1.PENCEREELEMANLARI VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.PENCEREELEMANLARI VE"

Transkript

1 Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama program n n nas l kuruldu unu ara t r n z. Microsoft Windows i letim sisteminin standart pencere elemanlar hakk nda bilgi toplay n z. Ara t rma i lemleri için; Internet ortam, bilgisayar yaz l m kitaplar ve bilgisayar dergilerinden faydalanabilirsiniz. 1.PENCEREELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEMEB Ç MLER 1.1.EkranGörüntüsüAç klama Elektronik Tablolama Program n n çal ma alan sat r ve sütunlar n kesi mesinden meydana gelen hücrelerden olu maktad r. Sat rlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edilir. Bir EXCEL çal ma alan toplam olarak sat r ve 256 sütundan meydana gelmektedir. Elektronik Tablolama Program nda her bir çal ma alan bir sayfa olarak adland r l rken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adland r l r. Bir EXCEL program kaç sayfadan meydana gelirse gelsin bunlar n tamam bir isim ad alt nda kaydedilir. Elektronik Tablolama Program n ba latt m zda program penceresi, çal maya ba lamam z için haz r olan bo bir çal ma kitab ile aç l r (Resim 1.1). Ekranda görünen elemanlar unlard r: Ba l kçubu u : Etkin çal ma kitab n n ad n içerir. Formülçubu u : Etkin hücredeki herhangi bir veri, formül çubu unda belirir. Menüçubu u : Tüm EXCEL komutlar, menü çubu undaki menülerde düzenlenir. 3

2 Araççubu u : S k kullan lan EXCEL komutlar na, araç çubuklar üzerinde düzenlenmi olan araç çubu u dü meleriyle ula labilir. Farei aretçisi : EXCEL yeni bir görevi yürütmeye haz r oldu unda fare i aretçisi bu ekli al r. Yürütmekte oldu unuz eyleme ba l olarak ekli de i ir. Aktif hücre girebiliriz. : Aktif hücre o an seçili olan hücredir.etkin hücreye verileri Sütunba l klar : Alfabetik harflerle gösterilen sütun isimleridir. Resim1.1:Elektroniktablolamaprogram anaekran Sat rba l klar : Say larla gösterilen sat r isimleridir. Durumçubu u : Durum çubu u, seçilen komutlar veya i lemler hakk ndaki bilgileri gösterir. Çal masayfalar : Her sayfa, birinden di erine geçmek için t klayabilece iniz bir sekme içerir; sayfalar n içeri ini an msaman z kolayla t rmak için onlar yeniden adland rabilirsiniz. Hücreadresleri : Bir sütunla bir sat r n kesi mesi bir hücre olu turur; her hücrenin sütun harfi ve sat r numaras ile belirlenen özgün bir adresi vard r. Örne in G16 hücresi, G sütunu ile 16. sat r n kesi ti i yerdir. 4

3 1.2.Çal masayfas GörüntüsünüDe i tirme Normal Resim1.2:Sayfagörünümüde i tirme Elektronik Tablolama Program ile çal rken ekran n iki temel görünü ü vard r. Bu görünü lerin aras nda geçi yapmak için Görünüm menüsünden Normal veya Sayfa Sonu Önizleme seçeneklerinden biri seçilir. Elektronik Tablolama Program n n ilk aç ld nda görünen biçimidir. Resim 1.1 de normal görünüm gösterilmi tir. Veri giri ine ve düzenlenmesine uygun bir görüntülenme biçimidir Sayfa Sonu Önizleme Elektronik Tablolama Program ile haz rlanm verilerin sayfa sayfa olarak görüntülenmesini sa lar. Bu görünü te sayfan n s n rlar n belirleyen MAV çizgileri sürükle-b rak yöntemi ile oynatarak sayfalar n ayr m(sayfalara bölünme) yerlerini de i tirebiliriz. Sayfa Sonu Önizleme ile ayn zamanda tablolar m z n yaz c dan ç kaca eklini de görürüz. Resim1.3:Sayfa sonu önizleme 5

4 1.3.ÖzelGörünümOlu turma Elektronik Tablolama Program kullan c lar isterlerse kendi görünümlerini olu turabilirler. Bu i lem içingörünüm menüsündenözelgörünümler seçildikten sonra ç kan ekrandan ekle seçilir ve ç kan yeni pencereden görünüm ad ve kapsam seçilerek i lem tamamlan r. Resim1.4:Görünümekleme 1.4.SayfaGörüntüsünüYak nla t rma Elektronik Tablolama Program n n tablolarda yaz lan yaz lar seçilen yaz punto büyüklü üne göre ve ekran çözünürlü üne göre farkl büyüklükte görüntülenir.kullan c n n kendisine uygun gelen büyüklü ü seçmesi içingörünüm menüsündenyak nla t r seçene i kullan l r. Bu pencereden daha önce belirlenmi oranlar seçilebilece i gibiözel seçene i ile kendi oran m z girebilir. Tablonun seçilen bir bölümünün tablo için ekranda ayr lan bölmeyi doldurmas n istiyorsakseçimis d r seçilmelidir. Resim1.5:Yak nla t rseçene i 1.5.Ekran Görünümünü Ayarlama Ekran görüntüsü üzerinde bulunmas n istedi imiz elemanlar belirleyebiliriz. Böylece ekran görünümünü daha çok ki iselle tirebiliriz. Ekran görüntüsünde a a da belirtilen ayarlar yap labilir. 6

5 1.5.1.SayfaSonlar Görünüm menüsünden,sayfasonuönizleme'yi t klat n z. Sayfa sonlar n görüntüleme: El ile eklenen sayfa sonlar düz çizgiler olarak görünür. Kesik çizgiler, Elektronik Tablolama Program n n sayfalar otomatik olarak böldü ü yerleri gösterir. Sayfa sonunu ta ma: Sayfa sonunu yeni bir konuma ta y n z. Otomatik bir kesmenin ta nmas, bu kesmeyi el ile kesmeye dönü türür. Dikey veya yatay sayfasonlar ekleme: Yatay veya dikey bir sayfa sonu eklemek istedi iniz yerin alt nda veya sa nda bir sat r veya sütun seçiniz, sa t klat p Sayfa Sonu Ekle'yi t klat n z. Sayfasonlar n kald rma: Sayfa sonunu yazd rma alan n n d na sürükleyiniz. El ile yap lan tüm sayfa sonlar n kald rmak için, çal ma sayfas ndaki herhangi bir hücreyi sa t klat ptümsayfasonlar n S f rla'y t klat n z Formüller Resim1.6:Sayfasonlar Elektronik Tablolama Program nda kullan lan formüllerin kendilerinin veya de erlerinin görüntülenmesini seçmek kullan c ya kalm t r. Resim 1.7 de Ortalama sütununda 15 say sal de eri yerine formül gösterilmi tir. Formüllerin görüntülenmesi için menülerden Araçlar Görünüm s ras takip edilerek Formüller seçene i i aretlenmelidir. 7

6 Resim1.7:Formülleringösterilmesivek lavuzçizgileriningizlenmesi K lavuzçizgileri Elektronik Tablolama Program nda kullan lan k lavuz çizgilerinin olmas ya da varsa rengini seçmek kullan c ya kalm t r. Resim 1.8 de Araçlar Görünüm seçenekleri verilmi tir. Kullan c, k lavuz çizgilerinin görüntülenmesini istiyorsa K lavuz çizgileri seçene ini i aretler ve bir renk seçer. Resim 1.1 de k lavuz çizgileri gösterilmi tir. Resim1.8:Araçlar-Seçenekler-Görünümseçenekleri 8

7 1.5.4.Sat rvesütunba l klar Elektronik Tablolama Program nda kullan lan sat r ve sütun ba l klar Araçlar menüsünden de i tirilebilir Kayd rmaçubuklar Resim1.9:Gizlenmi vegösterilmi sat rvesütunba l klar Elektronik Tablolama Program nda kayd rma çubuklar ile ekrana s mayan tablolar n görülmeyen k s mlar n görebiliriz. Yatay ve dikey kayd rma çubuklar Resim 1.1 de gösterilmi tir. Birçok görsel özellikte oldu u gibi kayd rma çubuklar n n görünümü s ras ile Araçlar seçene inden de i tirebiliriz(resim 1.8).. Kayd rma çubuklar kald r l nca i levlerini ok tu lar ile yapabiliriz DurumÇubu u Durum çubu u üzerinden Elektronik Tablolama Program hakk nda o anda yap lan i lem bilgisini al r z. E er ekranda daha fazla kullan lan alan istersek s ras ile Araçlar seçene inden durum çubu unu kald rabiliriz. Yatay ve Dikey kayd rma çubuklar ba ms z olarak kald r labilir (Resim 1.8) Sayfa Sekmeleri Sayfa sonu sekmeleri ile Elektronik Tablolama Program nda kullan lan birden fazla sayfa aras nda geçi i lemi yapar z. E er sadece bir sayfada çal acaksak ekrandan sayfa sekmeleri gereksizdir. Araçlar seçene inden kald r labilir veya gösterilebilir (Resim 1.8) AraçÇubuklar Araç Çubuklar Elektronik Tablolama Program n n çe itli i levlerine üzerindeki küçük simgelere t klamak yoluyla ula mam z sa layan yap lard r. Araç çubuklar nda benzer görevleri ça ran küçük simgelerin olmas esast r ancak kullan c lar kendi araç çubuklar n da yapabilir. Çok kullan lan i levleri bar nd ran araç çubuklar ekranda göstermek veya istenmeyenleri gizlemek için Görünüm menüsünden Araç Çubuklar ve aç lan alt menüden de istenen araç çubu u seçilir (Resim 1.9). 9

8 1.6.Çal mapenceresinibölme Resim1.10:Araççubuklar Elektronik Tablolama Program nda çal rken ilgili sayfan n ayn anda birden çok bölümünü kar la t rmal olarak ekranda görmek istersek Pencere menüsünden Böl seçilmelidir. Bu i lem yap l nca sayfa dört bölüme ayr l r ve sayfan n dört farkl bölümü ekranda görüntülenir. Bölümlerde ba ms z olarak hareket edilebilir. Yatayda ve dikeyde bölümlenme olmas n istenirse ilgili bölme çizgisi sütun veya sat r çizgilerine kadar kayd r lmal d r. Böylece ikiye bölünmü bir sayfa elde edilir (Resim 1.11). stenirsepencere menüsünden bölümlendirmeleri dondur seçilerek bölümlendirme çizgileri kald r labilir ve bölümlendirme alanlar sabitlenir. Resim1.10:Çal masayfas n bölümlendirme 10

9 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET lembasamaklar Bir arkada n zla elektronik tablolama program ekran ndaki bile enlerin adlar n bilme oyunu oynay n z. Bölünmü bir çal ma sayfas nda bölüntülerin tablo üzerinde birbirini takip eden bölümleri göstermesini sa lay n z. Öneriler Soru sorma ve cevap verme s ras n de i tirin. Ok tu lar n kullanabilirsiniz. 11

10 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME ÖLÇMEVEDE ERLEND RME A a daki cümleleri do ru veya yanl olarak de erlendiriniz. 1. (...) S k kullan lan EXCEL komutlar na, araç çubuklar üzerinde düzenlenmi olan araç çubu u dü meleriyle ula labilir. 2. (...) Sütun ba l klar alfabetik s radad r. 3. (...) Sayfa görüntüsünü de i tirmek için Düzen menüsünden Normal veya Sayfa Sonu Önizleme seçeneklerinden biri seçilir. 4. (...) Elektronik Tablolama Program kullan c lar isterlerse kendi görünümlerini olu turabilir. 5. (...) K lavuz çizgilerini de i tirmek için Araçlar-Seçenekler-Görünüm seçenekleri kullan lmal d r. 6. (...) Çal ma sayfas n bölmek ayn anda iki belge ile çal mam z sa lar. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz di er faaliyete geçiniz. 12

11 Ö RENMEFAAL YET 2 AMAÇ Ö RENMEFAAL YET -2 Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda dosyalama i lemi yapabileceksiniz. ARA TIRMA Verilerin saklanmas n n önemini ara t r n z. Ara t rma i lemleri için; Internet ortam, bilgisayar yaz l m kitaplar ve dergilerinden faydalanabilirsiniz bilgisayar 2.DOSYALAMA LEMLER Elektronik Tablolama Program ile haz rlanan tablolar n saklanmas ve saklanm dosyalar n aç lmas için dosyalama i lemleri kullan l r. 2.1.YeniDosyaAçma Dosya menüsündenyeni komutuna t klad n zda ekran n sol k sm nda görev bölmesi aç lacakt r. Görev bölmesinden "Bo Çal ma Kitab " komutuna t klad n zda ekranda "Kitap..." isminde yeni bir Excel çal ma sayfas aç lacakt r. Yeni komutu ayn zamanda Standart Araç Çubu unda da bulunmaktad r. E er buradaki Yeni simgesine t klarsan z herhangi bir menü ya da pencere aç lmadan varsay lan standartlarda bir Excel Çal ma Kitab aç lacakt r. Resim 2.1 de dosya menüsü seçenekleri ve görev bölmesi gösterilmi tir. Resim2.1:Dosya menüsü ve görev bölmesi 13

12 2.2.VarOlanBirDosyay Açma Bir Elektronik Tablolama Program Çal ma Kitab n açmak için kullan l r. Bu komutun Yeni komutu ile bir benzerli i yoktur. Yeni komutu ile yeni ve bo bir Excel Çal ma Kitab olu turulurken, Aç komutu ile daha önce haz rlanm ve kaydedilmi bir Excel çal ma kitab na ula l r ve aç l r. Aç komutu verildikten sonra gelen pencerede aç lmak istenen sayfa veya sayfalar n (CTRL tu una bas l olarak çok say da isim seçilebilir) ismi seçilir veaç butonuna bas l r. 2.3.Dosyay Kapatma Resim2.2:Dosyaaçmak Kullanmakta oldu umuz çal ma kitab n kapatmak içindosya menüsünden Kapat seçilmelidir. E er çal ma kitab üzerinde bir de i iklik yap lm ise kaydetme seçenekleri görüntülenecektir. 2.4.DosyaKaydetme Kullanmakta oldu umuz çal ma kitab üzerinde yap lan son de i iklikleri saklamak için Dosya menüsünden Kaydet seçilir. Çal ma kitab e er ilk defa kaydedilecekse yani dosyaya kay t yeri ve ad verilmemi se Farkl Kaydet seçene i otomatik olarak aktif olacakt r. E er çal ma kitab daha önce kaydedilmi ise ekranda bir de i iklik olmadan kaydetme i lemi yap lacakt r. 14

13 2.5.Dosyay Farkl Kaydetme Kullanmakta oldu umuz çal ma kitab ilk defa kaydedilecekse veya daha önce kaydedilmesine ra men farkl isimle ya da farkl bir klasöre bir kopyas olu turulacaksa Dosya menüsündenfarkl Kaydet Seçilir. Ç kan pencereden dosyan n kaydedilme yeri ve dosya ismi seçilir (Resim2.3) ifrelikaydetme Resim2.3:Dosyay farkl kaydetmevekaydetmeseçenekleri Kaydetti imiz bir çal ma sayfas n n ba kas taraf ndan aç lmas n istemiyorsak açma parolas, görüntülenmesini istiyor ancak de i tirilmesini istemiyorsak de i tirme parolas koyulabilir. Parola koyma i lemine Farkl Kaydet penceresinde gelen s ras yla Araçlar Genel Seçenekler menüsünden ula abiliriz. Bir parola verdi imizde Elektronik Tablolama Program verilen parolay tekrar girerek onaylamam z isteyecektir. 15

14 2.5.2.Kay ttürünüde i tirme Resim2.4: ifrelikaydetmeseçenekleri Elektronik Tablolama Program çal ma kitab n kaydederken önceki sürümlerinde açmak ya da Web üzerinde yay nlamak için farkl türlerde kaydetme seçenekleri sunar. Farkl Kaydet penceresinden ula labilecek kay t türleri resim 2.3 de gösterilmi tir. 16

15 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET lembasamaklar Haz rlad n z bir tabloyu kaydediniz ve tekrar aç n z. Haz rlad n z bir tabloyu ifreli kaydederek bir arkada n zdan açmas n isteyiniz. Öneriler Dosya ad na ve kaydetti iniz dizine dikkat ediniz. ifreyi unutmamal s n z. 17

16 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME ÖLÇMEVEDE ERLEND RME A a daki cümleleri do ru veya yanl olarak de erlendiriniz. 1. (...) Dosya menüsünden Yeni komutuna t klad n zda ekran n sol k sm nda Görev bölmesi aç lmadan yeni dosya aç l r. 2. (...) Bir dosyay aç p üzerinde çal t ktan sonra kapatmak isterseniz her zaman bize de i iklikleri kaydetmek isteyip istemedi imizi soracakt r. 3. (...) Farkl Kaydetmenin amaçlar ndan biri dosyan n bir yede ini olu turmakt r. 4. (...) Dosya açma parolas verildi inde do ru parola girilmeden dosya görüntülenemez. 5. (...) Dosyay kaydederken kay t türü olarak Web Sayfas seçilebilir. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz di er faaliyete geçiniz. 18

17 Ö RENMEFAAL YET 3 AMAÇ Ö RENMEFAAL YET -3 Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda hücrelerde seçme, veri girme, düzenleme, kopyalama ve ta ma i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Clipboard hakk nda ara t rma yap n z. Mouse göstergecinin farkl ekillerde olmas n n anlamlar n ara t r n z. Ara t rma i lemleri için; nternet ortam, bilgisayar yaz l m kitaplar ve bilgisayar dergilerinden faydalanabilirsiniz. 3.HÜCRELERLEÇALI MA Elektronik Tablolama Program nda veriler hücre ad verilen bölümlere girilir. Hücreler üzerinde yap lacak tüm i lemlere hakim olarak daha nitelikli tablolar haz rlayabiliriz. 3.1.HücreleriSeçme Elektronik Tablolama Program nda hücreler üzerinde i lemler yapmadan önce hücreleri seçme i lemi yap lmal d r. Hücrelerin biri ya da bir grubu seçildikten sonra uygulanan komutlar bu hücreler üzerinde geçerli olacakt r BirveyaBirdenFazlaHücreSeçme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreyi seçmek için üzerine t klayabilir, ok tu lar ile üzerine gidebilir ya da hücre adresini biliyorsak Düzen menüsünden Git komutunu vererek seçebiliriz. Yan yana olan birden fazla hücreyi seçmek için ise farenin sol butonuna bas larak seçilecek alan taranmal d r. Ayr ca ok tu lar seçime ba lanacak hücreye konumlan p Shift tu una bas yorken ok tu lar ile seçim yap lacak yöne do ru ilerlemekle de yap labilir. Bu konu ile ilgili i lem ad mlar modül ekinde detayl olarak gösterilmi tir. Resim3.1:Seçilmi birdenfazlahücre 19

18 3.1.2.Biti ikolmayanhücreleri,sat rlar,sütunlar Seçme Elektronik Tablolama Program nda birbirini takip etmeyen hücreler üzerinde i lem yapmak için seçme i lemi yap labilir. Bu i lem s ras nda CTRL tu una sürekli olarak basmal y z.ctrl tu una bas l yken ba ms z olarak t klanan her hücre seçilir. Ayr ca sat r ve sütun isimleri t klan rsa bu sat r veya sütunda bulunan bütün hücreler seçilir. Bu i lem s ras nda CTRL tu una bas l yorsa farkl sat r ve sütunlar seçime dahil edilebilir. Bu konu ile ilgili i lem ad mlar modül ekinde detayl olarak gösterilmi tir BelirliVerileri çerenhücreleriseçme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye girilen farkl türde veriler vard r. Bunlarsabitveriler (say veya metin türünde olabilir),formüller (farkl türde formüller) ve aç klamalard r. Bunlar n d nda bir grup hücreye çe itli biçimlendirmeler de uygulanabilir. E er seçme i lemi yukarda bahsedilen kriterlerin birine göre otomatik olarak yap lacaksa Düzen menüsündengit Özel seçene i seçilerek Resim 3.2 de görünenözelgit penceresi kullan l r. Bu pencere üzerinde seçilmek istenen hücreleri gösteren seçenek i aretlendi inde sayfa üzerinde ilgili hücrelerin seçildi i gözlenir HücreveAlanlar simlendirme Resim3.2:Belirliverileriiçerenhücrelerinseçimi Hücreler veya hücre aral klar Elektronik Tablolama Program taraf ndan sat r ve sütun isimleri kullan larak otomatik olarak isimlendirilir. lerde kullanaca m z formüllerde de bu isimler kullan l r. Ancak bu isimlendirmelerin ak lda kalmas zordur (D6 veya D5:F7 gibi) Harf ve rakam çiftinden olu an bu isimlendirme yerine istedi imiz ismi kullanabiliriz. 20

19 Yeni verdi imiz ismi formüller içinde de kullanabiliriz. Önce istenen hücre ya da hücre aral k seçilir daha sonra sat r ve sütun adlar n n kesi ti i noktada olan adres kutusuna (sayfan n en sol ve üstünde) istenen yeni isim yaz l r. Modül ekindeki videoyu seyrediniz Sayfa Seçme Resim3.3:Hücrelereisimverme Elektronik Tablolama Program nda haz rlad m z kitap birden fazla sayfadan olu uyorsa istenilen sayfay seçmek için Resim 1.1 de gösterilen sayfa isimlerinden istenen bir tanesi t klan r. Böylece istenen sayfa seçilir. Bir sayfan n içindeki tüm hücreleri seçmek için ise sat r ve sütun adlar n n kesi ti i yerde bulunan isimsiz hücre t klan r. 3.2.HücrelereVeriGirme Elektronik Tablolama Program nda hücrelere veriler a a da anlat lan yöntemlerle girilir. Bu konuyu modül ekindeki videolardan daha iyi anlayabilirsiniz Çal masayfas HücrelerineVeriGirme Elektronik Tablolama Program nda bir hücre seçildikten sonra klavyeden veri giri i yap l r. Daha sonraenter tu una bas larak giri i lemi sonland r l r. Bir hücre seçildikten sonra formül çubu u t klanarak da veri giri i benzer ekilde yap labilir BirdenFazlaHücreyeAyn VeriyiGirme Elektronik Tablolama Program nda birden fazla hücreye veri girmek için yukarda anlat lan yöntemlerle hücreler seçilir ve formül çubu u t klanarak istenen veri formül çubu una yaz l r.ctrl+enter tu lar na birlikte bas l nca birçok hücreye veri girilmi tir Sürükleme YöntemiileVeri Girme Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye veri girildi inden hücrenin sa alt kö esinde fare bekletilirse fare göstergeci ekil de i tirir. Bu s rada farenin sol butona bas l olarak fare kayd r l rsa ilk hücreye yaz lan veriler di er hücrelerde girilmi olur. 21

20 3.2.4.ÖzelVeriListeleriniKullanmaveOlu turma Elektronik Tablolama Program nda Özel veri serisi, bir sütunu tekrarlanan bir biçimde (örne in, Kuzey, Güney, Do u, Bat ) doldurmada kullan lan bir veri tak m d r. Çal ma sayfas nda listeledi iniz varolan ö elerden özel bir veri serisi olu turabilirsiniz veya yeni listeler ekleyebilirsiniz. Veri listesi olarak kullanmak istedi iniz ögelerin listesini giriniz ve listeyi çal ma sayfas nda seçiniz. Araçlar menüsünden Seçenekler'i t klay n z, sonra Özel Listeler sekmesini t klay n z. Seçili listeyi kullanmak için, Veri Al' t klay n z veya yeni bir liste yazmak için, Özel listeler kutusunda Yeni liste'yi seçiniz, sonra girdileri ilk girdiden ba lamak üzere Liste girdileri kutusuna yaz n z. Her bir girdiden sonra ENTER tu una bas n z veya girdileri aralar na virgül koyarak yan yana yaz n z. Liste tamamlan ncaekle'yi t klay n z. Böylece yeni veri listesi olu turabilirsiniz. Elektronik Tablolama Program nda haz r olan bir listeyi kullanmak için ilk iki verisini girdikten sonra bu verileri seçiniz ve sürükle-b rak yöntemiyle di er hücrelere verileri ta y n z. Resim3.4:Özelverilistesiekleme Resim3.5:Özelveri listenikullanmak TemelAritmetikFormülGiri i Elektronik Tablolama Program nda bir hücreye aritmetiksel formül girmek için hücreye girilecek formülün ba na e ittir ( = ) i areti konulmal d r. Daha sonra istenen formül veya aritmetiksel i lem yaz labilir. Aritmetiksel i lemlerde ve formüllerde hücre isimleri veya adresleri bir de i ken gibi kullan labilir. 22

21 3.3.HücreleriDüzenleme Resim3.6:Aritmetikselformülgiri i Elektronik Tablolama Program nda veri girilmi hücreler üzerinde düzenleme i lemleri yap labilir. Bu düzenleme i lemleri hücrenin kendisi veya içindeki veri üzerinde olabilir. Modül ekinden ilgili videolar seyrederek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz Hücre çeri inisilme Elektronik Tablolama Program nda bir hücrenin veya bir grup hücrenin içindeki veriyi silmek için önce hücreler seçilir vedel tu una bas l r Hücre çeri inidüzenleme Elektronik Tablolama Program nda bir hücrenin içindeki veriyi düzenlemek için öncelikle fare ile hücre üzerinde çift t klama yap l r veya hücre üzerinde tek t klama yap ld ktan sonra formül çubu u t klan r daha sonra düzeltme i lemi için imlecin konumu ok tu lar ile hücre içindeki veri üzerinde de i tirilir HücreleriBirle tirme Hücre birle tirme, bir grup hücreye tek veri yazmak veya görsel olarak tabloyu düzenlemek amac ile yap l r. Elektronik Tablolama Program nda birle tirilecek hücrelerin öncelikle seçilmesi gerekir. Ancak birbirini takip eden hücreler birle tirilebilir. Hücreler seçildikten sonra Biçimlendirme Araç çubu undaki Birle tir ve Ortala ( ) butonuna bas l r veya s ras ile Biçim Hücreler seçilir ve Hizalama sekmesinde olan Hücreleri Birle tir seçene i t klan r Hücre,Sat rvesütunekleme Elektronik Tablolama Program nda sa buton menüsü ile birçok i leme k sa yoldan ula abiliriz. Ekleme i lemleri de kolayl kla sa buton menüsünde gelenekle seçene i ile yap labilir. Sa buton menüsü hangi bölüm üzerinde t klan rsa o bölüm üzerinde yap labilecek i lemlere göre ekillenir. 23

22 E er bir hücre üzerinde Sa Buton Ekle seçilirse hücre ekleme, bir sat r ismi üzerinde seçilirse sat r ekleme ve bir sütun üzerinde seçilirse sütun ekleme i lemi gerçekle ir. sat r ve sütun eklemelerinde sat r ve sütunlar a a ya ve sa a kayarken hücre eklemede kayma yönünü veya eklini kullan c seçer (Resim 3.6). Resim3.6:Hücreeklemeseçenekleri Hücre,Sat rvesütunsilme Silme i lemleri sa buton menüsünde gelens L seçene i ile yap labilir. Sa buton menüsü hangi bölüm üzerinde sa butona t klan rsa o bölüm üzerinde yap labilecek i lemlere göre ekillenir. E er bir hücre üzerindesa Buton Sil seçilirse hücre silme, bir sat r ismi üzerinde seçilirse sat r silme ve bir sütun üzerinde seçilirse sütun silme i lemi gerçekle ir. Sat r ve sütun simgelerinde sat r ve sütunlar yukar ve sola kayarken hücre silmede kayma yönünü veya eklini kullan c seçer Bir lemigerialmaveyayenileme Elektronik Tablolama Program nda yap lan her i lem dosya kaydedilinceye kadar saklan r. Bunun anlam dosyay kaydetmeden önceki bütün i lem ad mlar na ula labilir. Bir önceki i lem ad m na dönmek içingerial ve geri al nm bir i lemi tekrar uygulamak için Düzen menüsünden geri al nan i lemi yenile komutu kullan labilir VeriBulmaveyaDe i tirme Elektronik Tablolama Program nda sayfa içinde geçen bir ifadeyi bulmak ve onu ba ka bir ifade ile de i tirmek mümkündür.düzen menüsünden Bul seçene i ile bulma ve de i tirme i lemleri yap labilir. Resim 3.7 de sayfa içinde Dersin ifadesi bulunmu ve istenirse Versin ifadesi ile de i tirilecek. Resimde tümünü bul seçene i seçildi i için sayfa içinde bulunmak istenen ifadenin geçdi i tüm hücreler listelenmi tir. Bu liste üzerinden istenen sat r seçilerek de i tirme i lemi yap labilir. 24

23 Resim3.7:Bulvede i tir 3.4.VerileriKopyalamaveTa ma Kopyalama bir hücredeki de erin ba ka bir hücreye aynen aktar lmas d r. Ta ma ise bu aktarma i lemi s ras nda ilk hücredeki de erin silinmesidir. Kopyalama ve ta ma i lemleri seçili olan bir grup hücre üzerinde de yap labilir. Elektronik Tablolama Program nda veriler bir hücreden di erine kopyalanabilir veya ta nabilir Hücreleri,Sat rlar,sütunlar Kopyalama Kopyalanacak hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra klavyedenctrl+c (kopyala k sa yolu) tu lar na beraber bas l r (Kopyalama sat r veya sütun için yap lacaksa sat r veya sütun seçme i lemi yukarda bahsedildi i gibi yap l r). Daha sonra hedef hücre seçilerek Ctrl+V (yap t r k sa yolu) tu lar na beraber bas l r. Kopyalama i lemi Düzen menüsünden ve sa buton menüsünden de Kopyala ve Yap t r seçenekleri ile yap labilir Hücreleri,Sat rlar,sütunlar Ta ma Ta nacak hücre ya da hücre grubu seçildikten sonra klavyeden Ctrl+X (Kes k sa yolu) tu lar na beraber bas l r (Kesme sat r veya sütun için yap lacaksa sat r veya sütun seçme i lemi yukarda bahsedildi i gibi yap l r). Daha sonra hedef hücre seçilerekctrl+v (yap t r k sa yolu) tu lar na beraber bas l r. Kesme i lemi düzen menüsünden ve sa buton menüsünden de Kes ve Yap t r seçenekleri ile yap labilir. 25

24 3.4.3.ÖzelYap t rma lemleri Ta ma veya kopyalama yap l rken kaynaktan al nan veriler (kopyalanan veriler) ve biçimler üzerinde seçme yap larak yap t rma i lemi gerçekle tirilebilir. Hatta kaynaktan al nan say sal veriler ile hedef üzerinde (verilerin yap t r ld alan) dört temel i lem bile yap labilir. Ek olarak Ba Yap t r ile kayna n de i mesi durumunda hedefin de de i mesi sa lanabilir. Özel yap t rma i lemi kullan lacaksa kopyalama ya da kesme i leminden sonra Yap t r yerine Özel Yap t r seçene idüzen ya da sa buton menüsünden seçilir. Ekrana gelen pencerede ( ekil 3.8) istenilen seçenekler i aretlenerek (Her bölümden yaln z biri seçilebilir) yap t rma i lemi tamamlan r. Resim3.8:Özelyap t r Çal masayfas n KopyalamaVeTa ma Elektronik Tablolama Program nda kullan lan sayfalar Resim 1.1 de gösterilmi tir. Bir sayfa ismi üzerinde sa buton ile t kland nda ç kan menüden Ta veyakopyala seçilir. Ç kan penceredenkopya olu tur seçene i seçilmez ise ta ma i lemi seçilirse kopyalama i lemi gerçekle tirilir. Ayr ca sayfan n yeni konumu da bir sayfa ismi seçilerek belirlenir. Ta ma veya kopyalama belirlenen sayfadan sonraya yap l r. Ayn anda birden fazla kitap ile çal l yorsa hedef kitap ismi de bu pencereden seçilebilir. Resim3.9:Sayfakopyalaveyata 26

25 UYGULAMAFAAL YET UYGULAMAFAAL YET lembasamaklar Derslerinizin isimlerinin ve bu derslerden ald n z notlar n bulundu u bir tablo haz rlay n z. Yaz l ve sözlülerin say s birden fazla olaca için bu sütunlar n ba l klar nda hücre birle tirme yap n z. Öneriler Verileri girerken ayn notu ald n z dersler için kopyalama ve yap t rma yöntemini kullan n z. Birle tirme araç çubu undan yap l rsa ortalamada yap lacakt r. kinci dönem için alaca n z notlar yazmak için yeni bir sayfa ekleyiniz. 100 ald n z bütün dersleri bulunuz. 27

26 ÖLÇMEVEDE ERLEND RME ÖLÇMEVEDE ERLEND RME A a daki cümleleri do ru veya yanl olarak de erlendiriniz. 1. (...) Birden fazla hücre seçiminde ALT tu u kullan l r. 2. (...) Bir hücreyi isimlendirmek formüllerde kolay kullan m sa lar. 3. (...) Ctrl+Enter ile seçilen çok say da hücreye ayn veri girilir. 4. (...) Veri listeleri haz r olarak gelir ve kullan c lar n yenilerini eklemesi mümkün de ildir. 5. (...) Tüm formüller + i areti ile ba lamal d r. DE ERLEND RME Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Do ru cevap say n z belirleyerek kendinizi de erlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad n z sorularla ilgili konular faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara do ru cevap verdiyseniz di er faaliyete geçiniz. 28

27 AMAÇ Ö RENMEFAAL YET -4 Gerekli atölye ortam ve materyaller sa land nda sayfa yap s n ayarlayabilecek ve sayfa yazd rma seçeneklerini kullanarak ç kt lar alabileceksiniz. ARA TIRMA Okul idaresinden Elektronik Tablolama Program nda haz rlanm ve yaz c dan ç kt al nm örnekler isteyerek inceleyiniz. Yaz c lar hakk nda ara t rma yap n z. 4.ÇALI MASAYFASIAYARLARIVE YAZDIRMASEÇENEKLER Elektronik Tablolama Program nda haz rlanan tablolar sayfa yap lar düzenlenerek yaz c dan ç kt olarak al n r. Elektronik Tablolama Program n n temel kullan m amac da budur. Modül ekindeki ilgili videolar seyrederek konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. 4.1.Çal masayfas Ayarlar Ö RENMEFAAL YET -4 Elektronik Tablolama Program nda sayfan n boyut, kenar bo luklar vb. ayarlar na Dosya menüsündensayfayap s seçene inden ula l r. Bu pencerenin iki sekmesi a a daki resimlerde gösterilmi tir. Resim4.1:Sayfaayarlar Resim4.2:Kenarbo luklar ayarlar Sayfa Yönü Resim 4.1 de görüldü ü gibi sayfa yaz c dan yatay veya dikey al nmak üzere ayarlanabilir. Bu seçenek yapaca m z tablonun ebatlar na göre ayarlan r. ayet tablomuzun boyu enine göre daha uzun olacaksa sayfa yap s dikey olarak seçilmelidir. 29

28 Sayfa Boyutu Resim 4.1 de görüldü ü gibi kâ t boyutu daha önceden standart kabul edilen ölçülerden biri (A4, A3 vb.) olarak seçilebilir KenarBo luklar Elektronik Tablolama Program nda haz rlanan tablolar yaz c dan ç kt al n rken sayfan n kenarlar ndan bo luk b rak labilir. Bu bo luklar cilt yap m vb. amaçlarla kullan labilir. Ayr ca kenar bo luklar sayfan n daha güzel görülmesini sa lar. Kenar bo luklar n n verilmesinin teknik bir nedeni de baz yaz c lar n sayfan n uç noktalar na bask yapmamas d r. Resim 4.2 de görülece i gibi sayfan n üzerinde dört temel kenar bo lu u vard r. Üst bilgi ve Alt bilgi bo lu u sayfan n kullan labilen alanlar d r. Bu alanlara çe itli bilgiler yaz labilir. 4.2.Çal masayfas Ekleme,SilmeveAdDe i tirme Resim4.3:Sayfalarüzerindeaç lansa tu menüsü Elektronik Tablolama Program nda bir sayfa isminin üzerinde sa tu t klanarak aç lan menü yard m ile yeni sayfa eklemek, silmek ve yeniden adland rmak mümkündür. Silme i lemi seçilirse ve sayfa bo de ilse veri kayb olaca n belirten uyar penceresi gelecektir. Yeniden adland rma i lemi sayfa ad çift t klanarak da yap labilir. Ekle seçene i ise ekrana bir pencere getirir. Bu pencereden bo sayfa ya da haz r ablonlar eklenebilir. 4.3.Çal masayfas Yazd rmaayarlar Elektronik Tablolama Program nda haz rlanan tablolar bilgisayar sistemimize ba l yaz c dan bas l rken baz ayarlar yapmam za olanak tan r. Bas lacak sayfa say s veya aral bunlara örnek olarak verilebilir. Resim 4.4 tedosya menüsünden yazd r seçildikten sonra ekrana gelen pencere verilmi tir. Bu pencerede yaz c ayarlar ile sistemimize ba l olan yaz c y tan mlar z. Yazd rma aral bölümünden aktif olan sayfan n tümünü veya belirli sayfalar n bast rmak üzere seçebiliriz. Kopya say s ile yazd r lan belgenin ço alt lmas n ve birden fazla kopya say s oldu unda kopyalar n yerle iminiharmanla seçene i ile ayarlar z. Harmanla seçene i seçili de ilse her kopyan n ayn numaral sayfalar n pe pe e yazd racakt r. 30

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL HÜCRELERİNDE # İŞARETİNİN ANLAMI Sayılar ve tarihler söz konusu olduğunda sütun genişliği daha büyük önem kazanır.

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime işlemci programının arayüzünü kullanarak temel belge işlemlerini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kelime işlemci

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET 3 Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m nda biçimlendirme i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Genel yaz biçimlendirme

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme...

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme... MICROSOFT WORD 2010 İçindekiler 1. Başlangıç... 5 1.1 Microsoft Word Yazılımı... 5 1.2 Klavye Kısayolları... 6 1.3 Yardım... 7 2. Temel İşlemler... 8 2.1 Yeni belge açma... 8 2.2 Var olan belgeyi açma...

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ

HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ HESAPLAMA TABLOSU PROGRAMINA GİRİŞ Büyük bir matris olarak tanımlanan, hücrelerden oluşan ve hücreler arası işlem yapmaya, formül tanımlamaya olanak sağlayan programlardır. Kişisel bilgisayarlarda en çok

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur.

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur. Otomatik Doldurma; Hızlı veri girişi için Microsoft Excel'in otomatik olarak verileri tekrarlamasını sağlayabilir veya verileri otomatik olarak girebilirsiniz. Excel'in sayı, sayı ve metin birleşimi, tarih

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1

Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 Ö RENME FAAL YET 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m çal ma alan düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Güncel olarak kullan

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Online Enstitü Başvuru Sistemi için Kullanım Kılavuzu Online enstitü başvuru sistemi için örnek bir kayıt işlemi aşağıda gösterilmiştir. Tezli / Tezsiz Yüksek

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

YERLİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI

YERLİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YERLİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 2016 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 GİRİŞ... 5 2. GÜN ÖNCESİ PİYASASI GENEL ESASLAR...

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU

TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU TEHLİKELİ ATIK BEYAN FORMU Atık Üreticileri için Kullanım Kılavuzu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 2010-1 - Kayıt Giriş 1. http://cbs.cevreorman.gov.tr veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ. KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU

TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ. KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU TOHUMLUK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜRETİCİLER İÇİN KULLANIM ve YARDIM KILAVUZU Tohumluk Veri Yönetim Sisteminin Erişim (TVYS)) Kullanımı https://tohum.tarim.gov.tr https://seed.tarim.gov.tr http://www.ttsm.gov.tr/tohum

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ BİLGİSAYAR: Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen. MATEMATİKSEL, MANTIKSAL işlemler yapabilen ve sonucu kullanıcıya

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Ribbon. olarak. zaman taraftaki otomatik olarak gelen Ribbon

Ribbon. olarak. zaman taraftaki otomatik olarak gelen Ribbon Ribbon Menüler Ribbon olarak. zaman taraftaki otomatik olarak gelen Ribbon Ribbon yapabiliriz. yapabilmekteyiz. ilk sekmesinde sekmesi. pano. Burada, veya kes,kopyala, Tipi sayesinde rengi gibi. Hizalama.

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması

Eğitim No/Eğitim Adı: 14-E30-002 Tedarikçi Barkod Uygulaması Amaç: Tedarikçi Firmaların Barkod basabilmesi için Kullanacakları Uygulamanın Tanıtımı ve Kullanılması Eğitim İçeriği 1. Uygulamanın Teknik Özellikleri 2. Uygulamanın Çalıştırılması 3. Kullanıcı Girişi

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı