H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak. SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak. SAHĠH HADĠSĠ ġerġf"

Transkript

1 H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

2 2 H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A L L A L L A H U A L E Y H Ġ V E S E L L E M) FAYDUL KADĠR HADĠS ESERĠNDEN SEÇME SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

3 3 Aslı Arapça olan Camiüssağir hadisi şerif eserinin müellifi İslâm alimlerinden hadis hafızı Celâleddin Abdurrahman Essüyuti ye aittir. (rahimahullah) Hafız Essüyuti nin Eserindeki hadisi şeriflerin açıklamalarını yaparak Faydul kadir adını verdiği altı ciltlik eserin müellifi ise İslâm alimlerinden Abdurrauf Elmenavi dir. (rahimahullah) Allah (c.c.) onlardan razı olsun ve ilimlerinden istifade etmemizi nasip etsin Arapça aslının baskı tarihi 1972 Milâdi 1391 Hicri adet hadisi şerifi içeren altı ciltlik Faydul kadir hadisi şerif eserinden 700 adet seçme sahih hadislerden Türkçe ye çevirisini yapan İbrahim Beşer Bu kitaptaki bilgiler bütün İnsanların İstifadesi için hazırlanmıştır. Tanıtım amaçlı yazılar dahil orijinaline sadık kalmak Kaydıyla izin almaya gerek kalmadan kısmen veya tamamen çoğaltılabilir kopyalanabilir. 3. Baskı 0 (232) Kapak tasarım Bayram Aladağ Baskı tarihi : Nisan 2011 Baskı, cilt : FİLDİŞ OFSET MATBAACILIK REKLAMCILIK TİÇ. LTD. ŞTİ. 0 (232) Ve diğer bilgiler

4 4 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M ÖNSÖZ Alemleri yaratıp, var eden her Ģeyin rabbi olan yüce Allah a hamd ediyorum, sena ediyorum ve daima Ģükrediyorum. Selâtım ve selâmım ömrü boyunca insanlara, cenabı Allah ın kanunlarını ve hükümlerini tebliğ eden öğreten doğru yola davet eden peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v. in üzerine olsun. Ġslamiyet ten önce, Avrupa da Asya da, Afrika da, yeryüzünde varolan tüm insanlar, büyük bir ahlak çöküntüsü içinde yaģıyorlardı. Adalet, insan ve kadın haklarının olmadığı, cahiliyeti ve zulmü kendilerine ilke edinenler doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Örneğin; Bazı evli kadınlar baģkaları ile iliģkiyi övünç kaynağı olarak görüyorlardı. Bazı ülkelerde kardeģin kardeģ ile evlenmesi, kocası ölen kadının yaģamına son vermesi, kadınları zevk aleti olarak görmeleri, kız çocuklarını diri diri gömmeleri, her yerde içki ve fuhuģ rezaletinin had safhada olması, insanlar arasında sınıf farklılıkları olması, kölelerin, ve kadınların eģya gibi alınıp satılması, çok normal kabul ediliyordu. Güçlülerin hâkim olduğu hiçbir zaman yaģamak istemediğimiz büyük zulümler zinciri içinde karanlık bir dünya. Böylece Ġslamiyet öncesi emniyet ve huzurun olmadığı her yer kendi sefaleti ve vahģeti içinde bocalayıp duruyordu. Dünya bu kargaģa içinde iken Arap yarımadasında hem Hıristiyanların hem de Yahudilerin, (bizimde asıllarına inandığımız) kitaplarında Tevrat ta ve İncil de yazılı olan ahir zaman peygamberinin gelmesi bekleniliyor ve dünyanın içinde bulunduğu bu büyük zulümden kurtarılmasını ümit ediyorlardı. ĠĢte cihan muhatabı kurtarıcımız Hz. Muhammed s.a.v. rabiul evvel ayının 12. pazartesi gecesi 571 yılında Mekke de doğdu Ġslâm dininin tebliği için Allah (c.c.) tarafından dünyaya gönderildi. Mübarek ömrü boyunca da büyük mücadele vermiģler ve sıkıntılar çekmiģlerdir. Vahyin gelmesinden sonra Ġslamiyet in yeģermesinde ve yayılmasında, sahabeler ile birlikte müģriklere ve Ġslâm ın aleyhinde olanlara karģı savaģtan savaģa, zaferden zafere koģarak her konuda Allah ın izni ile baģarılı olmuģlardır.

5 5 Mekke de iniģi baģlayan, Medine de devam eden Kuranı kerim tamamlandıktan sonra bütün müminlerin kuranın ayetlerine, hükümlerine ve peygamber efendimiz s.a.v. in hadisi Ģeriflerine göre teamül etmeleri sonucu insanlığın sükûnet, emniyet ve huzura kavuģması sağlanmıģ, kadınların ve erkeklerin hak ve hukukları teminat altına alınmıģ ve müminlerin özgürce yaģamaları temin edilmiģtir. Âyeti kerimede Ģöyle buyurmaktadır; (Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip, güçlü, mantıklı, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.) (İbrahim süresi1.âyet) Ġnsanoğluna bağıģlanan bu Kuranı Kerimi müminler daha iyi anlayabilirler. Peygamber s.a.v. e inen Kuranı Kerimdeki bu değerli ayeti kerimeleri duyan sahabeler ve diğer dinlere mensup bazı âlimler ve rahipler Kuranı Kerimin ayetlerinden etkilenerek hemen iman etmiģlerdir. Âyeti kerimede; (Gözlerinden yaşlar boşanarak ey rabbim, bizde iman ettik, inandık. Bizi de şahitlerin arasına yaz dediler) (Maide sûresi 83. âyet) Bundan dolayı biz yüzyıllar boyunca Kuranı kerimdeki kompitürize edilmiģ yüksek hikmetli dengeye hiç eriģemedik, 2010 yılında bilgimiz yine yetmiyor. Yani insanoğlunun Ģimdi ve ileride ulaģacağı medeniyetler Kuranı Kerimi hiç aģamayacaktır. Peygamber s.a.v. Mekke halkı arasında Muhammedül emin (güvenilir Muhammed) sıfatını kazanmıģtır. Vahi indikten sonra ümmetini her konuda uyarmak amacıyla söylediği mübarek sözler, Hadisi Ģeriflerdir. Gerek veda hutbesini gerekse hadisi Ģerifleri bize aktaranlardan, ravilerden cenabı Allah razı olsun, Allah ım hepsine ahiret güzelliği versin ve hepimizi peygamber efendimiz s.a.v. e Cennette komģu eylesin. Sayın okuyucu; Hiçbir mazeretim olmadığı halde köģeme çekilerek bildiklerimle beraber ahirete intikâl etmek istemedim. Ġslâm dini konusunda ne biliyorsam sizlerle paylaģmak istedim. 6 ciltlik Faydul kadir hadis eserinden 700 kadar sahih hadisi Ģerifin Türkçe çevirisini, sizlere ve çocuklarınıza hediye ediyorum. Allah u tealâ nın izniyle okunursa ve uygulanırsa yararlı olacağına inanıyorum. Kitabımda. Varsa hatam lütfen bu yanlıģı bana bildiriniz.. Allah ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Saygılar, sevgiler kardeģiniz Ġbrahim beģer.

6 6 F Ġ H R Ġ S T KONULAR HADĠS SIRA NUMARASI ALLAH C.C. ĠTAAT VE ĠBADET: ALLAH C.C. BUĞZ ETTĠKLERĠ: ALLAH C.C. AFFI VE AZABI: ALLAH C.C. KULLARINI SINAMASI: ALLAH C.C. KULUNA YAKIN OLMASI: ALLAH C.C. RIZASI ĠÇĠN CĠHAD YAPMAK: ALLAH C.C. HER YÜZ YIDA BĠR ÜMMETĠNE YARDIMI: ALLAH C.C. KULLARINA VERDĠĞĠ ÖDÜL: ALLAH C.C. HERġEYĠ SUDAN YARATTI:.499 ALLAH C.C. KULUNA HĠDAYET VERMESĠ: ALLAH TAN C.C. BAġKA KĠMSE GAYBI BĠLEMEZ: ALLAH C.C. KULLARINA FATĠHA SÛRESĠNĠN ġöyle AÇIKLIYOR: ALLAH C.C. VE NEBĠLERĠN LÂNETLEDĠKLERĠ: ALLAH IN C.C. KULLARINI AFFETMESĠ: ALLAH C.C. HAKKIYLA UTANMAK: ALLAH C.C. ĠÇĠN DÜNYA DEĞERLĠ OLSAYDI KÂFĠRE BĠR BARDAK SU ĠÇĠRTMEZDĠ: ALLAH C.C. EMRĠNĠ DUYURAN MÜMĠNE ĠTAAT ET:. 134 ALLAH C.C. ġġrk KOġMA: ALLAH C.C. SIĞINMAK VE 99 ĠSMĠNĠ EZBERLEMEK: ALLAH C.C. AHĠRETTE GÖRMEK: ALLAH C.C. DUA ETMEK: ALLAH C.C. TOPLU HALDE YAPILAN DUA KABUL OLUR: 571 ALLAH C.C. SEVDĠĞĠ MÜMĠNLER, DUALAR VE SÖZLER: ALLAH C.C. ZĠKREDĠLEN EVDEKĠ FAZĠLET: ALLAH C.C. MÜMĠNE ATEġĠ HARAM KILMASI:. 620 PEYGAMBER (S.A.V) BEDEN YAPISI VE ġeklġ: PEYGAMBER (S.A.V) DUALARI, HAL VE HAREKETLERĠ, DAVRANIġ BĠÇĠMLERĠ: PEYGAMBER (S.A.V) VE DĠĞER NEBĠLERE SALAVAT GETĠRMEK VE VESĠLE DUASI: PEYGAMBER (S.A.V) CENNETĠN KAPISINI ĠLK AÇAN OLACAK: PEYGAMBER (S.A.V) VAHĠY GELDĠĞĠNDEKĠ ORTAM:..508 PEYGAMBER (S.A.V) ÖNCEKĠ NEBĠLERE VERĠLMEYEN VERĠLDĠ: PEYGAMBER (S.A.V) MÜMĠNLERĠN VELĠSĠDĠR: PEYGAMBER (S.A.V) BANA CENNET VE CEHENNEM GÖSTERĠLDĠ: PEYGAMBER (S.A.V) MĠN ġefaatġ: PEYGAMBER (S.A.V) DEN SONRAKĠ ĠDARECĠLERE SAYGI: PEYGAMBER (S.A.V) CENNETTEKĠ HAVZI KEVSER: PEYGAMBER (S.A.V) KAMĠL MÜMĠN BENĠ AĠLESĠNDEN DAHA ÇOK SEVENDĠR: PEYGAMBER (S.A.V) BENĠ GÖRENLER VE GÖRMEYENLER ARASINDAKĠ FARK:.424

7 7 PEYGAMBER (S.A.V) Ġ RÜYADA GÖRMEK:. 616 PEYGAMBER (S.A.V). ĠN VEDA HUTBESĠ: Son sayfa KURANIN ġefaatġ VE KURAN OKUMAK: H.Z. ĠBRAHĠM A.S. MIN DUASI:.. 03 KURANIN ÂYETLERĠNE ġüphe ĠLA BAKMAK: H.Z. ADEMĠN, EN HAYIRLI BEġ EVLÂDI VE CENEZE NAMAZI: YUNUS A.S. BALIĞIN KARNINDE ĠKEN YAPTIĞI DUA:. 360 HZ. HASAN, HZ. HÜSEYĠN, HZ. FATIMA (R.A.) ANHA NIN CENNETTEKĠ KONUMLARI: DAVUD PEYGAMBER A.S.: ZEKERĠYA PEYGAMBER A.S.:. 489 HZ. NUH A.S. ÜÇ ÇOCUĞU: HZ. AĠġE (R.A) ANHA VE HZ. EBU BEKĠR (R.A): : HZ. ÖMER: CEBRAĠL VE MĠKÂĠL A.S :. 262 * * * * * * * * * * * * * * * * ALTIN VE ĠPEK KADINLARA HELÂL ERKEKLERE HARAM: ALEMĠN HAYIRLI KADINLARI: ADEMOĞLUNUN MUTLU VE MUTSUZ YAġAM: AFFETMEK VE EDĠLMEK: ANNE BABA RIZASINI ALMAK VE ĠTAAT ETMEK: AMELLER NĠYETE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLĠR:.. 01 ADALET:. 109 ADAM ÖLDÜRMEK: AHLÂKI TEMĠZ OLAN: AKRABA ZĠYARETĠ VE ĠLĠġKĠLERĠ: ARABI ÜÇ ġey ĠÇĠN SEVMEK: ARġIN HAZĠNESĠ VE GÖLGESĠ: ALIġVERĠġTE KOLAYLIK GÖSTERMEK VE YEMĠN ETMEMEK: AĞAÇ DĠKMEK VE YEġĠLLĠK YETĠġTĠRMENĠN FAZĠLETĠ: ABDESTĠ DÜZGÜN ALMAK: ABDESTSĠZ NAMAZ KILINMAZ, BESMELESĠZ ABDEST OLMAZ: ALĠM ĠLE ABĠD ARASĠNDAKĠ FARK: ATEġ GÖRMEYECEK GÖZLER: BĠR YIL ORUÇ TUTMUġ GĠBĠ OLMAK ĠÇĠN: BAZI NAMAZ SURELERĠNĠN DEĞERĠ: BAZI ĠBADETLER ÖNCEKĠ GÜNAHLARI YOK EDER: BEREKET VE KAZANÇ:. 144 BEYAZ KEFEN:. 441 BIYIĞI KISALT SAKALI BIRAK: BĠZĠM KULLANDIĞIMIZ ATEġ:..266 CAMĠ VE KALICI HAYIR YAPMAK: CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜ GUSÜL ABDESTĠ ALMAK: CUMA GÜNÜ ĠÇĠNDE ÇOK DEĞERLĠ BĠR ZAMAN DĠLĠMĠ: 467 CENNET VE CENNETE GĠRMEK:

8 8 CENNETTE YÜRÜMEK: CNNET VE CENNETĠN DÖRT HANIMEFENDĠSĠ: CENNET VE CEHENNEMDEN KULLARIN YAPTIKLARI DUAYA YANITI:. 617 CENNET KADINI EĞER YERYÜZÜNE ĠNMĠġ OLSAYDI: CENNETTE OLANLAR VE DERECE YÜKSELMESĠ: CEHENNEM VE AZABI: CĠMRĠLĠK: ÇALINTI MAL: ÇOÇUKLARIN VE BÜYÜKLERĠN GECE DIġARI ÇIKMASI: DECCALIN GÖZÜ KOR VE SĠLĠKTĠR:. 363 DEĞERĠ OLAN HARCAMA GĠYĠMĠNE BĠNEĞĠNE VE EVĠNE: DEĞERLĠ ZĠKĠR: DEVE VE ĠNEK SÜTÜNÜN DEĞERĠ: DOĞRU SÖZ: DĠLĠNĠ VE NAMUSUNU KORU: 35 DĠNĠNĠZĠ ZORLAġTIRMAYIN KOLAYLAġTIRIN: DĠġ TEMĠZLĠĞĠ: DĠZĠN ÜZERĠ MAHREMDĠR: 458 DÖVME YAPMAK VA YAPTIRMAK : DUALARIN EFENDĠSĠ: DÜNYA MÜMĠNĠN TUTUK EVĠ KAFĠRĠN CENNETĠ: DÜNYADAKĠ CENNET NEHĠRLERĠ: DÜNYA ĠLE AHĠRET ARASINDAKĠ ZAMAN FARKI: EHĠL VE DOĞRU YÖNETĠMĠN YANINDA OL: 677 EKMEĞE HÜRMET: 176 ELĠNDEN DĠLĠNDEN ZARAR GÖRMEYEN: 656 EMANETE ĠHANET ETMEK: EN HAYIRLINIZ AHĠRETĠNĠ VE DÜNYASINI TERK ETMEYENDĠR:. 353 ERKEĞĠN KADININI YATAĞA ÇAĞIRMASI: 76 ERKEĞĠN GÜZELLĠĞĠ: ESNEMEYĠ GERĠ ÇEVĠRMEYE ÇALIġ: ESTAĞFĠRULLAH DĠYENĠN RIZKI BOL OLUR: EġLERĠN YATAK HAYATI: EVĠNDE HURMASI OLANIN KARNI AÇ KALMAZ: FAĠZ: FUHUġ VE FUHUġA TEġVĠK EDENĠN DURUMU: 225 GECE YATMADAN ÖNCE OKUNAN SÛRELER: GĠYĠNĠK ÇIPLAK, BAġI TOPUZLU KADINLARI ġġmdġ ARANIZDA GÖREMĠYORUM:.403 GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ VARLIKLARI YAPANIN CEZASI: GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ HEYKEL VE RESĠM ASILI EVE MELEKLER GĠRMEZ:.233 GÖZE GELMEK HAKTIR: GURBETTE ÖLÜM:...48 GÜNAH ĠġLEMEK VE GÜNAHLARIN BÜYÜĞÜ: GÜNEġĠN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN: GÜNEġ VE AY TUTULMASI: GÜMÜġ VE ALTIN KAP:. 227 GÜZEL AHLÂK:

9 HAC VE UMREYĠ KURALLARINA GÖRE YAPMAK: HADĠS OLMAYANI HADĠSMĠġ GĠBĠ GÖSTERMEK:. 636 HARAM OLAN HĠÇ BĠRġEY ĠLE TEDAVĠ OLUNMAZ: HAYIRLI OLAN VE KÖTÜ OLAN ĠNSAN: HACERULESVED CENNET TAġIDIR: 324 HAC VE HAC VAKTĠ ARAFATTA VE CUMA GÜNLERĠ ORUÇ TUTULMAZ: HAKĠMLERĠN KARARLARI: HAPġIRMAK: HARP DÜġMANI ALDATMAKTIR: HASTA VEYA AĞRIYAN YERĠNE SAĞ ELĠNĠ KOY VE ġu DUAYI OKU: HASTA ZĠYARETĠ VE MÜMĠNĠN HASTALIĞI: HAYVAN HAKKINI KORUMAK: HERKES ĠDÂRECĠDĠR ELĠNĠN ALTINDAKĠLERDEN SORUMLUDUR: HOROZ VE EġEK SESĠ: ĠSLAM DĠNĠ GARĠP GELDĠ GARĠP GĠDECEK: ĠFTAR AÇMAK:...61 ĠKĠNDĠ NAMAZININ FAZĠLETĠ: ĠKĠ KADIN ARASINDA ERKEĞĠN YÜRÜMESĠ: ĠLĠM (ĠSLÂM ĠLMĠ) ÖĞRENMEK HER MÜSLÜMANA FARZDIR: ĠLĠM ÜÇE AYRILIR: ĠSLAM DĠNĠNE GĠRMENĠN VE ÇIKMANIN BEDELĠ: ĠSLAM ĠLMĠNĠ ÖĞRENMEK ĠSTEYENE MELEKLER KANATLARINI GERER: ĠSTANBULU FETĠH EDECEK KUMANDAN VE ORDUSU:..536 ĠMANIN ġartlari VE YENĠLEMEK: ĠNSANLARA EZĠYET ETMEMEK SAYGILI OLMAK: ĠNSANOĞLU MAL ÇOKLUĞU ĠSTER,GÖZÜNÜ TOPRAK DOYURUR: ĠNSANOĞLUNUN DOĞASINDAKĠ ON HUSUS: 432 ĠNSANOĞLUNUN SAĞ VE SOLUNDAKĠ YAZAR MELEKLER:. 394 ĠNSAN AZALARININ KONUġMASI: 58 ĠYĠYĠ EMRET KÖTÜYÜ YASAKLA: ĠYĠLĠK YAPMAYA TEġVĠK ETMEK: ĠÇKĠ OLAN SOFRAYA OTURMAYIN: ĠÇKĠ ( ALKOLLÜ) : KÂMĠL VE HAYIRLI MÜMĠN: KÂBEDEN YARARLANMAK: KABĠR, KABĠR ZĠYARETĠ VE KABĠR AZABI: KADININ CENNETE GĠRMESĠ: KADINA ĠYĠ, NAZĠK DAVRANMAK VE SALĠHA KADIN: KADINA CAMĠ VE AKRABA ZĠYARATĠ ĠÇĠN ĠZĠN: KADININ VE KOCANIN GÜNAHLARININ SÜZÜLEREK AKMASI: KADININ KOKU KULLANMAMASI: KADIN ĠLE CĠNSEL ĠLĠġKĠ ALLAH IN EMRETTĠĞĠ YERDENDĠR:. 582 KARDEġ KARDEġE GIYABINDA, BABANINDA ÇOCUKLARINAYAPTIĞI DUA: KAN VERMEK: KARINCANIN YAĞMUR DUASI: KADĠR GECESĠ:. 634 KENDĠNE AĠT OLMAYAN ġeye SAHĠP ÇIKMA: 587 9

10 10 KENDĠN ĠÇĠN ĠSTEDĠĞĠNĠ BAġKASI ĠÇĠNDE ĠSTE: KIYAMET OLAYLARI VE ALÂMETLERĠ: KĠġĠ ÖLDÜĞÜ KIYAFET ĠLE AHĠRETTE YÜCE ALLAHIN HUZURUNA ÇIKAR: 657 KĠġĠ SEVDĠĞĠ ĠLE BERABERDĠR: KIYAMET EN ÇĠRKEF ĠNSANLARIN ÜZERĠNE KOPACAKTIR: KITLIK:.. 49 KĠMLER ġehġt OLUR: KĠM SARIMSAK SOĞAN YERSE CAMĠYE GELMESĠN: KĠġĠNĠN OĞLU ONUN KAZANCIDIR, MADDETEN ĠSTĠFADE EDEBĠLĠR: 671 KOMġULUK VE KOMġU HAKLARI: KÖTÜLÜK YAPARSAN ARDINDAN ĠYĠLĠK YAP:. 98 KÖTÜLÜĞÜ EMREDENE UYMA: KÜÇÜKLERE MERHAMET BÜYÜKLERE SAYGI:. 560 KÜÇÜK YAġTA ÖLEN ÇOCUKLAR: KURBAN VE AKĠKA VE KURBAN BAYRAMI: KÜÇÜK SU DÖKMEK: KÜÇÜK ÇOCUĞUN MAHREM YERLERĠ: KURANDA OLMAYANI VARMIġ GĠBĠ GÖSTEREN: KURANA ABDESTSĠZ DOKUNMA: KUġLUK NAMAZININ ÖNEMĠ: MEDĠNEDE ÖLMEK: MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDĠLMEZ: MĠRAÇ GECESĠ VE OLAYLARI: MĠSK KOKUSU: MĠSAFĠRLĠK ÜÇ GÜNDÜR: MÜEZZĠNLĠK, EZAN VE GAMET YAPMANIN FAZĠLETLERĠ: MÜNAFIKLIK: MÜMĠN KĠġĠYE MAL VE CAN EMANET EDĠLĠR: MÜMĠN KENDĠNĠ CENNET ĠLE SONLANDIRMADAN DOYMAZ: MÜMĠNDE CĠMRĠLĠK VE KÖTÜ AHLÂK OLMAZ: MÜMĠNLERE DOĞRU YOLU GÖSTEREN ÇALIġMALARDA BULUNMAK: MÜMĠNĠN HASTALIĞI GÜNAHLARINA KEFARETTĠR: MÜMĠN KENDĠNĠ ĠKĠ KEZ AYNI DELĠKTEN ISIRTTIRMAZ: MÜSLÜMANIN BEDEN TEMĠZLĠĞĠ: MÜSLÜMANIN EDEP YERLERĠNĠN KAPANMASINA YARDIMCI OLMAK: MÜSLÜMAN KARDEġĠNĠN ÖNCEDEN YAPTIKLARINI ĠFġA ETMEYĠP ÖRTMEK: MÜTEVAZĠ GĠYĠNMEK: NĠKAH VE NĠġAN: NĠKAHTA VELĠ VE ĠKĠ ġahġt: NAMAZ KILINMAYAN VAKĠTLER: NAMAZDA FATĠHA SURESĠNĠ OKUMAYAN NAMAZ KILMIġ OLMAZ: NAMAZ VE CAMĠYE YÜRÜMEK: NAZAR VE GÖZDEN KORUNMAK ĠÇĠN NAL, BONCUK VS. TAKMAK ġġrktġr:

11 11 ORUÇ: ÖLÜMDEN SONRA CENNET VE CEHENNEMĠN GÖSTERĠLMESĠ:. 112 ÖLÜM, ÖLÜLER, ÖLÜMDEN SONRA PĠġMANLIK: ÖFKELENMEK: ÖLÜM HALĠNDE ĠKEN OKUNACAK DUA VE ÂYETLER: PAÇA VE ETEKLERĠN YERDE SÜRÜNMESĠ: RESĠM ASILI YERE MELEKLER GĠRMEZ: RÜYA: SABIR: SAĞDAN BAġLAMAK: SALGIN HASTALIK: SEVERKEN VE YERERKEN DĠKKATLĠ OL: SEHV SECDESĠ VE ĠNSANIN YEDĠ KEMĠĞĠ ĠLE SECDE YAPMASI: SELÂM VERMEK VE ALMAK: SÖZLER VE SÖZ TAġIMAK: SADAKA, HAYIR, ZEKAT, BORÇ VERME: ġahġtlġk YAPMAK: ġeytan VE CĠN: ġġfa, ġġfa DUALARI VE SĠHĠR: ġüphelġ OLANDAN KAÇIN: TAKVA ÜZERĠNE KURULAN MESCĠD: TAHARAT TEMĠZLĠK EL YIKAMA: TEHECCÜT (GECE NAMAZI) VE FAZĠLETĠ: UHUD DAĞI: VĠTĠR NAMAZI HAKTIR: YALAN SÖYLEMEK VE HĠLE YAPMAK: YATAK HAYATI: YANINDA ÇALIġANIN ĠġĠNĠ HAFĠFLET: YAġAM SEVĠYESĠ YÜKSEK OLANIN EVĠNE GĠTMEKTEN KAÇIN: YABANCI ERKEĞĠN EVE GĠRMESĠ: YABANCILARIN YÖNETĠMĠNE GĠRMEK: YAġLI ĠNSANLARIN KALBĠNĠN (GÖNLÜNÜN) GENÇ KALMASI: YEDĠĞĠ YEMEĞE ġükredenġn KAZANIMI: YEMEK VE ADABI: YERYÜZÜNÜN ĠNSANOĞLUNA HERGÜN SESLENMESĠ: YEMEK HAZIR ĠKEN VE TUVALET ĠHTĠYACI VAR ĠKEN NAMAZ KILINMAZ: YOK EDĠCĠLERDEN KORUNMAK: YOL VE ÜZERĠNDEKĠ ENGEL: YOLCULUKTA NAMAZ VE ORUÇ RUHSATI: YÜN ELBĠSE TAVSĠYESĠ: ZEMZEM SUYUNUN FAZĠLETĠ VE ZEMZEMĠ NĠYETE GÖRE ĠÇMEK: ZEYTĠN VE ZEYTĠNYAĞININ TAVSĠYE EDĠLMESĠ: ZULUM EDEN, MAZLUM OLAN VE CEZASI: ZĠNA:

12 12 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M FAYDUL KADĠR HADĠS KĠTABI CĠLT 1 Seçme Sahih Hadisler 01- Ameller ancak niyetlere göredir, (Değerlendirilir) Her kişi niyet ettiği sonuca (Eyleme) ulaşır. Öyleyse kimin hicreti (Yolu) Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. (Namaz, oruç, zekât, hac, hayır, iyilik yapmak gibi) Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı kadına ise, onun hicreti de onu istediği sonuca götürür. ( Faydul kadir hadis no 01 ) (Yukarıdaki 1 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: İnsanlar yüce Allah indinde uygulamalarına göre değerlendirilirler, kişinin niyeti iyiye doğru ise Allah ve peygamber ondan razı olur ve dünyanın güzelliklerini bulur, eyer niyeti kötü ise şeytana arkadaş olur ve dünyadaki kötülükleri bulur. Dolayısıyla mümin kişinin niyeti cenabı Allah indinde çok makbuldür.) 02- Cennetin kapısına geldim cennet kapısının açılmasını istedim, Cennet kapıcısı dedi ki: Sen kimsin? Dedim ki: ben Muhammed im, (s.a.v.) dedi ki: senden önce kimseye bu kapıyı açmamak üzere emrolundum. ( Faydul kadir hadis no 02 ) 03- (Hz.) İbrahim in ateşe atılmadan önceki duası; Hasbiyallah ve niğmel vekil. ( Faydul kadir hadis no 07 )

13 Faizi teşvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde şahitlik eden mel undur. Ayrıca derisine dövme yaptıran ve yapan mel undur. ( Faydul kadir hadis no 13 ) 05- Münafık kişinin belirtileri: Yalan konuşur, söz verir yapmaz, emanete ihanet eder. ( Faydul kadir hadis no 25 ) 06- Davete çağırılırsanız icabet edin. ( Faydul kadir hadis no 31 ) 07- Sadakaya kendinden ve ailenden başla, sonra akrabalarına, kalırsa diğer yakınlarına, böyle ve böyle (Elinin altındakilere, sağındakilere ve solundakilere muhtaç olanlara )ver. (Faydul kadir hadis no 46) 08- Müjdeleyin arkanızdan gelenlere de müjde verin kim (Hakkıyla) Lailahe İllallah derse Cennete girer müjdesi vardır. ( Faydul kadir hadis no 51 ) 09- Camileri inşa edin. Temizliğini üslenin. Kim (Allah (c.c.) rızası için) cami yaptırırsa Cennette de Allah ona saray yapar. Kim temizliğini yapar çöpünü atarsa, Allah da onu Cennetin kendine has güzel ödülleri ile ödüllendirir. (Faydul kadir hadis no 62 ) 10- Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ümmetine müjde ver; kim Allah a şirk koşmadan ölürse (Mümin olarak) Cennete girer. Dedim ki: Ey Cibril eğer hırsızlık yaparsa veya büyük günah işlese de mi? Dedi ki: Evet. İki kez tekrarladı. Ve aynı cevabı aldım. İçki içerse de dedi. ( Faydul kadir hadis no 77 )

14 14 (Yukarıdaki 77 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde, cenabı Allah a şirk koşmadan ölen Cennete girer buyruğu bizi yanıltmasın şöyle ki: Söz konusu kişiler zaman zaman şeytana uyarak büyük günahlara müptelâ olmuş ve bir süre sonra da tövbe edip Allah a kesin dönüş yapanlar için geçerlidir yani evvabinler için söz konusudur. Cenabı Allah a dönüş yaptıktan sonra bu kişiler yine şeytana uyarlar büyük günahların peşinde ısrar ederler ve nasıl oldu da bu batağın içine tekrar düştük diyerek kendilerini sorgulamazlar ve Allah tan af ve mağfiret dilemezler ise O kişiler Allah (c.c.) indinde hem öncekilerden hem de sonrakilerden sorumlu olurlar. Şu gerçektir ki şirk dışında her günah için geçerli olan husus şudur: Yüce Allah, kişinin ona yakınlık derecesine göre isterse direk affeder isterse cehennemde cezalandırdıktan sonra Cennetine sokar.) 11- Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Allah sana şöyle emrediyor, ashabına emret Arafat a (Hacca) çıkarken telbiye de seslerini yükseltsinler. ( Faydul kadir hadis no 82 ) (Telbiye Arapçada sık sık lebbeyk demek enlamına gelir, telbiye hac yapmak için ihramlı olarak arafata çıkarken hacı adayları tarafından ve umre yapmak için ihram giyildiğinde sık sık sesli olarak şöyle söylenir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk İnnel hamde venni'mete leke ve'lmülk lâşerike lek. Türkçe anlamı: (Ġcabet ettim yarabbi icabet ettim, Senin ortağın yoktur emret. Hiç Ģüphe yok ki, hamd sanadır, Mülk ve nimet senindir hiç birinde senin ortağın yoktur.)

15 Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ey Muhammed dilediğin gibi yaşa çünkü öleceksin, dilediğini sev çünkü ondan ayrılacaksın, dilediğini yap çünkü iyi veya kötü karşılığını alacaksın. Bil ki müminin şerefi uykudan kalkarak gece namaz kılmaktır. ( Faydul kadir hadis no 89 ) (Gece uykudan kalkarak kılınan namaza Teheccüd namazı denir. Arapça da ise kıyam namazı denir. Kıyam ve kıyamet kelimeleri ayni türevden gelir. insanların mezarlarından kalkış gününe de kıyam günü denir. Kıyamet gününde kişi hangi kıyafet ile öldüyse o kıyafet ile mezarından kalkacaktır. İleride 9248 nulu hadisi şerifte bu hususa işaret etmektedir. Cenabı Allah hepimize dünya hayatında, rızasına uygun kıyafetler giymemizi nasip etsin.) 13- Bana rabbim azze ve celle tarafından gelenlerden biri geldi dedi ki: Senin ümmetinden kim sana salavat getirirse Allah ona on sevap yazar ve ondan on günah siler. Ayrıca (Cennette) onu on derece yükseltir dedi. ( Faydul kadir hadis no 91 ) 14- Bana bir melek geldi, semadan indi ve selâm verdi. Bu melek daha önce gelmişti. Ve bana şu müjdeyi verdi: (H.z) Hasan ve (H.z) Hüseyin Cennette gençlerin efendisidir, (H.z) Fatıma (R.a. anha) ise Cennetteki kadınların hanımefendisidir. ( Faydul kadir hadis no 93 ) 15- Yetimlerin malına ticaret yaptırın ki zekat yemesin. ( Faydul kadir hadis no 96 ) (Zekât bu malı azaltmasın.)

16 Allah a itaat edin, beşinizi kılın, ramazan ayınızı tutun, mallarınızın zekatını verin, nefsinizi güzelleştirin, sizden olan amirlerinize itaat edin, Allah ınızın Cennetine girin. ( Faydul kadir hadis no 128) (Yüce Allah ın emirlerine aykırı olmamak kaydı ile yöneticilerin koymuş oldukları kurallara uymak her vatandaşın görevidir. Kuran ı kerimde yüce Allah müminlere şöyle buyurmaktadır: (Ey imân edenler; Allah a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine (yöneticilere) de itaat edin.) (Nisâ sûresi 59.âyet) 17- Mazlumun duasından sakın, kafir bile ols. Çünkü o duanın önünde engel yoktur. ( Faydul kadir hadis no 150 ) 18. İnsanoğlu iki şeyi istemez: Ölümü, fakat ölüm fitneden (Dünya sınavında başarılı olamamaktan) daha hayırlıdır. Ve az malı sevmez, fakat az malın hesabı kolaydır. ( Faydul kadir hadis no 166 ) 19- Yok edici (Helâk edici) yedi husustan sakının Allah a şirk koşmaktan, sihir yapmaktan, adam öldürmekten, faiz yemekten, yetimin malını yemekten, harpten kaçmaktan, iffetli ve namuslu kadınlara iftira atmaktan. ( Faydul kadir hadis no 171 ) (Yukarıdaki 171 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde faizi, insanın helâkine sebep olan yedi husustan biri olarak görünmektedir.

17 17 Fâiz, geçmişte yaşamış milletleri büyük felâketlere götürdüğü gibi günümüz insanlarını da aynı felâketlere sürüklemektedir. Faiz yasağı, İslâm ın temel kurallarından birisidir. İslam dini ticarette hasıl olacak herhangi bir zarara veya kazanca müdahale etmemiştir, sadece yanlış ve haksız uygulamalar konusunda insanları uyarmış ve bu yönde bazı sınırlamalar getirmiştir. Faiz yasağı da böyledir. Arapça daki karşılığı riba olan faiz borç verilen bir parayı belli bir süre içinde ödenmeyen bir alacağa gerekirse vade tanıyıp vade farkı ile birlikte katlayarak bu alacağı fazlalıkla direk veya icra yoluyla geri almaktır. Bu şekilde sağlanan kazanç tabii olmayan bir kazançtır. Sermayeyi ellerinde bulunduranların, hiçbir çaba göstermeksizin ve riske girmeksizin bu sermaye aracılığıyla haksız gelir elde etmekten başka bir şey değildir. Faiz iflâs etme, fabrika kapatma, hacizler ve ticari hayatı sonlandırma gibi istenmeyen sonuçlara neden olması bilindiği halde ciddi bir şekilde yaygınlık kazanarak günümüzün hastalığı haline gelmiştir nulu hadi şerif şöyle buyurmaktadır : (Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyene ise tozu bulaģacaktır.) İslâm faiz yasağını getirdiğinde, Arap toplumunda da faiz bütün çeşitleriyle biliniyor ve uygulanıyordu. Bu yüzden sermaye belli kesimin elinde toplanmıştır, gittikçe katlanan faiz borcunu ödeyemeyen insanlar çocuklarını köle olarak satmaya başlanmışlar, sonuç itibariyle az bir kesim büyük çıkar sağlamasına karşı geniş halk kesimi perişan olmuştur. Kuran ı kerim bu yaygın âdeti aşamalı bir şekilde gerekli önlemleri alarak yasaklamıştır. Kuran ı kerimde faiz yasağı ile ilgili âyeti kerimeler şöyledir: (Faiz yiyenler (kabirlerinden), Ģeytan çarpmıģ kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım - satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir.

18 18 Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıģtır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmiģte olan kendisinindir ve artık onun iģi Allah'a kalmıģtır. Kim tekrar faize dönerse, iģte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. (Bakara sûresi 275. âyet) Diğer âyeti kerimede : (Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah tan korkun ki kurtuluģa eresiniz) (ali Ġmran 130. âyet) Faizi almak faiz vermek aynı zamanda faiz muamelesinde herhangi bir şekilde bulunmak, yardım etmek, sebep olmak da yine peygamber s.a.v. 13 nolu hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: (Faizi teģvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde Ģahitlik eden mel undur.) Konuyla ilgili 4193 nolu hadisi şerif ise şöyledir: (Bilerek bir dirhem bile olsa faiz yiyen kiģi otuz altı kez büyük günah iģlemiģ gibidir.) Fâiz, insanları çalışarak kazanç sağlamaktan men eder. Ticaret sanayi ve ihracatın sekteye uğramasına yardımcı olur. Dolayısıyla istihdamın azalmasına neden olur. Çünkü birazcık parası olan kişi ticareti sanatı bırakır ve zahmet çekmeden riziko almadan para kazanma yoluna başvurur. Ayrıca faizcilik, insanlar arasında Allah rızası için borç vermenin (kard hasana) yolunu da kapar. Sonuçta faizcilik, toplumu helâk eden, ekonomik dengeleri bozan, ihtiyaç sahiplerini sömüren, zengini daha zengin, fakiri daha fakirleştiren bir müessesedir. dolayısıyla yüce Allah tarafından haram kılınan faizin hangi nedenle olursa olsun müminlerin teamülleri dışında kalması gerekir. Faiz günahının hiçbir hafifletici nedeni de yoktur.) 20- İçkiden sakın. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. ( Faydul kadir hadis no 172 )

19 Diz çökerek dua edin. (Faydul kadir hadis no 18 ) 22- Gece son namazınız vitir namazı olsun. ( Faydul kadir hadis no 185 ) 23- Allah indinde en güzel ameller: Vaktinde kılınan namaz, babaya anneye itaat, Allah için cihat etmek. ( Faydul kadir hadis no 196 ) 24- Ehlimden en sevdiğim (H.z) Fatıma dır (r.a.anha). ( Faydul kadir hadis no 203 ) 25- En çok sevdiğim insanlardan (H.z) Aişe (r.a.anha) ve erkeklerden babasıdır. ( Faydul kadir hadis no 205 ) (Hz. Abu Bekir) 26- En çok sevdiğim söz en doğru olandır. ( Faydul kadir hadis no 211 ) 27- En çok sevdiğim yemek üzerine en çok ellerin uzandığıdır. ( Faydul kadir hadis no 213 ) 28- Sevdiğin kişiyi dengeli sev; Ola ki bir gün sevmediğin bir kişi olarak karşına çıkabilir. Yerdiğin kişiyi de yavaş yavaş yer; Ola ki bir gün karşına en sevdiğin kişi olarak çıkabilir. ( Faydul kadir hadis no 223 ) 39- Allah ı verdiği nimetlerden dolayı sev. Beni Allah için sev. Ehlimi (Ailemi, ehli beytimi) de beni sevdiğin için sev. ( Faydul kadir hadis no 224 )

20 Arab ı üç şey içi seviniz: Ben Arap olduğum için, Kur an Arapça olduğu için, Cennet lisanı Arapça olduğu için. ( Faydul kadir hadis no 225 ) 31- Çocuklarınızı gecenin başlangıcında sokağa salmayınız. Çünkü şeytan ve cinlerin çıkış saatleridir. ( Faydul kadir hadis no 228 ) 32- Hicri ayların on beşinci, on yedinci, on dokuzuncu, yirmi birinci günlerinden birinde kan veriniz. Çünkü o günler vücudun en fazla kan hücumuna uğradığı günlerdir. ( Faydul kadir hadis no 230 ) 33- Uhud Dağını biz severiz. O da bizi sever. ( Faydul kadir hadis no 238 ) (Yukarıdaki 238 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifindeki buyruğu şöyle açıklayabiliriz: Peygamber s.a.v. bir gün Uhud dağı üzeride iken mübarek ayaklarının bastığı koca kayalar bu şerefli konuğun kendilerini şereflendirmesinden dolayı titremeye başlar. Bu titreme aşktan ve mutluluktandır. Uhud dağı mutluluktan sarsılırken peygamber s.a.v. in telkin edici sözleri dağın sarsıntısını dindirmiştir. O telkin edici mübarek sözleri şöyledir: (Eyy Uhud dur. Senin üzerinde bir Nebi bir Sıddık ve iki Ģehit var.) Dağın üzerindekiler; Peygamber s.a.v. h.z Abu Bekir essıddıg h.z. Ömer (r.a) ve h.z Osman (r.a). Çünkü Peygamber s.a.v. h.z Ömer ile h.z. Osman ın şehit olacaklarını önceden biliyordu.) 34- Giyiminizi ve bineğinizi güzelleştirin. İnançsız ve kafir kişiler sizi hakir görmesinler. ( Faydul kadir hadis no 257 )

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 ÖNSÖZ Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır. Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır. İnternet

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 dinkulturuahlakbilgisi.com Ramazan ve Oruç Hazırlayan: Memduh ÇELMELİ İzmir / 2016 Ramazan 11 Ayın Sultanıdır Kur an Ayıdır Oruç Ayıdır Rahmet Ayıdır Kur an ın indirildiği aydır. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı ABD nin Kansas Üniversitesinden matematikçi Prof.Dr. Jeffrey H. Lang, İslam a giriş hikâyesini yazmış olduğu Melekler Soruncaya Kadar [Even Angels Ask: A Journey

Detaylı