UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt kabulleri, eğitim-öğretim süreleri ile sınav ve değerlendirmelere ilişkin hususları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesinde yıllık eğitim ve öğretim yapan fakültelerin dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans, lisans eğitim-öğretimini gören öğrencilerin kayıt kabullerini, eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav değerlendirmelerinin yapılma koşullarını, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b) Dekan: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını, c) GNO: Genel Not Ortalamasını, ç) Kurul: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin, yüksekokulların; fakülte/yüksekokul kurulunu, d) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini, e) Müdür: Yüksekokul veya Meslek Yüksekokul Müdürünü, f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, g) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü, ğ) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu, h) Üniversite: Ufuk Üniversitesini, ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu, i) Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesindeki Fakültelerin/Yüksekokulların Yönetim Kurulunu, j) YNO: Yarıyıl Not Ortalamasını, ifade eder.

2 Eğitim-öğretim yılı İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar ve Ücretler MADDE 5 (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. (2) Bir eğitim-öğretim yılı; her biri sınav süreleri dâhil en az on altı haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir. (3) Uygun görülen fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölüm/programlarında ilgili mevzuata uygun olarak ikili, gece ve yaygın eğitim-öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim-öğretim ve programları; Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayladığı usul ve esaslara göre belirlenir. Eğitim-öğretim dili MADDE 6 (1) Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunun kararı doğrultusunda yabancı dil destekli Türkçe eğitim-öğretim yapılır. Ancak, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev ve çalışmalar yabancı dilde yapılabilir. (2) Yabancı dil eğitim-öğretimi Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür. (3) Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ile bazı dersler yabancı dilde yapılabilir ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yabancı dille eğitim-öğretim yapan bölümler açılabilir. (4) Üniversiteye kayıt olan öğrenciler eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur. Sınav sonuçlarına göre sınavda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler. Başarılı olanlardan isteyenler başvurmaları halinde, hazırlık sınıfına devam edebilirler. Yasal öğretim süresi MADDE 7 (1) Öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğretim süresi; a) Ön lisans programlarında en fazla dört yıldır. b) Lisans programlarında en fazla yedi yıldır. c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren tıp fakültesi programında en fazla dokuz yıldır. (2) Kayıtlı oldukları diploma programını bu maddede belirtilen süreler içinde başarı ile tamamlayamayarak mezun olamayan öğrenciler, Mütevelli Heyetinin belirlediği ücreti ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Ancak öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar. (3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süresi öğrenim süresinden sayılır. Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri MADDE 8 (1) Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. (2) Eğitim-öğretim ve sınav ücretlerinin ilk taksiti, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir. (3) Öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavları ve öğretimi kapsar.

3 (4) Burslu öğrenciler dışında öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. (5) Öğrenciler, Mütevelli Heyetinin ayrıca belirlediği eğitim-öğretim, sınav, özel öğrenciler ve benzeri işlemlerle ilgili olarak; a) Özel öğrenci öğreniminin, b) Yaz öğretiminin, c) Bütünleme sınavı, ek sınav ve ek dersin, ç) Alt ve üst sınıflardan alınan derslerin, d) Tek ders ve ders tekrarının, e) Sınırsız sınavın, f) Kayıt dondurma ve izinli sayılmanın, ücretlerini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenci kabulü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Kabulü ve Kayıt MADDE 9 (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir. (2) Üniversiteye giriş ile ilgili bütün başvurular doğrudan Rektörlüğe yapılır. Ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü MADDE 10 (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM nin yaptığı sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. (2) ÖSYM tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak meslek yüksekokullarına sınavsız öğrenci alınabilir. İlk kayıt işlemleri MADDE 11 (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler esas alınarak, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. (2) Kayıt için gerekli belgelerle zamanında başvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. (3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için ÖSYM kontenjan kılavuzunda istenen belgelerin dışında aşağıdaki koşullar aranır: a) ÖSYM nin düzenlediği sınav sonucu Ufuk Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmış olmak, b) Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Millî Eğitim Bakanlığınca lise veya dengi okul olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan diploması bulunmak, c) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olmak, ç) Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri sağlamış olmak. (4) Kayıt sırasında belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

4 Yabancı uyruklu öğrenciler MADDE 12 (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Ufuk Üniversitesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. (2) Ufuk Üniversitesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, birinci yıl eğitimlerine başlarlar. Türkçe seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında bir yıl süre ile Türkçe eğitimine tabi tutulduktan sonra bölüm programlarında eğitimlerine başlarlar. Akademik takvim DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ders Kayıtları ve Program MADDE 13 (1) Fakülte/yüksekokul kurulları, eğitim-öğretim, ders kayıt, ders ekleme-bırakma, sınav, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili yarıyıllarını içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, en geç mayıs ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunar. (2) Senato tarafından onaylanan akademik takvim yürürlüğe girer. Kayıt yenileme ve program yapma MADDE 14 (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimle belirtilen süre içinde gerekli belgelerle birlikte ücretlerini ödeyerek aldıkları dersleri içeren ders programlarını danışmanlarına onaylatıp kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. (2) Akademik takvimde belirlenen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. (3) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin tamamından kendileri sorumludurlar. (4) Öğrenci, kaydını kendisi yenilemek zorundadır. (5) Ders program kayıtları ders ekleme ve bırakma süresi sonunda kesinleşir. Ders ekleme ve bırakma MADDE 15 (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Öğrenciler bu süre içinde danışmanın onayı ile yeni dersler alabilir, almaları zorunlu olan dersler hariç diğer bazı dersleri bırakabilirler. (2) Akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma günlerinden sonra öğrencinin ders programında ders ekleme veya bırakma işlemi yapılamaz. Öğrenci danışmanlığı MADDE 16 (1) Eğitim/öğretim yılı başında her öğrenci için, öğretim elemanları arasından ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir. (2) Danışman, öğrencinin akademik çalışmalarını izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. (3) Akademik takvim çerçevesinde düzenlenen kayıt sürecinde ders alarak program yapma, ders alma-bırakma işlemleri, danışmanın denetiminde ve danışmanın onayı ile yapılır. Danışman, işlemlerin kurallara uygun olmasında öğrenciye yardımcı olur.

5 (4) Danışman denetiminde yapılan kayıt yenileme, program yapma, ders eklemebırakma işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Eğitim-öğretim programları BEŞİNCİ BÖLÜM Dersler ve Ders Kredileri MADDE 17 (1) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/ana bilim dalının önerisiyle fakülte/yüksekokul kurulunca düzenlenir ve Senatonun onayına sunularak yürürlüğe girer. (2) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için öngörülen değişiklikler en geç Ağustos ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunulur ve her yarıyıl/yılın başında ilan edilir. (3) Haftalık ders programları, eğitim-öğretim yarıyıl kayıt dönemlerinden en az bir hafta önce dekanlık/müdürlükler tarafından ilan edilir. (4) Zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, isteğe bağlı seçmeli, önkoşullu dersler ile önkoşul olan dersler, ilgili bölümün önerisi fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Zorunlu ve ortak zorunlu dersler MADDE 18 (1) Zorunlu dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan derslerden zorunlu olarak alması ve başarılı olması gereken derslerdir. (2) Ortak zorunlu dersler; öğrencilerin 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinden oluşan ve alınması zorunlu olan ders grubudur. İngilizce dışındaki dersler; not olarak değerlendirilip not döküm belgesinde başarılı/başarısız (S/U) olarak belirtilir; bu dersler kredisiz olup kredi hesabında dikkate alınmaz. Bu dersleri programlarına kredili olarak koyan fakülte/bölümler ders notunu kredi hesabına katarlar. Seçmeli dersler MADDE 19 (1) Seçmeli dersler, öğrencinin, meslekle ilgili formasyonlarını tamamlayan derslerden veya genel kültür ya da değişik ilgi alanındaki derslerden seçmesi istenilen derslerdir. (2) Öğrencinin ders programında yer alan seçmeli dersler, öğrencinin isteği, danışmanın önerisi ile belirlenir. Programdan çıkarılan seçmeli ders yerine, öğrenciler danışmanın önerisi ile eşdeğer kredili başka bir ders alırlar. İsteğe bağlı seçmeli dersler MADDE 20 (1) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir. (2) İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamayan ve kredisi olmayan derslerdir; ancak başarıldığında not döküm belgesinde başarı notu yer alır. (3) İkinci yabancı dil, beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri derslerden biri isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulabilir.

6 Önkoşullu dersler MADDE 21 (1) Önkoşullu ders; alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan derstir. Stajlar ve bitirme projesi MADDE 22 (1) Stajların yarıyıl içinde ya da tatil aylarında yapılması zorunludur. Stajların koşul ve ilkeleri ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile hazırlanan bir yönergeyle belirlenir. (2) Öğrencilerden öğrenimini tamamlayabilmeleri için koşul ve ilkeleri fakülte/yüksekokul kurulunca saptanan bitirme projesi istenebilir. Derslerin kredi değeri MADDE 23 (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, atölye, klinik çalışma ve diğer etkinliklerin haftalık saatinin yarısından oluşur. (2) İki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat stüdyo, iki saat klinik çalışma ve iki saatlik diğer etkinlikler birer kredi olarak değerlendirilir. (3) Derslerin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği fakülte/yüksekokul kurulu tarafından saptanır. (4) Kredisiz dersler not ortalamasına alınmaz; bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri ile başarı durumunun belirtilmesi ile yetinilir. (5) Alınan derslerin AKTS'ye karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda, Bologna süreci çerçevesinde ayrı bir yönergeyle düzenlenir. (6) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin kredileri ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ders yükü ALTINCI BÖLÜM Ders Yükü, Ders Tekrarı ve Muafiyet MADDE 24 (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda belirtilen derslerin kredileri toplamıdır. (2) Bir yarıyıllık ders yükü, bölüm ve fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir. (3) Danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile YNO ve GNO: 2.00 ve daha üzeri olan başarılı öğrencilerin ders yükü en çok iki ders artırılabilir. Sınamalı öğrenciler sadece ders azaltabilirler. (4) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler, aldıkları ders sayısını dikkate alarak kayıtlı bulundukları yarıyılın bazı derslerini almayabilirler. Ders alma MADDE 25 (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında öncelikle başarısızlıkları nedeniyle tekrarlamak durumunda oldukları ve/veya kayıtlı oldukları yıldan önceki yarıyıllara ait olan dersleri almak zorundadırlar.

7 (2) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılın üst yarıyılından ders alamaz. Ancak genel not ortalaması (GNO) en az üç (3.00) olan başarılı öğrencilere danışmanın önerisi bölüm başkanının onayı ile üst yarıyıldan en fazla iki ders verilebilir. Önkoşullu dersler bu kapsamın dışındadır. Bitirme durumunda olan öğrencilere bir defaya mahsus ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile 30 krediye kadar ders verilebilir. Devam zorunluluğu MADDE 26 (1) Öğrencilerin ders ve uygulamaların en az yüzde yetmişine (%70) devamları zorunlu olup, devam durumu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu veya ilgili öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle denetlenir. (2) Devamsız öğrencilerin durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Özrü ne olursa olsun devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sınava alınmazlar. (3) Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dâhildir. Sağlık raporu kabul edilen öğrenci raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınavlara giremez, sınava girse bile bu sınavlar geçersiz sayılır. (4) Öğrenciler devamsızlık nedeni ile sınavına giremedikleri dersleri tekrar aldıklarında devam koşulunu yerine getirmek zorundadır. (5) Öğrencinin devamsızlık nedeniyle almak zorunda olduğu önceki yarıyıla ait derslerin, içinde bulunduğu yarıyıldan almak istediği derslerin saatleriyle çakışmaması gerekir. (6) Devam yükümlülüğü yerine getirilen derslerin tekrar alınmasında devam koşulu aranmayabilir. (7) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin; fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından başka türlü kararlaştırılmadıkça, fark derslerinin en az yüzde otuzuna (%30) devam etmeleri gerekir. Ders tekrarı MADDE 27 (1) Öğrenci tarafından alınması gereken normal yarıyılda alınmamış olan veya alınmış, fakat (FF), (W) veya (U) notu alınmış olan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alınması zorunludur. Öğrenci isterse, açıldığı takdirde ilgili dersleri yaz öğretiminde de alabilir. (2) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği için başarısız olan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar alırlar. Öğrenci, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu bir dersi almamazlık edemez. (3) Tekrar alınması gereken dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul kurulunun uygun gördüğü dersleri alırlar. (4) Öğrenciler, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak 24 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla (CC) ve bunun altında not aldıkları dersleri tekrar alabilirler. (5) Tekrarlanan ders için alınan son not geçerlidir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak MADDE 28 (1) Ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrenciler bir başka üniversiteden ders alabilirler. Ancak bu derslerden alınan notlar üniversitenin ilgili mevzuatına göre değerlendirilir.

8 Derslerden yükümlü tutulmama MADDE 29 (1) Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden yükümlü tutulmamak için başvurmaları halinde istekleri ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır. (2) Hazırlık sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmiş, ancak başarılı olamamış öğrenciler öğrenim süresi içinde başarılı olmak koşulu ile kayıtlı olduğu programlara devam eder. Her yarıyılın başında, zorunlu yabancı dil ve isteğe bağlı yabancı dilden mazeret sınavı açılır. Başarılı öğrencilerin yükümlülükleri ortadan kalkar. Not çizelgesinde dersi başardığı belirtilir. Bu ders notu kredi hesabına katılmaz. (3) Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu haktan bir ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavından başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 60 almak gerekir. Başarılı öğrenciler dersten muaf tutulur ve sınav notları transkriptlerine işlenir. Başarılı olduğu halde muaf olmak istemeyen öğrenciler derse kayıtlarını yaptırabilirler. Özürler MADDE 30 (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince sağlık raporu ile özürlü sayılabilmeleri için aldıkları sağlık raporlarının Ufuk Üniversitesi Öğrenci, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Yönergesinin ilgili hükümlerine göre işlem görmesi gerekir. (2) Sağlık dâhil tüm özürler sadece ara sınavlarla ve yarıyıl sonu ile ilgili olarak değerlendirilir. (3) Ayrıca; a) Ayakta tedavi amaçlı poliklinik raporları devamsızlık özrü olarak kabul edilemez. b) Sağlık raporu kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez, sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılma ve sonuçları geçersiz sayılır. c) Hastalığın ve hısımlığın belgelenmesi kaydıyla birinci, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımların, acil hastalık veya vefat ve defin tarihleri ayrıca belgelenmek koşulu ile fakülte yönetim kurulu özürlerini inceleyerek kabul veya reddeder. ç) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, ayrıca öğrencinin yukarıda belirtilmeyen özürlerini inceleyerek kabul veya reddeder. d) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin raporları ve diğer özürleri hazırlık sınıfı koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. İzinli sayılma ve kayıt dondurma MADDE 31 (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler durumlarını belgelemek koşulu ile dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü ile İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğüne başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Kayıt dondurma veya izin talepleri yönetim kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenciye tebliğ edilir. (2) Kayıt dondurma veya izin istek başvuruları zorunlu nedenler dışında, gerekçeli bir dilekçe ve ekli belgelerle birlikte her yarıyıl ders ekleme ve bırakma süresinin son gününe kadar yapılabilir. Ancak sağlık gerekçesi ile istenen izin ve kayıt dondurma talepleri süre sınırlamasına bağlı değildir. (3) Kayıt dondurma veya izinler bir kere de en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince de toplam dört yarıyıl verilebilir. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler artırılabilir.

9 (4) Kayıt dondurma ve izinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. Ancak eğitimöğretim amacıyla Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışı için verilen izinlerde geçen süreler öğretim sürelerine dâhildir. (5) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar dışında mahkûmiyet alan veya resmî makamlarca aranmakta olan öğrenciler kayıt dondurma veya izin isteğinde bulunamazlar. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrencilerin bu süreleri kayıt dondurma süreleri gibi işlem görür. (6) Kayıt dondurma ve izin süreleri sona eren öğrenciler, süre bitiminde başvurarak kayıtlarını yeniler ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. (7) Sağlık raporu ile izinli sayılan öğrenciler, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık kurulu raporu ile belgelemek koşulu ile öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. (8) Bu sürelere ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Sınavlar YEDİNCİ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirmeler MADDE 32 (1) Öğrencilerin bilgi ve başarılarının ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, özür sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları MADDE 33 (1) Ara sınavlar; eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır. (2) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. (3) İsteyen öğretim elemanı ders saatleri dışında olmak ve dekanlığa/müdürlüğe bilgi vermek koşulu ile birden fazla ara sınav yapabilir. (4) Ara sınavlar dışında tarih belirtilmeksizin kısa süreli sınav veya yoklamalar yapılabilir. (5) Ara sınav notunu etkileyecek, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır. Bu uygulamalar, sınav notları ile birlikte değerlendirilir. Ancak sınav dışı çalışmaların notu ara sınav ya da yarıyıl sonu sınavının yüzde yirmisini (%20) geçemez. Bu notlar sınav kayıtlarında gösterilir. Yarıyıl sonu sınavı MADDE 34 (1) Yarıyıl sonu sınavı, eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır. (2) Devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girebilirler. (3) Yarıyıl ara sınav notunun yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışının (%60) toplamı yarıyıl başarı notunu oluşturur. Özür sınavı MADDE 35 (1) Özür sınavı, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedene dayalı olarak ara sınava giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.

10 (2) Özrünün kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, özrünün sona ermesinden itibaren yedi gün içinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi gerekir. (3) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu sağlık sebebi dâhil öğrencinin her türlü özrünü değerlendirerek kabul veya reddedebilir. (4) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için, özrün ilgili mevzuat hükümlerine ve Ufuk Üniversitesi Öğrenci Sağlık ve Kültür İşleri Yönergesine göre belgelendirilmesi ve sağlık raporunun da bu çerçevede işlem görmesi gerekir. (5) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, sınava girememe nedenini haklı bulursa, öğrenciye yarıyıl sonu sınavından önce bir özür sınavı hakkı tanır. Özür sınavının özrü olmaz. Tek ders sınavı MADDE 36 (1) Tek ders sınavı öğrencinin mezun olabilmesi için ilgili yönetim kurulu kararı ile açılan sınavdır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için bu dersten FF2 notu almamış olması gerekir. (2) Yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarını izleyen bir ay içinde tek ders sınavı açılır. (3) Tek ders sınav notu başarı notudur. (4) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyılda ya da yaz öğretimi sonunda sınav ücretini ödemek koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile tekrar sınava alınabilir. (5) Tek ders sınavına girecek olan öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretini yatırmak zorundadır. Bütünleme sınavı MADDE 37 (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olup giremeyen öğrenciler ile yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrencilere yarıyıl/yıl sonu verilen sınavdır. (2) Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine geçer. (3) Yarıyıl/yıl sonunda yapılacak bütünleme sınavı yaz öğretimi akademik takviminden önce bitirilmek üzere yönetim kurullarınca belirlenecek tarihlerde yapılır. (4) Yaz öğretimi sınavları için bütünleme sınavı yapılmaz. (5) Devamsızlık nedeni ile yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenci bütünleme sınavına giremez. (6) Bütünleme sınav notu yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer. (7) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur. (8) Yaz öğretiminde ilk kez alınan dersler için bütünleme sınav hakkı yoktur. (9) Not yükseltmek için sınava giren öğrencinin en son aldığı not geçerlidir. Sınavların yapılış biçimleri MADDE 38 (1) Sınavlar test usulü dâhil; yazılı, sözlü, hem yazılı-hem sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak yapılabilir. (2) İlgili öğretim üyesinin yarıyıl başındaki başvuru ile yönetim kurulu bazı sınavların sözlü yapılmasına karar verebilir, bu durum yazılı olarak yarıyıl başında ilan edilir.

11 Sınavların düzenlenmesi ve uygulanması MADDE 39 (1) Sınav günleri akademik takvime uygun olarak dekanlık/müdürlükçe ilan edilir. (2) Sınavlar millî ve dinî bayramlar dışında, cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. (3) Sınav günleri ilan edildikten sonra, en geç sınavlardan bir hafta önce dekanlık/müdürlükçe değiştirilebilir. (4) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, yer ve saatte girmek; öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar ve/veya sınavları geçersiz sayılır. (5) Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya usulüne uymaksızın girdiği sınav sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır. (6) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılır. Disiplin cezası alan burslu öğrencinin bursu kesilir. (7) Ödevlerinde, bitirme projelerinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen aynen aktarma yapan veya ödevini kendisi yapmayarak başkasına yaptırdığı saptanan öğrenciye o çalışmadan sıfır (0) not verilir. (8) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan (FF) sıfır (0) notu almış sayılır. (9) Bir dersin ara sınavına özürsüz olarak katılmayan öğrenciye, yeni bir ara sınav hakkı verilmez ve sınavdan sıfır (0) notu almış sayılır. (10) Tekrarlanan sınavda, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. (11) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde öğretim üyesi tarafından bilgisayara girilerek bir kopyası Dekanlık/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları bilgisayar ortamında akademik takvimde belirtilen tarihlerde topluca ilan edilir. (12) Sınavlara ilişkin tüm evrak, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Rektörlükçe saklanır. Sınav notlarında maddi hata MADDE 40 (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz edilebilir. (2) İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş işgünü içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak yapılması gerekir. (3) Maddi hatada sınav kâğıdı içeriğine bakılmaz. Sadece cevaplara verilen notların toplamına ve okunmayan soru olup olmadığına dekanlık/müdürlükçe bakılır. Maddi hatanın olduğu belirlenirse ilgili yönetim kurulunca maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur. (4) Sınav kâğıt ve notlarının dekanlık/müdürlüğe tesliminden sonra öğretim elemanının not takdir yetkisi kalkar ve maddi hata dışında not değiştirilemez. Başarı notu MADDE 41 (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile değerlendirilir. Başarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. (2) Ara sınav ve varsa diğer yarıyıl içi çalışmalardan alınan notun yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışının (%60) toplamı başarı notunu oluşturur.

12 (3) Kredisiz derslerden başarılı olmak için not ile değerlendirmede en az 60 (altmış) almak gerekir. Altmışın (60) altında not alan öğrenci başarısız sayılır. (4) Bütünleme sınavı (%60) olarak değerlendirilir. Not ortalamaları MADDE 42 (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından YNO ve GNO hesaplanarak belirlenir. (2) Öğrencinin bir yarıyıl (YNO), o yarıyılda aldığı her bir dersin kredisi ile başarı puan kat sayısı çarpımları toplamının o yarıyıl aldığı kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. (3) Genel not ortalaması (GNO) ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. (4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, derslerin ait oldukları yarıyılda değerlendirilir ve ilgili yarıyıla ait YNO veya GNO hesaplanmasında dikkate alınır. (5) Ders başarı notları harf notuna çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. Ders başarı notlarının rakam, harf ve katsayı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Başarı not çizelgesi Rakamla Not Katsa yısı Başa rı Har f Notu ,00 AA ,50 BA ,00 BB ,50 CB ,00 CC ,50 DC ,00 DD ,00 FF (6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından; S: Başarılı, U: Başarısız, EX: Muaf, W: Dersten çekilmiş, I: Kesin notu belli olmayan ders, FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız, FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız, P: Devam eden, olarak belirlenir. Not tanımları MADDE 43 (1) 42 nci maddede belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden birisi ile aşağıdaki gibi belirlenir: a) (S) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ve muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilere verilir. (S) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez. Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların uyumu ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır. b) (U) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen veya muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler (S) notu alıncaya kadar bu dersi alırlar.

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28632

Resmî Gazete Sayı : 28632 29 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28632 YÖNETMELİK Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 4 Nisan 2011 PAZARTESİ Sayı : 27895 YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav ve Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Bu Yönetmelik; (K.B.V.) Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 18 (8), 25 (3), 26 (5), 29 (1),

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı