VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: VAH BAÞKAN VAH Ergin DOÐRU Baþýboþ köpekler koruma altýnda Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2005 yýlýnda hizmete kazandýrýlan Köpek Barýnaðý'nda 70'ten fazla baþýboþ yavru ve yetiþkin köpek barýndýrýlýyor. N e v þ e h i r Belediyesi ekipleri tarafýndan kentin farklý merkezlerinden toplanarak 2000 Evler Mahallesi'nin Karayazý mevkiinde 2005 yýlýnda hizmete giren Köpek Barýnaðý'na getirilen köpeklerin bakýmlarý ise, Nevþehir Belediyesi tarafýndan görevlendirilen bir personel tarafýndan yapýlýyor. CHP'li Güler topraða verildi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Ýl Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Güler, doðum yeri olan Nevþehir'in Avanos ilçesinde topraða verildi. 3 DE Bir 16 aðustos daha geçti, geçti ama silinmeyecek izler býrakarak geçti, umarým 2009 da yapýlacak töreni organize edecekler 16 aðustos 2008 den ders alýrlar yada 16 aðustos törenlerini artýk cumhurbaþkanlýðý protokol müdürü ile yaparlar Hacýbektaþ halký mart 2009 da hakemlik yaparak ya AKP li milli görüþcülere teslim bayraðý çeken zihniyete yada düþünen, tartýþan, tüm Alevileri kucaklayan sorunlara ortak çözüm arayan ve çözüm üreten düþünceye yeþil ýþýk yakacak. Bu ne mantýktýr ki Alevilerden bu kadar korkan cumhurbaþkaný Hacýbektaþ a geliyor ama ne geliþ, türbe karþýsýndaki tüm dükkanlar ve sevgi yolu 5-6 saat boyunca kapatýlýyor esnaf kendi dükkanýna sokulmuyor dükkanda olanlar isim yazdýrarak içeri kapatýlýyor tam bir Ahmedi Nejat uygulamasý. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý 3 DE Sayýn Cumhurbaþkaným, Sayýn Kültür ve Turizm Bakaným, Sayýn Valim, Sayýn Milletvekillerim, Sayýn Konuk Bakanlarým, Konuk Valilerim, Sayýn Parti Baþkanlarým ve Yöneticileri, Sayýn Belediye Baþkanlarým, Sayýn Arnavutluk Bektaþileri temsilcisi Baba Mondi, Sayýn Bulgaristan Burgaz Bektaþileri, Sayýn Dernek, Vakýf Baþkanlarým, yurdun dört tarafýndan gelen deðerli konuklar, sevgili Hacýbektaþlýlar; Ýlim ve kültürün merkezine hoþ geldiniz. Bugün Alevi-Bektaþi düþüncesinin ve inancýnýn önderi Hacý Bektaþ Veli yi anarken onun yücelttiði sevgi ve hoþgörü anlayýþý, geliþmiþ bireyden geliþmiþ topluma ulaþmanýn yol ve yöntemlerini ortaya koyduðu yýllardan günümüze 700 yýl geçmesine karþýn, öðretileri canlý, taze ve 7 DE anlamlý olarak önemini korumaktadýr. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocaðýmýzda, Bülbüller þevke gelir gül açar baðýmýzda, Hýrslar, kinler yok olur aþkla meydanýmýzda, Aslanlarla ceylanlar dosttur kucaðýmýzda. Diyen Hacý Bektaþ Veli kiþisel ve toplumsal olarak bu olgunluða ulaþarak, hiçbir kiþi yada din, dil, ýrk, kadýn erkek ayrýmý yapmadan insaný önemsemeyi, onlara zarar vermemeyi, çalýþýp, kazanýp hakça paylaþmayý, sömürmemeyi, sömürülmemeyi, emeðe saygýyý, laik ve demokratik yaþamý öðretiyordu. Öðretileri evrensel doðrular, güzellik, dostluk ve barýþýn oluþmasýnda öncü olmuþtur. 8 DE Kurbanlýk Satýþlarýnda Üreticinin Yüzü Güldü! Aðustos þenliklerinde Hacýbektaþ taki kurbanlýk satýþlarýna ziyaretçiler tarafýndan yoðun ilgi vardý döneminde Hacýbektaþ kurban ve adaklýk satýþ yerinin yýllýk YTL. Civarýnda gelir saðladýðýný söyleyen belediye baþkaný Pakoðlu 6 DA Çatý partisi ve Alevi örgütleri Bülent Habora Ulema mý Bilir, Diyanet Ýþleri mi? Hasan Harmancý 2 DE 2 DE Alevi kadýnýnýn Cem mücadelesi zorunludur Asýl Ben Protesto Ediyorum 4 DE Eski Adalet Bakaný Seyfi Oktay, Hacý Bektaþi Veli anma töreninde protestolarýn kendi konuþmasý sýrasýnda baþlamasýnýn sadece bir tesadüf olduðunu söyledi ve Asýl maðdur olan benim. Cumhurbaþkanlýðý personeli sözümü kesti. Asýl ben protesto ediyorum dedi. Oktay, konuþmasýný protestolar yüzünden deðil, Cumhurbaþkanlýðý personelinin engellemesi yüzünden kestiðini belirtti. Oktay, konuþurken þenlik alanýna giren bir grup, Sivas ýn hesabý sorulacak, Sivas ý unutturmayacaðýz sloganlarý atarak protestolarý baþlatmýþtý. Oktay, Sivas ta 2 Temmuz 1993 de 33 aydýnýn katledildiði dönemde Adalet Bakanýydý. Oktay, asýl sorunun kendisine 20 dakika olarak tanýnan konuþma süresinin Cumhurbaþkanlýðý personeli tarafýndan 5 dakika sonra kesilmesinde görüyor. 8 DE

2 2 19 Aðustos 2008 Salý Ergin DOÐRU Çatý partisi ve Alevi örgütleri Türkiye de siyasi kriz giderek keskinleþiyor ve derinleþiyor. Toplum iki kutup arasýna sýkýþtýrýlýyor. Bir yanda seçimler ile çoðunluk saðlayan siyasal Ýslam var. Öte tarafta ise kendilerini devletin gerçek sahibi olarak gören yargý, üniversite, bürokrasi ve Kemalist-militarist anlayýþ. Türkiye siyaseti bu iki gücün günlük hamleleri ile belirleniyor ve giderek gerginleþiyor. AKP nin baþlangýçtaki liberal muhafazakar, demokratik ve özgürlükçü anlayýþ iddiasýnýn sadece kendi çýkarlarý ile sýnýrlý olduðu çok geçmeden anlaþýldý. Türkiye nin temel sorunlarý olan Kürtlerin, emekçilerin sorununu çözmek, demokrasinin geliþimini saðlamak gibi derdinin olmadýðýný gördük. Özgürlükler sorununu ise sadece türban, imam hatipler ve kendini destekleyen sermayenin çýkarlarýndan ibaret olarak algýladýðý anlaþýldý. AKP nin Alevilerin sorunlarý konusunda açýlým yapacaðý, çözüm üreteceði yalaný da çok geçmeden açýða çýktý. Tüm açýlýmýn düzenlenen iftar yemeðinden ibaret olduðu anlaþýldý. Öyle ki yemeði organize eden Çamuroðlu dahi umudu kesip danýþmanlýktan istifa etmiþtir. Yine bu iktidar döneminde Kürt sorununun çözümsüzlüðünde ýsrar edilmiþ, þiddet politikalarýnda askerle- AKP arasýnda uzlaþma saðlanmýþtýr. Düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðü önündeki engeller sürüyor, insanlar yargýlanýyor, dernekler kapatýlýyor. Yoksulluk hýzla artarken, iþsizlik sorunu giderek büyüyor. Açýða çýkan ekonomik yoksullaþmayý iktidar politika olarak kullanýp, toplumu açlýkla terbiye etmeye çalýþýyor. Toplum, cami ile kýþla arasýna sýkýþtýrýlarak üzerinde güç denemesi yapýlýrken geleceðini arýyor. Bugüne kadar her zaman iktidarda var olan ve kaybettiren bu zihniyetlere karþý alternatif oluþturacak bir siyasi oluþuma ihtiyaç vardýr. Halklarýn eþit, özgür birlikteliðini, barýþý savunan emeðe dayanan, daha fazla demokrasi ve özgürlük diyebilecek bir siyasi oluþum toplumun tek çýkar yoludur. Basýndan takip ettiðimiz kadarýyla mevcut siyasal durumdan rahatsýzlýk duyan, toplumun geleceðinde söz sahibi olmak için DTP, EMEP, SDP nin öncülük ettiði geniþ bir kesimin de tartýþma sürecine dahil olduðu demokratik birlik cephesi veya çatý partisi oluþturulmaya çalýþýlýyor. Detaylarý ve çerçevesi çok net olmasa da gerici güçlerin saldýrýsýna karþý bir araya gelme, güçlerini birleþtirme arayýþý dahi umut vericidir. Elbette iyi tartýþýlmalý, geçmiþten dersler çýkarýlmalý, dar siyasal çýkar hesaplarý olmamalýdýr. Herkesin ortak çýkarý olan barýþ, demokrasi, özgürlüklerin geliþimi, toplumun olduðu gibi katýlacak siyasal çevrelerinde kazanýmlarý olacaktýr. Türkiye de siyasetin yaþadýðý bu sýkýþmýþlýk ve kriz hali sürerken bu ülkede pratikleri ile demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde önemli bir rol oynamýþ Alevi örgütlerinin duruþu ve tavrý merakla bekleniyor. Çatý partisi ile Kürtler, emekçiler, devrimciler bir araya gelirken Alevi örgütlerin kayýtsýz kalmasý beklenemez. Alevi örgütlerinin siyasetle iliþkisi ve duruþu çok fazla umut vermiyor. Alevi örgütlerinin bir kýsmý ulusalcý güçlerin yaratmak istedikleri sahte laiklik söylemi üzerinden yedeklenmeye çalýþýlarak, gerici güçlerin iktidar savaþlarýnda taraf yapýlmaya çalýþýlýyor. Yýllardýr aldýðý desteðe raðmen Aleviliðe ve Alevilere en ufak katkýsý olmayan CHP umut olarak gösterilmeye çalýþýlýyor. Alevi örgütleri üzerinden böylesine ciddi bir oyun oynanýrken Demokratik Alevi Hareketi bileþenlerine önemli görev ve rol düþüyor. Tüm bu asimilasyon ve gericileþtirme çabalarýna karþý durmalý, Aleviliðin tarihsel mirasýna sahip çýkmalýdýr. Safýný emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük güçlerinin yanýnda belirlemelidir. Alevi örgütleri yaþanan siyasal krizi kendi lehine aþma noktasýnda demokrasi güçlerinin yürüttüðü çatý partisi tartýþmalarýný gündemine almalý, tabaný ile tartýþmalýdýr. Çatý partisinin program tartýþmalarý yürütülürken kendi talepleri ile bu tartýþmalarda yer almalýdýr. Genel toplumun çýkarlarýndan kopmadan kendi haklý ve meþru taleplerinin mücadelesini yürütmelidir. Demokratik Alevi Hareketi nin bazý bileþenleri ise tüzüklerinden kaynaklý bu tartýþmalarýn direk içerisinde yer alamasa dahi birliði teþvik etmeli, desteklemeli, olumlamalýdýr. Alevi örgütleri gerici güçlerin iktidar kavgalarýnda taraf olmadan halklarýmýzýn çýkarýna olan demokrasi ve özgürlük mücadelesinin büyümesi için çaba ve emek sahibi olmalýdýr. Bu çalýþmanýn baþarýsý Alevilerin de önemli bir güvencesi olacaktýr. Zaman kaybetmeden Alevi örgütleri olarak safýmýzý belirlemeli,tartýþmalara katýlmalýyýz. Ergin Doðru Özgür Demokratik Alevi Hareketi dönem sözcüsü Geçenlerde AKP lilerin Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Ýzmir in bir ilçesinde þöyle demiþ yurttaþlara: Belediye Baþkaný AKP li olmazsa arsenikli su içmeye devam edersiniz AKP lilerin Bakanýnýn karþýsýna bir muhalif çýkýp da, Ey Ankaralý, ey Ýstanbullu, Belediye Baþkanýnýzý AKP den seçerseniz, içeceðiniz su pislik içindeki Kýzýlýrmak suyu ya da kakalý bilmem ne çayý olur, diyebilir. Hatta baþka birileri de çýkýp, Genel Seçim de AKP ye oy verirseniz, onlar zenginliklerine zenginlikler katar, sizler de yine yoksul olur, yine sefalet içinde yaþarsýnýz, diyebilir. Ama Ýslamcý Takým, eminim buna da bir yanýt bulur. Bakýn geçenlerde 18 çocuk, Kaçak Kuran Kursu binasý nda yanýp kül oldu, öldü. Bu olayýn üzerine birisi (ya da birileri) Güngör Uras a bir mesaj göndermiþ. Þöyle deniliyor mesajda: Musibetler hakkýnda bir soru/bir cevap Soru: Neden deprem, savaþ, veba ve benzeri musibetler Müslümanlarýn baþýna geliyor?.. Cevap: Bu dünya hizmet ve meþakkat yeridir, mükafat ve rahat yeri deðildir. Ýnsanýn asil vazifesi Rabbini tanýmak ve emrettiði ölçüler içinde yaþamaktýr. Bunun da yolu ibadetlerden geçmektedir. (..) Belalarýn en þiddetlilerine Allah ýn eh sevdiði kullarý olan Baþta Efendimiz (ASM) olmak üzerepeygamberler ve salih kullar maruz kalmýþtýr. Eðer zannedildiði gibi musibet mutlaka kötü bir þey olsaydý, o zaman Allah en sevdiði kullarýna bela ve musibetleri vermezdi Çünkü hadis-i þerifte ifade edildiði gibi: En ziyade musibet ve zorluklara maruz kalanlar, insanlarýn en iyisi, en kâmilleridir. (Kaynak: el-munavi, Feyzu l Kadir, 1:519) Bela ve musibetlerin daha çok Müslümanlarýn baþýna gelmesinin nedeni ise, bu dünyada yapmýþ olduklarý hatalarýn ve iþlemiþ olduklarý cezalarýn karþýlýðýný çekip, Haþir Meydaný na býrakýlmamasýdýr. (Açýklama: Haþir Meydaný: Ýnsanlarýn hesaba çekilecekleri meydan. Mahkeme-i Kübra) (..) Ýmtihan dünyasýnda yaþanan ve Þer gibi gözüken, müminleri sevdiklerinden ayýran Bu tür musibetler birçok hayra vesile olmuþ olabilir. (Milliyet, ) Neredeyse cehaletin katlettiði 18 çocuðun ana-babalarýna, yakýnlarýna Zil takýp, oynayýn, Mahkeme-i Kübra dan yýrttýnýz, diyecekler Neyse Bu mesaj kafamda bir takým sorular uyandýrdý: Bülent Habora 1) Bu küçük çocuklar, çocukluklarýný bile yaþayamayan çocuklar nasýl bir günah iþlemiþler ki, yanarak ya da boðularak ölmek gibi bir musibetle karþý karþýya geldiler? 2) Hz. Muhammet ve diðer peygamberler ne derece hata yaptýlar ki, Allah, Belalarýn en þiddetlileri ne maruz býraktý onlarý? Nemenem bir hataydý bunlar? 3) Baþlarýna hiçbir bela ve musibet gelmeyen, üstüne üstlük neredeyse El bebek/gül bebek yaþayan ve her geçen gün zenginliklerine ve mutluluklarýna ilaveler yapan Recep Tayyip Erdoðan lar, Abdullah Gül ler, Melih Gökçek ler, Bülent Arýnç lar ve bilumum Ýslamcý Takýmý, Allah ýn sevgili kullarý deðil mi? Onlarý Anayasa Mahkemesi Yargýçlarý deðil, Mahkeme-i Kübra Yargýçlarý mý bekliyor? Þimdi öteki tarafý düþünüyorum. Demek bizler tüm emekçi sýnýfý, tüm yoksullar, tüm iþkence görenler, tüm acý çekenler AKP yönetimi sayesinde Mahkeme-i Kübra dan peþin peþin vize almýþ durumdayýz. Bu fetva mý desem ya da neyse ne, iþte bu mesaja göre öteki tarafta Ulema mý Bilir, Diyanet Ýþleri mi? yollarýmýz ayrýlýyor. Fetva deyince, Hasan Pulur, Cahit Kayra nýn Osmanlý da Fetvalar ve Günlük Yaþam adlý kitabýndan birkaç fetva almýþ (Milliyet, ) Bir tanesi, bir harika: Ýçki içmek, hatta þarabýn rengini seyretmek de haramdýr. Bir adam keçisine ilaç niyetine þarap içirirse, keçinin eti de haramdýr. Ancak keçi birkaç gün içki içmeden otlarsa, eti haram olmaktan çýkar Keçinin biraz kafasý çalýþsa, dili dönse, kelleyi kurtarmak için þöyle diyebilirdi, belki de: Len patron, getir bir kadeh þarap da kafayý bulalým Hem kafayý bulurdu, hem de kafayý kurtarýrdý Neyse Çocuklarýný görmeden katledilen 18 minik ceset üzerine Ýslam tüccarlýðýna soyunanlardan Türkiye yi kurtarsýn, Tanrý EVRENSEL HAYAT-

3 Baþýboþ köpekler koruma altýnda Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2005 yýlýnda hizmete kazandýrýlan Köpek Barýnaðý'nda 70'ten fazla baþýboþ yavru ve yetiþkin köpek barýndýrýlýyor. Nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan kentin farklý merkezlerinden toplanarak 2000 Evler Mahallesi'nin Karayazý mevkiinde 2005 yýlýnda hizmete giren Köpek Barýnaðý'na getirilen köpeklerin bakýmlarý ise, Nevþehir Belediyesi tarafýndan görevlendirilen bir personel tarafýndan yapýlýyor. Çoban, av, kurt ve kangal cinsi köpeklere Nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan her gün hazýrlanan farklý türdeki yiyecekler veriliyor. Köpeklerin daha rahat olmalarý amacýyla ayrýca ortak yaþam birimlerinin de oluþturulduðu barýnakta, köpekler cinslerine göre farklý farklý alanlarda bulunduruluyor. Yaklaþýk 500 metrekarelik bir alan üzerindeki Köpek Barýnaðý'nda köpekler, kimi zaman kendilerine ayrýlan bölümlerde dinlenirken, kimi zamanda bahçede istedikleri gibi dolaþabiliyorlar. Ýnsanlara zarar vermeyecek kadar uysal bir yapý içerisinde olan köpekler, bakýcýlarýyla da oldukça iyi anlaþýyorlar. Bakýcýlarýnýn iþaretleri ile hareket eden köpekler, düzenli olarak da Nevþehir Belediyesi Veteriner Hekimi Metin Baþbuð tarafýndan saðlýk kontrolünden geçiriliyor. Nevþehir Köpek Barýnaðý, köpeði olan ancak uzun tatile çýkacak vatandaþlarýn da köpeklerini güven içerisinde býrakabilecekleri bir özellik taþýyor. Ev ve iþyerlerinde köpek beslemek isteyenler, herhangi bir ücret ödemeksizin istedikleri türdeki köpekleri alarak köpek sahiplenebilirler. Ýha/Kent Haber Temiz bir Kapadokya için elele Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TEMA Vakfý Nevþehir Ýl Temsilciliði ve Nevþehir Kadýn Derneði (NEVKAD) iþbirliðinde Kapadokya'da çevre temizliði yapýldý. Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin en fazla ziyaret ettikleri merkezlerden biri olan, Nevþehir'in Avanos ilçesine baðlý Zelve örenyeri çevresinde, kirliliðe dikkat çekmek ve bölgede piknik yapan vatandaþlarý bilinçlendirmek için TEMA Vakfý ve NEVKAD üyeleri çevre temizliði yaptý. TEMA Vakfý'nýn çok sayýda küçük üyesinin de katýldýðý çevre temizliðinde, kýsa sürede yaklaþýk 20 torba çöp toplandý. TEMA Vakfý Nevþehir Ýl Temsilcisi Orhan Çalýk, kuruluþ amacý erozyon ve çölleþme konusunda toplumsal duyarlýlýðý arttýrmak ve bu mücadelenin devlet politikasý haline getirilmesini saðlamak olan TEMA'nýn, çevre sorunlarýna dikkat çekmek için bu tür etkinlikler düzenlediðini söyledi. Bununla ilgili olarak çeþitli vakýf, dernek ve kuruluþlarla iþbirliði yaptýklarýný ifade eden Çalýk, "Amacýmýz burada sadece temizlik yapmak deðildi, burada piknik yapan vatandaþlarýn piknik yaptýklarý alanlarý nasýl kullanmalarý gerektiði konusunda dikkatlerini çekmekti. Bununla ilgili olarak ileriki günlerde daha geniþ katýlýmlý bir program düzenleyeceðiz. Çünkü burasý Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi ve her yýl çok sayýda yerli ve yabancý turisti aðýrlýyor. Böylesine önemli bir kültürel mekaný temiz tutmak için çabalarýmýz sürecek" dedi. Yaklaþýk 2 saat süren çöp toplama çalýþmasýnýn ardýndan TEMA Vakfý ve NEVKAD üyeleri birlikte piknik yaptý. (Ýha/Kent Haber) CHP'li Güler topraða verildi Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Ýl Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Güler, MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ SATILIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri satýlýktýr. Tel: doðum yeri olan Nevþehir'in Avanos ilçesinde topraða verildi. Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Kayseri'nin tanýnmýþ simalarýndan olan emekli öðretmen ve CHP Kayseri Ýl Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Güler, geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþti. Güler, bugün doðum yeri olan Avanos ilçesinin Üçkuyu köyünde gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Cenaze törenine CHP Kayseri milletvekili Þevki Kulkuloðlu, partililer ve çok sayýda vatandaþ katýldý. (Kent Haber) Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Alevi kadýnýnýn Cem mücadelesi zorunludur Hasan Harmancý Kadýn kimliði geniþ anlamda feminist beklentileri içerir içinde. Kadýna yüklenen tüm yaþam kriterleri onun cinsler arasý bölüþümde bir kategori olarak yeniden kiþilik kazanmasýna neden olur. Kadýn ile erkek arasýnda varolan biyolojik farklar toplumsal bir iþleyiþe ve deðere dönüþür. Erkeðin biyolojik oluþumu ona toplumsal bir egemenlik ve moral deðer olarak döner. Bu kimliðine doðuþtan bir meþrulaþtýrma üzerinden sahip olur. Bu kadýn ile erkeðin kültürlenmesinde aile, toplum ve kiþi olarak kendisinin karþý çýkýlmaz meþruluðudur. Sadece erkek veya kadýn eksiksiz bu kimliðe sahip çýkýlmasý için koruyucu ve gelenekçi bir rol sürdürücüdür. Cinsiyete baðlý iþbölümünün egemenliðinin kurallarla uygulanmaya baþlanmasýnýn tarihi çok eskidir ve ne yazý ki kitaplý dinlerin de tanrýsal bir yargýya ve yaþam biçimine dönüþtürdüðü ve dayattýðý bir kurala dönüþmüþtür. Kadýnýn beden ve ruh olarak kültürlerin neredeyse hepsinde ayný formüle uygun rollere sahip karakterler almýþ olmasý, bu rolün zorunlu yasalar çerçevesinde kabulünü dayatmaktadýr. Kadýnýn Tarihsel Biçimleniþi Kadýnýn doðurucu olmasý ve tanrýsal kurallarla bir bütünlük oluþturur kimlik ve kiþilik kazanmasý onun bu rolünün vazgeçilmezliðini keskinleþtirmektedir. Kadýn çoðunlukla bunu erkekten önce kendi varlýk alaný olarak görür. Cinsler arasý iþ ve kültür bölüþümünde bunu ideolojik yaþamýnýn da merkezine koyar. Toplum yasalarýnýn meþruiyet kazanmasýna yol açan bu kategorileþme, ne yazýk ki kadýnýn dinsel, sanatsal, eðitsel ve cinsel iþbölümünde de farklý bir iktidar biçiminin geliþmesine izin vermez. Hele hele bu alanlarýn dinsel bir baðlayýcýlýk içinde sistemleþtirilmesi kadýnýn ancak içinde bulunduðu dinin izin verdiði oranda özgür olmasý, kadýn kimliðinin oluþmasýnda kalýplarýn ne olabileceðini de ortaya çýkarmýþtýr. Kadýndaki yaþam düzeneðinin en çok kemikleþtiði alan olan eviçi kimliði ise onun toplumsal hayata katýlabilme koþullarýný belirlemiþtir. Toplumsal cinsiyet iliþkisinin en belirgin yaþandýðý alanda kadýnýn özgürlüðü erkeðin kurallarýyla sürekli olarak yeniden biçimlenebilmektedir. Kadýn birey olarak insan olmaktan önce, önce kocasý karþýsýnda kadýn, sonra çocuklarý karþýsýnda anne-kadýn olmak ve geleneksel boyutta olsun olmasý iþ ve sokak kültürü için de belirlenen kadýn rolünü yerine getirmek veya bu alanlarda oluþmuþ olan kurallarla beslenmek zorundadýr. Kadýn yaþam alanýný geriye çekmeye baþladýkça suçlamalar da artmaya baþladý. Erkek kökenli kitaplarýn destekçilerinin bir yanýyla kadýnlar olmasýna karþýn, istedikleri haklarý o kitaplarda bulma þansýna sahip olamadý kadýnlar. Kadýnlarýn cins olarak varlýðý hep ayný mahiyetli suçlamalarýn konusu olarak inançlarda yaþayan bir kaynaða dönüþtü. Giderek kadýn geriledi, tanrýsal bir gerileme ve yozlaþtýrma ile kötü olduðuna dair kutsallaþtýrýldý. Cinsler arasý ayrýmýn tarih sahnesine çýkmasýndan ve tarihin erkek egemen bir güzergaha kaymasýndan bu tarafa, gerek kadýn tarihi, gerek kadýn kültürü, gerekse onu konu edinen inançlar, zýt bir kutba fýrlamýþ erkekçe anlayýþ tarafýndan hep ayný dil ile suçlanmýþ ve aþaðýlanmýþtýr. Müslümanlýk ise erkek hükümranlýðýný din derekesinde en uç noktaya sürüklemiþtir. Kim ne kadar yumuþatmaya çalýþýrsa çalýþsýn Müslümanlýkta, erkeðin hem fiziksel gücüyle özdeþleþen ve hem de cinsel organýyla aynýlaþan bir erkek cins fanatizmi vardýr ve o coðrafyada maya tutmaya hazýr binlerce yýllýk bir mirasý devralmýþtýr. Onu sýnýrladýðýna iliþkin belirlemeler de doðru deðildir. Özellikle Ortadoðu alanýna has bir yaklaþýmla, daha da özgün olarak, bu konudaki tarihsel Arap kültünü öylesine içselleþtirmiþtir ki, çaðdaþ dünyada, bu çürümüþ kültün ortaya çýkardýðý kadýn-erkek manzaralarýný insanlýk ibretle izlemektedir. Kadýn burada bir varlýk deðildir. Sözü olmayan bir sömürü aracýdýr. Týpký topraðý sadece çýkarlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde kullanmak ve o oranda iyi, deðerli ve verimli görmek gibi. Bu nedenle Ýslamla ayný coðrafyayý paylaþan bir çok inançtan biri olan Alevilik kendi içinde kadýn ve erkeði eþit alana taþýdýðýndan ve kadýný özgürleþtirdiðinden dolayý suçlanmýþ ve kirli, lanetli bir inanç ve kültürel deðer olarak görülmeye çalýþýlmýþtýr. Alevi Felsefesinde Kadýn Aleviliðin kendini içine sokmaya, baðdaþtýrmaya çalýþtýðý Ýslamlýk bir yana, kendi dýþýnda kalan inançlarla tam bir ayrým gerçekleþtiren Baþköylü Hasan Efendi[1], Hakikat Yolu u da bu ayrýmý þöyle açýklamaktadýr; Ýki ana yolu vardýr: biri Naciye dir, biri de Havva dýr. Dünyada olup biten bütün kötülükler, iyilikler ana yolundan ispat olur. Kötülükle gelen de iyilikle gelen gibidir ve baþta ana yolunda tasdik olur. Ýnsanlar her þeyi en baþta ana yolunda arayýp bulmalý; ortada, sonunda bulunmaz. Baþtan alýp süze süze kendisini bulduðu anda, hakikat aþikâre olur. Aþikâre olanlarýn biri Havva dýr. Allah ýn verdiði emri bozdu, Âdem i kandýrdý ve kendine tabi ettirdi. Bu yüzden sürgün olarak dünyaya geldiler. Bu nedenle kötülüklerin baþý Havva dýr. Emirle gelen Naciye dir. Naciye ile Þit birbirinin emrinde Hakk ýn rýzasýný kazanmýþlardýr. Hakikat Naciye ile Þit tir (Naci). Bu nedenle iyiliðin baþý Naciye dir ve hakikat yoludur. Hakikat yolu hem nurdur ve hem de sýrdýr. Naciye nurdur, Þit de sýrdýr. Þit in esas ismi Naci dir. Naci Hakk ýn emriyle sýrdan gelip Âdem e oðul olduðu için adýna Þit denilmiþtir. Þit ile Naciye birbirine baðlýdýr. Birbirine baðlý olanlar bakidir. Bâki dünyasýnda altý üstüne, üstü de altýna baðlýdýr. Baðlýlardan doðanlar da ikrarla birbirine baðlýdýr ve iman da þahitleridir. Bunlar Hakk ý kendilerinde mevcut gördükleri için, birbirlerine secde niyaz ediyorlar. Bu nedenle yüz yüze, cemal cemale karþý olarak secde, niyaz ediyorlar. Secde erkâna, eþyaya, aðaca, taþa ve duvara deðildir. Secde insanadýr ve cemal cemaledir. Ýnsanýn yüzü (cemali) Hakk ýn cemalidir. Ýnsana yapýlan secde Hakk ýn cemaline ve vücudunadýr. Bu nedenle birbirine secde, niyaz edenler bakidir, etmeyenler de fanidir. Doðuþ yolu Hakk ýn yoludur. Doðuþu Hakk bilenler, Hakk ýn kendilerinde mevcut olduðunu bildiklerinden dolayý doðuþ yolunun sýr ve nur yolu olduðunu tasdik etmiþler ve tasdikleri de imanlarýdýr. Vücudun binasý yenilen ve içilen gýdalardan alýnan besinlerden oluþur. Yapýlan bina anne ile babanýn vasýtasýyladýr; baba maya, anne de süttür. Süte maya atýldýðýnda nasýl yoðurt oluyorsa; insanlarda da babanýn mayasýnýn (meni) annenin yumurtasýyla döllenmesi sonucu, ana rahminde maya tutmuþ olur ve kýrk gün mayada kalýr. Kýrk birinci günü çocuk vücudu hasýl olmaya baþlayarak, vücudun 366 azalarý oluþur. Her çeþit gýdalardan alýnan besinlerle vücudun binasý meydana çýkar. Vücudun binasý da kuvvetini topraktan, sudan, havadan ve ateþten almaktadýr. Bu dörtlü olmazsa ekilen maya vücut tutmaz. Tarlalardaki ürünler nasýl ki su ile yetiþip büyüyorsa, ana rahmi de aynen tarlanýn suyu gibidir. Bunlar da yerden, gökten, güneþten, aydan, yýldýzlardan kuvvet almaktadýr. Ýþte vücut bunlarla inþa edilip vücut binasý halini almaktadýr. Ayrýca vücuda gerekli olan kan da yine bunlardan oluþmaktadýr. Ana yolu dört kalýptan doðup gelen yoldur. Dört kalýp þeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. Bu dört kalýbýn da kapýsý vardýr ve bu dört kalýbý birleþtiren kapýdýr. Bu kapý Hakk ýn emriyle açýlan kapýdýr; Hakk ýn kapýsýdýr, kilidi ikrardýr, anahtarý imandýr Hakk ýn cemalini görmek isteyenler aynada kendi yüzlerine baksýnlar. Hakk ýn cemali ve yüzü, aynen sizin yüzünüz ve cemalinize benziyor, arada hiçbir fark yoktur. Cenabý Hakk insanlarý kendi nurundan yaratmýþ, var etmiþtir. Hakk insanlarda mevcuttur. Ýnsanlar Hakk ý kendilerinde mevcut gördüklerinden dolayý insanlara benzediðini de ispat etmiþlerdir. Bu nedenle insan (insaný kâmil) Hakk týr. Hakk insanda, insan Hakk'tadýr. Ýnsan bu âlemde en deðerli nesnedir. Bu yüzdendir ki Hakk en görünür hali ile onda misafirdir. Ýnsandan baþkasýna secde etmeyin, ne arasanýz insanda arayýn. Aleviler ulu bir ýþýktan(nur) kopup geldiklerine, ilahi yasa gereði sonunda geldikleri kaynaða geri döneceklerine inanýyorlardý. Onlarýn inanýþýnda bu uzun yolculuk cansýz nesneden olgun insana (insan-ý kâmil) doðru uzanan bir evrim süreciydi. Onlarýn inanýþýnda ölüm yoktu. Asýl kaynaða geri dönünceye kadar çeþitli bedenlerde yeryüzüne geliþ gidiþler vardý. Alevi inancýna göre insan ve diðer yaratýklar Tanrý nýn birer parçasýdýrlar. Ýnsan, tanrýsal kendini bilme aklýnýn gerçeklik kazandýðý temel uðrak noktasýdýr. Kendini bilmek arzusuyla kendi kendisini doðuran Hakk, cümle varlýðýn ve canlýlar topluluðunun en yüce makamýnda kendini bulmuþ ve onun vasýtasýyla kendini tanýmýþtýr ki bu Ýnsan'dýr. Bu kurguda Alevilik açýsýndan gelinen en önemli nokta Hak- Muhammed- Ali kurgusudur. Alevilik bu üçlemeyi birlemede geldiði nokta Fatýma dýr. Fatýma Hakk olandýr. Alevi erkeðin Musahip olmasý, ikrar almasý için eþinden rýzalýk almasý gerek. Kadýnsýz ikrar alýnmasý söz konusu deðildir. Kadýnýn rýzalýk vermediði bir musahiplik darý olmaz. Pirlik makamý, zahiren pir tarafýndan temsil edilir ve makamda üç post bulunur. Bu üç posta arþ-ý rahman makamý olarak bilinir. Burada temsiliyet Pir Ana, Mürþit ve Pir arasýnda paylaþýlýr. Pir Ana ve Pir, Mürþidin iki yanýnda bulunurlar. Cemde kadýn ve erkek diye bir ayrým bulunmaz. Burada rýzalýk almaya hazýr canlar vardýr artýk. Benzer bir makam kurgusunu Hitit yönetim erkinde de bulabilmekteyiz. Anadolu da ilk senatonun Hititler tarafýndan kurulduðu bilinmektedir ve bu senatonun bileþenleri þöyledir; Kral, Kraliçe ve Soylular Meclisi. Kral ve kraliçe ülkeyi, dinsel ayinleri yönetirler ve uluslar arasý sözleþmelere birlikte imza koyarlardý. Mýsýrla yapýlan Kadeþ Antlaþmasý buna örnektir. Bu senatoda kraliçenin imzasý (rýzalýðý) beklenir önce. Kadýn imza atmadan kralýn imza atma yetkisi yoktur. Bu baðlamda Kýzýlbaþ meydaný farklýdýr. Kýzýlbaþ meydanýnýn en ayýrt edici özelliði, toplumsal yaþamýnda kadýna biçtiði deðerin, cem erkanýna yansýmasýnda açýða çýkar. Erkek ya da diþi ayrýmý yapýlmadan can olarak cem meydanýnda yer alýþ ve saf tutuþ dýþýnda, ocak sol tarafýnda, pir postunun da önünde olmak üzere kadýn-ana postunun (makamýnýn) yer almasý, bir Kýzýlbaþ meydanýnýn en temel özelliðidir. Bu dizge ve düzenek bir bütün olarak on iki ocak, on iki hizmet gibi temel toplumsal yapýlanmaya dek uzanýr. Oradan hareketle cem erkânýnda da yansýmasýný bulur. Bir baþka ifadeyle bu düzenek özetlenmiþ bir Rýzalýk Þehri yapýlanmasý örneðidir. Kadýn-Ana postu, Tahtacý ve Çepni Kýzýlbaþlarda "Ak-ana" ya da "Taclý-Hatun" veya "Kadýncýk-Ana" postu olarak tanýmlanýr. Bu post da pir eþi oturmakla birlikte eskiye doðru gidildikçe, ocak analarý içinden henüz küçük iken iþaretlenmiþ bir ana, makama uygun olarak yetiþtirilmekte ve yer almaktaydý. Bu analar, evlenmezlerdi. Bu nedenle bu makama ayný zamanda "mücerret makamý" da denir. Makam, kadýn-atanýn, "kýzlýk, kadýnlýk ve analýk" makamýný simgeler. Bu nedenle bu makama, "Meryem Ana Makamý" denmesinde de bir beis görülmemiþtir ki, bu örnek bize kadim Anadolu'nun Kadýn-Ata gerçeðine, Kibele, Demeter, Artemis gerçeðine iþaret eder niteliktedir. Diðer yandan bu posta ya da makama, "Taclý-Hatun Postu" ya da makamý denmesinin nedeni, Kýzýlbaþ Erdebili Dergâhý'na atýfta bulunmak içindir. Þah Ýsmail'in eþi, Taçlý Hatun'dur. Kürt Kýzýlbaþlarda ise bu makam ya da post, "Ana-Fadime" ya da "Anamisi Seide" makamýdýr. En evvelinde, bu post, Ana-Eþo Postudur. Ana-Eþo ya da "Ali e Aþa", her sabahýn sahibi olarak Kýzýlbaþ meydanýnda yer alýr. "Haþa Ocaktan" ya da "Haþa Meydandan" diye özdarýnda bulunan her yol evladý, bu özdarýnýn ardýnda böyle bir gerçek olduðunu bilsin ya da bilmesin, onun adýný böylesi bütün vesilelerle anmýþ olur. Þafaklarýn ve umutlarýn anasýdýr o. Adaletin, evrensel uyum ve ahengin, iç aydýnlýðýnýn; esirgeyen, baðýþlayan, besleyen ve büyüten anasýdýr. "Ana Eynel", "Ana Eyþ", "Ana Karaca", "Ana Hürremeddin", bu postta oturmuþ, yol ve erkân yürütmüþ deðerli Kýzýlbaþ Analarýdýr. Kadýn-Anayý, temsil etmeyen hiçbir meydan Kýzýlbaþ meydaný deðildir. Kadýn-Ata makamý, bütün makamlarýn üstündedir. Bunun küçümsenmesi, yok sayýlmasý ya da herhangi bir þekilde tartýþma konusu edilmesi, yol erkânýnca pirlerden ve rehberlerden dar istenmesini gerektiren bir durumdur.[2] Haþim Kutlu nun cemde kadýnýn rolünü unuttuðumuz süreçte yeniden hatýrlatan tartýþmasý aslýnda kayýp yanýmýzý yeniden görmek açýsýndan önemli ve yaratýcý. Alevilik damarlarýnda akan kanýn elbette farkýnda. Bu damarýn en güçlü öðesi doðal olarak kadýndýr. Ancak bu doðal parçasýný sürekli olarak ötekileþtirip, kendini yüzleþtirme ile karþý karþýya, Modern kadýn haklarý arasýndaki iliþkilerde evrensel bir damarý vücudunda taþýyan Alevilik duyularý ile hareket etmeyi bazen bir yana býrakmaktadýr. Aleviliðin beþ duyusunu yitirmesi demek sakatlanmasý ve özürlü konuma gelmesi anlamýna gelir. Tarihi okumalarýný ve kültürel birikimlerini Ýslam üzerine kurmaya baþladýkça ihtiyaçlarýný da onun üzerine temellendirme yolunu açacaktýr. Bu yol elbette ki önce kadýnýn posttan atýlmasýný ve haremlik-selamlýk uygulamasýný açar. Kadýnýn kutsallýk adý altýnda baþýný baðlamaya baþlamasý ile birlikte de yüreðini baþka inanç formlarýna kaptýrmaya baþlar. Bu nedenle öncelikle Aleviliðin içinde kadýnýn varlýk alanýnýn ve yaratýcýlýðýnýn silinmesini engellemek gerek. Bunun için sadece erkeðin bu durumu görmesi gerekmiyor. Kadýnýn da kendisini çekmemesi ve eylem noktasý olarak erkekle bir ve ayrýlmaz olduðunu her koþulda savunmak ve göstermek durumundadýr. Kadýn olmazsa cem olmaz. Cemin kurallarýyla ve eþit yürümediði yerde de Alevi kalýnmaz. [1] Hüseyin Boy (Yayýna Hazl.), Alevilik Talip Üzerine Kurulan Yol; Hakk ýn Emri Rýzasý, Baþköylü Seyyid Hasan Efendi, Yurt Yayýnlarý, Ankara [2] Haþim Kutlu, Kýzýlbaþ Alevilikte Yol Erkân meydan. Yurt Yayýnevi s

5 Pir Sultan Ölür Dirirlir SUNU ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanýmýyla ortaya çakan yüzeysel anlatým biçimidir. 2 Temmuz Þiir; þairin duygularýný, düþüncelerin, 4. Pir Sultan Abdal Etkinlikleri. ileriye dönük beklentilerin, acýlarýn, dertlerini dile getirir. Egemen güçler, yüzyýllar öncesinde Pir Sultan Abda1'a katlanamadýlar. Ancak halk þairi ve ozaný unvaný; Savaþlara, acýlara, aç lýða, haksýzlýða, Aradan yüzyýllar geçti, þimdi de Pir yolsuzluða ve yoksulluða, kýsaca bütün Sultan Abdal Etkinliklerine katlanamýyorlar. kötülüklere direnerek alýnabilinir. Ýnancýn, bilincin ve direncin simgesi olan Pir Sultan Abdal'ý, yaþadýðý yer olan Sivas'ta Tarihsel geliþim sürecinde halk ozanlarý, anmak için giden; aydýn, yazar, þair, sanatçý, yaþadýklarý dönemin sorumluluðunu ozan ve semahçýlarýmýzdan oluþan 33 can, duyarak, her zaman halkýn yanýnda yer alýp, ikisi de otel görevlisi olmak üzere 35 haksýzlýða karþý çýktýlar. Kendisini bu yola canýmýzý, Madýmak'ta yakarak katlettiler. adayan ozanlar, ömürlerini bu yolda harcadýlar. Bu nedenle tarihsel olaylar Bununla da yetinmediler: "Þimdi bize içerisinde birçok ozan; bir yol gösterici, bir acýnýzý da yaþamayýn, unutun!" diyorlar. kültür kaynaðý konumuna gelerek, toplumun liderleri oldular. Toplumsal eserleri "Unutun ki size; yeniden yeniden nedeniyle, tarihe bir iz býraktýlar ve tarih katliamlar yaþatalým, " diyorlar. sayfalarýnda hak ettikleri yerleri aldýlar. Canlarýmýzýn katledildiði otelin bir Yüzlerce yýl geçmesine raðmen Pir bölümünü kebapçý salonu yaptýlar. "Biz hem Sultan, milyonlarca insanýn gönlünde sizleri yakar ve hem de sizleri yaktýðýmýz yaþamakta ve eserleri dilden dile yerde, kebap yer keyfimize bakarýz," söylenmektedir. Ama onu asanlar lanetle diyorlar. anýlarak, tarih sayfalarýndan silinip gittiler. Ýþte bu insanlýk ayýbýna karþý yükselen Derisi yüzülen Nesimi, yine milyonlarca bir çýðlýktýr. insanýn gönlünde yaþarken, derisini yüzenler "Unutmadýk, unutturmayacaðýz; unutmak ihanettir." diye yükselen, Pir Sultanlarýn unutulup gittiler. Geçmiþten günümüze gelinceye kadar, Þiirleri iki bölüm; hece vezni ve serbest vezin þeklinde yayýnlamayý uygun buldum. Öz geçmiþlerini bulabildiðim ozan ve YAYINEVÝ : PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ YAYINLARI NO:7 sesi.yükselen sadece Pir Sultan örgütlülüðünün sesi deðildir. Alevi sözde büyük mevki ve makam sahibi olanlar ve þatafatlý bir yaþam sürenler unutulup þairlerimizin kýsaca öz geçmiþlerini yazdým, öz geçmiþlerini bulamadýðým ulaþamadýðým BASKI TARÝHÝ : NÝSAN 2008 toplumunun, demokrat kamuoyunun, sendikalarýn, odalarýn, siyasi yapýlarýn sesi de yükselmektedir. giderken; Hatayi, Virani, Fuzuli, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Kazak Abdal, Aþýk Veysel ve daha niceleri halkýn gönlünde ozan ve þairlerimizin, öz geçmiþlerini yazamadýðým için onlardan özür dilerim. DÜZELTÝ : KEMAL IÞIK ( KUL KEMAL) "Nuh 'a haber verin, Madýmak'a gelsin, tufan görsün. " diyen ve çýðlýk olup yaþamakta ve eserleri de dilden dile söylenmektedir. Ýþte ozanlýk budur. Ýnsanlýk tarihinde bir daha böyle vahþetlerin olmamasý dileðiyle... DÝZGÝ / SAYFA SÜZENÝ : ENVER CEMAL ÞAHÝN Anadolu'ya daðýlmýþ olan canlarýn sesidir; elinizdeki kitaptan yükselen karþý duruþun Yukarýda bahsedildiði gibi, halk ozanlarýmýz her zaman halkýn gözü, kulaðý Not: 2 Temmuz Sivas Katliamýnda her ne kadar 37 insan yaþamýný yitirdi ise de, KAPAK TASARIMI-BASKI : sesi. Madýmak'ý unutmayýn diyenlerin sesi... olmuþ; onlarýn dertlerini, kederlerini, bunlardan ikisi saldýrganlardan olduðu için, ÖZDOÐAN MATBAA YAYIN LTD. ÞTÝ. Ýþte bu kitap, Madýmak'ý unutmayýn, sevinçlerini dile getirmiþlerdir. Sivas Katliamý gibi, çaðýmýzýn en vahþice katliamý Sivas Þehitleri olarak anýlmamaktadýr. Bir bilgi eksikliði nedeniyle, ozan ve þairlerin / ANKARA unutturmayýn diyenlerin sesidir. Katliamlara karþý duruþun sesini yükseltenlere, yükselen sesi derleyerek karþýsýnda ozanlarýmýz elbette susacak deðillerdi, bu konuda onlarýn da söyleyecek sözleri olacaktý, hem de insanýn yüreðini delen ok gibi sözleri oldu ve bu sözleri bazýlarý Sivas Þehitleri olarak þiirlerinde 37 sayýsýný kullanmýþlar, bu sayýlar benim tarafýmdan 35 olarak deðiþtirilmiþtir. KÝTAP ÝSTEME ADRESÝ : PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ GENEL MERKEZÝ sizlere sunanlar selam olsun. Av. Kazým Genç söylemeye devam edeceklerdir.. Benim amacým, Sivas Þehitlerimizin Enver Cemal Þahin 2008 Nisan Batýkent / Ankara Ziya Gökalp Caddesi 16/15 Kýzýlay / ANKARA Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný unutulmamasý için küçükte olsa bir katký yapmak, ozan ve þairlerimizin söyledikleri sözlerin unutulup gitmemesini saðlayarak, KÝTAP ADI : PÝR SULTAN ÖLÜR DÝRÝLÝR ( Ozanlarýn Dilinden Sivas Katliamý) ÝRTÝBAT TELEFONU : ÖNSÖZ bunlarý bir arada toplayýp siz okurlarýn ve Þiirin sözlük anlamý: Zengin imgelerle, gelecek kuþaklarýn hizmetine sunmaktýr. YAZARI : ENVER CEMAL ÞAHÝN ALEVÝ HABER AJANSI

6 Kurbanlýk Satýþlarýnda Üreticinin Yüzü Güldü! Kamil Öntaþ Aðustos þenliklerinde Hacýbektaþ taki kurbanlýk satýþlarýna ziyaretçiler tarafýndan yoðun ilgi vardý döneminde Hacýbektaþ kurban ve adaklýk satýþ yerinin yýllýk YTL. Civarýnda gelir saðladýðýný söyleyen belediye baþkaný Pakoðlu ilçe içerisindeki anonslarý ile ziyaretçileri belediyenin kesim hanesine yönlendirmek için bir hayli çaba harcýyor. Hacýbektaþ ilçesi içerisindeki kurban satýþýný tekelinde tutmayý baþaran Haydaroðullarý nýn satýþlarý ise belediye mezbahanesinin tam aksine arttý. Zaman zaman kesim hane içerisine gelerek kesim hane içerisinden ve dýþarýsýndan satýþlarý kendi yönlerine çektiler. Hacýbektaþ taki hayvan pazarýnýn kaldýrýlmýþ olmasýna kesim hanenin kurulmasý hayvan üreticileri için bir ilaç olmuþtu fakat yerel yönetim kurbanlýk satýþlarýnda üreticileri ikinci sýnýf vatandaþý olarak gördü. Üretim yapan satýcýlar kesim hane içinde görünmez yerlere, Alým-satým yapan satýcýlar, satýþ yerindeki raflarýn en ön tarafýna, Üretim yapan satýcýlar 20 kurbanlýk getirebilir, Alým-satým yapan satýcýlar, 30 kurbanlýk getirebilir, Üretim yapan satýcýlara belediye çalýþanlarýnca baðýrýlýr, alçaltýlýr, Alým-satým yapan satýcýlarla oturulur muhabbet edilir, Alým-satým yapan satýcýlar kurbanlýk satýþý yapar, Üretim yapan satýcýlar ayný kirayý ödemesine karþýlýk siftahsýz ayrýlýr, Alým-satým yapan satýcýlar, kapalý alanýn kapýsýndan müþteriyi alýr, malýný satar, ses çýkartýlmaz, Üretim yapan satýcýlar kendisine ayrýlmýþ bölümden dýþarý çýkarsa atýlmakla tehdit edilir, Ve megafonlardan sesler yükselir, kurbanýnýzý baþka yerlerde kestirmeyin,... (kestirirseniz yapacaðýmý biliyorum, hele bir kesin.. ).... Bu yazýma Belediye yetkili ve çalýþanlarýndan kesim hane içerisindeki kurban satýcýlarýna müþteri gönderilmesini bu yazýmda yazmam yanlýþ olur! Hacýbektaþ taki belediye yetkililerinin izlediði bu politika yýllardan gelen bir uzantý. Üretici ikinci planda anlayýþý, ikinci adam sýnýf muamelesi Hacýbektaþ ýmýzýn deðil ülkemizin temel sorunu: Bu ülkede üreten para kazanamaz, tüketen de deðerinde malý alamaz! Parayý her zaman aracýlar kazanýr. Bu konu yýllardan gelen bir geleneðimiz deðil mi? Para kazanmak istiyorsan al-sat, nam kazanmak istiyorsan yap-sat bir Türk atasözü deðil midir? Yazýmý noktalamam gerekirse: En güzel soru çözümü ile gelen sorudur. Konu ile ilgili birkaç çözüm önerisi sunmak istiyorum: Halk pazarlarý kurulmalýdýr, her isteyen ürettiði malý bu pazarlarda satabilmelidir. Üretici, siftah yapmadan evine giderken, "Hacýbektaþ'a þapkam yeter" diyen yetkililer þapkayý önüne koyup düþünülmelidir, Alým satým iþini yapan insan yine üretim yapan insanýn kapýsýna gidip mal isteyecektir, bu da düþünülmelidir, Kurbanlýk satýþ konusunda (özellikle Ülkemizde iç turizmde Konya dan sonra ikinci sýrada yer alan Hacýbektaþ ilçemizde) alým satýmcýlarýn kiralarý 3 e 5 e katlanmalýdýr. Siftah yapamayan üretici ile cebine milyarlarý dolduran alým-satýmcý ayný kefeye SATILIK EV Nevþehir Yolu üzerinde Veliyettin Ulusoy un evinin yaný, arsalý ve bahçeli 2 katlý ev satýlýktýr. Çep Tel: Ev Tel: konulmalý mýdýr? Kurbanlýk Satýþlarýnda Üreticinin Yüzü Sizce Güldü mü! SATILIK EV Bala Mahallsi nde, Terminalin arkasýnda çift arsalý, yetiþmiþ aðaçlarý ve bað ý olan 180m2 üzerine kurulu,tribleks ev sahibinden satýlýktýr. Tel: Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

7 7 Gül halka esnafa zulmederek, Alevilere takiyye yaparak kendini Alevilere karþý meþrulaþtýrmak için Hacýbektaþ a geldi. VAH BAÞKAN VAH Ama kendinden önce protokol müdürü gelerek (15 aðustos ta) önce kürsüye el koydu, 44 yýldýr yapýlan sunum 45. yýl milli görüþe teslim eden belediye baþkanýna söyleyecek söz bulamýyorum umarým zamaný gelince Hacýbektaþ halký söyler. Protokol müdürü sunuculara sizler cumhurbaþkanýnýn hoþuna gitmeyen sözler söyleyebilirsiniz, cumhurbaþkanýnýn bulunduðu yerde baþka hiç kimse anos edilmeyecek, konuþmalar sayýn cumhurbaþkaným diye baþlayacak diye bazý talimatlarla kürsüye el koyuyor ve belediye baþkaný da bu olayý kabul ediyor vah baþkan vah. Ulusalcýlýkta, Atatürkcülükte mangalda köz býrakmayan baþkan, senin Atatürkcülüðün kürsüyü milli görüþe teslim edecek kadarmýþ. Bir 16 aðustos daha geçti, geçti ama silinmeyecek izler býrakarak geçti, umarým 2009 da yapýlacak töreni organize edecekler 16 aðustos 2008 den ders alýrlar yada 16 aðustos törenlerini artýk cumhurbaþkanlýðý protokol müdürü ile yaparlar Hacýbektaþ halký mart 2009 da hakemlik yaparak ya AKP li milli görüþcülere teslim bayraðý çeken zihniyete yada düþünen, tartýþan, tüm Alevileri kucaklayan sorunlara ortak çözüm arayan ve çözüm üreten düþünceye yeþil ýþýk yakacak. Bu ne mantýktýr ki Alevilerden bu kadar korkan cumhurbaþkaný Hacýbektaþ a geliyor ama ne geliþ, türbe karþýsýndaki tüm dükkanlar ve sevgi yolu 5-6 saat boyunca kapatýlýyor esnaf kendi dükkanýna sokulmuyor dükkanda olanlar isim yazdýrarak içeri kapatýlýyor tam bir Ahmedi Nejat uygulamasý. Niçin cumhurbaþkaný türbeye gidecek, türbe ile dükkanlarýn ne ilðisi var anlaþýlýr gibi deðil. 10 yýllýk belediye baþkanlýðý dönemimde 9 defa (7 kez sayýn Demirel, 2 kez sayýn Sezer) Hacýbektaþ a geldi ve sevgi yolundan yürüyerek halkýn içinde ve halký selamlýyarak türbeye girdiler ama sayýn Abdullah Peki ödül e layýk gördükleri sayýn dostumuz Seyfi Oktay ýn durumuna ne dersiniz, sayýn Seyfi Oktay a ödül vermek için kürsüye çýkar, ödül alan sayýn Oktay ýn konuþmasýný cumhurbaþkanýnýn protokol müdürü yarýda kesip kürsüyü terk ettirsin bu olaya da sayýn baþkan seyirci kalsýn, fakat alevi örgütlerine karþý aslan kesilen belediye baþkaný milli görüþcü cumhurbaþkanlýðý protokol müdürüne karþý sus, pus vah Atatürk cü baþkan vah demek sizde sözde Atatürkcüymüþsünüz, elinde Atatürk posteri ve Türk bayraðý ile AKP li kültür bakanýna karþý demokratik tepki veren guruba Atatürk cüler burada bölücüler dýþarý diye baðýran baþkan milli görüþcülere AKPlilere karþý sus, pus vah baþkan vah. Konuþmasýnýn baþýnda Hacý Bektaþ Veli nin Sevgi muhabbet kaynar yanan ocaðýmýzda Bülbüller þevke gelir gül açar baðýmýzda Hýrslar kinler yok olur aþkla meydanýmýzda Aslanla ceylan dosttur kucaðýmýzda Dörtlüðünü okuyan baþkan ýn gözü ne sevgi, nede muhabbet görüyor, gözünü kin ve hýrs bürümüþ, kürsüde ziyaretçilere takiye yapan, sevgiden, hoþgörüden dem vuran baþkan önce Hacýbektaþ halkýna sevgi ile yaklaþsýn kendisini eleþtirenlere hemen düþman kesilen, selam bile vermeyen, insanlarý küçük beyinliler diyerek küçümseyen bu halk benim þapkama oy verir diyen ve sýradan sosyal ve insani iliþki kurmayan bir kiþinin sevgiden ve muhabbetten konuþacak en son kiþi olmalýdýr. Anadolu Aleviliðini dýþlayýp, Sünni islam a teslim olan, ne kadar devþirme, sonradan hidayete erip te kendini Bektaþi ilan edenlere Hacýbektaþ ý teslim eden bu zihniyet hem Alevi inancýna, hem de Hacýbektaþ ilçesine daha fazla zarar vermemesi için Hacýbektaþ halkýna görev düþmektedir. Sayýn belediye baþkanýnýn ne kadar Atatürkcü ve ne kadar hoþ görülü olduðu þu iki eyleminde görülmektedir. Birincisi amcamýn oðlu öðretmen Kamber Özcivan tören alanýndaki Atatürk heykelini törenlerden 1 gün önce çok kirli, tozlu ve kararmýþ diyerek tamamen yardým amaçlý ve de cumhurbaþkaný gelince daha iyi görsün diye sprey boya ile boyuyor kendisine Atatürkcüyüm diyen baþkan merdiveni tutmasý için bir kiþiyi bile görevlendiremiyor. Ýkincisi1996 yýlýndan beri tören afiþi olarak kullandýðýmýz emekli öðretmen Mithat Bektaþ ýn eseri olan Hacý Bektaþ Velinin sözleri ile yapýlan poster için Mithat hocanýn oðlu öðretmen Özgür Bektaþ belediyenin veb sitesine bir öneri sunuyor ve diyor ki posterin altýna acaba bu eser Mithat Bektaþ tarafýndan yapýlmýþtýr diye yazýlamaz mý? diye mail atýyor ve o hoþ görülü baþkan o sevgi dolu baþkan býrakýn eleþtiriyi bir öneriye dahi tahammül edemiyerek bu öðretmen ne demek istiyor diyerek celalleniyor, gelecek yýl (tabii kalýrsa) afiþleri deðiþtirme tehdidinde bulunup mevcut afiþleri de toplatmak istiyor iþte size Atatürk cü ve hoþ görülü baþkan. Ama iþ milli görüþe gelince býrakýn hoþ görüyü el pençe kürsüyü teslim ediyor. Törenlerin hem uluslar arasý boyutu hem de kültür sanat boyutu 45. yýlda ortadan kalktýðý gibi göreve geldiðinde törenleri bir haftaya çýkartacaðým diyen baþkan 5 yýl sonra törenleri 2 güne indirdi törenlerin 3. gününde maalesef hiçbir kültürel, sanatsal ve düþünsel proðram bulunmadýðý gibi sadece tören alanýna akþam konulan birkaç ozanla geçiþtirdiler 1. ve 2. gün konulan 2 panelde sadece 4 yýldýr ayný þeyleri konuþan yine ayný 4 kiþi ile panel yapýldý. Hünkarý anma adýna gece programý sadece tören alanýnda sanatçý dostlarla yapýldý ki oda meydana çevre il ve ilçelerden gelen ellerinde içki þiþeleri ile lünpen gençler, esmer vatandaþlar ve cepçilerle Hünkarý anmaya gelen gerçek ziyaretçileri rahatsýz ettiler. Aileler rahatsý olup, oturacak yerde olmadýðýndan kenarda biraz gezinip meydaný ne idüðü belirsiz kiþilere býraktýlar, ellerde içki þiþeleri tam bir panayýr havasý ile Hünkar anýldý. Sayýn baþkanda belediyenin balkonuna kurularak nasýl rahat ettiðini de anlayamýyorum. Çevre il ve ilçelerde olmayan alt yapý imkanlarýmýz olduðu halde (kapalý spor salonu, kültür merkezi, anfi tiyatro, çadýr kent) geçmiþte yaptýðýmýz ne bir söyleþi, ne bir resital, ne bir sokak tiyatrosu, ne bir kitap imza günleri nede ciddi boyutta tartýþma var. Tüm Alevilere mal olmuþ çadýr kenti de toki ye peþkeþ çekip gelen vatandaþlara sokaklara okul bahçelerine çadýr kurduran bu zihniyet bu ilçeye ve bu kültüre ancak bu kadar zara verebilirdi. Protokal a gelince protokol da Aleviler yok, geçmiþ de Hacýbektaþ a hizmet etmiþ baþkanlar yok, Alevi kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri yok Aleviliði Alevi olmayanlar konuþuyor bir Alevi de konuþmak isterken kürsüden indiriliyor iþte sayýn belediye baþkanýnýn geldiði en son nokta. 18 Aðustos 2008 Hacýbektaþ. Ýnþ. Mühendisi Hacýbektaþ önceki belediye baþkaný SATILIK EV TOKÝ konutlarýnda bulunan 1 ci etap, 1 ci blokta 23 no lu ev satýlýktýr. Müracat: Hikmet Bozdað SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR KURBANLIK VE KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ ÝSTÝYENLERE DUYURULUR CANLI KUZU AYAKTA YTL DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA OÐLAK TANE 100 YTL. SÝPARÝÞE GÖRE KUZU KESÝLÝR: KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ BÜTÜN 1 Kg: 10 YTL EVLERE SERVÝSÝMÝZ VARDIR HALKIMIZA DUYURULUR Kamil ÖNTAÞ Tel: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

8 Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý 45 ÝNCÝ ULUSAL 19 UNCU ULUSLARARASI HACI BEKTAÞ VELÝ ANMA TÖRENLERÝ VE KÜLTÜR SANAT ETKÝNLÝKLERÝ AÐUSTOS 2008 Sayýn Cumhurbaþkaným, Sayýn Kültür ve Turizm Bakaným, Sayýn Valim, Sayýn Milletvekillerim, Sayýn Konuk Bakanlarým, Konuk Valilerim, Sayýn Parti Baþkanlarým ve Yöneticileri, Sayýn Belediye Baþkanlarým, Sayýn Arnavutluk Bektaþileri temsilcisi Baba Mondi, Sayýn Bulgaristan Burgaz Bektaþileri, Sayýn Dernek, Vakýf Baþkanlarým, yurdun dört tarafýndan gelen deðerli konuklar, sevgili Hacýbektaþlýlar; Ýlim ve kültürün merkezine hoþ geldiniz. Bugün Alevi-Bektaþi düþüncesinin ve inancýnýn önderi Hacý Bektaþ Veli yi anarken onun yücelttiði sevgi ve hoþgörü anlayýþý, geliþmiþ bireyden geliþmiþ topluma ulaþmanýn yol ve yöntemlerini ortaya koyduðu yýllardan günümüze 700 yýl geçmesine karþýn, öðretileri canlý, taze ve anlamlý olarak önemini korumaktadýr.. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocaðýmýzda, Bülbüller þevke gelir gül açar baðýmýzda, Hýrslar, kinler yok olur aþkla meydanýmýzda, Aslanlarla ceylanlar dosttur kucaðýmýzda. Diyen Hacý Bektaþ Veli kiþisel ve toplumsal olarak bu olgunluða ulaþarak, hiçbir kiþi yada din, dil, ýrk, kadýn erkek ayrýmý yapmadan insaný önemsemeyi, onlara zarar vermemeyi, çalýþýp, kazanýp hakça paylaþmayý, sömürmemeyi, sömürülmemeyi, emeðe saygýyý, laik ve demokratik yaþamý öðretiyordu. Öðretileri evrensel doðrular, güzellik, dostluk ve barýþýn oluþmasýnda öncü olmuþtur. Hacý Bektaþ Veli nin öðretileri benimsenip uygulansaydý dünya savaþlarý olmaz, Irak ta, Kafkaslar da kan ve gözyaþý dökülmez, Filistinliler bitmez tükenmez zulüm altýnda kalmaz, yurdumuzda dýþ güçlerin kýþkýrtmasýyla iþbirlikçilerin desteði ile terör ortamý oluþmazdý. Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýr derken Tanrý-insan-Evren in bir bütün olarak görülüp, anlaþýlmasýný öðretmiþtir. Akýl-ilim ve adaleti aydýnlanmanýn temeli yapmýþtýr. Batý bilimsel çalýþmalarý yapanlarý engizisyon mahkemelerinde yakarken; yýllarý arasýnda yaþadýðý karanlýk çaðdan çýkýþ yollarýný Rönesansçýlarla ararken onlardan 350 yýl önce akýl-ilim-ve adalete dayanan aydýnlanma meþalesini Hacý Bektaþ Veli burada Hacýbektaþ ta yakmýþtýr. Karanlýk düþünceli insanlar bu aydýnlanmadan nasibini alsalardý Sivas ta, Madýmak ta 33 can yakýlýr mýydý? Kahramanmaraþ ta, Çorum da, Gazi de cana kýyarlar mýydý? Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýr diyen Hacý Bektaþ Veli Tanrý-insan-Evren bütünlüðünü ilim ve akýl yolu ile çözümleyerek mükemmele ulaþmayý öðretisinin amacý yapmýþtýr. Kadýn erkek eþitliðini saðlamýþtýr. Yaþamda en gerçek yol gösterici ilimdir, Adalet mülkün temelidir. diyen Ulu Önder Atatürk ile Hacý Bektaþ Veli nin düþünceleri ve uygulamalarý ne kadar örtüþüyor. Hacý Bektaþ Veli Aydýnlanmasýna adalet anlayýþý içinde bakýldýðýnda; Son günlerde þahsi çýkarlarý için mafya anlayýþý ile çete kuranlarla Kemalist Aydýnlarýn ayný platformda deðerlendirilmesi Aydýnlýk Türkiye isteyen Alev- Bektaþiler i de rahatsýz etmektedir. Kýsa sürede adaletin saðlanmasý tüm aydýnlarýn beklentisidir. Burada her yýl olduðu gibi Alevi-Bektaþilerin ve Hacý Bektaþ Veli öðretisine gönül vermiþ insanlarýn dileklerini yine dile getireceðim. 1- Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, (Atatürk döneminde 1930 yýlýnda þehirlerden, 1933 yýlýnda da köy okullarýndan kaldýrýlmýþtýr.) 2- Alevi-Bektaþiler in yoðunlukta olduðu yerlerde kültür merkezi özelliklerini de taþýyan Cem Evleri nin yapýlarak yasal statüye kavuþturulmasý, 3- Alevi köylerine camii yaptýrýlmasýndan vazgeçilmesi, 4- Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn Sünni anlayýþýnýn fetva kurumu konumundan çýkartýlarak tüm inançlara eþit mesafede olan bir kurum olarak yeniden yapýlandýrýlmasý, 5- Aleviliðin Sünni anlayýþýn öðretmenleri ile din derslerinde okutulmasý Alevi-Sünni ayrýmýný derinleþtirir, okutulacaksa tartýþma ortamýnda tüm inançlarla birlikte Felsefe derslerinde okutulmasý, 6- Hacý Bektaþ Müzesi nin tüm külliye olarak Hacýbektaþ Belediyesi ne devredilmesi, 7- Sivas katliamýný yapanlarýn yurt dýþýnda olanlarýnýn yakalanarak yargý önüne çýkartýlmasý, 8- Madýmak Oteli nin insanlýk müzesi haline getirilmesi, 9- Avrupa Birliði nin 17 Aralýk 2004 ilerleme raporunda Alevileri azýnlýk olarak ifade etmesi, takip eden ilerleme raporlarýnda Aleviler den azýnlýklar bölümünde bahsetmesi Alevi- Bektaþiler i derinden yaralamýþtýr. Kurtuluþ, kuruluþ ve Atatürk Devrimleri nin kök salmasýnda asli unsur olan Alevi-Bektaþiler in hakkýnda AB nin yurdumuzda sözde azýnlýk yaratmasýný kýnýyoruz. Bundan sonraki ilerleme raporlarýnda bu aymazlýðýn düzeltilmesi, Ýlim ve kültürün merkezi Hacýbektaþ ilçesinin de sorunlarý vardýr. Bu sorunlar sýrasýyla; a- Turizm kenti olan Hacýbektaþ ilçesinin nüfusu kýþ aylarýnda iken yaz aylarýnda in üzerine çýkmakta, törenlerde ise in üzerine çýkarak hafta sonlarýnda gerek yurt dýþýndan gerekse yurt içinden ziyaretçilerle dolmaktadýr. Ýller Bankasý payý düþürülmüþtür. Personel maaþlarýný dahi verememekteyiz. Bu payýn hiç olmazsa eskiden olduðu gibi nüfusa göre verilmesi, b-ýlçede mahallelerde cadde ve sokak yollarý çok kötü durumdadýr. Bir an evvel Turizm kentine yakýþýr hale getirilmesi, c-kanalizasyon ana arterleri yeterli deðildir. Ýhtiyaca uygun hale getirilmesi, d-on kilometreden gelen su þebekesi eskimiþ ve yýpranmýþtýr, sýk sýk patlamaktadýr. Yenilenmesi, e-hacýbektaþ a açýlacak olan Nevþehir Üniversitesi ne baðlý Güzel sanatlar Fakültesi nin 2009 yýlýnda hizmete girme süresinin uzatýlmamasý, f-nevþehir in Hacýbektaþ hariç tüm ilçelerinde çim futbol sahasý varken Hacýbektaþ ta tarla halinde türübünsüz bir saha mevcuttur. O da sit alanýdýr. Önceki spordan sorumlu Bakan Mehmet Ali Þahin tarafýndan söz verilen ve kýt olanaklarýmýzla arsasý satýn alýnarak projeleri hazýrlanmýþ ve Aðustos ta yetiþtirileceði tarafýmýza ifade edilen sonra ne olduysa yaptýrýlmasý durdurulan, Hacý Bektaþ Veli Törenleri nin de yapýlacaðýný planladýðýmýz kiþilik türübünlü futbol sahasýnýn yaptýrýlmasý, Ýlçemizin öncelikli sorunlarýdýr. Laik, demokratik, birlik ve beraberlik içinde ve mutlulukla yaþayan aydýnlýk bir Türkiye dileðiyle saygýlarýmý sunarým. Asýl Ben Protesto Ediyorum Eski Adalet Bakaný Seyfi Oktay, Hacý Bektaþi Veli anma töreninde protestolarýn kendi konuþmasý sýrasýnda baþlamasýnýn sadece bir tesadüf olduðunu söyledi ve Asýl maðdur olan benim. Cumhurbaþkanlýðý personeli sözümü kesti. Asýl ben protesto ediyorum dedi. Oktay, konuþmasýný protestolar yüzünden deðil, Cumhurbaþkanlýðý personelinin engellemesi yüzünden kestiðini belirtti. Oktay, konuþurken þenlik alanýna giren bir grup, Sivas ýn hesabý sorulacak, Sivas ý unutturmayacaðýz sloganlarý atarak protestolarý baþlatmýþtý. Oktay, Sivas ta 2 Temmuz 1993 de 33 aydýnýn katledildiði dönemde Adalet Bakanýydý. Oktay, asýl sorunun kendisine 20 dakika olarak tanýnan konuþma süresinin Cumhurbaþkanlýðý personeli tarafýndan 5 dakika sonra kesilmesinde görüyor. Kendisine yönelik bir protesto olmadýðýný düþünüyor. Kendisine dakika olarak tanýnan sürede konuþmasýný yapmak üzere kürsüye gelen Oktay dan daha konuþmasýnýn baþýndayken, Cumhurbaþkanlýðý Protokol Müdürlüðü görevlisi, konuþmasýný hýzla bitirmesini istedi. Sinirlenen Oktay, Bu koþullar nedeniyle konuþmamý sürdüremeyeceðim dedi. Kürsüden ayrýlan Oktay, Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu nun elinden ödülünü aldýktan sonra tören alanýndan hemen ayrýldý. Oktay, basýn mensuplarýna, O görevli bana Bitirin deyince sinirlendim. Bu faþistliktir, anti demokratlýktýr dedi. Konuyla ilgili Oktay ýn Birgün ün sorularýna verdiði yanýtlar þöyle:» Tam da siz konuþurken protestolarýn baþlamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Size yönelik bir protesto mu yoksa tesadüf mü? Bana yönelik hiçbir þey yok. Ben herkesin kabul ettiði bir kiþiyim. Benim protesto edilmem diye bir þey olamaz. Tamamen tesadüfen benim konuþmam sýrasýnda protestolar baþladý. Yoksa protestocular da beni sever protesto etmeyenler de sever. Beni protesto ettiklerini kabul etmiyorum.» Peki konuþmanýzý neden yarýda kestiniz? Bana ödül töreninde dakika konuþabileceðim söylenmiþti. Ben de ona göre hazýrlýk yapmýþtým. Ben ilk kez kürsüye çýkmýyorum ve kürsüye saygým var. Ama Cumhurbaþkanlýðý personeli bana müdahale etti. Kýsa kesmemi istedi. Sen kimsin de benim sözümü kesiyorsun dedim. Ben devam etmeye çalýþtým ama müdahaleler oldu. Ýlle de konuþmamý kesmem istendi. Oysa bu tören belediyenin töreni ve bana da bu hak tanýnmýþ. Ben ödül alan kiþi olarak kürsüdeyim. Sürekli taciz durumu oldu yani. Bunun üzerine bu þartlar altýnda konuþmama devam edemeyeceðimi söyledim. Yoksa konuþmamý kesmemin protestoyla falan ilgisi yok.» Basýnda Cumhurbaþkaný Gül ün size konuþmanýza devam edin dediði yazýldý. Sahnedeki görevlilere Konuþmasýna devam etsin diye seslendiði belirtildi. Gül le konuþtunuz mu? Bunlar ne kadar doðru? Ben ne Gül le karýlaþtým ne de Gül ün dediðini duydum. Hiç karþý karþýya gelmedik. Bu yalan. Ben konuþma yaparken Gül ün dinleyici olup olmadýðýný bile bilmiyorum. Elbette böyle bir törende Cumhurbaþkanlýðý personelinin törenin sahipleri dururken müdahale etmesi kabul edilebilir bir þey deðil. Bu zamana kadar böyle bir þey yaþamadým ben. BÝRGÜN - 18 Aðustos 2008 SATILIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri satýlýktýr. Tel:

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı