HAC SEMİNERİ HOŞGELDİNİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAC SEMİNERİ HOŞGELDİNİZ"

Transkript

1 HAC SEMİNERİ HOŞGELDİNİZ

2 Bakara Suresi Ayet Bakara Suresi Ayet Hac bilinen aylardadır. O aylarda hacca giriģen kimse bilmelidir ki, Hac da kadına yaklaģmak, sövüģmek, dövüģmek yoktur. Ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin, Ģüphesiz azığın en iyisi Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri benden korkun Hac mevsiminde Rabbınızdan rızık isteyerek ticaret yapmanızda size bir günah yoktur. Arafattan indiğimizde MeĢ ar-i Haram da Allah ı anın; O nu, size gösterdiği Ģekilde zikredin. Siz önceleri hiç Ģüphesiz sapıklardandınız. KURAN-I KERİM TİLAVETİ 199. Sonra insanların topluca akın ettiği yerden sizde akın edin ve Allah tan mağfiret dileyin. ġüphesiz Allah bağıģlayan, esirgeyendir. 2

3 95. Ey Muhammed, de ki: Allah doğru söyledi, tamamen hakka yönelen Ġbrahim in dinine uyun, o putlara tapanlardan değildi. 96. Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki kutsal ve alemlere hidayet olan Kabe dir. 97. Orada apaçık deliller, Ġbrahim in makamı vardır.oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya ulaģabilen insana Allah için Kabe yi haccetmesi gereklidir. Kim inkar ederse bilsin ki, Allah alemlerden müstağnidir. KURAN-I KERİM TİLAVETİ Al-i İmran Suresi Ayet

4 Allah (c.c) Söyle Buyuruyor: و ل ل ع ل ى الن اس ح ج ال ب ي ت م ن اس ت ط اع إ ل ي ه س ب يلا " Gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır" (Al-i Ġmrân, 3/ 97). و أ ذ ن ف ي الن اس ب ال ح ج ي أ ت وك ر ج ا ا ل و ع ل ى ك ل ض ام ر ي أ ت ين م ن ك ل ف ج ع م يق "Ġnsanların arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler" (Hac, 22/27).

5 Peygamberimiz Söyle Buyuruyor: 5 م ن ح ج ل ل ف ل م ي ر ف ث و ل م ي ف س ق ر ج ع ك ي و م و ل د ت ه أ م ه "Kim Allah için hacceder de (Allah'ın rızâsına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner." Buhârî, Hac, 4. II, Nesâî, Menâsikü'l-Hac, 4. V, 114. ال ح ج اج و ال ع م ار و ف د للا إ ن د ع و ه أ ج اب ه م و إ ن اس ت غ ف ر وه غ ف ر ل ه م "Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın elçileri (mesabesinde)dir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, On'dan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar" Ġbn Mâce, Menasik, 5. No: II, 966.

6 HACC NEDĠR? Hac; ibadet maksadıyla senenin belirli günlerinde ihrama girerek Kabe yi tavaf etmek ve Arafat'ta vakfe yapmak suretiyle yapılan bir ibadettir. Hac Zilhicce ayının ve 13. günleri yapılır. Bu günlere Kurban Bayramı günleri denilir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac da Allah ın rızasını kazanmak için yapılır. Yeryüzünde topluca yapılan en büyük ibadettir. Hicretin 9. Yılında farz kılınmıştır.

7 SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR ĠHRAM TERLĠK SECCADE SIRT ÇANTASI PARA ĠNCE YAZLIK KIYAFET KRONĠK HASTALIKLAR ĠÇĠN ĠLAÇ CEP TELEFONU 7

8 SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR FOTOĞRAF MAKĠNASI HAVLU TESBĠH KÜÇÜK KURAN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DOGAL SABUN PATĠK ÇORAP MAKAS TIRNAK MAKASI 8

9 Havalimanında Buluşma 20 EKĠM :00 Pasaport, Yakakartı Teslim

10 Havaalanı Mescidinde Ġhram Giyinme Uçağa Biniş

11 HACCIN FARZLARI Hanefî Mezhebi 1. Ġhrama girmek Ģart 2. Arafat'ta vakfe yapmak rükün 3. Ka be'yi tavaf etmek rükün

12

13 ĠHRAMIN SÜNNETLERĠ a) ĠHRAM ÖNCESĠ 1. Beden temizliği 2. Boy abdesti veya abdest 3. Rida ve izara bürünmek 4. Ġki rekat ihram namazı kılmak 5. Niyeti dil ile sesli olarak yapmak 6. Telbiyeyi namazdan sonra okumak 7. Hac için ihrama, hac ayları baģladıktan sonra girmek b) ĠHRAMA GĠRDĠKTEN SONRA Her fırsatta telbiye söylemek * Ġhram öncesi güzel koku sürünmek müstehaptır

14 DĠKKAT! Hanefi Mezhebine Göre 14 ĠHRAMIN FARZLARI ( Ġhrama girmenin şartı ) 1. Niyet etmek: 2. Telbiye getirmek Birisi noksan olursa ihram geçerli olmaz. Niyet ve Telbiyeden sonra da ĠHRAM YASAKLARI başlar.

15 NĠYET ve TELBĠYE Niyet ettim Allah ım!.. Senin rızan için Temettu haccı yapmaya, bunu bana kolay kıl ve bana yardım eyle. Lebbeyk. Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. Ġnnelhamde venni mete leke vel mülk. Lââ şerîke leke. MANASI "Allah ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin... Senin hiçbir ortağın yoktur."

16 2011 HAC CĠDDE GÜMRÜK BEKLEME SALONU 16

17 CĠDDE HAC TERMĠNALĠ 17 Valizlerin Alınması ve Çekicilere Konulması.

18 CĠDDE HAC TERMĠNALĠNDE OTOBÜSLERĠN YANINA HAREKET CĠDDE HAC TERMĠNALĠ OTOBÜS SIRASI BEKLEME 18

19 21 EKĠM 2011 CĠDDE DEN MEKKE YE HAREKET 19

20 Kâbe ve Hac Ġle Ġlgili Genel Bilgiler KÂBE Altın Oluk Hacer-i Esved Kâbe Kapısı Tavafa baģlama yeri Mültezem Makamı Ġbrahim Hatim ve Hıcri Ġsmail

21 Kabe nin Ġçi

22 HACER-İ ESVED

23 KABE NĠN BÖLÜMLERĠ 23 MÜLTEZEM KABE NĠN KAPISI

24 MAKAMI İBRAHİM VE HZ.İBRAHİ İN AYAK İZİ

25 25 TEMETTÜ HACCININ UMRESĠNĠ YAPMAK ĠÇĠN MESCĠD-Ġ HARAMA GELĠġ Hac ÇeĢitleri a) Ġfrad Haccı b) Temettu Haccı c) Kırân Haccı UMRE İÇİN EN İDEAL VAKİT SABAH : 08:00-10:00 VEYA :23:00-den Sonra

26 Temettu Haccının Umresini Yapalım 1- Umrenin Tavafı 2- Umrenin Say ı 3- Traş Olmak ve Umreyi Tamamlayarak Ġhramdan Çıkmak.

27 UMRE Mekke ye gelen hacılar Kabe yi tavaf ederler UMRE Belirli bir zamana bağlı olmayarak Kâbe yi usulüne göre ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer dini görevleri yapmaktır. 27

28 TAVAF Kabenin etrafında 7 defa dönmektir. Her bir dönüşe Şavt denir. 7 Şavt 1 tavaf olur. Kabe sola alınarak yapılır. Ġlk üç şavtında (erkekler) ızdıba ve remel yaparlar.

29 TAVAFIN FARZLARI 1. Niyet 2. Tavafı zamanında yapmak (Saydan Önce) 3. Tavafı Kâ be nin çevresinde ve Mescid-i Haram ın içinde yapmak. 4. Tavafın en az dört Ģavtını yapmak.

30 Tavaf

31 Tavaf Duaları س ب ح ان ه للا و ال ح م د ل ل ه و ال إل ه إاله ه للا و ه للا أك ب ر و ال ح و ل و ال ق هوة إاله ب ا ه ل ل ال ع ل ي ال ع ظ يم 31 Sübhanellahi vel hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, "SÜBHANELLAHĠ VE BĠ HAMDĠHĠ, SÜBHANELLAHĠ'L-AZĠM", و ال هصال ة و ال هسال م ع ل ى ر س ول ه للا ص لهي ه للا ع ل ي ه و س لهم ر هبنا آت نا فى الد ن يا ح س ن ة و فى ا ل خ ر ة ح س ن ة و ق نا ع ذ اب ال هنار و أد خ ل نا ال ج هنة م ع األب ر ار يا ع ز يز ي ا غ هفار يا ر هب ال عا ل م ين

32 32 Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. HACER-i ESVED-Ġ ĠSTĠLAM (SELAMLAMA) Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka hüsrana uğrayacağız! (A raf, 23)

33 TAVAFA BAŞLAMA NOKTALARI Yeşil ışık Hacer-i Esved i selamlama, Allah a vermiş olduğu ahdi yenileme anlamına gelmektedir. Kul, ruhlar âleminde verdiği kulluk sözünü, amelleriyle ortaya koyduğu iman akdini bu defa Beyt te, Beyt in sahibinin önünde bu hareketiyle temsilî olarak yineler ve pekiştirir.

34 ZEMZEM ve TAVAF NAMAZI Ġsmail (as) ın ayakları yanından çıkan sudur. Mescidi Haramın içindedir. Zemzem hangi niyetle içilirse kabul edilir.(hadisi Şerif) 1. Rekatta Fatihadan Sonra Kafirun Suresi, 2. Rekatta Ġhlas Suresini Okumak Müstehaptır.

35 Tavaftan sonra Sa y yapılır. SA Y Safa ve Merve tepeleri arasında Safa dan başlamak üzere 7 defa gidip gelmektir.

36 36

37 SAY Haccın ve Umrenin Vaciblerindendir SAY ĠN SAHĠH OLMASI ĠÇĠN 1. Ġhrama girdikten sonra yapmak 2. Umre tavafından sonra yapmak 3. Şavtların çoğunun yapılmış olması 4. Say e Safa Tepesinden başlamak

38 TRAġ OLMAK HEM UMRENĠN HEM DE HACCIN VACĠBĠDĠR DİKKAT! 1. Umrenin Tavafı yapılmadan Say yapılmaz. 2. Umrenin Tavafı ve Say i yapılmadan TRAŞ olunmaz. 3. TRAŞ olmadan da İHRAMDAN ÇIKILMAZ.

39 ĠHRAMDAN ÇIKMAK ĠÇĠN NASIL TRAŞ OLUNUR? ERKEKLER 1. Saçın tamamen kesilmesi Saçın ¼ miktarının ucundan kısaltmak BAYANLAR Saçlarının uçlarından bir parmak kalınlığı kadar kesilmesi yeterlidir.

40 UMREDEN SONRA HAC ZAMANINA KADAR NE YAPMALI? 1- TAVAF 2- BEġ VAKĠT NAMAZ KABEDE KILINMALI 3- KABEDE VAKĠT GEÇĠRĠLMELĠ PEYGAMBERĠMĠZ BUYURUYORKĠ: Kâbe ye her gün 120 rahmet iner. 60 ı tavaf edenlere, 40 ı namaz kılanlara, 20 si Kâbe yi seyredenlere verilir. Zira, Kâbe ye bakmak dahi ibadet sayılmıģtır. 40

41 Arafat Vakfesinin Vacibi: Arefe günü gündüz Arafat'a çıkmıģ olanların güneģ batıncaya kadar Arafat'ta beklemeleri vaciptir. Arafat a giden hacılar

42 Mina Mescid-i Haram Müzdelife Arafat Arefe günü Arafat a gidilir.

43 ARAFAT Hz. Adem Ġle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştukları, kavuştukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söylediği yerdir. Orada Cebeli Rahmet (rahmet tepesi ) isminde bir tepe vardır. Mekke nin 25 km. güney doğusunda bulunur.

44 Arafat Dağı (Cebel-i Rahme)

45 VAKFE: Arefe günü öğleden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat ta kalmaktır.

46 ARAFAT VAKFESĠNĠN FARZLARI 1. Hac için ihrama girmiģ olmak 2. Vakfeyi Arefe günü (9 Zilhicce) güneģin zeval noktasına gelmesinden kurban bayramın birinci günü (10 Zilhicce) fecr-i sadığa kadar olan süre içinde yapmak 3. Vakfeyi Arafat'ta yapmak Arafat Vakfesinin Vacibi: Arefe günü gündüz Arafat'a çıkmış olanların güneş batıncaya kadar Arafat'ta beklemeleri vaciptir.

47 VAKFE: Arefe günü öğleden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat ta kalmaktır. Arafat Çadırları

48 48 Arafat tan Görünüm.

49 Dikkat! Önemlidir! Haccın Vacipleri 1. Safa ile Merve arasını say etmek, 2. Müzdelife denilen yerde vakfe yapmak, 3. Şeytan taşlamak, 4. Traş olmak, 5. Veda Tavafı,

50 Arefe günü akşam güneş battıktan sonra Müzdelife ye gidilir ve orada sabahlanır. Mina Mescid-i Haram Müzdelife Arafat

51 KIBLE YÖNÜNÜ GÖSTEREN LEVHA MÜZDELĠFE KÖPRÜSÜ MÜZDELĠFE MeĢaril Haram 51

52 MÜZDELĠFE VAKFE ZAMANI: Arefe günü güneģin batımından Bayramın birinci günü güneģin doğumuna kadar olan süre Hanefiler: Bayramın birinci günü imsak ile güneģin doğumu arası ġafiiler-hanbeliler: Arefe günü gece yarısından itibaren güneģin doğmasına kadar Malikiler: Arefe günü güneģin batımında güneģin doğmasına kadar. Müzdelife 52

53 2010 HAC 53 MÜZDELĠFE VAKFESĠNĠN FARZLARI 1. Hac için ihramlı olmak 2. Arafat vakfesini yapmıģ olmak 3. Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak 4. Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak

54 54 Müzdelife Mina Hareketi

55 Bayramın birinci günü sabah Mina ya gidilir. Mina da büyük şeytana 7 taş atılır. Mina Mescid-i Haram Müzdelife Arafat VACĠBĠ : Ebu Hanife ve Ġmam Muhammed e göre AkĢam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde Müzdelife de cem-i tehir ile kılmak (diğer müçtehitlere göre sünnettir)

56 MĠNA Şeytan taşlama ve kurban kesme yeridir. Büyük, küçük ve orta olmak üzere üç tane şeytan vardır. Bunlara toplam 70 taş atılır. Mekke nin 8 km. doğusundadır.

57 Mina da kurban kesilir ve şeytan taşlanır.

58 MĠNA'DA YAPILAN GÖREVLER 1. ġeytanı taģlama (aslî vacip) 2. Kuran 3. TraĢ Bu üç görev arasında sıraya uymak cumhura göre sünnet sadece Ebu Hanife ey göre vaciptir

59 59 Şeytan Taşlama Alanına Çıkan Yollar (Mina)

60 60 Birinci gün: Aka be Cemre'sine 7, Ġkinci gün: Küçük, orta ve büyük cemrelere yediģerden 21 taģ Üçüncü gün: Küçük, orta ve büyük cemrelere yediģerden 21 taģ Dördüncü gün: Küçük, orta ve büyük cemrelere yediģerden 21 taģ (Toplam 70 taģ)

61 CEMERATIN VAKTĠ 1. Bayramın birinci günü: Fecr-i sadıktan bayramın ikinci günü fecr-i sadığa kadar olan sürede Aka be Cemresi'ne yedi taģ atılır. (ġafilerde Arefe günü gece yarısından sonra) 2. Bayramın ikinci ve üçüncü günü: Öğleden sonra baģlar, fecr-i sadığa kadar devam eder. Bayramın ikinci ve üçüncü günü sırasıyla küçük, orta ve büyük Ģeytana yediģer taģ atılması sünnettir. (ġafilerde vacip) 3. Bayramın dördüncü günü: Zevalden sonra baģlar güneģin batmasıyla sona erer

62 ġeytan TAġLAMANIN GEÇERLĠ OLMASININ ġartlari 1. Atılan taģları, dikili sütunlara isabet ettirmek veya yakınlarına düģürmek. 2. TaĢları, cemrelere el ile fırlatarak atmak. 3. TaĢın, atılması gereken yere atanın fiili sonucunda ulaģmıģ olması 4. TaĢların her birini ayrı ayrı atmak. 5. MeĢru mazereti bulunmayan kimselerin, taģları bizzat kendilerinin atması. 6. Atılan Ģeyin, taģ veya taģ hükmünde olması (ġâfiîler: atılan Ģey mutlaka taģ olmalıdır) 7. TaĢların, belirlenen vakitler içinde atılması 8. Atılması gereken taģların tamamını veya en az dördünün atılması

63 Mina dan Mescid-i Haram a gidilir. Mina Mescid-i Haram Müzdelife Arafat

64 64 Kurbanın kesilmesi

65 65 Saç Tıraşı ve ihramdan çıkış

66 Kurban bayramının birinci günü (Zilhicce 10) Kabe tavaf edilir (Ziyaret Tavafı)

67 ZİYARET VE VEDA TAVAFI Gördüm ki; bu dünya bir oyalanma, Halime bakıp da, mutluyum sanma. Bedenim Kâbe den uzakta amma; Gönlümü bıraktım, Beytullah ta ben. HAC DA ÜÇ ġeye DĠKKAT!

68 HAC DA ġeytana DIKKAT! Şeytan senin yolunun üzerine oturacak. أل ق ع د هن ل ه م ص ر اط ك ال م س ت ق يم Şeytan dedi ki: (Öyle ise) yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. ث هم لت ي هنه م م ن ب ي ن أ ي د يه م و م ن خ ل ف ه م و ع ن أ ي م ان ه م و ع ن ش م آئ ل ه م و ال ت ج د أ ك ث ر ه م ش اك ر ين Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.

69 HAC DA HANIMA DĠKKAT! 69 Elleri Bırakmayın!

70 70 HAC DA TRAFIĞE DIKKAT!

71 SORULAR & CEVAPLAR TOPLANTIMIZI TEŞRİFLERİNİZDEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMIZI ARZEDERİZ. HACCINIZ MEBRUR SA Y İNİZ MEŞKUR OLSUN. Salim SELVİ Kafile Başkanı Bu sunumun hazırlanmasında Talha UĞURLUEL ve Muhammed YILMAZ ın sunumlarından istifade edilmiģtir. TEġEKKÜRLER 71

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER Yazan:Halid Bin Abdullah Bin Nasır Gözden geçirenler: Şeyh Abdullah Bin Abdurrahman El-Cibrîn ve Abdulmuhsin Bin Nasır El-Ubeykân Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI

HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI HAC İBADETİNİN YAPILIŞI ve MEKKE GÜNLERİNİN İHYASI Mustafa ŞİMŞEK Antalya/Aksu İlçe Müftüsü İnsan ömrü; ezan ile namaz vakti arası kadar bir zamandır diye ifade edilir. Bu kısa zaman dilimine insanoğlu

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

Hac ve Umre Nasıl Yapılır

Hac ve Umre Nasıl Yapılır Hac ve Umre Nasıl Yapılır حلج حلج لعمر لعمر صفة تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Abdulaziz b. Abdullah Al-Şeyh Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 حلج حلج لعمر لعمر صفة «لرت ية لرت ية باللغة» عبد لعزيز

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU GİRİŞ Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın (Bakara, 196) Umre,

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

الح م د ل ل ه ر ب العالم ين و ص ل ي االله ع ل ي س ي د نا م ح م د و ا ل ه الط اه رين و ا ص حاب ه ال م ن ت ج ب ين

الح م د ل ل ه ر ب العالم ين و ص ل ي االله ع ل ي س ي د نا م ح م د و ا ل ه الط اه رين و ا ص حاب ه ال م ن ت ج ب ين الح م د ل ل ه ر ب العالم ين و ص ل ي االله ع ل ي س ي د نا م ح م د و ا ل ه الط اه رين و ا ص حاب ه ال م ن ت ج ب ين Bismillahirrahmanirrahim el-hamdu lillâhi rabbil âlemîn ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin

Detaylı

HZ.İBRAHİM ve HACC. Elif DURSUN Kur an Kursu Öğreticisi. İstanbul / Umraniye

HZ.İBRAHİM ve HACC. Elif DURSUN Kur an Kursu Öğreticisi. İstanbul / Umraniye HZ.İBRAHİM ve HACC Elif DURSUN Kur an Kursu Öğreticisi İstanbul / Umraniye Yüce Allah insanı akıl, irade, anlama gibi birçok meziyetle donatarak onu yaratılanların en şereflisi kılmıştır. Yaratmış olduğu

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN Bismillahirrahmanirrahim: Allah ın Rahman ve Rahim ismiyle baģlıyoruz. Kul Rabbi bi zidni ilmen, fehmen: Allahım, maddi-manevi aklımı, zekamı arttır. ÖNSÖZ Ruh ve bedeni

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı