etmiş yirmi büyük alim yetişmiştir. Bunlardan beşinci dedesi Molla Abdulkuddüs, Kazan'a elli çaltırmlık bir mesafede bulunan Mercan kasabasım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "etmiş yirmi büyük alim yetişmiştir. Bunlardan beşinci dedesi Molla Abdulkuddüs, Kazan'a elli çaltırmlık bir mesafede bulunan Mercan kasabasım"

Transkript

1 ŞİHABUDDİN MERCAN İ DR. MEHMET GÖRMEZ SOYU-NESEB İ Türk-Tatar dünyasının yetiştirdiği, 18. Ve 19. Asırda bütün Türk dünyasını etkileyen Türk-Tatar aydınlanma hareketinin en büyük siması olan, büyük din alimi, feylesof ve tarihçi Şihabuddin Mercani, hem anne hem de baba tarafından ilimle temayiiz etmiş bir aileye mensuptur. Kendisinin kaleme aldığı "Şeceretu'l-Ecdid" risalesine göre ataları arasında ilme ve irfana hizmet etmiş yirmi büyük alim yetişmiştir. Bunlardan beşinci dedesi Molla Abdulkuddüs, Kazan'a elli çaltırmlık bir mesafede bulunan Mercan kasabasım kurduğu için, kendisine de buraya nisbeten Mercini denmiş ve bu nisbetle de şöhret bulmuştur. Dedesi Sübhan'ın aralarında "Tavdih" ve "Cirniu'r-Rumilz" gibi ikişer dltli büyük eserlerin de bulunduğu altmışı aşkın eser sahibi büyük bir alim olduğunu yine Mercinfden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu zat 25 yıl Kazan'm Çeki ve Hiisrii kasabalarında imam ve müderrislik yapmış, medresede talebeler yetiştirmiş, daha sonra istifa ederek ticaretle meşgul olmuş ve 1249 hicri/1834 miladi yılında Hüsni kasabasında vefat etmiştir. Vefatında Şihabuddin on altı yaşındadır. Babası Bahauddin MoIla, Buhara medreselerinde tahsil görmüş, Buhara emin Haydar b. Masum'un (öl. 1826) ilim rnecliskrinde hazır bulunmuş alim bir zattır. Özel bir medreseye sahip olan Bahauddin Molla, kırk yıl medresesinde çeşitli ilimler okutmuş, yine Mercirırnin rivayetine göre yirmi kadar alim yetiştirmiştir. Bahauddin Molla, Buhara'da yetişen Tatar alimkrinin terceme-i hallerine vakıf olduğu için, Mercini, gerek "Vefiyyetul-Eslaf'ta ve gerekse Mustefadul-Ahbar'da kendisinden pek çok rivayetlerde bulunmu ştur. Once Yabanc ı sonra Taşkiçi kasabalarında görev yapan Bahauddin Molla h. 1273/m yılında 72 yaşında vefat etmiş ve Taşkiçi'de toprağa verilmiştir.

2 Mercianin anne tarafından dedesi Mola Abdunnasiede ( ) aynı şekilde medrese sahibi bir Ana.. Annesi Bibi Hubeybe hanım ise bir ilim ailesine mensup olman ın bütün avantajlarına sahip olmuş bilgili bir hat-lunch. Ancak oldukça genç bir yaşta, henüz 29 yaşında iken vefat etmi ştir. Vefatinda Mercini beş yaşındadır. ÇOCUICLUĞU VE İLK TAFISİLİ 1233 h./1818 m. Yılda anne ve babasının ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Mercini ilk tahsiline babas ının medresesinde başlamıştır. Her iki dedesi ayn ı zamanda ilk hocalandır. Bilhassa dedesi Siibhan'dan çok şey öğrendiğini kendisi ifade eder. Altı yaşında Kur'an okumar öğrenmiş, dokuz yaşında Arapça sarf ve nahiv tahsiline başlamış, sırasıyla filuh, kelam, mantık ve usul dersleri almış ve onyedi yaşında medreseden icazet almıştır. Bu arada bunlarla yetinmeyen Mercân ı babası ve dedesinin kitüphanesindeld pek çok kitabı da mutalaa etmiştir. Aynı medresede ders vermeye başladığır. ıda Mercini 18 yaşındadır. Medreselerin eğitim sistemini sorgulamaya başlaması da yine aynı yll ıra rastlar yaşlarında başta babası ve dedesi olmak üzere hocalan ile tartışmaya başlamış yaşlarında ise okuduğu kitaplann yazarlartm sorgulamaya başlamıştır. Kardeşi Sadreddin Hazret'in anlattığına göre, dil öğretim metodunu beğenmediği kin kendisi öğrendlerine Arapça öğretirken yeni bir metod geliştinniştir. Oğlu Burhaneddin'de babasının henüz bu ilk hocalığında çocuklara öğretilen ibadet ve itikad kitaplarını beğenmediği için, yeni bazı risaleler kaleme aldığını ifade etmiştir. Talebesi Habib Neccar'ın anlattığına göre Kazan dilinde yazdığı "Sıfatıes-salat" kitabını on üç ya şında iken kaleme almıştır." BUHARA'DA YÜKSEK TAFISİL Mercini babasının medresesinde okunan bütün dersleri tamamlamış, dört yıl müdenislik yapmış, kütüphanelerde pek çok kitap mütalaa etmiş ancak bütün bunlarla yetinmenin doğru olmadığım anlamıştı. Babası, Buhâra ve 2

3 Buhira ulemasmı çok övdüğii için, buraya gidip ilmini arttırmak onda en büyük tutku haline gelmişti. Nihayet 17 Mayıs 1838 tarihinde, 21 yaşında iken Buhiri'ya gitmek &ere Kazan'dan ayrılmıştır. Ancak çe şitli sebeplerle meşakkatli geçen bu yolculuk yedi ay siirmiiştür. Dört ay yolda uğradığı Troyski de ikamet etmek zorunda kalmış, burada bir taraftan Buhara'da kiralayacağı hiicrenin parasını kazanmak için çalışmış, bir taraftan da buradaki ilim meclis ve milzakerelerine i ştirak etmiştir. Bu meclislerin birinde Kursavi hakkında yaptığı bir tartışmayı şöyle anlatır `Ttyski'de alim bir mikzzine ukudıtn. Miiezzin Kursavi'nin kitap/at ım çok mutalaa ettik. için ona fok bağlanmıştı. Bazı itikaıli meseleler gündeme gelince Kursavi'nin sözktini nakkderek onu methetti. Ben de karşı çıkarak; Wursavi, falan falan eserletinde ehl-i sünnete muhalefet etmiştin»data muhalif sözle. ri fok olduğu için Buhara F,miri H.Didar onu ölüme mahkum etmi ş ancak o kaçıp k.ıırtulmuştur." dam. Allah o mikz..zi. ne rahmet etsin meğer onunfikri ne kadar dogr d Benimfik ıim ne kadaryankşmış, işte benim düşünceletimi Kurravi üzerine celbeden ilk kişi bu müezzin olmuştur:" Mercini Buhara'ya vardığmda adet olduğu vechile önce Halife Niyazkulu medresesinde bir hücre satin alıp yerleşir ve başta Fergana'h Mirza Salih olmak üzere pek çok hocalardan dersler alır. İşbu Ferganalı hocasmın vefatındın sonra da, silfi kul baba isimli bir Özbek tarafından 1968 yılında inşa edilen ve Buhara'nın en meşhur medresesi olarak bilinen Göntildaş medresesine yerle şir. Ancak Mercini Buhara Medreselerinde sıra ile okunan dersleri almasına, pek çok alim ve Molla'nm rahle-i tedrisiınden geçmesine ragmen aradığı ilmi ortamı bularnarnıştr. Bu sebeple medresenin düzenli bir talebesi olmaktansa, Buhara'nın zengin kiitiiphanelerinin müdavirni olmayı tercih etmiştir. Öncelikle medresenin eğitim sistemine kar şı çıkmış ve henüz burada bir öğrenci iken bu sistemi eleştirmek için "Alimu Ebnii'd-Dehr bi Ahvili mi Verien-Nehr" adında bir risale kaleme almıştır. 0 dönemde Buhara-ı Şerifi eleştirmek Harameyn-i Şerifeyn'i eleştixmek gibi bir şeydi. Buhara'nın rahmetle korunduğu ve meleklerle kuşatıldığını ifade eden uydurma bir hadis dahi 3

4 herkesçe sahih kabul ediliyordu. Binaenaleyh, Mercianin Buhara'r ve medreselerini eleştiren sözleri büyük tepki uyanchrmış ve yukarıdaki eserine karşılık bir başka Kazanh Mona, Muhammed Şakir, "el-makaletu'z-zahire fi Ahvali Beldetil-Fahira" adı ile bir reddiye yazmıştır. Mercianin yukarıdaki eserini görmüş değiliz, ancak eğitim tarihi açısından önemli olduğuna inandığı' mız için, V6yetuY-Eslafin mukaddimesinde Buhara ve medreseleri hakkında yazdıklarını buraya almanın faydalı olacağını umuyoruz. "Bizim halkımız okuma ve okutma tertibinde Buhara'r örnek ahp, Buhara'r Şerif diye tazim ile yad etse de Buhara'run hem halkı hem de hükumeti maariften çok uzak, idareleri bozuk ve eğitim sistemleri gayet tertipsizdir. Burada Nahiv ilminden Kafiye Şerhi Molla Cami'yi okuyup, üç y ıl bununla me şgul oluyorlar. Mant ıktan "Şemsiye" adlı eserin ba şından biraz okuduktan sonra şerh ve haşiyelerine dahp iki rl vakit öldürtiyorlar. Sonra Akaid-i Nesefi'nin şerh ve haşiyelerine üç yıl zaman ayrıllyorlar. Mant ıktan "Tehzib" kitabına başlayınca sadece elhamdülillah kelimesinin şerh ve haşiyelerine bir yıl zaman arrıp buna bahs-i hamd diyorlar. "Ellezi Hedâni." ifadesini de bir y ıl okuyup buna bahs-i hidayet diyorlar. "Fe hiza Telızibu Gayetil-Mantık" cümlesini dahi bir yıl okuyup buna "bahs-i işaret" diyorlar. Himmetini kaybetmeyenler daha sonra "el-ilim" kelimesini de okuyup buna da bahs-i ilm diyorlar. Lakin iş bu hamd, hidayet, işaret ve ilim konularının mantık ilmi ile ne miinasebeti var? Neden bu ilmin asıl maksadı olan mantık kural ve kaidelerini okutmuyorlar? Neden bir kitabı başından sonuna okutmaktansa dibacesini ve mukaddimesini olcutuyorlar? Bunların hikmeti nedir? Biz bu suallerin makul bir cevabını alamadık Bütün bunl2rdan sonra "Hikmetu'l-Ayn" kitabının ilahiyat kısmını seçiyorlar ve şerh ve haşiyeleri ile üç yıl zaman sarfediyorlar. Sonra Molla Celal diye şöhret bulan Akaid-i Adudiyye şerhine başlıyorlar ve onun faydas ız zayıf ifadeli, bozuk ibareli olan ha şiyelerini okutup dört yıl ömür tüketiyorlar. Bunları mütealdben usul ilminden "Tavdih"in bazı yerlerini, hadis ilminden 4

5 "Mişkat"in baz ı hadislerini veya baz ı bölümlerini, Beyzavi tefsirinden de Fatiha ve Muavvizeteyn tefsirlerini bir y ıldan az bir müddet içi nde tamamlayıp kazet alıyorlar ve buna da hatm-i kütüp diyorlar. Buhara'da bu şekilde tahsilini tamamlayan talebeler önemli ilimlerin hidelerinden ve ehenu-niyetli kitaplardan gafil olup kalıyorlar. Yukarıda zikredilen kitaplardan ba şka fikıhtan Hidiı) e ve Şerh-i Vikay, Belağattan Telhis olcuyanlax pksa da bunlar resmi dersler olmad ığı için talebeler ancak özel dersler alarak okuyabiliyorlar ve ehernmiyetsiz görüldülderinden diğerleri gibi dikkatle ele ahr ımıyorlar. Buhara'da burada yazılanların dışında Kur'an, hadis, usul, edebiyam arabiyye, hikmet, coğrafya, tarih ve ahval- ı alem fenlerinin ne özil var ne de eseri. Bunlar hacet ilmi sayılmadığı için Buhara'da okutacak kimse de pek azd ır. Buhara'da istimal edilmekte olan filah kitaplar ının da ekseriyeti itimads ız, zayıf malumath ulema-i müteahhirin tarafindan yazılmış Idtaplardır. Bu kitaplarda mezhep öndilerine izafe edilen rivayeder ya zay ıf ya da tamamen as ılsız olanları çoktur. Buhara uleması bu kitaplardan istifade ettikleri için, &hi malumatlan esash Onlar Etkıhta basiretsiz olup Makas ıd-ı şeriattan lazun ınca haberdar değildirler." Mercini Buhara ve Medreseleri hakkında bu söylediklerini kabul ettitmekte oldukça güçlük çekmiş, ancak yine de mexnleketine döndükten sonra etkilemeyi başarmış ve bu tarihten itibaren Kazanl ı talebeler artık Buhara yerine İstanbul ve Mısır'a gitmeye başlamışlardır. Kendisi de oğlu Burhaneddin'i Istanbul'da okuttnuştur. SEMERKAND VE FiKiRLERİN OLGUNLAŞMASI Mercki beş yıl Buhara'da ilim ile iştigal ettikten sonra Türkistan'da Buhara'dan sonra en büyük ilim merkezi olan Semerkand'a gitmiş ve burada 1619 yılında kuru/an Şirdan Medresesfne yerleşmiştir. Semerkand seferi pek çok açıdan Mereirırnin hayatında bir dönüm noktas ı olmuş, hatta bizzat kendi anlattıldannı esas alacak olursak Mercinryi Mercini yapan tahsilinin bu Semerkand dönemi olmuştur. 5

6 Herşeyden önce Mercini Semerkand'a geldiğinde düşünce bakımından inkılab doğuracak bir ızttrab içinde olmuştur. Kelam, felsefe ve tarih ile daha çok iştigal etmiş ve bu esnada memleketinde adeta aforoz edilen Kursavrnin düşüncelerini öğrenmiştir. Hatta onu savunmak için "Tenbihu Ebnail-Asr bi Tenzihi Enbai Ebi'n-Nasr" isimli bir risale kaleme almıştır. Bilhassa burada Kadı Ebu Said ile tanışmasıru Merck", hayatının en önemli hadisesi olarak görür. Zira Kadı Ebu Said bütün bu yeni fildrlere açık bir zattır. Mercianin tarihçiliği ihtisas olarak seçmesi de bu zatın sayesinde olmuştur. Ebu Said'in Iditüphanesinde bulunan Gazali'nin eserlerini tetkik ettikten sonra Buhara'da çözemecliği pek çok meseleyi çözdüğünü söylemiştir. Bir eserinde şöyle demiştin "Gençliğimde henüz hakikati görmediğirnden başkalantu basiretsizce taklid etmiş, Kıırsavi hazretlerine hücum etmiş, fikir ve düşünceleriyle alay etmiştim. Ancak büyük imamlann fikirlerini ve selef alirnlerinin kitaplarını mutalaa ettikten, hikmet ve hakikati anladıktan sonra Cenab-ı Haldeın rahmeti ile hatalı fikir ve düşüncelerden kurtuldum. Mercini Semerkand'da geçirdiği iki yıl zarfında bir taraftan Tarih bilgisini arttınrken, diğer taraftan tarih boyunca İslam toplumlarının itikad ve alilaklanna inz olmuş hastalıklar üzerinde düşünmüştür. Daha önce medreselerin eğitim öğretim usukinü eleştiren Merck' bu dönemde İslam toplumlarında yerleşen dini düşünce tarzını ve bu düşünceyi yayan akaid kelam kitaplarını eleştirrneye başlamıştır. Burada kaleme aldığı bir risalesinin kapağında yazdığı cümle artık Mercianin hayatı boyunca takip ettiği metodu ve düşünceyi en güzel şekilde ifade etmiştir: "Mezhebi el-huccetu ve'l-burhan ve fi'n-nakliyviti es- Stinnett' vel-kur'an." TEKRAR BUHARA Mercini iki yıl Semerkand'da kald ıktan sonra tekrar Buhara'ya dönmüş bu sefer Mir Arap Medresesine yerleşmiştir. Bir yıl sonra küçük karde şi 6

7 Sadreddin de buraya gelmiş ve birlikte kalmaya devam etmişlerdir. Artık belli bir ideali ve ihtisas ı seçtiği için, Buhara'dan ve kütiiphanelerinden daha fazla yararlanmaya başlamıştır. Bir taraftan Özbek, Türkmen ve Tatarlardan oluşan pek çok takbeye kendine özgü ile ders vermiş bir taraftan da yazmaya düşündüğü, büyük eserlerin malzemelerini toplamaya başlamıştır. Mercinrnin en büyük vasıflanndan birisi işittiği ya da tesbit ettiği önemli bilgileri derhal not almasıdır. Hatta yatarken yanı başında kağıt bulundurtnar, hatınna önemli bir şey geldiğinde ateş yakıp ışığında not almayı adet edindiği rivayet edilir. Büyük bir tabakat kitab ı olan V getu'l-eslaf adlı eserini yazmaya henüz Buhara'da iken başladığı bilinmektedir. Türk-Tatar tarihine de merak salan Mercini yine Buhara'da iken Tatar tarihinin en eski kayna ğı olan İbn Fadlan'ın ıisalesini bulmuş ve milli tarihini tetkike burada başlamıştır. Ayrıca Guditul- Haviikin, et-tankatu'l-musla ve Şerh-i.,Semajte gibi eserlerini de burada kaleme almıştır. Mercini Buhara'da tasavvuf ve ruh terbiyesi ile de me şgul olmuş, Şeyh Ubeydullah Niyazkulu hazretlerinden tasavvuf dersleri almış, daha sonra Sahipzade diye şöhret bulan Abdulkadir b. Niyaz Ahmed el-faruki el-hindi hazretlerine intisab etmiş tasavvuf ve suluk ilmine dair icazeti de bu zattan almıştır. Ancak zaman içinde Mercianin tasavvuf ve tarikat işlerine karşı fikirleri değişmiştir. Kitaplannda tasavvuf ve tasavvuf ulemasını medhu sena ettiği halde, "onlarda marifetullah güçlüdür" diyerek, Sufilerin bazı görüşlerini fakih ve kelamcılann görüşlerine tercih etmesine ragmen tasavvufiın tarikatlar halinde milessesele şmesine pek sıcak baktnamıştır. Bir talebesi kendisine gelip ben bir tarikata girmek istiyorum, bana bir miirşid-i kaınil taysiye eder misiniz? Dediğinde şöyle cevap vermiştir "En la en pike mürşid Kur'an'dır. Her gün en az birkaç sayfa Kur'an oku. Mümkün olduğu kadar manasını anlayarak oku güvenilir bir tefsir de okuyabilirsin. Sana mürşid-i kamil olarak bu yeter," Mercini Buhara ve Semarkand'da on bir yıl ilim tahsil edip hemen hemen her ilimden icazeti aldıktan sonra kendisine miiderris olarak burada kalmas ı 7

8 teklif edildiği halde o bunu kabul etmemiş ve Kazan'a dönmeye karar vermiştir. KAZAN% DONOŞO 21 Mayıs 1849'da Mercani on bir yıl gurbet diyannda edindiği bilgi birikimi ve yazmay ı düşündüğü büyük eserlerin kaynaklarını oluşturan bohçalar dolusu yazıli notlarla memleketine dönmü ş ve iki ay sonra ulema meclisi önünde gerçekleşen imtihatilardan başarı ile çıkmış ve 1<azan'ın en büyük camisine imam ve miiderris olmuştur. Mercaanin Kazan'a döndükten sonra nelere talip olduğunu, Türk-Tatar toplumunda gerçekleştirdiği düşünce inkilabının boyutların ı anlamak için, bu yıllarda Kazan'da egemen olan din ve dünya anlayışım, medreselerin içine düştüğü durumu, mollalann sahip oldukları zihniyeti bilmek gerekir: Mercani bilhassa ders vermeye başlayınca şöhreti yayılmış ve kısa zamanda bütün ilim takbeleri etrafında toplannu ştır yılında bir imtihana daha tabi tutularak Ahundluk rütbesi verilmiştir. Mercird, medresede 176yetu7-Eslaf'da zikrettiffi eğitim öğretim metodunu çeşitli sebeplerle harekete geçirememi ştir. Ancak talebelerine ders verirken okuttuğu Idtaplara ve bu kitaplann musann ıflanna itiraz etmesi yavaş yavaş şimşekleri üzerine çekmiştir. İctihad kapısının açık olduğunu, geçmişi kör taklidin haram olduğunu talebekx ilk defa ondan duyuyorlardı. Hadi Atlasinin ifadesiyle "Avarn fikirli ulema" o zamana kadar halk aras ında şuyu bulan yanlış inanç ve düşüncelere, bidat ve hurafelere itiraz etmemişti. Bırakın ictihadı, mezhepleri, bütün dini dü şünce ve hayatını birkaç yazarın ldtaplanyla sınırlayan bir toplumda, "Benim mezhebim aldi filmlerde huccet ve burhan, nakli filmlerde sünnet ve Kur'an" gibi bir sloganla ortaya çıkmak herkesin kan değildi İşte bu durum kısa bir süre içinde Mercanrye karşı şiddetli bir muhalefetin doğmasına yol açtı. Dilinin keskin olmas ı, hiçbir konuda taviz 8

9 vermemesi, kendisini müderris yapan üst makamlara aldınş etmemesi muhalefeti güçlendiriyordu. Yine Atlasrnin ifadesiyle "pek acı olan zchirli kalerninin ucu, felç olmuş avam fikirli mollalann donmuş kalplerine öyle tesir etti ki" muhalefet çığ gibi biiyüyordu. Belli bir mezhebi şuursuzca taklide karşı çıktığı için mezhepsizlikle, şiiler de müshimandır dediği için Şiilikle, -hatta Şihabuddin yerine `Şia bi din' lakabıru takanlar olmuştur- Allah'ın sıfatlan konusunda bilmedikleri bazı şeyler konuştuğu için Mutezilikle, Rusça öğrenmenin gereği üzerinde durduğu için ajanhkla-rnisyonerlikle ve hatta İdil- Ural halkına "Tatar" kelimesini kulland ığı için, Mecusililde itham edilmeye başlamıştır. Mercani bu ilk atandığı görevinde ancak bir buçuk yıl kalabilmiş ve önce imamhktan sonra da medreseden el çektirilmiştir. Mollalann, itikadı bozuk diye, Mercini ile halkın arasını açmakta da başarılı oldukları söylenebilir. Ancak Kazan'da bazı hamiyet ve gayret sahibi baylar bir yıl sonra Mercini"ye el uzatmakta gecilunediler ve aralarında para toplayarak eski yiluk bir bina satın alıp imar ederek büyük bir medreseye çevirdiler. Böylece Mercini hayaurun sonuna kadar ders verebileceği kendi medresesine hem de Medrese-i Aliye'ye kavuşmuştur. Mercini bir taraftan dersler veriyor, bir taraftan o zamana kadar Kazan'da ihmal edilen Tashih-i Mushaf vazifesini yürütüyor, sair zamanlarında da eserlerini yazmaya devam ediyordu. NdOrdtu'l-Hakk, Hikrnetıa-Billiğa ve Molla Celal Haşiyesi gibi eserlerini bu dönemde kaleme alm ıştır. Bütün zor şartlara ragmen başandan başarıya koşuyor ve nanu yayılıyordu. Ancak kendisine karşı başlayan muhalefet de bo ş durmuyordu. Bir yıl Ramazana Kazan'dald diğer carnilerle beraber değil de İstanbul ile birlikte, bir gün önce başlaması muhalefete resmi bir boyut kazand ırdı. Bir defasında Kazan mollalan Mercianin itikad ve düşünceleri hakkında Buhara müftülerinden fetva istediler. Me şhur miiderris Abdulallam Hazret kaierniyle yazılan maracaatta yer alan şu ifadeler oldukça düşündürücüdür. "İnanç ve düşüncesi dört kitabırruzın 9

10 dışında [Fıkhu7-Ekber, Etna, Akaid-i Nesfıge ve Akaid-i Adudisej olan Mercinrye saygı duytnak, arkasında namaz kılmak ve kitaplarını okumak caiz midir?" 1870 yılından itibaren Rusya'da Müslüman mektep ve medreselerinde Rusça olcutınak mecburi oldu. Bu kanun müslümanlar aras ında büyük in6ale yol açtı. Rusça'r öğretecek öğretmenlerin ücretinin de müslüman halka yüklenmesi infialin derecesini arttırdı. Bu hadise ayn ı zamanda Rusya'daki ulemar da karşı karşıya getirmiştir. Zira bamlar zinhar Rusça öğrenmenin haram olduğuna fetva verirken bazalan da cevaz ı yönünde fetva veriyordu. Mercini bu kanun çıkmadan önce Vearyetu'l-Eslafın Mukaddimesinde şöyle demişti: "Yabancı bir idare altında yaşayan müslüman azınlıkların tedbir olarak üç şey öğrenmesi lazımdır. Kendilerini idare edenlerin dillerini, yazılanın ve kanunlanru bilmek gerekir yılında müslüman çocuklara Rusça öğretecek öğretmenleri yetiştirmek amacıyla Kazan'da bir Muallirnler Mektebi kuruhnu ştur. Mercianin bu mektebin açılışında konuşma yapması ve bu mektepte İslam dinini öğretmeyi üstlenmesi, kendisine karşı muhalefetin şiddetine şiddet katınıştır. Buna ragmen Mercani diğer çahşmalan yanında bu mektepteki vazifesini de dokuz yıl siirdünnüştür. Ancak okuldaki gücü yerle şince, Mercini ağırlığtm koyarak kendi milli dil ve yazısını, hatta temel islami bilgileri bilmeyen kimseleri bu okula kabul ettimıemiştir. Bu durum Rus hükümetinin hesab ına geknediği için okul müdürü ile arası açılmış ve sonunda buradan istifa etmek zorunda kalmıştır. HACC SEFERİ Mercini 1880 yılında hacca gitmek üzere İstanbura gelmiş ve burada on iki gün kalmıştır. Kaldığı müddet içinde İstanbul'un bütün kiitüphanelerini gem*, yanında götürdüğü kitaplarını Bayazit Kiitiiphanesine b ırakmıştır. Şeyhulislam Ahmed Esad Efendi, Adliye Nam tarihçi Ahmet Cevdet Paşa, 10

11 Hariciye Naz ın Asım Paşa ile görü şmiiş ve bunlarla uzun sohbetlerde bulunmuştur. Istanbul'dan vapurla İskenderiye'ye giden Mercini yolda bir gün de Izmir'de kalır. İskenderiye'den demiryolu fie Kahire ve Suvey ş'e oradan da vapurla Arabistan'ın Yenba liman ına varır ve buradan develerle Medine'ye ulaşır. 1 Mekke'de pek çok alirnle görüşen Mercini bu hac seferini de kitap haline getirmiştir. Hacc ibadeti bitiminde tekrar deniz yolu ile İstanbul'a gelen Merck" bu gelişinde de dört gün kalır. Sabık Maarif Vekili Münif Paşa ile görüşür. Tarih, coğrafya ve riyaziyat kitaplan sat ın alarak mernleketine döner. Hacdan döndükten sonra Mercani artık yaşlanmıştı, ancak telif ve medrese hayatına devam etti. Mercianin henüz Buhara'da iken talebe okutmaya başladığını, Özbek, Tatar ve Türkmen pek çok talebesi olduğunu söylemiştik. Kazan'a döndükten sonra da bu işe şevkle devam etmiştir. Kendisinin ifadesine göre aralarında pek çok alim ve fazıl kimselerin olduğu iki yüz civarında imam, hatip ve müdetris yetiştirmiştir. Oğlu Burhaneddin Istanbul'dan döndükten sonra babas ının medresesine hoca olmu ştur. Ancak kızları Ğaliye ve Abbase hanımların da en az bir miidenis kadar bilgi sahibi olmaları Mercianin bir ba şka önciilii&nii gösterir. Usul-i Cedidi kendisi başlatınamıştı ancak artık meşru her türlü yeniliğ'in önü aglrnışti. Gaspıralı Ismail Rusya'da ya şayan bütün Türklere hitap edebilecek bir gazete ç ıkarmayı düşündüğünde hem istişare etmek hem de destek toplamak için Kazan'a gelmiştir. Kazareda kime gitse böyle bir işin yariimeyeceğini söylemiştir. Hatta bazı mollglar gazete çıkarmak Rus işidir, böyle şeylerle uğraşmak beyhude zaman israfid ır diyerek Gaspıralfzun bütün şevkini kırmışlardır. Gaspıral Merci'nrye vardığında Mercini de şöyle derniştir: "Efendim sizler terakkiyatımızın yolunu açacak pek mühim bir işe kallaştruşsuuz. Cenab-ı Hakk muininiz olsun. Sakın olasıruz ki nadanlann sözlerine bakıp bu fikirden vazgeçrneyiniz. istikbal hayrolur." 11

12 1889 yılının başlarında yetmiş yıllık hayatının her sardyesini ilme, irfana ve medeniyete adayan bu büyük insan art ık oldukça ihtiyarlanuş hastahldarla mücadele ediyordu. Kendisine hayr- ı halef olarak düşündüğü oğlu Muhammed'in bundan üç yıl önce genç yaşta vefatı da onu oldukça üzmüştil Buna ragmen okumak ve yazmaktan b ılup usanmam ıştı Talebesi Habibu'n- Neccar son demlerini şöyle anlatır. "pstad Mercan1 hazretleti vefat ından iki gün önce beni çağırtmıştı vanp halini sorduğumda bana "halimiz ağır, hastaliğırnız ilerliyor. Hayattan iimidim kesildi" dedi. Dö şeğinde güçlükle yatıyordu. Bana sehpanın üstündeki Mustiiith47-AhbV ı göstererek şöyle dedi: "sizler şu kitapları tutunuz. Biraz yazacak sözlerim kaldı Yazacak kudretim bitti. Küçük Abdulveli Molla'n ın terceme-i hali yazılmadı. Benden sonra onu ya yazarlar ya yazmazlar. Yazılmasa bütünüyle dünyaya geli-nemiş gibi olur. Ben hatınındald ahvalini söyleyeyim siz de yaz ınız." Ve nihayet iki gün sonra 29 Şaban 1306, 18 Nisan 1889 da ruhunu Allah'a teslim etti. Son anlan Kur'an okumakla geçti en son okuduğu ayet Allah bizim ve alemlerin Rabbrdir. Her şey Allah'ın elindedir.!lw KiŞİLİĞI Mercianin otuzu aşkın eseri göz önünde bulundurulacak olursa, çalışmalarını üç konuda yoğunlaştırdığı görülmektedir. Bunlar sırasıyla tarih, kelam ve akaid, filah. Kelam ve filah medreselerde okutulan en temel iki derstir. Ayrıca kelam müslümanlar ın inanç ve düşüncesine şekil verirken fıkıh hayatını ve muarnelatını yönlendinnektedir. Zira eğer toplumun düşüncesi ve hayatı, yaşama tarzı yeniden değerlendirilecek ve sorgulanacaksa bu iki ilimden kaçamazdı 1nAercianin temelde ehl-i sünnet vel-cemaat çizgisini takip ettiği söylenebilir. Ancak ona göre ehl-i sünnet öyle zannedildiği gibi kelam ilminde 12

13 resmedilen inanç esaslarından ibaret değildir. Müslümanlar aras ında en üst kategoride oluşmas ı gereken en önemli birlik inanç birliği olduğu halde kelam, müslümanlar aras ında varolan inanç birliğini ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple Mercianin en çok mücadele ettiği husus kelami tartışmaların inanç ve akaid haline gelmesidir. Zira bu tartışmalarda taraf olan kimseler kendi görü ş ve kanaatlerine kar şı çıkan herkesi rahatlıkla küfiir ve dalaletle suçlayabilmektedir. Mercianin Türk-Tatar halk ına en büyük hizmeti tarih sahas ında olmuştur. Türk Tatar halkının Mercini'den önce yazılı bir tarihi yoktur. Medreselerde filah-kelam akaid tahsili gören bir molla olarak Mercini tarih ilmine el atmakla bir taraftan kendi halkına milli bir ruh ve tarih şuuru vermek istemiş bir taraftan da Kazan'da egemen olan dini ve cliinyevi hayatın doğru olmadığına tarihi şahit ldmak istemiştir. Mercianin hem umumi İslam tarihine hem de kendi milli tarihine hizmetleri büyük olmuştur. Zira gerek Vfgettı 'l-eslafta ve gerekse Mustefeidu7- Ahbelı'da Siyasi Tarih, Medeniyet Tarihi, Edebiyat Tarihi, Eğitim Tarihi, Milli Müesseseler Tarihi hatta dil ve folklor tarihi gibi pek çok sahalarda zengin malzemelere per verilmi ştir. Mercianin tarihçiliği kuru bir rivayet değil o bilimsel anlamda tarihçiliğin temellerini atmıştır. Onun bilgi kaynaklar ı sadece halkın dilinde dolaşan haberler değil, terciime-i haller, vasiyetler, mektuplar, fetvalar, hutbeler, icazetnameler, yazma eserler, kitaplattn haşiyelerinde bulunan önemli notlar, akçeler ve kabir ta şları gibi pek çok bilgi kaynağına birlikte başvurmuşlardır. Mercint Kazan, Tatar ve Bulgarların Tarihini yazarken bu eski hanlığın her tarafını gezrniş, eskiden kalma ne kadar mezar taşı, Cali ve tiirbe harabesi varsa hepsini ziyaret etmi ş hatta bazı yerlerde arkeolojik kazılar bile gerçekleştirmiştir. Petersburg Asar-ı Atike cerniyete üyesi de olan Mercini Uygun kitabelerine rahat okuyor ve Rus vak'aniivistlerin kay ıtlarını değerlendirmeyi de ihmal etmiyordu. Bütün bunlarda da önemli olan Mercianin tıpkı İbn Haldun gibi kaleme aldığı yedi ciltlik tarih eserine bir mukaddime yazm ış olmasıdır. 13

14 Mukaddimesinde zaman zaman tarih felsefesi yapan Mercini, ilimler tarihi açısından ilim-ıımran ilişkisini ele almayı da ihmal etmemiştir. Ona göre tarihin birind gayesi maziyi görerek gelece ği kurmaktır. Şahıs ve cemiyetlerin hatalarım gösterip bir daha tekerrar etmemesini sağlamaktır. Tarih bu açıdan bir medrese-i külliye, ilim ve marifetin en önemli kaynağıdır. Mercini mukaddimesinde tarihi olayları tarih felsefesi açısından okuyarak, devletlerin çöldiş sebepleri ve milletlerin çözülrne nedenleri üzerinde de durmuştur. Ona göre be şeri toplumların terakki ve tedennisinin dört ana faktörü vardır. Bunları; sırasıyla coğrafi faktörler, etnik faktörler, siyasi faktörler ve manevi. faktörlerdir. Mesele Mercinrye göre Çuvaş Türlerinin geri kalmalannın sebepleri coğrafidir. Zira orman ile dağ arasında sıkışıp kalm ış bir toplumun düşünce dünyası da dar kalmaya mahlcurndur. 0 bazı Fin kabilelerini önce İslamiyeei seçip sonra Mecusiliğe dönmelerin ide etnik faktörlere bağlarnıştr. Zira bu kabilelerin seciyesi henüz İslamiyeei kabul edecek seviyeye gelmerniştir. Mercint Bulgar devletinin çöküşünü siyasi faktörlere bağlarken, İslam aleminin çözülmesini ise tamamen manevi faktörlerle izah etmi ştir. Merciaye göre Necat, Salah ve terakki ancak ilim ile olur. Her türlü fitne ve fesadın yegane sebebi ilm-i sahihin yokluğudur. İslam dünyasının manevi çöküşünü hazırlayan faktörlerin başında ulum-i diniyye ile birlikte ulum-i hikemiyyeyi yani, felsefe, riyaziyat, tabiiyyat, ve ilahiyat ihmal etmeleri gelir. Zira şeriat ile hikmet hak adh anan ın ikiz çoculdar ıdır. Medreselexin eğitim sisteminin bozulması, avam fikirli ıdemarun ve nadan mollalann kötü rehberliği, buna bağh olarak ulemanın rütbesinin düşük olması yanında kıyametin yalanhğı' na ve nev-i beşerin inlaraz bulacağma olan iman bu manevi çöküşü hazırlayan diğer faktörlerdir. Zira bütün bunlar ilim ve maarifin önündeki en büyük engellerdir. İlim ve maarife dayanmayan manevi bir hayat ın ise hiçbir laymeti-i harbiyesi olmayacaktır. 14

15 Cahil dostların İslamiyet'e verdiği zararı gafil düşmanlar vermemi ştir diyen Mercini bir ba şka eserinde şöyle derniştir: "Biz akla ve hikmete has ım olmayız. Biz hikmet ve marifet ehline düşman olmayız. Biz sırf.asabiyete kapılarak huccet ve burhanla karşımıza çıkan herkesin görüşünü kabul etmek durumundayız. ESERLERİ Şihabuddin Mercianin Tarih-Biyografi, Fıkıh-Usıll ve Akaid-Kelam'a dair irili ufakh yirrnidokuz eseri olduğu bilinmektedir. Bunlardan onaltısı Kazan'da birisi İstanbada bir diğeri Mısır'da basılmış, diğerleri ise başta Vefiyyetul-Esliem altı cildi olmak üzere, hila basılmar beklemektedir. TARİH-BİYOĞRAFİ 1. Vefiyyetul-Eslif ve Tahiyyat ıfl-ahlifi Sekiz büyük ciltten oluşan bu eser Mercini'llin hayatını adadığı büyük eseridir. Teracum-i Ahvil ve Tabakit-ı Ulema'ya dair olan bu eserin sadece birinci cildi basilm ıştır. 2. MuntahabulVefiyye: Yukarıdaki eserde hayatları anlattlan en meşhıır bilginlere tahsis edilmi ş bir seçkidir. Kazan'da basılmıştır. 3. Mustefidul-Al ıbir fi Kazan ve Bulgari: İki cilt olan bu eserin birinci cildi Bulgar devleti ve Kazan Hanl ığır. ım eski hallerini ve hanlarmm terciime-i hallerini, ikinci cildi ise Rus istilasmdan sonraki durumu anlatan bir eserdk. 4. Ğulaktıez-Zaınin fi Tarihi Bulgar ve Kazan: Mustefidu'l- Ahbir'm tamamlarası niteliğinde bir ciltlik bir eserdir. 5. Keşful-Ğıti `anil-absir bi Ağlin Tevirih-i Bulgar:Bu da ayn ı şekilde Mustefidıel-Ahbifın tarnamlaras ıdır. Bulgar hanhğı ile ilgili yaygın yanhşlıldan tashih eden bir eserdir. 15

16 6. Ğurfetu'l-Havalcin fr Marifeti'l-HavakiU: Buhara hanlanrun anlatan bir eserdir. 7. Muhtasaru'n-Nucürnu'z-Zahire fi Ahval-i Mısr vel-kihire: Mısır Tarihine ait eserin muhtasand ır. 8. ilk' nu Ebnai'd-Dehr bi Ahvali Maverarn-Nehr: Buhara ve Semarkand medreselerini anlatan seyahatname türü bir eserdir. 9. Rihlet Hac seyahatini anlatan bir seyahatnamedir. 10. Tenbihu Ebnail-Asr Ali Tenzilıi Enbai Ebrn-Nast Ebu Nast el-kursavfnin Buhara Emini ve ulaması ile aralarında geçen münaka şalaruu anlatan bir eserdir. FIKIH VE USIaL 1. Huzametu'l-Havaşi: Usul-i Fıkh'a dair meşhıır et-tavdih adlı eserin haşiyesidir. Seyyid Şerif Cürcaenin itirazlar ını da içeren bir hişiye olduğu anlaşılmaktadır. 2. Meşairul-Usıll: Kenakddin İbnu'l-Humam' ın et-tahrir'ine, İbnu'l-flacib ve İbn yaptuldan ihtisara benzer bir muhtasardır. 3. Nizuratul-Hakk fi FardiyatiVİşai ve in lem Yeğabi'ş-Şafalc Geceleri kısa olan bölgelerde yats ı namazırun luhrunam gerektiğini anlatan bir kitaptır. eserdir. eserdir. 4. "el-berkul-vemid": Fıkhi meselelere dair polemik türü bir 5. Hakkul-Marife: Oruç,imsak ve iftar konusunda kaleme aldığı bir 16

17 6. Menisikul-Hacc: Hacc ibadetinin yap ılış tarzı ve esran ile ilgili bir risiledir. 7. TezInretu'l-Munib: Müslümanlarla savaş halinde olan ehl-i kestilderinin &hi durumu ile ilgili bir risaledir. ASAİD-KELAM 1. el-hilcmetu'l-biliğa: Bu eser Mercianin Nesefi'nin Akaidine yazdığı bir şerhdir. El-Azbu'l-Furit: Celileddin Devvinenin Akaid-i Adudiyye şerbine yazılmış bir hişiyeciir. 3. Et-Tarikatul-Musla vel-alddetul-husni: Kelam ve Mantilea dair bir risiledir. 4. Hakkul-Beyin: Alem'in hudusu ve kader hakkında bir eserciir. DİĞER ESERLERI eserdir. eserdir. 1. Cevimiu'l-Hikem: Hz. Ali'nin hilcmetli sözlerine ayrılan bir 2. Kitabu'n-Nasiyih: Hayvanlara şefkat hakkında kaleme al ınan bir 3. El-Hakkul-Mubin: Vaaz ve tezkire niteliğinde bir eserdir. 4. El-Feviidu'l-Mulitrıme: Mushafin yazımı hakkında bir eserdir. 17

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler*

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER KİTAPLARI 4 YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI YECDER IV. ULUSAL DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (27 NİSAN 2013 - İSTANBUL) YECDER / YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDE KUR AN KURSLARI

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55

Necmi ATİK. necmiatik@hotmail.com. Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Necmi ATİK necmiatik@hotmail.com Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. Doğu Apt. No:62/5 Muratpaşa ANTALYA 0 535 622 31 55 Kişisel Bilgiler Uyruğu T.C. Doğum Yeri ve Yılı Almanya, 10/05/1967 Askerlik Durumu

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan Cilt/Volume: I Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2015 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan İstanbul: Klasik Yayınları 2014 (İkinci Basım), 240 sayfa. İslâm

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ 2. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SEMPOZYUMU İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî 27-29 Eylül, 1992, İstanbul BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe 20 Derste Eski Türkçe Sunuş: Yaklaşık iki yıldır Osmanlı madeni paraları toplamaktayım. Paraların üzerindeki eski türkçeyi okumak için bir kaç kitap inceledim, olmadı. Bu konudaki kurslara katılmaya da

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MAHMUD EFENDi HAZRETLERİ (K.S.)

MAHMUD EFENDi HAZRETLERİ (K.S.) 1 / 6 1931 yılında Of da dünyaya geldiler. ilk tahsilini babası Ali Efendiyle yaptı. Hafızlığını Of ta ikmâl etti. Bir müddet Kayseri de Arapça okudu. Tahsilini eniştesi Hacı Dursun Efendide tamamlayarak

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Eğitim. Resul KESENCELİ EĞİTİMDE

Eğitim. Resul KESENCELİ EĞİTİMDE Eğitim Resul KESENCELİ EĞİTİMDE MEDRESE VE VAKIFLARIN ROLÜ Osmanlılar, medrese eğitimi ve dolayısıyla ilim ve bu sahanın adamlarına değer verdiklerinden, bunların tahsil ve eğitim konusunda karşılaşabilecekleri

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI YECDER KiTAPLARI ı YECDER l.ulusal DIN GüREVLILERI \J SEMPOZYUMU TEBLIGLERI (22 Mayıs 2010) V. BÖLÜM 1- YAYGIN VE ÖRGÜN DİN EGİTİMİNDE CAMi MODELİ Kurban EREZ- İmam Hatip 1 İstanbul Giriş İslam, İnsanlığın

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı