Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit"

Transkript

1 Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlýðýný tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. ATATÜRK Bayrampaþa Cezaevine kilit Türkiye nin en büyük ceza infaz kurumu olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýldý. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin in de katýldýðý törende, yaklaþýk 40 yýldýr hizmet veren Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýsýna kilit vuruldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman ýn göreve baþlama mesajý Atanmýþ olduðum Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü görevine 25 Temmuz 2008 günü baþlamýþ bulunuyorum. Bilindiði üzere; ceza infaz kurumlarýmýz, hükümlü ve tutuklularýn baþta yaþama, saðlýk ve eðitim hakký olmak üzere insan haklarýna ve saygýnlýðýna uygun bir þekilde ceza veya tedbir kararlarýnýn yerine getirildiði yerlerdir. Bu kurumlarda bulunan hükümlü ve tutuklularýn, ceza ve tutukluluk sürelerini güven içinde ve insan onuruna yakýþýr biçimde tamamlamalarý gerekmektedir. Bu konuda yapýlacak en ufak bir hatanýn Bakanlýðýmýzý ve Devletimizi nasýl bir sýkýntý içerisine koyacaðý unutulmamalýdýr. Ceza infaz sistemimizde son yýllarda büyük bir deðiþim yaþanmaktadýr. Bunun sonucu; bir yandan ceza infaz kurumlarýmýzýn fiziki durumu uluslararasý standartlara uygun hale getirilmiþ, hükümlülerin rehabilitasyonuna özel önem verilerek müdahale programlarý oluþturulmuþ, personel eðitimi için dört eðitim merkezi açýlmýþ ve hazýrlanan projelerle uluslararasý iþbirliði artýrýlmýþtýr. Ulusal ve uluslararasý alanda reform olarak deðerlendirilen bu çalýþmalar, baþta sayýn Adalet Bakanlarýmýzýn desteði olmak üzere, Genel Müdürlüðümüzün, meslektaþlarýmýzýn ve ceza infaz kurumlarýmýzda çalýþan personelimizin yoðun emeði ve özverisiyle gerçekleþtirilmiþtir. Bu stratejimiz ayný kararlýlýkla devam edecektir. Bilindiði gibi ceza infaz kurumlarýnda çalýþmak zor ve fedakarlýk gerektirmektedir. Bu nedenle genellikle yerleþim yerleri dýþýnda bulunan bu kurumlarda görev yapan personelimizin, ekonomik ve sosyal haklarýnda istenilen seviyeye ulaþýlmasý için yoðun bir gayretin içinde bulunulduðu bilinmelidir. Bu anlayýþla; ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirirken üstün görev anlayýþý ile çalýþan personelimize baþarýlar diliyor, çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyor, saðlýk ve mutluluklar temenni ediyorum. A. Selçuk Ýlkan dan muhteþem konser Ünlü Sanatçý Ahmet Selçuk Ýlkan, Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirdiði unutulmaz konserle hükümlü ve tutuklulara moral verdi. Devamý 13 te Nizamettin Kalaman Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü TÜRKÝYE nin en büyük ceza infaz kurumlarýndan biri olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ýstanbul H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýldý. Yaklaþýk 40 yýldýr hizmet veren ve olumsuz yaþam koþullarýna sahip Ceza Ýnfaz Kurumunun, hükümlü ve tutuklularýn Silivri ve Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüslerine nakledilmeleriyle kapýsýna kilit vuruldu. ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin, 18 Temmuz da yapýlan törende, Bayrampaþa Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýsýna kilit vururak, anahtarýný Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ a verdi. Haberi 8-9 da Genel Müdür Kalaman Ýstanbul ve Tekirdað da incelemelerde bulundu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýstanbul ve Tekirdað da incelemelerde bulundu. Genel Müdür Kalaman, 27 Temmuz da gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde ilk olarak Ýstanbul da Silivri Ceza ve Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünü ziyaret etti. Daha sonra Tekirdað a geçen Genel Müdür Kalaman, burada 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýný gezdi. Haberi 2 de Hükümlülere kitap okuma ödülü Millî Eðitim Bakanlýðýnýn baþlattýðý kitap okuma kampanyasýnda Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan üç hükümlü dereceye girerek, 100 temel eserin yaný sýra 1000, 750 ve 500 YTL para ödülü kazandý. Hükümlerin ödüllerini kendilerine verilmek üzere Vali H. Avni Coþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci ye takdim etti. Haberi 6 da Genel Müdür Kalaman, yeni atanan kurum müdürlerini kabul etti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, 2. müdür olarak görev yaparken kurum müdürlüðüne atananlarý kabul etti. Haberi 2 de Bakan Þahin den Ýstanbul da sergi açýlýþý Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Ýstanbul Pendik te Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu El Sanatlarý Serginin açýlýþýna katýldý. Devamý 7 de Eskipazar da belge ve ödül daðýtým töreni Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan belge daðýtýmý ve ödül töreni çerçevesinde Sanatçý Esat Kabaklý unutulmaz bir konser verdi. Devamý 7 de Samsun E Tipi nde konser coþkusu ve tiyatro gösterisi Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen tiyatro gösterisi ve müzik-eðlenceden oluþan programda hükümlü ve tutuklular doyasýya eðlendiler. Devamý 16 da Kayseri ve Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Elektrik Teknisyeni Doðan Saðýr, Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ýbrahim Uyaroðlu ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Lütfi Menekþe vefat etti. Haberi 12 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Aðustos 2008 Genel Müdür Kalaman Ýstanbul ve Tekirdað da incelemelerde bulundu Genel Müdür Kalaman, yeni atanan kurum müdürlerini kabul etti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, yeni atanan kurum müdürlerini kabul ederek, bir süre görüþtü. 24 Temmuz da yayýmlanan Kararname ile 2. müdürlükten kurum müdürlüðüne atanan müdürler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret ettiler. Genel Müdürlüðün yer aldýðý Bakanlýk birimlerini gezen kurum müdürlerini Genel Müdür Nizamettin Kalaman, kabul etti. Genel Müdür Kalaman, 30 Temmuz daki görüþmede, yeni atanan kurum müdürlerine, hayýrlý olsun dileðinde bulunurken, ilk kez yürütecekleri görevlerinde baþarýlý olabilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Kurum müdürlerinden yaptýklarý iþlerin yasalara uygun olmasýna dikkat etmelerini isteyen Genel Müdür Kalaman, þunlarý söyledi: Görevinizi, yasalar çerçevesinde, insan haklarýna, insan onuruna Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýstanbul ve Tekirdað a ziyaret gerçekleþtirdi. Genel Müdür Kalaman, 27 Temmuz da gerçekleþtirdiði ziyarette, ilk olarak Ýstanbul da Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünü gezdi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Aðýrman ýn eþlik ettiði ziyarette; Genel Müdür Kalaman, Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Necati Sevük ten Kampüsle ilgili bilgi aldý. Yapýmý devam eden 1 ve 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn inþaatlarýný yerinde gördü. Kampüs içerisindeki duruþma solununu da gezen Genel Müdür Kalaman, müteahhitlik firmasýnýn yetkililerinden salonun eksiklerinin bir an önce giderilmesini istedi. Silivri Adalet Sarayýný da gezen Genel Müdür Kalaman, daha sonra Tekirdað a geçti. Genel Müdür Kalaman, Tekirdað daki temaslarý çerçevesinde Tekirdað 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Muratlý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. yakýþýr þekilde, yapýn. Bu insanlar suç iþlemiþ olabilirler. Görevimiz onlarý misafir olarak görerek ýslah etmektir, eðitim programlarýyla desteklemektir. Tahliye olacaklarý sivil hayata hazýrlamaktýr. Gerekirse iþ imkâný hazýrlamaktýr. Bunlar zaten çaðdaþ infaz anlayýþýnýn esaslarý. Sizlerden de bunu bekliyoruz. Ýnsanlara iyi muamelede bulunulduðu, ne kadar çok insaný topluma kazandýrdýðýmýzla övündüðümüz ceza infaz kurumlarýna sahip olmak isteriz. Sizlerden de bunu bekliyoruz. Yasalara uygun yaptýðýnýz her çalýþmanýn arkasýnda oluruz. Yanlýþ bir hareketin arkasýnda olmamýzý beklemeyin. Hepinize baþarýlar diliyorum. Tunceli de belge daðýtým töreni Tunceli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimlerine yönelik olarak Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen boya-badana ve meyvecilik kurslarýnýn sertifikalarý ile Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen masa tenisi ve badminton turnuvalarýnda dereceye girenlere ödülleri geçtiðimiz ay yapýlan müzik-eðlence programýnda verildi. Programa; Vali Mustafa Yaman, Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Ýbrahim Yaþar, Cumhuriyet Baþsavcýsý Zekeriya Bayazýt, Ýl Jandarma Komutaný J. Kur. Alb. Ali Özkara, Cumhuriyet Savcýlarý Mehmet Þahin ve Hüseyin Bozkurt, Hâkimler Mahmut Aydoðmuþ ve Özgecan Nidal Çamýr Sýlan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haydar Doðan, Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Haydar Yýldýrým, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdür V. Erol Deðer, Kurum 2.Müdürü Muhammet Esenboða, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Tekirdað 2 No lu F Tipi nde hentbol þampiyonasý Tekirdað 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde kurulan "Ayyýldýz Geçlik ve Spor Kulübü Hentbol Takýmý" Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen hentbol müsabakalarýnda büyük baþarý elde etti. Kulübün Minik Erkekler Hentbol Takýmý ile Büyük Erkekler A Takýmý þampiyonluða ulaþýrken, sadece Kurum personelinden oluþan B Hentbol Takýmý ise ikinci oldu. Ayrýca, Tekirdað da geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "44. Kiraz Festivali"nde Ceza Ýnfaz Kurumu personelinden oluþan Ayyýldýz Genlik ve Spor Kulübü Halk Oyunlarý Ekibi bir gösteri sundu. Delice de hükümlülere bilgisayar sertifikasý Delice K1 Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz kurumunda 15 Nisan - 4 Haziran 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen bilgisayar iþletmenliði kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. 17 Haziran da yapýlan belge daðýtým törenine; Kaymakam Cengiz Ünsal, Cumhuriyet Savcýlarý Hüseyin Ayyayla ve Murat Akdölek, Ýlçe Jandarma Karakol Komutaný J. Astsb. Kd. Bçvþ Kadir Yazýcý, Ýlçe Emniyet Müdür Vekili Baþkomiser Ahmet Dað, Kýrýkkale ÝÞKUR Þube Müdürü Erhan Yüksekol, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Vezirköprü de belge daðýtým töreni Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýþkur Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýlan bilgisayar iþletmenliði, elektrik tesisatçýlýðý ile 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslarýný baþarýyla tamamlayan 27 hükmlü ve tutukluya sertifikalarý 19 Haziran da yapýlan törende verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Yaþar Boyraz, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Özgür Yorulmaz, Cumhuriyet Savcýsý Tuncay Yýlmaz, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Göksel Seri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Arslan, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Nazým Kale, Kurum Müdürü Þeref Tatlý, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurumda daha önce gerçekleþtirilen voleybol ve satranç turnuvalarýnda dereceye giren hükümlü ve tutuklulara hediyelerinin verildiði program, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sivas Devlet Türk Halk Müziði Ses Sanatçýsý Özlem Kýzýltaþ ve Zülfi Demirtaþ ýn seslendirdikleri türkülerle sone erdi.

3 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 3 EVLÂT SEN GÝDERKEN BEN BÝRGÜN GERÝ DÖNECEÐÝM BÝR UMUT Ehemmiyet ver kendi özüne, Dikkat et konuþtuðun sözüne. Doðruyu söyleyip mertçe yüzüne, Kimsenin ardýndan atma ha evlât! Gittikçe bozulsa da düzen, Sen efendiliðe, mertliðe özen. Dürüst çalýþ helâl kazan, Helâle haramý katma ha evlât! Kendine karýncayý örnek al, Arý gibi çalýþ üret bal. Ýster çöpçü ol istersen hamal, Yeter ki yan gelip yatma ha evlât! Öksüzü kollayýp yetimi koru, Geçirme boðazýndan haramý horu. Dönme doðru yolundan görsen de zoru, Dostunu arkadaþýný satma ha evlât! Kimseyi incitip kalbini kýrma, Düþeni kaldýr bir de sen vurma. Babanýn hesabýný oðuldan sorma, Sakýn ola kin gütme ha evlât! Rehberin olsun daima Kur'an, Ölümü aklýndan çýkarma her an. Koskoca deveyi yardan uçuran, Bir tutam otu unutma ha evlât! Bu sana baba öðüdü, Emmiþini bul helâl sütü. Ýki yolun biri kötü, Yanlýþ yola gitme ha evlât! Mustafa Cobutoðlu Hizmetli Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Zaman zaman dost, zaman zaman düþman. Peki nedir bu zaman. Anlamak öyle zor ki. Kimi zaman yaratmak kimi zaman da öldürmek için uðraþýyoruz. Çok mu seviyoruz? Yoksa nefret mi ediyoruz? Kimi zaman öyle deðerli ki ayýramýyoruz bir anýný bile. Kimi zaman da geçersiz akçe harcýyoruz deli gibi. Gün oluyor muhtacýz, kazanmanýn yollarýný arýyoruz, gün oluyor hoyratça kaybediyoruz yeniden. Ama bilinen bir þey varsa o da en hýzlý akýþkan zaman. Geçsin istersiniz; ilerlemez, sýkýþýr iki küçük çizgi arasýna. Dursun istersiniz; bütün marifetlerini sergiler size. Özlemlerin bitmesine ramak kala uyur kalýr akrep ile yelkovan. Unuturlar görevlerini, istemez canlarý gitmeyi bir küçük çizgi bile. Size asýrlar gelen aralýklarla bakarsýnýz ama, onlar hâlâ ayný yerlerindedirler. Güneþ inmez yerinden, bir türlü nöbetini devretmek istemez ay'a. Ay, evrelerini uzatýr "zaman" geçersiz akçedir o an, harcamak istersiniz ama kimse almak istemez. Ya sýnýrlý zaman buluþmalarý... Günlerin, saatlerin hatta dakikalarýn geçmesini istemediðimiz anlar... Her anýn, küçük bu çocuðun elinde sýmsýký tuttuðu þeker kadar deðerli olduðu zamanlar. Bakmak gelmez içimizden, korkarýz ama nasýl da hýzla geçmiþtir zaman. Bütün marifetlerini nasýl da sergiler bize akrep ile yelkovan denilen o iki palyaço. Kendilerine ayrýlan oyun alanýnda olanca hýzlarýyla koþarlar. Çizgilerin üzerinde duran yanacaktýr sanki. Dolap beygiri misali kovalar dururlar birbirlerini. Ne zaman Sen giderken ben, Yelken açtým uçsuz bucaksýz okyanuslara. Gökyüzü ile dertleþtim, martýlara selam verdim. Yine kaybolup gittim eski bir resimde, Ýsyan ettim seni benden alan kadere. Sen giderken ben, Yine güvercinlerimi yemledim sabah güneþi ile Serçelerle uçurdum umutsuz yüreðimi. Yalnýzlýðýmý demli bir çayýn içine koyup yudumladým, Ciðerlerimi boðdum cigara dumanýyla, Olur olmaz þeylerle yanaklarýmý ýslattým, Serdeki erkekliði öldürdüm, aðladým. Sen giderken ben; Yine þiirler yazdým sana ve aþka dair. Ama sana gönderemedim, Yarým kaldý hepsi ellerimde yarým kaldý. Sen giderken ben, Yine voltalara vurdum kendimi. Bir diye baþlayýp yedi diye biten bahçemde, Kilometrelerce yol aldým. Yavaþ yavaþ eridim bir mum gibi, Zayýf bir alevin acýsý ile için için yandým. Tuz bastým yaralarýma, uykusuz kaldým. Sen giderken ben, Yine açýldým okyanuslara. Boðulup ölebilmek adýna, Öylesine çaresiz, öylesine umutsuz kaldým. Sen giderken ben, Sadece yarým kaldým kadýným. Sadece yarým kaldým ÝYÝ KÝ YAPMIÞIM Mustafa Gönenoðlu Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kat etmiþlerdir onca yolu anlayamazsýnýz. Yüreðimize baðlanmýþtýr sanki saatin kadraný, ne kadar hýzlý çarpýyorsa o kadar hýzlý ilerler. Bitmesini isteriz anýn, geçmesin, dursun isteriz ama durmaz "zaman". Kýymetlidir "zaman" kimi zaman Kimseye vermeyiz ucundan veya kenarýndan. Sürekli dilimizdedir, vakit ayýramayýz, zaman ayýramayýz. Bir telefonu, kýsa bir ziyareti araya sýkýþtýramadýðýmýz anlarda kullanýn? bu sözü. Ayýramayýz bir türlü bir telefonluk zamaný da "o ayrýlmayan zaman" o an nereye ayrýlmýþtýr daha hayýrlý bilinmez.. Ne yapacaðýmýzý, nereye koyacaðýmýzý bilemeyiz bazen de zamaný. Zaman için en acýmasýz son budur iþte. Nasýl kullanacaðýmýza bilmediðimiz zaman, mutlaka ölür zaman. Ýster hýzlý geçsin, ister yavaþ. Ýster dost, ister düþman. Ýç içeyiz "zaman"la. Onun hayatý bizim, bizim hayatýmýz onun elinde. Böylesi baðlýyken yaþamlarýmýz birbirine iki tarafýn da birbirini mutlu etmesi doðuracaktýr en güzel beraberliði. Kaybedilen "zaman" bir þeyi kazandýrmazken, harcanan "zaman" da nakte çevrilmiyor. Dünü getirmemiz imkânsýz olsa da, yarýn henüz bizim elimizde. Yarýn "Ýyi ki yapmýþým" diyebilecek bir þeyleri yapmak için çok zamanýmýz var daha... "ÝYÝ KÝ YAPMIÞIM" lafýnýz çok olsun. D. Burak Özoðlu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kaç yýl oldu oradan göçeli, Bir gün geri döneceðim. Aðlayan o yaþlý gözleri, Ellerimle sileceðim. Bir tarafta anam-babam, Bir tarafta gözü karam. Selâm götür telli turnam, Bir gün geri döneceðim. Turnam var git nazlý yârime, Üzülmesin hasret var diye. Bu can ki ona hediye, Bir gün geri döneceðim Ömer Faruk Gülaçar Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KAVUÞAMAYIZ Ýki sýnýr ülkenin dikenli telleriyiz biz, Dokunursak kanar ellerimiz. Hiç kimseye söyleyemeyiz, Gizli gizli severiz. Ve Kavuþursak biteriz biz. Yaðmur yaðarsa; Ayný yaðmurda dýþarý çýkar, Ama Ayrý ayrý ýslanýrýz. Melekler bize aðlar, Biz halimize güleriz. Konuþursak biteriz biz. Bahri Can Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HANGÝ SEVDADIR Ne baharlar yaþadým ummanlarla örülmüþ, Sevgiliye götüren hangi ziyadýr? Þehirler yüzyýllara taþýrken ölümleri, Daðlarda yankýlanan hangi sevdadýr? Gecenin simsiyah desenleri bölerken aþýklarý, Uðruna daðlarýn delindiði hangi sevdadýr? Ölümden ölüme sürülürken dünyalar, Hicreti yüreklere nakþeden hangi sevdadýr? Ressamlar bile rüzgârlara çizemedi derdimi, Beni onunla anan hangi nidadýr? Gökyüzünde uçarken kýrýlýrsa kanadým, Sonsuzluk ötesine açýlan hangi yaradýr? Zamansýz bir aleme göçerken baharlar, Bana aþký öðreten hangi Leyladýr? Mehmet Buðdaycý 2. Müdür Ýskenderun M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A SOLDAN SAÐA a ) Askeri birlik - Güzel kokulu bir süs bitkisi. 2) Bir þeker türü - Kansýzlýk. 3) Durgun, hareket etmeyen - Atýn ayaðýna çakýlýr - Canlýnýn hareketini saðlayan telleri kapsayan hücre topluluðu. 4) Sýradan, hiçbir özelliði bulunmayan - Tahlil. 5) Bir nehir adý - Notada duraklama iþareti - (Tersi) Nöbet has- 8 talýðý. 6) Boðaz, gýrtlak - Bir Cetvel - Uzak anlamýnda. 7) 9 Kalibrasyon - Bir tatlý çeþidi. 8) Belli, açýk - Bir hayvan. 9) Hýzlý koþan bir hayvan - Bir taþýt Küçük birlik. 10) Ýri taneli bezelye - Bir çeþit boyun baðý. 11) Bir yaðýþ türü - Soy. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Proje - Atýlgan. 2) Yüksekokul - Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 3) Ýki parçalý kadýn mayosu - Niyette bulunma. 4) Ud çalan - Kürekle yürütülen ufak tekne. 5) Bir mutfak aracý - (Tersi) Kamer - Bir hayvan. 6) Fuarda ürünlerin sergilendiði yer. 7) Anlam - Erken. 8) Bir düþünceye gönülden baðlý bulunma - Terazi gözü. 9) (Tersi) Bayrak - Bir gezegen. 10) Kemik ucu - Bir ýþýn türü - Lityumun simgesi. 11) Anma, söyleme, sözünü etme - Bir mutfak aracý. 12) Üye - Sevap, ücret. 13) Arseniðin simgesi - Bir yiyecek. Oðuz Alýcý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bir umut canlý kalýr; Her kapý kapanýþýnda, Kare bir gökyüzü, ince bir ýþýktýr pencereden. Ve akþam karanlýðý yalnýzlýk olarak çöker üstüne, Yalnýzlýk. Ama yalnýzlýk. Büyütür bütün hüzünleri, Ne kadar bilge, ne kadar yürekli olursan ol, Çürütür her yanýný umutsuzsan. Ama hep bir umut; Yaðmur yaðabilir, Kar da düþebilir. Yeþeren bir kýrý da düþünebilir insan. Ancak üþür insan yaz sýcaðýnda bile. Þairler aylak aylak dolaþýr burada, Ve lirik bir çaðrýdýr umut. Ýsyancý düþler görürsün bazen, Bütün kitaplarýn kahramaný olursun. Bazen maltada yanýk bir ezgisindir, Selam olursun sýlaya, anaya, babaya. Küçük bir resimsindir ay yüzlü yâre, Belki de eski bir masal Yýkýlmamak lazým, yok olmamak, Yosun tutmamak lazým. Her zaman bir umut lazým. Ýzzet Çatal Giresun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA UÇAK YOLCULUÐU Temel Londra'ya uçakla seyahat ediyormuþ. Uçakta her þey normal iken birden pilotun sesi duyulmuþ: - Sayýn yolcular, uçaðýmýzdaki 4 motordan bir tanesi bozuldu, ama biz 3 motorla rahat iniþ yapabiliriz. Neyse rahatlar herkes. 15 dakika sonra bir anons daha: - Sayýn yolcular maalesef 1 motorumuz daha bozuldu ama biz 2 motorla iniþi yapacaðýz. Herkes rahat ama bir anons daha gelmesinden korkmaktadýr. 20 dakika sonra bir anons daha gelir: - Sayýn yolcularýmýz 2 motordan biri daha bozuldu ama biz en iyisiyiz ve 1 motorla iniþi size garanti ediyoruz. Herkes ohh çeker, rahatlar. Temel ise panik içinde: - Uyy bu motorda bozulursa havada kalacaðuz. GÜZEL SÖZ Aklýnla gör, kalbinle iþit. Atasözü Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Aðustos 2008 USTALARDAN SEÇMELER YUSUF ZÝYA ORTAÇ MEHMETÇÝK Göðü bir fecre sarar açtýðýmýz bayraklar, Yurdu, topraklara mýhlanmýþ adýmlar saklar. Çarpar ecdadýmýzýn nabzý damarlarda bugün, Koþar üç kýt'ada nal sesleri hâlâ Türk'ün! Bir kâðýt parçasý üstünde bakarken Hind'e, On asýr Gazneli Mahmûd'u bulur kalbinde. Yeni rü'yâlara daldýkça bugün ýrkým için, Olurum gölgesi dünyâya vuran bir Temuçin. Bendim Aydýncýk önünden suya seccade salan, Yakasýn Rumeli'nin pençe-i himmetle alan! Bendim, -elbet- ki bugün yâdý ölümden de acý, Dalkýlýçlarla kýlýçtan geçirenler Mohaç'ý! Adý üstünde benimdir o þehirler, köyler, Nice daðlar, tepeler ismimi hâlâ söyler! Bendim elbet þu Çanakkale'yi göðsüyle tutan; Kara topraklara evlâdýný vermiþ uyutan. Giydi al kanlarýmýn tuncunu yýllarca etim; Boðdu son düþmaný yurdumda benim iskeletim. Bastýðým yer mezarýmdýr diyen elbet ölmez, Silinir, toprak olur belki... Müebbet ölmez! Bu çelik ruhu giyen etle kemikten madde, Bir aþýlmaz granit kal'a çeker serhadde! Yedi kat topraðýn altýyle bizimdir bu diyar, Can verirken, bizi ecdadýmýzýn ruhu duyar. Kalbi Allah'a dayanmýþ dayanýr dipçiðine, Güvenir milletimiz yine Mehmetçiðine! YENÝDEN YAÞAM Merhaba, yeniden yaþama hoþ geldiniz! Sigada içenlere muhteþem bir haberimiz var! Bol duman tütün þirketi her yaþtan sigara içicisini büyük mükafatý kazanmaya çaðýrmaktadýr. Her sigara içen þahsýn mükafat kazanma þansý vardýr. 1- Büyük Mükafatlar: Gýcýr gýcýr bir akciðer kanseri, kalp krizi, damar sertliði, yüksek tansiyon, cinsi iktidarsýzlýk. 2- Büyük Mükafat: Farenjit (yutak iltihabý) ve bademcik iltihabý, bronþit, astým ve mide ülseri, erken yaþlanma. 3-Teselli Mükafatlarýmýz: Sinüzit, diþeti iltihabý, diþlerin sararmasý, iþtahsýzlýk, nefesin kötü kokmasý, üç ayaklý olmak (baston) sürekli öksürmek (hýrsýz eve girmez) vb. Sigarayý býrakabilmek Misallerini gördüðümüz gibi artýk bugün sigaranýn zararlý olduðunu bilmeyen yok. Gerek bu konudan araþtýrma yapan ilim ve bilim adamlarý gerekse sigarayý yýllardýr kullanan tiryakiler sigaranýn zararlý, hem de saðlýðý son derece etkileyen ve tehdit eden bir madde olduðunu kanýtlamýþlardýr. Ancak alýþmýþ tiryakilerin ortak derdi alýþmýþ olduklarý sigarayý nasýl býrakacaklarýdýr. Bunun için bir yol ve metodun var olduðun iddia ediyorum. Sigarayý býrakmak, tamamen sigara içen þahsýn irade gücüne, biraz sabýr ve metanetli olmasýna baðlýdýr. Sigara býrakmanýn zor bir iþ olmadýðýný biraz gayret edilirse mümkün olabileceðini anlarýz. Þayet siz de sigara içiyorsanýz, sigarayý býrakanlarýn grubuna katýlmanýz için hiçbir sebep yok. Bundan elde edeceðiniz kâr ise ömrünüz uzayacaðý ve sigaraya vereceðiniz paranýn cebinizde kalmasýdýr. Sigarayý býrakmak için iyi zaman seçmelisiniz Nezle, soðuk algýnlýðý, mide rahatsýzlýklarý dönemlerinde çoðu kiþi tiryaki bile olsa sigara içmek istemez, hatta tiksinti bile duyabilir. Bu durum sigarayý býrakmak için iyi bir baþlangýç, bulunmaz bir fýrsat, ayaða gelen bir þans olabilir. Sigarayý býrakmakta en önemli faktör, þahsýn kendi iradesi ve nefsine hakim olabilmesidir. 1. Çözüm: Sigarayý aniden býramak Sigarayý býrakmanýn en emin ve kesin çözümü sigarayý aniden býrakmaktýr. Ciddi bir rahatsýzlýk geçirmediði halde sigara tiryakisi olup da aniden býrakan tiryakiler vardýr. Bu birazda gayret ve cesaret iþidir. Tiryaki kararýný verir, sigarayý hatýrlatýcý hiçbir maddeyi üzerinde taþýmaz, hatta uzak durursa (kibrit, çakmak, tütün, sigara hatta sigara içilen yerler) faydasý o derece etkili olur. En etkili býrakma tekniðidir bu. Sigarayý terk eden þahýs eli ile meþgul olacak sigara arýyor ise, eli için yeni meþgaleler bulmalýdýr. Örneðin, tespih çekebilir. Aðzý devamlý bir þey arýyor ise sakýz, nane, karanfil gibi çiðneyecek bir þeylerle kendini avuta bilir. 2. Çözüm: Sigarayý yavaþ yavaþ býrakmak Sigara tiryakileri kullanmakta olduklarý sigaranýn markasýný deðiþtirmeleri de sigarayý býrakmak isteyenler için bir çözüm yolu olabilir. Çünkü alýþmýþ olduðu sigaradan farklý koku ve aðýz tadý farklý alýnacak olmasý, bir caydýrýcý etken olabilir. Sonra belli zamanlarda kendi kendine sigara yasaðý koyulabilir. Bu nasýl olur derseniz? Mesele saat 'a kadar sigara içmeyeceðim, iþ yaparken sigara içmeyeceðim, öðle istiratinde sigara içmeyeceðim, yolda yürürken sigara içmeyeceðim gibi kendimize yasaklar koyarak yavaþ yavaþ bu yasaklarý saatlerini uzatýn. Her gün veya gün aþýrý sigara miktarýný devamlý olarak azaltýn. Bir tek sigaraya düþürün ve en sonunda tamamen terk edir. Yani ilk gün 20 adet sigara içiyorsanýz, ikinci günü 19 sigaraya, üçüncü günü 18 sigaraya, bir sonraki gün 17 sigaraya... Azaltma sürdüðü müddetçe bir bakmýþsýnýz ki, günde 2 sigaraya düþmüþsünüz ve onu da terk etmiþ olursuz. Sabýrlý olmasýný bilmek Býrakma halini devam ettirmek sigarayý býrakmak kadar zordur. Sigara aklýnýza geldiðinde baþka iþlerle meþgul olun, yukarýdaki metotlarý uygulayýn. Býraktýktan sonra tek bir sigara bile içmek sizi yeniden tiryaki yapar, bunu aklýnýzdan çýkarmayýn. Sigarayý býrakýnca elde edeceðiniz kâr Kalp ve damar hastalýklarý hiç yok denecek kadar azalacak. Nefes almamýz rahatlayacak. Benziniz ve diþleriniz sararmayacak, öksürük kalkacak, geceleri daha rahat uyuyacaksýnýz, merdiven ve yürüyüþleriniz daha rahat olacak. Maddî yönden kazançlý çýkacaksýnýz; sigaraya harcadýðýnýz para elinizde kalacak. Bunlarýn hepsi sigarayý býrakmanýza deðmez mi? Ne dersiniz hep birden býrakýyor muyuz? Yeniden yaþama hoþ geldiniz! Gazi Karakuþ Ýnfaz ve Koruma Memuru Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Yusuf Ziya ORTAÇ ( ) HAYATI 1895'te Ýstanbul'da doðdu. 11 Mart 1967'de Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. "Hecenin Beþ Þairi" grubunun üyesi ve öncülerindendir. Ýstanbul Vefa Ýdadisi'ni bitirdi. 1915'te Darülfünun-ý Osmani'nin (Ýstanbul Üniversitesi) açtýðý yeterlilik sýnavýný kazanarak edebiyat öðretmeni oldu. Çeþitli okullarda dersler verdi. Orhan Seyfi Orhon'la birlikte çýkardýðý "Akbaba" mizah dergisini ölümüne deðin yayýnladý arasýnda Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. Þiire aruzla baþladý. Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi, bu türün baþarýlý örneklerini verdi. "Hecenin Beþ Þairi"nden biri olarak ünlendi. Þiirleri Türk Yurdu, Servet-i Fünun ve Büyük Mecmua'da yayýnlandý. Akbaba dergisinde akýcý bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdýðý fýkralarýnda siyasal mizahýn özgün örneklerini verdi. Þiir ve gülmece yazýlarýnýn yanýsýra roman, öykü ve oyunlar da yazdý. ESERLERÝ ROMAN: Kürkçü Dükkaný (1931), Þeker Osman (1932), Göç (1943) ve Üç Katlý Ev (1953). ÞÝÝR: Akýndan Akýna (1916), Aþýklar Yolu (1919), Cen Ufuklarý (1920), Yanardað (1928), Bir Selvi Gölgesi (1938), Kuþ Cývýltýlarý (çocuk þiirleri, 1938) ve Bir Rüzgar Esti (1952). OYUN: Kördüðüm (1920), Latife (1919) ve Nikahta Keramet (1923). MÝZAH: Þen Kitap (1919), Beþik (1943) Ocak (1943), Sarý Çizmeli Mehmed Aða (1956) ve Gün Doðmadan (1960). GEZÝ-ANI-BÝYOGRAFÝ: Ýsmet Ýnönü (1946), Göz Ucuyla Avrupa (1958), Portreler (1960) ve Bizim Yokuþ 1966). ÝÞTE SEVDA Bazen durgun berrak suya, Bazen dipsiz kör kuyuya, Bazen derin bir uykuya, Dalar sevda dedikleri. Vurur çiçeði dalýndan, Çeker peteði balýndan, Kör örümceði aðýndan, Salar sevda dedikleri. Hem beyazý hem karayý, Hem gönlümdeki sarayý, Hem de kanayan yarayý, Sarar sevda dedikleri. Belli olmaz saðý solu, Gözü kara deli dolu, Geç de olsa bulur yolu, Arar sevda dedikleri. Hem yamandýr hem de beter, Ölür ancak öyle biter. Usul usul akar öyle gider, Sudur sevda dedikleri. Zengin yoksul ayýrmýyor, Aç ya da tok fark etmiyor, Ýlle de "sen ve ben" diyor, Budur sevda dedikleri. Yavuz Ayyýldýz Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sen gittin gideli, mahkûm ettin beni bana, Çizerim hayalini her gece boþ duvarlara Karanlýklar çanak tutar sessizce yalnýzlýðýma Þiirlerim adres oldu, Hatýralar Sokaðýna ANNEM Caným anneciðim elveda derim sana; Seni çok seviyorum inan bana. Doyamadým sözlerine kana kana, Hakkýn geçti helâl et bana. Anacaðýmým sana layýk evlât olamadým, Her sözünü yerine getiremedim, Seni çok sevdiðimi söyleyemedim, Hakkýn büyük ödeyemedim anam. Hep ayrý duruyordum sizden; Üzüntü ve keder hiç gitmedi benden, Ben çok sevgi gördüm senden, Hakkýný helal etmeni beklerim senden. Evlâtlýk hakký büyüktür, Þu yýllardan da aðýr yüktür. Hakkýyla evlât olmak yiðitliktir, Hakkýný helâl et güzelliktir anam. Bunlarý yazan oðlun senin, Ayrýlýk göründü bizlere derin. Ýnþallah iyilik caddesinde giderim, Sizleri Allah a emanet ederim. D.Ç. Tekirdað 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ÞÝÝRLERÝM ADRES OLDU Kaç yýl oldu gittin,hiç eksilmedi sevgin yüreðimde Umutsuz bir akþamýn,alaca karanlýðýnda Dalýp gittim,senli o aydýnlýk mutlu günlerime Þiirlerim adres oldu, Anýlar Sokaðýna Yarýnlarýmýn güneþi,umut adýmlarýydýn, Gönül bahçemde açan,sevgi çiçeðimdin, Gittin ya,dünyam gibi gönül sayfamý da kararttýn Þiirlerim adres oldu, Hüzün Sokaðýna Uzun süre oldu sen benden gideli, Dilim söylese de,kalbim söz dinlemedi, Geleceðim söz verdim,unutmadým yeminimi, Þiirlerim adres oldu, Son Duraðýma Ulviye Sakarya / Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu CANIM ANAM Küçüktüm seni üzmeye baþladým; Benim için kim bilir kaç gece uykusuz kaldýn, En küçük derdim olsa benden fazla yanardýn, Bana sen ömür adadýn, Hakkýný helâl et anam. Oku diyordun bana; "Oðul oku büyük adam ol, Vatanýna, ailene faydalý ol" Sen demedin ki mapuslara düþ mahkûm ol! Yine seni üzdüm affet beni anam. Sensin benim yaþamýma sebep, Bu günler de geçecek elbet. Sayýlý gün biter üzülme anam sabret, Bir sana döneceðim caným anam. Talip Tetik Domaniç K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AÐLAMA ANNE Ýnadýna kavgalý bir hayatý yaþamaya, Mahkûm edildim anne. Uzanmak varken gözlerinde umuda; Bir heyula uðruna, Bir ömür tüketmek ne acý anne. N'eylesin yüreðime vurulan kanlý zincir, Tutkulara adanmýþ yanýk sevdama. N'eylesin Dicle, Kerbela olmuþ gönlüm. Yaný baþýmda Fýrat n'eylesin. N'eylesin sevdamý anne. Aðlama anne! Boþalmasýn dünyama acýlar. Ýnadýna yürüyorum karanlýða; Yazýyorum Kerbela'yý, Fýrat'ý, Susuzluktan çatlayan hayatýmý yazýyorum anne. Yitirme umudunu, Bir seher vaktinde döneceðim anne. Öylesine içten bir buse konduracaðým O kýrýþ kýrýþ yüzüne, Söz veriyorum anne Fettah Alpkaya Dinar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

5 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 5 Hollanda Adalet Bakaný Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Uygulamalý Sosyal Tesisini ziyaret etti Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in davetlisi olarak ülkemize res- heyet Kýrþehir Valisi M. Lütfullah Konuk Bakan ve beraberindeki mi ziyarette bulunan Hollanda Adalet Bakaný Ernst Hirsch Ballin ile cýsý Nihat Erol ve Açýk Ceza Ýnfaz Bilgin, Kýrþehir Cumhuriyet Baþsav- Hollanda Adalet Ýþlerinden Sorumlu Kurumu Müdürü S. Sami Koçak tarafýndan Sosyal Tesiste karþýlandý. Devlet Sekreteri Nebahat Albayrak ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ nýnda açýk büfe kahvaltý ikram edildi. Misafirlere Sosyal Tesis restora- Ýliþkiler Genel Müdürüyken Müsteþar Yardýmcýlýðýna atanan Aykut Ký- gezildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Daha sonra Uygulamalý Sosyal Tesis lýç ýn refakatinde 13 Haziran 2008 Erol tarafýndan Tesis hakkýnda heyete bilgi verildi. tarihinde Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðünce iþletilen Uygulamalý Sosyal Tesise zi- ve beraberindeki heyet, memnuniyet- Konuk Bakan Ernst Hirsch Ballin yarette bulundular. lerini bildirerek Tesisten ayrýldýlar. Eskipazar da belge daðýtým töreni BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Ödemiþ te tiyatro gösterisi Ödemiþ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, kadýn hükümlü ve tutuklular için Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Grubu tarafýndan Antep te Dokuz Mezar adlý tiyatro oyunu sahnelendi. 6 Haziran da sahnelenen ve Nezihe Araz ýn Sevdican isimli oyunundan uyarlanan tiyatro oyununun yönetmenliðini Murat Gökþin yaptý. Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerinden oluþan grubun baþarýyla sahnelediði oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Çalýþmak amacýyla Almanya'ya giden bir bayanýn yaþadýðý zorluklarýn ele alýndýðý oyunu; Ödemiþ Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný ve Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Þamil Ýnan, Kurum 2. Müdürleri Adil Faruk ve Mansuri Demirbaþ, Uzman Öðretmeni Bayram Ural, Psikolog Hidayet Çelik, Sosyal Çalýþmacý Zafer Zaim ve diðer personel ile kadýn hükümlü ve tuttuklular izledi. 12 Haziran da gerçekleþtirilen programda; Karabük Ýþ Kur Müdürlüðü ve Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliði ile düzenlenen "demir doðrama ve çelik eþya ve mobilya iskeletçiliði kurslarýný baþarýyla bitirenler ile masa tenisi ve dama müsabakalarýnýn yaný sýra münazara ve bilgi yarýþmasýnda birinci olan hükümlülere sertifika ve ödülleri daðýtýldý. Törene; Vali Can Direkçi, Cumhuriyet Baþsavcýsý Musa Çatal, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Orhan Çaðlayan, Kaymakam Esengül Korkmaz, Ý1 Emniyet Müdürü Zekeriya Kahraman, Eskipazar Cumhuriyet Savcýlarý Selahattin Silâh ve Seyfettin Ataþ, Belediye Baþkaný Hüseyin Dönmez, Ýlçe Garnizon Komutaný Serhan Aksoy, ÝÞKUR Ýl Müdürü Ferudun Karataþ, Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Remzi Türkoðlu, Türk Halk Müziði Sanatçýsý Esat Kabaklý, Kurum 1. Müdürü Tacettin Bingöl, 2. Müdür Zeki Kerim ve Kurum personeli katýldý. Karabük Cumhuriyet Baþsavcýsý Musa Çatal, yaptýðý konuþmada; 2 yýl kadar öncesinde binalarýn harabe, çevresininde çalý, diken ve taþlarla dolu bir yer olan Eskipazar K-1 Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ve ayný alan üzerinde bulunan Eski Öðrenci Yurdu binasýnýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna dönüþtürülmesi düþünüldüðünde ilçe halký tarafýndan ön yargý ile karþýlanmýþtý. 2 yýl gibi kýsa bir zamanda Kurum Müdürü ve personelin özverili çalýþmalarýyla hükümlüler ve Eskipazar halký için çok güzel bir Ceza Ýnfaz Kurumu ve sosyal tesis oluþturuldu dedi. Çatal, Kurumun yapýlan özverili çalýþmalarýn sonucunda Ýlçe için bir gelir kaynaðý, hükümlüler için de cezalarýný rahat bir þekilde geçirebilecekleri bir tesis haline gelmesini saðlayan herkese teþekkür ederek konuþmasýný tamamladý. Vali Can Direkçi ise Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun hükümlüler için cezalarýnýn infazýnýn rahat bir þekilde geçirebilecekleri, tahliye olduklarýnda iyi bir meslek edinmiþ olarak çýkabilecekleri, eðitim ve sosyal faaliyetlerin ön planda tutulduðu bir ceza infaz kurumu haline gelmesinde emeði geçenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan demir doðrama ve çelik eþya ve mobilya iskeletçiliði" kurslarýný baþarýyla bitirenlere, masa tenisi ve dama müsabakalarý ile münazara ve bilgi yarýþmasýnda birinci olan hükümlülere sertifika ve ödülleri davetliler tarafýndan verildi. Belge ve ödül daðýtýmýnýn ardýndan Türk Halk Müziði Sanatçýsý Esat Kabaklý, bir konser verdi. Kabaklý, seslendirdiði parçalarla davetliler ve hükümlüleri coþturdu. Mersin E Tipi nde personelden arkadaþlarýna muhteþem konser Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personelinden oluþan Türk Halk Müziði (THM) Korosu, Kurum personeli ve ailelerine yönelik konser verdi. Yeniþehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen konserin hazýrlýklarý THM Korosunun kurulmasýyla baþladý. Tamamen Kurum personelinden oluþan Koronun dört aylýk çalýþmasý sonunda verdiði konserle, Kurum personeli ve aileleri doyasýya eðlendiler. Ýlk olma özelliði taþýyan etkinlik; Kurum personelinin motivasyonunun artýrýlmasý, iþ stresinin aza indirilmesi, ailelerin kaynaþmasý, birlik ve beraberlik duygularýnýn geliþtirilmesi amacýyla gerçekleþtirildi. Kurum Müdürü Kemal Kargacýer, THM Korosunun kurulmasý ve etkinliðin düzenlenmesinin psiko-sosyal servis personelinin giriþimleri ve Halik Eðitim Merkezinin katkýlarý ile olduðunu ifade etti. Kargacýer, Bu tür etkinliklerin personelimiz üzerinde olumlu etkileri olacaðýna inanýyorum. Personelimize yönelik bu organizasyon ilk kez oluyor. Bundan sonra da yeni etkinlikler gerçekleþtirmeye devam edeceðiz. þeklinde konuþtu. Koronun, Türkiye'nin çeþitli yörelerine ait Türk Halk Müziði eserlerini seslendirdiði konsere; Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Erdal, Ceza Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Dr. Aziz Serdar Demirel ve Üyesi Dr. Hasan Zafer, Kurum Müdürü Kemal Kargacýer, 2.müdüler, Kurum personeli ve aileleri katýldý.

6 Sayfa 6 Seslenis 115 Aðustos 2008 ÇALIÞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI (1) A. HÜKÜMLÜ ÜCRETÝNÝN TARÝFÝ 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýndaki Kanunun 32 nci maddesinde çalýþan hükümlülerin ücret ve sosyal haklarý düzenlenmiþtir. Ancak hükümlü ücretinin tarifi, miktarý ve tespiti konusunda bir hüküm bulunmamaktadýr. Anýlan infaz Kanunun 32 nci maddesinde; "çalýþan hükümlülere ürettiklerinden elde edilen gelirden, çalýþmalarý karþýlýðý ücret ödenir ve hükümlüler sosyal haklardan yararlandýrýlýrlar" hükmü yer almaktadýr sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin Kanunun 8 inci maddesinde de iþyurtlarýnda çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklularýn gündeliklerinin her ayýn sonunda verileceði belirtilmiþtir sayýlý Ýþ Kanununun 32 nci maddesinde, genel anlamda ücret bir kimseye bir iþ karþýlýðýnda iþveren veya üçüncü kiþiler tarafýndan saðlanan ve para ile ödenen tutardýr þeklinde tarif edilmiþtir. Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýndaki Tüzüðün 100 üncü maddesinde de çalýþan hükümlülerin ücret ve sosyal haklarý, Ýnfaz Kanunundaki düzenlemeye paralel olarak düzenlenmiþtir. Kanunun düzenlemesine bakýldýðýnda çalýþan hükümlülere bir ücret ödenmesi zorunludur. Aslýnda bu zorunluluk hükümlülerin çalýþmasýný, meslek edinmelerini ve mesleklerini geliþtirmelerini teþvik etmek amacýný taþýmaktadýr. Cezanýn infazýndaki temel amaç olan ýslah yani kiþiyi sosyal hayata yeniden döndürme hedefine yardýmcý olmaya çalýþmaktan kaynaklanmaktadýr. Hükümlülerin ürettikleri ürünlerden elde edilen gelirden kendilerine ücret ödeneceði kanun koyucu tarafýndan açýkça ortaya konulmuþtur. Böylelikle hükümlünün üretmesi, ekonomiye bir katkýsýnýn olmasý amaçlanmýþtýr. Çalýþan hükümlüler sosyal hayata bir adým daha yaklaþmaktadýrlar. Üretime katýldýklarýnda emekleri karþýlýðý ortaya çýkan ürün ve hizmeti görünce, kendilerini de önemli görmektedirler. Adeta ceza infaz kurumu müdürüne, özel sektördeki iþçinin patronuna baktýðý gözle bakmakta, onu memnun etmek, ürettiðini göstermek, kendini anlatmak istemektedir. Bu nedenle çalýþan hükümlülerin ceza infaz kurumu idaresine hep olumlu katkýda bulunduklarý yönetimce gözlemlenmektedir. Hükümlüler tarafýndan üretilen ürün ve hizmetlerin ülke ekonomisine katkýlarý her geçen gün artarak devam ettiði görülmektedir. Bu durumda hem ülkemiz kazanmakta hem de ceza infaz kurumundaki hükümlülerimiz kazanmaktadýrlar. Ayrýca ve en önemlisi de aile birliðinin devam etmesine olumlu katkýsýnýn bulunmasýdýr. Çalýþan hükümlü bir gelir elde edince ailesine katkýsý olmakta ve sosyal güvenceye kavuþmaktadýr. Çalýþma sonucunda da kurum idaresi klasik asayiþ ve güvenlik sorunlarýyla karþýlaþmamaktadýr. B. ÜCRETLERÝN BELÝRLEN- MESÝ Ceza infaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu ve Ýþyurtlarýnýn Ýdare ve Ýhale Yönetmeliðinin 23 üncü maddesinde, hükümlülerin veya tutuklularýn iþyurduna ait atölye, tesis ve benzeri ünitelerde çalýþtýrýlmasý halinde, bunlara Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunca belirlenen gündelik ödenir hükmü yer almaktadýr. Bu maddeden de anlaþýlacaðý üzere iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara çalýþtýðý gün kadar Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunca belirlenen gündelik ödenmesi gerekmektedir. Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunun tarih ve 2007/55 numaralý kurul kararýna göre 2008 yýlý içerisinde iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara; ustalar için 5.25 YTL, kalfalar için 5.00 YTL, çýraklar için 4.75 YTL gündelik ücret ödenmektedir. C. ÇALIÞMA SÜRESÝ Ýþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara gündelik ödenebilmesi için yukarýda anýlan yönetmeliðin 25/1 inci maddesine göre çalýþma süresi, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ve hükümlülerin iyileþtirilmesi ve eðitim çalýþmalarý için ayrýlan süre göz önünde tutularak, günde bir saatten az ve yedi buçuk saatten çok olmamak üzere, ceza infaz kurumu yönergesinde belirtilir. Bu süre haftada en çok kýrk beþ saattir. Ýþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara bu çalýþma süreleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlabileceði yönetmeliðin 25/2 nci maddesinde düzenlenmiþtir. Bu maddeki düzenlemeye göre fazla çalýþma süresi, günde üç saati geçemeyecegi gibi fazla çalýþma yapýlacak günlerin toplamý da bir yýlda doksan iþ gününden veya iki yüz yetmiþ saatten fazla olamayacaktýr. Fazla çalýþma durumunda çalýþan hükümlü ve tutuklulara gündelik dýþýnda yine Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunun tarih ve 2007/55 numaralý kurul kararýna göre yaptýklarý fazla mesaiye karþýlýk olarak beher saati Mustafa ONUK Tetkik Hâkimi için 1.50 YTL ücret ödenmektedir. Fazla çalýþma ücreti de her yýl için Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunca belirlenmektedir. D. PRÝM VE KÂR PAYI ÖDE- MELERÝ Yine yönetmeliðin 34 üncü maddesine göre hükümlü ve tutuklulara daha verimli çalýþmalarýný saðlamak ve ekonomik yönden katkýda bulunmak amacýyla pirim verilebilmektedir. Prim verilecek hükümlü ve tutuklular ile prim miktarý iþyurdu yönetim kurulunun teklifi üzerine Ýþyurtlarý Yüksek Kurulunun onayý ile belirlenmektedir. Prim olarak ödenecek miktar, gündeliðin bir katýný geçemeyecektir sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin Kanunun 8 inci maddesinin 4 üncü fýkrasýna göre de, iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara kâr payý ödenmektedir. Kâr payý ödemeleri, çalýþmayý takip eden bütçe yýlýnda ve bir defada yapýlmaktadýr. Çalýþmayý teþvik etmek için çalýþan hükümlü ve tutuklulara prim verilmesi ve kâr payý ödenmesi 4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin Kanunda belirtilen hükümlü ve tutuklularýn meslek ve sanatlarýnýn korunup geliþtirilmesi veya bir meslek ve sanat öðrenmeleri amacýný gerçekleþtirmeye yönelik olumlu bir uygulamadýr. Devamý gelecek sayýda Kýrklareli E Tipi nde ödül töreni Ceyhan da kitap okumaya teþvik Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün önderliðinde baþlatýlan "Türkiye Okuyor Kampanyasý" kapsamýnda Ceyhan Ýlçe Halk Kütüphane Müdürü Adnan Gönüllü tarafýndan Ceyhan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda konferans verildi. Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Adnan Gönüllü, Ceyhan da Kaymakamlýk tarafýndan baþlatýlan "Türkiye Okuyor Ceyhan Okuyor" projesinden bahsederek, Toplumda okuma bilincini oluþturarak kitap okuma alýþkanlýðýný geliþtirmeliyiz. Ülkemizin toplumsal ve kültürel kalkýnma sürecine ivme kazandýrarak dünyadaki lider ülkeler arasýnda yer almasýný saðlamalýyýz. dedi. Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Eðitimde Seferberlik Okuyorum-Okutuyorum Kitap Kampanyasý nda dereceye giren tutuklu ve hükümlülere Kýrklareli Valiliði tarafýndan kitap ve para ödülü verildi. 10 Ocak-10 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen kampanyanýn ödülleri 3 Temmuz da yapýlan törenle hak sahiplerine verildi. Ýstasyon Caddesinde kurulan stantlarýn önünde yapýlan törende; Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kampanyaya katýlarak dereceye giren üç hükümlünün para ödülü ve 100 temel eserden oluþan hediyeleri kendilerine verilmek üzere Vali Hüseyin Avni Coþ tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci ye takdim edildi. 4 Temmuz da ise Ceza Ýnfaz Kurumunda ödül daðýtým töreni gerçekleþtirildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci, Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Yunus Cin ve 2. müdürler, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semirci, yaptýðý konuþmada: hükümlü ve tutuklulardan boþ zamanlarýný etkin ve üretken bir biçimde deðerlendirmelerini isterken, bunun en güzel örneðinin de kitap okumak olduðunu söyledi. Semerci, Toplumumuzda kitap okuma alýþkanlýðýnýn geliþmesi sonucunda suç iþleme de ortadan kalkacaktýr. Böyle bir alýþkanlýðýn oluþmasý hâlinde cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarý da saðlanmýþ olacaktýr. Okuma alýþkanlýðý ve okuma sevgisi, ancak daha çok kitap okuyarak kazanabilir. dedi. Törende; kampanya süresince sayfa okuyarak birinci olan Murat Yapýcý ya 100 temel eser kitap seti ile birlikte 1000 YTL para ödülü, sayfa okuyarak ikinci olan Haydar Yüksel e 100 temel eser kitap seti ile birlikte 750 YTL para ödülü, sayfa okuyarak üçüncü Bülent Baransel e 100 temel eser kitap seti ile birlikte 500 YTL para ödülü Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci tarafýndan verildi.

7 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 7 Kütahya E Tipi nden Ýstanbul da iki sergi Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklularýnýn el emeði göz nuru çini ürünleri Temmuz 2008 tarihleri arasýnda Pendik'te, Temmuz tarihleri arasýnda Kadýköy'de sergilendi Temmuz tarihleri arasýnda Kadýköy'de gerçekleþtirilen serginin açýlýþý Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve Kadýköy Belediye Baþkaný Selami Öztürk tarafýndan yapýldý. Serginin açýlýþýna; Ceza ve Tevkifevleri eski Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu eski Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Kadýköy Kaymakamý Hasan Karahan, Kadýköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Kemal Canbaz, Kadýköy Ýlçe Emniyet Müdürü Veysel Tipioðlu ve Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemil Kuyu, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Þeran katýldý. Sergiye katýlanlar arasýnda Avrupa Yakasý dizisinde Kubilay karakteriyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Vural Çelik de vardý. 40 bin hükümlü ve tutuklu iþyutlarýnda çalýþýyor Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, açýlýþta yaptýðý konuþmada; Ülkemizdeki 385 ceza infaz kurumundan 197'sinde iþyurdu bulunduðunu belirterek, iþyurtlarýnýn hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimleri açýsýndan önemine dikkat çekti. Bakan Þahin, þöyle konuþtu: "Ýþyurtlarýnda 40 bin civarýnda hükümlü ve tutuklu çalýþýyor. Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda 97 bin civarýnda hükümlü ve tutuklumuz var. Aþaðý yukarý bunun yarýya yakýný bu iþyurtlarýnda bir iþle meþgul oluyorlar. Aslýnda biz bu iþyurtlarýný para kazanmak için kurmuþ deðiliz. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularýmýz rehabilite olsunlar, hayata yeniden adapte olsunlar ve tahliye sonrasýna hazýrlansýnlar diye düþündük. Çünkü üreten insan kendisine gelir, güven duymaya baþlar, rahatlar, geleceðe güvenle bakar. Ama bir iþle meþgul etmezseniz karamsar bir halati ruhiye içerisine bürünür. Ýþ yurtlarýnýn devreye girmesi, 40 bine yakýn hükümlü ve tutuklunun bir iþle meþgul olmasý, gerçekten onlarýn topluma yeniden kazandýrýlmasý açýsýndan son derece yararlý olmaktadýr." Ýnfaz sistemimiz çaðdaþ seviyede Ýþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklularýn bir meslek öðrenmenin yanýnda çalýþmalarý karþýlýðýnda sigortalý olduklarýný ve belirli bir ücret de aldýklarýný ifade eden Bakan Þahin, "Kütahya Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþ yurtlarýnda bir mesleði öðrenen, çini iþletmeciliðini öðrenen hükümlülerimizin, tutuklularýmýzýn öðrenmiþ olduklarý yeni bir mesleði ve bu mesleðin sonucunda üretmiþ olduklarý ürünleri görüyoruz. Son derece güzel, cazip ve piyasada da aranan bir mesleði öðrenmiþ oluyorlar. Ve tabi buna karþýlýk para da alýyorlar. Sigortalý oluyorlar. Tabii, bir de kar payý alýyorlar. Yani cezaevinde eðer iþ yurtlarýnda çalýþýyorsa para kazanma imkânýna da sahipler. Görüyorsunuz Türkiye'de artýk infaz sistemi bana göre çað seviyesindedir. Hatta bir çok ülkenin de önündedir. Bunu daha da geliþtireceðiz."dedi. Ýstanbul'un cezaevi sorunu çözüldü Adalet Bakaný Þahin, Son zamanlarda infaz sistemimizde çok önemli deðiþmeler olduðunu hatýrlatarak, bu doðrultuda Ýstanbul'da Silivri ve Maltepe'de yapýlan ceza infaz kurumlarý kampüslerinin açýlmasýyla Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Cezaevinin kapatýldýðýný söyledi. Þahin, "Türkiye'nin en eski cezaevlerinden biri, belki de sembol haline gelmiþ cezaevlerinden biri Bayrampaþa Cezaevini kapatarak anahtarýný Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza teslim ettik. Orayý kapattýnýz peki içerideki tutuklu ve hükümlüler nerede diye soracak olursanýz, bir kýsmý Maltepe bir kýsmý da Silivri'ye nakledildi. Niye? Çünkü buralara son derece modern ve çaðdaþ infaz kurumlarý yaptýk. Biraz önce söylediðim özellikleri de içinde barýndýran ceza infaz kurumlarý yaptýk." þeklinde konuþtu. Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemil Kuyu, "Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda konfeksiyon, çinicilik gibi sektörlerde 200'ün üzerinde hükümlü çalýþýyor. Yýllýk ortalama kârýmýz 1 milyar YTL. Böylece bu tür yapýlan çalýþmalarla tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarýnda önayak oluyoruz. Cezaevlerinde iyileþtirme önemli bir nokta. Burada tanýtým ve satýþý yapýlan ürünler el emeði ve sanat deðeri taþýyan ürünler"dedi. Kütahya Cezaevi'nde çalýþan bir hükümlünün tahliye olduktan sonra kendi iþini kurduðuna dikkat çeken Kuyu, "Kütahya Cezaevi'nde iþ yurtlarýnda eðitim aldýktan sonra tahliye olan bir hükümlü iþ yeri açtý. Açtýðý o iþyerinde iki eski hükümlüye de iþ verdi. Bu önemli bir geliþme" diye konuþtu. Tekirdað 1 No lu F Tipi ne ziyaret Hakkâri de tiyatro gösterisi Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Hakkâri Gençlik ve Sanat Tiyatro Grubu tarafýndan Kayýp Hayatlar adlý tiyatro oyunu sahnelendi. 13 Haziran da sahnelenen oyunu; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk, Hakim Faruk Zeybek, Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy, Kurum 2. Müdürleri G. Yusuf Fidanoðlu ve Zafer Çolakoðlu, Kurum Öðretmeni Adnan Öztürk, diðer personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsýyken Müsteþarlýða atanan Ahmet Kahraman, Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürüyken Müsteþar Yardýmcýlýðýna atanan Aykut Kýlýç, Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdür Yardýmcýsý Ergin Ergül ile Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Irak, Hollanda, Ýspanya, Ýsviçre, Amerika Birleþik Devletlerinden gelen yargý mensuplarýndan oluþan heyet, 25 Haziran da Tekirdað 1 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Tekirdað Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað ve Cumhuriyet Savcýsý Metin Arda nýn eþliðinde gerçekleþtirilen ziyarette; Kurum kütüphanesindeki brifingin ardýndan heyet, Ceza Ýnfaz Kurumunda iþ yurtlarý bünyesinde faaliyet gösteren resim atölyesi, müzik aletleri atölyesi, aðaç iþleri atölyesi, çini atölyesi ve bakýr atölyelerinde yapýlan çalýþmalarý yerinde gördü. Ardýndan atölyelerde hükümlü ve tutuklularca yapýlan resim, bakýr, aðaç iþleri, müzik aletleri, hamak, çini gibi ürünlerden oluþan sergi gezildi.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Aðustos 2008 Bayrampaþa C Temelleri 1956 yýlýnda atýlan ve 1968 yýlýnda hizmete açýlan Türkiye'nin en büyük cezaevlerinden biri olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Adalet Bakaný M. Ali Þahin in de katýldýðý törenle kapatýldý. Törene Bakan Þahin'le birlikte Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ceza ve Tevkifevleri eski Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu eski Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin ve Bayrampaþa Belediye Baþkaný Hüseyin Bürge ve diðer bazý yetkililer katýldý. Yaklaþýk 40 yýldýr hizmet vermiþ bulunan ve birçok anlamda simge durumundaki Ýstanbul Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ýstanbul H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýlarýna kilit vuruldu. Olumsuz yaþam koþullarýna sahip bu kurumlar tamamen boþaltýlarak, hükümlü ve tutuklular baþta Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü olmak üzere çaðdaþ standartlara uygun olarak inþa edilen, 21. yüzyýla yakýþan, her türlü sosyal donatýya sahip cezaevlerine nakledildi. Bayrampaþa'nýn Türkiye'nin cezaevi tarihinin sembolü olduðunu, bu nedenle kapatýlýþýnýn törenle yapýldýðýný ifade eden Þahin, "Aslýnda bu tören, bir anlamda, bu çaðda olmamasý gereken bir infaz anlayýþýnýn terk edilerek, yeni bir infaz sistemine geçiþin töreni gibi deðerlendirilebilir."dedi. Adil, hýzlý, eriþilebilir, güven duyulan, insan haklarýna saygýlý, etkin bir yargý ve infaz sistemini ortaya koymayý amaçladýklarýný, bunu da büyük ölçüde baþardýklarýný vurgulayan Þahin konuþmasýna þöyle devam etti: Ankara'da isyanlarla, ölüm oruçlarýyla anýlan, belki Bayrampaþa'dan daha olumsuz þartlarda olan Ulucanlar Cezaevi de kapatýldý. Ýzmir - Buca'da bulunan cezaevi de bu yýl içinde Aliaða'da yapýlmaya baþlanacak cezaevinin tamamlanmasýnýn ardýndan kapatýlacak. Biz Türkiye'nin çaðýn içinde bulunduðu deðiþimi ve dönüþümü yargýda da, ceza infaz sisteminde de yakalamasý için çabalýyoruz. ABD'de cezaevlerinde bulunan kiþi sayýsýnýn 100 binde 600, Ýngiltere'de 300, Almanya-Fransa'da 250, bizde ise 128. Ben bunu dahi yüksek buluyorum. Çünkü bizim toplumumuzun kendine has özellikleri, kültürü ve hayata bakýþý; iyi insan, iyi vatandaþ olmaya müsaittir. Neyi özlerim biliyor musunuz? Bir gün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürümüz bana gelsin Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü ve desin ki; 'Sayýn Bakaným, bizim þu anda 29 bin infaz koruma memurumuz var. En son aldýðýmýz bilgiye göre, cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu sayýsý 29 bine inmiþ. Bu personel biraz fazla. Ýsterseniz bunlarýn bir kýsmýný arzu ettikleri kurumlara gönderelim.' Böyle bir noktaya gelmiþ olayý temenni ediyorum. Bayrampaþa Cezaevi'nin yerine, sanat-kültür aktivite alanlarý inþa edilecek Bayrampaþa Cezaevi'nin kapatýlmasý dolayýsýyla düzenlenen törende konuþma yapan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ da Çaðlayan'daki adliye binasýnýn yapýldýðý alaný, ''Adalet mülkün temelidir'' anlayýþýyla Sultanahmet Adliyesi ve Bayrampaþa Cezaevinin bulunduðu mekânlar karþýlýðýnda Adalet Bakanlýðýna verdiklerini anlattý. Topbaþ, 120 dönüm civarýndaki Bayrampaþa Cezaevi'ne yapý yoðunluðu getirmeden düzenleme yapacaklarýný ifade ederek, þöyle konuþtu: Çevre halký bundan tedirgin. Büyük yapýlar yapma projemiz yok. Burasý, altýnda yer yer otoparklarý olan, sanat ve kültür aktivite alanlarý ve aðýrlýklý olarak yeþil alan olacak. Bölge insanlarýnýn yýllardýr sýkýntý yaþadýðý bu alan, yeniden insanlýðýn mutluluðuna vesile olacak bir alan haline getirilecek.'' Topbaþ, "Binalarýn hiçbir özelliði yok. Yýkýlacak, kalkacak. Çalýþmalar yakýnda baþlayacak. Projeyi de halka göstereceðiz." dedi. Törende konuþan Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin de böyle bir kapanýþ töreninin ilk kez yapýldýðýný ifade ederek, "Zira törenler, açýlýþlar, topluluða ve ülkeye katký saðlayacak kurum, kuruluþ ve tesislerin açýlýþ sevincini yaþatmak için yapýlýr. Bugünse bir kurumun kapatýlmasý ve terk edilmesi için bir tören yapýyoruz. Ancak kapanýþ ve terk ediþ olsa dahi bu töreni önemli ve anlamlý buluyorum." diye konuþtu. Engin, Bayrampaþa Cezaevinin hizmet verdiði süre içinde ülke gündemini sürekli meþgul eden bir kurum olduðunu vurgulayarak, burada Türkiye'de isimleri ve þöhretleri bilinen çok sayýda insanýn misafir edildiðini söyledi. Tüm iyileþtirmelere çalýþmalarýna raðmen Bayrampaþa'nýn, yorgun ve eskimiþ duvarlarý, eski koðuþlarýyla artýk, yükünü taþýyamaz bir hale geldiðini belirten Engin, "Bugün acý ve tatlý hatýralarýyla cezaevleri tarihinin önemli bir sayfasýný kapatýyoruz." dedi. Konuþmalarýn ardýndan, beraberindeki heyetle birlikte cezaevinin boþaltýlan koðuþlarýný gezen Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, uzun yýllar ülke gündeminde yer alan Ceza Ýnfaz Kurumunda koðuþlarý, yemekhaneyi, açýk görüþ alanlarýný, koridorlarý ve mahkumlarýn volta attýklarý avluyu inceledi. Bakan Þahin, daha sonra müzik ve alkýþlar eþliðinde Bayrampaþa Cezaevinin kapýsýna kilit vurarak, anahtarýný Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Topbaþ a verdi. Kapatýlarak, kapýsýna kilit vurulan Bayrampaþa Cezaevindeki hükümlüler Silivri ve Maltepe deki ceza infaz kurumlarý kampüsünde yer alan modern ceza infaz kurumlarýna nakledildiler.

9 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 9 ezaevine kilit Bayrampaþa Cezaevinin kapýsýna törenle kilit vuruldu Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ile Ýstanbul H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun kapatýlarak, burada kalan hükümlü ve tutuklularýn Silivri ve Maltepe de inþa edilen ceza infaz kurumlarý kampüslerindeki kurumlara nakledilmesiyle Türkiye nin en büyük ilindeki cezaevi sorunu da sona erdi.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Aðustos 2008 Hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarýna denetimli serbestlik semineri Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda denetimli serbestlik konferansý Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan, Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak, "Denetimli Serbestlik Sistemi ve Amacý, Koruma Kurullarý, Koruma Kurullarýna Baþvuru ve Türk Ceza Sisteminde Çalýþma Cezasý" konularýnda konferans verildi. Konferansa, Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü, 2. Müdürler, ceza infaz kurumu personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý. Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünde görevli Denetim Görevlisi Sosyolog Adem Gürcan tarafýndan "Denetimli Serbestlik Sistemi ve Amacý", Denetleme Memuru Nesip Tekay tarafýndan "Koruma Kurullarý, Koruma Kurullarýna Baþvuru", Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Resul Emrah Bilgin tarafýndan ise "Türk Ceza Sisteminde Çalýþma Cezasý" konularýnda sunum yapýldý. Tutuklu ve hükümlüler tarafýndan büyük bir memnuniyetle karþýlanan konferans, konularla ilgili sorularýnýn cevaplandýrmasýyla son buldu. Nazilli de polis adaylarýna seminer Nazilli Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Nazilli Polis Meslek Yüksekokulu 2. sýnýf öðrencilerine, Nazilli Adalet Sarayýnda, "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi" konulu seminer verildi. Seminere; Nazilli Cumhuriyet Baþsavcýsý Faruk Çalýþkan, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünden Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Gülerdem Altun, Polis Meslek Yüksekokulu Emniyet Amiri Ahmet Yýldýz, Kýzýlay Derneði Baþkaný Av. Muhsin Doðan ve Aydýn Barosuna kayýtlý olup Nazilli'de bulunan bazý avukatlar katýldý. Seminerde; denetimli serbestlik sistemi ve bu sistem içerisinde kolluk kuvvetleri ile yapýlan iþ birliði hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verildi. Sunumun ardýndan polis adaylarýnýn ve katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý. 25 Haziran 2008 tarihinde Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasý Konferans Salonunda, 26 hakim ve 12 Cumhuriyet savcýsýnýn katýldýðý meslek içi eðitim programýnda, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri KAMER tarafýndan ceza infaz kurumlarý ile denetimli serbestlik konusunda sunum yapýldý. Daire Baþkaný KAMER sunumunda; Ülkemizde kurulan denetimli serbestlik sisteminin temelini suç iþleyen kiþinin topluma kazandýrýlmasý, iþlediði hukuka aykýrý eylemin olumsuz sonuçlarýný anlamasý ve yeniden suç iþlememesini hedefleyen rehabilitasyon temeline dayandýðýný ifade etti. Hapis cezasýnýn ertelenmesinde veya koþullu salýverilmede "rehber" görevlendirilmesi, hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasý kararý ile birlikte "yükümlülük" yüklenmesi, çocuklarýn Çocuk Koruma Kanununun 36 ncý maddesi gereðince "denetim altýna alýnmasý" halinde sanýk veya hükümlülerin denetim altýna alýndýðýný sonuçta toplumun güvenliði için çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Iðdýr da Suçtan Zarar Gören Kadýnlara Yönelik Yardým Projesi Kapsamýnda Anne Eðitimi Konferansý gerçekleþtirildi Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan 2007 yýlý içerisinde hazýrlanan 7 projeden biri olan maðdurlara yönelik Aile Ýçi Þiddete Maruz Kalmýþ Suçtan Zarar Gören Kadýnlara Yönelik Yardým Projesi kapsamýnda sürdürülen eðitimler devam ediyor. Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nün bu çalýþmasýna Iðdýr ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarý da destek verilyor. Þube Müdürlüðünce proje kapsamýnda aile içi þiddete maruz kalarak,suçtan zarar gören kadýnlarýn bilgilendirilmesi amacýyla Denetimli Serbestlik Sisteminin Tanýtýmý, Koruma Kurulu, Aile Ýçi Þiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Aile Ýçi Þiddetten Korunmanýn Yasal Yollarý" konularýnda Iðdýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Üyeleri olan; Türk Anneler Birliði Derneði ile Türk Kadýnlar Birliði Derneði Iðdýr Þubesi Baþkanlýklarý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle Iðdýr ilinde aile içi þiddet olaylarýnýn yoðun yaþandýðý mahallelerde anne eðitimine yönelik konferans gerçekleþtirildi. Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, Iðdýr Fevzi Çakmak Ýlköðretim Okulu ve Iðdýr Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu konferans salonlarýnda hafta sonlarý aralýklarla yaklaþýk 600 kadýna yönelik konferanslar düzenlendi. Konferanslara konuþmacý olarak Iðdýr Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Resul Emrah Bilgin, Þube Müdürlüðünde görevli Denetim Görevlileri Sosyolog Adem Gürcan ve Öðretmen Nurcan Arslan ile Iðdýr Devlet Hastanesi'nde görevli olup Þube Müdürlüðünün gönüllü çalýþaný Psikolog Derya Bora Oðuztürk katýldý. Konferanslar; geniþ katýlýmlý olarak gerçekleþtirilerek, katýlýmcýlarýn sorularýn cevaplandýrýlmasý ve ilgili kurumlara yönlendirilmeleri ile son buldu. Maðdurlara yönelik hazýrlanan proje devam etmekte olup, 2008 yýlý sonunda tamamlanmasý plânýyor.

11 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 11 Koruma Kurullarýnda yeni dönem: Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý'nýn, eski hükümlülerin kendi iþlerini kurmalarýna yönelik geliþtirilen projelerin deðerlendirilmesine iliþkin talebi üzerine, Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluþu ile Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 6 ncý maddesi uyarýnca oluþturulan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyon 26 Haziran 2008 tarihinde Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü Toplantý Salonunda olaðanüstü toplandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlý- Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü II. Alt Komisyon Toplantýsý, 17 Temmuz 2008 tarihinde saat 10:00'da Adalet Bakanlýðý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi Toplantý Salonunda yapýldý. Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer in baþkanlýk ettiði toplantýya; Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðünden Þube Müdürü Ertan Kavasoðlu, Þube Müdürlüðü uzmanlarý, Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi AMA- TEM'de görevli Dr. Mustafa Kemal Çetin ile Ankara ve Sincan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüklerinden temsilciler katýldý. Toplantýda ilk olarak; I. Alt Komisyon Toplantýsýnda saðlýk kurumlarýnda çalýþan personele, 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesi ile ilgili seminerler verilmesi kararýnýn alýndý. Ardýndan Nisan 2008 tarihlerinde Kýzýlcahamam'da düzenlenen "Madde Baðýmlýlýðý Tedavisinde Denetimli iþ kurma projeleri ðý Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü Namýk Ata baþkanlýðýndaki olaðanüstü toplantý; Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hâkimi Ýbrahim Usta, Ýþgücü Uyum Dairesi Baþkaný Ferudun Giresun, Çalýþma Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný H. Hami Özalan, Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Mehmet Berk, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý Koruma Kurullarý ve Yardým Þube Müdürü Nilgün Eski, Ýþgücü Uyum Dairesi Þube Müdürü Abdülkadir Yanici, Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý Þube Müdürü Ömer S. Alýçcý, Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ) Uzmaný Enis SAÐLIK BAKANLIÐI II. ALT KOMÝSYON TOPLANTISI YAPILDI Baðdadioðlu ve Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) Avukatý Z. Ulaþ Yýldýz ýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Toplantýda; Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer tarafýndan, ceza infaz kurumlarýndan salýverilen hükümlülerin yaþamlarýnýn düzenlenmesinde ve toplumsal yaþama uyum süreçlerinin hýzlandýrýlmasýnda meslek ve iþ olanaklarýna ulaþýlabilirliðin önemli bir iþleve sahip olduðunu belirterek, eski hükümlülerin yeniden suç iþlemelerinin en aza indirilmesi için gerek ceza infaz kurumlarýnda bulunduklarý süre içinde rehabilitasyonlarýnýn saðlanarak salýverilmeye hazýrlanmalarý, gerekse salýverilme Serbestlik Uygulamalarý Semineri ile uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan sanýk ve hükümlüler hakkýnda hükmedilen "tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin" uygulama sonuçlarý deðerlendirildi. Daire Baþkaný Kamer konuþmasýnda; Ülkemizde 1 Haziran 2005 tarihinde kurulan denetimli serbestlik hizmetlerinin kýsa zamanda kurumsallaþtýðýný, çalýþmalarýný planlý bir þekilde sürdürdüðünü, bu kapsamda uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan ya da bulunduranlarla ilgili; denetimli serbestlik personelinin görevlerinde kullanmalarý amacýyla "Madde Kullanýmý Olan Hükümlülerle Çalýþma El Kitabýnýn" hazýrlandýðýný, denetimli serbestlik personeline bu konuda eðitim verildiðini, gerçekleþtirilen yurt dýþý çalýþma ziyaretleri ile denetimli serbestlik personelinin uygulamalarý yerinde görme imkanýna sahip olduðunu, ulusal bir konferansýn yapýlmasýna katký saðlandýðýný ve önümüzdeki dönemde uluslararasý bir konferansýn yapýlmasýnýn planlandýðýný ifade etti. sonrasý uyum sürecinde gerekli destek mekanizmalarýnýn kurulmasýnda kurumlar arasý iþbirliðinin büyük önem taþýdýðýný, bu kapsamda eski hükümlülere yönelik projelerin, özellikle de kendi iþini kurma projelerinin desteklenerek hayata geçirilmesinin istihdam ortamýnýn geliþtirilmesine büyük katký saðlayacaðýný, koruma kurullarýnýn eski hükümlülerin istihdam edilebilmelerine yönelik çalýþmalarý için de yeni bir dönemin baþlangýcý olacaðýný ifade etti. Yapýlan görüþmeler sonucunda, Alaþehir, Antalya, Amasya, Ardahan, Batman, Erzincan, Ýzmir, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Karþýyaka, Zile ve Þebinkarahisar Koruma Kurulu Baþkanlýklarýnca eski hükümlülerin kendi iþlerini kurmalarýna yönelik geliþtirilen 14 proje, Bakýrköy, Bafra, Doðubayazýt, Isparta ve Sincan Koruma Kurulu Baþkanlýklarý tarafýndan bilgisayar donanýmlý teknoloji sýnýfý oluþturulmasýna yönelik geliþtirilen 7 proje olmak üzere toplam 21 proje deðerlendirilerek, bu projelerin tamamýnýn uygulanmasýna karar verildi. Eski hükümlülerin kendi iþlerini kurma projeleri için ,21 YTL, bilgisayar donanýmlý teknoloji sýnýfý projeleri için ise ,27 YTL olmak üzere toplam ,48 YTL kaynak aktarýldý. Zile de denetimli serbestlik uygulamalarý 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunun 50/1-f maddesi ile yürürlüðe giren kamu yararýna ücretsiz olarak çalýþtýrma seçenek yaptýrýmlarýnýn infazýna yönelik çalýþmalar her gün geliþerek devam ediyor. Zile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, 2008 yýlý Haziran ayý sonuna kadar toplam 14 hükümlü çeþitli kamu alanlarýnda çalýþtýrýlmaya baþlandý. Hükümlüler, Milli Eðitim Müdürlüðü ve baðlý olan köy okullarýnda 3672, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðünde 322, Halk Kütüphanesinde 200, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnda 192, Saðlýk Ocaklarýnda 162 saat olmak üzere; temizlik ve çevre düzenleme iþlerinde toplam 4548 saat çalýþtýrýldý. Halen 13 kiþinin ücretsiz kamu cezasý yükümlülüðü devam ediyor. Þanlýurfa da hükümlülere denetimli serbestlik semineri Þanlýurfa Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, 31/07/2008 tarihinde Þanlýurfa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda; 01/08/2008 tarihinde ise Ceza Ýnfaz Kurumunun açýk bölümünde bulunan tutuklu ve hükümlülere, denetimli serbestlik hizmetlerinin amacý, kapsamý ve uygulamalarý ile koruma kurullarý hakkýnda bilgilendirme amaçlý seminer gerçekleþtirildi. Tutuklu ve hükümlülerin yoðun bir katýlým gösterdiði seminerde; Þube Müdürü Abdurrahman Çaba, Öðretmen Ali Oktay, Sosyal Çalýþmacý Mustafa Heþe, Denetleme Memurlarý Saim Karataþ ve Mehmet Güneþ tarafýndan Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetleri ile Koruma Kurullarý kapsamýnda sunulan hizmetler, slayt gösterimi eþliðinde açýklayýcý bir þekilde sunuldu. Yapýlan sunumda katýlýmcýlara, denetimli serbestlik sistemi uygulamalarý, kamuya yararlý bir iþte ücretsiz çalýþtýrma kararý ile iþ arama izni ve bu kararlardan ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlülerin nasýl faydalanabileceði, koruma kurullarýnýn faaliyetleri, kurula baþvuru þartlarý ve kurulun görevleri ile yapýlan çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgiler verildi.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Aðustos 2008 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA ÝLGÝLÝ DÝSÝPLÝN ÝÞLEMLERÝ (2) Geçen ay yayýnlanan yazýmda, mevzuata uygun olmayan usullerde alýnan kararlar sonucunda verilen disiplin cezalarýna vurgu yapmýþ ve hatalý uygulamalara neden olan bu kararlar üzerinde örnek vererek duracaðýmýzý belirtmiþtim. Bu yazýda da yine iki ayrý karar örneðini esas alarak deðerlendirmelerde bulunmak ve buna baðlý olarak ortaya konulan hatalý uygulamayý tartýþmaya açmak istiyorum. Örnek 1- A Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kasten öldürme suçundan hükümlü olarak bulunmakta olan SB hakkýnda; " 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 43 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnýn ( f ) bendinde belirtilen " kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak." suçundan dolayý, bir ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun býrakma cezasý " verilmiþtir. Ayný disiplin kurulu tarafýndan; Örnek 2- A Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kasten yaralama suçunda hükümlü olarak bulunmakta olan BK hakkýnda; " 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 43 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnýn ( f ) bendinde belirtilen kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak. suçundan dolayý, üç ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksun býrakma cezasý " verilmiþtir. Öncelikli olarak, ilgili disiplin kurulu kararlarýna esas olan 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun hükümlerini inceleyecek olursak; sayýlý Kanunun 47 nci maddesine göre, disiplin suçlarýyla ilgili olarak iþlem yapma yetkisinin " Disiplin Kurulu " na ait olduðunun, sayýlý Kanun'un 43 üncü maddesinde ise sayýlan suçlarý iþleyenlerin bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüþüne çýkarýlmayacaðýnýn, hüküm altýna alýndýðýný görmekteyiz. Kanun'un 43 ve 47 nci maddeleri birlikte deðerlendirildiðinde, uygulanacak ceza süresinin tespitinde, disiplin kurullarýna çok geniþ bir yetki verildiði anlaþýlmaktadýr. Burada üzerinde durulmasý gereken husus, disiplin kurullarýnýn bu yetkilerini kullanýrken nelere dikkat etmeleri gerektiðidir. Konuyu açýklýða kavuþturmak için, yukarýdaki tespitler ýþýðýnda, örnek kararlarý incelemeye almanýn yararlý olacaðý düþünülmektedir. Buna göre; Birinci örnekte yer alan disiplin kurulu kararýnda; bir ay olarak belirlenmiþ olan ceza süresi, ikinci örnekte; ayný disiplin kurulu tarafýndan üç ay olarak takdir edilmiþ ve buna yönelik bir açýklama da ilgili kararda yer almamýþtýr. Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný Bu iki karar birlikte deðerlendirildiðinde ilk akla gelecek düþüncenin, disiplin kurulunun vermiþ olduðu kararlarda tamamen keyfi bir uygulama içerisinde olduðu gerçeðidir. Bu düþüncenin oluþmasýnýn en büyük nedeni ise sorulan þu soruya alýnamayan cevaptan kaynaklanmaktadýr. - Ayný disiplin kurulu; ayný suçla ilgili olarak, ayný ifadeleri kullanarak, farklý kiþiler hakkýnda, neden farklý kararlar vermiþtir? Bu sorunun cevabý, eðer ilgili kararda belirtilmiyorsa, kararý veren disiplin kurulunun tamamen keyfi uygulamalar içinde olduðu ve deðerlendirmelerinde objektif esaslarý gözetmediði elbette düþünülecektir. Oysa; Ýdarenin eylem ve iþlemlerinde keyfi uygulamalarda bulunamayacaðý esastýr. Ayrýca; Bu gibi uygulamalar, ceza infaz kurumlarýndaki genel disiplin üzerinde de zafiyet yaratacaðýndan ve idarenin tarafsýzlýðýný da sorgulanýr hale getireceðinden son derece önemli olarak görülmelidir. Bilindiði üzere, bugün ceza infaz kurumlarýmýzda infazýn yerine getirilmesi sýrasýnda, hükümlü ve tutuklularýn her aþamada bilgilendirilmelerine büyük önem verilmektedir. Sistemimiz içerisinde idarenin herhangi bir uygulamasýna muhatap olan hükümlü veya tutuklu, bunun gerekçesini en açýk þekilde öðrenebilmeli, kendisine bu konuda gerekli her türlü bilgi verilmelidir. Disiplin kurullarý elbette Kanun'da verilen yetkilerini kullanacaktýr. Ancak; bu yetkilerini kullanýrken adil ve þeffaf davranmalý, objektif esaslarý gözeterek karar vermelidir. Örneklerimize dönecek olursak. Disiplin kurulunun, bu iki hükümlü hakkýnda ayný suçla ilgili olarak, farklý ceza süreleri takdir etmesinde garipsenecek bir durum söz konusu olmamalýdýr. Ancak; bunu böyle düþünebilmek için, disiplin kurullarý vermiþ olduklarý kararlarda, bu farklý durumu haklý kýlacak açýklamalara mutlaka ayrýntýlý olarak yer vermek zorundadýrlar. Bu þekilde verilmiþ kararlar, iþte o zaman keyfi olarak nitelenemeyecek ve adil kararlar olarak deðerlendirilebilecektir. Bu nedenle, disiplin kurullarýnýn bundan sonraki aldýðý kararlarda, yukarýdaki açýklamalarý da göz önünde bulundurmalarý faydalý olacaktýr. Kayseri ve Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Elektrik Teknisyeni Doðan Saðýr, akciðer enfeksiyonu nedeniyle 5 Haziran da hayatýný kaybetti. Saðýr'ýn naaþý Kurum bahçesinde düzenlenen törenin ardýndan Memleketi Sivas ýn Gemerek ilçesinde topraða verildi. Cenaze merasimine; Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Siyami Baþok, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, 2. müdürler, Kurum personeli ile yakýnlarý katýldý doðumlu Saðýr, evli ve iki çocuk babasýydý. Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ýbrahim Uyaroðlu ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Lütfi Menekþe vefat etti. Kurumda infaz ve koruma baþmemuru olarak görev yapmakta olan Ýbrahim Uyaroðlu, geçirdiði kalp krizi sonucu 28 Temmuz da vefat etti yýlýnda Eskiþehir de doðan Ýbrahim Uyaroðlu Lütfi Menekþe Uyaroðlu, evli ve iki çocuk babasýydý. 19 yýllýk hizmeti bulunuan Uyaroðlu, Ceza Ýnfaz Personeli Dayanýþma Derneði (CÝP- DER) üyesiydi. Yine ayný Kurumda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta olan Lütfi Menekþe ise rahatsýzlýðý nedeniyle Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Eðitim ve Uygulama Hastanesi Hematoloji bölümünde tedavi görürken 14 Haziran da hayatýný kaybetti yýlýnda Eskiþehir de doðan Menekþe, evli ve iki çocuk babasýydý. Mesleðe 1986 yýlýnda baþlayan Menekþe, CÝP- DER üyesiydi. Vefatý büyük bir üzüntüyle karþýlan üç personele Allah tan rahmet, ailelerine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýný baþ saðlýðý dileriz. Ýzmir de belge daðýtým töreni Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek edinmeleri amacýyla açýlan kurslarý baþarýyla tamamlayanlara geçtiðimiz ay törenle belgeleri verildi. Belge daðýtým törenine; Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Aslan, Kurum Müdürü Remzi Uluþahin, 2. Müdür Mehmet Ali Aragün, Kurum Öðretmeni Tayfur Göl, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Aslan, hükümlü ve tutuklularýn bu tür faaliyetlere katýlmalarýnýn önemine dikkat çekerek, bu tür faaliyetlerin artarak süreceðini söyledi. Törende birinci ve ikinci kademe okuma yazma, sýcak mutfak aþçýlýðý ve erkek kuaförlüðü kurslarýnýn belgeleri daðýtýldý. Törende, münazara yarýþmasýnda ve satranç turnuvasýnda baþarýlý olanlara birer kitap hediye edildi. Ayrýca Yazarlýðýný ve yönetmenliðini Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðrencilerinden Tuðhan Birinci ve Murat Gürel'in yaptýðý Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðrenci topluluðunun oynadýðý 'Bir Dizi Tiyatro" oyunu sahnelendi. Oyunu; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Emin Atik, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Aslan, Kurum Müdür Vekili Mehmet Ali Aragün, Kurum personel ile hükümlü ve tutuklular izledi.

13 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 13 FEDAKÂRLIK Ýlkokul dördüncü sýnýfta öðretmen yokluðundan sýnýfýmýz çok kalabalýktý. (B) þubesindeydik ve iki sýnýf birleþtirilmiþti. Hatýrladýðým kadarýyla kiþiydik. Halbuki (A) þubesi 40 kiþi kadardý. Her nedense o sýnýf bir önceki yýl ki mevcudunu koruyordu. Bizim sýnýfýmýz ise geçen senenin (B ve C) þubeleri ile sýnýfta kalanlardan oluþuyordu. O yýllarda sýnýfta kalmanýn çok olmasý, nüfusa geç kaydedilme ve Balkanlardan gelen ailelerin çocuklarýnýn okula yeniden baþlatýlmalarý nedeniyle öðrenciler yaþça büyük ve iri yarýydýlar. Okulun en büyük dersliðinde týkýþ-sýkýþ oturuyor, gürültü nedeniyle dersleri anlayamýyor, günlerimiz hay-huy içerisinde geçip gidiyordu. Ýki ay kadar sonra okulumuza genç bir bayan öðretmen atanýnca, sýnýfýmýzdaki öðrencileri ikiye ayýrarak, bizi (C) þubesine göndermiþlerdi. Öðretmenimiz Faik Bey'in kendi sýnýfýna çalýþkan ve baþarýlý öðrencileri aldýðý söyleniyordu. Hatta sonradan da bizim sý- Yýl: 7 Sayý: Aðustos 2008 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Feyzullah TAÞKIN Durmuþ KARAÇALI Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Þube Md. (Psikolog) Ali Suat ERTOSUN Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi Elazýð Çocuk Eðitimevinde Ayný Gökyüzüne Bakýyoruz projesi Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði ve Fýrat Üniversitesi Toplum Gönüllüleri öðrencilerinin birlikte yürüttüðü "Ayný Gökyüzüne Bakýyoruz" adlý proje 15 Nisan - 1 Haziran 2008 tarihleri arasýnda Elazýð Çocuk Eðitimevinde gerçekleþtirildi. Projenin ilk aþamasý; resim ve Seslenis Hamit KANSIZ Öðretmen Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ Montaj: Zafer KARAKAYA Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Aðustos 2008 nýfýmýzdaki bazý çocuklar ailelerinin baþvuru ve giriþimleri sonucu (B) þubesine geçmiþlerdi. Yeni öðretmenimiz Þevval Haným çok gayretli ve çalýþkandý. Okulumuz akþama kadardý. Bizi okuttuðu iki yýl süresince öðleden sonralarý ek dersler yaparak yetiþtirmiþ ve ilkokul bitirme sýnavlarýnda tüm öðretmen ve velilerin takdirini kazanarak baþarýyla mezun etmiþti. Þimdi düþünüyorum da öðretmenimiz muhtemelen çalýþkan öðrencilerin (B) þubesinde býrakýldýðýný anlamýþ, belki de öðrenmiþti. Ama bunu sorun etmemiþ; her türlü sýkýntýya ve güçlüðe karþý koymuþ, moralimizi bozmamýþ, çok çalýþarak ve bizleri de çalýþtýrarak eksiklerimizi tamamlamýþ, (C) þubesinden gerek okul gerekse meslek yaþamlarýnda baþarýlý olmuþ çok sayýda öðrenci yetiþtirmiþti. Öðretmenimizin yaptýðý tek kelime ile fedakârlýktý. * * * Hastalarýný iyileþtirmek için çýrpýnan doktorlarý, davalarý çabuk ve hakkaniyete uygun þekilde bitirmek için zaman gözetmeksizin çalýþan hâkimleri, özetle iþini en iyi þekilde yapan insanlarý her zaman hayranlýkla izlemiþ, onlarda profesyonelliðin ötesinde fedakârca çalýþmanýn izlerini görmüþümdür. * * * edebiyat atölyesi, grup oyunlarý, film gösterimi, kukla yapýmý gibi etkinliklerle baþladý. Yaklaþýk 1,5 ay süreyle pazartesi ve perþembe günleri 13 üniversite öðrencisi ve Eðitimevi psikologu ile birlikte resim ve edebiyat atölyelerine katýlan çocuklar çok verimli bir çalýþma yaptýlar. Çok kýsa bir süre içerisinde önemli çalýþmalarýn gerçekleþtirildiði Ayný Gökyüzüne Bakýyoruz projesinin bir sonraki bölümünde tiyatro ve seramik atölyesi çalýþmalarýnýn yapýlmasý plânlanýyor. Çocuklara sokak gösteri sanatlarý eðitimi Fransa Büyükelçiliðinin desteði ile Ýzmir Fransýz Kültür Merkezinin koordinatörlüðünde baþlatýlan "Sokak Gösteri Sanatlarý ve Yeni Sirk" adlý proje çerçevesinde Ýzmir Çocuk Eðitimevinde bulunan 16 çocuða eðitim verildi Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen proje çerçevesinde, Ýzmir Çocuk Eðitimevinden 16 öðrencinin yaný sýra Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði Ýzmir Þubesi, Sokak Çocuklarýný Koruma Çocuklar Geleceðimizdir Derneði ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanýþma Derneði aracýlýðý ile katýlan toplam 43 öðrenciye akrobasi, tiyatro, dans, jonglor (el ustalýðý) ve sihirbazlýk Fedakârlýk üzerine çok þey söylenmiþ ve yazýlmýþtýr. Kimileri "Karþýlýksýz destek", kimileri "Sevginin tek ölçütü", bazýlarý "Ýliþkilerin katili", bazýlarý da "Eski bir gelenek" olarak tanýmlamýþlardýr. Bunlarý çoðaltmamýz mümkündür. Bana göre fedakârlýk, insaný insan yapan erdemlerden biridir. Anne ve babalarýmýzýn her türlü yoksunluða göðüs gererek bizler için yaptýklarý fedakârlýk deðil midir? Yavrularýný dünyaya getirmek, korumak, yetiþtirmek, beslemek ve yaþamlarýný sürdürmelerini saðlamak için bazý hayvanlarýn kendilerini tehlikeye atmalarý, ölümü göze almalarý ve gerektiðinde ölmeleri fedakârlýktan baþka ne ile açýklanabilir? Aþký tanýmlarken en fazla fedakârlýk sözcüðünü kullanmýyor muyuz? Tüm dinler iyilikten söz ederken fedakârlýk konusunu iþlemiyor mu? Yurt severliðin ölçüsü fedakârlýk deðil mi? Çanakkale'de ve Kurtuluþ Savaþý nda bize baðýmsýz bir vatan býrakmak için kendilerini feda eden atalarýmýzýn yaptýklarýný fedakârlýktan daha güzel tanýmlayacak bir kelime var mý? Çanakkale'yi denizden geçemeyen Ýtilaf Devletlerinin Gelibolu Yarýmadasý ve Kumkale'ye asker çýkarmalarý üzerine 19. Tümen alanlarýnda 10 günlük bir eðitim verildi. Romanya'da bulunan PARADA adlý Sokak çocuklarýna Yardým Vakfýndan 9 eðitmenin Soyer Sanat Fabrikasý salonlarýnda gerçekleþtirdikleri projeye; Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Rotary Bölge 8. Grup Kulüpleri ve Soyer Sanat Fabrikasý destek verdiler. Çocuklar, 10 günlük eðitimin ardýndan öðrendikleri sanat dallarýnda oluþturduðu þov ile Alsancak Kýbrýs Þehitleri Caddesi Konak Belediyesi Kültür Müdürlüðü Önünde 18 Haziran 2008 tarihinde sokak gösterisi sundular. Komutaný Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz etmeyi emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize baþka kuvvetler ve komutanlar geçebilir" emrini uygulayan ve sancaðýný teslim etmeyen 57. Alay'ýn baþta komutanlarý olmak üzere mevcudunun tamamýnýn þehit olmasý fedakârlýktan baþka nedir? * * * Ancak yine de deðinmeden geçemeyeceðim bir husus vardýr. O da bizi biz yapan deðerlerimiz dýþýnda, insan iliþkilerinde fedakârlýðýn karþýlýklý olmasý en uygun olanýdýr. Tek taraflý fedakârlýk çok zaman kiþiliði öldürür ve mutsuzluktan da baþka bir þey getirmez. GÜZEL SÖZLER Bir insanýn gerçek zenginliði, onun bu dünyada yaptýðý iyiliklerdir. Hz. Muhammed Ayný dili konuþan deðil, ayný duygularý paylaþanlar anlaþabilirler. Mevlâna Ne söyleyeyim diye baþtan düþünmek, niçin söyledim diye sonunda piþman olmaktan iyidir. Sadi Kendi menfaatini baþkasýnýn menfaatine feda etmek büyük fedakârlýktýr. Katze Calwitz A. Selçuk Ýlkan dan muhteþem konser BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Sanatçý Ýlkan, yaklaþýk bir buçuk saat süren programda; unutulmaz þarkýlarýnýn yaný sýra þiirlerinden örnekler de sundu. Þiir kitaplarýndan Kurum kütüphanesine baðýþta bulunan Sanatçýnýn konserine; Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, Karakol Komutaný Nurettin Çaðlý, 2. Müdürlerler Ýbrahim Türkoðlu ve Hakan Turan, Karakol Komutan Yardýmcýsý Fatih Yýldýz, Kurum Öðretmeni Yücel Savaþ ve Sosyal Çalýþmacýsý Aynur Batu, Mavi Kuþ Derneði kurucularýndan Ümit Yýlmaz ve Kurum personeli katýldý.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Aðustos 2008 Ceza infaz kurumla Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sergisinin açýlýþý Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünleri açýlan sergilerde ziyaretçileren beðenisine sunuldu. Hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumlarýnda boþ zamanlarýný deðerlendirerek, ürettikleri ürünlerin satýþýndan gelir elde ederek, ailelerine destek oluyorlar. IRAK'IN ANKARA BÜYÜKELÇÝSÝ SABAH OMRAN'IN EVÝNDE SERGÝ Irak'ýn Ankara Büyükelçisi Sabah Omran ýn eþi Kalhaniye Omran, evinin kapýlarýný Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardým Vakfý (HASVAK) önderliðinde Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna açtý. Irak Büyükelçiliði Rezidansýnda düzenlenen davet HASVAK Yönetim Kurulu Baþkaný Engin Öztürk ve Irak'ýn Ankara Büyükelçisi Sabah Omran ýn eþi Kalhaniye Omran ýn konuþmalarý ile baþladý. Sanatçý Nurtaç Yýldýz ýn seslendirdiði þarkýlarla devam eden davette Irak'a özgü yemekler de tanýtýldý. Evin bahçesinde kurulan stantlarda ise el iþi ürünleri satýþa çýkarýldý. Stantlarda; Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kalan çocuk ve gençlerin yaptýðý çini, seramik, bakýr, folyo, ev tekstili gibi ürünler sergilendi. YALVAÇ TA EL SANATLARI SER- GÝSÝ Yalvaç ilçe Halk Eðitim Müdürlüðünce, Kaymakam Abdurrahman Ýlköðretim Okulu sergi salonunda ilçe çapýnda açýlan kurslarda üretilen ürünlerin yer aldýðý sergide, Yalvaç B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca üretilen ürenler de ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Kurumda SRAP Projesi kapsamýnda kurulan tekstil atölyesinde düzenlenen mesleki eðitim kurslarý neticesinde üretilen ürünler ile hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el sanatlarý ile ilgili çeþitli ürünler sergilendi. 4-9 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen serginin açýlýþýna; Isparta Valisi Þemsettin Uzun, Atabey Kaymakamý Þener Çaðlar, Þarkikaraaðaç Kaymakamý Salih Iþýk, Yalvaç Kaymakamý Nevzat Taþdan, Yalvaç Belediye Baþkaný Yalçýn Bulgurcu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Cafer Güven Kara, Kurum Müdürü Mustafa Þen ve Ýlçe halký katýldý. ZONGULDAK M TÝPÝ NDEN YIL SONU SERGÝSÝ Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bayanlara yönelik olarak açýlan el nakýþý-çin iðneleri kurslarý ile erkek hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el emeði göz nuru ürünler, 10. Uluslararasý Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Zonguldak Belediyesi Kültür Sarayýnda 19 Haziran 2008 tarihinde açýlan sergide halkýn beðenisine sunuldu. Büyük ilgi gören sergide Bartýn iþi tel kýrma, el nakýþý ürünleri ile maket, boncuk iþi ve çeþitli süs eþyalarýnýn satýþý yapýldý. Serginin açýlýþýna; Belediye Baþkaný Þecaattin Gonca, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Cumhuriyet Savcýsý Ali Ýrfan Yýlmaz, çok sayýda hâkim ve Cumhuriyet savcýsý, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Demir, daire amirleri, Kurum Müdürü Abdullah Demirci ve Kurum Öðretmeni Ramazan Saðýr, diðer personel ile vatandaþlar katýldý. Belediye Kültür Merkezindeki serginin açýþýný Belediye Baþkaný Þecaattin Gonca ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr birlikte yaptýlar Haziran 2008 tarihleri arasýnda Geleneksel Karaelmas Festivali çerçevesinde açýk olan sergideki satýlan ürünlerin bedelleri hak sahiplerinin emanet para hesaplarýna yatýrýldý. KIRIKHAN AÇIK VE HATAY E TÝ- PÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMLA- RINDAN ORTAK SERGÝ Kýrýkhan Açýk ve Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý tarafýndan hazýrlanan sergi törenle açýldý. Antakya Belediyesi eski binasýnda düzenlenen törene; Garnizon Komutaný Kd. Alb. Orhan Büyükgüngör, Antakya Belediye Baþkaný Mehmet Yeloðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, Aðýr Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Baþkaný Esabil Saylak, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Selvi Koca, Vergi Mahkemesi Baþkaný Uður Karadoðan, Ýl Emniyet Müdürü Osman Çapalý, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Kýrýkhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Altun, Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Muzaffer Avcý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve diðer davetliler katýldý. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý serginin açýlýþýnda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, açýlýþýný yaptýklarý serginin sýradan bir cezaevi sergisi olmadýðýn belirterek, Bugün burada açtýðýmýz sergi özellikle açýk ceza infaz kurumlarý ve iþ yurtlarý ile daha da güçlenen, ceza infaz sistemimizi yansýtan bir tablodur. dedi. Ceza infaz kurumlarýnýn eðitim faaliyetleriyle birer ýslah müessesesi hâline geldiðini belirten Yýldýrým, Ceza infaz kurumlarýmýz bu yapýsý ile hükümlü ve tutuklularýn toplumdan daha da uzaklaþtýrdýklarý, suç iþleme eðilimlerinin arttýðý kurumlar olmaktan çýkýp, hükümlü ve tutuklularýn, sorumlu bir birey olarak, topluma saðlýklý bir þekilde geri dönüþleri sürecinde eðitim köprüsü görevini üstlenmiþlerdir. þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan 5 gün süreyle açýk kalan serginin açýlýþý yapýldý. KONYA DA MEVLÂNÂ KÜLTÜR MERKEZÝNDE HÜKÜMLÜLERÝN EL EMEÐÝ SERGÝLENDÝ Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Karatay Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile Haziran 2008 tarihinde Mevlânâ Kültür Merkezinde açýlan sergide, hükümlü ve tutuklularýn el iþleri görücüye çýktý. Açýlýþa; Karatay Ýlçesi Kaymakamý Mustafa Hakan Güvençer, Karatay Belediye Baþkaný Mehmet Hançerli, Cumhuriyet Savcýsý Aziz Nurettin Sürücü, Kurum 1.Müdürü Necmi Üçler, Açýk Cezaevi Kurum Müdürü Ýsmail Olcar, Kurum Öðretmenleri Süleyman Ertekin, Ýsmail Gökçe ve Evrim Ertekin, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Mehmet Koca ve vatandaþlar katýldý. Açýlýþ programýnda Karatay Halk Eðitim Müdürü, Karatay Kaymakamý ve Karatay Belediye Baþkanýnýn konuþmalarýnýn ardýndan kursiyerlere Cumhuriyet Savcýsý Aziz Nurettin Sürücü, Kurum Müdürü Necmi Üçler ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmail Olcar tarafýndan belgelerini verildi. AMASYA E TÝPÝ NDEN 12 HAZÝ- RAN SERGÝSÝ Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn yýlý eðitim yýlý boyunca açýlan iþ ve meslek kurslarý ile hobi atölyesinde yapmýþ olduklarý el emeði göz nuru çalýþmalarý ve Ayakkabý Montaj ve Ýmalat Atölyesinde eðitim kursu sýrasýnda üretilen ayakkabýlar, Atatürk ün Amasya'ya geliþi ile özdeþleþmiþ olan 12 Haziran Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda sergilendi. Ceza Ýnfaz Kurumu standý; Amasya Milletvekilleri Akif Gülle ve Avni Erdemli, Vali Celalettin Lekesiz, Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan, Garnizon Komutan Tuðgeneral Mustafa Küçükayan, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Doðan Bayram, Amasya Üniversietsi Rektörü Prof. Dr. Zafer Eren, Emniyet Müdürü Mustafa Demirok, Kurum Müdürü Ýbrahim Er ile diðer personelin katýlýmý ile açýldý Haziran tarihleri arasýnda açýk kalan Festival süresince, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Ceza Ýnfaz Kurumu standý ziyaretçi akýnýna uðradý. KARTAL H TÝPÝNDEN SERGÝ Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sergisi

15 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 15 rýndan sergi açýlýþý Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik baþlatýlan ve halen sürmekte olan kumaþ üzerine ebru sanatý, konfeksiyon, ham seramik, yaðlý boya, rölyef (bakýr kabartma) ve mum yapýmý kurslarýnda elde edilen ürünler 26 Mayýs - 03 Haziran 2008 tarihleri arasýnda Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleþtirilen 6. Geleneksel Sergide halkýn beðenisine sunuldu. Kartal Cumhuriyet Baþsavcýsý Yusuf Ulu nun konuþmasýyla baþlayan açýlýþ törenine; Pendik Kaymakamý M. Haluk Saygý, Kartal Kaymakamý Hasan Baðcý, Ýstanbul da görev yapan çok sayýda Cumhuriyet baþsavcýsý, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu baþkanlarý, emniyet müdürleri, Pendik ve Kartal Milli Eðitim müdürleri, Halk Eðitimi Müdürleri ve Müdür Yardýmcýlarý, Cumhuriyet savcýlarý, Ýzleme Kurul üyeleri, Ýlçe Müftüleri, Maltepe ve Yeditepe Üniversitelerinin Rektörleri, Kartal H Tipi, Maltepe ve Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsündeki kurumlarýn müdürleri, Kurum personel ve aileleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. BURDUR DA EL SANATLARI SER- GÝSÝ Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklularýn iþyurtlarýnda ve iþ atölyelerinde yapmýþ olduklarý resim ve el iþlerinin yer aldýðý sergi, 11 Haziran tarihinde, Kurumun bekleme salonunda açýldý. Açýlýþa; Burdur Belediye Baþkaný Sabahattin Akkaya, Garnizon Komutan Vekili J. Yarb. Cihat Öztürk, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Cumhuriyet Savcýsý Özden Yusuf Kýlýnç, Kurum Müdürü Halil Balta, Ýl Millî Eðitim Müdür Vekili Mehmet Kuyumcu, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yöneticileri, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum personeli ve vatandaþlar katýldý. ANTALYA L TÝPÝ KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMU SERGÝSÝ Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Antalya Çamlýbel Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile hükümlü ve tutuklulara yönelik tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen kurslarda elde edilen el emeði göz nuru ürünler, Çamlýbel Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Sergi Salonunda sergilendi. Büyük ilgi gören sergide; resim ve çini atölyesinde yapýlan tablo ve çiniler ile giyim, taký tasarýmý, ebru ve aðaç oymacýlýðý kurslarýnda üretilen ürünlerin satýþý yapýldý. Sergiyi; Kepez Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mesut Kocagöz, Antalya Milli Eðitim Müdürü M. Nuri Gülay, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mehmet Karakaþ, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Nevzat Durmaz, Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Hanefi Ýnce ve Müdür Yardýmcýsý Nabi Arslan gezdiler. SÝVAS AÇIK CEZA ÝNFAZ KURU- MU SERGÝSÝ Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu " El sanatlarý ürünleri sergisi" Sivas Buruciye Medresesinde açýldý. 17 Haziran da yapýlan açýlýþa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, Vali Vekili Mete Buhara, Vali Yardýmcýsý Zafer Ataman, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Bekir Akkale, Belediye Baþkaný Sami Aydýn, Jandarma Ýl Alay Komutaný Salih Karataþ, Cumhuriyet Savcýsý Önder Yeniçeri, çok sayýda hakim ve Cumhuriyet savcýsý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Mehmet Temel ve üyeleri, ÝÞKUR Müdürü Yüksel Altun, Milli Eðitim ve Halk Eðitim Müdürleri ve yardýmcýlarý, daire amirleri, Kurum 2.Müdürleri Mehmet Acun ve Selahattin Demir, Kurum Öðretmeni Suat Filiz, kurs öðretmenleri, kadýn hükümlüler ve çok sayýda Kurum personeli katýldý. Serginin açýlýþ kurdelesinin Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan ve eþi ile Vali Vekili Mete Buhara, Ý1 Genel Meclisi Baþkaný Turan Erkut tarafýndan kesilmesinin Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sergisi Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sergisi ardýndan kadýn hükümlüler muhteþem bir folklor gösterisi sundular. Sergide; Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan kadýn hükümlülerin dokuduklarý 60x60 kalitedeki Sivas halýlarý, kesim ve dikim atölyesinde hükümlülerin imal ettiði çarþaf ve nevresim takýmlarý, iþlemeli dekoratif özellikli çeþitli örtü ve örgüler, el yapýmý taký ve minyatür ahþap ürünlerinin satýþý yapýldý. SUNGURLU KAPALI CEZA ÝNFAZ KURUMUNDA ÜRETÝLEN ÜRÜN- LER HÝTÝT FUAR VE FESTÝVALÝNDE SERGÝLENDÝ 2-6 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Çorum Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivalinde, Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerini sergiledi. Ceza Ýnfaz Kurumu standýnda; tutuklu ve hükümlülerin boncuk ve makrame ipinden yapmýþ olduklarý birbirinden güzel çanta, anahtarlýk, çakmaklýk, araba süsü ve cüzdanlar ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Sergi; Kurum Müdürü Nuh Naci Ataseven, Kurum Öðretmeni Necla Zorlu, Kurum Saðlýk Memuru Þaban Melek, Ýnfaz Koruma Baþmemurlarý Haydar Aydoðdu ve Ali Beldek ile Kurum Saymaný Berdari Cabal ýn katkýlarýyla gerçekleþtirildi. Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan ilk defa gerçekleþtirilen bu etkinlikle, hükümlü ve tutuklularýn el iþlerinin satýlarak gelir elde etmelerinin yanýn da Çorum ilinin sosyal ve kültürel olarak tanýtýmýna katkýda bulunulmasý amaçlanýyor. ERZÝNCAN KAPALI VE AÇIK CE- ZA ÝNFAZ KURUMU METEF FUARI- NA KATILDI Erzincan da 30 Mayýs - 3 Haziran 2008 tarihleri arasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce düzenlenen Mesleki Teknik Eðitim Fuarýnda (METEF) Erzincan Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdunda üretilen ürünler ve hükümlü tutuklu eliþlerinden oluþan ürünler de sergilendi. Açýlýþý; Erzincan Vali Yardýmcýsý Adem Keleþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Sami Zeybek ve Cumhuriyet Savcýsý Metin Afþar ýn birlikte yaptýðý Fuarda; Mesleki ve teknik okullar ile özel sektör ve þahýslarýn ürettiði ürünler de sergilendi. 5 gün süren Fuarda, Erzincan Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu standý büyük ilgi gördü. KOCAELÝ 1 NOLU F TÝPÝNDEN SERGÝ Kocaeli'de 6 Haziran da açýlan ve 3 ay sürecek olan Ýzmit Eðlence Fuarýnda, Kocaeli 1 No lu F Tipi Yüksek Güvenlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca iþyurtlarýnda yapýlan ahþap yakma ve boyama resimler, yaðlý boya tablolar, karakalem çalýþmalarý, çini saatler ve el iþleri sergilendi. Fuarýn açýlýþýndan sonra Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Bekirpaþa Belediye Baþkaný Abdullah Köktürk, Kocaeli Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Cumhuriyet Savcýsý Mahmut Tokmak, Kurum Müdürü Gürsoy Bilaloðlu ve 2. müdürleri, Kurum öðretmenleri ve sosyal çalýþmacýsý, diðer personel, Kocaeli Halk Eðitim Müdürlüðünden emeði geçen usta öðreticiler ve öðretmenler sergiyi ziyaret ettiler. Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, iþurtlarýnda hükümlü ve tutuklularca yapýlan el emeði göz nuru eserleri çok beðendiðini belirterek, ahþap yakmalý bir tablo satýn aldý.

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Aðustos 2008 Konya E Tipi nde akýllý sýnýf açýlýþý Hýnýs ta Sünnet Þöleni Ýstanbul Hýnýs Sosyal Dayanýþma ve Kültür Derneði, Hýnýs Kaymakamlýðý ve Hýnýs Belediyesinin ilçemizde ortaklaþa düzenledikleri organizasyon kapsamýnda Hýnýs Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sünnet þöleni gerçekleþtirildi. Þölende, Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn çocuklarý sünnet ettirildi. Ayrýca Hýnýs Belediyesi tarafýndan hükümlü ve tutuklulara verilmek üzere gönderilen eþofman ile formalarýn daðýtýmý yapýldý. Þölene; Kaymakam Aydýn Erdoðan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bekir Duran, Cumhuriyet Savcýsý Semih Öztürk, Belediye Baþkaný Enver Taçyýldýz, daire amirleri, Kurum Müdürü Mehmet Sürgün, Kurum Öðretmeni A.Yaþar Deniz ve Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklar katýldý. Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencileri tarafýndan tiyatro gösterisi ve müzik eðlence programý gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Ali Efendi Peksak, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Gürses, Ýl Jandarma Komutaný Alb. Bülent Çakar, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Üzeyir Sözen, Cumhuriyet Savcýsý Þükrü Durmuþ, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Öztemur, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda eðitim öðretim faaliyetlerinin en modern þekilde verilmesini saðlayan 'Akýllý Sýnýf Projesi hayata geçti. Konya Rotary Kulübü iþ birliðiyle kurulan akýllý sýnýfýn açýlýþý, 2 Temmuz da gerçekleþtirilen törenle yapýldý. Açýlýþ kurdelesi Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Fatih Özdemir ve Konya Rotary Kulüp Baþkaný Haydar Týrman tarafýndan kesildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Fatih Özdemir, çaðdaþ infaz anlayýþýna paralel olarak eðitim öðretim faaliyetlerinin en modern düzeyde gerçekleþtirilmesini saðlayan akýllý sýnýf projesinin Ceza Ýnfaz Kurumuna kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Rotary Kulübü Baþkaný Haydar Týrman teþekkür plâketi verdi. Projenin hayata geçmesindeki katkýlarý için Cumhuriyet Savcýsý Aziz Nurettin Sürücü proje sorumlusu Kurum Öðretmeni Evrim Ertekin e, Kurum Müdürü Necmi Üçler de Kurum Öðretmenleri Süleyman Ertekin ve Ýsmail Gökçe'ye teþekkür belgesi verdiler. Törende; Kurumda yürütülmekte olan eðitim - öðretim ve sosyal kültürel faaliyetler hakkýnda Kurum Öðretmeni Süleyman Ertekin tarafýndan davetlilere bilgi verildi. Törenin ardýndan yeni oluþturulan derslikler, Kurum kütüphanesi, kurs atölyeleri ve hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlmýþ olan el iþi ürünlerinin sergilendiði bölümler gezildi. Polis adaylarýndan hükümlülere tiyatro Ordu E Tipi nde tiyatro gösterisi Malatya E Tipi nde Kâhtalý Mýçý konseri Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular Türk Halk Müziði Sanatçýsý Kâhtalý Mýçý (Mustafa Aslan) nýn verdiði konserle eðlendi. 28 Haziran da gerçekleþtirilen konsere; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Baþkontrolü Aykut Teker, Cumhuriyet Savcýlarý Cemal Murat Yapýcý ve Yýlmaz Amil, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Av. Tümer Önel, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü V. Þuayip Baytemir, 2. Müdürler Ali Çöðürcü ve Uður Yýlmaz, Kurum Öðretmenleri Ali Çýnar ve Hatice Karabað, Sosyal Çalýþmacý Taylan Kaya, Psikolog Nazime Demir, Psiko-Sosyal Servis Uygulayýcýsý Gazi Karakuþ, infaz koruma baþmemur ve memurlarý katýldý. Ordu E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBKT) tarafýndan sahnelenen "Candan Can Koparmak" adlý tiyatro oyunu hükümlü ve tutuklularca büyük ilgi gördü. 16 Haziran da sunulun oyunda; Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda yaþanan zorluklar, mücadeleler ve iç çekiþmeler konu ediliyor. Tiyatro gösterisini; Cumhuriyet Savcýsý Abdurrahim Alan, Bekir Dikici ve Selviye Pýnar, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Hasan Savaþçý, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli, hükümlü ve tutuklular ile çok sayýda davetli izledi. Pýnarhisar da sertifika heyecaný Pýnarhisar K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle 26 Mayýs Haziran 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen Temel Bilgisayar Kullaným Kursu na katýlarak baþarýlý olan 11 hükümlü ve tutukluya sertifikalarý yapýlan törende verildi. 20 Haziranda düzenlenen törene; Kaymakam Erkan Çapar, Cumhuriyet Savcýsý Serhat Özveren, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Levent Çýký, Ýlçe Emniyet Müdürü Kamil Ünver, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Tamer Erkenoðlu, Ýlçe Jandarma Komutaný Cem Koç, Cezaevi Karakol Komutaný Salim Oda ile Kurum personelikatýldý. Samsun E Tipi nde konser coþkusu ve tiyatro gösterisi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Ýlk olarak, Mahallî Sanatçý Faruk Öztürk ve ekibinden oluþan Segah Müzik Grubu Türk Halk Müziði konseri sundu. Grup, türkülerin yaný sýra Popüler Müzikten oluþan parçalarý seslendirerek, izleyecileri coþturdu. Ardýndan, Samsun Mithat Paþa Lisesi öðrencileri, senaryosunu Prof. Dr. Üstün Dökmen in yazdýðý "Otoyolda Piknik" adlý tiyatro oyununu baþarýyla sahnelediler. Programa; Cumhuriyet Savcýsý Aydoðan Sancak, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Canan Soðukpýnar, Kurum Müdürü Naci Sürücü, Kurum 2. müdürleri, psiko-sosyal servis ve eðitim servisi çalýþaanlarý, infaz ve koruma baþmemur ve memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kocaeli de müzik-eðlence programý Kocaeli C Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunda açýlan iþ ve meslek kurslarýnýn sertifikalarý düzenlenen müzik-eðlence programýnda daðýtýldý. Programda; hükümlü ve tutuklardan oluþan halk oyunlarý ekibi, Karadeniz ve Doðu yöresine ait oyunuyla nefes kesen bir gösteri sunarken, yine hükümlülerden oluþan müzik grubu, Karadeniz yöresi ait parçalarý seslendirdi. Tiyatro Öðretmeni Gülabi Tural yönetimindeki tutuklu ve hükümlülerden oluþan tiyatro grubu da Düðün Evi Oyun Evi adlý oyunu sahneledi. Kocaeli TV Sanatçýsý Gülcan Akbal ýn verdiði Türk Halk Müziði konseri büyük ilgi gördü. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Baro Baþkaný Ersayýn Iþýk, Saraybahçe Belediye Baþkaný Halil Vehbi Yenice, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmet Acar, Cumhuriyet Savcýsý Özcan Ahmet Yýlmaz, Alay Komutaný Vekili, Ýzleme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Oðuz Özbay, Halk Eðitim Müdürü Azmi Cihat Hatipoðlu, Ýþkur Ýl Müdür Vekili, Mannesman Fabrikasý Müdürü, Kurum Müdürü Mehmet Nedim Danýþ, Kurum personeli, hükümlü ve tutuklular ile aileleri katýldý.

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Temmuz 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 88 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kosova Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi Türkiye yi ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2008 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 80. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bilelim ki, millî benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar. ATATÜRK Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, katýlýmcýlar ellerinde Türk Bayraklarýyla 10. Yýl Marþý ný hep

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı