KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (99-110) KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul Geliş Tarihi: 03 Kasım 2008, Kabul Tarihi: 22 Ocak 2009 ÖZET Tedarikçi seçimi problemi, sayısallaştırılabilen ve sayısallaştırılması zor olan faktörleri içeren çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu çalışmada, imalat endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmada tedarikçi seçim problemi incelenmiştir. Problem, Analitik Ağ Süreci kullanılarak ele alınmış ve alternatif tedarikçiler için öncelik değerleri hesaplanmıştır. Tedarikçi seçim probleminin karmaşık yapısı, geri bildirimler, karşılıklı etkileşimler ve çok fazla kriter içermesi nedeniyle, problemin çözümünde etkili ve gerçekçi çözüm yöntemi olan Analitik Ağ Süreci yöntemi kullanılmıştır. Belirtilen yöntem kullanılarak üç farklı alternatif tedarikçi firma değerlendirilmiş ve en iyi alternatif seçilmiştir. Ayrıca gelecekteki çalışmalar için öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Analitik Ağ Süreci, Tedarikçi Seçimi, Kesici Takım Tedarikçisi, İmalat Endüstrisi. USE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS IN CUTTING TOOL SUPPLIER SELECTION ABSTRACT Supplier selection problem is a multi-criteria decision making(mcdm) problem which includes both tangible and intangible factors. In this study, supplier selection problem was investigated at a firm that performed in manufacturing industry. Supplier selection problem of a company is examined using Analytic Network Process (ANP) and priorities of alternative suppliers are calculated. ANP is used as a method for getting an effective and realistic solution because the problem has many criteria, complexity, outerdependencies, interdependencies, and feedbacks. By using ANP methodology three alternative suppliers were evaluated and the best alternative was selected. In addition, some suggestions for the future research are offered. Keywords: Analytic Network Process, Supplier Selection, Cutting Tool Supplier, Manufacturing Industry. 1. GİRİŞ Firmalar arasında yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde doğru tedarikçilerle çalışmanın önemi oldukça büyüktür. Bu amaçla firmalar, kendilerine istemiş oldukları kalite düzeyinde hizmet verebilecek, maliyet açısından uygun ve talep değişikliklerine karşı esnek olabilecek tedarikçilerle çalışmak istemektedirler. Tedarikçilerle çalışan ana firmaların beklentilerinin çeşitliliği ve fazlalığı nedeniyle tedarikçi seçimi problemleri, işletmelerin karşılaştıkları güç problemlerden birisidir. Çok kriterli karar verme yöntemleri, ölçülebilen ve ölçülemeyen birçok stratejik ve operasyonel faktörü aynı anda değerlendirme imkanı sağlayan, aynı zamanda karar verme sürecine çok sayıda kişiyi dahil edebilen analitik yöntemlerdir. Karar verme aşamalarında bu yöntemlerin kullanılması yöneticilere alternatifleri değerlendirmede yardımcı olmakta ve işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır [1]. Karar verme problemleri, bir seçenek kümesinden en az bir amaç veya ölçüte göre en uygun alternatifin seçimi şeklinde tanımlanabilir. Bu genel tanıma göre bir karar probleminin elemanları; karar vericiler, seçenekler, kriterler, karar vericilerin öncelikleri, karar verme çerçevesi/çevresi ve sonuçlardan oluşur [2]. 99

2 Bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde yan sanayi kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir firmada imalat makinelerinde kullanılan kesici takımların temini için kesici takım tedarikçisi seçim problemi incelenmiştir. Firmada şu anda tedarikçi seçimi, satın alma birimi ve diğer yetkili kişilerin genel yargıları ve tecrübelerine dayanılarak yapılmaktadır. Fakat işletme içerisinde, tedarikçi seçiminin daha objektif ve matematiksel temele dayanarak yapılması gerektiği fikri oluşmuştur. Firmada, hem kesici takım tedarikçisi hem de diğer tedarikçilerinin seçimi için, etkili ve uygulanması kolay, çok sayıda kriteri analiz edebilen ve objektif bir matematiksel metot arayışına girilmiştir. Tedarikçi seçiminde literatüre bakıldığında en sık kullanılan yöntemin Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) yöntemi olduğu görülmüştür. Ayrıca, az sayıda da olsa AHP ile birlikte doğrusal programlama ve bulanık mantık teknikleri kullanılarak daha detaylı seçim metodolojileri oluşturulduğu görülmektedir. Son yıllarda ise AHP yönteminin devamı niteliğinde olan Analitik Ağ Süreci(ANP) yöntemi, tedarikçi seçiminde kullanılmaya başlanmıştır. Belirtilen problem için ilk etapta birçok tedarikçi seçim probleminde kullanılan Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi düşünülmüştür. Fakat bu yöntemin seçim kriterleri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri tam olarak yansıtamaması nedeniyle Analitik Ağ Süreci yönteminin uygulanması kararlaştırılmıştır. ANP yönteminin kullanılmasında etkili olan diğer bir faktör ise, her bir ana kritere ait alt kriterler arasındaki ikili etkileşimlerin kurulan model çerçevesinde kolaylıkla ifade edilebilmesi olmuştur. Çalışma kapsamında; kesici takım tedarikçisi seçimi problemi, ANP kullanılarak ele alınmış ve alternatif tedarikçi firmalar için öncelik değerleri hesaplanmıştır. Belirtilen yöntem kullanılarak üç farklı alternatif tedarikçi firma değerlendirilmiş, en iyi alternatif seçilmiştir. 2. TEDARİKÇİ SEÇİMİ İşletmeler arası rekabetin artık tedarik zincirleri arasında olduğu gerçeği göz önüne alındığında, işletmelerin gücünün sadece kendi performanslarına bağlı olmadığı, tedarik zinciri içerisindeki tüm birimlerin performansının işletme başarısını etkilediği açıktır. Tedarik zinciri içerisinde kritik öneme sahip olan tedarikçi firmaların seçimi ve değerlendirilmesi de bu noktada karşımıza çıkan önemli konulardan birisidir. Tedarikçi seçimine verilen önem, tedarikçilerle sadece tedarik edilen ürünün fiyatına bağlı olmayan uzun süreli ilişkilerin gelişmesini sağlamakta ve bu ilişkiler uzun dönemde işletmenin rekabet etme gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Tedarikçi seçimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, farklı kriterlerin ve yöntemlerin kullanıldığı çeşitli çalışmalar görülebilmektedir. Tedarikçi seçim kriterleri açısından baktığımızda; Dickson [3]; kalite, fiyat, teslimat ve geçmişe dönük performansı önemli kriterler olarak ifade etmiştir. Lehmann ve O Shaughnessy [4]; fiyat, teslimat, garantiler ve yükümlülükler, finansal durum, teknik destek, müşteri taleplerine yanıt, referanslar, sektördeki konum, teknik kapasite ve izlenim kriterlerini kullanmışlardır. Perreault ve Russ [5]; fiyat, kalite, teslimat, coğrafi konum, yönetim ve ikili anlaşmalar kriterlerinin, Weber [6] ise fiyat, teslimat ve kalitenin önemli seçim kriterleri olduğunu ifade etmişlerdir. Ellram [7], tedarikçi seçiminde nicel faktörlerin yanı sıra, uzun dönemli ve nitel faktörlerinde önemli olduğunu vurgulamış ve bu faktörleri; finansal öğeler, organizasyon kültürü, teknoloji ve diğer faktörler olmak üzere dört grupta toplamıştır. Nydick ve Hill [8], tedarikçi seçiminde; kalite, fiyat, teslimat ve servis olmak üzere dört kritere yoğunlaşırken Siying vd. [9]; fiyat, performans, kalite ve coğrafi konum kriterlerini kullanmışlardır. Verma ve Pulman [10]; tedarikçi seçimi safhasında kalite, maliyet, tam zamanında teslimat, teslimat süresi ve esnekliği; Boer vd. [11], tedarikçinin finansal durumu, firma ile tedarikçi arasındaki uzaklık, tedarikçinin fiyat uygunluğu ve kaliteyi; Jayaraman vd. [12] ise çevrim zamanı, kalite, üretim kapasitesi ve depolama yeterliliği kriterlerini dikkate almışlardır. Min ve Gale [13], satın almada elektronik ticaret fonksiyonun önemine değindikleri çalışmalarında; fiyat, teslimat, kalite, elektronik ticaret kabiliyeti ve yeşil üretim gibi kriterleri dikkate almışlardır. Stavropolous [14]; fiyat, elektronik ticaret kabiliyeti, ürün görünümü gibi faktörlere yoğunlaşmıştır. Tam ve Tummala [15] çalışmalarında; maliyet, operasyonel kalite, teknik kalite kriterlerini kullanmışlardır. Bhutta ve Hug [16]; imalat maliyetleri, kalite, teknoloji ve hizmet kriterlerini kullanmışlardır. Ding vd. [17]; teslimat zamanı ve satın alma maliyetlerine önem vermişlerdir. Barla [18], güvenilirlik, yetenek, kalite, coğrafi koşullar, finansal durum, hizmet ve fiyat özelliklerini dikkate alırken, Çerçioğlu vd. [19]; kalite, fiyat, deneyim, finansal altyapı ve şirket kültürü kriterlerini kullanmışlardır. Ting [20] ise yaptığı çalışmada maliyet, tam zamanında teslimat, satış sonrası servis, esneklik gibi kriterleri dikkate almıştır. Bharadwaj [21], tedarikçi seçimine yönelik karar verme kriterlerini incelediği çalışmasında en önemli kriterlerin; teslimat, fiyat, kalite ve servis düzeyi olduğunu belirtmiştir. Hwang vd. [22]; hizmet yeteneği, tedarik kapasitesi, kalite ana faktörlerini göz önünde bulundururken, Öz ve Baykoç [23]; fiyat, kalite ve teslim ana kriterleri çerçevesinde çeşitli alt kriterler oluşturmuşlardır. Çoban vd. [24] ise kalite, ürün geliştirme, çalışan teknik personel sayısı, ürün çeşitliliği gibi faktörleri kullanmışlardır. 100

3 Haq ve Kanan [25], yapmış oldukları çalışmada; kalite, teslimat, üretim kapasitesi, hizmet, teknik kabiliyet, işletme yapısı ve fiyat kriterlerini göz önünde bulundurmuşlardır. Kubat ve Yüce [26]; maliyet, kalite, hizmet performansı, tedarikçi profili ve risk faktörü kriterlerini kullanarak tedarikçi seçimini gerçekleştirmişlerdir. Soner ve Önüt [27]; maliyet, mesafe, teknoloji kullanımı, hız ve kalite kriterlerini kullanırken, Ayağ vd. [28]; kaynaklar, üretim çeşitliliği, problem çözme yeteneği, imalat teknolojisi ve yönetimi, kalite politikası, uygulama kontrolü, teknik kapasite ve ürün geliştirme gibi kriterler kullanmışlardır. Faez vd. [29] yapmış oldukları çalışmada; maliyet, teslimat ve kalite kriterlerini, Gencer ve Gürpınar [30] ise ana kriterler olarak; tedarikçinin işletme yapısı, tedarikçinin üretim kabiliyeti ve tedarikçinin kalite sistemi kriterlerini kullanmışlardır. Wadhwa ve Ravindran [31]; kalite düzeyi, teslim ve üretim zamanı, üretim kapasitesi kriterlerini göz önünde bulundururken, Şevkli vd. [32]; performans, insan kaynakları, kalite sistemleri, imalat, işletme özellikleri ve bilişim teknolojileri kriterlerini dikkkate almışlardır. Dağdeviren ve Eraslan [33] ise; kalite, fiyat, tedarik performansı, esneklik, teknoloji, uzaklık kriterlerini kullanmışlardır. Ha ve Krishnan [34] çalışmalarında kalite, teslimat, yönetim ve organizasyon kriterlerini esas alırken, Lung [35] tedarik çeşitliliği, kalite, uzaklık, teslimat ve fiyat kriterlerini, Junyan vd. [36] ise çalışmalarında maliyet, kalite ve teslimat miktarı kriterlerini göz önüne almışlardır. Son zamanlarda yapılan diğer bir çalışmada ise Chan vd. [37]; kalite, maliyet, coğrafi konum, finansal durum, performans ve risk faktörlerini dikkate almışlardır. Günümüze kadar yapılmış çalışmalar dikkate alınarak, tedarikçi seçim kriterleri Tablo 1 de verildiği şekilde özetlenebilir. Tablo 1. Tedarikçi Seçim Kriterleri Fiyat Teknoloji Üretim Kapasitesi Kalite Coğrafi Konum Depolama Yeterliliği Teslimat Servis Deneyim Geçmiş Performans Esneklik Ürün Görünümü Garantiler ve Yükümlülükler Tam Zamanında Teslimat Çevrim Zamanı Finansal Durum Teslimat Süresi E-Ticaret Kabiliyeti Teknik Destek İkili Antlaşmalar Yeşil Üretim Müşteri Taleplerine Yanıt Yönetim-Organizasyon Ürün Geliştirme Referanslar Teknik Kapasite Ürün Çeşitliliği Risk Faktörü Tedarikçi Profili Uygulama Kontrolü Hız Kaynaklar Problem Çözme Yeteneği Kalite Sistemi İnsan Kaynakları İmalat Bilişim Teknolojileri Paketleme Kabiliyeti İletişim Sektördeki Konum İzlenim Teknik Personel Sayısı Çalışmalarda dikkate alınan kriterler ışığında bir çok tedarikçi seçim modeli geliştirilmiştir. Karar verme metotlarının tekil veya bir arada bütünleşik olarak kullanıldığı bu seçim modelleri; doğrusal programlama modelleri [38, 39], doğrusal programlama ve veri zarflama analizi [35], karma tam sayılı programlama [40], analitik hiyerarşi süreci [15, 41, 42], analitik hiyerarşi süreci ve doğrusal programlama [38], hedef programlama [43], bulanık mantık [44], analitik hiyerarşi süreci ve hedef programlama [45, 46], analitik hiyerarşi süreci ve bulanık mantık [22, 25, 37, 47, 48], analitik hiyerarşi süreci ve ELECTRE [27], analitik hiyerarşi süreci ve Dempster-Shafer modeli [19], bulanık programlama, simülasyon ve genetik algoritma [17, 36], bulanık analitik hiyerarşi süreci ve genetik algoritma [26], veri zarflama analizi [49, 50], analitik hiyerarşi süreci ve veri zarflama analizi [32],analitik ağ süreci [28, 30, 51], analitik ağ süreci ve çok periyotlu hedef programlama [52], çok amaçlı programlama [6, 20, 53], çok amaçlı programlama ve hedef programlama [31], Bulanık TOPSIS [54], PROMETHEE [33], yapay sinir ağları [9, 55], uzman sistemler [23], çok özellikli fayda teorisi-maut [56], örüntü tanıma sistemi [57], insan yargısı modeli [58], veri madenciliği [24], temel bileşen analizi [59], kümeleme analizi [60, 61], olay tabanlı çıkarsama-cbr ve bulanık mantık [29] olarak ifade edilebilir. Belirtilen tedarikçi seçim metotları Şekil 1 de özet olarak verilmiştir. 101

4 Şekil 1. Tedarikçi Seçim Metotları 3. ANALİTİK AĞ SÜRECİ Analitik Hiyerarşi Süreci yönteminin devamı niteliğinde olan Analitik Ağ Süreci yöntemi karmaşık karar verme problemlerinde daha etkili ve gerçekçi çözümler sunmaktadır. ANP, karar verme sistemindeki her türlü etkileşimi, bağımlılığı ve geri bildirimi model içine katarak, bütün ilişkileri sistematik biçimde değerlendirmeye olanak sağlar. ANP yöntemi kullanılarak oluşturulan tedarikçi seçim modelinin üstünlüğü, karmaşık etkileşimler içeren karar verme problemlerinin herhangi bir hiyerarşiye bağlı kalmadan kolayca ifade edilebilmesidir. Yöntem sadece belirli ana kriterler altındaki alt kriterlerin ikili karşılaştırmalarını değil, birbiri ile etkileşimde olan tüm alt kriterlerin bağımsız olarak karşılaştırılabilmesine imkân sağlar [63, 86]. 102

5 İşletmelerde ortaya çıkan karar verme problemleri her zaman hiyerarşik bir yapıyla ifade edilemezler. Problemde yer alan kriterler ve seçenekler birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde olabilirler. Bu durumda bileşenlerin ağırlıklarını bulmak karmaşık bir analiz gerektirir. ANP, bu tür problemlerde kullanılabilen bir yöntemdir. AHP'de olduğu gibi ikili karşılaştırma esasına dayanır. İkili karşılaştırmalarda Saaty (1980) tarafından geliştirilen 1-9 ölçeği kullanılır. ANP'de, karar verme problemine ait tüm bileşenler ve ilişkiler tanımlanır, sonrasında çift yönlü şekilde olabilecek ilişkilerde ifade edilir. ANP yönteminde problem, ağ yapısı kullanılarak modellenmekte, bu esnada tüm kriter kümelerindeki (aynı kümeye ait veya değil) alt kriterler arasındaki bağımlılıklar ve her kriter kümesindeki alt kriterler arasındaki o kümeye ait içsel bağımlılıklar göz önüne alınmaktadır. İçsel bağımlılıkları ve kriterler arasındaki karşılıklı etkileşimleri içerebilmesi nedeniyle ANP metodu, karar verme problemlerinin daha etkili ve gerçekçi bir biçimde çözümlenmesini sağlamaktadır [64,65]. Tablo 2. Temel Skala Değerleri ve Tanımları [63] Önem Tanım Açıklama Derecesi 1 Eşit Önemde 3 Biraz Önemli 5 Fazla Önemli 7 9 2, 4, 6, 8 Çok Fazla Önemli Son Derece Önemli Ara Önem Dereceleri İki aktivitede eşit derecede öneme sahiptir. Deneyimler ve yargılar bir kriteri diğerine karşı biraz önemli kılmaktadır. Deneyimler ve yargılar bir kriteri diğerine karşı güçlü şekilde önemli kılmaktadır. Kriter diğerine göre çok güçlü şekilde üstündür. Eldeki bilgiler ve deneyimler bir kriterin diğerine göre çok büyük oranda üstün olduğunu belirtmektedir. Ara rakamlar, gerektiğinde kullanılabilir. ANP yönteminde ağırlıklandırılmamış süper matris, ağırlıklandırılmış süper matris ve limit süper matris olmak üzere üç tür matris kullanılarak analizler yapılır. Ağırlıklandırılmamış süper matris, ikili karşılaştırmalar sonucu her bileşenin göreli önem vektörünü veren matristir. Ağırlıklandırılmış süper matris; bu değerlerin, ilgili bileşenin içinde yer aldığı kümenin ağırlığı ile çarpılması sonucu elde edilen değerlerin yer aldığı matristir. Limit matris olarak ifade edilen matris ise ağırlıklandırılmış süper matrisin limiti alınarak, bileşenlerin göreli önem değerlerinin yakınsadıkları değerlerin elde edildiği matristir. Karar probleminin sonuçları bu matristen elde edilir. Yöntemde, kriterlere ilişkin değerlendirmelerin ilgilenilen konuda tecrübeli ve uzman olan kişilerce yapılması, tutarlılık indekslerinin yeterliliği ve özellikle bir probleme etki eden tüm bileşenlerin ve ilişkilerin doğru şekilde ifade edilmesi elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırır. ANP, özellikle sonlu sayıda seçeneğin bulunduğu karar problemlerinde en iyi seçeneğin belirlenmesi için kullanılmaktadır [2, 28, 63]. ANP yönteminin uygulama adımları şu şekilde özetlenebilir [63,66]: Adım 1. Karar Probleminin Tanımlanması ve Modelin Kurulması: İlk aşamada karar problemi tanımlanır. Amaç, ana kriterler, alt kriterler ve alternatifler net biçimde ifade edilir. Adım 2. İlişkilerin Belirlenmesi: Kriterler arasındaki etkileşimler belirlenir. İçsel ve dışsal bağımlılıklar ve varsa kriterler arasındaki geri bildirimler ilişkilendirilir. Adım 3. Kriterler Arası İkili Karşılaştırmaların Yapılması ve Öncelik Vektörlerinin Hesaplanması: Karar vericilerden oluşan grup, belirtilen skala değerlerini kullanarak karşılaştırmaları gerçekleştirir. İkili karşılaştırmalar bir matris çatısı altında yapılır ve lokal öncelik vektörü, A.w= λ max.w denkleminin çözülmesi ile elde edilen öz vektörle belirlenir. Burada A ikili karşılaştırma matrisi, w öz vektör, λ max ise A karşılaştırma matrisinin en büyük öz değeridir. Saaty(2001), w nin yaklaşık çözüm için normalleştirme algoritmasını önermiştir. Adım 4. Karşılaştırma Matrislerinin Tutarlılık Analizlerinin Yapılması: Karşılaştırmaların tutarlı olup olmadığını tespit etmek için, karşılaştırma matrisleri yapılandırıldıktan sonra her bir matris için tutarlılık oranı(cr) hesaplanmalıdır. CR, tutarlılık indeksi (CI) ın Rastgele Tutarlılık indeksi (RI) ya bölümü ile elde edilir. CR değeri, 0.10 değerinden az ise ikili karşılaştırmaların tutarlı olduğu söylenebilir. Değerler 0.10 dan büyükse karşılaştırmalarda tutarsızlık söz konusudur. Bu durumda karar verici grup, yapılan karşılaştırmaları tekrar gözden geçirmelidir. Adım 5. Süper Matrisin Oluşturulması: Birbirine bağımlı etkilerin bulunduğu bir sistemde global önceliklerin elde edilmesi için, lokal öncelik vektörleri süper matris olarak bilinen matrisin kolonlarına yazılır. Süper matris, parçalı bir matristir ve buradaki her matris bölümü bir sistem içindeki iki faktör arasındaki ilişkiyi gösterir. Kriterlerin birbiri üzerindeki uzun dönemli nispi etkileri süper matrisin kuvveti alınarak belirlenir. Önem ağırlıklarının bir noktada eşitlenmesini sağlamak için süper matrisin (2n+1). kuvveti alınır, burada n rasgele seçilmiş büyük bir sayıdır ve elde edilen yeni matris limit süper matris olarak isimlendirilir. Adım 6. En İyi Alternatifin Seçimi: Elde edilen limit süper matrisle, alternatiflere ve/veya karşılaştırılan kriterlere ilişkin önem ağırlıkları belirlenmiş olur. Seçim probleminde en yüksek önem ağırlığına sahip olan alternatif en iyi alternatif, ağırlıklandırma 103

6 probleminde ise en yüksek önem ağırlığına sahip olan kriter, karar sürecini etkileyen en önemli kriterdir. ANP yöntemi, karmaşık karar problemlerinin var olduğu birçok farklı alanda uygulama sahası bulmuş ve çözüm metodu olarak kullanılmıştır. Bu uygulama alanlarından bazıları; tahmin metotları [67], tedarikçi değerlendirme [66], yazılım seçimi [68], tedarik zinciri yönetimi [69], politika seçimi [70], imalat sistemleri [71,72], üretim planlama [73,74], tedarikçi seçimi [30], yer seçimi [75], stratejik yönetim [76,77], kriter ağırlıklandırma [78], katı atık yönetimi [79], haberleşme teknolojileri [80], bilgi yönetimi [81], toplam kalite yönetimi [82], kalite fonksiyonu yayılımı [83], proje seçimi [84] olarak ifade edilebilir. Şekil 2. Hiyerarşi ve Ağ Yapılarının Karşılaştırılması 4. ANALİTİK AĞ SÜRECİ KULLANILARAK TEDARİKÇİ SEÇİMİ Tedarikçi üç farklı firma, bu çalışmada A, B ve C firmaları olarak ifade edilecektir. Tedarikçi seçim modeli, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir imalatçı kuruluşta, konu ile ilgili işletme yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan bir karar verme grubu kurularak oluşturulmuştur. İşletmede, CNC tezgâhlar ve işleme merkezleri için çeşitli kesici takımların ve bununla ilgili diğer ek malzemelerin satın alınması için farklı tedarikçilerle çalışılmaktadır. Bu kapsamda en uygun tedarikçinin belirlenmesi amacıyla çalışma yapılmıştır Çalışmaya İlişkin ANP Modeli Adımları Tedarikçi seçimi probleminin çözümünde kullanılacak olan modele ilişkin adımlar Şekil 3 te ifade edilmiştir Karar Probleminin Tanımlanması Çalışma kapsamındaki problem, tedarikçi seçimine yönelik bir karar verme probleminin çözülmesidir. Üç alternatif içerisinden uygun tedarikçinin seçimi yapılacaktır Karar Verici Çalışma Grubunun Oluşturulması İmalat yönetimi birimi, satınalma birimi ve akademisyenlerden oluşan çalışma grubu oluşturulmuştur Alternatiflerin Belirlenmesi Grup çalışması neticesinde alternatif üç tedarikçi belirlenmiştir. Şekil 3. ANP tabanlı tedarikçi seçimine ilişkin metodoloji 104

7 Ana ve Alt Kriterlerin Belirlenmesi Tedarikçi seçimi için 4 ana kriter ve 16 alt kriter belirlenmiştir. Kriterlerin belirlenmesinde öncelikle ilgili literatür dikkate alınmıştır. Sonrasında karar verici grubun önerileri ışığında kriterler son halini almıştır. Belirlenmiş olan modele ilişkin ana kriterler ve alt kriterler Tablo 3 de verilmiştir Kriterler Arası İlişkilerin İfade Edilmesi Kriterler tespit edildikten sonra, kriterler arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Yapılan çalışmayla birbirini etkileyen kriterler belirlenmiş, içsel ve dışsal bağımlılıklar ve ayrıca geri bildirimler ifade edilmiştir. Her bir kriter için, o kriteri etkileyen kriterler belirlenmiştir. Örneğin; karlılık oranı alt kriterinin, kendi kriter kümesi içerisinde ihracat durumu kriteri ve fiyat uygunluğu kriteri ile çift yönlü etkileşimi söz konusudur. Karlılık oranı arttıkça, maliyetlerin düşürülmesine yönelik faaliyetler artacak, bu da fiyatlara yansıyacaktır. Diğer taraftan ürüne ilişkin fiyatta, karlılık oranı ile doğrudan ilişkilidir. İhracat durumu kriteri ile karlılık oranı arasında da benzer bir karşılıklı etkileşim söz konusudur. Karlılık oranı kriteri, kendi kriter kümesi dışındaki coğrafi konum kriteri ile de karşılıklı etkileşim halindedir. Coğrafi açıdan müşterilerine yakın bir kuruluşun müşterilere cevap verme oranı ve iş hacmi artacağından, karlılık oranı artacaktır. Öte yandan karlılık oranı artan bir kuruluşta, coğrafi konum avantajı elde edebilmek için müşterilerine yakın dağıtım merkezleri, depolar veya imalat tesisleri kurma fikri oluşabilecektir. Karlılık oranı kriteri kendisiyle de etkileşim halindedir. ANP tekniği, analiz aşamasında bu geri bildirimleride ifade edebilme imkanı sağlamaktadır. Karlılık oranı arttıkça, işletme yeni yatırımlar ve iş geliştirme faaliyetleri ile ürün kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapabilecektir. Bu durum karlılılık oranının daha da artmasına katkıda bulunacaktır. Yukarıda örneği verilen karlılık oranı kriterine benzer şekilde, tüm kriterleri etkileyen kriterler belirlenerek, tüm ilişkiler ifade edilmiştir. İlişkilerin belirlenmesi sonrasında oluşturulan ağ yapısı Şekil 4 te görülmektedir. Ağ yapısının oluşturulmasında ve hesaplamalarda Super Decisions yazılımı kullanılmıştır Kriterler ve Alternatifler Arası Kıyaslamaların Yapılması Kriterler arası ilişkiler ışığında kurulan ağ yapısı için ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş ve gerekli kıyaslamalar yapılmıştır. Her bir kriteri etkileyen birden fazla kriter bulunduğu durumlarda, bu kriterlerin hangisinin ilgili kriteri daha güçlü etkilediği ifade edilmiştir. Örneğin, karar verme grubu tarafından karlılık oranı kriterini etkileyen kriterlerden, fiyat uygunluğu kriterinin ihracat durumu kriterine kıyasla daha fazla önemli olduğu kanaatine varılmış ve bu şekilde matriste yer almıştır. İkili karşılaştırmalarda Tablo 2 de belirtilen ölçek kullanılmıştır. Tablo 3. Tedarikçi Değerlendirmede Kullanılacak Ana ve Alt Kriterler A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1 D2 D3 D4 D5 Tedarikçinin İmalat Yeterliliği Üretim Kapasitesi Teknik Yeterlilik Ambalajlama-Paketleme Yeterliliği Makine Yeterliliği İmalat Kalitesi Yeterliliği Tedarikçinin Finansal Yeterliliği Fiyat Uygunluğu İhracat Durumu Kârlılık Oranı-Son Dönem Kârı Tedarikçinin Teslimat Yeterliliği Teslimat Miktarı Yeterliliği Teslim Zamanı Yeterliliği Teslimat Kalitesi Yeterliliği Tedarikçinin Genel Durumu Coğrafi Konum İletişim Kanallarının Yeterliliği Esneklik Sektör Tecrübesi Referansları Tutarlılık Analizlerinin Yapılması Tüm karşılaştırma matrislerinin tutarlılık analizleri yapılmış ve tutarlılık oranları(cr) hesaplanmıştır. Gerekli düzeltmeler yapılarak, tüm karşılaştırma matrislerinin CR değerlerinin 0.10 dan küçük olması sağlanmıştır. Bu sayede kriterler arası karşılaştırmaların tutarlı şekilde yapıldığı kontrol edilmiştir Limit Süper Matrisin Oluşturulması İkili karşılaştırmalar sonucu elde edilen öncelik vektörleri kullanılarak başlangıç süper matrisi oluşturulmuştur. Bu matrisinde (2n+1). kuvveti alınarak limit süper matris oluşturulmuştur. Elde edilen limit süper matrisle, alternatiflere ve karşılaştırılan karar kriterlerine ilişkin önem ağırlıkları belirlenmiş olmaktadır En İyi Alternatifin Seçilmesi ve Önemli Tedarikçi Seçim Kriterlerinin İfade Edilmesi Hesaplanan kriter ağırlıklarından yola çıkılarak alternatiflere ilişkin öncelik değerleri elde edilmiştir. B tedarikçisi, % öncelik değeriyle tedarikçi seçimi karar probleminin en uygun çözümü olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer alternatiflerden; A tedarikçisi % 29.24, C tedarikçisi ise % öncelik değerlerini almışlardır (Tablo 4). Tablo 4. Alternatiflerin Değerlendirilmesine İlişkin Super Decisions Yazılımı Sonuç Tablosu 105

8 Şekil 4. Kriterler Arası İlişkiler ve Ağ Yapısı ANP tekniği, karar alternatiflerine ilişkin en iyi alternatifin seçilmesinin yanı sıra, karar alternatiflerinin analizinde kullanılan kriterlere ilişkin öncelik değerlerini de bize sunabilmektedir. Bu sayede; tedarikçi seçimi yapıldığı model kapsamında, hangi kriterlerin daha önemli olduğu ortaya çıkabilmektedir. Önemli kriterin veya kriterlerin belirlenmesi, karar alma noktasında yetkili kişilere kolaylık sağlayabilmektedir. Yazılımın sonuç ekranından kriterlere ilişkin öncelik değerlerine baktığımızda, oluşturmuş olduğumuz model için en önemli üç tedarikçi değerlendirme kriterlerinin önem sırasıyla; teslimat zamanı, tedarikçi firmanın karlılık oranı ve fiyat uygunluğu kriterleri olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle; karar vericilerin; literatür göz önüne alınarak oluşturulmuş olan kriterler çerçevesinde yapmış oldukları sayısal temele dayalı ikili kriter karşılaştırmaları sonucunda en önemli değerlendirme kriteri, teslimat zamanının uygunluğudur. Modelin oluşturulduğu firma için tedarikçilerden gelen malların istenilen zamanda teslim edilmesi, tedarikçinin seçiminde kritik rol oynamaktadır. Her bir ana kriter kümesi içerisinde, en önemli alt kriter olarak ifade edebileceğimiz alt kriterlerde analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Ana kriter kümesi içerisindeki alt kriterler, öncelik değerleri toplamı bire eşit olacak şekilde sıralanabilmektedir. Tedarikçinin imalat yeterliliği ana kriteri için en önemli alt kriter, kendi ana kriter kümesi içerisinde almış olduğu öncelik değeriyle imalat kalitesi kriteri olarak karşımıza çıkmıştır(tablo 5). Tedarikçinin finansal yeterliliği ana kriteri için ise en önemli alt kriter değeriyle karlılık oranı kriteridir (Tablo 6). Tablo 5. Tedarikçinin İmalat Yeterliliği Ana Kriteri Kapsamındaki Alt Kriterlerinin Önem Değerleri Tablo 6. Tedarikçinin Finansal Yeterliliği Ana Kriteri Kapsamındaki Alt Kriterlerinin Önem Değerleri Tedarikçinin genel durumu ana kriteri kapsamındaki en önemli alt kriter ise, kendi ana kriter kümesi içerisinde almış olduğu öncelik değeriyle coğrafi konum kriteridir(tablo 7). Teslimat yeterliliği ana kriteri için ise en önemli alt kriter değeriyle teslimat zamanı olmuştur(tablo 8). 106

9 Tablo 7. Tedarikçinin genel durumu ana kriteri kapsamındaki alt kriterlerinin önem değerleri Tablo 8. Tedarikçinin teslimat yeterliliği ana kriteri kapsamındaki alt kriterlerinin önem değerleri 5. SONUÇ Çok kriterli karar verme problemlerinden biri olan tedarikçi seçimi problemleri, tedarik zinciri yönetimi içerisinde sıklıkla rastlanan problemlerdir. Bu problemlerin çözülmesinde; uygun kriterlerin belirlenmesi, etkileşimlerin net olarak ifade edilmesi, karşılaştırmaların tutarlı şekilde yapılması oldukça önemlidir. İşletmeler için doğru tercihlerin belirlenebilmesi adına, tedarikçi seçiminde bilimsel metotların kullanılması gereklidir. Aksi takdirde belirlenmiş amaçlar için uygun olmayan özelliklerde tedarikçiler seçilebilir. Birçok öğenin birbirini etkilediği günümüz iş dünyasında, bu modelin özellikle satın alma kararlarında uygun tedarikçinin seçimi için kolaylıkla kullanılabileceği söylenebilir. Uygulama çalışmasını yapmış olduğumuz firmada, oluşturduğumuz bu matematiksel model yöneticiler tarafından kabul görmüş ve özellikle imalat makineleri için sarf malzeme tedarik edilmesi noktasındaki tedarikçi seçimi kararlarında kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen çalışmalarda, karar vericilerin bazı kesin olmayan yargılarının da modele dahil edilebilmesi ve bu sayede kriterlerin daha doğru biçimde değerlendirilmesi amacıyla ANP tekniğinin yanında bulanık küme teorisinin kullanılması düşünülebilir. Bulanık sayılarında kullanıldığı bütünleşik bir yaklaşımla, kriterlere ve alternatiflere ilişkin yargıların daha iyi değerlendirilebildiği çözümler elde edilebilecektir. 6. KAYNAKLAR [1] Dağdeviren, M., Eraslan E., Kurt, M., Dizdar, E.N., Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik Ağ Süreci ile Alternatif Bir Yaklaşım, Teknoloji, Cilt:8, Sayı:2, , [2] Görener, A., Analitik Ağ Süreci Kullanılarak Tedarikçi Seçimi, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 31-40, [3] Dickson, G. W., An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions, Journal of Purchasing, Vol.2, No.1, 5-17, [4] Lehmann, D. R., O Shaughnessy, J., Difference in Attribute Importance for Different Industrial Products, Journal of Marketing, Vol.38, No:1, 36-42, [5] Perreault, W. D., Russ, F. A., Physical Distribution Service in Industrial Purchase Decisions, Journal of Marketing, Vol.40, No.1, 3-10, [6] Weber, C. A., Current, J. R., Benton, W. C., Vendor Selection Criteria and Methods, European Journal of Operational Research, Vol.50, No.1, 2-18, [7] Ellram, L.M., The Supplier Selection Decision in Strategic Partnerships, Journal of Purchasing and Materials Management, Vol.26, No.3, 8-14, [8] Nydick, R.L., Hill, R.P., Using The Analytic Hierarchy Process to Structure The Supplier Selection Procedure, International Journal of Purchasing&Materials Management, Vol.28, No.2, 31-36, [9] Siying, W., Jinlong, Z., Zhicheng, L., A Supplier Selection System Using a Neural Network, Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Processing Systems, , [10] Verma, R., Pullman, M.E., An Analysis of The Supplier Selection Process, International Journal of Management Science, Vol.26, No.6, , [11] Boer, L.B., Wegen, L., Telgen, J., Outranking Methods in Support of Supplier Selection, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol.4, , [12] Jayaraman, V., Srivastava, R., Benton, W.C., Supplier Selection Order Quantity Allocation: A Comprehensive Model, The Journal of Supply Chain Management, Vol.35, No.2, 50-59, [13] Min, H., Galle, W. P., Electronic Commerce Usage in Business-Tobusiness Purchasing, International Journal of Operations & Production Management, Vol.19, No.9, ,

10 [14] Stavropolous, N., Suppliers in The New Economy, The Telecommunications Journal of Australia, Vol.50, No.4, 27-29, [15] Tam, M.C.Y., Tummala, V.M.R., An Application of the AHP in Vendor Selection of a Telecommunications System, Omega, Vol.29, No.2, , [16] Bhutta, K.S., Huq, F., Supplier Selection Problem: A Comparison of The Total Cost Of Ownership and AHP Approaches, Supply Chain Management: An International Journal, Vol.7, No.3, , [17] Ding, H., Benyoucef, L., Xie, X., A Simulation-Optimization Approach Using Genetic Search For Supplier Selection, Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, , [18] Barla, S.B., A Case Study of Supplier Selection for Lean Supply by Using a Mathematical Model, Logistics Information Management, Vol.16, No.6, , [19] Çerçioğlu, H., Baysal, M.E., Toklu, B., Ercengiz, A., Tedarikçi Seçiminde Dempster-Shafer AHP Modeli, YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si., [20] Ting, S.C., A Multi-Objective Approach To Purchasing Decision and Supplier Selection in The Supply Chain, Proceedings of The 17th International Conference on Multiple Criteria Decision Analysis, in proceedings CD, [21] Bharadwaj, N., Investigating the Decision Criteria Used in Electronic Components Procurement, Industrial Marketing Management, Vol.33, No.4, , [22] Hwang, H.S., Moon, C., Chuang, C., and Goan, M., Supplier Selection and Planning Model Using AHP, International Journal of the Information Systems for Logistics and Management (IJISLM), Vol. 1, No. 1, 47-53, [23] Öz, E., Baykoç, Ö.F., Tedarikçi Seçimi Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt:19, Sayı:3: , [24] Çoban, A, Çevik, İ., Topal, B., Çağıl, G., Data Mining Applications For Supplier Selection, Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, , [25] Haq, A.N., Kanan, G., Fuzzy Analytical Hierarchy Process for Evaluating and Selecting A Vendor in A Supply Chain Model, Int. Journal Advanced Manufacturing Tech., Vol.29, , [26] Kubat, C., Yüce, B., Supplier Selection with Genetic Algorithm and Fuzzy AHP, Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, , [27] Soner, S., Önüt, S., Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi: Bir ELECTRE-AHP Uygulaması, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi-Sigma, Yıl:2006, Sayı:4, , [28] Ayağ, Z., Feyzioğlu, B. G., Tüfekçioğlu, M., Gürel, S., Özdemir, S., Otomotiv Endüstrisinde Tedarikçi Seçimi İçin Bir Analitik Serim Süreci Uygulaması, 27. YA/EM Kongresi Bildiriler CD si, [29] Faez, F., Ghodsypour, S.H., O Brien, C.O., Vendor Selection and Order Allocation Using an Integrated Fuzzy Case-Based Reasoning and Mathematical Programming Model, Int. Journal of Production Economics, in press, [30] Gencer, C., Gürpınar D., Analytic Network Process in Supplier Selection: A Case Study in an Electronic Firm, Applied Mathematical Modeling, Vol.31, , [31] Wadhwa, W., Ravindran, A.R, Vendor Selection in Outsourcing, Computers & Operations Research, Vol.34, , [32] Şevkli, M., Koh, S.C.L., Zaim, S., Demirbağ, M., Tatoğlu E., An Application of Data Envelopment Analytic Hierarchy Process for Supplier Selection: A Case Study of BEKO in Turkey, Int. Journal of Production Research, Vol.45, No.9, , [33] Dağdeviren, M., Eraslan, E., Promethee Sıralama Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt:23, Sayı:1, 69-75, [34] Ha, H.S., Krishnan, R.,A., Hybrid Approach to Supplier Selection for The Maintenance of A Competitive Supply Chain, Expert Systems with Applications, Vol.34, No.2, , [35] Lung, W.N., An Efficient and Simple Model for Multiple Criteria Supplier Selection Problem, European Journal of Operational Research, Vol.186, , [36] Junyan, W., Ruiqing, Z., Wansheng, T., Fuzzy Programming Models for Vendor Selection Problem in a Supply Chain, Tsinghua Science And Technology, Vol.13, No.1, , [37] Chan, F.T.S., Kumar, N., Tiwari, M.K., Lau, H.C.W., Choy, K.L., Global Supplier Selection: A Fuzzy-AHP Approach, Int. Journal of Production Research, Vol.46, No.14, , [38] Ghodsypour, S.H., O Brien, C., A Decision Support System for Supplier Selection Using An Integrated Analytic Hierarchy Process and Linear Programming, Int. Journal of Production Economics, Vol.56-57, , [39] Talluri, S., Narasimhan, R., Vendor Evaluation with Performance Variability: A Max Min 108

11 Approach, European Journal of Operational Research, Vol.146, No.3, , [40] Weber, C.A., Current, J.R., A Multiobjective Approach to Vendor Selection, European Journal of Operational Research, Vol.68, No.2, , [41] Barbarosoğlu, G., Yazgaç, T., An Application of The Analytic Hierarchy Process to The Supplier Selection Problem, Production and Inventory Management, Vol.38, No.1, 14-21, [42] Akarte, M.M., Surendra, N.V., Ravi, B., Rangaraj, N., Web Based Casting Supplier Evaluation Using Analytical Hierarchy Process, The Journal of the Operational Research Society, Vol.52, No.5, , [43] Karpak, B., Kumcu. E., Kasuganti R., An Application of Visual Interactive Goal Programming: A Case in Vendor Selection Decisions, Journal of Multi- Criteria Decision Analysis, Vol.8, , [44] Taşkın, H., Bayrak M.Y., Çelebi N., Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Tedarikçi Seçim Metodu, YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si, [45] Dağdeviren, M., Eren, T., Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması, Gazi Ü.- Mühendislik-Mimarlık Fak. Dergisi, Cilt:16, Sayı:1-2, 41-52, [46] Çebi, F., Bayraktar, D., An Integrated Approach for Supplier Selection, Logistics Information Management, Vol.16, No.6, , [47] Kahraman, C., Cebeci, U., Ulukan, Z., Multi- Criteria Supplier Selection Using Fuzzy AHP, Logistics Information Management, Vol.16, No.6, , [48] Zaim, S., Sevkli, M., Tarim, M., Fuzzy Analytic Hierarchy Based Approach for Supplier Selection, Journal of Euromarketing, Vol.12, No.3-4, , [49] Narasimhan, R., Talluri, S., Mendez, D., Supplier Evaluation and Rationalization Via Data Envelopment Analysis: An Empirical Examination, Journal of Supply Chain Management, Vol.37, No.3, 28 37, [50] Saen, R.F., Suppliers Selection in The Presence of Both Cardinal and Ordinal Data, European Journal of Operational Research, Vol.183, , [51] Sarkis, J., Talluri, S., A Model for Strategic Supplier Selection, Journal of Supply Chain Management, Vol.38, No.1, 18-28, [52] Demirtaş, E.A., Üstün, Ö., Analytic Network Process and Multi-Period Goal Programming Integration in Purchasing Decisions, Computers & Industrial Engineering, in press, [53] Weber, C.A., Ellram, L.A., Supplier Selection Using Multi-Objective Programming: A Decision Support Systems Approach, Int. Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol.23, No.2, 3-14, [54] Wang, J.W., Cheng, C.H., Cheng, H.K., Fuzzy Hierarchical TOPSIS for Supplier Selection, Applied Soft Computing, in press, [55] Albino, V., Garavelli, A.C., A Neural Network Application to Subcontractor Rating in Construction Firms, International Journal of Project Management, Vol.16, No.9-14, [56] Min, H., International Supplier Selection: A Multi-Attribute Utility Approach, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol.24, No.5: 24-33, [57] Cedimoğlu, İ.H., Tunacan T., Örüntü Tanıma Sistemiyle Tedarikçi Seçimi, YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si, [58] Patton, W.E., Use of Human Judgment Models in Industrial Buyer s Vendor Selection Decisions, Industrial Marketing Management, Vol.25, No.2, , [59] Petroni, A., Braglia, M., Vendor Selection Using Principal Component Analysis, Journal of Supply Chain Management, Vol.36, No.2: 63-69, [60] Hinkle, C.L., Robinson, P. J., Green, P. E., (1969), Vendor Evaluation Using Cluster Analysis, Journal of Purchasing, Vol.5, No.3: [61] Holt, G.D., Which Contractor Selection Methodology?, International Journal of Project Management,Vol.16, No.3: , [62] Saaty, T. L., The Analytic Hierarchy Process, New York, McGraw- Hill, [63] Saaty, T.L., The ANP for Decision Making with Dependence and Feedback, USA: RWS Publications, [64] Saaty, T.L., Decision Making with Dependence and Feedback The Analytic Network Process, USA: RWS Publications, Second Edition, [65] Saaty, T.L., Theory and Applications of the Analytic Network Process, USA: RWS Publications, [66] Dağdeviren, M., Dönmez N., Kurt, M., Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Vol.21, No.2, , [67] Niemira, M.P., Saaty, T.L., An Analytic Network Process Model for Financial-Crisis 109

12 Forecasting, International Journal of Forecasting, Vol.20, , [68] Ayağ, Z., Özdemir, R.G., An Intelligent Approach to ERP software Selection Through Fuzzy ANP, Int. Journal of Production Research, Vol.45, No.10, , [69] Agarwal, A., S, Ravi., Tiwari, M.K., Modeling the Metrics of Lean, Agile and Leagile Supply Chain: An ANP-based Approach, European Journal of Operational Research, Vol.173, , [70] Özdemir, M.S., Analitik Serim Süreci ve EM deki Uygulamaları, YA/EM'2004 XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si, [71] Bayazıt, Ö., A New Methodology in Multiple Criteria Decision-Making Systems: Analytical Network Process (ANP) and An Application, Ankara Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:57, Sayı:1, 15-33, [72] Güngör, A., Evaluation of Connection Types in Design for Disassembly (DFD) Using Analytic Network Process, Computers & Industrial Engineering,Vol.50, No.12, 35-54, [73] Karsak, E.E., Sozer, S., Alptekin, S.E., Production Planning in Quality Function Deployment Using A Combined ANP and Goal Programming Approach, Computers & Industrial Engineering, Vol.44, No.1, , [74] Chung, S.H., Lee, A.H.I, Pearn W.L., Analytic Network Process (ANP) Approach for Product Mix Planning in Semiconductor Fabricator, International Journal of Production Economics, Vol.96, No.2, 15-36, [75] Tuzkaya,G., Önüt, S., Tuzkaya, U.R., Gülsün B., An Analytic Network Process Approach for Locating Undesirable Facilities: An Example from Istanbul, Journal of Environmental Management, Vol.88, No.4, , [76] Yüksel, İ., Dağdeviren,M., Using the Analytic Network Process (ANP) in a SWOT Analysis- A Case Study for A Textile Firm, Information Sciences, Vol.177, No.16, , [77] Wu, W.Y., Shih, H.A., Chan, H.C., The Analytic Network Process for Partner Selection Criteria in Strategic Alliances, Expert Systems with Applications, in press, [78] Görener, A., Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazilimi Seçiminde Öncelikli Kriterlerin Belirlenmesi: Bir Analitik Ağ Süreci Uygulamasi, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 41-48, [79] Khan, S., Faisal, M.N., An Analytic Network Process Model for Municipal Solid Waste Disposal Options, Waste Management, Vol.28, No.9, , [80] Lee, H., Kim, C., Cho, H., Park, Y., An ANPbased Technology Network for Identification of Core Technologies: A Case of Telecommunication Technologies, Expert Systems with Applications, in press, [81] Wu, W.W., Lee, Y.T, Selecting Knowledge Management Strategies by Using The Analytic Network Process, Expert Systems with Applications, Vol.32, No.3, , [82] Bayazıt, Ö., Karpak B., An ANP Based Framework for Successful Total Quality Management:An Assessment of Turkish Manufacturing Industry, Int. Journal of Production Economics, Vol.105, No.1,79-96, [83] Kahraman, C., Ertay, T., Büyüközkan, G., A Fuzzy Optimization Model For QFD Planning Process Using Analytic Network Approach, European Journal of Operational Research, Vol.171, No.2, , [84] Lee, J.W., Kim, S.H., Using Analytic Network Process and Goal Programming for Interdependent Information System Project Selection, Computers & Operations Research, Vol.27, No.4, , [85] Özyörük, B., Özcan E.C., Otomotiv Sektöründe Tedarikçi Seçimine Etki Eden Faktörler ve Tedarikçi Seçimi, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , [86] Saaty, T.L., Özdemir, M.S., The Encyclicon: A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback Based on the Analytic Network Process, USA:RWS Publications, ÖZGEÇMİŞ Ali Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinden sırasıyla İmalat ve Endüstri Mühendisliği alanlarında yüksek lisans dereceleri almıştır. Halen İstanbul Üniversitesinde, Üretim Yönetimi alanında doktora eğitimini sürdürmekte olup, Beykent Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları; Üretim Yönetimi, Kalite Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çok Kriterli Karar Verme Metotları olan yazarın çeşitli ulusal-uluslararası dergilerde ve sempozyumlarda yayınlanmış çalışmaları mevcuttur. 110

DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 22, 2014 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 10, No. 22, 2014 DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Tedarik zinciri yönetiminde analitik ağ süreci ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama

Tedarik zinciri yönetiminde analitik ağ süreci ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:, 23, 77-92 ISSN: 33-732 www.ifdergisi.org 23 Tedarik zinciri yönetiminde analitik

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ KURULMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA. V.Özlem AKGÜN 1

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ KURULMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA. V.Özlem AKGÜN 1 Sosyoteknik Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Yıl: Sayı: Aralık TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ KURULMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA V.Özlem AKGÜN Selçuk Üniversitesi, ozlemakgun@selcuk.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1990

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 Yrd.Doç.Dr. Müberra YURDAKUL Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü müberra.yurdakul@dpu.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Esra YILDIRIM

Detaylı

KAZANÇOĞLU-ADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET

KAZANÇOĞLU-ADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET Rekabetin giderek küreselleştiği iş dünyasında işletmeler tedarikçilerin artmasından dolayı

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ Yıldız YULUĞKURAL Sevgi FELEK Zerrin ALADAĞ Özet Cep telefonları, son yıllarda

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 UHASEBE PAKE PROGRAI SEÇİİNDE ANALİİK AĞ SÜRECİNİN KULLANII ehmet BASI Dr., Fatih Üniversitesi, eslek Yüksekokulu, Dış icaret Bölümü,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 580-591 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 18.01.2017 01.04.2017 Sümeyye Nur KARA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 996-000 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Makale Sunum Tarihi : 17.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 17.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANP, TAGUCHI ve TOPSIS YÖNTEMLERİ ile OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Makale Sunum Tarihi : 25.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 27.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH Marmara Üniversitesi YIL 2010, SAYI II, S. 555-575 Özet teknolojileridir. Bu nedenle en uygun EÜS r. Bundan sonraki Anahtar Kelimeler: üreci, FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY

Detaylı

Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği *

Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği * Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:2, Yıl:2012, ss.79-92. Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği * İrfan ERTUĞRUL 1 Esra

Detaylı

BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM İLE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ

BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM İLE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 3, 415-423, 2007 Vol 22, No 3, 415-423, 2007 BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM İLE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ Bedriye ÖZEL ve Bahar ÖZYÖRÜK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : 15.02.1983 Unvanı : Doç. Dr. Yabancı Dil : İngilizce (İyi), Almanca (Başlangıç) Bilgisayar Becerileri : MsOffice Araçları (+MsProject), NeuroSolutions,

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

ÜRÜN GRUPLARI TEMELİNDE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNİN ELE ALINMASI VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ

ÜRÜN GRUPLARI TEMELİNDE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNİN ELE ALINMASI VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜRÜN GRUPLARI TEMELİNDE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNİN ELE ALINMASI VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ Yrd.DoçDr. Ali ÖZDEMİR * ÖZET Rekabet baskısı tedarik zinciri yönetimini işletmelerin iş stratejilerini

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Sayfa: 33-44 ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE Nihal ERGİNEL 1, Sevil ŞENTÜRK 2, Yonca BİNİCİ 3 3PL FİRMA SEÇİMİNDE

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA Fatih ECER * Orhan KÜÇÜK ** Özet : Doğru tedarikçilerin seçimi, işletmelerin başarıya ulaşmalarında önemli bir etmendir. En iyi tedarikçi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : 15.02.1983 Unvanı : Doç. Dr. Yabancı Dil : İngilizce (İyi), Almanca (Başlangıç) Bilgisayar Becerileri : MsOffice Araçları (+MsProject), NeuroSolutions,

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014 GÜVENİLİRLİĞİNİN ANALİZİ 1 Behice Meltem Kayhan 2 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 11 Eylül 2014 BULANIK ÇIKARIM TABANLI BİR MODEL YARDIMIYLA TEDARİKÇİ Selçuk Çebi 3 ÖZET

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN MOORA METODU İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİ

SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN MOORA METODU İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİ SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN MOORA METODU İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİ Gökhan Özçelik 1, H. Ediz Atmaca 2 1 Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Böl., gokhanozcelik@gazi.edu.tr

Detaylı

EN İYİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ PROSESİNİN KULLANIMI USAGE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS IN THE BEST UNIVERSITY SELECTION

EN İYİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ PROSESİNİN KULLANIMI USAGE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS IN THE BEST UNIVERSITY SELECTION İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 108-119, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 3, No 2, 108-119, 2014 EN İYİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ PROSESİNİN KULLANIMI * Aytaç

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Çiğdem KADAİFÇİ 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1984 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Y.

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

Research Article / Araştırma Makalesi SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS METHOD IN FUZZY ENVIRONMENT: AN APPLICATION IN BANKING SECTOR

Research Article / Araştırma Makalesi SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS METHOD IN FUZZY ENVIRONMENT: AN APPLICATION IN BANKING SECTOR Sigma J Eng & Nat Sci 33 (3), 2015, 351-362 Sigma Journal Engineering and Natural Sciences Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi SUPPLIER SELECTION WITH TOPSIS

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN 2. Doğum Tarihi :01.02.1970 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İNŞ. MÜH. GAZİANTEP ÜNİV. 1993 Y. Lisans İNŞ. MÜH. DUMLUPINAR

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

KARMA BİR KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK İLETİM HATTI İÇİN GÜZERGÂH SEÇİMİ

KARMA BİR KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK İLETİM HATTI İÇİN GÜZERGÂH SEÇİMİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.3, s.2, 2015 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.3, n.2, 2015 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) KARMA BİR KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE ELEKTRİK İLETİM HATTI İÇİN GÜZERGÂH SEÇİMİ

Detaylı

Prosedür. Karar verme durumları

Prosedür. Karar verme durumları Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TEDARİKÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres : Kadıköy / İSTANBUL Telefon Mail : (0216) 325 4818 : batuhan.kocaoglu@okan.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 01/08/1978 3. Unvanı : YARDIMCI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü Eğitim Bilgileri 1994-1999 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0294 Ömür Tezcan 1 Osman Aytekin 2 Hakan Kuşan 3 Ilker Özdemir 4 Oyak Construction 1 Eskisehir Osmangazi

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.23-46 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN

Detaylı

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s. 4349 OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ Ümit TERZİ*, Sinan Emre HACALOĞLU**, Zerrin ALADAĞ*** ÖZET

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Prof.Dr. Günay Erpul

Karar Destek Sistemleri. Prof.Dr. Günay Erpul Karar Destek Sistemleri Prof.Dr. Günay Erpul Karar Verme Karar verme, karar vericinin/karar vericilerin mevcut tüm seçenekler arasından amaca/amaçlara en uygun bir veya birkaç seçeneği seçmesi olarak tanımlanır.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erhan ADA İzmir Ekonomi Üniversitesi Yiğit KAZANÇOĞLU İzmir Ekonomi Üniversitesi Burcu ARACIOĞLU

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN PAZAR PAYI TAHMİNİ

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN PAZAR PAYI TAHMİNİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, () 00, 8-7 ANALİTİK AĞ SÜRECİ AKLAŞIMI İLE TÜRKİE DE BEA EŞA SEKTÖRÜNÜN PAAR PAI TAHMİNİ ESTIMATING MARKET SHARE OF WHITE GOODS SECTOR IN TURKE WITH ANALTIC NETWORK PROCESS

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ ÜZERİNE BULANIK BİLGİ AKSİYOMU AÇILIMI

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ ÜZERİNE BULANIK BİLGİ AKSİYOMU AÇILIMI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 0 Sayý: 1 Sayfa: (5-18) YA/EM 008 Özel Sayısı ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ ÜZERİNE BULANIK BİLGİ AKSİYOMU AÇILIMI Selçuk ÇEBİ a*, Metin ÇELİK b, Cengiz KAHRAMAN a a İstanbul

Detaylı

LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICISI SEÇİMİNDE AHP UYGULAMASI

LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICISI SEÇİMİNDE AHP UYGULAMASI LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICISI SEÇİMİNDE AHP UYGULAMASI Vesile ÖZÇİFÇİ Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yard. Doç. Dr. E-posta: vesile.ozcifci@yahoo.com Talip ARSU Aksaray Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. İRFAN DELİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi irfandeli@kilis.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1731 3488142663 Kilis 7 aralık üniv. Eğitim fak. kilis/merkez Öğrenim Bilgisi Doktora 2010

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM

Sigma 2006/3 Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/ Araştırma Makalesi / Research Article A SOLUTION PROPOSAL FOR INTERVAL SOLID TRANSPORTATION PROBLEM Fügen TORUNBALCI

Detaylı

Gülay Barbarosoğlu kimdir?

Gülay Barbarosoğlu kimdir? On5yirmi5.com Gülay Barbarosoğlu kimdir? Boğaziçi rektörlük seçimlerinde yeniden aday olan Gülay Barbarosoğlu kimdir? Yayın Tarihi : 13 Temmuz 2016 Çarşamba (oluşturma : 9/30/2016) Gülay Doğu Barbarosoğlu

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı. Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Bölüm Başkanı

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı. Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Bölüm Başkanı E N D Ü S T R İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Bölüm Başkanı Endüstri Mühendisi

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

Hazır Giyim Sektöründe Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi

Hazır Giyim Sektöründe Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı 2014, ss. 159-170 Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Dr. Mehmet YILDIZ Special Edition 2014, p.

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

PNÖMATİK VALF TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

PNÖMATİK VALF TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ Yönetim, Yıl: 17, Sayı: 53, Şubat 2006 PNÖMATİK VALF TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ Arş.Grv. Özlem AKÇAY KASAPOĞLU İ.Ü.İşletme Fakültesi Üretim Anabilim Dalı Arş. Grv. Umman TUĞBA ŞİMŞEK

Detaylı

BULANIK ORTAMDA TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SAVUNMA SANAYİİ NE YÖNELİK BİR UYGULAMA

BULANIK ORTAMDA TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SAVUNMA SANAYİİ NE YÖNELİK BİR UYGULAMA BULANIK ORTAMDA TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SAVUNMA SANAYİİ NE YÖNELİK BİR UYGULAMA Özgür DEMİRTAŞ * A. Asuman AKDOĞAN ** Tedarikçi seçimi işletmeler açısından stratejik önem taşımaktadır. Özellikle de stratejik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 BAYBURT T: 28621800181711 F: 2862180533

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009, 153-168 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİYLE CEP TELEFONU SEÇİMİ Fatih Ecer *, Süleyman Dündar ** ÖZET Karar sürecinde yer alan faktör ve alternatifler arasındaki

Detaylı

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI 32 Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1, 2001 BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI İnci SARIÇİÇEK 1,

Detaylı

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH 380 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey LE DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH Fatma TARAF

Detaylı

Supplier selection for a tire company with AHP and PROMETHEE methods

Supplier selection for a tire company with AHP and PROMETHEE methods AHP ve PROMETHEE yöntemleri ile lastik üreticisi bir firma için tedarikçi Atakan Alkan 1*, Haluk Çağrı Kasımoğlu 2, Cemil Çelik 3, Zerrin Aladağ 4 ÖZ 10.10.2016 Geliş/Received, 26.10.2016 Kabul/Accepted

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 24, 2016, Sayfa 103-112 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Murat ATAN*,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) 1. Adı Soyadı : İsmail Erol 2. Doğum Tarihi : 24.05.1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Halim YURDAKUL Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1988 Yurt Dışı Öğrenim Lojistik US

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:38, Sayı/No:2, 2009, 147-156 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2009 Gri ilişkisel

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ-2003

İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ-2003 tmmob makina mühendisleri odası İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ2003 BİLDİRİLER KİTABI 1518 Ekim 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/335 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 3/1 A Kızılay /

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ 1 Bu derste; Analitik Hiyerarşi prosesi AHP Uygulama Aşamaları AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi AHP nin Uygula Örnekleri AHP Puanlama Yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi

Detaylı