KÜRSÜDEN ĠNCĠLER. SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRSÜDEN ĠNCĠLER. SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD"

Transkript

1 KÜRSÜDEN ĠNCĠLER SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD ĠSTANBUL 2014

2 MEMDUHAT ĠLĠM DERNEĞĠ KÜRSÜDEN ĠNCĠLER 1.BASKI ĠSTANBUL 2014

3 K Ü R S Ü D E N ه ا ل ح م ذ ل ل ب ع م هللا الش خ م الش خ م ل م ع ى ل س ب ال ع ا ل ين و الص لة و الع ل ى س ظ ىل ى ا م د م ذ و ع ح م ع ين آل ه و ص ح ب ه ا ÖNSÖZ Allah u Teâlâ ya hamd, onun Rasulu Muhammed Aleyhisselam a mahlûkat kadar Salat u Selam olsun. Pazartesi ve ÇarĢamba günleri mu tâd olarak yaptığımız dersleri bir araya getirmiģ bulunduğumuz bu eser, Meva iz-i Kudsiyye nin ilk on mektubunun Ģerhini ihtiva etmektedir. Allah u Teâlâ nın izniyle, kalan yirmi sekiz mektupla beraber, 54 Farz ġerhi, Günümüz Meselelerine Fetvalar gibi diğer dersleri de yayınlayacağız. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kardeģlerime teģekkür eder, Alîm ve Habîr olan Mevla Teâlâ tarafından mükâfatlandırılmalarını niyaz ederim. ÖMER IġIKTEKĠN MEMDUHAT ĠLĠM DERNEĞĠ

4 K Ü R S Ü D E N أ ع ىر ب اهلل م الش ط ان الش ح م الش خ م ب ع م هللا الش خ م ا ل ى اغ ظ ال ل د ط ة ح م ذ ل ل ه ال ز ي ه ذ ه ا ل ه ز ا و م ا ه ى ا ل ن ه خ ذ ي ل ى ل ا ن ه ذ ه ا هللا ا ل ح م ة حا ذ س ظ ل س ب ى ا ب ال و م ا ج ى ف ل ى و اع خ ص ام ى ئ ل ب اهلل ل ل ذ لى س ظ ىل ى ا م د م ذ ﷺ ص ل ىا ع ىا م د م ذ ﷺ ى ط ب ب ك ل ىب ص ل ىا ع ل ى ش ف ع ر ه ىب ى ا م د م ذ ﷺ ص ل ىا ع ل ل ى ا ل ى غ ظ ة او ح ع الى: هللاجل جلاله ل ى 1

5 ا اب أ د م! ع ج ب ذ ل أ ل ب ا ل ى ث ه ف ف ش ح ح ع اب ه ف ج م ع ا ل ا و ع ج ب ذ ل أ ل ب ال ه ف ض ح ر ب ال لب و ع ج ب ذ ل أ ل ر ذ ع ب ال خ ش ة ه ف و ع ج ب ذ ل أ ل ا و ص و ال ه ا ه ف ط م ئ ن ئ ل ي ه ا ل أ ل ب الذه و ع ج ب ذ ه ى ع ال م ب الل ع ان ح ل ب ب ال لل و ع ج ب ذ ل ب ل اه ش ب ال و ع ج ب ذ ل ط ه ش ب ا لا و غ ي ر ط ىب ه ف ع ه ى غ اف ل ع ع اط و ه و ع ج ب ذ ل شخ غ ل ب ع ىب الى ع ص ه ه ه ف ل ى م ط ل ع ع ع ال ع ل م أ ن الل ه ح ا و ل ع ل م أ ه ه م ىث و خ ذ ه و ذ خ ل ال ل ب ر و خ ذ ه و د اظ ب و خ ذ ه ا و ل اط أ و غ ب الى ه ف ع خ ب ذ ي و س ظ ىل ي. ا خ ل ا و ا ن م د م ذا ع ه ل ئ ل ه ئل ا 2

6 MEVAĠZ-Ġ KUDSĠYYE 1.MEV ĠZE Evet, arkadaģlar geldik Mev izeye. Mev izetu-l Ûlâ 1. Allah u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri insanlara sesleniyor. 38 tanedir. Her gün bir tanesini yapacağız. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri bunları cem etmiģtir. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri dillere destandır. Siz yalnızca diyorsunuz ki Ġmamı Gazali (Rahimehullah) büyük âlimdir. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri zamanının göz bebeğidir. Zamanın Tatar Türkleri olan Moğollar Bağdat ı istila ettiler. 2 Yakıp yıktılar kütüphaneleri. O zaman Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) çoğu kitabı gitti. ġu an elimizde çok az kitabı var. Bir tane yabancı MüsteĢrik 3 75 tane kitabının ismini toplamıģ. 4 Ama yazdığı kitap sayısı yaklaģık 1000 kadardır. 5 Hepsini yakıp götürdüler bizden. Ayrıca Ġmamı Nevevi nin (Rahimehullah) çok büyük bir tespiti var; Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) sayfa telif sayısına bakarsanız her gün 40 varaktır 6. YaĢam boyunca günde 40 sayfa. Ya bunu akıl alır mı? Bakın arkadaģlar! Kitap cem etmek ayrı bir Ģeydir. Bir fıkıh sorusu olur, Günümüz Meselelerine Fetvalar dan 7 alır cevaplarız. Bakın bu cem dir. Bu telif değildir. Telif, kendi baģına, sıfırdan, kaynaksız yazabilmektir. Bir de bundan talebelik süresini çıkarın. Ġlim tahsil süresini de çıkarın. 1 Mev ize: Vaaz manasındadır. Mev izetu-l Ûlâ ise: 1.Vaaz manasındadır. 2 Bağdat, 1258 yılında Ġlhanlı Moğol güçleri tarafından, Abbasi Halifeliği zamanında iģgal edildi. Bağdat'ın iģgali, bir devlet katliamına bedeldir ve aralığında katledilen tahmin ediliyor. ġehir kuģatılarak yakıldı. Paha biçilmez kitaplar, maalesef Nil Nehri'nin dıģına çıkamadı. Bir sonuç olarak, Bağdat inançsızlaģtırıldı. Bu olay, Ġslam ın Altın Çağının sonu olarak kabul edilir. ReĢîduddin Hamedânî, Camiu-t Tevarih: 2/287; Cüzcânî, Tabakât-ı Nâsirî: 2/294; Ġbni Aberî, Tarihu Muhtasarı-d Düvel 1/4; Muhammed Sallabi, el-muğûl Beyne-l Ġntisal ve-l Ġnkisar: 1/ MüsteĢrik: Doğulu milletlerin din, dil, edebiyat, tarih ve kültürlerini inceleyen batılı bilginlere denir. 4 MeĢhur MüsteĢrik Brockelmann, Geschich De Der Arabischen Literatur Kitabı; Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/ Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/ Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaiz-i Kudsiyye Tercümesi: 8; Allâme Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usûli Tarîkati-s Saadeti Âli Balevî: Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar. 3

7 Çünkü ilim tahsil ederken kitap yazmadı ki. Nizamiye Medresesine gitti, orada üç sene kaldı. Oradan dönüģte eģkiya yolunu kesti. Kitapları elinden alınınca ilimsiz kaldı. Bu sefer eģkiya: Sen ilimleri kitaba yazmıģsın, kafana yazmamıģsın deyince, kafasına tak etti. Tekrar Bağdat a döndü. Tekrar ilim tahsil etti, ezberledi hepsini. 8 Büyük bir evliyadan hatırlıyorum ki: Evladım! Dua edeceğin vakit Ġmamı Gazali yi (Rahimehullah) tevessül et. Ya Rabbi! Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) hürmetine de. Onun hürmetine dualar geri çevrilmez derdi. 9 Çok büyük bir zatın ibaresini hatırlıyorum ki: Eğer ki Rasûlullah tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sonra Peygamber gelecek olsaydı, yani; böyle bir Ģeyi söylemek caiz olsaydı -ki caiz değildir- Ġmamı Gazali (Rahimehullah) gelirdi ve kerameti, mucizesi gene kitaplarında olurdu 10 Ben bu cümleyi söyledim, bazı cemaatler beni eleģtirdiler. Tamam da mübarekler! Ben bu cümleleri kafamdan söylemiyorum. Kitapta sayfası sayfasına gösteririm. Hem de beni eleģtiren cemaatin hocasının kitabından gösteririm. Bakın! BaĢtan söylüyorum. Böyle bir Ģeyi düģünmek caiz değil. Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hâtemul Enbiya dır. Nebilerin Sonuncusu dur. Ama düģünmek caiz olsaydı Ġmamı Gazali (Rahimehullah) olurdu diyor. Ama Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne buyuruyor: ام ش ل ى : ع اف ش ي ك ا : ظ م ع ذ ع ل ب ت ب ع ع م ش ش ح ب ه اع ان ا ل ى و ان ب ع ذ ي ه ب ي ل ي ان ع م ش ب ه ﷺ ل ى :»ل ظ م ع ذ س ظ ى الل اب.» ال خط 8 Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/284; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: 9. 9 Bu Evliya ġeyh Ebu-l Hasen eģ-ġazeli dir. Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi:8. 10 Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi: 8; Allame Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usuli Tarikati-s Saadeti Âli Balevi:

8 Benden sonra Peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu. 11 Ben de diyorum ki: Ulemalar ittifak ettiler. BeĢinci asrın müceddidi Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleridir ve buna hilaf eden bir tane yazılı kaynak yok. Gidin, araģtırın. Bulan gelsin, elini öpeceğim. BeĢinci asrın müceddidi Ġmamı Gazali dir (Rahimehullah) diyen bir ton kaynağımız var. 12 Ama değildir diyen bir kaynağımız yok. Sözde konuģan çok olmuģtur. Bir âlim, Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) Ġhya sını bütün talebelerine kötülüyordu. 13 Bu kitabın içinde uydurma hadisler var diye falan filan. Devamlı söylüyordu talebelerine. Hoppala! Rüyasında Rasûlullah ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gördü. Yanında da Dört Halife, baģucunda da Muhammed Gazali (Rahimehullah). Enteresandır ki; Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) üç dedesinin ismi de Muhammed dir. 14 Kendisi de Muhammed Gazalidir (Rahimehullah). Bazı kitaplar Gazzali yazmıģtır 15 ama Gazali dir. Neyse Ġmamı Gazali (Rahimehullah) mescide kitabıyla girdi ve Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kitabını takdim edip sordu: Ya Rasûlallah! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sünnetinize aykırı bir ifade var mı? Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakıp Ebubekir e (Radiyallahu anh) veriyor. Kitap dört halifeyi geziyor, hiçbiri sünnete aykırı bir nokta bulamıyor. Bulunduğu, imamlık yaptığı mescitte, on bir senede yazdı o kitabı. On bir sene boyunca kimse Ġmamı Gazali yi (Rahimehullah) görmedi. Sonra da Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kitaba uydurmadır diyen Âlime, iftira sopası vurdurdu. 11 Ahmed b. Hanbel, Fedailu-s Sahabe: 1/519; Ahmed Ziyauddin GümüĢhanevi, Ramuzu-l Ehadis: Hadis No:4438; Mübarekfori, Tuhfetu-l Ahvezi:10/3686; Ġbni Asakir, Mu cem: 2/ Mübarekfori, Avnu-l Mabud: 4/181; Acluni, KeĢfu-l Hafa: 1/243; Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar: 2/254; Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi: 8; Allame Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usuli Tarikati-s Saadeti Âli Balevi: ; Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Fi Kalbin Selim: 1/ Bu Âlim, Ebu-l Hasen Ġbni Harez Hem dir. Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/293; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/282; ġemseddin Sami, Kamusu-l Alam: 5/3277; Ġbni Kesir, Tabakatu-Ģ ġafiiyye: 2/ Ġbni Kesir, Tabakatu-Ģ ġafiiyye: 2/510. 5

9 Sabah uykusundan kalktığında bir de bakıyor ki: Sırtında sopa izleri var. Ġsmini verebilirim Âlimin. Bu Âlimin sırtındaki izler ölümüne kadar sürüyor. Hatta bu Âlimi yıkayan Gassal bu izlerin bulunduğunu bizlere aktarıyor. 16 Muhammed Gazali (Rahimehullah) eleģtirilebilir mi? Çok büyük ulemadandır. Bunları söylemek hakikaten ilimdir. Ben sizlere Arapçadan Türkçeye çeviriyorum ama sizlere Türkçesini de okutturacağım. Bakalım ne diyecek: BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM ا ل ىل ػ ل ى! هللا ج Allah-u Teâlâ buyuruyor ki: -Buyur Ya Rabbi! Bizler senin kulunuz. Ne istersen emrine âmâdeyiz- Ey Âdemoğlu! ا اب أل د م! Hitap bize! Âdem (Aleyhisselam) cennetten indirileceği sırada, Allah-u Teâlâ onun sırtını sıvazladı kudret eliyle. Bütün zürriyeti çıkmıģtır oradan. Yarısı sağ tarafında, yarısı sol tarafında. Allah-u Teâlâ dedi ki: Ey Âdem! (Aleyhisselam) Bunlar senin cennetlik oğulların, bunlar da senin cehennemlik oğulların. Âdem (Aleyhisselam) sağına baktığında gülüyor, soluna baktığında ağlıyordu. 17 ل ب ال ى ت ك ف ف س ح أ Ölüme yakînen inana ĢaĢarım; nasıl sevinçli olabiliyor? ع ج ب ت ل Ben ĢaĢarım, nasıl olur da bir insan ölümü bilip de ferahlıyor? Bunu, bizi yaratan Rabbimiz söylüyor. 16 Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/293; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 1/78-79; Ġbni Sad, Tabakat: 1/28; Tirmizi, Sünen: 1/267; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 49. 6

10 Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne buyuruyor: ت م اة ى ث ا شذ م ز لز ط ش ب ت ب الع ف ظ ى ش اث ا ل Ölüm sarhoģluğu, üç yüz defa kılıçla doğranmaktan daha Ģiddetlidir. 18 Âdem (Aleyhisselam) canını verecekti, 960 yaģındayken Azrail (Aleyhisselam) geldi dedi ki: Sen neden geldin? Benim daha 40 sene ömrüm var. Bir insan 960 sene de yaģasa doymaz bu dünyaya. Bak, doymadı Âdem (Aleyhisselam) iģte. Azrail (Aleyhisselam): Ya Âdem! (Aleyhisselam) Sen 40 seneni Davud a (Aleyhisselam) verdin. deyince, Âdem (Aleyhisselam): Ben vermedim dedi. Buna, Allah da (Celle Celaluhu), melekler de, toprakta Ģahit olunca Hz. Âdem (Aleyhisselam) kabul etti. Ama yine de Allah-u Teâlâ acıdı ve 40 senesini geri verdi. Âdem (Aleyhisselam) 1000 sene yaģamıģtır. Davud Peygamber de 100 sene yaģamıģtır. 19 Calut u gebertmiģtir. 20 Davud (Aleyhisselam) demiri yoğuran adamdır ki; iki tane koyunu alıp karģıdan karģıya geçirirmiģ. غ ب م ال ع س ظ ى هللا ﷺ أ ه ه ك ا ل ج ب ر ل : " م ا ل ي و ع أ ا م ا ض ح م ي اة ل م ى ز ط ك ل م أ س م ي اة ل ط اخ يا ك خ ل ل ذ الى اس " 18 Ġmamı Gazali, Durretu-l Fahirah: 3; Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 11; Ġmamı Gazali, Ölüm, Kabir, Kıyamet: 58; Ġbni Cevzi, Bustanu-l Vaizin:1/ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 52; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi:2/214; Ġbni Sad, Tabakat: 1/28-29; Taberi, Tarih: 1/252; Hâkim, el-müstedrek:1/586; Heysemi, Mecmeu-z Zevaid: 1/206; Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Fi Kalbin Selim: Bakara Suresi:

11 Enes Bin Malik ten rivayetle, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cebrail (Aleyhisselam) ile oturuyordu. Ziyarete kim geldi: Mikail (Aleyhisselam). Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dedi ki: Ya Cebrail (Aleyhisselam)! Bu Mikail (Aleyhisselam) niye gülmüyor! Cebrail (Aleyhisselam) dedi ki: Ya Rasûlallah! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mikail (Aleyhisselam) Cehennem yaratıldığından beri bir defa gülmedi. 21 Ey Ġnsanoğlu! Mikail (Aleyhisselam) Cehenneme mi girecek? O gülmüyor da, bu Ġnsanoğlu ölümü bildiği halde, nasıl gülüyor? Ġmamı Gazali (Rahimehullah) ölümü nasıl tarif ediyor? Her sohbette defaatle anlattım ben. Bir dikenli dalı göğsünüzün içine koyun, topuğunuzun altından çekin. Nasıl acı geliyor adama, değil mi? Ruh, öyle çıkacak diyor. 22 Çünkü ruh, bu bedene çok zor girdi arkadaģlar. Âdem (Aleyhisselam) toprakla balçık arasında iken Allah (Celle Celaluhu) ruha: Gir dedi, girmedi. Ruh: Ya Rabbi çok karanlık dedi. Allah-u Teâlâ: Zor gireceksin, zor çıkacaksın 23 buyurdu. Hani, bu biçme dövme makinesine ne dersiniz? Biçerdöver. ĠĢte Azrail (Aleyhisselam) Âdem in (Aleyhisselam) canını almaya geldiği zaman, Allah-u Teâlâ ona haber verdi, canını alacağım diye. Âdem (Aleyhisselam) ağlayarak Havva annemize geldi. Dedi ki: Ya Havva! Allah (Celle Celaluhu) benim canımı alacak. Âdem (Aleyhisselam) baģladı feryat etmeye. Öyle bir feryat etti ki, o feryadı baģka bir mahlûk duysa ölürdü. Bakın! 1000 sene yaģamıģ sene sonra dahi ölümü kabullenmiyor. Çünkü Havva annemize dedi ki: 21 Heysemi, Mecmeu z Zevaid: 10/510; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 3/224; Münziri, et-terğib ve-t Terhib: 4/461; Ġbni Kesir: el-bidaye ve-n Nihaye: 1/ Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: 4/616; Ġmamı Gazali, Durretu-l Fahirah: 3 23 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 29; Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu l Beyan: 1/102. 8

12 Bu ölüm öyle bir Ģeydir ki; biçerdöverde parçalanmaktan daha beterdir. O böyle deyince de, Havva annemiz bastı feryadı. 24 Ya Ölüm kolay mı? Daha bizim önümüzde çok zor bir geçit var. ال ج م ؼ ال ل و ع ج ب ت ل ب الح ظ اب ك ف أ Hesaba kesinkes inanana ĢaĢarım; nasıl mal toplayabiliyor? Ben bu insana ĢaĢarım diyor Allah (Celle Celaluhu). Allah (Celle Celaluhu) bir kula mal vermediyse, bilin ki o kulu seviyor. Bakın! Eski ümmetler zamanında, adamların öyle hazineleri varmıģ ki anahtarlarını develer taģıyamıyormuģ. 25 Hazinelerin anahtarlarını sadece! Ama Allah-u Teâlâ, Muhammed in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetine bu kadar mal vermedi. 26 Bakın hele! ġu zamanda pek zengin yok ki; anahtarlarını develer taģısın. Ama helalin hesabı, haramın azabı vardır. 27 Yunus (Aleyhisselam) kavmine haber verdi mi? Lanet geliyordu değil mi? Ama ne oldu? Bir de baktılar ki uzaktan kara bir bulut geliyor. Hemen dediler ki: Ya Rabbi! Biz tövbe ediyoruz. Bakın! Gene akıllı kavimmiģ. Akıllı kavimmiģ ki; hemen çıktılar dağa, tevbe ettiler. Öne günahsız çocukları, hayvanları, yaģlıları koydular. En arkaya kendileri geçtiler. Sanki yağmur duası gibi, aynısını yaptılar. Yırtık, yamalı, temiz elbiselerle: Ya Rabbi! Biz tövbe ediyoruz sen kabul eyle dediler. 24 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Kasas Suresi: 28/76; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 2/97; Taberi, Tarih: 1/230; Osman el-hopavi, Durretu-n Nasihin: Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Tercemesi: 2/506, Beyhaki, ġuabu-l Ġman: 7/371; Ebu-l Leys Semerkandi, Bustanu-l Ârifin:

13 Yunus (Aleyhisselam) da bunları bırakıp kaçmıģtı. Sonra denizde hata yaptığını anladı ama denize atlayınca yunus balığı kaptı onu. Ama bu kavim, öyle bir tövbe etti ki; mesela, evini yıkıp, çaldığı tuğlayı geri veriyorlardı. 28 Öyle samimi tevbe ettiler onlar. Peki, bu insanoğlu? Allah (Celle Celaluhu) size mal vermediyse sevinin. Hiç hesabı olmayacak. Buna da sevinin. Bakın ki; Allah (Celle Celaluhu) Levhi Mahfuzu yaratıyor. Ġlk yaratılan levha, Levhi Mahfuzdur. Ondan sonra Allah (Celle Celaluhu) kalemi yaratıyor. Kalemin uzunluğu 500 yıllık mesafedir. Ve iki tane ucu vardır. Ortasından nur fıģkırıyor. Sizinkinden mürekkep fıģkırır, ondan nur fıģkırıyor. Kalem bir tane meleğin elindedir. Bu melek bütün takdiratı yazar. 29 Levhi Mahfuza ilk ne yazılmıģ biliyor musunuz? Hak Teâlâ buyurdu ki: Benden gayri Allah yoktur ve Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benim resulümdür. Her kim kazama razı olup, belalarıma sabreylerse ve nimetlerime Ģükreylerse, onu kıyamet günü sıddıklardan yazarım, sıddıklarla haģr ederim. Ama her kim benim kazalarıma, kader hükümlerime razı olmazsa ve belalarıma sabretmezse ve nimetlerime Ģükretmezse varsın benden baģka ilah arasın. 30 Levhi Mahfuza ilk yazılan, iģte budur. Görüyor musunuz? Bir de Allah-u Teâlâ, kaleme ilk yazdırdığı zaman, Kalem demiģ ki: Ya Rabbi! Ne yazayım? Allah-u Teâlâ: ġefaati Enbiyaya, kerameti Evliyaya, muhabbeti de Etkıyaya yaz. Etkıya, takvalı kullar demek. Devamında: 28 Yunus Suresi: 10/98; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 2/ ; Ahmed Cevdet PaĢa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa: 1/27; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 165; Taberi, Tarih: 2/44; Sa lebi, Arâis: 408; Ġbni Esir, Kâmil: 1/ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin:

14 Cenneti cömert baylara yaz. O türlü kimselere de yaz buyurmuģ. Bakın! Cennet, cömertlere yazıldı. Peki Kalem: Ġlahi derviģler için ne yazayım, seni seven derviģlerin var? deyince, Allah-u Teâlâ: ها ل ه م ه م ل ى و أ Onlar benim için, ben onlar içinim. buyurdu. 31 Allah-u Teâlâ kaleme: Besmeleyi yaz dedi. Besmeleyi 700 senede yazdı. 32 Neden? Bir bismillah yazdı, ب be nin noktasından bir nur fıģkırdı oradan oraya, oradan oraya. Ve Hak Teâlâ buyuruyor ki: Kim hakkıyla Besmele çekerse, ona 100 senelik ibadet sevabı yazarım. 33 Allah ın (Celle Celaluhu) kaç tane zebanisi var? Allah ın (Celle Celaluhu) 19 tane zebanisi var. 34 Her zebaninin sırtında 70 bin tane dağ var. 7 kat sema onların dizine gelir. Akıl almaz. Zebaniler 70 bin kiģilik ümmeti bir anda Cehenneme atacak kadar kuvvetlidir. 35 PeĢine de yanardağ geliyor zaten. Bakın, Allah-u Teâlâ nın 19 zebanisi var ve Besmele de 19 harften oluģur. O yüzden: Kim Bismillahirrahmanirrahim derse onu Cehennemden kurtarırım 36 diyor, Allah (Celle Celaluhu). Bak buradan bir ipucu aldık, Elhamdülillah. 31 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Zühretu-r Riyaz dan naklen: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Hazinetu-l Ulema dan naklen: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Müddessir Suresi: 74/ Hazin, Tefsir: 4/177; Alusi, Ruhu-l Meâni: 15/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 16; Kurtubi, Tefsir: 1/65; Salebi, Tefsir: 1/91; Ġbni Kesir, Tefsir: 1/34; Ġmamı Suyuti, Durru-l Mensur Fi Tefsiri-l Me'sur: 1/26; Hatib-i ġirbini, es-siracul Münîr: 7/7. 11

15 ف ض حك ر ك ب ال لب ل ت ل أ و ع ج ب Kabre Ģüphesiz olarak inanana ĢaĢarım; nasıl gülebiliyor? Önümüzde daha kabir var. Ġlk hesabı vereceğimiz yer. Daha mahģere çıkmadan bizim kemiklerimizin çürüyeceği yer. Hz. Osman (Radiyallahu anh) kolay kolay ağlamaz. Ama ne zaman kabrin baģına gelse hüngür hüngür ağlarmıģ. DerlermiĢ ki: Sen niye kabirlerde ağlıyorsun? Diyor ki: Ġnsan cehenneme gitse, insanlarla beraber, cennette insanlarla beraber, hesapta insanlarla beraber, ölürken de insanlarla beraber, ama kabirde yalnız, ona ağlıyorum. 37 Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oğlu Ġbrahim bir buçuk yaģında vefat etti. 38 Onu kabre koydular. Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oğlu Ġbrahim dahi kabir sıkıģtırmasından kurtulamadı. 39 Bir buçuk yaģında çocuk. Bakın ki, bir Peygamber oğlu dahi kurtulamıyor. Çünkü toprak, size kendini çok zor verdi. Cebrail (Aleyhisselam) alamadı, Mikail (Aleyhisselam) alamadı, Ġsrafil (Aleyhisselam) alamadı, Azrail (Aleyhisselam) aldı. Toprak: Hak Teâlâ hakkı için benden alma dedi. O da: Hak Teâlâ benden istedi. Geri çeviremem. dedi. Toprakta ağlamaya baģladı. ĠĢte kaynağı olmayan sular var ya, onlar, o topraktan akan gözyaģlarıdır. Toprak: Ya Rabbi! Benden olacak bir insan yaratacaksın ve onu Cehenneme atacaksın öyle mi? Allah (Celle Celaluhu): 37 Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 18; Osman el-hopavi, Durretu-n Nasihin: Belazuri, 1/ ; Beyhaki, Delâil: 5/429; Mustafa Asım Köksal, Ġslam Tarihi: 7/ Hasan el-ġdvi, MeĢriku-l Envar fi Fevzi Ehli-l Ġtibar:

16 Merak etme senden ufacık bir toprak alacağım daha fazlasını vereceğim 40 dedi. Öyle değil mi? ت ر ح ظ ب ال خ س ك ف ل أ Ahirete imanı olana ĢaĢarım; nasıl istirahat edebiliyor? Sırrı Sekati (Rahimehullah) Hazretleri diyor ki: ت ل و ع ج ب Gençler! Genç iken, gücünüz var iken çok ibadet edin. Hâlbuki bunu söylerken Sırrı Sekati (Rahimehullah) Hazretleri 60 yaģının üstünde idi ve Bağdat ta onun kadar ibadet eden yok idi. 41 Ġsa (Aleyhisselam) bir dağın baģına çıktı, secde eder halde bir adam gördü. Dedi ki: Sen neden bu haldesin? O da: Ben önceki peygamberlerle konuģtum, senin ömrün 700 sene olacak dediler dedi. Ġsa (Aleyhisselam): Senin kafanda gölgelik yok. Bu güneģte nasıl secde ediyorsun? Gölgelik yapmaya vaktim yok. (700 sene ve vakti yok.) Ġsa (Aleyhisselam): Ben sana acayip bir bilgi vereyim. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki, yaģları 100 seneye bile varmayacak, onlar bina yapmakta yarıģacaklar. O da buyurdu ki: Onlarda gram akıl yokmuģ, ben onların yerinde olsam kafamı secdeden kaldırmazdım Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 1/46; Ġsmail Hakkı Bursevî, Ruhu-l Beyân: 1/101; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru'l ÂĢıkîn: 26; Taberî, Tarih: 1/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 1/83; Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 3/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 1/92. 13

17 Ziyad-ı Numeyriye ye (Rahimehullah) rüyada ne buyruldu: او ي آث ف ي ج ا ه اة م ئ ر أ ه ى م ا أ ر ي ك ا : ب ا ص اد الىم ي ى خ ذز خ ز خ ظ م ى ع ب اد ج م الخ ه ج ذ و م ى ام ي ف ل ا : ك م ا ص اد ئ ل ه ا ش ل ىه ب ذه و ى ى م ت ج ه ى و هللا خي ر ل م ه ى ع ك ام الل ل ف ض عا ب ذ ف ع اب ذ. ك ا : ف ى ز ا ئ ل ل ل ك ل ب ك م ا ص اد ف ل س اخ ت ف ي الذه Dünyada rahat yoktur..." 43 Bizde istirahat, ahirette. Bu Türk insanı kadar yiyip içip yatan baģka bir Müslüman toplumu var mı bilmiyorum. Yani Çeçenistan da o kadar savaģ Ģiddetliydi. Yazı yayınladılar o zaman: Aman! Türk Askeri gelmesin dediler. Neden? Çok yiyiyor, çok yatıyor. Bu nedir ya! Biz öyle bir ümmetiz ki; Sahabeler karnına taģ bağlamıģ Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geldiler. O bir kaldırdı elbisesini ki onda iki taģ bağlı. 44 Bize bu istirahat, rahat niye? Ama bize Allah (Celle Celaluhu) imkân verdikçe, biz rahatı çoğaltıyoruz. Bakın! Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir yatak döģek geldi ve dörde katlanmıģtı. Hemen Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ertesi gün Hz. AiĢe ye (Radiyallahu anha) : ت ل ح ي الل م ى ع ن ي ص ل س دوه ئل ى خ ال ه لا و ف ا ه ه Onu önceki gibi yapın çünkü o, gece namazıma engel oldu 45 dedi. 43 Ebu Bekir Ahmed, el-mecalisetu ve Cevahiru-l Ġlm: 2/ M.Yusuf Kandehlevi, Hayatu-s Sahabe: Ġbni Kayyım el-cevzi, Zadu-l Mead: 60; Tirmizi, ġ u-l Muhammediyye: Hadis No:

18 Ama biz ısrarla Ģunu alalım, bu daha rahat, Ģunu yapalım Ģu daha rahat Allah-u Teâlâ, ahireti bildiği halde rahata düģkün kula ĢaĢıyor. Önümüz çok zor. Bizi hemen postalayacaklar. ل ب الده أ ت ل و ع ج ب ي ه ا ط م ئ ن ئ ل ف ا و ش و ال ه ا ك Dünyanın zevaline inananın haline ĢaĢarım; o nasıl onunla tatmin olabiliyor. Allah (Celle Celaluhu) buna ĢaĢıyor. Bu dünya gidecek, bitecek. Doğru değil mi? Bu dünya, süslü bir kadın gibi, ama öldüğünüz zaman yaģlı, ihtiyar kılığında gelecek size. Hatta Ġbni Abbas tan (Radiyallahu anh) rivayetle: ك ا اب ع ب اط : " إ ح ى ب الذه ا ى م ال ل ام ت ف ي ص ىس ة ع ج ىص ش م ط ا ه ل اب ه ا ف ل ا : د ش ش ف ع لى ال خ ل ة م ه ب اد ت م ش ى ه خل له ا ف ا أ ص س ك ت ه ز ه ف ل ا : ه ز ه ح ع ش ف ىن ب ه ز ه ف لىل ىن : و ع ىر ب اهلل م م ع ش ف س خ ام و ب ه ع خ م لا ا ج د اظ ذج م ل ي ه ا ب ه ا ج لاط ى اخ ش ج م ع ت ي ج الذه ا ال و ج ب اغ ظ خ م و اغ ر س ج م ز م ج ل ز ف ف ي ح ه ى م ف خ ى اد ي: أ ي س ب أ ه ا و أ ش اع ه ا ى: أ ل ح لىا ب ه ا اج ب اع ع ال اج ب اع ي و أ ش اع ي ف ل ى هللا ح Ahirette dünya mahģer meydanına getirilecek ve bu dünya yaģlı ihtiyar, lanetlenmiģ bir kadın olarak gelecek 46 Yine Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ع ب ذ الل ه ب ط م ش ة ك ا : ظ م ع ذ أ ب ا ه ش ش ة ل ى : ظ م ع ذ س ظ ى ع ىن م ا ف يه ا ئ ل ر ه ش الل ه و م ا ع ىه ت م ل ا م ل الل ه ﷺ ل ى : «أ ل ئ ن الذه م» و ع ال م أ و م خ ع ل و لا ه 46 Beyhaki, ġuabu-l Ġman: 13/10189; Ali el-muttaki, Kenzu-l Ummal: 3/8579; Suyuti, Camiu-l Ehâdîs: 23/39190; Ebu Talib-i Mekki, Kûtu-l Kulub: 1/446; Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 116; Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim:

19 Dünya melundur, içindekiler de melundur; ancak zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla, âlim veya müteallim hariç. 47 Biz nasıl bir Müslüman ümmetiyiz ki, dünya ile mutmain oluyoruz? Dünya malı bizi çok rahat kandırıyor, Ģeytana uyduruyor, götürüyor, getiriyor, yediriyor, içiriyor da. Rabbimizi bulmuģuz bulmamıģız, görmüģüz görmemiģiz, pekte umurumuzda değil. Belki bu cemaatin umurunda, ama yüz kiģinin dıģında kimsenin umurunda değil. Yapmamız gereken, herkesi uyandırmak. Bak kardeģim! Dünya yalandır. Ne meczuplar vardı. Bir meczup hatırladım. Denize atladı, 17 sene sonra çıktı sudan. Sonra da Unkapanı nda ev yaptı orada vefat etti. 48 Allah (Celle Celaluhu) için kendinizden geçiniz. Dünya ile mutmain olmayınız. Bu dünya yalan. Kalmayacak size hiçbir Ģey. Yapın iyiliği atın denize, balık bilmese de Hâlik bilir. Yaratan Allah (Celle Celaluhu) için, dünya ile mutmain olmayınız. ب ب الل ظ ان ج اه ل ب ال لل Diliyle âlim, kalbiyle cahil olana ĢaĢarım. و ع ج ب ت ل ه ى غ ال م Gerçekten bakıyorsunuz ki, bazılarının konuģmaları çok güzel, ilmi çok güzel aktarıyor. Aktarıyor ama sıfır! Kalpte bir gram Allah (Celle Celaluhu) korkusu yok. Gram utanma, hayâ duygusu yok. Ben o kula ĢaĢıyorum diyor Allah (Celle Celaluhu). Hepimizin kalbini Ģimdi yarsanız ne çıkar biliyor musunuz? Örümcek ağı sarmıģ mağara. Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 47 Ġmamı Nevevi, Riyazu-s Salihin: Hadis No: 1387; Tirmizi, Sünen: Zühd 14; Ġbni Mace, Sünen: Zühd 3; Darimi, Sünen: Hadis No: 327; Mübarekfori, Tuhfetu-l Ahvezi: Hadis No: Bu meczubun ismi Kapani Deli Sefer Dede dir. Bkz: Evliya Çelebi, Seyahatnâme: 1/

20 ه ئ ر ا أ ر ه ب و اه ذ ن س ظ ى الل إ م أ ﷺ ك ا : " ئ ن ا ل ب ي ه ش ش ة ع أ اظ خ غ ف ش ص ل ل ك ل ب ه ف ا ن ض ع و ب ه ف ا ن ج اب وه ل ت ظ ى دا ف ي ك ه ىخ " ص اد ص ادث Mü min bir günah iģlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen bırakıp tevbe ve istiğfar ederse, kalbi eski parlaklığına kavuģur. Günah iģlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve kalbini büsbütün kaplar. 49 Kalpler, Ģimdi simsiyah ve berbat bir halde. Sözümüze bakarsanız bizden büyük âlim, evliya yok. Ama kalbimize bakarsanız bizden de cahili yok. KeĢke dilimizle hiçbir Ģey bilmeseydik de kalbimiz her Ģeye aģina olsaydı. Kalbimizi açsaydı ki; -inģallah açsın, kalbimiz bunlara vakıf olsun- Mevla mızı görür gibi ibadet etseydik. Hadisi ġerifte de, Ġhsan nedir? diye sorulduğunda:» ا ه ه ش ان ف ا ن ل م ج ى ج ش اه ف ش اه ه ج «أ ن ح ع ب ذ الل ه هأ Allah ı (Celle Celaluhu) görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor 50 buyurulmuģtur. ي ر ط ط ه س ب ال اء وغ ب ل ل اه س ب ال Kalbi temiz olmadığı halde, suyla temizlenmeye çalıģana ĢaĢarım. و ع ج ب ت ل 49 Ġbni Mace, Sünen: 4/711; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 7939; Hâkim, el-müstedrek: 1/45; Ebu Davud, Sünen: Hadis No: 271; ġeyh Muhammed Kazım Aydın, Deryadan Damlalar: Buhari, Sahih: 1/19; Müslim, Sahih: 1/39; Nesai, Sünen: 8/101; Ġbni Mace, Sünen: 1/24. 17

21 Kalbi pis ne demek? Haset ediyor adam. Müslüman'a kin tutuyor, gaflette. Yalan atıyor, iftira atıyor, korkmuyor Allah tan (Celle Celaluhu). Bakın! Gidiyoruz su ile temizlenmeye çalıģıyoruz. Hâlbuki kalbimiz pis bizim. Ne yapacağız. Müslüman'a kin kusmaktan vazgeçeceğiz artık. Gıybet etmekten vazgeçeceğiz, iftira atmaktan vazgeçeceğiz. Yapmıyorsunuz belki. Ama sizin bir bidate gülüģünüz dahi gâvurların iftirasından beter. Gülemezsiniz harama. Bid ate gülemezsiniz. Abdullah Bin Mübarek i (Rahimehullah) duydunuz mu? Ulemadandır ve Ġmam-ı Azam ın (Rahimehullah) talebesidir. 51 Öldükten sonra rüyada gördüler, dediler ki: Allah (Celle Celaluhu) sana nasıl muamele etti? Dedi ki: Ben Allah ın (Celle Celaluhu) sevmediği bir bidate gülerek baktım diye Allah (Celle Celaluhu) beni 30 sene cennetin kapısında bekletti. 52 Niye? Oranın 30 senesi buranın kaç senesi? Bir bid at ya! Bakamazsınız. Sizin bu gözleriniz harama, bid ate layık değil. Kur an a layık. Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģ ine layık, Ġslam dinine layık. BaĢka bir Ģeye gülerek bakamazsınız. Gâvurların oynadığı maçı gülerek izleyemezsiniz siz. Bu ortada olanların hepsi Rabbinize küfrediyor. Rabbinizin kızı var, 53 oğlu var diyor, 54 sizde Helal olsun be! Ne gol attı be! diyorsunuz. Allah (Celle Celaluhu) affedecek mi bunu? Bakın! Kalpten kalbe aks vardır. 55 Orada gördükleriniz sizin kalbinize aksediyor. Bakın! Nifakınız çoğalır. Yapmayın böyle! Reddedin onları artık. Orada ne sahtekârlıklar dönüyor. Dikkat edin, bunlara gülerek bakmayın! 51 Ahmed Mahmud Ünlü, Tasavvuf Risalesi: Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu-l Beyan: 1/ En am Suresi: 6/100; Nahl Suresi: 16/ Maide Suresi: 5/ Mahmud Ustaosmanoğlu, ĠrĢadu-l Müridin:

22 K Ü R S Ü D E N ف ظ ه ىب ه غ ىب الىاض و ه ى غ اف ل غ ش ح غ ل ب ػ ت ل و ع ج ب Kendi ayıplarından gaflet edip, insanların ayıplarıyla uğraģana ĢaĢarım. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uzunca bir hadisi Ģerifte bizlere: ح اب ش ك ا : أ ع خ م س ح ل م ب ن ي ع ز س ة ع ب ذا ل ه ع د ب ش ف ب ل غ «ع» ف ل ا : ل ف ل ا : «م ر ه ي م ا غ ر ل س ظ ى هللا ﷺ ف ل ا :»أ ل م ان م اة ت د س ه م ب ذ هللا ال ع ذ و ي ب ث ي «ف اش ر اه و ع م ب ع ش ر ه م ن اب ذ أ ب ى ف ع ه ز م ك ا : «ع ه ا ئ ل ف جا ب ه ا س ظ ى هللا ﷺ ف ذف ي ه ا... الخ» ل ف خ ص ذ ق ع Önce nefsinden baģla buyuruyor. 56 Hepimizin iģlediği günahlar alnımıza yazılsa, hangi Müslüman yolda görse bize selam verir? Yani; biz bu günahlarla mahģere, kabre gidersek, yeminle söylüyorum ki; melekler gelip sual bile sormaz. Aman gitmeyelim de Ģer ulaģır bize diye. Biz çok fena haldeyiz. O yüzden insanların ayıbını bırakınız. Murad-ı Münzavi (Rahimehullah) Hazretlerini duydunuz mu? Mektubatı Arapçaya tercüme edip, sıralayan insandır. Eyüp te yatıyor. MüthiĢ bir zattır. Gönül sultanı bir insandır. Ġsmail Hakkı Bursevi (Rahimehullah) Hazretleri çok övüyor o zatı. Murad-ı Munzavi (Rahimehullah) Mektubatla meģgulken orada Ģu sözü yazıyor: م ع ذ ه ب ل أن ح ع اة ب ه ه ف ى ا لش 56 Müslim, Sahih: 2/692; Nesai, Sünen: 5/69; Ebu Davud, Müsned: 4/35; Ġmamı ġafii, Müsned: 2/68; Sehavi, Mekasidu-l Hasene: Hadis No: 7. 19

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN

RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN RUH VE BEDEN HACI AHMET KAYHAN Bismillahirrahmanirrahim: Allah ın Rahman ve Rahim ismiyle baģlıyoruz. Kul Rabbi bi zidni ilmen, fehmen: Allahım, maddi-manevi aklımı, zekamı arttır. ÖNSÖZ Ruh ve bedeni

Detaylı

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ Arif COŞKUN selam.org selam@selam.org 10.2.2014 بسم اهلل الرمحن الرحيم Ruhî bir hastalığa müptela olan, cin çarpan, sihir yapılan, saa tutulan

Detaylı

HÜR YÜREKLİ GENÇLER. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.09.2012 tarihli (180.) Hayat Rehberi dersidir.

HÜR YÜREKLİ GENÇLER. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.09.2012 tarihli (180.) Hayat Rehberi dersidir. HÜR YÜREKLİ GENÇLER Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.09.2012 tarihli (180.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabbi l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN.

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN. 5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com Derleyen Mehmed SELMAN Düzce, Mart 2015 18. Kehf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir.

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA İRŞAD DERGİSİ YIIL::3 SAYII:: 23 OCAK ŞUBAT 2012 SAYIISII EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28

Detaylı

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri RUHU-L FURKAN tefsirinden Fatiha suresi tefsiri selam.org selam@selam.org 11.3.2014 Fatiha Suresi Ve Tamamının Kelime Manası Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri Kelime

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Yalnız Kur'an diyenler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Yalnız Kur'an diyenler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Yalnız Kur'an diyenler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Kelime-i Tevhidin. Anlam ve Şartları

Kelime-i Tevhidin. Anlam ve Şartları Kelime-i Tevhidin Anlam ve Şartları Yazar: Faruk Furkan Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Me va Kitap Baskı: Cilt: Birinci Baskı: Mart/2009 İkinci Baskı: Kasım/2009 Üçüncü Baskı: Şubat/2010 Dördüncü

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

KAÇANLAR VE KAÇILANLAR

KAÇANLAR VE KAÇILANLAR KAÇANLAR VE KAÇILANLAR Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 07.10.2012 tarihli (183.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb'il Âlemin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed

Detaylı

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında 1 ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, niçin ebedi hayat süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi belgeyi ve reçeteyi

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar

HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar Hangi İslam: Ruhbanlar Siz hangi İslam'ı yaşıyorsunuz? 1) Kuran'daki İslam mı? 2) Kültürel İslam mı? 3) Ilımlı İslam

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir...

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... İRŞAD2009 Ekim sayısı DİVAN EDEBİYATÇILARINDAN İSKENDER PALA BU AY TUTUNACAĞIMIZ YILDIZ BİLAL B. REBAH Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... Resulullah

Detaylı

hüseyin temel alıcı (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları

hüseyin temel alıcı (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları hüseyin temel alıcı Hakkında bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak göz ve kalb bunların hepsi yaptığından sorumludur. (İsra; 36) kitab ve sünneti ihya yayınları Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve selem):

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı