Cat ucar m. bina cöker mi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cat ucar m. bina cöker mi"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Sal Fiyat 25 Kr Ruhani rüzgar Türkiye ile ekonomi alan nda iyi, Suriye yüzünden diplomasi alan nda kötü bir süreç yaflayan ran n reformcu Cumhurbaflkan Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldi i Ankara da çok yo un bir görüflme yapt. Ruhani'yi Esenbo- a Havaliman 'nda Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, büyükelçilik yetkilileri ve di er ilgililer karfl larken; konuk Cumhurbaflkan davet sahibi Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Erdo an ile de görüfltü. Bafra'da Alt n yaprak tütün ekiminde art fl Alt n Yaprak tütünü ile ünlü Samsun'un Bafra ilçesinde tütün ekiminde art fl yafland belirtildi. HABER 7. SAYFADA IUC Kurucu Baflkan Orhan Hikmet Azizo lu: Bütün iyi davran fllar BADETT R Uluslararas Üniversiteler Konseyi Kurucu Baflkan Orhan Hikmet Azizo lu, "Allah n r zas n kazanmak amac yla yapt m z bütün iyi davran fllar, az veya çok hepsi ibadet kapsam ndad r" dedi. 12 DE Muhtemel bir siyasi depremde ikbal kurtarma tatbikat Cat ucar m? bina cöker mi Türkiye, farkl bir cumhurbaflkanl seçimi süreci yafl yor. Bir fleyi flimdiden kestirmek kahinlik olmasa gerek E er, Baflbakan Erdo- an aday olur da kazan rsa, CHP ve MHP bir y l sonraki genel seçime K l çdaro lu ve Bahçeli siz gidebilir Bu, en radikal sonuç Ancak baflka ihtimaller de var MUSTAFA SARIGÜL VE Çat, ilk tahlilde çok cazip görünse de son tahlilde bir risk içeriyor Çat y kuran Bahçeli ve ona kereste, kiremit, çivi tafl yan K l çdaro lu bu riskleri göremiyor, görmezden geliyor olabilir Göreler var Örnek: Eski fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül lk tur için diyor ki; Ülkemizde ortak aday ortada kal r. Or- Çat aday formülünün mucidi MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, kendisine destek veren CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve baflta TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu olmak üzere pek çok meslek kuruluflu ve STK ile görüflmeler yapt, yap yor. K l çaro lu da öyle tak aday n sahibi olmaz. Ortak adaya kimse destek vermez. B R HT MAL DAHA VAR PKK n n tahrik, taciz Biri ç kar da, Baflbakan Erdo an aday olmak istemezse derse, bu yaz n n bu sat rdan üstünü silin gitsin Bunu diyen pek yok. Varsa da ve provokasyonlar n n iflitilmiyor. Bu noktada, tüm siyasi figürleri rahatlatacak bir formülüm var. sebebi belli... Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA Türkiye, FAO için donör ülke oldu! Bakan Eker, "Türkiye, FAO ile 2006 y l nda imzalanan anlaflma ile yard m alan de il FAO'nun projelerine yard m veren donör ülke konumuna geçti. dedi. HABER 6 DA Taha K vanç Benim Bilderberg maceram 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Kemal Pilavo lu ndan lahi Ifl k Makaleleri 8. Sayfada O.Hikmet Azizo lu Yaflama Akademik Bak fl 14. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Abdullah Cengiz ddia Yok 4. Sayfada Dr.Bar fl DURDURAN Genel Sa l k ve Bar fl 10. Sayfada H ZMET GELMES N www. Bölgeye yap lan yol, baraj, havaalan ve kalekol gibi hizmetlerden rahats z olan PKK l teröristler son zamanlarda flantiye basma, yol kesme ve güvenlik güçlerini taciz eylemlerini artt rd. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Geçen hafta sonu Bitlis te yol kesen teröristlerce, güvenlik güçlerine roketatar ve uzun namlulu silahlarla atefl aç ld. At lan roketatar bölgedeki bir hayvan sürüsüne isabet edince 10 küçükbafl hayvan telef oldu. Bu olaydan bir gün önce de, Bingöl'ün K ilçesinde yap m süren K HES Baraj 'na tafl tafl yan 6 kamyon ve 4 ifl makinesi teröristlerce yak ld. Güvenlik güçlerinin bölgedeki arama ve önlem çal flmalar sürüyor. Endemik bir çevre katli! zmir'in Çeflme bölgesinde kurulmas planlanan RES (Rüzgar enerjisine dayal Elektrik üretim Santrali) tesisleri ile ilgili uygulamalar çevreyi tehdit ediyor. RES Lisans olan yat r mc lar n, yarg karar na ve kanuna adeta "REST" çekerken, bölgenin do al yap s na kal c zararlar verilece i ihtimalini zerre umursamadan çal flmalar na devam ettikleri ortaya ç kt. YAZISI 13. SAYFADA dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi BÜYÜK operasyon Yak n zamanda büyük olaylara sahne olan Okmeydan 'na sabah saatlerinde gelen çok say da çevik kuvvet ve özel harekat polisleri, belirlenen adreslere operasyon yapt. Hac Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf Okmeydan Cemevi çevresinde önceden belirlenen baz adreslere düzenlenen operasyonda, çok say da çevik kuvvet ve özel harekat ekibi ile çelik yelekli sivil polis memurlar da görev ald. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlar (TOMA) Mithatpafla ve Piyalepafla caddelerinde haz r bekletildi. KAHVEHANELER asl na dönüp k raathane oluyor sa Güven Kenan ERGEN in röportaj 3. SAYFADA 9 Haziran 2014 Resmi Gazete Pamukkale Üniversitesi letiflim Araflt rmalar Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Dan flma ve Rehberlik E itim, Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 10 Haziran 2014 Sal Uluslararas Enerji Ajans Baflekonomisti Fatih Birol, " srail ve K br s aç klar ndaki enerji kaynaklar n n ihraç edilmesinin en mant kl yolu Türkiye üzerinden geçmesidir. Türkiye hatt ndan enerji tafl nmas di erlerine göre 7 misli daha ucuz" dedi. Do u Akdeniz gaz na en karl yol Türkiye LONDRA - GÖKHAN KURTARAN - Uluslararas Enerji Ajans (IEA) Baflekonomisti Fatih Birol, Do u Akdeniz'deki enerjinin ihraç edilmesinin en mant kl yolunun Türkiye güzergah olaca n kaydetti. AA muhabirinin küresel enerji piyasalar na iliflkin sorular n yan tlayan Birol, ekonomik aç dan bak ld nda srail ve K br s aç klar ndaki enerji kaynaklar n n ihraç edilmesinin en mant kl yolunun Türkiye oldu unu belirterek, " srail için bakt m z zaman Türkiye hatt ile di er hatlar k yaslad m z zaman Türkiye hatt ndan enerjinin tafl nmas di erlerine göre yedi misli daha ucuz" dedi. Do u Akdeniz'deki enerji kaynaklar n n daha düflük maliyetle uluslararas enerji pazarlar na iletilmesinin sat c lar n kar n da art raca n dile getiren Birol, bölgede politik içerikli sorunlar n çözüme kavuflturulmas halinde Türkiye'nin bölgenin enerji transferini sa lama konusunda büyük rol oynayabilece ini vurgulad. Rusya ve Ukrayna aras ndaki gerilimin bir kez daha enerji arz güvenli inin ne kadar önemli oldu unu gündeme getirdi ini vurgulayan Birol, May s ihracat m z büyük moral verdi fianliurfa - May s ay nda ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,8 art flla 13 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleflti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, may s ay ihracat rakamlar n fianl urfa Ticaret ve Sanayi Odas 'nda düzenlenen bas n toplant s nda aç klarken, may s ay ihracat n n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,8 art flla 13 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleflti ini bildirdi. May s ay toplam mal ihracat n n önceki y llar n TÜ K may s ay rakamlar n geçti ini belirten Büyükekfli, ihracatta may s ay cumhuriyet rekorunun k r ld n söyledi. Büyükekfli, y l n ilk 5 ay ndaki toplam ihracat n ise yüzde 8 art flla 67 milyar 92 milyon dolar oldu unu kaydetti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, " hracat ilk 4 ayda yüzde 8,5 artt, ithalat yüzde 4,2 geriledi. Bu geliflmeler neticesinde, ilk 4 ayda d fl ticaret aç n n yüzde 24 gerilemesi son derece olumlu" dedi. Büyükekfli, y l n ilk 5 ay nda ihracat n geçen y la göre yüzde 8 art flla 67 milyar 92 milyon dolar oldu unu söyledi. Son 12 ayl k ihracat n yüzde 1,7 art flla 156 milyar 145 milyon dolara yükseldi ini aktaran Büyükekfli, may s ay ihracat n n ise geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5,8 art flla 13 milyar 412 milyon dolar oldu unu bildirdi. D fl ticaret rakamlar n n aç kland fianl urfa'da ilk 5 ayda yüzde 25 ihracat art fl yakaland n vurgulayan Büyükekfli, ''fianl urfa'n n, önümüzdeki y llarda çok daha fazla ihracat yapaca na inan yoruz. Zira fianl urfa'n n, GAP' n sulama projelerinin tamamlanmas yla muazzam tar msal üretim potansiyelini daha etkin de erlendirece ini düflünüyoruz. limiz, demir-çelik eflyalar, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve mamullerinde ihracat n gelifltiriyor'' dedi. (AA) "Enerji arz güvenli i Avrupa için ne kadar önemli olursa Türkiye'nin önemi de o kadar artacak. Türkiye'nin var olan önemi Avrupal lar taraf ndan daha iyi anlafl lacak. Türkiye'nin Hazar'dan olsun, Irak'tan olsun belki ilerde ran'dan olsun enerjiyi Avrupa'ya getirebilecek en güvenilir kaynaklardan ve hatlardan biri oldu unun alt bir kez daha çizildi" diye konufltu. Irak' n zengin enerji kaynaklar n n uluslararas piyasalara ulaflt r lmas konusunda merkezi hükümetle bölgesel yönetim aras ndaki anlaflmazl n ciddi bir sorun oldu unu belirten Birol, sorunlar n çözülmesinin en çok Türkiye'ye fayda sa layaca n ifade etti. Birol, flöyle devam etti: "Irak'ta petrol üretiminin ciddi olarak hem kuzeyde hem güneyde, hem merkezde artmas son derece kolay. Çünkü Irak'ta petrolün üretim maliyeti 5 dolar n alt ndayken, ABD'de bu maliyet 80 dolar civar nda. Rusya'da 75 dolar civar nda... Bu bak mdan Irak' n son derece ekonomik ve zengin rezervleri var. fiu anda Irak'taki en büyük sorun Ba dat'la Erbil aras ndaki sorunlar n çözülememifl olmas. Bu sorunlar çözüldü ü zaman Irak bir bütün olarak dünyaya ciddi anlamda petrol ve do algaz sevk edebilir. Burada da Türkiye son derece önemli rol oynayabilir." Türkiye'nin Irak'taki sorunlar n çözülmesinden en çok faydalanacak ülkelerin bafl nda geldi ini kaydeden Birol, "Irak'ta yeni hükümet kurulduktan sonra umuyorum, bu hükümetin yapaca ilk ifllerden biri Ba dat-erbil aras ndaki sorunlara çözüm bulmakt r. Çünkü bu ortamda Irak'ta kazan-kazandan ziyade bir kaybet-kaybet durumu var. Bu kimsenin ifline gelmeyen bir durum" dedi. Küresel enerji piyasalar nda enerji üretim maliyetlerinin h zla artt n vurgulayan Birol, enerji fiyatlar nda önümüzdeki dönemde bir düflme beklemedi ini belirterek, sözlerini flöyle tamamlad : "Maalesef diyorum, çünkü ülkemiz için son derece önemli. Cari aç m z için son derece önemli. E er fiyatlar bu flekilde kal rsa, petrol fiyatlar 100 dolar civar nda kal rsa, bence bizim bundan memnun olmam z laz m. Tabii düflerse çok seviniriz. Düflerse benim için çok güzel bir sürpriz olur ama ben maalesef fiyatlar n genelde bu seviyelerde kalaca n düflünüyorum." (AA) Gümrük ve Ticaret Bakanl Müsteflar Altunyald z, "Art k ihracat m z n yüzde 65'inin ifllemlerini gümrüklerimizde sadece bir dakikada gerçeklefltiriyoruz y l nda ortalama ihracat süresi 8 saatti. Bugün itibariyle bu süreyi 5 saatin alt na düflürdük" dedi. Altunyald z, "Ülkemizin ihracat, 2001 y l nda sadece 31 milyar dolard ve ihracat yapan flirket say s da 25 bindi. Bugün ne mutlu ki ihracat m z 150 milyar dolar geride b rakt. hracat yapan flirketlerimizin say s ise 60 bini aflt " diye konufltu. hracat n bir dakika gücü KONYA- MUHAMMED BOZTEPE - Gümrük ve Ticaret Bakanl Müsteflar Ziya Altunyald z, "Art k ihracat m z n yüzde 65'inin ifllemlerini gümrüklerimizde sadece bir dakikada gerçeklefltiriyoruz y l nda ortalama ihracat süresi 8 saatti. Bugün itibariyle bu süreyi 5 saatin alt na düflürdük" dedi. Altunyald z, AA muhabirine yapt aç klamada, bugün, dünyan n 17. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin daha üst s ralara ç kmas ve 2023'te dünyan n ilk 10 ekonomisinden biri olabilmesi için büyümesi gerekti ini söyledi. Türkiye'nin, ihtiyaç duydu u büyümeyi ihracatla sa layaca n belirten Altunyald z, "Bu yüzden, her f rsatta flu meselenin alt n çiziyoruz. Ülkemizin büyümesi için esnaf m z n, tacirimizin, sanayicimizin, kooperatiflerimizin büyümesi gerekiyor" diye konufltu. Altunyald z, sadece iç pazara yönelerek kal c bir büyüme sa lanmayaca n, mutlaka d fl pazarlara da aç lmak gerekti ini dile getirdi. - " hracat m z 150 milyar dolar geride b rakt " Gümrük ve Ticaret Bakanl olarak 2023 sorumlulu unu omuzlar nda hissettiklerini ifade eden Altunyald z, flunlar kaydetti: "Ülkemizin ihracat, 2001 y l nda sadece 31 milyar dolard ve ihracat yapan flirket say s da 25 bindi. Bugün ne mutlu ki ihracat m z 150 milyar dolar geride b rakt. hracat yapan flirketlerimizin say s ise 60 bini aflt. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaflmas na katk sa layacak plan ve projeler haz rlad k. Bunlar n bir k sm n baflar yla hayata geçirdik. Bir k sm üzerinde ise çal flmalar m z aral ks z sürdürüyoruz." - "Son üç y la oranla yüzde 40'l k bir iyileflme sa lad k" Altunyald z, gümrüklerde ifllem sürelerini büyük ölçüde düflürmeyi baflard klar n vurgulayarak, "Geldi imiz noktada flunu büyük gururla söyleyebiliyorum. Art k ihracat m z n yüzde 65'inin ifllemlerini gümrüklerimizde sadece bir dakikada gerçeklefltiriyoruz y l nda ortalama ihracat süresi 8 saatti. Bugün itibariyle bu süreyi 5 saatin alt na düflürdük. Yani son 3 y la göre ortalama ihracat ifllem sürelerinde de yüzde 40'l k bir iyileflme sa lad k. Ayn flekilde ithalat ifllemlerini de yüzde 10 oran nda h zland rd k" ifadelerini kulland. (AA) KONGRE LANI KEÇ ÖREN E T M VE KÜLTÜR DERNE NDEN Derne imizin lk Ola an Genel Kurul Toplant s 25 Haziran 2014 Çarflamba günü saat de ncirli Mahallesi, Bar fl Yolu Caddesi No: 10 Keçiören/ANKARA adresinde, ekseriyet temin edilemedi i taktirde ikinci toplant 02 Temmuz 2014 Çarflamba günü ayn yer ve saatte afla daki gündemle yap lacakt r. Dernek üyelerimize duyurulur. Geçici Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Aç l fl, Kongre Baflkanl k Divan n n teflkili. 2. Geçici Yönetim Kurulunca Faaliyet Raporunun okunmas ve görüflülmesi. 3. Geçici Yönetim Kurulunun ibras 4. Geçici Yönetim Kurulunca haz rlanan Teklif Bütçelerin görüflülmesi ve karara ba lanmas, 5. Derne in lüzumlu olan tafl n r veya tafl nmaz mallar n sat n al nmas, ba fl ve vasiyet yoluyla Derne e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap lmas, mülkiyetten baflka ayni haklar n tesis edilmesi veya mevcut tafl nmaz mallar n sat lmas veya kendisine ait mevcut tafl nmaz mallar üzerinde mülkiyetin d fl nda ayn haklar n baflkalar lehine tescil edilmesi, baflka özel ve tüzel kiflilere tahsis edilmesi veya kiralanmas hususlar nda Yönetim Kuruluna yetki ve salahiyet verilmesi. 6. Derne in gayesine uygun olarak borç alma hususunda Yönetim Kuruluna yetki ve salahiyet verilmesi. 8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 9. Dilek ve Temenniler. 10. Kapan fl. Yedigün-2 Türkiye, FAO için donör ülke oldu! ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'nin, BM G da ve Tar m Örgütü (FAO) projelerine yard m veren donör ülke konumuna geçti ini belirterek, "Türk cumhuriyetlerine uygulanan tar m projelerine Türkiye 10 milyon dolar destek verdi" dedi. Bakan Eker, FAO Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva'y makam nda kabul etti. Daha sonra Eker ve Da Silva, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ev Sahibi Ülke Anlaflmas 'n n yenilenmesine iliflkin tamamlay c anlaflma metnini imzalad. Eker, imza töreninde, Türkiye'nin, FAO ile 2006 y l nda imzalad anlaflma ile yard m alan de il projelere yard m veren donör ülke konumuna geçti ini söyledi. Bu kapsamda Türk cumhuriyetlerine uygulanan tar m projeleri için Türkiye'nin 10 milyon dolar destek verdi ini anlatan Eker, "fiimdi bunun ikinci k sm n sa l yoruz. Bu, FAO-Türkiye iliflkileri aç s ndan çok önemli" diye konufltu. Ankara'da 2007 y l nda aç lan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO-SEC) sayesinde FAO-Türkiye Ortakl k Program n n (FTPP) daha ifller hale geldi ini ifade eden Eker, program kapsam nda, Orta Asya ülkelerinde uygulanacak projelerde kullan lmak üzere y llar aras nda y lda 2 milyon dolar olmak üzere toplam 10 milyon dolar katk da bulunduklar n kaydetti. Ev sahibi ülke anlaflman n güçlendirilmesi ve program n 5 y l daha uzat lmas çal flmalar do rultusunda ek anlaflmaya son fleklinin verildi ini belirten Eker, flöyle konufltu: "Amac m z hem tahsis edilen kaynaklar n etkin bir flekilde kullan lmas, hem de dost ve kardefl ülkelere daha fazla yararl olabilmek. Çünkü tar m ve g da güvenli i bölgemiz aç s ndan son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle çok k r lgan ve hassas yap ya sahip bölge ülkelerine elimizden gelen deste i vermek ve bu programdan onlara azami fayda sa lamak arzusunday z. Bu nedenle 2. döneme haz rlan rken geçmifl tecrübeler de gözönünde bulundurularak son derece dikkatli bir çal flma yap lm flt r." lk dönem Orta Asya ülkeleriyle s n rl olan anlaflman n kapsam n n, ortak mutabakatla di er ülkeleri kapsayacak flekilde geniflletildi ini anlatan Eker, flöyle devam etti: "Böylece Balkanlar ve Afrika'da yer alan baz ülkelerde de anlaflma kapsam nda proje uygulama imkan getirilmifltir. Bundan sonra alt bölgede kurulacak tüm FAO ofisleri, Ankara'daki alt-bölge ofisine ba l olacak ve do rudan raporlama yapacak. Bölgedeki di er ofislerden, programlama ve yürütme konular nda teknik ve kapasite gelifltirme bak m ndan Ankara'daki Ofis sorumlu olacak. Anlaflman n kapsad alanlara g da güvenli inin yan s ra, beslenme konusu da eklendi. Bundan sonra yap lacak faaliyetlerde, düzenlenecek toplant larda, sat n al nan aletlerde ve bas l yay n ve afifllerde bayra m z ve Bakanl k logosu yer alacak. Bakanl m zca programa maddi katk n n yan s ra, FAO'da eleman görevlendirme, teknik uzmanl k tecrübelerimizden ve bilgi birikimimizden yararland rma gibi katk lar yap labilecektir. Böylece FAO'da çal flan Türk personel say s n n da art r lmas hedeflenmektedir." (AA)

7 EKONOMI 10 Haziran 2014 Sal 7 F nd k, tüketiciyle arac s z buluflacak G RESUN - GÜLTEK N YETG N - F nd k Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i (F SKOB RL K), Türkiye genelinde say s binlerle ifade edilecek yeni açaca sat fl reyonlar yla, f nd k ve f nd k ürünlerini direkt tüketiciyle buluflturmay hedefliyor. Yönetim Kurulu Baflkan Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, Entegre F nd k flleme Tesislerinin (EF T), F SKOB RL K'in amiral gemisi olarak görüldü ünü söyledi. EF T'in durumunun gayet iyi oldu unu ve yeni yat r mlar yapt klar n ifade eden Bayraktar, "EF T'e üretim planlamalar yap yoruz. ki y l önce EF T'in bilançodaki zarar 6 milyon lirayd, tahmin ediyorum bu y l 4,5 milyon lira kara ç kacak" dedi. Bayraktar, büyümenin getirisiyle hem distribütörler verilmesi anlam nda hem de tüm ürünlerin Türkiye'ye da t lmas anlam nda çal flmalar n n oldu unu dile getirerek, flöyle konufltu: "EF T'in üretti i ürünlerin direkt tüketiciye ulaflmas anlam nda küçük sat fl reyonlar oluflturmaya bafllad k. Üreticiyle tüketiciyi bir noktada buluflturma anlam nda planlamam z devam ediyor. Yak n zamanda Ankara'da bir flube daha açt k. Ordu ve Giresun'da da flubelerimiz var. stanbul'da bir planlamam z var. Bu anlamda tüm Türkiye'de özellikle f nd k bölgesinde, daha sonra belki tüm büyük flehirlerde sat fl reyonlar n oluflturaca z." - Sat fl reyonlar tüm Türkiye'de olacak Sat fl reyonlar n art rman n, ciddi anlamda gelecek bekledikleri bir proje oldu unu belirten Lütfi Bayraktar, "Genel anlamda 7 reyonumuz var, yeni bir projedir, bu say tahmin ediyorum çok ciddi anlamda yükselerek devam edecektir, bu konuda bir say vermek mümkün de il ama binlerle ifade edilebilecek bir rakam düflünüyoruz" ifadelerini kulland. Otomotiv pazar y l n ilk 5 ay nda %26,3 darald STANBUL - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar, bu y l n ilk 5 ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 26,31 daralarak, 226 bin 698'e geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derne i'nin (ODD) 2014 May s ay Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar sonuçlar na göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar 2014 y l ocak-may s döneminde, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 26,31 gerileyerek 226 bin 698'e düfltü y l ilk befl ay nda toplam sat fl 307 bin 647 olmufltu. Otomobil sat fllar bu y l n ilk 5 ay nda, önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 23,66 azalarak 178 bin 495'e indi y l ilk befl ay nda sat fl 233 bin 816 olarak gerçekleflmiflti. Hafif ticari araç pazar bu y l n 5 ayl k döneminde, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 34,71 azalarak 48 bin 203'e düfltü. Geçen y l n ilk 5 ay nda hafif ticari araç sat fllar 73 bin 831 seviyesindeydi. Bu y l may s ay nda otomobil ve hafif ticari araç pazar, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 28,66 küçülürken, toplam pazar 58 bin 121'e indi. Bu rakam geçen y l 81 bin 468 olmufltu. Geçen ay otomobil sat fllar bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 25,65 daralarak, 46 bin 379 olarak gerçekleflti y l may s ay nda hafif ticari araç pazar 2013 y l n n may s ay na göre yüzde 38,48 azalarak 11 bin 742 seviyesine düfltü. Bu y l n ilk 5 ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre 1600cc alt ndaki otomobil sat fllar nda yüzde 23, cc aral nda motor hacmine sahip otomobil sat fllar nda yüzde 37,8 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 4,9 daralma görüldü y l ocak-may s döneminde dizel otomobil sat fllar n n pay yüzde 63,8'e, otomatik flanz manl otomobillerin pay ise 46,2'ye yükseldi. Bu y l n ilk 5 ay nda otomobil pazar segmentinin yüzde 83,3'ünü vergi oranlar düflük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluflturdu. Segmentlere göre en yüksek sat fl adetine yüzde 51,4 pay ile C segmenti (91 bin 719), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller yüzde 46,2 ile (82 bin 462) oldu. Bu y l n ocak-may s döneminde en fazla otomobil ve hafif ticari araç sat fl n 37 bin 183 ile Volkswagen gerçeklefltirirken, bu markay 30 bin 445 ile Renault, 25 bin 740 ile Fiat ve 20 bin 334 ile Ford takip etti. Y l n ilk 5 ay nda 5 adet Bentley, 7 adet Ferrari, 3 adet Infiniti, 18 adet Jaguar, 1 adet Lamborghini, 32 adet Maserati ve 185 adet Porsche sat fl gerçekleflti ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce konuya iliflkin de erlendirmesinde, 2014 y l ocak-may s döneminde, 2013 y l n n 2. yar s nda bafllayan kur ve faizde yaflanan yükselifllerin, otomobil ÖTV oranlar ndaki art fl n, BDDK'n n kredi ifllemlerine yönelik getirdi i s n rlamalar n, güven endekslerindeki düflüflün, ekonomik aktivitenin, özel sektör yat r mlar ve iç tüketimde yavafllaman n otomotiv pazar n olumsuz etkiledi ini kaydetti. Bu y l n may s ay nda tüketici güveni ile genel ekonomik durum beklenti, endekslerinde y l n ilk çeyre ine göre art fllar n oldu unu dile getiren Erce, "2014 y l genelinde; içerisinde bulunulan seçim süreci, makro ihtiyati tedbirler, düflük büyüme süreci, TCMB'nin s k para politikas, geliflmekte olan ekonomilere ait büyümede ivme kayb, varl k al mlar n n ve global parasal teflvikin azalt lmas, uluslararas piyasalarda finansman imkanlar n n zorlaflmas etkili olacakt r. (AA) Bayraktar, reyon açman n maliyetli bir ifl olmad na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Asl nda bu asli iflimiz, yani tüketiciyi f nd k ürünleri noktas nda bir noktada buluflturmak. F SKOB RL K'in kamuoyundaki itibar anlam nda, tüketicinin f nd k ürünleri ve F SKOB RL K'le buluflmas anlam nda çok önem verdi imiz bir proje. Az maliyetli, sosyal sorumluluk da içeren bir proje. Bu anlamda tüm Türkiye'de olaca z." (AA) Kazakistan'a 100 milyar dolar do rudan yat r m ASTANA- Kazakistan'a son 3 y lda 100 milyar dolar do rudan yabanc yat r m geldi i bildirildi. Kazakistan Senatörü Vladimir Bobrov, Kazakistan' n ba ms zl n n ard ndan ülkeye gelen do rudan yabanc yat r m n 193 milyar dolar oldu unu aç klad. Bobrov, Kazakistan' n 2010 y l nda Rusya ve Belarus'la gümrük birli ine girmesi ard ndan geçen 3 y lda ülkeye giren do rudan yat r m miktar n n ise 100 milyar dolar olarak gerçekleflti ini bildirdi. Geçen y l 9 ayl k dönemde ülkeye gelen do rudan yabanc yat r m n da 20 milyara ulaflt n kaydeden Bobrov, petrol d fl üretimi teflvik etmeye çal flankazakistan'a gelecek do rudan yat r mlar n g da iflleme gibi sektörlere kanalize olmas n n kalk nmaya katk da bulunaca n anlatt. Öte yandan Kazakistan Ekonomi ve Bütçe Planlama Bakan Yerbolat Dosayev imzas yla ülkedeki yat r m ortam n iyilefltirecek yasa de iflikli i teklifi Kazak parlamentosuna sunuldu. Yat r mc lara daha uygun flartlar sunaca ifade edilen yasa teklifinin, yat r mc lara vergi konusunda daha öngörülebilir bir ortam sa layaca belirtiliyor. Kazakistan, Dünya Bankas 'n n ''2014 fl Yapabilirlik Endeksi''nde 89 ülke aras nda 50'inci s rada bulunuyor. Kazakistan'a ba ms zl k kazanmas nda bugüne kadar en fazla do rudan yabanc yat r m 49 milyar dolar ile Hollanda yapt. Bu ülkeyi 24,7 milyar dolar ile ngiltere izledi. Çin'in Kazakistan'ado rudan yat r m 18,2 milyar dolar, ABD'nin 17,9 milyar dolar olarak gerçekleflti. Kazakistan'a do rudan yat r m yapan di er ülkelerse Almanya, Fransa, talya, sviçre ve Kanada oldu. Kazakistan'a gelen do rudan yabanc yat r mlar n büyük ço unlu u ülkedeki petrol ve gaz sektörüne yap l yor. (AA) Bafra'da Alt n Yaprak tütün ekiminde art fl Alt n Yaprak tütünü ile ünlü Samsun'un Bafra ilçesinde tütün ekiminde art fl yafland belirtildi. lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Dursun, "Önceki y llarda tütün ekimi yapmayan üreticilerimiz tekrar tütüne yöneldi y l nda 45 bin dekar alanda tütün ekimi yap l rken bu y l ilçemizde 55 bin dekar alanda ekim gerçeklefltirildi" dedi. SAMSUN - HAYAT ARSLAN - "Alt n Yaprak" tütünü ile ünlü Bafra ilçesinde, tütün ekiminde geçmifl y llara göre art fl yafland bildirildi. Tütün üretiminin büyük oranda yap ld Bafra Ovas 'nda zaman içinde tütün üretimi terk edilirken son y llarda yabanc sigara firmalar n n "Altan Yaprak" tütüne talebi ile üretim yeniden canland. lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ahmet Dursun, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede tütün ekiminde art fl yafland n söyledi. "Önceki y llarda tütün ekimi yapmayan üreticilerimiz tekrar tütüne yöneldi" diyen Dursun, flunlar dile getirdi: "Bafra ilçesinde yetifltirilen tütünler kalite yönünden dünyada önemli bir yere sahip. Bu kalitesinden dolay sigara üretiminde, harmanlarda olmazsa olmaz ürünlerden biri. 'fiark tipi tütün' olarak geçen Bafra tütününün harmanlan p yüzde 10'a kadar di er tütünlere kat lmas zorunludur. Bafra tütününün harmanlarda bulunmas n n sebebi ise sos görevi görmesi, di er tütünlerin kalitelili ini ve yan c l n art rmas d r. Bafra ilçemizde azalan tütün ekimi son iki y ld r h zl bir yükselme ivmesine girmifltir y l nda 45 bin dekar alanda tütün yetifltiricili i yap larak 5 bin ton civar nda tütün üretimi gerçekleflti y l nda ise 55 bin dekar alana tütün ekimi yap ld. 6 bin ton civar nda tütün rekoltesi bekleniyor." Tütün ekiminden vazgeçen üreticilerin tekrar üretime dönmelerinin Bafra ekonomisini canland rd n ifade eden Dursun, "Bafra tütünü tamamen ihracata yönelik bir ürün. lçemizde yabanc firmalar n al c lar vas tas yla tütünün sözleflmeli olarak dikimi yapt r lmakta ve üretilen ürün ise yine yurt d fl na ihraç edilmekte. Bu flekilde ülkemize ve ilçemize döviz girifli olmakta" dedi. lçede 30 dönüm alanda tütün ekimi yapan çiftçi Ferdi Çevik, tütün üretiminin di er ürünlere göre daha zahmetli oldu unu belirtti Bafra Ovas 'nda tütün ve çelti in para kazand rd n ifade eden Çevik, "Para eden mahsuller tütün ve çeltiktir. Tütünü yapmak kolay bir fley de il. Tek tek k r lan tütünler tek tek iplere diziliyor. Kurumas, kutuya doldurmas, ekimi, hepsinin zahmeti var" diye konufltu. Çevik, zahmetli olmas na ra men para kazand rd için yeniden tütün ekimine yöneldiklerini söyledi. Yap lan özellefltirmelerden sonra çiftçilerin ürünlerini özel sektöre satt klar na iflaret eden Çevik, "Tütün al m ile sadece özel sektör ilgileniyor, sadece onlar n elindeyiz flu an. Onlara üretti imiz tütünü 5 liradan da olsa satmaya mecburuz. Çiftçi bu y l tütünden para kazanmak istiyor. Bunun iflçisi var, çapac s var, bir sürü eme i var, mecburuz bu ifli yapmaya" ifadelerini kulland. lçede 10 dönüm alanda tütün ekimi yapt n belirten çiftçi Özcan Arslan ise "Yaz aylar n n bafllamas yla ilçede tütün ekimleri bafllad. Önceki senelere oranla, 2014 y l nda tütün ekimi daha da artt. Tütün ekiminin art fl n n sebebi ise çiftçiler k fl n ektikleri mahsullerin baz lar nda zarar ettiler, bu zarar karfl lamak için ise bu y l tütün ekimi artt. Çiftçilerimize bol bereket diliyorum" dedi. (AA) Tekstil sektörü, 2002 deki ihracat n 4 ayda sollad KOCAEL - fiah N OKTAY - Y l n ilk 4 ay ndaki ihracat n 3 milyar 46 milyon 455 bin dolara ç karan tekstil sektörü, bu rakamla 2002 y l n n toplam ihracat n geride b rakt. Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün y l n ilk 4 ay ndaki ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10 artarak 3 milyar dolar aflt. Sektör, bu 4 ayl k rakamla 2 milyar 977 milyon 682 bin dolarl k 2002 y l toplam tekstil ihracat n geçti. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( TK B) ile Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerinden derlenen bilgiye göre, tekstil sektörünün ihracat döneminde yüzde 182 artt. Ülkenin istihdam ve ihracat na ciddi katk sa layan sektörler aras nda yer alan tekstil endüstrisinin geçen y l n ocak-nisan döneminde 2 milyar 766 milyon 330 bin dolar olan ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 10 art flla 3 milyar 46 milyon 455 bin dolara ulaflt. Türkiye'nin ihracat art fl h z n n üzerinde büyüme kaydeden sektör, bu rakamla 2002 y l nda gerçeklefltirdi i 2 milyar 977 milyon 682 bin dolarl k toplam ihracat da 4 ayda geride b rakm fl oldu. Söz konusu dönemde 1 milyar dolarla sektör ihracat n n yüzde 33'ünü karfl layan dokuma kumafl, en fazla gelir sa lanan ürün grubu oldu. Bunu 615,2 milyon dolarla iplik, 581,4 milyon dolarla örme kumafl, 218,6 milyon dolarla elyaf, 152 milyon dolarla dokusuz yüzeyler izlerken, di er tekstil ürünlerinde yap lan ihracat da 474 milyon dolar olarak kay tlara geçti. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 10 Haziran 2014 Sal Türkiye'ye UNESCO'da önemli görev ANKARA - Türkiye, Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) "Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi Hükümetleraras Komite Üyeli- i"ne ikinci kez seçildi. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras - n n Temsili Listesi'nde 11 unsuru bulunan Türkiye, art k listeye girecek miraslar belirleyecek. UNESCO'nun Paris'te üç gündür süren 5. Taraf Devletler Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda, UNES- CO Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi Hükümetleraras Komite Üyeli i seçimi gerçeklefltirildi. Türkiye, talya ve Fransa'n n rakip oldu u adayl k yar fl ndan birinci ç - karak üyeli e seçildi. UNESCO Sekreteryas ndan boflalan üyelikler için davet alan Türkiye, teklifi kabul ederek Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Hükümetleraras Komitesi'ne aday ülkeler aras nda yerini ald ve bugünkü oturumda rakipleri aras ndan s yr larak ikinci kez komite üyesi oldu. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, haberi twitter hesab ndan paylaflt. Bakan Çelik, mesaj nda, "UNES- CO'nun Paris'te 5. Taraf Devletler Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda ülkemiz ad na sevindirici bir haber ald k. Ülkemiz, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesi Hükümetleraras Komite Üyeli i'ne seçildi. talya ve Fransa'n n rakip oldu u adayl k yar fl ndan 142 ülkenin 72'sinin oyunu alarak birinci ç - kan ülkemiz 2'nci kez bu baflar y elde etmifl oldu. nsanl n Somut Olmayan Kültürel Miras n n Temsili Listesi'nde 11 unsuru bulunan Türkiye, art k listeye girecek miraslar belirleyecek. Bu baflar da eme i geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi. (AA) ANTALYA- Antalya Büyükflehir Belediye Tiyatrosu'nun (ABT) düzenledi i 21. Liseleraras Ulusal Tiyatro fienli i'nde en iyi ekip performans ödülünü "Kanl Nigar" oyunuyla Eskiflehir Savafl Kubafl Anadolu Lisesi ald. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuflan Antalya Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s brahim Evrim, flenli in aç l - fl nda yapt konuflmada,"birbirinize dikkat edin, aran zdan sanatç - lar ç kacak" dedi ini hat rlatarak, "Tahminimden daha fazla sanatç ç kt n gördük. Gerçekten göreceksiniz içinizden Türkiye'nin sanat hayat na damga vuracak gençler ç - kacak" diye konufltu. ABT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de 21 y l önce 6 Yafllar 9 ila 12 aras nda de iflen 9 ö renciden oluflan Temiz Kalpler Korosu, "Tertemiz" ismini verdikleri tasavvuf müzi i albümünü sanatç larla yat gezisinde tan tt. Temiz Kalpler Korosu nun ALBÜMÜ TANITILDI STANBUL - Bosforus yat yla yap lan tan t m gezisine, Milli E itim Bakanl bürokratlar, sanatç lar Sami Savni Özer ve Mustafa Demirci ile koro üyelerinin ailelerinin yan s ra çok say da davetli kat ld. Sunumunu Senai Demirci'nin yapt gecede, Temiz Kalpler Korosu'nu oluflturma nedenlerine iliflkin bilgi veren Asfa E itim Kurumlar Genel Müdürü Belma Uysal, son y llarda sosyal sorumluluk projelerine öncelik verdiklerini belirterek, "Modern ça da, baflta teknoloji ba ml l olmak üzere çeflitli etmenlerden dolay genç neslimiz, kadim gelene imizin ulvi de erlerini do ru flekilde alg lamaktan uzaklafl yor" dedi. Toplumda, özellikle gençlerde gelene in öz de erleriyle ilgili fark ndal k oluflturmak gayesiyle projeler ürettiklerini vurgulayan Uysal, Temiz Kalpler Korosu projesinin de bu gayeyle ortaya ç kt n kaydetti. Uysal, "Tertemiz albümü, modern hayat n problemleriyle bafl etmeye çal flan gönüllere seslenecek, s nacak bir liman olacak. Albümün gelirlerini Soma'daki elim maden kazas nda Hakk' n rahmetine kavuflan madencilerimizin yetim çocuklar na ulaflt raca z. lkokul birinci s n fa bafllayacak 3 ö rencimizin her türlü e itim ihtiyac n karfl layaca z" oyunla bafllayan flenli in, bugün 25 okulun kat ld ulusal bir festival haline dönüfltü ünü belirtti. fienlikte birbirinden güzel oyunlar ve birbirinden yetenekli gençler gördüklerini vurgulayan Özgür, "Bu dünyadan göçüp giderken yerimizi hakikaten çok sa lam, yetenekli gençlere b rakaca z. Bunun için mutluluk duyuyorum" dedi. Konuflmalar n ard ndan, onur konuklar Özer Tunca ve Hilmi Cem ntepe ile okullar n sorumlu ö retmen ve yönetmenlerine Antalya Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s brahim Evrim taraf ndan plaket takdim edildi. fienlikte en iyi ekip performans ödülünü, sergiledi i "Kanl Nigar" oyunuyla Eskiflehir Savafl Kubafl fleklinde konufltu. Tan t mda Temiz Kalpler Korosu, "Tertemiz" albümünde yer alan "Önce Namaz" ve lla Edeb" parçalar n seslendirirken, kat l mc lardan büyük be eni ald. Koro, bir parçay da tasavvuf müzi i sanatç s Sami Savni Özer ile seslendirdi. Albüm tan t m, koro üyelerine plaket ve çeflitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi. (AA) Anadolu Lisesi kazan rken, en iyi yönetmen ödülü de ayn oyunun yönetmeni Emin Gülören ald. En iyi erkek oyuncu ödülü, Finike Anadolu Lisesi'nin sahneledi i "Cimri" oyunundaki "Harpagon" rolüyle Mustafa Emin Parmaks z ve en iyi kad n oyuncu ödülü ise H - z r Reis Ticaret Meslek Lisesi'nin "Modern Ça n Hürmüzü" isimli oyundaki "Fedim" rolüyle Miyase Uysal'a verildi. Ayr ca, en iyi müzik tasar m ödülünü zmir Suphi Koyuncuo lu Lisesi, en iyi dekor tasar m ödülünü zmir Özel Türk Koleji, en iyi afifl tasar m ödülünü TED Antalya Özel Lisesi, en iyi dans ve koreografi, en iyi fl k tasar m ve en iyi kostüm ödüllerini ise Eskiflehir Savafl Kubafl Anadolu Lisesi kazand. (AA) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Çayl k Dergisi Rize de, ÇAYKUR Çay flletmeleri Genel Müdürlü ünce ayl k yay nlanan Çayl k adl derginin 7. say s masamda. Rize den Gazeteci dostum, Faik Bako lu taraf ndan bana ulaflt r - lan Çayl k dergisi, pr l p r l bir bask yla okuyucular yla merhabalafl yor. Derginin Çaykur ad na sahibi mdat Sütlüo lu. Yay n yönetmeni Süleyman P narbafl. Sorumlu yaz iflleri müdürü Necla Yeflilda. Yedi kiflilik yay n kurulu var derginin. Sunufl yaz s n n bafll : Çaydan Sabun olur mu?buradan birkaç cümle nakledelim; Çay n bir içecek olman n d fl nda kullan m alanlar n n da bulundu unu biliyor musunuz? Myanmar da çay turflusundan, Japonya da üretilen çay dondurmas na kadar dünyada çay n baflka hangi alanda kullan labilece i konusunda sizler için küçük bir k lavuz haz rlad k. Okurken belki biraz flafl racaks n z ama, çaydan sabun bile üretiliyor. Derginin sayfalar nda, haber niteli indeki geliflmeler, etkinliklerin verilifli, Çaykur personelinden baflar l olanlar n özellikleri gibi yaz - larla, anlat mlarla karfl lafl yoruz. Örne i, 20. sayfadaki bafll k: Çekirdekten aflç, do ufltan müzisyen. Spot olarak verilenlerden: Çaykur Genel Müdürlü ü yemekhanesinin aflç lar ndan biri Baflar Çakar. Kardeflinin askerde flehit olmas ndan sonra kurumda çal flmaya bafllayan ve görevini 20 y ld r sürdüren Çakar n özelli iyse, befl albümü, 300 bestesi, televizyonlarda ve sosyal medyada yay nlanan dört video klibi olan bir müzisyen olmas. 50 çeflit yemek yapabilen Çakar n müzi i kadar sütlac da meflhur. Çayl k dergisinin 32. sayfas na bakt m zda, Sa l k kayna yeflil çaydan sözedildi ini görüyoruz. Bu konudaki spotda anlat lanlar, yaz lanlar: Bat dünyas nda son y llarda yap lan pek çok araflt rma, çay n haf zas güçlendirdi ini, özellikle eriflkinlerde zihinsel kapasiteyi art rd - n, zindelik ve sa l k kayna oldu unu gösteriyor. Arpac ktan kansere pek çok hastal n seyrinde önemli, olumlu etkileri olan ve Uzakdo- u da binlerce y ld r kullan lan yeflil çay ise, bütün çay türleri aras nda her derde deva özellikleriyle öne ç k yor. Liseleraras Ulusal Tiyatro fienli i sona erdi... M.KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER... M. Kemal P LAVO LU D: 1906 Ö: 1977 HAZRET AL D YOR K E rinin gölgesi e ridir. AYDINLATMA Herkes, kalbinde yaflatt do ru ve e ri fikre göre yol al r. Do ru düflüncenin ameli de do ru, e ri düflüncenin ameli de e ri ve sap kl kt r. Kalbim do ru deyip de e ri yola gidenler, hep e ri fikirlerinin gölgesinde oldu unu bilsinler. Çünkü insan, kalbinde yaflatt niyetine ba l d r. Kalpte iman do ru istikamet alm fl, inanm flsa onun tene aksetti i gölgesi de do ru amelle görülür. E ri ise, e rinin gölgesi e ri olaca ndan ameli de e ri olur. Hazreti Ali de buna binaen E rinin gölgesi de e ridir buyurmufltur. Said, ahiret için gam çeker, flak dünya için gam çeker. AYDINLATMA Allah a hakk yla inanan, Said kuldur. nanmayan da ehli flekavet flaki kuldur. Allah a inanan bu âlemden sonra bir âlem olan ahiret hayat n bilir. Orada hesap görece inden dolay gam çeker. fiaki insan da ancak bu âlemi tan d ndan, bu âlemdeki gelifl gidifllerden, zarar ziyanlardan, gam çeker. Çünkü onun için hayat, ancak buras d r. Bu görüfller duyufllarla insan hastad r. Ehli dünyan n dünyaya aldan fl, onun için gamlanmas na sebep olur. Halbuki dünya hayat gelip geçici, gam etmeye de mez az bir hayatt r. Bir Hadisi kutside Allah k yamette, insanlara kaç y l kald n z? Diye buyuracak. Onlar da dünyada yaflad klar uzun y llar unutarak bir veya bir günden az kald k diyecekler. Bu dünya hayat onlara, ölümden sonra bu kadar az ve bir rüya gibi gelecektir. Görülüyor ki, dünya gam kedere lay k bir hayat de ildir. Bunu bilen Said olan kimseler, ahiret hayat için gamlanm fllar, bunu bilmeyen saki kimseler de dünya için gamlanm fllard r. Bundan dolay Hazreti Ali Said, ahiret için gam çeker, flaki, dünya için gam çeker buyurmufllard r. Her zaman ilim hâkimdir, mal mahkûmdur. Mal mahvolur; lim mahvolmaz. AYDINLATMA lim dünya kurulal insanl a en büyük rehber, en büyük nur olagelmifltir. nsanl k, bundan ayr ld kça vahflete; buna yaklaflt kça da medeniyete kavuflmufltur. lim, insanl k için, hakikati görebilmek yönünden, en büyük bir ç ra d r. Bu hâkim olmad kça insanl k için saadet ve selamet mümkün de ildir. Bundand r ki, Peygamber: Beflikten mezara kadar ilim talep ediniz buyurmufltur. Cismin g das yemek içmekse, ruhun g das ilmi hikmettir. lim ve hikmeti anlayan kimse, ruhen tekâmül edip insanl a yüz tutar. Bundand r ki insanl n anahtar okumakla aç l r. Allah, Habibine ilk vahyinde, Seni yaratan Rabbinin ismi ile oku buyurmufltur. flte bütün hakaiki okumak, müminlerin birinci vazifesidir. Vücudumuzda ilmi hikmeti hâkim k ld m z kadar, kendimizi selamete erdiririz. Topluluk hayat m zda da bu ruh hâkim oldu u kadar, cemiyeti salah ve selamete erdiririz. Bunun için Hazreti Ali, lim servetlerin en yücesidir buyurmas bu s rra binaendir. Teflbihi caizse, ilim çad r n dire i gibi, cemiyetin dire idir. Onun y k lmas ile cemiyet y k l r. Her türlü zülüm ve cehalet, esaret hâkim olur. Mal insanl duyurucu bir servet de ildir. nsanl duyuran ihya eden en büyük servet, ilimdir. Hazreti Ali buna binaen; Cehalet sahibi için ölümden evvel bir ölüm vard r. Bu gibilerin bedenleri mezardan evvel mezard r. Hakikaten bir adam ilim ile ihya olmad kça, ölüden baflka bir fley de ildir. Onun için haflir neflir gününe kadar dirilmek yoktur buyurmas yla ilmin insanlara bahfletti i ruhu duyurmufltur. Bir Arif de; Hakikati insaniye ile diri olan âlimlerin sözlerini kalplerinize ruhunuza iflletiniz ki, siz de hakikati insaniye ile diri olas n z buyurmas yla bize hakikati duyurur. O halde ferdi ve içtimai hayat n ruhu ilimdir. Bundan nasibedar olmayan fertler ve cemiyetler, ölüden baflka bir fley de ildirler. Hazreti Ali, bu ölmez sözleriyle insanlara, dünya durdukça hayat sunmaktad r. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir AYDINLATMA Topluluk hayat nda nezaket en büyük rol oynar. nsanl n derecesi de, nezaketi kadard r. Nezaket derecesi insan n haddini bilmesiyle ölçülür. Bir kimsenin, bilmedi ine kar flarak söz söylemesi, ne kadar çirkinse, bir kimsenin de, bildi ini söylememesi, o kadar çirkindir. Hatta böyle kimseler, cemiyetin fena kimsesi addedilir. Zira âlim hakikati izhar etmekle cemiyet hayat, hürriyet ve saadete kavuflur. Âlim hakikati örtmekle cemiyet cehalet karanl nda kal r. Felakete ve ölüme sürüklenir. Âlimin vücudu mahvolsa da, hakiki sözü mahvolmaz. nsanl k için bir fl k olur. Daima o fl k kalpte yanar. nsanl k bu fl kta yaflar ve insanl da yaflat r. Hay rl söz, cehaleti bo an bir fl kt r. Bu öteden beri Nebilerin telkin edegeldikleri düsturlardand r. ncilin brani lisan ndaki manas da hay rl sözlerdir. Peygamberler de, Söylerseniz hay r söyleyiniz, söylemezseniz sükût ediniz buyurmas bu s rra binaendir. Sözü yerinde söylemek, sükûtu yerinde yapmak kadar insanl a flifa yoktur. Yerinde söz söylememesini, yerinde sükût etmesini bilmeyen adam, devay bulup da yerinde kullanmayan kimseye benzer.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 10 Haziran 2014 Sal 9 Timur Savc : Meryem Uzerli ile film çekebiliriz STANBUL - Muhteflem Yüzy l ve Çal kuflu gibi yap mlar n arkas ndaki isim olan TIMS Production n sahibi Timur Savc, bir süredir sektöre ara verme aç klamas yla gündemde. Dijital yaflam dergisi MARS Tab n Haziran say s na konuflan Timur Savc, merak edilen birçok konuda ilginç aç klamalar yapt. En çok kazand ve en baflar l oldu u bir dönemde tüm yap mlar n durdurma ve bir süre yurtd fl nda yaflama karar alan Timur Savc, bu karar n n sebeplerini, Türk televizyonculu u ile ilgili fikirlerini, yeni projelerini ve Muhteflem Yüzy l dizisinin Hürrem i Meryem Uzerli ile ilgili planlar n anlatt. Türkiye'nin en büyük yap mc lar ndan biri olan Timur Savc, ara verme karar n n en önemli sebeplerinden birini, kendisine ve ailesine zaman ay rmak diye aç klad ktan sonra flöyle devam etti: Çocuklar m daha çok küçük; onlarla yeterince zaman geçiremeyece im. Bu ân da kaç rmak istemiyorum. Ara verme karar n n temizlenip yenilenme, d flar dan gözlemleme ve sektördeki aç klar bulma aç s ndan da do ru bir karar oldu una inand n söyleyen Savc, dizilerin içeri indeki de iflime flöyle dikkat çekti:?bir di er etken de Türkiye deki televizyonculuk ve dizi endüstrisi bak m ndan, sektörün ve kanallar n geldi i aflaman n benim flu anda iyi ifl üretmeme müsaade edecek bir konjonktürde olmamas. Türk seyircisini yorgun, kirlenmifl ve doymufl buluyorum. Televizyon sektörü çok canl bir organizma ve rekabet çok üst seviyede. O rekabetin bir eti i de yok. Sizin kiflisel ve kurumsal olarak bir eti iniz yoksa ve rakiplerinizin de yoksa; zaten sektörün taban çok kaygan oluyor. Ama ben de birtak m basit ifller üretmek istemiyorum ve bundan uzak kalmak istiyorum. Peki, Muhteflem Yüzy l n Hürrem i Meryem Uzerli nin ERB L - Erbil'de birincisi düzenlenen film festivalinde konuk olan manken Tu ba Özay; Erbil'in gelecekte Cannes film festivali gibi film festivallere imza atmas n istedi ini söyledi. Özay, "Bu, olanaks z de il. Rüya da de il." dedi. Geçti imiz y llarda 'Saddam' n Askerleri' adl Kürtçe sinema filminde yer alan Özay, yak n bir zamanda benzer projelerde yer alaca n belirtti. Çocuklarla ve kad nlara ilgili Erbil'de bir proje haz rl içinde oldu unu söyleyen Özay, projenin detaylar hakk nda bilgi vermedi. Festivale onur konu u olarak kat lan Kürt sanatç fiivan Perwer ise gazeteci ve yazar smail Beflikçi'ye jest yapt. Festivalde onur ödülü alan fiivan Perwer; kendi ödülünü almay p smail Beflikçi'ye takdim etti. Perwer; hayat n Türk ve Kürt milletin aras ndaki bar fl için adayan bir adam n her türlü onur ödülüne lay k oldu unu söyledi. Erbil'de birincisi düzenlenen film festivalinde 18 ülkenin kat l m ile gerçekleflti. 26 k sa film ve 12 uzun film aras nda yar flan So uk adl Türk filmi en iyi görüntü yönetmeni dal nda ödül ald. Ödül, Emre Tany ld z ad na yard mc s Baran Seyhan'a verildi. Türk dizilerin bölgede büyük ilgi gördü ünü aktaran Seyhan, yak nda Türk sinema filmlerinin de yak n zamanda yo un bir seyirci kitlesi bulaca n dile getirdi. Festivale kat lan Fatofl Güney ise efli Y lmaz Güney'in 'Türkiye'de Kürtlerin ba ms zl k, özgürlük ve haklar n almal d rlar' dedi i için sürgüne gitmek zorunda kald n belirtti. Festivalde, Y lmaz Güney için de efli Fatofl Güney'e onur ödülü takdim edildi. (CHA) yolu acaba TIMS Production ile yeniden kesiflir mi? Timur Savc bu soruyu flöyle cevapland rd :?Meryem le zaten bizim 5 y ll k bir kontrat m z vard, menajerlik sözleflmesinde. Çünkü kendisinin Muhteflem Yüzy l dan önce pek fazla oyunculuk kariyeri olmad için, do al olarak, baflar l olursa birlikte yol alal m diye. Ama sonra rahats zland, s k nt lar oldu. Bunlar n sebebinin ne oldu unu bilmiyorum. lk zamanlar bas n sebep bizmifliz gibi gösterdi. Allah tan Meryem daha sonra bir röportaj nda bunu düzeltiverdi ve bizimle alakas n n olmad n söyledi. fiimdi Meryem biraz daha iyileflmifl görünüyor, irtibattay z. Muhtemelen bir filmle iflbirli imiz devam edecek. Ama sonras nda Meryem ne yapmak istedi ine kendisi karar verecek. Muhteflem Yüzy l filminin senaryosunun bitmek üzere oldu unu da söyleyen Savc, Ama tabii ki biz iyi bir fley ortaya ç kt nda hayata geçirmeyi seviyoruz. O ç k nca son karar m z verece iz. diye konufltu. Müstakbel projelerinin daha derinlikli ve uluslararas olaca n söyleyen Timur Savc, Bundan sonra yapaca m fleylerde daha derinlikli, gerçekten uluslararas ve daha da uluslararas ifller yapmak için çok iyi bir yaflta olaca m. dedi. Çal flma odas na, kanser sebebiyle vefat eden senarist ve oyuncu Meral Okay n portresini de asan Timur Savc, Okay ile tan flmas n flöyle anlat yor:?meral Abla y tan m fl ve onunla çal flm fl olmak benim için büyük flans. Y llar önce üniversite okumaya stanbul a geldi imde bir kafede part time olarak servis elemanl yap yordum. Meral Okay da bizim sürekli müflterilerimizdendi. Komiktir ki, asl nda onunla da orada tan flt m. Bunu da ilk defa söylüyorum. (CHA) Tu ba Özay: Erbil'in Cannes gibi film festivali düzenlemesi olanaks z de il ANKARA HAVA RAPORU GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: BULMACA Ne yaz k! Yunanl lar n kötü emellerine hizmet etmek için kendi ç karlar m z feda ettirecek ne büyük bir yan lg ya girdik. ( ) flte politikam z n ilk sonuçlar. fiu günlerde Türkiye de konaklamakta olan Amerika Soruflturma Komisyonu önünde Türkler aç kça bir ngiliz veya Amerikan mandas n istediklerini belirttiler. Fakat Frans z mandas n kesinlikle reddettiler.! Türkiye de her geçen gün kendine üyeler ekleyen bir ngiliz dostu toplum olufluyor. Loti, Fransa n n d fl politika üretenlerine ak l veren bir adamd r. Avrupa n n 19. yüzy lda Do u Sorunu kapsam içinde Osmanl Devletini paylaflma yar fl içinde Fransa n n geri kalmamas için çal flm fl, Frans z politikac lar n bu konuda yapt yanl fllar elefltirmifltir. Meselâ Fransa Balkan Savafllar s ras nda Türklere karfl Bulgarlar tutmufltur. talya n n Trablusgarb a sald rmas na izin vermifltir. Dünya savafl s ras nda Türkiye yi suçlam flt r. Bütün bunlar, Loti ye göre Türkiye nin Frans z sömürgesi olmas imkân n n önündeki engellerdi. Pierre Loti, Frans z politikac lar n yanl fl politikalarla Türkleri kendilerinden uzaklaflt rmalar na, hatta düflman etmelerine ve dolay s yla Türkiye yi Fransa n n bir sömürgesi yapamay fllar na üzülür ve hay flan r. Onun bu konudaki elefltirileri kendi ifadeleriyle flu noktalarda toplan yor: *Diplomatik Beceriksizlikler: Türkler nezdindeki diplomasimizin say s z öngörüsüzlük ve beceriksizliklerini de s ralamak, burada adalete uygun düfler. *Türk-Rus Savafl n Körükleyerek Türkleri Fransa ya Mecbur Etmek: Fransa n n ve Loti nin politik stratejisi, Türkleri TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin T P K B R ORYANTAL ST OLAN P ERRE LOT N N GERÇEK K ML -4 Ruslara karfl k flk rtmak, Türk- Rus savafl ve düflmanl n körüklemek ve Türkleri Frans zlar n müttefiki yaparak kolayca sömürge olabilecek bir k vama getirmektir. Onun flu sözleri bu bak mdan aç klay c d r: Bugün amac m, sadece içimizde kendini bilgilendirmek zahmetine katlananlar için, Türklerin hiçbir zaman düflman m z olmad na dair geçmiflin herkesçe bilinen gerçe ini bir kez daha kesin olarak söylemektir. Peki ya Ruslar n? flte buna kuflku götürmez bir flekilde evet! Onlar n düflman d rlar... Onlar n savafl ilân ettikleri biz de iliz, Ruslard r... Türklerin bize ne borçlar vard ki zaten? K r m seferinden bu yana, onlar n düflmanlar yla birlikte hareket etmekten vazgeçmedik. Son olarak ülkelerinde bize gösterdikleri s cak misafirperverli e teflekkür etmek için hiç kuflkusuz, Balkan Savafl s ras nda hemen hemen tüm gazetelerimizde onlara ard arkas kesilmeden çirkin bir flekilde hakaret ettik... Bu durumun umutsuzlu u içinde, Ruslar taraf ndan ezilmekten kurtulmak için kendilerini nefret edilen Almanya n n kollar na att lar. *Türklere Hakaret ve Düflmanl n Aptalca Bir Tutum Oldu u: Son olarak ben, bir Paris gazetesinde flu i renç oldu u kadar aptal cümleleri okumad m m? Bütün düflmanlar m z aras nda Türkler sadece en fazla nefret etmemiz gereken de il, ama en fazla hakir görmemiz gereken millettir. (Devam Edecek) Soldan sa a: 1. Baflkas taraf ndan yap lan veya kaza sonucu ortaya ç kan zarar ödeme Göçebelerin konak yeri. 2. Közlenmifl patl can, sar msakl yo urt ve k yma ile yap lan bir çeflit yemek. 3. Çekinik Nazi Hücum K tas n n k saltmas. 4. Dolayl anlat m Sermaye, kapital. 5. Bir nota spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 6. Bafllang c olmayan, öncesiz Gelir. 7. Piston. 8. Dünyan n uydusu Bir flark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. 9. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma Asya da bir rmak. 10. Tasdik Eskiden Roma kentine verilen ad. 11. Vücudun salg lad tuzlu bir s v Bebek için haz rlanan yiyeceklerin genel ad. 12. Giyeceklere tak m K rg zlar n ünlü destan. 13. Saz n en kal n teli Optik kayd rma Tavlada bir say. 14. Haberci stek, amaç, gaye, maksat. 15. slam n befl flart ndan biri Done, data. 16. ki yüz elli kiloluk a rl k ölçüsü. 17. ri bir cins at Bir say. 18. Bütün, tüm Tarlay sürerek dinlenmeye b rakma. 19. Kutsal Hint destan. 20. Bilgiçlik taslayan kimse Alüminyumun simgesi. Yukar dan afla ya: 1. Halay k Malezya halk na özgü bir tür öldürücü delilik S k nt Rutenyumun simgesi. 2. Ac, üzüntü, dert, keder Zarar Bir tür etli ve büyük zeytin. 3. Peygamberlik Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl Cehennem. 4. Arapça da birinci tekil flah s, ben Aç k olma durumu, aç kl k M s r unundan yap lan ya l bir yemek. 5. Bir destek üzerine oturtulmufl bir tabladan oluflan mobilya Bir konuda direnme, ayak direme Kad n fiaflma anlatan ünlem. 6. Çanakkale ilinin bir ilçesi Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark Dibine fl k vermez nsan eliyle aç lm fl suyolu. 7. Bir ifli yapma, yerine getirme Yapma, etme Kad nlara özgü ceza evi Çocuk sahibi olmufl kad n. 8. lkel silah Bir renk Uzun soluklu bir edebiyat türü Renyumun simgesi Kaz Da n n mitolojik devirlerdeki ad. 9. Üstünde ölü y kanan kerevet, teneflir Ba rsaklar tutan kar n iç zar. 10. Tembellik Akdeniz anemisi Ulaflt rma. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 10 Haziran 2014 Sal - SAGLIK Çocuklarda tekrarlayan böbrek tafl na Ac badem Atakent Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzman Prof. Dr. Selçuk Yücel, çocuklardaki erken tan n n, tafllar n böbrek hasar na neden olmadan tedavi edilebilme flans n sunmas nedeniyle önemli oldu unu belirtti. STANBUL - Ac badem Hastanesi nden yap lan aç klamaya göre, yetiflkinlerde yayg n olarak görülen böbrek tafllar son y llarda çocuklar da daha fazla hedef almaya bafllad. Türkiye de her 100 çocuktan 5 inde böbrek tafl görülüyor. Çocuklarda böbrek tafl görülme s kl daha da artarken, bunun en büyük nedeni ailevi yatk nl k, genetik faktörler ve yanl fl beslenme. Aç klamada görüfllerine yer verilen Prof. Dr. Selçuk Yücel, çocuklarda oluflan böbrek tafllar n n metabolik analizinin mutlaka yap lmas gerekti ini aktararak, bu analizler sayesinde altta yatan neden tespit edildikten sonra diyet, ilaç ya da destekleyici tedavilerle tafl oluflumu riskinin en aza indirilebildi i vurguland. Çocuklarda böbrek tafllar en s k ergenli e girme yafllar nda ortaya ç ksa da hayat n ilk bir y l içinde bile oluflabildi ini kaydeden Yücel, hastal n daha çok ailevi tafl hastal olanlarda görüldü ünü, çocuk tafllar ile eriflkin tafllar aras nda belirli bir fark olmad n aktard. Böbrek tafl na ba l flikayetlerin çocuklarda yafla göre de iflti ini belirten Yücel, 5 yafl alt grubundaki küçük çocuklarda sadece idrarda kan olmas veya idrar yolu iltihab görülürken, 5 yafl üstü büyük çocuklarda a r yak nmas n n daha fazla oldu unu vurgulad. Yücel, Çocuklarda erken tan konulmas, tafllar n böbrek hasar na neden olmadan tedavi edilebilme flans n sunmas nedeniyle çok önemli. Ailelerin bu tür yak nmalarda zaman kaybetmeden çocuklar n bir üroloji hekimine götürmeleri gerekir ifadelerine yer verdi. Cilt yap s na göre günefl kremi kullan n... Strese karfl günde bir avuç kalsiyum, potasyum, demir ve sodyum bak m ndan zengin oldu unu belirten Sab r, vücudun savunma mekanizmas n n güçlenmesine büyük katk yapt n dile getirdi. Sab r, kuru üzümün günümüz hastal klar n da çare oldu unu ifade etti. Üzüm tüketerek hastal kla mücadelede daha dirençli bir bünyeye sahip olunaca n vurgulayan Sab r, flunlar kaydetti: Kuru üzüm, insan vücudunda kansere neden olabilecek zararl maddelere karfl koruyucu özellik KURU ÜZÜM KONYA - Vücudun savunma sisteminin güçlenmesinde büyük önemi bulunan ve güçlü bir antioksidan tafl maktad r. Üzümde bol miktarda oldu u ifade edilen kuru üzümünün, madde olan Rezveratrol, insan yorgunlu un giderilmesine ve stresin bünyesinde kanser hücrelerinin azalmas na yard mc oldu u bildirilditad r. Bu madde ayr ca, insanlarda geliflimini s n rland r c etki yapmak- Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat afl r so uk havalara karfl direnç Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü sa lamakta ve bünyeye giren virüs ve Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ali Sab r, AA mantarlarla savaflarak bünyeyi bu muhabirine yapt aç klamada, tür zararl lara karfl korumaktad r. Öte yandan, kalple ilgili kuru üzümün çok de erli bir besin kayna oldu unu olarak kuru üzüm, söyledi. baflta kan n temizlenmesi, kalbin Kuru üzümün, A ve B vitaminleri ile ve dolay s yla güçlendirilmesi kalpdamar hastal klar na karfl direncin artmas na da yard mc d r. leri yafllarda, üzümün unutkanl önledi i alzaym r gibi hastal klara karfl da iyi geldi i bilinmektedir. Mevsimler aras geçifl dönemlerinde yo unlaflan gribal enfeksiyonlara karfl da ba fl kl k sistemini önemli derecede güçlendirmektedir. Doç. Dr. Sab r, üzüm içerisinde lifli maddelerin oldu unu, bu maddelerin ba rsaklar n sa l kl bir flekilde çal flmas nda etkili oldu unu aktard. (AA) fianliurfa - HAL L F DAN - Güneflin zararl etkilerinden korunmak için kullan lan günefl kremlerinin, suya dayan kl ve deri tipine göre koruma faktörüne sahip olmas gerekti i bildirdi. Harran Üniversitesi (HRÜ) T p Fakültesi Deri ve Zührevi Hastal klar Anabilim Dal Baflkan Doç. Dr. Yavuz Elald, AA muhabirine yapt aç klamada, günefle ba l etkilerin en çok görüldü ü organ n deri oldu unu belirtti. Güneflin, özellikle vücutta depolanan D vitamininin öncülerinin sentezlenmesi için gerekli oldu unu ve vücutta depolanan D vitaminini aktif hale getirerek özellikle kemiklerin gelifliminde önemli bir rol oynad n ifade eden Elald, deri hastal olmayan kiflilerde günefllenmenin psikolojik destek sa lad n vurgulad. Güneflin vücutta k sa ve uzun süreli yan etkileri bulundu unu, özellikle yafll, çocuk ve hamilelerin güneflin yo un oldu u dönemlerde dikkat etmeleri gerekti ini aktaran Elald, Bölgemiz yaklafl k 4 ay günefli çok yo un al yor. Güneflin D KKAT!.. Prof. Dr. Selçuk Yücel, çocuklarda 4 milimetrenin alt ndaki tafllar n genellikle kendili inden düfltü ünü ve tedavi gerektirmedi ini belirterek, flu bilgileri verdi: Ancak bu, ufak tafllar n dikkate al nmas na gerek olmad anlam na gelmiyor. Ufak tafllar da mutlaka belli aral klarla takip edilmeli ve büyürlerse tedaviye al nmal. Küçük tafllarda bile altta yatan neden, metabolik tafl analizi tetkikleri ile mutlaka araflt r lmal. Çünkü küçük tafllar hem boyut hem say olarak artabilirler ve idrar yolu enfeksiyonlar na da neden olarak böbrek fonksiyonlar n ve çocu un geliflimini riske sokabilirler. Çocuklardaki 4 milimetrenin üzerindeki tafl n tedavi edilmesi gerekti ini belirten Yücel, en etkin yöntemin böbrek tafl k rma tedavisi oldu unu bildirdi. Tafl k rma tedavisinin etkinli inin yüzde gibi yüksek bir oranda seyretti ini belirten Yücel, Eriflkinlerden tek fark, bu tedavinin çocuklarda genel anesteziye ya da derin uyuflturmaya gerek duyulmas. Ancak çocuk tafl saptand ktan sonra mutlaka bir çocuk ürolojisi uzman taraf ndan görülüp, hangi tedaviye daha uygun oldu u araflt r lmal. Çünkü uzman görüflü al nmadan yap lan tafl k rma tedavileri geri dönüflümsüz hasarlar b rakabiliyor ya da sonraki tedavilerin yap lmas n engelleyebilir de erlendirmesinde bulundu. Yücel, kürdan kal nl nda bir cihazla ciltten böbre e girilip lazerle tafllar n k r labildi ini kaydederek, bununla çocu un cildinde sadece bir kaç milimetrelik bir iz kald n anlatt. Operasyon ya da tafl k rma yöntemiyle ç kart lan böbrek tafllar n n metabolik analizinin mutlaka yap lmas, ard ndan idrar ve kan testleriyle tafla neden olan faktörün araflt r lmas gerekti ini vurgulayan Yücel, bu analizler sayesinde altta yatan neden tespit edildikten sonra diyet, ilaç ya da destekleyici tedavilerle tafl oluflumu riskinin en aza indirilebildi ini belirtti. (AA) Dünyan n ilk paratiroid doku transplantasyon ünitesi Türkiye de kuruldu STANBUL - ANDAÇ HONGUR - Dünyan n ilk paratiroid doku transplantasyon ünitesi, Bezmialem Vak f Üniversitesi ndeki bilim insanlar n n çabalar yla Sa l k Bakanl ndan onay alarak çal flmalar na bafllad. Yaklafl k 2 y ld r süren yo un çabalar, kapsaml bir araflt rma ve gelifltirme süreci sonucunda oluflturulan Bezmialem Vak f Üniversitesi Paratiroid Doku Transplantasyon Ünitesi nde paratiroid dokular olmayan ya da fonksiyon görmeyen insanlara ameliyats z doku nakli yap l yor. Paratiroid Doku Transplantasyon Ünitesi ndeki tüm nakil ifllemleri, hastalara ücretsiz sunuluyor. Dünyada çok az say daki hastanede paratiroid doku transplantasyonu yap l yor ancak bu konuda resmi bir merkez bulunmuyor. Bezmialem Vak f Üniversitesi nde aç lan merkez, dünyadaki ilk paratiroid transplantasyon ünitesi özelli i tafl yor. Merkezde, Sa l k Bakanl ndan onay ald ktan itibaren nakil gerçeklefltirilen hastalarda baflar oran yüzde 80 oldu. Söz konusu operasyonlarda paratiroid dokular fazla çal flt için bir bölümünün ameliyatla al nmas gereken hastalardan elde edilen fazla dokular saklan yor ve bunlar özel besi yeri ortamlar nda tutularak güçlendiriliyor. Bu dokular, hastalara ameliyat yap lmaks z n sadece enjektörle naklediliyor. Hastalar birkaç gün hastanede gözetim alt nda tutulduktan sonra savunma sistemlerinde hasar oluflturacak herhangi bir ilaç verilmeksizin hayatlar n normal bir flekilde sürdürebiliyor. (AA) etkili oldu u saatlerinde güneflle temas m z azaltmam z gerekiyor. Ayr ca bu dönemde d flar ya ç kmadan 15 dakika önce günefl kremi kullan lmas n öneriyoruz. Bunun yay nda ince, aç k giysileri tercih etmemiz laz m dedi. Elald, günefl alt nda bulunulan süreçte iki saatte bir koruyucunun tekrar uygulanmas ve suyla temastan sonra sürme iflleminin yinelenmesi gerekti ine dikkati çekerek, cildinde hassasiyet olan kiflilerin günefllenme sonras mutlaka deri yap s na göre bir nemlendirici kullanmas ve bol su içmesi gerekti ini kaydetti. (AA) Dr BARIfi DURDURAN GENEL SA LIK ve BARIfi Aile içinde iletiflim Mutlu bir ailenin temeli,aile bireylerinin do ru ve güzel bir iletiflim kurmas ndan geçer. Özellikle anneler ve babalar iyi bir iletiflime sahip olurlarsa sa l kl bir toplumun temelleri at lm fl olur. yi bir iletiflim ailemizi oldu u kadar kendimizi de anlama arac d r. Ne kadar olumlu ve do ru iletiflim kurarsak, o kadar kendimizlede bar fl z demektir. Sa l kl ve do ru bir iletiflim için en vazgeçilmez kurallardan birisi empatidir. Empati kendimizi karfl m zdakinin yerine koyup,onun neler yaflad n, neler hissetti ini anlamaya çal flmakt r. Efller aras nda Sen beni anlam yorsun cümlesini çok duyar z,bunun as l sebebi empati yapmamakt r. Sa l kl iletiflim için aktif dinleme de çok önemlidir. Karfl m zdakine duydu umuz sayg n n da bir göstergesidir. Eflimiz ve çocu umuz bize bifley anlat yorsa onu mutlaka dinlemeliyiz. Dinledi imizi de mimiklerimizle göstermeliyiz. O an için elimizde bulunan ifli b rakmal ve dinlemeye odaklanmal y z.. Kendine güvenmeme ve özgüven eksikli inin en önemli nedeni dinlenilmemek, hesaba kat lmamak,de er verilmemektir. yi bir iletiflim için çok önemli bir faktörde, karfl m zdaki kifliye duygu ve düflüncelerimizi onu k rmadan incitmeden söylemektir.. Ben öyle aileler tan yorum ki efller birbirine SEN SEV YORUM demekten utan yorlar. Bu konuda en güzel iletiflimi her konuda oldu u gibi sevgili peygamber efendimiz göstermifltir. SEVEN SEVD NE SEVD N SÖYLES N buyurmufltur. Çocu umuz karfl nda onu dinleme, iletiflimin temel bir tamamlay c s d r. Çocu unuzun, duygu ve düflüncelerini paylaflma ihtiyac ve arzusu oldu unu kabul edersiniz ve anlay fll davran rs n z. Mutlaka bütün dikkatimizi çocu umuza vermeli, gözlerine bakmal ve onunla ayn hizada konuflmal y z. Sevdiklerinize zaman ay r n yoksa zaman sizi ay r r. Eflinizi veya çocu unuzu dinlemek için zaman ay rmal. Kitap,gazete okumak, TV seyretmek ile meflgulsek b rakmal. Kendi düflünce ve bak fl aç n z bir yana b rak p, kendinizi çocu unuzdan bilgi alacak flekilde haz rlay n. Yap lan en önemli yanl fllardan biride bize do ru gelen bir konuyu çocu umuza veya eflimize zorla,dayatmalarla kabul ettirmeye çal flmakt r. Karfl m zdakinin bize anlatt klar n dinlerken, evet, anl yorum, tabiî ki gibi ifadeler kullan p, mimiklerle dinledi imizi göstermeli hatta anlatt klar n tekrarlayabiliriz.. Karfl laflt problemleri, içinden ç kamad durumlarda, sorunlar çözmesi için çocu unuza olanaklar yarat n. Cesaretlendirin ve kendisine yol gösterin. Ona olan güveninizi ve sevginizi s k s k söyleyin.. Seni seviyorum, sana güveniyorum, benim için çok önemlisin, ben m için sen n fikirlerin önemli gibi ifadeleri mutlaka karfl m zdak söylemeli, onu cesaretlendirmeli, ve kendine olan güvenini artt rmal y z.. Aile içinde iletiflimi azaltan,sorunlar ç karan baz durumlar vard r bunlardan olabildi ince uzak durmakl. Mesela efller aras BASKI, genelde erkekler yapar efllerine, benim istedi im gibi giyineceksin, benim dedi im gibi davranacaks n, dayatmalar.. Temelde evde egemen olma dedi ini yapt rma, her fleyden haberdar olma, her fleyi ben bilirim dürtülerinden kaynaklan r.. Unutmamal ki ruhsal ac lar unutmak, fiziksel ac lar unutmaktan. Çok daha zordur. Bu yüzden fliddetin en kötüsü psikolojik fliddet tir.. Elefltiriye aç k olmamak, k skançl k ta özgüven eksikli inden kaynaklanan bir durumdur. Alkol ve uyuflturucu kullan m, utangaçl k ve yalan söylemekte aile içi iletiflimsizli e neden olur.. SEVEN SEVD NE SEVD N SÖYLES N.

11 DIS DÜNYA Putin, Ukrayna s n r n n güçlendirilmesini istedi MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, kaçak geçifllerin engellenmesi için Ukrayna s n r n n güçlendirilmesini istedi. Kremlin den yap lan aç klamada, Rusya Devlet Baflkan Putin, Federal Güvenlik Servisi ne (FSB) talimat vererek Rusya- Ukrayna s n r nda kaçak geçiflleri engellemek ve s n r n güvenli ini sa lamak için tedbirlerin s k laflt r lmas n istedi. denildi. Ukrayna n n yeni seçilen Cumhurbaflkan Petro Poroflenko bugün yemin ederek resmen göreve bafllarken, dün de Fransa da Rusya lideri Putin le görüflme imkan buldu. ki lider T RAN - Baflkent Tiran daki bir otelde, Arnavutluk Baflbakan Edi Rama ile Füle bas na kapal gerçeklefltiren toplant n n ard ndan, ortak bas n toplant s düzenledi. Burada gazetecilere aç klamalarda bulunan Füle, Avrupa Konseyi nin Arnavutluk Raporu hakk nda de erlendirmelerde bulundu. Arnavutluk un organize suçlar ve yolsuzluk ile mücadele konusunda gösterdi i çabalar takdir eden Füle, Arnavutluk un gelece inin AB de oldu unu söyledi. de krizin afl lmas için olumlu mesajlar verdi. Gün içinde Slavyansk kentinde meydana gelen çat flmalarda ise en az 3 sivil hayat n kaybetti. Rusya n n Kiev Büyükelçisi Mihail Zurabov, Ukrayna n n do u bölgelerine yönelik cezaland r c operasyonlar n durdurulmas n talep etti. Askeri operasyonlar n sonland r lmas n n kendileri aç s ndan önemli oldu una de inen Zurabov, Milis güçler de ancak bu ortamda silahlar n b rakabilir.. Poroflenko nun bu yöndeki ad mlar Rusya n n ülkenin do u ve güney bölgelerinde durumun istikrara kavuflmas için kayda de er bir ortak Arnavutluk un Aral k ay nda adayl k statüsünü hak etti ini savunan Füle, flu anda da srar ile Arnavutluk a adayl k statüsünün verilmesinden yana oldu unu vurgulad. Arnavutluk Baflbakan Rama ise hükümet olarak AB taraf ndan verilen görevleri yerine getirdiklerini söyledi. Arnavutluk a AB üyelik statüsünün verilmemesi için herhangi bir neden görmedi ini ifade eden Rama, AB nin Arnavutluk a adayl k statüsünü verme zaman gelmifltir. Avrupa Konseyi nin Afganistan da oldu unu gösterecek ifadelerini kulland. Poroflenko ise do rudan ölümlere neden olmayan milis güçlerle ilgili genel bir af ç kar labilece ini söyledi. Yemin töreninde konuflan Ukrayna lideri, bölgede erken yerel seçim ve ülke genelinde de erken genel parlamento seçimlerine de s cak bakt n kaydetti. Poroflenko, K r m n Rusya ya ba lanmas ve AB ile iflbirli i anlaflmas ndan vazgeçmiyor. Ukrayna liderine göre, Kiev de iktidar de iflimine neden olan Avrupa Birli i ile iflbirli i anlaflmas ay sonuna kadar imzalanmal. Böylece AB üyeli i yolunda ilk ad m at lm fl olacak. (CHA) Stefan Füle: Arnavutluk un gelece i AB dir Avrupa Birli i nin (AB) genifllemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Arnavutluk-AB Yüksek Düzeyde Diyalog toplant s n n 3 üncüsüne kat lmak üzere Arnavutluk u ziyaret etti. raporu, Arnavutluk un adayl k statüsü için büyük bir evet anlam na geliyor. Rapor, hükümetin organize suçlar ve yolsuzluk ile mücadelesi konusunda, do ru yolda oldu unu gösteriyor diye konufltu. Arnavutluk Parlamentosu nda AB Entegrasyon Komisyonu Baflkanl n yürüten eski Arnavutluk Entegrasyon Bakan Maylinda Bregu da muhalefet olarak, AB entegrasyonu için gereken reformlarda hükümetin yan nda olacaklar n söyledi. (AA) 10 Haziran 2014 Sal 11 Almanya'da afl r sa c l k azal yor ama Müslüman ve Roman önyarg s yüksek BERL N - Almanya da afl r sa c l k gerilerken, s nmac lara, Romanlara ve Müslümanlara karfl önyarg lar oldukça yüksek bir seviyeye ulaflt. Leipzig Üniversitesi nin 2002 y l ndan beri iki y ll k aral klarla gerçeklefltirdi i ve halktaki afl r sa c görüflleri ölçen Mitte-Studie bafll kl bir araflt rmaya göre toplumda olumlu geliflmeler olmakla birlikte halk n yüzde 20 si hala yabanc düflman görüflleri paylafl yor. Halk n yüzde 13,6 s flovenist görüflleri benimserken, yüzde 5 i ise antisemit görüflleri paylafl yor. Afl r sa c görüflleri paylaflanlar n oran nda ise 2002 y l ndan bu yana büyük bir düflüfl yaflanm fl. Diktatörlü ü benimseme, yabanc düflmanl, antisemitizm, sosyal Darvinizm, Nasyonal Sosyalizm'in masum gösterilmesi ve flovenizm gibi görüflleri paylaflanlar n oran 2002 y l nda yüzde 9,7 iken 2014 y l nda ise yüzde 5,6 ya gerilemifl. Bu olumlu geliflmeye ra men toplumun Müslümanlara bak fl konusunda ise önyarg lar güçlü bir flekilde varl n sürdürüyor. Toplum, özellikle halk aras nda çingene diye de bilinen Sinti ve Roma, s nmac lar ve Müslümanlara olumsuz bak yor. Almanlar n yüzde 84,7 si Sinti ve Romalara olumsuz duygular besliyor. S nmac lara karfl da halk n yar dan fazlas olumsuz düflünceler içinde. Müslümanlar da halk n neredeyse yar s reddediyor. Araflt rma ekibinde yer alan psikolog Oliver Decker e göre halk, bu kesimi ya çok farkl buluyor ya da çal flmadan rahat bir hayat yaflayanlar zümresine dahil ediyor. Afl r sa c görüfllere karfl en etkili faktörün ise e itim oldu una dikkat çekiliyor. Lise diplomas olanlar n yüzde 6,8 i afl r yabanc düflman görüflleri benimserken, bu oran lise diplomas olmayanlar aras nda yüzde 20,8. (CHA) sel felaketi: BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 100 ölü KAB L - Afganistan n kuzeyindeki Ba lan vilayetinin Gozargah ilçesinde fliddetli ya fllar sonucu meydana gelen sel felaketinde 100'e yak n insan n hayat n kaybeti i bildirildi. Ba lan Emniyet Müdürü Eminullah Amarhil, Cihan Haber Ajans muhabirine telefonla yapt aç klamada, dün akflam fliddetli ya fllar sonucu meydana gelen selde yaklafl k 100 kiflinin can verdi ini ve binlerce evin sular alt nda kald n ifade etti. Amarhil, flimdeye kadar 50 kiflinin cesedine ulafl ld n aktard. Arama kurtarma ekiplerinin sel bölgesine gittiklerini ifade eden Amarhil, yollar n tamamen sular alt nda kalmas sebebiyle ekiplerin yaya olarak hareket ettiklerini söyledi. Vodafone'dan telekulak itiraf LONDRA - Dünyan n en büyük mobil iletiflim flirketlerinden Vodafone, faaliyet gösterdi i ülkelerdeki devlet kurumlar na, tüm konuflmalar gizlice dinleme ve kaydedebilme olana sa lad n aç klad. ngiliz mobil iletiflim devi, faaliyet gösterdi i 29 ülkedeki baz istihbarat kurumlar n n, flebeke üzerindeki tüm konuflmalara gizli bir sistem sayesinde kolayl kla ulaflabildi ini belirtti. fiirket, ismini aç klamad 6 ülkede bu tür bir gizli dinleme sistemi kurulmas n n yasal bir zorunluluk oldu una dikkat çekti. Yasalara ayk r oldu u gerekçesiyle, aralar nda Türkiye ve M s r n da bulundu u baz ülkelerdeki durum ile ilgili ise bilgi verilmedi. Vodafone dan yap lan bas n aç klamas nda, baz ülkelerde kurulan gizli bir sistemle, istihbarat kurumlar n n kendi flebekeleri ve di er telekomünkasyon flirketlerinin flebekelerine do rudan ba lan p konuflmalar dinleyip kaydedebildi ini ve gerekli durumlarda yer tespitinde bulunabildikleri belirtildi. Vodafone'un faaliyet gösterdi i Türkiye, Arnavutluk, M s r, Macaristan, Hindistan, Malta, Katar, Romanya ve Güney Afrika'da telefon dinlemelerine iliflkin bilgileri aç klamak yasal olmad için, bu ülkelere dair ayr nt l bilgi verilmedi. smi aç klanmayan 6 ülkede ise böyle bir dinleme sisteminin kendileri ya da devlet taraf ndan kurulmas n n yasal bir zorunluluk oldu u vurguland. Söz konusu ülkelerdeki çal flanlar n n hükümet taraf ndan hedef al nmas ve ambargo uygulanma ihtimali endiflesiyle bu ülkelerin isimleri aç klanmad. Uluslararas hukukta yer ald üzere müflterilerinin mahremiyet hakk na sahip oldu unu belirten Vodafone, bununla birlikte faaliyet gösterdi i ülkelerin yasalar na uymakla yükümlü olduklar na vurgu yapt. Bir ülkenin yasalar na uymamak gibi bir seçene imiz yok. denilen aç klamada, yasal yard m taleplerini yerine getirmedikleri takdirde hükümetlerin faaliyet lisanslar n iptal edebileceklerine dikkat çekildi. Vodafone da özel yaflam haklar ndan sorumlu yetkili Stephen Deadman, hükümetlere yasalarda ilgili de ifliklikleri yaparak gizli ulafl m hatt uygulamas na son vermeleri ça r s nda bulundu. (CHA) C E R E M E O B A A L N A Z K T R E S E S F S A M A A N A M A L Y L A E O L E E Z E L R A T T E N E K C A Y N A K A R A T M A N T A O K A O N A Y R M L K T E R M A M A K A T M A N A S B A M Z U M S E U L A K M E R A M N A M A Z V E R M Ç E K K A T A N A K T A M N A D A S R A M A Y A N A A U U K A L A A L

12 12 10 Haziran 2014 Sal Üniversiteleraras Üniversiteler Konseyi Baflkan Orhan Hikmet Azizo lu: Muhtemel bir siyasi depremde ikbal kurtarma tatbikat Dursun ERKILIÇ Türkiye; cumhurbaflkanl seçiminin ilk kez halk taraf ndan yap laca ve bu seçimi birine kazand rmamak ad na verilen siyasi bir savafla ve savaflta her yol mubah anlay fl n n eseri, olmaz denen yol, yöntem ve ittifaklar n g rla gitti i bir süreci yafl yor Bir fleyi flimdiden kestirmek kahinlik olmasa gerek E er, Baflbakan Erdo an aday olur da kazan rsa, CHP ve MHP bir y l sonraki genel seçime K l çdaro lu ve Bahçeli siz gidebilir Bu, en radikal sonuç Baflka? MHP de, CHP tarz bir yönetim de iflikli i olabilir. Bahçeli nin üzerini çizdikleri gider, ad n yazd klar gelir Çözümse çözüm CHP, yeniden bir sen git, sen gel yöntemi uygulayamayaca na göre, yönetim ya gere ini yapar ya da sotaya yatm fl parti içi muhalefet yaz demeden, güz demeden kazan kald r r Çözümse çözüm Yani; cumhurbaflkanl seçimi K l çdaro lu ve Bahçeli aç s ndan bir hayat-memat meselesi Baflbakan Erdo an aday olur da kazan rsa kurmaya çal flt klar binan n önce çat s uçar sonra kendisi çöker Böyle bir depremin yarataca y k m çok büyük olacakt r kuflkusuz O y k nt n n alt nda kimin kalaca, kimin ölece i, kimin kurtulaca belli olmaz F LM BAfiA SARACAK OLURSAK MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n vas flar n n, kendileri için geçerli cumhurbaflkan kriterlerine uygun olmad n belirterek, Say n Erdo an - dan cumhurbaflkan olmaz diyerek att temel üzerine infla etti i binaya bir çat kurarken, Görüflü, Toplum sükunet, huzur, bar fl istiyor. Bunu sa layacak bir Cumhurbaflkan bekliyor. Herkesin cumhurbaflkan olsun istiyor diye özetlenebilecek olan, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu na gitti. Bütün iyi davran fllar ibadettir Uluslararas Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Baflkan Orhan Hikmet Azizo lu, "Allah n r zas n kazanmak amac yla yapt m z bütün iyi davran fllar, az veya çok hepsi ibadet kapsam ndad r" dedi. ANKARA - Uluslararas Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Baflkan Orhan Hikmet Azizo lu, "Allah n r zas n kazanmak amac yla yapt m z bütün iyi davran fllar, az veya çok hepsi ibadet kapsam ndad r" dedi. Azizo lu, ibadet konusunda yapt aç klamada slami yaflam ve uygulamas nda ibadetin, ilahi emre uymak, boyun e mek, itaat etmek, Allah a sayg göstermek ve O nun bize verdi i say s z nimetlere karfl flükran borcumuzu yerine getirmek oldu unu söyledi. Kulun Allah a yönelmesiyle, manevi bir iletiflime geçmesi, kullu unu beden ve gönül diliyle ifade etmesi oldu unu anlatan Azizo lu, sözlerini flöyle sürdürdü: "K saca Allah n r zas n kazanmak amac yla yapt m z bütün iyi davran fllar, az veya çok hepsi ibadet kapsam ndad r. badet, dinin özünü oluflturan inanç esaslar ndan sonra, ikinci önemli halka olup, özellikle namaz ibadeti, iman n en önemli göstergelerinden birisidir. Bulu ça ndan itibaren, sahip oldu umuz emaneti gerçek sahibine teslim edinceye kadar, ibadetlere devam etmemiz gerekir. Bu görev, sadece belirli günlere, saat ve dakikalara indirgenmemeli, bilakis ölünceye kadar, hayat m z n her an n kapsamal d r. Her insan, misafir oldu u bu geçici dünyada çetin bir imtihandad r. Bu imtihan kazanmak, ancak ibadette devaml olundu u sürece mümkün olacakt r. Mümin, k ld namazlar n her rekât nda Fatiha Suresi ni okurken: 'Ey Rabbimiz, yaln z sana ibadet eder ve yaln z senden yard m dileriz' diyerek, kullu unu itiraf etmekte ve daima ikrar n yenilemektedir. Sahabeler, ibadete düflkünlüklerinden dolay bir vakit namaz k lamamay kendileri için helâk sebebi sayarlard. nsan n, beden ve ruhun bilefliminden meydana geldi ini ifade eden Azizo lu, sözlerini flöyle sürdürdü: Bedenimizin sürekli olarak yemeye, içmeye ihtiyac oldu u gibi, ruh ve gönül dünyam z n da kesintisiz ibadet, salih amel ve duaya ihtiyac vard r. Oysaki bedeni ihtiyaçlar m zda kesinti, ara verme, usanma, b kk nl k hissetmezken, ruhumuzun g das olan ibadetlerde tembellik yap lmak ve mazeretler üretilmektedir. Hâlbuki devaml ve ihlâsl bir flekilde yap lan ibadetler, iman m z n güçlenmesini; kalbe Allah sevgisi ve sayg s n n yerleflmesini sa lar. Bu sayede ruh ve gönül dünyam z huzura erer, kalbimiz ve zihnimiz fleytanî duygu ve düflüncelerden, azalar m z günah kirinden ar nm fl olur. Modern yaflam n realitesi, uygulamas ve do al olarak oluflan alg s ile analizi farkl sonuçlar vermektedir. Uç bir örnek t p olarak bakt m zda modern t p diye mi alg lamam z gerekiyor yoksa kimyasal t p m diye nitelemek gerekmektedir. Do al olan her fleyi ret ve yok etme al flkanl klar m z bize geçici, suni bir rahatlama ve zaman kazand r rken gerçekçi, do al yaflam ve uygulamalardan h zla uzaklaflt rmaktad r. Ben günümüzün modern t p alg s n, ça dafl sorun çözücü mü yoksa sorun erteleyen do al her fleyi ret eden kimyasal t p m diye sorguluyorum. Sorgularken ikisini de ret etmeden pozitif ve negatif yanlar ile de erlendirmeye çal fl yorum. Aksi takdirde çok büyük oranda bat toplumlar n n üretip tüm gezegenimizi devasa kapital güçleri, reklam, tan t m, politik yapt r mlar ile iflgal ettikleri zihinlerimizin esaretinin etkisinde kal yoruz. badetlerimizde samimi ve devaml l olan bir yaflam sürdürdü ümüzde bize, baflka toplumlar n Bahçeli, çat formülünün mucidi olarak, Öncelikle cumhurbaflkanl n n önemi, cumhurbaflkanl n n vas flar üzerinde sosyal zemin oluflturup daha sonra da böyle bir vasfa dayal cumhurbaflkan kim olabiliri bulmak suretiyle Türkiye'yi daha sa l kl, daha istikrarl, daha huzurlu bir yönetime kavuflturabilecek hay rl bir ad m n at lmas n arzulamaktay z peflinde K l çdaro lu ise TOBB u ziyaretinde Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüflmesinin ard ndan dile getirdi i, Say n Baflkan' n ifade etti i bir konu çok önemli, cumhurbaflkanl seçiminden sonra huzurlu bir Türkiye bekliyoruz düflünde K l çdaro lu nun çünkü sü var: Çünkü Huzurlu bir Türkiye'de üretim yapar z, ihracat yapar z, istihdam yarat r z diyor. Ayn düflünceleri paylafl yoruz. Cumhurbaflkanl makam na oturacak kiflinin, Türkiye nin birli i ve dirli i üzerinde duyarl l n sürdürmesi, Türkiye de huzurun tesis edilmesi aç s ndan, devlet kurumlar n n sa l kl bir uyum içinde çal flmas n sa lamas çok çok önemli. Bu sözler, geliflmelerin sadece siyaseti de il ekonomiyi de derinden etkiledi inin, etkileyebilece inin göstergesi. Baflbakan Erdo an ise çat y uçurmak için kas rga olmufl esiyor! Çat s na sahip ç kan Bahçeli savunma hatlar n tahkime devam ediyor: Bizim ortak çat önerimiz milletimizin tüm güzellikleri ile örülmüfl, tüm hasletleri ile güçlendirilmifl, tüm özlemleriyle infla edilmifltir. Merak etme Say n Erdo an, bizim çat m z akmaz, uçmaz, kokmaz, göçmez. Sen bizim çat m za de il, birlikte tüfek çatt n menfaat düflkünü muhteris yandafllar na bak. Bir de, bir gazetecinin sivil toplum kurulufllar ile görüflmelerin tamamlanmas n n ard ndan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ile yeniden bir araya gelinip gelinmeyece ine verdi i yan t var: Tekrar di er siyasi partilerimizle de e er ortak çat aday n belirlemek aç s ndan görüflme gerekiyorsa tekrar görüflülecektir. Yani; durmak yok yola devam! MUSTAFA SARIGÜL VE Çat, ilk tahlilde çok cazip görünse de son tahlilde bir risk içeriyor Çat y kuran Bahçeli ve ona kereste, kiremit, çivi tafl yan K l çdaro lu bu riskleri göremiyor, görmezden geliyor olabilir Göreler var Örnek: Eski fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül Dedi ki: (Cumhurbaflkanl seçimi) Çat aday zaten ikinci turda olufluyor. Birinci turda her siyasi partinin kendi aday n göstermesi laz m. Çat aday zaten ikinci turda olufluyor. Birinci turda her siyasi parti kendi aday n göstermesi laz m. Görüfllerini, düflüncelerini kamuoyuyla paylaflmas laz m. Ülkemizde ortak aday ortada kal r. Ortak aday n sahibi olmaz. Ortak adaya kimse destek vermez. Sar gül ü oyun bozan, bina y kan, çat uçuran gibi gösteren bu sözlerin bir nedeni olmal aral ks z ihraç etmeye çal flt kendi inanç, kültür, de er ve kavramlar n n etkisinde kalmadan suni, yapay bir yaflam yerine gerçek ve do al yaflam n imanl tat ve haz n yaflam fl oluruz badetler sayesinde kiflinin ihsan, ihlâs ve takva sahibi, örnek bir insan haline geldi ini anlatan Azizo lu, sözlerine flöyle devam etti: badetteki devaml l k da, kulun samimiyetini ve Allah a olan ba l l n gösterir. badetlerdeki ihmal ise, Yüce Yarat c ile kurulan ba zay flat r. Kifliyi kötülüklere aç k hale getirir. Bu nedenle, kullu un ebediyete uzand çizgide, ibadetlerde devaml l k büyük önem arz etmektedir, modern t p do al yaflam ve gerçekleri yok etmeye çal flarak kimyasal t p bilimi alg s n bende oluflturdu. Objektif bak fl aç s yla bakt m zda medikal ya da di er tüm t p cihaz, araç ve gereçleri ile ilaçlar n tamam na yak n bat toplumlar taraf ndan üretilip bizlere tüketici olma rol ve mecburiyeti verilirken büyük kazanç elde eden kapitalist çarklar durmaks z n dönmeye devam eder. badetli yaflam ve uygulama da modern diye önümüze konulan her fley var, olmayan sadece bizleri yanl fl ve yanl yöne sevk eden kötü niyet ve amaçl rehberlerimizdedir. Onlar her fleyi toplum bilimcilerine projelendirip uygulamaya koyarlar, yani rehberlerimiz bizi modern, ça dafl uygar dünya yolculu u adl gemiyle bat toplumlar inanç, kültür, de er ve kavramlar n n oldu u yaln z onlara ait bir dünya amaçl yolculu a ç kar rlar. Düflündükleri bu dünya için bizimde onlar n de erleri ve yaflam kültüründe olmam z zorunludur. Bu ça d fl, yobaz ve gerici zihinlerin projesinde Müslümanlar n h zla inançlar ndan, ibadetlerinden uzaklafl p yaflam biçimlerinin de iflmesi laz md buna da modern yaflam dendi ki proje tutarl olsun. Çat uçar m bina çöker mi? Neden?: Siyasi partiler farkl tabanlar na uygun adaylarla cumhurbaflkanl seçimine kat lmal MHP'nin seçmeni farkl d r, BDP nin seçmeni farkl d r, CHP'nin seçmeni ayr d r. Her siyasi parti kendi aday n ç karmal. O aday kendi görüfllerini, düflüncelerini, yapacaklar n, Türkiye'yi hangi noktaya cumhurbaflkan olarak tafl rsa bunlar aktarmal. Zaten ikinci tura kald zaman, ikinci turda o bahsetti imiz çat aday olay rahatl kla oluflabiliyor. Demek ki, çat bir çare, fakat zamanlamas iyi olmal B R NC TUR, K NC TUR yi de Baflbakan Erdo an aday olur da ilk turda kazan p Köflk e ç karsa ne olacak? Çat projesi genel seçime mi uyarlanacak? Projeyi ertelemenin böylesine büyük bir riski var Diyelim ki uyguland lk turda Erdo an da çat aday da yüzde 50 yi bulamad, geçemedi kinci turda, yani, as l ittifaklar n yap laca seçimde, BDP-HDP oylar kurulacak ittifak ile Erdo an n hanesine yaz l rsa; yani, bir baflka çat kurulursa eski çat ne olur? Demedi demeyin, o çat y kuranlar, üzerinde çal flt klar binan n sa laml n test etmeli BEN M B R ÖNER M VAR Biri ç kar da, Baflbakan Erdo an aday olmak istemezse derse, bu yaz n n bu sat rdan üstünü silin gitsin Bunu diyen hek yok. Varsa da iflitilmiyor. Bu noktada, tüm siyasi figürleri rahatlatacak bir formülüm var. Formül, Baflbakan Erdo an aday olmak istemezse den mülhem, Baflbakan, Aday de ilim aday m z kardeflimizdir der(se) üzerine kurulu. Bugüne kadarki tüm at flma ve kap flmalar bir kay kç kavgas na dönüfltürecek bu formül için uygun iklim koflullar siyaset dünyas nda sürüyor Unutulmas n ki, Baflbakan Erdo an da koflullar uyan herkes gibi cumhurbaflkan aday olma hakk na sahip. Formül, bu hakk kullan p kullanmayaca yla ilgili Taha KIVANÇ HABER Okur var, bir de kay tl okur... Önce bir köfle yazar n n itiraflar n sunay m: Türkiye ye ait olan, Türkiye de oluflan, ucundan bile olsa Türkiye ye bulaflm fl hiçbir haberi, hiçbir yorumu okumamaya, dinlememeye bafllad m. Türkiye den tam anlam yla mutlak biçimde kopabilmek için Türk gazetelerini okumuyorum. Televizyon kanallar na bakm yorum. Yabanc gazetelerin sadece popüler kültürle, sanatla ilgili haberlerini okuyorum, onlar hakk ndaki yorumlara bak yorum. Cebinde bas n kart tafl yan, mesle i soruldu unda utanarak da olsa Gazeteciyim diyen bir insan n, üstelik her gün köfle yaz s yazan bir insan n, bu koflullarda neler üretece ini, neler yazabilece ini görmek ve göstermek istiyorum. Yazar m z bu dedi i çerçevede yazmaya ayn h zla devam ediyor... Böyle yazar m olurmufl... diye kendisini tefe koyaca m sananlar fena halde yan l yorlar. Tam tersine, hem ald karar hem de bunu itiraf etmesinden dolay, kendisini tebrik ediyorum... E er birilerini elefltireceksem... Türkiye de olup bitenleri takip eder görünen, her konuya maydanoz olmaktan çekinmeyen, ancak herkesin gördüklerini farkl yans tanlar ne güne duruyor? Gazetelerde yazan insanlara köfleler hat r gönül düflünülerek verilmiyor; öyle verildi i de oluyordur belki, ama onlar n uzun ömürlü olaca n sanm yorum. Gazeteler, daha do rusu ak ll yöneticiler, hangi yazar ne kadar okunuyor sorusuna cevap teflkil edecek araflt rmalara mutlaka göz atar... nternet üzerinden de anlafl l r yazarlar n okunup okunmad ; yaz lara gelen t klama yöneticilerin ve patronlar n önündedir... Kendisini merkezde konuflland ran ve her f rsatta bunu vurgulayan gazetelerden biri, internette yeni bir uygulama bafllatt. Gazeteye internet üzerinden ulaflan okurlar art k kendileri hakk nda istenen bilgileri vermeden yazarlar n yaz lar na bakam yorlar... Kay tl okur olma flart yla yazarlara ulafl l yor... Para istenmiyor, sadece küçük bir zahmet... Peki flimdiye kadar kaç kifli gazetenin bütün yazarlar n okuyabilmek için kay t olma zahmetine katland? Medya Summit etkinli ine kat lan gazete patronu merak m z giderdi. Eskiden güç ve kontrol ayr lmaz ikiliymifl, yeni dünyada tam tersine evrilmifl bu iliflki; art k güç kontrolü paylaflmaktan geçiyormufl... Onlar da gazetede bunu sa lamak için kay t ifllemine bafllam fllar. Büyük yazarlar m z n alt na okur yorumlar n nas l açacakt k? diye sormufllar ve cevab Tabii ki, kay t yoluyla olmufl... Bu, büyük bir devrim de diyor gazetenin patronu... ddia büyük, ama kat l m ne durumda? Bu bilgiyi de yine ondan ö reniyoruz: 300 bin... Evet, kendisini merkezde konuflland rm fl, herkesin okudu u varsay lan gazetenin internet sitesine giren insanlardan yaln zca 300 bin kifli, yazarlar okumak için konulan basit flart yerine getirmifl... Türkiye de olup bitene kulaklar n t kam fl, sadece kendi gündemini okurlar yla paylaflt itiraf n çekinmeden yapan yazar n yaz lar n, eminim, daha fazla kifli takip ediyordur... O gazetenin yazarlar n n hepsini birden okuma imkân sadece 300 bin kifliyi zahmeti üstlenmeye sevk etmifl... O gazetenin flimdilerde yapt n ngiliz The Times gazetesi 2010 y l nda bafllatm flt. 15 Haziran 2010 da sayfalara girebilmek için kay t olma flart kondu, k sa süre sonra da yazarlara eriflim paral hale getirildi. Para istendi inde, gazeteye internetten u rayan okur say s yüzde 10 un alt na düflüverdi. Ancak Times ç karanlar bunu bekliyorlard ; para gelece i hesab yla böyle bir yola baflvurduklar n biliyoruz. 15 bin kifli bile kalsa ve herbiri ayda 2 Sterlin ödemeyi kabul etse, ayda 120 bin, y lda da 1.4 milyon Sterlin gelir elde ederiz hesab... Para m, okunma m? sorusuna Para cevab n veren Times uygulamay sürdürüyor... Bakal m Lütfen kay t olun deyince okur say s 300 bine düflen merkezde konufllanm fl gazete, ikinci ad m at p yazarlar n okutmak için para istemeyi göze alabilecek mi? Ne dersiniz, göze alabilir mi? Ne hofl bir deneme olurdu...

13

14 14 10 Haziran 2014 Sal YASAM-ÇEVRE YAfiAMA AKADEM K BAKIfi Orhan Hikmet AZ ZO LU ISSN Hakkari'de huzur, tar m ve hayvanc l a yans d HAKKAR - YILMAZ KAZAN- DIO LU - Çözüm süreci ile huzurun hakim oldu u Hakkari'de, tar m ve hayvanc l k alan nda önemli geliflmeler yaflan yor. Daha önce köy, yayla ve meralar n kullanamayan vatandafllar, bir y l aflk n süreden bu yana huzur ortam n n sa land Hakkari'de, bir taraftan tar m ve hayvanc l k faaliyetlerini sürdürüyor, bir taraftan da K rsal Kalk nma Yat - r mlar n Destekleme projelerine müracaat ediyor. Hakkari'den gönderilen projeleri de- erlendiren G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl da haz rlanan 250 projenin tamam n kabul ederek tar m ve hayvanc l k faaliyetlerine katk sundu. Hakkari'de kullan lmayan mera ve köylerin vatandafllar taraf ndan yeniden kullan lmaya bafllanmas tar msal alanda etkili olmaya bafllad. Vatandafllar güven içerisinde tar m ve hayvanc l k yaparken di er taraftan ise K rsal Kalk nma Yat r mlar n Destekle projelerine baflvuruyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hac Dursun Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, son iki y lda proje baflvuru say s nda önemli art fl oldu u söyledi. (AA) GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: Haziran 2014 Sal Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Spor Muhabiri U ur OK Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir flaret diliyle Kur'an- Kerim ö reniyorlar KAYSER - ESMA AYGÜN - Melikgazi lçe Müftülü ü bünyesindeki kursta Kur'an- Kerim ö reticisi Maflide fiiflman taraf ndan iflaret diliyle verilen kursta 30 kad n e itim al yor. flitme engellilerin yo un ilgi gösterdi i kursta, Kur'an- Kerim ö renmek için kursiyerlerin gösterdi i çaba dikkati çekiyor. 8 y ld r ö reticilik yapan fiiflman, AA muhabirine yapt aç klamada, Diyanet flleri Baflkanl nca haz rlanan program kapsam nda Halk E itim Merkezi'nde temel iflaret dilini ö rendikten sonra Rize Müftülü ünde kat ld kursta da Müslümanl a özgü iflaretleri de ö rendi ini söyledi. Kayseri'de aç lan iflitme engelliler kursunda fiubat ay ndan bu yana iflaret diliyle dini bilgileri ö retti ini belirten fiiflman, kursa kat - lanlar n hem heyecanl hem de çok azimli olduklar n dile getirdi. Kursiyerlerinin ço unun do ufltan iflitme yetileri olmad n anlatan fiiflman, "Kursa ilk kat ld klar nda ö rencilerin tereddütleri vard. Kur'an- Kerim'i ö renemeyeceklerini san yorlard ancak ço u bir ayda ö rendi. Duyamad klar için ö rencilerimin ço u konuflam yor. Do ru sesleri ç kar yorlar ancak kendileri bunu duyam yor. Kutsal kitab m z Kur'an- Kerim'i ö renmek için takdir edilecek bir gayret gösteriyorlar" diye konufltu. flitme engellilere sadece Kur'an- Kerim ö retmediklerine dikkati çeken fiiflman, flöyle devam etti: "fiehrin farkl semtlerinden, uzak mesafelerden buraya gelen ö rencilerimize Kur'an- Kerim'in yan s ra temel dini bilgileri, hadis ve ayetlerin anlamlar n iflaret diliyle ö retiyoruz. Kursa 18 yafl nda kat lan genç k zlar m z da var, çocu uyla kat lan anneler de 60 yafl ndaki teyzeler de var. Bugüne kadar bu insanlara dini e itim verilmemifl olmas büyük eksiklik. Ö rencilerin ço u lise mezunu, aralar nda üniversite mezunlar da var. Türkçe'yi, matemati i, ngilizce'yi çok iyi biliyorlar. Kur'an- Kerim'i de iflaret diliyle kolayca ö reniyorlar. Engellilerimizin dini hassasiyetleri çok yüksek. Bafllad klar ifli neticelendirmek istiyorlar, ezber yapma konusunda çok gayretliler. Bu kardefllerimizin gayreti dini e itim almak isteyen tüm insanlara örnek oluyor." fiiflman, Diyanet flleri Baflkanl nca Türk flaret Dili Dini Kavramlar Sözlü- ü oluflturuldu unu, sözlük haz rlan rken yap lan araflt rmada Peygamber sözcü- ünün Hazreti sa'y anlatt n anlafl ld n belirtti. (AA) Affetmek onur, ba fllamak flereftir Toplumsal, bireysel ya da ailevi yaflant lar m zda, yönetirken ya da yönetilirken, arkadafll klar m zda, ifl hayat m zda bize hata ya da yanl fl yap l rken neden bu kadar tahammülsüz bir toplum olduk. Affetmek erdem ve fluurumuz nerdeyse yok oldu. Asl nda yetiflme ve e itim evrelerimizde çok az toplum ve ulusa nasip olmufl manevi ve kültürel de erlerimizde var olan affetmek erdem ve kavramlar yla yetifltirildik. Affetmek, af ediciyi sadece flereflendirir. Âyet-i kerimede Rabbimiz flöyle buyuruyor: Sen af yolunu tut, iyili i emret ve cahillerden yüz çevir! hadis-i flerifte ise Efendimiz (s.a.s) flöyle buyuruyor : Allah, affeden bir kulun ancak flerefini artt r r Resulullah (s.a.s), Mekke yi fethetti- inde Mescid-i Haram a gider. Kâbe yi tavaf edip iki rek at namaz k lar. Bu arada bütün Mekke halk Kâbe nin etraf nda toplanm fl, endifle ve korkuyla Efendimizin kendilerine ne tür bir muamelede bulunaca n beklemektedir. Mekkeliler, Peygamberimize slâm a davetin ilk gününden itibaren her türlü eziyeti yapm fllard. Üstelik can na ve mal na da kastetmifllerdi. fiimdi ise Mekkelilerin hayat Efendimizin iki duda aras ndayd. Herkes ondan geçmiflin hesab n soraca- n ve intikam alaca n beklerken, Rahmet Elçisi kalabal klara do ru yönelerek: T pk Yusuf Peygamber gibi ben de Bugün size k nama yok. Allah sizi ba fllas n. O, merhametlerin en merhametlisidir. Diyorum. Gidebilirsiniz, hepiniz serbestsiniz. Buyurdu ve affetmenin en güzel örne ini gösterdi. Kötülü e iyilikle karfl l k verdi. Nefret sevgiye, küfür imana dönüfltü, dost- düflman fark silinip yok oldu, iman kardeflli i gerçekleflti. Toplumsal, ulusal kardeflli imizi, kültürel paylafl mlar m z n zenginli ini, tarihin bize b rakt kardefllik miras n, farkl görüfl ve yaflam flekilleriyle maneviyat m z n bizi birlefltiren bir ve bütün yapan evrensel gücünü ve bu ülkede yaflayan rk, mezhebi, siyasi görüflü, yaflam flekli, kültürel farkl l ne olursa olsun tüm kesimlerin bu ülkenin orta ve paydafl oldu unu unutup her fleyin sahibi gibi davranmak, bizden farkl de erlere sahip olan ötekilefltirmek yâda yap lan hatalar n af etme limitini asla hesaplamadan orant s z suçlamak ve cezaland rmak bize ne kazand r r. Affetmek, kini, intikam ve nefreti silmektir. Affetmek, düflmanl k ve intikamdan vazgeçmektir. Affetmek, kalbimizi öfke ve husumetten temizlemektir. Affetmek, yüre imizi kaplayan ve kuflatan a r yükleri hafifletmektir. Suç ve hatalar ba fllamak belki onlar ortadan kald rmaz; ancak öfke ve husumeti ortadan kald r r. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onlar unutturmaz; ama nefret ve intikam n izini siler. Affetmek, sa l kl bir iletiflim ortam sa lar; insan güçlü ve sayg n k lar. Affetmek asl nda intikam arzusunu yat flt rd için adalete ve meflru bir cezaya imkân tan r. Öfke ve husumeti insanlardan uzaklaflt rarak haks z ve adaletsiz cezalara engel olur. nsanlar affetmek asl nda ne hatalar görmezden gelmek ve kabullenmek ne de gururunu ayaklar alt na almakt r. Hatalar affetmek suretiyle insan esasen VARSIN OLMASIN RAZIYIM kötülü e kötülük, öfkeye öfke, kine kin eklemeyi reddeder. Öfkelerinin esiri olmufl kiflileri bir de kin ve nefretin atefliyle yakmak istemez Peygamber Efendimiz (s.a.s) in, Taiflileri slâm a davet ederken yaflad klar n hat rlayal m. Taifliler, Efendimizle alay etmifller, ona hakarette bulunmufllar, hatta tafllayarak onu yaralam fllard. Ellerinden kurtuldu u zaman mübarek ayaklar ndan kanlar ak yordu. Bu haldeyken bile Rahmet Peygamberi nin dudaklar ndan Taifliler için flu dua cümleleri dökülmüfltü : Allah m! Kavmimi ba flla, çünkü onlar bilmiyorlar. Müminler birbirlerine karfl flefkat ve merhamet sahibidir. Affedici, ba fllay c ve hoflgörülüdür. Müminin, bir baflka mümini aff, esasen ba fllamay çok seven Rabbimizin ahlak yla ahlaklaflman n bir gere idir. Kur an- Kerim de, Bir kötülü ün karfl l, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezad r). Ama kim affeder ve aray düzeltirse, onun mükâfat Allah a aittir. buyrulmufltur. Allah Afüv ismiyle kusurlar siler, Settâr ismiyle hatalar örter, afûr ismiyle günahlar affeder. Unutmayal m ki O nun ba fllanmas bol, ma fireti nihayetsizdir. Mümini affetme erdemine götüren biricik yol, kalbinde kin ve intikam duygular bar nd rmamakt r. Çünkü düflmanl k ve intikam n olmad yerde sevgi ve kardefllik hâkim olacak, zamanla y pranan iliflkiler af ile yeniden tamir edilecektir. Efendimiz (s.a.s) bu yüzden, Ey Allah n kullar! Kardefl olun! ça r s yla müminleri kin ve intikam ateflinden uzak durmaya davet etmifltir. Mümin, bir haks zl a u rad nda ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. Rasûllullah n tavsiyesi bu yöndedir. Suça mukabil denk bir ceza vermek adalettir ancak insan asl nda gönül dünyas n kin, nefret ve düflmanl k duygular ndan ar nd rd için kendisine; cezaland rmaktan vazgeçti i için suçluya ve nihayet intikam peflinde koflmay p huzursuzlu a sebebiyet vermedi i için de topluma ba flta bulunmufl gibidir. Affederek cezadan vazgeçmek, cezaland rmaktan vazgeçmek, adaleti de aflan bir erdemdir. Affetmek bu yüzden zor, fakat yap lmaya de er bir davran flt r. Bu sebeple affetmek, takva ya en yak n tutumdur. Ne kadar manidar ki ba fllamak kelimesi dilimizde affetmek anlam na geldi i gibi, karfl l k gözetmeden vermek anlam na da gelir. Ba fllamak, bir bak ma ba flta bulunmak t r. Affetmek suretiyle topluma birlefltirici öncülük etmek co rafyam z n atefl çemberinde oldu u bu süreçte, ülkemize, milletimize ve kendimize yapaca m z en büyük katk iyiliktir. Af etmek derken herkesin, herkesimin, her camian n, her bireyin birbirini ülke ve toplum menfaatleri için af etmek erdemini göstermesidir. Af etmek bireyi, toplumu yâda ulusu flereflendirir, ba fllamak ise onurland r r. Beyaz Sokaklar Kirli Vicdanlar adl fliir kitab mda yer alan Vars n Olmas n Raz y m fliirimi, Vicdan n, affetmenin ve ba fllaman n flerefine nail olmufl kiflilere ithaf ediyorum. Yürüyorum çölde k zg n kumda, umudum su ile hayat veren bir vaha, Yürümek istiyorum durmaks z n yaflama, hayata, sevgiye, aflka ve do aya, Arad m yere vard mda, su ve hayat, kalbimde sevgi ile yer etmeyecekse, Vars n ayaklar m tafl mas n bedenimi, çölde susuz, k zg n güneflte kalmaya raz y m. Okyanusta gemim batt nda yüzdü üm kara bana huzur vermeyecekse, Saatlerce kulaç at p karaya, yaflama do ru yüzmemin ne anlam var, Yaflam mda e er merhamet, vicdan, insani de er ve iman kalmam flsa, Vars n tafl mas n kollar m beni, okyanusun derinliklerinde bal klara yem olmaya raz y m. Duymak istediklerim insanl n bar fl, huzur, güven veren sesi, kufllar n na meleri Rüzgar n sevgi dolu f s lt s n, ya murun yere düflen bereket, rahmet dolu sesini,, Duydu um insanl a zulmeden, kalp k ran, insan ve nefret etti im silah sesleri ise, Vars n kulaklar m sa r kals n, bar fl, sevgi dolu, sessiz dünyamda yaflamaya raz y m. Gösterecekse dünyan n güzelliklerini içinde sevgi, insan ve do a nimetlerini, Göreceksem insanl n özgür yaflam hak ve de erlerini, yaflas n gözlerim bende, Gözlerim sevgisizli i, hasreti, kini, nefreti gösterecekse, günefl kapkaranl k fl k saçacaksa, Vars n olmas n gözlerim, duygusuz dünyay seyretmektense, kör, ama olmaya raz y m. Tafl mas n ayaklar m beni, e er götürecekse egoistleflmifl, sevgisiz yaflama dünyada, Gideceksem insani de erlerin oldu u noktaya, vars n bedenim yerlerde sürünerek gitsin, Hayat mda merhamet, vicdan, sevgi ve bar fl yaflatmak olmayacaksa, duygusuz yaflamaktansa, Vars n bitsin ömrüm, yaradan uzun yaflamaya mahkûm etmesin beni, k sa ömre raz y m.

15

16 10 Haziran 2014 Sal Birlikte do dular ayn gün evlendiler ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇ N - Antalya'da tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen ve hayatlar boyunca bir an olsun ayr lmayan k z kardefller, ayn gün evlendi. Elmal ilçesinde yaflayan Mehmet ve Fatma Durmufl çiftinin 25 y l önce Eda ve Seda ismini verdikleri tek yumurta ikizleri dünyaya geldi. Görenlerin birbirinden ay rt edemedi i ikizler, ayn ilkö retim okulu ve liseye gitti. Ö renim hayatlar boyunca birbirlerinden bir an olsun ayr lmayan ikizler, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi A lasun Meslek Yüksekokulunu kazand. Üniversitede ayr lma korkusu duymaya bafllarken ayn üniversiteyi kazand klar n n aç klanmas üzerine büyük mutluluk yaflayan ikizler, okullar ndan mezun olduktan sonra da ayn mesle i yapmaya bafllad. Muhasebeci olarak hayatlar n sürdüren ikizlerin, çocukluklar ndan bu yana kurduklar hayal de gerçek oldu. kizlerden Eda, Halil brahim Özsoy ile Seda ise Zafer Tayhan ile ayn gün evlendi. Nikahlar birlikte k y lan ikizler, dü ünü de birlikte yapman n mutlulu unu yaflad. Elmal ilçesinde gerçeklefltirilen dü ünle ikizler ayn gün dünya evine girdiler. Seda Tayhan, AA muhabirine yapt aç klamada, y llard r ikiziyle ayn gün evlenmeyi hayal ettiklerini ve bu hayalin gerçekleflti i için çok mutlu oldu unu söyledi. kiziyle bütün dert ve mutluluklara ortak olduklar n anlatan Seda Tayhan, "Hayat m z boyunca hiç ayr lmad k. Bütün kederlerimize de sevinçlerimize de ortak olduk. kiz kardefli olmayan n bu duyguyu bilmesi çok zor. Aynaya bakt m z zaman bir kifli de il iki kifli görüyoruz. Yaflad m z sürece de hiçbir zaman ayr lmayaca z" diye konufltu. Köpekler en güzel olmak için yar flt STANBUL - Beykoz Belediyesi ve Patika Do a ve Yaflama Sayg Derne i ifl birli iyle düzenlenen yar flmada, köpekler en güzel seçilebilmek için yar flt. Beykoz Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, yar flmada köpekler, küçük, orta ve büyük kategorilerinde podyuma ç kt. Jüri üyelerinin de erlendirmesiyle, küçük rk kategorisinde Snopy, orta rk kategorisinde Tarç n, büyük rk kategorisinde Daisy adl köpek birinci seçildi. Sokak köpe iyken sahiplenilip tüm bak mlar yap lan Hektor adl köpek de Gönlümüzün Sultan kategorisinde, jüri özel ödülüne lay k görüdü. Dereceye giren köpeklerin sahiplerine, mama, kupa ve takvim hediye edildi. Çocuklar için çeflitli aktivitelerin yer ald etkinlikte, köpekler müzik eflli inde yeteneklerini sergileme f rsat buldu. Programda müzik eflli inde gösteriler yapan Cash adl köpek, izleyicilerin be enisini toplad. Ayr ca, Beykoz Belediyesi taraf ndan sahiplendirilecek hayvanlar için stant kurularak broflür da t lan etkinlikte, sokak hayvanlar için yap lan su ve mama kaplar da t ld. Beykoz Belediye Baflkan Yücel Çelikbilek etkinlikte yapt konuflmada, sokak hayvanlar na karfl duyarl l gelifltirmeyi hedeflediklerini belirterek, amaçlar n n sahipsiz köpekleri, sokak hayvanlar n sahiplendirmek oldu una iflaret etti. Sahiplendirme kampanyalar n n sürdü ünü aktaran Çelikbilek, dereceye giren köpeklerin sahiplerini ve organizasyonda eme i geçen hayvanseverleri kutlad. (AA) Aksiyon filmi gibi festival MOSKOVA - Rusya n n baflkenti Moskova da düzenlenen Zamanlar ve Dönemler tarih festivalindeki Birinci Dünya Savafl canland rmalar aksiyon filmlerini aratmad. Kolomenskiy Park nda yap lan 4. Uluslararas Tarih Festivali Zamanlar ve Dönemler, bu sene Birinci Dünya Savafl ve Rus Devrimi dönemlerini konu ald. Festivalin bir bölümünde, Birinci Dünya Savafl nda Rusya ile Avusturya-Macaristan mparatorlu u aras ndaki 4. Galiçya muharebesi canland r ld. Alanda oluflturulan cephelerin arkas na geçen iki grup askerin kulland silahlar, patlama efektleri, senaryo gere i yaralanan ya da ölen askerlerin oyunculuklar yla haz rlanan canland rma savafl filmlerinin setlerini aratmad. Savafl tarihte oldu u gibi Rus ordusu kazan rken, seyirciler patlama efektleri ve silah sesleriyle kendilerini geçek bir savafl n ortas nda gibi hissetti. Moskova da bugün sona erecek Zamanlar ve Dönemler Festivali nde farkl kompozisyonlarda birçok canland rma yap l yor. Festivalin düzenlendi i alanda her fley 20 inci yüzy l n bafllar ndakine uygun tasarland. Askerlerin k yafetlerinden, kullan lan silahlara, maket araçlardan, atl birliklere kadar her fley dönemine uygun flekilde haz rland. Festivalde geçen senelerde eski dönem Rusya, Moskova Çarl ve Orta Ça Avrupas konu al nm flt. (AA) Tek kullan ml k seccade üretildi KONYA (AA) - ANIL KURU - Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi nde bir firma tek kullan ml k terlik, plastik tabaklar, kafl k, çatallar gibi tek kullan ml k ekonomik ve pratik seccade üretti. Konya 1. Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren Pratikser firmas, üstü ka t alt polietilen maddeden, s v geçirmeyen, ucuz ve pratik seccade üreterek kullan c lar n be enisine sundu. Pratikser Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Kafldo an, AA muhabirine yapt aç klamada, yapt klar ürünlerin sofra, masa ve piknik örtüsü olarak kullan ld n, ortaya ç kan bir fikir sonras tek kullan ml k seccade üretmeye karar verdiklerini anlatt. Arkadafllar yla stanbul Sultanahmet Camii ne namaz k lmak için gittiklerini anlatan Kafldo an, Biraz da geç kald m z için has rlar n üzerinde namaz k ld k. Arkadafllarla aram zda konuflurken buralarda kullan labilecek ürün fikri do du. Sonras nda bu fikri gelifltirdik ve üstü ka t alt polietilen, tek kullan ml k, çok ucuza mal olan bir ürün ürettik. Bu seccadeyi araban z n bagaj nda, gömle inizin cebinde tafl yabilirsiniz dedi. Seccadenin sadece pratik ve ucuz de il ayn zamanda hijyenik oldu una dikkati çeken Kafldo an, Hijyenik ve çok sa l kl bir ürün. Baz hastanelerde bu ürünleri hijyenik oldu u için hasta yak nlar na bile vermeye bafllad lar diye konufltu. Özellikle Müslüman nüfusun a rl kl oldu u ülkelerden gelen turistlerin gittikleri otellerde seccade sordu unu vurgulayan Kafldo an, Namaz k lan turistler, konaklad klar otellerde seccade soruyor. Turistik otellerde seccade büyük sorundu. Çünkü misafir ettikleri turistlerin kimi seccadeyi al p götürebiliyor kimileri ise kirlendi deyip ikinci kez kullanm yor, at yor. Bu ürün, pofletlerin içinde, tek kullan ml k flampuan veya bez terlik gibi otel odalar na konulabiliyor ifadelerini kulland. VAN - Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde havalar n s nmas yla yaylalara ç kmaya bafllayan besiciler, çözüm sürecinin de katk s yla uzun ve verimli bir dönem geçirmeyi umut ediyor. Bölgede may s ay bafllar ndan itibaren bafllayan ve ekim ay na kadar süren yayla hayat, bu y l havalar n geç s nmas ve yüksek kesimlerde kara dönüflmesi nedeniyle bir ay geç bafllad. Yaklafl k 5 ay boyunca küçük ve büyükbafl hayvanlar n yaylalarda besleyen, elde ettikleri sütü otlu peynire dönüfltüren besiciler, dönem içerisinde elde ettikleri ürünlerin sat fl n yaparak geçimlerini sa l yor. Van da da yayla mesaisine Do u da yaylalar flenlendi bafllayan besiciler, özellikle yüksek kesimlerde bulunan yaylalar tercih ediyor. Van- Bahçesaray karayolundaki 2985 rak ml Karabet Geçidi de henüz erimeyen kar örtüsü ile bütünleflen yeflil do as yla bölgedeki köy halk taraf ndan en fazla tercih edilen alanlardan biri oldu. Çatak ilçesine ba l Afla Narl köyünden gelerek yaylaya ç kt klar n anlatan besiciler, hayvanlar n günde iki defa sa ld n ve yaklafl k 5 saat boyunca küçükbafl hayvanlar n sa m n yapt klar n söylediler. Sabah ve akflam saatlerinde yap lan sa m ifllemi sonras hayvanlar n çobanlar taraf ndan otlat lmak üzere da lara götürüldü ünü ifade eden besiciler, yayla hayat n n zor oldu unu ancak temiz ve serin hava, bol günefl ve do al beslenmenin avantajlar ndan faydaland klar n dile getirdi. Besicilerden Serhat Kaplan, yaylada yetiflen hayvanlar n n etinden, sütünden, yününden yayla döneminde daha fazla faydaland klar n belirterek, flöyle konufltu: Yaylada zor oluyor bu ifller ama bizim de bu iflleri yapmam z laz m. Hayvan besleyen köylünün bunlar yapmas laz m. Her ne kadar zor görünse de bizim için güzel. Zaten hayvanlar m z akflamdan sabah saatlerine kadar otlat l yor. Sabah saat da sa lmas için çobanlar taraf ndan getiriliyor. Sa m sonras akflam sa m na kadar tekrar otlat lmaya götürülüyor. Yaylada yaflamak çok güzel. Do all, suyu, havas, yeme iyle çok güzel yer. Bence herkesin bu hayat, bu zevki tatmas gerekiyor. Süt sa m na gelen ve yapt klar iflleri Kürtçe anlatan berivanlar (süt sa an kad n) ise yaylada süt sa m n n insanlara zor görünebilece ini, yayla hayat nda berivan olman n en fazla sevilerek yap lan ifllerin bafl nda geldi ini anlatt. Öte yandan, Karabet Geçidi nde karayolu boyunca yola kadar uzanan ve kal nl 50 santimetreyi bulan kar örtüsü üzerinde kayan vatandafllar ise insanlar n s cak havadan bunald, serinlemek için sahillere ak n etti i bir dönemde Karabet Geçidi ne gelerek vakit geçirmenin keyfini yaflad klar n belirttiler. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı