HAC ve ve UMRE REHBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAC ve ve UMRE REHBER"

Transkript

1 HAC ve UMRE REHBER

2 HAC ve UMRE REHBER Bütün Haklar FAZ LET Neflriyat ve Tic. A.fi. ye aittir. Grafik / Tasar m Çamlıca Basım Yayın Bask Fazilet Neflriyat İstanbul, 201 ISBN: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayıncılık Sertifika No: FAZ LET NEŞR YAT ve T CARET A.Ş. Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 52 Güneşli - Bağc lar / STANBUL Tel: (0212) (Pbx) - Faks: (0212)

3 İÇ NDEK LER Hacdan Önce Haz rl k ve Baz Tavsiyeler Hacc n Hikmeti Hacc n Fazileti Hac ile Alâkal Baz Tabirler B R NC KISIM HACCIN VE KÂBE'N N TAR HÇES Hazreti Âdem in Kâbe-i Muazzama y nşâs Nuh Tufan 'nda Kâbe'nin Semâya Kald r lmas brâhîm ve smail Aleyhimesselam' n Kâbe-i Muazzama'y nşâs K NC KISIM KÂBE- MUAZZAMA VE MESC D- HARÂM A- Kâbe-i Muazzama ve K s mlar Kâbe-i Muazzama'y Ziyâret ve Tavâf n Fazîleti Mültezem ve Kâbe-i Muazzama'n n Kap s Haceru l-esved Hatîm ve Hicr-i smâil Mizâb- Kâbe (Altun Oluk) B- Mescid-i Harâm ve çindekiler Makâm- brâhîm ve Fazîleti Zemzem-i Şerîf Zemzem'in Fazîleti Zemzem'i çme Adab Safâ ve Merve

4 ÜÇÜNCÜ KISIM HAC BÂDET VE YAPILIŞI Hac Nedir? Hacc n Hikmetleri Hacc n Farz Olmas n n Şartlar Hacc n Edâs n n Şartlar Hacc n K s mlar Hacc n Nev'ileri Hacc- Temettü ve K rân' n Şartlar HACCIN FARZLARI HRÂM hrâm n Sahih Olmas n n Şartlar hrâm n Vâcibleri hrâm n Sünnetleri hrâm n Müstehaplar hrâm n Mübahlar hrâm n Yasaklar hrâma Nerede Girilir? Harem Hudutlar Mîkat Mahalleri hrâma Nas l Girilir? Han mlar n hrâm hramdan Nas l Ç k l r HACC IN 2. FARZI: ARAFAT'TA VAKFE Vakfe Nedir? Arafat ta Vakfenin Sahih Olmas n n Şartlar Vakfenin Vâcibleri

5 4- Vakfenin Sünnetleri HACC IN 3. FARZI: Z YÂRET TAVÂFI Tavâf Nedir? Tavâf n Nevileri Tavâf n Vâcibleri Tavâf n Sünnetleri Tavâf n Yap l ş HACCIN VÂC PLER A - SA'Y Sa'yin Vâcibleri Sa'yin Sünnetleri Sa'yin Yap l ş B - MÜZDEL FE'DE VAKFE Müzdelife Vakfesinin S hhatinin Şartlar Müzdelife Vakfesinin Sünnetleri C - M NÂ DA ŞEYTAN TAŞLAMAK Şeytan Taşlamak ile Alakal Sünnetler D - SAÇLARI TIRAŞ ETMEK VEYA KISALTMAK E - VEDÂ TAVÂFI F - KURBAN KESMEK (K rân ve Temettü hacc yapanlara) HACCIN SÜNNETLER HACCIN ÂDÂBLARI A- Hacc- frad B- Hacc- Temettu un Yap l ş C- Hacc- K rân HAC VE UMREDE C NÂYETLER VE CEZÂLARI Cinâyet Nedir?

6 2- Hac ve Umre'yi Bozup Kazâs n Gerektiren Cinâyetler Bedene (deve veya s ğ r kesmek) Gerektiren Cinâyetler Dem (koyun veya keçi kesmek) Îcâp Eden Cinâyetler hrâm Yasaklar na Uymamakla Alâkal Cinâyetler F t r Sadakas Kadar Tasadduk Gerektiren Cinâyetler F t r Sadakas ndan Daha Az Bir Sadaka Vermeyi Îcâp Ettiren Suçlar Harem Hudutlar n n Avlar ve Bitkileri ile Alâkal Suçlar HACCA BEDEL GÖNDERMEK HACDA VEKÂLET N CÂ Z OLMASININ ŞARTLARI HEDY VE UDH YYE KURBANLARI KURBAN KESMEK HSÂR VE FEVÂT (HACCI GEÇ RMEK) HSÂRLININ HEDY GÖNDERMES DÖRDÜNCÜ KISIM MEKKE- MÜKERREME'DEK Z YÂRET YERLER VE VE MÜBÂREK MEKÂNLAR Peygamberimiz'in (s.a.v.) Doğduğu Ev H ra Dağ - Nûr Dağ ve Mağaras Sevr Dağ ve Mağaras Cebel-i Ebû Kubeys Dâru l Erkam Mescid-i Şecere Mescid-i Cin Cennetü l-mualla Mescid-i Âişe

7 10- Mescid-i Cirane Hüdeybiye Cebel-i Rahme ve Mescid-i Sahrat Müzdelife Minâ Mescid-i Hayf Mescid-i Bîa BEŞ NC KISIM PEYGAMBER EFEND M Z VE MEDÎNE- MÜNEVVERE'Y Z YARET RESÛLULLÂH'I Z YÂRET N ÂDÂBI MEDÎNE- MÜNEVVERE MESC D- NEBEVÎ MESC D- NEBEVÎ N N ÇER S NDEK MÜBÂREK MEKÂNLAR A- HÜCRE-İ SAÂDET B- RAVZA-İ MUTAHHARA C- ASHÂB-I SUFFE RAVZA- MUTAHHARA ÇER S NDEK MÜBÂREK MEKÂNLAR MİNBER-İ ŞERİF MİHRAB-I ŞERİF MAHFİL (MÜEZZİNLİK) HANNANE DİREĞİ HAZRETİ ÂİŞE DİREĞİ EBÛ LUBÂBE DİREĞİ - TEVBE DİREĞİ

8 7- SERİR DİREĞİ MUHARRES DİREĞİ VÜFÛD DİREĞİ MESC D- KUBA CUMA MESC D MESC D- KIBLETEYN HENDEK HARB N N YAPILDI I YER UHUD ŞEH TLER N VE UHUD DA I NI Z YARET CENNETÜ'L BAKÎ ALTINCI KISIM UMRE Umrenin Tarifi ve Hükmü Umrenin Farzlar Umrenin Vâcibleri Umrenin Mîkat Mahalli Umrenin Fazileti UMREN N YAPILIŞI PEYGAMBER EFENDİMİZ İN (S.A.V.) UMRELER YED NC KISIM HAC VE UMRE DUÂLARI A- TAVÂFIN YAPILIŞI VE DUÂLAR Tavâfın Birinci Şavtının Duâsı Tavâfın İkinci Şavtının Duâsı Tavâfın Üçüncü Şavtının Duâsı Tavâfın Dördüncü Şavtının Duâsı Tavâfın Beşinci Şavtının Duâsı

9 Tavâfın Altıncı Şavtının Duâsı Tavâfın Yedinci Şavtının Duâsı Tavâf Namazından Sonra Duâ Safâ ve Merve ye Her Çıkışta İki Yeşil Direk Arasında Say in Birinci Şavtının Duâsı Say in İkinci Şavtının Duâsı Say in Üçüncü Şavtının Duâsı Say in Dördüncü Şavtının Duâsı Say in Beşinci Şavtının Duâsı Say in Altıncı Şavtının Duâsı Say in Yedinci Şavtının Duâsı Sa y Sonunda Merve de Duâ Mültezem de Okunacak Duâ Hatice Vâlidemizi Selamlama Cennetü l Muallâ yı Selamlama Minâ ya Varınca Okunacak Duâ Minâ dan Arafat a Giderken Arafat a Çıkarken Okunacak Duâ Arafat tan Müzdelife ye Giderken Müzdelife Vakfesinde Müzdelife den Sonra Minâ da Şeytana Taş Atarken Kurban Keserken Saçlarını Tıraş Ederken Arafat Duâları Kâbe-i Muazzama ya Vedâ Ederken

10 Medîne-i Münevvere ye Giriş Duası Peygamber Efendimiz i Selamlama Hz. Ebûbekir Efendimiz i Selamlama Hz. Ömer Efendimiz i Selamlama Bakî Ehli ni Selamlama Hz. Osman Efendimiz i Selamlama Uhud Şehitlerini Selamlama Peygamber Efendimiz e Veda Ederken Okunması Tavsiye Olunan Duâlar Seyyidü l İstiğfar Biadedi Elf Salât-ı Münciye Salât-ı Nâriye Hazret-i Sıddîk ın (r.a.) Salâtı Salât-ı Fethıyye Kudretten Taş Üzerine Yazılan Salavât Ahzâb Duâsı

11 HACDAN ÖNCE HAZIRLIK VE BAZI TAVS YELER Hac aday kardeşim! Her şeyden evvel şunu bilmelisin ki! Hac yolculuğu ticari ya da turistik bir seyahat değil, bir ibadet yolculuğudur. Bu yolda at lan her ad m n, çekilen s k nt ve meşakkatlerin bir taraftan sevap kazand r rken diğer taraftan günahlar m z eriteceğini hiçbir zaman unutmamal y z. Mâlî ve bedenî gücü yerinde olan bir Müslüman a farz olan hac ibadeti, diğer ibadetlere nispetle ifas oldukça zor olan bir vazifedir. Bu sebeple her şeyden önce sab rl olman z tavsiye ederiz. Zira uzun bir yol kat edecek ve çok s cak bir iklimle karş laşacaks n z. Çeşitli yerlerden gelmiş insanlarla buluşacak ve beraber olacaks n z. 11

12 Bazan aç, bazan susuz ve uykusuz kalacaks n z. Dengeniz bozulup sinirli halde olabilirsiniz veya karş n zdaki öyle olabilir, hatta sizden daha sinirli olabilir. O halde yapacağ n z iş çok sab rl olmakt r. Sab r, sab r, sab r... Temiz, efendi, nazik, affedici, tatl dilli, güler yüzlü ve alçak gönüllü olmak mecburiyetindeyiz. Hac aday kardeşim! Sak n ola kimsenin kalbini k rma. Çünkü kalp k rmak Allah (c.c.) nazar nda Kâbe'yi y kmaktan daha tehlikeli ve günaht r. Dikkatli ol! Zira şeytan ve nefis, bu yolda daha çok musallat olacakt r. Allah (c.c.) şerrinden korusun. Hac aday kardeşim! Resûlullah Efendimiz in (s.a.v.) huzuruna gideceğiz, iyi haz rlanmal y z, maddi ve manevi temizliğimizi iyi yapmal y z. Tesbih namaz k l p, tövbe ve istiğfâra, salât-ü selama şimdiden başlamal y z. Çok sadaka vermeli ve yolda yetecek kadar para almal y z; maddeten ve manen kimseye yük olmamal y z. Mümkün olduğu kadar mal m zla ve bedenimizle başkalar na yard mc olmal y z. Bütün bu güzel şeyler hacc n n kabulüne ve ayr ca o mukaddes yerde bir nafile hac sevab kazanmam za inşaallah vesile olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Başka- s na yük olmay n buyurmuştur. O halde uçakta, 12

13 otobüste ve kal nacak yerlerde arkadaş lar m za yük olmayal m, bilhassa yaşl lara yard mc olmaya çal şal m. O mübârek yerlerde al şverişe dalmayal m, ibâdete gayret edelim. Al şverişi memleketimizde yapabiliriz; ama Kâbe yi, Ravza y ve Mescid-i Nebevi yi bulamay z. Allâhü Teâlâ her hususta yard mc m z olsun... Âmin HACCIN H KMET Haccın farz olmasındaki pek çok hikmetten bazıları: İslâm ın izzetini, Müslümanların birliğini, kardeşliğini temine vesiledir. Her taraftan gelip toplanmış olan Müslümanlar, birbirinden çok istifade ederler. Hac, en faydalı, kudsî bir seyahattir. Orada toplanmış, dünya elbisesinden soyulmuş, beyaz ihramlara bürünmüş olan muazzam bir kitle, mahşerden bir numunedir. Hacda nefsi öldürme vardır. Her hacı, ailesinden ve dostlarından ayrılmış, zevklerini bırakmış, birtakım sıkıntı ve eziyetleri göze almış fedâkar bir Müslümandır. Arafat, Arasat tan bir numunedir. Hacer-i Es ad ı istilâm (selamlama) yevm-i mîsâktaki ahdi tecdid (yenilemek) demektir. Hacda Ölmenizden evvel ölünüz. sırrı tecelli eder. 13

14 Hacda büyük bir topluluk meydana gelir. İslâm âlemi birbirlerinin hallerini öğrenip, birbirlerine iyilikte ve takvâda yardım ederler. Bir kavim diğerinden nice ibretler öğrenip hikmet alırken, Müslüman kardeşlerinin çokluğu ve dünyadaki gayretleri ile de mânen güçlenir. (S.H.T.) HACCIN FAZİLETİ (Sure-i Âl-i mrân 96-97) Meâli: "Şüphesiz âlemler için, çok feyizli ve ayn- hidayet olmak üzere, konulan ilk ev (ma bed) elbette Mekke de oland r. Orada apaç k alametler, brâhîm'in makam vard r. Kim oraya girerse (taarruzdan) emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hac (ve ziyâret) etmesi Allah' n insanlar üzerinde bir hakk d r. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah âlemlerden ganî (müstağni) dir." Dünyâ ve âhiret hayat bak m ndan mühim bir dönüm noktas olan hac, ihlas ve samimiyetle edâ 14

15 edildiği zaman Hz. Allah kat nda yüksek dereceleri ihraz etmeye vesîle olur ve kişiyi her hususta mükemmelleştirir. Nitekim Rasûlüllâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: Manas : "Kim Allâhü Teâlâ için haccederse, kötü söz ve davran şlardan sak n r ve günahlara sapmazsa, anas ndan doğduğu gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner." Manas : "Câbir (r.a)'dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: "Hacc- mebrûr için cennetten başka mükâfat yoktur." Bunun üzerine: "Onun mebrûr olmas ne (ile) dir?" diye soruldu: 1 2 Buhârî, c.2, s.209; Müslim c.4, s.107. Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s

16 Resûl-i Ekrem (s.a.v.): - "Yemek yedirmekle, kelam ) iledir" buyurdu. Manas : Ebû Hureyre (r.a.)'dan yle de rivayet : Peygamber Efendimiz e (s.a.v.) : - "Hangi amel daha fazîletlidir?" diye soruldu- - "Allah ve Resûlüne îman etmektir." cevab n verdi. - "Sonra hangisi denildi?". - "Allah yolunda cihadd r." buyurdu. - "Daha sonra hangi (amel) dir?" denildi. - "Hacc- mebrûrdur." buyurdular. 3 4 Buhari, c.2 s. 141; Nesai, c.2, s.3. ve't-terhib, c.2, s

17 Manas : "Hiç şüphe yok ki, şu beyt (-i şerîf), slam n direk (mesabesindeki rukün)lerinden biridir. Kim hac ve umre yaparsa, kefâletini Allah n üzerine havâle etmiş demektir. Eğer (bu yolculukta) vefât ederse Allah onu cennete koyar, şâyet ehl(-i beyt)inin yan na döndürürse ecir ve ganimetle geri çevirir." Manas : "Hac ve umre yapanlar Allâhü Teâla'n n elçileridir. Hazret-i Allah onlar hacca çağ rd, hemen icâbet ettiler, onlar da Allah'tan istekte bulundular, Cenâb- Hak da dileklerini kendilerine verdi." Manas : "Hacda harcanan para, Allah (c.c.) yolunda (cihad için) sarf edilen nafaka gibi, yedi yüz kat fazlas ile verilecektir." Allah r zas için yap lan hay r ve ibâdeti îfa için harcanan paralar, budanm ş bir asman n daha çok üzüm vermesi gibi, sahibinin mal nda bir bereketin husulüne vesile olur. 5 6 Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s.180. Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s

18 Manas : "Kim hac yapmay dilerse acele etsin." Bir müminin, hacc îfada acele etmesinin ihtiyata uygun olduğu bir gerçektir. S hhati yerinde bulunurken, gençliğini güç ve kuvvetini kaybetmeden, elindeki mâli imkan sars lmadan ve can tende, para kesede iken yapmal d r. Manas : "Kim aç k(ta görülen) bir ihtiyaç, (yolculuğuna) mâni olan bir hastal k veya zâlim bir hükümdar engellemediği halde haccetmezse, dilerse Yahûdî, dilerse Nasrânî olarak ölsün." 7 8 Ebu Dâvûd, c.2, s.141. Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s

19 HAC LE ALÂKALI BAZI TAB RLER Beyt-i Mâmûr: Meleklerin Kâbesi. Mescid-i Harâm: Mekke-i Mükerreme nin orta - s nda Kâbe-i Muazzama n n bulunduğu Mescid-i Şerîf dir. Hac: Husûsî mekân, husûsî zamanda, husûsî fiille ziyâret etmektir. Hacc- frâd: Umresiz yap lan hacd r. Hacc- Temettû: Ayn senenin hac aylar nda umre ve hacc ayr ayr ihrâmlarla edâ etmektir. Hacc- K rân: Bir ihrâmla umre ve hacc beraber yapmakt r. Hac aylar : Şevval, Zilkâde ve Zilhicce'nin ilk on günüdür. Menâsik-i Hac: Hac fiilleri; hacc n farzlar, vâcibleri ve sünnetleri. Hacc- Mebrûr: nsanlara ikram ederek, güzel konuşarak ve günah kar şt rmadan yap lan makbul hacd r. Alameti, hacdan, üzerinde bulunduğu halden daha hay rl olarak gelmek ve günahlara dönmemektir. Umre: hrâml olarak Beytullah' tavâf etmek, Safâ ile Merve aras nda sa'y etmektir. hram: Niyyet ve telbiyeden ibârettir ki, hacca yahut umreye ve k râna göre her ikisine niyyet ederek harâma dâhil olmakt r 9. 9 Nimet-i İslâm. 19

20 zâr: Peştamal gibi belden aşağ ya tutulan örtü. Ridâ: Peştamal gibi omuzdan örtülen havlu veya benzeri örtü. Telbiye: "Lebbeyk. Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. nnel-hamde ven-nimete leke vel-mülk. Lâ şerîke lek." Tehlîl: "Lâ ilâhe illâ'llâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." Temcid: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi l-aliyyi'l-azîm". Hatîm: Kâbe'nin kuzeyinde yar m dâire şeklindeki duvar. 20

21 H cr: Kâbe'nin, hatîmle çevrilmiş olan k sm - d r: Kâbe'den say ld ğ için tavâf Hatîm'in d ş n - dan yap l r. Hacer-i Esved: çerisinde insanlar n ruhlar âleminde verdikleri ahitlerinin bir nüshas n n bulunduğu, Cennet-i Âlâ'dan gelmiş bembeyaz ve büyükçe bir yakuttur. Asl nda bembeyaz iken günahkârlar n ellerini ve yüzlerini sürmelerinden dolay siyahlaşm ş ve Hacer-i Esved denilmiştir. Mültezem: Hacer-i Esved'in konulduğu köşe ile Kâbe'nin Kap s aras d r. Duâlar n makbûl olduğu yerlerdendir. Makâm- brâhîm: brâhîm Aleyhisselâm' n ayak izlerinin üzerinde âşikâr olarak görüldüğü mübârek bir taşd r. Mîzâbü'r-rahme: Alt n oluk. Zemzem: Cebrail Aleyhisselâm' n ç kard ğ mübârek sudur. Şavt: Kâbenin etraf n bir defa dolaşmaya denir. Tavâf: Kâbe-i Muazzama'n n etraf nda yedi defa dolaşmakt r. Yani yedi şavta, bir tavâf denir. Tavâf- Kudûm (Kudûm Tavâf ): Mekke-i Mü - kerreme'ye var l nca yap lan tavâft r. Bu tavâf, âfâkîler (Mekke d ş ndan gelen) için sünnettir. Tavâf- ifâza (Ziyâret Tavâf ): Arafât'tan inildikten sonra yap lan farz tavâft r. 21

22 Tavâf- Sader (Vedâ Tavâf ): Âfâkiler için Mekke-i Mükerreme'den ayr lmazdan önce yap lan vacip tavâft r. Hac fiilleri bununla tamam olur. Izd bâ: Sonunda sa'y olan tavâfa başlamazdan evvel ridâ'n n bir ucunu sağ koltuk alt ndan geçirip, sol omuz üzerine atmakt r. Böylece sağ omuz ve kol ihrâm n d ş nda kal r. Kendinden sonra sa'y olan tavâflar n her şavt nda erkeklere sünnettir. stilâm: Tavâfa başlarken ve tavâf esnâs nda Hacer-i Esved'in hizâs na her gelişte dönerek namaza durur gibi iki eli kulak hizâs na kald r p "Bismillâhi Allâhü Ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" diyerek hacer-i esvede elini koyarak öpmektir. Bu mümkün olmuyorsa el işâreti ile uzaktan selâmlay p sağ elin içini öpmektir. Remel: Izd bâ halinde ilk üç şavtta ad mlar k salt lmak ve omuzlar silkelenmek sûretiyle süratli ve çal ml yürümektir. Diğer dört şavtta normal olarak yürünür. Safâ ve Merve: Mescid-i Harâm' n doğusunda, sa'yin yap ld ğ 350 m. aral kl iki tepedir. Sa'y: Safâ'dan Merve'ye dört gidiş, Merveden Safâ'ya ise üç geliş olmak üzere yedi şavtt r. Sa'y, hacc n ve umrenin vaciplerindendir. Hervele: Erkeklerin, Safâ ile Merve aras nda her geliş ve gidişte iki yeşil direk aras nda koşmalar d r. 22

23 Vakfe: Arefe günü öğle namaz ndan sonra Bayram günü fecir tulu edinceye kadar bir anda olsa Arafta bulunmakt r. Bir de Müzdelife vakfesi vard r ki bayram n birinci günü imsak ile güneşin doğmas aras nda Müzdelife s n rlar içerisinde bulunmakt r. Arafât: Mekke-i Mükerreme nin güney doğusunda yaya alt saatlik (25 km) mesâfede bulunan bir mevkidir. Hacc n rüknünden biri olan Arafat vakfesi orda yap l r. Müzdelife: Minâ ile Arâfat aras nda Harem s n rlar içerisinde bir bölgenin ad d r. Meş'ar-i Harâm: Müzdelife'deki Kuzah tepesidir. Şimdi üzerine mescit yap lm şt r. Minâ: Harem s n rlar içerisinde, Kâbe ile Müzdelife aras nda bir mevkidir. Mescid-i Harâm'a 6,5 km mesâfededir. Cemreler (şeytan taşlanacak yerler) Minâ'dad r. Cemre: Ufak taş veya ufak taş y ğ n. Cemre-i Ulâ: Cemrelerden Minâ taraf nda olan d r. Cemre-i Vustâ: kinci cemre. Cemre-i Akabe: Mekke-i Mükerreme taraf nda bulunan cemredir. Halk dilinde cemrelere s ra ile "küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan" denilir. Remy-i Cimâr: Cemrelere ufak taş atmakt r. 23

24 Hedy: Harem bölgesinde, Hac ile alâkal olarak kesilen kurban olup Minada kesilmesi sünnettir. Udhiyye: Kurban bayram nda belirli şartlar hâiz kimselerin kesmesi vâcib olan kurban. Cinâyet: Hacda cezây icabeden fiil ve davran şlar. Dem: Koyun ve keçi cinsinden olan kurban Bedene: Deve ve s ğ r cinsinden olan kurban. Harem: Mekke-i Mükerreme ve civâr d r ki hududlar tâyin edilmiş ve nişan dikilmiştir. H ll: Harem ile mîkat s n rlar aras nda kalan yerlerdir. Mikât: hrâm için belirlenmiş yerler olup ihrâms z geçmek câiz değildir. Mekkî: Mikât dâhilinde ikâmet edenlerdir. Âfâkî: Mikât hâricinden Mekke'ye gelenlerdir. Eyyâm- Teşrîk: Zilhicce'nin on birinci, on ikinci ve on üçüncü günleridir. Bu günlerde teşrîk tekbîrleri getirildiği için teşrîk günleri denilmiştir. 24

25 B R NC KISIM HACCIN VE KÂBE'N N TAR HÇES Allâhü Teâlâ, Âdem Aleyhisselâm' bir Cuma günü topraktan yaratt. Âşûrâ günü de ruh verdi. Meleklere Âdem aleyhisselama secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde ettiler, İblîs ise kibirlenip secde etmedi. Melekler başlar n secdeden kald r nca İblîs in secde etmediğini gördüler. tâat emrine teşekküren ikinci kere secde ettiler. Namazda secdenin iki kere yap lmas n n hikmeti budur. blîs Hz. Âdem'e secde etmediği için lânetlenip, cennetten kovulunca Hz. Âdem'e ve evlatlar na düşman oldu. Bir f rsat n bulup cennete girdi ve önce Havva Vâlidemiz'in, onun sebebiyle de Âdem Babam z n Cennet'te kendilerine yasak edilen meyveyi yemelerine sebep oldu. Hazreti Allah onlar yeryüzüne indirdi. Âdem Aleyhisselam, Hindistan yak n ndaki Serendib (Srilanka) adas na, Havva Vâlidemiz de Hicaz'daki Cidde'ye indirildiler. 25

26 HAZRET ÂDEM' N KÂBE- MUAZZAMA'YI NŞÂSI Hazreti Âdem (a.s.), ağlayarak Allâhü Teâlâ'ya şöyle yalvard "Ya Rabbi, ben cennette iken Arş- Âlâ'y ve Beyti Mâmur'u tavâf eden meleklerin tesbihlerini, zikirlerini ve güzel seslerini duyarak lezzetleniyordum. Şimdi ise bu nimetlerden mahrumum ve bundan dolay çok müteessirim". Cenâb- Hak, "Yâ Âdem, benim yeryüzünde bir haremim var, Oraya git, benim için bir ev bina et. Meleklerin, Beyt-i Mâmûr'un etraf n tavâf ettikleri gibi, sen de tavâf et ki meleklerin tesbihlerini, zikirlerini ve güzel seslerini duyabilesin. O mekanda senin ve evlatlar ndan benim emrim üzere olanlar n duâlar n kabul, günahlar n da af ederim." diye vahyetti. Beytullah' n inşâs ve tavâf ile emir olunan Âdem (a.s.), musahhar bir rüzgarla bir meleğin refâkatinde Harem-i Şerîf in bulunduğu yere geldi. Ayak bast ğ her yer bilahare şehir oldu. Cibrîl-i Emîn ile Kâbe'nin temellerini açt. Kendisine yard m eden diğer melekler, otuz kişinin kald ramayacağ büyüklükteki taşlar temele yerleştirdiler. Hz. Âdem beş dağ (Tûr-i Sîna, Lübnan, Tûr-i Zeytûn, Cûdî ve Hirâ )dan getirilen taşlarla Beytullah' inşâ etti. 26

27 Cebrâil Aleyhisselam, Hazreti Âdem'i (a.s.) Arafât'a götürüp, menâsik-i hacc (hacc n amellerini) gösterdi. Bu s rada Havvâ Vâlidemizle Arafât'ta buluştular. Berâberce Müzdelife'ye geldiler ve Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Kâbe-i Muazzama'y tavâf ederken melekler ile karş laş - t lar. Melekler: "Ey Âdem! Allâhü Teâla hacc n mebrûr ve sa'yini meşkûr eylesin. Bizler zât- âlînizden iki bin sene evvel bu beyt-i şerîfi hac ve tavâf etmiştik" dediler. Âdem Aleyhisselam, Melâike-i Kirâm a: "Sizler bu beyti tavâf ederken ne okurdunuz?" diye sordu. Onlar da: Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber. diye tavâf ederdik, dediler. Hz. Âdem onlara bundan sonraki tavâflar n zda: Velâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi, kelimelerini de okuyunuz buyurdu. 27

28 Kendisine af müjdesi verilen Âdem (a.s.) Mevlâya şöyle nazland "Ya Rab her iş yapana bir ücret ihsan edersin, Âdem kulun Kâbe'yi bina etti, acaba ona ne ihsan edersin?" Cenâb Hak "Yâ Âdem, seni affettim. Yeter mi? Âdem (a.s.) "Ya Rabbi, senin hazinen genişdir, biraz ziyâde et." dedi. Cenâb Hak "Yâ Âdem, senin evlatlar ndan bu beytimi ziyâret edenleri de affettim yeter mi?" buyurdu. Âdem (a.s) "Yâ Rabbi, senin rahmetin bol, biraz daha ziyâde et." dedi. Mevlâm z da: "Yâ Âdem, senin evlatlar ndan bu beytimi ziyârete gelenler, gelmeyenlere duâ ederse onlar da affettim. Yeter mi?" buyurdu. Memnun olan Hz. Âdem, "Hasbî, hasbî" (bu bana kâfi yâ Rabbi) dedi. Âdem aleyhisselâm, Havvâ Vâlidemizi de yan na alarak Hindistan n Serendip (Srilanka) Adas na geri döndü. Hz. Âdem; bir rivâyete göre 40, bir rivâyete göre de 70 defa hac yapt. (Mirâtü-l Haremeyn c.1, s.51) Âdem aleyhisselam 1000 yaş nda vefât etti ve Ebû Kubeys Dağ 'na defnedildi. Havvâ Vâlidemiz de 1001 yaş nda vefât edip, Cidde de defnedildi. 28

29 NUH TUFANI'NDA KÂBE'N N SEMÂYA KALDIRILMASI Nuh (a.s.) tufan yaklaş nca Cebrâil aleyhisselam, Hacerü'l-Esved'i Ebû Kubeys dağ nda husûsî bir yere koydu. Beytullah da semâya kald r ld. nsanlar Beytullâh n mevcûdiyetini biliyor, fakat yerini tespit edemiyorlard. Dünya'n n dört taraf ndan zulme uğrayan insanlar gelip burada duâ ediyorlard. brâhîm, (a.s.) Beytullâh' tekrar binâ edinceye kadar peygamberler beytin yerini tavâf ediyorlard. Ümmetleri helak olan peygamberler Kâbe-i Muazzama'ya gelir, vefât edinceye kadar orada ibadet ederlerdi. Hazreti Nûh, Hûd, Sâlih ve Şuayb Aleyhimüsselâm bunlardand r. Kabirleri Hace rü'l-esved ile Zemzem-i Şerîf'in aras ndad r. Bu arada 70, diğer bir rivâyette 99 peygamber medfundur. BRÂHÎM VE SMÂÎL ALEYH MESSELÂM'IN KÂBE- MUAZZAMA'YI NŞÂSI brâhîm, (a.s.) Irak ta Sümer şehirlerinden (Ur) mevkiinde dünyay şereflendirdi. brâhîm, 29

30 (a.s.) Bâbil hükümdar Nemrûd taraf ndan ateşe att r ld. Fakat Allâhü Teâlâ'n n: Ey ateş brâhîm üzerine serin ve selâmet ol! emri ile ateş Hz. brâhîm'i yakmad. Bu hâdise üzerine Nemrut'un k z Udda ile Hz. brâhîm (a.s.) ın büyük amcas Hâre'nin k z Sâre Müslüman oldular. Zindana at ld lar. Ama dinlerinden asla dönmediler. Hz. Sâre, brâhîm (a.s.) n zevcesi, shak Aleyhisselâm' n da annesi oldu. Udda ise, brâhîm (a.s.) n amcas n n oğlu Medyan'a zevce, ayn zamanda 20 kadar peygambere de büyük anne oldu. brâhîm (a.s.), müminlerle beraber önce Filis - tin e, sonra da M s r a gitti. Fakat orada kendisine inanan az oldu. M s r hükümdâr, Sâre Vâlidemiz'e ihânet et - mek istedi; ama eli havada kal nca kötü niyetinden vazgeçti. Hâcer isminde bir câriyeyi Sâre vâ - lidemize hediye etti; beraberce Filistin'e döndüler. Bilahare çocuğu olmayan Sâre Vâlidemiz, brâhîm Aleyhisselam la Hâcer i evlendirdi. Fakat smail ad nda bir oğullar dünyaya gelince onlar k skand. 30

31 Allâhü Teâlâ, brâhîm Aleyhisselâm'a Sâre'yi hoş tutup, Hâcer vâlidemizle oğlu smail'i de Beytullah' n bulunduğu mukaddes beldeye gö - türmesini emir buyurdu. Hazret-i brâhîm, Allâhü Teâla n n emri ile Hâcer validemiz ve oğlu smail'i bir damla bile su bulunmayan Mekke-i Mükerreme'de bugün zemzem'in bulunduğu yere götürdü. Yanlar na bir testi su ve biraz hurma b rak p, Filistin e geri dönmek üzere ayr l rken Hâcer vâlidemiz, Hz. brâhîm'in arkas ndan "Ey brâhîm! Konuşulacak bir kişinin, içecek bir şeyin bulunmad ğ bu ss z yerde bizi niye b rak p gidiyorsun? Bunu sana Allah m emretti?" dedi. Hz. brâhîm de; "Evet, Allah emretti." dedi. Hâcer vâlidemiz; "O halde o bize kâfîdir." dedi. Hz. brâhîm onlar göremeyecek kadar uzaklaşt ktan sonra Beytullah taraf na dönerek şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz! Ben, soyumdan bir k sm - n senin mukades beytinin yan nda; ekin bitmez bir vâdiye yerleştirdim. Ey Rabimiz! Beytinde na - maz k lmalar için insanlardan bir k sm n n gönüllerini onlara meylettir, şükür etmeleri için onlar meyvelerle r z kland r. (Sûre-i brâhîm, ayet: 37) 31

32 Yiyecek ve içecekleri tükenince; Hâcer Vâli - demiz su aramak için Safâ ile Merve aras nda yedi defa gidip geldi. Yedinci seferinde bir ses işitti. Bakt ki oğlu smail' in ayağ n n dibinde Cebrâil aleyhisselam, kanad ile zemzem suyunu ç kar yordu. Koşarak geldi ve dağ lmamas için zem-zem (İbrânice: dur dur) dedi. Suyun etraf n kumlarla çevirdi. Suyun yan nda bir de hurma ağac büyüdü. Bilâhare buraya "Cür - hüm" kabilesi gelip yerleşti. Hz. smail de onlardan bir k zla evlendi. Daha sonralar brâhîm (a.s.) Mekke-i Mükerreme ye geldiler. Allâhü Teâla'n n: Meâli: "... ve brâhîm ve smâîl'e şöyle ahid verdik: Beytimi hem tavaf edenler için, hem ibâdete kapananlar için, hem rükû ve sücûda varanlar için tertemiz bulundurun.'' (Bakara Suresi, âyet 125) emri ilâhisi ile Beytullah yapmaya başlad lar; fakat temelin nereye at laca ğ n, yükseklik ve genişliğin ne kadar olacağ n Hz. Allah, Cebrâil (a.s.) vas tas yla onlara târif etti. 32

33 Diğer bir rivâyete göre ise, Kâbe'nin yükseklik ve genişliğine uygun olarak meydana getir - diği bir bölük buluta lisan verip; "Ey brâhîm, Kâbe-i Muazzama'n n yükseklik ve genişliğini benim ölçülerime uygun olarak yap" diye konuşturuyor ve böylece onlar bu s - k nt dan kurtar yordu. Kâbe-i Muazzama'n n duvarlar bir miktar yükselince, Hazreti brâhîm mübârek ayaklar n n alt na yast k kal nl ğ nda bir taş koydu. Bu taş, ihtiyaca göre yukar ya kalkarak veya aşağ ya inerek iskele vazifesi görüyordu. Bugün "Makâm- brâhîm" denilen, brâhîm (a.s.) n mübârek ayaklar n n izleri görülen taşt r. brahim Aleyhisselâm n ayak izleri 33

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com UMRE SUNUMU 2014 www.safahacumre.com ALİ BİN MUVAFFAK HZ. LERİ; Ali bin Muvaffak hazretleri, bir zaman Kâbe-i muazzamayı tavaf ettikten sonra Altın oluğun hizâsında oturup tefekküre daldı. "Acabâ Allahü

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

Neşriyat ve Ticaret A.Ş.

Neşriyat ve Ticaret A.Ş. HAC ve UMRE REHBER HAC ve UMRE REHBER Bütün Haklar Fazilet Neflriyat ve Tic. A.fi. ye aittir. Grafik / Tasar m Çaml ca Bas m Yay n Film / Montaj Fazilet Neflriyat Bask Fazilet Neflriyat Birinci Bask, Ekim

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

HAC SUNUMU 2014. www.safahacumre.com

HAC SUNUMU 2014. www.safahacumre.com HAC SUNUMU 2014 www.safahacumre.com ALİ BİN MUVAFFAK HZ. LERİ; Ali bin Muvaffak hazretleri, bir zaman Kâbe-i muazzamayı tavaf ettikten sonra Altın oluğun hizâsında oturup tefekküre daldı. "Acabâ Allahü

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek!

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! HACCIN YAPILIŞI Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! Hacca ilişkin görevlerinizi benden öğreniniz. (Nesâî, Menasîk, 220) Hac,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir HAC İBADETİ NEDİR Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi olup, Kameri aylardan Zilhicce ayında İslam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Allah (c.c.) Şöyle Buyuruyor: س بيلا اس ح ج ا ل ب ي و ه اع إ ل ي ه اس ت ط ت م ن ل ل عل ى ال ن " Gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır"

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Şer'î istilanda ise hac: "Belli bir yeri, belli bir zamanda belli ir takım amel ve davranışları yerine getirmek için ziyaret et-lek"tir.

Şer'î istilanda ise hac: Belli bir yeri, belli bir zamanda belli ir takım amel ve davranışları yerine getirmek için ziyaret et-lektir. HAC VE UMRE Hac Hac; (hürmet ve) ta'zîm olunan birine (veya bir yere ziyaret) taksadıyla gitmektir. Meselâ birini ta'zîm ve hürmet eden kimse, itilân kimseyi ziyaret ettim" tarzında bir ifade kullanır.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? BÖLÜM:

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve n-ni mete leke ve l mülk lâ şerike lek) demektir.

Telbiye (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve n-ni mete leke ve l mülk lâ şerike lek) demektir. Haccın Eda Şekilleri Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI. UMRE TURLARI REHBERi

TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI. UMRE TURLARI REHBERi TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI UMRE TURLARI REHBERi HAKKIMIZDA Torlak Turizm 1994 İsmail Torlak tarafından kuruldu. 1994 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Hac ve Umre Organizasyonları gerçekleştiren

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

AKSARAY ANKARA TOKAT

AKSARAY ANKARA TOKAT Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2012 HAC AKSARAY 0382 213 06 12 ANKARA 0312 309 76 40 TOKAT 0356 276 93 46 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak.

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak. ABDEST Abdestin Farzları [1] [1] Abdestin rükünleri (farzları) dörttür: Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ HAC KİTABI

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ HAC KİTABI HAC KİTABI 1 HAC İLE ALAKALI BAZI TABİRLER Seher vakti: Sabah namazı vakti, şafak söktükten sonra. Mescid-i Haram: Mekke deki Kâbe nin bulunduğu mescid. Tekbir: Allahu Ekber. Tehlil: La ilahe illallah.

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

HAC SEMİNERİ -1 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ -1 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ -1 HOŞGELDİNİZ 2 3 SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR İHRAM TERLİK SECCADE SIRT ÇANTASI PARA İNCE YAZLIK KIYAFET KRONİK HASTALIKLAR İÇİN İLAÇ CEP TELEFONU 4 SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

Dokuzuncu Bölüm. Hac ve Umre

Dokuzuncu Bölüm. Hac ve Umre Dokuzuncu Bölüm Hac ve Umre I. LKELER ve AMAÇLAR badetler öz ve amac itibariyle kulun yaratan ve O'nun üstün kudreti kar s nda aczini itiraf etmesi, kendini ku atan sonsuz zaman dilimi, uçsuz bucaks z

Detaylı

ÇİÇEK TURİZM 2012 UMRE REHBERİ Çiçek Turizm güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal topraklara, huzura yolculuk. Aşkla yanan kalpleri yumuşatacak, unutulmaz bir hatıraya doğru. 27 YILLIK

Detaylı

Değerli Misafirlerimiz,

Değerli Misafirlerimiz, Hac & Umre Değerli Misafirlerimiz, Turizm sektöründe 25. yılımızı kutladığımız şu günlerde Etstur ile Hac ve Umre turizmine yepyeni bir soluk katmaya hazırlanıyoruz. Misafirlerine koşulsuz memnuniyet sunma

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR Belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve

Detaylı

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN:

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: 1308-9595 İSTANBULMÜFTÜLÜĞÜ Dr. A. Cüneyd KÖKSAL Yazar P eygamberimiz (s.a.v.) Hicret in 10. yılında Zilkade ayında hac için hazırlanmaya başladı.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI

ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI ÖZEL OSMANGAZİ OKULLARI MİRAÇ KANDİLİ UMRE PROGRAMI DETAYLARI 5 GECE 6 GÜN TARİHLER Gidiş: 19 Nisan 2017 Çarşamba, İstabul Medine-i Münevvere Transfer: 21 Nisan 2017 Cuma, Medine-i Mün. - Mekke-i Mükerreme

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 Sayın üyemiz, ASKON Umre programımız, 31 Ocak - 08 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu organizasyonla ASKON üyeleri, Umre'nin hazzını

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAC Tarifi-Kısa Bilgiler...6 Haccın Tarifi ve Önemi...7 Hac ve Umre ile ilgili Hadisler...9 Haccın Hikmetleri... 12 Haccın Şartları...

İÇİNDEKİLER HAC Tarifi-Kısa Bilgiler...6 Haccın Tarifi ve Önemi...7 Hac ve Umre ile ilgili Hadisler...9 Haccın Hikmetleri... 12 Haccın Şartları... İÇİNDEKİLER HAC Tarifi-Kısa Bilgiler...6 Haccın Tarifi ve Önemi...7 Hac ve Umre ile ilgili Hadisler...9 Haccın Hikmetleri... 12 Haccın Şartları... 15 Haccın şartları üçe ayrılır:... 15 Haccın Farz Olmasının

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

DİNİN DİREĞİ NAMAZ VE MÜSLÜMANIN HAYATINDAKİ YERİ*

DİNİN DİREĞİ NAMAZ VE MÜSLÜMANIN HAYATINDAKİ YERİ* DİNİN DİREĞİ NAMAZ VE MÜSLÜMANIN HAYATINDAKİ YERİ* Allah kâinattaki hiçbir varl bo yere yaratmam, her varl - a bir görev vermi tir. Bu varl klar n hepsinin görevi de do rudan veya dolayl olarak insana

Detaylı

1800$ 2 li Odada Kişi Başı

1800$ 2 li Odada Kişi Başı İ1201.TUR 01 Aralık 2016 Per. 04 Aralık 2016 Pazar 10 Aralık 2016 C.tesi Grand Mercure- 108 (1315-1635) 093 (1800-2215) 1800$ İ1203.TUR 11 GÜN 02 Aralık 2016 Cuma 06 Aralık 2016 Salı 12 Aralık 2016 P.tesi

Detaylı

MUSTAFA KALYONCU

MUSTAFA KALYONCU MUSTAFA KALYONCU +90 552 218 55 95 YÜRÜME MESAFESİ Ajyad Crom - Saraya Süreyya ( 350-400 metre ) Ekonomik Oteller (50-350 metre ) 1.350 $ 1.300$ 1.250$ 1 YÜRÜME MESAFESİ 1 14 GÜN Ajyad Crom - Saraya Süreyya

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Abdeste mani olmayan şeyler

Abdeste mani olmayan şeyler Abdeste mani olmayan şeyler Sual: Boya işiyle uğraşıyorum. Elimde öyle kolay kolay çıkmayan boya izleri kalıyor. Namaz kılabilir miyim? Elbette kılabilirsiniz. Boyaları çıkarma imkanı yoksa, o haliyle

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

a) İhrama girme (farz) niyet telbiye umreye niyet telbiye telbiye, tekbir, tehlîl salavât-ı şerife Mekke ye sünnet müstehap

a) İhrama girme (farz) niyet telbiye umreye niyet telbiye telbiye, tekbir, tehlîl salavât-ı şerife Mekke ye sünnet müstehap a) İhrama girme (farz) Temettü haccı yapacak olan kimse hazırlık safhasından sonra mîkât sınırlarını geçmeden veya hava alanında ihrama girer. İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir.

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece 04 Mayıs (Şaban), 25 Mayıs (Ramazan Programı), 01 Haziran (Ramazan) 2017 Hareket 7 Gece 5* OTELLER DE KABE YE 150 MT., MESCİDİ NEBEVİYE

Detaylı