TJK NIN SES. Aral k Yeni Y l n z Kutlu Olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun"

Transkript

1 TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun

2 Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal yatak odas... 2 banyo... 60m salon m mutfak... Kiler... Teras... LPG depo... Kalorifer... Do al tafl dekor... Yar kapal 22x45 manej adet 4x4 box... Maneje bitiflik kafeterya... Çeflitli meyve a açlar... Sahibinden ytl

3 AYABAKIfi Ülkemizin cennet köflelerinden büyük bir k sm Ege ve Akdeniz k y lar boyunca uzan r Bunu hepimiz biliriz Yabanc lar ise yeni yeni ö reniyor. Yaz boyunca çeflitli memleketlerden öbek öbek insanlar buralara gelirler, yer içer, alt n kumlu sahillerimizde günefllenir, yöredeki tarihi yerleri, an tlar ziyaret eder ve k fl aylar nda ifllerinin bafl na dönerler. Bol para kazan p daha sonraki y llarda tekrar gelmenin hayalleriyle Sahillerimizde onlarca, yüzlerce lüks oteller, butik oteller, restoranlar, gece kulüpleri, al fl verifl saraylar, yeni moda kuyumcu showrooomlar bulunur. Turistler buralarda olanca paralar n harcarlar Turizm gelirlerimiz her y l katlanarak büyür Bu flekilde milyonlarca Euro yu, Dolar hazinemize göndeririz. Herkes Mutludur Evet, bu döngü onlarca y ld r böyle artarak devam etmektedir ve Antalya günümüzde art k bir dünya markas d r Ne alaka diyeceksiniz Ama camiam z n içinden bir alev, bir fl k görüntüsü birden hareketlenmemize neden oldu Antalya ya bir hipodrom yap lsayd Acaba bu turizm furyas ndan yar flç l m z kendine bir pay ç karabilir miydi?... Yoksa bu giriflim beyhude bir u rafl m olurdu?... Evet bu soru iflareti camiam z bir süredir düflündürmekteydi Birkaç gün öncesine dönelim. Antalya n n bir köflesinde rüzgarl ve ya murlu bir k fl gününde üflenmeden oraya giden bir gurup insan; biri Bakan, biri Baflkan, di erleri teknisyen olan bir gurup yaln z insan, belki de gelece in büyük bir projesine imzalar n atmak üzere orada araziyi incelemekteydiler. Antalya Hipodromu fikri yefleriyordu, topraktan yeflil bir fidan olarak ç kmaktayd Gelece e do ru flöyle bir düflünüyoruz. Kulaklar sa r eden bir u ultu, Antalya n n serin bir yaz akflam nda binlerce yabanc turist, heyecanla yar fl n rengarenk büyüsüne kap lm fl ç lg nca tezahürat yap yorlar. Hipodromun restoranlar dolu, bir fl k cennetinde insanlar oradan oraya koflufluyor, e leniyorlar Yemyeflil yar fl pisti Bir festival havas esiyor... Antalya bir turizm merkezi oldu u kadar bir yar flç l k merkezi haline gelmifl. Dünyan n pek çok ülkesinden Türkiyemizde koflabilmek için gelen atlar, büyük ikramiyeli yar fllara ifltirak ediyor. En önemli at sahipleri, en meflhur antrenör ve jokeyler, hem burada at yar fllar egolar n tatmin edecek ve daha sonra Antalya gecelerine kar flabilme mutlulu unu yaflayacaklar. Canland rmaya çal flt m z bu sahneler fluanda hepimize biraz hayal gibi görülebilir, ama Dubai Yar fl Festivali mitinglerini unutmamal y z Bu, sadece bir Antalya Hipodromu olay de il, topyekün yar flç l m z n kabuk de ifltirme olay n n bafllang c d r Bir fleyi daha unutmamal y z Büyük düflünmeyi Gelecek aya görüflmek üzere 8/9 SAYFADA Ayg r Yenileme Program Aral k /17 SAYFADA 4/5 SAYFADA Önümüzdeki On Y l... 6/7SAYFADA Bütçe kabul edildi Karacabey Hayat Buluyor... Suuuu... KAPAKTAK FOTOGRAF : YEN AYGIRIMIZ OKAWANGO / A.OLGAÇ TJK NIN SES Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na Yasin Kadri EK NC Genel Yay n Dan flman Semiral B LBAfiAR Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Erkut DEL ORMAN Foto raflar Orhan Arda OLGAÇ Kadir Ç V C Yönetim Yeri TJK Bas n ve letiflim Müdürlü ü Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel: (0212) / 293 Fax: (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n / Ayl k Bas m Kaptan Ofset Matbaac l k ve Ambalaj San. TJK NIN SES / 3

4 Önümüzdeki 10 Y l Türkiye Jokey Kulübü nün yeni hedefi on y ll k bir planlama ve bunun uygulamas ile 10 milyar $ l k bir ciroya ulaflabilmektir. Buraya kadar olan bir araçt r. Amaç ise topyekün bir kalk nma ile at ihraç eden bir ülke olabilmek ve modern tesisleriyle Türk Yar fl ve Yetifltiricili i ni yeniden kurmakt r. Son nokta ise sektörümüzün artan istihdam olanaklar yla yurdumuz ekonomisine bugünkünden çok daha fazla katk da bulunabilmektir. Geçen ay içinde stanbul Veliefendi Hipodromu nda yap lan toplant da 10 y ll k Master Plan projesi ve kaynaklar yla Bakan m z Mehmet Mehdi Eker e verilen bir brifing ile aç klanm fl ve bu kalk nma hamlesinin ilk ad m at lm flt r. Bu sayfalarda toplant dan notlar, Baflkan m zla yap lan bir söylefliyi bulacaks n z. Baflkan Yasin Kadri Ekinci diyor ki: Büyük düflünmek, büyük projelerin g das d r. Büyük düflününce, büyük sonuçlar almak ta do ald r. Ve biz sektörümüzün büyük baflar lara gebe oldu unu düflünüyoruz. Ve bunu gerçeklefltirece imize de inan yoruz. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci ile yapm fl oldu umuz söylefli boyunca verdi i bilgileri özetle sizlere aktar yoruz. Baflkan bilgilendirmesini 3 ana bafll kta topluyor. 1 Mevcut durumumuz. 2 Hedeflerimiz. 3 Sonuca nas l ulaflabiliriz. Mevcut Durum Kulübümüz 7 hipodrom, 4 afl m istasyonu, 3 pansiyon hara, 1 idman merkezi olmak üzere yaklafl k metrekare tafl nmaz üzerinde atç l m za hizmet vermektedir. Diyarbak r Hipodromu infla halindedir. Antalya Hipodromu için uygun arazi bulunmufl ve fizibilite çal flmalar devam etmektedir. Bu hizmetler verilirken kulübümüz bünyesinde ortalama personel bulundurmakta, yaklafl k kifliye do rudan ya da dolayl istihdam ve katma de er yaratmaktad r. Sadece 2007 y l nda kamuya aktard gelirler YTL yi bulmaktad r bayi ve 2 TV kanal arac l yla her gün ortalama kifli ile temas kurmakta, hipodromlar nda y lda ü aflk n kifliye sosyal e lence kayna oluflturulmakta, yaklafl k 350 özel 4 / TJK NIN SES

5 hara ve 1444 aktif at sahibi ile koflmakta olan yar fl at n n var olabilmesi için gerekli platform sa lanmaktad r. stanbul, zmir, Adana ve Bursa Hipodromlar ekonomik ömürlerini tamamlam fl, atç l a ve kamuoyuna verdi i hizmetlerde geri kalm fl, uluslararas hizmet standartlar n yakalayamaz seviyeye düflmüfl, bak m masraflar artm flt r. Öte yandan, zmir gece yar fllar program yla birlikte 2007 y l nda yapt m z pazarlama çal flmalar göstermifltir ki at yar flç l m z bu ihtiyaçlara ra men yap lan yat r mlarla kendisini k sa sürede amorti eden ve büyük h zla kara geçen sektörlerimizin bafl nda gelmektedir. Yasada yap lan de ifliklikler sonucu bir önceki y la oranla toplam sat fllarda %34 lük bir art fla ulafl lm flt r. Geçen y lki YTL lik kamu pay n yakalayabilmek için sat fllar m z n %42 oran nda artmas gerekmekteydi. Ekim 2007 ay ndaki art fl, Ekim 2006 ya oranla %40 olarak gerçekleflmifltir. 31 May s itibar yla bafllayan ve 6 Eylül den sonra 30 Ekim e kadar haftada 2 gece uygulanan zmir gece yar fllar son derece verimli sonuçlarla KDV dahil YTL ek sat fl yaratm flt r. Sadece bu art fl dikkate al nd nda y l sonu itibar ile bu gelirin YTL lik bölümü Özel Hesaba intikal edecektir. Zarar eden hipodromlar n karl l için toplam sat fla göre ikramiyelerin indirilmesi, yar fl adedinin art r lmas, genel giderlerde tasarruf, hipodromlar aras nda personel rotasyonu düflünülmektedir. Hedeflerimiz 2017 de $ sat fl geliri. hracat $. stihdam hedefi kifli. Hipodrom adedi: 9 ana, 14 uydu hipodrom (taslak). Tesislerimizin eskimelerinin yan s ra, gelinen noktalarda elde edilen baflar lar n devaml l n n sa lanmas ve gelifltirilmesi Sektörün önemli bir BAKAN DERG M Z NCEL YOR Tar m ve Köyiflleri Bakan m z Mehmet Mehdi Eker, hipodromumuza giriflinde Muhasip Üyemiz Ender Ayd ner taraf ndan karfl lanmaflt (solda yan sayfada). Uzun süren toplant s ras nda kendisine 10 y ll kapsayan plan sunulmufltu. Yukar daki foto rafta Bakan ve Baflkan toplant sonunda birlikte durum de erlendirmesi yap yor. ihraç kalemi olarak yeni girdiler ve istihdam yaratmas Halk m z n tesislerimizi at yar fllar haricinde de mesire, spor v.b. amaçlarla kullanabilmesi için halen verdi i hizmetlerin artt r lmas Daha çok safkana koflma imkan sa layarak sektörün büyütülmesi ve ülke sath na yay lmas Günde 2 ayr yerde koflu program yap larak gelirlerin artt r lmas hedeflenerek: Uzun vadeli 10 y ll k Yat r m Master Plan na ihtiyaç duyulmufltur. Yukar dan beri izah n yapt m z yat r mlar m z ne kadar k sa sürede gerçeklefltirirsek hedeflerimize ulaflmam zda ayn flekilde k sa sürede gerçekleflecektir. Kaynak temin edebildi imiz takdirde bu yat r mlar çok k sa bir zaman dilimi içinde gerçeklefltirmemiz baflar y daha kolay elde etmemizi sa layacakt r. Bu Yat r mlar Nas l Gerçeklefltirece iz? Vergi oranlar n n revize edilmesi (KDV oran n n %8 e ve fiov un %2 ye Son aylar içinde dergimizin de iflik bir görünüme kavuflmas Bakan m z n da dikkatinden kaçmam fl olacak ki sayfalar uzun uzun inceleyip memnuniyetini belirtmesi bizler için ayr bir gurur kayna olmufltur... Foto rafta arkadafl m z Bakan m za bilgi verirken... indirilerek, yar flsever pay n n artt r lmas 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kulüp hissesinin %26 seviyesinde korunmas, Yurt d fl ndan bahis kabulu konusunda yetki verilmesi, Oyun sisteminde yenilikler yap lmas ve yar flsever pay n n belli bir tabanda sabitlenerek oyunlar n kendi içinde a rl klar n n serbest belirlenmesi, At sat n alma ve sat fl (ayg r, k srak ve çekim) hususlar n n teflvik edilmesi, Müflterek ayg r sat n al nabilmesi, Yurt d fl nda yar fllara kat lman n teflvik edilmesi, ngiliz / Arap atlar dengesinin %75 / %25 oran nda kurulmas, Hipodromlarda koflan ngiliz / Arap atlar dengelerinin belirlenmesi, 3Yafll ngiliz Atlar için Triple Crown yapana ilave ikramiye verilmesi, Topkap Koflusu na yurt d fl ndan 2 yar fl ilave etmek suretiyle üçlü ayak tesis edilerek anlaflaca m z ülkelerle ortak ikramiye konulmas, Veteriner hekimlik hizmetlerinin uluslararas düzeye getirilmesi için yabanc meslek kurulufllar ile iflbirli i yap lmas, Ülkemizdeki Atç l k Meslek Yüksek Okullar na verilen deste in artt r lmas ve mezunlar na istihdamda öncelikl tan nmas. Sonuç Türk atç l n n, gelir ve istihdam art fl n n yan s ra uluslararas alanda söz sahibi olmas. Ülke ekonomimize ihracat kalemi olarak girdi sa lamas. Ulusal bir tan t m arac olarak hizmet verilmesi. Halk m za sosyal aç dan tesislerimizden daha yo un yararlanmas için gerekli oldu unu düflündü ümüz bu taslak program Tar m ve Köyiflleri Bakan m z a sunmufl bulunuyoruz. TJK NIN SES / 5

6 TJK n n 2008 y l bütçesi Ola an Genel Kurul da kabul edildi Toplant 2008 y l bütçe teklifinin yönetim kurulunca kongreye sunulmas yla bafllad, çeflitli konuflmalar ve bilgilendirmeler sonunda kabul edilerek Bakanl a bildirilmesine karar verildi. Türkiye Jokey Kulübü nün 2008 Y l Bütçesi ile ilgili Ola an Genel Kurul Toplant s 8 Aral k 2007 Cumartesi günü saat da Veliefendi Hipodromu, fieref Salonu nda yap ld. 73 üyenin kat l m yla yap lan Genel Kurul, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci taraf ndan aç ld Bütçe görüflmelerine Divan Baflkanl seçimi ve sayg duruflunun yap lmas ndan sonra baflland. Genel Kurulun Divan Baflkanl na TJK eski Baflkanlar ndan Ali Do an Ünlü seçilirken, Baflkan Yard mc l na Alaattin Çoban, Katip üyeliklerine de Orhan Sinano lu ile Cengizhan Gödek oybirli iyle getirildiler. Yönetim Kurulu önergesi ile gündemin 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri, Dernek Tüzü ünün 18 inci maddesi gere i, toplant sadece Bakanl a sunulacak bütçeye münhas r olmas sebebiyle, gündemden ç kar ld y l Bütçe Raporu Yönetmeli i, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ender Ayd ner taraf ndan okundu. Yönetmelik üzerinde söz alan üyelerin yapt klar konuflmalara Yönetim Kurulu Baflkan YAS N EK NC ENDER AYDINER ÖMER G RG N Yasin Kadri Ekinci taraf ndan cevaplar verildi. Konuflmalardan sonra oylamaya geçildi y l bütçe teklifinin sonunda yer alan ve yönetim kurulunca talep edilen yetkilerden; Bütçe gelir-gider fazlalar n teflkil eden bölüm içi kalemlerin aras nda münakale yap lmas, Sürekli ve geçici kadrolar n yetersiz kalmas halinde yeni kadro ihdas, Bütçe gelir fas llar nda art fl sa lanmas halinde bu tasarrufun kulüp menfaatine olacak ifller için sarf, Baz müesseseler ile vuku bulacak ifl münasebetlerimizde gerekti inde borçlanma yetkisi verilmesi, Bakanl m z Özel Hesab ndan talep edilen yat r m tutarlar ndan, Bakanl m z taraf ndan kabul görmeyen ancak, gerekli olan yat r mlar n mali durumumuzun elvermesi halinde, yar fl gelirlerinden karfl lanarak yap lmas hususunda yetki, Hesap plan na uygun olarak haz rlanan yeni y l bütçesine harcama yetkisi ve ayr ca, Gayrimenkul sat n al nmas için yetki verilmesi, hususlar ayr ayr oylanmak suretiyle ve oybirli iyle kabul edildi. Bütçe görüflmelerine TJK Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu Üyeleri ile TJK Genel Müdürü Sinan Kalpakç o lu ve baz daire müdürleri de kat ld lar. 6 / TJK NIN SES

7 TJK NIN SES / 7

8 Ayg r sto umuz yenilenme döneminde Okawango art k zmit Pansiyon Haram z da... Divine Light da geldi... S ra Brahms da... RÖPORTAJ : MEHMET B LBAfiAR FOTOGRAFLAR : ARDA OLGAÇ Yeni ayg rlar m zdan Okawango, Kocaeli Pansiyon Haras ndaki ah r n n önünde görülüyor (en üstte). Pek çok Grup kazanan yar fl at venmifl olan Red Bishop kuliste (!) s ras n bekliyor (üstteki foto raf) li y llar n bafl nda yap lan ve safkan ngiliz yetifltiricili imizde reform hareketi olarak nitelendirilen ayg r sto u yenileme çal flmalar günümüzde ikinci bir dalga ile su yüzüne ç km fl durumda. TJK n n bu y l seçilen yeni yönetimi, yerinde bir kararla say lar 3000 i geçen k srak sto unu göz önüne alarak yeni ayg rlar n al nmas için marfl motoruna basmakta gecikmedi. Genç ve yetenekli atç ve yetifltiricilerimizden kurulan komitenin gayretli çal flmalar ndan sonra öngörülen ayg rlar yerlerinde görüldü, pazarl klar yap ld, sa l k testlerinden geçirildi ve Türkiye ye ithal edilmelerine karar verildi. Geçti imiz günlerde ilk olarak Kingmambo nun 9 yafl ndaki o lu Okawango, yapt uçak yolculu undan sonra Atatürk Havaliman na inmifl oradan da zmit Afl m Merkezi ne gönderilmiflti Yeni bir ayg r katalo u haz rlamak üzere yola ç kan ekibimiz, yurt yetifltiricili ine pek çok güzellikler getirecek olan yeni ayg rlar m zdan Okawango yu güneflli bir Pazar sabah nda bu cennet padoklu harada gördü. 8 / TJK NIN SES

9 Harikulade bir fizi e sahip olan yeni misafirimiz, henüz karantinada oldu undan ah r n n önünde birkaç foto raf çekmek için izin alabildik. Sonuçta çekilen resimler bizleri öylesine etkilemiflti ki bu ayki dergimizin kapa n süslemesine karar verdik. Pek yak nda, sat n al nm fl olan di er ayg rlardan Divine Light n da gelifliyle TJK n n Sesi önümüzdeki say lar nda da kapak resmi s k nt s çekmeyecek gibi görünüyor. nflallah di er ayg r m z da kapak konusu olacak kadar bizlerde derin etkiler b rakacakt r Di er taraftan yar fl sahalar m za onlarca klas taylar vermifl olan Royal Abjar, Mountain Cat, King Bishop, Bin Ajwaad ve di erleri de zmit te bulunuyorlar. Onlar da birer birer ziyaret edip foto raflar n çekiyoruz. Hepsi p r l p r l, bak ml ve yeni bir mevsime haz r görünüyorlard Baz lar özel padoklar nda özgürcesine kofluyor, koflarken de eski yar fl günlerinin hasretini gideriyor gibiydiler. Yeni ayg rlar m z n bir bir gelecek olmalar nedeniyle haz rlad m z bu sayfalar m zda y l boyunca yavrular n n kazançlar na göre s ralanan ayg rlar m zdan ilk 15 ini sizlere rakamlarla sunuyoruz. fiubat ay n n ortas nda bafllayacak olan yeni s fat mevsimi öncesinde hem yeni ayg rlar m z hakk nda sizlere bilgiler verece iz, hem de haz rlamakta oldu umuz Ayg r 08 katalo uyla k sraklar n z için ayg r seçiminize kolayl klar getirece imizi umuyoruz UNACCOUNTED FOR 2007 AYGIR KAZANÇ L STES Ayg r Ülke En çok kazanan Koflan tay Kazanan Kazan lan Toplam kazanç ismi kodu yavrusu say s tay say s yar fl say s YTL ROYAL ABJAR USA Harputlu Gaggofl STRIKE THE GOLD USA Sab rl SEA HERO USA Big Trouble MOUNTAIN CAT USA Golden Sun SRI PEKAN USA Topor WEST BY WEST USA Sar Lira MARLIN USA Tiramisu BIN AJWAAD IRE Inspector RIVER SPECIAL USA Actionmax EAGLE EYED USA Angelo ALWAYS A CLASSIC CAN Moon Khan RED BISHOP USA Pan River COMMON GROUNDS GB Heart To Heart UNACCOUNTED FOR USA My Sea MUJTAHID USA Tony Montana ALWAYS A CLASSIC MOUNTAIN CAT TJK NIN SES / 9

10 Usta jokeylerimiz foto finiflte... Y l n Sampiyonu Kim yar fl sezonu birkaç gün içinde sona eriyor... Y lboyu 7 hipodromumuzda 475 yar fl gününde, 3325 koflu yap ld... Atlar m z ve jokeylerimiz büyük u rafl verdiler... Hep kazanmak u runa... Bütün jokeylerimizi, aprantilerimizi, sevgili atlar m z, onlar yetifltirenleri ve sahiplerini kutluyoruz... Bizlere çok heyecanl anlar yaflatt lar... Bindikleri atlar n en iyi flekilde yöneten, yar flç l k tarihimize onlar n isimlerini yazd ran herbiri ayr bir flampiyon olan jokeylerimiz içinden ilk olarak sundu umuz isim: Selim Kaya Selim Kaya y 2007 yar fl istatistikleriyle sizlere tan tmak istedik... Kendisini dergimize davet ettik, konufltuk, gülüfltük ve bu röportaj haz rlad k... zleyelim / TJK NIN SES

11 Genç ve baflar l jokeyimizden, hayat n ve duygular n anlatmas n istedik o da bize flunlar özetledi: fianl urfa, Göbekli Köyünde 1977 y l na do muflum. Küçüklü ümden beri atlarla hafl r neflir oldum. Bugün 30 yafl nday m hala da atlarla birlikte yafl yorum. Bu benim kaderim. Ancak atlara olan ilgim benim bilmedi im bir yetene imi ortaya ç kard. Atlarla uyum sa l yordum. Onlar n dilinden anl yordum. Bu canl larla bir yaflam paylaflt m ve onlarla yaflamak hayat m de ifltirdi. Ben ve kardefllerim ve birlikte kofltu umuz atlar bir bütün olduk. ki canl n n yeteneklerini birlefltirmesi ulafl lmaz ayaklar m z n alt na serebiliyor. Bu hayat tarz mdan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bugünkü baflar m n, iflte böyle bir birlikteli in sonucu oldu una inan yorum. Yeflil çimenlerin üzerinde uçarcas na giderken rüzgar n yüzümüze çarp fl, sizi izleyen binlerce insan n be enisini, tezerühat n duymak ve sonuçta kazanmak Takdirler Tebrikler Seremoniler Ve yeni yeni dostluklar flte benim hayat m böyle geçip gidiyor. Yurt d fl nda at bindi i yerleri soruyoruz, Dubai ve Macao yu anlat yor. Macao da baflar l oldu unu, çeflitli yar fllar kazand n ve pek çok at sahibi ile tan flt ndan bahsediyor. Bofl zamanlar olmad ndan flikayetle, kendisine zaman ay rmas gerekti inin bilincinde oldu unu ekliyor. Bodrum da bir villas oldu unu önümüzdeki yaz aylar nda kesinlikle bir müddet orada dinlenmek istedi ini belirtiyor. Bodrum un güzelli ine hayran kald n, ancak yurdumuzun her köflesinde böylesine güzel yerlerin bulundu unu ilave ediyor. Hele diyor Hakkari nin Çerçela Da n bir görseniz diyor. Bu güzelli i anlatmak mümkün de ildir diye de ekliyor. Her meflhur kifliye sorulan klasik sorulara Selim Kaya flu cevaplar veriyor sevdi im hipodrom, elegans ve her zaman bak ml p r l p r l Türkan fioray benim için kad n dünyas n n en güzeli. Pekiyi, Z b n nenin nesi dedi imizde ise En ince ve güzelleri flimdi Arabistan da bulunuyor. Evde dolaflt m zamanlar z b n gibisi yoktur. Araba merak na tekrar de iniyoruz, K rm z spor bir Mercedes im olmas n çok isterim diyor. Pek tabiidir ki hayat h z yapmakla geçen Selim Kaya n n k rm z bir spor Mercedes ile düzgün bir otoyolda rüzgarla yar flmas da bizlere do al gözüküyor y l boyunca flu ana kadar kazand 115 yar fl n 6 tanesinin G1 yar fl olmas onun bu y l içinde arkadafllar aras nda en çok G1 yar fl kazanma ayr cal na ulaflmas n sa l yor. Bize anlatt klar için kendisine teflekkür ediyor ve 2008 yar fl sezonu için de baflar lar diliyoruz Boy 1.68 Kilo 56.5 Renk K rm z ve koyu renkler Yemek Bal k - Güveç Meyva Kiraz Futbol tak m Fenerbahçe Yar flyeri Veliefendi Hipodromu Müzik türü Her tür yerli, yabanc müzik fiark Bir beyaz mendil fiark c brahim Tatl ses Kad n sanatç Türkan fioray Sporcu R dvan Dilmen/Sergen Yalç n Giyim Spor giysiler ve Z b n Otomobil Mercedes sport Biraz ayr nt vereyim isterseniz diyor ve ekliyor. K rm z y bayra m z n rengi oldu u için seviyorum... Bal k, kilo problemim oldu u için rahatça yiyebildi im fley Meyvalardan kiraz hiçbir fleye de iflmem Dünyan n neresine gitsem çeflidini yerim Mesela Macao da bile en güzel kirazlar aray p buldum Fenerbahçe tart fl lmaz sevgilimdir stanbul yar fl yeri en 115 B R NC L K 6GRUP1 12 GRUP2 14 GRUP3 TJK NIN SES / 11

12 Mahmudiye Mahalli yar fllar yap ld lçede iki hafta üzerinden düzenlenen yar fllar, Maliye Bakan Kemal Unak tan n da kat l m yla gerçekleflti ve renkli görüntülere sahne oldu... RÖPORTAJ VE FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C Renkli seyircileri ve heyecan verici yar fllar yla Mahmudiye de iflik günler yaflad. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci misafirleri tek tek karfl lad, yerel yöneticilerle görüfltü, tribünler dolup taflt. 12 / TJK NIN SES

13 Her y l geleneksel olarak düzenlenen Sonbahar Mahalli At Yar fllar 16 Kas m 2007 Cuma günü Eskiflehir in Mahmudiye ilçesinde gerçeklefltirildi. Genci, yafll s, kad n, erke i ile yar fllara büyük ilgi gösteren Mahmudiyeliler, Maliye Bakan Kemal Unak tan dan idman pisti istedi. Bakan da bu isteklerini yerine getirme sözü verdi. Maliye Bakan Kemal Unak tan, Eskiflehir Valisi Kadir Çal fl c, TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ç k ll, Eskiflehir AKP Milletvekili Nedim Öztürk, Belediye Baflkanlar, sivil toplum kurulufllar temsilcileri ile çok say da yar flseverin kat ld yar fllarda safkanlar k yas ya mücadele etti. Günün ilk mücadelesini oluflturan Sanayi Odas Kupas Koflusu nu 4 numaral Sensin kazand. Kazanan safkan n sahibi Remazan Kaya ya kupas n Maliye Bakan Kemal Unak tan verdi. Vali Kupas Koflunu ise 5 numaral safkan Tekkaya kazand. At n sahibine kupas n TJK Baflkan Yasin Kadri Ekinci verdi. Günün di er yar fllar ise flöyle sonuçland : Mahmudiye Kaymakaml k Koflusu: (2) Atilla Bey Ticaret Odas Kupas Koflusu: (5) Reflittumbul TJK Kupas Koflusu: (6) Mevlüthan Mahalli yar fllar n 2 ncisi 25 Kas m 2007 de yap ld. TJK Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Emre, Eskiflehir Garnizon Komutan vekili Kurmay Albay Tümay Özer, Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Yard mc s Ahmet lker, Mahmudiye Belediye Baflkan Sabri Avc l, Tar m l Müdürü Mevlüt Gümüfl ve çok say da yar flseverin kat ld yar fllar ilgiyle izlendi. Günün toplu sonuçlar flöyle: Anadolu Tar m flletmesi Kupas : ( 3) Sensin Garnizon Komutanl Kupas :(1) Ceyhun B.fiehir Belediye Baflkanl Kupas : (4) Tekkaya Mahmudiye Bld. Baflkanl Kupas : (7) Denizcan Tar m l Müdürlü ü Kupas : (5) Guattro. Hava flartlar n n elveriflli olmamas na karfl n Mahmudiyeli yar fl merakl lar alan bofl b rakmad. Maliye Bakan Kemal Unak tan efliyle günün program n inecelerken (en üstte). Baflkan m z, Tekkaya n n kazand koflu sonras kupas n Remazan Kaya ya takdim ediyor (ortada). TJK NIN SES / 13

14 Yeni atc lar ders bas nda stanbul ve Kocaeli Üniversiteler inden sonra, Kapadokya Yar flat Antrenörlü ü ve Osman Gazi Üniversitesi nin de derslere bafllamas yla sektörümüz, bilimsel olarak takviye ediliyor. Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu nun aç l fl n Maliye Bakan Kemal Unak tan ve efli, ayr ca DSP Eskiflehir Milletvekili Hüseyin Tayfun çli birlikte yapt lar (en üstte). Dersler uygulamal olarak yap lmakta ö rencilere her türlü bilgi ve deneyim kazand r lmaya özen gösterilmektedir. Yan sayfadaki foto raflarda st. Üni. Veterinerlik Fakültesi ö rencilerinin hipodromdaki çal flmalar ndan çeflitli anlar görülüyor. 14 / TJK NIN SES

15 Atç l k sektöründe üniversiteli atç lar giderek art yor. stanbul ve Kocaeli Üniversitesi nden sonra flimdi de Kapadokya MYO At Antrenörlü ü Bölümü ve Osman Gazi Üniversitesi Atç l k flletmecili i ve Nalbantl k Bölümü ile sektör hareketleniyor. At n do umundan sonra hayat boyunca performans n üst seviyeye çekmek için akademik e itimli personelin yetifltirildi i atç l n çeflitli bölümlerinde ö renciler atlar yak ndan inceleme f rsat buluyor. stanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Atç l k Meslek Yüksek Okulu ve Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksek Okulu ö rencileri E itim Ö retim y l uygulama dersleri Veliefendi Hipodromu nda bafllad. Her hafta Cuma günleri Veliefendi Hipodromu na gelen ö renciler çeflitli konularda e itim görerek e itmenlerden ayr nt l bilgiler al yorlar. Öte yandan Eskiflehir in Mahmudiye ilçesinde de yeni bir Atç l k Meslek Yüksek Okulu devreye girdi ve aç l fl Maliye Bakan Kemal Unak tan taraf ndan yap ld. Atç l k iflletmecili i ve nalbantl k bölümünden oluflan okulda 30 ö renci e itim görüyor. Modern derslikleriyle dikkat çeken okulun aç l fl n yapan Maliye Bakan Kemal Unak tan; Atlardan önce at e itecek insanlara ihtiyac m z var. Bu bilimsel olarak yap l rsa faydal olacak. Atç l k dünyada büyük bir sektör olmufl. Ekonomik getirileri de fazla. Türk milletinin gelir seviyesi artt kça at konusuna ilgisi daha da artacak. Bu ifller de buna ba l. Burada tay yetifltiriliyor. 150 tay var. Bu taylar kaça gidiyor diye sordum. 500 milyara kadar gidiyor dediler. yi yetifltirilirse bunlar daha iyi paraya sat labilir. E itim gören ö rencilerin atlarla bütünleflerek uzman olarak yetiflmesi laz m. Birtak m tesislere daha ihtiyaç var" dedi. Mahmudiye'nin atç l k konusunda bir cazibe merkezi haline gelece ini söyleyen Unak tan, Mahmudiye de yetiflen atlar n Türk yar flc l na büyük katk s oldu unu bildi ini ve daha da ileri bir yetifltiricli in gerçekleflmesini arzu etti ini söyledi. Di er taraftan bu y l e itime bafllayan Kapadokya Mahmudiye Yüksek Okulu, At Antrenörlü ü Bölümü nde de 20 ö renci e itim görüyor. Ö rencilere, atç l k ile ilgili her türlü temel bilgi, birinci kademe binicilik antrenörlük bilgileri ve at bak m konusunda uygulama seviyesinde gerekli beceriler kazand r lmas amaçlan yor. TJK NIN SES / 15

16 Karacabey & 16 / TJK NIN SES

17 Su... Bu iki kelime yanyana gelince dengesiz bir durum ortaya ç k yor... Birisi uzun bir kelime 9 harfli... Di eri k sac k 2 harfli... Ama bizce birbirlerine çok yak fl yorlar ve pek yak nda o k sac k kelime Suuuuu... O, upuzun çay rlar olan 5000 dekarl k Avrupa n n en büyük haralar n n bafl nda gelen Karacabey Haram za hayat verecek, can getirecek... fiampiyonlar üretecek... Su projesinin biran önce tamamlanmas n ve Hepimize hay rl olsun diyece imiz günü bekliyoruz... TJK NIN SES / 17

18 Karacabey Pansiyon Harada yap lan at yetifltiricili i faaliyetlerinin kalitesinin art r lmas nda, çözülmesi gereken en büyük sorun Su dur. Haram z toplam dekarl k bir yüz ölçüme sahiptir. Bu alan n yaklafl k dekarl k bölümü tamamen padoklanm fl merad r. Bu mera alan n n yar fl sahalar m z n namzet flampiyonlar n n en üst düzeyde yararlanabilece i biçimde korunmas ve sulanmas gerekmektedir. Haram z n meralar n n sulanmas için günlük yaklafl k ton su gerekmektedir. Ancak bu suyun hara imkanlar yla azami ton kadar karfl lanabilmektedir y l nda ülkemizde yaflanan neredeyse afet boyutlar ndaki kurakl k nedeniyle çevre sulama birliklerinden yeterince su al namayarak günlük en fazla ton su temin edilebilmifltir. Bu durumda zaten yeterli olmayan su %50 oran nda daha azal nca haram zda özellikle Temmuz ay ndan itibaren yeflil görüntü kaybolmaya bafllam flt r. Bu denli yaflanan kurakl n atlar n sa l n ve beslenmesini olumsuz etkilememesi için elden gelen tüm gayretler gösterilmifltir. Ancak bu Su sorununun kökünden çözülerek önümüzü daha ayd nl k görmemiz gerekmektedir. Hara arazisinde 1999 y l nda takriben metre derinlerden beslenen 14 adet su pompas kurulmufl ancak zaman içerisinde bu kuyular, yeteri miktarda su al namad ndan 2003 y l nda ifllerli ini kaybetmifltir. fiu an için gerekli hidrojeolojik etütler yap larak daha yüksek debili derin kuyular n aç lmas için yo un çal flma içerisindeyiz y l nda hara arazisinde 4 noktada hidrojeolojik etüt yap lm fl ve bunlardan DES-4 noktas nda Kas m ay içerisinde sondaj yap larak 98 metreye inilmifltir. Bu kuyuda, ilk ölçüm de erlerine göre 3,4lt/sn debili günlük toplam takriben 300 ton kapasiteli su bulunmufltur. Bulunan bu suyun haram z n günlük ihtiyac n karfl lamas mümkün de ildir. Ancak bu kuyu, ayr ca yap lan 3 ayr hidrojeolojik etütle suyun bulunaca haran n en güney ucundaki DES-5 noktas n n tespitine fl k tutmufltur. Bu noktada çok k sa bir zaman içerisinde takriben 168 metre derinli e kadar inerek lt/sn debili bir su bulmay bekliyoruz. Bu suyu buldu umuz taktirde çevresinde aç lacak 2 ayr kuyuyla birlikte toplamda en az günlük ton kapasiteli derin kuyularla su ihtiyac m z n en az 1/3 ünü temin etmeyi umuyoruz. Bu aflamada yap lan hidrojeolojik etütlerin ön gördü ü debiye sahip suyu ç kart p, haran n en kuzey ucunda da etütler yaparak arazimizin Hidrojeolojik Havza Haritas n oluflturaca z. Böylece haram z n yer alt ve yerüstü elde edebilece i azami su miktar tespit edilerek, haram zdaki de er verdi imiz safkanlar m z n daha iyi flartlarda yar fl sahalar m za intikalini sa lama imkan na kavuflaca z. F KRET YILDIRIM Karacabey Pansiyon Haras Yetifltiricilik / Veterinerlik Md. Yrd Y l nda do up haram zda yetiflen ve Grup yar fllar kazanan atlar: Ateflin K z Confidence For Me Gönülden Impetus My Sea Orhideya Salvatore (Marlin - Anakraliçe) (Sea Hero - Twist of Faith) (Red Bishop - Follow Me) (Red Bishop - Güldita) (Royal Abjar - Çikaskondikas) (Unaccounted For - Elodie) (Bin Ajwaad - Genyeri) (Bin Ajwaad - Mavi Sema) 2005 Y l nda do up haram zda yetiflen ve Grup yar fllar kazanan atlar: Actionmax (River Special - Harbinger) Berraksu (Sri Pekan - Özlemcan) Appiah (My Volga Boatman - remnaz) Classic Story (Alw. Classic - W.Side Story) skenderun (Common Grounds - Canofl) 18 / TJK NIN SES

19 Karacabey Haras n n Tarihçesi ve Pansiyon Haram z... Geçmifli antik dönemdeki Miletopolis flehrine kadar inen Karacabey ilçesi ad n, Osmanl döneminde Belgrat Savafl nda büyük kahramanl klar gösterip flehit olan Day Karacabey in an s na izafeten 1910 y l nda alm flt r. Karacabey Haras n n geçmifli ise bu topraklardaki Osmanl mparatorlu u nun varl yla bafllam flt r. Gazi Köse Mihal in k z Nilüfer Hatun un Sultan Orhan Gazi ile evlenmesi esnas nda çeyiz hediyesi olarak Osmanl mparatorlu u na verilen topraklar Karacabey Haras n n ilk nüvesi olmufltur. Daha sonra I. Murat Hüdavendigar zaman nda Gerdeme, Sultan Mahmut zaman nda Kayseri (Kayzer) ve Kabaa aç, Sultan Aziz devrinde Çörekli ve Harema l, Sultan II. Abdülhamit devrinde Gönü, Çeribafl, Melde, 1929 y l nda da Poyrazbahçe mevkilerinin kat l m yla bugünkü büyüklü üne ulaflm flt r y l na kadar Karacabey Haras ad yla an lan arazi bu y ldan sonra Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü ne ba l Karacabey Tar m flletmesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Karacabey Haras olarak an lan bu arazinin Osmanl mparatorlu u na geçiflinden bugüne kadar ana fonksiyonu hep at yetifltirmek olmufltur. Osmanl mparatorlu u nun ilk ak nc birli inin kuruldu u arazide ordunun binek at ihtiyac n karfl lamak için yetifltiricilik faaliyetleri o günden beri kesintisiz olarak devam etmektedir. Cumhuriyetin ilan ndan sonra Ulu Önder Atatürk ün talimat yla yurdumuzda bilimsel temellere dayanan at yetifltiricili i faaliyetlerinin en yo un gerçeklefltirildi i yer olan Karacabey Haras nda hala bu talimat n tam manas yla yerine getirildi ini gururla ifade edebiliriz den sonra Safkan ngiliz ve Safkan Arap at n n yan nda ülkemiz ihtiyaçlar na göre Haflinger, Nonius, Arap, ngiliz ve yerli at rklar n n de iflik oranlarda birlefltirmeleriyle yar mkan at yetifltiricili i de yap lan hara, 1981 y l ndan sonra sadece Safkan Arap ve cüzi miktarda Haflinger at yetifltiricili i olarak faaliyetine devam etmifltir. Dünyada en yayg n yar fl at olarak kabul edilen Safkan ngiliz at n n harada yetifltirmesine son verilmesiyle birçok dam zl k ayg r ve k srak elden ç kar lm flt r. Ancak 1999 y l nda Türkiye Jokey Kulübü Karacabey Tar m flletmesinin toplam dekarl k araziye sahip olan Kayseri mevkiini 20 y ll na kiralayarak Türk atç l na çok büyük bir ivme kazand ran Karacabey Pansiyon Haras n kurmufltur. Bu topraklar üzerinde dünyan n say l büyük at haralar ndan biri olan Karacabey Pansiyon Haras, birinci s n f ayg rlar yla dünya ile tam bir entegrasyon içinde, tarihi misyonuna yak flan, yurt içinde ve yurt d fl nda yetifltiricili imizin yüz ak olan Safkan ngiliz atlar n yetifltirmeye devam etmektedir. Dünyay bizimle keflfedin Yurt d fl ve Yurt içi Turlar Tatil organizasyonlar Toplant, konferans, Fuar organizasyonlar Kültür ve spor organizasyonlar Yurt içi ve Yurt d fl bilet ve otel rezervasyonlar Dünya çap nda alternatif turizm Araba, tekne, helikopter kiralama stanbul ve Bo az turlar ABC TUR ZM Tel: + 90 (212) / Fax: + 90 (212) / web: TJK NIN SES / 19

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Yönetmeli e uyumda ek süre

Yönetmeli e uyumda ek süre UD-1 19/12/2009 18:01 Page 1 sayfa 1 Trafik sigortas teminatlar artt ttbbb 1 Mart 2010 den itibaren kifli bafl na 175 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 5 milyon 425 bin TL. teminat var 1 Ocak

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı