Sekizinci Bölüm. Zekât

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sekizinci Bölüm. Zekât"

Transkript

1 Sekizinci Bölüm Zekât I. LKELER ve AMAÇLAR nsan n var olup ya ayabilmesi için toplumsal hayat n gereklili i öteden beri " nsan, tabiat itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bak mdan tek tek ki iler, bireysel varl klar n devam ettirebilmek için bir topluma, toplumsal organizasyona kat lmak durumundad rlar. Bu kat l m, kendi varl n sadece içinde sürdürebildi i topluma kar fertlere birtak m görevler yükler. Ba ka bir ifadeyle, tek tek her birinin sosyolojik atmosferi olan "toplum"un sa l kl bir ekilde varl n sürdürebilmesi için fertlerin, kendilerinden olu- an bu topluma kar sorumluluklar vard r. Toplum varl n n sa l kl bir ekilde sürebilmesi için, toplumsal denge ve bar n bir ekilde sa lanmas ve fertler aras nda duygusal gerilime yol açabilecek etkenlerin giderilmesi artt r. Bir toplumda zenginlerin ve fakirlerin bulunmas do ald r. Fakat do al olmayan, bunlar n birbirlerinin haklar n gözetmemesi ve sosyoekonomik aç dan bir bak ma sünnetullah denilebilecek bu durumun toplumda gerilim ve gerginlik sebebi olmas d r. Bunun için de hem zengin ve fakir aras ndaki ekonomik düzey fark n n uçuruma dönü memesi, yani zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmas n n engel-

2 420 LM HAL lenmesi hem de bu yüzden gerçekle mesi muhtemel olan bu duygusal gerilimin önlenmesi veya gerilimin al nmas gerekir. Kur'ân- Kerîm de bu yönde yap lan düzenlemeler âdeta böyle bir gerilimin potansiyel varl n ima edip, bunun engellenme ve giderilme yollar te his edilmektedir. Kur an da cennet ehli müttakiler tan t l rken onlar n dünyada güzel davranan kimseler oldu undan söz edilip...ve mallar nda muhtaç ve mahrumlar n hakk vard " (ez-zâriyât 51/19) buyurulur. Kur'an' n ba ka bir yerinde, namaz k lan ve namazlar nda daim olanlar n eline mal geçip, zengin olunca pintile en kimseler gibi olmad klar belirtilerek "Bunlar sahip olduklar mallarda muhtaç ve mahrumun belli bir hakk bulundu unu unutmazlar" (el- Meâric 70/22-25) buyurulmu tur. Bu te his ve belirlemenin Medine'de slâm toplumunun olu mas ndan önce daha Mekke döneminde yap lm olmas problemin sadece slâm toplumu için de il, bütün toplumlar için geçerli oldu- unu da ima eder. Ayn anlamda olmak üzere Kur'an'da "Güzel bir söz ve ba lama, eziyete dönü en bir sadakadan daha iyidir; Allah zengindir ve halîmdir. Ey inananlar! Zekât dahil her türlü sadakan z ba a kakmak ve eziyete dönü türmek sûretiyle bo a ç karmay n z. Bu, inanmad halde mal n gösteri için harcayan ki inin tutumudur..." (el-bakara 2/ ) denilmi tir. Bu düzenleme toplumdaki ekonomik dengesizli in yol açabilece i muhtemel olumsuz sonuçlar n azalt labilmesi için zekât önemli bir araç olarak sunmakla kalm yor, ayn zamanda bunun i leyi inde son derece önemli insanî meziyetlere, psikolojik faktörlere de i aret ediyor. Âyetten anla ld na göre; zengin, verirken gönülsüz davranmayacak, ba a kakmayacak, ayn ekilde fakir de al rken ezilmeyecek, mahcubiyet duymas gerekmeyecek. Çünkü; biri borcunu ödüyor, di eri hakk n al yor, alaca n tahsil ediyor; ba a kakma ve mahcubiyet için hiçbir neden kalm yor. Bu düzenleme bir anlamda toplumsal gerilim sigortas görevi görüyor. Allah elçisinin benzetmesinde, müslümanlar bir vücut, bir bünye gibidir. Vücudun bir âzas s zlay nca bu s z y öbür organlar n duymamas, bu s z y hafifletmeye çal mamas mümkün mü, böyle bir ey dü ünülebilir mi? Hay r! Çünkü, böyle bir bîgânelik, vücudun do al yap s na terstir. Nas l ki bir bünyede, gerek içeride olu an gerekse d ar dan gelen mikroplara kar kendisini korumak için bir savunma mekanizmas varsa ve gerekli hallerde bu mekanizma harekete geçiyorsa, yine d ar dan gelecek fizikî müdahale ve sald r lara kar organlar imkân ve kabiliyetleri ölçüsünde

3 ZEKÂT 421 birbirlerinin yard m na ko uyorsa, toplum da aynen böyledir ve toplumsal bünye ayakta durabilmek için bu yard mla may yapmak zorundad r. Allah elçisi, bir ba ka bildirimde zekât müslüman toplumun be temel esas ndan biri olarak ilân ederken, hem bu do al yap ya at f yapm hem de bunu bir sosyal denge ve adalet ideali olarak öngörmü tür. Bu suretle zikredilen âyet ve hadis bir ekonomik ve do al gerçe i ifade etmi oluyor: Toplumda fakirlerin haklar na riayet edilmemesi, vücuttaki bir uzvun kanamas gibidir; vaktinde tedbir al nmazsa kan kayb bu vücudun hastalanmas na, belki ölmesine yol açarsa, ayn ekilde fakirlerin hakk na riayet edilmemesi sosyal bir kanamad r ve vaktinde tedbirler al nmazsa bir canl organizma olan sosyal bünyenin sa l n, belki varl n yitirmesine yol açacakt r. Bu hal, toplum üzerindeki ilâhî elin, rahmetin çekilmesi demektir. Bütün bunlar zekât n sosyal bünyenin sa l kl bir ekilde var olmas n sa lamaya, sosyal dokunun korunmas na yönelik do al bir çaba oldu- unu gösteriyor. "Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmay n" ve "Kendinizi öldürmeyin" hitaplar, özel ba lam d nda, bu anlam da vurgulam oluyor. Namaz ve oruç, bireysel ve ki isel geli me ve yükseli e, zekât ise ad yla örtü ecek ekilde, ferdî cimrilik, bencillik gibi kötü huylardan ar nd rma yan nda toplumsal bünyeye girmi zararl mikro-organizmalardan ar nmaya, toplumsal bünyenin sa l kl bir ekilde serpilip büyümesine, geli mesine hizmet ediyor. Zekât n bir ibadet olu unun anlam burada gerçekle iyor: Toplumsal iyi olan adaleti sa lamaya yönelik, toplumsal ibadet. Namaz n bireysel ahlâk, zekât n ise toplumsal ahlâk gerçekle tirmeye yönelik olu u, bu iki ibadetin Kur'an'da ço u yerde birlikte zikredilmesini daha bir anlaml k l yor. Zekât n toplumsal temizleme ve ar tma anlam nda olu u -sözcük anlam n n tamamlamas mahiyetinde olmak üzere- Kur'an'da "Onlar n mallar ndan sadaka (zekât) al. Onunla kendilerini temizlemi ve ar t p geli tirmi olursun" (et-tevbe 9/103) denilerek belirtilir. Yukar dan beri zikredilen âyetler ve hadisler zekât n mal de il, öncelikle toplumu temizleyen ve geli tiren bir mekanizma oldu unu gösterir. Peygamberimiz zekât, yeni toplumsal olu umun temeline bir ibadet anlam yla yerle tirmi ve o dönemin artlar nda en kolay ve pratik ekilde uygulanabilecek bir model öngörmü tür. Buna göre, belli bir zenginlik düzeyine ula an ki iler ihtiyac ndan artakalan mal n n k rkta birini zekât olarak

4 422 LM HAL verecektir. Bunun için de belli mallarda belli zenginlik ölçüleri (nisab) belirlenmi tir. II. MAH YET ve ÖNEM Zekât n kelime anlam "artma, ço alma, ar tma ve berekettir". "Do ru söylemek, sözünü tutmak" anlam na gelen s dk kökünden al nm olan ve Kur'an ve Sünnet'te zekât anlam nda da kullan lm olan sadaka kelimesi, daha sonraki devirlerde gönüllü malî ödemeler için kullan lmaya ba lanm t r. F k h terminolojisinde ise zekât, Allah' n, belirli yerlere sarfedilmek üzere dince zengin say lan ki ilerin mallar ndan belli bir pay n al nmas i lemini ifade eder. Kur'ân- Kerîm'de zekât kelimesi iki yerde (el-kehf 18/81; Meryem 19/13) sözlük anlam nda; sekizi Mekke döneminde nâzil olan sûrelerde olmak üzere otuz âyette ise terimsel anlamda kullan lm t r. Bu âyetlerin yirmi yedisinde namazla birlikte zikredilmi tir. Bundan anla ld na göre, slâm' n ilk dönemlerinden itibaren müslümanlar zekât fikrine al t r lm, daha sonra da, zengin olanlar n bu imkân n belli oranda fakirlerin ve toplumun ihtiyac için harcamas gerekti i, bunun namaz ibadeti kadar önemli oldu u hususu vurgulanm t r. Zekât n Medine döneminde farz k l nd bilinmekle birlikte bunun hangi y lda gerçekle ti i tart mal d r. Bir tesbite göre zekât hicretin 2. y l nda ramazan orucundan önce, di er bir tesbite göre ise ayn y l ramazan orucundan sonra farz k l nm t r. Buhârî'nin rivayet etti i bir hadiste Hz. Peygamber'in zekât farz olmadan önce f t r sadakas n vermeyi emretti i, zekât farz k l nd ktan sonra ise f t r sadakas konusuna de inmedi i, ancak müslümanlar n her ramazan ay nda bayram namaz ndan önce f t r sadakas vermeye devam ettikleri belirtilmektedir (Buhârî, Zekât, 76). Bu hadis, f t r sadakas n n zekât n farz olmas ndan önce emredildi ini gösterdi ine göre ve orucun farz k l nd n bildiren âyet hicretin 2. y l nda indi ine göre, zekât n ramazan orucundan sonra farz olmas gerekmektedir. Kur'ân- Kerîm'de ve Hz. Peygamber'in sünnetinde zekât daima namazla birlikte zikredilmi tir. Bu husus namazla zekât aras ndaki kuvvetli ba l l a, ki inin Müslümanl n n ancak bu ikisini eda etmekle olgunluk derecesine erece ine bir delildir. Namaz bedenî, zekât ise malî bir ibadettir. kisine hâkim olan ruh Allah'a yakla mak ve onun r zâs n kazanmakt r.

5 ZEKÂT 423 Kur'an zekât vermeyi, müminlerin, muhsinlerin, iyi ve müttaki kullar n vas flar ndan saym t r. O halde müminler, muhsinler, müttakiler zümresinde yerini almak isteyen bir zengin, zekât n verecek namaz n da k lacakt r. Zira Cenâb- Allah kurtulu a erecek müminlerin bir özelli inin de zekâtlar n vermeleri veya zengin olup da zekât verebilmek için çal malar oldu- unu haber vermektedir (el-mü minûn 23/1-4). Yine bir hadiste, her insan n sadaka vermesi bir ödev olarak telakki edilmi ve bu u urda çal mas te vik edilmi tir (Buhârî, Zekât, 30). Kur'ân- Kerîm'de zekât n mâna ve öneminden bahseden birçok âyet vard r: "Hidâyet ve müjde namaz k lan, zekât veren müminler içindir" (Lokmân 31/3-4). "Yüzlerinizi do u ve bat taraf na çevirmeniz iyi olmak demek de ildir. A- s l iyi olan, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, yak nlar na, yetimlere, dü künlere, yolculara, yoksullara ve kölelere sevdi i maldan harcayan, namaz k lan ve zekât verenler... dir" (el-bakara 2/177). Kur'ân- Kerîm mü rikleri kötülerken onlar n vas flar ndan birinin zekât vermemek oldu unu zikreder: "Yaz klar olsun o mü riklere ki, onlar zekât vermezler ve âhireti de inkâr ederler" (Fussilet 41/6-7). Burada hem onlar n toplumdaki ihtiyaç sahibi kimseler için harcama yapmad, bencil davrand ifade edilmi hem de zekât n ve âhirete iman n müminlerin iki temel özelli i oldu u vurgulanm t r. Zekât vermeyen bir zengin Allah' n geni rahmetine, Allah ve Resulü'nün dostlu una da hak kazanamaz. Zira Allah Teâlâ öyle buyurur: "Rahmetim her eyi ku atm t r. Ben onu, sak nan, zekât veren ve âyetlerime iman edenlere has olmak üzere tesbit edece im" (el-a râf 7/156). "Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun elçisi ve boyun bükerek namaz k lan, zekât veren müminlerdir" (el-mâide 5/55). Bütün bu âyetler zekât n ne büyük önem ta d n n aç k delilleridir. Zekât, f k h dilinde sadece "farz" diye bilinen hükümlerden biri olmay p, ayn zamanda slâm binas n n üzerine in a edildi i be büyük sütundan biridir; slâmiyet'i karakterize eden kurumlardand r. slâm' n be art ndan biri olan namaz bedenî ibadetleri, zekât ise malî ibadetleri simgeler. Zekât her eyden önce bir ibadettir. Müslüman bu ibadeti Allah' n emrine uyarak, O'nun r zâs na kavu may dileyerek gönül ho nutlu u ve halis bir niyetle

6 424 LM HAL yerine getirmelidir. Çünkü, ancak bu ekilde eda edilen zekât Allah kat nda kabul görebilir. Zekât n öncelikle zaman ve mekân yaratan yüce Allah' n emri oldu u için ödeyen, bu ve di er ibadetleri O'na yak n olmak, O'na ükretmek amac yla yerine getiren müslüman, âhiret hayat n n nimetlerine ve cennette Allah'a yak n olmaya ehil olur. Zekât n bu ibadet mânas yan nda bir de yüce insanî hedefleri, üstün ahlâkî de erleri ve iktisadî gayeleri vard r. Kur'ân- Kerîm zekât n hedeflerini tathîr (temizleme) ve tezkiye (ar tma) kelimeleriyle özetler: "Onlar n mallar ndan sadaka (zekât) al. Onunla kendilerini temizlemi ve tezkiye etmi olursun" (et-tevbe 9/103). Bu iki kelime zenginin ruh ve nefsinin, mal ve servetinin hem maddî hem de mânevî yönden temizlenme ve ar nmas n içine almaktad r. Bunlar öyle aç klamak mümkündür: Zekât veren, ba ta cimrilik olmak üzere birçok kötü huy ve al kanl ktan ar n r. Cimrilik fert ve toplum için kötü bir hastal kt r. Bu hastal k ki iyi mal u runa kan dökmeye, vatana ihanete, devlet mal n yemeye kadar götürür. te zekât verildi i oranda ödeyenin duygular n mala tutkunluk zilletinden temizler, paraya kulluk ba ndan kurtar r. slâm dini insan n sadece Allah'a kul olmas n, Allah'tan ba ka her eyin esaretinden kurtulmas n, yarat lm lar n efendisi olma özelli ini korumas n arzu etmektedir. Bunun bir yolu da zenginin her sene mal n n zekât n vererek hem Allah' n emrine boyun e mesi hem de dünya mal n n kendisine geçici bir süre için tevdi edilmi bir emanet oldu unun bilincine varmas d r. Bencillikten kurtulan, paraya ve mala dü künlükten temizlenen, darda kalm lar n yard m na ko may huy edinen kimseler Allah' n ve elçisinin ahlâk ile ahlâklan rlar. Zekât, Allah' n verdi i nimetlere ükürdür. Namaz, oruç gibi bedenî ibadetler, Allah' n ihsan etti i vücut s hhat ve selâmetinin ükrüdür. Ba ta zekât olmak üzere yap lan gönüllü malî ödemeler de mal nimetinin ükrüdür. Bu duygularla zekât n veren mümin her nimetin, meselâ sa l n, ilmin, sanat n ükürlerinin o nimetlerle ödenece inin uuruna var r. Zekât, zenginin sadece kötü huy ve duygular n gidermekle kalmaz, onun mal n da ba kalar n n haklar ndan temizler. Zenginin mal nda fakirin ve ihtiyaç sahibinin hakk bulundu undan bu hak ayr l p verilmedikçe mal temizlenmi say lmaz.

7 ZEKÂT 425 Sosyal dayan ma sisteminin temelini olu turan zekât n, bir ibadet anlay - yla ele al nmas ve fakir, kimsesiz, muhtaç, yetim, yolda kalm ve borçlu gibi yard ma muhtaç bütün s n flar kapsayacak kadar geni olmas, slâm dininin toplumsal bütünle me, kayna ma ve dayan maya büyük bir önem atfetti ini gösterir. Günümüzde insanlar n devletten vergi kaç rmak için ince muhasebe hesaplar yapt rd klar dü ünülürse, modern vergilendirme prensiplerinin hemen hepsini bünyesinde ta yan zekât n bu yakla mla ele al nmas n n sa lad yararlar daha iyi anla l r. Zekât, sosyal güvenli in finansman nda, herhangi bir zarar ve felâkete u rayan insanlara yard m elinin uzat lmas nda mükemmel bir araçt r. Zekât teriminin ta d artma ve üreme (nemâ) dikkat çekicidir. Yoksul zümrelerin eline geçen para her eyden önce insan onurunu geli tirir, i gücü kalitesini art r r, bunun yan nda artan sat n alma gücü sayesinde yükselen umumi, talep hacmi ekonomik hayata dinamizm getirir. slâm ekonomisinin ekseni olan zekât n en dikkate de er özelli i slâm' n artlar ndan say l p tek tek fertlerin vicdanlar na mal edilmi olmas d r. Asr m zda devletlerin yükledikleri vergilerden her ülkedeki vatanda lar n kaçmaya çabalad klar ve bu u urda çe itli muhasebe oyunlar geli tirdikleri göz önünde bulundurulursa zekât n bu yönü daha iyi anla l r. Zekât, servet biriktirip onu ât l hale getirmenin amans z dü man d r. Biriken servet zekât n tarhedildi i birinci kalem matraht r. A a daki âyetleri dü ünerek okuyan müslümanlar n, imkân sahibi olduklar nda zekât vermemeleri mümkün de ildir. "Alt n ve gümü ü biriktirip de onlar Allah yolunda harcamayanlar için ac kl bir azab müjdele. O gün (bu alt n ve gümü ler) cehennem ate inde k zd r l p bunlarla onlar n al nlar, bö ürleri, s rtlar da lanacak ve (o esnada) i te nefisleriniz için toplay p, saklad klar n z; art k saklay p istifçilik etti iniz bu nesnelerin ac s n haydi tad n! (denilecek)" (et-tevbe 9/34-35). Zekât sermayeyi yat r ma zorlar. Çünkü elde ât l tutulup yat r ma yönlendirilmeyen sermaye, y ldan y la zekât ödemeleri sebebiyle erimeye yüz tutar. Zekât sayesinde zenginle fakir aras nda güven, sayg ve sevgi olu ur. Zengin zekât n verirken fakiri incitmemek için âzami titizli i gösterir. Çünkü Kur'an bu ekilde muamele edenleri övmü, iyilik yap p da bunu insanlar n ba na kakman n yap lan iyili in, de erlerini dü ürdü ünü haber vermi tir.

8 426 LM HAL III. ZEKÂTIN ARTLARI Zekâtla ilgili f khî bilgi ve tart malar n ba nda, zekât n kimlere hangi artlarda farz oldu u ve verilen zekât n geçerli olabilmesi için ne gibi artlar n gerekti i hususu yer al r. Ancak buna geçmeden önce konuyla ilgili baz temel terimlerin aç klanmas nda fayda vard r. Zekât n vücûb sebebi zenginliktir. Art c vas fta belirli bir miktar mala mâlik olan kimse zekât aç s ndan zengin say l r. Zenginli in ölçüsü say lan miktara ve alt s n ra "nisab" tabir edilir. Borcundan ve tabii ihtiyaçlar ndan fazla nisab miktar art c mala sahip olan ve bu mal n n üzerinden bir kamerî y l geçen kimse zekât ödemekle mükellef olur. Zekât n rüknü, yani onun yap s ndan bir parça te kil eden unsur, zenginlik ölçüsü say lan miktardaki maldan zekât borcunu ç karmak ve onu hak sahibine temlik ve teslim etmektir. Zekât; müslüman, hür, ak ll, bâli, tabii ihtiyaçlar ndan fazla art c vas ftaki mala tam bir mülkiyetle mâlik olan ve bu mâlik olu unun üzerinden bir (ay) senesi geçen kimselere farzd r. Bu farz n sahih olarak ödenebilmesi için de ehline verilmesi ve verilirken de niyet edilmesi gerekir. Görüldü ü gibi zekât n farz olabilmesi için hem mükelleflerle ve hem de mallarla ilgili artlar vard r. Ayn ekilde bu farz n edas n n s hhati için de birtak m artlar aranmaktad r. A) YÜKÜMLÜLÜK ARTLARI Bir kimsenin zekâtla yükümlü (mükellef) tutulabilmesi için gereken artlar, ilmihal dilinde, vücûb artlar veya zekât n farziyetinin artlar olarak da an l r. Zekâtla yükümlülük için gereken artlar n bir k sm mükellefte, bir k sm da malda aranan baz özelliklerdir. a) Mükellef ile lgili artlar Zekât, slâm' n be esas aras nda yer alan bir ibadet olmas sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan artlar, ilke olarak, zekâtta da aran r. Ancak zekât, sosyal yard mla ma ve dayan ma içeri i de ta yan malî bir mükellefiyet olmas ve üçüncü ah slar n haklar n da ilgilendirmesi sebebiyle, di er ibadetlerde aranan ak l ve bulû art n n bunda aran p aranmayaca tart ma konusu olmu tur.

9 ZEKÂT 427 Zekât bir ibadet say ld için, öteden beri, zengin gayri müslim vatanda lar n, zekâtla yükümlü olmalar hiç gündeme gelmemi, bunun yerine onlardan ba ka isimler alt nda ba ka vergiler al nm t r. Çocuk ve ak l hastalar n n "ö ür" denen toprak ürünleri zekât ndan sorumlu olduklar nda görü birli i bulunmakla birlikte, bunlar n zekâta tâbi di er mallar ndan zekât al n p al nmayaca konusunda farkl iki görü ileri sürülmü tür. Ebû Hanîfe ak ll ve bâli olmayanlar, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parças olarak al nan zekât türü hariç, zekâtla mükellef tutmam t r. Fakihlerin ço unlu una göre ise ak l hastalar n n ve çocu- un mallar zekâta tâbidir. Bu borcu veli ve vâsileri öderler. Zekât vekâletle yerine getirilebilen malî bir ibadettir. Veli zekâtta çocu un ve ak l hastas n n vekilidir. Bu vecîbeyi yerine getirmede onun yerini almaktad r, dolay s yla onlar ad na zekât verir. Bu iki farkl görü ten, ço unlu un görü ü daha güçlü ve tercihe ayan görünmektedir. Çünkü zekât netice itibariyle zenginli in borcudur, topluma kar bir yükümlülük mahiyetindedir ve sosyal adaletin gerçekle mesine hizmet etmektedir. b) Mal ile lgili artlar Kur'an zekâta tâbi olan mallara genel olarak temas etmi (bk. et-tevbe 9/103), Hz. Peygamber de hadislerinde hangi mallar n ne artlar içinde zekâta tâbi olacaklar n belirtmi, zekât memurlar na vermi oldu u tâlimatlarda bu mallardan nas l ve ne ekilde zekât tahsil edilece ini ö retmi tir. Zekâtla ilgili olarak daha sonraki dönemde olu an f k h doktrini de Hz. Peygamber ve sahâbe dönemindeki bu uygulama örnekleri etraf nda geli mi tir. Bunun sonucu olarak, bir mal n zekâta tâbi olabilmesi için "tam mülk olma", "art c özelli e sahip olma", "nisaba ula m olma", "tabii ihtiyaçlardan fazla olma", "üzerinden bir y l geçmi olma" gibi artlar n arand görülür. Ancak bu artlar n gereklili inin Kur'an'da veya Hz. Peygamber taraf ndan aç kça zikredilmedi ini, fakihlerin ilk dönemlerdeki zekât tahsil örnek ve usullerinden bu sonucu ç kard klar n burada belirtmek gerekir. Zekât konusundaki klasik f k h doktrini bu metotla ve böyle bir süreçte olu mu tur. slâm hukukçular n n "mal" kavram yla ilgili görü leri, slâm toplumunun ekonomik geli im seyriyle âdeta paralellik arzeder. Hanefîler'e göre mal, insan n mâlik oldu u ve kendisinden âdete uygun olarak yararland her eydir. Fakihlerin ço unlu u menfaatleri "mal" kabul ederken Hanefîler kar

10 428 LM HAL görü tedir. Ancak zekât hukuku bak m ndan Hanefîler'in görü ü daha a rl kl görünmektedir. 1. Tam Mülkiyet. Bir mal n zekâta tâbi olabilmesi için art olan "tam mülk (el-milkü't-tâm)" tabirinden maksat o mal n, hem kendisinin (ayn) hem de menfaatlerinin, sahibinin tasarruf salâhiyet ve kudreti alt nda bulunmas d r. Yani mal, mükellefin fiilen elinde veya onun tasarrufu alt nda bulunacak, ona ba kalar n n hakk taalluk etmi olmayacak, o maldan ortaya ç kacak fayda mükellefe ait olacakt r. Tam mülk olma art n n zekâta tâbi mallarda aranmas n n ba l ca sonuçlar unlard r: Fakihlerin ço una göre; 1. Belirli sahibi olmayan mallar zekâta tâbi de ildir. Buna göre halk n yarar na sunulan, herkesin istifade etti i mallar, devletin zekât, vergi ve ba ka gelirlerinden elde etti i mallar belirli bir mâliki olmad için, zekâta tâbi de ildir. Bu mallar bütün topluma aittir ve onlardan bir k sm da fakirdir. 2. Fakir, yetim ve kimsesizlerin doyurulmas, okutulmas, cami, mescid, yol, köprü yap m gibi amaçlarla hay r kurulu lar na vakfedilen mallar zekâta tâbi de ildir. Ancak o luna, ailesine veya falan n o ullar na gibi belirli bir ki i veya ki ilere yap lan vak flar böyle de ildir. Böyle vakfedilen mallar zekâta tâbidir. Çünkü bu durumda vakfedilen mal n mülkiyeti vakfedenden vakfedilene geçmekte ve onda sürekli kalmaktad r. 3. H rs zl k, gasp, rü vet, faiz gibi haram yollarla kazan lan -haram malzekâta tâbi de ildir. Çünkü âlimler haram mal, elinde bulunduran n mülkünü kabul etmemi ler, onda tasarrufu yasaklam lard r. Tam mülk olma art n n Hanefîler'e göre ba l ca sonuçlar : 1. Elde bulunmayan ve ele geçece i de umulmayan malda zekât yoktur. Kimi Hanefîler'e göre ise faydalan lmayan malda da zekât yoktur. Bu ikinci görü e göre inkâr edilen, gasbedilen, dü man taraf ndan al nan, kaybolan, denize dü en, sahraya gömülüp yeri unutulan, devlet taraf ndan müsâdere edilen mallar tekrar sahipleri taraf ndan ele geçirilmedikçe zekâta tâbi de ildir. Çünkü bu mallarda elde bulundurma ve tasarruf imkân yoktur. Yani tam mülkiyet yoktur. Tam mülkiyetin tan m na ili kin bu görü farkl l, ilk imamlardan nakledilen "Mâlü'd-d mâr'da zekât yoktur" sözünde geçen "mâlü'd-d mâr" tabirinin tefsirinden kaynaklanm t r.

11 ZEKÂT 429 âfiîler'e göre ise, mal n elde bulunmay zekât ödeme yükümlülü ünü ortadan kald rmaz. Buna göre gasbedilen, kaybolan, çal nan, denize dü en vb. mallar, sahibinin eline geçince tahakkuk eden bütün zekâtlar verilmelidir. 2. Ebû Hanîfe'ye göre kocas ndan vadeli mehrini almad kça kad n zekâtla mükellef de ildir. Çünkü o mehre nikâh akdi ile mâlik olmu tur, fakat bu noksan mülkiyettir. Kad n mehri teslim almakla ona tam mâlik olur. 3. Borçlu, borcuna kar l k olan mal ndan dolay zekât mükellefi olmaz. Elinde olan bu mal n mâliki de ildir. 4. Rehin olarak verilen maldan dolay da mal sahibi zekâtla yükümlü olmaz. Çünkü bu mala mâlik olsa da zilyed de ildir. Mal, borcu kar l rehin alan n elindedir. 5. Sat n al n p da teslim al nmam mallar zekâta tâbidir. Çünkü al c, sat m akdi sonucu bir mala tam mâlik olmu tur. Mal n elinde olmamas zekât n al c ya farz olmas na mani de ildir. 6. Mal yan nda olmayan yolcu zekâtla mükelleftir. Çünkü o, vekil arac l ile mal nda tasarrufta bulunabilir. Alaca n Zekât : Mal n tam mülk olmas art n n tabii bir sonucu olarak, bir kimsenin ba kas n n zimmetindeki alaca için zekât verip vermeyece i veya hangi artlarda verece i fakihler aras nda tart ma konusu olmu tur. Fakihlerin ço unlu una göre alacaklar iki ana gruba ayr l r: a) Tahsil edilece i umulan alacaklar, yani ödeme imkân na sahip ve borcunu da kabul eden kimsedeki alacaklar zekâta tâbidir. Alacakl, her sene di er mallar ile birlikte bu alaca n n zekât n da öder. b) Tahsil edilece i umulmayan alacaklar n ise, ancak elde edilince zekât verilir. Elde edilince, geçmi bütün y llar n zekât ödenir diyenler de, sadece son bir y l n zekât ödenir diyenler de vard r. Hanefî müctehidlerine göre, elde edilmesinin üzerinden bir y l geçmedikçe bu alaca n zekât ödenmez. Hanefî fakihleri, alaca n zekât konusunu biraz daha detayl ekilde ele alm lar ve alaca üç gruba ay rm lard r: a) Kuvvetli alacak (deyn-i kavî): Borç verilmi paralar ile ticaret mallar n n bedelleri olan alacaklard r. Bunlar borçlular taraf ndan inkâr edilmedikçe, tahsil edildiklerinde geçen senelere ait zekâtlar da verilmelidir. Fakat mükellef alaca ndan en az 40 dirhem (yani zekât nisab n n 1/5'i kadar miktar) tahsil etmedikçe zekât borcunu ödemek zorunda de ildir.

12 430 LM HAL b) Orta kuvvette alacak (deyn-i mutavass t): Ev kiras gibi zekât mevzuu olmayan bir mal n bedelidir. Bu alacakta da geçen senelerin zekât borcu gerçekle ir, ancak zekât borcunun ödenme mecburiyeti için alacakl n n en az 200 dirhem miktar (nisab miktar kadar) tahsil etmesi gerekir. c) Zay f alacak (deyn-i zaîf): Mal bedeli olmayan -mehir ve diyet gibialacaklard r. Bu tür alacak zekâta tâbi de ildir. Tahsil edildikten sonra di er artlar n gerçekle mesi ile zekâta tâbi olur. Fakihlerin bu konudaki farkl görü lerinden hareketle bir özet vermek gerekirse; borçlunun kabul etti i ve ödeme gücüne sahip oldu u için ödenme ihtimali yüksek olan alaca n her y l zekât n n verilmesi, borçlunun ödeme güçlü ü içinde bulunmas veya ödemeyi kabul etmemesi gibi durumlarda ise elde edildikten sonra alaca n zekât n n verilmesi uygun olur. 2. Nemâ. Bir mal n zekâta tâbi olabilmesi için aranan artlardan biri de nemâd r. Sözlükte "artmak, ço almak, geli mek" anlamlar na gelen nemâ dinî terim olarak iki k sma ayr l r. 1. Hakikî (gerçek) nemâ: Bir mal n ticaretle, do um yoluyla veya tar mla artmas d r. Ticaret mallar, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir. 2. Takdirî (hükmî) nemâ: Bir mal n kendisinde nemâ imkân n n bizzat (potansiyel olarak) mevcut olmas d r. Alt n, gümü ve parada oldu u gibi. Bugünkü anlamda nemâ, mal n sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi, yahut kendili inden ço alma ve artma özelli ine sahip bulunmas d r. Böyle mallara nâmî mallar denilir. Hz. Peygamber'in ve ilk dört halifenin uygulamalar n dikkatle izleyen fakihler, bu devirlerde üzerlerinden zekât tahsil edilen mallar n art c vasfa sahip olduklar n tesbit etmi ler ve bu vasf zekât n vücûb art saym lard r. Be s n f mal zekâta tâbidir. Bunlar; para (alt n, gümü vb.), ticaret mallar, toprak ürünleri, hayvanlar, define ve madenler. Bu mallar incelendi- inde hepsinin nâmî (art c vas fta) olduklar görülür. Alt n ve gümü ba ta olmak üzere para art c vas ftad r. Çünkü mübâdele arac, de er birimidirler. Çal t r ld klar nda gelir getirir, kâr sa larlar. Saklanmalar ve yat r mdan al konulmalar halinde tasarruf arac özelliklerini korurlar. Bunlar n zekâta tâbi k l nmas, sahiplerinin dikkatlerini çekmi ve paran n yat r ma sevkedilmesini te vik etmi tir. Ticaret kâr sa lamak, gelir elde etmek için yap l r. O halde ticarete konu olan her mal art c vas ftad r.

13 ZEKÂT 431 Toprak ürünleri ve hayvanlar da bizzat kendileri nâmî vasfa sahiptir. Toprak ürünleri emek kar l topra n verdi i yeni bir gelirdir. Madenler de böyledir. Hayvanlar ise do urmak, geli mek, et ve süt vermek suretiyle art c vas f kazanmaktad rlar. Zekâta tâbi mallarda nemâ art arand ndan, bu art ta mayan mallar, meselâ binek hayvanlar, çal t r lan hayvanlar, oturulan evler ve ev e yalar, meslek kitaplar, meslekî aletler ve benzeri mallar zekâta tâbi de ildir. 3. htiyaç Fazlas Olma. Zekâta tâbi mallarda aranan artlardan biri de o mal n, mükellefin kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu u kimselerin temel ihtiyaç maddelerinin (havâic-i asliyye) d nda olmas d r. slâm'da di er bedenî ve malî yükümlülüklerde oldu u gibi zekâtta da mükellefin de i ik aç lardan durumu göz önünde bulundurularak ki ilere mâkul, ta nabilir ve anlaml mükellefiyetler yüklenmi tir. Bu anlay n bir uzant s olarak, mükellefin temel ve tabii ihtiyaç maddeleri zekât matrah d nda tutulmu tur. Kur'an'daki "...afv infak ediniz." (el-bakara 2/219) âyetini slâm bilginleri, 'kazand n z me rû maldan kendinizin ve aile fertlerinizin tabii ihtiyaçlar ndan fazlas n infak ediniz' eklinde anlam lard r. Hz. Peygamber de zekât n varl ktan verilece ini beyan etmi tir (Buhârî, Zekât, 18). Bir kimsenin zekâtla mükellef tutulabilmesi için zengin olmas n n gerekti i aç kt r. Bununla birlikte, hangi tür mal ve alaca a sahip olman n zenginli in göstergesi say laca hususu, zekât müessesesine bak aç s yla ilgili oldu u gibi, toplumlar n telakkileri ve sosyoekonomik artlar yla da yak ndan alâkal bir konudur. Buna ba l olarak, hangi tür mallar n temel ihtiyaç maddeleri say laca ve bunu belirlemede ölçünün ne olaca hususu da slâm bilginleri aras nda tart mal kalm t r. Esasen ihtiyaç gizli ve ki iseldir. Ki ilerin dünyadaki arzu ve ihtiyaçlar na bir s n r getirmek de imkâns zd r. Bununla birlikte fakihler, temel ihtiyaç maddelerinin belirlenmesini ki ilerin ahsî tercihlerine b rakmay uygun görmeyip birtak m objektif ve aç k ölçüler getirmek istemi lerdir. Çünkü slâm' n aslî ibadetlerinden biri ve sosyal adaleti gerçekle tirmenin de en tabii vas tas olan zekât mükellefiyetin artlar n ki ilerin dindarl k, di erkâml k ve fedakârl k duygular na b rakmak yerine baz objektif ölçüler belirlemek düzenli ve dengeli bir hak ve görev da l m aç s ndan vazgeçilmez bir önem ta maktad r.

14 432 LM HAL Hanefîler'e göre, ki i ve aile fertleri için gerekli bir y ll k g da maddeleri, giyecekler, sanat ve meslek aletleri, oturulan ev, ev e yas, binek arac, ilim için edinilen kitaplar aslî ihtiyaç say l r. Temel ihtiyaçlar ki inin hayat n korumak ve insan onuruna yak r bir ekilde sürdürmek için muhtaç oldu u eylerdir. Bir kimsenin yeme, içme, bar nma, sa l k, i ve meslek edinme, seyahat, dinlenme ve e itim gibi tabii ve temel ihtiyaçlar n içinde ya ad toplumun genel iktisadî seviyesine göre lüks ve a r say lmayacak ölçüde gidermesi mümkün ve me rû görünmektedir. Aslî ve tabii ihtiyaç kavram n n ve bu konudaki ölçülerin zaman n, çevrenin ve artlar n de i mesi ile de i ebilece i do rudur. Ancak insan n her arzu etti i ey de zaruri ihtiyaç de ildir. sraf n yayg nla t, insanlar n âdeta her eyin en iyisini tüketme yar na girdi i ve lüks e yan n neredeyse ihtiyaç haline geldi i günümüzde temel ihtiyaç maddelerinin belirlenmesinin ki ilerin kendi sosyal çevresine, kültür ve al kanl klar na ve kendi tesbitine b rak lmay p bu konuda toplumun ortak de erlerine ve toplumdaki asgari geçim ve hayat standard na göre bir belirlemeye gidilmesi gerekir. Klasik dönemde fakihlerin ileri sürdü ü ölçüler de bir bak ma -o dönemler itibariyleböyle bir i lev görmü tür. 4. Nisab. Sözlükte "s n r, i aret, as l ve kök" anlamlar na gelen nisab kelimesinin terim anlam ; zekât n vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere tesbit edilen belirli bir miktard r. Zengin olman n asgari s n r veya asgari zenginlik ölçüsü diyebilece imiz nisab, zekâta tâbi her mal için, Hz. Peygamber taraf ndan gösterilmi tir. Bu asgari s n rlar bir aç dan o dönem slâm toplumunun ortalama hayat standard n ve zenginlik ölçüsünü göstermekle birlikte ileri dönemlerde de er î belirleme (mukadderât er iyye) say larak zekât nisab ad yla aynen korunmu tur. Bu itibarla fakihler, toprak ürünleri hariç, zekâta tâbi bütün mallarda nisab n art oldu unda görü birli ine varm lard r. Hadislerde nisab miktarlar u ekilde gösterilmi tir: Gümü te nisab miktar 200 dirhem, alt nda 20 miskal, hayvanlarda 5 deve, 30 s r, 40 koyun, toprak ürünlerinde ise (cumhura göre) 5 vesktir (=bu dayda 653 kg.). Ebû Hanîfe'ye göre ise toprak ürünlerinin az da ço u da zekâta tâbidir. Toprak ürünlerinin zekât nda nisab aranmaz. Nisab miktarlar n n belirlenmesinde kullan lan bu mallar n, o dönemin en yayg n zenginlik arac oldu u aç kt r. Nisab n bu mallar üzerinden belir-

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r www.diyanet.gov.tr Diyanet leri Ba kanl nın hediyesidir. s ı k ç a s o r u l a n l a r 1. Baskı, Ankara 2010 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 812 Broşür : 46 Bu eser, Din

Detaylı

Hukukî ve Ticarî Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat Onsekizinci Bölüm Hukukî ve Ticarî Hayat I. LKE ve AMAÇLAR man ve ibadetler, hatta bir dereceye kadar haram ve helâller a rl kl olarak ki ilerin dindarl klar n ve buna ba l olarak bireysel hayat ve tercihlerini

Detaylı

Haramlar ve Helâller

Haramlar ve Helâller Ondördüncü Bölüm Haramlar ve Helâller I. LKE ve AMAÇLAR Aklî ve hissî birçok üstün yetenekle donat l p sayg de er bir varl k olarak yarat lan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insan n,

Detaylı

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan SLÂMÎ L MLER ARA TIRMA VAKFI Ara t rma ncemele Dizisi: 11 5. Bask, stanbul 2003 ZEKÂT REHBER Pratik Bilgiler Yay na Haz rlayanlar: Dr. smail KURT Seyit Ali TÜZ Dizgi: SAV Dizgi Merkezi Prof. Dr. Ali ÖZEK

Detaylı

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm Alt nc Bölüm Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde kullan lan kulluk etmek deyimi de ayn anlam kar

Detaylı

Eylül 11 Y l 6 Say 23

Eylül 11 Y l 6 Say 23 S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER

DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER DİNÎ VE FELSEFÎ METİNLER YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA YENİDEN OKUMA, ANLAMA VE ALGILAMA RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL TEXTS: RE-READING, UNDERSTANDING AND COMPREHENDING THEM IN THE 21 st CENTURY CİLT - 2 DİNÎ VE

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 811 Broşür : 45 Bu eser, Din þleri Yüksek Kurulu taraf ndan haz rlanm þt r. 1. Baskı, Ankara 2010 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 30.06.2010/66 Tashih Mustafa KAYA Grafik

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN 1300-1566 Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor.

Detaylı