Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit"

Transkript

1 Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlýðýný tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. ATATÜRK Bayrampaþa Cezaevine kilit Türkiye nin en büyük ceza infaz kurumu olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýldý. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin in de katýldýðý törende, yaklaþýk 40 yýldýr hizmet veren Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýsýna kilit vuruldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman ýn göreve baþlama mesajý Atanmýþ olduðum Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü görevine 25 Temmuz 2008 günü baþlamýþ bulunuyorum. Bilindiði üzere; ceza infaz kurumlarýmýz, hükümlü ve tutuklularýn baþta yaþama, saðlýk ve eðitim hakký olmak üzere insan haklarýna ve saygýnlýðýna uygun bir þekilde ceza veya tedbir kararlarýnýn yerine getirildiði yerlerdir. Bu kurumlarda bulunan hükümlü ve tutuklularýn, ceza ve tutukluluk sürelerini güven içinde ve insan onuruna yakýþýr biçimde tamamlamalarý gerekmektedir. Bu konuda yapýlacak en ufak bir hatanýn Bakanlýðýmýzý ve Devletimizi nasýl bir sýkýntý içerisine koyacaðý unutulmamalýdýr. Ceza infaz sistemimizde son yýllarda büyük bir deðiþim yaþanmaktadýr. Bunun sonucu; bir yandan ceza infaz kurumlarýmýzýn fiziki durumu uluslararasý standartlara uygun hale getirilmiþ, hükümlülerin rehabilitasyonuna özel önem verilerek müdahale programlarý oluþturulmuþ, personel eðitimi için dört eðitim merkezi açýlmýþ ve hazýrlanan projelerle uluslararasý iþbirliði artýrýlmýþtýr. Ulusal ve uluslararasý alanda reform olarak deðerlendirilen bu çalýþmalar, baþta sayýn Adalet Bakanlarýmýzýn desteði olmak üzere, Genel Müdürlüðümüzün, meslektaþlarýmýzýn ve ceza infaz kurumlarýmýzda çalýþan personelimizin yoðun emeði ve özverisiyle gerçekleþtirilmiþtir. Bu stratejimiz ayný kararlýlýkla devam edecektir. Bilindiði gibi ceza infaz kurumlarýnda çalýþmak zor ve fedakarlýk gerektirmektedir. Bu nedenle genellikle yerleþim yerleri dýþýnda bulunan bu kurumlarda görev yapan personelimizin, ekonomik ve sosyal haklarýnda istenilen seviyeye ulaþýlmasý için yoðun bir gayretin içinde bulunulduðu bilinmelidir. Bu anlayýþla; ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirirken üstün görev anlayýþý ile çalýþan personelimize baþarýlar diliyor, çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyor, saðlýk ve mutluluklar temenni ediyorum. A. Selçuk Ýlkan dan muhteþem konser Ünlü Sanatçý Ahmet Selçuk Ýlkan, Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirdiði unutulmaz konserle hükümlü ve tutuklulara moral verdi. Devamý 13 te Nizamettin Kalaman Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü TÜRKÝYE nin en büyük ceza infaz kurumlarýndan biri olan Ýstanbul (Bayrampaþa) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ýstanbul H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýldý. Yaklaþýk 40 yýldýr hizmet veren ve olumsuz yaþam koþullarýna sahip Ceza Ýnfaz Kurumunun, hükümlü ve tutuklularýn Silivri ve Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüslerine nakledilmeleriyle kapýsýna kilit vuruldu. ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin, 18 Temmuz da yapýlan törende, Bayrampaþa Ceza Ýnfaz Kurumunun kapýsýna kilit vururak, anahtarýný Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ a verdi. Haberi 8-9 da Genel Müdür Kalaman Ýstanbul ve Tekirdað da incelemelerde bulundu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýstanbul ve Tekirdað da incelemelerde bulundu. Genel Müdür Kalaman, 27 Temmuz da gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde ilk olarak Ýstanbul da Silivri Ceza ve Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünü ziyaret etti. Daha sonra Tekirdað a geçen Genel Müdür Kalaman, burada 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýný gezdi. Haberi 2 de Hükümlülere kitap okuma ödülü Millî Eðitim Bakanlýðýnýn baþlattýðý kitap okuma kampanyasýnda Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan üç hükümlü dereceye girerek, 100 temel eserin yaný sýra 1000, 750 ve 500 YTL para ödülü kazandý. Hükümlerin ödüllerini kendilerine verilmek üzere Vali H. Avni Coþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci ye takdim etti. Haberi 6 da Genel Müdür Kalaman, yeni atanan kurum müdürlerini kabul etti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, 2. müdür olarak görev yaparken kurum müdürlüðüne atananlarý kabul etti. Haberi 2 de Bakan Þahin den Ýstanbul da sergi açýlýþý Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Ýstanbul Pendik te Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu El Sanatlarý Serginin açýlýþýna katýldý. Devamý 7 de Eskipazar da belge ve ödül daðýtým töreni Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan belge daðýtýmý ve ödül töreni çerçevesinde Sanatçý Esat Kabaklý unutulmaz bir konser verdi. Devamý 7 de Samsun E Tipi nde konser coþkusu ve tiyatro gösterisi Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen tiyatro gösterisi ve müzik-eðlenceden oluþan programda hükümlü ve tutuklular doyasýya eðlendiler. Devamý 16 da Kayseri ve Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn acý kaybý Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Elektrik Teknisyeni Doðan Saðýr, Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ýbrahim Uyaroðlu ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Lütfi Menekþe vefat etti. Haberi 12 de

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Aðustos 2008 Genel Müdür Kalaman Ýstanbul ve Tekirdað da incelemelerde bulundu Genel Müdür Kalaman, yeni atanan kurum müdürlerini kabul etti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, yeni atanan kurum müdürlerini kabul ederek, bir süre görüþtü. 24 Temmuz da yayýmlanan Kararname ile 2. müdürlükten kurum müdürlüðüne atanan müdürler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret ettiler. Genel Müdürlüðün yer aldýðý Bakanlýk birimlerini gezen kurum müdürlerini Genel Müdür Nizamettin Kalaman, kabul etti. Genel Müdür Kalaman, 30 Temmuz daki görüþmede, yeni atanan kurum müdürlerine, hayýrlý olsun dileðinde bulunurken, ilk kez yürütecekleri görevlerinde baþarýlý olabilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Kurum müdürlerinden yaptýklarý iþlerin yasalara uygun olmasýna dikkat etmelerini isteyen Genel Müdür Kalaman, þunlarý söyledi: Görevinizi, yasalar çerçevesinde, insan haklarýna, insan onuruna Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýstanbul ve Tekirdað a ziyaret gerçekleþtirdi. Genel Müdür Kalaman, 27 Temmuz da gerçekleþtirdiði ziyarette, ilk olarak Ýstanbul da Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünü gezdi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Aðýrman ýn eþlik ettiði ziyarette; Genel Müdür Kalaman, Silivri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Necati Sevük ten Kampüsle ilgili bilgi aldý. Yapýmý devam eden 1 ve 2 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn inþaatlarýný yerinde gördü. Kampüs içerisindeki duruþma solununu da gezen Genel Müdür Kalaman, müteahhitlik firmasýnýn yetkililerinden salonun eksiklerinin bir an önce giderilmesini istedi. Silivri Adalet Sarayýný da gezen Genel Müdür Kalaman, daha sonra Tekirdað a geçti. Genel Müdür Kalaman, Tekirdað daki temaslarý çerçevesinde Tekirdað 1 ve 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Muratlý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. yakýþýr þekilde, yapýn. Bu insanlar suç iþlemiþ olabilirler. Görevimiz onlarý misafir olarak görerek ýslah etmektir, eðitim programlarýyla desteklemektir. Tahliye olacaklarý sivil hayata hazýrlamaktýr. Gerekirse iþ imkâný hazýrlamaktýr. Bunlar zaten çaðdaþ infaz anlayýþýnýn esaslarý. Sizlerden de bunu bekliyoruz. Ýnsanlara iyi muamelede bulunulduðu, ne kadar çok insaný topluma kazandýrdýðýmýzla övündüðümüz ceza infaz kurumlarýna sahip olmak isteriz. Sizlerden de bunu bekliyoruz. Yasalara uygun yaptýðýnýz her çalýþmanýn arkasýnda oluruz. Yanlýþ bir hareketin arkasýnda olmamýzý beklemeyin. Hepinize baþarýlar diliyorum. Tunceli de belge daðýtým töreni Tunceli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek eðitimlerine yönelik olarak Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen boya-badana ve meyvecilik kurslarýnýn sertifikalarý ile Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen masa tenisi ve badminton turnuvalarýnda dereceye girenlere ödülleri geçtiðimiz ay yapýlan müzik-eðlence programýnda verildi. Programa; Vali Mustafa Yaman, Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Ýbrahim Yaþar, Cumhuriyet Baþsavcýsý Zekeriya Bayazýt, Ýl Jandarma Komutaný J. Kur. Alb. Ali Özkara, Cumhuriyet Savcýlarý Mehmet Þahin ve Hüseyin Bozkurt, Hâkimler Mahmut Aydoðmuþ ve Özgecan Nidal Çamýr Sýlan, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haydar Doðan, Halk Eðitimi Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Haydar Yýldýrým, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdür V. Erol Deðer, Kurum 2.Müdürü Muhammet Esenboða, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Tekirdað 2 No lu F Tipi nde hentbol þampiyonasý Tekirdað 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde kurulan "Ayyýldýz Geçlik ve Spor Kulübü Hentbol Takýmý" Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen hentbol müsabakalarýnda büyük baþarý elde etti. Kulübün Minik Erkekler Hentbol Takýmý ile Büyük Erkekler A Takýmý þampiyonluða ulaþýrken, sadece Kurum personelinden oluþan B Hentbol Takýmý ise ikinci oldu. Ayrýca, Tekirdað da geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "44. Kiraz Festivali"nde Ceza Ýnfaz Kurumu personelinden oluþan Ayyýldýz Genlik ve Spor Kulübü Halk Oyunlarý Ekibi bir gösteri sundu. Delice de hükümlülere bilgisayar sertifikasý Delice K1 Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz kurumunda 15 Nisan - 4 Haziran 2008 tarihleri arasýnda düzenlenen bilgisayar iþletmenliði kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. 17 Haziran da yapýlan belge daðýtým törenine; Kaymakam Cengiz Ünsal, Cumhuriyet Savcýlarý Hüseyin Ayyayla ve Murat Akdölek, Ýlçe Jandarma Karakol Komutaný J. Astsb. Kd. Bçvþ Kadir Yazýcý, Ýlçe Emniyet Müdür Vekili Baþkomiser Ahmet Dað, Kýrýkkale ÝÞKUR Þube Müdürü Erhan Yüksekol, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Vezirköprü de belge daðýtým töreni Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýþkur Ýl Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýlan bilgisayar iþletmenliði, elektrik tesisatçýlýðý ile 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslarýný baþarýyla tamamlayan 27 hükmlü ve tutukluya sertifikalarý 19 Haziran da yapýlan törende verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Yaþar Boyraz, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Özgür Yorulmaz, Cumhuriyet Savcýsý Tuncay Yýlmaz, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Göksel Seri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Arslan, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Nazým Kale, Kurum Müdürü Þeref Tatlý, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurumda daha önce gerçekleþtirilen voleybol ve satranç turnuvalarýnda dereceye giren hükümlü ve tutuklulara hediyelerinin verildiði program, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sivas Devlet Türk Halk Müziði Ses Sanatçýsý Özlem Kýzýltaþ ve Zülfi Demirtaþ ýn seslendirdikleri türkülerle sone erdi.

3 15 Aðustos 2008 Seslenis Sayfa 3 EVLÂT SEN GÝDERKEN BEN BÝRGÜN GERÝ DÖNECEÐÝM BÝR UMUT Ehemmiyet ver kendi özüne, Dikkat et konuþtuðun sözüne. Doðruyu söyleyip mertçe yüzüne, Kimsenin ardýndan atma ha evlât! Gittikçe bozulsa da düzen, Sen efendiliðe, mertliðe özen. Dürüst çalýþ helâl kazan, Helâle haramý katma ha evlât! Kendine karýncayý örnek al, Arý gibi çalýþ üret bal. Ýster çöpçü ol istersen hamal, Yeter ki yan gelip yatma ha evlât! Öksüzü kollayýp yetimi koru, Geçirme boðazýndan haramý horu. Dönme doðru yolundan görsen de zoru, Dostunu arkadaþýný satma ha evlât! Kimseyi incitip kalbini kýrma, Düþeni kaldýr bir de sen vurma. Babanýn hesabýný oðuldan sorma, Sakýn ola kin gütme ha evlât! Rehberin olsun daima Kur'an, Ölümü aklýndan çýkarma her an. Koskoca deveyi yardan uçuran, Bir tutam otu unutma ha evlât! Bu sana baba öðüdü, Emmiþini bul helâl sütü. Ýki yolun biri kötü, Yanlýþ yola gitme ha evlât! Mustafa Cobutoðlu Hizmetli Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Zaman zaman dost, zaman zaman düþman. Peki nedir bu zaman. Anlamak öyle zor ki. Kimi zaman yaratmak kimi zaman da öldürmek için uðraþýyoruz. Çok mu seviyoruz? Yoksa nefret mi ediyoruz? Kimi zaman öyle deðerli ki ayýramýyoruz bir anýný bile. Kimi zaman da geçersiz akçe harcýyoruz deli gibi. Gün oluyor muhtacýz, kazanmanýn yollarýný arýyoruz, gün oluyor hoyratça kaybediyoruz yeniden. Ama bilinen bir þey varsa o da en hýzlý akýþkan zaman. Geçsin istersiniz; ilerlemez, sýkýþýr iki küçük çizgi arasýna. Dursun istersiniz; bütün marifetlerini sergiler size. Özlemlerin bitmesine ramak kala uyur kalýr akrep ile yelkovan. Unuturlar görevlerini, istemez canlarý gitmeyi bir küçük çizgi bile. Size asýrlar gelen aralýklarla bakarsýnýz ama, onlar hâlâ ayný yerlerindedirler. Güneþ inmez yerinden, bir türlü nöbetini devretmek istemez ay'a. Ay, evrelerini uzatýr "zaman" geçersiz akçedir o an, harcamak istersiniz ama kimse almak istemez. Ya sýnýrlý zaman buluþmalarý... Günlerin, saatlerin hatta dakikalarýn geçmesini istemediðimiz anlar... Her anýn, küçük bu çocuðun elinde sýmsýký tuttuðu þeker kadar deðerli olduðu zamanlar. Bakmak gelmez içimizden, korkarýz ama nasýl da hýzla geçmiþtir zaman. Bütün marifetlerini nasýl da sergiler bize akrep ile yelkovan denilen o iki palyaço. Kendilerine ayrýlan oyun alanýnda olanca hýzlarýyla koþarlar. Çizgilerin üzerinde duran yanacaktýr sanki. Dolap beygiri misali kovalar dururlar birbirlerini. Ne zaman Sen giderken ben, Yelken açtým uçsuz bucaksýz okyanuslara. Gökyüzü ile dertleþtim, martýlara selam verdim. Yine kaybolup gittim eski bir resimde, Ýsyan ettim seni benden alan kadere. Sen giderken ben, Yine güvercinlerimi yemledim sabah güneþi ile Serçelerle uçurdum umutsuz yüreðimi. Yalnýzlýðýmý demli bir çayýn içine koyup yudumladým, Ciðerlerimi boðdum cigara dumanýyla, Olur olmaz þeylerle yanaklarýmý ýslattým, Serdeki erkekliði öldürdüm, aðladým. Sen giderken ben; Yine þiirler yazdým sana ve aþka dair. Ama sana gönderemedim, Yarým kaldý hepsi ellerimde yarým kaldý. Sen giderken ben, Yine voltalara vurdum kendimi. Bir diye baþlayýp yedi diye biten bahçemde, Kilometrelerce yol aldým. Yavaþ yavaþ eridim bir mum gibi, Zayýf bir alevin acýsý ile için için yandým. Tuz bastým yaralarýma, uykusuz kaldým. Sen giderken ben, Yine açýldým okyanuslara. Boðulup ölebilmek adýna, Öylesine çaresiz, öylesine umutsuz kaldým. Sen giderken ben, Sadece yarým kaldým kadýným. Sadece yarým kaldým ÝYÝ KÝ YAPMIÞIM Mustafa Gönenoðlu Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kat etmiþlerdir onca yolu anlayamazsýnýz. Yüreðimize baðlanmýþtýr sanki saatin kadraný, ne kadar hýzlý çarpýyorsa o kadar hýzlý ilerler. Bitmesini isteriz anýn, geçmesin, dursun isteriz ama durmaz "zaman". Kýymetlidir "zaman" kimi zaman Kimseye vermeyiz ucundan veya kenarýndan. Sürekli dilimizdedir, vakit ayýramayýz, zaman ayýramayýz. Bir telefonu, kýsa bir ziyareti araya sýkýþtýramadýðýmýz anlarda kullanýn? bu sözü. Ayýramayýz bir türlü bir telefonluk zamaný da "o ayrýlmayan zaman" o an nereye ayrýlmýþtýr daha hayýrlý bilinmez.. Ne yapacaðýmýzý, nereye koyacaðýmýzý bilemeyiz bazen de zamaný. Zaman için en acýmasýz son budur iþte. Nasýl kullanacaðýmýza bilmediðimiz zaman, mutlaka ölür zaman. Ýster hýzlý geçsin, ister yavaþ. Ýster dost, ister düþman. Ýç içeyiz "zaman"la. Onun hayatý bizim, bizim hayatýmýz onun elinde. Böylesi baðlýyken yaþamlarýmýz birbirine iki tarafýn da birbirini mutlu etmesi doðuracaktýr en güzel beraberliði. Kaybedilen "zaman" bir þeyi kazandýrmazken, harcanan "zaman" da nakte çevrilmiyor. Dünü getirmemiz imkânsýz olsa da, yarýn henüz bizim elimizde. Yarýn "Ýyi ki yapmýþým" diyebilecek bir þeyleri yapmak için çok zamanýmýz var daha... "ÝYÝ KÝ YAPMIÞIM" lafýnýz çok olsun. D. Burak Özoðlu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kaç yýl oldu oradan göçeli, Bir gün geri döneceðim. Aðlayan o yaþlý gözleri, Ellerimle sileceðim. Bir tarafta anam-babam, Bir tarafta gözü karam. Selâm götür telli turnam, Bir gün geri döneceðim. Turnam var git nazlý yârime, Üzülmesin hasret var diye. Bu can ki ona hediye, Bir gün geri döneceðim Ömer Faruk Gülaçar Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KAVUÞAMAYIZ Ýki sýnýr ülkenin dikenli telleriyiz biz, Dokunursak kanar ellerimiz. Hiç kimseye söyleyemeyiz, Gizli gizli severiz. Ve Kavuþursak biteriz biz. Yaðmur yaðarsa; Ayný yaðmurda dýþarý çýkar, Ama Ayrý ayrý ýslanýrýz. Melekler bize aðlar, Biz halimize güleriz. Konuþursak biteriz biz. Bahri Can Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HANGÝ SEVDADIR Ne baharlar yaþadým ummanlarla örülmüþ, Sevgiliye götüren hangi ziyadýr? Þehirler yüzyýllara taþýrken ölümleri, Daðlarda yankýlanan hangi sevdadýr? Gecenin simsiyah desenleri bölerken aþýklarý, Uðruna daðlarýn delindiði hangi sevdadýr? Ölümden ölüme sürülürken dünyalar, Hicreti yüreklere nakþeden hangi sevdadýr? Ressamlar bile rüzgârlara çizemedi derdimi, Beni onunla anan hangi nidadýr? Gökyüzünde uçarken kýrýlýrsa kanadým, Sonsuzluk ötesine açýlan hangi yaradýr? Zamansýz bir aleme göçerken baharlar, Bana aþký öðreten hangi Leyladýr? Mehmet Buðdaycý 2. Müdür Ýskenderun M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A SOLDAN SAÐA a ) Askeri birlik - Güzel kokulu bir süs bitkisi. 2) Bir þeker türü - Kansýzlýk. 3) Durgun, hareket etmeyen - Atýn ayaðýna çakýlýr - Canlýnýn hareketini saðlayan telleri kapsayan hücre topluluðu. 4) Sýradan, hiçbir özelliði bulunmayan - Tahlil. 5) Bir nehir adý - Notada duraklama iþareti - (Tersi) Nöbet has- 8 talýðý. 6) Boðaz, gýrtlak - Bir Cetvel - Uzak anlamýnda. 7) 9 Kalibrasyon - Bir tatlý çeþidi. 8) Belli, açýk - Bir hayvan. 9) Hýzlý koþan bir hayvan - Bir taþýt Küçük birlik. 10) Ýri taneli bezelye - Bir çeþit boyun baðý. 11) Bir yaðýþ türü - Soy. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Proje - Atýlgan. 2) Yüksekokul - Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 3) Ýki parçalý kadýn mayosu - Niyette bulunma. 4) Ud çalan - Kürekle yürütülen ufak tekne. 5) Bir mutfak aracý - (Tersi) Kamer - Bir hayvan. 6) Fuarda ürünlerin sergilendiði yer. 7) Anlam - Erken. 8) Bir düþünceye gönülden baðlý bulunma - Terazi gözü. 9) (Tersi) Bayrak - Bir gezegen. 10) Kemik ucu - Bir ýþýn türü - Lityumun simgesi. 11) Anma, söyleme, sözünü etme - Bir mutfak aracý. 12) Üye - Sevap, ücret. 13) Arseniðin simgesi - Bir yiyecek. Oðuz Alýcý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bir umut canlý kalýr; Her kapý kapanýþýnda, Kare bir gökyüzü, ince bir ýþýktýr pencereden. Ve akþam karanlýðý yalnýzlýk olarak çöker üstüne, Yalnýzlýk. Ama yalnýzlýk. Büyütür bütün hüzünleri, Ne kadar bilge, ne kadar yürekli olursan ol, Çürütür her yanýný umutsuzsan. Ama hep bir umut; Yaðmur yaðabilir, Kar da düþebilir. Yeþeren bir kýrý da düþünebilir insan. Ancak üþür insan yaz sýcaðýnda bile. Þairler aylak aylak dolaþýr burada, Ve lirik bir çaðrýdýr umut. Ýsyancý düþler görürsün bazen, Bütün kitaplarýn kahramaný olursun. Bazen maltada yanýk bir ezgisindir, Selam olursun sýlaya, anaya, babaya. Küçük bir resimsindir ay yüzlü yâre, Belki de eski bir masal Yýkýlmamak lazým, yok olmamak, Yosun tutmamak lazým. Her zaman bir umut lazým. Ýzzet Çatal Giresun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA UÇAK YOLCULUÐU Temel Londra'ya uçakla seyahat ediyormuþ. Uçakta her þey normal iken birden pilotun sesi duyulmuþ: - Sayýn yolcular, uçaðýmýzdaki 4 motordan bir tanesi bozuldu, ama biz 3 motorla rahat iniþ yapabiliriz. Neyse rahatlar herkes. 15 dakika sonra bir anons daha: - Sayýn yolcular maalesef 1 motorumuz daha bozuldu ama biz 2 motorla iniþi yapacaðýz. Herkes rahat ama bir anons daha gelmesinden korkmaktadýr. 20 dakika sonra bir anons daha gelir: - Sayýn yolcularýmýz 2 motordan biri daha bozuldu ama biz en iyisiyiz ve 1 motorla iniþi size garanti ediyoruz. Herkes ohh çeker, rahatlar. Temel ise panik içinde: - Uyy bu motorda bozulursa havada kalacaðuz. GÜZEL SÖZ Aklýnla gör, kalbinle iþit. Atasözü Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Aðustos 2008 USTALARDAN SEÇMELER YUSUF ZÝYA ORTAÇ MEHMETÇÝK Göðü bir fecre sarar açtýðýmýz bayraklar, Yurdu, topraklara mýhlanmýþ adýmlar saklar. Çarpar ecdadýmýzýn nabzý damarlarda bugün, Koþar üç kýt'ada nal sesleri hâlâ Türk'ün! Bir kâðýt parçasý üstünde bakarken Hind'e, On asýr Gazneli Mahmûd'u bulur kalbinde. Yeni rü'yâlara daldýkça bugün ýrkým için, Olurum gölgesi dünyâya vuran bir Temuçin. Bendim Aydýncýk önünden suya seccade salan, Yakasýn Rumeli'nin pençe-i himmetle alan! Bendim, -elbet- ki bugün yâdý ölümden de acý, Dalkýlýçlarla kýlýçtan geçirenler Mohaç'ý! Adý üstünde benimdir o þehirler, köyler, Nice daðlar, tepeler ismimi hâlâ söyler! Bendim elbet þu Çanakkale'yi göðsüyle tutan; Kara topraklara evlâdýný vermiþ uyutan. Giydi al kanlarýmýn tuncunu yýllarca etim; Boðdu son düþmaný yurdumda benim iskeletim. Bastýðým yer mezarýmdýr diyen elbet ölmez, Silinir, toprak olur belki... Müebbet ölmez! Bu çelik ruhu giyen etle kemikten madde, Bir aþýlmaz granit kal'a çeker serhadde! Yedi kat topraðýn altýyle bizimdir bu diyar, Can verirken, bizi ecdadýmýzýn ruhu duyar. Kalbi Allah'a dayanmýþ dayanýr dipçiðine, Güvenir milletimiz yine Mehmetçiðine! YENÝDEN YAÞAM Merhaba, yeniden yaþama hoþ geldiniz! Sigada içenlere muhteþem bir haberimiz var! Bol duman tütün þirketi her yaþtan sigara içicisini büyük mükafatý kazanmaya çaðýrmaktadýr. Her sigara içen þahsýn mükafat kazanma þansý vardýr. 1- Büyük Mükafatlar: Gýcýr gýcýr bir akciðer kanseri, kalp krizi, damar sertliði, yüksek tansiyon, cinsi iktidarsýzlýk. 2- Büyük Mükafat: Farenjit (yutak iltihabý) ve bademcik iltihabý, bronþit, astým ve mide ülseri, erken yaþlanma. 3-Teselli Mükafatlarýmýz: Sinüzit, diþeti iltihabý, diþlerin sararmasý, iþtahsýzlýk, nefesin kötü kokmasý, üç ayaklý olmak (baston) sürekli öksürmek (hýrsýz eve girmez) vb. Sigarayý býrakabilmek Misallerini gördüðümüz gibi artýk bugün sigaranýn zararlý olduðunu bilmeyen yok. Gerek bu konudan araþtýrma yapan ilim ve bilim adamlarý gerekse sigarayý yýllardýr kullanan tiryakiler sigaranýn zararlý, hem de saðlýðý son derece etkileyen ve tehdit eden bir madde olduðunu kanýtlamýþlardýr. Ancak alýþmýþ tiryakilerin ortak derdi alýþmýþ olduklarý sigarayý nasýl býrakacaklarýdýr. Bunun için bir yol ve metodun var olduðun iddia ediyorum. Sigarayý býrakmak, tamamen sigara içen þahsýn irade gücüne, biraz sabýr ve metanetli olmasýna baðlýdýr. Sigara býrakmanýn zor bir iþ olmadýðýný biraz gayret edilirse mümkün olabileceðini anlarýz. Þayet siz de sigara içiyorsanýz, sigarayý býrakanlarýn grubuna katýlmanýz için hiçbir sebep yok. Bundan elde edeceðiniz kâr ise ömrünüz uzayacaðý ve sigaraya vereceðiniz paranýn cebinizde kalmasýdýr. Sigarayý býrakmak için iyi zaman seçmelisiniz Nezle, soðuk algýnlýðý, mide rahatsýzlýklarý dönemlerinde çoðu kiþi tiryaki bile olsa sigara içmek istemez, hatta tiksinti bile duyabilir. Bu durum sigarayý býrakmak için iyi bir baþlangýç, bulunmaz bir fýrsat, ayaða gelen bir þans olabilir. Sigarayý býrakmakta en önemli faktör, þahsýn kendi iradesi ve nefsine hakim olabilmesidir. 1. Çözüm: Sigarayý aniden býramak Sigarayý býrakmanýn en emin ve kesin çözümü sigarayý aniden býrakmaktýr. Ciddi bir rahatsýzlýk geçirmediði halde sigara tiryakisi olup da aniden býrakan tiryakiler vardýr. Bu birazda gayret ve cesaret iþidir. Tiryaki kararýný verir, sigarayý hatýrlatýcý hiçbir maddeyi üzerinde taþýmaz, hatta uzak durursa (kibrit, çakmak, tütün, sigara hatta sigara içilen yerler) faydasý o derece etkili olur. En etkili býrakma tekniðidir bu. Sigarayý terk eden þahýs eli ile meþgul olacak sigara arýyor ise, eli için yeni meþgaleler bulmalýdýr. Örneðin, tespih çekebilir. Aðzý devamlý bir þey arýyor ise sakýz, nane, karanfil gibi çiðneyecek bir þeylerle kendini avuta bilir. 2. Çözüm: Sigarayý yavaþ yavaþ býrakmak Sigara tiryakileri kullanmakta olduklarý sigaranýn markasýný deðiþtirmeleri de sigarayý býrakmak isteyenler için bir çözüm yolu olabilir. Çünkü alýþmýþ olduðu sigaradan farklý koku ve aðýz tadý farklý alýnacak olmasý, bir caydýrýcý etken olabilir. Sonra belli zamanlarda kendi kendine sigara yasaðý koyulabilir. Bu nasýl olur derseniz? Mesele saat 'a kadar sigara içmeyeceðim, iþ yaparken sigara içmeyeceðim, öðle istiratinde sigara içmeyeceðim, yolda yürürken sigara içmeyeceðim gibi kendimize yasaklar koyarak yavaþ yavaþ bu yasaklarý saatlerini uzatýn. Her gün veya gün aþýrý sigara miktarýný devamlý olarak azaltýn. Bir tek sigaraya düþürün ve en sonunda tamamen terk edir. Yani ilk gün 20 adet sigara içiyorsanýz, ikinci günü 19 sigaraya, üçüncü günü 18 sigaraya, bir sonraki gün 17 sigaraya... Azaltma sürdüðü müddetçe bir bakmýþsýnýz ki, günde 2 sigaraya düþmüþsünüz ve onu da terk etmiþ olursuz. Sabýrlý olmasýný bilmek Býrakma halini devam ettirmek sigarayý býrakmak kadar zordur. Sigara aklýnýza geldiðinde baþka iþlerle meþgul olun, yukarýdaki metotlarý uygulayýn. Býraktýktan sonra tek bir sigara bile içmek sizi yeniden tiryaki yapar, bunu aklýnýzdan çýkarmayýn. Sigarayý býrakýnca elde edeceðiniz kâr Kalp ve damar hastalýklarý hiç yok denecek kadar azalacak. Nefes almamýz rahatlayacak. Benziniz ve diþleriniz sararmayacak, öksürük kalkacak, geceleri daha rahat uyuyacaksýnýz, merdiven ve yürüyüþleriniz daha rahat olacak. Maddî yönden kazançlý çýkacaksýnýz; sigaraya harcadýðýnýz para elinizde kalacak. Bunlarýn hepsi sigarayý býrakmanýza deðmez mi? Ne dersiniz hep birden býrakýyor muyuz? Yeniden yaþama hoþ geldiniz! Gazi Karakuþ Ýnfaz ve Koruma Memuru Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Yusuf Ziya ORTAÇ ( ) HAYATI 1895'te Ýstanbul'da doðdu. 11 Mart 1967'de Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. "Hecenin Beþ Þairi" grubunun üyesi ve öncülerindendir. Ýstanbul Vefa Ýdadisi'ni bitirdi. 1915'te Darülfünun-ý Osmani'nin (Ýstanbul Üniversitesi) açtýðý yeterlilik sýnavýný kazanarak edebiyat öðretmeni oldu. Çeþitli okullarda dersler verdi. Orhan Seyfi Orhon'la birlikte çýkardýðý "Akbaba" mizah dergisini ölümüne deðin yayýnladý arasýnda Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. Þiire aruzla baþladý. Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi, bu türün baþarýlý örneklerini verdi. "Hecenin Beþ Þairi"nden biri olarak ünlendi. Þiirleri Türk Yurdu, Servet-i Fünun ve Büyük Mecmua'da yayýnlandý. Akbaba dergisinde akýcý bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdýðý fýkralarýnda siyasal mizahýn özgün örneklerini verdi. Þiir ve gülmece yazýlarýnýn yanýsýra roman, öykü ve oyunlar da yazdý. ESERLERÝ ROMAN: Kürkçü Dükkaný (1931), Þeker Osman (1932), Göç (1943) ve Üç Katlý Ev (1953). ÞÝÝR: Akýndan Akýna (1916), Aþýklar Yolu (1919), Cen Ufuklarý (1920), Yanardað (1928), Bir Selvi Gölgesi (1938), Kuþ Cývýltýlarý (çocuk þiirleri, 1938) ve Bir Rüzgar Esti (1952). OYUN: Kördüðüm (1920), Latife (1919) ve Nikahta Keramet (1923). MÝZAH: Þen Kitap (1919), Beþik (1943) Ocak (1943), Sarý Çizmeli Mehmed Aða (1956) ve Gün Doðmadan (1960). GEZÝ-ANI-BÝYOGRAFÝ: Ýsmet Ýnönü (1946), Göz Ucuyla Avrupa (1958), Portreler (1960) ve Bizim Yokuþ 1966). ÝÞTE SEVDA Bazen durgun berrak suya, Bazen dipsiz kör kuyuya, Bazen derin bir uykuya, Dalar sevda dedikleri. Vurur çiçeði dalýndan, Çeker peteði balýndan, Kör örümceði aðýndan, Salar sevda dedikleri. Hem beyazý hem karayý, Hem gönlümdeki sarayý, Hem de kanayan yarayý, Sarar sevda dedikleri. Belli olmaz saðý solu, Gözü kara deli dolu, Geç de olsa bulur yolu, Arar sevda dedikleri. Hem yamandýr hem de beter, Ölür ancak öyle biter. Usul usul akar öyle gider, Sudur sevda dedikleri. Zengin yoksul ayýrmýyor, Aç ya da tok fark etmiyor, Ýlle de "sen ve ben" diyor, Budur sevda dedikleri. Yavuz Ayyýldýz Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sen gittin gideli, mahkûm ettin beni bana, Çizerim hayalini her gece boþ duvarlara Karanlýklar çanak tutar sessizce yalnýzlýðýma Þiirlerim adres oldu, Hatýralar Sokaðýna ANNEM Caným anneciðim elveda derim sana; Seni çok seviyorum inan bana. Doyamadým sözlerine kana kana, Hakkýn geçti helâl et bana. Anacaðýmým sana layýk evlât olamadým, Her sözünü yerine getiremedim, Seni çok sevdiðimi söyleyemedim, Hakkýn büyük ödeyemedim anam. Hep ayrý duruyordum sizden; Üzüntü ve keder hiç gitmedi benden, Ben çok sevgi gördüm senden, Hakkýný helal etmeni beklerim senden. Evlâtlýk hakký büyüktür, Þu yýllardan da aðýr yüktür. Hakkýyla evlât olmak yiðitliktir, Hakkýný helâl et güzelliktir anam. Bunlarý yazan oðlun senin, Ayrýlýk göründü bizlere derin. Ýnþallah iyilik caddesinde giderim, Sizleri Allah a emanet ederim. D.Ç. Tekirdað 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ÞÝÝRLERÝM ADRES OLDU Kaç yýl oldu gittin,hiç eksilmedi sevgin yüreðimde Umutsuz bir akþamýn,alaca karanlýðýnda Dalýp gittim,senli o aydýnlýk mutlu günlerime Þiirlerim adres oldu, Anýlar Sokaðýna Yarýnlarýmýn güneþi,umut adýmlarýydýn, Gönül bahçemde açan,sevgi çiçeðimdin, Gittin ya,dünyam gibi gönül sayfamý da kararttýn Þiirlerim adres oldu, Hüzün Sokaðýna Uzun süre oldu sen benden gideli, Dilim söylese de,kalbim söz dinlemedi, Geleceðim söz verdim,unutmadým yeminimi, Þiirlerim adres oldu, Son Duraðýma Ulviye Sakarya / Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu CANIM ANAM Küçüktüm seni üzmeye baþladým; Benim için kim bilir kaç gece uykusuz kaldýn, En küçük derdim olsa benden fazla yanardýn, Bana sen ömür adadýn, Hakkýný helâl et anam. Oku diyordun bana; "Oðul oku büyük adam ol, Vatanýna, ailene faydalý ol" Sen demedin ki mapuslara düþ mahkûm ol! Yine seni üzdüm affet beni anam. Sensin benim yaþamýma sebep, Bu günler de geçecek elbet. Sayýlý gün biter üzülme anam sabret, Bir sana döneceðim caným anam. Talip Tetik Domaniç K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AÐLAMA ANNE Ýnadýna kavgalý bir hayatý yaþamaya, Mahkûm edildim anne. Uzanmak varken gözlerinde umuda; Bir heyula uðruna, Bir ömür tüketmek ne acý anne. N'eylesin yüreðime vurulan kanlý zincir, Tutkulara adanmýþ yanýk sevdama. N'eylesin Dicle, Kerbela olmuþ gönlüm. Yaný baþýmda Fýrat n'eylesin. N'eylesin sevdamý anne. Aðlama anne! Boþalmasýn dünyama acýlar. Ýnadýna yürüyorum karanlýða; Yazýyorum Kerbela'yý, Fýrat'ý, Susuzluktan çatlayan hayatýmý yazýyorum anne. Yitirme umudunu, Bir seher vaktinde döneceðim anne. Öylesine içten bir buse konduracaðým O kýrýþ kýrýþ yüzüne, Söz veriyorum anne Fettah Alpkaya Dinar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı