1.PENCEREELEMANLARI VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.PENCEREELEMANLARI VE"

Transkript

1 Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama program n n nas l kuruldu unu ara t r n z. Microsoft Windows i letim sisteminin standart pencere elemanlar hakk nda bilgi toplay n z. Ara t rma i lemleri için; Internet ortam, bilgisayar yaz l m kitaplar ve bilgisayar dergilerinden faydalanabilirsiniz. 1.PENCEREELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEMEB Ç MLER 1.1.EkranGörüntüsüAç klama Elektronik Tablolama Program n n çal ma alan sat r ve sütunlar n kesi mesinden meydana gelen hücrelerden olu maktad r. Sat rlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edilir. Bir EXCEL çal ma alan toplam olarak sat r ve 256 sütundan meydana gelmektedir. Elektronik Tablolama Program nda her bir çal ma alan bir sayfa olarak adland r l rken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adland r l r. Bir EXCEL program kaç sayfadan meydana gelirse gelsin bunlar n tamam bir isim ad alt nda kaydedilir. Elektronik Tablolama Program n ba latt m zda program penceresi, çal maya ba lamam z için haz r olan bo bir çal ma kitab ile aç l r (Resim 1.1). Ekranda görünen elemanlar unlard r: Ba l kçubu u : Etkin çal ma kitab n n ad n içerir. Formülçubu u : Etkin hücredeki herhangi bir veri, formül çubu unda belirir. Menüçubu u : Tüm EXCEL komutlar, menü çubu undaki menülerde düzenlenir. 3

2 Araççubu u : S k kullan lan EXCEL komutlar na, araç çubuklar üzerinde düzenlenmi olan araç çubu u dü meleriyle ula labilir. Farei aretçisi : EXCEL yeni bir görevi yürütmeye haz r oldu unda fare i aretçisi bu ekli al r. Yürütmekte oldu unuz eyleme ba l olarak ekli de i ir. Aktif hücre girebiliriz. : Aktif hücre o an seçili olan hücredir.etkin hücreye verileri Sütunba l klar : Alfabetik harflerle gösterilen sütun isimleridir. Resim1.1:Elektroniktablolamaprogram anaekran Sat rba l klar : Say larla gösterilen sat r isimleridir. Durumçubu u : Durum çubu u, seçilen komutlar veya i lemler hakk ndaki bilgileri gösterir. Çal masayfalar : Her sayfa, birinden di erine geçmek için t klayabilece iniz bir sekme içerir; sayfalar n içeri ini an msaman z kolayla t rmak için onlar yeniden adland rabilirsiniz. Hücreadresleri : Bir sütunla bir sat r n kesi mesi bir hücre olu turur; her hücrenin sütun harfi ve sat r numaras ile belirlenen özgün bir adresi vard r. Örne in G16 hücresi, G sütunu ile 16. sat r n kesi ti i yerdir. 4

3 1.2.Çal masayfas GörüntüsünüDe i tirme Normal Resim1.2:Sayfagörünümüde i tirme Elektronik Tablolama Program ile çal rken ekran n iki temel görünü ü vard r. Bu görünü lerin aras nda geçi yapmak için Görünüm menüsünden Normal veya Sayfa Sonu Önizleme seçeneklerinden biri seçilir. Elektronik Tablolama Program n n ilk aç ld nda görünen biçimidir. Resim 1.1 de normal görünüm gösterilmi tir. Veri giri ine ve düzenlenmesine uygun bir görüntülenme biçimidir Sayfa Sonu Önizleme Elektronik Tablolama Program ile haz rlanm verilerin sayfa sayfa olarak görüntülenmesini sa lar. Bu görünü te sayfan n s n rlar n belirleyen MAV çizgileri sürükle-b rak yöntemi ile oynatarak sayfalar n ayr m(sayfalara bölünme) yerlerini de i tirebiliriz. Sayfa Sonu Önizleme ile ayn zamanda tablolar m z n yaz c dan ç kaca eklini de görürüz. Resim1.3:Sayfa sonu önizleme 5

4 1.3.ÖzelGörünümOlu turma Elektronik Tablolama Program kullan c lar isterlerse kendi görünümlerini olu turabilirler. Bu i lem içingörünüm menüsündenözelgörünümler seçildikten sonra ç kan ekrandan ekle seçilir ve ç kan yeni pencereden görünüm ad ve kapsam seçilerek i lem tamamlan r. Resim1.4:Görünümekleme 1.4.SayfaGörüntüsünüYak nla t rma Elektronik Tablolama Program n n tablolarda yaz lan yaz lar seçilen yaz punto büyüklü üne göre ve ekran çözünürlü üne göre farkl büyüklükte görüntülenir.kullan c n n kendisine uygun gelen büyüklü ü seçmesi içingörünüm menüsündenyak nla t r seçene i kullan l r. Bu pencereden daha önce belirlenmi oranlar seçilebilece i gibiözel seçene i ile kendi oran m z girebilir. Tablonun seçilen bir bölümünün tablo için ekranda ayr lan bölmeyi doldurmas n istiyorsakseçimis d r seçilmelidir. Resim1.5:Yak nla t rseçene i 1.5.Ekran Görünümünü Ayarlama Ekran görüntüsü üzerinde bulunmas n istedi imiz elemanlar belirleyebiliriz. Böylece ekran görünümünü daha çok ki iselle tirebiliriz. Ekran görüntüsünde a a da belirtilen ayarlar yap labilir. 6

5 1.5.1.SayfaSonlar Görünüm menüsünden,sayfasonuönizleme'yi t klat n z. Sayfa sonlar n görüntüleme: El ile eklenen sayfa sonlar düz çizgiler olarak görünür. Kesik çizgiler, Elektronik Tablolama Program n n sayfalar otomatik olarak böldü ü yerleri gösterir. Sayfa sonunu ta ma: Sayfa sonunu yeni bir konuma ta y n z. Otomatik bir kesmenin ta nmas, bu kesmeyi el ile kesmeye dönü türür. Dikey veya yatay sayfasonlar ekleme: Yatay veya dikey bir sayfa sonu eklemek istedi iniz yerin alt nda veya sa nda bir sat r veya sütun seçiniz, sa t klat p Sayfa Sonu Ekle'yi t klat n z. Sayfasonlar n kald rma: Sayfa sonunu yazd rma alan n n d na sürükleyiniz. El ile yap lan tüm sayfa sonlar n kald rmak için, çal ma sayfas ndaki herhangi bir hücreyi sa t klat ptümsayfasonlar n S f rla'y t klat n z Formüller Resim1.6:Sayfasonlar Elektronik Tablolama Program nda kullan lan formüllerin kendilerinin veya de erlerinin görüntülenmesini seçmek kullan c ya kalm t r. Resim 1.7 de Ortalama sütununda 15 say sal de eri yerine formül gösterilmi tir. Formüllerin görüntülenmesi için menülerden Araçlar Görünüm s ras takip edilerek Formüller seçene i i aretlenmelidir. 7

6 Resim1.7:Formülleringösterilmesivek lavuzçizgileriningizlenmesi K lavuzçizgileri Elektronik Tablolama Program nda kullan lan k lavuz çizgilerinin olmas ya da varsa rengini seçmek kullan c ya kalm t r. Resim 1.8 de Araçlar Görünüm seçenekleri verilmi tir. Kullan c, k lavuz çizgilerinin görüntülenmesini istiyorsa K lavuz çizgileri seçene ini i aretler ve bir renk seçer. Resim 1.1 de k lavuz çizgileri gösterilmi tir. Resim1.8:Araçlar-Seçenekler-Görünümseçenekleri 8

7 1.5.4.Sat rvesütunba l klar Elektronik Tablolama Program nda kullan lan sat r ve sütun ba l klar Araçlar menüsünden de i tirilebilir Kayd rmaçubuklar Resim1.9:Gizlenmi vegösterilmi sat rvesütunba l klar Elektronik Tablolama Program nda kayd rma çubuklar ile ekrana s mayan tablolar n görülmeyen k s mlar n görebiliriz. Yatay ve dikey kayd rma çubuklar Resim 1.1 de gösterilmi tir. Birçok görsel özellikte oldu u gibi kayd rma çubuklar n n görünümü s ras ile Araçlar seçene inden de i tirebiliriz(resim 1.8).. Kayd rma çubuklar kald r l nca i levlerini ok tu lar ile yapabiliriz DurumÇubu u Durum çubu u üzerinden Elektronik Tablolama Program hakk nda o anda yap lan i lem bilgisini al r z. E er ekranda daha fazla kullan lan alan istersek s ras ile Araçlar seçene inden durum çubu unu kald rabiliriz. Yatay ve Dikey kayd rma çubuklar ba ms z olarak kald r labilir (Resim 1.8) Sayfa Sekmeleri Sayfa sonu sekmeleri ile Elektronik Tablolama Program nda kullan lan birden fazla sayfa aras nda geçi i lemi yapar z. E er sadece bir sayfada çal acaksak ekrandan sayfa sekmeleri gereksizdir. Araçlar seçene inden kald r labilir veya gösterilebilir (Resim 1.8) AraçÇubuklar Araç Çubuklar Elektronik Tablolama Program n n çe itli i levlerine üzerindeki küçük simgelere t klamak yoluyla ula mam z sa layan yap lard r. Araç çubuklar nda benzer görevleri ça ran küçük simgelerin olmas esast r ancak kullan c lar kendi araç çubuklar n da yapabilir. Çok kullan lan i levleri bar nd ran araç çubuklar ekranda göstermek veya istenmeyenleri gizlemek için Görünüm menüsünden Araç Çubuklar ve aç lan alt menüden de istenen araç çubu u seçilir (Resim 1.9). 9

8 1.6.Çal mapenceresinibölme Resim1.10:Araççubuklar Elektronik Tablolama Program nda çal rken ilgili sayfan n ayn anda birden çok bölümünü kar la t rmal olarak ekranda görmek istersek Pencere menüsünden Böl seçilmelidir. Bu i lem yap l nca sayfa dört bölüme ayr l r ve sayfan n dört farkl bölümü ekranda görüntülenir. Bölümlerde ba ms z olarak hareket edilebilir. Yatayda ve dikeyde bölümlenme olmas n istenirse ilgili bölme çizgisi sütun veya sat r çizgilerine kadar kayd r lmal d r. Böylece ikiye bölünmü bir sayfa elde edilir (Resim 1.11). stenirsepencere menüsünden bölümlendirmeleri dondur seçilerek bölümlendirme çizgileri kald r labilir ve bölümlendirme alanlar sabitlenir. Resim1.10:Çal masayfas n bölümlendirme 10

9 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET lembasamaklar Bir arkada n zla elektronik tablolama program ekran ndaki bile enlerin adlar n bilme oyunu oynay n z. Bölünmü bir çal ma sayfas nda bölüntülerin tablo üzerinde birbirini takip eden bölümleri göstermesini sa lay n z. Öneriler Soru sorma ve cevap verme s ras n de i tirin. Ok tu lar n kullanabilirsiniz. 11

10 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME ÖLÇMEVEDE ERLEND RME A a daki cümleleri do ru veya yanl olarak de erlendiriniz. 1. (...) S k kullan lan EXCEL komutlar na, araç çubuklar üzerinde düzenlenmi olan araç çubu u dü meleriyle ula labilir. 2. (...) Sütun ba l klar alfabetik s radad r. 3. (...) Sayfa görüntüsünü de i tirmek için Düzen menüsünden Normal veya Sayfa Sonu Önizleme seçeneklerinden biri seçilir. 4. (...) Elektronik Tablolama Program kullan c lar isterlerse kendi görünümlerini olu turabilir. 5. (...) K lavuz çizgilerini de i tirmek için Araçlar-Seçenekler-Görünüm seçenekleri kullan lmal d r. 6. (...) Çal ma sayfas n bölmek ayn anda iki belge ile çal mam z sa lar. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz di er faaliyete geçiniz. 12

11 Ö RENMEFAAL YET 2 AMAÇ Ö RENMEFAAL YET -2 Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda dosyalama i lemi yapabileceksiniz. ARA TIRMA Verilerin saklanmas n n önemini ara t r n z. Ara t rma i lemleri için; Internet ortam, bilgisayar yaz l m kitaplar ve dergilerinden faydalanabilirsiniz bilgisayar 2.DOSYALAMA LEMLER Elektronik Tablolama Program ile haz rlanan tablolar n saklanmas ve saklanm dosyalar n aç lmas için dosyalama i lemleri kullan l r. 2.1.YeniDosyaAçma Dosya menüsündenyeni komutuna t klad n zda ekran n sol k sm nda görev bölmesi aç lacakt r. Görev bölmesinden "Bo Çal ma Kitab " komutuna t klad n zda ekranda "Kitap..." isminde yeni bir Excel çal ma sayfas aç lacakt r. Yeni komutu ayn zamanda Standart Araç Çubu unda da bulunmaktad r. E er buradaki Yeni simgesine t klarsan z herhangi bir menü ya da pencere aç lmadan varsay lan standartlarda bir Excel Çal ma Kitab aç lacakt r. Resim 2.1 de dosya menüsü seçenekleri ve görev bölmesi gösterilmi tir. Resim2.1:Dosya menüsü ve görev bölmesi 13

12 2.2.VarOlanBirDosyay Açma Bir Elektronik Tablolama Program Çal ma Kitab n açmak için kullan l r. Bu komutun Yeni komutu ile bir benzerli i yoktur. Yeni komutu ile yeni ve bo bir Excel Çal ma Kitab olu turulurken, Aç komutu ile daha önce haz rlanm ve kaydedilmi bir Excel çal ma kitab na ula l r ve aç l r. Aç komutu verildikten sonra gelen pencerede aç lmak istenen sayfa veya sayfalar n (CTRL tu una bas l olarak çok say da isim seçilebilir) ismi seçilir veaç butonuna bas l r. 2.3.Dosyay Kapatma Resim2.2:Dosyaaçmak Kullanmakta oldu umuz çal ma kitab n kapatmak içindosya menüsünden Kapat seçilmelidir. E er çal ma kitab üzerinde bir de i iklik yap lm ise kaydetme seçenekleri görüntülenecektir. 2.4.DosyaKaydetme Kullanmakta oldu umuz çal ma kitab üzerinde yap lan son de i iklikleri saklamak için Dosya menüsünden Kaydet seçilir. Çal ma kitab e er ilk defa kaydedilecekse yani dosyaya kay t yeri ve ad verilmemi se Farkl Kaydet seçene i otomatik olarak aktif olacakt r. E er çal ma kitab daha önce kaydedilmi ise ekranda bir de i iklik olmadan kaydetme i lemi yap lacakt r. 14

13 2.5.Dosyay Farkl Kaydetme Kullanmakta oldu umuz çal ma kitab ilk defa kaydedilecekse veya daha önce kaydedilmesine ra men farkl isimle ya da farkl bir klasöre bir kopyas olu turulacaksa Dosya menüsündenfarkl Kaydet Seçilir. Ç kan pencereden dosyan n kaydedilme yeri ve dosya ismi seçilir (Resim2.3) ifrelikaydetme Resim2.3:Dosyay farkl kaydetmevekaydetmeseçenekleri Kaydetti imiz bir çal ma sayfas n n ba kas taraf ndan aç lmas n istemiyorsak açma parolas, görüntülenmesini istiyor ancak de i tirilmesini istemiyorsak de i tirme parolas koyulabilir. Parola koyma i lemine Farkl Kaydet penceresinde gelen s ras yla Araçlar Genel Seçenekler menüsünden ula abiliriz. Bir parola verdi imizde Elektronik Tablolama Program verilen parolay tekrar girerek onaylamam z isteyecektir. 15

14 2.5.2.Kay ttürünüde i tirme Resim2.4: ifrelikaydetmeseçenekleri Elektronik Tablolama Program çal ma kitab n kaydederken önceki sürümlerinde açmak ya da Web üzerinde yay nlamak için farkl türlerde kaydetme seçenekleri sunar. Farkl Kaydet penceresinden ula labilecek kay t türleri resim 2.3 de gösterilmi tir. 16

15 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET lembasamaklar Haz rlad n z bir tabloyu kaydediniz ve tekrar aç n z. Haz rlad n z bir tabloyu ifreli kaydederek bir arkada n zdan açmas n isteyiniz. Öneriler Dosya ad na ve kaydetti iniz dizine dikkat ediniz. ifreyi unutmamal s n z. 17

16 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME ÖLÇMEVEDE ERLEND RME A a daki cümleleri do ru veya yanl olarak de erlendiriniz. 1. (...) Dosya menüsünden Yeni komutuna t klad n zda ekran n sol k sm nda Görev bölmesi aç lmadan yeni dosya aç l r. 2. (...) Bir dosyay aç p üzerinde çal t ktan sonra kapatmak isterseniz her zaman bize de i iklikleri kaydetmek isteyip istemedi imizi soracakt r. 3. (...) Farkl Kaydetmenin amaçlar ndan biri dosyan n bir yede ini olu turmakt r. 4. (...) Dosya açma parolas verildi inde do ru parola girilmeden dosya görüntülenemez. 5. (...) Dosyay kaydederken kay t türü olarak Web Sayfas seçilebilir. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz di er faaliyete geçiniz. 18

17 Ö RENMEFAAL YET 3 AMAÇ Ö RENMEFAAL YET -3 Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda hücrelerde seçme, veri girme, düzenleme, kopyalama ve ta ma i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Clipboard hakk nda ara t rma yap n z. Mouse göstergecinin farkl ekillerde olmas n n anlamlar n ara t r n z. Ara t rma i lemleri için; nternet ortam, bilgisayar yaz l m kitaplar ve bilgisayar dergilerinden faydalanabilirsiniz. 3.HÜCRELERLEÇALI MA Elektronik Tablolama Program nda veriler hücre ad verilen bölümlere girilir. Hücreler üzerinde yap lacak tüm i lemlere hakim olarak daha nitelikli tablolar haz rlayabiliriz. 3.1.HücreleriSeçme Elektronik Tablolama Program nda hücreler üzerinde i lemler yapmadan önce hücreleri seçme i lemi yap lmal d r. Hücrelerin biri ya da bir grubu seçildikten sonra uygulanan komutlar bu hücreler üzerinde geçerli olacakt r BirveyaBirdenFazlaHücreSeçme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreyi seçmek için üzerine t klayabilir, ok tu lar ile üzerine gidebilir ya da hücre adresini biliyorsak Düzen menüsünden Git komutunu vererek seçebiliriz. Yan yana olan birden fazla hücreyi seçmek için ise farenin sol butonuna bas larak seçilecek alan taranmal d r. Ayr ca ok tu lar seçime ba lanacak hücreye konumlan p Shift tu una bas yorken ok tu lar ile seçim yap lacak yöne do ru ilerlemekle de yap labilir. Bu konu ile ilgili i lem ad mlar modül ekinde detayl olarak gösterilmi tir. Resim3.1:Seçilmi birdenfazlahücre 19

18 3.1.2.Biti ikolmayanhücreleri,sat rlar,sütunlar Seçme Elektronik Tablolama Program nda birbirini takip etmeyen hücreler üzerinde i lem yapmak için seçme i lemi yap labilir. Bu i lem s ras nda CTRL tu una sürekli olarak basmal y z.ctrl tu una bas l yken ba ms z olarak t klanan her hücre seçilir. Ayr ca sat r ve sütun isimleri t klan rsa bu sat r veya sütunda bulunan bütün hücreler seçilir. Bu i lem s ras nda CTRL tu una bas l yorsa farkl sat r ve sütunlar seçime dahil edilebilir. Bu konu ile ilgili i lem ad mlar modül ekinde detayl olarak gösterilmi tir BelirliVerileri çerenhücreleriseçme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye girilen farkl türde veriler vard r. Bunlarsabitveriler (say veya metin türünde olabilir),formüller (farkl türde formüller) ve aç klamalard r. Bunlar n d nda bir grup hücreye çe itli biçimlendirmeler de uygulanabilir. E er seçme i lemi yukarda bahsedilen kriterlerin birine göre otomatik olarak yap lacaksa Düzen menüsündengit Özel seçene i seçilerek Resim 3.2 de görünenözelgit penceresi kullan l r. Bu pencere üzerinde seçilmek istenen hücreleri gösteren seçenek i aretlendi inde sayfa üzerinde ilgili hücrelerin seçildi i gözlenir HücreveAlanlar simlendirme Resim3.2:Belirliverileriiçerenhücrelerinseçimi Hücreler veya hücre aral klar Elektronik Tablolama Program taraf ndan sat r ve sütun isimleri kullan larak otomatik olarak isimlendirilir. lerde kullanaca m z formüllerde de bu isimler kullan l r. Ancak bu isimlendirmelerin ak lda kalmas zordur (D6 veya D5:F7 gibi) Harf ve rakam çiftinden olu an bu isimlendirme yerine istedi imiz ismi kullanabiliriz. 20

19 Yeni verdi imiz ismi formüller içinde de kullanabiliriz. Önce istenen hücre ya da hücre aral k seçilir daha sonra sat r ve sütun adlar n n kesi ti i noktada olan adres kutusuna (sayfan n en sol ve üstünde) istenen yeni isim yaz l r. Modül ekindeki videoyu seyrediniz Sayfa Seçme Resim3.3:Hücrelereisimverme Elektronik Tablolama Program nda haz rlad m z kitap birden fazla sayfadan olu uyorsa istenilen sayfay seçmek için Resim 1.1 de gösterilen sayfa isimlerinden istenen bir tanesi t klan r. Böylece istenen sayfa seçilir. Bir sayfan n içindeki tüm hücreleri seçmek için ise sat r ve sütun adlar n n kesi ti i yerde bulunan isimsiz hücre t klan r. 3.2.HücrelereVeriGirme Elektronik Tablolama Program nda hücrelere veriler a a da anlat lan yöntemlerle girilir. Bu konuyu modül ekindeki videolardan daha iyi anlayabilirsiniz Çal masayfas HücrelerineVeriGirme Elektronik Tablolama Program nda bir hücre seçildikten sonra klavyeden veri giri i yap l r. Daha sonraenter tu una bas larak giri i lemi sonland r l r. Bir hücre seçildikten sonra formül çubu u t klanarak da veri giri i benzer ekilde yap labilir BirdenFazlaHücreyeAyn VeriyiGirme Elektronik Tablolama Program nda birden fazla hücreye veri girmek için yukarda anlat lan yöntemlerle hücreler seçilir ve formül çubu u t klanarak istenen veri formül çubu una yaz l r.ctrl+enter tu lar na birlikte bas l nca birçok hücreye veri girilmi tir Sürükleme YöntemiileVeri Girme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye veri girildi inden hücrenin sa alt kö esinde fare bekletilirse fare göstergeci ekil de i tirir. Bu s rada farenin sol butona bas l olarak fare kayd r l rsa ilk hücreye yaz lan veriler di er hücrelerde girilmi olur. 21

20 3.2.4.ÖzelVeriListeleriniKullanmaveOlu turma Elektronik Tablolama Program nda Özel veri serisi, bir sütunu tekrarlanan bir biçimde (örne in, Kuzey, Güney, Do u, Bat ) doldurmada kullan lan bir veri tak m d r. Çal ma sayfas nda listeledi iniz varolan ö elerden özel bir veri serisi olu turabilirsiniz veya yeni listeler ekleyebilirsiniz. Veri listesi olarak kullanmak istedi iniz ögelerin listesini giriniz ve listeyi çal ma sayfas nda seçiniz. Araçlar menüsünden Seçenekler'i t klay n z, sonra Özel Listeler sekmesini t klay n z. Seçili listeyi kullanmak için, Veri Al' t klay n z veya yeni bir liste yazmak için, Özel listeler kutusunda Yeni liste'yi seçiniz, sonra girdileri ilk girdiden ba lamak üzere Liste girdileri kutusuna yaz n z. Her bir girdiden sonra ENTER tu una bas n z veya girdileri aralar na virgül koyarak yan yana yaz n z. Liste tamamlan ncaekle'yi t klay n z. Böylece yeni veri listesi olu turabilirsiniz. Elektronik Tablolama Program nda haz r olan bir listeyi kullanmak için ilk iki verisini girdikten sonra bu verileri seçiniz ve sürükle-b rak yöntemiyle di er hücrelere verileri ta y n z. Resim3.4:Özelverilistesiekleme Resim3.5:Özelveri listenikullanmak TemelAritmetikFormülGiri i Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye aritmetiksel formül girmek için hücreye girilecek formülün ba na e ittir ( = ) i areti konulmal d r. Daha sonra istenen formül veya aritmetiksel i lem yaz labilir. Aritmetiksel i lemlerde ve formüllerde hücre isimleri veya adresleri bir de i ken gibi kullan labilir. 22

21 3.3.HücreleriDüzenleme Resim3.6:Aritmetikselformülgiri i Elektronik Tablolama Program nda veri girilmi hücreler üzerinde düzenleme i lemleri yap labilir. Bu düzenleme i lemleri hücrenin kendisi veya içindeki veri üzerinde olabilir. Modül ekinden ilgili videolar seyrederek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz Hücre çeri inisilme Elektronik Tablolama Program nda bir hücrenin veya bir grup hücrenin içindeki veriyi silmek için önce hücreler seçilir vedel tu una bas l r Hücre çeri inidüzenleme Elektronik Tablolama Program nda bir hücrenin içindeki veriyi düzenlemek için öncelikle fare ile hücre üzerinde çift t klama yap l r veya hücre üzerinde tek t klama yap ld ktan sonra formül çubu u t klan r daha sonra düzeltme i lemi için imlecin konumu ok tu lar ile hücre içindeki veri üzerinde de i tirilir HücreleriBirle tirme Hücre birle tirme, bir grup hücreye tek veri yazmak veya görsel olarak tabloyu düzenlemek amac ile yap l r. Elektronik Tablolama Program nda birle tirilecek hücrelerin öncelikle seçilmesi gerekir. Ancak birbirini takip eden hücreler birle tirilebilir. Hücreler seçildikten sonra Biçimlendirme Araç çubu undaki Birle tir ve Ortala ( ) butonuna bas l r veya s ras ile Biçim Hücreler seçilir ve Hizalama sekmesinde olan Hücreleri Birle tir seçene i t klan r Hücre,Sat rvesütunekleme Elektronik Tablolama Program nda sa buton menüsü ile birçok i leme k sa yoldan ula abiliriz. Ekleme i lemleri de kolayl kla sa buton menüsünde gelenekle seçene i ile yap labilir. Sa buton menüsü hangi bölüm üzerinde t klan rsa o bölüm üzerinde yap labilecek i lemlere göre ekillenir. 23

22 E er bir hücre üzerinde Sa Buton Ekle seçilirse hücre ekleme, bir sat r ismi üzerinde seçilirse sat r ekleme ve bir sütun üzerinde seçilirse sütun ekleme i lemi gerçekle ir. sat r ve sütun eklemelerinde sat r ve sütunlar a a ya ve sa a kayarken hücre eklemede kayma yönünü veya eklini kullan c seçer (Resim 3.6). Resim3.6:Hücreeklemeseçenekleri Hücre,Sat rvesütunsilme Silme i lemleri sa buton menüsünde gelens L seçene i ile yap labilir. Sa buton menüsü hangi bölüm üzerinde sa butona t klan rsa o bölüm üzerinde yap labilecek i lemlere göre ekillenir. E er bir hücre üzerindesa Buton Sil seçilirse hücre silme, bir sat r ismi üzerinde seçilirse sat r silme ve bir sütun üzerinde seçilirse sütun silme i lemi gerçekle ir. Sat r ve sütun simgelerinde sat r ve sütunlar yukar ve sola kayarken hücre silmede kayma yönünü veya eklini kullan c seçer Bir lemigerialmaveyayenileme Elektronik Tablolama Program nda yap lan her i lem dosya kaydedilinceye kadar saklan r. Bunun anlam dosyay kaydetmeden önceki bütün i lem ad mlar na ula labilir. Bir önceki i lem ad m na dönmek içingerial ve geri al nm bir i lemi tekrar uygulamak için Düzen menüsünden geri al nan i lemi yenile komutu kullan labilir VeriBulmaveyaDe i tirme Elektronik Tablolama Program nda sayfa içinde geçen bir ifadeyi bulmak ve onu ba ka bir ifade ile de i tirmek mümkündür.düzen menüsünden Bul seçene i ile bulma ve de i tirme i lemleri yap labilir. Resim 3.7 de sayfa içinde Dersin ifadesi bulunmu ve istenirse Versin ifadesi ile de i tirilecek. Resimde tümünü bul seçene i seçildi i için sayfa içinde bulunmak istenen ifadenin geçdi i tüm hücreler listelenmi tir. Bu liste üzerinden istenen sat r seçilerek de i tirme i lemi yap labilir. 24

23 Resim3.7:Bulvede i tir 3.4.VerileriKopyalamaveTa ma Kopyalama bir hücredeki de erin ba ka bir hücreye aynen aktar lmas d r. Ta ma ise bu aktarma i lemi s ras nda ilk hücredeki de erin silinmesidir. Kopyalama ve ta ma i lemleri seçili olan bir grup hücre üzerinde de yap labilir. Elektronik Tablolama Program nda veriler bir hücreden di erine kopyalanabilir veya ta nabilir Hücreleri,Sat rlar,sütunlar Kopyalama Kopyalanacak hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra klavyedenctrl+c (kopyala k sa yolu) tu lar na beraber bas l r (Kopyalama sat r veya sütun için yap lacaksa sat r veya sütun seçme i lemi yukarda bahsedildi i gibi yap l r). Daha sonra hedef hücre seçilerek Ctrl+V (yap t r k sa yolu) tu lar na beraber bas l r. Kopyalama i lemi Düzen menüsünden ve sa buton menüsünden de Kopyala ve Yap t r seçenekleri ile yap labilir Hücreleri,Sat rlar,sütunlar Ta ma Ta nacak hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra klavyeden Ctrl+X (Kes k sa yolu) tu lar na beraber bas l r (Kesme sat r veya sütun için yap lacaksa sat r veya sütun seçme i lemi yukarda bahsedildi i gibi yap l r). Daha sonra hedef hücre seçilerekctrl+v (yap t r k sa yolu) tu lar na beraber bas l r. Kesme i lemi düzen menüsünden ve sa buton menüsünden de Kes ve Yap t r seçenekleri ile yap labilir. 25

24 3.4.3.ÖzelYap t rma lemleri Ta ma veya kopyalama yap l rken kaynaktan al nan veriler (kopyalanan veriler) ve biçimler üzerinde seçme yap larak yap t rma i lemi gerçekle tirilebilir. Hatta kaynaktan al nan say sal veriler ile hedef üzerinde (verilerin yap t r ld alan) dört temel i lem bile yap labilir. Ek olarak Ba Yap t r ile kayna n de i mesi durumunda hedefin de de i mesi sa lanabilir. Özel yap t rma i lemi kullan lacaksa kopyalama ya da kesme i leminden sonra Yap t r yerine Özel Yap t r seçene idüzen ya da sa buton menüsünden seçilir. Ekrana gelen pencerede ( ekil 3.8) istenilen seçenekler i aretlenerek (Her bölümden yaln z biri seçilebilir) yap t rma i lemi tamamlan r. Resim3.8:Özelyap t r Çal masayfas n KopyalamaVeTa ma Elektronik Tablolama Program nda kullan lan sayfalar Resim 1.1 de gösterilmi tir. Bir sayfa ismi üzerinde sa buton ile t kland nda ç kan menüden Ta veyakopyala seçilir. Ç kan penceredenkopya olu tur seçene i seçilmez ise ta ma i lemi seçilirse kopyalama i lemi gerçekle tirilir. Ayr ca sayfan n yeni konumu da bir sayfa ismi seçilerek belirlenir. Ta ma veya kopyalama belirlenen sayfadan sonraya yap l r. Ayn anda birden fazla kitap ile çal l yorsa hedef kitap ismi de bu pencereden seçilebilir. Resim3.9:Sayfakopyalaveyata 26

25 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET lembasamaklar Derslerinizin isimlerinin ve bu derslerden ald n z notlar n bulundu u bir tablo haz rlay n z. Yaz l ve sözlülerin say s birden fazla olaca için bu sütunlar n ba l klar nda hücre birle tirme yap n z. Öneriler Verileri girerken ayn notu ald n z dersler için kopyalama ve yap t rma yöntemini kullan n z. Birle tirme araç çubu undan yap l rsa ortalamada yap lacakt r. kinci dönem için alaca n z notlar yazmak için yeni bir sayfa ekleyiniz. 100 ald n z bütün dersleri bulunuz. 27

26 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME ÖLÇMEVEDE ERLEND RME A a daki cümleleri do ru veya yanl olarak de erlendiriniz. 1. (...) Birden fazla hücre seçiminde ALT tu u kullan l r. 2. (...) Bir hücreyi isimlendirmek formüllerde kolay kullan m sa lar. 3. (...) Ctrl+Enter ile seçilen çok say da hücreye ayn veri girilir. 4. (...) Veri listeleri haz r olarak gelir ve kullan c lar n yenilerini eklemesi mümkün de ildir. 5. (...) Tüm formüller + i areti ile ba lamal d r. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz di er faaliyete geçiniz. 28

27 AMAÇ Ö RENMEFAAL YET -4 Gerekli atölye ortam ve materyaller sa land nda sayfa yap s n ayarlayabilecek ve sayfa yazd rma seçeneklerini kullanarak ç kt lar alabileceksiniz. ARA TIRMA Okul idaresinden Elektronik Tablolama Program nda haz rlanm ve yaz c dan ç kt al nm örnekler isteyerek inceleyiniz. Yaz c lar hakk nda ara t rma yap n z. 4.ÇALI MASAYFASIAYARLARIVE YAZDIRMASEÇENEKLER Elektronik Tablolama Program nda haz rlanan tablolar sayfa yap lar düzenlenerek yaz c dan ç kt olarak al n r. Elektronik Tablolama Program n n temel kullan m amac da budur. Modül ekindeki ilgili videolar seyrederek konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. 4.1.Çal masayfas Ayarlar Ö RENMEFAAL YET -4 Elektronik Tablolama Program nda sayfan n boyut, kenar bo luklar vb. ayarlar na Dosya menüsündensayfayap s seçene inden ula l r. Bu pencerenin iki sekmesi a a daki resimlerde gösterilmi tir. Resim4.1:Sayfaayarlar Resim4.2:Kenarbo luklar ayarlar Sayfa Yönü Resim 4.1 de görüldü ü gibi sayfa yaz c dan yatay veya dikey al nmak üzere ayarlanabilir. Bu seçenek yapaca m z tablonun ebatlar na göre ayarlan r. ayet tablomuzun boyu enine göre daha uzun olacaksa sayfa yap s dikey olarak seçilmelidir. 29

28 Sayfa Boyutu Resim 4.1 de görüldü ü gibi kâ t boyutu daha önceden standart kabul edilen ölçülerden biri (A4, A3 vb.) olarak seçilebilir KenarBo luklar Elektronik Tablolama Program nda haz rlanan tablolar yaz c dan ç kt al n rken sayfan n kenarlar ndan bo luk b rak labilir. Bu bo luklar cilt yap m vb. amaçlarla kullan labilir. Ayr ca kenar bo luklar sayfan n daha güzel görülmesini sa lar. Kenar bo luklar n n verilmesinin teknik bir nedeni de baz yaz c lar n sayfan n uç noktalar na bask yapmamas d r. Resim 4.2 de görülece i gibi sayfan n üzerinde dört temel kenar bo lu u vard r. Üst bilgi ve Alt bilgi bo lu u sayfan n kullan labilen alanlar d r. Bu alanlara çe itli bilgiler yaz labilir. 4.2.Çal masayfas Ekleme,SilmeveAdDe i tirme Resim4.3:Sayfalarüzerindeaç lansa tu menüsü Elektronik Tablolama Program nda bir sayfa isminin üzerinde sa tu t klanarak aç lan menü yard m ile yeni sayfa eklemek, silmek ve yeniden adland rmak mümkündür. Silme i lemi seçilirse ve sayfa bo de ilse veri kayb olaca n belirten uyar penceresi gelecektir. Yeniden adland rma i lemi sayfa ad çift t klanarak da yap labilir. Ekle seçene i ise ekrana bir pencere getirir. Bu pencereden bo sayfa ya da haz r ablonlar eklenebilir. 4.3.Çal masayfas Yazd rmaayarlar Elektronik Tablolama Program nda haz rlanan tablolar bilgisayar sistemimize ba l yaz c dan bas l rken baz ayarlar yapmam za olanak tan r. Bas lacak sayfa say s veya aral bunlara örnek olarak verilebilir. Resim 4.4 tedosya menüsünden yazd r seçildikten sonra ekrana gelen pencere verilmi tir. Bu pencerede yaz c ayarlar ile sistemimize ba l olan yaz c y tan mlar z. Yazd rma aral bölümünden aktif olan sayfan n tümünü veya belirli sayfalar n bast rmak üzere seçebiliriz. Kopya say s ile yazd r lan belgenin ço alt lmas n ve birden fazla kopya say s oldu unda kopyalar n yerle iminiharmanla seçene i ile ayarlar z. Harmanla seçene i seçili de ilse her kopyan n ayn numaral sayfalar n pe pe e yazd racakt r. 30

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I çindekiler Kartlar n Tan mlanmas... 2 Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?)...7 Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m?

Neden Max. Max bir kere çal t sonra hata verdi yada sa lam kuruldu ama hiç çal mad, ne yapay m? 3D Studio Max 3D Studio Max dünyada en çok kullan lan üç boyutlu grafik ve animasyon program d r. Üç boyutlu programlar ile filmlerde ve reklamlarda gördü ünüz birçok görsel efekt yap labilir. Bu alandaki

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı