Yazılım Gelitirmede Yönetiim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Gelitirmede Yönetiim"

Transkript

1 Yazılım Gelitirmede Yönetiim Mehmet GENÇER Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi stanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere-stanbul e-posta: Özet ÖzetYazılım gelitirme, bir yandan entegrasyon ve standardizasyon gereksiniminin, bir yandan da yenilik ve üretim hızının en yüksek olduu alanlardan biridir. Üretim sürecindeki aktörlerin karılıklı konumlanma biçimi ve üretim pratiindeki etkileimlerinin oluturduu a yapısı, yazılım üretiminin verimlilii ve yenilikçilii üzerinde dorudan etkilidir. Bu çalımada, yazılım alanındaki bu durumun, dünyada yazılım sektörünün yapısı üzerine etkileri gözden geçirilmekte ve Türkiye nin sektördeki konumu itibarıyle karı karıya olduu yönetiim tercihleri deerlendirilmektedir. Yönetiim konusundaki yönelimlerin yazılım mimarisine teknik etkileri, ve açık kaynak modelinin getirdii açılımlar da yeri geldiince ele alınmıtır. Abstract AbstractSoftware development is a practice which is demanding in terms of integration and standardization on one hand, and innovativeness and marketing speed on the other. Positioning of actors involved in the production process and the network formed by their interactions, directly effect the productivity and innovativeness of software production. In this study, we aim to brief the effects of this situation on the world software market and review Turkey s options for sectoral governance in relation to its position in the global markets. Effects of governance choices on software architecture and possibilities which open source model brings about are also discussed. 1. Giri Yazılım ürünleri, internetin yaygınlamasının da etkisiyle, son derece küresel bir piyasa olutururlar. Bu ürünler hem internet üzerinden birbirleri ile uzaktan etkileirler, hem de dijital olmaları sebebiyle çık hızlı bir ekilde corafi olarak uzaktaki piyasalara ulaırlar. Uzaktan etkileim, üstelik te - küresellemenin hem sebebi hem de kaçınılmaz bir sonucu olarak- firma ya da devlet sınırlarını gözetmeyen bir biçimde olduundan, bu ürünlerin birlikte uyumlu çalıması konusunda artan bir gereksinim ortaya çıkar. Yazılımın bu dısallıı dolayısıyla, dier sektörlere oranla çok daha fazla sayıda uluslararası standart ortaya çıkmıtır ve bunların sayısı hızlanarak artmaktadır. Ürünlerin hızla daılması ise yazılım piyasasındaki üretim ve tüketimle ilgili alıverilerin ve dolayısıyla piyasa fırsatlarının büyük ölçüde corafi sınırları aan bir ilikiler aı içinde yeraldıına iaret eder. Her ne kadar baka sektörler için de benzer eilimler sözkonusuysa da, yazılım üretimindeki aktörler arasında

2 kurulan ilikilerin sıklıı ve oluturduu üretim aı yapısı, bu sektördeki yönetiim biçiminin kendine özgü nitelikler edinmesine yolaçar. Bu da bizi örnein açık kaynak yazılım gibi, dier sektörlerde karılıını hayal edemeyeceimiz türden olgularla karı karıya getirmektedir. Piyasa ekonomisinin geliim sürecinde karılaılan mali ve yapısal krizler, özellikle gelimi ülkelerde ölçek ekonomilerinden alan ekonomilerine doru bir kaymaya ve piyasaların küresellemesine yolaçtı[1, 2]. Bunun üreticiler üzerindeki etkisi, esnek üretim modellerine yönelme[1, 3] ve üretim süreçlerinde artan ölçüde firmalararası etkileim ve ibirlii arayııdır[3, 4]. Özellikle 1980den sonra üretimde ibirlii ve firmalararası ilikilerin arttıı gözlemlenmitir[5]. Bu süreç piyasa ekonomisindeki uzmanlama eilimiyle parallellik arzeder. Esas itibarıyle geleneksel iktisat kuramları, firmalar arasında bu türden ilikileri açıklamakla beraber[6], bu ilikilerin artan younluu üretim süreclerinin anlaılmasında firma odaklı teorileri yetersiz kılmaktadır. Özellikle yazılım gibi gitgide artan ölçüde tüketici odaklı ve yenilikçi sektörlerde, piyasadaki aırlıı ne olursa olsun, firmaların tüketici memnuniyetini salamak için hem uzman igücü ile hem de dier firmalar ve organizasyonlarla youn ve akıkan ilikiler içine girmeleri kaçınılmazdır[7, 8]. Yazılım sektöründe de, Silikon Vadisi türünden baarılı örneklere yakından bir bakı, bu sektördeki organizasyonlararası ilikilerin, sektörün baarısındaki artan önemine iaret etmektedir[9]. Bundan dolayıdır ki iktisat kuramı -iletmede olduu gibi-, gitgide artan ölçüde, firmalardan çok üretim alarını analizlerde esas almaktadır[12, 13]. Bu çalıma yazılım gelitirme pratiini, yukarıda çizilen çerçeve içerisinde konumlandırmayı, ve açık kaynak metodolojisinin olası etkilerini de içerecek ekilde, gerek firma merkezli, gerek yerel, sektörel ve ulusal düzeyde gelitirilebilecek yaklaımlarla ilgili ipuçları salamayı hedeflemektedir. kinci bölümde burada çizilen çerçeve geniletilerek, üretim sürecinde sektörel aların etkileri anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde esneklik, yenileme ve hız taleplerinin, yazılım mimarisine ve yönetiime etkileri, açık kaynak yaklaımlarının artan etkisiyle birlikte sunulmaktadır. Sonuç bölümünde ise Türkiye yazılım sektörünün küresel piyasada konumlandırılması ve izlenebilecek yaklaımlar tartıılmaktadır. 2. Üretimde Esneklik ve Yenilikçilik Üretim süreçlerinin esneklii, alan ekonomilerinde öne çıkan, ve ekonominin gitgide artan ekilde tüketici odaklı hale gelmesi ile önemi artan bir gereksinimdir. Yenilikçilik ise uzun erimli bir strateji izin zaten kaçınılmaz iken, tüketici odaklı ekonomide hızı artmı olarak yerini alır. Birbirinin tamamlayıcısı olan bu iki unsur, ölçek ekonomilerinin çökü döneminde, batılı aratırmacılar tarafından bol bol incelendi ve uzakdou ekonomilerindeki alan ekonomisine yatkınlık, bu aratırmalarda merkez bir konu oldu[3]. Esneklik ve yenilikçilik -ve ona balı alan ekonomileri, yalnızca firma bazında kaynakların (eitimli igücü, toplam kalite yönetimi, aratırma-gelitirme için gerekli finansal kaynak, v.b.) bir sonucu mudur? letme stratejisi ve ekonomi yazını, firma baarısının, özkaynaklara olduu kadar, üretim

3 ilikileri aı içerisindeki konuma ve firmanın riskleri azaltıp kaynak yaratmak için dier aktörlerle(firmalar, kamu kurumları, sektörel kurumlar, v.b.) ibirlii yapabilme potansiyeline balı olduunu göstermektedir[14, 15, 16]. Yazılım sektöründe uygulanan stratejiler de bu genel eilime paraleldir[17, 18]. Uzmanlamanın arttıı bütün sektörlerde, firmalararası ibirlii ilikilerinden örülen üretim aları, birbirine benzer bir olgunlama süreci göstermektedir[5]. Firma çalıanlarının kurduu özel ya da i ilikileri bu aların örülmesinde temel etkendir[13]. Bu olgulardan hareketle, yazılım sektöründe de baarının, firmaların tek baına yapacakları yatırımlar ya da sektöre aktarılan kamu kaynakları kadar (belki ondan da fazla), u unsurlara balı olduunu söyleyebiliriz: (1)firmalar ve çalıanlar arasında yüksek bilgi akıı, (2)yazılım ürünlerindeki mimarinin ve yaklaımın, yeni ürünlerin ortaya çıkıına elverir özellikte olması, ve (3)gerek firma içi yapının, gerekse sektördeki yatırım finansmanının, yenilik fırsatlarını deerlendirmeye yatkın, kıvrak bir karakter göstermesi. Türk yazılım sektöründe, birinci ve üçüncü unsurlarda ilerleme olduunu kaydetmek gerekir. Fuar ve kongreler, sektörel kurumların ortaya çıkıı, süreli ve odaklı yayınların artıı, ve nihayet teknokentlerin kurulması sektördeki bilgi akıını hızlandırmaktadır. KOSGEB türünden giriimler ve Avrupa Birlii ile ortak gelitirilen finansman mekanizmaları da sektördeki giriimlerin sayısını arttırmakta etkili olmutur. Firma içi yapılanma konusunda da, Türk firmalarının modern teknoloji irketlerinde yaygın olan esnek örgütlenme modeline yatkınlık gösterdikleri iddia edilebilir. Yazılım sektöründe bütün unsurların birlikte ileyii konusunda bir baarı örnei olarak Silikon Vadisi ne kısaca deinmekte yarar var. Transistör ve mikroilemci teknolojisiyle özdeleen bu endüstri bölgesi 1950lerde Stanford üniversitesine ait büyük bir arazinin, teknokent yaklaımıyla özel giriimcilere tahsis edilmesiyle ortaya çıkmıtır. ABD finans piyasasının, yeni teknolojilere yatırım yapma eiliminin zaten yüksek oluu sayesinde bölgedeki oluumların sayısı hızla artmıtır. Firma kurucularının tarihçesi, sektörde çalıanların hareketlilii ve kurulan ortaklıklar ile ilgili aratırmalar, bölgedeki teknoloji firmaları, yatırımcılar, ve akademik çevreler arasında youn bir etkileim olduunu ortaya koymaktadır[9]. Yenilikçiliin itici gücü olan aratırmacılar, özellikle de Stanford üniversitesinin aratırma merkezleri sayesinde sürekli bir bilgi ve fikir alıveriindedirler. Üniversite, aynı zamanda yeni giriimlerin ortaya çıkıında destekleyici ve tetikleyici bir rol oynamaktadır. Bu baarının dier bölge ve ülkelerde tekrar edilmesi neden zor olmakta ya da ancak kısıtlı ölçüde mümkün olmaktadır? Akla gelen en olası yanıt kültürel etkenler olmakla birlikte, bu etkenler ancak sınırlı bir açıklam gücüne sahiptir[10]. Silikon Vadisi nin baarısını bütün unsurlarıın birbirini tamamlayıcı özelliinde aramak gerekir. Bu yapılmadan benzeri bir sektörel zenginleme hedefini tutturmak zor olacaktır. Örnein, internetin bu kadar yaygınlatıı bir dönemde, yazılım sektöründe teknokent yaklaımının yararları tartımaya açıktır. Sektördeki bilgi akıının arttırılması, sektörel organizasyonların, ama daha da önemlisi akademik kurumların ve aratırma merkezlerinin aracılııyla gerçekleebilir. Yeni fikirlerin ve teknolojilerin ortaya çıkıında akademik aratırmanın öncülüü her zaman önemli olmutur. Silikon Vadisi örneinde de itici gücün, dönem dönem üniversitenin aratırma merkezlerinde çalııp, daha sonra gelitirdikleri teknolojileri piyasadaki firmalarda -ya da yeni oluumlarda- ürüne dönütüren aratırmacılar olduunu söyleyebiliriz[9, 16]. Yukarıda bahsedilen sektörel giriimcilik konusunda Türkiye de temel bir yapısal sorun görülmemektedir. Türkiye deki sektörlerde de üretime yönelik ibirlii davranıının benzer evrimsel

4 süreçlerden geçtii gözlenmitir[11]. Bununla birlikte, yazılım sektöründe itici bir güç oluması için, bilgi akıı konusunda akademik çevreler ile özel sektörün etkileimini arttıracak giriimlere ve bunu salayacak kamu finansmanına ihtiyaç vardır. 3. Yazılım Mimarisinde Yönelimler ve Yönetiime Etkileri Yazılım ürününün mimarisi ve gelitirme yaklaımları da sektörel ibirliinin gelimesini dorudan etkileyebilir. Bu tartımaya girmeden önce yazılım mimarisi ile ilgili iki bileeni birbirinden ayırmakta yarar var. Bilgisayar teknolojilerinin gitgide yaygınlamasının bir sonucu, gerek yazılım üreten gerekse kullanan kurumlarda, uzun bir eitim gerektirmeden kod gelitirme ihtiyacının ortaya çıkması olmutur[19, 20, 21]. Bu da monolitik sistemlerden uzaklama ve kod gelitirme araçlarının uç noktalarda uzmanlaması olarak tezahür ediyor. Sistem bileenlerinin programlama gerektirmeden biribiriyle yer deitirebilmesi günümüz yazılım ürünlerinde yaygın görülen bir özelliktir. Görsel arayüzler ile yönetilen ve program kodunun çounu kendisi oluturan gelitirme araçları da gitgide yaygınlamaktadır. Bunlar yazılım pratiinin yaygınlaması ve kullanımının kolaylaması açısından olumlu gelimeler olmakla beraber, yönetiim açısından bakıldıında baka bir unsur ön plana çıkar: üretilen yazılımlar dönütürülmeye ve dier ürünlerle kombine edilerek yeni çözümler üretmeye ne derece yatkındır? Yazılımların esnek üretime ve yenilikçilie yatkın olmaları için gerekli koullar -kapsamlı olmasa da- öyle sıralanabilir: (1)dikey entegrasyondan ziyade yatay entegrasyon ve modüler tasarım, (2)uygulama konusunda standartların bulunması ve yazılımın bu standartlara uygunluu, (3)entegrasyona uygun açık bir arayüz olması ya da program koduna eriilebilirlik, ve (4)yazılım lisanslarının gelitirici kullanıma yatkınlıı. Bu konuda bazı örnekler üzerinden tartımak yararlı olacaktır. Sektörün en büyüklerinden olan Microsoft un ürünleri bu dört koula da ters düer görünmektedir. Yerlemi bir piyasa payı olan irketlerin dikey entegrasyon eilimi bilinen bir konudur, ve piyasaya yeni girmeye ya da pazar payını büyütmeye çalıan firmalar açısından uygulanabilirlii yoktur. Microsoft açısından bunun olumsuz etkisi, iletim sisteminin donanım mimarilerine uyarlanmasındaki zorluk olmakla birlikte, Intel uyumlu mimarilerin masaüstü sektöründeki yaygınlıı bu konunun ciddi bir kayba yolaçmasını engellemitir (yine de sunucu sektöründeki baarısının sınırlı kalmasına yolaçmıtır). Buna ramen Microsoft, sistemlerini POSIX standardı ile uyumlu hale getirme ihtiyacı duymutur. Dier yandan firmanın mali gücü, entegrasyon konusunda kendine özgü çözümler gelitirmesine olanak salamaktadır. Ayrıca müterilerden gelen talepler dorultusunda firma, kaynak kodalarının bir kısmını açma ijtiyacı duymutur. Sektördeki yerini korumaya ve maliyetlerini düürmeye çalıan dier irketlerin ise, gitgide yukarıda saydıımız koullar çerçevesinde stratejiler izlediini görüyoruz[17, 22]. IBM, Sun gibi irketlerin, standartlara ve açık kaynak sistemlere verdikleri destek bunun en önemli göstergesidir. Macintosh gibi firmalar, bu stratejiler sayesinde ayakta kalabilmilerdir. Microsoft un da aralarında bulunduu, irili ufaklı pek çok teknoloji irketinin katılımı ve kamu kurumlarının da desteiyle, yazılım konusunda

5 standartların oluumunu ve sektörel koordinasyonu salayan pek çok organizasyon ve konsorsiyum ortaya çıkmıtır. Yazılımda yönetiim konusunda açık kaynak yaklaımların etkisini yadsımak olanaksızdır. Yazılımın dıallık karakterine çok uygun bir gelitirme yönetemi olan açık kaynak metodolojisi, baka sektörlerde karılıı bulunamayacak bir baarı örnei göstermi ve pek çok firmanın stratejileri içerisinde kendisine yer bulmutur. Lisans engellerine takılmadan el deitirebilen ve gelitirme konusunda hiçbir bariyer bulunmayan açık kaynak yazılımlar, sektördeki aktörler arasındaki deitoku ve bilgi transferi maliyetini son derece düütmekte ve hızla evrimleme özelliine sahip yazılım çözümleri ortaya koymaktadır[23, 24]. Sektördeki büyük firmalar da açık kaynak metodolojisinin çıktılarını kendi ürün yelpazeleri içerisinde kullanmakta ve piyasa paylarını arttırmada açık kaynak modelini merkezi bir önemde görmekteler. Bir örnek olarak Apache Vakfı nın yazılımları, IBM ve Sun dahil pek çok firma tarafından ürünlerine entegre edilmitir. Apache web sunucusu ve vakfın dier ürünleri yüksel kalite ve güvenilirlii ile tanınmaktadırlar. Açık kaynak yazılımların yaygın bir özellii konuya odaklı olmalarıdır: tek bir ii yapan, ve iyi yapan programlar. Bu, ticari yazılımlarda görülen dikey entegrasyon eiliminin tersine bir eilimdir. Çou açık kaynak yazılım, bir kullanıcının kendi özgün ihtiyacına yönelik bir program yazmasıyla balamıtır. Linux iletim sistemi herhalde buna en iyi örnek olacaktır. Yazılımı kullanan ve kendi ihtiyacına yönelik deiiklikler yapan dier gelitiricilerin de katkısıyla, ortaya geni bir kullanıcı kesiminin pratik ihtiyaçlarına cevap verebilen yazılımlar çıkmaktadır[24]. Bu yazılımların varyantları ve alternatifler de iin içine girdiinde, ürünlerin para ile el deitirmedii, ancak gelitirme hızının ve ürün çeitliliinin son derece yüksek olduu bir piyasa ortaya çıkmaktadır. Sektördeki bir kısım firma bu sistemlerle ilgili uzmanlıını satarak bir kar modeli olutururken, dierleri de uygun lisansa sahip açık kaynak sistemleri kullanarak kendi ürünlerini çıkartmaktadır. Örnein Sun Application Server ve IBM Websphere ürünleri büyük ölçüde elverili lisanslara sahip Apache kitaplıkları ile oluturulmutur. Son kullanıcılar da bu resme dahil edildiinde ilk bata göze çarpmayan bir etki ile karılaıyoruz: Açık kaynak yönetiim modeli hata ayıklama konusunda, ticari piyasa yönetiim modeline kıyasla çok büyük avantaja sahiptir. Yazılım firmalarının test ve sorun giderme maliyetlerinin, ürün maliyetinin önemli bir kısmını tekil ettii gözönüne alınırsa bu önemli bir faktördür. Yazılımların gitgide karmaıklaan kullanım kipleri, üretici firmaları hata ayıklama konusunda zorlamaktadır. Açık kaynak yönetiim modelinde son kullanıcı ve gönüllü gelitiricilerin oluturduu karıım, hata ayıklama ve gidermenin son derece hızlı ve etkili bir ekilde yapılmasına olanak veriyor. Açık kaynak yazılımlar, standart uyumluluun yüksek olması ve dikey entegrasyonun gerektirebilecei standartlardan uzaklama baskısı ile ları karıya olmadıklarından, genel olarak entegrasyona daha yatkındırlar. Kodun açık olması da doal olarak entegrasyon ve yeni ürünlere kombine olma kapasitesini arttırmaktadır. Tüm bu özelliklerinden dolayı açık kaynak yazılımlar gelimi ülkelerde olduu kadar gelimekte olan ülkelerde de yaygınlamaya balamıtır. Özellikle kamu sektöründeki gereksinimleri karılamakta bu yazılımlar gitgide daha tercih edilir olmutur[25]. Özellikle Avrupa daki teknoloji firmalarının açık

6 kaynaı ticari model haline getirip piyasada tutunmakta baarılı olduunu görüyoruz (Linux iletim sisteminin Finlandiya kökenli olması da buna iaret eder niteliktedir). Açık kaynak sistemlere yöneltilen en ciddi eletiriler güvenlik açıklarına yolaçabilecekleri ve sahip olma maliyetlerinin yükseklii ile ilgili olmutur. Birinci türden eletirilerin zaman içinde tersine döndüünü hemen belirtelim. Elbette kaynak kodunun açık oluu, güvenlik açıklarının kötü niyetli kiilerce de bulunmasına ve kullanılmasına yol açabilir. Ancak gelitirme ve hata giderme hızının yükseklii bunu tersine çeviren bir etki yapmaktadır[26]. Öte yandan sahip olma maliyetlerinde bir sıkıntı olduu açıktır. Bu maliyetlerde bir düü ancak bu konuda tecrübeli igücü havuzunun genilemesiyle salanabilir. Bu da örgün eitimde ve kamu kurumlarının yazılım tercihlerinde, açık kaynak yönünde insiyatif kullanılmasıyla tetiklenebilir görünmektedir. 4. Sonuç Yazılım gibi yenilikçilik ve esneklik gerektiren yüksek teknoloji sektörlerinde, baarı reçeteleri ortaya koymak güçtür. Ancak sektörel gelime için uygulanacak stratejilerin sektörün doasına uygun ve kapsamlı olması gerektii söylenebilir. Firma bazlı stratejilerde, esneklik gözetilmeli ve baka teknolojilerle entegrasyona uygun olmayan yaklaımlardan kaçınılmalıdır. Açık kaynak sistemler bir çözüm olmakla beraber, bu kritere uygun ticari alternatifler de mevcuttur. Bölgesel ya da sektörel stratejilerde ise hem sektördeki aktörler arası baların güçlendirilmesi, hem de sektörün ve kamunun yararını gözeten teknolojilerin desteklenmesi kritik bir önem taır. Kamu kurumlarının açık kaynak kullanımında öncülüü, yasal düzenleme ve desteklemeler, bu konuda son derece etkili kullanılabilir [25]. Ayrıca üniversitelerin teknolojik yenilemeyi tetikleyici rolü gözetilerek, hem üniversite ve özel sektör arasındaki, hem de özel sektör içinde, ibirliini ve bilgi akıını arttıracak aratırma merkezlerinin arttırılması, teknopark uygulamalarının daha geni bir perspektife oturtulması gerekir. Bu çalımada deinilmeyen eitim konusu da kalifiye igücü yetitirilmesi açısından önemli bir faktördür. Bilgisayar eitiminin, eitimin daha erken safhalarında balatılması ve alternatif programcılık yaklaımlarının denenmesi bu konuda itici bir unsur olabilir. Açık kaynak sistemler, gitgide artan ölçüde bu sorunlara karılık gelen, kolay eriilebilir bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Teknolojik entegrasyona ve ibirliine yatkınlıı, esnek lisansları ve katılımcı modeli sayesinde, hem özel sektör giriimlerine hem de eitim çalımalarına uygundur. Yazılım sektöründe uygulanacak stratejiler oluturulurken bütün bu unsurları gözönüne alan kapsamlı ve disiplinlerarası tartımaların yürütülmesi çıkı bulma konusunda kaçınılmaz bir gereksinimdir. Gerek açık kaynak lisanslar, gerekse yazılım patentleri konusunda Avrupa Birlii nin deiik organlarında yürütülen tartımaların boyutu ve sonuçları, bu konuda önemli veriler salamaktadır.

7 Kaynaklar [1] Piore M. J., ve Sabel C.F., The second industrial divide: possibilities for prosperity, Basic Books, A.B.D., [2] Polanyi K., Büyük Dönüüm, Iletiim Yayınları, [3] Best M. H., The new competition: institutions of industrial restructuring, Blackwell Publishers, Oxford, ngiltere, [4] Carney M., The competitiveness of networked production: the role of trust and asset specificity, Journal of Management Studies, 35:4, s , [5] Gulati R., Where do interorganizational networks come from?, American Journal of Sociology, 104(5), s , [6] Coase R.E., The nature of the firm, Economica, 4, s , [7] Bauman Z., Liquid modernity, Polity Press, Cambridge, ngiltere, [8] Castells M., The hacker ethic: Epilogue, Random House, NewYork, A.B.D., 2001 [9] Castilla E. J., Hwang H., Granovetter E., ve Granovetter M., The Silicon Valley Edge, Stanford University Press, Stanford, A.B.D., [10] Huff L., ve Kelley L., Lelvels of organizational trust in individualist versus collectivist societies, Organization Science, 14/1, Ocak-ubat [11] Oba B., ve Semerciöz F., Antecedents of Trust in industrial districts: an empirical analysis of inter-firm relations in a Turkish industrial district, Entrepreneurship & and Regional Development, 17, s , Mayıs [12] Granovetter M., Coase encounters and formal models, Administrative Science Quarterly, 44/1, s , Mart [13] Uzzi B., Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness, Administrative Science Quarterly, 42/1, Mart [14] Gulati R., Nohria N., ve Zaheer A., Strategic Networks, Strategic Management Journal, 21, s , [15] Smith C., Images of Strategy: Strategy as numbers, Blackwell Publishing, Oxford, ngiltere, [16] Burt R. S., Structural holes, Harvard University Press, Cambridge, ngiltere, [17] West J., How open is open enough: melding proprietary and open source platform strategies, Research Policy, special issue on Open source software development, Aralık [18] Hippel E., ve Krogh G., Open source software and the private-collective innovation model: issues for organization science, Organization Science, 14/2, Mart-Nisan [19] Griffith T.L., Technology features as triggers for sensemaking, Academy of management Review, Vol. 24, No. 3, [20] Kallinikos J., Reopening the black box of technology artifacts and human agents. Twenty-Third International Conference of Information Systems

8 [21] Hannah S.A., ve Harris M.H., Information technology and the future of work, Progressive Librarian Journal, Kı 1995/96. [22] Kogut B., ve Zander U., Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication of technology, Organization Science, 5, s , [23] Lecocq X., ve Demil B., Neither market nor hierarchy or network: the emerging bazaar governance, Open source community reports, MIT, [24] Lanzara G.F., ve Morner M., The knowledge ecology of open-source software projects, 19. EGOS Cooloquium, Copenhag, Haziran [25] Comino S., ve Manenti F.M., Open source and closed source software: public policies in the software market, Journal of Economic Literature, [26] Lee G.K., ve Cole R.E., From a firm-based to community-based model of knowledge creation: the case of the Linux kernel development, Organization Science, 14/6, Kasım/Aralık 2003.

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

'()*+(!,&'!#% %! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!. -+ -.+.   0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, 2007!"#$#%! & 1 '()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',&""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%!

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! Hakan Arslan $stanbul Bilgi Üniversitesi Aslı Odman $stanbul $!çi

Detaylı

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları

Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları Avrupa Birlii Uyum Sürecinde Biliim Meslek Tanımları Günay MENEKE TOKGÖZ Sermaye Piyasası Kurulu Eskiehir Yolu 8.km, 06530, Ankara e-posta: gmenekse@spk.gov.tr Özet Küresellemeyle beraber gelen yeni dünya

Detaylı

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SGORTACILIK SEKTÖRÜNDE

Detaylı

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı