H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak. SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak. SAHĠH HADĠSĠ ġerġf"

Transkript

1 H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

2 2 H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A L L A L L A H U A L E Y H Ġ V E S E L L E M) FAYDUL KADĠR HADĠS ESERĠNDEN SEÇME SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

3 3 Aslı Arapça olan Camiüssağir hadisi şerif eserinin müellifi İslâm alimlerinden hadis hafızı Celâleddin Abdurrahman Essüyuti ye aittir. (rahimahullah) Hafız Essüyuti nin Eserindeki hadisi şeriflerin açıklamalarını yaparak Faydul kadir adını verdiği altı ciltlik eserin müellifi ise İslâm alimlerinden Abdurrauf Elmenavi dir. (rahimahullah) Allah (c.c.) onlardan razı olsun ve ilimlerinden istifade etmemizi nasip etsin Arapça aslının baskı tarihi 1972 Milâdi 1391 Hicri adet hadisi şerifi içeren altı ciltlik Faydul kadir hadisi şerif eserinden 700 adet seçme sahih hadislerden Türkçe ye çevirisini yapan İbrahim Beşer Bu kitaptaki bilgiler bütün İnsanların İstifadesi için hazırlanmıştır. Tanıtım amaçlı yazılar dahil orijinaline sadık kalmak Kaydıyla izin almaya gerek kalmadan kısmen veya tamamen çoğaltılabilir kopyalanabilir. 3. Baskı 0 (232) Kapak tasarım Bayram Aladağ Baskı tarihi : Nisan 2011 Baskı, cilt : FİLDİŞ OFSET MATBAACILIK REKLAMCILIK TİÇ. LTD. ŞTİ. 0 (232) Ve diğer bilgiler

4 4 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M ÖNSÖZ Alemleri yaratıp, var eden her Ģeyin rabbi olan yüce Allah a hamd ediyorum, sena ediyorum ve daima Ģükrediyorum. Selâtım ve selâmım ömrü boyunca insanlara, cenabı Allah ın kanunlarını ve hükümlerini tebliğ eden öğreten doğru yola davet eden peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v. in üzerine olsun. Ġslamiyet ten önce, Avrupa da Asya da, Afrika da, yeryüzünde varolan tüm insanlar, büyük bir ahlak çöküntüsü içinde yaģıyorlardı. Adalet, insan ve kadın haklarının olmadığı, cahiliyeti ve zulmü kendilerine ilke edinenler doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Örneğin; Bazı evli kadınlar baģkaları ile iliģkiyi övünç kaynağı olarak görüyorlardı. Bazı ülkelerde kardeģin kardeģ ile evlenmesi, kocası ölen kadının yaģamına son vermesi, kadınları zevk aleti olarak görmeleri, kız çocuklarını diri diri gömmeleri, her yerde içki ve fuhuģ rezaletinin had safhada olması, insanlar arasında sınıf farklılıkları olması, kölelerin, ve kadınların eģya gibi alınıp satılması, çok normal kabul ediliyordu. Güçlülerin hâkim olduğu hiçbir zaman yaģamak istemediğimiz büyük zulümler zinciri içinde karanlık bir dünya. Böylece Ġslamiyet öncesi emniyet ve huzurun olmadığı her yer kendi sefaleti ve vahģeti içinde bocalayıp duruyordu. Dünya bu kargaģa içinde iken Arap yarımadasında hem Hıristiyanların hem de Yahudilerin, (bizimde asıllarına inandığımız) kitaplarında Tevrat ta ve İncil de yazılı olan ahir zaman peygamberinin gelmesi bekleniliyor ve dünyanın içinde bulunduğu bu büyük zulümden kurtarılmasını ümit ediyorlardı. ĠĢte cihan muhatabı kurtarıcımız Hz. Muhammed s.a.v. rabiul evvel ayının 12. pazartesi gecesi 571 yılında Mekke de doğdu Ġslâm dininin tebliği için Allah (c.c.) tarafından dünyaya gönderildi. Mübarek ömrü boyunca da büyük mücadele vermiģler ve sıkıntılar çekmiģlerdir. Vahyin gelmesinden sonra Ġslamiyet in yeģermesinde ve yayılmasında, sahabeler ile birlikte müģriklere ve Ġslâm ın aleyhinde olanlara karģı savaģtan savaģa, zaferden zafere koģarak her konuda Allah ın izni ile baģarılı olmuģlardır.

5 5 Mekke de iniģi baģlayan, Medine de devam eden Kuranı kerim tamamlandıktan sonra bütün müminlerin kuranın ayetlerine, hükümlerine ve peygamber efendimiz s.a.v. in hadisi Ģeriflerine göre teamül etmeleri sonucu insanlığın sükûnet, emniyet ve huzura kavuģması sağlanmıģ, kadınların ve erkeklerin hak ve hukukları teminat altına alınmıģ ve müminlerin özgürce yaģamaları temin edilmiģtir. Âyeti kerimede Ģöyle buyurmaktadır; (Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip, güçlü, mantıklı, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.) (İbrahim süresi1.âyet) Ġnsanoğluna bağıģlanan bu Kuranı Kerimi müminler daha iyi anlayabilirler. Peygamber s.a.v. e inen Kuranı Kerimdeki bu değerli ayeti kerimeleri duyan sahabeler ve diğer dinlere mensup bazı âlimler ve rahipler Kuranı Kerimin ayetlerinden etkilenerek hemen iman etmiģlerdir. Âyeti kerimede; (Gözlerinden yaşlar boşanarak ey rabbim, bizde iman ettik, inandık. Bizi de şahitlerin arasına yaz dediler) (Maide sûresi 83. âyet) Bundan dolayı biz yüzyıllar boyunca Kuranı kerimdeki kompitürize edilmiģ yüksek hikmetli dengeye hiç eriģemedik, 2010 yılında bilgimiz yine yetmiyor. Yani insanoğlunun Ģimdi ve ileride ulaģacağı medeniyetler Kuranı Kerimi hiç aģamayacaktır. Peygamber s.a.v. Mekke halkı arasında Muhammedül emin (güvenilir Muhammed) sıfatını kazanmıģtır. Vahi indikten sonra ümmetini her konuda uyarmak amacıyla söylediği mübarek sözler, Hadisi Ģeriflerdir. Gerek veda hutbesini gerekse hadisi Ģerifleri bize aktaranlardan, ravilerden cenabı Allah razı olsun, Allah ım hepsine ahiret güzelliği versin ve hepimizi peygamber efendimiz s.a.v. e Cennette komģu eylesin. Sayın okuyucu; Hiçbir mazeretim olmadığı halde köģeme çekilerek bildiklerimle beraber ahirete intikâl etmek istemedim. Ġslâm dini konusunda ne biliyorsam sizlerle paylaģmak istedim. 6 ciltlik Faydul kadir hadis eserinden 700 kadar sahih hadisi Ģerifin Türkçe çevirisini, sizlere ve çocuklarınıza hediye ediyorum. Allah u tealâ nın izniyle okunursa ve uygulanırsa yararlı olacağına inanıyorum. Kitabımda. Varsa hatam lütfen bu yanlıģı bana bildiriniz.. Allah ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Saygılar, sevgiler kardeģiniz Ġbrahim beģer.

6 6 F Ġ H R Ġ S T KONULAR HADĠS SIRA NUMARASI ALLAH C.C. ĠTAAT VE ĠBADET: ALLAH C.C. BUĞZ ETTĠKLERĠ: ALLAH C.C. AFFI VE AZABI: ALLAH C.C. KULLARINI SINAMASI: ALLAH C.C. KULUNA YAKIN OLMASI: ALLAH C.C. RIZASI ĠÇĠN CĠHAD YAPMAK: ALLAH C.C. HER YÜZ YIDA BĠR ÜMMETĠNE YARDIMI: ALLAH C.C. KULLARINA VERDĠĞĠ ÖDÜL: ALLAH C.C. HERġEYĠ SUDAN YARATTI:.499 ALLAH C.C. KULUNA HĠDAYET VERMESĠ: ALLAH TAN C.C. BAġKA KĠMSE GAYBI BĠLEMEZ: ALLAH C.C. KULLARINA FATĠHA SÛRESĠNĠN ġöyle AÇIKLIYOR: ALLAH C.C. VE NEBĠLERĠN LÂNETLEDĠKLERĠ: ALLAH IN C.C. KULLARINI AFFETMESĠ: ALLAH C.C. HAKKIYLA UTANMAK: ALLAH C.C. ĠÇĠN DÜNYA DEĞERLĠ OLSAYDI KÂFĠRE BĠR BARDAK SU ĠÇĠRTMEZDĠ: ALLAH C.C. EMRĠNĠ DUYURAN MÜMĠNE ĠTAAT ET:. 134 ALLAH C.C. ġġrk KOġMA: ALLAH C.C. SIĞINMAK VE 99 ĠSMĠNĠ EZBERLEMEK: ALLAH C.C. AHĠRETTE GÖRMEK: ALLAH C.C. DUA ETMEK: ALLAH C.C. TOPLU HALDE YAPILAN DUA KABUL OLUR: 571 ALLAH C.C. SEVDĠĞĠ MÜMĠNLER, DUALAR VE SÖZLER: ALLAH C.C. ZĠKREDĠLEN EVDEKĠ FAZĠLET: ALLAH C.C. MÜMĠNE ATEġĠ HARAM KILMASI:. 620 PEYGAMBER (S.A.V) BEDEN YAPISI VE ġeklġ: PEYGAMBER (S.A.V) DUALARI, HAL VE HAREKETLERĠ, DAVRANIġ BĠÇĠMLERĠ: PEYGAMBER (S.A.V) VE DĠĞER NEBĠLERE SALAVAT GETĠRMEK VE VESĠLE DUASI: PEYGAMBER (S.A.V) CENNETĠN KAPISINI ĠLK AÇAN OLACAK: PEYGAMBER (S.A.V) VAHĠY GELDĠĞĠNDEKĠ ORTAM:..508 PEYGAMBER (S.A.V) ÖNCEKĠ NEBĠLERE VERĠLMEYEN VERĠLDĠ: PEYGAMBER (S.A.V) MÜMĠNLERĠN VELĠSĠDĠR: PEYGAMBER (S.A.V) BANA CENNET VE CEHENNEM GÖSTERĠLDĠ: PEYGAMBER (S.A.V) MĠN ġefaatġ: PEYGAMBER (S.A.V) DEN SONRAKĠ ĠDARECĠLERE SAYGI: PEYGAMBER (S.A.V) CENNETTEKĠ HAVZI KEVSER: PEYGAMBER (S.A.V) KAMĠL MÜMĠN BENĠ AĠLESĠNDEN DAHA ÇOK SEVENDĠR: PEYGAMBER (S.A.V) BENĠ GÖRENLER VE GÖRMEYENLER ARASINDAKĠ FARK:.424

7 7 PEYGAMBER (S.A.V) Ġ RÜYADA GÖRMEK:. 616 PEYGAMBER (S.A.V). ĠN VEDA HUTBESĠ: Son sayfa KURANIN ġefaatġ VE KURAN OKUMAK: H.Z. ĠBRAHĠM A.S. MIN DUASI:.. 03 KURANIN ÂYETLERĠNE ġüphe ĠLA BAKMAK: H.Z. ADEMĠN, EN HAYIRLI BEġ EVLÂDI VE CENEZE NAMAZI: YUNUS A.S. BALIĞIN KARNINDE ĠKEN YAPTIĞI DUA:. 360 HZ. HASAN, HZ. HÜSEYĠN, HZ. FATIMA (R.A.) ANHA NIN CENNETTEKĠ KONUMLARI: DAVUD PEYGAMBER A.S.: ZEKERĠYA PEYGAMBER A.S.:. 489 HZ. NUH A.S. ÜÇ ÇOCUĞU: HZ. AĠġE (R.A) ANHA VE HZ. EBU BEKĠR (R.A): : HZ. ÖMER: CEBRAĠL VE MĠKÂĠL A.S :. 262 * * * * * * * * * * * * * * * * ALTIN VE ĠPEK KADINLARA HELÂL ERKEKLERE HARAM: ALEMĠN HAYIRLI KADINLARI: ADEMOĞLUNUN MUTLU VE MUTSUZ YAġAM: AFFETMEK VE EDĠLMEK: ANNE BABA RIZASINI ALMAK VE ĠTAAT ETMEK: AMELLER NĠYETE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLĠR:.. 01 ADALET:. 109 ADAM ÖLDÜRMEK: AHLÂKI TEMĠZ OLAN: AKRABA ZĠYARETĠ VE ĠLĠġKĠLERĠ: ARABI ÜÇ ġey ĠÇĠN SEVMEK: ARġIN HAZĠNESĠ VE GÖLGESĠ: ALIġVERĠġTE KOLAYLIK GÖSTERMEK VE YEMĠN ETMEMEK: AĞAÇ DĠKMEK VE YEġĠLLĠK YETĠġTĠRMENĠN FAZĠLETĠ: ABDESTĠ DÜZGÜN ALMAK: ABDESTSĠZ NAMAZ KILINMAZ, BESMELESĠZ ABDEST OLMAZ: ALĠM ĠLE ABĠD ARASĠNDAKĠ FARK: ATEġ GÖRMEYECEK GÖZLER: BĠR YIL ORUÇ TUTMUġ GĠBĠ OLMAK ĠÇĠN: BAZI NAMAZ SURELERĠNĠN DEĞERĠ: BAZI ĠBADETLER ÖNCEKĠ GÜNAHLARI YOK EDER: BEREKET VE KAZANÇ:. 144 BEYAZ KEFEN:. 441 BIYIĞI KISALT SAKALI BIRAK: BĠZĠM KULLANDIĞIMIZ ATEġ:..266 CAMĠ VE KALICI HAYIR YAPMAK: CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜ GUSÜL ABDESTĠ ALMAK: CUMA GÜNÜ ĠÇĠNDE ÇOK DEĞERLĠ BĠR ZAMAN DĠLĠMĠ: 467 CENNET VE CENNETE GĠRMEK:

8 8 CENNETTE YÜRÜMEK: CNNET VE CENNETĠN DÖRT HANIMEFENDĠSĠ: CENNET VE CEHENNEMDEN KULLARIN YAPTIKLARI DUAYA YANITI:. 617 CENNET KADINI EĞER YERYÜZÜNE ĠNMĠġ OLSAYDI: CENNETTE OLANLAR VE DERECE YÜKSELMESĠ: CEHENNEM VE AZABI: CĠMRĠLĠK: ÇALINTI MAL: ÇOÇUKLARIN VE BÜYÜKLERĠN GECE DIġARI ÇIKMASI: DECCALIN GÖZÜ KOR VE SĠLĠKTĠR:. 363 DEĞERĠ OLAN HARCAMA GĠYĠMĠNE BĠNEĞĠNE VE EVĠNE: DEĞERLĠ ZĠKĠR: DEVE VE ĠNEK SÜTÜNÜN DEĞERĠ: DOĞRU SÖZ: DĠLĠNĠ VE NAMUSUNU KORU: 35 DĠNĠNĠZĠ ZORLAġTIRMAYIN KOLAYLAġTIRIN: DĠġ TEMĠZLĠĞĠ: DĠZĠN ÜZERĠ MAHREMDĠR: 458 DÖVME YAPMAK VA YAPTIRMAK : DUALARIN EFENDĠSĠ: DÜNYA MÜMĠNĠN TUTUK EVĠ KAFĠRĠN CENNETĠ: DÜNYADAKĠ CENNET NEHĠRLERĠ: DÜNYA ĠLE AHĠRET ARASINDAKĠ ZAMAN FARKI: EHĠL VE DOĞRU YÖNETĠMĠN YANINDA OL: 677 EKMEĞE HÜRMET: 176 ELĠNDEN DĠLĠNDEN ZARAR GÖRMEYEN: 656 EMANETE ĠHANET ETMEK: EN HAYIRLINIZ AHĠRETĠNĠ VE DÜNYASINI TERK ETMEYENDĠR:. 353 ERKEĞĠN KADININI YATAĞA ÇAĞIRMASI: 76 ERKEĞĠN GÜZELLĠĞĠ: ESNEMEYĠ GERĠ ÇEVĠRMEYE ÇALIġ: ESTAĞFĠRULLAH DĠYENĠN RIZKI BOL OLUR: EġLERĠN YATAK HAYATI: EVĠNDE HURMASI OLANIN KARNI AÇ KALMAZ: FAĠZ: FUHUġ VE FUHUġA TEġVĠK EDENĠN DURUMU: 225 GECE YATMADAN ÖNCE OKUNAN SÛRELER: GĠYĠNĠK ÇIPLAK, BAġI TOPUZLU KADINLARI ġġmdġ ARANIZDA GÖREMĠYORUM:.403 GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ VARLIKLARI YAPANIN CEZASI: GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ HEYKEL VE RESĠM ASILI EVE MELEKLER GĠRMEZ:.233 GÖZE GELMEK HAKTIR: GURBETTE ÖLÜM:...48 GÜNAH ĠġLEMEK VE GÜNAHLARIN BÜYÜĞÜ: GÜNEġĠN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN: GÜNEġ VE AY TUTULMASI: GÜMÜġ VE ALTIN KAP:. 227 GÜZEL AHLÂK:

9 HAC VE UMREYĠ KURALLARINA GÖRE YAPMAK: HADĠS OLMAYANI HADĠSMĠġ GĠBĠ GÖSTERMEK:. 636 HARAM OLAN HĠÇ BĠRġEY ĠLE TEDAVĠ OLUNMAZ: HAYIRLI OLAN VE KÖTÜ OLAN ĠNSAN: HACERULESVED CENNET TAġIDIR: 324 HAC VE HAC VAKTĠ ARAFATTA VE CUMA GÜNLERĠ ORUÇ TUTULMAZ: HAKĠMLERĠN KARARLARI: HAPġIRMAK: HARP DÜġMANI ALDATMAKTIR: HASTA VEYA AĞRIYAN YERĠNE SAĞ ELĠNĠ KOY VE ġu DUAYI OKU: HASTA ZĠYARETĠ VE MÜMĠNĠN HASTALIĞI: HAYVAN HAKKINI KORUMAK: HERKES ĠDÂRECĠDĠR ELĠNĠN ALTINDAKĠLERDEN SORUMLUDUR: HOROZ VE EġEK SESĠ: ĠSLAM DĠNĠ GARĠP GELDĠ GARĠP GĠDECEK: ĠFTAR AÇMAK:...61 ĠKĠNDĠ NAMAZININ FAZĠLETĠ: ĠKĠ KADIN ARASINDA ERKEĞĠN YÜRÜMESĠ: ĠLĠM (ĠSLÂM ĠLMĠ) ÖĞRENMEK HER MÜSLÜMANA FARZDIR: ĠLĠM ÜÇE AYRILIR: ĠSLAM DĠNĠNE GĠRMENĠN VE ÇIKMANIN BEDELĠ: ĠSLAM ĠLMĠNĠ ÖĞRENMEK ĠSTEYENE MELEKLER KANATLARINI GERER: ĠSTANBULU FETĠH EDECEK KUMANDAN VE ORDUSU:..536 ĠMANIN ġartlari VE YENĠLEMEK: ĠNSANLARA EZĠYET ETMEMEK SAYGILI OLMAK: ĠNSANOĞLU MAL ÇOKLUĞU ĠSTER,GÖZÜNÜ TOPRAK DOYURUR: ĠNSANOĞLUNUN DOĞASINDAKĠ ON HUSUS: 432 ĠNSANOĞLUNUN SAĞ VE SOLUNDAKĠ YAZAR MELEKLER:. 394 ĠNSAN AZALARININ KONUġMASI: 58 ĠYĠYĠ EMRET KÖTÜYÜ YASAKLA: ĠYĠLĠK YAPMAYA TEġVĠK ETMEK: ĠÇKĠ OLAN SOFRAYA OTURMAYIN: ĠÇKĠ ( ALKOLLÜ) : KÂMĠL VE HAYIRLI MÜMĠN: KÂBEDEN YARARLANMAK: KABĠR, KABĠR ZĠYARETĠ VE KABĠR AZABI: KADININ CENNETE GĠRMESĠ: KADINA ĠYĠ, NAZĠK DAVRANMAK VE SALĠHA KADIN: KADINA CAMĠ VE AKRABA ZĠYARATĠ ĠÇĠN ĠZĠN: KADININ VE KOCANIN GÜNAHLARININ SÜZÜLEREK AKMASI: KADININ KOKU KULLANMAMASI: KADIN ĠLE CĠNSEL ĠLĠġKĠ ALLAH IN EMRETTĠĞĠ YERDENDĠR:. 582 KARDEġ KARDEġE GIYABINDA, BABANINDA ÇOCUKLARINAYAPTIĞI DUA: KAN VERMEK: KARINCANIN YAĞMUR DUASI: KADĠR GECESĠ:. 634 KENDĠNE AĠT OLMAYAN ġeye SAHĠP ÇIKMA: 587 9

10 10 KENDĠN ĠÇĠN ĠSTEDĠĞĠNĠ BAġKASI ĠÇĠNDE ĠSTE: KIYAMET OLAYLARI VE ALÂMETLERĠ: KĠġĠ ÖLDÜĞÜ KIYAFET ĠLE AHĠRETTE YÜCE ALLAHIN HUZURUNA ÇIKAR: 657 KĠġĠ SEVDĠĞĠ ĠLE BERABERDĠR: KIYAMET EN ÇĠRKEF ĠNSANLARIN ÜZERĠNE KOPACAKTIR: KITLIK:.. 49 KĠMLER ġehġt OLUR: KĠM SARIMSAK SOĞAN YERSE CAMĠYE GELMESĠN: KĠġĠNĠN OĞLU ONUN KAZANCIDIR, MADDETEN ĠSTĠFADE EDEBĠLĠR: 671 KOMġULUK VE KOMġU HAKLARI: KÖTÜLÜK YAPARSAN ARDINDAN ĠYĠLĠK YAP:. 98 KÖTÜLÜĞÜ EMREDENE UYMA: KÜÇÜKLERE MERHAMET BÜYÜKLERE SAYGI:. 560 KÜÇÜK YAġTA ÖLEN ÇOCUKLAR: KURBAN VE AKĠKA VE KURBAN BAYRAMI: KÜÇÜK SU DÖKMEK: KÜÇÜK ÇOCUĞUN MAHREM YERLERĠ: KURANDA OLMAYANI VARMIġ GĠBĠ GÖSTEREN: KURANA ABDESTSĠZ DOKUNMA: KUġLUK NAMAZININ ÖNEMĠ: MEDĠNEDE ÖLMEK: MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDĠLMEZ: MĠRAÇ GECESĠ VE OLAYLARI: MĠSK KOKUSU: MĠSAFĠRLĠK ÜÇ GÜNDÜR: MÜEZZĠNLĠK, EZAN VE GAMET YAPMANIN FAZĠLETLERĠ: MÜNAFIKLIK: MÜMĠN KĠġĠYE MAL VE CAN EMANET EDĠLĠR: MÜMĠN KENDĠNĠ CENNET ĠLE SONLANDIRMADAN DOYMAZ: MÜMĠNDE CĠMRĠLĠK VE KÖTÜ AHLÂK OLMAZ: MÜMĠNLERE DOĞRU YOLU GÖSTEREN ÇALIġMALARDA BULUNMAK: MÜMĠNĠN HASTALIĞI GÜNAHLARINA KEFARETTĠR: MÜMĠN KENDĠNĠ ĠKĠ KEZ AYNI DELĠKTEN ISIRTTIRMAZ: MÜSLÜMANIN BEDEN TEMĠZLĠĞĠ: MÜSLÜMANIN EDEP YERLERĠNĠN KAPANMASINA YARDIMCI OLMAK: MÜSLÜMAN KARDEġĠNĠN ÖNCEDEN YAPTIKLARINI ĠFġA ETMEYĠP ÖRTMEK: MÜTEVAZĠ GĠYĠNMEK: NĠKAH VE NĠġAN: NĠKAHTA VELĠ VE ĠKĠ ġahġt: NAMAZ KILINMAYAN VAKĠTLER: NAMAZDA FATĠHA SURESĠNĠ OKUMAYAN NAMAZ KILMIġ OLMAZ: NAMAZ VE CAMĠYE YÜRÜMEK: NAZAR VE GÖZDEN KORUNMAK ĠÇĠN NAL, BONCUK VS. TAKMAK ġġrktġr:

11 11 ORUÇ: ÖLÜMDEN SONRA CENNET VE CEHENNEMĠN GÖSTERĠLMESĠ:. 112 ÖLÜM, ÖLÜLER, ÖLÜMDEN SONRA PĠġMANLIK: ÖFKELENMEK: ÖLÜM HALĠNDE ĠKEN OKUNACAK DUA VE ÂYETLER: PAÇA VE ETEKLERĠN YERDE SÜRÜNMESĠ: RESĠM ASILI YERE MELEKLER GĠRMEZ: RÜYA: SABIR: SAĞDAN BAġLAMAK: SALGIN HASTALIK: SEVERKEN VE YERERKEN DĠKKATLĠ OL: SEHV SECDESĠ VE ĠNSANIN YEDĠ KEMĠĞĠ ĠLE SECDE YAPMASI: SELÂM VERMEK VE ALMAK: SÖZLER VE SÖZ TAġIMAK: SADAKA, HAYIR, ZEKAT, BORÇ VERME: ġahġtlġk YAPMAK: ġeytan VE CĠN: ġġfa, ġġfa DUALARI VE SĠHĠR: ġüphelġ OLANDAN KAÇIN: TAKVA ÜZERĠNE KURULAN MESCĠD: TAHARAT TEMĠZLĠK EL YIKAMA: TEHECCÜT (GECE NAMAZI) VE FAZĠLETĠ: UHUD DAĞI: VĠTĠR NAMAZI HAKTIR: YALAN SÖYLEMEK VE HĠLE YAPMAK: YATAK HAYATI: YANINDA ÇALIġANIN ĠġĠNĠ HAFĠFLET: YAġAM SEVĠYESĠ YÜKSEK OLANIN EVĠNE GĠTMEKTEN KAÇIN: YABANCI ERKEĞĠN EVE GĠRMESĠ: YABANCILARIN YÖNETĠMĠNE GĠRMEK: YAġLI ĠNSANLARIN KALBĠNĠN (GÖNLÜNÜN) GENÇ KALMASI: YEDĠĞĠ YEMEĞE ġükredenġn KAZANIMI: YEMEK VE ADABI: YERYÜZÜNÜN ĠNSANOĞLUNA HERGÜN SESLENMESĠ: YEMEK HAZIR ĠKEN VE TUVALET ĠHTĠYACI VAR ĠKEN NAMAZ KILINMAZ: YOK EDĠCĠLERDEN KORUNMAK: YOL VE ÜZERĠNDEKĠ ENGEL: YOLCULUKTA NAMAZ VE ORUÇ RUHSATI: YÜN ELBĠSE TAVSĠYESĠ: ZEMZEM SUYUNUN FAZĠLETĠ VE ZEMZEMĠ NĠYETE GÖRE ĠÇMEK: ZEYTĠN VE ZEYTĠNYAĞININ TAVSĠYE EDĠLMESĠ: ZULUM EDEN, MAZLUM OLAN VE CEZASI: ZĠNA:

12 12 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M FAYDUL KADĠR HADĠS KĠTABI CĠLT 1 Seçme Sahih Hadisler 01- Ameller ancak niyetlere göredir, (Değerlendirilir) Her kişi niyet ettiği sonuca (Eyleme) ulaşır. Öyleyse kimin hicreti (Yolu) Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. (Namaz, oruç, zekât, hac, hayır, iyilik yapmak gibi) Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı kadına ise, onun hicreti de onu istediği sonuca götürür. ( Faydul kadir hadis no 01 ) (Yukarıdaki 1 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: İnsanlar yüce Allah indinde uygulamalarına göre değerlendirilirler, kişinin niyeti iyiye doğru ise Allah ve peygamber ondan razı olur ve dünyanın güzelliklerini bulur, eyer niyeti kötü ise şeytana arkadaş olur ve dünyadaki kötülükleri bulur. Dolayısıyla mümin kişinin niyeti cenabı Allah indinde çok makbuldür.) 02- Cennetin kapısına geldim cennet kapısının açılmasını istedim, Cennet kapıcısı dedi ki: Sen kimsin? Dedim ki: ben Muhammed im, (s.a.v.) dedi ki: senden önce kimseye bu kapıyı açmamak üzere emrolundum. ( Faydul kadir hadis no 02 ) 03- (Hz.) İbrahim in ateşe atılmadan önceki duası; Hasbiyallah ve niğmel vekil. ( Faydul kadir hadis no 07 )

13 Faizi teşvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde şahitlik eden mel undur. Ayrıca derisine dövme yaptıran ve yapan mel undur. ( Faydul kadir hadis no 13 ) 05- Münafık kişinin belirtileri: Yalan konuşur, söz verir yapmaz, emanete ihanet eder. ( Faydul kadir hadis no 25 ) 06- Davete çağırılırsanız icabet edin. ( Faydul kadir hadis no 31 ) 07- Sadakaya kendinden ve ailenden başla, sonra akrabalarına, kalırsa diğer yakınlarına, böyle ve böyle (Elinin altındakilere, sağındakilere ve solundakilere muhtaç olanlara )ver. (Faydul kadir hadis no 46) 08- Müjdeleyin arkanızdan gelenlere de müjde verin kim (Hakkıyla) Lailahe İllallah derse Cennete girer müjdesi vardır. ( Faydul kadir hadis no 51 ) 09- Camileri inşa edin. Temizliğini üslenin. Kim (Allah (c.c.) rızası için) cami yaptırırsa Cennette de Allah ona saray yapar. Kim temizliğini yapar çöpünü atarsa, Allah da onu Cennetin kendine has güzel ödülleri ile ödüllendirir. (Faydul kadir hadis no 62 ) 10- Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ümmetine müjde ver; kim Allah a şirk koşmadan ölürse (Mümin olarak) Cennete girer. Dedim ki: Ey Cibril eğer hırsızlık yaparsa veya büyük günah işlese de mi? Dedi ki: Evet. İki kez tekrarladı. Ve aynı cevabı aldım. İçki içerse de dedi. ( Faydul kadir hadis no 77 )

14 14 (Yukarıdaki 77 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde, cenabı Allah a şirk koşmadan ölen Cennete girer buyruğu bizi yanıltmasın şöyle ki: Söz konusu kişiler zaman zaman şeytana uyarak büyük günahlara müptelâ olmuş ve bir süre sonra da tövbe edip Allah a kesin dönüş yapanlar için geçerlidir yani evvabinler için söz konusudur. Cenabı Allah a dönüş yaptıktan sonra bu kişiler yine şeytana uyarlar büyük günahların peşinde ısrar ederler ve nasıl oldu da bu batağın içine tekrar düştük diyerek kendilerini sorgulamazlar ve Allah tan af ve mağfiret dilemezler ise O kişiler Allah (c.c.) indinde hem öncekilerden hem de sonrakilerden sorumlu olurlar. Şu gerçektir ki şirk dışında her günah için geçerli olan husus şudur: Yüce Allah, kişinin ona yakınlık derecesine göre isterse direk affeder isterse cehennemde cezalandırdıktan sonra Cennetine sokar.) 11- Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Allah sana şöyle emrediyor, ashabına emret Arafat a (Hacca) çıkarken telbiye de seslerini yükseltsinler. ( Faydul kadir hadis no 82 ) (Telbiye Arapçada sık sık lebbeyk demek enlamına gelir, telbiye hac yapmak için ihramlı olarak arafata çıkarken hacı adayları tarafından ve umre yapmak için ihram giyildiğinde sık sık sesli olarak şöyle söylenir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk İnnel hamde venni'mete leke ve'lmülk lâşerike lek. Türkçe anlamı: (Ġcabet ettim yarabbi icabet ettim, Senin ortağın yoktur emret. Hiç Ģüphe yok ki, hamd sanadır, Mülk ve nimet senindir hiç birinde senin ortağın yoktur.)

15 Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ey Muhammed dilediğin gibi yaşa çünkü öleceksin, dilediğini sev çünkü ondan ayrılacaksın, dilediğini yap çünkü iyi veya kötü karşılığını alacaksın. Bil ki müminin şerefi uykudan kalkarak gece namaz kılmaktır. ( Faydul kadir hadis no 89 ) (Gece uykudan kalkarak kılınan namaza Teheccüd namazı denir. Arapça da ise kıyam namazı denir. Kıyam ve kıyamet kelimeleri ayni türevden gelir. insanların mezarlarından kalkış gününe de kıyam günü denir. Kıyamet gününde kişi hangi kıyafet ile öldüyse o kıyafet ile mezarından kalkacaktır. İleride 9248 nulu hadisi şerifte bu hususa işaret etmektedir. Cenabı Allah hepimize dünya hayatında, rızasına uygun kıyafetler giymemizi nasip etsin.) 13- Bana rabbim azze ve celle tarafından gelenlerden biri geldi dedi ki: Senin ümmetinden kim sana salavat getirirse Allah ona on sevap yazar ve ondan on günah siler. Ayrıca (Cennette) onu on derece yükseltir dedi. ( Faydul kadir hadis no 91 ) 14- Bana bir melek geldi, semadan indi ve selâm verdi. Bu melek daha önce gelmişti. Ve bana şu müjdeyi verdi: (H.z) Hasan ve (H.z) Hüseyin Cennette gençlerin efendisidir, (H.z) Fatıma (R.a. anha) ise Cennetteki kadınların hanımefendisidir. ( Faydul kadir hadis no 93 ) 15- Yetimlerin malına ticaret yaptırın ki zekat yemesin. ( Faydul kadir hadis no 96 ) (Zekât bu malı azaltmasın.)

16 Allah a itaat edin, beşinizi kılın, ramazan ayınızı tutun, mallarınızın zekatını verin, nefsinizi güzelleştirin, sizden olan amirlerinize itaat edin, Allah ınızın Cennetine girin. ( Faydul kadir hadis no 128) (Yüce Allah ın emirlerine aykırı olmamak kaydı ile yöneticilerin koymuş oldukları kurallara uymak her vatandaşın görevidir. Kuran ı kerimde yüce Allah müminlere şöyle buyurmaktadır: (Ey imân edenler; Allah a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine (yöneticilere) de itaat edin.) (Nisâ sûresi 59.âyet) 17- Mazlumun duasından sakın, kafir bile ols. Çünkü o duanın önünde engel yoktur. ( Faydul kadir hadis no 150 ) 18. İnsanoğlu iki şeyi istemez: Ölümü, fakat ölüm fitneden (Dünya sınavında başarılı olamamaktan) daha hayırlıdır. Ve az malı sevmez, fakat az malın hesabı kolaydır. ( Faydul kadir hadis no 166 ) 19- Yok edici (Helâk edici) yedi husustan sakının Allah a şirk koşmaktan, sihir yapmaktan, adam öldürmekten, faiz yemekten, yetimin malını yemekten, harpten kaçmaktan, iffetli ve namuslu kadınlara iftira atmaktan. ( Faydul kadir hadis no 171 ) (Yukarıdaki 171 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde faizi, insanın helâkine sebep olan yedi husustan biri olarak görünmektedir.

17 17 Fâiz, geçmişte yaşamış milletleri büyük felâketlere götürdüğü gibi günümüz insanlarını da aynı felâketlere sürüklemektedir. Faiz yasağı, İslâm ın temel kurallarından birisidir. İslam dini ticarette hasıl olacak herhangi bir zarara veya kazanca müdahale etmemiştir, sadece yanlış ve haksız uygulamalar konusunda insanları uyarmış ve bu yönde bazı sınırlamalar getirmiştir. Faiz yasağı da böyledir. Arapça daki karşılığı riba olan faiz borç verilen bir parayı belli bir süre içinde ödenmeyen bir alacağa gerekirse vade tanıyıp vade farkı ile birlikte katlayarak bu alacağı fazlalıkla direk veya icra yoluyla geri almaktır. Bu şekilde sağlanan kazanç tabii olmayan bir kazançtır. Sermayeyi ellerinde bulunduranların, hiçbir çaba göstermeksizin ve riske girmeksizin bu sermaye aracılığıyla haksız gelir elde etmekten başka bir şey değildir. Faiz iflâs etme, fabrika kapatma, hacizler ve ticari hayatı sonlandırma gibi istenmeyen sonuçlara neden olması bilindiği halde ciddi bir şekilde yaygınlık kazanarak günümüzün hastalığı haline gelmiştir nulu hadi şerif şöyle buyurmaktadır : (Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyene ise tozu bulaģacaktır.) İslâm faiz yasağını getirdiğinde, Arap toplumunda da faiz bütün çeşitleriyle biliniyor ve uygulanıyordu. Bu yüzden sermaye belli kesimin elinde toplanmıştır, gittikçe katlanan faiz borcunu ödeyemeyen insanlar çocuklarını köle olarak satmaya başlanmışlar, sonuç itibariyle az bir kesim büyük çıkar sağlamasına karşı geniş halk kesimi perişan olmuştur. Kuran ı kerim bu yaygın âdeti aşamalı bir şekilde gerekli önlemleri alarak yasaklamıştır. Kuran ı kerimde faiz yasağı ile ilgili âyeti kerimeler şöyledir: (Faiz yiyenler (kabirlerinden), Ģeytan çarpmıģ kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım - satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir.

18 18 Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıģtır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmiģte olan kendisinindir ve artık onun iģi Allah'a kalmıģtır. Kim tekrar faize dönerse, iģte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. (Bakara sûresi 275. âyet) Diğer âyeti kerimede : (Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah tan korkun ki kurtuluģa eresiniz) (ali Ġmran 130. âyet) Faizi almak faiz vermek aynı zamanda faiz muamelesinde herhangi bir şekilde bulunmak, yardım etmek, sebep olmak da yine peygamber s.a.v. 13 nolu hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: (Faizi teģvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde Ģahitlik eden mel undur.) Konuyla ilgili 4193 nolu hadisi şerif ise şöyledir: (Bilerek bir dirhem bile olsa faiz yiyen kiģi otuz altı kez büyük günah iģlemiģ gibidir.) Fâiz, insanları çalışarak kazanç sağlamaktan men eder. Ticaret sanayi ve ihracatın sekteye uğramasına yardımcı olur. Dolayısıyla istihdamın azalmasına neden olur. Çünkü birazcık parası olan kişi ticareti sanatı bırakır ve zahmet çekmeden riziko almadan para kazanma yoluna başvurur. Ayrıca faizcilik, insanlar arasında Allah rızası için borç vermenin (kard hasana) yolunu da kapar. Sonuçta faizcilik, toplumu helâk eden, ekonomik dengeleri bozan, ihtiyaç sahiplerini sömüren, zengini daha zengin, fakiri daha fakirleştiren bir müessesedir. dolayısıyla yüce Allah tarafından haram kılınan faizin hangi nedenle olursa olsun müminlerin teamülleri dışında kalması gerekir. Faiz günahının hiçbir hafifletici nedeni de yoktur.) 20- İçkiden sakın. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. ( Faydul kadir hadis no 172 )

19 Diz çökerek dua edin. (Faydul kadir hadis no 18 ) 22- Gece son namazınız vitir namazı olsun. ( Faydul kadir hadis no 185 ) 23- Allah indinde en güzel ameller: Vaktinde kılınan namaz, babaya anneye itaat, Allah için cihat etmek. ( Faydul kadir hadis no 196 ) 24- Ehlimden en sevdiğim (H.z) Fatıma dır (r.a.anha). ( Faydul kadir hadis no 203 ) 25- En çok sevdiğim insanlardan (H.z) Aişe (r.a.anha) ve erkeklerden babasıdır. ( Faydul kadir hadis no 205 ) (Hz. Abu Bekir) 26- En çok sevdiğim söz en doğru olandır. ( Faydul kadir hadis no 211 ) 27- En çok sevdiğim yemek üzerine en çok ellerin uzandığıdır. ( Faydul kadir hadis no 213 ) 28- Sevdiğin kişiyi dengeli sev; Ola ki bir gün sevmediğin bir kişi olarak karşına çıkabilir. Yerdiğin kişiyi de yavaş yavaş yer; Ola ki bir gün karşına en sevdiğin kişi olarak çıkabilir. ( Faydul kadir hadis no 223 ) 39- Allah ı verdiği nimetlerden dolayı sev. Beni Allah için sev. Ehlimi (Ailemi, ehli beytimi) de beni sevdiğin için sev. ( Faydul kadir hadis no 224 )

20 Arab ı üç şey içi seviniz: Ben Arap olduğum için, Kur an Arapça olduğu için, Cennet lisanı Arapça olduğu için. ( Faydul kadir hadis no 225 ) 31- Çocuklarınızı gecenin başlangıcında sokağa salmayınız. Çünkü şeytan ve cinlerin çıkış saatleridir. ( Faydul kadir hadis no 228 ) 32- Hicri ayların on beşinci, on yedinci, on dokuzuncu, yirmi birinci günlerinden birinde kan veriniz. Çünkü o günler vücudun en fazla kan hücumuna uğradığı günlerdir. ( Faydul kadir hadis no 230 ) 33- Uhud Dağını biz severiz. O da bizi sever. ( Faydul kadir hadis no 238 ) (Yukarıdaki 238 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifindeki buyruğu şöyle açıklayabiliriz: Peygamber s.a.v. bir gün Uhud dağı üzeride iken mübarek ayaklarının bastığı koca kayalar bu şerefli konuğun kendilerini şereflendirmesinden dolayı titremeye başlar. Bu titreme aşktan ve mutluluktandır. Uhud dağı mutluluktan sarsılırken peygamber s.a.v. in telkin edici sözleri dağın sarsıntısını dindirmiştir. O telkin edici mübarek sözleri şöyledir: (Eyy Uhud dur. Senin üzerinde bir Nebi bir Sıddık ve iki Ģehit var.) Dağın üzerindekiler; Peygamber s.a.v. h.z Abu Bekir essıddıg h.z. Ömer (r.a) ve h.z Osman (r.a). Çünkü Peygamber s.a.v. h.z Ömer ile h.z. Osman ın şehit olacaklarını önceden biliyordu.) 34- Giyiminizi ve bineğinizi güzelleştirin. İnançsız ve kafir kişiler sizi hakir görmesinler. ( Faydul kadir hadis no 257 )

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN Bismillahirrahmanirrahim: Allah ın Rahman ve Rahim ismiyle baģlıyoruz. Kul Rabbi bi zidni ilmen, fehmen: Allahım, maddi-manevi aklımı, zekamı arttır. ÖNSÖZ Ruh ve bedeni

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN.

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN. 5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com Derleyen Mehmed SELMAN Düzce, Mart 2015 18. Kehf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir.

Detaylı

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında 1 ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, niçin ebedi hayat süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi belgeyi ve reçeteyi

Detaylı

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir...

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... İRŞAD2009 Ekim sayısı DİVAN EDEBİYATÇILARINDAN İSKENDER PALA BU AY TUTUNACAĞIMIZ YILDIZ BİLAL B. REBAH Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... Resulullah

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha/1.1- Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1.2-3-4 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi,Rahman,Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'adır. 1.5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca

Detaylı

KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ

KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem Published by Global Center for Introducing the Messenger Muslim World League Riyadh www.mercyprophet.com All rights reserved We are always

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 Adapazarı, 1434 / 2013 1. BASKI ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Okumayı Teşvik Derneği Tel: (0264) 274 16 31 info@okumayitesvik.com info@tomorhoca.com

Detaylı

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 Adapazarı, 1433 / 2011 1. BASKI ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Okumayı Teşvik Derneği Tel: (0264) 274 16 31 info@okumayitesvik.com info@tomorhoca.com

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

D İ N d e Z E K Â T ve S A D A K A

D İ N d e Z E K Â T ve S A D A K A 2.Kısım D İ N d e Z E K Â T ve S A D A K A Dinî Belgesel Derleme İsmet Kemâl GÖNEN - mimar - yıl : 2010 Ömerpaşa Sk. Mehmet Efendi Apt. 84/7 Erenköy İSTANBUL Tel ; 0 216 386 45 78 0 555 339 13 27 1 2.KISIM

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı