HELAL VE SAĞLIKLI BESLENMENĠN MANEVĠ AÇIDAN ÖNEMĠ THE SPIRITUAL IMPORTANCE OF HALAL AND HEALTHY NOURISHMET IN OUR LIVES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HELAL VE SAĞLIKLI BESLENMENĠN MANEVĠ AÇIDAN ÖNEMĠ THE SPIRITUAL IMPORTANCE OF HALAL AND HEALTHY NOURISHMET IN OUR LIVES"

Transkript

1 Oral Sessions HELAL VE SAĞLIKLI BESLENMENĠN MANEVĠ AÇIDAN ÖNEMĠ Talat SAKALLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi Temel Ġslam Bilimleri Bölümü, Hadis AD, Isparta E-posta: ÖZET Ġslam, insanın yediği yiyeceklerin helal, tayyib (hoģ ve leziz) ve sağlıklı olmasını emreder. Haram kılma yetkisinin sadece Allah a ait olduğunu bildirir. Her Ģeyde olduğu gibi yiyecek hususunda da asıl hüküm mubahlıktır. Bundan dolayı yasak veya haram olan yiyecek ve içecekler Kuran ve sünnette açıklanmıģ; diğerleri kiģilere bırakılmıģtır. Helal kazançla elde edilen yiyeceklerin israf edilmemesi, sağlığa zararlı olmaması da esastır. Haram gıdalar insanın bedenine zarar verebildiği gibi, ruh dünyasına, dinî hayatına, ahretine ve çevresine de zarar verir. Haram gıda sadece zaruret durumunda alınabilir. Dua ve ibadetlerin kabul edilebilmesinin temel Ģartlarından biri de helal gıda ile beslenmedir. Yeme ve içmenin sembolü olan ekmek tutumluluğuna ayrı bir önem veren Hz. Muhammed (s.), hayatı, sağlığı, canı, nesli ve ırzı korumada da israfı yasaklayarak, dengeli olmayı hedefleyen ilkeler koymuģtur. Anahtar Kelimeler: Helal gıda, tayyib, israf, bereket, haram, ekmek. THE SPIRITUAL IMPORTANCE OF HALAL AND HEALTHY NOURISHMET IN OUR LIVES Talat SAKALLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi Temel Ġslam Bilimleri Bölümü, Hadis AD, Isparta ABSTRACT Islam commands people to eat halal, tayyeb (nice and delicious) and healthy foods. It declares that the authority for deciding anything haram or not belongs to Allah. The basic rule is mubah for foods, as for other issues. Therefore, prohibited foods and beverages have been declared in the Quran and in the Sunnah, and the others are left to the people. It is essential that foods bought by halal earnings should not be wasted and should not be harmful to health. Haram foods may not only have harmful effects to the body, but also to the spirit, the religious life, the hereafter and the environment. Haram foods can only be eaten in indispensability situations. One of the basic rules for accepted prayer and worship is to be nourished with halal foods. Hz. Muhammad (p.) has attached extra importance to the thriftiness of bread, which is a symbol for eating and drinking. He also set down principles to protect life, health, generations and chastity by banning waste and aiming to be balanced in life. Keywords: Halal food, tayyeb, waste, abundance, haram, bread. 519

2 Sözlü Bildiriler GĠRĠġ Allah Teâlâ insanı en güzel biçimde yaratmıģ, yaratılıģ gayesini Kendisini Rab tanıyarak sadece O na ibadet etmek olarak tayin ederek Hak Yol u iģaret etmiģtir. Beden ve ruh bütünlüğü ile yeryüzünde halife göreviyle dünyayı imarla görevlendirmiģtir. Ġnsanın dünya Dünya ve Ahiret mutluluğu için ilahi mesajlardan müteģekkil evrensel ve ebedî kılavuz mahiyetinde Kutsal Kitaplarla da yön göstermiģtir. Dünyevî sağlığı ve rahatı için bazı emir ve yasakları da bu kitaplarda beyan etmiģtir. Kendi cinslerinden numune-i imtisal mahiyette Peygamberleri de lider olarak bu kutsal mesajları varlık yapısına uygun hayata aktarsınlar ve örnek alınsınlar için göndermiģtir. Ruhu doyurarak mutmain kılacak imanı ve güzel ahlaka sahip olmalarını; bunları koruyup ebedî kılacak ve ihlâs ve takvaya ulaģtıracak ibadet ve davranıģ Ģekillerini tarifle emretmiģ; bunları idrakle kavrayarak anlayıp düģünsünler için akıl ile mükellef kılmakla yetinmemiģ, ayrıca usul veya yöntemlerini de açıklamıģtır. Buna paralel bedeninin temel ihtiyaçları ve sağlığı için gerekli maddeleri ve besinleri de yaratmıģtır. Bunlardan ıģık, hava, su ve toprak; enerji gibi ana unsurları hazır ve külfetsiz kullanımına sunmuģ, bazılarını da çalıģma ve gayretine bağlı kılmıģtır. Yeryüzünde ne varsa hepsini insanlar için yaratan Allah Teâlâ 1 yine bu âlemdeki ve dünyadaki her Ģeyi istifademize sunduğunu 2 da açıklamıģtır. Yer ve göklerde bizlerin istifadesine sunulanların (musahhar kılınan) misalleri kabilinden GüneĢ ve ay, 3 gece ve gündüz 4, koyduğu kanunlara uygun olarak denizlerde yüzmek üzere gemiler ve ırmaklar hatırlatılmıģtır. Gökten yağmur yağdırmıģ ve bu yağmurla size rızık olarak meyveler, ürünler bitirmiģ buyuran Yüce Allah, bütün bunlara varlığının delilleri olarak dikkat çekilmiģtir 5. Bu ve buna benzer varlıkları insanlar için nimet olarak niteleyen Cenab-ı Hak karģılığında Ģükür yapmalarını istemiģ, nankörlük yapanları azap yurdu olan Cehennemle cezalandıracağını haber vermiģtir. 6 Yine ayetlerde helal yiyecekler sayılarak, insanların istifadesine sunulan Yeryüzündeki her Ģey örneklendirilmiģtir. Burada sayılan yiyecekler o alanın gıdada temel nüvesini teģkil etmektedir. (Öncesi ayetlerde müminlerin vasıfları, akabinde insanın yaratılıģı ve ceninin geçirdiği safhaları, arkasından da yörüngeler -veya Elmalılı ya göre yedi idrak- yaratıldığı hatırlatılmıģtır): 1- Gökten kararınca yağmur: Su (ayet: 18) 2- Pek çok meyveli hurma bahçeleri, üzüm bağları: meyve (19), 3- Yiyenlerin veya yemeklerin katığı (zeytin) ağaçları: Yağ (yemek), (20), 4- Hayvanlarda (En am: koyun, keçi, sığır ve deve) ibret: Ehlî ve eti yenen hayvanlar (21), a- Sütlerini içiyorsunuz : Süt, b- Pek çok faydaları var: Yün, kıl, tüy, giyinme ve tefriģ gibi, 1 Bakara, 29, 2 22/Hac, 65; 31/Lukman, /Ġbrahim, /Nahl, /Ġbrahim, /Ġbrahim,

3 c- Bunlardan biri de etleridir ki, siz onu yiyorsunuz: Et, d- Hayvanlara biniyorsunuz: TaĢımacılık ve yolculuk. 7 Oral Sessions Yüce Allah bu ve benzer birçok ayette dünyayı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile insanın emrine ve tasarrufuna verdiğini, hayvanları ve bitkileri insan için yarattığını bildirmiģtir. Bu çerçevede meyve, sebze, et, süt ve deniz avının helal kılındığını açıklamıģ, hayvanların gücünden yararlanmayı meģru kılmıģ, kuģ türlerinden de bahsetmiģtir. Bu açıdan Kur an ve Sünnet te sadece yenilmesi, içilmesi veya kullanılması caiz görülmeyenler açıklanmıģ, bunların dıģındakilerin tasarrufunun da meģru olduğu bildirilmiģtir. 8 Söz konusu pek çok ayetten hareketle Ġslam âlimleri eģyada asıl olanın mubahlık olduğu hükmüne katılmıģlardır. Cumhur, yeryüzündekilerin hepsinin insanların istifadesine sunulduğunu ifade eden ayetlerden hareketle mubahlığın asıl olduğunu ifade etmiģlerdir. Ancak söz konusu ayet, yiyeceklerin helal ve tayyib olmasını emreden ayet tarafından tahsis edilmiģtir. Dolayısıyla helal olanların dıģındakiler genel hükmün dıģında kalmıģtır. Ġbaha-yı asliyeyi takyit için Ģu husus büyük bir esas ve bir kanun-ı küllî olmuģtur: Haram ve helalin belirlenmesinde özel bir delil bulunmadıkça bu genel kaideye müracaat olunur. Ancak pis olanları (habâisi) ayırt etmeyenlerin zevkine itibar olunmaz. De ki: Kulları için çıkardığı ziyneti ve rızkın tayyiblerini kim haram kılmıģtır? ayeti, temiz ve hoģ olan her Ģeyin helal kılındığını teyit eder. ġüphe yok ki, bu tayyibatta behime-i en am dan baģka kuģların ve hatta bütün nebatatın hoģları da dâhildir. Size tayyibât helal kılındı hükmü, helal olan her hayvanın bütün organları da helal olması anlamına gelmeyeceği ve boğazlanan hayvanların eczası meyanında bulunan habâisin de haram olduğuna iģaret etmektedir. 9 HELAL- TAYYĠB Ayetlerde sözü edilen helal ve tayyib kelimelerini açıklamak gerekecektir. Çünkü helal gıdanın çerçevesini (sayılan dört cins et ve sarhoģ eden Ģeyler dıģında) bu iki kelime çizmektedir. Helal, tasarrufu sebebiyle cezalandırılmayan her Ģeye denir. 10 Diğer bir ifade ile helalin anlamı mubahtan daha geneldir. Zira mubah farz anlamı taģımazken, helal farz olana da denilir. Bu sebeple helalin aksine, mubahı terk eden günahkâr olmadığı gibi, yapan da sevap kazanmaz. Fakihlerin tanımlarından anlaģıldığına göre mubah, ġârînin yapılmasına izin verdiği; yapılması ve terk edilmesi eģit olmayan demektir. Nitekim Usul ilminde de böyle tanımlanır. Helal, müftünün sana fetva olarak verdiği Ģeye de denir. Tayyib ise, kalbinin kendisinde günah olmadığına dair fetva verdiği Ģeydir. Mubahlardan lezzet duyulan Ģeye denilmiģtir. Zahidî de helal, kendisiyle fetva verilen Ģey, tayyib ise kesbinde Allah a isyan olmayan ve eyleme konulması ile (fiiliyle) hiçbir canlının eziyet görmediği Ģey olarak tanımlanmıģtır. Tayyib ile tahir arasında umumluk farkı vardır. Meselâ, zağferan (safran) da bu iki kelime birbirini tasdik ederken, misk ve 7 23/Mü minûn, Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Helal Gıda Ġstihale ve Tegayyür, Yeni Ümit Dergisi, Sayı, 87, 2010/1, s. 28, 9 Elmalılı, III Cürcânî, Ta rifât, s. 92, Beyrut, 1408/

4 Sözlü Bildiriler toprakta bir birinden farklılık arz eder. (Yani zeğferana hem tayyib (hoģ, leziz) hem tahirdir (temiz), fakat misk hoģtur denilir, toprağa hoģ denilmez, ama temiz denilir). Helal aynı zamanda din (Ģeriat) açısından mutlak izin anlamına da gelir. Haram ise, Tasarrufu (fiili) yerilmeyi (zem) hak eden Ģeydir. Hatta Allaha ibadet (tekarrüb) niyetiyle sevap kazandıran Ģey anlamına gelir. Helallik ve haramlık, bilinçli (ihtiyarî) fiillerin sıfatlarındandır. ġöyle ki, haram terki vacip olandır. Hâlbuki küfrün haramlığı ve imanın vücubu böyle değildir. Çünkü bunlar nefsanî niteliklerden olup, ihtiyarî fiiller değildirler. 11 Haram ilahî teshir ile yasak olur. BeĢerî yasaklama ile de olur. Akıl açısından yasaklama ile de olur. ( Onlara pis olan Ģeyleri haram kılar ayetinde olduğu gibi. A raf, 157). ġeriat tarafından yasak olana da denir. Yiyeceğin fazlalıkla (mütefadıl) olarak satılmasının yasaklığı gibi. Kısaca haram; Aksine bir emir bulunmaksızın yasaklığı sabit olan demektir. Hükmü: Yapılması ceza, Allah rızası için terk edilmesi sevaptır. Mücerret terk sevap değildir. Allah rızası Ģartı olmazsa, her kiģinin her an, kendisinden haram sadır olamayacağı cihetiyle sürekli olarak pek çok sevaba nail olmasını gerektirecektir. Aynlar da helallik ve haramlıkla nitelenebilir. Filler de aynı Ģekilde hakikat olarak bu iki terimle nitelendirilebilirler. Yani tahrim, Ģarap haramdır sözünde olduğu gibi, zatı anlamında değil, Ģarabın içilmesi hakkında Ģeriatın hükmüne -hakkındaki yasağarâcidir. Bu halde de Ģarabın zatı değiģmemiģtir. 12 Hz. Peygamber in ilâhî görevlerinden birincisi tevhid akidesinin esaslarını bildirmektir. Bu çerçevede, eski din ve milletlerin, bu arada müģriklerin batıl inanç ve kendi uydurmaları olarak bazı Ģeyleri kafalarından bu haram, bu helal demelerinin Allah ın iradesine kesinlikle uymadığı belirtilmiģtir. Nitekim ayet bu konuyu açıkça dile getirmiģtir: Onlara güzel Ģeyleri helâl, çirkin (pis) Ģeyleri de haram kılar. Üzerlerine binmiģ yükleri, kendilerini bağlayan zincirleri (batıl ve tevhid akidesine uymayan inançları) kaldırıp atar. 13 Ayetle sınırları ve hedefi belirlenen görevi çerçevesinde hareket eden Hz. Peygamber de, yağ, peynir ve yaban eģeğinin helâl olup olmadığına dair soruya Ģöyle cevap vermiģtir: Helal, Allah ın Kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da, Kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir Ģey söylemeyip sustukları da affettiklerindendir. (Helal ve mubah kıldıklarıdır). 14 Ġbn Abbas da Cahiliye halkının bazı Ģeyleri yediğini, bazılarını yemediğini söylemiģ ve Allah ın peygamberini gönderip, helal ve haram kıldığı Ģeyleri açıkladığını açıkladıktan sonra Allah ın helal kıldığı Ģeyler helal, Allah ın haram kıldığı Ģeyler de haramdır demiģtir. Sonra Ģu ayeti 15 okumuģtur: De ki: Bana vahyolunanda 11 Ebu l-bekâ, el-külliyât, s. 400.Beyrut, 1413/ Külliyat, s /A râf, Tirmizî, Et ıme, En âm,

5 Oral Sessions (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiģ bir Ģey bulamıyorum. Ancak leģ, akmıģ kan, yahut domuz eti ki o necistir (pistir)- ve fısk olarak, Allah tan baģkası adına boğazlanmıģ hayvanlar hariçtir. (Bunlar haramdır). Diğer bir ayette de Allah Teâlâ Ģöyle buyurmuģtur: Ey iman edenler! Allah ın size helal kıldığı temiz yiyecekleri haram etmeyiniz. (Allah ın koyduğu) haddi aģmayın. Çünkü Allah, haddi aģanları sevmez. Allah ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz (güzel) yiyeceklerden yiyin, ama Allah ın (bu konudaki emir ve yasaklarında da) takva sahibi olun (sorumlu, bilinçli ve hassas olun). 16 BaĢka ayetlerde de Allah Teâlâ nın bahģettiği helal ve temiz (tayyib) rızıklardan yenilmesi emredilerek, Ģükredilmesi de istenmektedir. Yasaklanan etlerin sadece ölmüģ hayvan eti (leģ), akmıģ kanı, domuz eti ve Allah tan baģkası adına kesilmiģ hayvanların etinden ibaret olduğu Mekke de inen Nahl suresinde açıklanmaktadır. Ayetin devamında zorda kalıp (muzdar durumunda) aģırı gitmeden ve zaruret miktarı/ölmeyecek kadar bu haramlardan yemeye müsaade edilmiģtir. Bundan sonra gelen ayetlerde ise helale, haram demenin; harama da helal demenin Allah a iftira olduğu belirtilir: Bundan böyle geliģigüzel, yalan yanlıģ konuģarak: Bu haramdır, Ģu helaldir demeyin. Aksi takdirde uydurduğunuz yalanları Allah a isnat eden iftiracı konumunda olursunuz. Unutmayın, Allah a yalan isnat eden iftiracılar aslâ kurtuluģa eremezler. Bunları yapanların elde ettikleri Ģey basit bir dünya menfaatidir. Oysa onlar için ahirette acıklı bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana anlattığımız Ģeyleri haram kılmıģtık. 17 Biz bununla onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. 18 Yine daha Mekke de inen ayetler Kullar için yaratılmıģ olan bütün rızıkların umumî hükmünü sınırlayarak, temiz ve hoģ olanlarının helal olduğunu, temiz ve helal olan yiyeceklerin hiç kimse tarafından haram edilemeyeceği, dolayısıyla haram kılma yetkisinin sadece Allah a ait olduğu tekrar vurgulanmıģtır: Ġlgili ayetleri aynen nakledelim: Ey Âdemoğulları! Mescide (Ka be ve bütün mescitlere) gideceğiniz (tavaf etmek veya ibadet etmek için) her vakit elbiselerinizi giyin (ziynetlerinizi üzerinize alın, edep yerlerinizi örtün).yiyin için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ey Rasulüm, sen onlara Ģunu de: Allah ın kulları için yaratmıģ olduğu giysileri, temiz ve helal yiyecekleri kim haram kılabilir? Yine söyle onlara: Bütün bunlar dünyada müminlerin hakkıdır. Kıyamet gününde ise yalnızca onlara verilecektir Benim Rabbimin haram kıldığı hususlar sadece Ģunlardır: Gizli ve açık iģlenen yüz kızartıcı çirkin iģler, günah (her türlü kötülük), haksızlık ederek baģkasının malına ve canına tecavüz etmek, kendilerine tapınılacağına dair Allah ın hiçbir delil indirmediği Ģeyleri O na ortak koģmak ve (kendi kafanıza göre batıl inançlarla haramlar icad ederek) hakkında bilgi sahibi olmadığınız yalan yanlıģ Ģeyleri Allah a isnad etmek. Bu açık beyanlardan sonra hâlâ batıl inanç ve helal haram konusunda Allan ın koyduğu sınırları aģanlara da her milletin bir ecelinin olduğu, bu ecelin ne bir an ileri, ne bir an geri kalamayacağı hatırlatılır ve bu inatlarının hesabının görüleceğine iģaret edilir. Böylelikle cahiliye müģriklerinin sevap olması umuduyla, KureyĢlilerin dıģındaki kabilelerin Kâbe yi çıplak tavaf etmeleri yasaklanmıģtır. Bu hareket sevap değil, aksine çirkin bir iģtir. Kâbe tavafı esnasında yeme ve içme de serbesttir. Sözünü ettiğimiz ayetlerde dünyadaki her Ģeyin içinden helal ve tayyib olanlarının helal ve mubah kılındığı, özellikle tayyib olan her Ģeyin helal kılındığı bu ayetle teyit 16 5/Maide, Nisa, 160; En âm, 6/ /Nahl,

6 Sözlü Bildiriler edilmiģtir. Yine Hz. Peygamber den kendilerine nelerin helal olduğunu soranlara, iyi ve temiz, hoģ (tayyib) yiyeceklerin helal kılındığını, Hz. Peygamber in vefatından 1-1,5 sene önce Veda Haccı esnasında nazil olan Mâide suresindeki ayetlerle de tekrarlanarak cevaplanmıģtır. 19 Böylelikle Hz. Peygamber in daha Medine döneminde nazil olan A raf suresinde böyle bir görevi olduğu açıklanmıģtı. Özellikle de Tevrat ve Ġncil de geleceği bildirilen bu Son Peygamber Ümmidir. Ġlahî mesajlarıyla iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, güzel ve temiz olan (tayyibâtı) helâl, kötü ve pis olanları (habâis) yasaklar, olarak nitelenmiģtir. Özellikle yiyecek ve içecek hususunda da aģırılıkları ve dengesizlikleri kendi kendilerine yüklemiģ olan veyahut onların zulümleri ve aģırı gitmeleri sebebiyle Allah ın ceza olarak yüklediği Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki ağır hükümleri (ağır yükü) kaldıran boyunlarındaki zincirleri kırıp atan vasıflarıyla ilk baģta tanıtılmıģ 20, bu görev vefatına kadar değiģtirilmeden devam etmiģtir. Yani muhkem ve neshe uğramamıģ bir görev olarak devam etmiģtir: Tayyibatı helal, habâisi haram kılma görevi. Alemlerin övüncü Rasulüllah (s) alemlere rahmet olmasının bir tecellisi de bu alanda tecelli etti. Bu ayetlerle Hz. Peygamber e yüklenen misyon ve vizyonlardan birinin de, dünyadaki her Ģeyin insanın tasarrufuna verilmesine rağmen, bu yiyeceklerin helal, temiz ve sağlıklı olması Ģartıdır. Dolayısıyla, helal ve temiz, sağlıklı, faydalı ve meģru olmak, kendi mülkünden olmak, zararlı olmamak, akla, bedene bir halel getirmeme Ģartıyla insanların tasarrufuna bırakılmıģtır. Bu çerçevede maddî ve manevî zararı olanlar haram kılınmıģtır. Haram illeti olarak Kur an da dört özellik sayılmıģtır. Bunlar: Rics (pislik, necaset), fısk (günah, doğru yoldan çıkmak), bağy (haddi aģmak), teaddîdir (baģkasının hakkına tecavüz etmek). Bunlardan biri veya daha çoğu insana maddî veya manevî, zahirî ve batınî zarar mefhumuna, o da Ġlahî hükme râcîdir. Ayrıntıları En am suresindeki ayetlerde belirtildiği üzere tahric-i menat veya tenkîh-i menat veyahut da tahkık-ı menat ile bu asıl olan delillere (naslara veya ayetlere) ircâ ederek anlamak gerektiği anlaģılır. Bunlar da gerek ayetlerde, gerek Nebevî Sünnette ayrıntıları ile açıklanmıģtır. Yırtıcı hayvanlar, canavarlar, kuģlar ve haģeratın haram olması bu asıllara uyarak haram kılınmıģtır. Zehir ve zehirli yiyeceklerin, uyuģturucu ve sarhoģ edici yiyecek ve içeceklerin haram olması da böyledir. Sonra hayvanlardan Mekke nin son dönemiyle baģlayıp, Medine nin önce ilk döneminde ve bilahare son döneminde tekrar inen ayetlerle yenilmesi yasak olan yiyecekler ve etler sayılmıģtır. Ayetlerde haram gıdalar dört ana maddede özetlenmiģtir. LeĢ (boğulan, düģerek, sopa benzeri Ģeyle vurularak, baģka bir hayvan tarafından süsülerek veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölen ve kesilmeden, kendiliğinden ölmüģ hayvanların hepsi leģtir: meyte hükmündedir.), kan, domuz eti, Allah tan baģkası adına ve adı anılarak kesilmiģ hayvan (Ayrıca dikili taģ, yani putlar üzerinde onlara kesilenler de bu hükme dâhildir). Bu haramlar zaruret durumunda kalanların dıģındaki insanlara mahsustur. Dolayısıyla a- baģkalarının haklarına tecavüz ederek malını yemek, b- Zaruret durumunda zarurete göre, zaruret olmadığı durumlarda (vüs at) durumuna göre haddi aģıp israf etmek genel ve mutlak olarak herkese haramdır. Haliyle baģkasının yiyeceğine, malına, hukukuna tecavüz mutlak olarak ve herkese haram olunca, Ģahsına tecavüzün daha çok ve öncelikle, hatta kuvvetle haram olduğu zaruretle anlaģılır. 19 5/Maide, 4 ve 5. Her iki ayette de tayyibâtın helal kılındığı belirtilmektedir. 20 5/A râf,

7 Oral Sessions Yasaklanan bu dört çeģit yemek (gıda), her dört ayette de kasr ile ifade edilmiģtir. Bu ayetlerin baģtan itibaren bu anlamı ifade ettiği ve hükmünde hiçbir Ģeyin mensuh olmadığı kesin denilmiģtir. Bu duruma göre ayette sayılan sadece veya yalnızca söz konusu dört yiyeceğin haram kılındığı, diğer bütün yiyeceklerin helal olduğu gibi bir anlayıģ yanlıģ olur. Zira rics, fısk, bağy ve teaddi illetleri bazı Ģeylerde gizli olabilir. Bundan dolayı leģ, akmıģ kan, domuz eti ve Allah tan baģkası adı anılarak kesilenler ve genel olarak malum olan necasetlerden baģka Ģeylere de kapsama derecesine göre tefsire ihtiyaç duyacağı ve bunlardan hüküm çıkarılacağı (tefsir ve tahric) cihetle, bazı yönleri de ihtiva etmesine engel değildir. Yani tefsir tahric yöntemi ile haram olan baģka yiyecek ve içecekler de vardır. 21 Fahreddin er-razî, Kur an da yalnız bu dört tür et haram sayılmıģtır, fakat Hz. Peygamber in bunlara ilaveten bazı Ģeyleri de haram kılabilir, konu ili ilgili haber vahid haberler olsa da haber-i vahidle Kur an genel (âm) hükümlerini tahsis etmek (sınırlandırmak, daraltmak) caizdir, fikrini savunanları reddeder. Ret gerekçelerini Ģöyle özetleyebiliriz: a- Ayette hasr vardır, dolayısıyla ayette sayılanların dıģında haram olduğunu söyleyen rivayetlerle ayet tahsis edilmiyor, açıkça nesh ediliyor (hükmü ortadan kaldırılıyor) anlamına gelir. Ġlgili ayet açıktır. 22 Bu ayet dört tür etin dıģında haram etin bulunmadığını söylüyor. Bakara suresinde de (173. Ayet) haram olanları ancak dört Ģey olduğunu belirtiyor. Çünkü innemâ hasr ifade eder. Böyle iken, değildir demek, biri Mekke de diğeri Medine de inen bu iki ayetin hükmünü neshetmektir. b- Haber-i vahidle Kur an neshedilemediği gibi, Allah ın kesin hükmüne aykırı haber-i vahid kabul edilemez. 23 Yukarıda Elmalılı nın izahları esasen bu itirazlara cevap mahiyetinde olup, rivayetler bir tarafa, kelime delaleti, tahkîkların çeģitleri açısından da konu ele alınsa, sünnetle tafsil ve tavdih edilen diğer hayvanların etlerinin yenilmesinin yasak olduğu anlaģılır. Ayette hasrla sayılan dört çeģit etin, önceki ayetlerde cahiliye insanın kuruntu ve batıl inanç olarak yemedikleri hayvan etleri ile alakalı olarak anlamak daha uygundur. Meselâ hayvan pisliği ayette geçmiyor ve hasrın dıģında kalıyor gerekçesi ile helal hükmü verilebilir mi? Bundan öte, Hz. Peygamber de bizzat Kur an ın verdiği yetki ile hüküm koyabilir. Hz. Peygamber kâhinlik ücretini ve av için (baģka ihtiyaçlara binaen olanları hariç) köpeğin satıģından elde edilen ücretleri yasaklamıģtır. 24 Helal gıdanın manevî hayata etkisi açısından bu konunun ilginç örneği Hz. Ebu Bekr dir. Hizmetindeki bir kiģinin alacağını kâhinlik ücretinden tahsil ederek satın aldığı yiyeceği getirip, kendisine ikram ve onun da sormadan yemesi âdeti olmamasına rağmen yedikten sonra yiyeceğin bu ücretle alındığını öğrenince derhal kusarak yediğini çıkarmıģtır. 25 Kendileri helal olan yiyecek ve içecekler haram yoldan elde edilmiģ olursa onları yemek ve içmek de haram olur. Meselâ, yiyecek veya içecek cinsinden herhangi bir Ģey, zarurete düģmeksizin, bir kimse tarafından gasp veya hırsızlıkla elde edilir, elde etmek için yalan söylenir ya da yalan yere yemin edilirse, alıģ veriģ veya diğer ikili iģlemlerde sahtecilik veya hile yapılırsa bunları yemek ve içmek haram olur. Aynı 21 Elmalılı, III /En am, Razî, Tefsir-i Kebir, XIII Diğer delil ve tartıģmalar için bkz. Süleyman AteĢ, Kur an Ansiklopedisi, VII , Ġstanbul, tarihsiz. 24 Buharî Menakıbu l-ensâr, 26; Tirmizî, Büyû, 50 (1281). 25 Buharî, Menakıbü l-ensar,

8 Sözlü Bildiriler Ģekilde faiz, rüģvet, fuhuģ gibi haram olan bir yoldan para kazanılır ve bununla yiyecek ve içecek alınırsa bunları yemek ve içmek de haram olur. Harama düģmek ise Müslüman için en büyük hüsrandır; ahreti hayatını mahvetmesidir. HELAL VE TAYYĠB GIDALAR Hz. Peygamber in risaletinin temel görevlerinden biri de tayyibâtı helal, hebâisi haram kılmak olduğunu yukarıda vurgulamıģtık. Tayyib sözlükte, kendisinden hazzedilen temiz ve güzel Ģey anlamına gelir. Ayrıca buna benzetilerek haramlık Ģüphesi bulunmayan izin verilmiģ helale de tayyib denir. Çünkü her ikisinin zararı olmaması anlamında (illetinde) ikisi de birdir. Müfessirlerin ve müçtehitlerin çoğunluğu tayyibi 26 lezzet duyulan iģtah çeken hoģ Ģeyler manasında almanın vacip olduğu göstermiģlerdir. Buradan herkesin her hoģuna giden Ģeyin helal olduğu anlamı da çıkarılmamalıdır. Kesinlikle kötü alıģkanlık ile fıtrat ve ahlakı bozulmuģ kimselerin zevk ve takdirine itibar edilmez. Ġbret selim tabiatadır. Bu duruma göre de tayyib olanlar da ancak selim tabiat sahiplerinin tiksinmeyip hoģlandıkları Ģeyler demek olur. Yoksa çölde (kırsalda) yaģayan halk ve açlık ve zorluk içinde (ızdırar) yaģayanlar her türden hayvandan hoģlanıp yiyebilirler ki buna itibar edilemez. 27 Ġmam-ı Malik in bu konudaki görüģünü güçlü bulan Razi, bu konudaki rivayetleri haber-i vahid olduğu için, Kur an karģısında bunlarla amel edilemeyeceğini vurgular. Müslüman ferdin helal kazanç yolları Ģunlardır: MeĢru ticaret, el emeği (beden veya bilek gücü), miras, zekat, sadaka, hibe gibi iyilik ve yardımlar, hissesine düģen ganimet, günümüzde bilgi geliri Diğer bütün ihtiyaçlarını karģılarken bu yollardan elde ettiği gelir ve ücretlerden yararlanmak zorunda olan Müslüman kiģi, yiyecek ve içecek türü gıdalarını da aynı yollardan helal ve meģru olarak elde etmek zorundadır. Elde ettiği bu gıdalar kendi mülkiyetinde bile olsa, yine helal ve tayyib özelliğinde olmak zorundadır. MeĢru ve helal yoldan kazanılmıģ gıdalar genel olarak mubahtır. Yukarıda açıklandığı gibi haram gıdalar istisna olup ġarî tarafından belirlenmiģtir. Ancak bunları iki baģlık altında sıralamak mümkündür: Hayvan ve ürünleri (et, süt, yün..vs) (En am), SarhoĢ edici ve uyuģturucu olmayan bitkisel yiyecekler (sebze, meyve..vb.). Biz özellikle günümüzde problem olan hayvan ürünleri üzerinde durmak istiyoruz. En am Kur an-ı Kerim de pek çok ayette adı geçen En am, ehlî (evcil) hayvanlardan deve, sığır, davar; yani koyun ve keçi cinsleri için kullanılır. Kökü, yumuģaklık manasında olan nu ûmet kelimesidir. Kelimenin delalet ettiği anlam bakımından pençeliler bir tarafa, at, katır, eģek gibi tek tırnaklı evcil hayvanlar bile en am a dahil değildir. Zira, ya en am denilen hayvanlar (izafet-i beyaniyye) behemetü l- en âm Ģeklindedir. Bu takdirde bu sınıf hayvanlar içine geyik, ceylan gibi diğer av hayvanları da En am kelimesine katılarak helal oldukları anlamı çıkar. Veyahut, en âm gibi olanlar anlamında (izafet-i lâmiyye-i ta liliyye) olur ki, geviģ getirmek ve avını yakalayıp parçaladığı köpek diģleri olmamak itibariyle, geyik ve diğer hayvanlar demek olur /Maide, Elmalılı, III Elmalılı, III

9 Oral Sessions Etin insanın karakter veya kiģiliğine, manevî hayatına etkisi de hem rivayetlerde hem de özellikle züht ve takva hayatı açısından gündeme gelmiģtir. Nitekim Hz. Ömer, içki gibi bağımlılığa sebep olduğu için etten mümkün olduğunca sakınmayı tavsiye ederek, Allah ın eti çok yiyen aile halkına buğz edeceği tembihinde bulunur. Hadisin devamında Hz. Ömer Ģu ayetler size hitap etmiyor mu? der ve ayeti 29 okur: Ayet kâfirlerin Cehenneme arz edilmelerinde kendilerine söylenecek Ģu sözü ihtiva etmektedir: Siz güzel olan her Ģeyinizi dünya hayatınızda harcayıp tükettiniz; onlarla zevk ve safa içinde (zevkinizi) faydalandınız. Ama bugün yeryüzünde hak hukuk tanımayarak kibirlenip böbürlenmenizden ve günahlara dalıp gitmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız 30 Hem Hz. Peygamber in hem de sahabenin eti yedikleri ve sevdikleri bilindiğinden, bu rivayetten hareketle et yemek mekruhtur hükmü verilmemiģtir. Belki her Ģeyin fazlası sakıncalıdır kaidesince, fazlaca et yemenin de maddî sağlığa zarar verdiği gibi, manevi açıdan da insan karakterine olumsuz tesirinin olabileceğine dikkat çekilmiģtir. Özellikle, Müslüman olduktan sonra, bütün imkânlarına rağmen hilafeti döneminde de sade ve mütevazî bir hayat standardını tercih ve telkin eden Hz. Ömer, Herkese israf olarak canının her istediğini yemesi yeter 31 anlayıģı bu ayetin de tefsiri mahiyetindedir. Ayetin kâfirlere bir hitap olmasına rağmen, helal gıda ve nimetlerin de israf edilmeden, nefsine hâkim olarak ve kontrollü tüketilmesi, hâliyle Ģükrünün de eda edilmesine dikkat çekmek istemiģtir. Dinde ġüpheli ġeylerin Hükmü ġüphe ile ilgili Ģu hadis pek çok sağlam kaynakta ve sahih olarak rivayet edilmiģtir: "Helâl bellidir, haram bellidir. Ġkisi arasında birçok insanın -helâlden mi haramdan mı olduğunu- bilmediği müģebbehât vardır; müģebbehâttan sakınan kimse dinini ve insanlık onurunu korumuģ olur. ġüpheli bir durumla karģı karģıya gelen kiģi ise koru çevresinde koyun otlatan ve neredeyse koyunları koruya girecek olan çoban gibidir. Dikkat edin, her hükümdarın bir korusu vardır. Allah'ın yeryüzündeki korusu ise haramlarıdır. Dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır ki; eğer o sağlam olursa bütün vücut sağlam olur; bozuk olursa bütün vücut da bozulur; bu et parçası kalptir. 32 ġüpheli Ģeylerin hükmü konusunda ihtilaf edilmiģtir. Bunun haram olduğu söylenmiģse de bu görüģ reddedilmiģtir. Diğer bir görüģe göre mekruhtur. Bir baģka görüģe göre de bu konuda (görüģ belirtilmeksizin) tevakkuf edilir. Bu meseledeki görüģ ayrılığı, din bu konuda hüküm belirtmeden önce eģya ve fiillerin hükümlerindeki görüģ ayrılığına benzemektedir. 33 Âlimlerin Ģüpheli Ģeyler konusundaki yorumları Ģu dört görüģ ile özetlenebilir: 1. Delillerin birbiri ile çeliģmesi, 2. Âlimlerin bir konuda farklı görüģler ileri sürmesi, Bu görüģ ilk görüģün bir nevi devamıdır, 3. Burada mekruh denilen Ģey kastedilmektedir. Çünkü mekruh hükmü, bir Ģeyi hem yapma hem de terk etmeye elveriģlidir, 29 46/Ahkâf, Muvatta, Sıfatü n-nebî, 36 (II. 935). 31 Muvatta, Sıfatü n-nebî, 36 (II. 936). 32 Buhari, Ġman, 39, (I. 19); Buhari, Büyu, 2, (III. 4); Müslim, Müsakât, 107, (II. 1219); Müslim, Müsakât, 108, (II. 1221). 33 Ġbn Hacer, Fethu l-bari, I,

10 Sözlü Bildiriler 4. Bununla mubah kastedilmektedir. Ġbnü l-müneyyir, hocası Kubârî nin menkıbeleri arasında onun Ģöyle söylediğini nakletmiģtir: Mekruh, kiģi ile haram arasında bir geçittir. Sürekli mekruhları yapan kiģi harama gider. Mubah da kiģi ile mekruh arasında bir geçittir. Sürekli mubahlardan yararlanan kiģi mekruha doğru kayar. Ġbn Hacer bu güzel bir istinbat (hüküm çıkarma, hikmeti tespit etme) der. 34 Ġbn Hacer e göre birinci görüģ daha güçlüdür. Bu görüģlerin her birinin kastedilmiģ olması da uzak bir ihtimal değildir. Bu, kiģilere göre değiģir. Zeki bir âlim için hükmü ayırt edebilmek zor bir Ģey değildir. O, mubah ve mekruha düģme konusunda Ģüpheye düģmez. Böyle bir âlimin dıģındakiler için, zikrettiğimiz hususların tümünde durumuna göre Ģüphe söz konusu olur. Mekruh bir ameli çok iģleyen kimsenin yasak amelleri iģlemeye de cüret edeceği açıktır. Haram olmayan yasağı iģlemek, aynı cinsten haram olan yasağı iģlemeye alıģtırır. Bu durum söz konusu Ģey hakkındaki bir Ģüpheden kaynaklanır. Çünkü yasaklanan Ģeyi yapmak vera nurunun kaybolmasından dolayı kalbi karartır, kiģi harama düģmeyi tercih etmese bile harama düģmeye baģlar. 35 ġüpheli Ģeylere tam olarak haram veya helâl denilmemekle birlikte, bunlardan kaçınmanın takvaya uygun olduğunda Ģüphe yoktur. Ġmam Azam Ebû Hanîfe ve Süfyân-ı Sevrî nin: Gökten yere düģmem, benim için nebiz haramdır diye fetva vermemden daha kolaydır; ama kendim onu asla içmedim ve içmem de. dedikleri rivayet edilir. Demek oluyor ki, haram ya da helalliği konusunda kesin hüküm bulunmayan Ģeylerin haram olduğuna fetva verilmese de, onları iģlemekten sakınmak takva gereğidir. Ancak, takva ile amel edeceğim diye vesveseye düģmemek, vesvese ile takvayı birbirine karıģtırmamak gerekir. Meselâ, içine pislik karıģmıģ olabilir diye akarsulardan abdest almamak, iyice mutmain olmak için abdest azalarını defalarca yıkamak, saatlerce tuvaletten çıkmamak takva değil, vesvesedir. 36 Kalbe Gelen Vesvese ve Ġhtiyat Ġhtiyat, Ģüpheli konularda hata ve günaha düģmemek için en güvenli usulü ve çözümü benimsemeyi ifade eden fıkıh terimidir. Sözlükte "çekingen davranma, bir Ģeyi ortaya alma, daha sağlam ve daha güvenli olana tutunma, hatadan sakınıp korunma" gibi anlamlara gelir. Vera' kelimesi de gerek "harama düģmemek için Ģüpheli Ģeylerden uzak durma", gerekse "güzel iģleri sürekli olarak yapma" manasında alınınca ihtiyatla eģ anlamlı olabileceği gibi ihtiyatın bir nevi pratik boyutu olarak da değerlendirilebilir. Ġhtiyat kelimesi, fıkıh usulü ve fıkıh baģta olmak üzere dinî literatürde yaygın bir kullanıma sahip olmakla birlikte bunun teknik anlamda bir Ġslâm hukuku terimi olmaktan çok dinin emir ve yasaklarına uymada izlenen genel tavrı ve ölçüyü ifade eden bir kelime olduğunu söylemek daha doğru olur. Cürcânî'nin ihtiyatın terim olarak "nefsi günaha düģmekten koruma" anlamında kullanıldığını (et-ta rifat, el-ihtiyat md.) ġîrâzî'nin en ihtiyatlı olanı yapmanın dinî bakımdan daha güvenli olduğunu (el-lüma, s.86) belirtmesi, bazı âlimlerin de Ģeriatın hikmetine ve güzelliklerine yaraģanın ihtiyat olduğunu söylemesi 37 bu kanaati desteklemektedir. Dinî kitabiyatta ihtiyat düģüncesi dayanağını, Ģüpheden ve kalbi rahatsız eden Ģeylerden kaçınmayı tavsiye eden hadislerden almaktadır. BaĢlıcaları Ģunlardır: 34 Ġbn Hacer, Fethu l-bari, I, Ġbn Hacer, Fethu l-bari, I, Ġbn Hacer, Fethu l-bari, I, Cüveyni, II,

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN Bismillahirrahmanirrahim: Allah ın Rahman ve Rahim ismiyle baģlıyoruz. Kul Rabbi bi zidni ilmen, fehmen: Allahım, maddi-manevi aklımı, zekamı arttır. ÖNSÖZ Ruh ve bedeni

Detaylı

Kelime-i Tevhidin. Anlam ve Şartları

Kelime-i Tevhidin. Anlam ve Şartları Kelime-i Tevhidin Anlam ve Şartları Yazar: Faruk Furkan Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Me va Kitap Baskı: Cilt: Birinci Baskı: Mart/2009 İkinci Baskı: Kasım/2009 Üçüncü Baskı: Şubat/2010 Dördüncü

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR SUNUġ 2 Bilgilerini sizlerle paylaģmak istediğim bu kitabı, esasen iç dünyamı olgunlaģtırması bakımından kendim için yazdığımı söyleyebilirim.

Detaylı

Ġlk Dönem Ġslam Hukuk Biliminin GeliĢimi

Ġlk Dönem Ġslam Hukuk Biliminin GeliĢimi Ġlk Dönem Ġslam Hukuk Biliminin GeliĢimi Ahmet Hasan Rağbet Yayınları TAKDĠM ÇEVĠRENĠN ÖNSÖZÜ YAZARIN ÖNSÖZÜ GĠRĠġ BĠRĠNCĠ BÖLÜM FIKIH ve ĠLGĠLĠ DĠĞER TERĠMLERĠN ANLAMLARI Fıkıh ve Ġlim Terimleri ġeriat

Detaylı

İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI

İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI Süleyman GÜNVER İZMİR - 2005 ii İ Ç İ N D E K İ L E R GĠRĠġ... 1 KÂĠNATIN YARATILIġI:... 2 DÜNYANIN OLUġUMU:... 4 ĠNSANIN YARATILIġI:... 11 a. Balçık çamuru üzerinde

Detaylı

ĠSLAM HUKUKUNDA V E R G İ L E R YAHYA B. ADEM KĠTAB-ÜL HARACI PROF. DR. OSMAN ESKĠCĠOĞLU ĠZMĠR-1966

ĠSLAM HUKUKUNDA V E R G İ L E R YAHYA B. ADEM KĠTAB-ÜL HARACI PROF. DR. OSMAN ESKĠCĠOĞLU ĠZMĠR-1966 ĠSLAM HUKUKUNDA V E R G İ L E R YAHYA B. ADEM VE KĠTAB-ÜL HARACI PROF. DR. OSMAN ESKĠCĠOĞLU ĠZMĠR-1966 ÖNSÖZ Milletlerin ve devletlerin hayatlarında en önemli ve etkili faktör, onların sahip olduğu değer

Detaylı

BORCUNU ÖDEMEYENE VERİLECEK CEZA Abdullah b. Süleyman el-menî Çev.: İshak Emin AKTEPE

BORCUNU ÖDEMEYENE VERİLECEK CEZA Abdullah b. Süleyman el-menî Çev.: İshak Emin AKTEPE BORCUNU ÖDEMEYENE VERİLECEK CEZA Abdullah b. Süleyman el-menî Çev.: İshak Emin AKTEPE [Giriş] Hamd, alemlerin Rabbi Olan Allah a Mahsustur. Gelecek ancak müttakîler için iyidir. DüĢmanlık ancak zâlimlere

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

BASINDA BI Z 7/24 HABERCI

BASINDA BI Z 7/24 HABERCI BASINDA BI Z 7/24 HABERCI http://www.7-24haberci.com/antalya/hamdim-yandimpistim-h28513.html Hamdım, Yandım, Piştim Antalya Ġl Müftülüğü Personelinden Örnek ÇalıĢma 22 Ekim 2014 ÇarĢamba 19:11 Bu haber

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN.

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN. 5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com Derleyen Mehmed SELMAN Düzce, Mart 2015 18. Kehf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU , 9-24 TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU Ali TOKSARI Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi atoksari@erciyes.edu.tr Öz Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2071 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1105 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLER Editör Prof.Dr. Hac Mehmet GÜNAY Yazarlar Prof.Dr. Hac

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ATEBETÜ L-HAKAYIK TA DÜNYA ALGISI

ATEBETÜ L-HAKAYIK TA DÜNYA ALGISI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1177-1202, ANKARA-TURKEY ATEBETÜ L-HAKAYIK TA DÜNYA ALGISI Adem ÇATAK * ÖZET Dünya algısı

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

EDİTÖRDEN. Saygılarımla Kerime Cesur TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 19 YIL: 2013

EDİTÖRDEN. Saygılarımla Kerime Cesur TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 19 YIL: 2013 TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 19 YIL: 2013 EDİTÖRDEN TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) Doç. Dr. Rahmi YÂRAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

Makâsıd İctihadına Dayanan Külli Kaideler

Makâsıd İctihadına Dayanan Külli Kaideler 38 Usûl Makâsıd İctihadına Dayanan Külli Kaideler M. Rahmi TELKENAROĞLU * The General Principles Which Based on the Objectives of the Sherî ah The mujtahid should know the objectives (maqâsıd) of the sharî

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı