KÜRSÜDEN ĠNCĠLER. SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRSÜDEN ĠNCĠLER. SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD"

Transkript

1 KÜRSÜDEN ĠNCĠLER SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD ĠSTANBUL 2014

2 MEMDUHAT ĠLĠM DERNEĞĠ KÜRSÜDEN ĠNCĠLER 1.BASKI ĠSTANBUL 2014

3 K Ü R S Ü D E N ه ا ل ح م ذ ل ل ب ع م هللا الش خ م الش خ م ل م ع ى ل س ب ال ع ا ل ين و الص لة و الع ل ى س ظ ىل ى ا م د م ذ و ع ح م ع ين آل ه و ص ح ب ه ا ÖNSÖZ Allah u Teâlâ ya hamd, onun Rasulu Muhammed Aleyhisselam a mahlûkat kadar Salat u Selam olsun. Pazartesi ve ÇarĢamba günleri mu tâd olarak yaptığımız dersleri bir araya getirmiģ bulunduğumuz bu eser, Meva iz-i Kudsiyye nin ilk on mektubunun Ģerhini ihtiva etmektedir. Allah u Teâlâ nın izniyle, kalan yirmi sekiz mektupla beraber, 54 Farz ġerhi, Günümüz Meselelerine Fetvalar gibi diğer dersleri de yayınlayacağız. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kardeģlerime teģekkür eder, Alîm ve Habîr olan Mevla Teâlâ tarafından mükâfatlandırılmalarını niyaz ederim. ÖMER IġIKTEKĠN MEMDUHAT ĠLĠM DERNEĞĠ

4 K Ü R S Ü D E N أ ع ىر ب اهلل م الش ط ان الش ح م الش خ م ب ع م هللا الش خ م ا ل ى اغ ظ ال ل د ط ة ح م ذ ل ل ه ال ز ي ه ذ ه ا ل ه ز ا و م ا ه ى ا ل ن ه خ ذ ي ل ى ل ا ن ه ذ ه ا هللا ا ل ح م ة حا ذ س ظ ل س ب ى ا ب ال و م ا ج ى ف ل ى و اع خ ص ام ى ئ ل ب اهلل ل ل ذ لى س ظ ىل ى ا م د م ذ ﷺ ص ل ىا ع ىا م د م ذ ﷺ ى ط ب ب ك ل ىب ص ل ىا ع ل ى ش ف ع ر ه ىب ى ا م د م ذ ﷺ ص ل ىا ع ل ل ى ا ل ى غ ظ ة او ح ع الى: هللاجل جلاله ل ى 1

5 ا اب أ د م! ع ج ب ذ ل أ ل ب ا ل ى ث ه ف ف ش ح ح ع اب ه ف ج م ع ا ل ا و ع ج ب ذ ل أ ل ب ال ه ف ض ح ر ب ال لب و ع ج ب ذ ل أ ل ر ذ ع ب ال خ ش ة ه ف و ع ج ب ذ ل أ ل ا و ص و ال ه ا ه ف ط م ئ ن ئ ل ي ه ا ل أ ل ب الذه و ع ج ب ذ ه ى ع ال م ب الل ع ان ح ل ب ب ال لل و ع ج ب ذ ل ب ل اه ش ب ال و ع ج ب ذ ل ط ه ش ب ا لا و غ ي ر ط ىب ه ف ع ه ى غ اف ل ع ع اط و ه و ع ج ب ذ ل شخ غ ل ب ع ىب الى ع ص ه ه ه ف ل ى م ط ل ع ع ع ال ع ل م أ ن الل ه ح ا و ل ع ل م أ ه ه م ىث و خ ذ ه و ذ خ ل ال ل ب ر و خ ذ ه و د اظ ب و خ ذ ه ا و ل اط أ و غ ب الى ه ف ع خ ب ذ ي و س ظ ىل ي. ا خ ل ا و ا ن م د م ذا ع ه ل ئ ل ه ئل ا 2

6 MEVAĠZ-Ġ KUDSĠYYE 1.MEV ĠZE Evet, arkadaģlar geldik Mev izeye. Mev izetu-l Ûlâ 1. Allah u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri insanlara sesleniyor. 38 tanedir. Her gün bir tanesini yapacağız. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri bunları cem etmiģtir. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri dillere destandır. Siz yalnızca diyorsunuz ki Ġmamı Gazali (Rahimehullah) büyük âlimdir. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri zamanının göz bebeğidir. Zamanın Tatar Türkleri olan Moğollar Bağdat ı istila ettiler. 2 Yakıp yıktılar kütüphaneleri. O zaman Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) çoğu kitabı gitti. ġu an elimizde çok az kitabı var. Bir tane yabancı MüsteĢrik 3 75 tane kitabının ismini toplamıģ. 4 Ama yazdığı kitap sayısı yaklaģık 1000 kadardır. 5 Hepsini yakıp götürdüler bizden. Ayrıca Ġmamı Nevevi nin (Rahimehullah) çok büyük bir tespiti var; Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) sayfa telif sayısına bakarsanız her gün 40 varaktır 6. YaĢam boyunca günde 40 sayfa. Ya bunu akıl alır mı? Bakın arkadaģlar! Kitap cem etmek ayrı bir Ģeydir. Bir fıkıh sorusu olur, Günümüz Meselelerine Fetvalar dan 7 alır cevaplarız. Bakın bu cem dir. Bu telif değildir. Telif, kendi baģına, sıfırdan, kaynaksız yazabilmektir. Bir de bundan talebelik süresini çıkarın. Ġlim tahsil süresini de çıkarın. 1 Mev ize: Vaaz manasındadır. Mev izetu-l Ûlâ ise: 1.Vaaz manasındadır. 2 Bağdat, 1258 yılında Ġlhanlı Moğol güçleri tarafından, Abbasi Halifeliği zamanında iģgal edildi. Bağdat'ın iģgali, bir devlet katliamına bedeldir ve aralığında katledilen tahmin ediliyor. ġehir kuģatılarak yakıldı. Paha biçilmez kitaplar, maalesef Nil Nehri'nin dıģına çıkamadı. Bir sonuç olarak, Bağdat inançsızlaģtırıldı. Bu olay, Ġslam ın Altın Çağının sonu olarak kabul edilir. ReĢîduddin Hamedânî, Camiu-t Tevarih: 2/287; Cüzcânî, Tabakât-ı Nâsirî: 2/294; Ġbni Aberî, Tarihu Muhtasarı-d Düvel 1/4; Muhammed Sallabi, el-muğûl Beyne-l Ġntisal ve-l Ġnkisar: 1/ MüsteĢrik: Doğulu milletlerin din, dil, edebiyat, tarih ve kültürlerini inceleyen batılı bilginlere denir. 4 MeĢhur MüsteĢrik Brockelmann, Geschich De Der Arabischen Literatur Kitabı; Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/ Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/ Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaiz-i Kudsiyye Tercümesi: 8; Allâme Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usûli Tarîkati-s Saadeti Âli Balevî: Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar. 3

7 Çünkü ilim tahsil ederken kitap yazmadı ki. Nizamiye Medresesine gitti, orada üç sene kaldı. Oradan dönüģte eģkiya yolunu kesti. Kitapları elinden alınınca ilimsiz kaldı. Bu sefer eģkiya: Sen ilimleri kitaba yazmıģsın, kafana yazmamıģsın deyince, kafasına tak etti. Tekrar Bağdat a döndü. Tekrar ilim tahsil etti, ezberledi hepsini. 8 Büyük bir evliyadan hatırlıyorum ki: Evladım! Dua edeceğin vakit Ġmamı Gazali yi (Rahimehullah) tevessül et. Ya Rabbi! Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) hürmetine de. Onun hürmetine dualar geri çevrilmez derdi. 9 Çok büyük bir zatın ibaresini hatırlıyorum ki: Eğer ki Rasûlullah tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sonra Peygamber gelecek olsaydı, yani; böyle bir Ģeyi söylemek caiz olsaydı -ki caiz değildir- Ġmamı Gazali (Rahimehullah) gelirdi ve kerameti, mucizesi gene kitaplarında olurdu 10 Ben bu cümleyi söyledim, bazı cemaatler beni eleģtirdiler. Tamam da mübarekler! Ben bu cümleleri kafamdan söylemiyorum. Kitapta sayfası sayfasına gösteririm. Hem de beni eleģtiren cemaatin hocasının kitabından gösteririm. Bakın! BaĢtan söylüyorum. Böyle bir Ģeyi düģünmek caiz değil. Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hâtemul Enbiya dır. Nebilerin Sonuncusu dur. Ama düģünmek caiz olsaydı Ġmamı Gazali (Rahimehullah) olurdu diyor. Ama Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne buyuruyor: ام ش ل ى : ع اف ش ي ك ا : ظ م ع ذ ع ل ب ت ب ع ع م ش ش ح ب ه اع ان ا ل ى و ان ب ع ذ ي ه ب ي ل ي ان ع م ش ب ه ﷺ ل ى :»ل ظ م ع ذ س ظ ى الل اب.» ال خط 8 Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/284; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: 9. 9 Bu Evliya ġeyh Ebu-l Hasen eģ-ġazeli dir. Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi:8. 10 Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi: 8; Allame Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usuli Tarikati-s Saadeti Âli Balevi:

8 Benden sonra Peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu. 11 Ben de diyorum ki: Ulemalar ittifak ettiler. BeĢinci asrın müceddidi Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleridir ve buna hilaf eden bir tane yazılı kaynak yok. Gidin, araģtırın. Bulan gelsin, elini öpeceğim. BeĢinci asrın müceddidi Ġmamı Gazali dir (Rahimehullah) diyen bir ton kaynağımız var. 12 Ama değildir diyen bir kaynağımız yok. Sözde konuģan çok olmuģtur. Bir âlim, Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) Ġhya sını bütün talebelerine kötülüyordu. 13 Bu kitabın içinde uydurma hadisler var diye falan filan. Devamlı söylüyordu talebelerine. Hoppala! Rüyasında Rasûlullah ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gördü. Yanında da Dört Halife, baģucunda da Muhammed Gazali (Rahimehullah). Enteresandır ki; Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) üç dedesinin ismi de Muhammed dir. 14 Kendisi de Muhammed Gazalidir (Rahimehullah). Bazı kitaplar Gazzali yazmıģtır 15 ama Gazali dir. Neyse Ġmamı Gazali (Rahimehullah) mescide kitabıyla girdi ve Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kitabını takdim edip sordu: Ya Rasûlallah! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sünnetinize aykırı bir ifade var mı? Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakıp Ebubekir e (Radiyallahu anh) veriyor. Kitap dört halifeyi geziyor, hiçbiri sünnete aykırı bir nokta bulamıyor. Bulunduğu, imamlık yaptığı mescitte, on bir senede yazdı o kitabı. On bir sene boyunca kimse Ġmamı Gazali yi (Rahimehullah) görmedi. Sonra da Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kitaba uydurmadır diyen Âlime, iftira sopası vurdurdu. 11 Ahmed b. Hanbel, Fedailu-s Sahabe: 1/519; Ahmed Ziyauddin GümüĢhanevi, Ramuzu-l Ehadis: Hadis No:4438; Mübarekfori, Tuhfetu-l Ahvezi:10/3686; Ġbni Asakir, Mu cem: 2/ Mübarekfori, Avnu-l Mabud: 4/181; Acluni, KeĢfu-l Hafa: 1/243; Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar: 2/254; Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi: 8; Allame Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usuli Tarikati-s Saadeti Âli Balevi: ; Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Fi Kalbin Selim: 1/ Bu Âlim, Ebu-l Hasen Ġbni Harez Hem dir. Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/293; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/282; ġemseddin Sami, Kamusu-l Alam: 5/3277; Ġbni Kesir, Tabakatu-Ģ ġafiiyye: 2/ Ġbni Kesir, Tabakatu-Ģ ġafiiyye: 2/510. 5

9 Sabah uykusundan kalktığında bir de bakıyor ki: Sırtında sopa izleri var. Ġsmini verebilirim Âlimin. Bu Âlimin sırtındaki izler ölümüne kadar sürüyor. Hatta bu Âlimi yıkayan Gassal bu izlerin bulunduğunu bizlere aktarıyor. 16 Muhammed Gazali (Rahimehullah) eleģtirilebilir mi? Çok büyük ulemadandır. Bunları söylemek hakikaten ilimdir. Ben sizlere Arapçadan Türkçeye çeviriyorum ama sizlere Türkçesini de okutturacağım. Bakalım ne diyecek: BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM ا ل ىل ػ ل ى! هللا ج Allah-u Teâlâ buyuruyor ki: -Buyur Ya Rabbi! Bizler senin kulunuz. Ne istersen emrine âmâdeyiz- Ey Âdemoğlu! ا اب أل د م! Hitap bize! Âdem (Aleyhisselam) cennetten indirileceği sırada, Allah-u Teâlâ onun sırtını sıvazladı kudret eliyle. Bütün zürriyeti çıkmıģtır oradan. Yarısı sağ tarafında, yarısı sol tarafında. Allah-u Teâlâ dedi ki: Ey Âdem! (Aleyhisselam) Bunlar senin cennetlik oğulların, bunlar da senin cehennemlik oğulların. Âdem (Aleyhisselam) sağına baktığında gülüyor, soluna baktığında ağlıyordu. 17 ل ب ال ى ت ك ف ف س ح أ Ölüme yakînen inana ĢaĢarım; nasıl sevinçli olabiliyor? ع ج ب ت ل Ben ĢaĢarım, nasıl olur da bir insan ölümü bilip de ferahlıyor? Bunu, bizi yaratan Rabbimiz söylüyor. 16 Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/293; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 1/78-79; Ġbni Sad, Tabakat: 1/28; Tirmizi, Sünen: 1/267; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 49. 6

10 Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne buyuruyor: ت م اة ى ث ا شذ م ز لز ط ش ب ت ب الع ف ظ ى ش اث ا ل Ölüm sarhoģluğu, üç yüz defa kılıçla doğranmaktan daha Ģiddetlidir. 18 Âdem (Aleyhisselam) canını verecekti, 960 yaģındayken Azrail (Aleyhisselam) geldi dedi ki: Sen neden geldin? Benim daha 40 sene ömrüm var. Bir insan 960 sene de yaģasa doymaz bu dünyaya. Bak, doymadı Âdem (Aleyhisselam) iģte. Azrail (Aleyhisselam): Ya Âdem! (Aleyhisselam) Sen 40 seneni Davud a (Aleyhisselam) verdin. deyince, Âdem (Aleyhisselam): Ben vermedim dedi. Buna, Allah da (Celle Celaluhu), melekler de, toprakta Ģahit olunca Hz. Âdem (Aleyhisselam) kabul etti. Ama yine de Allah-u Teâlâ acıdı ve 40 senesini geri verdi. Âdem (Aleyhisselam) 1000 sene yaģamıģtır. Davud Peygamber de 100 sene yaģamıģtır. 19 Calut u gebertmiģtir. 20 Davud (Aleyhisselam) demiri yoğuran adamdır ki; iki tane koyunu alıp karģıdan karģıya geçirirmiģ. غ ب م ال ع س ظ ى هللا ﷺ أ ه ه ك ا ل ج ب ر ل : " م ا ل ي و ع أ ا م ا ض ح م ي اة ل م ى ز ط ك ل م أ س م ي اة ل ط اخ يا ك خ ل ل ذ الى اس " 18 Ġmamı Gazali, Durretu-l Fahirah: 3; Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 11; Ġmamı Gazali, Ölüm, Kabir, Kıyamet: 58; Ġbni Cevzi, Bustanu-l Vaizin:1/ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 52; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi:2/214; Ġbni Sad, Tabakat: 1/28-29; Taberi, Tarih: 1/252; Hâkim, el-müstedrek:1/586; Heysemi, Mecmeu-z Zevaid: 1/206; Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Fi Kalbin Selim: Bakara Suresi:

11 Enes Bin Malik ten rivayetle, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cebrail (Aleyhisselam) ile oturuyordu. Ziyarete kim geldi: Mikail (Aleyhisselam). Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dedi ki: Ya Cebrail (Aleyhisselam)! Bu Mikail (Aleyhisselam) niye gülmüyor! Cebrail (Aleyhisselam) dedi ki: Ya Rasûlallah! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mikail (Aleyhisselam) Cehennem yaratıldığından beri bir defa gülmedi. 21 Ey Ġnsanoğlu! Mikail (Aleyhisselam) Cehenneme mi girecek? O gülmüyor da, bu Ġnsanoğlu ölümü bildiği halde, nasıl gülüyor? Ġmamı Gazali (Rahimehullah) ölümü nasıl tarif ediyor? Her sohbette defaatle anlattım ben. Bir dikenli dalı göğsünüzün içine koyun, topuğunuzun altından çekin. Nasıl acı geliyor adama, değil mi? Ruh, öyle çıkacak diyor. 22 Çünkü ruh, bu bedene çok zor girdi arkadaģlar. Âdem (Aleyhisselam) toprakla balçık arasında iken Allah (Celle Celaluhu) ruha: Gir dedi, girmedi. Ruh: Ya Rabbi çok karanlık dedi. Allah-u Teâlâ: Zor gireceksin, zor çıkacaksın 23 buyurdu. Hani, bu biçme dövme makinesine ne dersiniz? Biçerdöver. ĠĢte Azrail (Aleyhisselam) Âdem in (Aleyhisselam) canını almaya geldiği zaman, Allah-u Teâlâ ona haber verdi, canını alacağım diye. Âdem (Aleyhisselam) ağlayarak Havva annemize geldi. Dedi ki: Ya Havva! Allah (Celle Celaluhu) benim canımı alacak. Âdem (Aleyhisselam) baģladı feryat etmeye. Öyle bir feryat etti ki, o feryadı baģka bir mahlûk duysa ölürdü. Bakın! 1000 sene yaģamıģ sene sonra dahi ölümü kabullenmiyor. Çünkü Havva annemize dedi ki: 21 Heysemi, Mecmeu z Zevaid: 10/510; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 3/224; Münziri, et-terğib ve-t Terhib: 4/461; Ġbni Kesir: el-bidaye ve-n Nihaye: 1/ Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: 4/616; Ġmamı Gazali, Durretu-l Fahirah: 3 23 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 29; Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu l Beyan: 1/102. 8

12 Bu ölüm öyle bir Ģeydir ki; biçerdöverde parçalanmaktan daha beterdir. O böyle deyince de, Havva annemiz bastı feryadı. 24 Ya Ölüm kolay mı? Daha bizim önümüzde çok zor bir geçit var. ال ج م ؼ ال ل و ع ج ب ت ل ب الح ظ اب ك ف أ Hesaba kesinkes inanana ĢaĢarım; nasıl mal toplayabiliyor? Ben bu insana ĢaĢarım diyor Allah (Celle Celaluhu). Allah (Celle Celaluhu) bir kula mal vermediyse, bilin ki o kulu seviyor. Bakın! Eski ümmetler zamanında, adamların öyle hazineleri varmıģ ki anahtarlarını develer taģıyamıyormuģ. 25 Hazinelerin anahtarlarını sadece! Ama Allah-u Teâlâ, Muhammed in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetine bu kadar mal vermedi. 26 Bakın hele! ġu zamanda pek zengin yok ki; anahtarlarını develer taģısın. Ama helalin hesabı, haramın azabı vardır. 27 Yunus (Aleyhisselam) kavmine haber verdi mi? Lanet geliyordu değil mi? Ama ne oldu? Bir de baktılar ki uzaktan kara bir bulut geliyor. Hemen dediler ki: Ya Rabbi! Biz tövbe ediyoruz. Bakın! Gene akıllı kavimmiģ. Akıllı kavimmiģ ki; hemen çıktılar dağa, tevbe ettiler. Öne günahsız çocukları, hayvanları, yaģlıları koydular. En arkaya kendileri geçtiler. Sanki yağmur duası gibi, aynısını yaptılar. Yırtık, yamalı, temiz elbiselerle: Ya Rabbi! Biz tövbe ediyoruz sen kabul eyle dediler. 24 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Kasas Suresi: 28/76; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 2/97; Taberi, Tarih: 1/230; Osman el-hopavi, Durretu-n Nasihin: Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Tercemesi: 2/506, Beyhaki, ġuabu-l Ġman: 7/371; Ebu-l Leys Semerkandi, Bustanu-l Ârifin:

13 Yunus (Aleyhisselam) da bunları bırakıp kaçmıģtı. Sonra denizde hata yaptığını anladı ama denize atlayınca yunus balığı kaptı onu. Ama bu kavim, öyle bir tövbe etti ki; mesela, evini yıkıp, çaldığı tuğlayı geri veriyorlardı. 28 Öyle samimi tevbe ettiler onlar. Peki, bu insanoğlu? Allah (Celle Celaluhu) size mal vermediyse sevinin. Hiç hesabı olmayacak. Buna da sevinin. Bakın ki; Allah (Celle Celaluhu) Levhi Mahfuzu yaratıyor. Ġlk yaratılan levha, Levhi Mahfuzdur. Ondan sonra Allah (Celle Celaluhu) kalemi yaratıyor. Kalemin uzunluğu 500 yıllık mesafedir. Ve iki tane ucu vardır. Ortasından nur fıģkırıyor. Sizinkinden mürekkep fıģkırır, ondan nur fıģkırıyor. Kalem bir tane meleğin elindedir. Bu melek bütün takdiratı yazar. 29 Levhi Mahfuza ilk ne yazılmıģ biliyor musunuz? Hak Teâlâ buyurdu ki: Benden gayri Allah yoktur ve Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benim resulümdür. Her kim kazama razı olup, belalarıma sabreylerse ve nimetlerime Ģükreylerse, onu kıyamet günü sıddıklardan yazarım, sıddıklarla haģr ederim. Ama her kim benim kazalarıma, kader hükümlerime razı olmazsa ve belalarıma sabretmezse ve nimetlerime Ģükretmezse varsın benden baģka ilah arasın. 30 Levhi Mahfuza ilk yazılan, iģte budur. Görüyor musunuz? Bir de Allah-u Teâlâ, kaleme ilk yazdırdığı zaman, Kalem demiģ ki: Ya Rabbi! Ne yazayım? Allah-u Teâlâ: ġefaati Enbiyaya, kerameti Evliyaya, muhabbeti de Etkıyaya yaz. Etkıya, takvalı kullar demek. Devamında: 28 Yunus Suresi: 10/98; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 2/ ; Ahmed Cevdet PaĢa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa: 1/27; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 165; Taberi, Tarih: 2/44; Sa lebi, Arâis: 408; Ġbni Esir, Kâmil: 1/ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin:

14 Cenneti cömert baylara yaz. O türlü kimselere de yaz buyurmuģ. Bakın! Cennet, cömertlere yazıldı. Peki Kalem: Ġlahi derviģler için ne yazayım, seni seven derviģlerin var? deyince, Allah-u Teâlâ: ها ل ه م ه م ل ى و أ Onlar benim için, ben onlar içinim. buyurdu. 31 Allah-u Teâlâ kaleme: Besmeleyi yaz dedi. Besmeleyi 700 senede yazdı. 32 Neden? Bir bismillah yazdı, ب be nin noktasından bir nur fıģkırdı oradan oraya, oradan oraya. Ve Hak Teâlâ buyuruyor ki: Kim hakkıyla Besmele çekerse, ona 100 senelik ibadet sevabı yazarım. 33 Allah ın (Celle Celaluhu) kaç tane zebanisi var? Allah ın (Celle Celaluhu) 19 tane zebanisi var. 34 Her zebaninin sırtında 70 bin tane dağ var. 7 kat sema onların dizine gelir. Akıl almaz. Zebaniler 70 bin kiģilik ümmeti bir anda Cehenneme atacak kadar kuvvetlidir. 35 PeĢine de yanardağ geliyor zaten. Bakın, Allah-u Teâlâ nın 19 zebanisi var ve Besmele de 19 harften oluģur. O yüzden: Kim Bismillahirrahmanirrahim derse onu Cehennemden kurtarırım 36 diyor, Allah (Celle Celaluhu). Bak buradan bir ipucu aldık, Elhamdülillah. 31 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Zühretu-r Riyaz dan naklen: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Hazinetu-l Ulema dan naklen: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Müddessir Suresi: 74/ Hazin, Tefsir: 4/177; Alusi, Ruhu-l Meâni: 15/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 16; Kurtubi, Tefsir: 1/65; Salebi, Tefsir: 1/91; Ġbni Kesir, Tefsir: 1/34; Ġmamı Suyuti, Durru-l Mensur Fi Tefsiri-l Me'sur: 1/26; Hatib-i ġirbini, es-siracul Münîr: 7/7. 11

15 ف ض حك ر ك ب ال لب ل ت ل أ و ع ج ب Kabre Ģüphesiz olarak inanana ĢaĢarım; nasıl gülebiliyor? Önümüzde daha kabir var. Ġlk hesabı vereceğimiz yer. Daha mahģere çıkmadan bizim kemiklerimizin çürüyeceği yer. Hz. Osman (Radiyallahu anh) kolay kolay ağlamaz. Ama ne zaman kabrin baģına gelse hüngür hüngür ağlarmıģ. DerlermiĢ ki: Sen niye kabirlerde ağlıyorsun? Diyor ki: Ġnsan cehenneme gitse, insanlarla beraber, cennette insanlarla beraber, hesapta insanlarla beraber, ölürken de insanlarla beraber, ama kabirde yalnız, ona ağlıyorum. 37 Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oğlu Ġbrahim bir buçuk yaģında vefat etti. 38 Onu kabre koydular. Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oğlu Ġbrahim dahi kabir sıkıģtırmasından kurtulamadı. 39 Bir buçuk yaģında çocuk. Bakın ki, bir Peygamber oğlu dahi kurtulamıyor. Çünkü toprak, size kendini çok zor verdi. Cebrail (Aleyhisselam) alamadı, Mikail (Aleyhisselam) alamadı, Ġsrafil (Aleyhisselam) alamadı, Azrail (Aleyhisselam) aldı. Toprak: Hak Teâlâ hakkı için benden alma dedi. O da: Hak Teâlâ benden istedi. Geri çeviremem. dedi. Toprakta ağlamaya baģladı. ĠĢte kaynağı olmayan sular var ya, onlar, o topraktan akan gözyaģlarıdır. Toprak: Ya Rabbi! Benden olacak bir insan yaratacaksın ve onu Cehenneme atacaksın öyle mi? Allah (Celle Celaluhu): 37 Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 18; Osman el-hopavi, Durretu-n Nasihin: Belazuri, 1/ ; Beyhaki, Delâil: 5/429; Mustafa Asım Köksal, Ġslam Tarihi: 7/ Hasan el-ġdvi, MeĢriku-l Envar fi Fevzi Ehli-l Ġtibar:

16 Merak etme senden ufacık bir toprak alacağım daha fazlasını vereceğim 40 dedi. Öyle değil mi? ت ر ح ظ ب ال خ س ك ف ل أ Ahirete imanı olana ĢaĢarım; nasıl istirahat edebiliyor? Sırrı Sekati (Rahimehullah) Hazretleri diyor ki: ت ل و ع ج ب Gençler! Genç iken, gücünüz var iken çok ibadet edin. Hâlbuki bunu söylerken Sırrı Sekati (Rahimehullah) Hazretleri 60 yaģının üstünde idi ve Bağdat ta onun kadar ibadet eden yok idi. 41 Ġsa (Aleyhisselam) bir dağın baģına çıktı, secde eder halde bir adam gördü. Dedi ki: Sen neden bu haldesin? O da: Ben önceki peygamberlerle konuģtum, senin ömrün 700 sene olacak dediler dedi. Ġsa (Aleyhisselam): Senin kafanda gölgelik yok. Bu güneģte nasıl secde ediyorsun? Gölgelik yapmaya vaktim yok. (700 sene ve vakti yok.) Ġsa (Aleyhisselam): Ben sana acayip bir bilgi vereyim. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki, yaģları 100 seneye bile varmayacak, onlar bina yapmakta yarıģacaklar. O da buyurdu ki: Onlarda gram akıl yokmuģ, ben onların yerinde olsam kafamı secdeden kaldırmazdım Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 1/46; Ġsmail Hakkı Bursevî, Ruhu-l Beyân: 1/101; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru'l ÂĢıkîn: 26; Taberî, Tarih: 1/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 1/83; Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 3/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 1/92. 13

17 Ziyad-ı Numeyriye ye (Rahimehullah) rüyada ne buyruldu: او ي آث ف ي ج ا ه اة م ئ ر أ ه ى م ا أ ر ي ك ا : ب ا ص اد الىم ي ى خ ذز خ ز خ ظ م ى ع ب اد ج م الخ ه ج ذ و م ى ام ي ف ل ا : ك م ا ص اد ئ ل ه ا ش ل ىه ب ذه و ى ى م ت ج ه ى و هللا خي ر ل م ه ى ع ك ام الل ل ف ض عا ب ذ ف ع اب ذ. ك ا : ف ى ز ا ئ ل ل ل ك ل ب ك م ا ص اد ف ل س اخ ت ف ي الذه Dünyada rahat yoktur..." 43 Bizde istirahat, ahirette. Bu Türk insanı kadar yiyip içip yatan baģka bir Müslüman toplumu var mı bilmiyorum. Yani Çeçenistan da o kadar savaģ Ģiddetliydi. Yazı yayınladılar o zaman: Aman! Türk Askeri gelmesin dediler. Neden? Çok yiyiyor, çok yatıyor. Bu nedir ya! Biz öyle bir ümmetiz ki; Sahabeler karnına taģ bağlamıģ Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geldiler. O bir kaldırdı elbisesini ki onda iki taģ bağlı. 44 Bize bu istirahat, rahat niye? Ama bize Allah (Celle Celaluhu) imkân verdikçe, biz rahatı çoğaltıyoruz. Bakın! Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir yatak döģek geldi ve dörde katlanmıģtı. Hemen Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ertesi gün Hz. AiĢe ye (Radiyallahu anha) : ت ل ح ي الل م ى ع ن ي ص ل س دوه ئل ى خ ال ه لا و ف ا ه ه Onu önceki gibi yapın çünkü o, gece namazıma engel oldu 45 dedi. 43 Ebu Bekir Ahmed, el-mecalisetu ve Cevahiru-l Ġlm: 2/ M.Yusuf Kandehlevi, Hayatu-s Sahabe: Ġbni Kayyım el-cevzi, Zadu-l Mead: 60; Tirmizi, ġ u-l Muhammediyye: Hadis No:

18 Ama biz ısrarla Ģunu alalım, bu daha rahat, Ģunu yapalım Ģu daha rahat Allah-u Teâlâ, ahireti bildiği halde rahata düģkün kula ĢaĢıyor. Önümüz çok zor. Bizi hemen postalayacaklar. ل ب الده أ ت ل و ع ج ب ي ه ا ط م ئ ن ئ ل ف ا و ش و ال ه ا ك Dünyanın zevaline inananın haline ĢaĢarım; o nasıl onunla tatmin olabiliyor. Allah (Celle Celaluhu) buna ĢaĢıyor. Bu dünya gidecek, bitecek. Doğru değil mi? Bu dünya, süslü bir kadın gibi, ama öldüğünüz zaman yaģlı, ihtiyar kılığında gelecek size. Hatta Ġbni Abbas tan (Radiyallahu anh) rivayetle: ك ا اب ع ب اط : " إ ح ى ب الذه ا ى م ال ل ام ت ف ي ص ىس ة ع ج ىص ش م ط ا ه ل اب ه ا ف ل ا : د ش ش ف ع لى ال خ ل ة م ه ب اد ت م ش ى ه خل له ا ف ا أ ص س ك ت ه ز ه ف ل ا : ه ز ه ح ع ش ف ىن ب ه ز ه ف لىل ىن : و ع ىر ب اهلل م م ع ش ف س خ ام و ب ه ع خ م لا ا ج د اظ ذج م ل ي ه ا ب ه ا ج لاط ى اخ ش ج م ع ت ي ج الذه ا ال و ج ب اغ ظ خ م و اغ ر س ج م ز م ج ل ز ف ف ي ح ه ى م ف خ ى اد ي: أ ي س ب أ ه ا و أ ش اع ه ا ى: أ ل ح لىا ب ه ا اج ب اع ع ال اج ب اع ي و أ ش اع ي ف ل ى هللا ح Ahirette dünya mahģer meydanına getirilecek ve bu dünya yaģlı ihtiyar, lanetlenmiģ bir kadın olarak gelecek 46 Yine Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ع ب ذ الل ه ب ط م ش ة ك ا : ظ م ع ذ أ ب ا ه ش ش ة ل ى : ظ م ع ذ س ظ ى ع ىن م ا ف يه ا ئ ل ر ه ش الل ه و م ا ع ىه ت م ل ا م ل الل ه ﷺ ل ى : «أ ل ئ ن الذه م» و ع ال م أ و م خ ع ل و لا ه 46 Beyhaki, ġuabu-l Ġman: 13/10189; Ali el-muttaki, Kenzu-l Ummal: 3/8579; Suyuti, Camiu-l Ehâdîs: 23/39190; Ebu Talib-i Mekki, Kûtu-l Kulub: 1/446; Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 116; Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim:

19 Dünya melundur, içindekiler de melundur; ancak zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla, âlim veya müteallim hariç. 47 Biz nasıl bir Müslüman ümmetiyiz ki, dünya ile mutmain oluyoruz? Dünya malı bizi çok rahat kandırıyor, Ģeytana uyduruyor, götürüyor, getiriyor, yediriyor, içiriyor da. Rabbimizi bulmuģuz bulmamıģız, görmüģüz görmemiģiz, pekte umurumuzda değil. Belki bu cemaatin umurunda, ama yüz kiģinin dıģında kimsenin umurunda değil. Yapmamız gereken, herkesi uyandırmak. Bak kardeģim! Dünya yalandır. Ne meczuplar vardı. Bir meczup hatırladım. Denize atladı, 17 sene sonra çıktı sudan. Sonra da Unkapanı nda ev yaptı orada vefat etti. 48 Allah (Celle Celaluhu) için kendinizden geçiniz. Dünya ile mutmain olmayınız. Bu dünya yalan. Kalmayacak size hiçbir Ģey. Yapın iyiliği atın denize, balık bilmese de Hâlik bilir. Yaratan Allah (Celle Celaluhu) için, dünya ile mutmain olmayınız. ب ب الل ظ ان ج اه ل ب ال لل Diliyle âlim, kalbiyle cahil olana ĢaĢarım. و ع ج ب ت ل ه ى غ ال م Gerçekten bakıyorsunuz ki, bazılarının konuģmaları çok güzel, ilmi çok güzel aktarıyor. Aktarıyor ama sıfır! Kalpte bir gram Allah (Celle Celaluhu) korkusu yok. Gram utanma, hayâ duygusu yok. Ben o kula ĢaĢıyorum diyor Allah (Celle Celaluhu). Hepimizin kalbini Ģimdi yarsanız ne çıkar biliyor musunuz? Örümcek ağı sarmıģ mağara. Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 47 Ġmamı Nevevi, Riyazu-s Salihin: Hadis No: 1387; Tirmizi, Sünen: Zühd 14; Ġbni Mace, Sünen: Zühd 3; Darimi, Sünen: Hadis No: 327; Mübarekfori, Tuhfetu-l Ahvezi: Hadis No: Bu meczubun ismi Kapani Deli Sefer Dede dir. Bkz: Evliya Çelebi, Seyahatnâme: 1/

20 ه ئ ر ا أ ر ه ب و اه ذ ن س ظ ى الل إ م أ ﷺ ك ا : " ئ ن ا ل ب ي ه ش ش ة ع أ اظ خ غ ف ش ص ل ل ك ل ب ه ف ا ن ض ع و ب ه ف ا ن ج اب وه ل ت ظ ى دا ف ي ك ه ىخ " ص اد ص ادث Mü min bir günah iģlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen bırakıp tevbe ve istiğfar ederse, kalbi eski parlaklığına kavuģur. Günah iģlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve kalbini büsbütün kaplar. 49 Kalpler, Ģimdi simsiyah ve berbat bir halde. Sözümüze bakarsanız bizden büyük âlim, evliya yok. Ama kalbimize bakarsanız bizden de cahili yok. KeĢke dilimizle hiçbir Ģey bilmeseydik de kalbimiz her Ģeye aģina olsaydı. Kalbimizi açsaydı ki; -inģallah açsın, kalbimiz bunlara vakıf olsun- Mevla mızı görür gibi ibadet etseydik. Hadisi ġerifte de, Ġhsan nedir? diye sorulduğunda:» ا ه ه ش ان ف ا ن ل م ج ى ج ش اه ف ش اه ه ج «أ ن ح ع ب ذ الل ه هأ Allah ı (Celle Celaluhu) görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor 50 buyurulmuģtur. ي ر ط ط ه س ب ال اء وغ ب ل ل اه س ب ال Kalbi temiz olmadığı halde, suyla temizlenmeye çalıģana ĢaĢarım. و ع ج ب ت ل 49 Ġbni Mace, Sünen: 4/711; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 7939; Hâkim, el-müstedrek: 1/45; Ebu Davud, Sünen: Hadis No: 271; ġeyh Muhammed Kazım Aydın, Deryadan Damlalar: Buhari, Sahih: 1/19; Müslim, Sahih: 1/39; Nesai, Sünen: 8/101; Ġbni Mace, Sünen: 1/24. 17

21 Kalbi pis ne demek? Haset ediyor adam. Müslüman'a kin tutuyor, gaflette. Yalan atıyor, iftira atıyor, korkmuyor Allah tan (Celle Celaluhu). Bakın! Gidiyoruz su ile temizlenmeye çalıģıyoruz. Hâlbuki kalbimiz pis bizim. Ne yapacağız. Müslüman'a kin kusmaktan vazgeçeceğiz artık. Gıybet etmekten vazgeçeceğiz, iftira atmaktan vazgeçeceğiz. Yapmıyorsunuz belki. Ama sizin bir bidate gülüģünüz dahi gâvurların iftirasından beter. Gülemezsiniz harama. Bid ate gülemezsiniz. Abdullah Bin Mübarek i (Rahimehullah) duydunuz mu? Ulemadandır ve Ġmam-ı Azam ın (Rahimehullah) talebesidir. 51 Öldükten sonra rüyada gördüler, dediler ki: Allah (Celle Celaluhu) sana nasıl muamele etti? Dedi ki: Ben Allah ın (Celle Celaluhu) sevmediği bir bidate gülerek baktım diye Allah (Celle Celaluhu) beni 30 sene cennetin kapısında bekletti. 52 Niye? Oranın 30 senesi buranın kaç senesi? Bir bid at ya! Bakamazsınız. Sizin bu gözleriniz harama, bid ate layık değil. Kur an a layık. Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģ ine layık, Ġslam dinine layık. BaĢka bir Ģeye gülerek bakamazsınız. Gâvurların oynadığı maçı gülerek izleyemezsiniz siz. Bu ortada olanların hepsi Rabbinize küfrediyor. Rabbinizin kızı var, 53 oğlu var diyor, 54 sizde Helal olsun be! Ne gol attı be! diyorsunuz. Allah (Celle Celaluhu) affedecek mi bunu? Bakın! Kalpten kalbe aks vardır. 55 Orada gördükleriniz sizin kalbinize aksediyor. Bakın! Nifakınız çoğalır. Yapmayın böyle! Reddedin onları artık. Orada ne sahtekârlıklar dönüyor. Dikkat edin, bunlara gülerek bakmayın! 51 Ahmed Mahmud Ünlü, Tasavvuf Risalesi: Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu-l Beyan: 1/ En am Suresi: 6/100; Nahl Suresi: 16/ Maide Suresi: 5/ Mahmud Ustaosmanoğlu, ĠrĢadu-l Müridin:

22 K Ü R S Ü D E N ف ظ ه ىب ه غ ىب الىاض و ه ى غ اف ل غ ش ح غ ل ب ػ ت ل و ع ج ب Kendi ayıplarından gaflet edip, insanların ayıplarıyla uğraģana ĢaĢarım. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uzunca bir hadisi Ģerifte bizlere: ح اب ش ك ا : أ ع خ م س ح ل م ب ن ي ع ز س ة ع ب ذا ل ه ع د ب ش ف ب ل غ «ع» ف ل ا : ل ف ل ا : «م ر ه ي م ا غ ر ل س ظ ى هللا ﷺ ف ل ا :»أ ل م ان م اة ت د س ه م ب ذ هللا ال ع ذ و ي ب ث ي «ف اش ر اه و ع م ب ع ش ر ه م ن اب ذ أ ب ى ف ع ه ز م ك ا : «ع ه ا ئ ل ف جا ب ه ا س ظ ى هللا ﷺ ف ذف ي ه ا... الخ» ل ف خ ص ذ ق ع Önce nefsinden baģla buyuruyor. 56 Hepimizin iģlediği günahlar alnımıza yazılsa, hangi Müslüman yolda görse bize selam verir? Yani; biz bu günahlarla mahģere, kabre gidersek, yeminle söylüyorum ki; melekler gelip sual bile sormaz. Aman gitmeyelim de Ģer ulaģır bize diye. Biz çok fena haldeyiz. O yüzden insanların ayıbını bırakınız. Murad-ı Münzavi (Rahimehullah) Hazretlerini duydunuz mu? Mektubatı Arapçaya tercüme edip, sıralayan insandır. Eyüp te yatıyor. MüthiĢ bir zattır. Gönül sultanı bir insandır. Ġsmail Hakkı Bursevi (Rahimehullah) Hazretleri çok övüyor o zatı. Murad-ı Munzavi (Rahimehullah) Mektubatla meģgulken orada Ģu sözü yazıyor: م ع ذ ه ب ل أن ح ع اة ب ه ه ف ى ا لش 56 Müslim, Sahih: 2/692; Nesai, Sünen: 5/69; Ebu Davud, Müsned: 4/35; Ġmamı ġafii, Müsned: 2/68; Sehavi, Mekasidu-l Hasene: Hadis No: 7. 19

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM Allâh-u Teâlâ El-Ahzâb suresinin 45.46.47.ve 48. ayetlerinde Ģöyle buyuruyor: أ ي ه ا ي ا م ل ير ال ن إ ن نا أ ر رل ا ا ش اه د و م ش ر و ن ذ ي ر و د ع ي ا إ ا ى ا و ر ن رن ج ا

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

İSLAMIN ŞARTI 1 e DÜŞTÜ NAMAZ!

İSLAMIN ŞARTI 1 e DÜŞTÜ NAMAZ! MAKÂLAT Abdulkadir Ankaravî İSLAMIN ŞARTI 1 e DÜŞTÜ NAMAZ! Hamd; bizi En Sevgili ile (kendisiyle) buluşmaya sebep olan Namaz ı bizlere hediye eden Allah azze ve celleye aittir. Salat ise; Namazı dine direk

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME)

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) 152 MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) Mürted, İslâm dininden küfre dönen kimse demektir. Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

-UNUTULAN BAYRAM CUMA -

-UNUTULAN BAYRAM CUMA - -UNUTULAN BAYRAM CUMA - Ayet: ن وا ا ذ ا ن ود ي ا ی ھ ا ی ا ال ل لص ل ذ وة ین ا م ن م ی و م ال ج م ع ة ف اس ع و ا ا ل ى ذ ك ر الله ی ع و ذ ذ ل ك م ر وا الخ ب ی ر ل ك م ا ن ك ن ت م ت ع ل م ون وا ف ي الا

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan Hadisler... 2 İstisna Edilen Resimler... 4 Fotoğraf

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün On5yirmi5.com Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Yayın Tarihi : 1 Temmuz 2016 Cuma (oluşturma : 9/30/2016) Kadir gecesi, Kadir Suresinde

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

HADİS DERSLERİ İNSANIN TABİATI

HADİS DERSLERİ İNSANIN TABİATI HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzü billâhi mine ş-şeytâni r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc

söylediğine göre hayırlı olandır. Birçok insan vardır ki kendini aldatırlar ve biz muttakiyiz derler. Fakat muttaki ancak Yüce Allah ın cc Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurur: Yüce Allah tan korkmak her insanın görevidir. Allah ın korkusu kendisini birçok hayra varis kılacaktır. Aslolan şudur ki, hayırlı insan Yüce Allah ın söylediğine göre

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ Hamd, Alemlerin Rabbi Allah adır. Salât ve Selâm Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in, Ehlinin, Sahabesinin ve de kıyamete kadar onları dost edinen herkesin üzerine olsun. Ġslam,

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية 1436 Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır.

Resul-i ekrem efendimizin ismini söyleyince, işitince, yazarken ve okurken Ona salevat getirmek hürmete ve sevap kazanmaya sebep olmaktadır. Suat Yıldırım Ahzap 56 ayetin altına yorum yazıp peygambere salat okumak tecdid-i biattır demişti yani bağlılığını yenileme, salatın analmı bu, şimdi bu bilgi ile oku aşağıdakileri, Bir insan sürekli bağlılığını

Detaylı

Mukaddime-7. Nureddin Yıldız ın Tıbba Müslümanca Bakış (7.) dersidir.

Mukaddime-7. Nureddin Yıldız ın Tıbba Müslümanca Bakış (7.) dersidir. Mukaddime-7 Nureddin Yıldız ın Tıbba Müslümanca Bakış (7.) dersidir. ب س م الل الر ح ن الر ح يم ا ل ح م د لل ر ب ال ع ال م ني. و ص ل الل و س ل م ع ل س ي د ن ا م م د و ع ل ا ل ه و ص ح ب ه ا ج ع ني. Âlemlerin

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

"Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar baki mi kalacaklardır?" (3)

Biz senden önce de hiçbir beşere dünyada ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar baki mi kalacaklardır? (3) Ölüm Her canlı ölümü tadacaktır "Her canlı ölümü tadacaktır. " (1) Her nefis canlı ölümü tadacaktır. Yani herkes ölecektir. Bundan bazı kimseler ruhun ebedî olduğu mânâsını anlamışlardır. Çünkü tatmak,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR Şüphesiz ki (bütün) secde edilen yerler/mescidler Allah( a yaklaşmak ve O na teslimiyeti göstermek) içindir. O halde Allah ile beraber (başka) birine (sığınıp) yalvarmayın.

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan sözcük olarak

Detaylı