Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR"

Transkript

1 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (sas) bir hadislerinde þöyle buyuruyorlar: "Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla ihya edin. Zira o gece Allah, güneþ batýnca (rahmetiyle) dünya semasýna tecelli eder ve þöyle der: 'Benden af dileyen yok mu, affedeyim. Rýzýk isteyen yok mu, rýzýk vereyim. Þifa isteyen yok mu, þifa vereyim.' Bu durum, o gece þafak sökünceye kadar devam eder." (Ýbn Mâce, Ýkâmetu's-salât, 191, No: 1388) Ramazan a yürürken Berat imizi talep ediyoruz Cenab-ý Hakk'ýn biz kullarýna ekstradan ihsan ettiði fýrsatlar pazarý mübarek üç aylarýn yarýsýna geldik. Bu kutlu zaman dilimi, Reðaible bize "Hoþ geldin" derken Miraçla yükseliþimizi hýzlandýrmamýzý istemiþti sanki. Bu gün ise Beraat kandili. Ramazan'da gerçekleþecek büyük buluþmaya beratýmýzý alarak gitmemiz isteniyor; tertemiz ve günahlardan arýnmýþ olarak. Üç aylar ve içindeki mübarek geceler aynen namazdan önceki abdest, ezan ve nafile namazlar gibi bir ön hazýrlýk anlamýna geliyor. Bu dönemin zirvesi ise Ramazan ayý ve Kadir gecesi. Ramazan'a ve Kadir gecesine tam hazýrlýklý gitmek bu geceleri deðerlendirmeye baðlý. Bu geceleri hakkýyla deðerlendirebilenler ancak Ramazan'ýn hazzýný iliklerine kadar hissedebiliyor. Haberi sayfa 4 te

2

3 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Allah ým yaptýðým iþleri sýrf Senin rýzan için yapmayý nasip et bam vardý. Onlar yemeklerini yemeden ben kendi ailemden ve çocuklarýmdan kimseye bir þey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak için evden uzaklaþtým. Ýþim biraz uzun sürdü. Döndüðümde hayvanlarý saðýp sütlerini onlara götürdüm, fakat uyumuþlardý. Onlarý uyandýrmak istemediðim gibi, ev halkýnýn da bir þey yiyip içmesine razý olmadým. Elimde süt kabý olduðu halde sabaha kadar uyanmalarýný bekledim. Sonunda uyanýp sütlerini içtiler. Rabb im þayet ben bunu senin rýzaný kazanmak için yaptýysam þu sýkýntýyý bizden uzaklaþtýr. dedi. Az sonra büyük bir gürültüyle kaya biraz aralandý; ama çýkýlacak gibi deðildi. Diðeri söze baþladý: "Allah'ým! Amcamýn bir kýzý vardý. Onu herkesten çok seviyordum ve ona sahip olmak istedim. Fakat o, bütün ýsrarlarýma raðmen beni reddetti. Bir yýl kýtlýk olmuþtu. Amcamýn kýzý çýkageldi. Kendisini bana teslim etmesi þartýyla ona buðday ve para verdim. Çaresizlikten kabul etti. Tam ona sahip olacaðým zaman bana Allah'tan kork ve bana dokunma' dedi. Onun bu ikazý karþýsýnda bir anda titredim ve irkildim. En çok arzu ettiðim insan o olduðu halde, derhal kendisinden uzaklaþtým, verdiklerimi de geri almadým. Allah'ým! Eðer ben bunu sýrf senin rýzan için yaptýysam þu kaya sýkýntýsýndan kurtar bizi. diye yalvardý. Kaya büyük bir gürültüyle yine biraz hareket etti; fakat içinden çýkýlacak kadar açýlmadý. Bu kez üçüncüsü anlatmaya baþladý: Allah'ým! Vaktiyle benim birçok iþçim vardý. Bütün iþçilerimin ücretlerini zamanýnda öderdim. Ancak iþçilerimden bir tanesi parasýný almadan aniden gitti. Bunun üzerine ben o adamýn parasýný çalýþtýrýp para kazandýrdým. Zaman içinde bu paradan büyük bir servet oluþtu. Yýllar sonra bu adam gelip ücretini istedi. Ben de: Þu gördüðün develer, sýðýrlar, koyunlar ve köleler senindir' dedim. Adam; Ey Allah'ýn kulu benimle alay etme' deyince alay etmiyorum gerçekten hepsi senindir' dedim. Bunun üzerine o, tüm bunlarý alýp götürdü. Allah'ým ben bu iþi senin rýzan için yapmýþsam ne olur þu sýkýntýmýzý gider. dedi. Ve kaya 3 tamamen açýldý. Onlar da rahatça çýktýlar. Tüm bu anlatýlanlarda gördüðümüz þey, yaptýðýmýz her iþte niyet, ihlas ve samimiyet çerçevesinde hareket etmek gereðidir. Bu noktayý tam tuttukça Allah'ýn yardýmý da tam olacak, amellerimizin hem dünya hem ahirete bakan güzel neticeleri belki de hiç umulmadýk zamanlarda karþýmýza çýkacaktýr. Bunun için bize düþen, kelimenin tam manasýyla, yani dille deðil, kalben, gönülden tam bir teslimiyet içerisinde Allah'a teveccüh etmektir. Bu Berat Kandili ni yukarýdaki hadis-i þerifte anlatýlan insanlar gibi, Rabb imize arz edebileceðimiz riyadan uzak ve ihlaslý amellerle deðerlendirmeli, ihlasý elde eden ve ihlasa erdirilen bahtiyar kullardan olmalýyýz. Y AYÞEGÜL GÜVENÝLÝR üce dinimiz Ýslam'ýn en çok ehemmiyet verdiði hususlarýn baþýnda ihlâs ve niyet gelir. Kiþinin yaptýðý iþler niyetine ve o iþteki ihlâsýna göre deðer kazanýr; Allah nazarýnda da kul nazarýnda da bu böyledir. Ayný fiili yapan iki ayrý kiþi niyetlerindeki farklýlýk sebebiyle birbirine zýt karþýlýk görebilirler. Bu sebeple, gerek Kur'an'da ve bilhassa hadislerde niyetin ehemmiyetine dikkat çeken beyanlar çokça gelmiþtir. Þu ayette, insanlarýn niyetlerine göre hesaba çekilecekleri belirtilmiþtir: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ýndýr. Siz içinizde olaný açýklasanýz da, saklasanýz da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. (Sonra da ameline ve niyetine göre) dilediðinin günahýný baðýþlar, dilediðine azab verir. Ýmam Beyhaki Hazretleri, niyet hadisinin, ilmin üçte birini teþkil ettiðini söyledikten sonra þu açýklamayý yapar: Çünkü kulun kesbi ya kalbiyledir ya diliyledir ya da cevârihi (uzuvlarý) iledir. Ýþte niyet, bu üç kýsýmdan biri ve en üstünüdür. Çünkü niyet bazan müstakillen bir ibadet olduðu halde, diðerleri ibadet olabilmek için ona muhtaçtýr. Müstakil olarak bir Ýhlâs Risalesi telif eden Bediüzzaman Hazretleri, niyeti, âdetleri ibâdete çeviren bir iksir olarak deðerlendirir. Hayatýnýn kýrk yýlýnda ve otuz senelik tahsilinde öðrendiði dört hakikatten birinin niyet olduðunu beyan eder: Kýrk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnýz dört kelime ile dört kelâm öðrendim:... Kelimelerden maksad mana-i harfî, mana-i ismî, niyyet, nazardýr.. Nazar ile niyet mahiyet-i eþyayý taðyir eder (deðiþtirir). Günahý sevaba, sevabý günaha kalbeder. Evet niyet âdi bir hareketi ibâdete çevirir. Ve gösteriþ için yapýlan bir ibadeti günaha kalbeder. Efendimiz (sas) bir hadis-i þeriflerinde ihlâsýn ehemmiyetini þu ibretamiz hikayeyle bizlere anlatmaktadýr: Sizden önceki kavimlerden birinde üç arkadaþ birlikte bir yolculuða çýktýlar. Akþam olunca uyumak için bir maðaraya girdiler. Daðdan kopup gelen büyük bir kaya, maðaranýn aðzýný kapattý. Þaþkýnlýk içinde ne yapacaklarýný bilemeyen üç arkadaþ birbirlerine: Yaptýðýmýz iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten baþka çaremiz yok; bundan baþka bir þey bizi kurtaramaz dediler. Buna göre her biri hayatýnda en ihlaslý yaptýðý bir iþi anlatacak ve onu vesile kýlarak Cenab-ý Hak'tan kurtuluþ dileyecekti. Arkadaþlardan ilki anlatmaya baþladý: Allah'ým! Benim çok yaþlý bir anam ve ba- 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ ZAMAN GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ EKÝDÝR Feza Gazetecilik AÞ Adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Genel Yayýn Müdürü EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdür Yard. MEHMET KAMIÞ Yayýn Editörü SÜLEYMAN SARGIN Sorumlu Müdür ve Yayýn Sahibinin Temsilcisi ALÝ ODABAÞI Sayfa Tasarým HAKAN SOBACI MELÝH KURTBAY Yayýn Türü: Yerel Süreli Reklam Grup Baþkaný HAKAN DÝKMEN Bölge Reklam Satýþ Koordinatörü HALÝT UÇAK Bölge Reklam Yöneticisi HARUN ERDEM Ýl Temsilcileri ERDAL ÇEVÝK, MURAT AKTAÞ Ýl Reklam Yöneticileri MUSTAFA DEÐÝRMEN, SAMÝ GÜN Reklam Satýþ Uzmanlarý VOLKAN ÖZTÜRK, AYDIN ÇETÝN, Ý.HAKKI GÜRLEK, SERDAR ÖZEN, MURAT YAÞAR, BURHAN YILDIZ, UÐUR DEMÝRBOÐAN, MURAT ZENGÝNDEMÝR, MUHARREM ÇELEBÝ, EKREM TUNCER Yönetim Yeri: Zaman Gazetesi 34194, Yenibosna, Ýstanbul, Tel: Faks: , Baský: Feza Gazetecilik AÞ Tesisleri

4 4 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Cenab-ý Hakk'ýn biz kullarýna ekstradan ihsan ettiði fýrsatlar pazarý mübarek üç aylarýn yarýsýna geldik. Bu kutlu zaman dilimi, Reðaible bize "Hoþ geldin" derken Miraçla yükseliþimizi hýzlandýrmamýzý istemiþti sanki. Bu gün ise Beraat kandili. Ramazan'da gerçekleþecek büyük buluþmaya beratýmýzý alarak gitmemiz isteniyor; tertemiz ve günahlardan arýnmýþ olarak. Üç aylar ve içindeki mübarek geceler aynen namazdan önceki abdest, ezan ve nafile namazlar gibi bir ön hazýrlýk anlamýna geliyor. Bu dönemin zirvesi ise Ramazan ayý ve Kadir gecesi. Ramazan'a ve Kadir gecesine tam hazýrlýklý gitmek bu geceleri deðerlendirmeye baðlý. Bu geceleri hakkýyla deðerlendirebilenler ancak Ramazan'ýn hazzýný iliklerine kadar hissedebiliyor. Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak þu þekilde izahlar yer almaktadýr: Vergi ödendiði zaman nasýl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduðunu gösteren bir belge veriliyorsa, Yüce Allah da bu gece mü'min kullarýna berat yazar. Zaten bu gecenin dört adý vardýr: Mübarek Gece, Berae Gecesi, Sakk (Belge ve senet demektir zira Allah Teala bu gece mü'min kullarýna beraet yazar) Gecesi, Rahmet Gecesi. Bediüzzaman Hazretleri bu gecenin ehemmiyetiyle alakalý olarak þunlarý söyler: Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ý beþeriyenin programý nev'inden olmasý cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Her bir hasenenin karþýlýðý Leyle-i Kadir'de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat'ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kur'an ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhur-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyali-i meþhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiði kadar Kur'an la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Ramazan a yürürken Berat imizi talep ediyoruz Görüldüðü gibi bu gece Kadir Gecesi ne en yakýn gece olmasý itibarýyla da önemlidir ve kýymeti neredeyse Kadir Gecesi kadardýr. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bu geceye çok ehemmiyet vermiþtir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiðine göre: Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz þöyle buyurmuþtur: -"Þaban ayýnýn on beþinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; þöyle dedi: - Ya Muhammed, baþýný semaya kaldýr. Sordum: - Bu gece nasýl bir gecedir? Þöyle anlattý: - Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapýlarýndan üç yüz tanesini açar. Kendisine þirk koþmayan hemen herkesi baðýþlar. Meðer ki baðýþlayacaðý kimseler büyücü, kâhin, devamlý þarap içen, faizciliðe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-ü Teala onlarý baðýþlamaz. Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve þöyle dedi: Ya Muhammed, baþýný kaldýr. Bir de baktým ki, cennet kapýlarý açýlmýþ. Cennetin birinci kapýsýnda bir melek durmuþ þöyle sesleniyor: Ne mutlu bu gece rükû edenlere. Ýkinci kapýda da bir melek durmuþ þöyle sesleniyordu: Bu gece secde edenlere ne mutlu. FOTOÐRAF: MEHMET SAKÝN Üçüncü kapýda duran melek ise þöyle sesleniyordu: Bu gece dua edenlere ne mutlu. Dördüncü kapýda duran melek gür sesiyle nida ediyordu: Bu gece, Allah'ý çokça zikredenlere ne mutlu. Beþinci kapýda duran melek, Bu gece Allah korkusundan aðlayan kimselere ne mutlu. diyordu. Altýncý kapýda duran melek: Bu gece Müslümanlara ne mutlu! derken, yedinci kapýda da bir melek durmuþ þöyle sesleniyordu: Günahýnýn baðýþlanmasýný dileyen yok mu ki, günahlarý baðýþlansýn. Bunlarý gördükten sonra, Cebrail'e sordum: Bu kapýlar ne zamana kadar açýk kalacak? Þöyle dedi: Ya Muhammed, Allah Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsý kadar kimseyi cehennemden azat eder. Üç aylara ayrý bir ruh ve mâna içinde giren Peygamber Efendimiz özellikle Þaban ayýna özel bir ehemmiyet verir, baþka zamanlarda görülmemiþ bir derecede ibadet ü taate yönelirdi. Bu ayýn çoðu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diðer gecelerden çok farklý bir þekilde ihya ederdi. Bir Berat gecesinde uyanýp da Resûlullah (aleyhissalâtü vesselam)'ý yanýnda bulamayan Hz. Âiþe kalkarak Efendimizi aramaya baþladý. Sonunda Peygamberimizi Cennetü'l-bakî mezarlýðýnda baþýný semaya kaldýrmýþ dua eder bir halde buldu. Evet, Ramazan ayýna on beþ günümüz kaldý. Bu mübarek ayý en iyi þekilde karþýlamak için bu geceyi iyi deðerlendirelim. Senelik kader programýmýzýn belirlendiði, Rahmeti Sonsuz'un dünya semasýna nüzul edip "Yok mu benden af dileyen, günahlarýný baðýþlayayým!" dediði, rýzýklarýn paylaþtýrýldýðý bu müstesna geceyi ibadetle, zikirle, duayla, Kur'an okuyarak ve secdeyle geçirelim. Ramazan ayýna elimizde Beratýmýzla girelim.

5

6 6 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Beraatimizi ihsan edip bizleri kýyamete kadar Kur an a hadim eyle Ya Rabbi! B M. FETHULLAH GÜLEN * Ya Rabbi! Dualarýmýza icabet buyur; bizi haybet ve hüsrana uðratma!.. ütün âlemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz'e, zerrât-ý kâinat adedince hamd ve þükür, Peygamberler Serveri Efendimiz'e, diðer enbiya-i izâma, melâike-i kirama, ehl-i beyte ve Hakk'ýn bütün sadýk kullarýna da deryalardaki su damlalarý, çöllerdeki kum taneleri adedince salât ü selam olsun. Yâ Ýlâhe'l-âlemin veya ekrame'l-ekramin. Senin ifadelerin ve âyât-ü beyyinât ile huzuruna geliyor sana dehalet ediyoruz. Ýstediðin þekilde Efendimiz e teslimat ve salât-ü selamla huzuruna geliyor el pençe divan duruyoruz. Habibi ne konuþturduðun þeyle ki ismi a'zamla kim dua ederse kabul buyururum dedirttin. Ýsmi azam diye rivayet edilen þeyleri terdad edip huzuru Rabbi'l-alemine geliyoruz. Bizleri dergâh-ý nezd-i ehadiyetinden gâip ve gafil çevirme Ya Rabbi. Bizlere kerem ü lütfunla muamele eyle Ya Rabbi. Ya Ýlâhel-âlemin ve yâ ekrame'l-ekramîn. Þu anda bütün memleketimizde bütün kubbeler altýnda yer yer radyo ve televizyon diliyle Seni ve Habib-i edibini anmak, Kur'an'dan âyât-ü beyyinât tilavet etmek üzere Senin cemaatin, Senin kullarýn, Habib-i edibinin ümmeti mescitlere koþtular. Ayaklarýný koyduklarý yerlere yüzlerini sürdüler. Ýçlerini inceltip kasveti izale ettiler. Gönül rikkati içinde, edeple ellerini sana kaldýrdýlar, kurtuluþlarýný ve beraatlerini Senden istiyorlar. Milletçe kurtuluþlarýný ve cennete giriþ müjdelerini Senden istiyorlar. Sen Senden bunlarý isteyenleri hâib ve hâsir býrakma Ya Rabbi. Ya Ýlâhe'l-âlemin ve yâ akrame'l-ekramîn! Sen ferman ediyorsun, bir cemaat içten kendi kendini deðiþtirmezse ben onlarý deðiþtirmem" diyorsun. Binaenaleyh biz bu periþan halimizin altýnda içten deðiþmemizi görüyoruz; belki bu sözleri Sana takdim ederken de bu mevzu karþýsýnda hicap duyuyor, utanýyorum. Sesimi kýsmak istiyorum. Ama bununla beraber baþka kapý da bilmiyorum. Ellerimi bir ýzdýrar ve mecburiyetle kapýna doðru açýyorum. Baþka yerlere gitsek, baþka vadilerde dolaþsak, cürme, günaha saplansak ve sokaklarýn çirkefine karýþsak bile Sen biliyorsun Ya Rabbi, vallahi biz baþkasýna secde etmedik, billahi baþkasý karþýsýnda bel bükmedik, tallahi baþkasýnýn kapýsýna gitmedik. Ýþte bu kadarcýk sadakatimizle yeniden ahd ü peymanda bulunarak huzuruna geldik. Bizi burada boþ çevirmeyip aziz ve payidar eyle Ya Rabbi. Beraatimizi ihsan edip bizleri kýyamete kadar Kur'an a hadim eyle Ya Rabbi. Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoþ eda naðmeler dinlemeye erdik, Sen bu naðmeleri kesip bizi inkisara itme Ya Rabbi. Hazreti Muhammed i güldüren, Kur'an'ýn manasýný güldüren, eslâfý, ervahý, eþbahý güldüren bu manzarayý makûs edip bütün bu gülenleri aðlatma Ya Rabbi. Yýllar var ki bizler hep günahlarýmýza, ihmallerimize aðladýk, ama can dudaða geldiði hengâmda Sen imdadýmýza yetiþtin Rabbiniz in rahmetinden ümidinizi kesmeyin dedin. Lebbeyk dedik, elimizi göðsümüze vurduk, paçalarýmýzý sývadýk, sokaklara daldýk, âr ettik, hicap ettik, ama kahveler içine girdik, Seni anlatmaya çalýþtýk, camiler içine girdik Seni anlatmaya, çatlak seslerimizle, saksaðan sesi gibi edalarýmýzla bu kürsülerde Sana dem tutmaya çalýþtýk. Ama Sen biliyorsun, biz de öyle zannediyoruz Ya Rabbi; bunlarý sadakat içinde yapmaya çalýþtýk, sadakat içinde olmayý Senden diledik ve dilendik. Yanlýþ dedikse, içimize inemedikse, nifaka girdikse þayet bizi maðfiret eyle, bizlere beraat lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi dokuz asýr tevhide bayraktarlýk yapmýþ bir milletin torunlarý olarak biz o havaya alýþtýk; Senin adýný omzumuzda taþýmaya, âfaktan âfâka serhad türküleri söyleyerek gezmeye, kaleleri aþmaya, cihana muvazene getirmeye, insanlýk için muvazene unsuru olmaya alýþtýk Ya Rabbi. Sen bizi buna davet ettin, "sizi ifrat ve tefritin ortasýnda ümmet-i vasat yaptým" dedin. Böyle olmaya çalýþtýk, böyle olmak için mahrumiyetlere katlandýk; ama Senin rýzaný kazanacaðýmýz ümidinden asla dûr olmadýk. Bir gün biz mezarlarýmýzda yatarken, elinde bir demet gülle baþýmýzda fatiha okumak için gelen neslimizin güldüðünü, onlarýn o dýrahþan çehrelerindeki tebessümlerini bize göstereceðini ümit ettik. Mezarýmýzýn baþlarýnda Allah diyenleri, minarelerimizde Allah diyenleri, mescitlerimizde Allah diyenleri bize göstereceðini ümit ettik. Ümit ettiysek de bunu Sen "ümitsizliðe düþmeyin" dediðin için yaptýk. Þimdi bizi bir noktaya getirdin; semamýzýn gözünü yaþlarla doldurdun, semalar üzerimize aðlamaya baþladý.. zemin þak þak olup rüþeymler çýkardý.. Ama etrafta muhalif rüzgârlar esmeye, dýþ mihraklar içimize düþmanlýk atmaya baþladý. Sen bu noktada bizim korktuklarýmýzdan bizi masûn ve mahfuz eyle Ya Rabbi. Yâ Hafiyye'l-altâf. Neccinâ mimmâ nehâf, Ey lütuflarý gizli olan Allah, Ey keremleri gizli ve umman olan Allah! Bizleri korktuklarýmýzdan halâs eyle, þu ana kadar lütfedip baðýþlayýp gedaya sultanlýk mülkü sayýlan bu lütuflarý bize ihsan ettikten sonra, bunlarý payimal eyleme. Bunlarý devamlý ve sürekli kýlarak, bizleri bunlarla serfiraz eyle Ya Rabbi. Bu muammayý hal ve fasl eyle Ya Rabbi. Bu müþkülümüzü müþkülkûþâ olan Hazreti Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'le hal ve hak eyle Ya Rabbi. Coþtuk, ne diyeceðimizi bilemiyoruz, aðustosböceði gibi öttüðümüz mihraplarda çatlamak istiyoruz. Beni, benimle beraber neslimi, Senin yüce adýný bir aðaç dalý olan mihrablarda haykýrýrken çatlat Yâ Rabbi. Ey Yüceler Yücesi Sultanýmýz! Þu anda ellerimi açmýþ cemaatinin hissiyatýný onlar namýna Sana takdim ediyorum. Benim günahkâr sesime, günah dolu ifadelerime deðil, þu Allah diyen seslerin duruluðuna, heyecandan çatlamak üzere olan gönüllere bak Ya Rabbi. Bunlarýn ötesinde, bizim Seninle olan alakamýza, Sana karþý olan sevgimize deðil, Senin sevdiðin kullarýna olan alakan ve sevgin hürmetine bizleri maðfiret ve merhamet eyle, beraatimizi tamam eyle Ya Rabbi. Kur'an'ýn kalbimizde ma'kes bulmasýný kolaylaþtýr, hizmetlerimizi de makbul eyle Ya Rabbi. Þu baþlattýðýn aþký söndürme, içimizde olduðu gibi dýþýmýza da tezahürünü lütfeyle.. Halkýmýz içinde öyle mütecelli olmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Bizi bir daha beraatimizi almak ve içimizi inþirahla doldurmak için huzuruna geldiðimiz gün çok daha deðiþik ve baþka þekilde gelmek þerefiyle þerefyâb eyle Ya Rabbi. Cihanýn çeþitli yerlerinde yeni geliþmelerin olduðunu duyalým ve bunlarýn þükrünü eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim. Minarelerden hakiki manasýna uygun Allahu Ekber nidalarýnýn yükseldiðini duyalým.. gözyaþlarýmýzý ceyhun ederek huzuruna koþalým.. iki büklüm rükua varalým.. bu az oldu diye secdeye kapanalým.. göz yaþlarýmýza muhtaç seccadeleri ýslatalým.. ve pek çoðumuz bu neþvenin içimizde hasýl ettiði mevcelenme ile caný dudaðýna gelmiþ, kalbi durmuþ insanlar olarak ruhumuzu teslim edelim.. inþirah, beþaret ve beþaþet içinde þadýrvanlarýn temiz güvercinleri gibi kanat çýrpalým, Sana yükselelim.. Bedrin aslanlarý gibi, Uhud'un kaplanlarý gibi, cihan tarihinde benzerine az rastlanan harika nesiller gibi olma yolunda bir hayat sürelim.. Bizi bu mübarek gece hürmetine bu türlü lütuflarla þerefyâb eyle Ya Rabbi. Ey rahmeti gazabýnýn önünde bulunan, kullarýnýn tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranlarýn nidalarýna icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kýrýk-döküklüðe deðil, hakkýndaki hüsn-ü zannýmýza ve rahmetine baðladýðýmýz recâmýza göre muamele et ve bizim dualarýmýza da icabet buyur; bizi haybet ve hüsrana uðratma! Efendiler Efendisi'ne, O'nun nezih ehl-i beytine, seçkinlerden seçkin ashâbýna salât ü selam ederek bunlarý Senden dileniyoruz, Rabbimiz! Amin.. Amin.. Amin.. * Bu dua Fethullah Gülen Hocaefendi'nin tarihinde Ýzmir Hisar Camii nde verdiði Berat Gecesi vaazýnýn akabinde yaptýðý duadan derlenmiþtir. Ellerimi bir ýzdýrar ve mecburiyetle kapýna doðru açýyorum. Baþka yerlere gitsek, baþka vadilerde dolaþsak, cürme, günaha saplansak ve sokaklarýn çirkefine karýþsak bile Sen biliyorsun Ya Rabbi, vallahi biz baþkasýna secde etmedik, billahi baþkasý karþýsýnda bel bükmedik, tallahi baþkasýnýn kapýsýna gitmedik. Ýþte bu kadarcýk sadakatimizle yeniden ahd ü peymanda bulunarak huzuruna geldik. Bizi burada boþ çevirmeyip aziz ve payidar eyle Ya Rabbi. Beraatimizi ihsan edip bizleri kýyamete kadar Kur'an a hadim eyle Ya Rabbi. FOTOÐRAF: ZAMAN

7 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ 7 Kandiller, en çok Darülaceze de anlam buluyor Ç NERGÝHAN ÇELEN oðu kalabalýk aileler içinde doðup büyüdü. Yýllarca kandilleri, Ramazanlarý özel günleri sevdikleriyle birlikte kutladýlar. Birçoðu kandillerin bayram gibi kutlandýðý yýllarda çocukluk çaðlarýnýn en güzel günlerini geçirdi. Yetiþkinlik yýllarýnda komþularýna kandil çörekleri daðýtýp özel günlerde aileleriyle birlikte kandil ziyaretleri yaptý. Ancak þimdi kendisi gibi ayný kaderi paylaþan birçok Darülaceze sakini kandil gecelerinde bir arayaným olur mu diye telefon baþýnda bekliyor. Birçoðu Ah geçmiþ günler, nerede? diye hayýflanmak yerine kandil günlerinin tadýný çýkarmaya çalýþýyor. Bir buçuk senedir Kayýþdaðý Darülaceze Müdürlüðü nde kalan 78 yaþýnda Mediha Yaylagül, sadece kandil ve bayramlarda yalnýzlýðýný unuttuðunu söylüyor. Kütahyalý olan Mediha Teyze nin hiç çocuðu olmamýþ. Bayan sakinlerinin kaldýðý Güven Sitesi nde yaþamýný sürdürüyor. Eþi öldükten sonra yalnýz kalamadýðý için Darülaceze de kalmaya baþlamýþ. Yalnýz olmak demek çekilmez kýlýyor en güzel þeyleri bile. diye konuþan Mediha Teyze için Berat Kandili orucu hatýrlatýyor. Geçmiþ yýllarda yaþadýðý kandilleri anlatýrken gözleri dolan Darülaceze sakini sözlerini þöyle sürdürüyor: Ben her kandilde orucumu tutardým. Burada da hiç býrakmadým orucumu. Eski kandillerde telaþýmýz olurdu. Gelenler gidenler, dolar taþardý evimiz. Yokluk vardý o zamanlar, ama kandillerde en güzel, en iyi bildiðimiz yiyecek neyse onu yapardýk. Allah yardým ederdi. Soframýzdan aþýmýz, evimizden dostlarýmýz eksik olmazdý. O günlerde çok heyecanlý ve mutlu olduðunu belirten Yaylagül, þimdi o günlerin hatýralarýyla avunduðunu anlatýyor. Darülaceze çalýþanlarýnýn eksiklerini yerine getirdiðini bildiren yaþlý kadýn, Çok þükür þimdi de sahurlara kalkýp güzel güzel tutuyoruz orucumuzu. Buradaki arkadaþlarla eskisi gibi olmasa da kandillerde bir araya gelerek bu mübarek günleri ihya etmeye çalýþýyoruz. diye konuþuyor. Darülacezeye ilk geldiðinde en büyük korkusunun yalnýz kalmak olduðunu dile getiren Yaylagül, sözlerine þöyle devam ediyor: Buraya gelmeden önce en büyük korkum yalnýz kalmaktý. Burada da nasýl geçer günler diye soruyordum kendime. Kandiller, Ramazanlar, bayramlar en büyük korkum buydu açýkçasý. Ama binlerce þükürler olsun, yalnýz deðilim burada da. Dostlarým var benim gibi, yalnýzlýktan korkan. Sohbetler yapýyoruz Darülaceze de. Hocalar geliyor vazifeli, bize Kur an-ý Kerim okuyorlar. Vatana millete dua ediyoruz bol bol. Ama en çok Allah kimseyi yalnýz býrakmasýn diye dua ediyoruz. Kandil gecelerinde ellerini öpmeye dýþarýdan misafirler geldiðini büyük bir heyecanla anlatan Yaylagül, Müslümanlýðýn en güzel taraflarýndan birinin de bunlar olduðunu dile getiriyor. 69 yaþýndaki Sevim Arýsal: Berat ýn kýymetini bilmek gerek. Keþke gençliðim olsaydý, hýzlý yürüyebildiðim zamanlar. Ýbadet edebilecekken kýymetini bilemediðim için þimdi çok üzülüyorum. Eski kandiller gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Bizlere selam vermeyi hatýr sormayý Berat diye öðrettiler. Ýnsanlarý sevebilmek en güzel þeylerden biri. Ama insan kýymetini kaybetmeden bilmiyor. Kandillerde evlerimizin kapýlarý hep açýk olurdu. Hep beraber açardýk oruçlarýmýzý. Çünkü çok sevaptýr o günlerde oruç tutmak. Sonra mahalle halkýyla birlikte arabalar tutarak camileri ziyaret ederdik. Ýstanbul da ilk gittiðim cami Mihribah Sultan dý. Gece boyu camileri gezer ikiþer rekat namazdan sonra feyzimiz artsýn diye dua ederdik. Hediyeleþir ve mutlaka kandil simidi yapardýk. 62 yaþýndaki Ayþe Taþ: Dört senedir Kayýþdaðý Darülaceze de kalýyorum. Berat Kandili ni hatýrlamak bile beni duygulandýrýyor. Eski kandiller neþe demekti, heyecan demekti. Berat Kandili geldiðinde Ramazaný kapýda bilirdik. Mutfaklarda büyük bir telaþ ve heyecan olurdu. Yufkalar açýlýr, çeþit çeþit peynirler alýnýrdý. Ama en güzeli insanlarýn kalpleri bu günlerde yumuþardý. Herkesin kapýsý herkese açýlýrdý böyle günlerde. Bereketlenirdi en kýsmetsiz sofralar bile. Þimdi bilemiyoruz kandillerin, Ramazan ýn geliþini maalesef. Þimdi ancak birilerinin hatýrlatmasý gerekiyor, ne kadar acý. Eski zamanlara benzemiyor hiçbir þey artýk. Heyecanlarýný yitirdik pek çok þeyin. Öyle coþkusu yok eskisi gibi insanlarýn. Eskiler güzeldi, tabii ama burasý da çok güzel oluyor kandillerde. Kurumumuzun bahçesine toplanýyoruz. Güzel güzel hocalar geliyor. Kur anlar okunuyor, mevlitler yapýlýyor, helvalar daðýtýlýyor. Ýþte bizler için o zaman en büyük mutluluk. Ellerimizi öpmeye gelen ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz de varsa görmelisiniz sevincimizi. Rabb im iþte bu mübarek günlerin hürmetine hepimizi korusun. 71 yaþýndaki Ayþe Pars: 6 senedir Kayýþdaðý Darülaceze Müdürlüðü nde yaþýyorum. Burada çok mutluyum. Ama buralarý en çok kandil ve bayramlarda güzelleþiyor. Ramazan ýn geliþini kandillerde oruç tutarak kutlardýk biz. Ýftar telaþý sahur telaþý sarardý mutfaklarýmýzý. Þimdi de burada dualar edip, oruçlar tutuyoruz. Yine gençliðimizde olduðumuz gibi hatimler indiriyoruz. Ben sabah namazýndan sonra tesbih çekiyorum, Allah kabul ederse onlarýn duasýný yapacaðým kandilde. Armaðaným var Peygamber Efendimiz e. Hocalarýmýz gelecek kandil için Darülaceze mize. Ramazan a hazýrlanýyoruz biz de. 7 senedir 3 aylarýmý tutuyorum burada da. Sahur yemeðimiz ayrý, iftar yemeðimiz ayrý çýkýyor oruç tutmak isteyenler için. Allah razý olsun uyandýrýyorlar bizleri çalýþanlar sahur vaktinde. Ziyaretçilerimiz oluyor. Tanýyan tanýmayan ellerimizi öpmeye geliyorlar. Ýþte o zaman anlýyoruz mübarek günlerin feyzini. Ne güzel bir dinimiz var. Eðer ben þimdi yalnýz deðilsem. Yüzüm gülüyorsa bunlarý dinimize borçluyum hep. Büyüklerinizi unutmayýn demiþ güzel peygamberimiz unutulmuyoruz ne mutlu ki.

8 8 27 AÐUSTOS 2007 PAZARTESÝ Berat Gecesi: Kaderin / mukadderâtýn yýllýk programý B REYHAN ÞANLI erat Gecesi, hicrî/kamerî takvimdeki Þaban ayýnýn 15. gecesidir. Bu gece, mahlûkâtýn bir yýl içindeki rýzýklarýna, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarýna, ecellerine ve hatta hacýlarýn sayýlarýna ait bilgilerin, Allah Teâlâ tarafýndan, uygulanmak üzere görevli meleklere intikal ettirildiði kabul edilmektedir. Kur'an'ýn Levh-i Mahfuz dan indirilmesi Ýlk müfessirlerden Ýkrime ve bir grup âlimin kabulüne göre, Berat Gecesi, Kur'an-ý Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan topluca dünya semasýna indirildiði gecedir; Kadir Gecesi'nde de parça parça indirilmeye baþlamýþtýr. "Apaçýk kitaba yemin olsun ki, biz Kur'an'ý mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarýcýyýz. O mübarek gecede, her hikmetli iþ, katýmýzdan bir emirle, ayýrt edilir." (Duhân, 44/2-5) ayetinde geçen "mübarek bir gece"nin, Berat Gecesi olduðu tefsir edilmiþtir. Bu yorumlara uyarak, Berat gününü ve gecesini, Kur'an-ý Kerim ve Kur'an-ý Kerim'le ilgili kitaplar okuyarak deðerlendirmekte fayda bulunmaktadýr. Berat günü orucu Bilindiði gibi, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)'nün Þaban ayýndaki hususiyetlerinden birisi, Hazreti Aiþe annemizin: Resûlullah'ýn Þaban ayýndaki kadar oruçlu olduðu bir ay görmedim. diyerek bildirdiði gibi, çok oruç tutmasýdýr. Nebiler Sultaný'nýn Berat günüyle ilgili tavsiyelerinden biri, gündüzün oruçlu geçirilmesidir: Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla (kýyam ederek), gündüzünü oruçla geçirin.(..) Ayrýca Peygamber Efendimiz, bir kiþiye hitaben Sen bu ayýn (Þaban'ýn) ortalarýnda bir oruç tuttun mu? diye sordu. O kiþi, Hayýr, tutmadým. cevabýný verdi. Bunun üzerine Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), þöyle buyurdu: Öyleyse, Ramazan'dan çýkýp iftar ettiðinde (bayramdan sonra), o tutmadýðýn oruç yerine, iki gün oruç tut. Bu uyarý, Berat günü orucunun çok sevaplý, baþka günlerdeki iki günlük nafile oruca denk olduðunu belirtmektedir. Berat günü kabir ziyareti Berat gününde kabirleri ziyaret etmek Peygamber Efendimiz'in sünnetindendi. Hazreti Aiþe'den gelen rivayete göre, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Þaban ayýnýn 15. gecesi, evden çýkarak Bakî Mezarlýðý'na gitmiþti. Hazreti Aiþe'nin kendisini izlediðini görünce, þöyle buyurdu: Allah (cc), Þaban ayýnýn yarý (on beþinci) gecesi, dünya semasýna tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsýndan daha fazla kulunu affeder. Cebrâil (a.s.) gelerek, Peygamber Efendimiz'in mezarlýkta þöyle dua edebileceðini söylemiþtir: Ey mü'minler ve müslimler diyarýnýn insanlarý! Size, selâm olsun! Allah, bizden önce gidenlere de, sonrakilere de merhamet etsin! Ýnþallah, ileride biz de sizlere kavuþacaðýz. Müslümanlar, Berat gününde, Efendimiz'in sünnetine uyarak, vefat etmiþ akraba, dost ve sair Müslümanlarýn kabirlerini topluca ziyaret etmelidirler. Af ve dilek gecesi; o gece dünya semasýný rahmet atmosferi kuþatýr Kâinatýn Efendisi (sallallâhu aleyhi ve sellem), Berat Gecesi nde Yüce Allah'ýn dünya semasýna tecelli ederek, tövbe edenleri affettiðini, rýzýk dileyenlere rýzýk, þifa dileyenlere þifa verdiðini, her ne istenirse karþýlýk verdiðini belirtmektedir: Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirin. Allah, güneþ batýnca (rahmetiyle) dünya göðüne (semasýna) tecelli eder ve þöyle der: Benden af dileyen yok mu, affedeyim. Rýzýk isteyen yok mu, rýzýk vereyim. Þifa isteyen yok mu, þifa vereyim. Bu, böylece var mý, var mý.. diye þafak sökünceye kadar sürer. Nebiler Serveri, bir Berat gecesi kýldýðý namazý bitirdikten sonra, Hazreti Aiþe'ye "Bu gece, hangi gecedir, biliyor musun?" diye sordu. Hazreti Aiþe annemiz Allah ve Rasulü daha iyi bilir cevabýný verdi. Bunun üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Bu gece, Þaban'ýn 15. gecesidir. Yüce Allah, Þaban ýn 15. gecesinde, Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsýndan daha çok insaný cehennemden kurtarýr. Ancak, kendisine þirk koþanlarýn, Müslümanlara karþý kin ve düþmanlýk besleyenlerin, akrabalarýyla baðýný koparanlarýn, kibirlilerin, ana-babasýna isyankâr olanlarýn ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz." buyurdular. Bu geceyi nasýl deðerlendirelim? Gecenin manevi deðeri dolayýsýyla namaz, Kur'ân tilaveti, zikir, teþbih ve istiðfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardým ve benzeri hayýrlý amellere özel bir ehemmiyet verilmesi gereklidir. Ýþlenen sevaplý amellerin deðeri baþka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ baþka zamanlarda okuduðumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir. Bu bakýmdan tam bir ihlâsla çalýþýp ihyasýna gayret gösterebildiðimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatýnýn sevabýný bir gece içinde bize kazandýrabilir. Onun için elden geldiði kadar Kur'ân ve istiðfar ve salavatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Peygamberimiz (sas), Berat Gecesi nde Allah'ýn tövbe edenleri affettiðini, rýzýk dileyenlere rýzýk, þifa dileyenlere þifa verdiðini, her ne istenirse karþýlýk verdiðini belirtmektedir.

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi.

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi. Bu Sayýda 54 7 Doç. Dr. Ali AKPINAR Resul KESENCELÝ 32 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:11

Detaylı

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý 7 Bu S Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi Dr. Hür Mahmut YÜCER Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi 23 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 56 Yemek stilisti Nevin Halýcý, yazýlarýyla aramýzda... Türkiye nin mutfak kültürü araþtýrmacýsý ve yemek stilisti Nevin Halýcý aramýzda. Sufi Mutfaðý üzerine derin araþtýrmalarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.877 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı