HAC ve ve UMRE REHBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAC ve ve UMRE REHBER"

Transkript

1 HAC ve UMRE REHBER

2 HAC ve UMRE REHBER Bütün Haklar FAZ LET Neflriyat ve Tic. A.fi. ye aittir. Grafik / Tasar m Çamlıca Basım Yayın Bask Fazilet Neflriyat İstanbul, 201 ISBN: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayıncılık Sertifika No: FAZ LET NEŞR YAT ve T CARET A.Ş. Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 52 Güneşli - Bağc lar / STANBUL Tel: (0212) (Pbx) - Faks: (0212)

3 İÇ NDEK LER Hacdan Önce Haz rl k ve Baz Tavsiyeler Hacc n Hikmeti Hacc n Fazileti Hac ile Alâkal Baz Tabirler B R NC KISIM HACCIN VE KÂBE'N N TAR HÇES Hazreti Âdem in Kâbe-i Muazzama y nşâs Nuh Tufan 'nda Kâbe'nin Semâya Kald r lmas brâhîm ve smail Aleyhimesselam' n Kâbe-i Muazzama'y nşâs K NC KISIM KÂBE- MUAZZAMA VE MESC D- HARÂM A- Kâbe-i Muazzama ve K s mlar Kâbe-i Muazzama'y Ziyâret ve Tavâf n Fazîleti Mültezem ve Kâbe-i Muazzama'n n Kap s Haceru l-esved Hatîm ve Hicr-i smâil Mizâb- Kâbe (Altun Oluk) B- Mescid-i Harâm ve çindekiler Makâm- brâhîm ve Fazîleti Zemzem-i Şerîf Zemzem'in Fazîleti Zemzem'i çme Adab Safâ ve Merve

4 ÜÇÜNCÜ KISIM HAC BÂDET VE YAPILIŞI Hac Nedir? Hacc n Hikmetleri Hacc n Farz Olmas n n Şartlar Hacc n Edâs n n Şartlar Hacc n K s mlar Hacc n Nev'ileri Hacc- Temettü ve K rân' n Şartlar HACCIN FARZLARI HRÂM hrâm n Sahih Olmas n n Şartlar hrâm n Vâcibleri hrâm n Sünnetleri hrâm n Müstehaplar hrâm n Mübahlar hrâm n Yasaklar hrâma Nerede Girilir? Harem Hudutlar Mîkat Mahalleri hrâma Nas l Girilir? Han mlar n hrâm hramdan Nas l Ç k l r HACC IN 2. FARZI: ARAFAT'TA VAKFE Vakfe Nedir? Arafat ta Vakfenin Sahih Olmas n n Şartlar Vakfenin Vâcibleri

5 4- Vakfenin Sünnetleri HACC IN 3. FARZI: Z YÂRET TAVÂFI Tavâf Nedir? Tavâf n Nevileri Tavâf n Vâcibleri Tavâf n Sünnetleri Tavâf n Yap l ş HACCIN VÂC PLER A - SA'Y Sa'yin Vâcibleri Sa'yin Sünnetleri Sa'yin Yap l ş B - MÜZDEL FE'DE VAKFE Müzdelife Vakfesinin S hhatinin Şartlar Müzdelife Vakfesinin Sünnetleri C - M NÂ DA ŞEYTAN TAŞLAMAK Şeytan Taşlamak ile Alakal Sünnetler D - SAÇLARI TIRAŞ ETMEK VEYA KISALTMAK E - VEDÂ TAVÂFI F - KURBAN KESMEK (K rân ve Temettü hacc yapanlara) HACCIN SÜNNETLER HACCIN ÂDÂBLARI A- Hacc- frad B- Hacc- Temettu un Yap l ş C- Hacc- K rân HAC VE UMREDE C NÂYETLER VE CEZÂLARI Cinâyet Nedir?

6 2- Hac ve Umre'yi Bozup Kazâs n Gerektiren Cinâyetler Bedene (deve veya s ğ r kesmek) Gerektiren Cinâyetler Dem (koyun veya keçi kesmek) Îcâp Eden Cinâyetler hrâm Yasaklar na Uymamakla Alâkal Cinâyetler F t r Sadakas Kadar Tasadduk Gerektiren Cinâyetler F t r Sadakas ndan Daha Az Bir Sadaka Vermeyi Îcâp Ettiren Suçlar Harem Hudutlar n n Avlar ve Bitkileri ile Alâkal Suçlar HACCA BEDEL GÖNDERMEK HACDA VEKÂLET N CÂ Z OLMASININ ŞARTLARI HEDY VE UDH YYE KURBANLARI KURBAN KESMEK HSÂR VE FEVÂT (HACCI GEÇ RMEK) HSÂRLININ HEDY GÖNDERMES DÖRDÜNCÜ KISIM MEKKE- MÜKERREME'DEK Z YÂRET YERLER VE VE MÜBÂREK MEKÂNLAR Peygamberimiz'in (s.a.v.) Doğduğu Ev H ra Dağ - Nûr Dağ ve Mağaras Sevr Dağ ve Mağaras Cebel-i Ebû Kubeys Dâru l Erkam Mescid-i Şecere Mescid-i Cin Cennetü l-mualla Mescid-i Âişe

7 10- Mescid-i Cirane Hüdeybiye Cebel-i Rahme ve Mescid-i Sahrat Müzdelife Minâ Mescid-i Hayf Mescid-i Bîa BEŞ NC KISIM PEYGAMBER EFEND M Z VE MEDÎNE- MÜNEVVERE'Y Z YARET RESÛLULLÂH'I Z YÂRET N ÂDÂBI MEDÎNE- MÜNEVVERE MESC D- NEBEVÎ MESC D- NEBEVÎ N N ÇER S NDEK MÜBÂREK MEKÂNLAR A- HÜCRE-İ SAÂDET B- RAVZA-İ MUTAHHARA C- ASHÂB-I SUFFE RAVZA- MUTAHHARA ÇER S NDEK MÜBÂREK MEKÂNLAR MİNBER-İ ŞERİF MİHRAB-I ŞERİF MAHFİL (MÜEZZİNLİK) HANNANE DİREĞİ HAZRETİ ÂİŞE DİREĞİ EBÛ LUBÂBE DİREĞİ - TEVBE DİREĞİ

8 7- SERİR DİREĞİ MUHARRES DİREĞİ VÜFÛD DİREĞİ MESC D- KUBA CUMA MESC D MESC D- KIBLETEYN HENDEK HARB N N YAPILDI I YER UHUD ŞEH TLER N VE UHUD DA I NI Z YARET CENNETÜ'L BAKÎ ALTINCI KISIM UMRE Umrenin Tarifi ve Hükmü Umrenin Farzlar Umrenin Vâcibleri Umrenin Mîkat Mahalli Umrenin Fazileti UMREN N YAPILIŞI PEYGAMBER EFENDİMİZ İN (S.A.V.) UMRELER YED NC KISIM HAC VE UMRE DUÂLARI A- TAVÂFIN YAPILIŞI VE DUÂLAR Tavâfın Birinci Şavtının Duâsı Tavâfın İkinci Şavtının Duâsı Tavâfın Üçüncü Şavtının Duâsı Tavâfın Dördüncü Şavtının Duâsı Tavâfın Beşinci Şavtının Duâsı

9 Tavâfın Altıncı Şavtının Duâsı Tavâfın Yedinci Şavtının Duâsı Tavâf Namazından Sonra Duâ Safâ ve Merve ye Her Çıkışta İki Yeşil Direk Arasında Say in Birinci Şavtının Duâsı Say in İkinci Şavtının Duâsı Say in Üçüncü Şavtının Duâsı Say in Dördüncü Şavtının Duâsı Say in Beşinci Şavtının Duâsı Say in Altıncı Şavtının Duâsı Say in Yedinci Şavtının Duâsı Sa y Sonunda Merve de Duâ Mültezem de Okunacak Duâ Hatice Vâlidemizi Selamlama Cennetü l Muallâ yı Selamlama Minâ ya Varınca Okunacak Duâ Minâ dan Arafat a Giderken Arafat a Çıkarken Okunacak Duâ Arafat tan Müzdelife ye Giderken Müzdelife Vakfesinde Müzdelife den Sonra Minâ da Şeytana Taş Atarken Kurban Keserken Saçlarını Tıraş Ederken Arafat Duâları Kâbe-i Muazzama ya Vedâ Ederken

10 Medîne-i Münevvere ye Giriş Duası Peygamber Efendimiz i Selamlama Hz. Ebûbekir Efendimiz i Selamlama Hz. Ömer Efendimiz i Selamlama Bakî Ehli ni Selamlama Hz. Osman Efendimiz i Selamlama Uhud Şehitlerini Selamlama Peygamber Efendimiz e Veda Ederken Okunması Tavsiye Olunan Duâlar Seyyidü l İstiğfar Biadedi Elf Salât-ı Münciye Salât-ı Nâriye Hazret-i Sıddîk ın (r.a.) Salâtı Salât-ı Fethıyye Kudretten Taş Üzerine Yazılan Salavât Ahzâb Duâsı

11 HACDAN ÖNCE HAZIRLIK VE BAZI TAVS YELER Hac aday kardeşim! Her şeyden evvel şunu bilmelisin ki! Hac yolculuğu ticari ya da turistik bir seyahat değil, bir ibadet yolculuğudur. Bu yolda at lan her ad m n, çekilen s k nt ve meşakkatlerin bir taraftan sevap kazand r rken diğer taraftan günahlar m z eriteceğini hiçbir zaman unutmamal y z. Mâlî ve bedenî gücü yerinde olan bir Müslüman a farz olan hac ibadeti, diğer ibadetlere nispetle ifas oldukça zor olan bir vazifedir. Bu sebeple her şeyden önce sab rl olman z tavsiye ederiz. Zira uzun bir yol kat edecek ve çok s cak bir iklimle karş laşacaks n z. Çeşitli yerlerden gelmiş insanlarla buluşacak ve beraber olacaks n z. 11

12 Bazan aç, bazan susuz ve uykusuz kalacaks n z. Dengeniz bozulup sinirli halde olabilirsiniz veya karş n zdaki öyle olabilir, hatta sizden daha sinirli olabilir. O halde yapacağ n z iş çok sab rl olmakt r. Sab r, sab r, sab r... Temiz, efendi, nazik, affedici, tatl dilli, güler yüzlü ve alçak gönüllü olmak mecburiyetindeyiz. Hac aday kardeşim! Sak n ola kimsenin kalbini k rma. Çünkü kalp k rmak Allah (c.c.) nazar nda Kâbe'yi y kmaktan daha tehlikeli ve günaht r. Dikkatli ol! Zira şeytan ve nefis, bu yolda daha çok musallat olacakt r. Allah (c.c.) şerrinden korusun. Hac aday kardeşim! Resûlullah Efendimiz in (s.a.v.) huzuruna gideceğiz, iyi haz rlanmal y z, maddi ve manevi temizliğimizi iyi yapmal y z. Tesbih namaz k l p, tövbe ve istiğfâra, salât-ü selama şimdiden başlamal y z. Çok sadaka vermeli ve yolda yetecek kadar para almal y z; maddeten ve manen kimseye yük olmamal y z. Mümkün olduğu kadar mal m zla ve bedenimizle başkalar na yard mc olmal y z. Bütün bu güzel şeyler hacc n n kabulüne ve ayr ca o mukaddes yerde bir nafile hac sevab kazanmam za inşaallah vesile olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Başka- s na yük olmay n buyurmuştur. O halde uçakta, 12

13 otobüste ve kal nacak yerlerde arkadaş lar m za yük olmayal m, bilhassa yaşl lara yard mc olmaya çal şal m. O mübârek yerlerde al şverişe dalmayal m, ibâdete gayret edelim. Al şverişi memleketimizde yapabiliriz; ama Kâbe yi, Ravza y ve Mescid-i Nebevi yi bulamay z. Allâhü Teâlâ her hususta yard mc m z olsun... Âmin HACCIN H KMET Haccın farz olmasındaki pek çok hikmetten bazıları: İslâm ın izzetini, Müslümanların birliğini, kardeşliğini temine vesiledir. Her taraftan gelip toplanmış olan Müslümanlar, birbirinden çok istifade ederler. Hac, en faydalı, kudsî bir seyahattir. Orada toplanmış, dünya elbisesinden soyulmuş, beyaz ihramlara bürünmüş olan muazzam bir kitle, mahşerden bir numunedir. Hacda nefsi öldürme vardır. Her hacı, ailesinden ve dostlarından ayrılmış, zevklerini bırakmış, birtakım sıkıntı ve eziyetleri göze almış fedâkar bir Müslümandır. Arafat, Arasat tan bir numunedir. Hacer-i Es ad ı istilâm (selamlama) yevm-i mîsâktaki ahdi tecdid (yenilemek) demektir. Hacda Ölmenizden evvel ölünüz. sırrı tecelli eder. 13

14 Hacda büyük bir topluluk meydana gelir. İslâm âlemi birbirlerinin hallerini öğrenip, birbirlerine iyilikte ve takvâda yardım ederler. Bir kavim diğerinden nice ibretler öğrenip hikmet alırken, Müslüman kardeşlerinin çokluğu ve dünyadaki gayretleri ile de mânen güçlenir. (S.H.T.) HACCIN FAZİLETİ (Sure-i Âl-i mrân 96-97) Meâli: "Şüphesiz âlemler için, çok feyizli ve ayn- hidayet olmak üzere, konulan ilk ev (ma bed) elbette Mekke de oland r. Orada apaç k alametler, brâhîm'in makam vard r. Kim oraya girerse (taarruzdan) emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hac (ve ziyâret) etmesi Allah' n insanlar üzerinde bir hakk d r. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah âlemlerden ganî (müstağni) dir." Dünyâ ve âhiret hayat bak m ndan mühim bir dönüm noktas olan hac, ihlas ve samimiyetle edâ 14

15 edildiği zaman Hz. Allah kat nda yüksek dereceleri ihraz etmeye vesîle olur ve kişiyi her hususta mükemmelleştirir. Nitekim Rasûlüllâh (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: Manas : "Kim Allâhü Teâlâ için haccederse, kötü söz ve davran şlardan sak n r ve günahlara sapmazsa, anas ndan doğduğu gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner." Manas : "Câbir (r.a)'dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: "Hacc- mebrûr için cennetten başka mükâfat yoktur." Bunun üzerine: "Onun mebrûr olmas ne (ile) dir?" diye soruldu: 1 2 Buhârî, c.2, s.209; Müslim c.4, s.107. Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s

16 Resûl-i Ekrem (s.a.v.): - "Yemek yedirmekle, kelam ) iledir" buyurdu. Manas : Ebû Hureyre (r.a.)'dan yle de rivayet : Peygamber Efendimiz e (s.a.v.) : - "Hangi amel daha fazîletlidir?" diye soruldu- - "Allah ve Resûlüne îman etmektir." cevab n verdi. - "Sonra hangisi denildi?". - "Allah yolunda cihadd r." buyurdu. - "Daha sonra hangi (amel) dir?" denildi. - "Hacc- mebrûrdur." buyurdular. 3 4 Buhari, c.2 s. 141; Nesai, c.2, s.3. ve't-terhib, c.2, s

17 Manas : "Hiç şüphe yok ki, şu beyt (-i şerîf), slam n direk (mesabesindeki rukün)lerinden biridir. Kim hac ve umre yaparsa, kefâletini Allah n üzerine havâle etmiş demektir. Eğer (bu yolculukta) vefât ederse Allah onu cennete koyar, şâyet ehl(-i beyt)inin yan na döndürürse ecir ve ganimetle geri çevirir." Manas : "Hac ve umre yapanlar Allâhü Teâla'n n elçileridir. Hazret-i Allah onlar hacca çağ rd, hemen icâbet ettiler, onlar da Allah'tan istekte bulundular, Cenâb- Hak da dileklerini kendilerine verdi." Manas : "Hacda harcanan para, Allah (c.c.) yolunda (cihad için) sarf edilen nafaka gibi, yedi yüz kat fazlas ile verilecektir." Allah r zas için yap lan hay r ve ibâdeti îfa için harcanan paralar, budanm ş bir asman n daha çok üzüm vermesi gibi, sahibinin mal nda bir bereketin husulüne vesile olur. 5 6 Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s.180. Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s

18 Manas : "Kim hac yapmay dilerse acele etsin." Bir müminin, hacc îfada acele etmesinin ihtiyata uygun olduğu bir gerçektir. S hhati yerinde bulunurken, gençliğini güç ve kuvvetini kaybetmeden, elindeki mâli imkan sars lmadan ve can tende, para kesede iken yapmal d r. Manas : "Kim aç k(ta görülen) bir ihtiyaç, (yolculuğuna) mâni olan bir hastal k veya zâlim bir hükümdar engellemediği halde haccetmezse, dilerse Yahûdî, dilerse Nasrânî olarak ölsün." 7 8 Ebu Dâvûd, c.2, s.141. Et-Terğib ve't-terhib, c.2, s

19 HAC LE ALÂKALI BAZI TAB RLER Beyt-i Mâmûr: Meleklerin Kâbesi. Mescid-i Harâm: Mekke-i Mükerreme nin orta - s nda Kâbe-i Muazzama n n bulunduğu Mescid-i Şerîf dir. Hac: Husûsî mekân, husûsî zamanda, husûsî fiille ziyâret etmektir. Hacc- frâd: Umresiz yap lan hacd r. Hacc- Temettû: Ayn senenin hac aylar nda umre ve hacc ayr ayr ihrâmlarla edâ etmektir. Hacc- K rân: Bir ihrâmla umre ve hacc beraber yapmakt r. Hac aylar : Şevval, Zilkâde ve Zilhicce'nin ilk on günüdür. Menâsik-i Hac: Hac fiilleri; hacc n farzlar, vâcibleri ve sünnetleri. Hacc- Mebrûr: nsanlara ikram ederek, güzel konuşarak ve günah kar şt rmadan yap lan makbul hacd r. Alameti, hacdan, üzerinde bulunduğu halden daha hay rl olarak gelmek ve günahlara dönmemektir. Umre: hrâml olarak Beytullah' tavâf etmek, Safâ ile Merve aras nda sa'y etmektir. hram: Niyyet ve telbiyeden ibârettir ki, hacca yahut umreye ve k râna göre her ikisine niyyet ederek harâma dâhil olmakt r 9. 9 Nimet-i İslâm. 19

20 zâr: Peştamal gibi belden aşağ ya tutulan örtü. Ridâ: Peştamal gibi omuzdan örtülen havlu veya benzeri örtü. Telbiye: "Lebbeyk. Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. nnel-hamde ven-nimete leke vel-mülk. Lâ şerîke lek." Tehlîl: "Lâ ilâhe illâ'llâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." Temcid: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi l-aliyyi'l-azîm". Hatîm: Kâbe'nin kuzeyinde yar m dâire şeklindeki duvar. 20

21 H cr: Kâbe'nin, hatîmle çevrilmiş olan k sm - d r: Kâbe'den say ld ğ için tavâf Hatîm'in d ş n - dan yap l r. Hacer-i Esved: çerisinde insanlar n ruhlar âleminde verdikleri ahitlerinin bir nüshas n n bulunduğu, Cennet-i Âlâ'dan gelmiş bembeyaz ve büyükçe bir yakuttur. Asl nda bembeyaz iken günahkârlar n ellerini ve yüzlerini sürmelerinden dolay siyahlaşm ş ve Hacer-i Esved denilmiştir. Mültezem: Hacer-i Esved'in konulduğu köşe ile Kâbe'nin Kap s aras d r. Duâlar n makbûl olduğu yerlerdendir. Makâm- brâhîm: brâhîm Aleyhisselâm' n ayak izlerinin üzerinde âşikâr olarak görüldüğü mübârek bir taşd r. Mîzâbü'r-rahme: Alt n oluk. Zemzem: Cebrail Aleyhisselâm' n ç kard ğ mübârek sudur. Şavt: Kâbenin etraf n bir defa dolaşmaya denir. Tavâf: Kâbe-i Muazzama'n n etraf nda yedi defa dolaşmakt r. Yani yedi şavta, bir tavâf denir. Tavâf- Kudûm (Kudûm Tavâf ): Mekke-i Mü - kerreme'ye var l nca yap lan tavâft r. Bu tavâf, âfâkîler (Mekke d ş ndan gelen) için sünnettir. Tavâf- ifâza (Ziyâret Tavâf ): Arafât'tan inildikten sonra yap lan farz tavâft r. 21

22 Tavâf- Sader (Vedâ Tavâf ): Âfâkiler için Mekke-i Mükerreme'den ayr lmazdan önce yap lan vacip tavâft r. Hac fiilleri bununla tamam olur. Izd bâ: Sonunda sa'y olan tavâfa başlamazdan evvel ridâ'n n bir ucunu sağ koltuk alt ndan geçirip, sol omuz üzerine atmakt r. Böylece sağ omuz ve kol ihrâm n d ş nda kal r. Kendinden sonra sa'y olan tavâflar n her şavt nda erkeklere sünnettir. stilâm: Tavâfa başlarken ve tavâf esnâs nda Hacer-i Esved'in hizâs na her gelişte dönerek namaza durur gibi iki eli kulak hizâs na kald r p "Bismillâhi Allâhü Ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" diyerek hacer-i esvede elini koyarak öpmektir. Bu mümkün olmuyorsa el işâreti ile uzaktan selâmlay p sağ elin içini öpmektir. Remel: Izd bâ halinde ilk üç şavtta ad mlar k salt lmak ve omuzlar silkelenmek sûretiyle süratli ve çal ml yürümektir. Diğer dört şavtta normal olarak yürünür. Safâ ve Merve: Mescid-i Harâm' n doğusunda, sa'yin yap ld ğ 350 m. aral kl iki tepedir. Sa'y: Safâ'dan Merve'ye dört gidiş, Merveden Safâ'ya ise üç geliş olmak üzere yedi şavtt r. Sa'y, hacc n ve umrenin vaciplerindendir. Hervele: Erkeklerin, Safâ ile Merve aras nda her geliş ve gidişte iki yeşil direk aras nda koşmalar d r. 22

23 Vakfe: Arefe günü öğle namaz ndan sonra Bayram günü fecir tulu edinceye kadar bir anda olsa Arafta bulunmakt r. Bir de Müzdelife vakfesi vard r ki bayram n birinci günü imsak ile güneşin doğmas aras nda Müzdelife s n rlar içerisinde bulunmakt r. Arafât: Mekke-i Mükerreme nin güney doğusunda yaya alt saatlik (25 km) mesâfede bulunan bir mevkidir. Hacc n rüknünden biri olan Arafat vakfesi orda yap l r. Müzdelife: Minâ ile Arâfat aras nda Harem s n rlar içerisinde bir bölgenin ad d r. Meş'ar-i Harâm: Müzdelife'deki Kuzah tepesidir. Şimdi üzerine mescit yap lm şt r. Minâ: Harem s n rlar içerisinde, Kâbe ile Müzdelife aras nda bir mevkidir. Mescid-i Harâm'a 6,5 km mesâfededir. Cemreler (şeytan taşlanacak yerler) Minâ'dad r. Cemre: Ufak taş veya ufak taş y ğ n. Cemre-i Ulâ: Cemrelerden Minâ taraf nda olan d r. Cemre-i Vustâ: kinci cemre. Cemre-i Akabe: Mekke-i Mükerreme taraf nda bulunan cemredir. Halk dilinde cemrelere s ra ile "küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan" denilir. Remy-i Cimâr: Cemrelere ufak taş atmakt r. 23

24 Hedy: Harem bölgesinde, Hac ile alâkal olarak kesilen kurban olup Minada kesilmesi sünnettir. Udhiyye: Kurban bayram nda belirli şartlar hâiz kimselerin kesmesi vâcib olan kurban. Cinâyet: Hacda cezây icabeden fiil ve davran şlar. Dem: Koyun ve keçi cinsinden olan kurban Bedene: Deve ve s ğ r cinsinden olan kurban. Harem: Mekke-i Mükerreme ve civâr d r ki hududlar tâyin edilmiş ve nişan dikilmiştir. H ll: Harem ile mîkat s n rlar aras nda kalan yerlerdir. Mikât: hrâm için belirlenmiş yerler olup ihrâms z geçmek câiz değildir. Mekkî: Mikât dâhilinde ikâmet edenlerdir. Âfâkî: Mikât hâricinden Mekke'ye gelenlerdir. Eyyâm- Teşrîk: Zilhicce'nin on birinci, on ikinci ve on üçüncü günleridir. Bu günlerde teşrîk tekbîrleri getirildiği için teşrîk günleri denilmiştir. 24

25 B R NC KISIM HACCIN VE KÂBE'N N TAR HÇES Allâhü Teâlâ, Âdem Aleyhisselâm' bir Cuma günü topraktan yaratt. Âşûrâ günü de ruh verdi. Meleklere Âdem aleyhisselama secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde ettiler, İblîs ise kibirlenip secde etmedi. Melekler başlar n secdeden kald r nca İblîs in secde etmediğini gördüler. tâat emrine teşekküren ikinci kere secde ettiler. Namazda secdenin iki kere yap lmas n n hikmeti budur. blîs Hz. Âdem'e secde etmediği için lânetlenip, cennetten kovulunca Hz. Âdem'e ve evlatlar na düşman oldu. Bir f rsat n bulup cennete girdi ve önce Havva Vâlidemiz'in, onun sebebiyle de Âdem Babam z n Cennet'te kendilerine yasak edilen meyveyi yemelerine sebep oldu. Hazreti Allah onlar yeryüzüne indirdi. Âdem Aleyhisselam, Hindistan yak n ndaki Serendib (Srilanka) adas na, Havva Vâlidemiz de Hicaz'daki Cidde'ye indirildiler. 25

26 HAZRET ÂDEM' N KÂBE- MUAZZAMA'YI NŞÂSI Hazreti Âdem (a.s.), ağlayarak Allâhü Teâlâ'ya şöyle yalvard "Ya Rabbi, ben cennette iken Arş- Âlâ'y ve Beyti Mâmur'u tavâf eden meleklerin tesbihlerini, zikirlerini ve güzel seslerini duyarak lezzetleniyordum. Şimdi ise bu nimetlerden mahrumum ve bundan dolay çok müteessirim". Cenâb- Hak, "Yâ Âdem, benim yeryüzünde bir haremim var, Oraya git, benim için bir ev bina et. Meleklerin, Beyt-i Mâmûr'un etraf n tavâf ettikleri gibi, sen de tavâf et ki meleklerin tesbihlerini, zikirlerini ve güzel seslerini duyabilesin. O mekanda senin ve evlatlar ndan benim emrim üzere olanlar n duâlar n kabul, günahlar n da af ederim." diye vahyetti. Beytullah' n inşâs ve tavâf ile emir olunan Âdem (a.s.), musahhar bir rüzgarla bir meleğin refâkatinde Harem-i Şerîf in bulunduğu yere geldi. Ayak bast ğ her yer bilahare şehir oldu. Cibrîl-i Emîn ile Kâbe'nin temellerini açt. Kendisine yard m eden diğer melekler, otuz kişinin kald ramayacağ büyüklükteki taşlar temele yerleştirdiler. Hz. Âdem beş dağ (Tûr-i Sîna, Lübnan, Tûr-i Zeytûn, Cûdî ve Hirâ )dan getirilen taşlarla Beytullah' inşâ etti. 26

27 Cebrâil Aleyhisselam, Hazreti Âdem'i (a.s.) Arafât'a götürüp, menâsik-i hacc (hacc n amellerini) gösterdi. Bu s rada Havvâ Vâlidemizle Arafât'ta buluştular. Berâberce Müzdelife'ye geldiler ve Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Kâbe-i Muazzama'y tavâf ederken melekler ile karş laş - t lar. Melekler: "Ey Âdem! Allâhü Teâla hacc n mebrûr ve sa'yini meşkûr eylesin. Bizler zât- âlînizden iki bin sene evvel bu beyt-i şerîfi hac ve tavâf etmiştik" dediler. Âdem Aleyhisselam, Melâike-i Kirâm a: "Sizler bu beyti tavâf ederken ne okurdunuz?" diye sordu. Onlar da: Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber. diye tavâf ederdik, dediler. Hz. Âdem onlara bundan sonraki tavâflar n zda: Velâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi, kelimelerini de okuyunuz buyurdu. 27

28 Kendisine af müjdesi verilen Âdem (a.s.) Mevlâya şöyle nazland "Ya Rab her iş yapana bir ücret ihsan edersin, Âdem kulun Kâbe'yi bina etti, acaba ona ne ihsan edersin?" Cenâb Hak "Yâ Âdem, seni affettim. Yeter mi? Âdem (a.s.) "Ya Rabbi, senin hazinen genişdir, biraz ziyâde et." dedi. Cenâb Hak "Yâ Âdem, senin evlatlar ndan bu beytimi ziyâret edenleri de affettim yeter mi?" buyurdu. Âdem (a.s) "Yâ Rabbi, senin rahmetin bol, biraz daha ziyâde et." dedi. Mevlâm z da: "Yâ Âdem, senin evlatlar ndan bu beytimi ziyârete gelenler, gelmeyenlere duâ ederse onlar da affettim. Yeter mi?" buyurdu. Memnun olan Hz. Âdem, "Hasbî, hasbî" (bu bana kâfi yâ Rabbi) dedi. Âdem aleyhisselâm, Havvâ Vâlidemizi de yan na alarak Hindistan n Serendip (Srilanka) Adas na geri döndü. Hz. Âdem; bir rivâyete göre 40, bir rivâyete göre de 70 defa hac yapt. (Mirâtü-l Haremeyn c.1, s.51) Âdem aleyhisselam 1000 yaş nda vefât etti ve Ebû Kubeys Dağ 'na defnedildi. Havvâ Vâlidemiz de 1001 yaş nda vefât edip, Cidde de defnedildi. 28

29 NUH TUFANI'NDA KÂBE'N N SEMÂYA KALDIRILMASI Nuh (a.s.) tufan yaklaş nca Cebrâil aleyhisselam, Hacerü'l-Esved'i Ebû Kubeys dağ nda husûsî bir yere koydu. Beytullah da semâya kald r ld. nsanlar Beytullâh n mevcûdiyetini biliyor, fakat yerini tespit edemiyorlard. Dünya'n n dört taraf ndan zulme uğrayan insanlar gelip burada duâ ediyorlard. brâhîm, (a.s.) Beytullâh' tekrar binâ edinceye kadar peygamberler beytin yerini tavâf ediyorlard. Ümmetleri helak olan peygamberler Kâbe-i Muazzama'ya gelir, vefât edinceye kadar orada ibadet ederlerdi. Hazreti Nûh, Hûd, Sâlih ve Şuayb Aleyhimüsselâm bunlardand r. Kabirleri Hace rü'l-esved ile Zemzem-i Şerîf'in aras ndad r. Bu arada 70, diğer bir rivâyette 99 peygamber medfundur. BRÂHÎM VE SMÂÎL ALEYH MESSELÂM'IN KÂBE- MUAZZAMA'YI NŞÂSI brâhîm, (a.s.) Irak ta Sümer şehirlerinden (Ur) mevkiinde dünyay şereflendirdi. brâhîm, 29

30 (a.s.) Bâbil hükümdar Nemrûd taraf ndan ateşe att r ld. Fakat Allâhü Teâlâ'n n: Ey ateş brâhîm üzerine serin ve selâmet ol! emri ile ateş Hz. brâhîm'i yakmad. Bu hâdise üzerine Nemrut'un k z Udda ile Hz. brâhîm (a.s.) ın büyük amcas Hâre'nin k z Sâre Müslüman oldular. Zindana at ld lar. Ama dinlerinden asla dönmediler. Hz. Sâre, brâhîm (a.s.) n zevcesi, shak Aleyhisselâm' n da annesi oldu. Udda ise, brâhîm (a.s.) n amcas n n oğlu Medyan'a zevce, ayn zamanda 20 kadar peygambere de büyük anne oldu. brâhîm (a.s.), müminlerle beraber önce Filis - tin e, sonra da M s r a gitti. Fakat orada kendisine inanan az oldu. M s r hükümdâr, Sâre Vâlidemiz'e ihânet et - mek istedi; ama eli havada kal nca kötü niyetinden vazgeçti. Hâcer isminde bir câriyeyi Sâre vâ - lidemize hediye etti; beraberce Filistin'e döndüler. Bilahare çocuğu olmayan Sâre Vâlidemiz, brâhîm Aleyhisselam la Hâcer i evlendirdi. Fakat smail ad nda bir oğullar dünyaya gelince onlar k skand. 30

31 Allâhü Teâlâ, brâhîm Aleyhisselâm'a Sâre'yi hoş tutup, Hâcer vâlidemizle oğlu smail'i de Beytullah' n bulunduğu mukaddes beldeye gö - türmesini emir buyurdu. Hazret-i brâhîm, Allâhü Teâla n n emri ile Hâcer validemiz ve oğlu smail'i bir damla bile su bulunmayan Mekke-i Mükerreme'de bugün zemzem'in bulunduğu yere götürdü. Yanlar na bir testi su ve biraz hurma b rak p, Filistin e geri dönmek üzere ayr l rken Hâcer vâlidemiz, Hz. brâhîm'in arkas ndan "Ey brâhîm! Konuşulacak bir kişinin, içecek bir şeyin bulunmad ğ bu ss z yerde bizi niye b rak p gidiyorsun? Bunu sana Allah m emretti?" dedi. Hz. brâhîm de; "Evet, Allah emretti." dedi. Hâcer vâlidemiz; "O halde o bize kâfîdir." dedi. Hz. brâhîm onlar göremeyecek kadar uzaklaşt ktan sonra Beytullah taraf na dönerek şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz! Ben, soyumdan bir k sm - n senin mukades beytinin yan nda; ekin bitmez bir vâdiye yerleştirdim. Ey Rabimiz! Beytinde na - maz k lmalar için insanlardan bir k sm n n gönüllerini onlara meylettir, şükür etmeleri için onlar meyvelerle r z kland r. (Sûre-i brâhîm, ayet: 37) 31

32 Yiyecek ve içecekleri tükenince; Hâcer Vâli - demiz su aramak için Safâ ile Merve aras nda yedi defa gidip geldi. Yedinci seferinde bir ses işitti. Bakt ki oğlu smail' in ayağ n n dibinde Cebrâil aleyhisselam, kanad ile zemzem suyunu ç kar yordu. Koşarak geldi ve dağ lmamas için zem-zem (İbrânice: dur dur) dedi. Suyun etraf n kumlarla çevirdi. Suyun yan nda bir de hurma ağac büyüdü. Bilâhare buraya "Cür - hüm" kabilesi gelip yerleşti. Hz. smail de onlardan bir k zla evlendi. Daha sonralar brâhîm (a.s.) Mekke-i Mükerreme ye geldiler. Allâhü Teâla'n n: Meâli: "... ve brâhîm ve smâîl'e şöyle ahid verdik: Beytimi hem tavaf edenler için, hem ibâdete kapananlar için, hem rükû ve sücûda varanlar için tertemiz bulundurun.'' (Bakara Suresi, âyet 125) emri ilâhisi ile Beytullah yapmaya başlad lar; fakat temelin nereye at laca ğ n, yükseklik ve genişliğin ne kadar olacağ n Hz. Allah, Cebrâil (a.s.) vas tas yla onlara târif etti. 32

33 Diğer bir rivâyete göre ise, Kâbe'nin yükseklik ve genişliğine uygun olarak meydana getir - diği bir bölük buluta lisan verip; "Ey brâhîm, Kâbe-i Muazzama'n n yükseklik ve genişliğini benim ölçülerime uygun olarak yap" diye konuşturuyor ve böylece onlar bu s - k nt dan kurtar yordu. Kâbe-i Muazzama'n n duvarlar bir miktar yükselince, Hazreti brâhîm mübârek ayaklar n n alt na yast k kal nl ğ nda bir taş koydu. Bu taş, ihtiyaca göre yukar ya kalkarak veya aşağ ya inerek iskele vazifesi görüyordu. Bugün "Makâm- brâhîm" denilen, brâhîm (a.s.) n mübârek ayaklar n n izleri görülen taşt r. brahim Aleyhisselâm n ayak izleri 33

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm Alt nc Bölüm Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde kullan lan kulluk etmek deyimi de ayn anlam kar

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

Hac ve Umre Nasıl Yapılır

Hac ve Umre Nasıl Yapılır Hac ve Umre Nasıl Yapılır حلج حلج لعمر لعمر صفة تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Abdulaziz b. Abdullah Al-Şeyh Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 حلج حلج لعمر لعمر صفة «لرت ية لرت ية باللغة» عبد لعزيز

Detaylı

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 Adapazarı, 1434 / 2013 1. BASKI ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Okumayı Teşvik Derneği Tel: (0264) 274 16 31 info@okumayitesvik.com info@tomorhoca.com

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ HİCRİ BİRİNCİ ASIR ÖNSÖZ İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN UMRE KILAVUZU GİRİŞ Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın (Bakara, 196) Umre,

Detaylı

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER

HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER Yazan:Halid Bin Abdullah Bin Nasır Gözden geçirenler: Şeyh Abdullah Bin Abdurrahman El-Cibrîn ve Abdulmuhsin Bin Nasır El-Ubeykân Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97)

GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97) 1 GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) 97 NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97) 2 ÖN SÖZ Bismillâhirrahmânirrahîm. 2013 umresinden geldikten sonra bizimle

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri RUHU-L FURKAN tefsirinden Fatiha suresi tefsiri selam.org selam@selam.org 11.3.2014 Fatiha Suresi Ve Tamamının Kelime Manası Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri Kelime

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK

KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK GÖNÜLDEN ESİNTİLER: KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK (89) FECR SÛRESİ NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (52) SAYFA NO İÇİNDEKİLER:..(1) ÖN SÖZ:..(2) 89-FECR SÛRESİ:.....(3) (1) Âyetler:...(5)

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI

İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI İSLÂM'A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ Arif COŞKUN selam.org selam@selam.org 10.2.2014 بسم اهلل الرمحن الرحيم Ruhî bir hastalığa müptela olan, cin çarpan, sihir yapılan, saa tutulan

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında

ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında 1 ÖN NASİHAT. HANİ REÇETEN Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, niçin ebedi hayat süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi belgeyi ve reçeteyi

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H. KONEVİ YAYINLARI Hadis MÜSNED-İ ÂİŞE Hazırlayan Menar GÜNDÜZ MÜSNED-İ ÂİŞE Editör Ramazan Sönmez Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.İbrahim Ceylan Baskı Dizgi Ofset Son Okuma Ali Menekşe 1. Baskı Eylül 2008

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı