Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ývedik O.S.B. Aðaç Ýþleri Yapý Kooperatifi 21.Cadde 524.Sokak No:13 Ývedik-Yenimahalle / ANKARA -TÜRKÝYE Tel : (pbx) Fax : Web :

2 A.G Panolarý / A.G Panels Kompanzasyon Panolarý / Compansation Panels Senkronizasyon Panolarý / Synchronization Panels MCC Panolarý Otomasyon Panolarý / MCC Panels Automation Panels

3 Kurumsal Corparate elektrik pano sistemleri 2

4 MUPA MUPA MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ Çalýþtýðýmýz firmalara çözüm ortaðý olabilmek. Bunu saðlarken rekabet koþullarýnýn giderek arttýðý ve karlýlýk oranlarýn hýzla düþtüðü günümüzde uygun fiyat ve kaliteli malzeme ilkesinden taviz vermemek. Satýþ ve pazarlamasýný yaptýðýmýz ürünlerin gerek teknik destek an lamýnda gerekse lojistik anlamda hizmet çýtasýný üst düzeyde tutabilmek. Ürüne kolay ulaþýlabilmesi açýsýnda yurt çapýnda bayi organizasyonu geliþtirmek ve bayi hizmet kalitesini standartlarýn ötesine taþýyarak çalýþtýðýmýz firmalara avantajlar sunabilmek.tüm bu hizmetleri sunarken ülke ekonomisine artý deðer katmak. MUPA MUPA VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ Satýþ ve pazarlamasýný yaptýðýmýz ürünlerin yaygýnlaþmasýný saðlayarak satýþ ve pazarlama aðýnýn tüm Türkiye'de eksiksiz olarak geliþtirmek ve bu doðrultuda büyüyen ekonominin istikrarlý dinamiklerinden biri haline gelebilmektir. Mupa Pano Legrand AG Pano Partneri olarak bünyesinde faaliyet gösteren elektrik panosu imalatýna IvedikOrganize'deki m2 kapalý alaný bulunan fabrikasýnda devam etmektedir. Uzman mühendis kadrosu, proje ve dizayn ekibi ve kalifiye montaj ekibi ile alýnan AG pano sipariþlerini taahhüt edilen tarihte ve eksiksiz olarakteslim etmektedir. Tip testli elektrik panosu imalatýnda kullanýlan malzemelerden sac aksam ve salt malzeme gruplarýnýn tamamý Legrand, ABB, M.Gerin, Siemens marka olup tedariki bu firmalar aracýlýðýyla saðlanmaktadýr. AG Pano uygulamalarý teslim tarihinden itibaren malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl üretici firma garantisi altýndadýr. AG Pano uygulamalarýmýz, dünyanýn hemen her ülkesinde tecrübe edilerek müþteriye en optimal ve en güvenilir sistem çözümünü oluþturarak sunulmaktadýr. Ayrýca kullanýldýklarý yerlere de ayrý bir prestij saðlamaktadýr. MUPA MUPA MISSION MISSION Our MUPA mission is to become a solution partner for the companies we work with. And by doing so, not to make any concessions on the principle of reasonable price and high quality material in our time in which competition conditions are getting increasingly harsh and profit rates are speedingly going down. To be able to keep the bar high for the products we sell and market in terms of both technical support and logistics. And also our mission is to develop dealer organization throughout the country to make the products easily accessible, to offer the companies we work with advantages by carrying the dealer service quality beyond standards and to add value to the national economy in furnishing these services. MUPA MUPA VISION VISION Our MUPA vision is to expand the sales and marketing network in Turkey wholly by making the products that we sell and market widespread and accordingly to become one of the stable dynamics of the growing economy. As AG Panel Partner, Mupa Pano Legrand carries out its electrical panel manufacturing in its factory having m2 closed space in Ivedik Organize. Mupa Pano submits the AG panel orders taken wholly and on the committed date with its expert engineer team, project and design team and qualified montage team. All the galvanized components and switchgear material used in the manufacturing of electrical panels with type testing are Legrand, ABB, M.Gerin, Siemens and they are supplied with the agency of these firms. AG Panel applications are under guarantee of the producing company for 2 years against the faulty material or workmanship as of the delivery date. Our AG Pano applications are presented to the customers after tested in almost every country of the world and the optimal and reliable system solution is created. 3

5 KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Ülke ekonomisine önemli katkýlarda bulunan, çevreye ve topluma karþý sorumluluklarýnýn bilincinde bir kuruluþ olarak hedefimiz; hizmet alanlarýnda kaliteyi en üst düzeyde karþýlamak ve müþteri memnuniyeti saðlamaktýr. Varlýðýmýzý sürdürebilmenin yegane koþulu müþterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak bizi tercih etmelerini saðlamaktýr. Müþterilerimizin tam tatmininin çaliþanlarýmýzýn mutluluðu ve memnuniyetinden geçtiðinin bilincinde olarak personelimizin geliþimini desteklemekte ve teþvik etmekteyiz. Bu amaçla ulaþmak üzere, her gün yoðunlaþan rekabet koþullarýnda gücümüzü artýracak bir sistem gereklidir.lso 9001:2000 Sistemleri bunu saðlayacaktýr. Bu baðlamda amacýmýz bütün faaliyet sahalarýnda ve hizmet birimlerinde, tüm faaliyetlerimizi sistematik ve düzenli bir þekilde deðerlendirerek, sürekli daha iyiye ve daha doðruya yöneltmektir. Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliðinin saðlanmasý "Mupa Pano" çalýþanlarý olarak hepimizin ortak görevi ve geleceðidir. Þirket Yönetimi olarak tüm çalýþanlarýmýzýn Kalite Politikamýzý benimsemelerini, çalýþma ve faaliyetlerini bu doðrultuda yürütmelerini saðlayacaðýmýza taahhüt ederiz 1984 yýlýndan beri hizmet sektöründe elde ettiðimiz baþarýlý konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojikgeliþmelere süratle adapte olarak iþ kolumuzda akla gelen ilk marka olmaktýr. Yürürlükteki yasalara, etik kurallara ve þirket prensiplerine uyarak, müþterilerimize her koþulda en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktýr. Að Panolarý, Konpanzasyon Panolarý, Senkronizasyon Panolarý, MCC Panolarý, Otomasyon Panolarý Misyonumuz, ülkemizin rekabet ortamýna katkýda bulunurken hizmet verdiðimiz sektörlerin ihtiyaçlarýný en iyi þekilde karþýlamaktýr. Müþteri odaklý bir yaklaþýmla hem ülkemizde hem de aktif olduðumuz diðer ülkelerde yüksek tecrübe ve iþ ahlakýyla müþterilerimize en iyi hizmeti verirken çalýþanlarýmýz, hissedarlarýmýz, çözüm ortaklarýmýz ve müþterilerimiz için deðer yaratan bir þirket olmaktýr. Mupa Pano, hem ülkemizde hem yurtdýþýnda elektrikalanýnda pek çok baþarýya imza atmýþtýr. Grubumuz, alanýnda tecrübeli ve kalifiye ekibiyle kaliteli çözümler sunarak standart ve beklentileri aþarken aktif olduðu sektörlerde lider kuruluþ olmak en büyük hedefimizdir. 4

6 Q U A L I T Y P O L I C Y As an institution which contributes greatly to the national economy and is aware of its responsibilities towards the environment and society, our target is to meet the quality in the service fields at the top level and ensure customer satisfaction. Te one and only condition to sustain our existence is to make the customers prefer us by providing them with a service beyond their expectations. Being aware that the full satisfaction of our customers comes from the satisfaction and happiness of our workers; we support and encourage the improvement of our staff. To reach our aims, a system which will amplify our strength is required in ever-intensifying competition conditions. lso 9001:2000 Systems will ensure that. In this context, our goal is to channel all our operations towards the better and the right in all service units and operation fields by evaluating them systematically and regularly. To ensure the sustainability of the + Quality Management System is the duty and future of us all as the workers of "Mupa Pano". As the Company Management, we guarantee that our employees will adopt our Quality Policy and carry out their operations accordingly. Our aim is to become the first brand coming to mind in our business line by maintaining our successful position in the service sector that we have gained since 1984 and by adapting to the new technological developments quickly. Our goal is to provide the best and high quality service to our customers under every condition by sticking to the laws in force, ethical principles and company principles. Network Panels, Compensation Panels, Synchronization Panels, MCC Panels, Automation Panels. Our mission is to meet the needs of the sector that we operate in best while contributing to the competitive atmosphere of our company and to become a company which creates value for our employees, shareholders, solution partners and customers while giving the best service to our customers with our years of experience and work ethics not only in our country but in the other countries that we actively operate through a customer-oriented approach. Mupa Pano has achieved a lot of success both in our country and abroad in the field of electricity. Our group has set its biggest aim as becoming the leading company in the sectors in which it has an active role by providing high-quality solutions with its team specialized and qualified in their field. ÇEVRE POLÝTÝKAMIZ Tüm faaliyetlerimizde, yürürlükte bulunan kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak, Hurda atýklarýn deðerlendirilmesini saðlamak, Gürültü seviyesi düþük makina ve teçhizat kullanmak, Havaya, topraða, suya ve diðer doðal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini saðlamak, Gerek hammadde gerekse enerji kaynaklarýný etkin ve planlý kullanýmýný saðlamak, Gelecek nesillere yaþanabilir bir çevreyi miras býrakmak ve Çevre yönetim sistemi performansýnýn sürekli iyileþmesini saðlamak Þirketimizin çevre politikasýdýr. ENVIRONMENTAL POLICY To comply with the laws, rules and regulations in force in all our operations, To enable the scrap waste to be utilized, To use machines and equipment that has a low level of noise, To prevent the contamination of the air, soil, water and other natural environment,, To use both the raw material and energy sources effectively and systematically, To hand down a habitable environment to next generations and ensure the environment management system to continually improve is the environmental policy of our company. 5

7 Ýþletme Güvenliði ve Genel Özellikler Enterprise Safety And General Properties elektrik pano sistemleri 6

8 ÝÞLETME GÜVENLÝÐÝ Korozyon Dayanýmý Tüm Kapý ve Kapaklar Boya Öncesi Yað Alma ve Demir Fosfat Kaplama iþlemlerinden Geçirilmiþ, Bunun Üzerine Elektrostatik Toz Boya Uygulanmýþtýr. Ýskelete, Montaj Plakasý ve Taþýyýcý Elemanlar Galvaniz Saçtan imal Edilmiþtir. Ayrýca PRE- GALVANÝZ Sac Üzerine ElektrostatikToz Boya Uygulamasý Yapýlmaktadýr. Topraklama Sürekliði Tüm Boyalý Parçalara Puntalanan Civatalar ile Galvaniz iskelet Arasýnda Topraklama irtibatý Saðlanmýþ Olup Taþýyýcý Elemanlarýn Galvaniz Olmasý Neticesinde Topraklama Sürekliliði Kararlýdýr. Saðlam Yapý ve Basýnç Deþarj Sistem Özel Köþe Baðlantý Sistemi Ýle Mukavim Bir Ýskelet Yapýsý Kapýlarda 3 Menteþe ve 3 Ayrý Noktadan Sýkan Kilit Sistemi Yan ve Arka Kapýlarda 8 Montaj Elemaný Ýle Sabitleme ENTERPRISE SAFETY Corrosion Resistance All the doors and covers are passed through the processes of degreasing before painting and iron phosphate coating and after that they go through the electrostatic application of powdered paint. The scaffold, montage plate and carrier elements are manufactured from galvanized sheet. In addition, electrostatic application of powdered paint is carried out on PRE-GALVANIZED Sheet. EARTHING CONTINUITY The earthling connection is installed between the screws centered on all the painted components and galvanized scaffold and as the carrier components are galvanized, the earthling continuity is stable. Sound structure and pressure discharge system Special corner connection system and a durable scaffold structure 3 hinges on the doors and a locking system compressing on 3 different points. Fixing with 8 montage elements on side and rear doors 7

9 GENEL ÖZELLÝKLER RAL 7035 ElektrostatikToz Boya 2mm Galvaniz Profil ve Montaj Plakalarý 2mm DKP Kapýlarý ve 1,5mm DKP Kapaklar 25mm Aralýklý 3 Eksende Hareket imkaný 4 Noktadan Kilit ve Menteþe Sistemi Deforme Olmayan Poliüretan Sývý Conta Özel Profil Dizayný ile Pano içerisinde Geniþ Kullaným Alaný Tüm ihtiyaçlara Cevap Veren Özel Montaj Profil ve Plakalarý Havalandýrma için Fan Modülü ve ihtiyaca Uygun Fan Seçenekleri HerYönde Kapý Kullanabilme Ýmkan! Deþarj Punta Tekniði ile Topraklama Civatalarý Puntalanmýþtýr Ýsteðe Uygun Asma Kilitli, Þifreli ve Anahtarlý Kilitleme Seçenekleri ÝP 54 Koruma Sýnýfý Hýzlý ve Kolay Monte Edebilme Özelliði Yüksek Miktarlý Sipariþler için Özel Ölçü ve Renklerde Üretim TSE ve ISO 9001 Standartlarýnda Üretim GENERAL PROPERTIES RAL 7035 Electrostatic Powder Paint 2mm Galvanized Profile and Montage Plates 2mm DKP Doors and 1,5mm DKP Covers Motion opportunity on 3 axes with a 25mm range Locking and Hinge System on 4 Points Polyurethane Liquid Seal with no Possibility of Deformation Special Profile Design and Wide Usage Area in the Panel Special Montage Profiles and Plates Meeting All Kinds of Needs Fan Module for the Ventilator and All-Purpose Fan Options The Opportunity to Use the Door on All Sides! Earthling Screws have been Centered with Discharge Centering Technique Locking System Options Such As Hanging Lock, Ciphered And Keyed Locking Systems Depending On The Demand ÝP 54 Protection Class Quick and Easy Montage Feature Production in Special Sizes and Colors For High-Quantity Orders. Production In TSE And ISO 9001 Standards 8

10 Elektrik Panosu Çeþitlerimiz Electrical Panel Types Modüler Daðýtým Panosu Modüler Otomasyon Panosu Harici Tip Panolar Kumanda Masalarý Makine Kabin ve Kaportalarý Asansör Tablolarý Daire Daðýtým Kabinleri Tip Testli XL3 Panolar Modular Distribution Panel Modular Automation Panel Outdoor Panels Control Desks Machine Cab and Cowls Lift Charts Flat Distribution Cabs Type Tested XL3 Panels 9

11 Modüler Daðýtým Panosu Elektrik panosu ürün yelpazesi; tesisat türüne, gerekli koruma derecesine ve elektrik ve mekanik özelliklere göre tesis gereksinimlerinin tamamýný saðlayan, ana ve tali daðýtým panolarý için eksiksiz ve birbiriyle uyumlu çalýþabilen monoblok metal yapýlardan ve modüler sistemlerden oluþur. AG panolarý serisi, basit montaj setlerinden baþlayan çok sayýda farklý AG panoyu hizmetinize sunmaktadýr. Modüler Otomasyon Panosu (MCC) Otomasyon uygulamalarý için bizim takdir toplayan elektrik panolarýmýzý kullanma olanaðýna sahipseniz eðer, muhtemelen yeni panolar ile gelen yeniliklere þaþýracaksýnýz. Eðer, diðer yandan, bu paneller ile ilk defa karþý karþýya geliyorsanýz, öncelikle mükemmel kalite, fiyat oranýna fark edersiniz. Modular Distribution Panel The Electrical Panels product range is consisted of mono bloc metal structures and modular systems which can meet the needs of the facility in accordance with the installation type, required protection type and electrical and mechanical properties and which can work perfectly and interdependently for the main and the secondary distribution panels. AG panel series put many different AG panels starting with the montage sets into your service. Modular Automation Panel (MCC) If you have already had the opportunity to use our highly-appreciated electrical panels for automation applications, then you, most probably, will be fascinated with the innovations brought with new panels. But, on the other hand, if you are a fist-time user of our panels, it will be the perfect quality and price ratio that you will first notice. 10

12 Üretim Programý Production Program Proje ve Ýmalat Resimleri Malzeme Dökümü Mekanik Ýmalat Boyaya Hazýrlýk ve Boyama Montaj Test Son Kontrol Ambalaj Project and Manufacturing Images Material Listing Mechanical Manufacturing Painting Preparation and Painting Montage Test Final Control Packaging 11

13 Dahili Tip Panolarý Indoor Panels Harici Tip Panolarý Outdoor Panels Daire Ýçi Daðýtým Tablolarý Inter-flat Distribution Tables 12

14 Planlama Proje Teknik Müþavirlik Hizmetleri Planning Project and Technical Consultancy Services elektrik pano sistemleri 13

15 Güç Üretimi ve Güç Taþýma Tesisleri Planlama ve Tasarýmý (Hidroelektrik Santraller, Termik Santraller, Elektrik Taþýma Hatlarý, Güç Trafolarý v.s. Power Generation and Power Transport Planning and Design (Hydroelectric Power Plant, Thermal Power Plant, Electricity Transmission Lines, Power Transformers etc.) Haberleþme Tesisleri Planlama ve Tasarýmý Communication Facilities Planning and Design 14

16 15 elektrik pano sistemleri

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr

Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr İçindekiler İçindekiler Contents Contents a b c d e f Hakkımızda About us Misyonumuz - Vizyonumuz Mission Vision Üretim Teknikleri Production Techniques Teknik

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR FLOOR STANDING MODULAR ENCLOSURES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.kiracmetal.com DİKİLİ TİP MODÜLER PANOLAR İÇİNDEKİLER INDEX www.kiracmetal.com MODÜL TAKIMI FRAME SABİT KAPAK SIDE PANEL ÖN KAPI FRONT DOOR PARÇALI KAPILAR PARTIAL DOORS

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ----------------------------------

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- Birimler üzerine tıklayınız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 METÜ TASARIM 04.01.2011 tarihinde metal sektöründe üretime başlamıştır.

Detaylı

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

www.galvanerji.com MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir 20 RÖPORTAJ / INTERVIEW Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş., yüksek kalite politikası ile öne çıkan bir firma. Gelişmiş teknolojik imkânlar ile kurulmuş laboratuar altyapısı ile yenilikçi projelere imza atan Yapıchem,

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı