KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (99-110) KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul Geliş Tarihi: 03 Kasım 2008, Kabul Tarihi: 22 Ocak 2009 ÖZET Tedarikçi seçimi problemi, sayısallaştırılabilen ve sayısallaştırılması zor olan faktörleri içeren çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu çalışmada, imalat endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmada tedarikçi seçim problemi incelenmiştir. Problem, Analitik Ağ Süreci kullanılarak ele alınmış ve alternatif tedarikçiler için öncelik değerleri hesaplanmıştır. Tedarikçi seçim probleminin karmaşık yapısı, geri bildirimler, karşılıklı etkileşimler ve çok fazla kriter içermesi nedeniyle, problemin çözümünde etkili ve gerçekçi çözüm yöntemi olan Analitik Ağ Süreci yöntemi kullanılmıştır. Belirtilen yöntem kullanılarak üç farklı alternatif tedarikçi firma değerlendirilmiş ve en iyi alternatif seçilmiştir. Ayrıca gelecekteki çalışmalar için öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Analitik Ağ Süreci, Tedarikçi Seçimi, Kesici Takım Tedarikçisi, İmalat Endüstrisi. USE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS IN CUTTING TOOL SUPPLIER SELECTION ABSTRACT Supplier selection problem is a multi-criteria decision making(mcdm) problem which includes both tangible and intangible factors. In this study, supplier selection problem was investigated at a firm that performed in manufacturing industry. Supplier selection problem of a company is examined using Analytic Network Process (ANP) and priorities of alternative suppliers are calculated. ANP is used as a method for getting an effective and realistic solution because the problem has many criteria, complexity, outerdependencies, interdependencies, and feedbacks. By using ANP methodology three alternative suppliers were evaluated and the best alternative was selected. In addition, some suggestions for the future research are offered. Keywords: Analytic Network Process, Supplier Selection, Cutting Tool Supplier, Manufacturing Industry. 1. GİRİŞ Firmalar arasında yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde doğru tedarikçilerle çalışmanın önemi oldukça büyüktür. Bu amaçla firmalar, kendilerine istemiş oldukları kalite düzeyinde hizmet verebilecek, maliyet açısından uygun ve talep değişikliklerine karşı esnek olabilecek tedarikçilerle çalışmak istemektedirler. Tedarikçilerle çalışan ana firmaların beklentilerinin çeşitliliği ve fazlalığı nedeniyle tedarikçi seçimi problemleri, işletmelerin karşılaştıkları güç problemlerden birisidir. Çok kriterli karar verme yöntemleri, ölçülebilen ve ölçülemeyen birçok stratejik ve operasyonel faktörü aynı anda değerlendirme imkanı sağlayan, aynı zamanda karar verme sürecine çok sayıda kişiyi dahil edebilen analitik yöntemlerdir. Karar verme aşamalarında bu yöntemlerin kullanılması yöneticilere alternatifleri değerlendirmede yardımcı olmakta ve işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır [1]. Karar verme problemleri, bir seçenek kümesinden en az bir amaç veya ölçüte göre en uygun alternatifin seçimi şeklinde tanımlanabilir. Bu genel tanıma göre bir karar probleminin elemanları; karar vericiler, seçenekler, kriterler, karar vericilerin öncelikleri, karar verme çerçevesi/çevresi ve sonuçlardan oluşur [2]. 99

2 Bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde yan sanayi kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir firmada imalat makinelerinde kullanılan kesici takımların temini için kesici takım tedarikçisi seçim problemi incelenmiştir. Firmada şu anda tedarikçi seçimi, satın alma birimi ve diğer yetkili kişilerin genel yargıları ve tecrübelerine dayanılarak yapılmaktadır. Fakat işletme içerisinde, tedarikçi seçiminin daha objektif ve matematiksel temele dayanarak yapılması gerektiği fikri oluşmuştur. Firmada, hem kesici takım tedarikçisi hem de diğer tedarikçilerinin seçimi için, etkili ve uygulanması kolay, çok sayıda kriteri analiz edebilen ve objektif bir matematiksel metot arayışına girilmiştir. Tedarikçi seçiminde literatüre bakıldığında en sık kullanılan yöntemin Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) yöntemi olduğu görülmüştür. Ayrıca, az sayıda da olsa AHP ile birlikte doğrusal programlama ve bulanık mantık teknikleri kullanılarak daha detaylı seçim metodolojileri oluşturulduğu görülmektedir. Son yıllarda ise AHP yönteminin devamı niteliğinde olan Analitik Ağ Süreci(ANP) yöntemi, tedarikçi seçiminde kullanılmaya başlanmıştır. Belirtilen problem için ilk etapta birçok tedarikçi seçim probleminde kullanılan Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi düşünülmüştür. Fakat bu yöntemin seçim kriterleri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri tam olarak yansıtamaması nedeniyle Analitik Ağ Süreci yönteminin uygulanması kararlaştırılmıştır. ANP yönteminin kullanılmasında etkili olan diğer bir faktör ise, her bir ana kritere ait alt kriterler arasındaki ikili etkileşimlerin kurulan model çerçevesinde kolaylıkla ifade edilebilmesi olmuştur. Çalışma kapsamında; kesici takım tedarikçisi seçimi problemi, ANP kullanılarak ele alınmış ve alternatif tedarikçi firmalar için öncelik değerleri hesaplanmıştır. Belirtilen yöntem kullanılarak üç farklı alternatif tedarikçi firma değerlendirilmiş, en iyi alternatif seçilmiştir. 2. TEDARİKÇİ SEÇİMİ İşletmeler arası rekabetin artık tedarik zincirleri arasında olduğu gerçeği göz önüne alındığında, işletmelerin gücünün sadece kendi performanslarına bağlı olmadığı, tedarik zinciri içerisindeki tüm birimlerin performansının işletme başarısını etkilediği açıktır. Tedarik zinciri içerisinde kritik öneme sahip olan tedarikçi firmaların seçimi ve değerlendirilmesi de bu noktada karşımıza çıkan önemli konulardan birisidir. Tedarikçi seçimine verilen önem, tedarikçilerle sadece tedarik edilen ürünün fiyatına bağlı olmayan uzun süreli ilişkilerin gelişmesini sağlamakta ve bu ilişkiler uzun dönemde işletmenin rekabet etme gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Tedarikçi seçimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, farklı kriterlerin ve yöntemlerin kullanıldığı çeşitli çalışmalar görülebilmektedir. Tedarikçi seçim kriterleri açısından baktığımızda; Dickson [3]; kalite, fiyat, teslimat ve geçmişe dönük performansı önemli kriterler olarak ifade etmiştir. Lehmann ve O Shaughnessy [4]; fiyat, teslimat, garantiler ve yükümlülükler, finansal durum, teknik destek, müşteri taleplerine yanıt, referanslar, sektördeki konum, teknik kapasite ve izlenim kriterlerini kullanmışlardır. Perreault ve Russ [5]; fiyat, kalite, teslimat, coğrafi konum, yönetim ve ikili anlaşmalar kriterlerinin, Weber [6] ise fiyat, teslimat ve kalitenin önemli seçim kriterleri olduğunu ifade etmişlerdir. Ellram [7], tedarikçi seçiminde nicel faktörlerin yanı sıra, uzun dönemli ve nitel faktörlerinde önemli olduğunu vurgulamış ve bu faktörleri; finansal öğeler, organizasyon kültürü, teknoloji ve diğer faktörler olmak üzere dört grupta toplamıştır. Nydick ve Hill [8], tedarikçi seçiminde; kalite, fiyat, teslimat ve servis olmak üzere dört kritere yoğunlaşırken Siying vd. [9]; fiyat, performans, kalite ve coğrafi konum kriterlerini kullanmışlardır. Verma ve Pulman [10]; tedarikçi seçimi safhasında kalite, maliyet, tam zamanında teslimat, teslimat süresi ve esnekliği; Boer vd. [11], tedarikçinin finansal durumu, firma ile tedarikçi arasındaki uzaklık, tedarikçinin fiyat uygunluğu ve kaliteyi; Jayaraman vd. [12] ise çevrim zamanı, kalite, üretim kapasitesi ve depolama yeterliliği kriterlerini dikkate almışlardır. Min ve Gale [13], satın almada elektronik ticaret fonksiyonun önemine değindikleri çalışmalarında; fiyat, teslimat, kalite, elektronik ticaret kabiliyeti ve yeşil üretim gibi kriterleri dikkate almışlardır. Stavropolous [14]; fiyat, elektronik ticaret kabiliyeti, ürün görünümü gibi faktörlere yoğunlaşmıştır. Tam ve Tummala [15] çalışmalarında; maliyet, operasyonel kalite, teknik kalite kriterlerini kullanmışlardır. Bhutta ve Hug [16]; imalat maliyetleri, kalite, teknoloji ve hizmet kriterlerini kullanmışlardır. Ding vd. [17]; teslimat zamanı ve satın alma maliyetlerine önem vermişlerdir. Barla [18], güvenilirlik, yetenek, kalite, coğrafi koşullar, finansal durum, hizmet ve fiyat özelliklerini dikkate alırken, Çerçioğlu vd. [19]; kalite, fiyat, deneyim, finansal altyapı ve şirket kültürü kriterlerini kullanmışlardır. Ting [20] ise yaptığı çalışmada maliyet, tam zamanında teslimat, satış sonrası servis, esneklik gibi kriterleri dikkate almıştır. Bharadwaj [21], tedarikçi seçimine yönelik karar verme kriterlerini incelediği çalışmasında en önemli kriterlerin; teslimat, fiyat, kalite ve servis düzeyi olduğunu belirtmiştir. Hwang vd. [22]; hizmet yeteneği, tedarik kapasitesi, kalite ana faktörlerini göz önünde bulundururken, Öz ve Baykoç [23]; fiyat, kalite ve teslim ana kriterleri çerçevesinde çeşitli alt kriterler oluşturmuşlardır. Çoban vd. [24] ise kalite, ürün geliştirme, çalışan teknik personel sayısı, ürün çeşitliliği gibi faktörleri kullanmışlardır. 100

3 Haq ve Kanan [25], yapmış oldukları çalışmada; kalite, teslimat, üretim kapasitesi, hizmet, teknik kabiliyet, işletme yapısı ve fiyat kriterlerini göz önünde bulundurmuşlardır. Kubat ve Yüce [26]; maliyet, kalite, hizmet performansı, tedarikçi profili ve risk faktörü kriterlerini kullanarak tedarikçi seçimini gerçekleştirmişlerdir. Soner ve Önüt [27]; maliyet, mesafe, teknoloji kullanımı, hız ve kalite kriterlerini kullanırken, Ayağ vd. [28]; kaynaklar, üretim çeşitliliği, problem çözme yeteneği, imalat teknolojisi ve yönetimi, kalite politikası, uygulama kontrolü, teknik kapasite ve ürün geliştirme gibi kriterler kullanmışlardır. Faez vd. [29] yapmış oldukları çalışmada; maliyet, teslimat ve kalite kriterlerini, Gencer ve Gürpınar [30] ise ana kriterler olarak; tedarikçinin işletme yapısı, tedarikçinin üretim kabiliyeti ve tedarikçinin kalite sistemi kriterlerini kullanmışlardır. Wadhwa ve Ravindran [31]; kalite düzeyi, teslim ve üretim zamanı, üretim kapasitesi kriterlerini göz önünde bulundururken, Şevkli vd. [32]; performans, insan kaynakları, kalite sistemleri, imalat, işletme özellikleri ve bilişim teknolojileri kriterlerini dikkkate almışlardır. Dağdeviren ve Eraslan [33] ise; kalite, fiyat, tedarik performansı, esneklik, teknoloji, uzaklık kriterlerini kullanmışlardır. Ha ve Krishnan [34] çalışmalarında kalite, teslimat, yönetim ve organizasyon kriterlerini esas alırken, Lung [35] tedarik çeşitliliği, kalite, uzaklık, teslimat ve fiyat kriterlerini, Junyan vd. [36] ise çalışmalarında maliyet, kalite ve teslimat miktarı kriterlerini göz önüne almışlardır. Son zamanlarda yapılan diğer bir çalışmada ise Chan vd. [37]; kalite, maliyet, coğrafi konum, finansal durum, performans ve risk faktörlerini dikkate almışlardır. Günümüze kadar yapılmış çalışmalar dikkate alınarak, tedarikçi seçim kriterleri Tablo 1 de verildiği şekilde özetlenebilir. Tablo 1. Tedarikçi Seçim Kriterleri Fiyat Teknoloji Üretim Kapasitesi Kalite Coğrafi Konum Depolama Yeterliliği Teslimat Servis Deneyim Geçmiş Performans Esneklik Ürün Görünümü Garantiler ve Yükümlülükler Tam Zamanında Teslimat Çevrim Zamanı Finansal Durum Teslimat Süresi E-Ticaret Kabiliyeti Teknik Destek İkili Antlaşmalar Yeşil Üretim Müşteri Taleplerine Yanıt Yönetim-Organizasyon Ürün Geliştirme Referanslar Teknik Kapasite Ürün Çeşitliliği Risk Faktörü Tedarikçi Profili Uygulama Kontrolü Hız Kaynaklar Problem Çözme Yeteneği Kalite Sistemi İnsan Kaynakları İmalat Bilişim Teknolojileri Paketleme Kabiliyeti İletişim Sektördeki Konum İzlenim Teknik Personel Sayısı Çalışmalarda dikkate alınan kriterler ışığında bir çok tedarikçi seçim modeli geliştirilmiştir. Karar verme metotlarının tekil veya bir arada bütünleşik olarak kullanıldığı bu seçim modelleri; doğrusal programlama modelleri [38, 39], doğrusal programlama ve veri zarflama analizi [35], karma tam sayılı programlama [40], analitik hiyerarşi süreci [15, 41, 42], analitik hiyerarşi süreci ve doğrusal programlama [38], hedef programlama [43], bulanık mantık [44], analitik hiyerarşi süreci ve hedef programlama [45, 46], analitik hiyerarşi süreci ve bulanık mantık [22, 25, 37, 47, 48], analitik hiyerarşi süreci ve ELECTRE [27], analitik hiyerarşi süreci ve Dempster-Shafer modeli [19], bulanık programlama, simülasyon ve genetik algoritma [17, 36], bulanık analitik hiyerarşi süreci ve genetik algoritma [26], veri zarflama analizi [49, 50], analitik hiyerarşi süreci ve veri zarflama analizi [32],analitik ağ süreci [28, 30, 51], analitik ağ süreci ve çok periyotlu hedef programlama [52], çok amaçlı programlama [6, 20, 53], çok amaçlı programlama ve hedef programlama [31], Bulanık TOPSIS [54], PROMETHEE [33], yapay sinir ağları [9, 55], uzman sistemler [23], çok özellikli fayda teorisi-maut [56], örüntü tanıma sistemi [57], insan yargısı modeli [58], veri madenciliği [24], temel bileşen analizi [59], kümeleme analizi [60, 61], olay tabanlı çıkarsama-cbr ve bulanık mantık [29] olarak ifade edilebilir. Belirtilen tedarikçi seçim metotları Şekil 1 de özet olarak verilmiştir. 101

4 Şekil 1. Tedarikçi Seçim Metotları 3. ANALİTİK AĞ SÜRECİ Analitik Hiyerarşi Süreci yönteminin devamı niteliğinde olan Analitik Ağ Süreci yöntemi karmaşık karar verme problemlerinde daha etkili ve gerçekçi çözümler sunmaktadır. ANP, karar verme sistemindeki her türlü etkileşimi, bağımlılığı ve geri bildirimi model içine katarak, bütün ilişkileri sistematik biçimde değerlendirmeye olanak sağlar. ANP yöntemi kullanılarak oluşturulan tedarikçi seçim modelinin üstünlüğü, karmaşık etkileşimler içeren karar verme problemlerinin herhangi bir hiyerarşiye bağlı kalmadan kolayca ifade edilebilmesidir. Yöntem sadece belirli ana kriterler altındaki alt kriterlerin ikili karşılaştırmalarını değil, birbiri ile etkileşimde olan tüm alt kriterlerin bağımsız olarak karşılaştırılabilmesine imkân sağlar [63, 86]. 102

5 İşletmelerde ortaya çıkan karar verme problemleri her zaman hiyerarşik bir yapıyla ifade edilemezler. Problemde yer alan kriterler ve seçenekler birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde olabilirler. Bu durumda bileşenlerin ağırlıklarını bulmak karmaşık bir analiz gerektirir. ANP, bu tür problemlerde kullanılabilen bir yöntemdir. AHP'de olduğu gibi ikili karşılaştırma esasına dayanır. İkili karşılaştırmalarda Saaty (1980) tarafından geliştirilen 1-9 ölçeği kullanılır. ANP'de, karar verme problemine ait tüm bileşenler ve ilişkiler tanımlanır, sonrasında çift yönlü şekilde olabilecek ilişkilerde ifade edilir. ANP yönteminde problem, ağ yapısı kullanılarak modellenmekte, bu esnada tüm kriter kümelerindeki (aynı kümeye ait veya değil) alt kriterler arasındaki bağımlılıklar ve her kriter kümesindeki alt kriterler arasındaki o kümeye ait içsel bağımlılıklar göz önüne alınmaktadır. İçsel bağımlılıkları ve kriterler arasındaki karşılıklı etkileşimleri içerebilmesi nedeniyle ANP metodu, karar verme problemlerinin daha etkili ve gerçekçi bir biçimde çözümlenmesini sağlamaktadır [64,65]. Tablo 2. Temel Skala Değerleri ve Tanımları [63] Önem Tanım Açıklama Derecesi 1 Eşit Önemde 3 Biraz Önemli 5 Fazla Önemli 7 9 2, 4, 6, 8 Çok Fazla Önemli Son Derece Önemli Ara Önem Dereceleri İki aktivitede eşit derecede öneme sahiptir. Deneyimler ve yargılar bir kriteri diğerine karşı biraz önemli kılmaktadır. Deneyimler ve yargılar bir kriteri diğerine karşı güçlü şekilde önemli kılmaktadır. Kriter diğerine göre çok güçlü şekilde üstündür. Eldeki bilgiler ve deneyimler bir kriterin diğerine göre çok büyük oranda üstün olduğunu belirtmektedir. Ara rakamlar, gerektiğinde kullanılabilir. ANP yönteminde ağırlıklandırılmamış süper matris, ağırlıklandırılmış süper matris ve limit süper matris olmak üzere üç tür matris kullanılarak analizler yapılır. Ağırlıklandırılmamış süper matris, ikili karşılaştırmalar sonucu her bileşenin göreli önem vektörünü veren matristir. Ağırlıklandırılmış süper matris; bu değerlerin, ilgili bileşenin içinde yer aldığı kümenin ağırlığı ile çarpılması sonucu elde edilen değerlerin yer aldığı matristir. Limit matris olarak ifade edilen matris ise ağırlıklandırılmış süper matrisin limiti alınarak, bileşenlerin göreli önem değerlerinin yakınsadıkları değerlerin elde edildiği matristir. Karar probleminin sonuçları bu matristen elde edilir. Yöntemde, kriterlere ilişkin değerlendirmelerin ilgilenilen konuda tecrübeli ve uzman olan kişilerce yapılması, tutarlılık indekslerinin yeterliliği ve özellikle bir probleme etki eden tüm bileşenlerin ve ilişkilerin doğru şekilde ifade edilmesi elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırır. ANP, özellikle sonlu sayıda seçeneğin bulunduğu karar problemlerinde en iyi seçeneğin belirlenmesi için kullanılmaktadır [2, 28, 63]. ANP yönteminin uygulama adımları şu şekilde özetlenebilir [63,66]: Adım 1. Karar Probleminin Tanımlanması ve Modelin Kurulması: İlk aşamada karar problemi tanımlanır. Amaç, ana kriterler, alt kriterler ve alternatifler net biçimde ifade edilir. Adım 2. İlişkilerin Belirlenmesi: Kriterler arasındaki etkileşimler belirlenir. İçsel ve dışsal bağımlılıklar ve varsa kriterler arasındaki geri bildirimler ilişkilendirilir. Adım 3. Kriterler Arası İkili Karşılaştırmaların Yapılması ve Öncelik Vektörlerinin Hesaplanması: Karar vericilerden oluşan grup, belirtilen skala değerlerini kullanarak karşılaştırmaları gerçekleştirir. İkili karşılaştırmalar bir matris çatısı altında yapılır ve lokal öncelik vektörü, A.w= λ max.w denkleminin çözülmesi ile elde edilen öz vektörle belirlenir. Burada A ikili karşılaştırma matrisi, w öz vektör, λ max ise A karşılaştırma matrisinin en büyük öz değeridir. Saaty(2001), w nin yaklaşık çözüm için normalleştirme algoritmasını önermiştir. Adım 4. Karşılaştırma Matrislerinin Tutarlılık Analizlerinin Yapılması: Karşılaştırmaların tutarlı olup olmadığını tespit etmek için, karşılaştırma matrisleri yapılandırıldıktan sonra her bir matris için tutarlılık oranı(cr) hesaplanmalıdır. CR, tutarlılık indeksi (CI) ın Rastgele Tutarlılık indeksi (RI) ya bölümü ile elde edilir. CR değeri, 0.10 değerinden az ise ikili karşılaştırmaların tutarlı olduğu söylenebilir. Değerler 0.10 dan büyükse karşılaştırmalarda tutarsızlık söz konusudur. Bu durumda karar verici grup, yapılan karşılaştırmaları tekrar gözden geçirmelidir. Adım 5. Süper Matrisin Oluşturulması: Birbirine bağımlı etkilerin bulunduğu bir sistemde global önceliklerin elde edilmesi için, lokal öncelik vektörleri süper matris olarak bilinen matrisin kolonlarına yazılır. Süper matris, parçalı bir matristir ve buradaki her matris bölümü bir sistem içindeki iki faktör arasındaki ilişkiyi gösterir. Kriterlerin birbiri üzerindeki uzun dönemli nispi etkileri süper matrisin kuvveti alınarak belirlenir. Önem ağırlıklarının bir noktada eşitlenmesini sağlamak için süper matrisin (2n+1). kuvveti alınır, burada n rasgele seçilmiş büyük bir sayıdır ve elde edilen yeni matris limit süper matris olarak isimlendirilir. Adım 6. En İyi Alternatifin Seçimi: Elde edilen limit süper matrisle, alternatiflere ve/veya karşılaştırılan kriterlere ilişkin önem ağırlıkları belirlenmiş olur. Seçim probleminde en yüksek önem ağırlığına sahip olan alternatif en iyi alternatif, ağırlıklandırma 103

6 probleminde ise en yüksek önem ağırlığına sahip olan kriter, karar sürecini etkileyen en önemli kriterdir. ANP yöntemi, karmaşık karar problemlerinin var olduğu birçok farklı alanda uygulama sahası bulmuş ve çözüm metodu olarak kullanılmıştır. Bu uygulama alanlarından bazıları; tahmin metotları [67], tedarikçi değerlendirme [66], yazılım seçimi [68], tedarik zinciri yönetimi [69], politika seçimi [70], imalat sistemleri [71,72], üretim planlama [73,74], tedarikçi seçimi [30], yer seçimi [75], stratejik yönetim [76,77], kriter ağırlıklandırma [78], katı atık yönetimi [79], haberleşme teknolojileri [80], bilgi yönetimi [81], toplam kalite yönetimi [82], kalite fonksiyonu yayılımı [83], proje seçimi [84] olarak ifade edilebilir. Şekil 2. Hiyerarşi ve Ağ Yapılarının Karşılaştırılması 4. ANALİTİK AĞ SÜRECİ KULLANILARAK TEDARİKÇİ SEÇİMİ Tedarikçi üç farklı firma, bu çalışmada A, B ve C firmaları olarak ifade edilecektir. Tedarikçi seçim modeli, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir imalatçı kuruluşta, konu ile ilgili işletme yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan bir karar verme grubu kurularak oluşturulmuştur. İşletmede, CNC tezgâhlar ve işleme merkezleri için çeşitli kesici takımların ve bununla ilgili diğer ek malzemelerin satın alınması için farklı tedarikçilerle çalışılmaktadır. Bu kapsamda en uygun tedarikçinin belirlenmesi amacıyla çalışma yapılmıştır Çalışmaya İlişkin ANP Modeli Adımları Tedarikçi seçimi probleminin çözümünde kullanılacak olan modele ilişkin adımlar Şekil 3 te ifade edilmiştir Karar Probleminin Tanımlanması Çalışma kapsamındaki problem, tedarikçi seçimine yönelik bir karar verme probleminin çözülmesidir. Üç alternatif içerisinden uygun tedarikçinin seçimi yapılacaktır Karar Verici Çalışma Grubunun Oluşturulması İmalat yönetimi birimi, satınalma birimi ve akademisyenlerden oluşan çalışma grubu oluşturulmuştur Alternatiflerin Belirlenmesi Grup çalışması neticesinde alternatif üç tedarikçi belirlenmiştir. Şekil 3. ANP tabanlı tedarikçi seçimine ilişkin metodoloji 104

7 Ana ve Alt Kriterlerin Belirlenmesi Tedarikçi seçimi için 4 ana kriter ve 16 alt kriter belirlenmiştir. Kriterlerin belirlenmesinde öncelikle ilgili literatür dikkate alınmıştır. Sonrasında karar verici grubun önerileri ışığında kriterler son halini almıştır. Belirlenmiş olan modele ilişkin ana kriterler ve alt kriterler Tablo 3 de verilmiştir Kriterler Arası İlişkilerin İfade Edilmesi Kriterler tespit edildikten sonra, kriterler arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Yapılan çalışmayla birbirini etkileyen kriterler belirlenmiş, içsel ve dışsal bağımlılıklar ve ayrıca geri bildirimler ifade edilmiştir. Her bir kriter için, o kriteri etkileyen kriterler belirlenmiştir. Örneğin; karlılık oranı alt kriterinin, kendi kriter kümesi içerisinde ihracat durumu kriteri ve fiyat uygunluğu kriteri ile çift yönlü etkileşimi söz konusudur. Karlılık oranı arttıkça, maliyetlerin düşürülmesine yönelik faaliyetler artacak, bu da fiyatlara yansıyacaktır. Diğer taraftan ürüne ilişkin fiyatta, karlılık oranı ile doğrudan ilişkilidir. İhracat durumu kriteri ile karlılık oranı arasında da benzer bir karşılıklı etkileşim söz konusudur. Karlılık oranı kriteri, kendi kriter kümesi dışındaki coğrafi konum kriteri ile de karşılıklı etkileşim halindedir. Coğrafi açıdan müşterilerine yakın bir kuruluşun müşterilere cevap verme oranı ve iş hacmi artacağından, karlılık oranı artacaktır. Öte yandan karlılık oranı artan bir kuruluşta, coğrafi konum avantajı elde edebilmek için müşterilerine yakın dağıtım merkezleri, depolar veya imalat tesisleri kurma fikri oluşabilecektir. Karlılık oranı kriteri kendisiyle de etkileşim halindedir. ANP tekniği, analiz aşamasında bu geri bildirimleride ifade edebilme imkanı sağlamaktadır. Karlılık oranı arttıkça, işletme yeni yatırımlar ve iş geliştirme faaliyetleri ile ürün kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapabilecektir. Bu durum karlılılık oranının daha da artmasına katkıda bulunacaktır. Yukarıda örneği verilen karlılık oranı kriterine benzer şekilde, tüm kriterleri etkileyen kriterler belirlenerek, tüm ilişkiler ifade edilmiştir. İlişkilerin belirlenmesi sonrasında oluşturulan ağ yapısı Şekil 4 te görülmektedir. Ağ yapısının oluşturulmasında ve hesaplamalarda Super Decisions yazılımı kullanılmıştır Kriterler ve Alternatifler Arası Kıyaslamaların Yapılması Kriterler arası ilişkiler ışığında kurulan ağ yapısı için ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş ve gerekli kıyaslamalar yapılmıştır. Her bir kriteri etkileyen birden fazla kriter bulunduğu durumlarda, bu kriterlerin hangisinin ilgili kriteri daha güçlü etkilediği ifade edilmiştir. Örneğin, karar verme grubu tarafından karlılık oranı kriterini etkileyen kriterlerden, fiyat uygunluğu kriterinin ihracat durumu kriterine kıyasla daha fazla önemli olduğu kanaatine varılmış ve bu şekilde matriste yer almıştır. İkili karşılaştırmalarda Tablo 2 de belirtilen ölçek kullanılmıştır. Tablo 3. Tedarikçi Değerlendirmede Kullanılacak Ana ve Alt Kriterler A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1 D2 D3 D4 D5 Tedarikçinin İmalat Yeterliliği Üretim Kapasitesi Teknik Yeterlilik Ambalajlama-Paketleme Yeterliliği Makine Yeterliliği İmalat Kalitesi Yeterliliği Tedarikçinin Finansal Yeterliliği Fiyat Uygunluğu İhracat Durumu Kârlılık Oranı-Son Dönem Kârı Tedarikçinin Teslimat Yeterliliği Teslimat Miktarı Yeterliliği Teslim Zamanı Yeterliliği Teslimat Kalitesi Yeterliliği Tedarikçinin Genel Durumu Coğrafi Konum İletişim Kanallarının Yeterliliği Esneklik Sektör Tecrübesi Referansları Tutarlılık Analizlerinin Yapılması Tüm karşılaştırma matrislerinin tutarlılık analizleri yapılmış ve tutarlılık oranları(cr) hesaplanmıştır. Gerekli düzeltmeler yapılarak, tüm karşılaştırma matrislerinin CR değerlerinin 0.10 dan küçük olması sağlanmıştır. Bu sayede kriterler arası karşılaştırmaların tutarlı şekilde yapıldığı kontrol edilmiştir Limit Süper Matrisin Oluşturulması İkili karşılaştırmalar sonucu elde edilen öncelik vektörleri kullanılarak başlangıç süper matrisi oluşturulmuştur. Bu matrisinde (2n+1). kuvveti alınarak limit süper matris oluşturulmuştur. Elde edilen limit süper matrisle, alternatiflere ve karşılaştırılan karar kriterlerine ilişkin önem ağırlıkları belirlenmiş olmaktadır En İyi Alternatifin Seçilmesi ve Önemli Tedarikçi Seçim Kriterlerinin İfade Edilmesi Hesaplanan kriter ağırlıklarından yola çıkılarak alternatiflere ilişkin öncelik değerleri elde edilmiştir. B tedarikçisi, % öncelik değeriyle tedarikçi seçimi karar probleminin en uygun çözümü olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer alternatiflerden; A tedarikçisi % 29.24, C tedarikçisi ise % öncelik değerlerini almışlardır (Tablo 4). Tablo 4. Alternatiflerin Değerlendirilmesine İlişkin Super Decisions Yazılımı Sonuç Tablosu 105

8 Şekil 4. Kriterler Arası İlişkiler ve Ağ Yapısı ANP tekniği, karar alternatiflerine ilişkin en iyi alternatifin seçilmesinin yanı sıra, karar alternatiflerinin analizinde kullanılan kriterlere ilişkin öncelik değerlerini de bize sunabilmektedir. Bu sayede; tedarikçi seçimi yapıldığı model kapsamında, hangi kriterlerin daha önemli olduğu ortaya çıkabilmektedir. Önemli kriterin veya kriterlerin belirlenmesi, karar alma noktasında yetkili kişilere kolaylık sağlayabilmektedir. Yazılımın sonuç ekranından kriterlere ilişkin öncelik değerlerine baktığımızda, oluşturmuş olduğumuz model için en önemli üç tedarikçi değerlendirme kriterlerinin önem sırasıyla; teslimat zamanı, tedarikçi firmanın karlılık oranı ve fiyat uygunluğu kriterleri olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle; karar vericilerin; literatür göz önüne alınarak oluşturulmuş olan kriterler çerçevesinde yapmış oldukları sayısal temele dayalı ikili kriter karşılaştırmaları sonucunda en önemli değerlendirme kriteri, teslimat zamanının uygunluğudur. Modelin oluşturulduğu firma için tedarikçilerden gelen malların istenilen zamanda teslim edilmesi, tedarikçinin seçiminde kritik rol oynamaktadır. Her bir ana kriter kümesi içerisinde, en önemli alt kriter olarak ifade edebileceğimiz alt kriterlerde analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Ana kriter kümesi içerisindeki alt kriterler, öncelik değerleri toplamı bire eşit olacak şekilde sıralanabilmektedir. Tedarikçinin imalat yeterliliği ana kriteri için en önemli alt kriter, kendi ana kriter kümesi içerisinde almış olduğu öncelik değeriyle imalat kalitesi kriteri olarak karşımıza çıkmıştır(tablo 5). Tedarikçinin finansal yeterliliği ana kriteri için ise en önemli alt kriter değeriyle karlılık oranı kriteridir (Tablo 6). Tablo 5. Tedarikçinin İmalat Yeterliliği Ana Kriteri Kapsamındaki Alt Kriterlerinin Önem Değerleri Tablo 6. Tedarikçinin Finansal Yeterliliği Ana Kriteri Kapsamındaki Alt Kriterlerinin Önem Değerleri Tedarikçinin genel durumu ana kriteri kapsamındaki en önemli alt kriter ise, kendi ana kriter kümesi içerisinde almış olduğu öncelik değeriyle coğrafi konum kriteridir(tablo 7). Teslimat yeterliliği ana kriteri için ise en önemli alt kriter değeriyle teslimat zamanı olmuştur(tablo 8). 106

9 Tablo 7. Tedarikçinin genel durumu ana kriteri kapsamındaki alt kriterlerinin önem değerleri Tablo 8. Tedarikçinin teslimat yeterliliği ana kriteri kapsamındaki alt kriterlerinin önem değerleri 5. SONUÇ Çok kriterli karar verme problemlerinden biri olan tedarikçi seçimi problemleri, tedarik zinciri yönetimi içerisinde sıklıkla rastlanan problemlerdir. Bu problemlerin çözülmesinde; uygun kriterlerin belirlenmesi, etkileşimlerin net olarak ifade edilmesi, karşılaştırmaların tutarlı şekilde yapılması oldukça önemlidir. İşletmeler için doğru tercihlerin belirlenebilmesi adına, tedarikçi seçiminde bilimsel metotların kullanılması gereklidir. Aksi takdirde belirlenmiş amaçlar için uygun olmayan özelliklerde tedarikçiler seçilebilir. Birçok öğenin birbirini etkilediği günümüz iş dünyasında, bu modelin özellikle satın alma kararlarında uygun tedarikçinin seçimi için kolaylıkla kullanılabileceği söylenebilir. Uygulama çalışmasını yapmış olduğumuz firmada, oluşturduğumuz bu matematiksel model yöneticiler tarafından kabul görmüş ve özellikle imalat makineleri için sarf malzeme tedarik edilmesi noktasındaki tedarikçi seçimi kararlarında kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen çalışmalarda, karar vericilerin bazı kesin olmayan yargılarının da modele dahil edilebilmesi ve bu sayede kriterlerin daha doğru biçimde değerlendirilmesi amacıyla ANP tekniğinin yanında bulanık küme teorisinin kullanılması düşünülebilir. Bulanık sayılarında kullanıldığı bütünleşik bir yaklaşımla, kriterlere ve alternatiflere ilişkin yargıların daha iyi değerlendirilebildiği çözümler elde edilebilecektir. 6. KAYNAKLAR [1] Dağdeviren, M., Eraslan E., Kurt, M., Dizdar, E.N., Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik Ağ Süreci ile Alternatif Bir Yaklaşım, Teknoloji, Cilt:8, Sayı:2, , [2] Görener, A., Analitik Ağ Süreci Kullanılarak Tedarikçi Seçimi, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 31-40, [3] Dickson, G. W., An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions, Journal of Purchasing, Vol.2, No.1, 5-17, [4] Lehmann, D. R., O Shaughnessy, J., Difference in Attribute Importance for Different Industrial Products, Journal of Marketing, Vol.38, No:1, 36-42, [5] Perreault, W. D., Russ, F. A., Physical Distribution Service in Industrial Purchase Decisions, Journal of Marketing, Vol.40, No.1, 3-10, [6] Weber, C. A., Current, J. R., Benton, W. C., Vendor Selection Criteria and Methods, European Journal of Operational Research, Vol.50, No.1, 2-18, [7] Ellram, L.M., The Supplier Selection Decision in Strategic Partnerships, Journal of Purchasing and Materials Management, Vol.26, No.3, 8-14, [8] Nydick, R.L., Hill, R.P., Using The Analytic Hierarchy Process to Structure The Supplier Selection Procedure, International Journal of Purchasing&Materials Management, Vol.28, No.2, 31-36, [9] Siying, W., Jinlong, Z., Zhicheng, L., A Supplier Selection System Using a Neural Network, Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Processing Systems, , [10] Verma, R., Pullman, M.E., An Analysis of The Supplier Selection Process, International Journal of Management Science, Vol.26, No.6, , [11] Boer, L.B., Wegen, L., Telgen, J., Outranking Methods in Support of Supplier Selection, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol.4, , [12] Jayaraman, V., Srivastava, R., Benton, W.C., Supplier Selection Order Quantity Allocation: A Comprehensive Model, The Journal of Supply Chain Management, Vol.35, No.2, 50-59, [13] Min, H., Galle, W. P., Electronic Commerce Usage in Business-Tobusiness Purchasing, International Journal of Operations & Production Management, Vol.19, No.9, ,

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

KAZANÇOĞLU-ADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET

KAZANÇOĞLU-ADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Yiğit KAZANÇOĞLU 1 Erhan ADA 2 ÖZET Rekabetin giderek küreselleştiği iş dünyasında işletmeler tedarikçilerin artmasından dolayı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE BİR UYGULAMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.23-46 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BULANIK AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV YAN

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.47-70. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Sayı 11 Eylül 2014 TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI ÖZET

Sayı 11 Eylül 2014 TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 11 Eylül 2014 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI 1 ÖZET Doğru tedarikçinin seçilmesi, işletmelerin rekabet

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 8, 74-85, 00 Research Article / Araştırma Makalesi A FUZZY-ANALYTIC NETWORK PROCESS BASED APPROACH FOR ENTERPRISE

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 18 Sayý: 1 Sayfa: (6-22) Makina Mühendisleri Odasý MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI Sevgi FELEK*, Yıldız

Detaylı

Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesinde Analitik Ağ Süreci Kullanımı: Bir Model Önerisi Dündar KÖK Gülten AKSU

Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesinde Analitik Ağ Süreci Kullanımı: Bir Model Önerisi Dündar KÖK Gülten AKSU Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 Müşteri Kredi Değerliliğinin Belirlenmesinde Analitik Ağ Süreci Kullanımı: Bir Model Önerisi Dündar KÖK Gülten AKSU ÖZET Bu çalışmada, işletmelerde kredili satış

Detaylı

RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI

RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (81-88) RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI Hv.Trf.Ütğm. Gülsinem AYTAÇ ÖZMEN * Hava Harp

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 69-90 ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Babak DANESHVAR ROUYENDEGH

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması

Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması Dr. Beran GÜLÇİÇEK

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 623-635 ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ İÇİN SEÇİM KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI THE SELECTION

Detaylı

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (2-32) Makale SIRA BAĞIMLI TEK MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ERKENLİK VE GEÇLİK KATSAYILARININ BULANIK AKSİYOMATİK TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA BÜTÜNLEŞİK BİSİKLET AĞI KÜMELERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Detaylı

Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği

Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği S. KOÇ Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Selahattin KOÇ Özet Bankalar, teknolojik yapıda ve faaliyetlerini yürüttükleri çevrelerdeki hızlı değişimden dolayı çeşitli

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ

ULAŞIM AĞLARINDA BİLGİ AKSİYOMU KULLANILARAK GÜZERGAH (ROTA) SEÇİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : : 3 : 425-435

Detaylı