Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR"

Transkript

1 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (sas) bir hadislerinde þöyle buyuruyorlar: "Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla ihya edin. Zira o gece Allah, güneþ batýnca (rahmetiyle) dünya semasýna tecelli eder ve þöyle der: 'Benden af dileyen yok mu, affedeyim. Rýzýk isteyen yok mu, rýzýk vereyim. Þifa isteyen yok mu, þifa vereyim.' Bu durum, o gece þafak sökünceye kadar devam eder." (Ýbn Mâce, Ýkâmetu's-salât, 191, No: 1388) Ramazan a yürürken Berat imizi talep ediyoruz Cenab-ý Hakk'ýn biz kullarýna ekstradan ihsan ettiði fýrsatlar pazarý mübarek üç aylarýn yarýsýna geldik. Bu kutlu zaman dilimi, Reðaible bize "Hoþ geldin" derken Miraçla yükseliþimizi hýzlandýrmamýzý istemiþti sanki. Bu gün ise Beraat kandili. Ramazan'da gerçekleþecek büyük buluþmaya beratýmýzý alarak gitmemiz isteniyor; tertemiz ve günahlardan arýnmýþ olarak. Üç aylar ve içindeki mübarek geceler aynen namazdan önceki abdest, ezan ve nafile namazlar gibi bir ön hazýrlýk anlamýna geliyor. Bu dönemin zirvesi ise Ramazan ayý ve Kadir gecesi. Ramazan'a ve Kadir gecesine tam hazýrlýklý gitmek bu geceleri deðerlendirmeye baðlý. Bu geceleri hakkýyla deðerlendirebilenler ancak Ramazan'ýn hazzýný iliklerine kadar hissedebiliyor. Haberi sayfa 4 te

2

3 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Allah ým yaptýðým iþleri sýrf Senin rýzan için yapmayý nasip et bam vardý. Onlar yemeklerini yemeden ben kendi ailemden ve çocuklarýmdan kimseye bir þey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak için evden uzaklaþtým. Ýþim biraz uzun sürdü. Döndüðümde hayvanlarý saðýp sütlerini onlara götürdüm, fakat uyumuþlardý. Onlarý uyandýrmak istemediðim gibi, ev halkýnýn da bir þey yiyip içmesine razý olmadým. Elimde süt kabý olduðu halde sabaha kadar uyanmalarýný bekledim. Sonunda uyanýp sütlerini içtiler. Rabb im þayet ben bunu senin rýzaný kazanmak için yaptýysam þu sýkýntýyý bizden uzaklaþtýr. dedi. Az sonra büyük bir gürültüyle kaya biraz aralandý; ama çýkýlacak gibi deðildi. Diðeri söze baþladý: "Allah'ým! Amcamýn bir kýzý vardý. Onu herkesten çok seviyordum ve ona sahip olmak istedim. Fakat o, bütün ýsrarlarýma raðmen beni reddetti. Bir yýl kýtlýk olmuþtu. Amcamýn kýzý çýkageldi. Kendisini bana teslim etmesi þartýyla ona buðday ve para verdim. Çaresizlikten kabul etti. Tam ona sahip olacaðým zaman bana Allah'tan kork ve bana dokunma' dedi. Onun bu ikazý karþýsýnda bir anda titredim ve irkildim. En çok arzu ettiðim insan o olduðu halde, derhal kendisinden uzaklaþtým, verdiklerimi de geri almadým. Allah'ým! Eðer ben bunu sýrf senin rýzan için yaptýysam þu kaya sýkýntýsýndan kurtar bizi. diye yalvardý. Kaya büyük bir gürültüyle yine biraz hareket etti; fakat içinden çýkýlacak kadar açýlmadý. Bu kez üçüncüsü anlatmaya baþladý: Allah'ým! Vaktiyle benim birçok iþçim vardý. Bütün iþçilerimin ücretlerini zamanýnda öderdim. Ancak iþçilerimden bir tanesi parasýný almadan aniden gitti. Bunun üzerine ben o adamýn parasýný çalýþtýrýp para kazandýrdým. Zaman içinde bu paradan büyük bir servet oluþtu. Yýllar sonra bu adam gelip ücretini istedi. Ben de: Þu gördüðün develer, sýðýrlar, koyunlar ve köleler senindir' dedim. Adam; Ey Allah'ýn kulu benimle alay etme' deyince alay etmiyorum gerçekten hepsi senindir' dedim. Bunun üzerine o, tüm bunlarý alýp götürdü. Allah'ým ben bu iþi senin rýzan için yapmýþsam ne olur þu sýkýntýmýzý gider. dedi. Ve kaya 3 tamamen açýldý. Onlar da rahatça çýktýlar. Tüm bu anlatýlanlarda gördüðümüz þey, yaptýðýmýz her iþte niyet, ihlas ve samimiyet çerçevesinde hareket etmek gereðidir. Bu noktayý tam tuttukça Allah'ýn yardýmý da tam olacak, amellerimizin hem dünya hem ahirete bakan güzel neticeleri belki de hiç umulmadýk zamanlarda karþýmýza çýkacaktýr. Bunun için bize düþen, kelimenin tam manasýyla, yani dille deðil, kalben, gönülden tam bir teslimiyet içerisinde Allah'a teveccüh etmektir. Bu Berat Kandili ni yukarýdaki hadis-i þerifte anlatýlan insanlar gibi, Rabb imize arz edebileceðimiz riyadan uzak ve ihlaslý amellerle deðerlendirmeli, ihlasý elde eden ve ihlasa erdirilen bahtiyar kullardan olmalýyýz. Y AYÞEGÜL GÜVENÝLÝR üce dinimiz Ýslam'ýn en çok ehemmiyet verdiði hususlarýn baþýnda ihlâs ve niyet gelir. Kiþinin yaptýðý iþler niyetine ve o iþteki ihlâsýna göre deðer kazanýr; Allah nazarýnda da kul nazarýnda da bu böyledir. Ayný fiili yapan iki ayrý kiþi niyetlerindeki farklýlýk sebebiyle birbirine zýt karþýlýk görebilirler. Bu sebeple, gerek Kur'an'da ve bilhassa hadislerde niyetin ehemmiyetine dikkat çeken beyanlar çokça gelmiþtir. Þu ayette, insanlarýn niyetlerine göre hesaba çekilecekleri belirtilmiþtir: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ýndýr. Siz içinizde olaný açýklasanýz da, saklasanýz da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. (Sonra da ameline ve niyetine göre) dilediðinin günahýný baðýþlar, dilediðine azab verir. Ýmam Beyhaki Hazretleri, niyet hadisinin, ilmin üçte birini teþkil ettiðini söyledikten sonra þu açýklamayý yapar: Çünkü kulun kesbi ya kalbiyledir ya diliyledir ya da cevârihi (uzuvlarý) iledir. Ýþte niyet, bu üç kýsýmdan biri ve en üstünüdür. Çünkü niyet bazan müstakillen bir ibadet olduðu halde, diðerleri ibadet olabilmek için ona muhtaçtýr. Müstakil olarak bir Ýhlâs Risalesi telif eden Bediüzzaman Hazretleri, niyeti, âdetleri ibâdete çeviren bir iksir olarak deðerlendirir. Hayatýnýn kýrk yýlýnda ve otuz senelik tahsilinde öðrendiði dört hakikatten birinin niyet olduðunu beyan eder: Kýrk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnýz dört kelime ile dört kelâm öðrendim:... Kelimelerden maksad mana-i harfî, mana-i ismî, niyyet, nazardýr.. Nazar ile niyet mahiyet-i eþyayý taðyir eder (deðiþtirir). Günahý sevaba, sevabý günaha kalbeder. Evet niyet âdi bir hareketi ibâdete çevirir. Ve gösteriþ için yapýlan bir ibadeti günaha kalbeder. Efendimiz (sas) bir hadis-i þeriflerinde ihlâsýn ehemmiyetini þu ibretamiz hikayeyle bizlere anlatmaktadýr: Sizden önceki kavimlerden birinde üç arkadaþ birlikte bir yolculuða çýktýlar. Akþam olunca uyumak için bir maðaraya girdiler. Daðdan kopup gelen büyük bir kaya, maðaranýn aðzýný kapattý. Þaþkýnlýk içinde ne yapacaklarýný bilemeyen üç arkadaþ birbirlerine: Yaptýðýmýz iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten baþka çaremiz yok; bundan baþka bir þey bizi kurtaramaz dediler. Buna göre her biri hayatýnda en ihlaslý yaptýðý bir iþi anlatacak ve onu vesile kýlarak Cenab-ý Hak'tan kurtuluþ dileyecekti. Arkadaþlardan ilki anlatmaya baþladý: Allah'ým! Benim çok yaþlý bir anam ve ba- 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ ZAMAN GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ EKÝDÝR Feza Gazetecilik AÞ Adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Genel Yayýn Müdürü EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdür Yard. MEHMET KAMIÞ Yayýn Editörü SÜLEYMAN SARGIN Sorumlu Müdür ve Yayýn Sahibinin Temsilcisi ALÝ ODABAÞI Sayfa Tasarým HAKAN SOBACI MELÝH KURTBAY Yayýn Türü: Yerel Süreli Reklam Grup Baþkaný HAKAN DÝKMEN Bölge Reklam Satýþ Koordinatörü HALÝT UÇAK Bölge Reklam Yöneticisi HARUN ERDEM Ýl Temsilcileri ERDAL ÇEVÝK, MURAT AKTAÞ Ýl Reklam Yöneticileri MUSTAFA DEÐÝRMEN, SAMÝ GÜN Reklam Satýþ Uzmanlarý VOLKAN ÖZTÜRK, AYDIN ÇETÝN, Ý.HAKKI GÜRLEK, SERDAR ÖZEN, MURAT YAÞAR, BURHAN YILDIZ, UÐUR DEMÝRBOÐAN, MURAT ZENGÝNDEMÝR, MUHARREM ÇELEBÝ, EKREM TUNCER Yönetim Yeri: Zaman Gazetesi 34194, Yenibosna, Ýstanbul, Tel: Faks: , Baský: Feza Gazetecilik AÞ Tesisleri

4 4 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Cenab-ý Hakk'ýn biz kullarýna ekstradan ihsan ettiði fýrsatlar pazarý mübarek üç aylarýn yarýsýna geldik. Bu kutlu zaman dilimi, Reðaible bize "Hoþ geldin" derken Miraçla yükseliþimizi hýzlandýrmamýzý istemiþti sanki. Bu gün ise Beraat kandili. Ramazan'da gerçekleþecek büyük buluþmaya beratýmýzý alarak gitmemiz isteniyor; tertemiz ve günahlardan arýnmýþ olarak. Üç aylar ve içindeki mübarek geceler aynen namazdan önceki abdest, ezan ve nafile namazlar gibi bir ön hazýrlýk anlamýna geliyor. Bu dönemin zirvesi ise Ramazan ayý ve Kadir gecesi. Ramazan'a ve Kadir gecesine tam hazýrlýklý gitmek bu geceleri deðerlendirmeye baðlý. Bu geceleri hakkýyla deðerlendirebilenler ancak Ramazan'ýn hazzýný iliklerine kadar hissedebiliyor. Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak þu þekilde izahlar yer almaktadýr: Vergi ödendiði zaman nasýl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduðunu gösteren bir belge veriliyorsa, Yüce Allah da bu gece mü'min kullarýna berat yazar. Zaten bu gecenin dört adý vardýr: Mübarek Gece, Berae Gecesi, Sakk (Belge ve senet demektir zira Allah Teala bu gece mü'min kullarýna beraet yazar) Gecesi, Rahmet Gecesi. Bediüzzaman Hazretleri bu gecenin ehemmiyetiyle alakalý olarak þunlarý söyler: Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ý beþeriyenin programý nev'inden olmasý cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Her bir hasenenin karþýlýðý Leyle-i Kadir'de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat'ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kur'an ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhur-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyali-i meþhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiði kadar Kur'an la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Ramazan a yürürken Berat imizi talep ediyoruz Görüldüðü gibi bu gece Kadir Gecesi ne en yakýn gece olmasý itibarýyla da önemlidir ve kýymeti neredeyse Kadir Gecesi kadardýr. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu geceye çok ehemmiyet vermiþtir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiðine göre: Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz þöyle buyurmuþtur: -"Þaban ayýnýn on beþinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; þöyle dedi: - Ya Muhammed, baþýný semaya kaldýr. Sordum: - Bu gece nasýl bir gecedir? Þöyle anlattý: - Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapýlarýndan üç yüz tanesini açar. Kendisine þirk koþmayan hemen herkesi baðýþlar. Meðer ki baðýþlayacaðý kimseler büyücü, kâhin, devamlý þarap içen, faizciliðe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-ü Teala onlarý baðýþlamaz. Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve þöyle dedi: Ya Muhammed, baþýný kaldýr. Bir de baktým ki, cennet kapýlarý açýlmýþ. Cennetin birinci kapýsýnda bir melek durmuþ þöyle sesleniyor: Ne mutlu bu gece rükû edenlere. Ýkinci kapýda da bir melek durmuþ þöyle sesleniyordu: Bu gece secde edenlere ne mutlu. FOTOÐRAF: MEHMET SAKÝN Üçüncü kapýda duran melek ise þöyle sesleniyordu: Bu gece dua edenlere ne mutlu. Dördüncü kapýda duran melek gür sesiyle nida ediyordu: Bu gece, Allah'ý çokça zikredenlere ne mutlu. Beþinci kapýda duran melek, Bu gece Allah korkusundan aðlayan kimselere ne mutlu. diyordu. Altýncý kapýda duran melek: Bu gece Müslümanlara ne mutlu! derken, yedinci kapýda da bir melek durmuþ þöyle sesleniyordu: Günahýnýn baðýþlanmasýný dileyen yok mu ki, günahlarý baðýþlansýn. Bunlarý gördükten sonra, Cebrail'e sordum: Bu kapýlar ne zamana kadar açýk kalacak? Þöyle dedi: Ya Muhammed, Allah Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsý kadar kimseyi cehennemden azat eder. Üç aylara ayrý bir ruh ve mâna içinde giren Peygamber Efendimiz özellikle Þaban ayýna özel bir ehemmiyet verir, baþka zamanlarda görülmemiþ bir derecede ibadet ü taate yönelirdi. Bu ayýn çoðu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diðer gecelerden çok farklý bir þekilde ihya ederdi. Bir Berat gecesinde uyanýp da Resûlullah (aleyhissalâtü vesselam)'ý yanýnda bulamayan Hz. Âiþe kalkarak Efendimizi aramaya baþladý. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'l-bakî mezarlýðýnda baþýný semaya kaldýrmýþ dua eder bir halde buldu. Evet, Ramazan ayýna on beþ günümüz kaldý. Bu mübarek ayý en iyi þekilde karþýlamak için bu geceyi iyi deðerlendirelim. Senelik kader programýmýzýn belirlendiði, Rahmeti Sonsuz'un dünya semasýna nüzul edip "Yok mu benden af dileyen, günahlarýný baðýþlayayým!" dediði, rýzýklarýn paylaþtýrýldýðý bu müstesna geceyi ibadetle, zikirle, duayla, Kur'an okuyarak ve secdeyle geçirelim. Ramazan ayýna elimizde Beratýmýzla girelim.

5

6 6 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Beraatimizi ihsan edip bizleri kýyamete kadar Kur an a hadim eyle Ya Rabbi! B M. FETHULLAH GÜLEN * Ya Rabbi! Dualarýmýza icabet buyur; bizi haybet ve hüsrana uðratma!.. ütün âlemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz'e, zerrât-ý kâinat adedince hamd ve þükür, Peygamberler Serveri Efendimiz'e, diðer enbiya-i izâma, melâike-i kirama, ehl-i beyte ve Hakk'ýn bütün sadýk kullarýna da deryalardaki su damlalarý, çöllerdeki kum taneleri adedince salât ü selam olsun. Yâ Ýlâhe'l-âlemin veya ekrame'l-ekramin. Senin ifadelerin ve âyât-ü beyyinât ile huzuruna geliyor sana dehalet ediyoruz. Ýstediðin þekilde Efendimiz e teslimat ve salât-ü selamla huzuruna geliyor el pençe divan duruyoruz. Habibi ne konuþturduðun þeyle ki ismi a'zamla kim dua ederse kabul buyururum dedirttin. Ýsmi azam diye rivayet edilen þeyleri terdad edip huzuru Rabbi'l-alemine geliyoruz. Bizleri dergâh-ý nezd-i ehadiyetinden gâip ve gafil çevirme Ya Rabbi. Bizlere kerem ü lütfunla muamele eyle Ya Rabbi. Ya Ýlâhel-âlemin ve yâ ekrame'l-ekramîn. Þu anda bütün memleketimizde bütün kubbeler altýnda yer yer radyo ve televizyon diliyle Seni ve Habib-i edibini anmak, Kur'an'dan âyât-ü beyyinât tilavet etmek üzere Senin cemaatin, Senin kullarýn, Habib-i edibinin ümmeti mescitlere koþtular. Ayaklarýný koyduklarý yerlere yüzlerini sürdüler. Ýçlerini inceltip kasveti izale ettiler. Gönül rikkati içinde, edeple ellerini sana kaldýrdýlar, kurtuluþlarýný ve beraatlerini Senden istiyorlar. Milletçe kurtuluþlarýný ve cennete giriþ müjdelerini Senden istiyorlar. Sen Senden bunlarý isteyenleri hâib ve hâsir býrakma Ya Rabbi. Ya Ýlâhe'l-âlemin ve yâ akrame'l-ekramîn! Sen ferman ediyorsun, bir cemaat içten kendi kendini deðiþtirmezse ben onlarý deðiþtirmem" diyorsun. Binaenaleyh biz bu periþan halimizin altýnda içten deðiþmemizi görüyoruz; belki bu sözleri Sana takdim ederken de bu mevzu karþýsýnda hicap duyuyor, utanýyorum. Sesimi kýsmak istiyorum. Ama bununla beraber baþka kapý da bilmiyorum. Ellerimi bir ýzdýrar ve mecburiyetle kapýna doðru açýyorum. Baþka yerlere gitsek, baþka vadilerde dolaþsak, cürme, günaha saplansak ve sokaklarýn çirkefine karýþsak bile Sen biliyorsun Ya Rabbi, vallahi biz baþkasýna secde etmedik, billahi baþkasý karþýsýnda bel bükmedik, tallahi baþkasýnýn kapýsýna gitmedik. Ýþte bu kadarcýk sadakatimizle yeniden ahd ü peymanda bulunarak huzuruna geldik. Bizi burada boþ çevirmeyip aziz ve payidar eyle Ya Rabbi. Beraatimizi ihsan edip bizleri kýyamete kadar Kur'an a hadim eyle Ya Rabbi. Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoþ eda naðmeler dinlemeye erdik, Sen bu naðmeleri kesip bizi inkisara itme Ya Rabbi. Hazreti Muhammed i güldüren, Kur'an'ýn manasýný güldüren, eslâfý, ervahý, eþbahý güldüren bu manzarayý makûs edip bütün bu gülenleri aðlatma Ya Rabbi. Yýllar var ki bizler hep günahlarýmýza, ihmallerimize aðladýk, ama can dudaða geldiði hengâmda Sen imdadýmýza yetiþtin Rabbiniz in rahmetinden ümidinizi kesmeyin dedin. Lebbeyk dedik, elimizi göðsümüze vurduk, paçalarýmýzý sývadýk, sokaklara daldýk, âr ettik, hicap ettik, ama kahveler içine girdik, Seni anlatmaya çalýþtýk, camiler içine girdik Seni anlatmaya, çatlak seslerimizle, saksaðan sesi gibi edalarýmýzla bu kürsülerde Sana dem tutmaya çalýþtýk. Ama Sen biliyorsun, biz de öyle zannediyoruz Ya Rabbi; bunlarý sadakat içinde yapmaya çalýþtýk, sadakat içinde olmayý Senden diledik ve dilendik. Yanlýþ dedikse, içimize inemedikse, nifaka girdikse þayet bizi maðfiret eyle, bizlere beraat lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi dokuz asýr tevhide bayraktarlýk yapmýþ bir milletin torunlarý olarak biz o havaya alýþtýk; Senin adýný omzumuzda taþýmaya, âfaktan âfâka serhad türküleri söyleyerek gezmeye, kaleleri aþmaya, cihana muvazene getirmeye, insanlýk için muvazene unsuru olmaya alýþtýk Ya Rabbi. Sen bizi buna davet ettin, "sizi ifrat ve tefritin ortasýnda ümmet-i vasat yaptým" dedin. Böyle olmaya çalýþtýk, böyle olmak için mahrumiyetlere katlandýk; ama Senin rýzaný kazanacaðýmýz ümidinden asla dûr olmadýk. Bir gün biz mezarlarýmýzda yatarken, elinde bir demet gülle baþýmýzda fatiha okumak için gelen neslimizin güldüðünü, onlarýn o dýrahþan çehrelerindeki tebessümlerini bize göstereceðini ümit ettik. Mezarýmýzýn baþlarýnda Allah diyenleri, minarelerimizde Allah diyenleri, mescitlerimizde Allah diyenleri bize göstereceðini ümit ettik. Ümit ettiysek de bunu Sen "ümitsizliðe düþmeyin" dediðin için yaptýk. Þimdi bizi bir noktaya getirdin; semamýzýn gözünü yaþlarla doldurdun, semalar üzerimize aðlamaya baþladý.. zemin þak þak olup rüþeymler çýkardý.. Ama etrafta muhalif rüzgârlar esmeye, dýþ mihraklar içimize düþmanlýk atmaya baþladý. Sen bu noktada bizim korktuklarýmýzdan bizi masûn ve mahfuz eyle Ya Rabbi. Yâ Hafiyye'l-altâf. Neccinâ mimmâ nehâf, Ey lütuflarý gizli olan Allah, Ey keremleri gizli ve umman olan Allah! Bizleri korktuklarýmýzdan halâs eyle, þu ana kadar lütfedip baðýþlayýp gedaya sultanlýk mülkü sayýlan bu lütuflarý bize ihsan ettikten sonra, bunlarý payimal eyleme. Bunlarý devamlý ve sürekli kýlarak, bizleri bunlarla serfiraz eyle Ya Rabbi. Bu muammayý hal ve fasl eyle Ya Rabbi. Bu müþkülümüzü müþkülkûþâ olan Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'le hal ve hak eyle Ya Rabbi. Coþtuk, ne diyeceðimizi bilemiyoruz, aðustosböceði gibi öttüðümüz mihraplarda çatlamak istiyoruz. Beni, benimle beraber neslimi, Senin yüce adýný bir aðaç dalý olan mihrablarda haykýrýrken çatlat Yâ Rabbi. Ey Yüceler Yücesi Sultanýmýz! Þu anda ellerimi açmýþ cemaatinin hissiyatýný onlar namýna Sana takdim ediyorum. Benim günahkâr sesime, günah dolu ifadelerime deðil, þu Allah diyen seslerin duruluðuna, heyecandan çatlamak üzere olan gönüllere bak Ya Rabbi. Bunlarýn ötesinde, bizim Seninle olan alakamýza, Sana karþý olan sevgimize deðil, Senin sevdiðin kullarýna olan alakan ve sevgin hürmetine bizleri maðfiret ve merhamet eyle, beraatimizi tamam eyle Ya Rabbi. Kur'an'ýn kalbimizde ma'kes bulmasýný kolaylaþtýr, hizmetlerimizi de makbul eyle Ya Rabbi. Þu baþlattýðýn aþký söndürme, içimizde olduðu gibi dýþýmýza da tezahürünü lütfeyle.. Halkýmýz içinde öyle mütecelli olmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Bizi bir daha beraatimizi almak ve içimizi inþirahla doldurmak için huzuruna geldiðimiz gün çok daha deðiþik ve baþka þekilde gelmek þerefiyle þerefyâb eyle Ya Rabbi. Cihanýn çeþitli yerlerinde yeni geliþmelerin olduðunu duyalým ve bunlarýn þükrünü eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim. Minarelerden hakiki manasýna uygun Allahu Ekber nidalarýnýn yükseldiðini duyalým.. gözyaþlarýmýzý ceyhun ederek huzuruna koþalým.. iki büklüm rükua varalým.. bu az oldu diye secdeye kapanalým.. göz yaþlarýmýza muhtaç seccadeleri ýslatalým.. ve pek çoðumuz bu neþvenin içimizde hasýl ettiði mevcelenme ile caný dudaðýna gelmiþ, kalbi durmuþ insanlar olarak ruhumuzu teslim edelim.. inþirah, beþaret ve beþaþet içinde þadýrvanlarýn temiz güvercinleri gibi kanat çýrpalým, Sana yükselelim.. Bedrin aslanlarý gibi, Uhud'un kaplanlarý gibi, cihan tarihinde benzerine az rastlanan harika nesiller gibi olma yolunda bir hayat sürelim.. Bizi bu mübarek gece hürmetine bu türlü lütuflarla þerefyâb eyle Ya Rabbi. Ey rahmeti gazabýnýn önünde bulunan, kullarýnýn tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranlarýn nidalarýna icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kýrýk-döküklüðe deðil, hakkýndaki hüsn-ü zannýmýza ve rahmetine baðladýðýmýz recâmýza göre muamele et ve bizim dualarýmýza da icabet buyur; bizi haybet ve hüsrana uðratma! Efendiler Efendisi'ne, O'nun nezih ehl-i beytine, seçkinlerden seçkin ashâbýna salât ü selam ederek bunlarý Senden dileniyoruz, Rabbimiz! Amin.. Amin.. Amin.. * Bu dua Fethullah Gülen Hocaefendi'nin tarihinde Ýzmir Hisar Camii nde verdiði Berat Gecesi vaazýnýn akabinde yaptýðý duadan derlenmiþtir. Ellerimi bir ýzdýrar ve mecburiyetle kapýna doðru açýyorum. Baþka yerlere gitsek, baþka vadilerde dolaþsak, cürme, günaha saplansak ve sokaklarýn çirkefine karýþsak bile Sen biliyorsun Ya Rabbi, vallahi biz baþkasýna secde etmedik, billahi baþkasý karþýsýnda bel bükmedik, tallahi baþkasýnýn kapýsýna gitmedik. Ýþte bu kadarcýk sadakatimizle yeniden ahd ü peymanda bulunarak huzuruna geldik. Bizi burada boþ çevirmeyip aziz ve payidar eyle Ya Rabbi. Beraatimizi ihsan edip bizleri kýyamete kadar Kur'an a hadim eyle Ya Rabbi. FOTOÐRAF: ZAMAN

7 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ 7 Kandiller, en çok Darülaceze de anlam buluyor Ç NERGÝHAN ÇELEN oðu kalabalýk aileler içinde doðup büyüdü. Yýllarca kandilleri, Ramazanlarý özel günleri sevdikleriyle birlikte kutladýlar. Birçoðu kandillerin bayram gibi kutlandýðý yýllarda çocukluk çaðlarýnýn en güzel günlerini geçirdi. Yetiþkinlik yýllarýnda komþularýna kandil çörekleri daðýtýp özel günlerde aileleriyle birlikte kandil ziyaretleri yaptý. Ancak þimdi kendisi gibi ayný kaderi paylaþan birçok Darülaceze sakini kandil gecelerinde bir arayaným olur mu diye telefon baþýnda bekliyor. Birçoðu Ah geçmiþ günler, nerede? diye hayýflanmak yerine kandil günlerinin tadýný çýkarmaya çalýþýyor. Bir buçuk senedir Kayýþdaðý Darülaceze Müdürlüðü nde kalan 78 yaþýnda Mediha Yaylagül, sadece kandil ve bayramlarda yalnýzlýðýný unuttuðunu söylüyor. Kütahyalý olan Mediha Teyze nin hiç çocuðu olmamýþ. Bayan sakinlerinin kaldýðý Güven Sitesi nde yaþamýný sürdürüyor. Eþi öldükten sonra yalnýz kalamadýðý için Darülaceze de kalmaya baþlamýþ. Yalnýz olmak demek çekilmez kýlýyor en güzel þeyleri bile. diye konuþan Mediha Teyze için Berat Kandili orucu hatýrlatýyor. Geçmiþ yýllarda yaþadýðý kandilleri anlatýrken gözleri dolan Darülaceze sakini sözlerini þöyle sürdürüyor: Ben her kandilde orucumu tutardým. Burada da hiç býrakmadým orucumu. Eski kandillerde telaþýmýz olurdu. Gelenler gidenler, dolar taþardý evimiz. Yokluk vardý o zamanlar, ama kandillerde en güzel, en iyi bildiðimiz yiyecek neyse onu yapardýk. Allah yardým ederdi. Soframýzdan aþýmýz, evimizden dostlarýmýz eksik olmazdý. O günlerde çok heyecanlý ve mutlu olduðunu belirten Yaylagül, þimdi o günlerin hatýralarýyla avunduðunu anlatýyor. Darülaceze çalýþanlarýnýn eksiklerini yerine getirdiðini bildiren yaþlý kadýn, Çok þükür þimdi de sahurlara kalkýp güzel güzel tutuyoruz orucumuzu. Buradaki arkadaþlarla eskisi gibi olmasa da kandillerde bir araya gelerek bu mübarek günleri ihya etmeye çalýþýyoruz. diye konuþuyor. Darülacezeye ilk geldiðinde en büyük korkusunun yalnýz kalmak olduðunu dile getiren Yaylagül, sözlerine þöyle devam ediyor: Buraya gelmeden önce en büyük korkum yalnýz kalmaktý. Burada da nasýl geçer günler diye soruyordum kendime. Kandiller, Ramazanlar, bayramlar en büyük korkum buydu açýkçasý. Ama binlerce þükürler olsun, yalnýz deðilim burada da. Dostlarým var benim gibi, yalnýzlýktan korkan. Sohbetler yapýyoruz Darülaceze de. Hocalar geliyor vazifeli, bize Kur an-ý Kerim okuyorlar. Vatana millete dua ediyoruz bol bol. Ama en çok Allah kimseyi yalnýz býrakmasýn diye dua ediyoruz. Kandil gecelerinde ellerini öpmeye dýþarýdan misafirler geldiðini büyük bir heyecanla anlatan Yaylagül, Müslümanlýðýn en güzel taraflarýndan birinin de bunlar olduðunu dile getiriyor. 69 yaþýndaki Sevim Arýsal: Berat ýn kýymetini bilmek gerek. Keþke gençliðim olsaydý, hýzlý yürüyebildiðim zamanlar. Ýbadet edebilecekken kýymetini bilemediðim için þimdi çok üzülüyorum. Eski kandiller gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Bizlere selam vermeyi hatýr sormayý Berat diye öðrettiler. Ýnsanlarý sevebilmek en güzel þeylerden biri. Ama insan kýymetini kaybetmeden bilmiyor. Kandillerde evlerimizin kapýlarý hep açýk olurdu. Hep beraber açardýk oruçlarýmýzý. Çünkü çok sevaptýr o günlerde oruç tutmak. Sonra mahalle halkýyla birlikte arabalar tutarak camileri ziyaret ederdik. Ýstanbul da ilk gittiðim cami Mihribah Sultan dý. Gece boyu camileri gezer ikiþer rekat namazdan sonra feyzimiz artsýn diye dua ederdik. Hediyeleþir ve mutlaka kandil simidi yapardýk. 62 yaþýndaki Ayþe Taþ: Dört senedir Kayýþdaðý Darülaceze de kalýyorum. Berat Kandili ni hatýrlamak bile beni duygulandýrýyor. Eski kandiller neþe demekti, heyecan demekti. Berat Kandili geldiðinde Ramazaný kapýda bilirdik. Mutfaklarda büyük bir telaþ ve heyecan olurdu. Yufkalar açýlýr, çeþit çeþit peynirler alýnýrdý. Ama en güzeli insanlarýn kalpleri bu günlerde yumuþardý. Herkesin kapýsý herkese açýlýrdý böyle günlerde. Bereketlenirdi en kýsmetsiz sofralar bile. Þimdi bilemiyoruz kandillerin, Ramazan ýn geliþini maalesef. Þimdi ancak birilerinin hatýrlatmasý gerekiyor, ne kadar acý. Eski zamanlara benzemiyor hiçbir þey artýk. Heyecanlarýný yitirdik pek çok þeyin. Öyle coþkusu yok eskisi gibi insanlarýn. Eskiler güzeldi, tabii ama burasý da çok güzel oluyor kandillerde. Kurumumuzun bahçesine toplanýyoruz. Güzel güzel hocalar geliyor. Kur anlar okunuyor, mevlitler yapýlýyor, helvalar daðýtýlýyor. Ýþte bizler için o zaman en büyük mutluluk. Ellerimizi öpmeye gelen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz de varsa görmelisiniz sevincimizi. Rabb im iþte bu mübarek günlerin hürmetine hepimizi korusun. 71 yaþýndaki Ayþe Pars: 6 senedir Kayýþdaðý Darülaceze Müdürlüðü nde yaþýyorum. Burada çok mutluyum. Ama buralarý en çok kandil ve bayramlarda güzelleþiyor. Ramazan ýn geliþini kandillerde oruç tutarak kutlardýk biz. Ýftar telaþý sahur telaþý sarardý mutfaklarýmýzý. Þimdi de burada dualar edip, oruçlar tutuyoruz. Yine gençliðimizde olduðumuz gibi hatimler indiriyoruz. Ben sabah namazýndan sonra tesbih çekiyorum, Allah kabul ederse onlarýn duasýný yapacaðým kandilde. Armaðaným var Peygamber Efendimiz e. Hocalarýmýz gelecek kandil için Darülaceze mize. Ramazan a hazýrlanýyoruz biz de. 7 senedir 3 aylarýmý tutuyorum burada da. Sahur yemeðimiz ayrý, iftar yemeðimiz ayrý çýkýyor oruç tutmak isteyenler için. Allah razý olsun uyandýrýyorlar bizleri çalýþanlar sahur vaktinde. Ziyaretçilerimiz oluyor. Tanýyan tanýmayan ellerimizi öpmeye geliyorlar. Ýþte o zaman anlýyoruz mübarek günlerin feyzini. Ne güzel bir dinimiz var. Eðer ben þimdi yalnýz deðilsem. Yüzüm gülüyorsa bunlarý dinimize borçluyum hep. Büyüklerinizi unutmayýn demiþ güzel peygamberimiz unutulmuyoruz ne mutlu ki.

8 8 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Berat Gecesi: Kaderin / mukadderâtýn yýllýk programý B REYHAN ÞANLI erat Gecesi, hicrî/kamerî takvimdeki Þaban ayýnýn 15. gecesidir. Bu gece, mahlûkâtýn bir yýl içindeki rýzýklarýna, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarýna, ecellerine ve hatta hacýlarýn sayýlarýna ait bilgilerin, Allah Teâlâ tarafýndan, uygulanmak üzere görevli meleklere intikal ettirildiði kabul edilmektedir. Kur'an'ýn Levh-i Mahfuz dan indirilmesi Ýlk müfessirlerden Ýkrime ve bir grup âlimin kabulüne göre, Berat Gecesi, Kur'an-ý Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan topluca dünya semasýna indirildiði gecedir; Kadir Gecesi'nde de parça parça indirilmeye baþlamýþtýr. "Apaçýk kitaba yemin olsun ki, biz Kur'an'ý mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarýcýyýz. O mübarek gecede, her hikmetli iþ, katýmýzdan bir emirle, ayýrt edilir." (Duhân, 44/2-5) ayetinde geçen "mübarek bir gece"nin, Berat Gecesi olduðu tefsir edilmiþtir. Bu yorumlara uyarak, Berat gününü ve gecesini, Kur'an-ý Kerim ve Kur'an-ý Kerim'le ilgili kitaplar okuyarak deðerlendirmekte fayda bulunmaktadýr. Berat günü orucu Bilindiði gibi, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)'nün Þaban ayýndaki hususiyetlerinden birisi, Hazreti Aiþe annemizin: Resûlullah'ýn Þaban ayýndaki kadar oruçlu olduðu bir ay görmedim. diyerek bildirdiði gibi, çok oruç tutmasýdýr. Nebiler Sultaný'nýn Berat günüyle ilgili tavsiyelerinden biri, gündüzün oruçlu geçirilmesidir: Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla (kýyam ederek), gündüzünü oruçla geçirin.(..) Ayrýca Peygamber Efendimiz, bir kiþiye hitaben Sen bu ayýn (Þaban'ýn) ortalarýnda bir oruç tuttun mu? diye sordu. O kiþi, Hayýr, tutmadým. cevabýný verdi. Bunun üzerine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), þöyle buyurdu: Öyleyse, Ramazan'dan çýkýp iftar ettiðinde (bayramdan sonra), o tutmadýðýn oruç yerine, iki gün oruç tut. Bu uyarý, Berat günü orucunun çok sevaplý, baþka günlerdeki iki günlük nafile oruca denk olduðunu belirtmektedir. Berat günü kabir ziyareti Berat gününde kabirleri ziyaret etmek Peygamber Efendimiz'in sünnetindendi. Hazreti Aiþe'den gelen rivayete göre, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Þaban ayýnýn 15. gecesi, evden çýkarak Bakî Mezarlýðý'na gitmiþti. Hazreti Aiþe'nin kendisini izlediðini görünce, þöyle buyurdu: Allah (cc), Þaban ayýnýn yarý (on beþinci) gecesi, dünya semasýna tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsýndan daha fazla kulunu affeder. Cebrâil (a.s.) gelerek, Peygamber Efendimiz'in mezarlýkta þöyle dua edebileceðini söylemiþtir: Ey mü'minler ve müslimler diyarýnýn insanlarý! Size, selâm olsun! Allah, bizden önce gidenlere de, sonrakilere de merhamet etsin! Ýnþallah, ileride biz de sizlere kavuþacaðýz. Müslümanlar, Berat gününde, Efendimiz'in sünnetine uyarak, vefat etmiþ akraba, dost ve sair Müslümanlarýn kabirlerini topluca ziyaret etmelidirler. Af ve dilek gecesi; o gece dünya semasýný rahmet atmosferi kuþatýr Kâinatýn Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem), Berat Gecesi nde Yüce Allah'ýn dünya semasýna tecelli ederek, tövbe edenleri affettiðini, rýzýk dileyenlere rýzýk, þifa dileyenlere þifa verdiðini, her ne istenirse karþýlýk verdiðini belirtmektedir: Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirin. Allah, güneþ batýnca (rahmetiyle) dünya göðüne (semasýna) tecelli eder ve þöyle der: Benden af dileyen yok mu, affedeyim. Rýzýk isteyen yok mu, rýzýk vereyim. Þifa isteyen yok mu, þifa vereyim. Bu, böylece var mý, var mý.. diye þafak sökünceye kadar sürer. Nebiler Serveri, bir Berat gecesi kýldýðý namazý bitirdikten sonra, Hazreti Aiþe'ye "Bu gece, hangi gecedir, biliyor musun?" diye sordu. Hazreti Aiþe annemiz Allah ve Rasulü daha iyi bilir cevabýný verdi. Bunun üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Bu gece, Þaban'ýn 15. gecesidir. Yüce Allah, Þaban ýn 15. gecesinde, Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsýndan daha çok insaný cehennemden kurtarýr. Ancak, kendisine þirk koþanlarýn, Müslümanlara karþý kin ve düþmanlýk besleyenlerin, akrabalarýyla baðýný koparanlarýn, kibirlilerin, ana-babasýna isyankâr olanlarýn ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz." buyurdular. Bu geceyi nasýl deðerlendirelim? Gecenin manevi deðeri dolayýsýyla namaz, Kur'ân tilaveti, zikir, teþbih ve istiðfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardým ve benzeri hayýrlý amellere özel bir ehemmiyet verilmesi gereklidir. Ýþlenen sevaplý amellerin deðeri baþka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ baþka zamanlarda okuduðumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir. Bu bakýmdan tam bir ihlâsla çalýþýp ihyasýna gayret gösterebildiðimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatýnýn sevabýný bir gece içinde bize kazandýrabilir. Onun için elden geldiði kadar Kur'ân ve istiðfar ve salavatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Peygamberimiz (sas), Berat Gecesi nde Allah'ýn tövbe edenleri affettiðini, rýzýk dileyenlere rýzýk, þifa dileyenlere þifa verdiðini, her ne istenirse karþýlýk verdiðini belirtmektedir.

9 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Cemaate hasret kubbeler 9 FOTOÐRAF: BURAK SOYSAL SEDAT GÜLMEZ N ice cihangirin hülyalarýný süsleyen 7 tepeli þehrin, boynundaki incilerden biri Süleymaniye. Kulluðun arzýna açýlan menfezlerin en ihtiþamlýlarýndan. Kardeþi, ceddi ve evladý nice mabedle süslüyor asýrlýk Ýstanbul'un çehresini. Fakat mahzun Süleymaniye. Cihan Sultaný Kanunî'nin yadigârý yýllardýr sinesini coþkuyla dolduramýyor. Büyüdükçe tarihî þehir, kýyýsýna itilmiþ Sinan'ýn emeði. Nicedir kapýsýný açmayan kalabalýklara ziyadesiyle kýrgýn. Ne bayramlar, kandiller cumalar geçer de on binler uðramaz yanýna. Aylardan Þaban. Kutlu vaktin son habercisi. Ve tam ortasý, 15'inci gecesi. Boynu bükük, elleri prangalý, yüreklerinde hatalarýnýn sýzýsý, gözlerinde rahmete davetiye çýkaran yaþlar hazýrlanýyor müminler. Arza çýkacaklar Yaradan'ýn divanýna. Heyecan o raddede ki evlere sýðmýyor âdemoðlu. Bir araya gelmeli, toplanmalý hâsýlý cemaat olmalý. Kubbelerin gölgesine sýðýnýp alýnlarý secdeye sürme, elleri semaya kaldýrma vakti. Camiler bekleyiþte. Cansýz taþlar dahi müminlere özlemin heyecanýyla inliyor. Ama Süleymaniye adeta titriyor. Koca mabed Beraat Gecesi'nde müminleri bekliyor " Ramazan öncesi son eþik Beraat Gecesi soluklarýný hissettirdi bir kez daha. Milyonlarca Müslüman bereketini, feyzini kazanma azminde. Ýbadetlere aksedecek arzu bu gecenin kazanýmlarýný 365 güne yayacak. Her kulun defterinin ele alýndýðý zamanlar baþladýðýnda camiler de hýncahýnç dolacak. Kýyama durulacak, rükûa varýlacak, tekbirler kubbeleri, tesbihler avlularý ve þükürler arzý kaplayacak. Dedeler torunlarla, babalar oðullarla, hanýmlar eþleriyle yola revan olacak. Evlere yakýn camiler öncelikli. Osmanlý padiþahlarýnýn ve hanedan üyesi hanýmlarýn yadigârý Selatin camiler de bekleyiþte Sultanlarýn Rabbi'ne arzý: Selâtin camileri Þehrin kutlu misafiri Eba Eyyub el Ensarî'nin dergâhý deðiþmez adres. Evini Efendiler Efendisi'ne açan Hazret'in kapýsýný bu kez de binlerce Ýstanbullu çalacak. Niyazlarýnda onun hürmetine Rabbi'nden kurtuluþ beraati talep edecek. N'ola tâcým gibi baþýmda götürsem dâim/kadem-i resmini ol Hazreti þâhý Rusülün' deyip Efendiler Efendisi'nin mübarek ayak izini, saltanat remzi sarýðýna nakþeden Sultan Ahmed'in Mavi Camii'si her zamanki gibi þenlenecek. Ayasofya'ya bakan avlusu umulur ki gözyaþlarýyla yýkanacak. Fatih ile Yavuz'un manevî baðý Bayezid-i Veli'nin mekâný da unutulmayacak elbet. Divanyolu'nu arþýnlayan ayaklarýn sahipleri soluðu Çýnaraltý'nýn hamisi Bayezid Camii'nde alacak. Ya diðerleri? Yýllar var ki 2'nci, 3'üncü safa hasret; üstelik ismi zikredilenler gibi sultanlarýn emaneti mabedler. Onlar bu Berat ý da mahzun mu geçirecek? Tekbirler minarelerinde, tesbihler mihrabýnda, þükürler minberinde tutsak mý kalacak? Cihana sýðamayan, çölleri Resul'ün rehberliðinde geçen, Haremeyn'e hâkimliði ar sayýp hadimliði niþan kabul eden Yavuz Sultan Selim'in camisi, Fatih'in ara semtlerinde hâlâ saklanacak mý? Sandukasýný örten çamurlu kaftanýn hikmeti bilinmeyecek mi? Ýçine kurt düþüp kemiren koca çýnar misali; heybetini yüz yýllardýr kaybetmeyip de bünyesini þenlendirecek müminlere hasret Süleymaniye ne yapacak o gece? Arza, imaný adýna nizam veren Sultan Süleyman ile kulluðunu taþa kazýyan Mimar Sinan yalnýz mý geçirecek bir Bera tý daha? Her gün önünden yüzbinlerin geçtiði, ama yüzünü çevirip bakmadýðý baba-oðlu misafir eden Lâleli Camii boynunu bükecek yine deðil mi? Ýki nezih sultan, baba 3'üncü Mustafa'nýn ve evlad 3'üncü Selim'in, mabedin kapýsýna dayanan türbelerinde Bu gece de gelenler bir elin parmaklarýný geçmeyecek galiba!' dediðini kimseye duymayacak mý? Aksaray'a inen yokuþun boðumuna yerleþen, oðlu Sultan Abdülaziz'i Âl-i Osman'a kurban veren Pertevniyal Valide Sultan'ýn camiine olsun birileri uðrasa. Kapalý Çarþý gündüz cývýl cývýl. Ya ayný neþe aksediyor mu Nuruosmaniye'ye? Sultan Birinci Mahmud'un baþlattýðý, bitirmesi kardeþi 3'üncü Osman'a nasip olan þükür niþanesi. Caðaloðlu'ndan da insen, Kapalý Çarþý'dan da geçsen varacaðýn yer Nuruosmaniye. Yine de kimsecikler yok penceresinde. Yollarý mý tuttular yoksa bu gece? Babanýn yüreðine düþen kor, Cihangir Þehzade. Emir veriyor Sultan Süleyman hatýrasýna dikilecek bir camiyi. Kalfalýk eserine baþlýyor Sinan. Bitince nemleniyor gözler, tutamýyor aðlýyor Koca Süleyman. Hadi bunlarý bilen yok, Saraçhane'den de mi geçmez hiç kimse. Ne olur! Bu Berat'ta olsun inlesin tekbirlerle bu minare Yazmaya kalksan çok mabed var, Ýstanbul'da. Fakat en azýndan cemaate hasret Selâtinler þenlensin bu gece

10 10 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ MUSTAFA AYDIN Namaz vakitlerinin sýrrý lem öyle nurlu bir sarmal içinde ki, her an beþ vaktin beþi de dünya içinde ayrý ayrý yerlerde yaþanabiliyor. O vakit- Â lerin öyle güzel sýrlarý var ki, bize kulluðumuzu ve ahireti hatýrlatýyor. Namaz, Rabb'imizin Celal ine karþý kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek, Kemal ine karþý, lâfzan ve amelen Allahü Ekber deyip tâzim etmek, Cemal ine karþý da kalben, lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip þükretmektir. Ýbâdetin mânâsý da kulun Rabb'ine karþý kendi kusurunu, acz ve fakirliðini görüp her þeyi elinde tutan Yüce Rabb'imizin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Her namaz vaktinde ruhumuzda canlanan þey, tek ve sonsuz olanýn O (cc) olduðudur, bakî, sermedî, ebedî olan O'dur. Nurun kaynaðý, ebedi saadetlerin sahibi O'dur. Her namaz vaktinde zihnimizde bu duygular sümbüllenir. Baþka bir kapý yoktur. Baþýmýzda ecel kýlýcý, ensemizde Azrail'in (as) nefesi bulunmaktadýr. Kabrimizi karanlýklar yurdu olmaktan çýkarýp Cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirecek olan þey imanýmýz, amelimiz ve Rabb'imize olan muhabbetimizdir. Ümidimiz O'nun (cc) rýzasýna, Habibi'nin (sas) þefaatine nail olmaktýr. Bu yüzden her bir namaz vaktinde gizlenmiþ sýrlara vâkýf olmamýz gerekir. Bediüzzaman Hazretleri, namaz vakitlerini izah ederken gece ve gündüzlerin alemin büyük saatinde saniyeler, senelerin dakikalar, ortalama insan ömrünün saatler ve alemin hayat devirlerinin de günler hükmünde olduðunu belirtiyor. Yine bunlarýn birbirine baktýðýný, birbirine misal olduðunu, birbirinin hükmünde olduklarýný ve hatýrlattýklarýný ifade ediyor. SABAH VAKTÝ ÖÐLE VAKTÝ ÝKÝNDÝ VAKTÝ AKÞAM VAKTÝ YATSI VAKTÝ ÝKÝNCÝ SABAH VAKTÝ Yepyeni bir baþlangýçtýr Sabah tatlý bir neþ'edir. Mahmurluk perdesi altýnda alemde pýrýl pýrýl tecelli eden yaratýlýþa aynadýr. Ýmsak vakti, yani sabah namazý vaktinin girmesi, yani þer'i günün baþlayýþýyla yepyeni bir hayat baþlar. Her bir namaz vakti için bir saati göz önüne getirelim (dijital saati deðil!). Akrep, sabah namazý vaktini gösterdiðinde o an ayný zamanda, bizim anne karnýna düþtüðümüz âný, yine kâinatýn yaratýldýðý 6 günden ilk günü ve yýl içindeki bahar mevsimini gösterir. Elimizi Allahü Ekber deyip kaldýrdýðýmýzda zihnimizde ana rahmindeki halimiz ve kâinatýn Rahmetenlil Alemi'nin (sas) yüzü suyu hürmetine ve yine O'nun (sas) nurundan yaratýlýþý canlanýr. Tesbih, tahmid ve tekbirlerimiz hep o hale þükür içindir. Gençlik ateþi ve cehennem! Öðlenin þiddetli hararetinin baþlarý yaktýðý zaman, yazýn en sýcak dönemine, insanda gençliðin söz dinlemeyen en ateþli çaðýna iþaret eder. Yine, öðlenin sýcaðý bize hiçbir gölgenin bulunmayacaðý mahþer gününü hatýrlatýr. Kainatýn ömründe ise öðle vakti Hz. Âdem'in yeryüzüne iniþ dönemine iþaret eder. Ömrün sonu ve sonbahar Ýkindi vakti, güneþin renginin sarardýðý, batmaya meylettiði zamandýr. Ýçinde sonbahar hüznünü de taþýr. Yine, insanoðlunun da artýk saçlarýna ak düþüp, belinin yavaþ yavaþ bükülmeye baþladýðý, dünya lezzetlerinin de "acýlaþmaya" baþladýðý döneme iþarettir. Ýkindi vakti, insanoðlunun ve kainatýn son dönemine de iþaret eder. Yine, son peygamber olan Efendimiz'in (sas) vazifeye baþlamasýyla âlemin son sürece giriþini de hatýrlatýr. Biz ikindi vaktini yaþarken az sonra güneþin batacaðýný, yakýnda kendimizin ve kâinatýn da öleceðini düþünürüz. Ýkindiyi eda edip de her þeyin batmaya doðru gittiðini görürken tek sýðýnýlacak kapýnýn Rabb'imiz ve O'nun Resulü'nün sünnet-i seniyyesi olduðunu tefekkür ederiz. Ölüm ve kýyamet âný Artýk gün batmýþtýr. Ferdi olarak imtihanýmýz bitmiþ, son nefesimizi vermiþiz. Ne güneþte o cebbar yakýcýlýktan, ne de bizde küçük daðlarý ben yarattým havasýndan eser kalmýþtýr. Sonbahar gibi ikindinin tatlý serinliði geride kalmýþ, güneþ kaybolmuþ, hafif bir kýzýllýk dýþýnda ondan hiçbir eser görünmüyor. Az sonra günle birlikte biz de karanlýklara karýþmýþ olacaðýz. "Güneþ katlanýp dürüldüðünde, yýldýzlar döküldüðünde, daðlar yürütüldüðünde..." (Tekvir, 81/1-3) ikazlarý kulaklarýmýzda çýnlýyor. Akþam ezaný okunduðunda ve namaz için ellerimizi kaldýrdýðýmýzda sanki kendi cenaze namazýmýzla birlikte tüm kainatýn cenaze namazýný da kýlýyor gibi oluruz. Önümüzdeki tabutta hem geride kalan gün hem sonbahar mevsimi hem kendi cesedimiz hem de tüm canlýlarýn naaþý vardýr. Bu namaz bu kadar hüzünlüdür. Artýk geriye dönüþ yoktur. Alem susmuþ, Sûr üfürülmüþtür. Bütün dikleniþler, bütü ceberutluklar son bulmuþ, müthiþ bir sessizlik, alemi kaplamýþ, Ýlahi kader âný beklenmektedir. Geriye dönüþ artýk mümkün deðildir ve "keþke"ler, "eyvah"lar dönemi baþlamýþtýr. Büyük sessiz karanlýk Artýk geride kalan ne güne ne mevsimlerin tatlýlýðýna, ne de insan olarak "yaþadýðýmýza" dair hiçbir iz yok. Gündüzün ne sýcaðý ne de ýþýðý kalmýþ. Bizim için de acý son gerçekleþmiþ. Kimse, kendi torunlarýmýz bile bizi hatýrlamýyor, çoðu ismimizi bile unutmuþ. Hayat susmuþ, kainat dahi ölmüþ. Topraðýn üstündeki tüm cývýltý, kargaþa sona ermiþ. Herkes hesap gününü bekliyor. Ýþte bu kadar karanlýklar içinde o geceyi ancak "teheccüd"ümüz aydýnlatabilir, bize yoldaþ olabilir. O karanlýklarý aydýnlatacak yegane nur kaynaðý odur. Ba'sü ba'del mevt Yeni doðan güneþ ise haþrin sabahýný ihtar eder. Sur yeniden üfürülmüþ, ruhlar yeniden iade edilmiþ, milyarlarca insan haþir meydanýnda toplanacak, ölüler yerden bitkiler gibi bitirilecek. Ýþte bu þuurla kýlýnan namazýn kiþiye faydasý olur. "Desinler", "görsünler" için kýlýnan namazýn kimseye faydasý olmadýðý gibi maalesef zararý da olacaktýr. Evet þu gecenin sabahý ve þu kýþýn baharý, ne kadar mâkul ve lâzým ve kat'î ise, haþrin sabahý da, berzahýn baharý da o kesinliktedir. Ýþte bu beþ vaktin her birinde bir mü'him, inkýlâp baþýndadýr.

11

12 12 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ FOTOÐRAF: ÝSA ÞÝMÞEK vveli rahmet, ortasý maðfiret ve sonu cehennemden kurtuluþtur." þeklinde tarif edilen Ramazan ayýna nihayet ulaþmak üzereyiz. Ramazan ayý öylesine sýrlý bir iklimdir ki insanlarýn bu nurani havayý teneffüs etmek için kendilerini bu iklim þartlarýna göre hazýrlamalarý gerekmektedir. Rabbimize namaz, oruç, zekât, sadaka gibi ibadetlerle yönelme, O'nun kapýsýný affedilme ümidiyle býkmadan çalma, gece gündüz insanlýðýn kurtuluþu için dua dua yalvarma Ramazan ayýnda daha bir anlam kazanan ibadetlerimizdendir. Dünyalýk birçok iþimizi istediðimiz gibi sonuçlandýrmak için ön hazýrlýk yapmayý asla ihmal etmeyiz. Tarlasýndan istediði verimi almak isteyen bir çiftçi, topraðýný tohumu sinesinde barýndýracak hale getirir. Yine baþarýya ulaþma hedefi olan hiçbir sporcu yoktur ki antrenman yaparak kendini hazýrlamýþ olmasýn. Rýza-i Ýlahi ve Ahiret hayatýný kazanma gibi yüce gayeleri olan mü'minler için ise Ramazan, kaçýrýlmamasý gereken deðerli bir fýrsattýr. Bu aya ulaþmadan önce gönüllerimizi Cenab-ý Allah'ýn rahmet ve maðfiret esintilerini karþýlayacak hale getirmeliyiz. Regaib ve Miraç kandillerinden sonra Berat Kandili o kutlu aya kendimizi hazýrlayacaðýmýz son dönemeçtir. Berat Gecesi gibi anlam yüklü geceler, bizim için Rabb imizin rahmetinin sýnýrsýz tecelli ettiði zamanlardýr. Dünyalýk menfaatlerimizle alakalý olarak bize indirim veya kolaylýk sunulan zamanlarý kolladýðýmýz olmuþtur. Çünkü bu indirim ve kolaylýklar sadece belirli günlerle sýnýrlýdýr. Cenabý Allah da (celle celelühü) Rahmetinin tecellisi olarak kullarýna yeniden manevi olarak tertemiz olma, affedilme, günahlardan E Ramazan a az kaldý, hazýr mýyýz? AHMET ÖÐÜT arýnma fýrsatý vermek için bu gecelere anlam yüklemiþtir. Ahiretteki menfaatlerini her zaman gözetlemesi gereken bizlerin bu fýrsat günlerini sabýrsýzlýkla beklemesi ve deðerlendirmesi gerekmektedir. Bilindiði üzere Berat Gecesi, Þaban ayýnýn on beþinci gecesidir. Hayatýmýzdaki her uygulamayý Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'den öðrendiðimiz gibi bu gecenin mana ve ehemmiyetini de O'nun hayat-ý seniyyelerine bakarak deðerlendirmekte fayda görüyoruz. Zira Efendimize ittiba etmenin Allah (celle celelühü)'a ittiba etmek olduðunu biliyoruz. Bu da hayatýmýzýn yegâne gayesidir zaten. Evet, üç aylara ayrý bir ruh ve mana içinde giren Peygamber Efendimiz, özellikle Þaban ayýna özel bir özen gösterir, baþka zamanlarda görülmemiþ bir derecede ibadete ve âhiret iþlerine yönelirdi. Bu ayýn çoðu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diðer gecelerden çok farklý bir þekilde ihya ederdi. Bir Berat Gecesi nde uyanýp da Rasulullah Aleyhissalâtü Vesselamý yanýnda bulamayan Hz. Âiþe kalkarak Efendimizi aramaya baþladý. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'l-Baki mezarlýðýnda baþýný semaya kaldýrmýþ halde buldu. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam mübarek hanýmýna Berat Gecesi nin faziletini þöyle anlattý: Muhakkak ki, Allah Teâlâ Þaban'ýn on beþinci gecesinde dünya semasýna rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarýnýn kýllarý sayýsýnca insanlarý maðfiret eder. Ýþte Þaban ayý, bilhassa da Berat Gecesi, inananlarý Ramazan'a hazýrlayacak ekstra zaman dilimlerinin sonuncusudur. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup Ýlâhî baðýþa ermeleri umulduðu için de Berat Gecesi denmiþtir. Yarýsýna kadar kirli suyla dolu bir bardaðý temiz suyla doldurmanýn en kolay yolu önce kirli sudan arýndýrmaktýr. Bu yönüyle Berat gecesi günahlarýmýzdan arýnmak suretiyle bize, Ramazan a tertemiz bir sine ile girmeyi saðlayan bir zaman dilimidir. Ýþlenen sevaplý amellerin deðeri baþka zamanlarda on ise, bu gecede yirmi bindir. Meselâ baþka zamanlarda okuduðumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir. Bu bakýmdan tam bir ihlâsla çalýþýp ihyasýna gayret gösterebildiðimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatýnýn sevabýný bir gece içinde bize kazandýrabilir. Onun için elden geldiði kadar Kur'ân ve istiðfar ve salavatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Yine dualarýmýzda, Efendimizin de buyurduklarý gibi; Allahým, azabýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýrým, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereði gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiðin gibi yücesin." demeliyiz.

13 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Beli bükülmüþ ihtiyarlar hürmetine ayakta duruyoruz K ÞEMSÝNUR ÖZDEMÝR ervan yürürken geride kalanlar da oluyor. Hangi kervan, yolcusunu býrakýp devam eder ki! Aile olmak da böyle bir þey iþte. Yüce ailesi büyükleri Mustafa Bey e bakarken ilahi rahmeti celbediyor ve hepimize örnek oluyor. Ömrünü kimseye muhtaç olmadan geçirmiþ bir kiþi için yaþlý ve hasta olmak, bütün maddi imkânlarýna raðmen kendi kendine bakamamak, en yakýný bile olsa birine muhtaç yaþamak büyük bir rahatsýzlýk sebebidir. Anne baba bile olsalar, evlatlarýnýn yanýnda kendilerini aciz hissetmek istemezler. Týpký Bursalý ipek tüccarý Mustafa Büyükokuroðlu gibi. Bundan 7 sene önce, 85 yaþýndaki Mustafa Bey için, kendi imkânlarýyla, evinde yalnýz yaþamak, evladý bile olsa kimseye muhtaç olmamak, rahatsýzlýk vermemek en büyük temenni idi. 73 yaþýnda hayat arkadaþýný kaybetmiþ, 6 evladýnýn ýsrarýna raðmen saðlýðý elverdiði müddetçe evinde kalmaya niyet etmiþti. Ama çocuklarý da babalarýnýn tek baþýna yaþamasýna razý olamýyordu. Özellikle Ýstanbul'da yaþayan kýzý Emine Haným ile damadý Hamdi Yüce her geliþlerinde geçici de olsa evlerine gelmesi için ýsrar ediyorlardý. Mustafa Bey damadýný kýzýný vermeden çok öncesinden tanýyordu. Aralarýnda kayýnpeder-damat iliþkisinden daha ötede derin bir dostluk ve iman kardeþliði vardý yýlýnýn ocak ayýnda Ramazan Bayramý ziyaretinden dönme günü Hamdi Bey eþine babasýnýn birkaç eþyasýný almasýný söyledi. Kayýnpederine de hacý baba hadi bize gidiyoruz' deyip evden çýkardý. Mustafa Bey 'ne oluyoruz' diyemeden, yanan sobayý býrakýp Ýstanbul'a yola çýktýlar. O gün bugündür kýzý, damadý ve iki torunu ile birlikte yaþayan Mustafa Bey, Allah son nefesimi yanýnýzda vermeyi nasip etsin. diye dua ederek memnuniyetini ifade ediyor. Emine ve Hamdi Yüce çiftinin evlatlarý Merve 10, Fatih 15 yaþýndadýr büyükbabalarý eve geldiði zaman. 3 oda bir salondan ibaret olan orta halli bir aile evinde öncelikle büyük baba için bir oda hazýrlamak gerekir. Merve ilk fedakârlýðýný yapar ve aðabeyinin odasýna taþýnýr. Ýki kardeþ zaman zaman senin odan, benim odam' tartýþmasý yaptýðýnda anne müdahale eder; duyarsa dedelerinin çok üzüleceðini hatýrlatýr. "Büyükbabana odaný vererek yaptýðýn fedakârlýðýn karþýlýðý olarak Allah'ýn ahirette sana çok özel bir ikramda bulunacaðýna inanýyorum." diyerek Merve'yi þevklendirir. Çocuklarýna daha en baþtan Sýkýldýðýnýz, bunaldýðýnýz anlar olacak. Ölmezsem ben de yaþlanacaðým' diye düþünürseniz her þey daha güzel gelir. Peygamberimiz in Aranýzda beli bükülmüþ ihtiyarlarýnýz olmasa belalar üzerinize sel gibi yaðardý' sözünü düþünün. diye öðütlerde bulunur Emine Haným. Evlerine dede ziyaretleri baþladý Büyükbabanýn gelmesiyle birlikte Yüce ailesinin evinde daha mutlu, huzurlu ve bereketli günler yaþanmaya baþlar. Mahallede ve akraba çevresinde en yaþlý kiþi Mustafa Bey olduðu için bayramlardan sonra bile dede ziyareti' için gelen komþu ve akrabalarla þenlenir evleri. Hamdi Bey de Emine Haným da en küçük kardeþ olmalarýna raðmen ailenin büyüðü yanlarýnda olduðu için herkes onlara ziyarete gelir. Daha önce de saygý, sevgi ve neþe dolu bir aile olduklarýný belirten Emine Haným, "Hamdi Bey, bir baba ve eþ olarak çok anlayýþlýdýr. Hepimizi son derece hür býraktý. Yaþlýmýzdan dolayý evde bunalabilirim diye yapacaðým her þeye izin veriliyor. Çocuklarým dedelerinin duasýyla okullarýný baþarýyla bitirdiler. Evde büyükler olunca hayattan kopacaðýna inanýlýyor; ama bu doðru deðil. Son 7 yýlda hayatýmda hiç yapmadýðým þeyleri yapma imkâný buldum. Bir yere gitmek istediðim zaman, üç ablamdan biri gelip babamla kalýyor. Birkaç gün evden ayrýlabiliyoruz. Bu arada FOTOÐRAFLAR: SELMAN EÞTÜRKLER 13 umre ve hac bile yaptýk." diye konuþuyor. Büyükbaba için musluklarý bile deðiþtirdiler Büyük baba eve geldikten sonra doðal olarak evdeki yaþam alanlarýnda onun hayatýný kolaylaþtýrmak için bazý deðiþiklikler yapmak gerekir. Çevirerek açýlýp kapatýlan musluklarýn yerine tek hareketle inip kalkan musluklardan takýlýr. Düðme yerine çýtçýt kullanýlan kýyafetler alýnýr. Kendine yettiði zamanlarda tuvalette tutunma ihtiyacý duyduðu için duvara bir alet monte edilir. Yürümesini zorlaþtýrdýðý, kayýp düþmesine sebep olabileceði düþünülerek kilimler kaldýrýlýp halý serilir. Gece kalkmasýný kolaylaþtýrmak için odasýna ve koridora gece lambasý takýlýr. Ziyaretine gelenlerin oturmasý için odasýna koltuklar konulur. Çok uzun süre yatar duruma gelince vücudunda yatak yaralarý oluþmamasý için havalý yatak alýnýr. Bunun gibi hayatýný kolaylaþtýran ayrýntýlarýn düþünülmesi büyükbabayý daha çok mutlu eder. Hamdi Bey, kayýnpederi eve yeni geldiði günlerde eþine þöyle der: "Babana öyle bir bak ki ahirette yüzüne bakmaktan utanacaðýn hiçbir tavrý sergileme." Bu sözü hiç unutmaz Emine Haným. Ayrýca, bir damadýn, eþine kayýnpederi için bu uyarýyý yapmasý takdire þayan bir tutumdur. Ailemin desteði güç veriyor Emine Haným'a bazen Merve yemek yedirmede, Fatih de döndürüp yatýrmada yardým ediyor. Mustafa Bey, hastalýðýna raðmen Hamdi Bey'e acizliðini göstermemeye çalýþýyor. Yaþlýlarýn da onuru olduðunu vurgulayan Hamdi Bey, "Ýnsan yýllarca çalýþýp didiniyor. Ailesini geçindiriyor, çocuklarýný büyütüyor. Belki emekliliðinde ev, araba alýyor. Her türlü maddi birikimine raðmen yaþlandýðý zaman acaba ben sýðýntý mý olacaðým' endiþesi baþlýyor. Onlara en iyi þekilde bakmak bizim görevimiz. Kendine bakabilmesine raðmen yalnýz yaþamaktansa, torunlarýn olduðu, iþ, güç, okul, ders telaþlarýnýn yaþandýðý ev hali içinde yaþamasý onlara yaþama isteði veriyor." diye konuþuyor.

14 14 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ FOTOÐRAF: ALÝ ÜNAL H Hey dost, anlatýver, kimler aldandý? ele bir anlatýver Güzel Dost! Kimler aldandý? -Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandý! Çünkü Kur'an þöyle anlattý: Allah tarafýndan hiç hesaba katmadýklarý karþýlarýna çýkýverdi...' (Zümer Sûresi, 47) Bir daha söyleyiver baþka kimler aldandý? -Ölüm yokmuþ gibi yaþayan dünya-perest aldandý! Zira Kur'an turrayý þöyle bastý: Her nerede olursanýz olunuz ölüm size yetiþir! Velev eflake ser çekmiþ surlarda bulunun!' (Nisa Sûresi, 78) Güzel Dost! Anlat bana daha kimler aldandý? - Ameline güvenen abid aldandý! Çünkü Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam þöyle ferman buyurdu: Zinhar aldanmayýn! Hiç kimse ameli ile kurtulamaz! Soruldu: Sen de mi Ya Rasulallah? Cevap verdi: Evet ben de! Göster bana Can Sevgili! Daha kimler aldandý? -Kendini hak yolunda sanýp, kýlýný dahi kýpýrdatmayanlar aldandý! Allah gayret gösterip cihad edenlere, olduðu yere mýhlanýp kalanlarýn çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiþtir.' (Nisa Sûresi, 95) Avaz et Hatip avaz, ta ki herkes duysun! Hele hele kimler aldandý? -Nasýl desem bilmem ki namazsýz aldandý! Hele bir baksan ya Kur'an nasýl anlattý: Ashabý yemin Cennetten seslenip mücrimlere soruyorlar, sizin bu sekar cehennemine girmenize ne sebep oldu? diye. Onlar da diyorlar: Biz namaz kýlanlardan deðildik (Müddessir Sûresi, 39-43) Kim öz-canýný yaktý, kimler aldandý? - Ben bundan sonra kurtulmam.' diyen me'yus aldandý! De ki: Günah iþlemek suretiyle öz-nefisleri aleyhine israf etmiþ kullarým! Allah ýn rahmetinden ümidi kesmeyin, çünkü Allah bütün günahlarý maðfiret buyurur. Þüphesiz o öyle gafur, öyle rahim. Onun için ümidi kesmeyin de baþýnýza azab gelmeden evvel tevbe ile Rabbinize dehalet edin ve ona halis Müslümanlýk yapýn, sonra kurtulamazsýnýz!' (Zümer Sûresi, 53-54) Anlat anlat daha kimler aldandý? - Bakma! Benim kalbim temiz.' diyen amelsiz aldandý! Yemin olsun ki zamana! Ýnsan mutlak hüsranda. Ancak þunlar müstesna: Onlar iman edip salih salih amel iþlediler!..' (Asr Sûresi, 1-3) Deyiver bana baþka kim aldandý? - Göreceksin biz nice hacý-hocadan önce gireriz cennete!' diyen nâdan aldandý! Þüphesiz korunan müttakiler içindir Rabblerinin katýnda na'im Cennetleri. Artýk müslimleri mücrimler gibi kýlar mýyýz? Neniz var? Nasýl hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda þu dersi mi okuyor sunuz?' (Kalem Sûresi, 34-37) Bahsediver Hatip! Daha kim aldandý? - Bu da bir þey mi caným, millet neler iþliyor.' diyen günahkar aldandý! Ona kendi kazandýðý, size de kendi kazandýðýnýz. Siz onlarýn amellerinden sorulacak deðilsiniz.' (Bakara Sûresi, 134) Lakin Þüphe yok bütün yaptýklarýnýzdan mesul tutulacaksýnýz!' (Nahl Sûresi, 93) Anlatýver Dostum! Daha kim aldandý? - Benim babam da hacý.' diyen evlat aldandý! Çünkü baksana dalgalar arasýndaki inkarcý oðlu için yalvaran Nuh peygambere ne denildi: Ey Nuh!.. O senin ailenden deðil, çünkü o, dürüst iþ yapan temiz bir insan deðildi. O halde hakkýnda kesin bilgin olmayan bir þeyi Benden isteme. Onun kurtulmasý için dua ederek cahil bir iþ yapmandan seni sakýndýrýrým.' (Hud Sûresi, 46) Haber et Hatip haber! Baþka kim aldandý? - Ben gýybet etmiyorum ki, olaný söylüyorum.' diyen aldandý! Zira Efendimiz bir gün soruverdi: Bilir misiniz gýybet nedir? diye. Ashab, Allah ve Rasulu daha iyi bilir, dediler. Efendimiz, kardeþini beðenmeyeceði þekilde anmandýr, buyurdular. Soruldu: Ya söylediðimiz þey onda varsa? Cevap verdi Efendimiz: Eðer varsa onu gýybet ettin demektir. Þayet söylediðin onda yoksa, bu zaman da ona iftira ettin demektir. Daha kim yandý, kimler aldandý? - Ýþlediysek biz iþledik; azabýný çeker diyetini öderiz.' diyen bedbaht aldandý! Yemin olsun! Rabbinizin azabýndan onlara velev bir nefha, bir kývýlcým dokunuverse VAY BÝZLERE derler!' (Ýsra Sûresi, 21) Vah Nâsih vah! Demek bunca insan aldandý! -Güzel dost! Bir bilsen daha kimler aldandý!

15 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ 15 H Hayata nasýl bakýyor, problemlere nasýl yaklaþýyorsunuz? ayata getirdiði bakýþ açýsý ve güncel sorunlarý çözmedeki üslubu Ahmed Þahin hocamýzý farklý kýlýyor. Okuyan hiç kimse onun neyi kastettiðini, ne anlatmak istediðini düþünmüyor. Çünkü açýk ve yalýn ne düþünüyorsa, ne yapýlmasý gerekiyorsa onu yazýyor. Yýllardýr Zaman gazetesindeki köþesinde okurlarýna bir þeyler öðretme çabasýyla uðraþýyor. Nitekim her gün gelen onlarca telefon, ve mektup adeta onu soru yaðmuruna tutuyor. Kimi zaman teselli veriyor, kimi zaman fýkhi bir konuda yardýmcý oluyor. Evindeki çalýþma odasýndaki telefonu hiç susmuyor. Anadolu'dan, Avrupa'dan hep konferans davetleri alýyor; ama "hangisine nasýl yetiþebilirim" diyerek bu isteklere güç yetiremiyor. Ahmed Þahin hocamýzýn yazýlarýnda abdest konularýndan ticarete, ibadetlerden sosyal hayata kadar pek çok þeyi bulmak mümkün. Güncel meselelerin çözümleri bu yazýlarda yaþanmýþ olaylarýn örnekliðinde, anlaþýlýr bir üslupla kaleme alýndýðýndan Ahmet Þahin hocamýzýn yazýlarýndan bazý konularý kýsaltarak aldýk. Sakatlarýn Allah'a isyana haklarý var mý? Ýnsan, Allah'ýn verdiði sayýsýz nimetlerin þükrü içinde olmalýdýr. Vermediði nimetlerin þikayetlerine sapmasý, haklý ve isabetli deðildir. Kaderimde yazýlmýþ, ben ne yapabilirim denebilir mi? Yazýlý olan kader, insanýn yaptýklarýdýr. Yapacaklarýný tayin ise insanýn iradesine verilmiþtir. Boy kýsalýðý gibi fiziki kusur ve eksiklikler, kiþinin faziletine engel olur mu? Boy kýsalýðý gibi fiziki yönden küçüklük hiç kimsenin Ýslam'a hizmetinin büyüklüðüne engel teþkil etmez. Ýslam'da bombalý bombasýz her türlü intihar niçin yasaktýr? Vücudumuz ve bedenimiz bizim mülkümüz deðildir. Bize emanet olarak verilmiþtir. Bu emanetin, ölüm orucu denen açlýk protestosuna giderek tahribine sebep olamayýz. Vücudumuzu canlý bomba haline getirerek patlatýp havaya da uçuramayýz. Dinî yaþayýþta kalite deðerlendirme ölçüsü nedir? Kendi nefsiniz için takvayý tercih edin, daima takva ile amel edin. Ama baþkalarý için fetvayý kafi bulun. Dünyevî konularda iþ yaptýracaðýmýz insanlarýn dindar (salahat sahibi) olmalarýný mý esas almalýyýz, yoksa maharetli olmalarýný mý? Dindarlýk ve salahat elbette Allah indinde makbuldür. Ancak bu, dünyevî bir iþte muvaffak olmak için yeterli deðildir. Dünyevî konularda öncelikle maharet sahibi olunmasý þarttýr. Para kazanmak isteði, dünyaperestlik midir, ahiretten uzaklýk iþareti sayýlýr mý? Para kazanmak isteði bir kusur ve dünyaperestlik deðildir. Ahiretten uzaklýk iþareti de sayýlmaz. Önemli olan, kazanýlan parayý helalden kazanmak, kalbe koymadan kasada saklamak, doðru yerde harcamaktýr. Ýnsanlarý aldatmak da bir çeþit hýrsýzlýk sayýlýr mý? Kur'an, ölçü ve tartýda hile yapanlarý hýrsýz olarak ilan etmiþtir. Reklam ve pazarlama oyunlarýyla kalitesiz, standart dýþý, miktarý eksik malý, kaliteli gibi yüksek fiyatla satmak da hýrsýzlýk yoluyla kazanç elde etmeyle eþ tutulmuþtur. Malýn kusurunu gizleyip saðlam gibi satmak caiz midir? Defolu ve sakat malý, saðlam fiyatýna satan adam müþterisini aldatmýþ olur. Elde ettiði fazla kazanç, haram sayýlýr. Alevî komþuya gidilir mi? Alevî-Sünnî diye komþu ayrýmý yapmaktan þiddetle kaçýnmalýyýz. Aslýnda komþuyu Alevî- Sünnî diye ayýrma yerine saygýlý komþu saygýsýz komþu diye ayýrmak daha doðrudur. Saygýlý komþuya, hangi mezhepte, inançta, kültürde olursa olsun gidilir, iyi münasebetler kurulur. Kültürel deðerlere ve inançlara saygýsýz komþu ise kim olursa olsun, ziyaret hakkýný kaybeder. Allah korkusu nasýl belli olur? Yedi þeyle belli olur: Dilinden, midesinden, gözünden, eliyle yaptýðý iþlerden, ayaðýyla gittiði yerlerden, kalbinden ve ibadet ve sevaplarýnda korku ve ümit arasýnda oluþuyla belli olur. Nazar boncuðunun faydasý var mýdýr? Alimlerimiz kötülüðü önleyeceðine inanýlarak takýlan nazar boncuðunun Ýslam inancýna zýt olduðunu söylemiþlerdir. Maþallah türü þeylerin ise "Allah bundan daha güzelini ve iyisini yaratabilir" anlamýna geleceðinden bir mahzuru yoktur. Þeytan, ameli çok insaný nasýl aldatýr? Þeytan, insaný yaptýðý güzel amellerle övünmesini telkin eder. O "ben büyük insaným" zannýna kapýlýr, ameliyle övünür, gurura kapýlýr. Bu da insanýn aldanmasýna neden olur. Bira satýlan kahveden çay içilir mi? Haramý bizzat iþlemek ayrý, iþleyenle dolaylý yoldan iliþkide olmak ayrý þeydir. Haram iþlenen bir yerden çay ýsmarlamak, haram iþlemek deðildir. Zira alýnan çay helaldir, verilen karþýlýk da helaldir. Yalnýz haramý iþleyene teþvikçi olmama noktasýnda hassas olunmalýdýr.

16 qxd :16 Page 1

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru TAKDİM Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla Sevgili anne ve babalar; Çocuklarım henüz daha küçük, ergenlik yaşına

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı ABD nin Kansas Üniversitesinden matematikçi Prof.Dr. Jeffrey H. Lang, İslam a giriş hikâyesini yazmış olduğu Melekler Soruncaya Kadar [Even Angels Ask: A Journey

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2 MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) 2 TEK- NİKLER DEĞERLEN- DİRME ÖĞ- RETMENİN ADI- 15 dakika İbadetin ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını yorumlar. İbadetlerle ilgili kavramlar

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kadir gecesinden sonra ikinci kadir olarak değerlendirilen Berat gecesi önemi itibarıyla;

Kadir gecesinden sonra ikinci kadir olarak değerlendirilen Berat gecesi önemi itibarıyla; BERAT KANDİLİ Âyette: Ha, Mim. Apaçık Kitab'a andolsun ki, Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları uyarmaktayız. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir. [1] Âyette geçen Mübarek

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat

Nakarat Alnımızın aklığı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. 2. Nakarat 2 Bir avuçtuk biz göklere sığmayan. Bir avuçtuk biz Cennete susayan. 2 2 Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden Nakarat En kutlu sözdür bu La ilahe illallah. 5 2 Yar oldum gönlüme sevgi ektin içime. Tevhit

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

TDV Kocaeli Þubesi Dergisi. Üç ayda bir yayýnlanýr Yýl: 6 Sayý: 48. Temmuz - Aðustos - Eylül 2010 RAMAZAN VE KUR AN YAZ KURSLARININ ÖNEMÝ

TDV Kocaeli Þubesi Dergisi. Üç ayda bir yayýnlanýr Yýl: 6 Sayý: 48. Temmuz - Aðustos - Eylül 2010 RAMAZAN VE KUR AN YAZ KURSLARININ ÖNEMÝ TDV Kocaeli Þubesi Dergisi Temmuz - Aðustos - Eylül 2010 Üç ayda bir yayýnlanýr Yýl: 6 Sayý: 48 RAMAZAN VE KUR AN YAZ KURSLARININ ÖNEMÝ YOLCULUK KOMÞULUK HAKKI baþyazý Muhterem Okuyucularýmýz! Rahmet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR Şüphesiz ki (bütün) secde edilen yerler/mescidler Allah( a yaklaşmak ve O na teslimiyeti göstermek) içindir. O halde Allah ile beraber (başka) birine (sığınıp) yalvarmayın.

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

KÂBE VARAK YALDIZ + LAK ST-D001 KÂBE

KÂBE VARAK YALDIZ + LAK ST-D001 KÂBE KÂBE VARAK YALDIZ + KÂBE ST-D001 RAVZA VARAK YALDIZ + RAVZA ST-D002 Doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur an, Meçhul olurdu esmâ, sensiz cânım Muhammed Mâtem tutardı gökler, gülmezdi hiç melekler, Mahzûndur

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı