KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR"

Transkript

1 Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK

2 Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt : Beta Bas m A.fi. Kapak Tasar m : Müge Mete : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Sertifika No: 13723) Tel: ( ) Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 O NSO Z Şehirlerimizdeki yapılaşmaya bakıldığında, plansızlık ve inşaat kalitesindeki zaafiyet, karşımıza büyük bir sorun olarak çıkmaktadır. Plansızlık şehircilik bakımından sakınca olmasına rağmen, plansızlığın yanı sıra özellikle deprem bölgesinde yer alan ülkemiz açısından inşaat kalitesindeki zaafiyet olaya hayati bir boyut kazandırmaktadır. Nitekim, 1903 yılından günümüze, topraklarımızda hasar doğuran 130 depremde 100 bin can kaybı ve yaklaşık 2 milyon ev kaybedilmiştir Topraklarımızı bir uçtan bir uca saran, kilometresi ana aks olmak üzere, toplam kilometre uzunluğunda canlı fay hattı ile, ülkemiz Dünyanın en aktif ve dolayısıyla riskli deprem bölgelerinden birisinde yer almaktadır. Bu faylardan özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğu sınırımızdan Çanakkale ye kadar kalın bir yay çizerek Anadolu yu bir baştan bir başa kat etmektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı içinde İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Erzincan, Balıkesir ve kısmen Samsun gibi büyük ve ekonomimizin can damarlarının attığı İller yer almaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu, bu oldukça büyük deprem riskine karşılık, ülke bazlı yapı stoğu incelendiğinde; mevcut yapıların büyük kısmının dayanıksız ve sağlıksız olduğu gibi, aynı zamanda yalıtımsız ve enerji verimliliği açısından da yetersiz olduğu görülmektedir. Bu durum, yapılaşmanın büyük bir kısmının mevcut imar planlarına aykırı, kaçak, çarpık ve düzensiz olduğu büyük kentlerde ortaya çok daha vahim tablo çıkartmaktadır. 19 milyon civarında yapının bulunduğu ülkemizde, bu yapıların yaklaşık 5 milyonu 1999 depreminden sonra yapıldığı için göreceli

4 IV olarak daha iyi durumda olduğu var sayılsa dahi, 1999 öncesi yapılmış olan 14 milyon civarındaki yapının ise önemli bir kısmının riskli olduğu bilinen bir gerçektir yılında Marmara ve 2011 yıllında Van da maruz kalınmış olan depremlerde, özellikle yapılardaki kalite zaafiyeti acı da olsa depreme dayanaklı olmayan binaların yıkılması zaruretini ortaya çıkartmıştır. İşte bu zaruret üzerine, netice itibariyle daha önce bir çok kanun kapsamında denenmiş olan kentsel dönüşüm fikri yoğunluk kazanmış ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile radikal bir düzenlemeye gidilmiştir. Vaki düzenleme sayesinde, bir taraftan depreme dayaklı olmayan riskli binaların yenilenmesi, diğer taraftan şehir planlamalarında da daha önceleri yapılmış olan başı bozukluğun telafisi imkanı doğmuş olacaktır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve bu uygulama ile; depreme dayanıklı olarak imar edilecek olan yapılar sayesinde afet vukuunda can ve mal kaybının azaltılması, planlı yapılanma sayesinde yeşil alana ve sosyal ünitelere daha fazla yer ayrılması alt yapının sağlıklı hale getirilmesi yapılardaki yalıtım ile enerji verimliliğinin en üst düzeye çıkartılması tabiat, kültür ve tarihi değerlerin korunması, ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi amaçlanmalıdır sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun un ortaya çıkması; özellikle 1999 yılında İzmit, Sakarya ve Düzce de gerçekleşen depremlerin etkisiyle olmuştur. Ancak, 1999 yılından sonra aradan bir-iki yıl geçince unutulmaya başlayan deprem korkusu, 2011 yılındaki Van Depremi ile tetiklenmiş ve Kanun 2012 Mayıs ayında çıkarılmıştır.

5 V Bugüne kadar piyasaya çıkmış olan muhtelif konulardaki çalışmalar ile 17 kitaba ulaşmış olan HERKES İÇİN HUKUK SERİSİ, konunun önem ve güncelliğinden hareket ile Kentsel Dönüşüm Kapsamında Riskli Alan ve Riskli Yapılar çalışmasıyla 18. kitabına damgasını vurmuştur. Değerli dostum İnşaat Mühendisi Selahattin Nazik ile birlikte yaptığımız, olayın mühendislik ve hukuksal yönlerini ele aldığımız, Herkes için Hukuk serisinin bu çalışması ile, özellikle riskli yapılar bazlı kentsel dönüşüm konusunda tüm yapı sahiplerine yardımcı olmak amacıyla olayın; teorik yönünün yanı sıra, uygulama sürecinin de ortaya konması amaçlanmıştır. Herkes İçin Hukuk serisinde yer alacak bir başka kitapçıkta buluşmak üzere... Av. Osman OY

6

7 İÇİNDEKİLER - I - GAYRİMENKULE İLİŞKİN MUHTELİF KAVRAMLAR 1. GAYRİMENKUL GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN KONUSU MERA ARAZİ ARSA KAT İRTİFAKI KAT MÜLKİYETİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜTEMMİM CÜZ ORTAK YERLER TEFERRUAT (EKLENTİ) TAPU HARİTASI/TAPU PLANI TAPU KÜTÜĞÜ YEVMİYE KÜTÜK ADA... 7

8 VIII 17. PARSEL PARSELASYON PAFTA MEVKİİ ARSA PAYI RESMİ SENET TESCİL ÇAP MÜCAVİR ALAN MEVZİ İMAR PLANI NAZIM İMAR PLANI UYGULAMA İMAR PLANI TAPU SİCİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU TAHSİS BELGESİ TAPU/TAPU SENEDİ APLİKASYON (YER GÖSTERME) CİNS DEĞİŞİKLİĞİ DÜZELTME TAKRİR FERAĞ VERME TRAMPA TAKSİM TERKİN... 14

9 IX 42. TEVHİT (BİRLEŞTİRME) FBK GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İRTİFAK HAKKI İFRAZ (AYIRMA) İNTİFA HAKKI İPOTEK İŞTİRA HAKKI İŞTİRAKIN BOZULMASI İZALE-İ ŞUYU KURU MÜLKİYET MÜŞTEREK MÜLKİYET İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET KADASTRO KAMULAŞTIRMA YOLA TERK PAYLAŞMA MİRAS PAYININ DEVRİ MİRASIN İNTİKALİ ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) HALİNDE PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET OLARAK MİRASIN TAKSİMİ SÜKNA HAKKI/OTURMA HAKKI ŞUFA HAKKI... 24

10 X 65. ÜST HAKKI VEFA HAKKI YÖNETİM PLANI YAPI KULLANMA BELGESİ II - KENTSEL DO NÜŞÜM 1. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI GEÇMİŞTE YAPILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI HUKUKİ DÜZENLEMELER KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN UYGULAMALAR SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMASI SAYILI TOPLU KONUT KANUNU SAYILI KUZEY ANKARA KENTSEL DO NÜŞÜM PROJESİ KANUNU TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMESİ YOLUYLA KENTSEL DO NÜŞÜM UYGULAMASI SAYILI BELEDİYE KANUNU YOLUYLA KENTSEL DO NÜŞÜM UYGULAMASI SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN... 43

11 XI 4. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA ATILAN ÖNEMLİ ADIM: 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DO NÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN VE BU KANUNUN UYGULANMASINA YO NELİK MEVZUAT SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DO NÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UN MAHİYETİ SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DO NÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UN AMACI KANUNUN AFET RİSKİNİN O NLENMESİNE YO NELİK DO NÜŞTÜRME UYGULAMASI AFET RİSKİNİN O NLENMESİ SÜRECİNDE UYGULANMAYACAK KANUNLAR KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YETKİLİ KURUMLAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN YETKİLERİ KARAR SÜRECİNDE YETKİLİ OLAN İDARELER UYGULAMA SÜRECİNDE YETKİLİ OLAN I DARELER DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN YETKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İDARİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA HAKKI KANUN UYARINCA GEÇERLİ ADDOLUNAN TEBLİGAT ADRESLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ÖN GÖRÜLMÜŞ OLAN SÜRELİ İŞLER... 58

12 XII - III - REZERV YAPI ALANI VE RİSKLİ ALAN 1. REZERV YAPI ALANI KENTSEL DO NÜŞÜM AMAÇLI REZERV YAPI ALANI TESPİT SÜRECİ REZERV YAPI ALANININ MAHİYETİ REZERV YAPI ALANININ TESPİTİ RİSKLİ ALAN RİSKLİ ALANIN HUKUKİ MAHİYETİ KENTSEL DO NÜŞÜM AMAÇLI RİSKLİ ALAN TESPİT SÜRECİ RİSKLİ ALAN TESPİTİ RİSKLİ ALAN TALEBİNDE BULUNABİLECEK KURUM VE KİŞİ BAZLI SÜRECİN İŞLEYİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA ALANINDA YENİDEN YAPIM UYGULAMASI BELEDİYELER, İL O ZEL İDARESİ VEYA TOKİ TARAFINDAN YENİDEN YAPIM ÇALIŞMALARI MALİKLERCE YENİDEN YAPIM SÜRECİ IV - RİSKLİ YAPI 1. RİSKLİ YAPILARLA İLGİLİ OLARAK 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN DA YER ALAN HÜKÜMLER RİSKLİ YAPILARIN HUKUKİ MAHİYETİ RİSKLİ YAPILARIN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ... 85

13 XIII 4. RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPMAYA YETKİLİ MERCİLER RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPTIRILMADAN O NCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMASI RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNDA YER ALAN HUSUSLAR YETKİLİ KURUM TARAFINDAN HAZIRLANAN RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNUN ALTYAPI VE KENTSEL DO NÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ NE GO NDERİLMESİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER RİSKLİ YAPI TESPİTİ VE RAPORA İTİRAZ RİSKLİ YAPILARIN YIKILMASI YIKIM SONRASI TAŞINMAZIN ARSAYA DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN TAPUSAL İŞLEMLER YENİDEN BİNA YAPIMINA İLİŞKİN UYGULAMALAR YENİDEN BİNA YAPIMI UYGULAMASINA YO NELİK MALİKLERİN OYBİRLİĞİ İLE UZLAŞMAYA VARMASI MALİKLERİN EN AZ 2/3 ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR ALINABİLECEK NOTER TEBLİGATLI İKİNCİ TOPLANTININ YAPILMASI...118

14 XIV 7.3. KARARA KATILMAYAN MALİKLERİN ARSA PAYLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞI TOPLANTIDA KANUNUN ARADIĞI EN AZ 2/3 ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASININ HUKUKİ NETİCELERİ PLANLAMA SÜRECİ RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERDE YAPILACAK UYGULAMALAR SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA İLGİLİLERE SAĞLANABİLECEK MUHTELİF YARDIMLAR KİRA YARDIMI FAİZ DESTEĞİ TESPİT KREDİSİ YIKIM KREDİSI KONUT VE İŞYERİ KREDİLERİ GEÇİCİ KONUT VEYA İŞYERİ TAHSİSİ KONUT SERTİFİKASI VERİLMESİ YOKSUL VEYA DAR GELİRLİLERE YAPILACAK YARDIM KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLANLARA KONUT VE İŞYERİ VERİLMESİ VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ...125

15 XV - V - SORU- CEVAPLARLA KENTSEL DO NÜŞÜM - VI - MUHTELİF EKLER 1. BELEDİYEDEN YAPI MEVCUT STATİK VE MİMARİ PROJELER İLE ZEMİN ETÜT RAPORUNUN TEMİNİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ RİSKLİ YAPI TESPİTİ AMACIYLA YETKİLİ KURUMA YAPILAN BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ DEPREM RİSK RAPORUNUN ONAYA SUNULMASI MALİKLER TARAFINDAN YAPILACAK UYGULAMA TOPLANTISINA NOTER YOLUYLA DAVET ÖRNEĞİ UYGULAMA TOPLANTISI SONRASINDA 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYANLARA GÖNDERİLMESİ GEREKEN İHTARNAME ÖRNEĞİ BİNA ORTAK KARARININ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE SUNULMASI MAL SAHİBİNİN KİRA YARDIMI TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ KONUT KİRACISININ KİRA YARDIMI TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İŞYERİ KİRACISININ KİRA YARDIMI TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ...184

16 XVI - VII - KENTSEL DO NÜŞÜMLE İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK HUKUK MEVZUATINDA YER ALAN HÜKÜMLER SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİHLİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ TARİHLİ 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TARİHLİ KAMUNUN MÜLKİYETİNDE VEYA KULLANIMINDA OLAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İLÂN EDİLMESİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ TARİHLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN, RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İLİŞKİN OLARAK VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA GÖNDERDİĞİ GENELGE TARİHLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN, KİRA YARDIMI BAŞVURULARINA İLİŞKİN OLARAK VALİLİK VE İDAREYE GÖNDERDİĞİ GENELGE...274

17 XVII TARİHLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN, RİSKLİ YAPILARIN YIKTIRILMASI SÜRECİ VE TAKİBİNE İLİŞKİN OLARAK VALİLİK VE İDAREYE GÖNDERDİĞİ GENELGE TARİHLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN, RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN OLARAK VALİLİK VE İDAREYE GÖNDERDİĞİ GENELGE...281

18

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER Prof. Dr. Gürsel Öngören KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU Yerleşim bölgelerinin mevcut durumunun korunması, iyileştirilmesi

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 2008 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu denetleme raporu sonrasında, kuruluş ve görevleri KHK ile

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı