Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri"

Transkript

1 179 Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramlarına İlişkin Görüşleri Gülay ASLAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, Özet Bu araştırmanın amacı, Ankara daki devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin görüşlerinden yararlanarak; Türkiye üniversitelerinde meydana gelen değişimi/dönüşümü, girişimci üniversite ve üniversite-sanayi işbirliği kavramları bağlamında çözümlemektir. Araştırma betimsel nitelikte olup, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu girişimci üniversite anlayışının Türkiye yükseköğretim sisteminde yerleşmeye başladığını düşünmektedir. Fakat bu anlayışın, çoğunluğu tarafından henüz benimsenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, öğretim üyeleri üniversite-sanayi işbirliğine sıcak bakmakla birlikte, bu işbirliğinin kurallarının, ölçüsünün ve etik boyutunun önemli olduğunun altını çizmişlerdir. Anahtar Sözcükler: Neo-liberal politikalar, Küreselleşme, Girişimci Üniversite, Üniversite-Sanayi İşbirliği. GİRİŞ Girişimci üniversite ya da üniversite-sanayi işbirliği gibi kavramların çözümlenmesi aslında içinde bulunduğumuz ekonomik/politik sistemin üniversite açısından çözümlenmesi anlamına gelmektedir. Eğitimin dışsallıkları ve bireye sağladığı yararlar bir kenara bırakıldığında dahi, eğitimin, sistem açısından iki temel işlevinden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, ekonomik paylaşım düzeninin işleyişinde gerekli olan insan gücü eğitim yoluyla nitelik kazanır, ikincisi ise, hangi sistem olursa olsun, onu yaşatacak olan ideolojik temeller eğitim yoluyla üretilir ve yeni nesillere aktarılır. Eğitimin bu iki temel işlevi, diğer işlevleri dikkate alınmadığında dahi, eğitim ve ekonomik sistem arasında kaçınılmaz bir ilişkiye işaret eder. Dolayısıyla, ekonomik sistemde yaşanacak her değişim eğitimi doğrudan ya da dolaylı diyebileceğimiz yollardan etkileyecektir. Girişimci üniversite kavramlaştırmasını Türkiye gündemine getiren süreç 1980 li yıllarda uygulanmaya başlayan neo-liberal politikalarla mümkün olmuştur. Bu politikalarla birlikte Türkiye de eğitim de, ekonomik ve toplumsal sistemin diğer alanlarında olduğu gibi, Yapısal Uyum Politikaları (YUP) çerçevesinde ele alınmış ve yönlendirilmiştir. YUP uygulamaları ile birlikte eğitim üzerinde iktisadi baskı artmış, bu baskı, eğitim sisteminin yeni örgütlenişini ve işleyişini etkilemiştir. YUP adı altında uygulanan programlar yoluyla, eğitim ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Eğitime ayrılan kamu kaynaklarının azaltılması, özelleştirme kapsamına eğitimin de alınması, yükseköğretime girişin rasyonalize edilmesi böylece yükseköğretim harcamalarının düşürülmesi, mesleki ve teknik öğretim ile üniversiteler başta olmak üzere okullarla piyasa arasındaki bağın güçlendirilmesi, eğitim sisteminin ve eğitim yönetiminin yeniden düzenlenmesi (Ünal, 2002: ) bunlardan bazılarıdır. Bu yeniden yapılanma süreci ile birlikte, eğitimin kamu hizmeti olarak ele alınmasından vazgeçilmekte, üniversite üzerinde bu yönde baskılar sürmekte, Önder in de belirttiği gibi, kapitalist sistem yer küreyi kaplayıp, kriz boyutu da derinleşirken, yükseköğretim kurumlarının giderek yoğunlaşan baskı altında kalması kaçınılmaz görünmektedir. (2002: 60). Nitekim, kapitalist küreselleşmenin eğitim üzerinde etkilerinin incelendiği birçok çalışmada; GSMH içindeki eğitim harcamalarının düştüğü ve buna bağlı olarak kamu harcamaları ile yükseköğretimde öğrenci başına yapılan kamu harcamalarında azalma görüldüğü, üniversitelerin pazar ile ilgili etkinliklere katılmak yoluyla farklı kaynak yaratma yolarına gittiği, kamu üniversitelerinde bütçe dışı kaynak kullanımının arttığı (Stewart, 1995: ; Altbach, 1997:16-17; Akt: Yang ve Vidovich, 2002:215; Fisher ve Rubenson, 1998:80; Lee, 2000:326), kamu üniversitelerinin şirketleşmesi ve yükseköğretimde yoğun özelleştirmelerin olduğu (Reading, 1995:115; Urry, 1998:6; Akt: Kwiek, 2003: ; Lee, 2000:326; Kwiek, 2001:35; Veltz, 2001:61), yükseköğretimin insan sermayesi terimleriyle değerlendirilir hale geldiği (Mutlu, 2001: 38), akademik özgürlüklerin ihlal edildiği (Miyoshi, 2000:680), üniversitelerin uluslararası şirketlerle, hükümetlerle ve eğitimin öteki sağlayıcıları ile çok yönlü ortaklıklar içine girdiği (Buchbinder, 1993: ; Magrath, 2000: ), öğretim elemanlarının çalışma kalıplarının

2 180 istikrarsızlaştığı ve özellikle sözleşmeye dayalı, yarı zamanlı, gündelikleştirilmiş akademik işgücünün arttığı (Slaughter ve Leslie, 1997:1; Akt: Kwiek, 2003:137; Welch, 2002:470), üniversitelerde kalitenin tanımı ve oluşturulmasında akademik girişimden çok, piyasanın belirleyici olduğu ve üniversitelerin müşteri ya da tüketici odaklı olacakları (Stromquist ve Monkman, 2000:14) bir döneme girdikleri ifade edilmektedir. Literatürde dile getirilen bu etkileri Türkiye üniversitelerinde de görmek mümkündür. Kapitalist küreselleşme politikalarının etkilerini görmek açısından, politikaların uygulanmaya başlandığı seksenli yıllar ile bu politikaların etkilerinin daha somut görüldüğü doksanlı yıllara ilişkin göstergeler oldukça önemlidir ve 1995 yılları arasında yapılan kamu harcamalarının değişim indeksi incelendiğinde; belirtilen dönemde eğitim harcamaları 100 den 76 ya, yükseköğretim harcamaları ise 100 den 91 e düştüğü görülmektedir (YÖK, 2001:119). Bu düşüşün öğrenci açısından yansımasına bakıldığında, 1981 yılında Türkiye de öğrenci başına cari harcama dolarken, 1995 yılına gelindiğinde bunun 604 dolara gerilediği görülmektedir (YÖK, 1996:61). Türkiye de devlet üniversitelerinin gelirleri yıllara göre incelendiğinde ise 1990 yılında üniversite gelirlerinin % 79 u bütçe, % 19 u diğer gelirler (döner sermaye, kantin, kafeterya vb. gibi ), % 2 si öğrencilerden alınan katkı payından (harç) oluşmaktadır. On yıl sonra 2000 yılına gelindiğinde bu oranlar sırasıyla %57 si bütçe, % 38 i döner sermaye ve diğer gelirler ile % 5 inin ise öğrenci katkı payından (harç) elde edildiği görülmektedir. Bu eğilim sadece Türkiye ye özgü olmayıp, gelişmiş ülkelerde de kamu harcamaları ve yükseköğretimde öğrenci başına yapılan kamu harcamalarında da azalma görülmektedir. Örneğin; 1975 yılında Kanada da öğrenci başına kamu harcaması dolar iken, 1990 da dolara gerilediği görülmektedir (Fisher ve Rubenson, 1998:80). Kamu kaynaklarından yeterli payı alamayan Türkiye üniversiteleri hızla ticarileşme sürecine girmiştir. Ercan a göre bu iki biçimde olmuştur. Birincisi, üniversitenin rutin işlerinin üniversite dışına aktarılması (yemekhane ve kantin işletmeleri, temizlik gibi hizmetlerde taşeronlaşma) diğeri ise üniversitelerin kendi temel faaliyetlerinin ticarileşmesidir. Bir yandan, üniversite şirketleri olarak tanımlanan, daha çok üniversite/sanayi-sermaye işbirliği şeklinde yürütülen mühendislik bilimlerindeki uygulamalar (Teknopark A.Ş) ile tıp fakültelerinde, fakülte olanakları ile kurulan vakıflar, sosyal bilimlerde piyasanın talep ettiği her türlü sertifika programları veya paralı kurslar (1996: 60) bunlardandır. Öte yandan, tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampus unda olduğu gibi, şube üniversite uygulamaları, Türkiye üniversitelerinin piyasa merkezli çalışmasının son örneklerindendir. Bugün üniversiteler sadece finansal bir baskı altında değil, temel paradigmalarında bir zihniyet dönüşümünün, yeni bir ideolojik konum alışın da etkisi altındadır. (Ergur, 2003: ). Gelinen noktada üniversitenin asal işlevlerine ilişkin bir kopma yaşanmaktadır. Artık yalnızca piyasanın taleplerine ayarlanmış bir bilgi üretme stratejisi sayesinde, araştırma ile eğitim arasındaki geri besleme döngüsü kırılmıştır. Eğitim ve araştırma kâr yönelimli bir etkinliğe sürüklenmektedir. Piyasaya dönük araştırmalar yapmamak fildişi kulede yaşama olarak adlandırılabilmekte, toplumsal ekonomik sorunlara duyarlılığın ölçütü, liberal söylem içinde toplumun gereksinim duyduğu her türlü hizmeti bunun bedelini ödeyebilenlere sunmak biçiminde algılanmaktadır (Haynes, 2002:111; Akt: Ergur, 2003: ). Bu zihniyet dönüşümüne bağlı olarak, günümüzde üniversiteler kültürel sistemlerin bir parçası olarak değil, ekonomik sistemin bir parçası olarak algılanmaktadır (Slaughter, 1998:58). Bunun temelinde; bilginin ekonominin itici gücü, ulusal ve uluslararası rekabetin temel belirleyicisi haline gelmiş olması ve üniversitelerin ise bu rekabetin motoru olarak görülmeye başlanması yatmaktadır (Fisher ve Rubenson, 1998:80). Gerek üniversitelerin kamusal bir hizmet alanı olarak algılanmaktan çık(arıl)ması, gerekse üniversite içinde; finansmanından yönetim biçimine, atama ve yükseltme kriterlerinden araştırma konularına kadar çok yönlü bir değişim/dönüşümden söz edilmektedir. Üniversiteye ilişkin yaşandığı düşünülen değişimi/dönüşümü bu kurumlarda etkin rol alan, öğretim ve araştırma etkinliklerini yerine getiren ve karar organlarında bulunan öğretim üyelerinin nasıl kavradıkları, bu politikaların yarattığı dönüşümü nasıl tanımladıkları önemlidir. Üniversiteyi işletmeye, öğrenciyi müşteriye, öğretim üyesini bilgi ve deneyimini pazarlayan girişimciye dönüştüren bu süreç irdelenmeye değerdir.

3 YÖNTEM 181 Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından görüşme formu hazırlanmış, formun kapsam geçerliliği, alan yazın taraması ve uzman görüşüne başvurularak sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma; Ankara, Hacettepe, Gazi ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarındaki çeşitli fakültelerinden amaçlı örnekleme tekniği ile seçilen öğretim üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeciler; öğretim üyeleri arasından, farklı bilim dallarında/bölümlerde çalışmakta olan, farklı unvanlara sahip kadın ve erkek öğretim üyeleri, mevcut sayısal dengeler gözetilerek ve tüm akademik unvanları kapsayacak şekilde seçilmiştir. Böylece toplam 36 öğretim üyesi ve bir rektör ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşme içerik analizi ile çözümlenmiş, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Nitel içerik çözümlemesinin üç ana biçiminden söz edilmektedir. Bunlar; özetleme, açımlama ve yapılandırma dır (Mayring, 2000:100). Bu araştırmada bulgular özetleme ve açımlama şeklinde analiz edilmiştir. BULGULAR ve YORUM Öğretim Üyelerinin Girişimci Üniversite Kavramına İlişkin Görüşleri Bu çalışmada görüşme yapılan öğretim üyelerinin tamamı üniversite ile ilgili bir değişimin söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Öğretim üyelerinin bir kısmı bu değişimi olumlu karşılarken, (G2, G3, G4, G5, G6,G13, G14, G15, G16, G22, G24, G26, G30, G34) bir kısmı ise olumsuz yönleri üzerinde durmuştur. ( G1, G7, G8, G10, G18, G20, G21, G23, G25, G27, G28, G29, G33, G35, G36) Değişimin olumsuz yönleri üzerinde duran öğretim üyeleri; üniversitelerin giderek bir işletme gibi algılandığı ve şirket gibi hareket etmeye zorlandığı, kaynak yaratan bölümlerin/alanların ön plana çıktığı, yaratamayanların ise önemini kaybettiği, niteliğin pazarın kavram ve yöntemleri ile yeniden tanımlandığı, üniversitenin iç değerlendirme ölçütlerinin giderek pazarın değerlendirme ölçütleriyle ikame edildiği ve bu anlamda performans ölçütleri gibi nicel değerlerin üniversitelerde daha fazla önemsendiği sıklıkla ifade edilen görüşlerdendir. Öğretim üyeleri, üniversitelerin kendi kaynaklarını yaratmak durumunda kalmasının girişimci üniversite anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunu düşünmektedir. Bu konudaki görüşleri üç grupta toplamak mümkündür. Birinci gruptaki öğretim üyeleri arasında yükseköğretimin kamu finansmanı ile karşılanması gereken bir kamusal hizmet olduğu konusunda genel bir görüş birliği vardır. Bu öğretim üyelerine göre, girişimci üniversite anlayışının yol açtığı en önemli olumsuzluk üniversitenin giderek kamusal niteliğinden uzaklaşması ve üniversitede bir zihniyet dönüşümünün yaşanmasıdır. (G1, G7, G8, G10, G11, G18, G29, G32, G34, G36) Örneğin, tıp fakültesinden bir öğretim üyesi şunları ifade etmiştir: Burada tabiî kamu üniversitelerinin ne kadar kamusal olduğu, ne kadar kamudan destek gördüğü, ne kadar kamusal düşünceyle geliştikleri tartışmalı Türkiye de. ( ) Görünüşte buralar kamu üniversitesi. Özellikle tıp fakültesi ve buralarda döner sermayelerin olması ile kendi özel üniversitelerini gerçekleştirmiş oluyorlar içerlerde. Yani devlet üniversiteleri kamusal niteliğinden gittikçe uzaklaşıyor. Öyle uç noktalara geliniyor ki, mesela bir program açılırken, o programın normal bir gündüz programı olmak yerine, gece programı olması, ikinci öğretim olması, ikinci öğretim olunca oraya girecek öğretim üyelerinin daha fazla para alması gibi uygulamalara iş çekiliyor. Amacınız eğitim vermek değil ya da bir alanda birilerini yetiştirmek değil, bir eğitim programı açarak para kazanmak haline geliyor ve o zaman da üniversite, üniversite olma niteliğinden uzaklaşmış oluyor. (G7) Performans kriterleri, stratejik planlar, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) gibi kavramların arkasında üniversitenin kamusallığın yok edilmesinin yattığını belirten bir başka öğretim üyesi, bir sonraki aşamanın da devlet üniversitelerini özel, girişimci üniversitelere daha çok yaklaştıracağını belirtmiştir. (G18) Girişimci üniversite kavramının ne anlama geldiği üzerinde duran bir öğretim üyesi ise Yani girişimci üniversite, aslında kendi kaynağını kendi yaratan, piyasayı dışlamayan, piyasayla iç içe bir örgütlenme biçimi Onun da yavaş yavaş gıdım gıdım aslında Türkiye üniversite sistemine yerleşmeye yüz tuttuğunu, onunda ötesinde aslında bir ölçüde yerleştiğini görüyoruz. (G28) ifadeleriyle değişime vurgu yaptığı görülmektedir. Üniversitede yaşanan zihniyet değişimini eskiden hiçbir işe yaramayacak olan bilginin peşinden koşma aşkı nın, üniversitede yer bulurken, günümüzde

4 182 bu üniversite ruhu ndan hızla uzaklaşıldığını belirten bir akademisyen (G1) ise aslında geleneksel üniversite anlayışı ile girişimci üniversite anlayışı arasındaki farka dikkat çekmiştir. Öğretim üyeleri üniversitelerin kaynak yaratma çabasının; özekliğin kaybı, akademik standartlardan taviz vermek, kaynak yaratmayan bölümlerin/disiplinlerin kadük kalması, üniversitede yararlılık ilkesine bağlı keskin bir hiyerarşik yapılanmanın ortaya çıkması, üniversiteye olan güvenin sarsılması, üniversal değerlerde gerileme, bilimsel bilginin gelişimine ket vurma meraka dayalı araştırmalarda azalmaya karşın, piyasaya yönelik araştırmalarda artış gibi sakıncaları üzerinde yoğunlaşmışlardır. İkinci gruptaki öğretim üyeleri ise üniversitelerin kendi kaynaklarını kısmen yaratması gerektiğini savunan ancak girişimci üniversite kavramının sakıncaları olabileceğini belirten akademisyenlerdir. (G5, G9, G11, G15, G23, G31) Öğretim üyeleri; üniversitelerin Ar-Ge faaliyetleri dışında küçük küçük işlerle para kazanma kaygısı içine girmesi (G5), girişimci üniversite anlayışının birebir Türkiye ye aktarılması ve düzenlemeler yapılmaması (G15), kaynak yaratamayan bölümlerin geri plana düşmesi ve zamanla kaynak yaratan bölümlerin/alanların üniversite yapılanmasından kopması (G23) gibi sakıncalardan söz etmişlerdir. Üçüncü gruptaki öğretim üyeleri ise girişimci, kendi kaynaklarını yaratan üniversite anlayışının, üniversiteyi geliştireceğini düşünmektedir. (G2, G3,G6, G16, G30, G34) Girişimci üniversite anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirten öğretim üyelerinden biri, Aslında olması gerekiyor. Bunların da düşünülmesi gerekmektedir. ( ) Eğer şirket gibi düşünürseniz, üniversite para kazanacak ve üniversitenin kazanması gerekmektedir. (G30) ifadeleriyle üniversiteye bir şirket misyonu yüklerken, üniversitelerin girişimci bir mantık çerçevesinde yeniden örgütlenmesi gerektiğini belirten bir başka öğretim üyesi Ben buraya ne kadar öğrenci alıyorsam o kadar da kaynak gelmeli bana. ( ) Çünkü eğitim parasız olmaz. Bunu herkes artık yavaş yavaş kavramaya başladı. (G34) sözleriyle eğitimin paralı hale gelmesine dikkat çekmektedir. Mevcut durumda üniversitelerin parasal kaynaklarını artık önemli oranlarda kendi ürettikleri ile sağladığını ifade eden bir başka öğretim üyesi ise, üniversite özerkliğini sağlamanın ancak kendi kaynağını yaratmaktan geçtiğini (G6) ifade etmiştir. Bu gruptaki öğretim üyelerinin mali özerkliği, üniversitenin kendi kaynaklarını yaratması olarak algıladığı izlenimi edinilmiştir. Öğretim Üyelerinin Üniversite-Sanayi İşbirliği Kavramına İlişkin Görüşleri Bilimin teknoloji ile iç içe girmesi, bilimin kaynağı olan üniversitelerin yapısını da etkilemiştir. Üniversitelerin fakülteler ve bunlara bağlı bölümlerden oluşan klasik yapısına 1950 lerden sonra mezuniyet sonrası okullar, araştırma merkezleri ve endüstriyel işbirliği irtibat büroları (industrial liaison office) gibi yeni birimler eklenmiştir. Bununla birlikte üniversitelerin hemen yanı başlarında kurulan tekno-parklar üniversitelerdeki bilimsel gelişmelerin ticari uygulamaya dönüşümü hızlandırılmıştır (Gürüz, 1994:98). Bu yapıların Avrupa da gelişimi 1980 li yıllardan itibaren başlamıştır. Üniversite yerleşkelerinde kurulan tekno-parklar ülkemizde de önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Öğretim üyelerine Üniversite-sanayi işbirliğinin ölçüsü ne olmalıdır? Bu işbirliği, üniversitenin sanayinin bir alt sektörüne dönüşmesi tehlikesini içermekte midir? soruları yöneltilerek bu konudaki görüşleri değerlendirilmiştir. Öğretim üyelerinin çoğunluğu, üniversitenin ürettiği bilginin hayata geçirilebilmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin gerekli olduğunu ancak bazıları (G1, G3, G7, G8, G10, G18, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G31, G33) üniversite-sanayi işbirliğinde dikkatli olunması gerektiğini aksi takdirde, üniversite kavramına ters düşen gelişmelerin yaşanabileceğinden söz etmişlerdir. Öğretim üyeleri, bu işbirliği üniversitenin hareket alanını kısıtladığı, üniversiteyi eleştiri merkezi olmaktan çıkardığı ve en önemlisi özerk yapısına zarar verdiği oranda tehlikeli olacağını ifade etmişlerdir. Öğretim üyelerinin üniversite-sanayi işbirliğinde ifade ettikleri sakıncaların büyük bir kısmının üniversite özerkliği üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Öğretim üyelerimden biri, bu işbirliğinde üniversitenin sipariş üzerinden sanayiden iş alan, onun dediklerini yapan bir kurum haline dönüşme tehlikesinin varlığından ve üniversitenin özerkliğini kaybedebileceğinden söz ederken (G28), bir başkası sanayinin üniversiteyi kullanıyor hale gelmesi (G3), sanayinin üniversiteyi baskı altına alması (G10), sanayinin üniversitenin yönünü belirlemesi ve ufkunun kâr mantığı içinde daralması (G23), öğretim üyelerinin çalışacağı konuların ya da araştırmaların sanayici tarafından belirlenmesi (G24, G25), üniversiteyi ticarethaneye dönüştürmesi ve amacından saptırması (G18) gibi sakıncalardan

5 183 söz etmişlerdir. Öğretim üyelerinden biri, üniversite sanayi işbirliği felsefe, sosyoloji bölümlerinin kapatılmasına yol açıyor ise, o zaman sakıncalı derken (G27), bir diğeri üniversite sanayi işbirliğinin temel yapılanmalarından biri olan tekno-parklarla ilgili olarak, zamanla bu yapıların üniversite yönetimlerinde ağırlıklarının artması ve üniversitede üretilen bilginin patent yoluyla, bu yapılar üzerinden bir kaçağa dönüşme tehlikesinden söz etmiştir. (G7) Veltz in (2001:59) üniversiteler için yakın bir gelecekte tehlike olarak ifade ettiği üniversitelerin sanayinin bir alt sektörüne, işlevsel olarak uzmanlaşmış bir katmanına dönüşme riski, görüşme yapılan öğretim üyelerinin önemli bir kısmı tarafından Türkiye üniversiteleri için bir tehlike olarak görülmemiştir. Bu ise aslında, böylesi bir tehlikenin olmamasından çok, öğretim üyelerinin Türkiye deki, hem üniversitelerin hem de sanayinin mevut durumu üzerinden değerlendirme yaptıkları biçiminde yorumlanabilir. Öte yandan öğretim üyelerinin üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili olarak dikkat çektikleri sakıncalar aslında böylesi bir tehlikenin varlığına işaret etmektedir. SONUCA YÖNELİK BİR TARTIŞMA Son çeyrek yüzyıldır yoğun bir biçimde uygulanan neo-liberal politikalar başta devletin yapılanması olmak üzere kamu kurumlarının işleyişini büyük ölçüde etkilemiştir. Üniversitelerin yapısını, yönetimini, finansmanını ve değerler sistemini etkileyen bu süreçle ilgili olarak; öğretim üyelerinin bir kısmı bu değişimi onaylar gözükürken, büyük bir kısmının henüz onaylamadığı, değişimin yaratacağı olumsuzluklar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Üniversitedeki değişimin olumlu olduğunu belirten akademisyenlerin önemli bir kısmı sağlık bilimleri ve mühendislik gibi piyasaya yönelik alanlarda, değişimin olumsuzluklarına dikkati çeken öğretim üyelerinin ise büyük bir çoğunluğu sosyal bilimler alanındadır. Öğretim üyeleri girişimci üniversite anlayışının yavaş yavaş Türkiye yükseköğretim sistemine yerleşmeye başladığını düşünmektedirler. Girişimci üniversite, üniversitenin uzun tarihi içinde küreselleşme olarak nitelendirilen sürecin, üniversite anlayışı ve buna uygun üniversite yapılanması olarak değerlendirilebilir. Bu yapılanmada üniversiteler, artan rekabet ve giderek azalan kamu kaynakları karşısında; girişimci yönü ağır basan yeni bir akademik kültür ve finansman modeli yaratma eğilimi içinde olduğu söylenebilir. Bunun en önemli göstergelerinden biri öğretim üyeleri tarafından sıkça vurgulan üniversitelerinin kendi kaynaklarını yaratma çabası ve bu bağlamda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gündeme gelen tekno-parkların artmış olması ve üniversitede gittikçe daha değerli görülen yeni değerler sistemidir. Bu yeni değerler siteminde; gerçeği arayışı, bilim aşkı, meslektaşlar arası işbirliği ve dayanışma üniversite içinde giderek anlamsızlaşırken, akademik etkinliklerin daha fazla sayılarla ifade edildiği, performans ölçümünün akademik yaşama hâkim kılındığı, rekabetin ağır bastığı, verimliliğin ve girişimciliğin üniversite başarısında temel kıstas olduğu, akademik topluluğun kendi kendini değerlendirmesinin giderek niceliksel bir takım merkezi kriterlere yerini bıraktığı gözlenmektedir. ÖNERİLER Üniversiteye ayrılan kamu kaynaklarının azaltılması üniversiteleri farklı yollarla kaynak yaratma çabası içine itmiş bu ise üniversitelerde ticarileşme sürecini hızlandırmıştır. Bu araştırmaya katılan pek çok öğretim üyesinin belirttiği gibi, bu yeni yapı ve işleyiş üniversitelerde köklü bir değişimi körüklemiştir. Özellikle akademik özgürlük ve bilimsel özerklik ten hem uygulamada söz edilemez hale gelmiş hem de bu kavramlar zihinlerden silinmeye, yerlerini piyasa kavramlarına bırakmaya başlamıştır. Bu bakımdan, üniversiteler için yeni bir kamu politikasının oluşturulması, vakıf üniversitelerine ayrılan her türlü devlet yardımı kesilerek bütçeden devlet üniversitelerine ayrılan kaynağın artırılması ivedilik kazanmıştır. Üniversite-sanayi işbirliği üniversite özerkliğine zarar vermeyecek ve üniversiteyi belli bir kesim için çalışır hale getirmeyecek şekilde ilkeleri, etik kuralları ve düzeyi belirlenerek, üniversitenin bütün kesimlere eşit mesafede durabildiği bir yapıya dönüştürülmelidir.

6 184 DİPNOT Bu makaleye konu olan araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2008 yılında doktora tezi olarak kabul edilmiştir. KAYNAKÇA Altbach, P. G. (1997). s den aktaran Yang, Rui., Vidovich, Lesley. (2002). Üniversiteleri Küreselleşme Bağlamında Konumlandırmak. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1). Buchbinder, Howard. (1993). The market oriented university and the changing role of knowledge. Higher Education, 26. Ercan, Fuat. (1996). Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılanma Eğilimlerinin Ekonomi Politiği. İktisat Dergisi, 357. Ergur, Ali. (2003). Üniversitenin Pazarla Bütünleşmesi Sürecinde Akademik Dünyanın Dönüşümü. Toplum ve Bilim Dergisi, 97. Fisher, Donald., Rubenson, Klell. (1998). The Changing Political Rconomy. Universities and Globalization. (Editör: Jan Currie and Janice Newson), Londan. Gürüz, Kemal. (1994). Yükseköğretimde Bilim ve Eğitim. Bilim ve Eğitim. Ankara: TÜBA yayınları, Bilimsel Toplantılar Serisi: 2. Haynes, Bruce. (2002). s. 111 den aktaran Ergur, Ali. (2003). Üniversitenin Pazarla Bütünleşmesi Sürecinde Akademik Dünyanın Dönüşümü. Toplum ve Bilim Dergisi, 97. Kwiek, Marek. (2001). Globalization and Higher Education. Higher Education in Europe, 26(1). Lee, Molly N. N. (2000). The Impacts of Globalization on Education in Malaysia. Globalization and Education. (Editör: Nelly P. Stromquist and Karen Monkman), New York. Magrath, C. Peter. (2000). Globalization and its Effects on Higher Education Beyond the Nation-State. Higher Education in Europe, 25 (2). Mayring. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. (Çeviri: Adnan Gümüş ve M. Sezai Durgun), Adana: Baki kitapevi, s Miyoshi, Masao. (2000). The University and the Global Economy: The Cases of the United States and Japan. The South Atlantic Quarterly, 99(4).Güz. Mutlu, Erol. (2001). Şirketleşen Üniversitelerin Müşterisi Olmak ya da Üniversiteli Olmak. Karizma Dergisi, 8. Önder, İzzettin. (2002). Eğitim-Öğretim Konusu/Sorunu. Özgür Üniversite Formu, 17, s. 60. Reading, Bill. (1995) den aktaran Harvery, David. (1998). University, Inc. The Atlantic Monthly, October. Slaughter, S., Leslie, L. L. (1997). s. 1 den aktaran Kwiek, Marek. (2003). Yükseköğretimi Yeniden Düşünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleşme: Gelecek İçin Göstergeler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1). Slaughter, Sheila. (1998). National Higher Education Policies in a Global Economy. Universities and Globalization. (Editör: Jan Currie ve Janice Newson), London.

7 185 Stewart, Frances. (1995). Eğitim ve Uyum: 1980 lerin Deneyimi ve 1990 lar İçin Bazı Dersler. Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma. (Çeviri: İdil Eser), İstanbul: Yapı Kredi yayınları. Stromquist, Nelly P., Monkman, Karen. (2000). Defining Globalization and Assessing Its Implications on Knowledge and Education. Globalization and Education. (Editör: N. P. Stromquist and K. Monkman), New York. Urry, J. (1998). s. 6 dan aktaran Kwiek, Marek. (2003). Yükseköğretimi Yeniden Düşünürken Yeni Bir Paradigma Olarak Küreselleşme: Gelecek İçin Göstergeler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1). Ünal, L. Işıl. (2002). Eğitimin Yapısal Uyumu. Özgür Üniversite Formu, 17. Veltz, Pıerre. (2001). City and university in the knowledge age. European Journal of Engineering Education, 26(1). Welch, Anthony. (2002). Going Global? İnternationalizing Australian Universities in a Time Of Global Crisis. Comparative Education Review, 46(4). YÖK. (1996). Türk Yükseköğretim Sistemi: den ya Gelişmeler. Ankara: Yükseköğretim Kurumu yayını. YÖK. (2001). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu. Ankara: YÖK yayınları.

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE NEDEN GELİNDİ?

ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE NEDEN GELİNDİ? ÜÇÜNCÜ KUŞAK ÜNİVERSİTELERE NEDEN GELİNDİ? Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER İşletme Fakültesi Dekanı Sosyal kurumların, toplumsal dönüşümle eşyönlü olarak sürekli değişmesi olağandır. Hiçbir kurum bu sürecin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Nasıl Bir ÜNİVERSİTE. Nasıl Bir REKTÖR. İstiyoruz. Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mayıs 2012

Nasıl Bir ÜNİVERSİTE. Nasıl Bir REKTÖR. İstiyoruz. Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mayıs 2012 Nasıl Bir ÜNİVERSİTE Nasıl Bir REKTÖR İstiyoruz? Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mayıs 2012 Üniversiteler sermaye mantığıyla yeniden düzenlenmekte ve işletilmekte, piyasa norm ve değerlerini benimsemeye

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI 0 5. 11.2016 A NTALYA Sunum İçeriği TÜBA Türkiye de Bilim ve Eğitim Alanlarında Mevcut Durum Sürdürülebilir

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri Prof. Dr. Hasan Mandal YENİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma (Çeşitlilik) Rekabet (Performans

Detaylı

Üniversiteler üzerindeki sıkıyönetim Türkiye nin inovasyon performansını nasıl etkiliyor?

Üniversiteler üzerindeki sıkıyönetim Türkiye nin inovasyon performansını nasıl etkiliyor? Üniversiteler üzerindeki sıkıyönetim Türkiye nin inovasyon performansını nasıl etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Yaprak Kurtsal Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Üniversiteler üzerindeki

Detaylı

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür 2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür GİRİŞ Ülkelerin rekabetçiliğini, endüstrisinin rekabetçiliği belirlemektedir Endüstri ise rekabetçiliğini yenilikçi (inovatif) olabildiği

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük,

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İKÜ Rektörlük, 029.09.2017 Girişimci üniversitenin kilit özellikleri : (Robertson, 2008) Tüm üniversite aktörlerinin (akademisyenler / teknik kadrolar / öğrenciler) girişimci

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EUA DEĞERLENDİRME RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EUA DEĞERLENDİRME RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EUA DEĞERLENDİRME RAPORU Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı EUA Dış değerlendirme Raporu; Haziran 2007 Değerlendirme Ekibi; Prof. Dr. Alberto Amaral

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ar-Ge ve İnovasyon Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma nedir? Genel anlamıyla araştırma; üzerinde çalışılan olay veya olguyu (fenomeni) daha iyi anlayabilmek veya

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Neden Yükseköğretim Reformu?

Neden Yükseköğretim Reformu? Neden Yükseköğretim Reformu? Mehmet YAVUZ Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı 1980 lerden itibaren gelişmiş ülkelerde bilgi toplumuna geçiş süreci başlamış ve bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1 A. Kurumsal Performans Kriterleri Bilkent Üniversitesinin kuruluş amacından yola çıkarak Kalite Komisyonu tarafından belirlenen performans

Detaylı

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net www.adaptto.net iletisim@adaptto.net Teknoloji Transferi Nedir? Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan kurum(lar)a başarılı bir şekilde

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Eylül ayı dış ticaret verileri; TİM Ekim ihracat verileri değerlendirilmiştir. i 1 2012 de Türkiye

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. 19 Eylül 2012

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. 19 Eylül 2012 Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 19 Eylül 2012 Faaliyet Planımız (2011-2014) ve 7 Nisan 2012 tarihinden itibaren yapılan etkinlikler... Türkiye de Gereksinim Devlette

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM "Prof. Dr. Münevver TURANLI I. GİRİŞ Eğitim "çocukların ve gençlerin toplumsal yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı TC BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE MERKEZLERİ NDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı İçerik Amaç ve Yasal Dayanak Performans

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Bursa Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler

Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html 1 Plan Sanayi Toplumu - Bilgi Toplumu

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YÜKLERİ DAĞILIMI DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ANKARA EYLÜL 13 GİRİŞ Üniversitemizde Fakülte

Detaylı

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Prof. Dr. Erol Gürpınar Prof. Dr. Erkan Alpsoy Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci Prof. Dr. Ömer Civalek Prof. Dr. Burhan Özkan Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk Doç. Dr. Bekir Taner

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN **

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Giriş Bu çalışmada, Şişecam Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr ANALİZ 2014/2 2013 YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporu No: 5 Nisan 2015 İstanbul İçindekiler 1 Giriş 1 2 Yerleşme Genel Görünüm: Üniversiteler 2 3 Yerleşme Eğilimleri: Üniversiteler

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN ÜÇÜNCÜ MİSYONU İNOVASYON. Prof. Dr. Engin ATAÇ Anadolu Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTELERİN ÜÇÜNCÜ MİSYONU İNOVASYON. Prof. Dr. Engin ATAÇ Anadolu Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTELERİN ÜÇÜNCÜ MİSYONU İNOVASYON Prof. Dr. Engin ATAÇ Anadolu Üniversitesi Rektörü Üniversitelerin Misyonu Eğitim Araştırma İnovasyon Araştırma İstatistikleri 1980 yılında 250 yayın, Dünya Sıralamasında

Detaylı

2006 Bütçesinde; Yatırım ve Hizmetler Yine Erteleniyor

2006 Bütçesinde; Yatırım ve Hizmetler Yine Erteleniyor Bütçesinde; Yatırım ve Hizmetler Yine Erteleniyor Ahmet YETİM Hükümetlerin yıl içerisinde gerçekleştirmeyi öngördüğü harcamaları gösteren nin versiyonu yeni yılda tedavüle giriyor. Yeni yıl sinde yine

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi)

Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Güven KÖSE (Hacettepe Üniversitesi) Mehmet Emin KÜÇÜK (Aksaray Üniversitesi) Bilimsel İletişim Bilimsel iletişim, bilimsel araştırmalar sonucu üretilen bilginin paketlenmesi, kalite açısından onaylanması,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı