Allah, kendi kendini hamd, tenzih ve tesbih eder mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allah, kendi kendini hamd, tenzih ve tesbih eder mi?"

Transkript

1 1

2 İçindekiler Allah, kendi kendini hamd, tenzih ve tesbih eder mi?... 3 Okulda kız erkek karışık satranç turnuvası yapılması caiz olur mu?... 4 Disko gibi yerlerde Bodyguart'lık yaparak kazanılan para ile hayır yapılır mı?... 4 Kuran'da kaderin ve ruhani varlıkların ispatı yapılmış mıdır?... 5 Biz Medine ve civarına gider, tek köpek bırakmaz, hepsini öldürürdük. Hakkat biz, çölden gelmiş kadına refakat eden arkadaş köpeği bile öldürürdük. (Buhâri, Bed'ü'l-Halk 14) hadisini açıklar mısınız?... 7 Mesnevide vav harfine bazı anlamlar yüklenmiş bu tür anlamlar yüklemek doğru mudur? Vav harfini kolye olarak kullanmak caiz midir? Başkasında alacağı olan kişi elinde kurban için yeterli para yoksa nasıl hareket eder? Osmanlı padişahlarından III. Mehmed ve III. Murad zamanındaki kardeş katlinden bahseder misiniz? Akıl, kalp, vicdan, şuur, irade, idrak, ruh ve nefis gibi latifeleri ve işlevleri nelerdir? Peygamberimize her gün on salavat getiren, cennete uçarak mı gider?

3 Allah, kendi kendini hamd, tenzih ve tesbih eder mi? - Sitemizdeki ifade şöyledir: Cenâb-ı Hak ezelde, kendi Zâtını, ulûhiyyetine mahsus izzet ve azametini, cemâl ve kemâlini bizzat müşahede ediyordu. Kudsî Zâtını ulûhiyetinin şanına uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyordu. - Allah ın kendi kendini hamdettiğini, tenzih ettiğini ve tesbih ettiğini Kur an dan öğreniyoruz: a) Kur an ın ilk suresi Alemlerin rabbi olan Allah a hamdolsun diye başlamıştır. Burada her şeyden önce Allah kendi kendine hamd etmektedir. Keza, Enam, Kehf, Sebe ve Fatır sureleri de hamd ayetiyle başlamaktadır. Ayrıca bir çok ayette de Allah kendine hamd etmektedir. - Hamdin önemli iki manası var: Biri, mutlak manada övmek, kemal ve cemali medh-u sena etmektir. Diğeri ise, şükrü örfi adını alır ve bir nimetin karşılığında yapılır. Allah ın kendine hamdetmesi birinci mana itibariyledir. Bunun manası, elbette Allah ın her gün -söz gelişi- bin defa elhamdulillah diyerek kendine hemdetmesi demek değildir. Bunun anlamı: Allah ın Zat-ı akdesinin müşahede ettiği cemal sıfatlarını güzelliklerinin her türlü hamd-u sena ve övgüye layık olduğunu görmesi ve bilmesidir. b) Allah ın Zat-ı akdesinin celal, cemal ve kemal sıfatlarının eşsiz mükemmel, her türlü kusurdan münezzeh olduğunu görüyordu ve onları (bizim gibi sayı olarak değil, ilmi teveccühüyle, tahsiniyle, takdiriyle), hamd ediyor,tenzih ediyor ve tesbih ediyordu. - Yani, Mevla her şeyden önce kendi kemalatını kendisi takdir ediyor ve mükemmelliklerini temaşa ediyordu. Onun bu ezeli ilmi, temaşası, takdir ve tahisini bir nevi tesbih-tenzih, tahmid, tekbir ve tehlil manasına geliyor. - Kur an Allah ın ezeli kelamıdır. Kur an da bu tesbih-tenzih, tahmid, tekbir ve tehlilin varlığı, onların ezelde Zat-ı uluhiyet tarafından kendine layık, şeklini bilmediğimiz bir manada yapıyor olduğunun delilidir. c) Haşir suresinin son üç ayetinde(22-24) Allah tan başka ilah olmadığına vurgu yapılarak, tevhid ve tehlilin yapıldığı, Rahman, Rahim, Kuddus, Mütekebbir ve diğer bazı isimlere yer verilmesiyle, Allah ın celal ve cemal sıfatlarına işaret edilerek tahmid ve tenzihe yer verildiği, Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir mealindeki cümleyle de tesbih ve tenzihe vurgu yapıldığını görüyoruz. Bütün bunları Allah kendi kendine yapıyor. d) Bir hâdis-i şerifte Hz. Peygamber(asm) "Ben seni hakkıyla medh-u sena edemem. Sen kendini medh-u sena ettiğin gibisin" diyerek imanını ve kulluk şuurunu seslendirmiştir. (Ebu Davud, Salat 340; Tirmizi, Da'avat 123; Nesai, Kıyamu'l-Leyl 51) Hz. Peygamber(asm) in bu ifadesinden de Allah ın kendini medh-u sena ettiğini öğreniyoruz. Bizim medh-u sena diye tercüme ettiğimiz ve hadiste Sena olarak geçen kelime, selbi ve subuti her türlü senayı ihtiva etmektedir. Yani bu kelimenin muhtevasında hem hamd hem medih, hem tesbih hem tenzih hem tevhid vardır. Çünkü, Allah ın gerçek hamd-u senası ancak bunlarla olur. 3

4 e) Allah kendine taktığı isimlerini en güzel isimler; el-esmau l-hüsna olarak nitelemesi, onun kendini tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil ettiği anlamına gelir O dur Allah, O ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O nundur (Ta-Ha, 20/8) mealindeki ayette bu gerçeği görmek mümkündür. - Allah ın kendini onlarla takdim ettiği isim ve sıfatlarının hepsinin en güzel, en mükemmel manalar ihtiva etmesi ve bunların hapsinin ezeli olması da, Allah ın ezelde kendini hamdettiği, medh-u sena ettiği, tesbih ve tenzih ettiğinin göstergesidir. Zira bunlar, Zat-ı Akdesin kendisi için ezelde kullandığı isim ve sıfatlardır. Konuyu sadece bu ezeli isim ve sıfatlar penceresinden değerlendirsek bile, Allah ın ezelde kendini tesbih, tenzih, tekbir, tehlil ve tahmid ettiğini söyleyebiliriz. Okulda kız erkek karışık satranç turnuvası yapılması caiz olur mu? Kızlarla erkeklerin satranç oynamaları ortada zaruret yok iken ihtilat (birlikte olmak) hükmündedir ve caiz değildir. Disko gibi yerlerde Bodyguart'lık yaparak kazanılan para ile hayır yapılır mı? Toto, loto, meyhane, kumarhane, bayan kuaförü ve şarap fabrikası gibi yerlerde çalışmak caiz değildir, kazanılan para da helal olmaz. Haram yollarla kazanılan paraları, kişi kendisi yoksulsa kullanabilir, Değilse, bir hayır beklemeden, yoksullara veya hayır kurumlarına verir. 4

5 Kuran'da kaderin ve ruhani varlıkların ispatı yapılmış mıdır? a) Kur an da kader konusu değişik ayetlerde işlenmiştir: Muhakkak ki Biz her şeyi bir kaderle, bir ölçü ile yarattık (Kamer, 54/49), Her ümmet için belirlenmiş bir müddet vardır. Vâdeleri gelince ne bir an geri bırakabilir, ne de bir an öne alabilirler. (Araf, 7/34) mealindeki ayetlerde her şeyin önceden takdir edildiğini göstermektedir. Kader Allah ın ezeli ilminin bir nevidir. Bir şeyin nasıl olduğu, olacağı hususunun bilinmesi sonsuz ilmin olmazsa olmaz şartıdır. Allah ın her şeyi yaratmadan önce kendi ezeli ilminde (tabir caizse) tasarladı, yani nasıl, ne zaman, ne biçimde olacağını takdir etti, her şeyin muayyen miktarını belirledi. Allah, dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap O nun yanındadır. (Rad, 13/39) Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar elbette Allah a pek kolaydır (Fatır, 35/11) mealindeki ayette ve O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra (Levh-i mahfuzda yazılan ve değişikliği kabul eden) bir ecel/bir ömür süresi tayin edendir. Bir de O nun nezdinde (onun değişmez ilminde) muayyen bir ecel vardır (Enam, 6/2) mealindeki ayette bu iki ecel türüne de işaret edilmiştir. Bu konuda tefsircilerin değişik yorumları vardır. Biz bu görüşü tercih ettik. (bk. Alusî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri) - Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra da o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz işte böyle takdir ettik. Ne güzel takdir ederiz Biz (Murselat, 77/20-23) mealindeki ayetlerde insanın anne rahmindeki yaratılışı ve orada duruşunun daha önce kaderle takdir edildiği açıkça vurgulanmıştır. - Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz (Hicr, 9/21) mealindeki ayette her şeyin hazinelerinin anahtarının Allah ın elinde olduğu vurgulanarak, her şeyin Allah ın sonsuz ilminde belli bir kaderle takdir edildiğine işaret edilmiştir. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz mealindeki ifadesinde ise kadere açıkça vurgu yapılmıştır. Mesela, yağmur hazinesi Allah ın sonsuz ilminin dairesindedir ve onun katındadır. Ancak onun yıllık, aylık, günlük miktarını ilahî kader tespit etmiştir. Mesela, ruhların sayısı Allah ın sonsuz ilminde vardır. Bu hazine/yani bu ruhani alemdeki topluluk, ne zamanda ne kadarı cesetlere indirilir, o Allah ın hikmetli kaderiyle takdir edilmiştir. Mesela, bu yıl insanlara, fertlere, toplumlara ne kadar iyilik veya ne kadar bela ve musibet gelir; bunların hazinesi Allah ın sonsuz ilminde bellidir. Ancak bunların yıllık, aylık, günlük miktarı, ezeli ilimde takdir edilen miktara göredir. - Kaderle ilgili bilgiler sitemizde oldukça geniş ve değişik sorulara cevap olarak, değişik boyutuyla yer almaktadır. Tekrar etmeye gerek yoktur; oralara bakılabilir. b) Kur an da cin, melek gibi ruhanilerden açıkça söz edilmiştir: 5

6 - Kur an da CİN adında bir sure vardır. - Allah insanları kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinleri ise hâlis/saf ateşten yarattı (Rahman,55/14-15) ayetlerinde insanlar gibi cinlerin de yaratıldığından açıkça söz edilmiştir. - Meleklerle ilgili pek çok ayet vardır. Birisinin meali şöyledir: O gece Rab lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner (Kadir, 97/4) mealindeki ayette meleklerin yanında ruhanilerden de bahsedilmiştir. Ayette geçen Ruh un daha çok Cebrail olduğu belirtilmiş olmakla beraber, bazı alimlere göre, bu meleklerden farklı ruhani alemin bir varlığı olan ve Ruh denilen özel bir varlık/topluluktur. (krş. Maverdi, Razî, ilgili ayetin tefsiri) - İnsan ruhunun varlığı ise bir çok ayette söz konusudur: Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı. Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden, menîden üretti. Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona (yarattığı) ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz (Secde, 32/7-9) mealindeki ayetlerde insanın ruhundan, dolayısıyla âlem-i ervahın varlığından söz edilmiştir. - Bir de sana rûh hakkında soru sorarlar. De ki: Rûh Rabbimin emrindedir, O nun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir. (İsra, 17/85) mealindeki ayette de açıkça ruhtan söz edilmiş ve mahiyetinin insanlar tarafından bilinemeyeceğine vurgu yapılmıştır. - Allah, insanların ruhlarını ölümleri sırasında, ölmeyenlerin ruhlarını ise uykuları sırasında alır. Hakkında ölüm hükmü verdiği rûhu tutar, vermediği rûhu ise belirli bir süreye kadar salıverir. Muhakkak ki bunda, düşünen kimseler için alacak ibretler vardır (Zümer, 39/42) mealindeki ayette ruhun cismani olmadığını, bir kanun-u emri olduğunu, ölüm esnasında dünyada geri dönmemek üzere alınacağını, uykuda ise, uykusu süresince alıkonup daha sonra -belli bir süreye kadar/eceli gelinceye kadar- salıverileceğine, dolayısıyla ruhun bağımsız bir varlık olup ölümle yok olmayacağına, Allah ın ibka etmesiyle baki kalacağına işaret edilmiştir. 6

7 Biz Medine ve civarına gider, tek köpek bırakmaz, hepsini öldürürdük. Hakkat biz, çölden gelmiş kadına refakat eden arkadaş köpeği bile öldürürdük. (Buhâri, Bed'ü'l-Halk 14) hadisini açıklar mısınız? (3480)- İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden her gün iki kıratlık eksilme olur." (Sâlim derki: "Ebû Hüreyre (bu hadisi rivayet ederken): "...Veya ziraat köpeği" derdi,) çünkü o ziraat sahibi idi." [Buhârî, Sayd 6; Müslim, Müsâkât 50, (1574); Muvatta, İsti'zân 12, (2, 969); Tirmizî, Ahkâm 4, (1487); Nesâî, Sayd (7, ).] (3481)- Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sürü veya av veya ziraat köpeği dışında bir köpek besleyen kimsenin ecrinden her gün bir kırat eksilir." [Buhârî, Hars 3, Bed'ü'l-Halk 14; Müslim, Müsâkât 58, (1579); Ebû Dâvud, Sayd 1, (2844); Tirmizî, Ahkâm 4, (1490); Nesâî, Sayd 14, (7, 188, 189).] Hadislerin açıklaması: 1- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) köpeklerle ilgili olarak bir çok beyânlarda bulunmuştur. Burada o hadislerden sâdece iki tanesi yer almaktadır. Bu iki hadis, köpek beslemeyi birkaç istisna dışında yasaklamaktadır. Bu istisnalar koyun köpeği, av köpeği ve ekin köpeğidir. Köpekle ilgili hadislerden birkaçını kaydediyoruz: "İbnu Ömer anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) köpeklerin öldürülmesini emir buyurdu ve Medine civarına da köpeklerin öldürülmesi için haber gönderdi." Yine İbnu Ömer der ki: "...Biz de Medine ve etrafına dağılarak öldürmedik köpek bırakmadık. Hatta çöl halkından bir kadına refakat eden köpeğini dahi öldürdük." Hz. Câbir anlatıyor: "Resûlullah bize köpekleri öldürmeyi emir buyurdu. Hatta kadın, köpeği ile çölden gelirdi de biz o köpeği bile öldürürdük. Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) köpekleri öldürmeyi yasakladı ve: "Halis siyahını, iki noktalısını öldürmeye bakın, çünkü o şeytandır" buyurdu." "Abdullah İbnu Mugaffel anlatıyor: "Resûlullah buyurdu ki: "Eğer köpek, ümmetlerden bir ümmet olmasaydı hepsinin öldürülmesini emrederdim. Öyleyse onların siyah olanlarını öldürün." 2- Köpek besleyenin ecrinden bazı rivayetlerde bir, bazı rivayetlerde iki kîrat eksilme olacağı belirtilmiştir. Kîrat nedir? Lügatte beş arpa ağırlığı veya yarım dânik ve bir şeyin yirmidörtte biri gibi ma'nâlara gelir. Burada kesin bir miktar aramak gerekmez, "Allah'ın bildiği bir miktar" olarak anlamanın uygun olacağı belirtilmiştir. Yani köpek besleyen bir kimsenin her gün sevabından bir cüzü eksilecektir. Bu eksilmenin sebebi, "meleklerin köpeğin olduğu yere girmemesi" ile izah edilmiştir. Bazı âlimler: "Köpek başkalarını rahatsız ettiği için" demiştir. köpeğin necaset yemesi, pis koku yayması, bazılarının şeytan olması, kaplara ağzını sokması gibi başka sebepler de zikredilmiştir. Ancak burada Resûlullah'ın koyduğu bir yasağın işlenmesi vardır. 7

8 Zamanımızda köpek beslemenin çevre kirliliğinden, insanları meşgul ederek zamanlarını öldürmeye, insanların insanlarla olan beşerî münasebetlerini azaltmaya varıncaya kadar saymakla bitmeyen yeni mahzurları ortaya çıkmıştır. Şu halde yasağı mülâhaza ederken bunların hepsini göz önüne almak gerekir. Âlimler, bazı rivayetlerde "bir," bazı rivayetlerde "iki kîrat"lık eksilmeden bahsedilmiş olmasını da dikkate alarak bunun sebebini belirtmeye çalışırlar: "Az eziyet (veya zarar) veren, fazla eziyet (veya zarar) veren köpeğe göre değişir" demişlerdir. Resûlullah'ın bu beyanlara, farklı zamanlarda yer vermiş olması da muhtemeldir. Söz gelimi evvela bir kîrat eksilmeden bahsedilmiş, sonra yasağın şiddeti artırılarak zararın iki kîrat olduğu söylenmiş olabilir. 3- ULEMÂNIN HÜKMÜ: Şâfiîlerden Nevevî'ye göre "İhtiyaç yokken köpek beslemek haramdır. Av, ziraat ve çoban için köpek beslemek caizdir. Ev ve sokakların korunması için köpek beslemek hususunda iki noktai nazar var: Birine göre caizdir, diğerine göre değil. Esahh olan görüş şudur: Madem ki, hadislerde üç maksadla köpek beslemeye izin verilmiştir. Buna kıyasla sahih bir ihtiyaç olursa başka maslahatlar içinde beslenebilir." Hanefîlerden İbnu'l-Hümâm, "av, çoban ve ziraat maksadlarıyla köpek beslemek bi'l-icmâ caiz ise de hırsız veya düşman korkusu olmadan (sırf zevk, moda olsun diye) köpek beslemenin câiz olmadığını" belirtir ve eve sokulmaması gerektiğini söyler. Mâlikîler, bu meselede biraz daha yumuşak davranırlar. Onlar, belirtilen maksadlarla beslenen köpeklerin temiz olduğuna da hükmederler. Ancak diğer mezhep mensupları bu görüşü, köpeğin su içtiği kabın yedi kere yıkanmasını emreden hadise aykırı bularak tenkid ederler. 4- ÇEVRE TEMİZLİGİ VE KÖPEK: Bilhassa sosyetik muhitlerde olmak üzere Batı'ya özenti şeklinde köpek besleme merakı memleketimizde yaygınlık kazanma vetîresine girmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) İslâm diyarlarının böyle bir musibetle karşılaşacağını önceden görerek, bu meseleye ayrı bir ehemmiyet atfetmiş, köpek besleme işini müstakillen ele alıp uyarmış ve yasaklamanın fiilî örneğini vermiştir. Öyle ise, her müslüman bu konuda sağlıklı bir bilgi ve net bir kanaat sahibi olmalıdır.bu maksadla, hem köpek konusunda buraya kadar kaydedilenleri özetlemek, hemde İslam'ın koyduğu köpek besleme yasağının çevre temizliği açısından ehemmiyetini tebârüz ettirmek için, bu maksadla kaleme alınmış bir tahlilimizi aynen sunuyoruz: "Çevre ve yolların temizliğinden bahsederken, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın köpek beslemekle ilgili olarak koyduğu bir yasaktan bahsetmemiz gerekmektedir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Medine devrinde köpek beslemeyi yasaklar ve şöyle der: "Kim bir köpek beslerse, her gün amelinden bir kîrat eksilir. Çoban, tarla veya av köpeği bundan hariçtir." Tarla köpeğinin istisnâya dahil edilmesi bütün rivayetlerde mevcut değildir ve hatta sahâbe arasında münâkaşalıdır. Köpek mevzuunda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu yasaklama ile yetinmez, bizzat öldürülmelerini de emreder. Öldürme emrinden çoban ve av köpeğini hariç tutar. Rivayetler, bu maksadla Medine sokaklarına ve yakın çevresine hususî vazifelilerin çıkarıldığını ve şehrin birara tek köpek kalmayacak şekilde temizlendiğini tasrih eder. Hz. Câbir'in bir açıklaması, emrin ilk çıktığı sıralarda çölden Medine'ye gelen kimsesiz kadınlara refakat eden köpeklerin bile öldürüldüğünü, ancak, sonradan bunun yasaklandığını belirtir. 8

9 Âmâ olan Ümmü Mektum'un rehberliğinden istifade ettiği köpeğinin öldürülmemesi için yaptığı müracaat, önce müsbet karşılanır ise de, sonradan onun köpeği de öldürülür. Her hâl ü kârda istisna kılınanları belirtirken bile, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın: "Eğer köpekler, ümmetlerden bir ümmet olmasaydı hepsinin öldürülmesini emrederdim" demiş olması, onun bu mevzudaki azmini ve kararlılığını göstermeye yeterlidir. Fazla teferruata girmeden şunu da ilave edeceğiz: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), köpeğin necisliği hususunda da ısrar eder. Öyle ki, köpeğin herhangi bir kaba değmesi halinde, kabın yedi ayrı su ile iyice yıkanıp, sonunda da toprakla ovulmadan temiz addedilemeyeceğini belirtir. Buradan hareket eden fakihler köpeğin salyasından, herhangi bir kuyuya tek damla dahi düşecek olsa kuyunun pis addedilmesi gerektiği, binaenaleyh bu kuyunun kullanılabilmesi için, suyunun tamamen boşaltılması icab ettiği hükmünü getirirler. Köpekten uzak durulmasının ehemmiyetini tebârüz ettirmek için, Resûlullah, köpeğin bulunduğu eve (rahmet) meleklerinin girmeyeceğini de belirtmiştir. Bazı rivayetlerde belirtildiğine göre, Resûlullah'tan habersiz eve giren köpek sebebiyle vahiy kesilmiş, bilâhare Cebrâil aleyhisselâm, "Evinde köpek var, köpek bulunan eve giremem" diye açıklamıştır. Yeri gelmişken küçük bir istitradla, bu yasağın çevre temizliği açısından arzettiği ehemmiyete dikkat çekmek istiyoruz. Böyle bir yasağın bulunmaması sebebiyle, zevk için köpek besleme geleneğini yürüten Avrupalılar, bilhassa büyük şehirlerde, köpek pisliği yüzünden ciddî şekilde rahatsızdırlar. Köpek besleme âdetinin bulunmadığı bir Doğulu turist, bir Batı merkezine geldiği zaman en ziyâde köpek pisliğinden mutazarrır olur ve ilk dikkatini çeken şeylerden biri bu olur. Nitekim bir gazete haberi, Batılı mühim merkezlerden biri olan Paris'in kaldırımlarına, köpeklerin günde 20 ton pislik bıraktığını, bunu temizletmek için, belediyenin yılda 20 milyon frank (680 milyon Türk lirası) para harcadığını yazıyor. Acaba Fransa, dünyayı sömüren bir devlet vasfını kaybederek, sırf kaldırım temizliğine bu kadar para harcamayacak duruma düşse veya şark memleketlerinde olduğu gibi, belediyecilikte ve beledî hizmetlerde yeterince teşkîlatlanamamış bir durumda olsa, Paris'e kokudan girilebilir mi? Bir başka deyişle, günün birinde bu moda, Doğunun büyük şehirlerinde de (meselâ İstanbul veya Ankara'da) aynı ölçüde yaygınlaşsa, buralar acaba ne hâle gelir?" (Bk. Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi, ÜÇÜNCÜ FASIL: KÖPEKLER HAKKINDA) İlave bilgi için tıklayınız: Hadislerde geçen "Tüm köpeklerin öldürülmesi" olayını anlamakta zorlanıyorum. Karıncayı bile incitmeyen Peygamber Efendimiz böyle bir emri nasıl verir? Hadis belirtmişsiniz, ne kadar sahihtir bu hadisler? 9

10 Mesnevide vav harfine bazı anlamlar yüklenmiş bu tür anlamlar yüklemek doğru mudur? Vav harfini kolye olarak kullanmak caiz midir? İslâm düşüncesinin sembolik hikâye birikiminin zenginliği göz kamaştırıcı niteliktedir. Felsefî düşüncede İbn Sînâ ve İbn Tufeyl gibi düşünürler sayesinde ivme kazanan sembolik hikâye kullanımına, İslâm düşüncesinin önemli bir yönünü oluşturan tasavvufî düşünce de bîgâne kalmamış, hatta Senâî ve Attâr gibi sûfîler sâyesinde bu kullanım çok daha ileri noktalara taşınmıştır. Mevlânâ da bu geleneği, kendi özgün çizgisi içerisinde sürdüren büyük bir sûfî düşünür örneğidir. (Doç. Dr. Zafer Erginli, Hayatı Sembollere Yüklemek: Bir Mesnevî Hikâyesinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine, Milel ve Nihal, s ) Vav harfi tasavvufi çevrede edebi, saygıyı, tevazuyu ve kul gibi boyun eğmeyi göstermesi bakımından kulluğun nişanı gibi kullanılagelmiştir, bu yüzden de Mevlana ve aşk en önemlisi Allah sevgisini yaşayanlar tarafından bu nişanı taşımak bir nevi kulluğun göstergesi gibi kabul edilmiştir. Tamamen toplumsal bir anlam yükleme, sembolleştirmedir. Semboller, kutsal yerine konmadığı sürece vav harfini kolye olarak kullanmanın bir sakıncası yoktur. İlave bilgi için tıklayınız: Hat sanatında vav harfinin önemi nedir? Bursa gezisinde Ulu Camii'deki hat sanatlarını incelerken, vav harfinin öneminden bahsedildi. İslamiyet'te vav harfiyle Allah arasında ne gibi bir ilişki var veya bu harfin bu kadar önemi nedir? 10

11 Başkasında alacağı olan kişi elinde kurban için yeterli para yoksa nasıl hareket eder? Alacaklar üç kısımdır; 1. Kuvvetli Alacak; Bunlar, borç olarak verilen paralar ile ticaret mallarının bedeli olan alacaklardır. Bu alacaklar, borçlular tarafından ikrar edilirse veya borcu ispata yarayan kesin delil varsa, alacaklı her yıl kurbanını kesmesi gerekir. Kurban kesme şartlarını taşıdığı halde unutma, ihmal vb. sebeplerle kurban kesmeyen kimsenin, o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi (İbn Abidin, Reddu l-muhtar, VI/ , Merğinani, el-hidaye, IV, 73) ayrıca tevbe ve istiğfarda bulunması gerekir. 2. Orta Alacak; Ticaret için olmayan bir malın bedelinden olan alacaktır. Ev kirası borcu gibi. 3. Zayıf Alacak; bir malın bedeli karşılığı olmayan alacaktır. Kocanın karısına olan mehir borcu gibi. İkinci ve üçüncü kısım alacaklardan dolayı kurban kesmek gerekmez. 11

12 Osmanlı padişahlarından III. Mehmed ve III. Murad zamanındaki kardeş katlinden bahseder misiniz? III. Murâd'ın ve oğlu III. Mehmed'in masum kardeşlerini öldürmeleri, İslâm Hukuku açısından izah edilebilir mi? Hayır, edilemez. III. Murad, çevresinin de etkisiyle ve "siyâseten katl" esasına dayandırarak beş kardeşini idama mahkûm ettirmiştir. Bu idam hadiseleri, had cezası mahiyetinde değillerdir. Fıkıh kitaplarında tasvir edilen "siyâseten katl" kategorisine girdiği de şüphelidir. Girse de, mevhum mazarratı nazara alan çok zayıf bir görüşe dayanmaktadır. III. Mehmed, bu konuda en pervasız ve şer'î hükümlere aykırı davranandır, denilebilir. Zira elimizde kuvvetle muhtemel bir zararın olduğuna dair kesin bilgi bulunmamakla beraber, "siyâseten katl" müessesesinin suistimal edildiği de bir vâkı'adır. Zira on dokuz tane erkek kardeşini ve basit jurnaller yüzünden kendi oğlunu (Şehzade Mahmûd), günahsız bir şekilde idam ettirmiştir. Bunun şer'î bir izahını yapmak mümkün değildir. Zira herhangi bir isyan söz konusu olmadığı gibi, fitne ve fesadın vukuu da tahakkuk safhasında değildir. Bu kısa izahtan sonra, şu soruyu cevaplandırmak gerekmektedir: Acaba bunlar, hiçbir şeye dayanmadan mı bu fiili işlemişlerdir? Hayır. Dayandıkları bazı esaslar vardır. Bunlardan birisi, zayıf da olsa, bazı İslâm Hukukçularının şu fetvalarıdır: "Nizâm-ı memleketin bozulmasına sebep olan, fitne ve fesada teşvik edenler, bu şenî' fiilleri bizzat işlemedikleri vakitlerde dahi, katl edilebileceklerine fetva verilmiştir. Ayrıca ulü'l-emre tanınan bu siyâset hakkının tatbiki için bil-fiil fesadın tahakkuku ve sebeb-i âdî olan şahsın filhakika şerir ve müttehem olması da şart değildir. Zira vukuundan evvel def'-i fesâd, vukuundan sonra ref'inden daha kolay olduğu müsellemdir. Bir bid'atçının bid'atının yayılacağından korkan dindar padişahın, kulları ondan korumak ve nizâm-ı âlem için, o mübtedi'i katl ve idam etmesi caizdir." Dede Efendi'nin çok zayıf fetvaları da esas alarak, kardeş katlinin sınırlarını genişlettiğinin biz de farkındayız. Zaten bazı kardeş katli olaylarının şartları gerçekleşmeden yapıldığını biz de kabul ediyoruz. Kısaca "bu hareketi tasvip etmek mümkün değildir" diyoruz. (Solakzâde, sh. 621; Peçevî, c. I, sh. 439, 504; Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. II, sh. 14 vd.; Dede Efendi, Siyâsetnâme, Tercüme, sh. 6, 25-28; Akman, Kardeş Katli, sh ) (bk. Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul , s. 169) 12

13 Akıl, kalp, vicdan, şuur, irade, idrak, ruh ve nefis gibi latifeleri ve işlevleri nelerdir? Bu soruya cevap vermek için bir kitap yazmak gerekir. İhayau l-ulum, Kimyau s-saade, Kûtu l-kulub, Müzekki n-nufus gibi eserlerden bu konuya bakılabilir. Bununla beraber kısaca şunları söyleyebiliriz: - İnsanın yapısı biri ruh, diğeri beden olmak üzere iki unsurdan meydana gelmiştir. İşin temelinde ruh vardır. Bünyenin diğer bütün maddi organları ve manevi latifeleri ruhun birer alet ve edevatı hükmündedir. Örneğin, göz penceresinde gören ruh olduğu gibi, akıl penceresinden bakan da ruhtur. - Kalb, aklı da içine alan bir mekanizmadır. Ancak, kuvve-i müdrike söz konusu olduğu zaman akıl; hissiyat söz konusu olduğu zaman kalb akla gelir. - İrade de ruhun bir mekanizmasıdır. Ruh olmazsa irade de olmaz. İnsan adeta nötr halde durduğu bir sırada, birden kalbine bir tasavvur gelir. Bunun ne olduğunu belirlemek için, idrak ortaya çıkar. Kuvve-i müfekkirenin analiz yapmasından sonra, söz konusu işin yapılmasının faydalı olacağı aklın onayına sunulur. Şuur ve idrakin de adresi olan aklın işi tasdik etmesinden sonra, işin yapılması için irade devreye girer. İradenin devreye girmesiyle kuvvet harekete geçer ve böylece bir eylem gerçekleşir veya teşebbüs safhasında kalır. - Nefis, emmare mertebesinde kör hissiyatın esiri olarak hareket ettiği için, çoğu zaman aklın kapsam alanı dışına çıkar ve zararlı şeyleri faydalı sanarak almaya gayret eder. Ancak, değişik hissiyatın ve kuvvelerin bir mekanizması olan nefis, tahkiki iman şuuruna erdiği zaman, artık kendine değil, iman ettiği rabbine güvenir ve onun emir ve yasaklarının hikmetiyle tatmin olur. Bu tatmin kendisini nefs-i mutmainne mertebesine çıkarmakla hakiki bir kulluk rotasına yerleşmiş olur. Mutmainne makamına çıktıktan sonra ayrıca hem ilhama mazhar olur, hem de güzel şeyleri sahibine ilham eder. Böylece hem mülhime hem mülheme vasıflarını kazanır. Bu itminan içinde olmakla artık rabbinin her şeyine razı olup Raziye mertebesine çıkar. Allah tan razı olmakla onun rızasını kazanıp nefs-i marziye makamına çıkar. - Ruhun dört havassı/özel cihazı vardır: "irade, zihin, his, lâtife-i Rabbaniye." Bunlar aynı zamanda vicdanın da dört unsurudur. Bunlardan her birinin -çok değişik görevleri olmakla beraber- asıl yaratılış gayelerine uygun birer görevi vardır. İradenin asıl gayesi, Allah a ibadet ve kulluk etmektir. Zihnin temel amacı, Allah ı tanımak, ona iman etmektir/mârifetullahtır. Hissin en büyük hedefi, Allah ı saymak, Allah ı sevmektir/muhabbetullahtır. Lâtife-i Rabbaniyenin esas maksadı, Allah ın tecellilerini görmek, cemalini müşahede etmektir. Takvâ denilen, ibadet-i kâmile denilen en mükemmel kulluk, bu dördünü tazammun eder/barındırır. Şeriat/İslam, bunları hem geliştirir, hem arındırıp duru hale getirir, hem bu gayetü'l-gàyâta/asıl gayenin zirvesine sevk eder. (bk. Nursi, Hutbe-i Şamiye, 136; Asar-ı Bediiye, 604) 13

14 Peygamberimize her gün on salavat getiren, cennete uçarak mı gider? - Sorudaki şekliyle kaynaklarda bir hadis rivayetine rastlayamadık. - Bir rivayete göre Efendimiz şöyle buyurdu: Cebrail bana şöyle dedi: Ya Muhammed! Senin ümmetinden kim sana salavat getirirse, Allah onun her bir salavatına mukabil ona on iyilik yazar, on günahını bağışlar, on derecesini yükseltir... Taberani nin rivayet ettiği bu hadisin senedinde meçhul iki ravi bulunduğu, geri kalanların ise sika olduğu belirtilmiştir. (bk. Mecmau z-zevaid, h. no:17286) İlave bilgi için tıklayınız: Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler nasıl anlaşılmalı? 14

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?

Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir? 1 İçindekiler Tecavüze uğramış kişi kürtaj yaptırması caiz midir?... 3 Anne karnındaki ikizlerden birinin, sakat kalma ve diğer çocuğun da sağlığını tehlikeye atma ihtimali olduğunda, kürtaj yapılabilir

Detaylı

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar? 1 İçindekiler Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?... 3 Hz. Peygamber (s.a.v) çok eşliliğin dörtle sınırlandırılmasından sonra aynı anda dörtten fazla kadınla evli bulunmuş

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız?

Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız? 1 İçindekiler Allah her şeyi önceden bildiğine göre, Biz bilene kadar sizi imtihan edeceğiz ayetini nasıl anlamalıyız?... 3 Hz. Safiye, neden üç ay iddet beklemeden evlenmiştir ve cariyenin iddeti neden

Detaylı

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA İRŞAD DERGİSİ YIIL::3 SAYII:: 23 OCAK ŞUBAT 2012 SAYIISII EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik Özet Kur an-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Kur'an Tefsiri sahasında otorite olan Prof. Dr. Suat Yıldırım

Detaylı

RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ

RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ 1 RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ -KAPSAMLI ÖZET ELEŞTİRİ- İBRAHİM YUSUF 2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: SAİD NURSÎ, NUR RİSALELERİ VE İLİM 7 Said Nursî'nin Tahsil Hayat 7 Uyulması Gereken Yazdırılmış Eser Kuran dır

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU Yayınları No: 71 ISBN 975-19 - 0637-7

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU Yayınları No: 71 ISBN 975-19 - 0637-7 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU Yayınları No: 71 ISBN 975-19 - 0637-7 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ II ANKARA Aralık 1992 Proje ye Yayın Sorumlusu

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

FİYATI: 5.00 YTL. Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 21 SAYI: 81 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/3

FİYATI: 5.00 YTL. Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 21 SAYI: 81 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/3 Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 21 SAYI: 81 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/3 FİYATI: 5.00 YTL Merdiven köhne olsa da Hak ışığı ayân, Gel, gel diyor herkese tüllenen her

Detaylı

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ İNSAN ve SIRLARI - 1 www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU , 9-24 TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU Ali TOKSARI Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi atoksari@erciyes.edu.tr Öz Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için

Detaylı

SEYYİD BURHÂNEDDİN TİRMİZÎ

SEYYİD BURHÂNEDDİN TİRMİZÎ MAÂRİF (Mevlâna'nın Hocası) SEYYİD BURHÂNEDDİN TİRMİZÎ Tercüme Ali Rıza KARABULUT ÖNSÖZ Bundan önceki eserlerimde olduğu gibi, Maârifin tercüme ve neşrini de muvaffak kılan yüce Rabbimize sayısız hamd

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ Arif COŞKUN selam.org selam@selam.org 10.2.2014 بسم اهلل الرمحن الرحيم Ruhî bir hastalığa müptela olan, cin çarpan, sihir yapılan, saa tutulan

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı