TJK NIN SES. Aral k Yeni Y l n z Kutlu Olsun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun"

Transkript

1 TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun

2 Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal yatak odas... 2 banyo... 60m salon m mutfak... Kiler... Teras... LPG depo... Kalorifer... Do al tafl dekor... Yar kapal 22x45 manej adet 4x4 box... Maneje bitiflik kafeterya... Çeflitli meyve a açlar... Sahibinden ytl

3 AYABAKIfi Ülkemizin cennet köflelerinden büyük bir k sm Ege ve Akdeniz k y lar boyunca uzan r Bunu hepimiz biliriz Yabanc lar ise yeni yeni ö reniyor. Yaz boyunca çeflitli memleketlerden öbek öbek insanlar buralara gelirler, yer içer, alt n kumlu sahillerimizde günefllenir, yöredeki tarihi yerleri, an tlar ziyaret eder ve k fl aylar nda ifllerinin bafl na dönerler. Bol para kazan p daha sonraki y llarda tekrar gelmenin hayalleriyle Sahillerimizde onlarca, yüzlerce lüks oteller, butik oteller, restoranlar, gece kulüpleri, al fl verifl saraylar, yeni moda kuyumcu showrooomlar bulunur. Turistler buralarda olanca paralar n harcarlar Turizm gelirlerimiz her y l katlanarak büyür Bu flekilde milyonlarca Euro yu, Dolar hazinemize göndeririz. Herkes Mutludur Evet, bu döngü onlarca y ld r böyle artarak devam etmektedir ve Antalya günümüzde art k bir dünya markas d r Ne alaka diyeceksiniz Ama camiam z n içinden bir alev, bir fl k görüntüsü birden hareketlenmemize neden oldu Antalya ya bir hipodrom yap lsayd Acaba bu turizm furyas ndan yar flç l m z kendine bir pay ç karabilir miydi?... Yoksa bu giriflim beyhude bir u rafl m olurdu?... Evet bu soru iflareti camiam z bir süredir düflündürmekteydi Birkaç gün öncesine dönelim. Antalya n n bir köflesinde rüzgarl ve ya murlu bir k fl gününde üflenmeden oraya giden bir gurup insan; biri Bakan, biri Baflkan, di erleri teknisyen olan bir gurup yaln z insan, belki de gelece in büyük bir projesine imzalar n atmak üzere orada araziyi incelemekteydiler. Antalya Hipodromu fikri yefleriyordu, topraktan yeflil bir fidan olarak ç kmaktayd Gelece e do ru flöyle bir düflünüyoruz. Kulaklar sa r eden bir u ultu, Antalya n n serin bir yaz akflam nda binlerce yabanc turist, heyecanla yar fl n rengarenk büyüsüne kap lm fl ç lg nca tezahürat yap yorlar. Hipodromun restoranlar dolu, bir fl k cennetinde insanlar oradan oraya koflufluyor, e leniyorlar Yemyeflil yar fl pisti Bir festival havas esiyor... Antalya bir turizm merkezi oldu u kadar bir yar flç l k merkezi haline gelmifl. Dünyan n pek çok ülkesinden Türkiyemizde koflabilmek için gelen atlar, büyük ikramiyeli yar fllara ifltirak ediyor. En önemli at sahipleri, en meflhur antrenör ve jokeyler, hem burada at yar fllar egolar n tatmin edecek ve daha sonra Antalya gecelerine kar flabilme mutlulu unu yaflayacaklar. Canland rmaya çal flt m z bu sahneler fluanda hepimize biraz hayal gibi görülebilir, ama Dubai Yar fl Festivali mitinglerini unutmamal y z Bu, sadece bir Antalya Hipodromu olay de il, topyekün yar flç l m z n kabuk de ifltirme olay n n bafllang c d r Bir fleyi daha unutmamal y z Büyük düflünmeyi Gelecek aya görüflmek üzere 8/9 SAYFADA Ayg r Yenileme Program Aral k /17 SAYFADA 4/5 SAYFADA Önümüzdeki On Y l... 6/7SAYFADA Bütçe kabul edildi Karacabey Hayat Buluyor... Suuuu... KAPAKTAK FOTOGRAF : YEN AYGIRIMIZ OKAWANGO / A.OLGAÇ TJK NIN SES Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na Yasin Kadri EK NC Genel Yay n Dan flman Semiral B LBAfiAR Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Erkut DEL ORMAN Foto raflar Orhan Arda OLGAÇ Kadir Ç V C Yönetim Yeri TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel: (0212) / 293 Fax: (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n / Ayl k Bas m Kaptan Ofset Matbaac l k ve Ambalaj San. TJK NIN SES / 3

4 Önümüzdeki 10 Y l Türkiye Jokey Kulübü nün yeni hedefi on y ll k bir planlama ve bunun uygulamas ile 10 milyar $ l k bir ciroya ulaflabilmektir. Buraya kadar olan bir araçt r. Amaç ise topyekün bir kalk nma ile at ihraç eden bir ülke olabilmek ve modern tesisleriyle Türk Yar fl ve Yetifltiricili i ni yeniden kurmakt r. Son nokta ise sektörümüzün artan istihdam olanaklar yla yurdumuz ekonomisine bugünkünden çok daha fazla katk da bulunabilmektir. Geçen ay içinde stanbul Veliefendi Hipodromu nda yap lan toplant da 10 y ll k Master Plan projesi ve kaynaklar yla Bakan m z Mehmet Mehdi Eker e verilen bir brifing ile aç klanm fl ve bu kalk nma hamlesinin ilk ad m at lm flt r. Bu sayfalarda toplant dan notlar, Baflkan m zla yap lan bir söylefliyi bulacaks n z. Baflkan Yasin Kadri Ekinci diyor ki: Büyük düflünmek, büyük projelerin g das d r. Büyük düflününce, büyük sonuçlar almak ta do ald r. Ve biz sektörümüzün büyük baflar lara gebe oldu unu düflünüyoruz. Ve bunu gerçeklefltirece imize de inan yoruz. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci ile yapm fl oldu umuz söylefli boyunca verdi i bilgileri özetle sizlere aktar yoruz. Baflkan bilgilendirmesini 3 ana bafll kta topluyor. 1 Mevcut durumumuz. 2 Hedeflerimiz. 3 Sonuca nas l ulaflabiliriz. Mevcut Durum Kulübümüz 7 hipodrom, 4 afl m istasyonu, 3 pansiyon hara, 1 idman merkezi olmak üzere yaklafl k metrekare tafl nmaz üzerinde atç l m za hizmet vermektedir. Diyarbak r Hipodromu infla halindedir. Antalya Hipodromu için uygun arazi bulunmufl ve fizibilite çal flmalar devam etmektedir. Bu hizmetler verilirken kulübümüz bünyesinde ortalama personel bulundurmakta, yaklafl k kifliye do rudan ya da dolayl istihdam ve katma de er yaratmaktad r. Sadece 2007 y l nda kamuya aktard gelirler YTL yi bulmaktad r bayi ve 2 TV kanal arac l yla her gün ortalama kifli ile temas kurmakta, hipodromlar nda y lda ü aflk n kifliye sosyal e lence kayna oluflturulmakta, yaklafl k 350 özel 4 / TJK NIN SES

5 hara ve 1444 aktif at sahibi ile koflmakta olan yar fl at n n var olabilmesi için gerekli platform sa lanmaktad r. stanbul, zmir, Adana ve Bursa Hipodromlar ekonomik ömürlerini tamamlam fl, atç l a ve kamuoyuna verdi i hizmetlerde geri kalm fl, uluslararas hizmet standartlar n yakalayamaz seviyeye düflmüfl, bak m masraflar artm flt r. Öte yandan, zmir gece yar fllar program yla birlikte 2007 y l nda yapt m z pazarlama çal flmalar göstermifltir ki at yar flç l m z bu ihtiyaçlara ra men yap lan yat r mlarla kendisini k sa sürede amorti eden ve büyük h zla kara geçen sektörlerimizin bafl nda gelmektedir. Yasada yap lan de ifliklikler sonucu bir önceki y la oranla toplam sat fllarda %34 lük bir art fla ulafl lm flt r. Geçen y lki YTL lik kamu pay n yakalayabilmek için sat fllar m z n %42 oran nda artmas gerekmekteydi. Ekim 2007 ay ndaki art fl, Ekim 2006 ya oranla %40 olarak gerçekleflmifltir. 31 May s itibar yla bafllayan ve 6 Eylül den sonra 30 Ekim e kadar haftada 2 gece uygulanan zmir gece yar fllar son derece verimli sonuçlarla KDV dahil YTL ek sat fl yaratm flt r. Sadece bu art fl dikkate al nd nda y l sonu itibar ile bu gelirin YTL lik bölümü Özel Hesaba intikal edecektir. Zarar eden hipodromlar n karl l için toplam sat fla göre ikramiyelerin indirilmesi, yar fl adedinin art r lmas, genel giderlerde tasarruf, hipodromlar aras nda personel rotasyonu düflünülmektedir. Hedeflerimiz 2017 de $ sat fl geliri. hracat $. stihdam hedefi kifli. Hipodrom adedi: 9 ana, 14 uydu hipodrom (taslak). Tesislerimizin eskimelerinin yan s ra, gelinen noktalarda elde edilen baflar lar n devaml l n n sa lanmas ve gelifltirilmesi Sektörün önemli bir BAKAN DERG M Z NCEL YOR Tar m ve Köyiflleri Bakan m z Mehmet Mehdi Eker, hipodromumuza giriflinde Muhasip Üyemiz Ender Ayd ner taraf ndan karfl lanmaflt (solda yan sayfada). Uzun süren toplant s ras nda kendisine 10 y ll kapsayan plan sunulmufltu. Yukar daki foto rafta Bakan ve Baflkan toplant sonunda birlikte durum de erlendirmesi yap yor. ihraç kalemi olarak yeni girdiler ve istihdam yaratmas Halk m z n tesislerimizi at yar fllar haricinde de mesire, spor v.b. amaçlarla kullanabilmesi için halen verdi i hizmetlerin artt r lmas Daha çok safkana koflma imkan sa layarak sektörün büyütülmesi ve ülke sath na yay lmas Günde 2 ayr yerde koflu program yap larak gelirlerin artt r lmas hedeflenerek: Uzun vadeli 10 y ll k Yat r m Master Plan na ihtiyaç duyulmufltur. Yukar dan beri izah n yapt m z yat r mlar m z ne kadar k sa sürede gerçeklefltirirsek hedeflerimize ulaflmam zda ayn flekilde k sa sürede gerçekleflecektir. Kaynak temin edebildi imiz takdirde bu yat r mlar çok k sa bir zaman dilimi içinde gerçeklefltirmemiz baflar y daha kolay elde etmemizi sa layacakt r. Bu Yat r mlar Nas l Gerçeklefltirece iz? Vergi oranlar n n revize edilmesi (KDV oran n n %8 e ve fiov un %2 ye Son aylar içinde dergimizin de iflik bir görünüme kavuflmas Bakan m z n da dikkatinden kaçmam fl olacak ki sayfalar uzun uzun inceleyip memnuniyetini belirtmesi bizler için ayr bir gurur kayna olmufltur... Foto rafta arkadafl m z Bakan m za bilgi verirken... indirilerek, yar flsever pay n n artt r lmas 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kulüp hissesinin %26 seviyesinde korunmas, Yurt d fl ndan bahis kabulu konusunda yetki verilmesi, Oyun sisteminde yenilikler yap lmas ve yar flsever pay n n belli bir tabanda sabitlenerek oyunlar n kendi içinde a rl klar n n serbest belirlenmesi, At sat n alma ve sat fl (ayg r, k srak ve çekim) hususlar n n teflvik edilmesi, Müflterek ayg r sat n al nabilmesi, Yurt d fl nda yar fllara kat lman n teflvik edilmesi, ngiliz / Arap atlar dengesinin %75 / %25 oran nda kurulmas, Hipodromlarda koflan ngiliz / Arap atlar dengelerinin belirlenmesi, 3Yafll ngiliz Atlar için Triple Crown yapana ilave ikramiye verilmesi, Topkap Koflusu na yurt d fl ndan 2 yar fl ilave etmek suretiyle üçlü ayak tesis edilerek anlaflaca m z ülkelerle ortak ikramiye konulmas, Veteriner hekimlik hizmetlerinin uluslararas düzeye getirilmesi için yabanc meslek kurulufllar ile iflbirli i yap lmas, Ülkemizdeki Atç l k Meslek Yüksek Okullar na verilen deste in artt r lmas ve mezunlar na istihdamda öncelikl tan nmas. Sonuç Türk atç l n n, gelir ve istihdam art fl n n yan s ra uluslararas alanda söz sahibi olmas. Ülke ekonomimize ihracat kalemi olarak girdi sa lamas. Ulusal bir tan t m arac olarak hizmet verilmesi. Halk m za sosyal aç dan tesislerimizden daha yo un yararlanmas için gerekli oldu unu düflündü ümüz bu taslak program Tar m ve Köyiflleri Bakan m z a sunmufl bulunuyoruz. TJK NIN SES / 5

6 TJK n n 2008 y l bütçesi Ola an Genel Kurul da kabul edildi Toplant 2008 y l bütçe teklifinin yönetim kurulunca kongreye sunulmas yla bafllad, çeflitli konuflmalar ve bilgilendirmeler sonunda kabul edilerek Bakanl a bildirilmesine karar verildi. Türkiye Jokey Kulübü nün 2008 Y l Bütçesi ile ilgili Ola an Genel Kurul Toplant s 8 Aral k 2007 Cumartesi günü saat da Veliefendi Hipodromu, fieref Salonu nda yap ld. 73 üyenin kat l m yla yap lan Genel Kurul, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci taraf ndan aç ld Bütçe görüflmelerine Divan Baflkanl seçimi ve sayg duruflunun yap lmas ndan sonra baflland. Genel Kurulun Divan Baflkanl na TJK eski Baflkanlar ndan Ali Do an Ünlü seçilirken, Baflkan Yard mc l na Alaattin Çoban, Katip üyeliklerine de Orhan Sinano lu ile Cengizhan Gödek oybirli iyle getirildiler. Yönetim Kurulu önergesi ile gündemin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri, Dernek Tüzü ünün 18 inci maddesi gere i, toplant sadece Bakanl a sunulacak bütçeye münhas r olmas sebebiyle, gündemden ç kar ld y l Bütçe Raporu Yönetmeli i, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ender Ayd ner taraf ndan okundu. Yönetmelik üzerinde söz alan üyelerin yapt klar konuflmalara Yönetim Kurulu Baflkan YAS N EK NC ENDER AYDINER ÖMER G RG N Yasin Kadri Ekinci taraf ndan cevaplar verildi. Konuflmalardan sonra oylamaya geçildi y l bütçe teklifinin sonunda yer alan ve yönetim kurulunca talep edilen yetkilerden; Bütçe gelir-gider fazlalar n teflkil eden bölüm içi kalemlerin aras nda münakale yap lmas, Sürekli ve geçici kadrolar n yetersiz kalmas halinde yeni kadro ihdas, Bütçe gelir fas llar nda art fl sa lanmas halinde bu tasarrufun kulüp menfaatine olacak ifller için sarf, Baz müesseseler ile vuku bulacak ifl münasebetlerimizde gerekti inde borçlanma yetkisi verilmesi, Bakanl m z Özel Hesab ndan talep edilen yat r m tutarlar ndan, Bakanl m z taraf ndan kabul görmeyen ancak, gerekli olan yat r mlar n mali durumumuzun elvermesi halinde, yar fl gelirlerinden karfl lanarak yap lmas hususunda yetki, Hesap plan na uygun olarak haz rlanan yeni y l bütçesine harcama yetkisi ve ayr ca, Gayrimenkul sat n al nmas için yetki verilmesi, hususlar ayr ayr oylanmak suretiyle ve oybirli iyle kabul edildi. Bütçe görüflmelerine TJK Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu Üyeleri ile TJK Genel Müdürü Sinan Kalpakç o lu ve baz daire müdürleri de kat ld lar. 6 / TJK NIN SES

7 TJK NIN SES / 7

8 Ayg r sto umuz yenilenme döneminde Okawango art k zmit Pansiyon Haram z da... Divine Light da geldi... S ra Brahms da... RÖPORTAJ : MEHMET B LBAfiAR FOTOGRAFLAR : ARDA OLGAÇ Yeni ayg rlar m zdan Okawango, Kocaeli Pansiyon Haras ndaki ah r n n önünde görülüyor (en üstte). Pek çok Grup kazanan yar fl at venmifl olan Red Bishop kuliste (!) s ras n bekliyor (üstteki foto raf) li y llar n bafl nda yap lan ve safkan ngiliz yetifltiricili imizde reform hareketi olarak nitelendirilen ayg r sto u yenileme çal flmalar günümüzde ikinci bir dalga ile su yüzüne ç km fl durumda. TJK n n bu y l seçilen yeni yönetimi, yerinde bir kararla say lar 3000 i geçen k srak sto unu göz önüne alarak yeni ayg rlar n al nmas için marfl motoruna basmakta gecikmedi. Genç ve yetenekli atç ve yetifltiricilerimizden kurulan komitenin gayretli çal flmalar ndan sonra öngörülen ayg rlar yerlerinde görüldü, pazarl klar yap ld, sa l k testlerinden geçirildi ve Türkiye ye ithal edilmelerine karar verildi. Geçti imiz günlerde ilk olarak Kingmambo nun 9 yafl ndaki o lu Okawango, yapt uçak yolculu undan sonra Atatürk Havaliman na inmifl oradan da zmit Afl m Merkezi ne gönderilmiflti Yeni bir ayg r katalo u haz rlamak üzere yola ç kan ekibimiz, yurt yetifltiricili ine pek çok güzellikler getirecek olan yeni ayg rlar m zdan Okawango yu güneflli bir Pazar sabah nda bu cennet padoklu harada gördü. 8 / TJK NIN SES

9 Harikulade bir fizi e sahip olan yeni misafirimiz, henüz karantinada oldu undan ah r n n önünde birkaç foto raf çekmek için izin alabildik. Sonuçta çekilen resimler bizleri öylesine etkilemiflti ki bu ayki dergimizin kapa n süslemesine karar verdik. Pek yak nda, sat n al nm fl olan di er ayg rlardan Divine Light n da gelifliyle TJK n n Sesi önümüzdeki say lar nda da kapak resmi s k nt s çekmeyecek gibi görünüyor. nflallah di er ayg r m z da kapak konusu olacak kadar bizlerde derin etkiler b rakacakt r Di er taraftan yar fl sahalar m za onlarca klas taylar vermifl olan Royal Abjar, Mountain Cat, King Bishop, Bin Ajwaad ve di erleri de zmit te bulunuyorlar. Onlar da birer birer ziyaret edip foto raflar n çekiyoruz. Hepsi p r l p r l, bak ml ve yeni bir mevsime haz r görünüyorlard Baz lar özel padoklar nda özgürcesine kofluyor, koflarken de eski yar fl günlerinin hasretini gideriyor gibiydiler. Yeni ayg rlar m z n bir bir gelecek olmalar nedeniyle haz rlad m z bu sayfalar m zda y l boyunca yavrular n n kazançlar na göre s ralanan ayg rlar m zdan ilk 15 ini sizlere rakamlarla sunuyoruz. fiubat ay n n ortas nda bafllayacak olan yeni s fat mevsimi öncesinde hem yeni ayg rlar m z hakk nda sizlere bilgiler verece iz, hem de haz rlamakta oldu umuz Ayg r 08 katalo uyla k sraklar n z için ayg r seçiminize kolayl klar getirece imizi umuyoruz UNACCOUNTED FOR 2007 AYGIR KAZANÇ L STES Ayg r Ülke En çok kazanan Koflan tay Kazanan Kazan lan Toplam kazanç ismi kodu yavrusu say s tay say s yar fl say s YTL ROYAL ABJAR USA Harputlu Gaggofl STRIKE THE GOLD USA Sab rl SEA HERO USA Big Trouble MOUNTAIN CAT USA Golden Sun SRI PEKAN USA Topor WEST BY WEST USA Sar Lira MARLIN USA Tiramisu BIN AJWAAD IRE Inspector RIVER SPECIAL USA Actionmax EAGLE EYED USA Angelo ALWAYS A CLASSIC CAN Moon Khan RED BISHOP USA Pan River COMMON GROUNDS GB Heart To Heart UNACCOUNTED FOR USA My Sea MUJTAHID USA Tony Montana ALWAYS A CLASSIC MOUNTAIN CAT TJK NIN SES / 9

10 Usta jokeylerimiz foto finiflte... Y l n Sampiyonu Kim yar fl sezonu birkaç gün içinde sona eriyor... Y lboyu 7 hipodromumuzda 475 yar fl gününde, 3325 koflu yap ld... Atlar m z ve jokeylerimiz büyük u rafl verdiler... Hep kazanmak u runa... Bütün jokeylerimizi, aprantilerimizi, sevgili atlar m z, onlar yetifltirenleri ve sahiplerini kutluyoruz... Bizlere çok heyecanl anlar yaflatt lar... Bindikleri atlar n en iyi flekilde yöneten, yar flç l k tarihimize onlar n isimlerini yazd ran herbiri ayr bir flampiyon olan jokeylerimiz içinden ilk olarak sundu umuz isim: Selim Kaya Selim Kaya y 2007 yar fl istatistikleriyle sizlere tan tmak istedik... Kendisini dergimize davet ettik, konufltuk, gülüfltük ve bu röportaj haz rlad k... zleyelim / TJK NIN SES

11 Genç ve baflar l jokeyimizden, hayat n ve duygular n anlatmas n istedik o da bize flunlar özetledi: fianl urfa, Göbekli Köyünde 1977 y l na do muflum. Küçüklü ümden beri atlarla hafl r neflir oldum. Bugün 30 yafl nday m hala da atlarla birlikte yafl yorum. Bu benim kaderim. Ancak atlara olan ilgim benim bilmedi im bir yetene imi ortaya ç kard. Atlarla uyum sa l yordum. Onlar n dilinden anl yordum. Bu canl larla bir yaflam paylaflt m ve onlarla yaflamak hayat m de ifltirdi. Ben ve kardefllerim ve birlikte kofltu umuz atlar bir bütün olduk. ki canl n n yeteneklerini birlefltirmesi ulafl lmaz ayaklar m z n alt na serebiliyor. Bu hayat tarz mdan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bugünkü baflar m n, iflte böyle bir birlikteli in sonucu oldu una inan yorum. Yeflil çimenlerin üzerinde uçarcas na giderken rüzgar n yüzümüze çarp fl, sizi izleyen binlerce insan n be enisini, tezerühat n duymak ve sonuçta kazanmak Takdirler Tebrikler Seremoniler Ve yeni yeni dostluklar flte benim hayat m böyle geçip gidiyor. Yurt d fl nda at bindi i yerleri soruyoruz, Dubai ve Macao yu anlat yor. Macao da baflar l oldu unu, çeflitli yar fllar kazand n ve pek çok at sahibi ile tan flt ndan bahsediyor. Bofl zamanlar olmad ndan flikayetle, kendisine zaman ay rmas gerekti inin bilincinde oldu unu ekliyor. Bodrum da bir villas oldu unu önümüzdeki yaz aylar nda kesinlikle bir müddet orada dinlenmek istedi ini belirtiyor. Bodrum un güzelli ine hayran kald n, ancak yurdumuzun her köflesinde böylesine güzel yerlerin bulundu unu ilave ediyor. Hele diyor Hakkari nin Çerçela Da n bir görseniz diyor. Bu güzelli i anlatmak mümkün de ildir diye de ekliyor. Her meflhur kifliye sorulan klasik sorulara Selim Kaya flu cevaplar veriyor sevdi im hipodrom, elegans ve her zaman bak ml p r l p r l Türkan fioray benim için kad n dünyas n n en güzeli. Pekiyi, Z b n nenin nesi dedi imizde ise En ince ve güzelleri flimdi Arabistan da bulunuyor. Evde dolaflt m zamanlar z b n gibisi yoktur. Araba merak na tekrar de iniyoruz, K rm z spor bir Mercedes im olmas n çok isterim diyor. Pek tabiidir ki hayat h z yapmakla geçen Selim Kaya n n k rm z bir spor Mercedes ile düzgün bir otoyolda rüzgarla yar flmas da bizlere do al gözüküyor y l boyunca flu ana kadar kazand 115 yar fl n 6 tanesinin G1 yar fl olmas onun bu y l içinde arkadafllar aras nda en çok G1 yar fl kazanma ayr cal na ulaflmas n sa l yor. Bize anlatt klar için kendisine teflekkür ediyor ve 2008 yar fl sezonu için de baflar lar diliyoruz Boy 1.68 Kilo 56.5 Renk K rm z ve koyu renkler Yemek Bal k - Güveç Meyva Kiraz Futbol tak m Fenerbahçe Yar flyeri Veliefendi Hipodromu Müzik türü Her tür yerli, yabanc müzik fiark Bir beyaz mendil fiark c brahim Tatl ses Kad n sanatç Türkan fioray Sporcu R dvan Dilmen/Sergen Yalç n Giyim Spor giysiler ve Z b n Otomobil Mercedes sport Biraz ayr nt vereyim isterseniz diyor ve ekliyor. K rm z y bayra m z n rengi oldu u için seviyorum... Bal k, kilo problemim oldu u için rahatça yiyebildi im fley Meyvalardan kiraz hiçbir fleye de iflmem Dünyan n neresine gitsem çeflidini yerim Mesela Macao da bile en güzel kirazlar aray p buldum Fenerbahçe tart fl lmaz sevgilimdir stanbul yar fl yeri en 115 B R NC L K 6GRUP1 12 GRUP2 14 GRUP3 TJK NIN SES / 11

12 Mahmudiye Mahalli yar fllar yap ld lçede iki hafta üzerinden düzenlenen yar fllar, Maliye Bakan Kemal Unak tan n da kat l m yla gerçekleflti ve renkli görüntülere sahne oldu... RÖPORTAJ VE FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C Renkli seyircileri ve heyecan verici yar fllar yla Mahmudiye de iflik günler yaflad. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci misafirleri tek tek karfl lad, yerel yöneticilerle görüfltü, tribünler dolup taflt. 12 / TJK NIN SES

13 Her y l geleneksel olarak düzenlenen Sonbahar Mahalli At Yar fllar 16 Kas m 2007 Cuma günü Eskiflehir in Mahmudiye ilçesinde gerçeklefltirildi. Genci, yafll s, kad n, erke i ile yar fllara büyük ilgi gösteren Mahmudiyeliler, Maliye Bakan Kemal Unak tan dan idman pisti istedi. Bakan da bu isteklerini yerine getirme sözü verdi. Maliye Bakan Kemal Unak tan, Eskiflehir Valisi Kadir Çal fl c, TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ç k ll, Eskiflehir AKP Milletvekili Nedim Öztürk, Belediye Baflkanlar, sivil toplum kurulufllar temsilcileri ile çok say da yar flseverin kat ld yar fllarda safkanlar k yas ya mücadele etti. Günün ilk mücadelesini oluflturan Sanayi Odas Kupas Koflusu nu 4 numaral Sensin kazand. Kazanan safkan n sahibi Remazan Kaya ya kupas n Maliye Bakan Kemal Unak tan verdi. Vali Kupas Koflunu ise 5 numaral safkan Tekkaya kazand. At n sahibine kupas n TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci verdi. Günün di er yar fllar ise flöyle sonuçland : Mahmudiye Kaymakaml k Koflusu: (2) Atilla Bey Ticaret Odas Kupas Koflusu: (5) Reflittumbul TJK Kupas Koflusu: (6) Mevlüthan Mahalli yar fllar n 2 ncisi 25 Kas m 2007 de yap ld. TJK Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Emre, Eskiflehir Garnizon Komutan vekili Kurmay Albay Tümay Özer, Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Yard mc s Ahmet lker, Mahmudiye Belediye Baflkan Sabri Avc l, Tar m l Müdürü Mevlüt Gümüfl ve çok say da yar flseverin kat ld yar fllar ilgiyle izlendi. Günün toplu sonuçlar flöyle: Anadolu Tar m flletmesi Kupas : ( 3) Sensin Garnizon Komutanl Kupas :(1) Ceyhun B.fiehir Belediye Baflkanl Kupas : (4) Tekkaya Mahmudiye Bld. Baflkanl Kupas : (7) Denizcan Tar m l Müdürlü ü Kupas : (5) Guattro. Hava flartlar n n elveriflli olmamas na karfl n Mahmudiyeli yar fl merakl lar alan bofl b rakmad. Maliye Bakan Kemal Unak tan efliyle günün program n inecelerken (en üstte). Baflkan m z, Tekkaya n n kazand koflu sonras kupas n Remazan Kaya ya takdim ediyor (ortada). TJK NIN SES / 13

14 Yeni atc lar ders bas nda stanbul ve Kocaeli Üniversiteler inden sonra, Kapadokya Yar flat Antrenörlü ü ve Osman Gazi Üniversitesi nin de derslere bafllamas yla sektörümüz, bilimsel olarak takviye ediliyor. Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu nun aç l fl n Maliye Bakan Kemal Unak tan ve efli, ayr ca DSP Eskiflehir Milletvekili Hüseyin Tayfun çli birlikte yapt lar (en üstte). Dersler uygulamal olarak yap lmakta ö rencilere her türlü bilgi ve deneyim kazand r lmaya özen gösterilmektedir. Yan sayfadaki foto raflarda st. Üni. Veterinerlik Fakültesi ö rencilerinin hipodromdaki çal flmalar ndan çeflitli anlar görülüyor. 14 / TJK NIN SES

15 Atç l k sektöründe üniversiteli atç lar giderek art yor. stanbul ve Kocaeli Üniversitesi nden sonra flimdi de Kapadokya MYO At Antrenörlü ü Bölümü ve Osman Gazi Üniversitesi Atç l k flletmecili i ve Nalbantl k Bölümü ile sektör hareketleniyor. At n do umundan sonra hayat boyunca performans n üst seviyeye çekmek için akademik e itimli personelin yetifltirildi i atç l n çeflitli bölümlerinde ö renciler atlar yak ndan inceleme f rsat buluyor. stanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Atç l k Meslek Yüksek Okulu ve Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksek Okulu ö rencileri E itim Ö retim y l uygulama dersleri Veliefendi Hipodromu nda bafllad. Her hafta Cuma günleri Veliefendi Hipodromu na gelen ö renciler çeflitli konularda e itim görerek e itmenlerden ayr nt l bilgiler al yorlar. Öte yandan Eskiflehir in Mahmudiye ilçesinde de yeni bir Atç l k Meslek Yüksek Okulu devreye girdi ve aç l fl Maliye Bakan Kemal Unak tan taraf ndan yap ld. Atç l k iflletmecili i ve nalbantl k bölümünden oluflan okulda 30 ö renci e itim görüyor. Modern derslikleriyle dikkat çeken okulun aç l fl n yapan Maliye Bakan Kemal Unak tan; Atlardan önce at e itecek insanlara ihtiyac m z var. Bu bilimsel olarak yap l rsa faydal olacak. Atç l k dünyada büyük bir sektör olmufl. Ekonomik getirileri de fazla. Türk milletinin gelir seviyesi artt kça at konusuna ilgisi daha da artacak. Bu ifller de buna ba l. Burada tay yetifltiriliyor. 150 tay var. Bu taylar kaça gidiyor diye sordum. 500 milyara kadar gidiyor dediler. yi yetifltirilirse bunlar daha iyi paraya sat labilir. E itim gören ö rencilerin atlarla bütünleflerek uzman olarak yetiflmesi laz m. Birtak m tesislere daha ihtiyaç var" dedi. Mahmudiye'nin atç l k konusunda bir cazibe merkezi haline gelece ini söyleyen Unak tan, Mahmudiye de yetiflen atlar n Türk yar flc l na büyük katk s oldu unu bildi ini ve daha da ileri bir yetifltiricli in gerçekleflmesini arzu etti ini söyledi. Di er taraftan bu y l e itime bafllayan Kapadokya Mahmudiye Yüksek Okulu, At Antrenörlü ü Bölümü nde de 20 ö renci e itim görüyor. Ö rencilere, atç l k ile ilgili her türlü temel bilgi, birinci kademe binicilik antrenörlük bilgileri ve at bak m konusunda uygulama seviyesinde gerekli beceriler kazand r lmas amaçlan yor. TJK NIN SES / 15

16 Karacabey & 16 / TJK NIN SES

17 Su... Bu iki kelime yanyana gelince dengesiz bir durum ortaya ç k yor... Birisi uzun bir kelime 9 harfli... Di eri k sac k 2 harfli... Ama bizce birbirlerine çok yak fl yorlar ve pek yak nda o k sac k kelime Suuuuu... O, upuzun çay rlar olan 5000 dekarl k Avrupa n n en büyük haralar n n bafl nda gelen Karacabey Haram za hayat verecek, can getirecek... fiampiyonlar üretecek... Su projesinin biran önce tamamlanmas n ve Hepimize hay rl olsun diyece imiz günü bekliyoruz... TJK NIN SES / 17

18 Karacabey Pansiyon Harada yap lan at yetifltiricili i faaliyetlerinin kalitesinin art r lmas nda, çözülmesi gereken en büyük sorun Su dur. Haram z toplam dekarl k bir yüz ölçüme sahiptir. Bu alan n yaklafl k dekarl k bölümü tamamen padoklanm fl merad r. Bu mera alan n n yar fl sahalar m z n namzet flampiyonlar n n en üst düzeyde yararlanabilece i biçimde korunmas ve sulanmas gerekmektedir. Haram z n meralar n n sulanmas için günlük yaklafl k ton su gerekmektedir. Ancak bu suyun hara imkanlar yla azami ton kadar karfl lanabilmektedir y l nda ülkemizde yaflanan neredeyse afet boyutlar ndaki kurakl k nedeniyle çevre sulama birliklerinden yeterince su al namayarak günlük en fazla ton su temin edilebilmifltir. Bu durumda zaten yeterli olmayan su %50 oran nda daha azal nca haram zda özellikle Temmuz ay ndan itibaren yeflil görüntü kaybolmaya bafllam flt r. Bu denli yaflanan kurakl n atlar n sa l n ve beslenmesini olumsuz etkilememesi için elden gelen tüm gayretler gösterilmifltir. Ancak bu Su sorununun kökünden çözülerek önümüzü daha ayd nl k görmemiz gerekmektedir. Hara arazisinde 1999 y l nda takriben metre derinlerden beslenen 14 adet su pompas kurulmufl ancak zaman içerisinde bu kuyular, yeteri miktarda su al namad ndan 2003 y l nda ifllerli ini kaybetmifltir. fiu an için gerekli hidrojeolojik etütler yap larak daha yüksek debili derin kuyular n aç lmas için yo un çal flma içerisindeyiz y l nda hara arazisinde 4 noktada hidrojeolojik etüt yap lm fl ve bunlardan DES-4 noktas nda Kas m ay içerisinde sondaj yap larak 98 metreye inilmifltir. Bu kuyuda, ilk ölçüm de erlerine göre 3,4lt/sn debili günlük toplam takriben 300 ton kapasiteli su bulunmufltur. Bulunan bu suyun haram z n günlük ihtiyac n karfl lamas mümkün de ildir. Ancak bu kuyu, ayr ca yap lan 3 ayr hidrojeolojik etütle suyun bulunaca haran n en güney ucundaki DES-5 noktas n n tespitine fl k tutmufltur. Bu noktada çok k sa bir zaman içerisinde takriben 168 metre derinli e kadar inerek lt/sn debili bir su bulmay bekliyoruz. Bu suyu buldu umuz taktirde çevresinde aç lacak 2 ayr kuyuyla birlikte toplamda en az günlük ton kapasiteli derin kuyularla su ihtiyac m z n en az 1/3 ünü temin etmeyi umuyoruz. Bu aflamada yap lan hidrojeolojik etütlerin ön gördü ü debiye sahip suyu ç kart p, haran n en kuzey ucunda da etütler yaparak arazimizin Hidrojeolojik Havza Haritas n oluflturaca z. Böylece haram z n yer alt ve yerüstü elde edebilece i azami su miktar tespit edilerek, haram zdaki de er verdi imiz safkanlar m z n daha iyi flartlarda yar fl sahalar m za intikalini sa lama imkan na kavuflaca z. F KRET YILDIRIM Karacabey Pansiyon Haras Yetifltiricilik / Veterinerlik Md. Yrd Y l nda do up haram zda yetiflen ve Grup yar fllar kazanan atlar: Ateflin K z Confidence For Me Gönülden Impetus My Sea Orhideya Salvatore (Marlin - Anakraliçe) (Sea Hero - Twist of Faith) (Red Bishop - Follow Me) (Red Bishop - Güldita) (Royal Abjar - Çikaskondikas) (Unaccounted For - Elodie) (Bin Ajwaad - Genyeri) (Bin Ajwaad - Mavi Sema) 2005 Y l nda do up haram zda yetiflen ve Grup yar fllar kazanan atlar: Actionmax (River Special - Harbinger) Berraksu (Sri Pekan - Özlemcan) Appiah (My Volga Boatman - remnaz) Classic Story (Alw. Classic - W.Side Story) skenderun (Common Grounds - Canofl) 18 / TJK NIN SES

19 Karacabey Haras n n Tarihçesi ve Pansiyon Haram z... Geçmifli antik dönemdeki Miletopolis flehrine kadar inen Karacabey ilçesi ad n, Osmanl döneminde Belgrat Savafl nda büyük kahramanl klar gösterip flehit olan Day Karacabey in an s na izafeten 1910 y l nda alm flt r. Karacabey Haras n n geçmifli ise bu topraklardaki Osmanl mparatorlu u nun varl yla bafllam flt r. Gazi Köse Mihal in k z Nilüfer Hatun un Sultan Orhan Gazi ile evlenmesi esnas nda çeyiz hediyesi olarak Osmanl mparatorlu u na verilen topraklar Karacabey Haras n n ilk nüvesi olmufltur. Daha sonra I. Murat Hüdavendigar zaman nda Gerdeme, Sultan Mahmut zaman nda Kayseri (Kayzer) ve Kabaa aç, Sultan Aziz devrinde Çörekli ve Harema l, Sultan II. Abdülhamit devrinde Gönü, Çeribafl, Melde, 1929 y l nda da Poyrazbahçe mevkilerinin kat l m yla bugünkü büyüklü üne ulaflm flt r y l na kadar Karacabey Haras ad yla an lan arazi bu y ldan sonra Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü ne ba l Karacabey Tar m flletmesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Karacabey Haras olarak an lan bu arazinin Osmanl mparatorlu u na geçiflinden bugüne kadar ana fonksiyonu hep at yetifltirmek olmufltur. Osmanl mparatorlu u nun ilk ak nc birli inin kuruldu u arazide ordunun binek at ihtiyac n karfl lamak için yetifltiricilik faaliyetleri o günden beri kesintisiz olarak devam etmektedir. Cumhuriyetin ilan ndan sonra Ulu Önder Atatürk ün talimat yla yurdumuzda bilimsel temellere dayanan at yetifltiricili i faaliyetlerinin en yo un gerçeklefltirildi i yer olan Karacabey Haras nda hala bu talimat n tam manas yla yerine getirildi ini gururla ifade edebiliriz den sonra Safkan ngiliz ve Safkan Arap at n n yan nda ülkemiz ihtiyaçlar na göre Haflinger, Nonius, Arap, ngiliz ve yerli at rklar n n de iflik oranlarda birlefltirmeleriyle yar mkan at yetifltiricili i de yap lan hara, 1981 y l ndan sonra sadece Safkan Arap ve cüzi miktarda Haflinger at yetifltiricili i olarak faaliyetine devam etmifltir. Dünyada en yayg n yar fl at olarak kabul edilen Safkan ngiliz at n n harada yetifltirmesine son verilmesiyle birçok dam zl k ayg r ve k srak elden ç kar lm flt r. Ancak 1999 y l nda Türkiye Jokey Kulübü Karacabey Tar m flletmesinin toplam dekarl k araziye sahip olan Kayseri mevkiini 20 y ll na kiralayarak Türk atç l na çok büyük bir ivme kazand ran Karacabey Pansiyon Haras n kurmufltur. Bu topraklar üzerinde dünyan n say l büyük at haralar ndan biri olan Karacabey Pansiyon Haras, birinci s n f ayg rlar yla dünya ile tam bir entegrasyon içinde, tarihi misyonuna yak flan, yurt içinde ve yurt d fl nda yetifltiricili imizin yüz ak olan Safkan ngiliz atlar n yetifltirmeye devam etmektedir. Dünyay bizimle keflfedin Yurt d fl ve Yurt içi Turlar Tatil organizasyonlar Toplant, konferans, Fuar organizasyonlar Kültür ve spor organizasyonlar Yurt içi ve Yurt d fl bilet ve otel rezervasyonlar Dünya çap nda alternatif turizm Araba, tekne, helikopter kiralama stanbul ve Bo az turlar ABC TUR ZM Tel: + 90 (212) / Fax: + 90 (212) / web: TJK NIN SES / 19

20 Kücük sampiyonlar m z Atatürk ün huzurunda Kursiyerlerimiz, jokey giysileriyle An tkabir ziyaretine renk katt lar Apranti E itim Merkezi ikinci s n f ö rencilerinin geçti imiz ay içinde 10 Kas m günü An tkabir e yapt klar gezi için E itmen Sevda Akp nar la görüfltük. Bize anlatt klar ; Ö rencilerimizi her türlü mesleki bilgilerle donat rken, içinde yaflad klar toplumu tan yan, sorunlar n düflünen ve çözümler üretebilen birer vatandafl olarak da yetifltirmeye çal flmaktay z. Ö rencilerimizde vatan sevgisini ve millet bilincini gelifltirmenin sorumluluklar m z aras nda oldu unu bilerek, önemli gün ve haftalarda okulumuz bünyesinde anma ve kutlamalar yapmaktay z. Bu y l ise, hem ikinci s n fa geçen aprantilerimizi ödüllendirmenin, hem de Atatürk ü An tkabir de anman n çok daha anlaml olaca n düflündük. Bu çerçevede bu y l 10 Kas m Atatürk ü anma gününde, Kültür dersleri ö retmenleri olarak ben ve Evren Koç un refakatinde, ö rencilerimizle beraber An tkabir e ziyaret gezisi düzenledik. An tkabir ziyaretinde Ankara Hipodrom Müdürü Cemil Akp nar da bizlere efllik etti. Gezimiz esnas nda kursiyerlerimiz unutamayacaklar 20 / TJK NIN SES

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Foto finifl. iki usta burun buruna TJK NIN SES

Foto finifl. iki usta burun buruna TJK NIN SES Foto finifl iki usta burun buruna 6SAYFADA TJK NIN SES Kas m 2007 AYABAKIfi Kas m 2007 lk enternasyonal yar fl m z yapt m z 1990 y l ndan bu yana 17 y l geçti. Asl nda yar fl ve yetifltiricili imiz 1980

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı