H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak. SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak. SAHĠH HADĠSĠ ġerġf"

Transkript

1 H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A V) kapak SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

2 2 H A Z R E T Ġ M U H A M M E D (S A L L A L L A H U A L E Y H Ġ V E S E L L E M) FAYDUL KADĠR HADĠS ESERĠNDEN SEÇME SAHĠH HADĠSĠ ġerġf

3 3 Aslı Arapça olan Camiüssağir hadisi şerif eserinin müellifi İslâm alimlerinden hadis hafızı Celâleddin Abdurrahman Essüyuti ye aittir. (rahimahullah) Hafız Essüyuti nin Eserindeki hadisi şeriflerin açıklamalarını yaparak Faydul kadir adını verdiği altı ciltlik eserin müellifi ise İslâm alimlerinden Abdurrauf Elmenavi dir. (rahimahullah) Allah (c.c.) onlardan razı olsun ve ilimlerinden istifade etmemizi nasip etsin Arapça aslının baskı tarihi 1972 Milâdi 1391 Hicri adet hadisi şerifi içeren altı ciltlik Faydul kadir hadisi şerif eserinden 700 adet seçme sahih hadislerden Türkçe ye çevirisini yapan İbrahim Beşer Bu kitaptaki bilgiler bütün İnsanların İstifadesi için hazırlanmıştır. Tanıtım amaçlı yazılar dahil orijinaline sadık kalmak Kaydıyla izin almaya gerek kalmadan kısmen veya tamamen çoğaltılabilir kopyalanabilir. 3. Baskı 0 (232) Kapak tasarım Bayram Aladağ Baskı tarihi : Nisan 2011 Baskı, cilt : FİLDİŞ OFSET MATBAACILIK REKLAMCILIK TİÇ. LTD. ŞTİ. 0 (232) Ve diğer bilgiler

4 4 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M ÖNSÖZ Alemleri yaratıp, var eden her Ģeyin rabbi olan yüce Allah a hamd ediyorum, sena ediyorum ve daima Ģükrediyorum. Selâtım ve selâmım ömrü boyunca insanlara, cenabı Allah ın kanunlarını ve hükümlerini tebliğ eden öğreten doğru yola davet eden peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v. in üzerine olsun. Ġslamiyet ten önce, Avrupa da Asya da, Afrika da, yeryüzünde varolan tüm insanlar, büyük bir ahlak çöküntüsü içinde yaģıyorlardı. Adalet, insan ve kadın haklarının olmadığı, cahiliyeti ve zulmü kendilerine ilke edinenler doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Örneğin; Bazı evli kadınlar baģkaları ile iliģkiyi övünç kaynağı olarak görüyorlardı. Bazı ülkelerde kardeģin kardeģ ile evlenmesi, kocası ölen kadının yaģamına son vermesi, kadınları zevk aleti olarak görmeleri, kız çocuklarını diri diri gömmeleri, her yerde içki ve fuhuģ rezaletinin had safhada olması, insanlar arasında sınıf farklılıkları olması, kölelerin, ve kadınların eģya gibi alınıp satılması, çok normal kabul ediliyordu. Güçlülerin hâkim olduğu hiçbir zaman yaģamak istemediğimiz büyük zulümler zinciri içinde karanlık bir dünya. Böylece Ġslamiyet öncesi emniyet ve huzurun olmadığı her yer kendi sefaleti ve vahģeti içinde bocalayıp duruyordu. Dünya bu kargaģa içinde iken Arap yarımadasında hem Hıristiyanların hem de Yahudilerin, (bizimde asıllarına inandığımız) kitaplarında Tevrat ta ve İncil de yazılı olan ahir zaman peygamberinin gelmesi bekleniliyor ve dünyanın içinde bulunduğu bu büyük zulümden kurtarılmasını ümit ediyorlardı. ĠĢte cihan muhatabı kurtarıcımız Hz. Muhammed s.a.v. rabiul evvel ayının 12. pazartesi gecesi 571 yılında Mekke de doğdu Ġslâm dininin tebliği için Allah (c.c.) tarafından dünyaya gönderildi. Mübarek ömrü boyunca da büyük mücadele vermiģler ve sıkıntılar çekmiģlerdir. Vahyin gelmesinden sonra Ġslamiyet in yeģermesinde ve yayılmasında, sahabeler ile birlikte müģriklere ve Ġslâm ın aleyhinde olanlara karģı savaģtan savaģa, zaferden zafere koģarak her konuda Allah ın izni ile baģarılı olmuģlardır.

5 5 Mekke de iniģi baģlayan, Medine de devam eden Kuranı kerim tamamlandıktan sonra bütün müminlerin kuranın ayetlerine, hükümlerine ve peygamber efendimiz s.a.v. in hadisi Ģeriflerine göre teamül etmeleri sonucu insanlığın sükûnet, emniyet ve huzura kavuģması sağlanmıģ, kadınların ve erkeklerin hak ve hukukları teminat altına alınmıģ ve müminlerin özgürce yaģamaları temin edilmiģtir. Âyeti kerimede Ģöyle buyurmaktadır; (Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip, güçlü, mantıklı, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.) (İbrahim süresi1.âyet) Ġnsanoğluna bağıģlanan bu Kuranı Kerimi müminler daha iyi anlayabilirler. Peygamber s.a.v. e inen Kuranı Kerimdeki bu değerli ayeti kerimeleri duyan sahabeler ve diğer dinlere mensup bazı âlimler ve rahipler Kuranı Kerimin ayetlerinden etkilenerek hemen iman etmiģlerdir. Âyeti kerimede; (Gözlerinden yaşlar boşanarak ey rabbim, bizde iman ettik, inandık. Bizi de şahitlerin arasına yaz dediler) (Maide sûresi 83. âyet) Bundan dolayı biz yüzyıllar boyunca Kuranı kerimdeki kompitürize edilmiģ yüksek hikmetli dengeye hiç eriģemedik, 2010 yılında bilgimiz yine yetmiyor. Yani insanoğlunun Ģimdi ve ileride ulaģacağı medeniyetler Kuranı Kerimi hiç aģamayacaktır. Peygamber s.a.v. Mekke halkı arasında Muhammedül emin (güvenilir Muhammed) sıfatını kazanmıģtır. Vahi indikten sonra ümmetini her konuda uyarmak amacıyla söylediği mübarek sözler, Hadisi Ģeriflerdir. Gerek veda hutbesini gerekse hadisi Ģerifleri bize aktaranlardan, ravilerden cenabı Allah razı olsun, Allah ım hepsine ahiret güzelliği versin ve hepimizi peygamber efendimiz s.a.v. e Cennette komģu eylesin. Sayın okuyucu; Hiçbir mazeretim olmadığı halde köģeme çekilerek bildiklerimle beraber ahirete intikâl etmek istemedim. Ġslâm dini konusunda ne biliyorsam sizlerle paylaģmak istedim. 6 ciltlik Faydul kadir hadis eserinden 700 kadar sahih hadisi Ģerifin Türkçe çevirisini, sizlere ve çocuklarınıza hediye ediyorum. Allah u tealâ nın izniyle okunursa ve uygulanırsa yararlı olacağına inanıyorum. Kitabımda. Varsa hatam lütfen bu yanlıģı bana bildiriniz.. Allah ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Saygılar, sevgiler kardeģiniz Ġbrahim beģer.

6 6 F Ġ H R Ġ S T KONULAR HADĠS SIRA NUMARASI ALLAH C.C. ĠTAAT VE ĠBADET: ALLAH C.C. BUĞZ ETTĠKLERĠ: ALLAH C.C. AFFI VE AZABI: ALLAH C.C. KULLARINI SINAMASI: ALLAH C.C. KULUNA YAKIN OLMASI: ALLAH C.C. RIZASI ĠÇĠN CĠHAD YAPMAK: ALLAH C.C. HER YÜZ YIDA BĠR ÜMMETĠNE YARDIMI: ALLAH C.C. KULLARINA VERDĠĞĠ ÖDÜL: ALLAH C.C. HERġEYĠ SUDAN YARATTI:.499 ALLAH C.C. KULUNA HĠDAYET VERMESĠ: ALLAH TAN C.C. BAġKA KĠMSE GAYBI BĠLEMEZ: ALLAH C.C. KULLARINA FATĠHA SÛRESĠNĠN ġöyle AÇIKLIYOR: ALLAH C.C. VE NEBĠLERĠN LÂNETLEDĠKLERĠ: ALLAH IN C.C. KULLARINI AFFETMESĠ: ALLAH C.C. HAKKIYLA UTANMAK: ALLAH C.C. ĠÇĠN DÜNYA DEĞERLĠ OLSAYDI KÂFĠRE BĠR BARDAK SU ĠÇĠRTMEZDĠ: ALLAH C.C. EMRĠNĠ DUYURAN MÜMĠNE ĠTAAT ET:. 134 ALLAH C.C. ġġrk KOġMA: ALLAH C.C. SIĞINMAK VE 99 ĠSMĠNĠ EZBERLEMEK: ALLAH C.C. AHĠRETTE GÖRMEK: ALLAH C.C. DUA ETMEK: ALLAH C.C. TOPLU HALDE YAPILAN DUA KABUL OLUR: 571 ALLAH C.C. SEVDĠĞĠ MÜMĠNLER, DUALAR VE SÖZLER: ALLAH C.C. ZĠKREDĠLEN EVDEKĠ FAZĠLET: ALLAH C.C. MÜMĠNE ATEġĠ HARAM KILMASI:. 620 PEYGAMBER (S.A.V) BEDEN YAPISI VE ġeklġ: PEYGAMBER (S.A.V) DUALARI, HAL VE HAREKETLERĠ, DAVRANIġ BĠÇĠMLERĠ: PEYGAMBER (S.A.V) VE DĠĞER NEBĠLERE SALAVAT GETĠRMEK VE VESĠLE DUASI: PEYGAMBER (S.A.V) CENNETĠN KAPISINI ĠLK AÇAN OLACAK: PEYGAMBER (S.A.V) VAHĠY GELDĠĞĠNDEKĠ ORTAM:..508 PEYGAMBER (S.A.V) ÖNCEKĠ NEBĠLERE VERĠLMEYEN VERĠLDĠ: PEYGAMBER (S.A.V) MÜMĠNLERĠN VELĠSĠDĠR: PEYGAMBER (S.A.V) BANA CENNET VE CEHENNEM GÖSTERĠLDĠ: PEYGAMBER (S.A.V) MĠN ġefaatġ: PEYGAMBER (S.A.V) DEN SONRAKĠ ĠDARECĠLERE SAYGI: PEYGAMBER (S.A.V) CENNETTEKĠ HAVZI KEVSER: PEYGAMBER (S.A.V) KAMĠL MÜMĠN BENĠ AĠLESĠNDEN DAHA ÇOK SEVENDĠR: PEYGAMBER (S.A.V) BENĠ GÖRENLER VE GÖRMEYENLER ARASINDAKĠ FARK:.424

7 7 PEYGAMBER (S.A.V) Ġ RÜYADA GÖRMEK:. 616 PEYGAMBER (S.A.V). ĠN VEDA HUTBESĠ: Son sayfa KURANIN ġefaatġ VE KURAN OKUMAK: H.Z. ĠBRAHĠM A.S. MIN DUASI:.. 03 KURANIN ÂYETLERĠNE ġüphe ĠLA BAKMAK: H.Z. ADEMĠN, EN HAYIRLI BEġ EVLÂDI VE CENEZE NAMAZI: YUNUS A.S. BALIĞIN KARNINDE ĠKEN YAPTIĞI DUA:. 360 HZ. HASAN, HZ. HÜSEYĠN, HZ. FATIMA (R.A.) ANHA NIN CENNETTEKĠ KONUMLARI: DAVUD PEYGAMBER A.S.: ZEKERĠYA PEYGAMBER A.S.:. 489 HZ. NUH A.S. ÜÇ ÇOCUĞU: HZ. AĠġE (R.A) ANHA VE HZ. EBU BEKĠR (R.A): : HZ. ÖMER: CEBRAĠL VE MĠKÂĠL A.S :. 262 * * * * * * * * * * * * * * * * ALTIN VE ĠPEK KADINLARA HELÂL ERKEKLERE HARAM: ALEMĠN HAYIRLI KADINLARI: ADEMOĞLUNUN MUTLU VE MUTSUZ YAġAM: AFFETMEK VE EDĠLMEK: ANNE BABA RIZASINI ALMAK VE ĠTAAT ETMEK: AMELLER NĠYETE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLĠR:.. 01 ADALET:. 109 ADAM ÖLDÜRMEK: AHLÂKI TEMĠZ OLAN: AKRABA ZĠYARETĠ VE ĠLĠġKĠLERĠ: ARABI ÜÇ ġey ĠÇĠN SEVMEK: ARġIN HAZĠNESĠ VE GÖLGESĠ: ALIġVERĠġTE KOLAYLIK GÖSTERMEK VE YEMĠN ETMEMEK: AĞAÇ DĠKMEK VE YEġĠLLĠK YETĠġTĠRMENĠN FAZĠLETĠ: ABDESTĠ DÜZGÜN ALMAK: ABDESTSĠZ NAMAZ KILINMAZ, BESMELESĠZ ABDEST OLMAZ: ALĠM ĠLE ABĠD ARASĠNDAKĠ FARK: ATEġ GÖRMEYECEK GÖZLER: BĠR YIL ORUÇ TUTMUġ GĠBĠ OLMAK ĠÇĠN: BAZI NAMAZ SURELERĠNĠN DEĞERĠ: BAZI ĠBADETLER ÖNCEKĠ GÜNAHLARI YOK EDER: BEREKET VE KAZANÇ:. 144 BEYAZ KEFEN:. 441 BIYIĞI KISALT SAKALI BIRAK: BĠZĠM KULLANDIĞIMIZ ATEġ:..266 CAMĠ VE KALICI HAYIR YAPMAK: CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜ GUSÜL ABDESTĠ ALMAK: CUMA GÜNÜ ĠÇĠNDE ÇOK DEĞERLĠ BĠR ZAMAN DĠLĠMĠ: 467 CENNET VE CENNETE GĠRMEK:

8 8 CENNETTE YÜRÜMEK: CNNET VE CENNETĠN DÖRT HANIMEFENDĠSĠ: CENNET VE CEHENNEMDEN KULLARIN YAPTIKLARI DUAYA YANITI:. 617 CENNET KADINI EĞER YERYÜZÜNE ĠNMĠġ OLSAYDI: CENNETTE OLANLAR VE DERECE YÜKSELMESĠ: CEHENNEM VE AZABI: CĠMRĠLĠK: ÇALINTI MAL: ÇOÇUKLARIN VE BÜYÜKLERĠN GECE DIġARI ÇIKMASI: DECCALIN GÖZÜ KOR VE SĠLĠKTĠR:. 363 DEĞERĠ OLAN HARCAMA GĠYĠMĠNE BĠNEĞĠNE VE EVĠNE: DEĞERLĠ ZĠKĠR: DEVE VE ĠNEK SÜTÜNÜN DEĞERĠ: DOĞRU SÖZ: DĠLĠNĠ VE NAMUSUNU KORU: 35 DĠNĠNĠZĠ ZORLAġTIRMAYIN KOLAYLAġTIRIN: DĠġ TEMĠZLĠĞĠ: DĠZĠN ÜZERĠ MAHREMDĠR: 458 DÖVME YAPMAK VA YAPTIRMAK : DUALARIN EFENDĠSĠ: DÜNYA MÜMĠNĠN TUTUK EVĠ KAFĠRĠN CENNETĠ: DÜNYADAKĠ CENNET NEHĠRLERĠ: DÜNYA ĠLE AHĠRET ARASINDAKĠ ZAMAN FARKI: EHĠL VE DOĞRU YÖNETĠMĠN YANINDA OL: 677 EKMEĞE HÜRMET: 176 ELĠNDEN DĠLĠNDEN ZARAR GÖRMEYEN: 656 EMANETE ĠHANET ETMEK: EN HAYIRLINIZ AHĠRETĠNĠ VE DÜNYASINI TERK ETMEYENDĠR:. 353 ERKEĞĠN KADININI YATAĞA ÇAĞIRMASI: 76 ERKEĞĠN GÜZELLĠĞĠ: ESNEMEYĠ GERĠ ÇEVĠRMEYE ÇALIġ: ESTAĞFĠRULLAH DĠYENĠN RIZKI BOL OLUR: EġLERĠN YATAK HAYATI: EVĠNDE HURMASI OLANIN KARNI AÇ KALMAZ: FAĠZ: FUHUġ VE FUHUġA TEġVĠK EDENĠN DURUMU: 225 GECE YATMADAN ÖNCE OKUNAN SÛRELER: GĠYĠNĠK ÇIPLAK, BAġI TOPUZLU KADINLARI ġġmdġ ARANIZDA GÖREMĠYORUM:.403 GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ VARLIKLARI YAPANIN CEZASI: GÖLGESĠ OLAN CĠSĠMLĠ HEYKEL VE RESĠM ASILI EVE MELEKLER GĠRMEZ:.233 GÖZE GELMEK HAKTIR: GURBETTE ÖLÜM:...48 GÜNAH ĠġLEMEK VE GÜNAHLARIN BÜYÜĞÜ: GÜNEġĠN DOĞDUĞU EN HAYIRLI GÜN: GÜNEġ VE AY TUTULMASI: GÜMÜġ VE ALTIN KAP:. 227 GÜZEL AHLÂK:

9 HAC VE UMREYĠ KURALLARINA GÖRE YAPMAK: HADĠS OLMAYANI HADĠSMĠġ GĠBĠ GÖSTERMEK:. 636 HARAM OLAN HĠÇ BĠRġEY ĠLE TEDAVĠ OLUNMAZ: HAYIRLI OLAN VE KÖTÜ OLAN ĠNSAN: HACERULESVED CENNET TAġIDIR: 324 HAC VE HAC VAKTĠ ARAFATTA VE CUMA GÜNLERĠ ORUÇ TUTULMAZ: HAKĠMLERĠN KARARLARI: HAPġIRMAK: HARP DÜġMANI ALDATMAKTIR: HASTA VEYA AĞRIYAN YERĠNE SAĞ ELĠNĠ KOY VE ġu DUAYI OKU: HASTA ZĠYARETĠ VE MÜMĠNĠN HASTALIĞI: HAYVAN HAKKINI KORUMAK: HERKES ĠDÂRECĠDĠR ELĠNĠN ALTINDAKĠLERDEN SORUMLUDUR: HOROZ VE EġEK SESĠ: ĠSLAM DĠNĠ GARĠP GELDĠ GARĠP GĠDECEK: ĠFTAR AÇMAK:...61 ĠKĠNDĠ NAMAZININ FAZĠLETĠ: ĠKĠ KADIN ARASINDA ERKEĞĠN YÜRÜMESĠ: ĠLĠM (ĠSLÂM ĠLMĠ) ÖĞRENMEK HER MÜSLÜMANA FARZDIR: ĠLĠM ÜÇE AYRILIR: ĠSLAM DĠNĠNE GĠRMENĠN VE ÇIKMANIN BEDELĠ: ĠSLAM ĠLMĠNĠ ÖĞRENMEK ĠSTEYENE MELEKLER KANATLARINI GERER: ĠSTANBULU FETĠH EDECEK KUMANDAN VE ORDUSU:..536 ĠMANIN ġartlari VE YENĠLEMEK: ĠNSANLARA EZĠYET ETMEMEK SAYGILI OLMAK: ĠNSANOĞLU MAL ÇOKLUĞU ĠSTER,GÖZÜNÜ TOPRAK DOYURUR: ĠNSANOĞLUNUN DOĞASINDAKĠ ON HUSUS: 432 ĠNSANOĞLUNUN SAĞ VE SOLUNDAKĠ YAZAR MELEKLER:. 394 ĠNSAN AZALARININ KONUġMASI: 58 ĠYĠYĠ EMRET KÖTÜYÜ YASAKLA: ĠYĠLĠK YAPMAYA TEġVĠK ETMEK: ĠÇKĠ OLAN SOFRAYA OTURMAYIN: ĠÇKĠ ( ALKOLLÜ) : KÂMĠL VE HAYIRLI MÜMĠN: KÂBEDEN YARARLANMAK: KABĠR, KABĠR ZĠYARETĠ VE KABĠR AZABI: KADININ CENNETE GĠRMESĠ: KADINA ĠYĠ, NAZĠK DAVRANMAK VE SALĠHA KADIN: KADINA CAMĠ VE AKRABA ZĠYARATĠ ĠÇĠN ĠZĠN: KADININ VE KOCANIN GÜNAHLARININ SÜZÜLEREK AKMASI: KADININ KOKU KULLANMAMASI: KADIN ĠLE CĠNSEL ĠLĠġKĠ ALLAH IN EMRETTĠĞĠ YERDENDĠR:. 582 KARDEġ KARDEġE GIYABINDA, BABANINDA ÇOCUKLARINAYAPTIĞI DUA: KAN VERMEK: KARINCANIN YAĞMUR DUASI: KADĠR GECESĠ:. 634 KENDĠNE AĠT OLMAYAN ġeye SAHĠP ÇIKMA: 587 9

10 10 KENDĠN ĠÇĠN ĠSTEDĠĞĠNĠ BAġKASI ĠÇĠNDE ĠSTE: KIYAMET OLAYLARI VE ALÂMETLERĠ: KĠġĠ ÖLDÜĞÜ KIYAFET ĠLE AHĠRETTE YÜCE ALLAHIN HUZURUNA ÇIKAR: 657 KĠġĠ SEVDĠĞĠ ĠLE BERABERDĠR: KIYAMET EN ÇĠRKEF ĠNSANLARIN ÜZERĠNE KOPACAKTIR: KITLIK:.. 49 KĠMLER ġehġt OLUR: KĠM SARIMSAK SOĞAN YERSE CAMĠYE GELMESĠN: KĠġĠNĠN OĞLU ONUN KAZANCIDIR, MADDETEN ĠSTĠFADE EDEBĠLĠR: 671 KOMġULUK VE KOMġU HAKLARI: KÖTÜLÜK YAPARSAN ARDINDAN ĠYĠLĠK YAP:. 98 KÖTÜLÜĞÜ EMREDENE UYMA: KÜÇÜKLERE MERHAMET BÜYÜKLERE SAYGI:. 560 KÜÇÜK YAġTA ÖLEN ÇOCUKLAR: KURBAN VE AKĠKA VE KURBAN BAYRAMI: KÜÇÜK SU DÖKMEK: KÜÇÜK ÇOCUĞUN MAHREM YERLERĠ: KURANDA OLMAYANI VARMIġ GĠBĠ GÖSTEREN: KURANA ABDESTSĠZ DOKUNMA: KUġLUK NAMAZININ ÖNEMĠ: MEDĠNEDE ÖLMEK: MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDĠLMEZ: MĠRAÇ GECESĠ VE OLAYLARI: MĠSK KOKUSU: MĠSAFĠRLĠK ÜÇ GÜNDÜR: MÜEZZĠNLĠK, EZAN VE GAMET YAPMANIN FAZĠLETLERĠ: MÜNAFIKLIK: MÜMĠN KĠġĠYE MAL VE CAN EMANET EDĠLĠR: MÜMĠN KENDĠNĠ CENNET ĠLE SONLANDIRMADAN DOYMAZ: MÜMĠNDE CĠMRĠLĠK VE KÖTÜ AHLÂK OLMAZ: MÜMĠNLERE DOĞRU YOLU GÖSTEREN ÇALIġMALARDA BULUNMAK: MÜMĠNĠN HASTALIĞI GÜNAHLARINA KEFARETTĠR: MÜMĠN KENDĠNĠ ĠKĠ KEZ AYNI DELĠKTEN ISIRTTIRMAZ: MÜSLÜMANIN BEDEN TEMĠZLĠĞĠ: MÜSLÜMANIN EDEP YERLERĠNĠN KAPANMASINA YARDIMCI OLMAK: MÜSLÜMAN KARDEġĠNĠN ÖNCEDEN YAPTIKLARINI ĠFġA ETMEYĠP ÖRTMEK: MÜTEVAZĠ GĠYĠNMEK: NĠKAH VE NĠġAN: NĠKAHTA VELĠ VE ĠKĠ ġahġt: NAMAZ KILINMAYAN VAKĠTLER: NAMAZDA FATĠHA SURESĠNĠ OKUMAYAN NAMAZ KILMIġ OLMAZ: NAMAZ VE CAMĠYE YÜRÜMEK: NAZAR VE GÖZDEN KORUNMAK ĠÇĠN NAL, BONCUK VS. TAKMAK ġġrktġr:

11 11 ORUÇ: ÖLÜMDEN SONRA CENNET VE CEHENNEMĠN GÖSTERĠLMESĠ:. 112 ÖLÜM, ÖLÜLER, ÖLÜMDEN SONRA PĠġMANLIK: ÖFKELENMEK: ÖLÜM HALĠNDE ĠKEN OKUNACAK DUA VE ÂYETLER: PAÇA VE ETEKLERĠN YERDE SÜRÜNMESĠ: RESĠM ASILI YERE MELEKLER GĠRMEZ: RÜYA: SABIR: SAĞDAN BAġLAMAK: SALGIN HASTALIK: SEVERKEN VE YERERKEN DĠKKATLĠ OL: SEHV SECDESĠ VE ĠNSANIN YEDĠ KEMĠĞĠ ĠLE SECDE YAPMASI: SELÂM VERMEK VE ALMAK: SÖZLER VE SÖZ TAġIMAK: SADAKA, HAYIR, ZEKAT, BORÇ VERME: ġahġtlġk YAPMAK: ġeytan VE CĠN: ġġfa, ġġfa DUALARI VE SĠHĠR: ġüphelġ OLANDAN KAÇIN: TAKVA ÜZERĠNE KURULAN MESCĠD: TAHARAT TEMĠZLĠK EL YIKAMA: TEHECCÜT (GECE NAMAZI) VE FAZĠLETĠ: UHUD DAĞI: VĠTĠR NAMAZI HAKTIR: YALAN SÖYLEMEK VE HĠLE YAPMAK: YATAK HAYATI: YANINDA ÇALIġANIN ĠġĠNĠ HAFĠFLET: YAġAM SEVĠYESĠ YÜKSEK OLANIN EVĠNE GĠTMEKTEN KAÇIN: YABANCI ERKEĞĠN EVE GĠRMESĠ: YABANCILARIN YÖNETĠMĠNE GĠRMEK: YAġLI ĠNSANLARIN KALBĠNĠN (GÖNLÜNÜN) GENÇ KALMASI: YEDĠĞĠ YEMEĞE ġükredenġn KAZANIMI: YEMEK VE ADABI: YERYÜZÜNÜN ĠNSANOĞLUNA HERGÜN SESLENMESĠ: YEMEK HAZIR ĠKEN VE TUVALET ĠHTĠYACI VAR ĠKEN NAMAZ KILINMAZ: YOK EDĠCĠLERDEN KORUNMAK: YOL VE ÜZERĠNDEKĠ ENGEL: YOLCULUKTA NAMAZ VE ORUÇ RUHSATI: YÜN ELBĠSE TAVSĠYESĠ: ZEMZEM SUYUNUN FAZĠLETĠ VE ZEMZEMĠ NĠYETE GÖRE ĠÇMEK: ZEYTĠN VE ZEYTĠNYAĞININ TAVSĠYE EDĠLMESĠ: ZULUM EDEN, MAZLUM OLAN VE CEZASI: ZĠNA:

12 12 B Ġ S M Ġ L L Â H Ġ R R A M A N Ġ R R A H Ġ M FAYDUL KADĠR HADĠS KĠTABI CĠLT 1 Seçme Sahih Hadisler 01- Ameller ancak niyetlere göredir, (Değerlendirilir) Her kişi niyet ettiği sonuca (Eyleme) ulaşır. Öyleyse kimin hicreti (Yolu) Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. (Namaz, oruç, zekât, hac, hayır, iyilik yapmak gibi) Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı kadına ise, onun hicreti de onu istediği sonuca götürür. ( Faydul kadir hadis no 01 ) (Yukarıdaki 1 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: İnsanlar yüce Allah indinde uygulamalarına göre değerlendirilirler, kişinin niyeti iyiye doğru ise Allah ve peygamber ondan razı olur ve dünyanın güzelliklerini bulur, eyer niyeti kötü ise şeytana arkadaş olur ve dünyadaki kötülükleri bulur. Dolayısıyla mümin kişinin niyeti cenabı Allah indinde çok makbuldür.) 02- Cennetin kapısına geldim cennet kapısının açılmasını istedim, Cennet kapıcısı dedi ki: Sen kimsin? Dedim ki: ben Muhammed im, (s.a.v.) dedi ki: senden önce kimseye bu kapıyı açmamak üzere emrolundum. ( Faydul kadir hadis no 02 ) 03- (Hz.) İbrahim in ateşe atılmadan önceki duası; Hasbiyallah ve niğmel vekil. ( Faydul kadir hadis no 07 )

13 Faizi teşvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde şahitlik eden mel undur. Ayrıca derisine dövme yaptıran ve yapan mel undur. ( Faydul kadir hadis no 13 ) 05- Münafık kişinin belirtileri: Yalan konuşur, söz verir yapmaz, emanete ihanet eder. ( Faydul kadir hadis no 25 ) 06- Davete çağırılırsanız icabet edin. ( Faydul kadir hadis no 31 ) 07- Sadakaya kendinden ve ailenden başla, sonra akrabalarına, kalırsa diğer yakınlarına, böyle ve böyle (Elinin altındakilere, sağındakilere ve solundakilere muhtaç olanlara )ver. (Faydul kadir hadis no 46) 08- Müjdeleyin arkanızdan gelenlere de müjde verin kim (Hakkıyla) Lailahe İllallah derse Cennete girer müjdesi vardır. ( Faydul kadir hadis no 51 ) 09- Camileri inşa edin. Temizliğini üslenin. Kim (Allah (c.c.) rızası için) cami yaptırırsa Cennette de Allah ona saray yapar. Kim temizliğini yapar çöpünü atarsa, Allah da onu Cennetin kendine has güzel ödülleri ile ödüllendirir. (Faydul kadir hadis no 62 ) 10- Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ümmetine müjde ver; kim Allah a şirk koşmadan ölürse (Mümin olarak) Cennete girer. Dedim ki: Ey Cibril eğer hırsızlık yaparsa veya büyük günah işlese de mi? Dedi ki: Evet. İki kez tekrarladı. Ve aynı cevabı aldım. İçki içerse de dedi. ( Faydul kadir hadis no 77 )

14 14 (Yukarıdaki 77 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde, cenabı Allah a şirk koşmadan ölen Cennete girer buyruğu bizi yanıltmasın şöyle ki: Söz konusu kişiler zaman zaman şeytana uyarak büyük günahlara müptelâ olmuş ve bir süre sonra da tövbe edip Allah a kesin dönüş yapanlar için geçerlidir yani evvabinler için söz konusudur. Cenabı Allah a dönüş yaptıktan sonra bu kişiler yine şeytana uyarlar büyük günahların peşinde ısrar ederler ve nasıl oldu da bu batağın içine tekrar düştük diyerek kendilerini sorgulamazlar ve Allah tan af ve mağfiret dilemezler ise O kişiler Allah (c.c.) indinde hem öncekilerden hem de sonrakilerden sorumlu olurlar. Şu gerçektir ki şirk dışında her günah için geçerli olan husus şudur: Yüce Allah, kişinin ona yakınlık derecesine göre isterse direk affeder isterse cehennemde cezalandırdıktan sonra Cennetine sokar.) 11- Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Allah sana şöyle emrediyor, ashabına emret Arafat a (Hacca) çıkarken telbiye de seslerini yükseltsinler. ( Faydul kadir hadis no 82 ) (Telbiye Arapçada sık sık lebbeyk demek enlamına gelir, telbiye hac yapmak için ihramlı olarak arafata çıkarken hacı adayları tarafından ve umre yapmak için ihram giyildiğinde sık sık sesli olarak şöyle söylenir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk İnnel hamde venni'mete leke ve'lmülk lâşerike lek. Türkçe anlamı: (Ġcabet ettim yarabbi icabet ettim, Senin ortağın yoktur emret. Hiç Ģüphe yok ki, hamd sanadır, Mülk ve nimet senindir hiç birinde senin ortağın yoktur.)

15 Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ey Muhammed dilediğin gibi yaşa çünkü öleceksin, dilediğini sev çünkü ondan ayrılacaksın, dilediğini yap çünkü iyi veya kötü karşılığını alacaksın. Bil ki müminin şerefi uykudan kalkarak gece namaz kılmaktır. ( Faydul kadir hadis no 89 ) (Gece uykudan kalkarak kılınan namaza Teheccüd namazı denir. Arapça da ise kıyam namazı denir. Kıyam ve kıyamet kelimeleri ayni türevden gelir. insanların mezarlarından kalkış gününe de kıyam günü denir. Kıyamet gününde kişi hangi kıyafet ile öldüyse o kıyafet ile mezarından kalkacaktır. İleride 9248 nulu hadisi şerifte bu hususa işaret etmektedir. Cenabı Allah hepimize dünya hayatında, rızasına uygun kıyafetler giymemizi nasip etsin.) 13- Bana rabbim azze ve celle tarafından gelenlerden biri geldi dedi ki: Senin ümmetinden kim sana salavat getirirse Allah ona on sevap yazar ve ondan on günah siler. Ayrıca (Cennette) onu on derece yükseltir dedi. ( Faydul kadir hadis no 91 ) 14- Bana bir melek geldi, semadan indi ve selâm verdi. Bu melek daha önce gelmişti. Ve bana şu müjdeyi verdi: (H.z) Hasan ve (H.z) Hüseyin Cennette gençlerin efendisidir, (H.z) Fatıma (R.a. anha) ise Cennetteki kadınların hanımefendisidir. ( Faydul kadir hadis no 93 ) 15- Yetimlerin malına ticaret yaptırın ki zekat yemesin. ( Faydul kadir hadis no 96 ) (Zekât bu malı azaltmasın.)

16 Allah a itaat edin, beşinizi kılın, ramazan ayınızı tutun, mallarınızın zekatını verin, nefsinizi güzelleştirin, sizden olan amirlerinize itaat edin, Allah ınızın Cennetine girin. ( Faydul kadir hadis no 128) (Yüce Allah ın emirlerine aykırı olmamak kaydı ile yöneticilerin koymuş oldukları kurallara uymak her vatandaşın görevidir. Kuran ı kerimde yüce Allah müminlere şöyle buyurmaktadır: (Ey imân edenler; Allah a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine (yöneticilere) de itaat edin.) (Nisâ sûresi 59.âyet) 17- Mazlumun duasından sakın, kafir bile ols. Çünkü o duanın önünde engel yoktur. ( Faydul kadir hadis no 150 ) 18. İnsanoğlu iki şeyi istemez: Ölümü, fakat ölüm fitneden (Dünya sınavında başarılı olamamaktan) daha hayırlıdır. Ve az malı sevmez, fakat az malın hesabı kolaydır. ( Faydul kadir hadis no 166 ) 19- Yok edici (Helâk edici) yedi husustan sakının Allah a şirk koşmaktan, sihir yapmaktan, adam öldürmekten, faiz yemekten, yetimin malını yemekten, harpten kaçmaktan, iffetli ve namuslu kadınlara iftira atmaktan. ( Faydul kadir hadis no 171 ) (Yukarıdaki 171 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde faizi, insanın helâkine sebep olan yedi husustan biri olarak görünmektedir.

17 17 Fâiz, geçmişte yaşamış milletleri büyük felâketlere götürdüğü gibi günümüz insanlarını da aynı felâketlere sürüklemektedir. Faiz yasağı, İslâm ın temel kurallarından birisidir. İslam dini ticarette hasıl olacak herhangi bir zarara veya kazanca müdahale etmemiştir, sadece yanlış ve haksız uygulamalar konusunda insanları uyarmış ve bu yönde bazı sınırlamalar getirmiştir. Faiz yasağı da böyledir. Arapça daki karşılığı riba olan faiz borç verilen bir parayı belli bir süre içinde ödenmeyen bir alacağa gerekirse vade tanıyıp vade farkı ile birlikte katlayarak bu alacağı fazlalıkla direk veya icra yoluyla geri almaktır. Bu şekilde sağlanan kazanç tabii olmayan bir kazançtır. Sermayeyi ellerinde bulunduranların, hiçbir çaba göstermeksizin ve riske girmeksizin bu sermaye aracılığıyla haksız gelir elde etmekten başka bir şey değildir. Faiz iflâs etme, fabrika kapatma, hacizler ve ticari hayatı sonlandırma gibi istenmeyen sonuçlara neden olması bilindiği halde ciddi bir şekilde yaygınlık kazanarak günümüzün hastalığı haline gelmiştir nulu hadi şerif şöyle buyurmaktadır : (Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyene ise tozu bulaģacaktır.) İslâm faiz yasağını getirdiğinde, Arap toplumunda da faiz bütün çeşitleriyle biliniyor ve uygulanıyordu. Bu yüzden sermaye belli kesimin elinde toplanmıştır, gittikçe katlanan faiz borcunu ödeyemeyen insanlar çocuklarını köle olarak satmaya başlanmışlar, sonuç itibariyle az bir kesim büyük çıkar sağlamasına karşı geniş halk kesimi perişan olmuştur. Kuran ı kerim bu yaygın âdeti aşamalı bir şekilde gerekli önlemleri alarak yasaklamıştır. Kuran ı kerimde faiz yasağı ile ilgili âyeti kerimeler şöyledir: (Faiz yiyenler (kabirlerinden), Ģeytan çarpmıģ kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım - satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir.

18 18 Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıģtır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmiģte olan kendisinindir ve artık onun iģi Allah'a kalmıģtır. Kim tekrar faize dönerse, iģte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. (Bakara sûresi 275. âyet) Diğer âyeti kerimede : (Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah tan korkun ki kurtuluģa eresiniz) (ali Ġmran 130. âyet) Faizi almak faiz vermek aynı zamanda faiz muamelesinde herhangi bir şekilde bulunmak, yardım etmek, sebep olmak da yine peygamber s.a.v. 13 nolu hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: (Faizi teģvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde Ģahitlik eden mel undur.) Konuyla ilgili 4193 nolu hadisi şerif ise şöyledir: (Bilerek bir dirhem bile olsa faiz yiyen kiģi otuz altı kez büyük günah iģlemiģ gibidir.) Fâiz, insanları çalışarak kazanç sağlamaktan men eder. Ticaret sanayi ve ihracatın sekteye uğramasına yardımcı olur. Dolayısıyla istihdamın azalmasına neden olur. Çünkü birazcık parası olan kişi ticareti sanatı bırakır ve zahmet çekmeden riziko almadan para kazanma yoluna başvurur. Ayrıca faizcilik, insanlar arasında Allah rızası için borç vermenin (kard hasana) yolunu da kapar. Sonuçta faizcilik, toplumu helâk eden, ekonomik dengeleri bozan, ihtiyaç sahiplerini sömüren, zengini daha zengin, fakiri daha fakirleştiren bir müessesedir. dolayısıyla yüce Allah tarafından haram kılınan faizin hangi nedenle olursa olsun müminlerin teamülleri dışında kalması gerekir. Faiz günahının hiçbir hafifletici nedeni de yoktur.) 20- İçkiden sakın. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. ( Faydul kadir hadis no 172 )

19 Diz çökerek dua edin. (Faydul kadir hadis no 18 ) 22- Gece son namazınız vitir namazı olsun. ( Faydul kadir hadis no 185 ) 23- Allah indinde en güzel ameller: Vaktinde kılınan namaz, babaya anneye itaat, Allah için cihat etmek. ( Faydul kadir hadis no 196 ) 24- Ehlimden en sevdiğim (H.z) Fatıma dır (r.a.anha). ( Faydul kadir hadis no 203 ) 25- En çok sevdiğim insanlardan (H.z) Aişe (r.a.anha) ve erkeklerden babasıdır. ( Faydul kadir hadis no 205 ) (Hz. Abu Bekir) 26- En çok sevdiğim söz en doğru olandır. ( Faydul kadir hadis no 211 ) 27- En çok sevdiğim yemek üzerine en çok ellerin uzandığıdır. ( Faydul kadir hadis no 213 ) 28- Sevdiğin kişiyi dengeli sev; Ola ki bir gün sevmediğin bir kişi olarak karşına çıkabilir. Yerdiğin kişiyi de yavaş yavaş yer; Ola ki bir gün karşına en sevdiğin kişi olarak çıkabilir. ( Faydul kadir hadis no 223 ) 39- Allah ı verdiği nimetlerden dolayı sev. Beni Allah için sev. Ehlimi (Ailemi, ehli beytimi) de beni sevdiğin için sev. ( Faydul kadir hadis no 224 )

20 Arab ı üç şey içi seviniz: Ben Arap olduğum için, Kur an Arapça olduğu için, Cennet lisanı Arapça olduğu için. ( Faydul kadir hadis no 225 ) 31- Çocuklarınızı gecenin başlangıcında sokağa salmayınız. Çünkü şeytan ve cinlerin çıkış saatleridir. ( Faydul kadir hadis no 228 ) 32- Hicri ayların on beşinci, on yedinci, on dokuzuncu, yirmi birinci günlerinden birinde kan veriniz. Çünkü o günler vücudun en fazla kan hücumuna uğradığı günlerdir. ( Faydul kadir hadis no 230 ) 33- Uhud Dağını biz severiz. O da bizi sever. ( Faydul kadir hadis no 238 ) (Yukarıdaki 238 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifindeki buyruğu şöyle açıklayabiliriz: Peygamber s.a.v. bir gün Uhud dağı üzeride iken mübarek ayaklarının bastığı koca kayalar bu şerefli konuğun kendilerini şereflendirmesinden dolayı titremeye başlar. Bu titreme aşktan ve mutluluktandır. Uhud dağı mutluluktan sarsılırken peygamber s.a.v. in telkin edici sözleri dağın sarsıntısını dindirmiştir. O telkin edici mübarek sözleri şöyledir: (Eyy Uhud dur. Senin üzerinde bir Nebi bir Sıddık ve iki Ģehit var.) Dağın üzerindekiler; Peygamber s.a.v. h.z Abu Bekir essıddıg h.z. Ömer (r.a) ve h.z Osman (r.a). Çünkü Peygamber s.a.v. h.z Ömer ile h.z. Osman ın şehit olacaklarını önceden biliyordu.) 34- Giyiminizi ve bineğinizi güzelleştirin. İnançsız ve kafir kişiler sizi hakir görmesinler. ( Faydul kadir hadis no 257 )

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT 1 1. PERDE Haydi Harun! Acele edelim. Ama, Murad bizden çok geride... Murad, bize katılmak istemiyor Sanki, özellikle ağırdan

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM 1 1. PERDE Haydi Hatice! Acele edelim. Ama, Meryem bizden çok geride... Meryem, bize katılmak istemiyor

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (31) Perşembe, 11 Ağustos 2011 07:33

Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (31) Perşembe, 11 Ağustos 2011 07:33 263- Abdullah b. Mes ûdun hanımı Zeynep ten şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber bize şöyle buyurdu: Sizden biri mescide geldiğinde koku sürünmesin. Bu hadisi Müslim kitabına almıştır. 264-Ebû

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17

Üç Aylar ve Regaip Kandili nin Fazileti Salı, 29 Nisan 2014 19:17 Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına giriyoruz.30 Mayıs Çarşamba günü Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu mübarek aylara kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamd-ü senalar olsun. Bu ayların

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 9 İLİM ÖĞRENMEK... 11 İLMİN

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.)

KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.) KUR AN NEDİR? Kur an Furkan dır. (Hakkı Batıldan Ayırandır.) Âlemleri (insanlar ve cinleri) uyarsın diye kulu (Muhammed )e Furkân ı (hakkı batıldan ayıran Kur an ı) indiren (Allah )ın şânı yücedir (hayır

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: ŞİDDETLİ HESAP

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: ŞİDDETLİ HESAP HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzü billâhi mine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 9 İLİM ÖĞRENMEK... 11 İLMİN

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı