Cat ucar m. bina cöker mi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cat ucar m. bina cöker mi"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Sal Fiyat 25 Kr Ruhani rüzgar Türkiye ile ekonomi alan nda iyi, Suriye yüzünden diplomasi alan nda kötü bir süreç yaflayan ran n reformcu Cumhurbaflkan Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldi i Ankara da çok yo un bir görüflme yapt. Ruhani'yi Esenbo- a Havaliman 'nda Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, büyükelçilik yetkilileri ve di er ilgililer karfl larken; konuk Cumhurbaflkan davet sahibi Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Erdo an ile de görüfltü. Bafra'da Alt n yaprak tütün ekiminde art fl Alt n Yaprak tütünü ile ünlü Samsun'un Bafra ilçesinde tütün ekiminde art fl yafland belirtildi. HABER 7. SAYFADA IUC Kurucu Baflkan Orhan Hikmet Azizo lu: Bütün iyi davran fllar BADETT R Uluslararas Üniversiteler Konseyi Kurucu Baflkan Orhan Hikmet Azizo lu, "Allah n r zas n kazanmak amac yla yapt m z bütün iyi davran fllar, az veya çok hepsi ibadet kapsam ndad r" dedi. 12 DE Muhtemel bir siyasi depremde ikbal kurtarma tatbikat Cat ucar m? bina cöker mi Türkiye, farkl bir cumhurbaflkanl seçimi süreci yafl yor. Bir fleyi flimdiden kestirmek kahinlik olmasa gerek E er, Baflbakan Erdo- an aday olur da kazan rsa, CHP ve MHP bir y l sonraki genel seçime K l çdaro lu ve Bahçeli siz gidebilir Bu, en radikal sonuç Ancak baflka ihtimaller de var MUSTAFA SARIGÜL VE Çat, ilk tahlilde çok cazip görünse de son tahlilde bir risk içeriyor Çat y kuran Bahçeli ve ona kereste, kiremit, çivi tafl yan K l çdaro lu bu riskleri göremiyor, görmezden geliyor olabilir Göreler var Örnek: Eski fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül lk tur için diyor ki; Ülkemizde ortak aday ortada kal r. Or- Çat aday formülünün mucidi MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, kendisine destek veren CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve baflta TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu olmak üzere pek çok meslek kuruluflu ve STK ile görüflmeler yapt, yap yor. K l çaro lu da öyle tak aday n sahibi olmaz. Ortak adaya kimse destek vermez. B R HT MAL DAHA VAR PKK n n tahrik, taciz Biri ç kar da, Baflbakan Erdo an aday olmak istemezse derse, bu yaz n n bu sat rdan üstünü silin gitsin Bunu diyen pek yok. Varsa da ve provokasyonlar n n iflitilmiyor. Bu noktada, tüm siyasi figürleri rahatlatacak bir formülüm var. sebebi belli... Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA Türkiye, FAO için donör ülke oldu! Bakan Eker, "Türkiye, FAO ile 2006 y l nda imzalanan anlaflma ile yard m alan de il FAO'nun projelerine yard m veren donör ülke konumuna geçti. dedi. HABER 6 DA Taha K vanç Benim Bilderberg maceram 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Kemal Pilavo lu ndan lahi Ifl k Makaleleri 8. Sayfada O.Hikmet Azizo lu Yaflama Akademik Bak fl 14. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 4. Sayfada Dr.Bar fl DURDURAN Genel Sa l k ve Bar fl 10. Sayfada H ZMET GELMES N www. Bölgeye yap lan yol, baraj, havaalan ve kalekol gibi hizmetlerden rahats z olan PKK l teröristler son zamanlarda flantiye basma, yol kesme ve güvenlik güçlerini taciz eylemlerini artt rd. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Geçen hafta sonu Bitlis te yol kesen teröristlerce, güvenlik güçlerine roketatar ve uzun namlulu silahlarla atefl aç ld. At lan roketatar bölgedeki bir hayvan sürüsüne isabet edince 10 küçükbafl hayvan telef oldu. Bu olaydan bir gün önce de, Bingöl'ün K ilçesinde yap m süren K HES Baraj 'na tafl tafl yan 6 kamyon ve 4 ifl makinesi teröristlerce yak ld. Güvenlik güçlerinin bölgedeki arama ve önlem çal flmalar sürüyor. Endemik bir çevre katli! zmir'in Çeflme bölgesinde kurulmas planlanan RES (Rüzgar enerjisine dayal Elektrik üretim Santrali) tesisleri ile ilgili uygulamalar çevreyi tehdit ediyor. RES Lisans olan yat r mc lar n, yarg karar na ve kanuna adeta "REST" çekerken, bölgenin do al yap s na kal c zararlar verilece i ihtimalini zerre umursamadan çal flmalar na devam ettikleri ortaya ç kt. YAZISI 13. SAYFADA dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi BÜYÜK operasyon Yak n zamanda büyük olaylara sahne olan Okmeydan 'na sabah saatlerinde gelen çok say da çevik kuvvet ve özel harekat polisleri, belirlenen adreslere operasyon yapt. Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf Okmeydan Cemevi çevresinde önceden belirlenen baz adreslere düzenlenen operasyonda, çok say da çevik kuvvet ve özel harekat ekibi ile çelik yelekli sivil polis memurlar da görev ald. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlar (TOMA) Mithatpafla ve Piyalepafla caddelerinde haz r bekletildi. KAHVEHANELER asl na dönüp k raathane oluyor sa Güven Kenan ERGEN in röportaj 3. SAYFADA 9 Haziran 2014 Resmi Gazete Pamukkale Üniversitesi letiflim Araflt rmalar Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Dan flma ve Rehberlik E itim, Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 10 Haziran 2014 Sal Uluslararas Enerji Ajans Baflekonomisti Fatih Birol, " srail ve K br s aç klar ndaki enerji kaynaklar n n ihraç edilmesinin en mant kl yolu Türkiye üzerinden geçmesidir. Türkiye hatt ndan enerji tafl nmas di erlerine göre 7 misli daha ucuz" dedi. Do u Akdeniz gaz na en karl yol Türkiye LONDRA - GÖKHAN KURTARAN - Uluslararas Enerji Ajans (IEA) Baflekonomisti Fatih Birol, Do u Akdeniz'deki enerjinin ihraç edilmesinin en mant kl yolunun Türkiye güzergah olaca n kaydetti. AA muhabirinin küresel enerji piyasalar na iliflkin sorular n yan tlayan Birol, ekonomik aç dan bak ld nda srail ve K br s aç klar ndaki enerji kaynaklar n n ihraç edilmesinin en mant kl yolunun Türkiye oldu unu belirterek, " srail için bakt m z zaman Türkiye hatt ile di er hatlar k yaslad m z zaman Türkiye hatt ndan enerjinin tafl nmas di erlerine göre yedi misli daha ucuz" dedi. Do u Akdeniz'deki enerji kaynaklar n n daha düflük maliyetle uluslararas enerji pazarlar na iletilmesinin sat c lar n kar n da art raca n dile getiren Birol, bölgede politik içerikli sorunlar n çözüme kavuflturulmas halinde Türkiye'nin bölgenin enerji transferini sa lama konusunda büyük rol oynayabilece ini vurgulad. Rusya ve Ukrayna aras ndaki gerilimin bir kez daha enerji arz güvenli inin ne kadar önemli oldu unu gündeme getirdi ini vurgulayan Birol, May s ihracat m z büyük moral verdi fianliurfa - May s ay nda ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,8 art flla 13 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleflti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, may s ay ihracat rakamlar n fianl urfa Ticaret ve Sanayi Odas 'nda düzenlenen bas n toplant s nda aç klarken, may s ay ihracat n n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,8 art flla 13 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleflti ini bildirdi. May s ay toplam mal ihracat n n önceki y llar n TÜ K may s ay rakamlar n geçti ini belirten Büyükekfli, ihracatta may s ay cumhuriyet rekorunun k r ld n söyledi. Büyükekfli, y l n ilk 5 ay ndaki toplam ihracat n ise yüzde 8 art flla 67 milyar 92 milyon dolar oldu unu kaydetti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, " hracat ilk 4 ayda yüzde 8,5 artt, ithalat yüzde 4,2 geriledi. Bu geliflmeler neticesinde, ilk 4 ayda d fl ticaret aç n n yüzde 24 gerilemesi son derece olumlu" dedi. Büyükekfli, y l n ilk 5 ay nda ihracat n geçen y la göre yüzde 8 art flla 67 milyar 92 milyon dolar oldu unu söyledi. Son 12 ayl k ihracat n yüzde 1,7 art flla 156 milyar 145 milyon dolara yükseldi ini aktaran Büyükekfli, may s ay ihracat n n ise geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,8 art flla 13 milyar 412 milyon dolar oldu unu bildirdi. D fl ticaret rakamlar n n aç kland fianl urfa'da ilk 5 ayda yüzde 25 ihracat art fl yakaland n vurgulayan Büyükekfli, ''fianl urfa'n n, önümüzdeki y llarda çok daha fazla ihracat yapaca na inan yoruz. Zira fianl urfa'n n, GAP' n sulama projelerinin tamamlanmas yla muazzam tar msal üretim potansiyelini daha etkin de erlendirece ini düflünüyoruz. limiz, demir-çelik eflyalar, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve mamullerinde ihracat n gelifltiriyor'' dedi. (AA) "Enerji arz güvenli i Avrupa için ne kadar önemli olursa Türkiye'nin önemi de o kadar artacak. Türkiye'nin var olan önemi Avrupal lar taraf ndan daha iyi anlafl lacak. Türkiye'nin Hazar'dan olsun, Irak'tan olsun belki ilerde ran'dan olsun enerjiyi Avrupa'ya getirebilecek en güvenilir kaynaklardan ve hatlardan biri oldu unun alt bir kez daha çizildi" diye konufltu. Irak' n zengin enerji kaynaklar n n uluslararas piyasalara ulaflt r lmas konusunda merkezi hükümetle bölgesel yönetim aras ndaki anlaflmazl n ciddi bir sorun oldu unu belirten Birol, sorunlar n çözülmesinin en çok Türkiye'ye fayda sa layaca n ifade etti. Birol, flöyle devam etti: "Irak'ta petrol üretiminin ciddi olarak hem kuzeyde hem güneyde, hem merkezde artmas son derece kolay. Çünkü Irak'ta petrolün üretim maliyeti 5 dolar n alt ndayken, ABD'de bu maliyet 80 dolar civar nda. Rusya'da 75 dolar civar nda... Bu bak mdan Irak' n son derece ekonomik ve zengin rezervleri var. fiu anda Irak'taki en büyük sorun Ba dat'la Erbil aras ndaki sorunlar n çözülememifl olmas. Bu sorunlar çözüldü ü zaman Irak bir bütün olarak dünyaya ciddi anlamda petrol ve do algaz sevk edebilir. Burada da Türkiye son derece önemli rol oynayabilir." Türkiye'nin Irak'taki sorunlar n çözülmesinden en çok faydalanacak ülkelerin bafl nda geldi ini kaydeden Birol, "Irak'ta yeni hükümet kurulduktan sonra umuyorum, bu hükümetin yapaca ilk ifllerden biri Ba dat-erbil aras ndaki sorunlara çözüm bulmakt r. Çünkü bu ortamda Irak'ta kazan-kazandan ziyade bir kaybet-kaybet durumu var. Bu kimsenin ifline gelmeyen bir durum" dedi. Küresel enerji piyasalar nda enerji üretim maliyetlerinin h zla artt n vurgulayan Birol, enerji fiyatlar nda önümüzdeki dönemde bir düflme beklemedi ini belirterek, sözlerini flöyle tamamlad : "Maalesef diyorum, çünkü ülkemiz için son derece önemli. Cari aç m z için son derece önemli. E er fiyatlar bu flekilde kal rsa, petrol fiyatlar 100 dolar civar nda kal rsa, bence bizim bundan memnun olmam z laz m. Tabii düflerse çok seviniriz. Düflerse benim için çok güzel bir sürpriz olur ama ben maalesef fiyatlar n genelde bu seviyelerde kalaca n düflünüyorum." (AA) Gümrük ve Ticaret Bakanl Müsteflar Altunyald z, "Art k ihracat m z n yüzde 65'inin ifllemlerini gümrüklerimizde sadece bir dakikada gerçeklefltiriyoruz y l nda ortalama ihracat süresi 8 saatti. Bugün itibariyle bu süreyi 5 saatin alt na düflürdük" dedi. Altunyald z, "Ülkemizin ihracat, 2001 y l nda sadece 31 milyar dolard ve ihracat yapan flirket say s da 25 bindi. Bugün ne mutlu ki ihracat m z 150 milyar dolar geride b rakt. hracat yapan flirketlerimizin say s ise 60 bini aflt " diye konufltu. hracat n bir dakika gücü KONYA- MUHAMMED BOZTEPE - Gümrük ve Ticaret Bakanl Müsteflar Ziya Altunyald z, "Art k ihracat m z n yüzde 65'inin ifllemlerini gümrüklerimizde sadece bir dakikada gerçeklefltiriyoruz y l nda ortalama ihracat süresi 8 saatti. Bugün itibariyle bu süreyi 5 saatin alt na düflürdük" dedi. Altunyald z, AA muhabirine yapt aç klamada, bugün, dünyan n 17. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin daha üst s ralara ç kmas ve 2023'te dünyan n ilk 10 ekonomisinden biri olabilmesi için büyümesi gerekti ini söyledi. Türkiye'nin, ihtiyaç duydu u büyümeyi ihracatla sa layaca n belirten Altunyald z, "Bu yüzden, her f rsatta flu meselenin alt n çiziyoruz. Ülkemizin büyümesi için esnaf m z n, tacirimizin, sanayicimizin, kooperatiflerimizin büyümesi gerekiyor" diye konufltu. Altunyald z, sadece iç pazara yönelerek kal c bir büyüme sa lanmayaca n, mutlaka d fl pazarlara da aç lmak gerekti ini dile getirdi. - " hracat m z 150 milyar dolar geride b rakt " Gümrük ve Ticaret Bakanl olarak 2023 sorumlulu unu omuzlar nda hissettiklerini ifade eden Altunyald z, flunlar kaydetti: "Ülkemizin ihracat, 2001 y l nda sadece 31 milyar dolard ve ihracat yapan flirket say s da 25 bindi. Bugün ne mutlu ki ihracat m z 150 milyar dolar geride b rakt. hracat yapan flirketlerimizin say s ise 60 bini aflt. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaflmas na katk sa layacak plan ve projeler haz rlad k. Bunlar n bir k sm n baflar yla hayata geçirdik. Bir k sm üzerinde ise çal flmalar m z aral ks z sürdürüyoruz." - "Son üç y la oranla yüzde 40'l k bir iyileflme sa lad k" Altunyald z, gümrüklerde ifllem sürelerini büyük ölçüde düflürmeyi baflard klar n vurgulayarak, "Geldi imiz noktada flunu büyük gururla söyleyebiliyorum. Art k ihracat m z n yüzde 65'inin ifllemlerini gümrüklerimizde sadece bir dakikada gerçeklefltiriyoruz y l nda ortalama ihracat süresi 8 saatti. Bugün itibariyle bu süreyi 5 saatin alt na düflürdük. Yani son 3 y la göre ortalama ihracat ifllem sürelerinde de yüzde 40'l k bir iyileflme sa lad k. Ayn flekilde ithalat ifllemlerini de yüzde 10 oran nda h zland rd k" ifadelerini kulland. (AA) KONGRE LANI KEÇ ÖREN E T M VE KÜLTÜR DERNE NDEN Derne imizin lk Ola an Genel Kurul Toplant s 25 Haziran 2014 Çarflamba günü saat de ncirli Mahallesi, Bar fl Yolu Caddesi No: 10 Keçiören/ANKARA adresinde, ekseriyet temin edilemedi i taktirde ikinci toplant 02 Temmuz 2014 Çarflamba günü ayn yer ve saatte afla daki gündemle yap lacakt r. Dernek üyelerimize duyurulur. Geçici Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Aç l fl, Kongre Baflkanl k Divan n n teflkili. 2. Geçici Yönetim Kurulunca Faaliyet Raporunun okunmas ve görüflülmesi. 3. Geçici Yönetim Kurulunun ibras 4. Geçici Yönetim Kurulunca haz rlanan Teklif Bütçelerin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 5. Derne in lüzumlu olan tafl n r veya tafl nmaz mallar n sat n al nmas, ba fl ve vasiyet yoluyla Derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut tafl nmaz mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut tafl nmaz mallar üzerinde mülkiyetin d fl nda ayn haklar n baflkalar lehine tescil edilmesi, baflka özel ve tüzel kiflilere tahsis edilmesi veya kiralanmas hususlar nda Yönetim Kuruluna yetki ve salahiyet verilmesi. 6. Derne in gayesine uygun olarak borç alma hususunda Yönetim Kuruluna yetki ve salahiyet verilmesi. 8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 9. Dilek ve Temenniler. 10. Kapan fl. Yedigün-2 Türkiye, FAO için donör ülke oldu! ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'nin, BM G da ve Tar m Örgütü (FAO) projelerine yard m veren donör ülke konumuna geçti ini belirterek, "Türk cumhuriyetlerine uygulanan tar m projelerine Türkiye 10 milyon dolar destek verdi" dedi. Bakan Eker, FAO Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva'y makam nda kabul etti. Daha sonra Eker ve Da Silva, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ev Sahibi Ülke Anlaflmas 'n n yenilenmesine iliflkin tamamlay c anlaflma metnini imzalad. Eker, imza töreninde, Türkiye'nin, FAO ile 2006 y l nda imzalad anlaflma ile yard m alan de il projelere yard m veren donör ülke konumuna geçti ini söyledi. Bu kapsamda Türk cumhuriyetlerine uygulanan tar m projeleri için Türkiye'nin 10 milyon dolar destek verdi ini anlatan Eker, "fiimdi bunun ikinci k sm n sa l yoruz. Bu, FAO-Türkiye iliflkileri aç s ndan çok önemli" diye konufltu. Ankara'da 2007 y l nda aç lan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO-SEC) sayesinde FAO-Türkiye Ortakl k Program n n (FTPP) daha ifller hale geldi ini ifade eden Eker, program kapsam nda, Orta Asya ülkelerinde uygulanacak projelerde kullan lmak üzere y llar aras nda y lda 2 milyon dolar olmak üzere toplam 10 milyon dolar katk da bulunduklar n kaydetti. Ev sahibi ülke anlaflman n güçlendirilmesi ve program n 5 y l daha uzat lmas çal flmalar do rultusunda ek anlaflmaya son fleklinin verildi ini belirten Eker, flöyle konufltu: "Amac m z hem tahsis edilen kaynaklar n etkin bir flekilde kullan lmas, hem de dost ve kardefl ülkelere daha fazla yararl olabilmek. Çünkü tar m ve g da güvenli i bölgemiz aç s ndan son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle çok k r lgan ve hassas yap ya sahip bölge ülkelerine elimizden gelen deste i vermek ve bu programdan onlara azami fayda sa lamak arzusunday z. Bu nedenle 2. döneme haz rlan rken geçmifl tecrübeler de gözönünde bulundurularak son derece dikkatli bir çal flma yap lm flt r." lk dönem Orta Asya ülkeleriyle s n rl olan anlaflman n kapsam n n, ortak mutabakatla di er ülkeleri kapsayacak flekilde geniflletildi ini anlatan Eker, flöyle devam etti: "Böylece Balkanlar ve Afrika'da yer alan baz ülkelerde de anlaflma kapsam nda proje uygulama imkan getirilmifltir. Bundan sonra alt bölgede kurulacak tüm FAO ofisleri, Ankara'daki alt-bölge ofisine ba l olacak ve do rudan raporlama yapacak. Bölgedeki di er ofislerden, programlama ve yürütme konular nda teknik ve kapasite gelifltirme bak m ndan Ankara'daki Ofis sorumlu olacak. Anlaflman n kapsad alanlara g da güvenli inin yan s ra, beslenme konusu da eklendi. Bundan sonra yap lacak faaliyetlerde, düzenlenecek toplant larda, sat n al nan aletlerde ve bas l yay n ve afifllerde bayra m z ve Bakanl k logosu yer alacak. Bakanl m zca programa maddi katk n n yan s ra, FAO'da eleman görevlendirme, teknik uzmanl k tecrübelerimizden ve bilgi birikimimizden yararland rma gibi katk lar yap labilecektir. Böylece FAO'da çal flan Türk personel say s n n da art r lmas hedeflenmektedir." (AA)

7 EKONOMI 10 Haziran 2014 Sal 7 F nd k, tüketiciyle arac s z buluflacak G RESUN - GÜLTEK N YETG N - F nd k Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i (F SKOB RL K), Türkiye genelinde say s binlerle ifade edilecek yeni açaca sat fl reyonlar yla, f nd k ve f nd k ürünlerini direkt tüketiciyle buluflturmay hedefliyor. Yönetim Kurulu Baflkan Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, Entegre F nd k flleme Tesislerinin (EF T), F SKOB RL K'in amiral gemisi olarak görüldü ünü söyledi. EF T'in durumunun gayet iyi oldu unu ve yeni yat r mlar yapt klar n ifade eden Bayraktar, "EF T'e üretim planlamalar yap yoruz. ki y l önce EF T'in bilançodaki zarar 6 milyon lirayd, tahmin ediyorum bu y l 4,5 milyon lira kara ç kacak" dedi. Bayraktar, büyümenin getirisiyle hem distribütörler verilmesi anlam nda hem de tüm ürünlerin Türkiye'ye da t lmas anlam nda çal flmalar n n oldu unu dile getirerek, flöyle konufltu: "EF T'in üretti i ürünlerin direkt tüketiciye ulaflmas anlam nda küçük sat fl reyonlar oluflturmaya bafllad k. Üreticiyle tüketiciyi bir noktada buluflturma anlam nda planlamam z devam ediyor. Yak n zamanda Ankara'da bir flube daha açt k. Ordu ve Giresun'da da flubelerimiz var. stanbul'da bir planlamam z var. Bu anlamda tüm Türkiye'de özellikle f nd k bölgesinde, daha sonra belki tüm büyük flehirlerde sat fl reyonlar n oluflturaca z." - Sat fl reyonlar tüm Türkiye'de olacak Sat fl reyonlar n art rman n, ciddi anlamda gelecek bekledikleri bir proje oldu unu belirten Lütfi Bayraktar, "Genel anlamda 7 reyonumuz var, yeni bir projedir, bu say tahmin ediyorum çok ciddi anlamda yükselerek devam edecektir, bu konuda bir say vermek mümkün de il ama binlerle ifade edilebilecek bir rakam düflünüyoruz" ifadelerini kulland. Otomotiv pazar y l n ilk 5 ay nda %26,3 darald STANBUL - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar, bu y l n ilk 5 ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 26,31 daralarak, 226 bin 698'e geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derne i'nin (ODD) 2014 May s ay Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar sonuçlar na göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar 2014 y l ocak-may s döneminde, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 26,31 gerileyerek 226 bin 698'e düfltü y l ilk befl ay nda toplam sat fl 307 bin 647 olmufltu. Otomobil sat fllar bu y l n ilk 5 ay nda, önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 23,66 azalarak 178 bin 495'e indi y l ilk befl ay nda sat fl 233 bin 816 olarak gerçekleflmiflti. Hafif ticari araç pazar bu y l n 5 ayl k döneminde, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 34,71 azalarak 48 bin 203'e düfltü. Geçen y l n ilk 5 ay nda hafif ticari araç sat fllar 73 bin 831 seviyesindeydi. Bu y l may s ay nda otomobil ve hafif ticari araç pazar, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 28,66 küçülürken, toplam pazar 58 bin 121'e indi. Bu rakam geçen y l 81 bin 468 olmufltu. Geçen ay otomobil sat fllar bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 25,65 daralarak, 46 bin 379 olarak gerçekleflti y l may s ay nda hafif ticari araç pazar 2013 y l n n may s ay na göre yüzde 38,48 azalarak 11 bin 742 seviyesine düfltü. Bu y l n ilk 5 ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre 1600cc alt ndaki otomobil sat fllar nda yüzde 23, cc aral nda motor hacmine sahip otomobil sat fllar nda yüzde 37,8 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 4,9 daralma görüldü y l ocak-may s döneminde dizel otomobil sat fllar n n pay yüzde 63,8'e, otomatik flanz manl otomobillerin pay ise 46,2'ye yükseldi. Bu y l n ilk 5 ay nda otomobil pazar segmentinin yüzde 83,3'ünü vergi oranlar düflük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluflturdu. Segmentlere göre en yüksek sat fl adetine yüzde 51,4 pay ile C segmenti (91 bin 719), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller yüzde 46,2 ile (82 bin 462) oldu. Bu y l n ocak-may s döneminde en fazla otomobil ve hafif ticari araç sat fl n 37 bin 183 ile Volkswagen gerçeklefltirirken, bu markay 30 bin 445 ile Renault, 25 bin 740 ile Fiat ve 20 bin 334 ile Ford takip etti. Y l n ilk 5 ay nda 5 adet Bentley, 7 adet Ferrari, 3 adet Infiniti, 18 adet Jaguar, 1 adet Lamborghini, 32 adet Maserati ve 185 adet Porsche sat fl gerçekleflti ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce konuya iliflkin de erlendirmesinde, 2014 y l ocak-may s döneminde, 2013 y l n n 2. yar s nda bafllayan kur ve faizde yaflanan yükselifllerin, otomobil ÖTV oranlar ndaki art fl n, BDDK'n n kredi ifllemlerine yönelik getirdi i s n rlamalar n, güven endekslerindeki düflüflün, ekonomik aktivitenin, özel sektör yat r mlar ve iç tüketimde yavafllaman n otomotiv pazar n olumsuz etkiledi ini kaydetti. Bu y l n may s ay nda tüketici güveni ile genel ekonomik durum beklenti, endekslerinde y l n ilk çeyre ine göre art fllar n oldu unu dile getiren Erce, "2014 y l genelinde; içerisinde bulunulan seçim süreci, makro ihtiyati tedbirler, düflük büyüme süreci, TCMB'nin s k para politikas, geliflmekte olan ekonomilere ait büyümede ivme kayb, varl k al mlar n n ve global parasal teflvikin azalt lmas, uluslararas piyasalarda finansman imkanlar n n zorlaflmas etkili olacakt r. (AA) Bayraktar, reyon açman n maliyetli bir ifl olmad na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Asl nda bu asli iflimiz, yani tüketiciyi f nd k ürünleri noktas nda bir noktada buluflturmak. F SKOB RL K'in kamuoyundaki itibar anlam nda, tüketicinin f nd k ürünleri ve F SKOB RL K'le buluflmas anlam nda çok önem verdi imiz bir proje. Az maliyetli, sosyal sorumluluk da içeren bir proje. Bu anlamda tüm Türkiye'de olaca z." (AA) Kazakistan'a 100 milyar dolar do rudan yat r m ASTANA- Kazakistan'a son 3 y lda 100 milyar dolar do rudan yabanc yat r m geldi i bildirildi. Kazakistan Senatörü Vladimir Bobrov, Kazakistan' n ba ms zl n n ard ndan ülkeye gelen do rudan yabanc yat r m n 193 milyar dolar oldu unu aç klad. Bobrov, Kazakistan' n 2010 y l nda Rusya ve Belarus'la gümrük birli ine girmesi ard ndan geçen 3 y lda ülkeye giren do rudan yat r m miktar n n ise 100 milyar dolar olarak gerçekleflti ini bildirdi. Geçen y l 9 ayl k dönemde ülkeye gelen do rudan yabanc yat r m n da 20 milyara ulaflt n kaydeden Bobrov, petrol d fl üretimi teflvik etmeye çal flankazakistan'a gelecek do rudan yat r mlar n g da iflleme gibi sektörlere kanalize olmas n n kalk nmaya katk da bulunaca n anlatt. Öte yandan Kazakistan Ekonomi ve Bütçe Planlama Bakan Yerbolat Dosayev imzas yla ülkedeki yat r m ortam n iyilefltirecek yasa de iflikli i teklifi Kazak parlamentosuna sunuldu. Yat r mc lara daha uygun flartlar sunaca ifade edilen yasa teklifinin, yat r mc lara vergi konusunda daha öngörülebilir bir ortam sa layaca belirtiliyor. Kazakistan, Dünya Bankas 'n n ''2014 fl Yapabilirlik Endeksi''nde 89 ülke aras nda 50'inci s rada bulunuyor. Kazakistan'a ba ms zl k kazanmas nda bugüne kadar en fazla do rudan yabanc yat r m 49 milyar dolar ile Hollanda yapt. Bu ülkeyi 24,7 milyar dolar ile ngiltere izledi. Çin'in Kazakistan'ado rudan yat r m 18,2 milyar dolar, ABD'nin 17,9 milyar dolar olarak gerçekleflti. Kazakistan'a do rudan yat r m yapan di er ülkelerse Almanya, Fransa, talya, sviçre ve Kanada oldu. Kazakistan'a gelen do rudan yabanc yat r mlar n büyük ço unlu u ülkedeki petrol ve gaz sektörüne yap l yor. (AA) Bafra'da Alt n Yaprak tütün ekiminde art fl Alt n Yaprak tütünü ile ünlü Samsun'un Bafra ilçesinde tütün ekiminde art fl yafland belirtildi. lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Dursun, "Önceki y llarda tütün ekimi yapmayan üreticilerimiz tekrar tütüne yöneldi y l nda 45 bin dekar alanda tütün ekimi yap l rken bu y l ilçemizde 55 bin dekar alanda ekim gerçeklefltirildi" dedi. SAMSUN - HAYAT ARSLAN - "Alt n Yaprak" tütünü ile ünlü Bafra ilçesinde, tütün ekiminde geçmifl y llara göre art fl yafland bildirildi. Tütün üretiminin büyük oranda yap ld Bafra Ovas 'nda zaman içinde tütün üretimi terk edilirken son y llarda yabanc sigara firmalar n n "Altan Yaprak" tütüne talebi ile üretim yeniden canland. lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ahmet Dursun, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede tütün ekiminde art fl yafland n söyledi. "Önceki y llarda tütün ekimi yapmayan üreticilerimiz tekrar tütüne yöneldi" diyen Dursun, flunlar dile getirdi: "Bafra ilçesinde yetifltirilen tütünler kalite yönünden dünyada önemli bir yere sahip. Bu kalitesinden dolay sigara üretiminde, harmanlarda olmazsa olmaz ürünlerden biri. 'fiark tipi tütün' olarak geçen Bafra tütününün harmanlan p yüzde 10'a kadar di er tütünlere kat lmas zorunludur. Bafra tütününün harmanlarda bulunmas n n sebebi ise sos görevi görmesi, di er tütünlerin kalitelili ini ve yan c l n art rmas d r. Bafra ilçemizde azalan tütün ekimi son iki y ld r h zl bir yükselme ivmesine girmifltir y l nda 45 bin dekar alanda tütün yetifltiricili i yap larak 5 bin ton civar nda tütün üretimi gerçekleflti y l nda ise 55 bin dekar alana tütün ekimi yap ld. 6 bin ton civar nda tütün rekoltesi bekleniyor." Tütün ekiminden vazgeçen üreticilerin tekrar üretime dönmelerinin Bafra ekonomisini canland rd n ifade eden Dursun, "Bafra tütünü tamamen ihracata yönelik bir ürün. lçemizde yabanc firmalar n al c lar vas tas yla tütünün sözleflmeli olarak dikimi yapt r lmakta ve üretilen ürün ise yine yurt d fl na ihraç edilmekte. Bu flekilde ülkemize ve ilçemize döviz girifli olmakta" dedi. lçede 30 dönüm alanda tütün ekimi yapan çiftçi Ferdi Çevik, tütün üretiminin di er ürünlere göre daha zahmetli oldu unu belirtti Bafra Ovas 'nda tütün ve çelti in para kazand rd n ifade eden Çevik, "Para eden mahsuller tütün ve çeltiktir. Tütünü yapmak kolay bir fley de il. Tek tek k r lan tütünler tek tek iplere diziliyor. Kurumas, kutuya doldurmas, ekimi, hepsinin zahmeti var" diye konufltu. Çevik, zahmetli olmas na ra men para kazand rd için yeniden tütün ekimine yöneldiklerini söyledi. Yap lan özellefltirmelerden sonra çiftçilerin ürünlerini özel sektöre satt klar na iflaret eden Çevik, "Tütün al m ile sadece özel sektör ilgileniyor, sadece onlar n elindeyiz flu an. Onlara üretti imiz tütünü 5 liradan da olsa satmaya mecburuz. Çiftçi bu y l tütünden para kazanmak istiyor. Bunun iflçisi var, çapac s var, bir sürü eme i var, mecburuz bu ifli yapmaya" ifadelerini kulland. lçede 10 dönüm alanda tütün ekimi yapt n belirten çiftçi Özcan Arslan ise "Yaz aylar n n bafllamas yla ilçede tütün ekimleri bafllad. Önceki senelere oranla, 2014 y l nda tütün ekimi daha da artt. Tütün ekiminin art fl n n sebebi ise çiftçiler k fl n ektikleri mahsullerin baz lar nda zarar ettiler, bu zarar karfl lamak için ise bu y l tütün ekimi artt. Çiftçilerimize bol bereket diliyorum" dedi. (AA) Tekstil sektörü, 2002 deki ihracat n 4 ayda sollad KOCAEL - fiah N OKTAY - Y l n ilk 4 ay ndaki ihracat n 3 milyar 46 milyon 455 bin dolara ç karan tekstil sektörü, bu rakamla 2002 y l n n toplam ihracat n geride b rakt. Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün y l n ilk 4 ay ndaki ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10 artarak 3 milyar dolar aflt. Sektör, bu 4 ayl k rakamla 2 milyar 977 milyon 682 bin dolarl k 2002 y l toplam tekstil ihracat n geçti. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( TK B) ile Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerinden derlenen bilgiye göre, tekstil sektörünün ihracat döneminde yüzde 182 artt. Ülkenin istihdam ve ihracat na ciddi katk sa layan sektörler aras nda yer alan tekstil endüstrisinin geçen y l n ocak-nisan döneminde 2 milyar 766 milyon 330 bin dolar olan ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 10 art flla 3 milyar 46 milyon 455 bin dolara ulaflt. Türkiye'nin ihracat art fl h z n n üzerinde büyüme kaydeden sektör, bu rakamla 2002 y l nda gerçeklefltirdi i 2 milyar 977 milyon 682 bin dolarl k toplam ihracat da 4 ayda geride b rakm fl oldu. Söz konusu dönemde 1 milyar dolarla sektör ihracat n n yüzde 33'ünü karfl layan dokuma kumafl, en fazla gelir sa lanan ürün grubu oldu. Bunu 615,2 milyon dolarla iplik, 581,4 milyon dolarla örme kumafl, 218,6 milyon dolarla elyaf, 152 milyon dolarla dokusuz yüzeyler izlerken, di er tekstil ürünlerinde yap lan ihracat da 474 milyon dolar olarak kay tlara geçti. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 10 Haziran 2014 Sal Türkiye'ye UNESCO'da önemli görev ANKARA - Türkiye, Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) "Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi Hükümetleraras Komite Üyeli- i"ne ikinci kez seçildi. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras - n n Temsili Listesi'nde 11 unsuru bulunan Türkiye, art k listeye girecek miraslar belirleyecek. UNESCO'nun Paris'te üç gündür süren 5. Taraf Devletler Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda, UNES- CO Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi Hükümetleraras Komite Üyeli i seçimi gerçeklefltirildi. Türkiye, talya ve Fransa'n n rakip oldu u adayl k yar fl ndan birinci ç - karak üyeli e seçildi. UNESCO Sekreteryas ndan boflalan üyelikler için davet alan Türkiye, teklifi kabul ederek Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Hükümetleraras Komitesi'ne aday ülkeler aras nda yerini ald ve bugünkü oturumda rakipleri aras ndan s yr larak ikinci kez komite üyesi oldu. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, haberi twitter hesab ndan paylaflt. Bakan Çelik, mesaj nda, "UNES- CO'nun Paris'te 5. Taraf Devletler Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda ülkemiz ad na sevindirici bir haber ald k. Ülkemiz, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi Hükümetleraras Komite Üyeli i'ne seçildi. talya ve Fransa'n n rakip oldu u adayl k yar fl ndan 142 ülkenin 72'sinin oyunu alarak birinci ç - kan ülkemiz 2'nci kez bu baflar y elde etmifl oldu. nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras n n Temsili Listesi'nde 11 unsuru bulunan Türkiye, art k listeye girecek miraslar belirleyecek. Bu baflar da eme i geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi. (AA) ANTALYA- Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu'nun (ABT) düzenledi i 21. Liseleraras Ulusal Tiyatro fienli i'nde en iyi ekip performans ödülünü "Kanl Nigar" oyunuyla Eskiflehir Savafl Kubafl Anadolu Lisesi ald. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuflan Antalya Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s brahim Evrim, flenli in aç l - fl nda yapt konuflmada,"birbirinize dikkat edin, aran zdan sanatç - lar ç kacak" dedi ini hat rlatarak, "Tahminimden daha fazla sanatç ç kt n gördük. Gerçekten göreceksiniz içinizden Türkiye'nin sanat hayat na damga vuracak gençler ç - kacak" diye konufltu. ABT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de 21 y l önce 6 Yafllar 9 ila 12 aras nda de iflen 9 ö renciden oluflan Temiz Kalpler Korosu, "Tertemiz" ismini verdikleri tasavvuf müzi i albümünü sanatç larla yat gezisinde tan tt. Temiz Kalpler Korosu nun ALBÜMÜ TANITILDI STANBUL - Bosforus yat yla yap lan tan t m gezisine, Milli E itim Bakanl bürokratlar, sanatç lar Sami Savni Özer ve Mustafa Demirci ile koro üyelerinin ailelerinin yan s ra çok say da davetli kat ld. Sunumunu Senai Demirci'nin yapt gecede, Temiz Kalpler Korosu'nu oluflturma nedenlerine iliflkin bilgi veren Asfa E itim Kurumlar Genel Müdürü Belma Uysal, son y llarda sosyal sorumluluk projelerine öncelik verdiklerini belirterek, "Modern ça da, baflta teknoloji ba ml l olmak üzere çeflitli etmenlerden dolay genç neslimiz, kadim gelene imizin ulvi de erlerini do ru flekilde alg lamaktan uzaklafl yor" dedi. Toplumda, özellikle gençlerde gelene in öz de erleriyle ilgili fark ndal k oluflturmak gayesiyle projeler ürettiklerini vurgulayan Uysal, Temiz Kalpler Korosu projesinin de bu gayeyle ortaya ç kt n kaydetti. Uysal, "Tertemiz albümü, modern hayat n problemleriyle bafl etmeye çal flan gönüllere seslenecek, s nacak bir liman olacak. Albümün gelirlerini Soma'daki elim maden kazas nda Hakk' n rahmetine kavuflan madencilerimizin yetim çocuklar na ulaflt raca z. lkokul birinci s n fa bafllayacak 3 ö rencimizin her türlü e itim ihtiyac n karfl layaca z" oyunla bafllayan flenli in, bugün 25 okulun kat ld ulusal bir festival haline dönüfltü ünü belirtti. fienlikte birbirinden güzel oyunlar ve birbirinden yetenekli gençler gördüklerini vurgulayan Özgür, "Bu dünyadan göçüp giderken yerimizi hakikaten çok sa lam, yetenekli gençlere b rakaca z. Bunun için mutluluk duyuyorum" dedi. Konuflmalar n ard ndan, onur konuklar Özer Tunca ve Hilmi Cem ntepe ile okullar n sorumlu ö retmen ve yönetmenlerine Antalya Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s brahim Evrim taraf ndan plaket takdim edildi. fienlikte en iyi ekip performans ödülünü, sergiledi i "Kanl Nigar" oyunuyla Eskiflehir Savafl Kubafl fleklinde konufltu. Tan t mda Temiz Kalpler Korosu, "Tertemiz" albümünde yer alan "Önce Namaz" ve lla Edeb" parçalar n seslendirirken, kat l mc lardan büyük be eni ald. Koro, bir parçay da tasavvuf müzi i sanatç s Sami Savni Özer ile seslendirdi. Albüm tan t m, koro üyelerine plaket ve çeflitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi. (AA) Anadolu Lisesi kazan rken, en iyi yönetmen ödülü de ayn oyunun yönetmeni Emin Gülören ald. En iyi erkek oyuncu ödülü, Finike Anadolu Lisesi'nin sahneledi i "Cimri" oyunundaki "Harpagon" rolüyle Mustafa Emin Parmaks z ve en iyi kad n oyuncu ödülü ise H - z r Reis Ticaret Meslek Lisesi'nin "Modern Ça n Hürmüzü" isimli oyundaki "Fedim" rolüyle Miyase Uysal'a verildi. Ayr ca, en iyi müzik tasar m ödülünü zmir Suphi Koyuncuo lu Lisesi, en iyi dekor tasar m ödülünü zmir Özel Türk Koleji, en iyi afifl tasar m ödülünü TED Antalya Özel Lisesi, en iyi dans ve koreografi, en iyi fl k tasar m ve en iyi kostüm ödüllerini ise Eskiflehir Savafl Kubafl Anadolu Lisesi kazand. (AA) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Çayl k Dergisi Rize de, ÇAYKUR Çay flletmeleri Genel Müdürlü ünce ayl k yay nlanan Çayl k adl derginin 7. say s masamda. Rize den Gazeteci dostum, Faik Bako lu taraf ndan bana ulaflt r - lan Çayl k dergisi, pr l p r l bir bask yla okuyucular yla merhabalafl yor. Derginin Çaykur ad na sahibi mdat Sütlüo lu. Yay n yönetmeni Süleyman P narbafl. Sorumlu yaz iflleri müdürü Necla Yeflilda. Yedi kiflilik yay n kurulu var derginin. Sunufl yaz s n n bafll : Çaydan Sabun olur mu?buradan birkaç cümle nakledelim; Çay n bir içecek olman n d fl nda kullan m alanlar n n da bulundu unu biliyor musunuz? Myanmar da çay turflusundan, Japonya da üretilen çay dondurmas na kadar dünyada çay n baflka hangi alanda kullan labilece i konusunda sizler için küçük bir k lavuz haz rlad k. Okurken belki biraz flafl racaks n z ama, çaydan sabun bile üretiliyor. Derginin sayfalar nda, haber niteli indeki geliflmeler, etkinliklerin verilifli, Çaykur personelinden baflar l olanlar n özellikleri gibi yaz - larla, anlat mlarla karfl lafl yoruz. Örne i, 20. sayfadaki bafll k: Çekirdekten aflç, do ufltan müzisyen. Spot olarak verilenlerden: Çaykur Genel Müdürlü ü yemekhanesinin aflç lar ndan biri Baflar Çakar. Kardeflinin askerde flehit olmas ndan sonra kurumda çal flmaya bafllayan ve görevini 20 y ld r sürdüren Çakar n özelli iyse, befl albümü, 300 bestesi, televizyonlarda ve sosyal medyada yay nlanan dört video klibi olan bir müzisyen olmas. 50 çeflit yemek yapabilen Çakar n müzi i kadar sütlac da meflhur. Çayl k dergisinin 32. sayfas na bakt m zda, Sa l k kayna yeflil çaydan sözedildi ini görüyoruz. Bu konudaki spotda anlat lanlar, yaz lanlar: Bat dünyas nda son y llarda yap lan pek çok araflt rma, çay n haf zas güçlendirdi ini, özellikle eriflkinlerde zihinsel kapasiteyi art rd - n, zindelik ve sa l k kayna oldu unu gösteriyor. Arpac ktan kansere pek çok hastal n seyrinde önemli, olumlu etkileri olan ve Uzakdo- u da binlerce y ld r kullan lan yeflil çay ise, bütün çay türleri aras nda her derde deva özellikleriyle öne ç k yor. Liseleraras Ulusal Tiyatro fienli i sona erdi... M.KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER... M. Kemal P LAVO LU D: 1906 Ö: 1977 HAZRET AL D YOR K E rinin gölgesi e ridir. AYDINLATMA Herkes, kalbinde yaflatt do ru ve e ri fikre göre yol al r. Do ru düflüncenin ameli de do ru, e ri düflüncenin ameli de e ri ve sap kl kt r. Kalbim do ru deyip de e ri yola gidenler, hep e ri fikirlerinin gölgesinde oldu unu bilsinler. Çünkü insan, kalbinde yaflatt niyetine ba l d r. Kalpte iman do ru istikamet alm fl, inanm flsa onun tene aksetti i gölgesi de do ru amelle görülür. E ri ise, e rinin gölgesi e ri olaca ndan ameli de e ri olur. Hazreti Ali de buna binaen E rinin gölgesi de e ridir buyurmufltur. Said, ahiret için gam çeker, flak dünya için gam çeker. AYDINLATMA Allah a hakk yla inanan, Said kuldur. nanmayan da ehli flekavet flaki kuldur. Allah a inanan bu âlemden sonra bir âlem olan ahiret hayat n bilir. Orada hesap görece inden dolay gam çeker. fiaki insan da ancak bu âlemi tan d ndan, bu âlemdeki gelifl gidifllerden, zarar ziyanlardan, gam çeker. Çünkü onun için hayat, ancak buras d r. Bu görüfller duyufllarla insan hastad r. Ehli dünyan n dünyaya aldan fl, onun için gamlanmas na sebep olur. Halbuki dünya hayat gelip geçici, gam etmeye de mez az bir hayatt r. Bir Hadisi kutside Allah k yamette, insanlara kaç y l kald n z? Diye buyuracak. Onlar da dünyada yaflad klar uzun y llar unutarak bir veya bir günden az kald k diyecekler. Bu dünya hayat onlara, ölümden sonra bu kadar az ve bir rüya gibi gelecektir. Görülüyor ki, dünya gam kedere lay k bir hayat de ildir. Bunu bilen Said olan kimseler, ahiret hayat için gamlanm fllar, bunu bilmeyen saki kimseler de dünya için gamlanm fllard r. Bundan dolay Hazreti Ali Said, ahiret için gam çeker, flaki, dünya için gam çeker buyurmufllard r. Her zaman ilim hâkimdir, mal mahkûmdur. Mal mahvolur; lim mahvolmaz. AYDINLATMA lim dünya kurulal insanl a en büyük rehber, en büyük nur olagelmifltir. nsanl k, bundan ayr ld kça vahflete; buna yaklaflt kça da medeniyete kavuflmufltur. lim, insanl k için, hakikati görebilmek yönünden, en büyük bir ç ra d r. Bu hâkim olmad kça insanl k için saadet ve selamet mümkün de ildir. Bundand r ki, Peygamber: Beflikten mezara kadar ilim talep ediniz buyurmufltur. Cismin g das yemek içmekse, ruhun g das ilmi hikmettir. lim ve hikmeti anlayan kimse, ruhen tekâmül edip insanl a yüz tutar. Bundand r ki insanl n anahtar okumakla aç l r. Allah, Habibine ilk vahyinde, Seni yaratan Rabbinin ismi ile oku buyurmufltur. flte bütün hakaiki okumak, müminlerin birinci vazifesidir. Vücudumuzda ilmi hikmeti hâkim k ld m z kadar, kendimizi selamete erdiririz. Topluluk hayat m zda da bu ruh hâkim oldu u kadar, cemiyeti salah ve selamete erdiririz. Bunun için Hazreti Ali, lim servetlerin en yücesidir buyurmas bu s rra binaendir. Teflbihi caizse, ilim çad r n dire i gibi, cemiyetin dire idir. Onun y k lmas ile cemiyet y k l r. Her türlü zülüm ve cehalet, esaret hâkim olur. Mal insanl duyurucu bir servet de ildir. nsanl duyuran ihya eden en büyük servet, ilimdir. Hazreti Ali buna binaen; Cehalet sahibi için ölümden evvel bir ölüm vard r. Bu gibilerin bedenleri mezardan evvel mezard r. Hakikaten bir adam ilim ile ihya olmad kça, ölüden baflka bir fley de ildir. Onun için haflir neflir gününe kadar dirilmek yoktur buyurmas yla ilmin insanlara bahfletti i ruhu duyurmufltur. Bir Arif de; Hakikati insaniye ile diri olan âlimlerin sözlerini kalplerinize ruhunuza iflletiniz ki, siz de hakikati insaniye ile diri olas n z buyurmas yla bize hakikati duyurur. O halde ferdi ve içtimai hayat n ruhu ilimdir. Bundan nasibedar olmayan fertler ve cemiyetler, ölüden baflka bir fley de ildirler. Hazreti Ali, bu ölmez sözleriyle insanlara, dünya durdukça hayat sunmaktad r. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir AYDINLATMA Topluluk hayat nda nezaket en büyük rol oynar. nsanl n derecesi de, nezaketi kadard r. Nezaket derecesi insan n haddini bilmesiyle ölçülür. Bir kimsenin, bilmedi ine kar flarak söz söylemesi, ne kadar çirkinse, bir kimsenin de, bildi ini söylememesi, o kadar çirkindir. Hatta böyle kimseler, cemiyetin fena kimsesi addedilir. Zira âlim hakikati izhar etmekle cemiyet hayat, hürriyet ve saadete kavuflur. Âlim hakikati örtmekle cemiyet cehalet karanl nda kal r. Felakete ve ölüme sürüklenir. Âlimin vücudu mahvolsa da, hakiki sözü mahvolmaz. nsanl k için bir fl k olur. Daima o fl k kalpte yanar. nsanl k bu fl kta yaflar ve insanl da yaflat r. Hay rl söz, cehaleti bo an bir fl kt r. Bu öteden beri Nebilerin telkin edegeldikleri düsturlardand r. ncilin brani lisan ndaki manas da hay rl sözlerdir. Peygamberler de, Söylerseniz hay r söyleyiniz, söylemezseniz sükût ediniz buyurmas bu s rra binaendir. Sözü yerinde söylemek, sükûtu yerinde yapmak kadar insanl a flifa yoktur. Yerinde söz söylememesini, yerinde sükût etmesini bilmeyen adam, devay bulup da yerinde kullanmayan kimseye benzer.

B R LER N korkutan ses

B R LER N korkutan ses ISSN 1308-7622 6 Haziran 2014 Cuma www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Yeni dünya Alanya dan Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. HABER

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand.

Fiyat 25 Kr. adayl için AK Parti'nin 1 milyon 416 bin 770, CHP'nin 1 milyon 385 bin 38 oy ald kesinleflti. Sonuçlara. izniyle seçimi AK Parti kazand. ISSN 1308-7622 5 Nisan 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan dan çoklu aç klama Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a eriflim yasa n hak ihlali olarak niteleyen

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak Bal m z göçmen! TZOB Genel Baflkan Bayraktar, "2013-2014 av sezonunda avc l ktan elde edilen üretimimizin önemli bir bölümünü hamsi, mezgit, çaça ve istavrit gibi göçmen bal klar oluflturdu" dedi. Bayraktar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Biri flok ikisi normal istifa

Biri flok ikisi normal istifa ISSN 1308-7622 26 Aral k 2013 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Gümrüklerde dev tasarruf Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, "Yeni Özet Beyan uygulamas yla d fl ticaret operasyon maliyetlerinde

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GÖKÇEK erdi murad na!

GÖKÇEK erdi murad na! Ünlü emlak müflaviri Salim Taflç sektör için NE DED? Emlak sektöründeki geliflmeleri duayen uzmanlardan TÜS AV Emlak Kurul Baflkan ünlü emlak müflaviri Salim Taflc ile konufltuk. Dursun ERKILIÇ n haberi

Detaylı

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z

Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gelecek y l 115 gün tatil yapaca z HABER 18 DE 24 EK M 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Meclis,

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı