KÜRSÜDEN ĠNCĠLER. SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRSÜDEN ĠNCĠLER. SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD"

Transkript

1 KÜRSÜDEN ĠNCĠLER SĠĠRTLĠ ÖMER IġIKTEKĠN HOCA 1.CĠLD ĠSTANBUL 2014

2 MEMDUHAT ĠLĠM DERNEĞĠ KÜRSÜDEN ĠNCĠLER 1.BASKI ĠSTANBUL 2014

3 K Ü R S Ü D E N ه ا ل ح م ذ ل ل ب ع م هللا الش خ م الش خ م ل م ع ى ل س ب ال ع ا ل ين و الص لة و الع ل ى س ظ ىل ى ا م د م ذ و ع ح م ع ين آل ه و ص ح ب ه ا ÖNSÖZ Allah u Teâlâ ya hamd, onun Rasulu Muhammed Aleyhisselam a mahlûkat kadar Salat u Selam olsun. Pazartesi ve ÇarĢamba günleri mu tâd olarak yaptığımız dersleri bir araya getirmiģ bulunduğumuz bu eser, Meva iz-i Kudsiyye nin ilk on mektubunun Ģerhini ihtiva etmektedir. Allah u Teâlâ nın izniyle, kalan yirmi sekiz mektupla beraber, 54 Farz ġerhi, Günümüz Meselelerine Fetvalar gibi diğer dersleri de yayınlayacağız. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kardeģlerime teģekkür eder, Alîm ve Habîr olan Mevla Teâlâ tarafından mükâfatlandırılmalarını niyaz ederim. ÖMER IġIKTEKĠN MEMDUHAT ĠLĠM DERNEĞĠ

4 K Ü R S Ü D E N أ ع ىر ب اهلل م الش ط ان الش ح م الش خ م ب ع م هللا الش خ م ا ل ى اغ ظ ال ل د ط ة ح م ذ ل ل ه ال ز ي ه ذ ه ا ل ه ز ا و م ا ه ى ا ل ن ه خ ذ ي ل ى ل ا ن ه ذ ه ا هللا ا ل ح م ة حا ذ س ظ ل س ب ى ا ب ال و م ا ج ى ف ل ى و اع خ ص ام ى ئ ل ب اهلل ل ل ذ لى س ظ ىل ى ا م د م ذ ﷺ ص ل ىا ع ىا م د م ذ ﷺ ى ط ب ب ك ل ىب ص ل ىا ع ل ى ش ف ع ر ه ىب ى ا م د م ذ ﷺ ص ل ىا ع ل ل ى ا ل ى غ ظ ة او ح ع الى: هللاجل جلاله ل ى 1

5 ا اب أ د م! ع ج ب ذ ل أ ل ب ا ل ى ث ه ف ف ش ح ح ع اب ه ف ج م ع ا ل ا و ع ج ب ذ ل أ ل ب ال ه ف ض ح ر ب ال لب و ع ج ب ذ ل أ ل ر ذ ع ب ال خ ش ة ه ف و ع ج ب ذ ل أ ل ا و ص و ال ه ا ه ف ط م ئ ن ئ ل ي ه ا ل أ ل ب الذه و ع ج ب ذ ه ى ع ال م ب الل ع ان ح ل ب ب ال لل و ع ج ب ذ ل ب ل اه ش ب ال و ع ج ب ذ ل ط ه ش ب ا لا و غ ي ر ط ىب ه ف ع ه ى غ اف ل ع ع اط و ه و ع ج ب ذ ل شخ غ ل ب ع ىب الى ع ص ه ه ه ف ل ى م ط ل ع ع ع ال ع ل م أ ن الل ه ح ا و ل ع ل م أ ه ه م ىث و خ ذ ه و ذ خ ل ال ل ب ر و خ ذ ه و د اظ ب و خ ذ ه ا و ل اط أ و غ ب الى ه ف ع خ ب ذ ي و س ظ ىل ي. ا خ ل ا و ا ن م د م ذا ع ه ل ئ ل ه ئل ا 2

6 MEVAĠZ-Ġ KUDSĠYYE 1.MEV ĠZE Evet, arkadaģlar geldik Mev izeye. Mev izetu-l Ûlâ 1. Allah u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri insanlara sesleniyor. 38 tanedir. Her gün bir tanesini yapacağız. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri bunları cem etmiģtir. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri dillere destandır. Siz yalnızca diyorsunuz ki Ġmamı Gazali (Rahimehullah) büyük âlimdir. Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleri zamanının göz bebeğidir. Zamanın Tatar Türkleri olan Moğollar Bağdat ı istila ettiler. 2 Yakıp yıktılar kütüphaneleri. O zaman Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) çoğu kitabı gitti. ġu an elimizde çok az kitabı var. Bir tane yabancı MüsteĢrik 3 75 tane kitabının ismini toplamıģ. 4 Ama yazdığı kitap sayısı yaklaģık 1000 kadardır. 5 Hepsini yakıp götürdüler bizden. Ayrıca Ġmamı Nevevi nin (Rahimehullah) çok büyük bir tespiti var; Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) sayfa telif sayısına bakarsanız her gün 40 varaktır 6. YaĢam boyunca günde 40 sayfa. Ya bunu akıl alır mı? Bakın arkadaģlar! Kitap cem etmek ayrı bir Ģeydir. Bir fıkıh sorusu olur, Günümüz Meselelerine Fetvalar dan 7 alır cevaplarız. Bakın bu cem dir. Bu telif değildir. Telif, kendi baģına, sıfırdan, kaynaksız yazabilmektir. Bir de bundan talebelik süresini çıkarın. Ġlim tahsil süresini de çıkarın. 1 Mev ize: Vaaz manasındadır. Mev izetu-l Ûlâ ise: 1.Vaaz manasındadır. 2 Bağdat, 1258 yılında Ġlhanlı Moğol güçleri tarafından, Abbasi Halifeliği zamanında iģgal edildi. Bağdat'ın iģgali, bir devlet katliamına bedeldir ve aralığında katledilen tahmin ediliyor. ġehir kuģatılarak yakıldı. Paha biçilmez kitaplar, maalesef Nil Nehri'nin dıģına çıkamadı. Bir sonuç olarak, Bağdat inançsızlaģtırıldı. Bu olay, Ġslam ın Altın Çağının sonu olarak kabul edilir. ReĢîduddin Hamedânî, Camiu-t Tevarih: 2/287; Cüzcânî, Tabakât-ı Nâsirî: 2/294; Ġbni Aberî, Tarihu Muhtasarı-d Düvel 1/4; Muhammed Sallabi, el-muğûl Beyne-l Ġntisal ve-l Ġnkisar: 1/ MüsteĢrik: Doğulu milletlerin din, dil, edebiyat, tarih ve kültürlerini inceleyen batılı bilginlere denir. 4 MeĢhur MüsteĢrik Brockelmann, Geschich De Der Arabischen Literatur Kitabı; Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/ Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/ Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaiz-i Kudsiyye Tercümesi: 8; Allâme Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usûli Tarîkati-s Saadeti Âli Balevî: Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar. 3

7 Çünkü ilim tahsil ederken kitap yazmadı ki. Nizamiye Medresesine gitti, orada üç sene kaldı. Oradan dönüģte eģkiya yolunu kesti. Kitapları elinden alınınca ilimsiz kaldı. Bu sefer eģkiya: Sen ilimleri kitaba yazmıģsın, kafana yazmamıģsın deyince, kafasına tak etti. Tekrar Bağdat a döndü. Tekrar ilim tahsil etti, ezberledi hepsini. 8 Büyük bir evliyadan hatırlıyorum ki: Evladım! Dua edeceğin vakit Ġmamı Gazali yi (Rahimehullah) tevessül et. Ya Rabbi! Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) hürmetine de. Onun hürmetine dualar geri çevrilmez derdi. 9 Çok büyük bir zatın ibaresini hatırlıyorum ki: Eğer ki Rasûlullah tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sonra Peygamber gelecek olsaydı, yani; böyle bir Ģeyi söylemek caiz olsaydı -ki caiz değildir- Ġmamı Gazali (Rahimehullah) gelirdi ve kerameti, mucizesi gene kitaplarında olurdu 10 Ben bu cümleyi söyledim, bazı cemaatler beni eleģtirdiler. Tamam da mübarekler! Ben bu cümleleri kafamdan söylemiyorum. Kitapta sayfası sayfasına gösteririm. Hem de beni eleģtiren cemaatin hocasının kitabından gösteririm. Bakın! BaĢtan söylüyorum. Böyle bir Ģeyi düģünmek caiz değil. Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hâtemul Enbiya dır. Nebilerin Sonuncusu dur. Ama düģünmek caiz olsaydı Ġmamı Gazali (Rahimehullah) olurdu diyor. Ama Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne buyuruyor: ام ش ل ى : ع اف ش ي ك ا : ظ م ع ذ ع ل ب ت ب ع ع م ش ش ح ب ه اع ان ا ل ى و ان ب ع ذ ي ه ب ي ل ي ان ع م ش ب ه ﷺ ل ى :»ل ظ م ع ذ س ظ ى الل اب.» ال خط 8 Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/284; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: 9. 9 Bu Evliya ġeyh Ebu-l Hasen eģ-ġazeli dir. Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi:8. 10 Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi: 8; Allame Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usuli Tarikati-s Saadeti Âli Balevi:

8 Benden sonra Peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu. 11 Ben de diyorum ki: Ulemalar ittifak ettiler. BeĢinci asrın müceddidi Ġmamı Gazali (Rahimehullah) Hazretleridir ve buna hilaf eden bir tane yazılı kaynak yok. Gidin, araģtırın. Bulan gelsin, elini öpeceğim. BeĢinci asrın müceddidi Ġmamı Gazali dir (Rahimehullah) diyen bir ton kaynağımız var. 12 Ama değildir diyen bir kaynağımız yok. Sözde konuģan çok olmuģtur. Bir âlim, Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) Ġhya sını bütün talebelerine kötülüyordu. 13 Bu kitabın içinde uydurma hadisler var diye falan filan. Devamlı söylüyordu talebelerine. Hoppala! Rüyasında Rasûlullah ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gördü. Yanında da Dört Halife, baģucunda da Muhammed Gazali (Rahimehullah). Enteresandır ki; Ġmamı Gazali nin (Rahimehullah) üç dedesinin ismi de Muhammed dir. 14 Kendisi de Muhammed Gazalidir (Rahimehullah). Bazı kitaplar Gazzali yazmıģtır 15 ama Gazali dir. Neyse Ġmamı Gazali (Rahimehullah) mescide kitabıyla girdi ve Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kitabını takdim edip sordu: Ya Rasûlallah! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sünnetinize aykırı bir ifade var mı? Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakıp Ebubekir e (Radiyallahu anh) veriyor. Kitap dört halifeyi geziyor, hiçbiri sünnete aykırı bir nokta bulamıyor. Bulunduğu, imamlık yaptığı mescitte, on bir senede yazdı o kitabı. On bir sene boyunca kimse Ġmamı Gazali yi (Rahimehullah) görmedi. Sonra da Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kitaba uydurmadır diyen Âlime, iftira sopası vurdurdu. 11 Ahmed b. Hanbel, Fedailu-s Sahabe: 1/519; Ahmed Ziyauddin GümüĢhanevi, Ramuzu-l Ehadis: Hadis No:4438; Mübarekfori, Tuhfetu-l Ahvezi:10/3686; Ġbni Asakir, Mu cem: 2/ Mübarekfori, Avnu-l Mabud: 4/181; Acluni, KeĢfu-l Hafa: 1/243; Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar: 2/254; Ahmed Mahmud Ünlü, Mevaizi Kudsiyye Tercümesi: 8; Allame Zeyn Ġbni Ġbrahim Sümeyt, El-Menhecu-s Seviyy ġerhu Usuli Tarikati-s Saadeti Âli Balevi: ; Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Fi Kalbin Selim: 1/ Bu Âlim, Ebu-l Hasen Ġbni Harez Hem dir. Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/293; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/282; ġemseddin Sami, Kamusu-l Alam: 5/3277; Ġbni Kesir, Tabakatu-Ģ ġafiiyye: 2/ Ġbni Kesir, Tabakatu-Ģ ġafiiyye: 2/510. 5

9 Sabah uykusundan kalktığında bir de bakıyor ki: Sırtında sopa izleri var. Ġsmini verebilirim Âlimin. Bu Âlimin sırtındaki izler ölümüne kadar sürüyor. Hatta bu Âlimi yıkayan Gassal bu izlerin bulunduğunu bizlere aktarıyor. 16 Muhammed Gazali (Rahimehullah) eleģtirilebilir mi? Çok büyük ulemadandır. Bunları söylemek hakikaten ilimdir. Ben sizlere Arapçadan Türkçeye çeviriyorum ama sizlere Türkçesini de okutturacağım. Bakalım ne diyecek: BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM ا ل ىل ػ ل ى! هللا ج Allah-u Teâlâ buyuruyor ki: -Buyur Ya Rabbi! Bizler senin kulunuz. Ne istersen emrine âmâdeyiz- Ey Âdemoğlu! ا اب أل د م! Hitap bize! Âdem (Aleyhisselam) cennetten indirileceği sırada, Allah-u Teâlâ onun sırtını sıvazladı kudret eliyle. Bütün zürriyeti çıkmıģtır oradan. Yarısı sağ tarafında, yarısı sol tarafında. Allah-u Teâlâ dedi ki: Ey Âdem! (Aleyhisselam) Bunlar senin cennetlik oğulların, bunlar da senin cehennemlik oğulların. Âdem (Aleyhisselam) sağına baktığında gülüyor, soluna baktığında ağlıyordu. 17 ل ب ال ى ت ك ف ف س ح أ Ölüme yakînen inana ĢaĢarım; nasıl sevinçli olabiliyor? ع ج ب ت ل Ben ĢaĢarım, nasıl olur da bir insan ölümü bilip de ferahlıyor? Bunu, bizi yaratan Rabbimiz söylüyor. 16 Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 6/293; Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 1/78-79; Ġbni Sad, Tabakat: 1/28; Tirmizi, Sünen: 1/267; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 49. 6

10 Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ne buyuruyor: ت م اة ى ث ا شذ م ز لز ط ش ب ت ب الع ف ظ ى ش اث ا ل Ölüm sarhoģluğu, üç yüz defa kılıçla doğranmaktan daha Ģiddetlidir. 18 Âdem (Aleyhisselam) canını verecekti, 960 yaģındayken Azrail (Aleyhisselam) geldi dedi ki: Sen neden geldin? Benim daha 40 sene ömrüm var. Bir insan 960 sene de yaģasa doymaz bu dünyaya. Bak, doymadı Âdem (Aleyhisselam) iģte. Azrail (Aleyhisselam): Ya Âdem! (Aleyhisselam) Sen 40 seneni Davud a (Aleyhisselam) verdin. deyince, Âdem (Aleyhisselam): Ben vermedim dedi. Buna, Allah da (Celle Celaluhu), melekler de, toprakta Ģahit olunca Hz. Âdem (Aleyhisselam) kabul etti. Ama yine de Allah-u Teâlâ acıdı ve 40 senesini geri verdi. Âdem (Aleyhisselam) 1000 sene yaģamıģtır. Davud Peygamber de 100 sene yaģamıģtır. 19 Calut u gebertmiģtir. 20 Davud (Aleyhisselam) demiri yoğuran adamdır ki; iki tane koyunu alıp karģıdan karģıya geçirirmiģ. غ ب م ال ع س ظ ى هللا ﷺ أ ه ه ك ا ل ج ب ر ل : " م ا ل ي و ع أ ا م ا ض ح م ي اة ل م ى ز ط ك ل م أ س م ي اة ل ط اخ يا ك خ ل ل ذ الى اس " 18 Ġmamı Gazali, Durretu-l Fahirah: 3; Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 11; Ġmamı Gazali, Ölüm, Kabir, Kıyamet: 58; Ġbni Cevzi, Bustanu-l Vaizin:1/ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 52; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi:2/214; Ġbni Sad, Tabakat: 1/28-29; Taberi, Tarih: 1/252; Hâkim, el-müstedrek:1/586; Heysemi, Mecmeu-z Zevaid: 1/206; Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Fi Kalbin Selim: Bakara Suresi:

11 Enes Bin Malik ten rivayetle, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Cebrail (Aleyhisselam) ile oturuyordu. Ziyarete kim geldi: Mikail (Aleyhisselam). Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dedi ki: Ya Cebrail (Aleyhisselam)! Bu Mikail (Aleyhisselam) niye gülmüyor! Cebrail (Aleyhisselam) dedi ki: Ya Rasûlallah! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mikail (Aleyhisselam) Cehennem yaratıldığından beri bir defa gülmedi. 21 Ey Ġnsanoğlu! Mikail (Aleyhisselam) Cehenneme mi girecek? O gülmüyor da, bu Ġnsanoğlu ölümü bildiği halde, nasıl gülüyor? Ġmamı Gazali (Rahimehullah) ölümü nasıl tarif ediyor? Her sohbette defaatle anlattım ben. Bir dikenli dalı göğsünüzün içine koyun, topuğunuzun altından çekin. Nasıl acı geliyor adama, değil mi? Ruh, öyle çıkacak diyor. 22 Çünkü ruh, bu bedene çok zor girdi arkadaģlar. Âdem (Aleyhisselam) toprakla balçık arasında iken Allah (Celle Celaluhu) ruha: Gir dedi, girmedi. Ruh: Ya Rabbi çok karanlık dedi. Allah-u Teâlâ: Zor gireceksin, zor çıkacaksın 23 buyurdu. Hani, bu biçme dövme makinesine ne dersiniz? Biçerdöver. ĠĢte Azrail (Aleyhisselam) Âdem in (Aleyhisselam) canını almaya geldiği zaman, Allah-u Teâlâ ona haber verdi, canını alacağım diye. Âdem (Aleyhisselam) ağlayarak Havva annemize geldi. Dedi ki: Ya Havva! Allah (Celle Celaluhu) benim canımı alacak. Âdem (Aleyhisselam) baģladı feryat etmeye. Öyle bir feryat etti ki, o feryadı baģka bir mahlûk duysa ölürdü. Bakın! 1000 sene yaģamıģ sene sonra dahi ölümü kabullenmiyor. Çünkü Havva annemize dedi ki: 21 Heysemi, Mecmeu z Zevaid: 10/510; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 3/224; Münziri, et-terğib ve-t Terhib: 4/461; Ġbni Kesir: el-bidaye ve-n Nihaye: 1/ Ġmamı Gazali, Ġhya-u Ulumiddin: 4/616; Ġmamı Gazali, Durretu-l Fahirah: 3 23 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 29; Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu l Beyan: 1/102. 8

12 Bu ölüm öyle bir Ģeydir ki; biçerdöverde parçalanmaktan daha beterdir. O böyle deyince de, Havva annemiz bastı feryadı. 24 Ya Ölüm kolay mı? Daha bizim önümüzde çok zor bir geçit var. ال ج م ؼ ال ل و ع ج ب ت ل ب الح ظ اب ك ف أ Hesaba kesinkes inanana ĢaĢarım; nasıl mal toplayabiliyor? Ben bu insana ĢaĢarım diyor Allah (Celle Celaluhu). Allah (Celle Celaluhu) bir kula mal vermediyse, bilin ki o kulu seviyor. Bakın! Eski ümmetler zamanında, adamların öyle hazineleri varmıģ ki anahtarlarını develer taģıyamıyormuģ. 25 Hazinelerin anahtarlarını sadece! Ama Allah-u Teâlâ, Muhammed in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetine bu kadar mal vermedi. 26 Bakın hele! ġu zamanda pek zengin yok ki; anahtarlarını develer taģısın. Ama helalin hesabı, haramın azabı vardır. 27 Yunus (Aleyhisselam) kavmine haber verdi mi? Lanet geliyordu değil mi? Ama ne oldu? Bir de baktılar ki uzaktan kara bir bulut geliyor. Hemen dediler ki: Ya Rabbi! Biz tövbe ediyoruz. Bakın! Gene akıllı kavimmiģ. Akıllı kavimmiģ ki; hemen çıktılar dağa, tevbe ettiler. Öne günahsız çocukları, hayvanları, yaģlıları koydular. En arkaya kendileri geçtiler. Sanki yağmur duası gibi, aynısını yaptılar. Yırtık, yamalı, temiz elbiselerle: Ya Rabbi! Biz tövbe ediyoruz sen kabul eyle dediler. 24 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Kasas Suresi: 28/76; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 2/97; Taberi, Tarih: 1/230; Osman el-hopavi, Durretu-n Nasihin: Eğinli Mehmed Rahmi Efendi, Tefciru-t Tesnim Tercemesi: 2/506, Beyhaki, ġuabu-l Ġman: 7/371; Ebu-l Leys Semerkandi, Bustanu-l Ârifin:

13 Yunus (Aleyhisselam) da bunları bırakıp kaçmıģtı. Sonra denizde hata yaptığını anladı ama denize atlayınca yunus balığı kaptı onu. Ama bu kavim, öyle bir tövbe etti ki; mesela, evini yıkıp, çaldığı tuğlayı geri veriyorlardı. 28 Öyle samimi tevbe ettiler onlar. Peki, bu insanoğlu? Allah (Celle Celaluhu) size mal vermediyse sevinin. Hiç hesabı olmayacak. Buna da sevinin. Bakın ki; Allah (Celle Celaluhu) Levhi Mahfuzu yaratıyor. Ġlk yaratılan levha, Levhi Mahfuzdur. Ondan sonra Allah (Celle Celaluhu) kalemi yaratıyor. Kalemin uzunluğu 500 yıllık mesafedir. Ve iki tane ucu vardır. Ortasından nur fıģkırıyor. Sizinkinden mürekkep fıģkırır, ondan nur fıģkırıyor. Kalem bir tane meleğin elindedir. Bu melek bütün takdiratı yazar. 29 Levhi Mahfuza ilk ne yazılmıģ biliyor musunuz? Hak Teâlâ buyurdu ki: Benden gayri Allah yoktur ve Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) benim resulümdür. Her kim kazama razı olup, belalarıma sabreylerse ve nimetlerime Ģükreylerse, onu kıyamet günü sıddıklardan yazarım, sıddıklarla haģr ederim. Ama her kim benim kazalarıma, kader hükümlerime razı olmazsa ve belalarıma sabretmezse ve nimetlerime Ģükretmezse varsın benden baģka ilah arasın. 30 Levhi Mahfuza ilk yazılan, iģte budur. Görüyor musunuz? Bir de Allah-u Teâlâ, kaleme ilk yazdırdığı zaman, Kalem demiģ ki: Ya Rabbi! Ne yazayım? Allah-u Teâlâ: ġefaati Enbiyaya, kerameti Evliyaya, muhabbeti de Etkıyaya yaz. Etkıya, takvalı kullar demek. Devamında: 28 Yunus Suresi: 10/98; Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 2/ ; Ahmed Cevdet PaĢa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa: 1/27; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: 165; Taberi, Tarih: 2/44; Sa lebi, Arâis: 408; Ġbni Esir, Kâmil: 1/ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin:

14 Cenneti cömert baylara yaz. O türlü kimselere de yaz buyurmuģ. Bakın! Cennet, cömertlere yazıldı. Peki Kalem: Ġlahi derviģler için ne yazayım, seni seven derviģlerin var? deyince, Allah-u Teâlâ: ها ل ه م ه م ل ى و أ Onlar benim için, ben onlar içinim. buyurdu. 31 Allah-u Teâlâ kaleme: Besmeleyi yaz dedi. Besmeleyi 700 senede yazdı. 32 Neden? Bir bismillah yazdı, ب be nin noktasından bir nur fıģkırdı oradan oraya, oradan oraya. Ve Hak Teâlâ buyuruyor ki: Kim hakkıyla Besmele çekerse, ona 100 senelik ibadet sevabı yazarım. 33 Allah ın (Celle Celaluhu) kaç tane zebanisi var? Allah ın (Celle Celaluhu) 19 tane zebanisi var. 34 Her zebaninin sırtında 70 bin tane dağ var. 7 kat sema onların dizine gelir. Akıl almaz. Zebaniler 70 bin kiģilik ümmeti bir anda Cehenneme atacak kadar kuvvetlidir. 35 PeĢine de yanardağ geliyor zaten. Bakın, Allah-u Teâlâ nın 19 zebanisi var ve Besmele de 19 harften oluģur. O yüzden: Kim Bismillahirrahmanirrahim derse onu Cehennemden kurtarırım 36 diyor, Allah (Celle Celaluhu). Bak buradan bir ipucu aldık, Elhamdülillah. 31 Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Zühretu-r Riyaz dan naklen: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Hazinetu-l Ulema dan naklen: Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru-l ÂĢıkin: Müddessir Suresi: 74/ Hazin, Tefsir: 4/177; Alusi, Ruhu-l Meâni: 15/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 16; Kurtubi, Tefsir: 1/65; Salebi, Tefsir: 1/91; Ġbni Kesir, Tefsir: 1/34; Ġmamı Suyuti, Durru-l Mensur Fi Tefsiri-l Me'sur: 1/26; Hatib-i ġirbini, es-siracul Münîr: 7/7. 11

15 ف ض حك ر ك ب ال لب ل ت ل أ و ع ج ب Kabre Ģüphesiz olarak inanana ĢaĢarım; nasıl gülebiliyor? Önümüzde daha kabir var. Ġlk hesabı vereceğimiz yer. Daha mahģere çıkmadan bizim kemiklerimizin çürüyeceği yer. Hz. Osman (Radiyallahu anh) kolay kolay ağlamaz. Ama ne zaman kabrin baģına gelse hüngür hüngür ağlarmıģ. DerlermiĢ ki: Sen niye kabirlerde ağlıyorsun? Diyor ki: Ġnsan cehenneme gitse, insanlarla beraber, cennette insanlarla beraber, hesapta insanlarla beraber, ölürken de insanlarla beraber, ama kabirde yalnız, ona ağlıyorum. 37 Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oğlu Ġbrahim bir buçuk yaģında vefat etti. 38 Onu kabre koydular. Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oğlu Ġbrahim dahi kabir sıkıģtırmasından kurtulamadı. 39 Bir buçuk yaģında çocuk. Bakın ki, bir Peygamber oğlu dahi kurtulamıyor. Çünkü toprak, size kendini çok zor verdi. Cebrail (Aleyhisselam) alamadı, Mikail (Aleyhisselam) alamadı, Ġsrafil (Aleyhisselam) alamadı, Azrail (Aleyhisselam) aldı. Toprak: Hak Teâlâ hakkı için benden alma dedi. O da: Hak Teâlâ benden istedi. Geri çeviremem. dedi. Toprakta ağlamaya baģladı. ĠĢte kaynağı olmayan sular var ya, onlar, o topraktan akan gözyaģlarıdır. Toprak: Ya Rabbi! Benden olacak bir insan yaratacaksın ve onu Cehenneme atacaksın öyle mi? Allah (Celle Celaluhu): 37 Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 18; Osman el-hopavi, Durretu-n Nasihin: Belazuri, 1/ ; Beyhaki, Delâil: 5/429; Mustafa Asım Köksal, Ġslam Tarihi: 7/ Hasan el-ġdvi, MeĢriku-l Envar fi Fevzi Ehli-l Ġtibar:

16 Merak etme senden ufacık bir toprak alacağım daha fazlasını vereceğim 40 dedi. Öyle değil mi? ت ر ح ظ ب ال خ س ك ف ل أ Ahirete imanı olana ĢaĢarım; nasıl istirahat edebiliyor? Sırrı Sekati (Rahimehullah) Hazretleri diyor ki: ت ل و ع ج ب Gençler! Genç iken, gücünüz var iken çok ibadet edin. Hâlbuki bunu söylerken Sırrı Sekati (Rahimehullah) Hazretleri 60 yaģının üstünde idi ve Bağdat ta onun kadar ibadet eden yok idi. 41 Ġsa (Aleyhisselam) bir dağın baģına çıktı, secde eder halde bir adam gördü. Dedi ki: Sen neden bu haldesin? O da: Ben önceki peygamberlerle konuģtum, senin ömrün 700 sene olacak dediler dedi. Ġsa (Aleyhisselam): Senin kafanda gölgelik yok. Bu güneģte nasıl secde ediyorsun? Gölgelik yapmaya vaktim yok. (700 sene ve vakti yok.) Ġsa (Aleyhisselam): Ben sana acayip bir bilgi vereyim. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki, yaģları 100 seneye bile varmayacak, onlar bina yapmakta yarıģacaklar. O da buyurdu ki: Onlarda gram akıl yokmuģ, ben onların yerinde olsam kafamı secdeden kaldırmazdım Mustafa Asım Köksal, Peygamberler Tarihi: 1/46; Ġsmail Hakkı Bursevî, Ruhu-l Beyân: 1/101; Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envaru'l ÂĢıkîn: 26; Taberî, Tarih: 1/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 1/83; Ġslam Âlimleri Ansiklopedisi: 3/ Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim: 1/92. 13

17 Ziyad-ı Numeyriye ye (Rahimehullah) rüyada ne buyruldu: او ي آث ف ي ج ا ه اة م ئ ر أ ه ى م ا أ ر ي ك ا : ب ا ص اد الىم ي ى خ ذز خ ز خ ظ م ى ع ب اد ج م الخ ه ج ذ و م ى ام ي ف ل ا : ك م ا ص اد ئ ل ه ا ش ل ىه ب ذه و ى ى م ت ج ه ى و هللا خي ر ل م ه ى ع ك ام الل ل ف ض عا ب ذ ف ع اب ذ. ك ا : ف ى ز ا ئ ل ل ل ك ل ب ك م ا ص اد ف ل س اخ ت ف ي الذه Dünyada rahat yoktur..." 43 Bizde istirahat, ahirette. Bu Türk insanı kadar yiyip içip yatan baģka bir Müslüman toplumu var mı bilmiyorum. Yani Çeçenistan da o kadar savaģ Ģiddetliydi. Yazı yayınladılar o zaman: Aman! Türk Askeri gelmesin dediler. Neden? Çok yiyiyor, çok yatıyor. Bu nedir ya! Biz öyle bir ümmetiz ki; Sahabeler karnına taģ bağlamıģ Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) geldiler. O bir kaldırdı elbisesini ki onda iki taģ bağlı. 44 Bize bu istirahat, rahat niye? Ama bize Allah (Celle Celaluhu) imkân verdikçe, biz rahatı çoğaltıyoruz. Bakın! Rasûlullah a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir yatak döģek geldi ve dörde katlanmıģtı. Hemen Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ertesi gün Hz. AiĢe ye (Radiyallahu anha) : ت ل ح ي الل م ى ع ن ي ص ل س دوه ئل ى خ ال ه لا و ف ا ه ه Onu önceki gibi yapın çünkü o, gece namazıma engel oldu 45 dedi. 43 Ebu Bekir Ahmed, el-mecalisetu ve Cevahiru-l Ġlm: 2/ M.Yusuf Kandehlevi, Hayatu-s Sahabe: Ġbni Kayyım el-cevzi, Zadu-l Mead: 60; Tirmizi, ġ u-l Muhammediyye: Hadis No:

18 Ama biz ısrarla Ģunu alalım, bu daha rahat, Ģunu yapalım Ģu daha rahat Allah-u Teâlâ, ahireti bildiği halde rahata düģkün kula ĢaĢıyor. Önümüz çok zor. Bizi hemen postalayacaklar. ل ب الده أ ت ل و ع ج ب ي ه ا ط م ئ ن ئ ل ف ا و ش و ال ه ا ك Dünyanın zevaline inananın haline ĢaĢarım; o nasıl onunla tatmin olabiliyor. Allah (Celle Celaluhu) buna ĢaĢıyor. Bu dünya gidecek, bitecek. Doğru değil mi? Bu dünya, süslü bir kadın gibi, ama öldüğünüz zaman yaģlı, ihtiyar kılığında gelecek size. Hatta Ġbni Abbas tan (Radiyallahu anh) rivayetle: ك ا اب ع ب اط : " إ ح ى ب الذه ا ى م ال ل ام ت ف ي ص ىس ة ع ج ىص ش م ط ا ه ل اب ه ا ف ل ا : د ش ش ف ع لى ال خ ل ة م ه ب اد ت م ش ى ه خل له ا ف ا أ ص س ك ت ه ز ه ف ل ا : ه ز ه ح ع ش ف ىن ب ه ز ه ف لىل ىن : و ع ىر ب اهلل م م ع ش ف س خ ام و ب ه ع خ م لا ا ج د اظ ذج م ل ي ه ا ب ه ا ج لاط ى اخ ش ج م ع ت ي ج الذه ا ال و ج ب اغ ظ خ م و اغ ر س ج م ز م ج ل ز ف ف ي ح ه ى م ف خ ى اد ي: أ ي س ب أ ه ا و أ ش اع ه ا ى: أ ل ح لىا ب ه ا اج ب اع ع ال اج ب اع ي و أ ش اع ي ف ل ى هللا ح Ahirette dünya mahģer meydanına getirilecek ve bu dünya yaģlı ihtiyar, lanetlenmiģ bir kadın olarak gelecek 46 Yine Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ع ب ذ الل ه ب ط م ش ة ك ا : ظ م ع ذ أ ب ا ه ش ش ة ل ى : ظ م ع ذ س ظ ى ع ىن م ا ف يه ا ئ ل ر ه ش الل ه و م ا ع ىه ت م ل ا م ل الل ه ﷺ ل ى : «أ ل ئ ن الذه م» و ع ال م أ و م خ ع ل و لا ه 46 Beyhaki, ġuabu-l Ġman: 13/10189; Ali el-muttaki, Kenzu-l Ummal: 3/8579; Suyuti, Camiu-l Ehâdîs: 23/39190; Ebu Talib-i Mekki, Kûtu-l Kulub: 1/446; Ebu-l Leys Semerkandi, Tenbihu-l Ğafilin: 116; Eğinli Mehmed Rahmi, Tefciru-t Tesnim:

19 Dünya melundur, içindekiler de melundur; ancak zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla, âlim veya müteallim hariç. 47 Biz nasıl bir Müslüman ümmetiyiz ki, dünya ile mutmain oluyoruz? Dünya malı bizi çok rahat kandırıyor, Ģeytana uyduruyor, götürüyor, getiriyor, yediriyor, içiriyor da. Rabbimizi bulmuģuz bulmamıģız, görmüģüz görmemiģiz, pekte umurumuzda değil. Belki bu cemaatin umurunda, ama yüz kiģinin dıģında kimsenin umurunda değil. Yapmamız gereken, herkesi uyandırmak. Bak kardeģim! Dünya yalandır. Ne meczuplar vardı. Bir meczup hatırladım. Denize atladı, 17 sene sonra çıktı sudan. Sonra da Unkapanı nda ev yaptı orada vefat etti. 48 Allah (Celle Celaluhu) için kendinizden geçiniz. Dünya ile mutmain olmayınız. Bu dünya yalan. Kalmayacak size hiçbir Ģey. Yapın iyiliği atın denize, balık bilmese de Hâlik bilir. Yaratan Allah (Celle Celaluhu) için, dünya ile mutmain olmayınız. ب ب الل ظ ان ج اه ل ب ال لل Diliyle âlim, kalbiyle cahil olana ĢaĢarım. و ع ج ب ت ل ه ى غ ال م Gerçekten bakıyorsunuz ki, bazılarının konuģmaları çok güzel, ilmi çok güzel aktarıyor. Aktarıyor ama sıfır! Kalpte bir gram Allah (Celle Celaluhu) korkusu yok. Gram utanma, hayâ duygusu yok. Ben o kula ĢaĢıyorum diyor Allah (Celle Celaluhu). Hepimizin kalbini Ģimdi yarsanız ne çıkar biliyor musunuz? Örümcek ağı sarmıģ mağara. Çünkü Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 47 Ġmamı Nevevi, Riyazu-s Salihin: Hadis No: 1387; Tirmizi, Sünen: Zühd 14; Ġbni Mace, Sünen: Zühd 3; Darimi, Sünen: Hadis No: 327; Mübarekfori, Tuhfetu-l Ahvezi: Hadis No: Bu meczubun ismi Kapani Deli Sefer Dede dir. Bkz: Evliya Çelebi, Seyahatnâme: 1/

20 ه ئ ر ا أ ر ه ب و اه ذ ن س ظ ى الل إ م أ ﷺ ك ا : " ئ ن ا ل ب ي ه ش ش ة ع أ اظ خ غ ف ش ص ل ل ك ل ب ه ف ا ن ض ع و ب ه ف ا ن ج اب وه ل ت ظ ى دا ف ي ك ه ىخ " ص اد ص ادث Mü min bir günah iģlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günahı hemen bırakıp tevbe ve istiğfar ederse, kalbi eski parlaklığına kavuģur. Günah iģlemeye devam ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve kalbini büsbütün kaplar. 49 Kalpler, Ģimdi simsiyah ve berbat bir halde. Sözümüze bakarsanız bizden büyük âlim, evliya yok. Ama kalbimize bakarsanız bizden de cahili yok. KeĢke dilimizle hiçbir Ģey bilmeseydik de kalbimiz her Ģeye aģina olsaydı. Kalbimizi açsaydı ki; -inģallah açsın, kalbimiz bunlara vakıf olsun- Mevla mızı görür gibi ibadet etseydik. Hadisi ġerifte de, Ġhsan nedir? diye sorulduğunda:» ا ه ه ش ان ف ا ن ل م ج ى ج ش اه ف ش اه ه ج «أ ن ح ع ب ذ الل ه هأ Allah ı (Celle Celaluhu) görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor 50 buyurulmuģtur. ي ر ط ط ه س ب ال اء وغ ب ل ل اه س ب ال Kalbi temiz olmadığı halde, suyla temizlenmeye çalıģana ĢaĢarım. و ع ج ب ت ل 49 Ġbni Mace, Sünen: 4/711; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 7939; Hâkim, el-müstedrek: 1/45; Ebu Davud, Sünen: Hadis No: 271; ġeyh Muhammed Kazım Aydın, Deryadan Damlalar: Buhari, Sahih: 1/19; Müslim, Sahih: 1/39; Nesai, Sünen: 8/101; Ġbni Mace, Sünen: 1/24. 17

21 Kalbi pis ne demek? Haset ediyor adam. Müslüman'a kin tutuyor, gaflette. Yalan atıyor, iftira atıyor, korkmuyor Allah tan (Celle Celaluhu). Bakın! Gidiyoruz su ile temizlenmeye çalıģıyoruz. Hâlbuki kalbimiz pis bizim. Ne yapacağız. Müslüman'a kin kusmaktan vazgeçeceğiz artık. Gıybet etmekten vazgeçeceğiz, iftira atmaktan vazgeçeceğiz. Yapmıyorsunuz belki. Ama sizin bir bidate gülüģünüz dahi gâvurların iftirasından beter. Gülemezsiniz harama. Bid ate gülemezsiniz. Abdullah Bin Mübarek i (Rahimehullah) duydunuz mu? Ulemadandır ve Ġmam-ı Azam ın (Rahimehullah) talebesidir. 51 Öldükten sonra rüyada gördüler, dediler ki: Allah (Celle Celaluhu) sana nasıl muamele etti? Dedi ki: Ben Allah ın (Celle Celaluhu) sevmediği bir bidate gülerek baktım diye Allah (Celle Celaluhu) beni 30 sene cennetin kapısında bekletti. 52 Niye? Oranın 30 senesi buranın kaç senesi? Bir bid at ya! Bakamazsınız. Sizin bu gözleriniz harama, bid ate layık değil. Kur an a layık. Rasûlullah ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģ ine layık, Ġslam dinine layık. BaĢka bir Ģeye gülerek bakamazsınız. Gâvurların oynadığı maçı gülerek izleyemezsiniz siz. Bu ortada olanların hepsi Rabbinize küfrediyor. Rabbinizin kızı var, 53 oğlu var diyor, 54 sizde Helal olsun be! Ne gol attı be! diyorsunuz. Allah (Celle Celaluhu) affedecek mi bunu? Bakın! Kalpten kalbe aks vardır. 55 Orada gördükleriniz sizin kalbinize aksediyor. Bakın! Nifakınız çoğalır. Yapmayın böyle! Reddedin onları artık. Orada ne sahtekârlıklar dönüyor. Dikkat edin, bunlara gülerek bakmayın! 51 Ahmed Mahmud Ünlü, Tasavvuf Risalesi: Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu-l Beyan: 1/ En am Suresi: 6/100; Nahl Suresi: 16/ Maide Suresi: 5/ Mahmud Ustaosmanoğlu, ĠrĢadu-l Müridin:

22 K Ü R S Ü D E N ف ظ ه ىب ه غ ىب الىاض و ه ى غ اف ل غ ش ح غ ل ب ػ ت ل و ع ج ب Kendi ayıplarından gaflet edip, insanların ayıplarıyla uğraģana ĢaĢarım. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uzunca bir hadisi Ģerifte bizlere: ح اب ش ك ا : أ ع خ م س ح ل م ب ن ي ع ز س ة ع ب ذا ل ه ع د ب ش ف ب ل غ «ع» ف ل ا : ل ف ل ا : «م ر ه ي م ا غ ر ل س ظ ى هللا ﷺ ف ل ا :»أ ل م ان م اة ت د س ه م ب ذ هللا ال ع ذ و ي ب ث ي «ف اش ر اه و ع م ب ع ش ر ه م ن اب ذ أ ب ى ف ع ه ز م ك ا : «ع ه ا ئ ل ف جا ب ه ا س ظ ى هللا ﷺ ف ذف ي ه ا... الخ» ل ف خ ص ذ ق ع Önce nefsinden baģla buyuruyor. 56 Hepimizin iģlediği günahlar alnımıza yazılsa, hangi Müslüman yolda görse bize selam verir? Yani; biz bu günahlarla mahģere, kabre gidersek, yeminle söylüyorum ki; melekler gelip sual bile sormaz. Aman gitmeyelim de Ģer ulaģır bize diye. Biz çok fena haldeyiz. O yüzden insanların ayıbını bırakınız. Murad-ı Münzavi (Rahimehullah) Hazretlerini duydunuz mu? Mektubatı Arapçaya tercüme edip, sıralayan insandır. Eyüp te yatıyor. MüthiĢ bir zattır. Gönül sultanı bir insandır. Ġsmail Hakkı Bursevi (Rahimehullah) Hazretleri çok övüyor o zatı. Murad-ı Munzavi (Rahimehullah) Mektubatla meģgulken orada Ģu sözü yazıyor: م ع ذ ه ب ل أن ح ع اة ب ه ه ف ى ا لش 56 Müslim, Sahih: 2/692; Nesai, Sünen: 5/69; Ebu Davud, Müsned: 4/35; Ġmamı ġafii, Müsned: 2/68; Sehavi, Mekasidu-l Hasene: Hadis No: 7. 19

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM

PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM Allâh-u Teâlâ El-Ahzâb suresinin 45.46.47.ve 48. ayetlerinde Ģöyle buyuruyor: أ ي ه ا ي ا م ل ير ال ن إ ن نا أ ر رل ا ا ش اه د و م ش ر و ن ذ ي ر و د ع ي ا إ ا ى ا و ر ن رن ج ا

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir nur mu yoksa bir insan mıydı? ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل اك جگيب صىل الله عليه

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

İSLAMIN ŞARTI 1 e DÜŞTÜ NAMAZ!

İSLAMIN ŞARTI 1 e DÜŞTÜ NAMAZ! MAKÂLAT Abdulkadir Ankaravî İSLAMIN ŞARTI 1 e DÜŞTÜ NAMAZ! Hamd; bizi En Sevgili ile (kendisiyle) buluşmaya sebep olan Namaz ı bizlere hediye eden Allah azze ve celleye aittir. Salat ise; Namazı dine direk

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Mekke; Kabenin etrafında Öteller

Mekke; Kabenin etrafında Öteller Sevgili eşimin yaptığı 2011 Umre zıyaretinden getirdiği resimler. Sizlerle paylaşmak bizleride mutlu eder; eşime çok teşekkür ediyorum. Bu Albümde Mekke Medine ALBÜM 2 Hepinize Selam olsun...mehmet Sungur

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

-UNUTULAN BAYRAM CUMA -

-UNUTULAN BAYRAM CUMA - -UNUTULAN BAYRAM CUMA - Ayet: ن وا ا ذ ا ن ود ي ا ی ھ ا ی ا ال ل لص ل ذ وة ین ا م ن م ی و م ال ج م ع ة ف اس ع و ا ا ل ى ذ ك ر الله ی ع و ذ ذ ل ك م ر وا الخ ب ی ر ل ك م ا ن ك ن ت م ت ع ل م ون وا ف ي الا

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME)

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) 152 MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) Mürted, İslâm dininden küfre dönen kimse demektir. Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

"Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin." (Âli İmran, 31)

Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin. (Âli İmran, 31) "Deki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah'da sizi sevsin." (Âli İmran, 31) İslâm dünyasında bazı uydurma sözler olması gerçeğinden hareketle ve bu gerçeğin istismarıyla birlikte bir hadis

Detaylı

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri

Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri بسم الله الرحمن الرحيم Meşhur Cibril hadisinde, din mefhumunu; iman, İslâm ve ihsan başlığıyla üç ana unsura ayıran Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem),

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

HADİS DERSLERİ İNSANIN TABİATI

HADİS DERSLERİ İNSANIN TABİATI HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzü billâhi mine ş-şeytâni r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı