VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: VAH BAÞKAN VAH Ergin DOÐRU Baþýboþ köpekler koruma altýnda Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2005 yýlýnda hizmete kazandýrýlan Köpek Barýnaðý'nda 70'ten fazla baþýboþ yavru ve yetiþkin köpek barýndýrýlýyor. N e v þ e h i r Belediyesi ekipleri tarafýndan kentin farklý merkezlerinden toplanarak 2000 Evler Mahallesi'nin Karayazý mevkiinde 2005 yýlýnda hizmete giren Köpek Barýnaðý'na getirilen köpeklerin bakýmlarý ise, Nevþehir Belediyesi tarafýndan görevlendirilen bir personel tarafýndan yapýlýyor. CHP'li Güler topraða verildi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Ýl Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Güler, doðum yeri olan Nevþehir'in Avanos ilçesinde topraða verildi. 3 DE Bir 16 aðustos daha geçti, geçti ama silinmeyecek izler býrakarak geçti, umarým 2009 da yapýlacak töreni organize edecekler 16 aðustos 2008 den ders alýrlar yada 16 aðustos törenlerini artýk cumhurbaþkanlýðý protokol müdürü ile yaparlar Hacýbektaþ halký mart 2009 da hakemlik yaparak ya AKP li milli görüþcülere teslim bayraðý çeken zihniyete yada düþünen, tartýþan, tüm Alevileri kucaklayan sorunlara ortak çözüm arayan ve çözüm üreten düþünceye yeþil ýþýk yakacak. Bu ne mantýktýr ki Alevilerden bu kadar korkan cumhurbaþkaný Hacýbektaþ a geliyor ama ne geliþ, türbe karþýsýndaki tüm dükkanlar ve sevgi yolu 5-6 saat boyunca kapatýlýyor esnaf kendi dükkanýna sokulmuyor dükkanda olanlar isim yazdýrarak içeri kapatýlýyor tam bir Ahmedi Nejat uygulamasý. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý 3 DE Sayýn Cumhurbaþkaným, Sayýn Kültür ve Turizm Bakaným, Sayýn Valim, Sayýn Milletvekillerim, Sayýn Konuk Bakanlarým, Konuk Valilerim, Sayýn Parti Baþkanlarým ve Yöneticileri, Sayýn Belediye Baþkanlarým, Sayýn Arnavutluk Bektaþileri temsilcisi Baba Mondi, Sayýn Bulgaristan Burgaz Bektaþileri, Sayýn Dernek, Vakýf Baþkanlarým, yurdun dört tarafýndan gelen deðerli konuklar, sevgili Hacýbektaþlýlar; Ýlim ve kültürün merkezine hoþ geldiniz. Bugün Alevi-Bektaþi düþüncesinin ve inancýnýn önderi Hacý Bektaþ Veli yi anarken onun yücelttiði sevgi ve hoþgörü anlayýþý, geliþmiþ bireyden geliþmiþ topluma ulaþmanýn yol ve yöntemlerini ortaya koyduðu yýllardan günümüze 700 yýl geçmesine karþýn, öðretileri canlý, taze ve 7 DE anlamlý olarak önemini korumaktadýr. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocaðýmýzda, Bülbüller þevke gelir gül açar baðýmýzda, Hýrslar, kinler yok olur aþkla meydanýmýzda, Aslanlarla ceylanlar dosttur kucaðýmýzda. Diyen Hacý Bektaþ Veli kiþisel ve toplumsal olarak bu olgunluða ulaþarak, hiçbir kiþi yada din, dil, ýrk, kadýn erkek ayrýmý yapmadan insaný önemsemeyi, onlara zarar vermemeyi, çalýþýp, kazanýp hakça paylaþmayý, sömürmemeyi, sömürülmemeyi, emeðe saygýyý, laik ve demokratik yaþamý öðretiyordu. Öðretileri evrensel doðrular, güzellik, dostluk ve barýþýn oluþmasýnda öncü olmuþtur. 8 DE Kurbanlýk Satýþlarýnda Üreticinin Yüzü Güldü! Aðustos þenliklerinde Hacýbektaþ taki kurbanlýk satýþlarýna ziyaretçiler tarafýndan yoðun ilgi vardý döneminde Hacýbektaþ kurban ve adaklýk satýþ yerinin yýllýk YTL. Civarýnda gelir saðladýðýný söyleyen belediye baþkaný Pakoðlu 6 DA Çatý partisi ve Alevi örgütleri Bülent Habora Ulema mý Bilir, Diyanet Ýþleri mi? Hasan Harmancý 2 DE 2 DE Alevi kadýnýnýn Cem mücadelesi zorunludur Asýl Ben Protesto Ediyorum 4 DE Eski Adalet Bakaný Seyfi Oktay, Hacý Bektaþi Veli anma töreninde protestolarýn kendi konuþmasý sýrasýnda baþlamasýnýn sadece bir tesadüf olduðunu söyledi ve Asýl maðdur olan benim. Cumhurbaþkanlýðý personeli sözümü kesti. Asýl ben protesto ediyorum dedi. Oktay, konuþmasýný protestolar yüzünden deðil, Cumhurbaþkanlýðý personelinin engellemesi yüzünden kestiðini belirtti. Oktay, konuþurken þenlik alanýna giren bir grup, Sivas ýn hesabý sorulacak, Sivas ý unutturmayacaðýz sloganlarý atarak protestolarý baþlatmýþtý. Oktay, Sivas ta 2 Temmuz 1993 de 33 aydýnýn katledildiði dönemde Adalet Bakanýydý. Oktay, asýl sorunun kendisine 20 dakika olarak tanýnan konuþma süresinin Cumhurbaþkanlýðý personeli tarafýndan 5 dakika sonra kesilmesinde görüyor. 8 DE

2 2 19 Aðustos 2008 Salý Ergin DOÐRU Çatý partisi ve Alevi örgütleri Türkiye de siyasi kriz giderek keskinleþiyor ve derinleþiyor. Toplum iki kutup arasýna sýkýþtýrýlýyor. Bir yanda seçimler ile çoðunluk saðlayan siyasal Ýslam var. Öte tarafta ise kendilerini devletin gerçek sahibi olarak gören yargý, üniversite, bürokrasi ve Kemalist-militarist anlayýþ. Türkiye siyaseti bu iki gücün günlük hamleleri ile belirleniyor ve giderek gerginleþiyor. AKP nin baþlangýçtaki liberal muhafazakar, demokratik ve özgürlükçü anlayýþ iddiasýnýn sadece kendi çýkarlarý ile sýnýrlý olduðu çok geçmeden anlaþýldý. Türkiye nin temel sorunlarý olan Kürtlerin, emekçilerin sorununu çözmek, demokrasinin geliþimini saðlamak gibi derdinin olmadýðýný gördük. Özgürlükler sorununu ise sadece türban, imam hatipler ve kendini destekleyen sermayenin çýkarlarýndan ibaret olarak algýladýðý anlaþýldý. AKP nin Alevilerin sorunlarý konusunda açýlým yapacaðý, çözüm üreteceði yalaný da çok geçmeden açýða çýktý. Tüm açýlýmýn düzenlenen iftar yemeðinden ibaret olduðu anlaþýldý. Öyle ki yemeði organize eden Çamuroðlu dahi umudu kesip danýþmanlýktan istifa etmiþtir. Yine bu iktidar döneminde Kürt sorununun çözümsüzlüðünde ýsrar edilmiþ, þiddet politikalarýnda askerle- AKP arasýnda uzlaþma saðlanmýþtýr. Düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðü önündeki engeller sürüyor, insanlar yargýlanýyor, dernekler kapatýlýyor. Yoksulluk hýzla artarken, iþsizlik sorunu giderek büyüyor. Açýða çýkan ekonomik yoksullaþmayý iktidar politika olarak kullanýp, toplumu açlýkla terbiye etmeye çalýþýyor. Toplum, cami ile kýþla arasýna sýkýþtýrýlarak üzerinde güç denemesi yapýlýrken geleceðini arýyor. Bugüne kadar her zaman iktidarda var olan ve kaybettiren bu zihniyetlere karþý alternatif oluþturacak bir siyasi oluþuma ihtiyaç vardýr. Halklarýn eþit, özgür birlikteliðini, barýþý savunan emeðe dayanan, daha fazla demokrasi ve özgürlük diyebilecek bir siyasi oluþum toplumun tek çýkar yoludur. Basýndan takip ettiðimiz kadarýyla mevcut siyasal durumdan rahatsýzlýk duyan, toplumun geleceðinde söz sahibi olmak için DTP, EMEP, SDP nin öncülük ettiði geniþ bir kesimin de tartýþma sürecine dahil olduðu demokratik birlik cephesi veya çatý partisi oluþturulmaya çalýþýlýyor. Detaylarý ve çerçevesi çok net olmasa da gerici güçlerin saldýrýsýna karþý bir araya gelme, güçlerini birleþtirme arayýþý dahi umut vericidir. Elbette iyi tartýþýlmalý, geçmiþten dersler çýkarýlmalý, dar siyasal çýkar hesaplarý olmamalýdýr. Herkesin ortak çýkarý olan barýþ, demokrasi, özgürlüklerin geliþimi, toplumun olduðu gibi katýlacak siyasal çevrelerinde kazanýmlarý olacaktýr. Türkiye de siyasetin yaþadýðý bu sýkýþmýþlýk ve kriz hali sürerken bu ülkede pratikleri ile demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde önemli bir rol oynamýþ Alevi örgütlerinin duruþu ve tavrý merakla bekleniyor. Çatý partisi ile Kürtler, emekçiler, devrimciler bir araya gelirken Alevi örgütlerin kayýtsýz kalmasý beklenemez. Alevi örgütlerinin siyasetle iliþkisi ve duruþu çok fazla umut vermiyor. Alevi örgütlerinin bir kýsmý ulusalcý güçlerin yaratmak istedikleri sahte laiklik söylemi üzerinden yedeklenmeye çalýþýlarak, gerici güçlerin iktidar savaþlarýnda taraf yapýlmaya çalýþýlýyor. Yýllardýr aldýðý desteðe raðmen Aleviliðe ve Alevilere en ufak katkýsý olmayan CHP umut olarak gösterilmeye çalýþýlýyor. Alevi örgütleri üzerinden böylesine ciddi bir oyun oynanýrken Demokratik Alevi Hareketi bileþenlerine önemli görev ve rol düþüyor. Tüm bu asimilasyon ve gericileþtirme çabalarýna karþý durmalý, Aleviliðin tarihsel mirasýna sahip çýkmalýdýr. Safýný emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük güçlerinin yanýnda belirlemelidir. Alevi örgütleri yaþanan siyasal krizi kendi lehine aþma noktasýnda demokrasi güçlerinin yürüttüðü çatý partisi tartýþmalarýný gündemine almalý, tabaný ile tartýþmalýdýr. Çatý partisinin program tartýþmalarý yürütülürken kendi talepleri ile bu tartýþmalarda yer almalýdýr. Genel toplumun çýkarlarýndan kopmadan kendi haklý ve meþru taleplerinin mücadelesini yürütmelidir. Demokratik Alevi Hareketi nin bazý bileþenleri ise tüzüklerinden kaynaklý bu tartýþmalarýn direk içerisinde yer alamasa dahi birliði teþvik etmeli, desteklemeli, olumlamalýdýr. Alevi örgütleri gerici güçlerin iktidar kavgalarýnda taraf olmadan halklarýmýzýn çýkarýna olan demokrasi ve özgürlük mücadelesinin büyümesi için çaba ve emek sahibi olmalýdýr. Bu çalýþmanýn baþarýsý Alevilerin de önemli bir güvencesi olacaktýr. Zaman kaybetmeden Alevi örgütleri olarak safýmýzý belirlemeli,tartýþmalara katýlmalýyýz. Ergin Doðru Özgür Demokratik Alevi Hareketi dönem sözcüsü Geçenlerde AKP lilerin Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Ýzmir in bir ilçesinde þöyle demiþ yurttaþlara: Belediye Baþkaný AKP li olmazsa arsenikli su içmeye devam edersiniz AKP lilerin Bakanýnýn karþýsýna bir muhalif çýkýp da, Ey Ankaralý, ey Ýstanbullu, Belediye Baþkanýnýzý AKP den seçerseniz, içeceðiniz su pislik içindeki Kýzýlýrmak suyu ya da kakalý bilmem ne çayý olur, diyebilir. Hatta baþka birileri de çýkýp, Genel Seçim de AKP ye oy verirseniz, onlar zenginliklerine zenginlikler katar, sizler de yine yoksul olur, yine sefalet içinde yaþarsýnýz, diyebilir. Ama Ýslamcý Takým, eminim buna da bir yanýt bulur. Bakýn geçenlerde 18 çocuk, Kaçak Kuran Kursu binasý nda yanýp kül oldu, öldü. Bu olayýn üzerine birisi (ya da birileri) Güngör Uras a bir mesaj göndermiþ. Þöyle deniliyor mesajda: Musibetler hakkýnda bir soru/bir cevap Soru: Neden deprem, savaþ, veba ve benzeri musibetler Müslümanlarýn baþýna geliyor?.. Cevap: Bu dünya hizmet ve meþakkat yeridir, mükafat ve rahat yeri deðildir. Ýnsanýn asil vazifesi Rabbini tanýmak ve emrettiði ölçüler içinde yaþamaktýr. Bunun da yolu ibadetlerden geçmektedir. (..) Belalarýn en þiddetlilerine Allah ýn eh sevdiði kullarý olan Baþta Efendimiz (ASM) olmak üzerepeygamberler ve salih kullar maruz kalmýþtýr. Eðer zannedildiði gibi musibet mutlaka kötü bir þey olsaydý, o zaman Allah en sevdiði kullarýna bela ve musibetleri vermezdi Çünkü hadis-i þerifte ifade edildiði gibi: En ziyade musibet ve zorluklara maruz kalanlar, insanlarýn en iyisi, en kâmilleridir. (Kaynak: el-munavi, Feyzu l Kadir, 1:519) Bela ve musibetlerin daha çok Müslümanlarýn baþýna gelmesinin nedeni ise, bu dünyada yapmýþ olduklarý hatalarýn ve iþlemiþ olduklarý cezalarýn karþýlýðýný çekip, Haþir Meydaný na býrakýlmamasýdýr. (Açýklama: Haþir Meydaný: Ýnsanlarýn hesaba çekilecekleri meydan. Mahkeme-i Kübra) (..) Ýmtihan dünyasýnda yaþanan ve Þer gibi gözüken, müminleri sevdiklerinden ayýran Bu tür musibetler birçok hayra vesile olmuþ olabilir. (Milliyet, ) Neredeyse cehaletin katlettiði 18 çocuðun ana-babalarýna, yakýnlarýna Zil takýp, oynayýn, Mahkeme-i Kübra dan yýrttýnýz, diyecekler Neyse Bu mesaj kafamda bir takým sorular uyandýrdý: Bülent Habora 1) Bu küçük çocuklar, çocukluklarýný bile yaþayamayan çocuklar nasýl bir günah iþlemiþler ki, yanarak ya da boðularak ölmek gibi bir musibetle karþý karþýya geldiler? 2) Hz. Muhammet ve diðer peygamberler ne derece hata yaptýlar ki, Allah, Belalarýn en þiddetlileri ne maruz býraktý onlarý? Nemenem bir hataydý bunlar? 3) Baþlarýna hiçbir bela ve musibet gelmeyen, üstüne üstlük neredeyse El bebek/gül bebek yaþayan ve her geçen gün zenginliklerine ve mutluluklarýna ilaveler yapan Recep Tayyip Erdoðan lar, Abdullah Gül ler, Melih Gökçek ler, Bülent Arýnç lar ve bilumum Ýslamcý Takýmý, Allah ýn sevgili kullarý deðil mi? Onlarý Anayasa Mahkemesi Yargýçlarý deðil, Mahkeme-i Kübra Yargýçlarý mý bekliyor? Þimdi öteki tarafý düþünüyorum. Demek bizler tüm emekçi sýnýfý, tüm yoksullar, tüm iþkence görenler, tüm acý çekenler AKP yönetimi sayesinde Mahkeme-i Kübra dan peþin peþin vize almýþ durumdayýz. Bu fetva mý desem ya da neyse ne, iþte bu mesaja göre öteki tarafta Ulema mý Bilir, Diyanet Ýþleri mi? yollarýmýz ayrýlýyor. Fetva deyince, Hasan Pulur, Cahit Kayra nýn Osmanlý da Fetvalar ve Günlük Yaþam adlý kitabýndan birkaç fetva almýþ (Milliyet, ) Bir tanesi, bir harika: Ýçki içmek, hatta þarabýn rengini seyretmek de haramdýr. Bir adam keçisine ilaç niyetine þarap içirirse, keçinin eti de haramdýr. Ancak keçi birkaç gün içki içmeden otlarsa, eti haram olmaktan çýkar Keçinin biraz kafasý çalýþsa, dili dönse, kelleyi kurtarmak için þöyle diyebilirdi, belki de: Len patron, getir bir kadeh þarap da kafayý bulalým Hem kafayý bulurdu, hem de kafayý kurtarýrdý Neyse Çocuklarýný görmeden katledilen 18 minik ceset üzerine Ýslam tüccarlýðýna soyunanlardan Türkiye yi kurtarsýn, Tanrý EVRENSEL HAYAT-

3 Baþýboþ köpekler koruma altýnda Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2005 yýlýnda hizmete kazandýrýlan Köpek Barýnaðý'nda 70'ten fazla baþýboþ yavru ve yetiþkin köpek barýndýrýlýyor. Nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan kentin farklý merkezlerinden toplanarak 2000 Evler Mahallesi'nin Karayazý mevkiinde 2005 yýlýnda hizmete giren Köpek Barýnaðý'na getirilen köpeklerin bakýmlarý ise, Nevþehir Belediyesi tarafýndan görevlendirilen bir personel tarafýndan yapýlýyor. Çoban, av, kurt ve kangal cinsi köpeklere Nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan her gün hazýrlanan farklý türdeki yiyecekler veriliyor. Köpeklerin daha rahat olmalarý amacýyla ayrýca ortak yaþam birimlerinin de oluþturulduðu barýnakta, köpekler cinslerine göre farklý farklý alanlarda bulunduruluyor. Yaklaþýk 500 metrekarelik bir alan üzerindeki Köpek Barýnaðý'nda köpekler, kimi zaman kendilerine ayrýlan bölümlerde dinlenirken, kimi zamanda bahçede istedikleri gibi dolaþabiliyorlar. Ýnsanlara zarar vermeyecek kadar uysal bir yapý içerisinde olan köpekler, bakýcýlarýyla da oldukça iyi anlaþýyorlar. Bakýcýlarýnýn iþaretleri ile hareket eden köpekler, düzenli olarak da Nevþehir Belediyesi Veteriner Hekimi Metin Baþbuð tarafýndan saðlýk kontrolünden geçiriliyor. Nevþehir Köpek Barýnaðý, köpeði olan ancak uzun tatile çýkacak vatandaþlarýn da köpeklerini güven içerisinde býrakabilecekleri bir özellik taþýyor. Ev ve iþyerlerinde köpek beslemek isteyenler, herhangi bir ücret ödemeksizin istedikleri türdeki köpekleri alarak köpek sahiplenebilirler. Ýha/Kent Haber Temiz bir Kapadokya için elele Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TEMA Vakfý Nevþehir Ýl Temsilciliði ve Nevþehir Kadýn Derneði (NEVKAD) iþbirliðinde Kapadokya'da çevre temizliði yapýldý. Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin en fazla ziyaret ettikleri merkezlerden biri olan, Nevþehir'in Avanos ilçesine baðlý Zelve örenyeri çevresinde, kirliliðe dikkat çekmek ve bölgede piknik yapan vatandaþlarý bilinçlendirmek için TEMA Vakfý ve NEVKAD üyeleri çevre temizliði yaptý. TEMA Vakfý'nýn çok sayýda küçük üyesinin de katýldýðý çevre temizliðinde, kýsa sürede yaklaþýk 20 torba çöp toplandý. TEMA Vakfý Nevþehir Ýl Temsilcisi Orhan Çalýk, kuruluþ amacý erozyon ve çölleþme konusunda toplumsal duyarlýlýðý arttýrmak ve bu mücadelenin devlet politikasý haline getirilmesini saðlamak olan TEMA'nýn, çevre sorunlarýna dikkat çekmek için bu tür etkinlikler düzenlediðini söyledi. Bununla ilgili olarak çeþitli vakýf, dernek ve kuruluþlarla iþbirliði yaptýklarýný ifade eden Çalýk, "Amacýmýz burada sadece temizlik yapmak deðildi, burada piknik yapan vatandaþlarýn piknik yaptýklarý alanlarý nasýl kullanmalarý gerektiði konusunda dikkatlerini çekmekti. Bununla ilgili olarak ileriki günlerde daha geniþ katýlýmlý bir program düzenleyeceðiz. Çünkü burasý Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi ve her yýl çok sayýda yerli ve yabancý turisti aðýrlýyor. Böylesine önemli bir kültürel mekaný temiz tutmak için çabalarýmýz sürecek" dedi. Yaklaþýk 2 saat süren çöp toplama çalýþmasýnýn ardýndan TEMA Vakfý ve NEVKAD üyeleri birlikte piknik yaptý. (Ýha/Kent Haber) CHP'li Güler topraða verildi Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Ýl Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Güler, MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri satýlýktýr. Tel: doðum yeri olan Nevþehir'in Avanos ilçesinde topraða verildi. Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Kayseri'nin tanýnmýþ simalarýndan olan emekli öðretmen ve CHP Kayseri Ýl Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Güler, geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþti. Güler, bugün doðum yeri olan Avanos ilçesinin Üçkuyu köyünde gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Cenaze törenine CHP Kayseri milletvekili Þevki Kulkuloðlu, partililer ve çok sayýda vatandaþ katýldý. (Kent Haber) Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Alevi kadýnýnýn Cem mücadelesi zorunludur Hasan Harmancý Kadýn kimliði geniþ anlamda feminist beklentileri içerir içinde. Kadýna yüklenen tüm yaþam kriterleri onun cinsler arasý bölüþümde bir kategori olarak yeniden kiþilik kazanmasýna neden olur. Kadýn ile erkek arasýnda varolan biyolojik farklar toplumsal bir iþleyiþe ve deðere dönüþür. Erkeðin biyolojik oluþumu ona toplumsal bir egemenlik ve moral deðer olarak döner. Bu kimliðine doðuþtan bir meþrulaþtýrma üzerinden sahip olur. Bu kadýn ile erkeðin kültürlenmesinde aile, toplum ve kiþi olarak kendisinin karþý çýkýlmaz meþruluðudur. Sadece erkek veya kadýn eksiksiz bu kimliðe sahip çýkýlmasý için koruyucu ve gelenekçi bir rol sürdürücüdür. Cinsiyete baðlý iþbölümünün egemenliðinin kurallarla uygulanmaya baþlanmasýnýn tarihi çok eskidir ve ne yazý ki kitaplý dinlerin de tanrýsal bir yargýya ve yaþam biçimine dönüþtürdüðü ve dayattýðý bir kurala dönüþmüþtür. Kadýnýn beden ve ruh olarak kültürlerin neredeyse hepsinde ayný formüle uygun rollere sahip karakterler almýþ olmasý, bu rolün zorunlu yasalar çerçevesinde kabulünü dayatmaktadýr. Kadýnýn Tarihsel Biçimleniþi Kadýnýn doðurucu olmasý ve tanrýsal kurallarla bir bütünlük oluþturur kimlik ve kiþilik kazanmasý onun bu rolünün vazgeçilmezliðini keskinleþtirmektedir. Kadýn çoðunlukla bunu erkekten önce kendi varlýk alaný olarak görür. Cinsler arasý iþ ve kültür bölüþümünde bunu ideolojik yaþamýnýn da merkezine koyar. Toplum yasalarýnýn meþruiyet kazanmasýna yol açan bu kategorileþme, ne yazýk ki kadýnýn dinsel, sanatsal, eðitsel ve cinsel iþbölümünde de farklý bir iktidar biçiminin geliþmesine izin vermez. Hele hele bu alanlarýn dinsel bir baðlayýcýlýk içinde sistemleþtirilmesi kadýnýn ancak içinde bulunduðu dinin izin verdiði oranda özgür olmasý, kadýn kimliðinin oluþmasýnda kalýplarýn ne olabileceðini de ortaya çýkarmýþtýr. Kadýndaki yaþam düzeneðinin en çok kemikleþtiði alan olan eviçi kimliði ise onun toplumsal hayata katýlabilme koþullarýný belirlemiþtir. Toplumsal cinsiyet iliþkisinin en belirgin yaþandýðý alanda kadýnýn özgürlüðü erkeðin kurallarýyla sürekli olarak yeniden biçimlenebilmektedir. Kadýn birey olarak insan olmaktan önce, önce kocasý karþýsýnda kadýn, sonra çocuklarý karþýsýnda anne-kadýn olmak ve geleneksel boyutta olsun olmasý iþ ve sokak kültürü için de belirlenen kadýn rolünü yerine getirmek veya bu alanlarda oluþmuþ olan kurallarla beslenmek zorundadýr. Kadýn yaþam alanýný geriye çekmeye baþladýkça suçlamalar da artmaya baþladý. Erkek kökenli kitaplarýn destekçilerinin bir yanýyla kadýnlar olmasýna karþýn, istedikleri haklarý o kitaplarda bulma þansýna sahip olamadý kadýnlar. Kadýnlarýn cins olarak varlýðý hep ayný mahiyetli suçlamalarýn konusu olarak inançlarda yaþayan bir kaynaða dönüþtü. Giderek kadýn geriledi, tanrýsal bir gerileme ve yozlaþtýrma ile kötü olduðuna dair kutsallaþtýrýldý. Cinsler arasý ayrýmýn tarih sahnesine çýkmasýndan ve tarihin erkek egemen bir güzergaha kaymasýndan bu tarafa, gerek kadýn tarihi, gerek kadýn kültürü, gerekse onu konu edinen inançlar, zýt bir kutba fýrlamýþ erkekçe anlayýþ tarafýndan hep ayný dil ile suçlanmýþ ve aþaðýlanmýþtýr. Müslümanlýk ise erkek hükümranlýðýný din derekesinde en uç noktaya sürüklemiþtir. Kim ne kadar yumuþatmaya çalýþýrsa çalýþsýn Müslümanlýkta, erkeðin hem fiziksel gücüyle özdeþleþen ve hem de cinsel organýyla aynýlaþan bir erkek cins fanatizmi vardýr ve o coðrafyada maya tutmaya hazýr binlerce yýllýk bir mirasý devralmýþtýr. Onu sýnýrladýðýna iliþkin belirlemeler de doðru deðildir. Özellikle Ortadoðu alanýna has bir yaklaþýmla, daha da özgün olarak, bu konudaki tarihsel Arap kültünü öylesine içselleþtirmiþtir ki, çaðdaþ dünyada, bu çürümüþ kültün ortaya çýkardýðý kadýn-erkek manzaralarýný insanlýk ibretle izlemektedir. Kadýn burada bir varlýk deðildir. Sözü olmayan bir sömürü aracýdýr. Týpký topraðý sadece çýkarlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde kullanmak ve o oranda iyi, deðerli ve verimli görmek gibi. Bu nedenle Ýslamla ayný coðrafyayý paylaþan bir çok inançtan biri olan Alevilik kendi içinde kadýn ve erkeði eþit alana taþýdýðýndan ve kadýný özgürleþtirdiðinden dolayý suçlanmýþ ve kirli, lanetli bir inanç ve kültürel deðer olarak görülmeye çalýþýlmýþtýr. Alevi Felsefesinde Kadýn Aleviliðin kendini içine sokmaya, baðdaþtýrmaya çalýþtýðý Ýslamlýk bir yana, kendi dýþýnda kalan inançlarla tam bir ayrým gerçekleþtiren Baþköylü Hasan Efendi[1], Hakikat Yolu u da bu ayrýmý þöyle açýklamaktadýr; Ýki ana yolu vardýr: biri Naciye dir, biri de Havva dýr. Dünyada olup biten bütün kötülükler, iyilikler ana yolundan ispat olur. Kötülükle gelen de iyilikle gelen gibidir ve baþta ana yolunda tasdik olur. Ýnsanlar her þeyi en baþta ana yolunda arayýp bulmalý; ortada, sonunda bulunmaz. Baþtan alýp süze süze kendisini bulduðu anda, hakikat aþikâre olur. Aþikâre olanlarýn biri Havva dýr. Allah ýn verdiði emri bozdu, Âdem i kandýrdý ve kendine tabi ettirdi. Bu yüzden sürgün olarak dünyaya geldiler. Bu nedenle kötülüklerin baþý Havva dýr. Emirle gelen Naciye dir. Naciye ile Þit birbirinin emrinde Hakk ýn rýzasýný kazanmýþlardýr. Hakikat Naciye ile Þit tir (Naci). Bu nedenle iyiliðin baþý Naciye dir ve hakikat yoludur. Hakikat yolu hem nurdur ve hem de sýrdýr. Naciye nurdur, Þit de sýrdýr. Þit in esas ismi Naci dir. Naci Hakk ýn emriyle sýrdan gelip Âdem e oðul olduðu için adýna Þit denilmiþtir. Þit ile Naciye birbirine baðlýdýr. Birbirine baðlý olanlar bakidir. Bâki dünyasýnda altý üstüne, üstü de altýna baðlýdýr. Baðlýlardan doðanlar da ikrarla birbirine baðlýdýr ve iman da þahitleridir. Bunlar Hakk ý kendilerinde mevcut gördükleri için, birbirlerine secde niyaz ediyorlar. Bu nedenle yüz yüze, cemal cemale karþý olarak secde, niyaz ediyorlar. Secde erkâna, eþyaya, aðaca, taþa ve duvara deðildir. Secde insanadýr ve cemal cemaledir. Ýnsanýn yüzü (cemali) Hakk ýn cemalidir. Ýnsana yapýlan secde Hakk ýn cemaline ve vücudunadýr. Bu nedenle birbirine secde, niyaz edenler bakidir, etmeyenler de fanidir. Doðuþ yolu Hakk ýn yoludur. Doðuþu Hakk bilenler, Hakk ýn kendilerinde mevcut olduðunu bildiklerinden dolayý doðuþ yolunun sýr ve nur yolu olduðunu tasdik etmiþler ve tasdikleri de imanlarýdýr. Vücudun binasý yenilen ve içilen gýdalardan alýnan besinlerden oluþur. Yapýlan bina anne ile babanýn vasýtasýyladýr; baba maya, anne de süttür. Süte maya atýldýðýnda nasýl yoðurt oluyorsa; insanlarda da babanýn mayasýnýn (meni) annenin yumurtasýyla döllenmesi sonucu, ana rahminde maya tutmuþ olur ve kýrk gün mayada kalýr. Kýrk birinci günü çocuk vücudu hasýl olmaya baþlayarak, vücudun 366 azalarý oluþur. Her çeþit gýdalardan alýnan besinlerle vücudun binasý meydana çýkar. Vücudun binasý da kuvvetini topraktan, sudan, havadan ve ateþten almaktadýr. Bu dörtlü olmazsa ekilen maya vücut tutmaz. Tarlalardaki ürünler nasýl ki su ile yetiþip büyüyorsa, ana rahmi de aynen tarlanýn suyu gibidir. Bunlar da yerden, gökten, güneþten, aydan, yýldýzlardan kuvvet almaktadýr. Ýþte vücut bunlarla inþa edilip vücut binasý halini almaktadýr. Ayrýca vücuda gerekli olan kan da yine bunlardan oluþmaktadýr. Ana yolu dört kalýptan doðup gelen yoldur. Dört kalýp þeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. Bu dört kalýbýn da kapýsý vardýr ve bu dört kalýbý birleþtiren kapýdýr. Bu kapý Hakk ýn emriyle açýlan kapýdýr; Hakk ýn kapýsýdýr, kilidi ikrardýr, anahtarý imandýr Hakk ýn cemalini görmek isteyenler aynada kendi yüzlerine baksýnlar. Hakk ýn cemali ve yüzü, aynen sizin yüzünüz ve cemalinize benziyor, arada hiçbir fark yoktur. Cenabý Hakk insanlarý kendi nurundan yaratmýþ, var etmiþtir. Hakk insanlarda mevcuttur. Ýnsanlar Hakk ý kendilerinde mevcut gördüklerinden dolayý insanlara benzediðini de ispat etmiþlerdir. Bu nedenle insan (insaný kâmil) Hakk týr. Hakk insanda, insan Hakk'tadýr. Ýnsan bu âlemde en deðerli nesnedir. Bu yüzdendir ki Hakk en görünür hali ile onda misafirdir. Ýnsandan baþkasýna secde etmeyin, ne arasanýz insanda arayýn. Aleviler ulu bir ýþýktan(nur) kopup geldiklerine, ilahi yasa gereði sonunda geldikleri kaynaða geri döneceklerine inanýyorlardý. Onlarýn inanýþýnda bu uzun yolculuk cansýz nesneden olgun insana (insan-ý kâmil) doðru uzanan bir evrim süreciydi. Onlarýn inanýþýnda ölüm yoktu. Asýl kaynaða geri dönünceye kadar çeþitli bedenlerde yeryüzüne geliþ gidiþler vardý. Alevi inancýna göre insan ve diðer yaratýklar Tanrý nýn birer parçasýdýrlar. Ýnsan, tanrýsal kendini bilme aklýnýn gerçeklik kazandýðý temel uðrak noktasýdýr. Kendini bilmek arzusuyla kendi kendisini doðuran Hakk, cümle varlýðýn ve canlýlar topluluðunun en yüce makamýnda kendini bulmuþ ve onun vasýtasýyla kendini tanýmýþtýr ki bu Ýnsan'dýr. Bu kurguda Alevilik açýsýndan gelinen en önemli nokta Hak- Muhammed- Ali kurgusudur. Alevilik bu üçlemeyi birlemede geldiði nokta Fatýma dýr. Fatýma Hakk olandýr. Alevi erkeðin Musahip olmasý, ikrar almasý için eþinden rýzalýk almasý gerek. Kadýnsýz ikrar alýnmasý söz konusu deðildir. Kadýnýn rýzalýk vermediði bir musahiplik darý olmaz. Pirlik makamý, zahiren pir tarafýndan temsil edilir ve makamda üç post bulunur. Bu üç posta arþ-ý rahman makamý olarak bilinir. Burada temsiliyet Pir Ana, Mürþit ve Pir arasýnda paylaþýlýr. Pir Ana ve Pir, Mürþidin iki yanýnda bulunurlar. Cemde kadýn ve erkek diye bir ayrým bulunmaz. Burada rýzalýk almaya hazýr canlar vardýr artýk. Benzer bir makam kurgusunu Hitit yönetim erkinde de bulabilmekteyiz. Anadolu da ilk senatonun Hititler tarafýndan kurulduðu bilinmektedir ve bu senatonun bileþenleri þöyledir; Kral, Kraliçe ve Soylular Meclisi. Kral ve kraliçe ülkeyi, dinsel ayinleri yönetirler ve uluslar arasý sözleþmelere birlikte imza koyarlardý. Mýsýrla yapýlan Kadeþ Antlaþmasý buna örnektir. Bu senatoda kraliçenin imzasý (rýzalýðý) beklenir önce. Kadýn imza atmadan kralýn imza atma yetkisi yoktur. Bu baðlamda Kýzýlbaþ meydaný farklýdýr. Kýzýlbaþ meydanýnýn en ayýrt edici özelliði, toplumsal yaþamýnda kadýna biçtiði deðerin, cem erkanýna yansýmasýnda açýða çýkar. Erkek ya da diþi ayrýmý yapýlmadan can olarak cem meydanýnda yer alýþ ve saf tutuþ dýþýnda, ocak sol tarafýnda, pir postunun da önünde olmak üzere kadýn-ana postunun (makamýnýn) yer almasý, bir Kýzýlbaþ meydanýnýn en temel özelliðidir. Bu dizge ve düzenek bir bütün olarak on iki ocak, on iki hizmet gibi temel toplumsal yapýlanmaya dek uzanýr. Oradan hareketle cem erkânýnda da yansýmasýný bulur. Bir baþka ifadeyle bu düzenek özetlenmiþ bir Rýzalýk Þehri yapýlanmasý örneðidir. Kadýn-Ana postu, Tahtacý ve Çepni Kýzýlbaþlarda "Ak-ana" ya da "Taclý-Hatun" veya "Kadýncýk-Ana" postu olarak tanýmlanýr. Bu post da pir eþi oturmakla birlikte eskiye doðru gidildikçe, ocak analarý içinden henüz küçük iken iþaretlenmiþ bir ana, makama uygun olarak yetiþtirilmekte ve yer almaktaydý. Bu analar, evlenmezlerdi. Bu nedenle bu makama ayný zamanda "mücerret makamý" da denir. Makam, kadýn-atanýn, "kýzlýk, kadýnlýk ve analýk" makamýný simgeler. Bu nedenle bu makama, "Meryem Ana Makamý" denmesinde de bir beis görülmemiþtir ki, bu örnek bize kadim Anadolu'nun Kadýn-Ata gerçeðine, Kibele, Demeter, Artemis gerçeðine iþaret eder niteliktedir. Diðer yandan bu posta ya da makama, "Taclý-Hatun Postu" ya da makamý denmesinin nedeni, Kýzýlbaþ Erdebili Dergâhý'na atýfta bulunmak içindir. Þah Ýsmail'in eþi, Taçlý Hatun'dur. Kürt Kýzýlbaþlarda ise bu makam ya da post, "Ana-Fadime" ya da "Anamisi Seide" makamýdýr. En evvelinde, bu post, Ana-Eþo Postudur. Ana-Eþo ya da "Ali e Aþa", her sabahýn sahibi olarak Kýzýlbaþ meydanýnda yer alýr. "Haþa Ocaktan" ya da "Haþa Meydandan" diye özdarýnda bulunan her yol evladý, bu özdarýnýn ardýnda böyle bir gerçek olduðunu bilsin ya da bilmesin, onun adýný böylesi bütün vesilelerle anmýþ olur. Þafaklarýn ve umutlarýn anasýdýr o. Adaletin, evrensel uyum ve ahengin, iç aydýnlýðýnýn; esirgeyen, baðýþlayan, besleyen ve büyüten anasýdýr. "Ana Eynel", "Ana Eyþ", "Ana Karaca", "Ana Hürremeddin", bu postta oturmuþ, yol ve erkân yürütmüþ deðerli Kýzýlbaþ Analarýdýr. Kadýn-Anayý, temsil etmeyen hiçbir meydan Kýzýlbaþ meydaný deðildir. Kadýn-Ata makamý, bütün makamlarýn üstündedir. Bunun küçümsenmesi, yok sayýlmasý ya da herhangi bir þekilde tartýþma konusu edilmesi, yol erkânýnca pirlerden ve rehberlerden dar istenmesini gerektiren bir durumdur.[2] Haþim Kutlu nun cemde kadýnýn rolünü unuttuðumuz süreçte yeniden hatýrlatan tartýþmasý aslýnda kayýp yanýmýzý yeniden görmek açýsýndan önemli ve yaratýcý. Alevilik damarlarýnda akan kanýn elbette farkýnda. Bu damarýn en güçlü öðesi doðal olarak kadýndýr. Ancak bu doðal parçasýný sürekli olarak ötekileþtirip, kendini yüzleþtirme ile karþý karþýya, Modern kadýn haklarý arasýndaki iliþkilerde evrensel bir damarý vücudunda taþýyan Alevilik duyularý ile hareket etmeyi bazen bir yana býrakmaktadýr. Aleviliðin beþ duyusunu yitirmesi demek sakatlanmasý ve özürlü konuma gelmesi anlamýna gelir. Tarihi okumalarýný ve kültürel birikimlerini Ýslam üzerine kurmaya baþladýkça ihtiyaçlarýný da onun üzerine temellendirme yolunu açacaktýr. Bu yol elbette ki önce kadýnýn posttan atýlmasýný ve haremlik-selamlýk uygulamasýný açar. Kadýnýn kutsallýk adý altýnda baþýný baðlamaya baþlamasý ile birlikte de yüreðini baþka inanç formlarýna kaptýrmaya baþlar. Bu nedenle öncelikle Aleviliðin içinde kadýnýn varlýk alanýnýn ve yaratýcýlýðýnýn silinmesini engellemek gerek. Bunun için sadece erkeðin bu durumu görmesi gerekmiyor. Kadýnýn da kendisini çekmemesi ve eylem noktasý olarak erkekle bir ve ayrýlmaz olduðunu her koþulda savunmak ve göstermek durumundadýr. Kadýn olmazsa cem olmaz. Cemin kurallarýyla ve eþit yürümediði yerde de Alevi kalýnmaz. [1] Hüseyin Boy (Yayýna Hazl.), Alevilik Talip Üzerine Kurulan Yol; Hakk ýn Emri Rýzasý, Baþköylü Seyyid Hasan Efendi, Yurt Yayýnlarý, Ankara [2] Haþim Kutlu, Kýzýlbaþ Alevilikte Yol Erkân meydan. Yurt Yayýnevi s

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı