baflar lamayacak bir süreç olmad - n vurgulayan K vanç, günümüzde inovasyon yapmadan ayakta kalman n imkan bulunmad n, sürdürülebilir baflar için firmalar n inovasyon kültürünü içsellefltirmesi ve her kademesinde bunu kabul ettirmesi gerekti ini ifade etti. NOVASYON HAFTASI KASIM DA DA Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, inovasyon kültürünün yerlefltirilmesi amac yla Türkiye nin en önemli faaliyetleri aras nda yer alan novasyon Haftas etkinliklerinin Kas m ay n n ilk haftas nda Adana da düzenlenece ini bildirdi. Türkiye'nin yarat c l k potansiyelini, do ru inovasyon yönetim yetkinlikleri ile katmade ere dönüfltürmeyi hedefleyen etkinli in 5-6 Kas m tarihlerinde yap lmas n n planland n belirten K vanç, kendi alanlar nda Dünyaca ünlü uzmanlar n yan s ra Türkiye nin önde gelen ifladam, akademisyen ve kanaat önderlerini dinleme imkan n n bulunaca n söyledi. Adana y y l n her döneminde hareketli, sanayi, tar m ve organizasyonlar n merkezi olmas için çaba harcad klar n söyleyen K vanç, Adana için kas m ay n n oldukça hareketli geçece ini, novasyon Haftas etkinli i öncesinde Ekim ay ihracat rakamlar n n 1 Kas m da aç klanaca n, 4 Kas m da tekstil sektörü için önemli etkinlik olan Dokuma Kumafl Tasar m Yar flmas n n gerçeklefltirilece ini sözlerine ekledi. TEZCANLAR ÇIRÇIR ve PRESE FABR KASI - MISIR KURUTMA TES S TARIM ÜRÜNLER T C. ve GÜBREC L K TARIM LAÇLARI ve TOHUM BAY L TOROS GÜBRE BAY L BA FAfi GÜBRE BAY L TACO GÜBRE BAY L GSAfi GÜBRE BAY L MISIR KURUTMA TES SLER ÇIRÇIR FABR KASI TARIM ÜRÜNLER (MISIR, BU DAY, AYÇ ÇE, SOYA FASULYES, PAMUK) ALIM SATIMI Z RA LAÇ BAY L TOHUM BAY L TARIM ÜRÜNLER Ç N K RALIK DEPO H ZMET TELEFON.... : (0322) FAX : (0322) GSM : (0533) (0532) E-Posta : WEB : ADRES : Kelemeti Mah. 718 Sok. No: 8 CEYHAN/

8 8 3 A USTOS 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 05/08/ /08/ Çorlu Autoshow Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlar Fuar 05/08/ /08/2015 Çorlu 8.Tar mtech /08/ /08/2015 DLG-ÖÇP Tar m ve Teknoloji Günleri 2015 Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlar Çorlu Yeni Fuar Alan Tekirda Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Tar m, Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac l k Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlar, Depolama Sistemleri,So utma, Havaland rma Tohumlar, Gübreler, Zirai laçlar, Tar m Makineleri, Fidanlar Sulama EkipmN. Sera Teknolojileri, Fideler, Hayvanc l k, G da Çorlu Yeni Fuar Alan Tekirda Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Tekirda Karaevli Mahallesi 14/08/ /08/2015 Yalova Gayrimenkul Fuar ve Arap-Türk Cumhuriyet Meydan Gayrimenkul Projeleri Zirvesi Alan 15/08/ /08/2015 Bodrum Sanat Fuar Resim, Heykel, Foto raf, Her Tür Sanat Eseri Bodrum Belediyesi Kapal Pazar Yeri 25/08/ /08/2015 Bookcity Bodrum Kitap Fuar Her Tür Kitap ve Yay n Bodrum Belediyesi Kapal Pazar Yeri 27/08/ /08/2015 MINING EXPO TURKEY 2015 Madencilik Tenolojileri, Ekipmanlar ve fl Makinalar Fuar Merkezi 2.Expo Tunnel Turkey -Tünel Yap m Fuar Merkezi 27/08/ /08/2015 Tünel Yap m Teknolojileri ve Ekipmanlar Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar 28/08/ /09/ zmir Enternasyonal Fuar Sa l k, G da, Otomotiv, Ticari Araç, fl Makineleri, Genel zmir Fuar Makine, Mobilya, Finans, letiflim Teknolojileri ve Genel Fuar Alan Telekomünikasyon 02/09/ /09/ Trakya Autoshow /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2015 IWE- STANBUL WATER EXPO-Su, At ksu flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At k Yönetimi, Teknolojileri Fuar ve Konferans IPACK Ambalaj, Paketleme ve G da flleme Sistemleri Fuar Worldfood G da Ürünleri ve Teknolojileri Fuar 03/09/ /09/2015 Avrasya Shop Dizayn Fuar /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2015 PROMOTÜRK Kurumsal letiflim ve Promosyon Ürünleri Fuar 2.Agro Sivas G da Tar m ve Hayvanc l k Fuar 04/09/ /09/2015 Sanat /09/ /09/2015 PET Fuar - 4.Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuar 2.K rflehir Tar m Hayvanc l k ve Tar m Teknolojileri Fuar 09/09/ /09/2015 CHEMSPEC EURASIA 09/09/ /09/2015 Gapplast Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri 09/09/ /09/2015 Food & Spirit 10/09/ /09/2015 TVF-Prototip 15/16 TV Forum ve Fuar Yeni Yay n Dönemi 10/09/ /09/ Do u Anadolu Turizm ve Seyahat Fuar 10/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2015 Maden, Mermer, Do altafl, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri Fuar ve fl Makinalar Fuar Sign Endüstriyel Reklam ve Dijital Bask Teknolojileri Fuar Agrotec' Tar m ve Tar m Teknolojileri Fuar 19. Isaf SHF Fire & Rescue Fuar 4. Isaf SHF Safety & Health Fuar Biga 5.G da Tar m, Hayvanc l k ve Teknolojileri Fuar HIGHTEX 2015 Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar (6.) 12/09/ /09/2015 negöl Tar m Fuar 2015 ( NTARF /09/ /09/2015 SHOEXPO zmir "38.Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar " 16/09/ /09/2015 Türkiye Medikal Fuar Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar, Su, At ksu flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At k Yönetimi Teknolojileri Ambalaj ve Makineleri, Paketleme, Etiketleme, Kolileme, Dolum, Streç Ambalaj, Paketleme Makineleri, Cam Ambalajlar, Plastik Çemberler Ve Makineleri Süt, Et, fiekerleme, Konserve, Çay Kahve, Organik, Deniz Ürünleri, Dondurulmufl ve Haz r G da, G da Katk Maddeleri, çecekler, Ya lar, Bakliyat, Baharat, çecekler, Do al Ürünler, Kuru Yemifller Raflar, Depolama ve Fikstür ve So utma Sistemleri, Al flverifl Arabalar,Yazarkasa-Pos ve Ödeme Sistemleri, Etiketleme ve Barkod, Yaz l m Teknoloj., Vitrin Tasar m Uygulama, Dekorasyon Malzemeleri Tan t m, Pazarlama, Ürün ve Hizmetleri, Kristal ve Cam Ürünler, Kalemler, Elektronik Ürünler, Masa ve Duvar Saatleri, Bask l Malzemeler, Anahtarl k, Plaket, Seyahat Setleri Tar m Teknolojileri, Tar msal Mekanizasyon, Hayvanc l k, Yem, Tohum, Fidanc l k, Sulama, G da ve G da Endüstrisi, Serac l k, Zirai Mücadele, Ar c l k Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kufl Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri Tablolar, Çizimler, Heykeller, Bask, Foto raflar, Video ve Dijital Sanat Örnekleri Tar m, Hayvanc l k, Tar m Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj, Tohum, Peyzaj, Serac l k, Yumurta, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Teknolojileri, Veterinerlik Özellikli Emtia ve Petrokimya Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri ile Sektöre Destek Veren Firmalar Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri çecek ürünleri, içecek sunum malzemeleri, bar malzemeleri, ambalaj tasar mlar, tasar m ürünleri ve sektörel yay nlar, TV Kanallar, çerik, Yeni Yay n Dönemi Yap mlar ve Programlar Seyahat Acenteler, Oteller, Rent A Car fiirketleri, Turizm Bürolar, Turizm Bakanl klar, Bölgesel Turizm Tan tma Ofisleri Maden, Mermer, Do al Tafl, Mermer Makineleri, fl Makineleri ve Sarf Malzemeleri Sign Teknolojisi, Serigrafi Teknolojisi, Dijital Teknolojisi, Görsel letiflim, Outdoor Medya Pazarlama Lüleburgaz Semt ve Fuar Alan Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Tekirda Yalova Bodrum Bodrum zmir K rklareli DLG Fuarc l k Ltd.fiti. JNR Fuarc l k Ltd. fiti. Art Fuarc l k Organizasyon Ltd.fiti. Art Fuarc l k Organizasyon Ltd.fiti. Demos Fuarc l k ve Org. A.fi. Demos Fuarc l k ve Org. A.fi. ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. E Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi. E Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi. E Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Sivas Fuar Alan Sivas Shov Fuarc l k Ltd. fiti Fuar Merkezi Haliç Kongre Merkezi Kapal Teflhir Salonlar Kongre Merkezi OFM Ortado u Fuar Merkezi Küçük Çiftlik Park Maçka Haliç Kongre Merkezi Tuflba Fuar ve Kongre Merkezi Kültürpark Belediye Fuar Alan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tar m Makinalar, Zirai laçlar, Hayvanc l k ve Sera Ekipmanlar Atatürk Kültür Merkezi Yang n Söndürme Sistemleri, Ekipmanlar, Malzemeleri, Fuar Merkezi Yang nla Mücadele, Acil Durum, Arama Kurtarma Ekipmanlar, fl Güvenli i Ekipmanlar, Kiflisel Koruyucu Malzemeler, fl Fuar Merkezi Güvenli i E itimi, fl Sa l Ekipmanlar Tar m Makineleri, Traktörler, Zirai Aletler, Süt Sa m Sistemleri, Yem Fabrikalar, Peynir ve Süt Ürünleri, Un, fllenmifl G da Biga Fuar Alan Ürünleri Teknik Tekstiller, Nonwovenlar Hammaddeleri ve Üretim Teknolojileri Tar m, Tar m Makine ve Ekipmanlar, Fidan, Yafl Meyve ve Sebze, Süt ve Süt Ürünleri Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Görüntüleme, Ameliyathane, Yo un Bak m, Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Ambulans Sistem ve Donan mlar, Ortepedik Ürünler, Protezler, Hastane Donan mlar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi negöl Hikmet fiahin Kültür Park Uluslararar Fuar Alan Fuar zmir Alan - Gaziemir ATO Kongre ve Sergi Saray K rflehir Gaziantep Van Afyonkara hisar Ankara Ulusal Fuarc l k Org.Tic.Ltd.fiti. Fiera Milano nterteks Fuarc l k A.fi. ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti. Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Akort Tan t m Organizasyon ve Fuarc l k Ltd. fiti. IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti. Ajansasya Fuarc l k Org. Ltd. fiti. AS Fuarc l k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti FO Fuar Hizmetleri A.fi. nfo Fuar Tan. Org. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Çanakkale Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Bursa zmir Ankara Teknik Fuarc l k ve Yay n. Reklam Dan fl.tic.ltd.fiti Modef Fuarc l k Ticaret Ltd. fiti ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi FC Fuarc l k Organizasyon Ltd. fiti. 16/09/ /09/2015 Çukurova Tar m Fuar Tar m Hayvanc l k, Süt Endüstrisi, Serac l k ve Teknolojileri Çukobirlik Fuar Alan Adana Elka Fuarc l k Ltd. fiti. 16/09/ /09/2015 Çukurova Do a ve Av Fuar Av, Do a ve Spor Malzemeleri Çukobirlik Fuar Alan Adana Elka Fuarc l k Ltd. fiti. 16/09/ /09/2015 Samsun Tar m Fuar 2015 Tar m, Tüyap Samsun Fuar ve Tüyap Tüm Fuarc l k Tar m, Hayvanc l k ve Teknelojileri Samsun Hayvanc l k ve Teknelojileri Kongre Merkezi Yap m A.fi. Citytech 9. Belediye ve Çevre Çevre, Geri Dönüflüm, At k Yönetimi, Su Teknolojileri, nfo Fuar 17/09/ /09/2015 Atatürk Kültür Merkezi Ankara 2015 Fuar Belediye Ekipmanlar, Kent Mobilyalar Tan. Org. A.fi. 17/09/ /09/2015 Trafik Trafik Sistemleri ve Alt Yap Fuar Merkezi Fuarc l k A.fi. 17/09/ /09/ Isaf -Security Fuar 17/09/ /09/ Isaf IT Security Fuar 17/09/ /09/ Isaf Smart Home Fuar 17/09/ /09/2015 Railway /09/ /09/ /09/ /10/2015 Avrasya Elektrikli ve Mekanik El Aletleri Fuar BOAT SHOW Boat Show Fuar 30/09/ /10/ Trakya Tar mtech Fuar 2015 FUAR A USTOS-EYLÜL 2015 YURT Ç FUAR TAKV M Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanlar, Alarm, CCTV, Kamera, Geçifl Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik A Güvenli i, Veri Güvenli i, Antivirüsler, Donan m Güvenli i, Bilgi Güvenli i, Data Güvenli i Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, zleme Sistemleri, Uzaktan Kontrol, Ak ll Bina Teknolojileri Demiryolu Teknolojileri, Demiryolu Araçlar, ç Düzen, Araçlar için Servis, Toplu Tafl m, Alt Yap, Biliflim Teknolojileri Her Nevi Elektrikli ve Mekanik El Aletleri, Oto Sanayi, Üretim Sanayi, nflaat, Kendin Yap Sektörü Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar, Marin Ekipmanlar, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Tar m, Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac l k Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlar, Depolama Sistemleri, So utma, Havaland rma Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Fuar Merkezi Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Pozitif Fuarc l k A.fi. Kongre Merkezi Türkel Fuarc l k A.fi. Haliç Kongre Merkezi Lüleburgaz Semt ve Fuar Alan K rklareli UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. Renkli Fuarc l k Ltd. fiti.

9 HABER 9 3 A USTOS 2015 thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli ler (Tebli No: 2015/35) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/35) ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menfleli ve gümrük tarife istatistik pozisyonlar nda (GT P) yer alan bisikletlerde kullan lan kauçuktan yeni iç/d fl lastikler ( GT P de yer alan jantlara tak l olsun olmas n, ancak jant hariç) ürünü hakk ndaki nihai gözden geçirme soruflturmas (NGGS) sonuçlar n içeriyor. (Tebli No: 2015/27) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/27), Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ve gümrük tarife istatistik pozisyonlar (GT P) alt nda s n fland r lan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menfleli so uk haddelenmifl, galvanizlenip boyanm fl saclar n Türkiye ye dampingli fiyatlarla ihraç edildi i ve bu durumun yerli üretim dal nda zarara neden oldu u iddias yla an lan ülke menfleli söz konusu ürün ithalat na karfl önlem al nmas talebini kaps yor. (Tebli No: 2015/29) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/29); Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu (Rusya) menfleli , , , , Gümrük Tarife statistik Pozisyonlar (GT P) alt nda s n fland r lan demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapal halatlar dahil) ürünün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karfl önlemin sona ermesinin damping ve zarar n devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açaca gerekçesiyle baflvurusu yap lm fl bir nihai gözden geçirme soruflturmas n kaps yor. Tebli ler - Yönetmelikler - Duyurular... (Tebli No: 2015/30) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/30); Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menfleli , , ve gümrük tarife istatistik pozisyonlar (GT P) alt nda yer alan topuzlu kap kilidi (elektromekanik olanlar hariç), di er kap kilitleri (elektromekanik olanlar hariç) ile yaln z kap kilitleri için silindir bareller ile kilit kasas ürünün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karfl önlemin sona ermesinin damping ve zarar n devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açaca gerekçesiyle baflvurusu yap lm fl bir nihai gözden geçirme soruflturmas n (NGGS) kaps yor. (Tebli No: 2015/32) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/32);Çin Tayvan ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menfleli Gümrük Tarife Alt Pozisyonu alt nda yer alan motosikletlerde kullan lan kauçuktan yeni d fl lastikler (motosiklet d fl lastikleri) ve Gümrük Tarife statistik Pozisyonu (GT P) alt nda yer alan motosikletlerde kullan lan kauçuktan iç lastikler (motosiklet iç lastikleri) ithalinde uygulanmakta olan dampinge karfl kesin önlemlerin yürürlükten kalkmas halinde dampingin ve zarar n devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel oldu u gerekçesiyle bir Nihai Gözden Geçirme Soruflturmas n (NGGS) kaps yor. (Tebli No: 2015/33) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/33); Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Çin Tayvan (Tayvan) menfleli Gümrük Tarife statistik Pozisyonu (GT P) alt nda s n fland r lan Dokumaya elveriflli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmifl A USTOS 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M olsun olmas n), ip, flerit veya toz fleklindeki metalle birlefltirilmifl veya metalle kaplanm fl veya pozisyonundaki flerit ve benzerleri ürününün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karfl önlemin sona ermesinin damping ve zarar n devam na veya yeniden tekrar na yol açaca gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruflturmas n kaps yor. (Tebli No: 2015/28) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/28); gümrük vergisi muafiyeti uygulanan, , ve Gümrük Tarife statistik Pozisyonlar (GT P) alt nda s n fland r lan, ABD den ithal edilen metrekare a rl 175 gram geçmeyen beyazlat lm fl birincil elyaf yüzey (kraftlayner) ka tlar n konu oldu u soruflturmay kaps yor. (Tebli No: 2015/26) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No: 2015/26) Tebli kapsam nda; , , , Gümrük Tarife statistik Pozisyonlar (G.T..P) alt nda kay tl mentefleler (sivil hava tafl tlar nda kullan lanlar hariç); sabit ask l klar; flapka ask lar, dirsekler ve benzeri eflya; Di erler, mobilya için olanlar (sivil hava tafl tlar nda kullan lanlar ve koltuk amortisörleri hariç) için nihai gözden geçirme soruflturmas aç lmas na karar verilmifltir. Çin Halk Cumhuriyeti nden ithal edilen bu ürünler için uygulanan kilogram bafl na 0,508 ABD Dolar ve 1,39 ABD Dolar dampinge karfl mevcut önlemin, soruflturma bitinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edece i kararlaflt r ld. (Tebli No: 2015/4) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren thalatta Gözetim Uygulanmas na liflkin Tebli Tebli kapsam nda; Gümrük Tarife statistik Pozisyonunda (G.T..P) yer alan Poli(metil metakrilik)ten üretilen plastik ve mamul eflya ithalat nda ileriye yönelik olarak gözetim uygulamas bafllat ld. FUAR ADI TÜR BAfiLANGIÇ B T fi TAR H TAR H KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR FIME M 5 A ustos A ustos 2015 SA LIK EK PMANLARI, MED KAL ÜRÜNLER MIAMI ABD TG EKSPO INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW M 6 A ustos A ustos 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT MUMBAI H ND STAN UBM ROTAFORTE CONFAIR 2015 ULUSLARARASI YAPI VE YAPI MALZEMELER FUARI M 9 A ustos A ustos 2015 YAPI, YAPI MALZEMELER TAHRAN RAN MER DYEN 5. Ç N AVRASYA EXPO FUARI M 12 A ustos A ustos 2015 GENEL T CARET URUMÇ Ç N OA B THE FASHIONIST ULUSLARARASI MODA FUARI YFKSF 13 A ustos A ustos 2015 KONFEKS YON, HAZIR G Y M, TEKST L NA ROB KENYA TÜRKEL MAGIC M 17 A ustos A ustos 2015 HAZIR G Y M, TEKST L, AKSESUAR, DER VE AYAKKABI LAS VEGAS ABD TK B MIMS Powered by Automechanika Moskow RUSYA M 24 A ustos A ustos 2015 OTOMOT V YAN SANAY MOSKOVA 2015 FEDERASYONU U B INTERTEXTILE SHANGAI HOME TEXTILES M 26 A ustos A ustos 2015 EV TEKST L fiangay Ç N U B TURKMEN CONSTRUCTION M 27 A ustos A ustos 2015 NfiAAT MALZEMELER AfiKABAT TÜRKMEN STAN SO FUAR POLAND INTERNATIONAL FASHION FAIR- HAZIR G Y M, DER, AYAKKABI, TEKST L VE KONFEKS YON M 28 A ustos A ustos 2015 PTAKEXPO 2015 YAN SANAY, TEKST L MAK NALARI LODZ POLONYA MER DYEN FACIM-MAPUTO ULUSLARARASI T CARET FUARI M 31 A ustos Eylül 2015 GENEL T CARET MAPUTO MOZAMB K MER DYEN Adana Sanayi Odas n n yeni üyeleri UNVANI Steelturk Demir Çelik nflaat Elektronik Petrol Maden Enerji Mobilya G da Tar m ve Hayvanc l k Sanayi Ticaret Anonim fiirketi Adana fiubesi Balta Plastik Torna Kal pç l Plastik Enjeksiyon Döküm Dahili Ticaret-Necim Balta Noyaner Motorlu Araçlar Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi Akgöl Madeni Ya Biyo Enerji Petrol Ürünleri nflaat Tafl mac l k San. Tic. Ltd. fiti. Hasan Ayaz - Ayaz Et Pazar Gmt Söve Dekorasyon nflaat zolasyon nflaat Malzemeleri Plastik G da Yemekçilik Orman Ürünleri Tekstil thalat hracat Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi Kahyalar Tekstil Ticaret ve Pazarlama Limited fiirketi Egenda Ege Enerji Üretim A.fi. E lence I Hidroelektrik Santral Adana fiubesi Egenda Ege Enerji Üretim A.fi. E lence I Hidroelektrik Santrali Adana fiubesi Agrova Tar msal Üretim Pazarlama ve Sanayi Limited fiirketi Agrotolia Tar m Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi ADRES Güzelevler Mah. Karanfil Cad. No:17/A Yüre ir/ Özgür Mah Sk. No:8/A Yüre ir/ Levent Mahallesi Girne Bulvar No:264 Yüre ir/ Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi 5 Ocak Cad. 4 Sar çam/ Hanedan Mah. Bak myurdu Cad. No:69/B Seyhan/ Sö ütlü Mah. fiehitlik Cad. No:49/A Seyhan/ Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi Celal Bayar Bulvar 70 Sokak No:42 Yüre ir/ Etekli Köyü Karaisal / Boztahta Köyü Karaisal / Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi Osb Seyhan Caddesi No:6 Sar çam/ Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi Taflköprü Caddesi No:1 Sar çam/

10 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

11 DIfi Tekstil ve tekstil malzemeleri ALMANYA F RMA ADI: ENKATEX e-posta: Yetkili Kifli: PAULO HENRIQUE MOUTINHO / International Purchase Department Türkiye den pamuk polyester battaniye tedarik etmek isteyen firma, uzun vadeli iflbirli i kurmak için battaniye üreticileriyle ba lant kurmak istedi ini bildirmifltir. RUSYA F RMA ADI: ELBRUS TEL: +7 (495) e-posta: Yetkili Kifli: Dmitry Buravtsov/ Project coordinator Liyosel filaman iplik (lyocell filament yarn) üreticisi olan ELBRUS adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TÜRKMEN STAN F RMA ADI: HALKARA DOSTLUK TEL: +993 ((12)) /08 FAKS:+993 ((63)) e-posta: Yetkili Kifli: Röwflen Mahymow tafl mac l k yapan bir firma, Türkmenistan da üretilen kaliteli pamuk, iplik, polipropilen ürünlerin ihracat n da yapt klar n ve Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istediklerini bildiriyor. G da maddeleri ve içecekler ARJANT N F RMA ADI: Fideco S.A. República Argentina TEL: +54 (11) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Leandro Garay Firma, Türkiye deki konsantre püre ve meyve suyu üreticileri ve ihracatç lar ile ba lant kurmak istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: Emilio Garbers Buenos Aires, República Argentina TEL: +54 (911) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Emilio Garbers Firma, canl büyükbafl ve küçükbafl hayvanlar ile bunlar n etleri, dondurulmufl tavuk eti, yumurta ve ya süttozu almak istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: Matías Moresco República Argentina e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Matías Moresco Firma, so utulmufl/dondurulmufl küçükbafl hayvan ve domuz eti almak istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: Gala Gourmet S.A San Roque 4642 Ciudadela B1702BIJ - Pcia. de Buenos Aires, República Argentina TEL: +54 (11) e-posta: Yetkili Kifli: Mr.Dr. Carlos Alberto Rabaglia Firma, yayg n kullan ma yönelik olmayan, s n rl bir kesime hitap edecek yüksek kalite, fl k sunumlu tipik Türk g da ürünleri sat n almak istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli- imiz arac l yla iletilmifltir. T CARET BÜLTEN 3 A USTOS RUSYA F RMA ADI: OJSC "Meat Processing Plant Yalutorovskiy" TEL: +9 (3453) FAKS:+9 (3453) e-posta: Sosis, haz r g da, donmufl et ürünleri gibi 340 çeflitten fazla g da üreticisi olan OJSC adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac - l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TUNUS F RMA ADI: ABDERRAOUF FEKI TEL: +216 (24) e-posta: Yetkili Kifli: Abderraouf FEKI Tunuslu firma, T.C. Tunus Büyükelçili- i Ticaret Müflavirli i ne baflvurarak boza da t m konusunda Türk firmalar ndan bayilik talebinde bulundu unu bildirmifltir. F RMA ADI: SAMI GUETARI Tunis Médina TEL: +216 (93) e-posta: Yetkili Kifli: Sami GUETARI OMEGA3 g da katk maddeleri alan nda patent sahibi olan firma finansal ortakl k arad n bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Madencilik, tafl oca iflletme ve di er ürünler TUNUS F RMA ADI: SOGEVEP Rue Ibnou Jazzar Sidi Daoued 2046 La Marsa TEL: +216 (20) e-posta: Yetkili Kifli: Sami TEKKALI Firma, mermer, seramik, do al tafl, yer karolar almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Deri ve deri mamulleri SUDAN F RMA ADI: Almobark Hürriyet Cad. Mobarek fl Merkezi No: 5 Hartom/ SUDAN TEL: +249 (657) FAKS:+24 (912) e-posta: Yetkili Kifli: Awad Almobark Firma, farkl miktar ve çeflitte deri satmak istediklerini bildiriyor. Ahflap ve ahflap ürünler BOSNA HERSEK F RMA ADI: Baglama Trg 22 Aprila 16 TEL: +387 (61) FAKS:+387 (33 ) e-posta: Yetkili Kifli: Amar Adilovic Firma, Türkiye den bir konteyner Euro palet sat n almak istediklerini ve (bir konteyner içinde 880 tane palet) Euro paletlerin çam a ac ndan yap lm fl olmas gerekti ini bildiriyor. Firma sahibi Amar Adilovic, TOBB Türkçe Konuflan Giriflimciler Grubu üyesidir. Çeflitli bas l maddeler ve matbaac l k malzemeleri ALMANYA F RMA ADI: ARIBAS Langenbergweg 25b Bonn TEL: +49 (228) FAKS:+49 (171) e-posta: Yetkili Kifli: Dr. Nazif Aribas Almanya da Bonn flehrinde bulunan ve bir Türk vatandafl m z n sahibi oldu u Dan flmanl k firmas, dan flmanl - n yapt klar matbaa mürekkepleri üreten ve sektörün geleneksel ve köklü bir Alman firmas n n ürünlerini, Türkiye matbaa sektöründe pazarlayacak Türkiye Distribütörlü ü verilece ini bildiriyor. Dan flmanl k firmas baflvurularda, Türkiye matbaa sektörüyle iliflkili adaylar n tercih edilece ini ve adaylar n ürün ithalat için yeterli iflletme sermaye donan m nda olmalar önkoflulunu arad klar n bildiriyor. Petrol ürünleri ve yak tlar TÜRKMEN STAN F RMA ADI: HALKARA DOSTLUK TEL: +993 ((12)) /08 FAKS:+993 ((63)) e-posta: Yetkili Kifli: Röwflen Mahymow tafl mac l k yapan bir firma, Türkmenistan da üretilen kibrit tozu, iyot, LPG, gibi dizel ürünlerin ihracat n da yapt klar n ve Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istediklerini bildiriyor. Kimyasal maddeler ve yapay elyaflar RUSYA F RMA ADI: VIC , Belgorod region, township Severny-Pervy, Beryozovaya str., 46 g TEL: +49 (5777) e-posta: Yetkili Kifli: Podgornov Piotr Alexandrovich/ Director Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, ilaç üreticisi olan bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TUNUS F RMA ADI: Nice Trade Company Route El Ain km1 Imm. Salem No 25 Sfax TEL: +216 (31 ) FAKS:+216 (31 ) e-posta: Yetkili Kifli: Achref HBAIEB Firma, buharl temizleyiciler ve medikal ekipman temizleme ürünleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler TUNUS F RMA ADI: TEXCOM Z.I. Kalaa Kbira Sousse TEL: +216 (73) FAKS:+216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: Boubaker MAROUANE Firma, kablo tutucular, kauçuk tüpler, z mpara ka d gibi kot/denim iflleme malzemeleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Ana metaller ve ilgili ürünler RUSYA F RMA ADI: ALTE TEL: +9 (4725) FAKS:+9 (4725) e-posta: Yetkili Kifli: Scherbina E.G/General Director Alüminyum profil üreticisi olan Altek adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: Ferrosplav TEL: +7 (351) e-posta: Yetkili Kifli: Albert Iskhakov Özlü tel, ince bölünmüfl demir alafl mlar ve döküm alafl m üreticisi olan Ferrosplav adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac - l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Mamul ürün ve malzemeler KARADA F RMA ADI: INDEL INZENJERING D.O.O TEL: +382 ((0) ) e-posta: Yetkili Kifli: Aleksandar vorovi Firma, Türkiye'den spiral kaynakl çelik boru ( GT P kodlu) ithal etmek istedi ini bildiriyor. Firman n talep etti i spiral kaynakl çelik boru toplamda: 3384 m'lik d fl çap 813mm, duvar kal nl 6,3 mm, a rl 126 kg/m olmal ; her çelik borunun ayr uzunlu u 12 m olmal (toplam 282 adet), borunun iç ve d fl kaplamalar korozyondan korunma standartlar na uygun olmal ve borunun iç korunmas içme suyu standartlar n yerine getirmelidir. Söz konusu iflbirli i teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla gönderilmifltir. F RMA ADI: Cryomont doo e-posta: Yetkili Kifli: Miodrag Borilovic Firma, tel ve kablolar için ba lant ve irtibat elemanlar (Gtip numaras = )sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu iflbirli i teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla gönderilmifltir. TUNUS F RMA ADI: SOTIM 17, rue Eloukhouwa Cité Chaker Ariana Tunis TEL: +216 (71 ) FAKS:+216 (71) e-posta: Yetkili Kifli: Mohsen BENTORCHA Firma, endüstriyel aspiratörler, elmas (diamond) kesiciler, keçe disk almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: TEXCOM Z.I. Kalaa Kbira Sousse TEL: +216 (73) FAKS:+216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: Boubaker MAROUANE Firma, kablo tutucular, kauçuk tüpler, z mpara ka d gibi kot/denim iflleme malzemeleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler ARJANT N F RMA ADI: Grupo GEN Suipacha 576, Piso 2, C.A.B.A, República Argentina TEL: +54 (11) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Danilo MENANT Firma, anahtar teslim kesimhane projelerinde kullan lacak ekipmanlar sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac - l yla iletilmifltir.

12 Adana Sanayi Odas n n Temmuz Ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s gerçeklefltirildi nflaat sektörünün sorunlar tart fl ld Adana Sanayi Odas n n Temmuz Ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s nda inflaat sektörünün sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi. Sektör temsilcileri, mania, imar ve kentsel dönüflüm sorunlar nedeniyle inflaat yap lamaz hale gelindi ini belirterek, çözüme kavuflturulmas n istediler. BAfiKAN KIVANÇ, TERÖR SALDIRILARINI KINADI ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu nun baflkanl nda yap lan toplant n n aç l fl nda konuflan Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, son günlerde Suruç ile bafllayan terör olaylar n k nad, flehit düflen güvenlik görevlileri ile hayat n kaybeden vatandafllar m za rahmet diledi. Birlik ve beraberli e sahip ç k lmas, farkl l klara de il ortak de erlere odaklan lmas gereken hassas günlerin yafland na dikkat çeken K vanç, geçmiflte yaflan lan kötü günler ve çat flmalardan ders ç kart larak herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem tafl d n vurgulad. Öncelikle terör sald r lar n n sona erdirilmesi gerekti ini vurgulayan K vanç, flöyle konufltu: GEN fi TABANLI VE UZUN SOLUKLU HÜKÜMET AC LEN KURULMALI K sa zamanda genifl tabanl ve uzun soluklu bir hükümetin kurulmas, belirsizliklerin kalkmas, bar fl sürecinin devam için herkes üzerine düfleni yapmal d r. fl alemi olarak bizler de hassasiyetlerin had safhada oldu u bu günlerde sakinlik ve suküneti elden b rakmadan, her kesimi diyalog sürecine tafl maya çal flmal y z. Bizler Cumhuriyetimizi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde, Türk ü, Kürt ü, Laz Çerkez i, Alevisi, Sünnisi, inanan, inanmayan yla hep birlikte verdi imiz o eflsiz, imkans z denilen büyük bir mücadele sonunda kurduk. Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip ç kmak için yine birlik içinde hareket etmeli ve d fl güçlerin maflas olmamal y z. EKONOM DE SIKINTILI SÜREÇ K vanç, yaflanan seçim süreci, koalisyon müzakereleri ve ertesinde artan terör olaylar n n siyasi ve ekonomik anlamda ülkemize önemli zararlar verdi ine dikkat çekti. Seçim ertesinde bir süredir gerileme e iliminde olan döviz maalesef artan siyasi tansiyon ve yaflananlar n etkisiyle yeniden hareketlendi ini belirten K vanç, g da ve enerji fiyatlar nda görülen düzelmeyle y ll k enflasyonun yüzde 7,20 ye kadar geriledi ini ancak döviz kurunun da etkisiyle orta vadeli hedeflerin tutmas n n bugün için çok kolay görünmedi ini ifade etti. hracatta kan kayb n n devam etti ini, Haziran da ihracat geçen y l n ayn ay na göre yüzde 6,4 gerileyerek 11,7 milyar dolar oldu unu belirten K vanç, y l n ilk yar s nda ihracat n, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 8,1 düflüflle 73 milyar dolara geriledi ini, y l sonunda geçti imiz y l n rakamlar n yakalayabilmenin oldukça zor göründü ünü kaydetti. RAN PAZARI UMUT VAAD ED YOR ADASO Baflkan Zeki K vanç, Irak ve Rusya pazarlar nda sorunlar n k sa vadede çözümlenme olas l n n görünmedi ini, Avrupa da Yunanistan konusunun gündemden düflmesiyle yaflanacak toparlanman n y l n ikinci yar s nda ihracat m za olumlu katk yapmas n umdu unu belirtti. K vanç, ihracatta yeni ve alternatif pazar aray fllar na h z verilmesi, ambargonun kalkacak olmas ve yürürlükteki ticaret anlaflmas yla ran n gelecek için umut vaat eden bir pazar olabilece ini belirtti. Önümüzdeki dönemde ran pazar na yönelik yeni giriflimlerde bulunulaca n ifade eden K vanç, Bu anlamda hemen hemen her hafta düzenledi imiz d fl ticaret e itimlerimize kat l m ve ilgi oldukça fazla. Her firmadan en az bir kiflinin bu e itimlere kat lmas n n sizlere büyük fayda sa layaca n düflünüyorum diye konufltu. Geniflletilmifl Meclis Toplant s na kat lan Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi nflaat Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof.Dr. smail Hakk Ça atay da, inflaat mühendisli i bölümü faaliyetleriyle ilprof. Dr. smail gili bilgi verdi. E itimhakk Ça atay ö retimin yan s ra laboratuvarla Adana ve bölgesine hizmet sunduklar n ifade eden Ça atay, ö rencilerin staj çal flmalar nda gerek kamu, gerek özel kurulufllar yla sa l kl bir diyalog kurduklar n, s k nt çekmediklerini anlatt. MAN A, MAR VE KENTSEL DÖNÜfiÜM SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNMALI 21.Grup nflaat Müteahhitli i Meslek Komitesi Baflkan ve Meclis Üyesi Orhan Murat Avc, Adana da mania, imar ve kentsel dönüflüm konular ndaki s k nt lar n n devam etti ini, inflaat sektörünün zor durumda bulundu unu söyledi. Mania sorununun çözümünün yak n bir zamanda olmayaca n n görüldü ünü anlatan Avc, Emniyet Müdürlü ü inflaat n n 6 kat n n y k m n n kesinleflti ini, bu kapsamda daha önce ruhsat alan birçok binan n yap lamad n, yap lanlar n ise durumunun belirsizli ini korudu unu, büyük bir kaos yafland n bildirdi. marda yaflanan s k nt lar ve birçok bölgenin Orhan Murat Avc imara kapal olmas nedeniyle arsa üretileme(orhan nflaat) di ini, mevcut arsalar n çok yüksek maliyetli olmas nedeniyle inflaat yap lamad n vurgulayan Avc, kentsel dönüflüm konusunda da mevzuat eksikliklerinden dolay s k nt lar yafland n ifade etti. Mania sorununun çözümü amac yla geçici notam ilan edilmesi, mania alan n konusunda revizyon çal flmas yap lmas önerisinde bulunan Avc, imar sorunlar n n da çözüme kavuflturulmas n istedi. Meclis Üyesi ve 21. Grup nflaat Müteahhitli i Meslek Komitesi Üyesi Süleyman Sönmez de, kentsel dönüflüm uygulamalar n n ada baz nda yap lmas ve ada alanlar n n büyütülmesi gerekti ini belirterek, kentsel dönüflümle yerinde dönüflümün birbirinden ayr tutulmas n n flart oldu unu bildirdi. Kabasakal bölgesindeki inflaat alan uygulamas n da elefltiren Sönmez, Türkiye nin hiçbir yerinde 30 milyon metrekare 0.40 inflaat alan olmaz. Bunu kald racak Süleyman Sönmez kadar zengin durumda de iliz dedi. (STS Grup) Bülent Kunt (Dünya Polistren) 22.Grup Özel nflaat Faaliyetleri Meslek Komitesi Baflkan ve Meclis Üyesi Bülent Kunt, sektörün en önemli sorununun yal t m alan nda yaflanan bilgi karmaflas ve standartlar n farkl flekilde uygulanmas oldu unu, bu dönemde bakanl n kararname haz rl n n karmaflay art rd n söyledi. Kararnamenin yay nlanmadan iptali için giriflimlerin sürdürüldü ünü belirten Kunt, Daha yürürlü e girmeden girmifl gibi hareket edilmesi sektöre ciddi, büyük darbe vurmaktad r. Karardan dönülmedi i takdirde EPS sektöründe yüzde 50 oran nda daralma beklenmektedir dedi.

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES TVANYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Cumhuriyet Co rafi Konumu : Avrupa

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K.

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K. STANBUL T CARET ODASI AB VE ULUSLARARASI RL UBES MOLDOVA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu : Moldova Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet : Avrupa n n

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı