HAK SÖZÜN VESÎKALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAK SÖZÜN VESÎKALARI"

Transkript

1 Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâb n içinde on adet risâle vard r) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzikinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 57 P.K.: Tel: Fax: Fâtih- STANBUL OCAK-2007

2 Ç NDEK LER Sahîfe No: 1.ci risâle- Bu risâle, Abdüllah-i Süveydînin (Hucec-i kat iyye) kitâb n n tercemesidir. Ehl-i sünnet ile flî îler aras ndaki ayr l n giderilmesini bildirmekdedir ci risâle- mâm- Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkînin (Redd-i revâf d) kitâb cü risâle- (Tezkiye-i Ehl-i beyt). Bir islâm düflman n n yazd Hüsniyye kitâb ndaki iftirâlara cevâb vermekdedir. Osmân efendi yazm fld r cü risâle- (Birleflelim ve Seviflelim) kitâb d r ci risâle- (Îmân ile ölmek için kardeflim, Ehl-i beytle Eshâb sevmelisin) kitâb d r mâm- Rabbânînin 3. cü cild 24. cü mektûbu c risâle- Peygamberlik nedir? Muhammed aleyhisselâm son Peygamberdir...272, ci risâle- mâm- Rabbânînin hâl tercemesi Muhammed Ma sûm-i Fârûkînin (Mektûbât) ndan otuzüç adet mektûb tercemesi ci risâle- Eyyühel-veled Tercemesi cu risâle- Bir din câhiline cevâb cu risâle- Komünistlik ve komünistlerde din düflmanl TENBÎH: Misyonerler, h ristiyanl yayma a, yehûdîler, Talmûtu yayma a, stanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, islâmiyyeti yayma a, masonlar ise, dinleri yok etme e çal fl yorlar. Akl, ilmi ve insâf olan, bunlardan do rusunu iz ân, idrâk eder, anlar. Bunun yay lmas na yard m ederek, bütün insanlar n dünyâda ve âh retde se âdete kavuflmalar na sebeb olur. nsanlara bundan dahâ k ymetli ve dahâ fâideli bir hizmet olamaz. Bugün h - ristiyanlar n ve yehûdîlerin ellerindeki Tevrât ve ncîl denilen din kitâblar n n, insanlar taraf ndan yaz lm fl olduklar n kendi adamlar da söyliyor. Kur ân- kerîm ise, Allahü teâlâ taraf ndan gönderildi i gibi tertemizdir. Bütün papazlar n ve hahamlar n, Hakîkat Kitâbevinin neflr etdi i kitâblar dikkat ile ve insâf ile okuyup anlama a çal flmalar lâz md r. Bask : hlâs Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- STANBUL Tel: ISBN:

3 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâb n içinde on adet risâle vard r) ÖNSÖZ Allahü teâlâ, bu dünyâda, bütün insanlara [ya nî müslimânlara ve kâfirlere] ac yarak fâideli fleyleri yarat p göndermekdedir. Âh retde, Cehenneme gitmesi gereken mü minlerden dilediklerini ihsân buyurarak, afv edecek, Cennete kavuflduracakd r. Her canl y yaratan, her vâr, her ân varl kda durduran, hepsini korku ve dehfletden koruyan yaln z Odur. Böyle bir Allah n flerefli ismine s narak, bu kitâb yazma a bafll yoruz. Herhangi bir kimse, herhangi bir yerde, herhangi bir zemânda, herhangi bir kimseye, herhangi birfley için, herhangi bir sûretle hamd eder, Onu medh ederse, bu hamdlar n hepsi, Allahü teâlâya yap lm fl olur. Çünki, herfleyi yaratan, terbiye eden, yetifldiren, her iyili i yapd ran, gönderen, hep Odur. Kuvvet, enerji sâhibi yaln z Odur. Bütün düâlar, iyilikler, Onun Peygamberi ve en çok sevdi i kulu, yarat lm fllar n en üstünü, en k ymetlisi MUHAMMED aleyhisselâma ve Onun yard mc lar na ve sevenlerine, Âline ve Eshâb n n hepsine aleyhimüssalevâtü vetteslîmât olsun! Bugün, dünyâdaki müslimânlar, üç f rkaya ayr lm fld r. Birinci f rka, Eshâb- kirâm n yolunda olan, hakîkî müslimânlard r. Bunlara (Ehl-i Sünnet) ve (Sünnî) ve (F rka-i nâciyye) Cehennemden kurtulan f rka denir. kinci f rka, Eshâb- kirâma düflman olanlard r. Bunlara (fiî î) ve (F rka-i dâlle) sap k f rka denir. Üçüncüsü, sünnîlere ve flî îlere düflman olanlard r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Çünki bunlar, ilk olarak, Arabistân n Necd flehrinde meydâna ç km fld r. Bunlara (F rka-i mel ûne) de denir. Çünki bunlar n müslimânlara müflrik dedikleri, (K yâmet ve Âh ret) ve (Se âdet-i Ebediyye) kitâblar m zda yaz l d r. Müslimânlara kâfir diyene, Peygamberimiz la net etmifldir. Hangi f rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan Cehenneme gidecekdir. Her mü min nefsini tezkiye için, ya nî yarat l fl nda mevcûd olan, küfrü ve günâhlar temizlemek için, her zemân çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, ya nî nefsden ve fleytândan ve kötü arkadafllardan ve zararl bozuk kitâblardan gelmifl olan küfrden ve günâhlardan kurtulmak için, (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) okumal d r. Hadîs-i flerîfde, müslimânlar n yetmiflüç f rkaya ayr lacaklar, bunlardan bir f rkan n do ru olup, Cennete gidece i, yetmifliki f rkan n bid at sâhibi olduklar için, Cehenneme gidece i bildirildi. Do ru yolda olan bir f rkaya (Ehl-i sünnet), bozuk olan yetmifliki f rkaya (Bid at ehli) ve (Dinde reformcu) denir. Dört mezhebde olan müslimânlar, ehl-i sünnetdir. Yetmifliki f rkadaki bid at sâhibleri bozuk yoldad rlar. Ehl-i sünnet olan n düâlar muhakkak kabûl olur. Nemâz k lmayan n, aç k kad nlara ve avret mahalli aç k olanlara bakanlar n ve harâm yiyip içenlerin, islâmiyyete uymad klar anlafl l r. Bunlar n ve z nd klar n düâlar ve ibâdetleri kabûl olmaz. Herkes, insanl a hizmet etmenin en flerefli vazîfe oldu unu ve bunun 3

4 için çal fld n söyler. Kendi keyfi, zevki için ve para kazanmak için olan çal flmalar n, didinmelerini, bu hizmet maskesi ile örtenler pek çokdur. nsanlara hizmet, onlar dünyâda ve âhiretde râhata, huzûra kavufldurmak demekdir. Bunun da, tek yolu, tek baflar c s, insanlar yaratan, yetifldiren, merhameti ve ihsân sonsuz bol olan Allahü teâlân n gösterdi i, se âdet yolu, ya nî islâmiyyetdir. O hâlde, insanl a hizmet, islâma hizmet ile olur. slâma hizmet, insanl a hizmetdir. nsanl a düflman olanlar, islâmiyyeti yok etme e çal flm fld r. Sald rmalar n n en te sîrlisi, müslimânlar aldatmak, içerden y kmak olmufldur. Onlar bölmüfller, birbirine düflman etmifller, dinsizlerin pençesine düflmelerine sebeb olmufllard r. slâmiyyete hücûm edenlerin bafl nda, ingiliz câsûslar gelmekdedir. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, müslimânlar n bafl na gelecek bu felâketleri haber verdi. (Ümmetim yetmifl üç f rkaya ayr lacak. Bunlardan yaln z, benim ve Eshâb m n izinde giden bir f rkas, Cehennemden kurtulacak) buyurdu. Çok flükr bugün, Cehenneme gidecek olan yetmifl iki f rkadan ço u kalmad. fiimdi, yeryüzündeki yüz milyonlarca müslimân, yaln z Sünnî ile fiî î ve Vehhâbî denilen üç f rkad r. Bugün, müslimânlar n bu üç f rkas birbirleri ile uyuflmazsa, el ele vermezse, birbirlerini kötülerlerse, islâm n düflmanlar yalanlarla, iftirâlarla, islâm bozacak, müslimânlar parçalayacak, gençleri aldatacak, dinden ç karacaklard r. nsanlar bu fâci alardan kurtarmak, ancak islâma hizmet ile, islâm kurtarmakla olur. Bugün Avrupada, Amerikada insan haklar na mâlik olan hür milletlerde bulunan bir kimse, bilerek veyâ bilmiyerek, islâmiyyete uydu u kadar, râhata, huzûra kavuflmakdad r. Okuyucular m z n bu hakîkatlere inanmalar ve uyanmalar için komünizmin ne oldu unu ve komünistlerin tuza na düflen milletlerin bafllar na gelen, yürekler ac s fâci alardan, birkaç ibret levhas n bildirme i uygun gördük. Abdüllah bin Sebe ismindeki Yemenli bir yehûdînin kurmufl oldu u (Hurûfî) f rkas n n uydurma kitâblar Îrânda yay lmakdad r. Kitâb m z n sonunda, bunlara da cevâb verilmekdedir. Bu kitâbda fiî îlerin içine s zan hurûfîlerin, Ehl-i sünnete nas l sald rd klar ve Îrân devlet reîsi (Nâdir flâh) n fiî î âlimleri ile, Ehl-i sünnet âlimlerini konufldurarak, fiî îli e hurûfîli in kar fld, Sünnîlerin do ru yolda oldu- u anlafl ld, Îrân n da, eskisi gibi Sünnî olmas na karar verilip, Nâdir flâh n tasdîk etdi i bildirilmekdedir. Bu kitâb m z okuyan Îrânl kardefllerimiz, fiî î âlimlerinin karârlar na uyarak, Sünnî müslimân olacaklar, se âdete kavuflacaklard r. Bugün çok flükr, Îrân ayd nlar n n Ehl-i sünnetden ayr inan fllar yok gibidir. Meselâ, Ehl-i sünnet âlimlerinden, imâm- Muhammed Gazâlînin fârisî (Kimyâ-y se âdet) kitâb n n 1964 de Tahranda gâyet güzel bas ld n, kitâbdaki, yüzlerce Ehl-i sünnet âliminin sözlerinin, büyüklüklerinin, Îrân gençli ine bildirildi ini flükrân ile gördük. fiî îler, hurûfîlere aldanmay p, âlimlerinin gösterdi i do ru yolu takdîr ederek, Sünnîlerle el ele verdikleri, islâmiyyeti dünyâya birlikde yayd klar gün, vehhâbîler de bunlara kat lacak, müslimânlar birleflerek eski flanlar na, üstünlüklerine elbette kavuflacak, insanl a yine fl k tutacak, medeniyyete önder olacak, bütün dünyâ se âdete kavuflacakd r. slâma hizmetin, insanl a hizmet demek oldu unu her insan anl yacakd r. Mîlâdî sene Hicrî flemsî Hicrî kamerî

5 B R NC R SÂLE HUCEC- KAT YYE (Kelime-i Tevhîd) [ flbu (Hucec-i Kat iyye) kitâb, ayn ismi tafl yan arabca kitâb n tercemesidir. Yemenli Abdüllah bin Sebe ismindeki bir yehûdî, islâmiyyeti ö renmek istiyen gençleri aldatmak için, müslimân oldu- unu bildirmekdedir. Kitâb m z okuyan bir kimse, bunun kâfir oldu unu hemen anlayarak, bu yehûdî oyununa aldanmaz. (HUCEC- KAT YYE) kitâb Ba dâdl Ebülberekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi aleyh taraf ndan arabî diliyle yaz lm fld r [m. 1905] de M srda bas lm fl, 1400 [m. 1980] de stanbulda ofset bask s yap lm fld r. Allâme Abdüllah Süveydî taraf ndan yap lan Türkçe tercemesi, 1326 [m. 1908] da M srda Kürdistan matbaas nda bas lm fld r. Süveydî Abdüllah efendi, binyüzdört [1104] y l nda Ba dâdda tevellüd etdi. Binyüzotuzyedide hac vazîfesini yapd kdan sonra, Abdülganî Nablüsîden [ (m fiâm)] ve stanbullu Alî [ ] efendiden de icâzet ald. Ba dâdda y llarca ders verdi. Birçok k ymetli kitâb yazd. Otuzuncu dedesi; Abbâsî halîfelerinden Ebû Ca fer Abdüllah Mensûrdur.] Îrân hükümdârlar ndan Nâdir flâh [ (m. 1746)] Îrân ve Buhârâ âlimlerini toplayarak, Sünnî ve fiî î f rkalar ndan hangisinin do ru oldu unun anlafl lmas n emr etmifl ve Süveydîyi o meclise reîs yapm fld. Bu meclisde konuflulanlar bildiren (HU- CEC- KAT YYE) kitâb çok k ymetlidir. Bu meclisde kendisi, fiî î âlimleri ile uzun konuflma sonunda, Ehl-i sünnetin hakl oldu- unu isbât etmifldir. fiâh n hofluna giderek, kendisini tebrik etmifldir [m. 1760] senesi fievvâlin onbirinci Cumartesi günü vefât etmifldir. 200 [m. 815] de vefât etmifl olan Ma rûf-i Kerhî hazretlerinin türbesi yan nda medfûndur. Îrândaki Safevî hükümdârlar n n dokuzuncusu ve sonuncusu olan flâh Hüseyn Safevî, 1142 [m. 1729] de, Efganl lar taraf ndan öldürülünce, Acemistân kar fld. fiâh n o lu kinci Tahmâsib âciz ve e lenceye düflkün oldu undan, Nâdir ad ndaki vezîri idâreyi eline ald de Efganl lar Îrândan ç kard. Baflflehrleri olan sfehan geri ald. Ba dâd vâlîsi Ahmed pâfla zemân nda Ba dâd kuflatd. Sekiz ay sonra, stanbuldan gelen topal Osmân pâflan n ordusu Îrân askerini kaç rd. 5

6 Nâdir flâh 1148 de Îrân flâh oldu. Delhîyi ald. Çok kan dökdü. Efganistân, Buhârây ald. (fiâhenflâh) ismini ald. Osmânl devletine sefirler gönderip, Ehl-i sünnet f rkas ile mâmiyye f rkas ndan hangisinin do ru oldu unun ilm yolu ile anlafl lmas n istedi. Büyük bir ordu ile Ba dâd ve Mûsul üzerine yürüdü. Alamay p Necefe çekildi. fiî îlerle Sünnîler aras nda, birbirine uym yan inan fllar ortadan kald rmak, do ru olana sar larak iki f rkay birlefldirmek için (NÂ- D R fiâh) emr verdi. ki taraf âlimleri topland. Hepsinin karfl s nda Abdüllah Süveydî efendi ilm, akl ve senedlerle uzun konuflmalar sonunda, fiî îleri cevâbs z b rakd. ki taraf n soru ve cevâblar (HU- CEC- KAT YYE) ismi ile bir kitâb hâlinde neflr edildi. Abdüllah Süveydî efendi diyor ki: Ba dâd vâlîsi Ahmed pâfla, beni istemifl. Gidince, Pâflan n a alar ndan Ahmed a a beni karfl - lad. Pâfla seni Nâdir flâha göndermek istiyor dedi. Sebebini sordum. fiâh Ehl-i sünnetden bir âlim istemifl. fiî î f rkas n n do ru olup olmad n anlamak için, fiî î âlimleri ile tart flma yapacaks n. fiî îlik do ru ise, beflinci mezheb olarak i lân edilecek, dedi. Ey Ahmed a a! Sen bilmez misin ki, acemler inâdc olur. Dedi inden dönmez. Benim sözümü kabûl ederler mi? Hele flâhlar, zâlim ve ma rûrdur. Onlar n f rkalar n n bozuk oldu unu gösteren vesîkalar nas l söyleyebilirim? Onlarla nas l konuflulabilir? Delîl olarak söyleyece im hadîslere zâten inanm yorlar. Din kitâblar n kabûl etmiyorlar. Âyet-i kerîmelere, ifllerine gelecek fleklde ma nâlar veriyorlar. Abdest al rken, mest üzerine mesh etmenin câiz oldu unu onlara nas l isbât edebilirim? Bu ifl, sünnet-i seniyye ile câiz olmufldur. Bunu gösteren hadîs-i flerîfi, yetmiflden ziyâde Eshâb haber verdi. Bunlardan biri de, hazret-i Alîdir kerremallahü vecheh desem, bunun câiz olmad n bize yüzden ziyâde Sahâbî haber vermifldir, derler. Sizin hadîs zan etdi iniz sözler, mevdû dur, sonradan uydurulmufldur desem, onlar da bana böyle söyler. (Ne derseniz, biz de, onu söyleriz) derler. flte, bunun için pâfla hazretlerinden ricâ ederim. Beni afv buyursun dedim. Buna imkân yok. Bu ifl için pâfla seni seçdi. Emrine itâ at lâz md r. Sak n karfl gelme dedi. Ertesi sabâh Ahmed pâfla ile uzun uzun konuflduk. Sonunda (Haydi bakay m, Cenâb- Hak, diline ve delîllerine kuvvet versin! Görüflmelerde, inâdc ve kibrli görünürlerse, sözü k sa kesersin. Fekat, onlar cevâbs z da b rakma! Hakk kabûl ederler, insâfl konuflurlarsa, çekinmiyerek bildiklerini hep söyle! Sak n ma lûb olma! fiimdi Nâdir flâh Necefdedir. Çarflamba günü oraya var!) dedi. Birkaç kifli yola ç kd k. Yollarda, verece im cevâblar, gösterece- im delîlleri düflünüyordum. Yolda rastlad m kimseler, flâh n yetmifle yak n fiî î müftî toplad n söylediler. 6

7 Kendi kendime düflündüm. Onlar n karfl s nda söylemekden çekinmek do ru olmaz. Fekat, sözlerimi, flâha de ifldirerek bildireceklerinden korkulur. En iyisi, meclisde flâh n bulunmas n isterim. Necefe iki sâatlik yol kalm fld. Biri gelip, (Ne duruyorsunuz? fiâh sizi bekliyor) dedi. fiâh, her müsâfirini, böyle yolda ça r r m, dedim. Hay r. Senden baflka kimseyi böyle acele istememifldir, dedi. Bu söz üzerine, kendime (fiâh n maksad, mâmiyye f rkas n zorla bana kabûl etdirmekdir. Beni s k fld racak, belki de zorlayacak. Fekat ben, ne aldan r m, ne de korkar m. Öldürülece imi bilsem, do ruyu söylemekden çekinmem. Müslimânlar iki kerre, çok s k fld. Birisi, Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem vefât nda idi. Bu zemân, Ebû Bekr-i S ddîk rad yallahü anh imdâda yetiflip, ferâha kavufldurdu. kincisi, Hârûnürreflîdin o lu halîfe Me mûn [Anas câriye idi. 180 de tevellüd, 218 de vefât etdi. Mezâr Tarsusdad r.] fiî î f rkas n severdi. Kur ân- kerîme mahlûk derdi. Ahmed ibni Hanbel [ Ba dâdda] rahmetullahi aleyh müslimânlar bu fitneden kurtard. fiimdi de, üçüncü fitnenin uyanmakda oldu u görülüyor. Benim kusûrum, duraklamam, bu fitnenin k yâmete kadar uzamas na sebeb olur. Ya nî, islâm n yükselmesi ve küçülmesi birer sebebe ba l d r. fiimdi, bu fitnenin ortadan kalkmas na ben sebeb olaca m) dedim. Gayret ve sebât etme e karâr verdim. Ölümü bile gözüme ald m. Karfl dan iki bayrak göründü. Yaklafl nca, saltanat çad rlar n gördüm. fiâh n çad r, büyük, yedi direk üzerine kurulmufldu. Binlerce nöbetçi asker vard. Birisi bizi karfl lad. Ahmed pâflay, be leri ismleri ile sordu. Böyle tan d k gibi sormas ndan flafl rd m. (Îrân n Osmânl devletinde elçisi idim. Ahmed pâfla hazretlerine de hizmet etmifldim. Ad m, Abdülkerîm be dir) dedi. Dokuz kifli dahâ geldi. Bunlar gelince, Abdülkerîm be sayg ile kalkd. Büyüklerden olduklar n anlad m. Selâmlafld k. fiâh n huzûruna buyurun! diyerek, büyük çad r n perdesini kald rd lar. Bir aral kdan geçip, flâh n odas na girdik. Nâdir flâh, beni görünce, yüksek sesle (Abdüllah efendi, merhabâ! leri gel) dedi. On ad m kadar ilerledik, tekrâr (ileri gel!) dedi. Dahâ gitdim. Aram zda iki-üç metre uzakl k kald. Oturuyordu. Uzun boylu oldu u anlafl l yordu. Bafl nda, boynunda, kolunda çok süslü fleridler vard. Kibrli, gurûrlu idi. Yorgun, ihtiyâr görünüyordu. Sakal siyâha boyanm fl, ön diflleri düflmüfldü. Aç k yay gibi kafllar ile gözleri pek güzeldi. Heybetli, fekat sevimli bir zât idi. Onu görünce, gönlümde korku kalmad. Yine türkçe olarak (Ahmed hân ne hâlde, nas ld r?) dedi. yidir, âfiyetdedir, dedim. 7

8 [O zemân, Osmânl taht nda, yirmidördüncü pâdiflâh olan sultân birinci Mahmûd hân vard. Fekat, bundan önceki sultân üçüncü Ahmed hân hayâtda idi de tevellüd, 1149 [m. 1736] da vefât etdi. Ba çekap da, yeni câmi ile M sr çarfl s aras ndaki babas - n n annesi olan (Turhan Sultân) türbesindedir y l nda tahta ç kd de yeniçeri isyân üzerine tahtdan indirildi. Yerine, kardeflinin o lu sultân birinci Mahmûd geçdi. Deli Petronun ma lûbiyyeti ve dâmâd olan Nevflehrli brâhîm pâflan n 1143 de parçalanmas bunun zemân ndad r. (Sicill-i Osmânî) kitâb, birinci cildde diyor ki, Ahmed pâfla, Eyyûbî Hasen pâflan n o ludur da Konya, 1130 da Basra ve 1136 da, babas n n vefât nda Ba dâd vâlîsi, sonra Îrân üzerine serasker oldu da, yine Ba dâd vâlîsi oldu. Binyüzaltm fl Zilka de ay nda vefât etdi. Ba dâdda iki def a vâlîli i yirmi iki sene sürmüfldür.] Seni ne için istedi imi biliyor musun, dedi. Hay r, dedim. Biliyorsunuz ki, benim memleketlerim iki k smd r. Biri Türkistân ile Efgand r. Bunlar, Îrânl lara kâfir diyorlar. Emrimdeki insanlar n birbirlerine kâfir demesi uygun de ildir. Seni, kendime vekîl ediyorum. Onlarla, benim yerime görüfleceksin. Hangi taraf n do ru oldu unu isbât edeceksin. fiu ayr l ortadan kald racaks n. Toplant yerinde her gördü ünü, iflitdi ini bana haber ver! Ahmed hâna da bildir, dedi. Huzûrundan ç kmam za izn verdi. timâdüddevle, ya nî bafl vezîrin yan nda müsâfir olmam ve ö le nemâz ndan sonra, Mollabafl ya nî diyânet iflleri reîsi ile buluflmam emr etdi. Oradan, sevinerek ç kd m. Yemek için, timâd n yan na götürdüler. timâd, oturdu u yerde selâm m ald. Kalkmad, sayg göstermedi. Ben oturunca, o kalkd, safâ geldiniz dedi. Ev sâhibi, müsâfir oturdukdan sonra kalkarm fl. Fekat, bunu bilmedi im için, önce s k lm fld m. Hattâ flâh n emri ile kald r lmas lâz m olan küfrlerin birincisi olarak, din âlimine sayg s zl k yapd diyerek timâd n cezâland r lmas n istiyecekdim. Fekat âdetlerini ö renince, sayg gösterdi ini anlad m. Yemekden sonra, molla bafl y görmek üzere, hayvanlara binip, yola ç kd k. Yolda karfl ma, bir Efganl geldi. Selâm verdi. Sen kimsin, dedim. Ben Efgan müftîsi molla Hamzay m, dedi. Arabî bilir misin, dedim. Evet, dedi. (fiâh emr etdi ki, acemlerin küfr olan inan fllar n, bozuk ifllerini düzeltece im. Fekat, küfr olan bir fleyde inâd ederler, ba z inan fllar n saklarlar ise, ne yapar m? Bunlar n iç yüzlerini bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle! Ona göre davranay m) dedim. 8

9 fiâh n sözüne güvenme! Seni, yaln z konuflmak için, molla bafl ya gönderdi. Konuflmalarda, uyan k davran, dedi. Onlar n insâfs zl ndan korkar m, dedim. Yok. Ondan korkma! fiâh konuflmalar n, kendisine de ifldirilmeden bildirilmesi için ad m bafl na, güvendi i adamlar dizdirdi. fiâha, yanl fl birfley bildirilmesine imkân yokdur, dedi. Molla bafl n n çad r na yaklafld m. Ç k p, yürüyerek karfl lad. K sa boylu idi. Beni üst yan na oturtdu. Söz aras nda, bugün Efgan müftîsi Hâdî hocay gördüm. Bir ilm deryâs d r, dedi. Hâdî hoca Buhârâ kâd s idi. Çok âlim idi. (Bahrül ilm) denirdi. Benden dört gün önce gelmifl. Yan nda, Buhârâ âlimlerinden alt kifli varm fl. Molla bafl : Kendisine, Bahrül ilm ad n nas l yak fld rm fl? lmden hiç haberi yokdur. Ona, imâm- Alînin rad yallahü teâlâ anh birinci halîfe olaca n gösteren iki vesîka versem, cevâb n bulamaz. Yaln z o de il, Ehl-i sünnet âlimlerinin hepsi bir araya gelse, birfley söyleyemezler, dedi. Öyle cevâb verilemiyecek delîlleriniz nedir, dedim. 1- (Önce, size sorar m ki, hazret-i Peygamber sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem Alî ibni Ebî Tâlib rad yallahü teâlâ anh için (Mûsân n yan nda Hârûn nas l idi ise, sen de, benim yan mda öylesin. Yaln z, flu fark var ki, benden sonra Peygamber gelmiyecekdir) buyurdu. Bu hadîsi, siz de bilirsiniz), dedi. Evet. Hem de meflhûrdur, dedim. ( flte bu hadîs, hazret-i Peygamberden sonra, imâm- Alînin halîfe olaca n gösteriyor), dedi. Nas l gösteriyor, dedim. ( mâm- Alînin Peygamber yan ndaki yeri, Hârûnun Mûsâ yan ndaki yeri gibi gösteriliyor. Yaln z (Ancak benden sonra Peygamber gelmez) diyerek, burada ayr ld bildiriliyor. Bunun için, hazret-i Alînin, birinci halîfe olmas lâz md r. Hârûnun eceli gelmeseydi, Mûsâdan sonra, halîfesi olurdu), dedi. Sözünüzden aç kça anlafl ld na göre, mant k bilgisinde, bu sözlerden genel hükm ç kar imifl. Genel oldu unu neresinden ç kar yorsunuz? ( stisnâlarda, izâfet, genel ma nâ bildirir.) Hârûn aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâm gibi Peygamber idi. Hâlbuki, hazret-i Alînin, önce de, sonra da Peygamber olmad n siz de biliyorsunuz. Bundan baflka, Hârûn aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâm n öz kardefli idi. Hâlbuki hazret-i 9

10 Alî rad yallahü teâlâ anh, Resûl-i ekremin sallallahü aleyhi ve sellem öz kardefli de ildir. Genel olan fleyin ise, istisnâ ile ayr lmas, mant k ilminde, zan gösterir. Onun için, sözün hükmünü, ma nâs n, bir menzile, bir yer için aramak lâz m olur. Bunun için de, hadîs-i flerîfdeki menzile kelimesinin sonundaki (t) harfi, bir tek ma nâs n bildiriyor. (Hârûnun yerinde) izâfeti, izâfetlerin ço- unda oldu u gibi, izâfet-i ahdiyyedir. Ya nî genel ma nâ bildirmez. (Ancak) kelimesi de (Fekat) demekdir. O hâlde, sözün ma nâs, kat î de il zannî oldu. Böyle sözlerde, belli olm yan birfley, baflka bilgiler yard m ile anlafl l r. Ya nî (menzile) ile (Hârûn) aras ndaki ba lant, Hârûnun yaln z, benî srâil için halîfe oldu unu gösterdi i gibi, hazret-i Alînin rad yallahü teâlâ anh de Tebük gazâs nda Medîne-i münevverede halîfe b rak ld n gösterir, dedim. (Halîfe b rakmak, onun üstün oldu unu bildiriyor. Birinci halîfe olmas lâz m gelir), dedi. Öyle ise, Abdüllah ibni ümm-i Mektûmun rad yallahü teâlâ anh da halîfe olmas lâz m gelir. Çünki, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Onu ve baflkalar n da, Medîne-i münevverede, halîfe, ya nî kendi yerine vekîl b rakm fld. fiu hâlde, halîfelikde birincili i, buna ve baflkalar na vermeyip de, hazret-i Alîyi rad yallahü teâlâ anh, ay rman z n sebebi nedir? Bundan baflka, yerine vekîl b rak lmak, üstünlü e sebeb olsayd, Alî rad yallahü anh (Beni kad nlarla, çocuklarla, zevall larla birlikde mi b rak yorsun?) diyerek üzülmezdi. Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz de, Alînin rad yallahü anh gönlünü almak için (Sen benim yan mda Hârûnun Mûsâ yan ndaki yeri gibi olma be enmiyor musun?) buyurmazd, dedim. (Ehl-i sünnetin üsûl bilgisine göre, sebebin ayr olmas na de- il, sözün genel olmas na bak l r.) Vesîka olarak, sebebin ayr olmas n ele alm yorum. Ancak, hadîs-i flerîfdeki, belli olm yan birfleyin, yaln z, (Husûsî) oldu unu gösteren bir iflâret oldu unu söylüyorum, dedim. Susdu. Bundan baflka, bu hadîs-i flerîf, zâten sened olarak gösterilmez. Çünki, sözbirli i ile bildirilmifl de ildir. Kimi sahîh, kimi hasen, kimi de za îf hadîsdir, dedi. bnülcevzî ise, mevdû oldu unu bildirmekdedir. [Ebülferec Cemâleddîn hâf z Abdürrahmân bin Aliyyülcevzî rahmetullahi aleyh büyük hadîs âlimidir. 508 de Ba dâdda tevellüd, 597 [m. 1201] de orada vefât etdi. Yüzden fazla kitâb yazd. Mugnî ad ndaki tefsîri meflhûrdur.] Bununla, imâm- Alînin rad yallahü teâlâ anh birinci halîfe olmas, nas l anlafl l r ki, delîlin meflhûr nass olmas lâz md r, dedim. 10

11 (Evet öyledir. Delîlimiz, yaln z bu de ildir. (Alîye, mü minlerin emîri olarak selâm veriniz) hadîsi delîldir. Bundan Alînin Peygamber oldu u anlafl lmasa bile, birinci halîfe olmas na diyecek yokdur), dedi. Bu hadîs-i flerîf, bizce mevdû dur. Ehl-i sünnet âlimlerinin rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma în kitâblar nda, böyle bir sahîh hadîs yokdur, dedim. Düflündü. Birdenbire: (Baflka bir delîl söyleyece im ki, ma nâs n çevirme e imkân yokdur. (Geliniz! Çocuklar n z ve çocuklar m z ça ral m!) âyeti delîlimdir), dedi. Âl-i mrân sûresinin altm flbirinci âyeti olan bu âyet-i kerîme, nas l delîl olur dedim. (Necrandan, h ristiyanlar, Medîneye gelip inanmay nca, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bunlara, (Gelin, içimizden yalanc olana, Allahdan la net isteyelim) buyurdu. Ve Alî, Fât ma, Hasen ve Hüseyni al p meydâna ç kd. Düâya ç kan, ç kmayanlardan elbet dahâ üstündür), dedi. Bu dedi iniz, menk bedir. Üstünlü ü göstermez. Çünki Eshâb- kirâmdan rad yallahü teâlâ anhüm ecma în herbirinin bir menk besi vard r ki, baflkalar nda bulunmaz. Târîh okuyanlar, bunu iyi bilir. Bundan baflka, Kur ân- azîmüflflân arabî dil ile indi. Meselâ, iki aflîret aras nda harb bafllamak üzere iken, biri (Ben aflîretimdeki yi itleri al p ç kaca m. Sen de seçilmifl, kahramanlar n al p ç kmal s n) dese, bu söz, ikisinin de aflîretinde, meydâna ç kanlardan baflka, yi it adam bulunmad na delil olamaz. Düâda, akrabâ ve yak nlar ile birlikde bulunmak kalbin k r kl ve düân n çabuk kabûl olmas içindir, dedim. (Bu, sevgisinin çoklu unu gösterir), dedi. Bu cibillî, tabî î, yarat l flda bulunan bir sevgidir. nsan n kendi kendini, çocuklar n sevmesi gibidir. Bunda üstünlük aranmaz, dedim. (Baflka bir fley dahâ var. Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem hazret-i Alîyi kendisi ile berâber saym fld r), dedi. Sen dahâ, üsûl ilmini ve belki de arabîyi bilmiyorsun! Delîl sand n (enfüs) kelimesi, cem i k lletdir. Cem olan (nâ) ya ba lanm fld r. Cem in cem karfl s nda bulunmas ise, birlerin binlere bölünmesine sebeb olur. Meselâ bölük bindi demek, bölükdeki erlerin hepsi atlar na bindi demekdir. Birden çok olana cem denir. Nûr sûresinin yirmialt nc âyeti olan (Bunlar onlar n dedikleri gibi de ildir) kelâm nda, hazret-i Âifle rad yallahü anhâ ile Safvân rad yallahü anh bildirilmekdedir. Bunun gibi, Tahrîm 11

12 sûresinin dördüncü âyetindeki (kalbleri), cem oldu u hâlde, mant k ilmine göre, ikiyi gösteren zamîre ba lan nca iki kalb olmufldur. Bunlar gibi Hasen ve Hüseyn rad yallahü anhümâ için cem olarak (çocuklar m z) ve hazret-i Fât ma rad yallahü anhâ yaln z bulundu u hâlde, cem hâlinde (kad nlar) denilmesi, mecazd r. Bu âyet-i kerîme, e er, hazret-i Alînin birinci halîfe olaca n gösterseydi, Hasen, Hüseyn ve Fât ma rad yallahü teâlâ anhüm hazretlerinin de, s ra ile halîfe olmalar lâz m olurdu. Hâlbuki, hazret-i Fât ma halîfe olamaz, dedim. (Benim bir delîlim dahâ var. Mâide sûresinin ellisekizinci âyetinde meâlen, (Elbet, sizin velîniz, sâhibiniz, Allahü teâlâ ve Onun Resûlü ve îmân edenlerdir) buyuruldu. Tefsîr âlimleri sözbirli i ile bildiriyor ki, hazret-i Alî rad yallahü anh nemâzda iken, bir fakîre yüzü ünü sadaka verince, bu âyet-i kerîme nâzil oldu. Âyet-i kerîmedeki (inne-mâ) yaln z o demekdir. Ya nî, ona mahsûsdur. Velî kelimesi de, tesarrufa, idâreye en elveriflli demekdir, dedi. Ve, siz Sahâbe-i kirâm nas l bilirsiniz?) dedi. Âdil, özü, sözü do ru biliriz dedim. 2 (Kur ân- kerîmdeki pekçok âyetler, Eshâb azarlamakdad r dedi. Münâf k olduklar n, Resûlullaha, elem, ac verdiklerini bildiren âyetler çokdur. Meselâ, Tevbe sûresinin ellidokuzuncu âyeti ve Mücâdele sûresinin sekizinci âyeti ve Münâf kûn sûresinin birinci âyeti ve Muhammed sûresinin onalt nc ve yirmi ve yirmidokuzuncu ve otuzuncu âyetleri bunlardand r, dedi. Bundan baflka, Tevbe sûresinin yüzikinci âyeti ve Feth sûresinin onbirinci ve onikinci ve onbeflinci âyetleri ve Hucurât sûresinin dördüncü âyeti gösteriyor ki, Medînede ba z münâf klar o kadar gizli çal fl yorlard ki, ehâliye de il, Fahr-i âlem efendimize bile sezdirmiyorlard. Enfâl sûresinde, (Resûlullaha karfl gelenler, meflhûr Bedr gazâs ndan cayarak, düflman görmeden önce geri dönenler, mü minlerin, canlar na minnet bildikleri o günün flerefinden kaçanlar, hep onlard r) buyuruluyor. Bunun içindir ki, gizli fleyleri bilen Allahü teâlâ celle celâlüh, Enfâl sûresinin alt nc âyetinde münâf klar n kötü niyyetlerini aç a ç karmakdad r. Huneyn gazâs nda kaçanlar ve çok say da olmalar na güvenerek, Âl-i mrân sûresinin onuncu ve yüzonalt nc âyetlerinin inmesine sebeb olanlar, yine bu münâf klardand r. Bunlar, Uhud fâcias nda, Fahr-i kâinât hazretlerini düflmânlar n eline b rak p da a kaçd lar. Mubârek yüzünün yaralanmas na ve iki diflinin flehîd olmas na ve k srakdan düflmesine sebeb oldular. Hattâ yard m istedi inde, duymamazl kdan geldikleri için, Âl-i mrân sûresinin yüzelliüçüncü âyet-i kerîmesi ile, Allahü teâlâ taraf ndan azarland - 12

13 lar. Tebükdeki meflhûr hareketlerinden dolay da, Tevbe sûresinin otuzdokuzuncu âyet-i kerîmesi ile tekdîr ve tehdîd edildiler. Bütün bunlardan anlafl l yor ki, hazret-i Peygamberin Eshâb isyân ederler, Ona karfl gelirlerdi. Firâr etdiklerini bildiren âyet-i kerîme, birkaç n n de il, hepsinin kaçd n göstermekdedir. Çünki, Tevbe sûresinin k rküçüncü âyeti, azâblar n ve azarland klar n aç kça bildirmekdedir. Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem, onlar n geri dönmelerine izin verdi i için, Tevbe sûresinin k rkdördüncü âyet-i kerîmesi ile, o Nebiy-yi zîflân n da azarlanmas na sebeb oldular. Bunlardan baflka, hicretin beflinci y l - n n onbirinci ay ndaki Ahzâb ya nî Hendek gazâs nda, Ahzâb sûresinin onüçüncü ve onbeflinci âyetleri ile ve dahâ nice âyetlerle tekdîr edildiler ve kötülendiler. Böyle kimselere nas l olur da, âdil denir? Onlar n iflleri ve sözleri, din ifllerinde nas l sened olur? Onlara inanmak, güvenmek, akla da, ilme de uygun de ildir), dedi. Eshâb- kirâm aleyhimürr dvân kötülemek için, vesîka olarak bildirdi in âyet-i kerîmelerin hepsi, münâf klar için gelmifldir. Bunda, kimsenin flübhesi yokdur. Hattâ, fiî îler de, böyle oldu- unu sözbirli i ile söylemekdedir. Münâf klar için geldikleri bilinen bu âyet-i kerîmeleri, âyetler ile medh-u senâ edilen Eshâb- kirâma aleyhimürr dvân bulafld rma a kalk flmak, böylece, O büyükleri lekelemek istemek, adâlete ve insâfa s maz. Önceleri, münâf klar n say s çokdu. Sonra, azalma a bafllad. Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, ömr-i flerîfinin sonuna do ru, münâf klar, do ru olan mü minlerden ay rd edildi. Allahü teâlâ, Âl-i mrân sûresinin yüzyetmifldokuzuncu âyet-i kerîmesi ile, tayy bleri habîslerden ay rd eyledi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri, (Ocakdaki atefl, demiri, pislikden ay rd gibi, Medîne de, insanlar n iyisini, kötüsünden ay r yor) buyurdu. [Ya nî demircilerin kulland ocak, yüksek f r nlar, demirdeki curûfu, gang denilen kötü maddeleri ay rd gibi, Medîne flehri de, insanlar n kötüsünü iyisinden ay r r buyurdu.] Bunun için münâf klar bildiren âyet-i kerîmeleri Eshâb- kirâma yüklemek, nas l do ru olur? Âl-i mrân sûresinin yüzonuncu âyetinde meâlen, (Siz ümmetlerin en hayrl s, en iyisi oldunuz) buyuruldu. Bu âyet ile, Allahü teâlân n medh-u senâ buyurdu u kimseler, nas l olur da, münâf klarla bir tutulur? Allahü teâlâ, Eshâb- kirâm, birçok âyet-i kerîme ile övdü. Tevbe sûresinin ellidokuzuncu âyetinin (Havâric) kabîlesinin reîsi ( bni zil Huvays ra bin Zuheyr) için geldi ini bütün tefsîrler yaz yor. Bu âyet-i kerîmeyi Sahâbe-i kirâma r dvânullahi 13

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

HAK SÖZÜN VESÎKALARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzaltıncı Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad.

Detaylı

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

HAK SÖZÜN VESÎKALARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi DarüĢĢefeka Cad.

Detaylı

FÂ DEL B LG LER MUHTEL F B LG LER

FÂ DEL B LG LER MUHTEL F B LG LER Hakîkat Kitâbevi Yay nlar : 1 Birinci K sm FÂ DEL B LG LER Ahmed Cevdet Pafla kinci K sm MUHTEL F B LG LER lm Hey etimizce Hâz rlanm fld r K rkbirinci bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.:

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Ba dâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Ellibeflinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 523

Detaylı

7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB

7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB Harputlu SHAK EFEND Otuzikinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93 http://www.hakikatkitabevi.com.tr

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL DÜRR-ÜL ME ÂR F Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL 2 ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine ve âdil ve sâd

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER Hakîkat Kitâbevi Yay nlar : 1 Birinci Kısm FÂİDELİ BİLGİLER Ahmed Cevdet Paşa İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER İlm Hey etimizce Hâzırlanmışdır Elliikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. No: 53 P.K.:

Detaylı

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 8 NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI ve ngilizlerin slâm Düşmanl ğ Terceme eden M.S ddîk Gümüş Doksandördüncü Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K.

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K. FÂİDELİ BİLGİLER Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakikat Kitabevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied, redistributed,

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Yüzbirinci Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K.

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K. HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakikat Kitabevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied, redistributed,

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB. Harputlu İSHAK EFENDİ. Otuzikinci Baskı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB. Harputlu İSHAK EFENDİ. Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB Harputlu İSHAK EFENDİ Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 5234556-5325843 Fax: 0212 5233693 http://www.hakikatkitabevi.com.tr

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakîkat Kitâbevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakîkat Kitâbevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied,

Detaylı

MAHZEN-ÜL ULÛM. Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL

MAHZEN-ÜL ULÛM. Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL MAHZEN-ÜL ULÛM Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL 1 MEVZÛ LAR Ç NDEK LER SAHÎFE Takrizler: Ahmed Cevdet Pâflan n takrîzi, Gelenbevîzâdenin takrîzi...5 brâhîm Râflid bin Nu mân

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR (K ymeti bulunam yan yaz lar) mâm- Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî ve Muhammed Ma sûmun Mektûbât ndan Seçme Yaz lar Hâz rl yan Hüseyn Hilmi Iş k Rahmetullahi

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2009 H. Hüseyin HELVACI B R DEY M Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2010 H. Hüseyin HELVACI ÖNSÖZ Sevgili okurlar m, fliirlerimi

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA

YAZAR ve ESERLER HAKKINDA YAZAR ve ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı