Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi"

Transkript

1 islam Hukuku Araştrmalar Dergisi, sy.3, 2009, s Döviz 0PSiYON işlemi VE FIKHJ DEGERLENDiRMESi Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ* Currency Option Transaction from the Po int of lslamic Jurisprudence One of the types of derivatives is foreign currency option transaction. In foreign currency option transactions, one purchases the right to buy or seli foreign currency on a certain future date with a certain rate that is fixed in advance. lt has been understood that this transaction shall not be permissible in te rm s of regulations for contract of"sarf" and sal e of rights. Key Words: Mo ney, foreign currency option, contract of sarf, derivative. Giriş Döviz alm satm işlemleri günümüz piyasasnda peşin (spot) ve vadeli (türev) olmak üzere başlca iki şekilde gerçeldeştirilmektedir. Vadeli işlemlerde sözleşme srasnda belirlenmiş bulunan bir kur ile ileri bir tarihte döviz alm satmnda bulunulmas üzerine anlaşlmal<tadr. Bu işlemlerden döviz forward, döviz future ve döviz swap (takas) işlemleri her iki taraf da bağlayc nitelikte olduğu halde' döviz opsiyon işleminde hak sahibi, ödediği prim sayesinde vade geldiğinde işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda seçme hal<k: elde etmektedir. Mal<:alemizde döviz opsiyon işlemi başta fkhtaki sarf akdi kurallar olmak üzere, mücerred haiclarn satn, şart muhayyerliği ve kapara açsndan tahlil edilmektedir. ' Şrnak Ünv. İlahiyat Fak. İslam Hukuku Anabilim Dal Öğretim Üyesi. Söz konusu işlemler hakknda ayrntl bilgi için bk. Durmuş, Abdullah, Flcli Açdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, Yaymlanmamş Doktora Tezi, M.Ü. SBE., s. 58 vd.

2 34 Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ I. DÖVİZ OPSİYON İŞLEMİ A. Tanm ve Tarihçesi Günümüz piyasalarnda işlem gören döviz alm satm türlerinden biri döviz opsiyon işlemidir. "Opsiyon" kelimesi sözlükte "seçme hakk" anlamna gelmektedir. 2 Finansal bir terim olaral< "döviz opsiyon işlemi" ise, "opsiyon primi" ad verilen belirli bir bedel karşlğnda işlem srasnda tayin edilen bir valdtte belirli bir miktar dövizi önceden üzerinde mutabk kalnan kur ile satma veya alma haloo sağlayan sözleşme olaral< tanmlanabilir} Baz kaynaldarda, opsiyon işleminin dayandğ temel mantk olaral< ilk kez filozof Thales tarafndan gerçeldeştirildiği ifade edilir. Söz konusu olayda Thales, ilkbaharda zeytinlerin bol ürün vereceğini dolaysyla halkn zeytin preslerine çokça ihtiyac olacağn astronomi bilgisini kullanaral< tahmin eder ve piyasadald presleri belirli bir miktar kaparo ( opsiyon primi) vermek suretiyle ldralar. 4 Gerçekten tahmini doğru çktğ için de önceden ldralamş olduğu presleri halka daha yüksek bir fiyattan halka Idraya vererek bu işten para kazanr. 5 Gpsiyon işlemi ile bu olayn benzer taraf, Thales'in, bir miktar kaparo vererek presleri ldralama halcia elde etmesidir. Tarihte XVII. y.y.'da Hollanda'da, 7 ylnda İngiltere'de, daha sonralar ise Amerika'da değişik opsiyon işlemleri gerçeldeştirilmiştir. Gpsiyon işlemleri 973 ylnda Chicago Board Options Exchange (CBOE) borsasnn kurulmasyla, ilk kez organize bir borsada işlem görmeye başlamştr. Döviz opsiyon işlemleri ise ilk olarak Philadelplia Borsas tarafndan işleme konulmuştur. Daha sonra Şikago Ticaret Borsas ve diğer Amerikan borsalar bu işlemi gerçeldeştirmiştir.6 B. Mahiyeti ve Temel Özellikleri Döviz opsiyon işleminde opsiyon alcs ve opsiyon satcs olmak üzere başlca ild tarafbulunmalctadr. Belirli bir bedel karşlğnda söz konusu hakk satn alan tarafa "opsiyon alcs", satan tarafa ise "opsiyon satcs" ad verilir. 7 Gpsiyon alcs, "opsiyon primi" ad altnda, 8 sahip olacağ "satn alma" veya "satma" hakk karşlğnda karş tarafa bir bedel öder. Bu bedel, sözleşme konusu dövizin bedeli değil; opsiyon hakki~ satan tarafn üstleudiği yükümlülük 9 ve fiyat risldnin karşlğ olaral< verilmekte olup, işlem srasnda tayin edilen valdtte döviz alm-satm işlemi gerçeldeştirilsin ya da 2 Kurul, "Opsiyon", Ekonomi ansiklopedisi, İstanbul 984, III, Krnan, Ahmet, "Opsiyon Sözleşmesinin HukUki Niteliği", Ali Bozer 'e Armağan, Ankara 998, s. 77; Penezoğlu, Yusuf Gökhan, Hukziki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, İstanbul 2004, s Penezoğlu, H ulaiki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, s Penezoğlu, Hukiki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, s Chambers, Nurgül, Tiirev Piyasalar, İstanbul 998, s Ceylan, Ali, İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa 200, s Ersan, İhsan, Finansal tiirevler futures options swaps, İstanbul 998, s Penezoğlu, Hukziki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, 60; Ersan, Finansal tiirevler, s. 95. T \ \ r..... i.]; 'i.;. ~ojs~

3 Döviz Opsiyon işlemi ve Fkhl Değerlendirmesi 35 gerçekleştirilnesin hiçbir halde geri alnamadğ gibi söz konusu bedelden mahsup da edilememektedir. 0 Yani bu bedel her durumda epsiyon satcsnn olmaktadr. u Opsiyon işlemi, "haniline" yazl bir belge ile düzenlendiği için dileyen taraf bu hakk başkasna satabilmektedir.u Döviz epsiyonunun "alm opsiyonu" ve "satm opsiyonu" olmak üzere başlca iki türü bulunmaktadr. Verilen addan da anlaşlacağ üzere birinci türde ldşi ödediği epsiyon primi karşlğnda bir miktar dövizi, işlem srasnda belirlenen fiyat ile ileri bir tarihte satn alma, ilcinci türde ise satma hal<kn elde etmektedir. Alm opsiyonu, ileride döviz kurlarnn yükselmesini, satm opsiyonu ise düşmesini bekleyen yatrmclara hitap etmektedir. 3 Uygulanan vade tipine göre, "Avrupa tipi opsiyon", "Amerika tipi epsiyon" adlarnda ild çeşit döviz epsiyon işlemi bulunmaktadr. Avrupa tipi opsiyonda hak sahibi, hakkn sadece tayin edilen tarihte kullanabildiği halde, Amerika tipi opsiyonda belirlenen tarihe kadar istediği anda kullanabilir.u Gpsiyon işlemi borsada gerçekleştiriliyer ise sadece epsiyon satcsnn ödemelde yükümlü olduğu "marjin" ad verilen bir teminat bedeli bulunmaktadr.s Opsiyon alcsnn ise teminat yatrma zorunluluğu bulunmamaktadr. Çünlru onun risld ödediği primle snrl tutulmuştur. Teminat nil<tar, opsiyonun "karşlkl" ya da "karşll<sz" olmasna göre değişmektedir. 6 Döviz epsiyon işleminin avantaj sağlayan baz yönleri bulunmaktadr. Opsiyon alcs, ödediği prim karşlğnda ileri bir tarihte oluşacak kur risldne karş korunma yarar elde ettiği gibi 7 ayn tarihte kurlarn kendisi açsndan dava avantajl olnas halinde bu iml<andan yararlanma hakkn da elde etmiş olnal<tadr. Örneğin vadeli alacağ bulunan bir ihracatç, alacak vadesinde kurlarn düşmesi riskine karş "döviz alm opsiyon"u gerçekleştirmek suretiyle kendini kur riskine karş korumuş olur. Ayn kişi, döviz kurunun artmas halinde ise söz konusu hakk kullanmayatal< tahsil ettiği döviz alacaklarn piyasada daha yüksek bir fiyat ile satma iml<an elde etmiş olur. 8 Döviz epsiyon işleminin, epsiyon alcs ve epsiyon satcs bakmndan riskli baz yönleri vardr: Gpsiyon alcs, belirlenen tarihteki piyasa kurlar daha avantajl ise epsiyon primi karşlğnda bir yarar elde etmemiş olacaktr. Çünl<Ü söz konusu bedel, işlem ister gerçekleştirilsin isterse ger- 0 Penezoğlu, Huküki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, s. 59, 223 nolu dipnot. Ersan, Finansal türevle; s Uzunoğlu, Sadi, Yenifinansman teknikleri, İstanbul998, s Chambers, Türev Piyasalar, 60, 63; Penezoğlu, Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, s Penezoğlu, Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, s Penezoğlu, Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, s Chambers, Türev Piyasalar, s Ceylan, İşletmelerde Finansaf Yönetim, s Çetin, Ali Dönrnez, Yaman Başaran, Güzin Doğru, Mustafa K. Ylmaz, Sedat Uğur, Yeşim Kartall, Gökhan Ugan, Finansal Vadeli İşlem Piyasa/arna Giriş, İstanbul2002, s. 27.

4 36 Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ çeldeştirilmesin geri alnmamak üzere verilmiştir. Gpsiyon satcsnn riski ise, işlemin alm ya da satm opsiyonu olmasna göre farkllk arz eder. Alm opsiyonunda risk, dövizin sözleşmede tayin edilen kuru (kullanm fiyat) olmalda birlikte, satm opsiyonunda teoril< olara!< kurlarn bir üst snr bulunmadğ için risk de snrsz olmal<tadr.'9 MESİ II. DÖVİZ OPSİYON İŞLEMİNİN FIKHİ DEGERLENDİR A. Konu Hakknda İleri Sürülen Görüşler Döviz opsiyon işleminde iki aşama bulunmal<tadr. Bunlardan ilicinde opsiyon alcs, belirli bir bedel karşlğnda opsiyon konusu dövizi ta., yinedilen tarihte alma (alm opsiyonu) ya da satma (satm opsiyonu) haldu kazanmal<tadr. İldnci aşama ise opsiyon halciann kullanlmasnn tercih edilmesi halinde söz konusu olup sözleşmede belirtilen şartlarda döviz alm saturu icra edilir. İşlemin sahip olduğu bu ild aşamal yap, günümüz araştrmaclarn ild farld görüşte bulunmaya sevk etmiştir. Baz bilginiere göre bu ild aşama birbirinden bağmszdr. Buna göre ili< safhada "opsiyon haloo': ilcinci safhada ise "döviz" alnp satlmal<tadr. Baz araştrmaclara göre ise opsiyon işlemi, ild aşamadan oluşmalda birlikte tek bir işlemdir. Buna göre söz konusu işlem, muhayyerlil< ( opsiyon) haldu bulunan bir döviz alm-satm akdi mahiyetindedir. 20 Konuyla ilgili hul<lld değerlendirmelerde opsiyon işleminin aldt 2 ' veya vaad 22 mahiyetinde olduğu yönünde görüşler ortaya çl<mştr. Gpsiyon işlenini akit olara!< değerlendiren bilginierin büyük bir bölümü, konuyu "satm akdi" 23 çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu görüşteki fakihlerin bir bölümü opsiyon işlemini "hibe şart bulunan satm al<di': bir lasm ise "muhayyerlik şart bulunan satm akdi" olarak değerlendirmiştir. 24 İslam Fkh Al<ademisi tarafndan da benimsenen diğer bir görüşe göre ise opsiyon işlemi yeni bir aldt türüdür, dolaysyla "isimli aldt"ler çerçevesinde ele e;.lnmamaldr. 2 s 9 K.rnan, Gpsiyon Sözleşmesinin Huklkf Niteliği, s Münzir Kahf, "Münakaşa", Mecelletzi Mecma'i'l-fkhi'l-İsltimf (MMFİ), sy. 7, I, 992, Abdüssettar Ebu Gudde, "el-ihtiyarat fi'l-esvak'l-maliyye", MMFİ, sy. 7, I, 337; Abdüssettar Ebu Gudde, Buhlsfi'l-mutimeltit ve'l-estilfbi'l-masrifiyyeti'l-isltimiyye, Kuveyt 993, s Zuhayli, "el-ihtiyarat", MMFİ, sy. 7, I, 252; Abdüssettar Ebü Gudde, Bulls, s. 404; Abdüssettar Ebü Gudde, "el-ihtiyarat fi'l-esvak'l-miiliyye", MMFİ, sy. 7, I, Sellaml, "Münakaşa", MMFİ, sy. 7, I, 583; Ebü Süleyman, "el-ihtiyarat", MMFİ, sy. 7, I, 293. Bu değerlendirmeye yönelik eleştiriler için bk. Teshlrl, "Münakaşa", MMFİ, sy. 7, I, 582; Münzir Kahf, "Münakaşa", MMFİ, sy. 7, I, Abdüssettar Ebii Gudde, Buhus, s Heyet, "Karar bi şe'ni'l-esvak'l-maliyye", MMFİ, sy. 7, I, 75; Darir, "el-ihtiyarat", MMFİ, sy. 7, I, 263; Sellami, "el-ihtiyarat", MMFİ, sy. 7, I, 239; Zuhayll, "el-ihtiyarat", MMFİ, sy. 7, I, 252; Karadağ!, "el-esvaku'l-maliyye", MMFİ, sy. 7, I, 82.

5 Döviz Gpsiyon işlemi ve Fkhi Değerlendirmesi 37 Yukarda bahsi geçen işlemin mahiyetiyle ilgili farld bakş açlar opsiyona verilecek hillrum hakknda baz farldlklara sebep olmuştur. Çağdaş fakihlerin büyük çoğunluğu, opsiyon işlemini caiz görmemişlerdie 6 Gpsiyon işlemini caiz görmeyen baz müellifler, baz d üzeltneler yaplmas halinde opsiyon işlemlerinin geçerli hale getirilebileceği kanaatinde olmakla birlikte bunlarn ne olduğu konusuna yeterince açklk getirmemişlerdir. 2 7 Gpsiyon işleminin caiz olmadğna dair değişik deliller ileri sürülmüştür. Bunlardan bir ksm, opsiyon işleminde, karşlğnda bedel almak için uygun bir konu {mahal/mevzu) bulunmadğn, bir ksm muhayyerlik halda karşlğnda bedel ( opsiyon primi) almann caiz olmadğn, bir lasm ise bu işlemlerde fiyat farklhldarndan kazanç elde etme, riba, kumar, garar, hile ve borcun borç ile satm gibi mahzurlar bulunduğunu, opsiyon işlemi ile, insanlarn malnn batl yollarla alnmş olduğunu, ayrca böyle bir işleme ihtiyaç da bulunmadğn temel almştr. 28 Baz araştrmaclar ise muhayyerlik hakla karşlğnda bedel almann caiz olmamas hülanüne layasla, opsiyon haldakarşlğnda bedel almann evleviyetle caiz olmayacağn belirtmişlerdir. 2 9 Gpsiyon işleminin caiz olmayacağ görüşüne karşn riskten korunma amacyla gerçeldeştirilen işlemlerde muhayyerlik halda tanma karşlğnda bedel almann caiz olmas gerektiğini, bunun söz konusu akdin bir gereği (mukteza) olduğunu savunan bir görüş de bulunmaktadr. ileriki sayfalarda bu görüşün delilini ve tartşmasn ayrca yapacağmz için burada detaya girilmeyecektir.3 B. Değerlendirme Bulasmda döviz opsiyon işleminde alm-satma konu olan şeyin ild farld değerlendirmeye göre, "döviz" olmas veya "hak" olmas durumlarn ayr ayr değerlendirmeye gayret edeceğiz. Fal<at öncelilde söz konusu işlemin "vaad" "vaadleşme" mahiyetinde olup olmadğ hakiandald düşüncemizi serdetmek isteriz. Kanaatimizce döviz opsiyon işleminin "vaad" ya da "vaadleşme" olaral< değerlendirilmesi vakaya uygun görünmemektedir. Zira söz konusu opsiyon işleminde ild taraf arasnda, taraflardan birinin opsiyon primi ad verilen bedeli ödemesini, diğer tarafn ise tayin edilen vadede şartlar belirlenmiş bir alm ya da satrnda bulunmasn zorunlu klan bir sözleşme yaplmaktadr. Ayrca opsiyon işleminde bir aldtte bulunmas gereken; taraf- 26 Karadiiği, "el-esviiku'l-miiliyye", MMFİ, sy. 7, I, 87; Darir, "el-ihtiyiiriit", MMFİ, sy. 7, I, Ahmed Şeybiini, "Müniikaşa", MMFİ, sy. 7, I, el-karadiiği, Ali Mul;yiddin, "el-esvaku'l-miiliyye fi miziini'l-fkbi'l-isliimi", MMFİ, sy. 7, I, ed-darir, es-sddik Muhammed: el-emin, "el-ihtiyiiriit", MMFİ, sy. 7, I, es-siiiiti, Abdürrahim Abdülhamid, "Nahve müştekkiit miiliyye İsliimiyye", Mecelleiii Camiali Me/ik Abdiiiaziz el-iklistidii'l-isltimf, sy. ll, Yl49999, s. 88.

6 T 38 Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ lar, irade beyan, bedel ve konu gibi esasl unsurlar yer almaktadr. Modern hukuk müelliflerinin opsiyon işlemini, Borçlar Hukuku'nun sözleşmelere j ilişkin genel tasnifi içinde "iki çok tarafl sözlesme" kapsamnda değerlendirmeleri de görüşümüzü destekler mahiyettedir. Buna göre taraflar gerektiğinde imzaladklar sözleşme ile hukuk nezdinde birbirinden hal< talebinde dahi bulunabilmektedir.3' Diğer yandan opsiyon işlemini "hibe şart bulunan satm akdi" olarak değerlendirmenin mümkün olmadğ kanaatindeyiz. Zira hibe, bedelsiz olarak yaplan bir bağşlamadry Dolaysyla opsiyon priminin hibe olaral< değerlendirilmesi söz konusu akdin mahiyeti ve amacyla örtüşmemektedir. Opsiyon işleminin "şart muhayyerliği bulunan satm al<di" olduğu görüşü ise aşağda ayrca ele alnacal<tr.. Döviz Opsiyon İşleminde Akdin Konusunun "Döviz" Olduğu KabUlü Döviz opsiyon işleminde akdin konusu "döviz" olduğu kabulüne göre, söz konusu işlemin, fkhtaki "sarf akdi" çerçevesinde incelenmesi gerekir. Bu işlernde opsiyon alcs muhayyerlik haklana sahip olduğu için sarf akdinde şart muhayyerliği, bu hak karşlğnda bir bedel ödendiği için de sarf akdinde kaparo konusu özellikle önem taşmal<tadr. Bu nedenle konun:n sarf akdinde muhayyerlik ve kapara açsndan ele alnmas gerekmektedir. üp siyon işleminin özü itibariyle bir satm akdi, verilen bedelin (apsiyon primi) de kapara olduğu, dolaysyla Hanbeli mezhebine göre bunun geçerli kabul edilebileceği yönünde görüşler ileri sürülmüştür.33 Bundan dolay burada öncelikle sarf akdinde muhayyerlik ve kaparo hakkndaki görüşleri ksaca belirttikten sonra baz değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Şart muhayyerliği, akde taraf olanlardan birinin veya her ikisinin akdi muayyen bir müddet içinde feshetme veya onaylama (icazet) hususunda seçme haklana sahip olmasn ifade eden bir terimdir.34 Han efi, Şafii, Maliki, Hanbeli ve İmamiyye3s mezhebine göre sa~f akdinde şart muh~y- 3 Krman, "Opsiyon Sözleşmesinin Hukiiki Niteliği", s Erdoğan, Mehmet, "Hibe" md., Fkh Ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul2005, s Ebl Süleyman, Abdülvehhiib İbrahim, "Müniikaşa", MMFİ, sy. 7, I, 60. Baz medeni hukukçulara göre, opsiyon priminin "pişmanlk akçesi" yönü ağr basmaktadir. B k. Krman, "Opsiyon Sözleşmesinin Huklki Niteliği", s J.l Erdoğan, "Hyar- şart" md., Fkh Ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, s Tlsi, Ebl Cafer Şeyhüttaife Muhammed b. Hasan b. Ali, el-mebsiitfifikli'l-imamiyye, Tahran 35, II, 79. Hlli'nin, sarfakdinde şart muhayyerliğinin yasak olduğu konusunda ileri sürülen icma iddiasna ve kabz şartnn şart muhayyerliği bulunmasna engel olduğu yönündeki değerlendirmeye yönelik eleştirisi için b k. H Ili, İbnü '-Mutahhar Cemaleddin Hasan b. Yusuf b. Ali, Multelefü 'ş-şfaji alktim i 'ş-şeria, Kum 423, V, 03. \ r

7 Döviz Gpsiyon işlemi ve Fkh Değerlendirmesi 39 yerliği caiz değildir.3 6 Çünkü şart muhayyerliği kural olarak riba cereyan etmeyen, karşlkl bedeli bulunan, feshe elverişli ve bağlayc nitelikteki hukuki işlemlerde söz konusu olabilir.37 Ebu Sevr dşnda3 8 bu konuda fakihlerin ittifak bulunmaktadr.39 Şart muhayyerliğinin sarf akdinde caiz olmamas, bu akitte bedelierin karşlld olarak kabzedilmesi şart gerekçe - olarak gösterilmiştir.4o Çünkü şart muhayyerliği mülkiyetin intikaline engel teşkil eder. Bu sebeple Serahsi, akdi geçersiz klma hususunda muhayyerliğin, kabzn gerçekleşmemesi durumuna göre daha tesirli olduğunu görüşünü savunmaktadr.4 Sarf akdinde kapara konusuna gelince; diğer fakihler aksi görüşte bulunmalda birlikte Hanbeli mezhebi fakihlerinin çoğunluğu kaparoyu caiz görmüşler ve mezhepte sahih olan görüşün de bu olduğunu belirtmişlerdir. 42 Fal<at bize göre bu hükmün sarf al<dini de kapsaclğn söylemek mümkün 36 Semerkandi, Ebu Bekr Aliiuddin Muhammed b. Ahmed, Tulfetii'l-fukald, Daru'l-Kütüb el-ilmiyye, Beyrut, ty. III, 28; Serahsi, Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl, el-mebsiit, Kahire 33, XIV, 23; Kasani, Alaüddin Ebu Bekir b. Mes'ud, Bedd'i'u's-sand'i'fi tertibi'ş-şerd'i', (thk. Ali Muhammed Muavvd - Adil Ahmed Abdülmevcud), Beyrut VII, 70-7; İbn Nüceym, Zeynüddin b. İbrahim b. Muhammed, el-balru 'r-rdik şerl Kenzi '-dekd 'ik, Beyrut 48, VI, 5; İbn Abidin, Muhammed Emin b. Ömer Abidin, Reddii'l-multdr ald'd-dürri'l-multd; Riyad 423/2003, VII, 6; Nevevi, Ebu Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref ed-dimeşki, Ravzatii 't-tdlibin ve zmzdetii '-miiftin, (thk. Adil Ahmed Abdülmevcud- Ali Muhammed Muavvid), Beyrüt , III, ll ; Şirazi, Ebu İshak, el-miilezzeb fi fkl '/-İmam Şafii, Dimeşk 47/996, III, 3; Salnun İbn Abdisselam b. Said, el-miidevvenetii '-kiibra li '-İmdm Md/ik b. Enes, Msr 323, IV, 89; Hattab, Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed Abdurrahman el-mağribi, el-mevdlibii 'l-ee/il li şerl-i multasari '/-Halil, Riyad 423/2003, VI, 37; Buhuti, Mansur b. Yunus, er-ravdu '-murbi 'şerlz zddi '-miista/mi ', Beyrut 47/996, s İbn Nüceym, el-balru 'r-rdik, VI, 5; İbn Abi din, Reddii '-multd; VII, 5; Apaydn, Yunus, "Muhayyerlik", DİA, XXXI, Hattab, Mevdlzibii'l-celil, VI, İbn Rüşd el-hafid, Ebu'I-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed İbn Rüşd el-kurtubi, Biddyetii'l miictelzid ve nilzdyetii '-muktesd, Beyrut 99546, III, Fakihler söz konusu şartn niteliği konusunda ihtilaf etmiştir. Hanefi mezhebi içinde kabzn akdin in' ikad şart olduğu yönünde görüşler de bulunmakla birlikte (İbn Nüceym, el-balzru 'r-rdik, VI, 20-2 ). Hanefilerin çoğunluğuna ve Hanbelilere göre tekilbuz akdin shhat şartdr. (Kasani, Beddi'u's-sandi', VII, 70-7; Ayni, Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed, el-bindyefi şerlzi'l-hiddye, Beyrut VII, 67; İbn Müflih, Ebu İshak Burhaneddin İbrahim b. Muhammed, (thk. Muhammed Hasen Muhammed Hasen İsmail eş-şafii), el-miibdi', Beyrut 48/998, IV, 5; Necdi, Abdurrahman b. Muhammed b. Kasm el-asmi, H aş iyeiii 'r-ravzi '-Murbi' Şer/m Zadi '-Miistakni', y.y. 46, IV, 525.) Şafiilere göre ise tekabuz, akdin sahih olarak devam edebilme şartdr. (Ezheri, Abdullah b. Hicazi b. İbrahim eş-şafii, Haşiyetüş şarkavi ala tulfetn-tulldb bi şerizi talzriri tenkflzi'l-lübdb, Beyrut 48/997, III, 68). 4 Serahsi, Mebsiit, XIV, Nevevi, el-mecmii' şerlzu '-Miilzezzeb li 'ş-şirdzi, (thk. Muhammed Necib el-muti'i), IX, ; İbn Rüşd el-ced, Ebu'I-Velid Muhammed İbn Ahmed İbn Rüşd ei-kurtubi, el-mukaddimdtii'l-miimelzliddt, (thk. Said Ahmed A'rab), Daru'l-Garbi'I-İslami, y.y., 408/!988, II, 73; İbn Cüzey, Muhammed b. Ahmed b. Cüzey el-grniiti ei-maliki, (thk. Abdurrahman Hasen Mahmud), Kavdnfnii '-alzkdmi'ş-şer ' iyye ve mesdilii'l-fiinl''l-fklziyye, Daru'l-Fikr, y.y., 406/985, ; Buhuti, er-ravdu'l-murbi', s. 32; İbn Necciir, Takyüddin Muhammed b. Ahmed b. Aldülaziz b. Ali ei-futuhi el-hanbeli, Meiinetii iili'n-nii/d şerlu'l-miinteld, (thk. Abdülmelik b. Abdullah), Beyrut 46/996, IV, 93; İbn Kayym, Şemsüddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu Bekir e-cevziyye, İ'ldmii '-Miivakkin an Rabbi'l-Aiemin, Demmam 423, III, ; Merdavi, Ebu'I-Hasen Alaeddin Ali b. Süleyman, el-insdffi ma'rifeti'rrdcilz mine '-lildf ala mezhebi 'I~İmami '-niibeccel Almed b. Hanbel, (thk. Muhammed Hami d el-faki), Beyrut 377/958, IV, Hanefi fkh literatüründe kapara konusuna pek temas edilmediği görülmüştür. Ayn değerlendirme için bk. Kallek, Cengiz, "Kaparo", DİA, XXIV, 339.

8 ;- 320 Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ görünmemektedir. Zira kaparolu satm bir anlamda, bedelli bir muhayyerlik anlamna gelmektedir.4 3 Kaparoyu caiz kabul eden Hanbelller sarf akdinde muhayyerlik şartn caiz görmemişlerdir.44 Sarf akdinde herhangi bir bedeli bulunmayan muhayyerliği caiz görmeyen Hanbelllerin, bedelli bir şart muhayyerliği olarak nitelenebilecek olan kaparoya cevaz verdiklerini düşünmek oldul<ça zordur. Kapara konusunu detayl bir şekilde tartşan İslam Fkh Akademisi de, kaparolu satm konusunda Hanbelllerin görüşünü tercih etmiş fakat sarf akdinin bu hükümden istisna teşkil ettiği özelijlde belirtilmiştir. 45 Yukarda bahsi geçen hükümlere göre döviz opsiyon işleminin sarf akdinde muhayyerlik ve kapara açsndan caiz kabul edilerneyeceği açkça görülmektedir. Zira muhayyerlik, bedeller peşin ödenmesi gerektiği için sarf akdine ters bir şart durumundadr. Zira bu hak, bedelierin kabznda gecikmeye sebep olduğu için vade (nesie) ribas yasağ çiğnenmiş olmaktadr. Esasen cayma halilinn bulunmas sebebiyle, kabzn gecikmiş olmas bir yana, akdin varlğ bile opsiyon alcsnn iradesine bağl olaral< ihtimalli bir durum taşr. Ayrca hakkn kullanlmasndan vazgeçilmesi halinde o süre içinde kurlarn değişmesi kuvvetle muhtemel olduğu için karş taraf bu işlemden zarar görmüş olacaktr. Ayn gerekçe kaparolu sarf akdi için de geçerlidir. Hatta döviz alm satmnda kaparo, Hz. Peygamber tarafndan yasaldanmş bulunan vadeli sarf akdine bir anlamda teşvik mahiyeti de taşr. Çünkü opsiyon hakkna sahip olan taraf, kur hareketlerinden umduğu getiriye, diğeri ise kur değişimindeki getiri yannda alacağ kaparoya tamal ederek vadeli döviz işlemlerine girmek için daha cesur davranacal<tr. Sonuçta da bir taraf diğeri aleyhine getiri sağlamş olacal<tr. İşte bu sebeplerle günümüz faldhleri 46 ve İslami Finans Kuruluşlar Fkh Meclisi döviz alm satm işlemlerinde muhayyerlik şartnn caiz olmadğ görüşüyle ldasik fkh literatüründeki haldm görüşü benimsemiştir Bu özelliğinden dolay baz fakihler, cayma hakknn geçerli olacağ süre belirtilmeyen kaparolu saturl'da "meçhul muhayyerlik" bulunduğu görüşünü savunmuştur. Bk. İbn Müflih, el-miibdi', III, 398. Benzer bir değerlendirme için bk. Darir, "Bey'u'l-'urbn", MMFİ, sy. 8, I, Buhti, er-ravdu '-murbi ', s. 325; İbn Kudiime, Muvaffakurldin Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed, el-muğni, (thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-türki- Abdulfettiih Muhammed el-hulv), Kahire 992, VI, Heyet, "Karar bi şe'ni bey'i'l-urbn", MlvfFİ, , sy. 8, I, Örneğin Darir, İslam Fkh Akademisi'ne sunduğu tebliğinde, karşlğnda bedel alnmamş olsa bile sarfakdinde muhayyerliğin caiz olmayacağn, bedel alnmas halinde (döviz opsiyon işleminde olduğu gibi) ise caiz olmama hükmünün evleviyet gereği olacağn ifade etmiştir. B k. Darir, "el-ihtiyiiriit", MMFİ, sy. 7, I, Heyet, e/-metiyiru 'ş-şer 'iyye, Hey'etü'l-Muhiisebe ve'l-müriicea li'l-müessesiiti'l-miiliyye el İsliimiyye, Balreyu 2002, s. 5. _... i. r

9 Döviz Gpsiyon işlemi ve Fkhl Değerlendirmesi Döviz Opsiyon İşleminde Akdin Konusunun "Hak" Olduğu KabUlü Opsiyon işlemindeki iki aşamann birbirinden bağmsz olduğu yönündeld değerlendirmeye göre, 4 8 ilk aşamada belirli bir mal, hizmet, para. ya da bir maln menfaati değil, "satn alma" ya da "satma" hal<k: alnp satlmalctadr. Mevzu'un al<de konu olmaya ve karşlğnda bedel almaya elverişli olup olmamas akdin geçerliliği açsndan son derece önemlidir.49 Bu açdan opsiyon hakk karşlğnda bedel ( opsiyon primi) almann uygunluğu meselesini, fkhtald "mücerred haldarn satn", "şart muhayyerliği" ve "kaparo" konular temelinde tartşmaya çalşacağz. a. Konunun Mücerred Haklarm Satm Açsndan Tahlili Mücerred hak, "milk niteliği taşmayan, bir mahalde sabit olmamş, başkasnn mülkü üzerinde irade kullanma yetkisi veren, onu milke yaklaştracak hiçbir ilave özellik taşmayan salt hak", 50 "mahallinde yerleşik olmayan, ondan vazgeçildiği zaman, hakkn bulunduğu konunun hükmünde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyen hak", 5 "kesin olarak sabit olmayan hak" 52 şeklinde genellikle benzer ifadelerle tanmlanmştr. "Mücerred haklarn satş" konusu çerçevesinde özeikle Hanefi fkh eserlerinde baz haklarn satlp satlamayacağ ya da söz konusu hakk kullanmaktan vazgeçme karşlğnda bedel almann cevaz konusu tartşlmştr. Söz konusu değerlendirmelerde genel olarak mücerred haklarn satşnn caiz olmadğ değerlendirmesi yaplmştr. 53 Fakat biz, gerek hak karşlğnda bedel almaya verilecek bükümde hakkn türü ve örfiin rolünü 54 gerekse Hanefi mezhebi içinde dahi mücerred hak sayldğ halde karşlğnda bedel almaya cevaz verilen 55 ya da ilk devirlerde caiz görolmediği halde zaman içinde örf, zarüret vb. baz gerekçelere binaen caiz görülme temayülü oluşan baz haklarn bulunduğunu dikkate 48 Ebu Süleyman, "el-ihtiyiiriit", MMFİ, sy. 7, I, Konuyla ilgili ayrntl bilgi için bk. Senhfiri, Abdürrazziik, Mesddiru'l-hakfi'l-fkhi'l-İsldmi dirdse muktirane bi'l-fkhi'l-ğarbi, Diiru İhyiii't-Türiis el-arabi, Beyrut, t.y., I, Hacak, Hasan, İslam hukuj..-mm klasik kaynaklarmda hak kavrammm analizi, Yaymlannamş Doktora Tezi, M.Ü. Sos. Bil. Enst., İstanbul 2000, s. 28, Aygün, Dursun, İslam hukukunda miicerred haklarm satş, Yaymlannamş Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 99, s. 3, 70. Benzer bir tanm için bk. Ciisim Neşemi, "el-hukku'l-maneviyye", MMFİ, sy. 5, III, İbn Şenkiti, Muhammed Mustafa, Dirdse şer 'iyye li ehemmi '-uj..-id el-mdliyye el-miistahdese, Medine 200, II, İbn Abidin, Reddii'l-nuhtd; VII, 33; Zuhayli, "el-ihtiyiiriit", MMFİ, sy. 7, I, 260.,.. Ali Hafif, el-milkiyyefi'ş-şeriati'l-isldmiyye, Beyrut 990, s Mücerred hakkn satm Hanefilerde genel bir yasak olmakla birlikte örfen mal haline gelmiş baz hususlarda aşağdaki.şartlann gerçekleşmesi halinde baz istisnalar yaplnştr. Bu şartlar; hakkn halen sabit olmas; asiileten sabit olnas, zarar önlemek için sabit olmamas; nakle elverişli olmas; garar ve cehalet olmadan zaptetmeye elverişli olmas ve tüccarn onu diğer mallar gibi örf edinnesi olarak özetlenebilir. Bk. Taki Muhammed Osmiini, "Bey'u'l-Hukki'l-Mücerrede", MMFİ, sy. 5, III,

10 T 322 Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ alarak 56 mücerred hak kategorisinde saylan örnekler ile konumuz arasnda ayr ayn değerlendirmeler yapma yolunu tercih edeceğiz. Burada zikredilerek mukayese yaplacak mücerred haklar; murfu, mesll gibi baz irtifak haklar, 57 kabul, gabn, tağrlr, görme, tayin, nakd ve şart muhayyerliği haklar, alacak hakk, paylaşlmadan önce ganimet ve tereke üzerindeki hak, efendinin mükatep köle üzerindeki hakk, şüf'a hakk, akid kurma veya varolan bir akdi devam ettirme (süresini uzatma) hakk, vazife hakk, hibeden rucü etme hakk, öncelik hakk, evliliğin sona erdirilmesi konusunda kadna tallnan muhayyerlik hakk, birden çok sayda eşin koca üzerindeki 'kasm (sra) hakk' olarak sralanabilir. 58 irtifak hakk; bir akara bağl olarak istifade edilebilen haklar ifade eden, 59 mürür, mecra, mesll, şirb, teaili ve civar gibi haklar içine alan çerçeve bir kavramdr. 60 Söz konusu haklar belirli bir ayn ile doğrudan ilişkili olmalar ve bu ayna bağl olarak istifade edilebilmesi bakrnndan döviz opsiyon hakkndan farkldr. Gabn, tağrir ve görme muhayyerlikleri, karşlkl vaz bulunan bir akitte akdin konusu ile ilgili olarak gerçekleşmesi muhtemel aldatmalar önlerneyi veya aldatma var ise bunlan telafi etmeyi hedefleyen haklardr. Opsiyon hakknda böyle bir durumun bulunmadğ açktr. Çünkü döviz opsiyon işleminde alm satma konu olan şey paradr. Taraflar akitte yer almas gereken her şeyi baştan açk bir şekilde dile getirdiği gibi bir şahsn diğerine hile yapmas ve. onu aldatmas gibi bir durum söz konusu değildir. Opsiyon hakk görme muhayyerliğine de benze- memektedir. Çünkü döviz opsiyon işleminde alm satma konu olan şey standart nitelikte bulunan para veya diğer bir değerlendirmeye göre hak'tr. l Alacak hakk (dey), paylaşlmadan önce ganimet ile tereke üzerindeki j hak ve efendinin mükatep köle üzerindeki hakk ise sahibi için sabit olmakla, birlikte tam tasarruf yetkisi sağlayamadklar için "mücerred hak" olarak ni te- lenmiştir. Bu tür haklar, sahibi açsndan meşru ve kesin olarak sabit bulunan haklardr. Gpsiyon işleminde ise, sahibi için önceden herhangi bir meşru sebeple doğmuş bir hak yoktur. Gpsiyon satcsnn opsiyon primi alma hakk, opsiyon i 56 İbn Nüceym, Eşbôl ve nezôi; s. 4; Aygün, Miicerred Haklarn Satş, s " 57 İrtifak haklannn "mücerred hak" kapsamnda ele alnmas görüşüne yönelik eleştiri ve değerlendirme için bk. Hacak, Hak kavrammn analizi, s , 340 nolu dipnot. 58 Ahmed Ferriic Huseyn, el-milkiyye ve nazariyyetii '-akd fi 'ş-şerfati'l-isliimiyye, ed-diirü'l-ciimi'iyye, Beyrut t.y., s. 2; Aygün, Micerred Haklarm Satş, s. 7-26; Hacak, Hak kavramnn analizi, s ; Bardakoğlu, Ali, "Hak", DİA, XV, İrtifak haklarnn skat ve satm konusunda bilgi için bk. Hamevi, Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Muhammed el-hamevi, Gamzii uyiini'l-hasair şerlu Kitiibi'l-Eşbiil ve'n-neziii; Beyrut 405!985, II, Konu hakkndaki farkl görüş ve değerlendirmeler için bk. İbn Hümiim, Kemiilüddin Muhammed b. Abdülvahid, Şerlm fetli'l-kadfr alii'l-hidtiye, Msr 389!970, VI, ; Muhammed Ebu Zehra, el-milkiyye ve nazariyyetii'l-akdfi'ş-şeriati'l-isliimiyye, Kahire 394/977, s. 98; Bardakoğlu, "Hak", DİA, XV, 4.

11 Döviz Opsiyon işlemi ve Fkhi Değerlendirmesi 323 alcsnn söz konusu dövizi alma ya da satma hakk tamamen o an kurduklar yeni bir akit ( opsiyon sözleşmesi) ile elde edilmiştir. Dolaysyla opsiyon hakk, bu tür mücerred haklara da benzemez. Hibeden mcft etme hakk ise, gerçekleştirilen hibe akdi sebebiyle hibe edenin hibe edilen mal üzerindeki mülkiyeri zay:fladğ için "mücerred hak" kategorisinde saylmş olmaldr. Opsiyon hakknda ne bir hibe ne de bundan dönme gibi bir dumm söz konusudur. Dolaysyla opsiyon hakk ile hibeden dönme hakk tamamen farkl şeyler olarak karşmza çkmaktadr. Şüf' a hakk ise bir akar üzerindeki ortaklğa veya (Hanefilere göre) komşuluğa bağl olarak sabit olan ve hak sahibinin uğrayacağ muhtemel zararlarn önlenmesini hedef alan bir haktr. 6 Döviz opsiyon hakk bir akarla ilişkili olmadğ ve böyle bir zarar hertaraf etme fikrini esas almadğ için şüf'a hakkndan farkllk arz eder. Bir diğer mücerred hak türü ise akid kurma veya var olan bir akdi devam ettirme (akdi yenileyerek süresini uzatma) hakkdr. 62 Opsiyon işleminin ilk anda bu tür bir mücerred hakka benzediği akla gelebilir. Zira her iki hak türünde de bir anlamda yeni bir sözleşme kurma hakk elde edilmektedir. O halde iki işlem arasnda mukayesede bulunmak için özelliklerine daha yakndan incelemek gerekir: Akit kurma hakk, eda elliyetini haiz bir kimsenin meşru olan akitleri kurabilme yetkisi olup bu hak, tealluk edeceği müşahhas bir konu bulunmakszn kişiye mahsus olmak üzere sabit olan haklar kategorisinde değerlendirilniştir. 63 Akit kurma veya var olan akdi devam ettirme hakk karşlğnda bedel alma meselesi daha çok muhala'a ve hava paras konulan çerçevesinde tartşlmştr. Bu sebeple konunun bu açdan aynca değerlendirilmesi yerinde olacaktr. Muhala'a anlaşmasnda koca, nikah akdi ile kan-koca arasnda doğmuş karşlkl haklan boşama ile sona erdirme karşlğnda bedel almaktadr. 64 Kanaatimizce bu bedelin meşru klnmasnda hem kocann hem de kadnn zarar görmesini önleme fikri yer alr. Muhala'a bedelinin meşru olmamas halinde koca, kadna verdiği mehir vb. masraflardan dolay zarar etmemek için kadnn mutlu olmadğ bir evliliği biraz zorlayarak da olsa sürdürmek isteyebilir, dolaysyla da kadn böyle bir evliliğin devam etmesinden dolay zdrap çeker. Kocaya muhiila'a bedeli alma hakk tannmak ve bu sayede boşanmann gerçekleşmesini sağlamak suretiyle mutsuz bir birlikteliğin önüne meşru bir alternatif sunulmuştur. Opsiyon hakknda ise ne akit veya başka bir sebep ile önceden sabit bulunan bir hak vardr ne de opsiyon primi almada taraflarm uğrayacağ bir zarar önleme gayesi vardr. 6 İbn Nüceym, Eşbiil ve neziiir, s. 94; Taki Osman!, "Bey'u'l-hukki'l-mücerrede", MMFİ, sy. 5, III, 2359, 2374; Aygün, Miicerred Haklarm Satş, s Taki Osman!, "Bey'u'l-huküki'l-mücerrede", MMFİ, sy. 5, III, 2374; Aygün, Mücerred Haklarm Satş, s Tak! Osman!, Bulis, s Ali Hafif, el-milkiyye, s. 74.

GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren,

GiJ. l!i!j AHMET KA VAS. Ni KAB. (bk. PEÇE). N İKAR ( -,.ıi.q.;jf ) Kul ile Hak arasına giren, NiJERYA kenin seçkin devlet adamlar arasnda yer alan Umsan Bugage'nin başkanlğndaki lslamic Trust of Nigeria ve Counsil of Ulama farkl gruplarn önde gelen aydnlarn bir arada toplam aya özen göstermektedir.

Detaylı

İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ

İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ Yüksek Lisans Tezi Hussein Bahjat Hussein Ali ANKARA-2012

Detaylı

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Sayı: 20 Ekim 2012 2 Dr. İbrahim Tüfekçi İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 3 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.islamhukuku.com www.islamhukuku.org www.islamhukuku.net

Detaylı

SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hadi SAĞLAM Öz Bilindiği gibi sigorta, kurumsal bazda,

Detaylı

BOŞANMANINSONUÇLARıNDAN. MADDİ TAZMİNATÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME Doç. Dr. Nihat Dalgm Özet:

BOŞANMANINSONUÇLARıNDAN. MADDİ TAZMİNATÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME Doç. Dr. Nihat Dalgm Özet: İSLAM HUKUKU AŞısıNDAN BOŞANMANINSONUÇLARıNDAN MADDİ TAZMİNATÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME Doç. Dr. Nihat Dalgm Özet: Boşanmada kusursuz olan eşin göreceği maddi zararlann giderilmesi amacıyla, boşanmada kusurlu

Detaylı

Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok

Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2001, sayı: II, s. 59-106 islam HUKUKUNA GÖRE KREDi KARTI Ahmet YILMAZ* Günümüzde kullanılması hayli yaygınlaşan kredi kartı, bir çok çağdaş İslam hukukçusunun

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM FIKHI NDA İŞÇİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Nurettin AKCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA - 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW - 340 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ

İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Yıldız DEMİR TEZ DANIŞMANI: Doç. Dr. Talip

Detaylı

Hukukî ve Ticarî Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat Onsekizinci Bölüm Hukukî ve Ticarî Hayat I. LKE ve AMAÇLAR man ve ibadetler, hatta bir dereceye kadar haram ve helâller a rl kl olarak ki ilerin dindarl klar n ve buna ba l olarak bireysel hayat ve tercihlerini

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A)

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A) Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Güz-2011 Cilt:10 Sayı:38 (443-463) www.esosder.org ISSN:1304-0278 İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A) DIVORCE COMPENSATION

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Aile Hukukunda Kadının Konumu

Klasik Dönem Osmanlı Aile Hukukunda Kadının Konumu Position of Women in Ottoman Family Law of the Classical Period Esra Yakut* Özet Osmanlı Devleti nde, özel hukuk alanında, İslam hukuku hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalındı. Bu çerçevede kadının aile

Detaylı

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ LEASİNG SÖZLEŞMELERİ 1 GİRİŞ Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır.

Detaylı

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET i T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET AYSU SENA YILDIZ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 129, Kasım 2012 KASIM 2012 - SAYI 129

www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi), Sayı: 129, Kasım 2012 KASIM 2012 - SAYI 129 Son Güncelleme Tarihi 25.11.2012 KASIM 2012 - SAYI 129 Makale: İSLÂM HUKUKU VE MODERN HUKUK MUKAYESESİ GAYESİ HUKUKİ TEMSİL OLAN AKİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (VEKÂLET ÖRNEĞİ) THE ISLAMIB AND MODENRN LAW

Detaylı

Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı? Ahmet TERZİ

Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı? Ahmet TERZİ Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı? Ahmet TERZİ Özet Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde, 20 nci yüzyılla birlikte artan petrol ve doğalgaz gelirleri sermaye birikimini sağlamış,

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Suna AKTEN ÇÜRÜK DOKTORA TEZİ Danışman Doç. Dr. Mikail

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye...

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye... 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA TAHLİYE SEBEPLERİNE İLİŞKİN GETİRİLEN YENİLİKLER INNOVATIONS INTRODUCED BY THE TURKISH CODE OF OBLIFATIONS NUMBERED 6098 REGARDING

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ŞEYHÜ L-İSLÂM MİNKARÎ-ZÂDE YAHYA EFENDİ NİN NİKÂH AKDİ/EVLİLİK İLE İLGİLİ FETVÂLARI BÜNYAMİN KARADÖL YÜKSEK LİSANS

Detaylı

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Sayı: 2 Sayfa: 71-95 İSLAM HUKUKUNA GÖRE İDDET ve İDDET BEKLEYEN KADININ NİKÂHI Suat Erdem * Özet İslam hukukunda iddet, evliliğin herhangi bir sebeple

Detaylı

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI ZEKAT HÜKÜMLERİ Doç. Dr. Nihat DALGIN ÖZET Zekat, İslam dininin temel esaslarından olup, zengin müslümanlar için farz bir ibadet olması yanında, İslam toplumunu kuşatan, kapsamlı bir yardımlaşma kurumudur.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA İDDET BEKLEYEN KADININ NAFAKA VE SÜKNÂ HAKKI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI?

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? Av. Dr. Sami NARTER Ankara Barosu ÖZET Geçersiz sebeple iş sözleşmesi feshedilen işçi işe iade davası açıp

Detaylı

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ -III Dr. Halil YILMAZ 1965 yılında Sandıklı da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitiminin ardından, 1998 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2007 yılında ise doktora eğitimini

Detaylı

YÖNTEMLERİ. Birinci Bölüm

YÖNTEMLERİ. Birinci Bölüm İLAM Araştırma Dergisi c. I, SY: 2 (Temmuz-Aralık 1996) İSLAM EKONOMİSİNDE SERMAYE BİRİKİMİ VE KULLANILMA YÖNTEMLERİ Harndi DÖNDÜREN* I. BANKACILIGIN ORTAYA ÇIKIŞI A. BANKA TERİMİ VE KAPSAMI ~ Birinci

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 10, Sonbahar Autumn 2012, 67-89

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 10, Sonbahar Autumn 2012, 67-89 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 10, Sonbahar Autumn 2012, 67-89 BİR KATALOG YANILTMASI: KIRK EMRE MEHMED b. MUSTAFA el-hamîdî el-karamanî NİN (ö.1475)

Detaylı