Kültür Merkezi takipte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür Merkezi takipte"

Transkript

1 Vatandaþýn yol çilesi! ÇorumCemilbey güzergahý Emirbað Köyü yolunda yaþanan sorun vatandaþa çile çektiriyor. Cemilbey güzergahý Emirbað Köyü yolunda yaþanan sorun vatandaþa çile çektiriyor. Kapanan beldede 200 kiþi kütüphaneden faydalanýyor. * HABERÝ 2 DE Kapanan belediyenin binasý kütüphane oldu * HABERÝ 2 DE Külliye de Hitit in imajý iyi ÇORUM 31 TEMMUZ 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan ý Kültür Merkezi takipte Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve beraberindeki heyetle görüþen AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Çorum a kültür merkezi kazandýrýlmasý için takip ve çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Salim Uslu Çorum Ýlköðretmen Okulu mezunlarý, anýlarýný tazeleyip arkadaþlarýyla hasret giderdil- Ýlköðretmen Okullular Çorum da hasret giderdi Ýlköðretmen Okulu yýlý mezunlarý Çorum da buluþtu. Düzenlenen programda arkadaþlarýyla hasret gideren mezunlar, yýllar sonra tekrar buluþmanýn mutluluðunu yaþadýlar. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE HDP ye cezasýný millet vermeli AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, HDP'nin þiddet ile demokrasi arasýnda tercih yapmasý gerektiðini belirterek, siyasî partilerin yargý kararýyla kapatýlmak yerine millet tarafýndan cezalandýrýlmasýnýn daha uygun olduðunu bildirdi. * HABERÝ 7 DE Cemiyet üyeliðim sürüyor diyen Nihat Karalar: Çorum basýnýna ayrýlýk deðil birliktelik yakýþýr Çorum Gazeteciler Cemiyeti Kurucular Kurulu Üyesi ve Dost Haber Gazetesi Haber Merkezi Koordinatörü Nihat Karalar, Çorum basýnýna ayrýlýk deðil, birliktelik yakýþýr dedi. * HABERÝ 8 DE Nihat Karalar Partisinin Tokat ta düzenlediði istiþare toplantýsýna katýlmak üzere Ankara dan Tokat a giden Bahçeli, Hancýlar Et Lokantasý nda parti yöneticileri ile birlikte kahvaltýda biraraya geldi. Çetin, Bahçeli yi aðýrladý Sahte paraya 8 gözaltý Polis sahte paraya geçit vermedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, dün Çorum a uðradý. Bahçeli MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin le bir süre görüþtü. * HABERÝ 6 DA Özel çocuklara kucak açtýlar Ýsimleri Özel Çocuklar olarak ifade edilen gençler, Anitta Otel'de hayata tutunmak için eðitim alýp, kendilerinin de hayatta baþarýlý olabileceklerini ortaya koydular. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 12 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan ý makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE Özel çocuklar Anitta Otel'de eðitim alýphayata tutunuyor. Malatya dan Karadeniz Bölgesi ne gelerek piyasaya sahte para sürmeye çalýþan 8 kiþilik çete Samsun Çarþamba Ýlçe Emniyet Müdürlüðü nün operasyonlarýyla çökertildi. * HABERÝ 5 DE Kaza, Osmancýk-Merzifon Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Hatalý sollama öldürdü! Çorum un Osmancýk ilçesinde kamyonet ile çarpýþan motosiklet sürücüsü hayatýný kaybetti. * HABERÝ 5 DE

2 Kapanan belediyenin binasý kütüphane oldu CUMA 31 TEMMUZ 2015 Nüfus iki binin altýnda olduðu için kapatýlan Çorum'un Alaca ilçesine baðlý Alacahöyük Belediyesinin hizmet binasýnýn bir bölümü çevre köylülerin de yararlandýðý halk kütüphanesine dönüþtürüldü. Çorum'a yaklaþýk 60, Alaca ilçesine de 30 kilometre uzaklýktaki Alacahöyük Belde Belediyesi, 2012 yýlýnda yapýlan düzenlemeyle nüfusu 2 binin altýnda olduðu gerekçesiyle kapatýldý. Beldenin geçen yýl yapýlan yerel seçimler ile köy statüsü kazanmasýnýn ardýndan belediye baþkanlýðý binasýnýn atýl durumda kalmamasý için 2 katlý hizmet binasýnýn bir bölümü halk kütüphanesi oluþturulmasý amacýyla Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, diðer bölümü de Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðüne tahsis edildi. Daha önce belediyenin encümen toplantýlarýnýn yapýldýðý salon, tahsis sonrasý Kültür ve Turizm Müdürlüðünce halk kütüphanesi olarak düzenlendi. -Kütüphanenin günlük ziyaretçi sayýsý 200'ü buluyor Kütüphane görevlisi Tuncay Güngör, AA muha- birine yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 3 bin kitabýn bulunduðu kütüphaneden çevre köylerden gelenlerle günde 200 kiþinin faydalandýðýný söyledi. Kütüphane içerisinde internet baðlantýlý 6 bilgisayar yer aldýðýný ifade eden Güngör, "Aslýnda köyümüzde bir kütüphanemiz vardý ancak çok küçük ve kullanýþsýz bir yerdeydi. Belediyemiz kapandýktan sonra buraya taþýndýk. Yaklaþýk 3 bin kitabýmýz ve internet baðlantýlý 6 bilgisayarýmýz bulunuyor. Günlük civarýnda ziyaretçimiz var. Bölgede baþka kütüphane olmamasý nedeniyle çevre köylerden de gelen oluyor" dedi. Bin nüfuslu köyde ilkokul ve ortaokulda eðitim gören 120 öðrenciden büyük bölümünün ödevini kütüphanede yaptýðýný belirten Güngör, "Öðrenciler, kütüphanemizin müdavimlerinden. Burasý sayesinde Anadolu ve fen liselerini kazanan çocuklarýmýz var. Öðrencilerin yaný sýra halktan gelip burada vaktini deðerlendirenler de var" diye konuþtu. Güngör, kütüphanedeki kitap sayýsýný artýrmak için yetkililerden ya da hayýrseverlerden destek istediklerini sözlerine ekledi. -Öðrenciler yeni kütüphaneyi sevdi Alacahöyük Ortaokulu 4. sýnýf öðrencisi Burak Yarýþýr, yeni kütüphaneyi çok beðendiðini kaydederek, "Daha önce kütüphanemiz çok küçüktü. Raflar ve kitaplar sýðmýyordu ama burada tüm kitaplardan yararlanabiliyoruz. Üstelik okuma salonumuz da geniþledi. Yaz tatilinde bol bol kitap okuyorum. Okul zamanýnda Kapanan beldede 200 kiþi kütüphaneden faydalanýyor. da ödevlerimi burada yapýyorum, internetten yararlanýyorum. Baþka köylerde böyle bir kütüphane yok. Bu bizim için çok avantajlý" ifadesini kullandý. Ankara'dan yaz tatilinin geçirmek için ailesiyle geldiði Alacahöyük'te kütüphane bulunmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren ortaokul 2. sýnýf öðrencisi Ege Dekli de kütüphanede her gün kitap okuyup internetten yararlandýðýný söyledi.(a.a.) 2 katlý hizmet binasýnýn bir bölümü halk kütüphanesi oldu. Üyük Köyü tedirgin Taþ Ocaðý na itiraz için 203 imza topladýlar EROL TAÞKAN Üyük Köyü'nün su kaynaðý olan Çaðan Mevkii'nde taþ ocaðý iþletmesi için yapýlan ruhsat müracaatlarý Üyüklüler'i tedirgin etti. Nüfusu sürekli artan köyün tek su kaynaðý olan bölgenin taþ ocaðý iþletmesine açýlmasýna itiraz eden köylü, olasý bir sarsýntýda su kaynaðýnýn kaybolmasýndan endiþe duyuyor. Köy Muhtarý Ali Yalvaç, köylünün baþlattýðý imza kampanyasýnda toplanan 203 imzalý dilekçeyi, Valiliðe teslim etti. Yalvaç yaptýðý açýklamada, Türkiye genelinde ve Çorum'da boþalan köylere raðmen, Üyük Köyü'nün göç vermeyen yapýsý ve tarýmsal üretimi ile önemli bir köy olduðunu, yaklaþýk bin kiþilik nüfusun tek su kaynaðýnýn söz konusu arazide bulunduðunu bildirdi. Tarýmsal üretimin yaný sýra, köyde 3 bin adet büyük baþ hayvan bulunduðunu ve hayvancýlýk bakýmýndan da Çorum'un önemli merkezleri arasýnda yer aldýklarýný anlatarak, "Gerek halkýmýzýn, gerekse hayvanlarýmýzýn tek su kaynaðýný korumak ve köyümüzü daha yaþanabilir bir hale getirmek istiyoruz. Bir firmanýn taþ ocaðý iþletmesi için yaptýðý müracaat tüm köy halkýnda ciddi tedirginliklere neden oldu. Taþ ocaðýnda yapýlacak ça- Vatandaþýn yol çilesi Cemilbey güzergahý Emirbað Köyü yolunda yaþanan sorun vatandaþa çile çektiriyor. MURAT ÇETÝN Çorum-Cemilbey güzergahý Emirbað Köyü yolunda yaþanan sorun vatandaþa çile çektiriyor. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren sürücüler, AmasyaGöynücek-Emirbað Köyü yolunun Karayollarý tarafýndan ihale edildiðini hatýrlatarak, yolun 16 km'lik bölümünün kazýlýp öylece býrakýldýðýnýsöyledi. Söz konusu yol güzergahýnda yaklaþýk 30 köyün geçtiðini belirten vatandaþlar, 45 gün önce karayollarý ekipleri tarafýndan kazýlan yolda bugüne kadar somut hiçbir çalýþma yapýlmadýðýný ifade Köy Muhtarý Ali Yalvaç, muhabirimiz Erol Taþkan a köyün yaþadýðý problemi aktardý. lýþmalarda, köyümüzün su kaynaðýnýn zarar göreceði kesindir. Muhtarlýk ve köylü olarak baþta su kaynaðýmýz olmak üzere ekili arazimize de zarar verecek olan iþletmeye, yetkili kurumlarýn izin vermemesini istiyoruz. Köydeki endiþenin gerginliðe dönüþtüðünü de hatýrlatan Muhtar Yalvaç, olumsuz bir durum yaþanmamasý için ilgili makamlarýmýzý köyümüzde geli- þen olaylardan haberdar etmek ve destek istemek için 203 imzalý dilekçemizi Valilik makamýna ilettik. Sayýn Valimiz baþta olmak üzere ilgili kurumlarýmýzýn hassasiyet göstereceðine inancýmýz tamdýr." dedi. kullandýðýný vurgulayan vatandaþlar, mesafenin uzamasý sonucu yol çilesinin arttýðýný dile getirdi. Köyümde yeraltý þehri var Çorum un Kargý ilçesine baðlý Cihadiye Köyü Muhtarý Saim Kara, köyünde yer altý þehri olduðuna dair kalýntýlara ulaþtýklarýný belirterek araþtýrma yapýlmasý için baþvuruda bulunacaklarýný ifade etti. Köye 1800 lü yýllarda yerleþtiklerini anlatan Muhtar Kara, eski medeniyetlerden kalma bir yeraltý þehri olduðunu öne sürdü. Çeþitli kalýntýlarýn varlýðýndan bahseden Kara, Ancak elimizde resim ya da para yok. O nedenle buradaki medeniyete iliþkin bir tespit yapamadýk. Müzeye baþvuruda bulunduk araþtýrma yapýlmasý için ancak öyle kaldý. Daha önce bizim köyümüzün bulunduðu arazide bir halk yaþamýþ fakat Hititliler döneminde mi yaþadý, Romalýlar döneminde mi yaþadý, hangi tarihte yaþadý bilemiyoruz diye konuþtu. Muhtar Kara gerekli araþtýrmalarýn yapýlmasý için baþvuruda bulunacaklarýný sözlerine ekledi.(ýha) ihadiye Köyü Muhtarý Saim Kara, yetkililerden destek istedi. Cihadiye Köyü nde yeraltý þehri bulunduðu iddia edildi. Bað-Kur borçlusuna son uyarý! Köy Muhtarý Ali Yalvaç, köylünün tedirgin olduðunu belitti. etti. Sürücülerin Çorum'a ulaþmak için Çorum-Mecitözü yolunu Sürücülerin Çorum'a ulaþmak için Çorum-Mecitözü yolunu kullandýðý belirtildi Sayýlý Yasa'da yapýlan düzenlemeye göre 12 aydan fazla süreyle Bað-Kur prim borcu bulunanlarýn, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar prim borçlarýný ödememeleri veya yapýlandýrmamalarý halinde sigortalýlýðý durdurulacak. Böylece Bað- Kur'lular borçtan kurtulabileceði gibi, saðlýk hizmetlerinden de yararlanmaya baþlayacak. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Bað-Kur'a prim yapýlandýrmasý olan veya bozulanlar, yüklü borcu olanlar için 31 Temmuz 2015 son gün. Böyle fýrsat bir daha ele geçmez" dedi. Bað-Kur borcunu yapýlandýrmak veya dondurmak isteyenlerin elini çabuk tutmalarýný isteyen Baþkan Kýlýç, borçlarýn 31 Temmuz itibariyle kendiliðinden silineceðini ve bu tarihten sonra geriye dönük bir iþlem yapýlmayacaðýný kaydetti. (Ç.HAK:2502) 2

3 Baþöðretmen Anadolu baþarýsýný tescilledi Ahmet Saatcý Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Ahmet Saatcý, 2015 yýlýnda üniversiyi kazanan öðrecnilerle ilgili yaptýðý açýklamada, "Okulumuzdan 2015 yýlýnda üniversiteyi kazanan öðrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite yaþantýlarýnda baþarýlar diliyor, öðrencilerimizin üzerinde emeði bulunan baþta okul idaresi olmak üzere, öðretmenlerimize ve katkýda bulunanlara teþekkür ediyorum." dedi. Üniversiteye yerleþen öðrencilerin daðýlýmý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Saatcý, "2015 yýlý mezunu toplam 139 öðrencimizden 88'i lisans programýna yerleþmiþtir. Tercih yapan 88 öðrencimizden; 14 týp, 14 hukuk, 3 diþ, 2 eczacýlýk, 2 sosyal hizmet, 2 fizik tedavi, 1 tercümanlýk, 5 iktisat-iþletme, 2 siyasal, 19 mühendislik, 6 pdr, 1 hemþirelik, 17 öðretmenlik gibi geleceðin gözde mesleklerini icra etmek için eðitim alacaklar. Hepsini yürekten tebrik ediyor, emeði geçen idareci ve öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. 51 mezunumuz ise tercih yapmamýþtýr. Kýsaca tercih yapýp üniversiteye yerleþtirilmeyen öðrencimiz bulunmamaktadýr. Uzun ve yorucu bir maratonun ardýndan 2015 yýlýnda da baþarý grafiðini yüksekte tutan, tercih yapan tüm öðrecilerin istedikleri bölümlere yerleþme imkâný kazanmasýný saðlayan Baþöðretmen Anadolu Lisesi baþarýsýný tescillemiþ, Çorum'un en gözde, marka okullarýndan biri olma özelliðini devam ettirmiþtir. Cuma namazý izni talebi Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yýllarýna iliþkin toplu sözleþme görüþmelerinde, Memur- Sen'in Cuma namazý izninin yer alacaðýný bildirdi. Saatcý, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: ""850 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, Cuma namazý için toplu sözleþme tekliflerine Cuma Namazý Vakti Ýzin Süresi maddesini ekledi. Memur-Sen'in toplu sözleþme teklifleri arasýnda; kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresinin (öðlen arasý) Cuma günleri için, Cuma Namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanmasý da yer aldý. Kamu görevlileri için Cuma namazý izni talebimiz oldu. Memur-Sen, kamu görevlilerinin Cuma namazý konusunda yaþadýklarý sýkýntýyý gidermek için toplu sözleþme tekliflerine, Cuma Namazý vakti Ýzin süresi konusunu ekledi. Teklif, kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresinin (öðlen arasý) Cuma günleri için, Cuma Namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanmasýný içeriyor. Memur-Sen, üyelerinin istekleri ve kamu görevlilerinin beklentileri doðrultusunda Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda, anayasal haklarý kapsamýndaki Din ve vicdan hürriyeti, Ýbadet hürriyeti ve Siyaset (Seçme-Seçilme) Haklarýna da yer vererek bu haklarýn kamu görevlilerin açýsýndan da teminat altýna alýnmasýný istiyoruz. 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde kýlýk kýyafet özgürlüðü masada olacak. Memur-Sen 3.Dönem toplu sözleþme görüþmelerinde kamu görevlilerin Kýlýk Kýyafet özgürlüðüne iliþkin olarak; "Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde baþta baþörtüsü olmak üzere kýlýk-kýyafet yasaðý sonucu doðuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykýrý hükümlere tabi olmaksýzýn özgür tercihleriyle belirledikleri kýlýk-kýyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkýn kullanýlmasýnda, baðlý bulunan bakanlýk, yargý organlarý ve benzeri çerçevede görev yapýlan kurum dahil olmak üzere unvan, kadro, mesleðin niteliði ve benzeri sebeplere dayalý ayýrým ve sýnýrlama yapýlamaz" teklifini de masaya taþýyacaðýz. Memur-Sen, 2013 yýlýnda özgürlük için 12 milyon imza toplayarak bu yönde adýmlar atmýþtý. Bu teklifler de darbe ürünü Kýlýk Kýyafet yönetmeliðini bütünüyle ortadan kaldýracak." Alapala, Satake Corporation la anlaþtý Satake Corporation ve Alapala Grubu ortaklýk anlaþmasý imzaladý Satake Corporation' un global düzeyde 300' in üzerinde çalýþaný ve 1 milyar dolar üzerinde cirosu bulunuyor. Satake Corporation ve Alapala Grubu ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Bu ortaklýðýn her iki grubun üretimlerini, kaynaklarýný, uzmanlýklarýný, tecrübelerini ve satýþ aðlarýný birleþtirebilmeleri adýna büyük fýrsat olduðu belirtildi. Ýki grubun ortaklýðý, ortak üretim adýna karþýlýklý lisans, ortak þirket ve fabrika kurulmasý, karþýlýklý distribütörlük, satýþ pazarlama çalýþmalarý dahil olmak üzere birçok fonksiyonu içeriyor. Orta vadede Türkiye'de yapýlacak yeni bir yatýrýmýn da yer aldýðý bu anlaþmayla istihdam ve ihracat yönünden Türkiye ve Çorum ekonomisine ciddi katkýlar saðlanacak. Satake Corporation Yönetim Kurulu Baþkaný Toshiko Satake, ortaklýkla ilgili, Her iki þirketteki AR-GE, imalat, pazarlama, satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerdeki dev güçlerimizi birleþtirerek, tahýl iþleme endüstrisindeki uluslararasý iþletmemizi geniþletme fýrsatýna sahip olmaktan dolayý çok mutluyuz. açýklamasýnda bulunurken, Alapala Grubu Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Görkem Alapala ise; Bu ortaklýk Alapala ve Satake nin sinerjileri ve tecrübeleriyle birlikte, her iki þirketin sektöre benzersiz hizmetler sunmasýný saðlayacaktýr. þeklinde konuþtu. SATAKE CORPO- RATION HAKKINDA 1896 yýlýnda Japonya'da kurulan, Satake Corporation, Japonya merkez olmak üzere ABD, Ýngiltere, Avusturya, Brezilya, Çin, Endonezya, Vietnam, Tayland ve Myanmar dahil 10 ülkedeki fabrikalarýnda toplam 140 ülkeye ihracat gerçekleþtiriyor. Anahtar teslimi pirinç iþleme tesisleri ve optik ayýrýcýlar konusunda dünya lideri olan Satake Corporation, toplam 6 sektörde faaliyet gösteriyor. Satake Corporation' un global düzeyde 300' in üzerinde çalýþaný ve 1 milyar dolar üzerinde cirosu bulunuyor. CUMA 31 TEMMUZ KUTLAMA 2015 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝLERÝMÝZDEN Adý Soyadý KAZANDIÐI ÜNÝVERSÝTE SENA NUR ÇITAK ANKARA HUKUK GÖKÇE ORHAN KIRIKKALE HUKUK ÝCLAL BAÞARAN KIRIKKALE HUKUK AHMET ONUR ÇAMÝÇÝ ANKARA GAZÝ HUKUK BUSE GÖKGÖZ ANKARA YILDIRIM BEYZIT ÜNÝV.HUKUK MUSTAFA MERT DEMÝRHAN ANKARA SÝYASAL CANSU ATAR ANKARA HUKUK BURAK YILMAZ KTÜ ZÝHÝNSEL ENGELLÝLER ÖÐRT. FATÝH BASMACI ANKARA ÝKTÝSAT SÜMEYYE DERYA ÖREMÝÞ KIRIKKALE PDR HASAN BASRÝ KILICIKESEN ULUDAÐ SINIF ÖÐRET. KÜBRA CEYLAN CUMHURÝYET PDR MEHMET BÝBER 19 MAYIZ ZÝHÝN ENGELLÝLER ÖÐRT. AYÞE GUBSE URHAN YEDÝTEPE PSÝKOLOJÝ DÝLÞAH GENÇASLAN AKDENÝZ PSÝKOLOJÝ FEYZA NUR KARAOÐLU ESKÝÞEHÝR SINIF ÖÐRET. SERKAN UZUN DOÐU AKDENÝZ SINIF ÖÐRT. SEDA NUR GÜLER ÝZÝMÝR KATÝP ÇELEBÝ SÝYASET BÝLÝMÝ BUSE TÜFEK MARMARA HUKUK FATMA ÇIRLAN ANKARA HUKUK DOÐA GERGÝN BÝLKENT ÝNGÝLÝZCE BAHAR ADIGÜZEL BOÐAZÝÇÝ ÝNGÝLÝZCE ÖÐRET. ALÝ ERDEÞÝR SELÇUK HUKUK MELÝKE YILDIRMAZ KIRIKKALE HUKUK ESLEM AKSUNGUR EGE ÜNÝV. TERCÜMANLIK SENA EROL KIRIKKALE ÇOCUK GELÝÞÝMÝ ÝLKER DELÝBAÞ ODTÜ ÝNGÝLÝZCE ÖÐRETMENLÝÐÝ BEYTULLAH KARAKUÞ ULUDAÐ MALÝYE ÞÜKRÜ CAN YILDIRIM ESKÝÞEHÝR HUKUK HÝLAL AYTEKÝN ANKARA SOSYAL HÝZMETLER BÜÞRA KANTAR 19 MAYIS PSÝKOLJÝ SEHER CANKALOÐLU KTÜ HUKUK ÇÝÐDEM ULUTAÞ SELÇUK HUKUK OKAN KARGI ÝSTANBUL ÜNÝV.ÝÞLETME (ÝNGÝLÝZCE) HÝLAL GÜRGEN SELÇUK SOSYAL HÝZMETLER GÝZEM AYGÜN ODTÜ ÝNGÝLÝZCE ÖÐRETMENLÝÐÝ MAÝDE GÖKTEPE GAZÝ PDR GÖKHAN GÜMÜÞ 19 MAYIS ÝÞLETME ANDAÇ EKER ÝTÜ MAKÝNA MÜH. SONER ÖZÇÝFTÇÝ 9 EYLÜL MAKÝNA MÜH. AYSÝMA DENÝZ ARLI MARMARA ÝLKÖÐRETÝM MATEMTÝK ÖÐRT. YAÐIZ EFDAL KOCAELÝ MEKATRONÝK MÜH. ONUR DÝKÝCÝ ODTÜ ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜH. CEREN MELEK KARADAÐ ANKARA TIP SALÝH YILMAZ SÝVAS CUMHURÝYET TIP MUHAMMED FATÝH ERDOÐAN ESKÝÞEHÝR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜH. BUÐRAHAN MERT ALPSAR TOBB ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜH. UÐUR BÝÇER KTÜ ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜH. GÖZDE ASLAN BOÐAZÝÇÝ FENBÝLGÝSÝ ÖÐRET. ÖZGE NUR UYGUN 19 MAYIS TIP SÝBEL KALKAN BALIKESÝR MÝMARLIK GÜVEN CAN ORTAKCI 100.YIL TIP NURULLAH DEMÝRBAÞ YOZGAT BOZOK ÜNÝV. TIP ÝREM KAHRAMAN ESKÝÞEHÝR ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK ÖÐERT. NÝHAL YÜCEL GAZÝ ECZACILIK MÝNE MERT EGE DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ EDANUR ÇEK 19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK ÖÐERT. EMRE ÇÝFTOÐLU KÜTAHYA ÝNÞAAT MÜH. RABÝA KIZILKAN ERCÝYES HARÝTA MÜH. CEMAL CAN ALPASLAN OSMANGAZÝ ÝNÞAAT MÜH. MUSTAFA ÝBRAHÝM ÜZÜM IÞIK ÜNÝV.ÝNÞAAT MÜH.(%50 BURSLU) CEYLAN COÞAR KÜTAHYA HEMÞÝRELÝK MELÝKE SARITAÞ OKAN ÜNÝV. TIP (%25 BURSLU) HÝLMÝ ÝSMET TUNCER CERRAH PAÞA TIP SELÝM ÞAHÝN SELÇUK MAKÝNA MÜH. HÜSEYÝN FURKAN KUYUMCU ODTÜ ÝÞLETME MUSTAFA BAHAR ÝTÜ KÝMYA MÜH. ARÝF OKAY KARSLIOÐLU BAÞKENT TIP NURÝ CAN TANRISEVER ANKARA DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ NURSEMA AHISHA ATATÜRK TIP (ÝNGÝLÝZCE) EREN CAN ÖZTÜRK ATATÜRK TIP ENES OSMAN YÝÐÝT ESKÝÞEHÝR TIP ÇÝÐDEM TOPAKTAÞ ANKARA ÜNÝV. ECZACILIK BAHAR TEPE 19 MAYIS ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜH. YASEMÝN SELÇUK 19 MAYIS MÝMARLIK MUHAMMET ALTINTEPE KIRIKKALE FÝZYO TERAPÝ MAHMUT KARAMAN BOLU FÝZÝK TEDAVÝ KÜBRA KIDIÞ AMASYA OKUL ÖNCESÝ ÖÐRET. ÞEVVAL TUNÇKILIÇ 19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK ÖÐERT. EMRE SARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT TIP MÜCAHÝT AKMAN ERCÝYES ÜNÝV. MÝMARLIK SÝMGE KESER ANKARA BÝLGÝSAYAR MÜH.(ÝNGÝLÝZCE) HATÝCE ÇAÐIL ANKARA GAZÝ TIP AHMET GÖKHAN MUTAK 19 MAYIS SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ SÜMEYRA SENA KURT GAZÝANTEP ÜNÝV. HUKUK HÜSEYÝN ERDOÐAN AFYON ELEKTRÝK MÜH. MUSTAFA AYKURT NECMEDDÝN ERBAKAN DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ ENES ÖZÜDOÐRU ANKARA TIP FAKÜLTELERÝNÝ KAZANMIÞTIR. ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝ VE AÝLELERÝNÝ KUTLUYOR, BAÞARIDA EMEÐÝ GEÇEN TÜM ÝDARECÝ VE ÖÐRETMENLERÝMÝZE TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. (Ç.HAK:2153) BAÞÖÐRETMEN ANADOLU LÝSESÝ OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝ

4 4 CUMA 31 TEMMUZ 2015 Personele konut takipte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TO- KÝ) Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ile bir araya geldi. Çalýþmalarý tüm hýzýyla devam eden üniversite personeline konut edindirme projesinde gelinen durum deðerlendirilerek, bundan sonrasýnda yapýlacak çalýþmalar ele alýndý. Alkan, bu projenin hayata geçirilmesi ve sürecin hýzlý bir þekilde sürdürülmesindeki büyük Hitit Üniversitesi Senatosu nun Alaca Meslek Yüksekokulu adýnýn Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu olarak deðiþtirilmesi konusundaki teklifi, YÖK tarafýndan uygun görüldü. Alaca Meslek Yüksekokulu nun kuruluþunda Gýda Teknolojisi, Elektronik Haberleþme Teknolojisi ve Kaynak Teknolojisi programlarý yer alýyor. Alt yapý ve akademisyen sayýsýnýn yeterli olmasý ile birlikte söz konusu programlara öðrenci alýmýna gidildive bu programlar için öngörülen öðrenci kontenjanlarýnýn tamamý tercih edilerek yüzde 100 doluluk oranýna ulaþýldý. Bununla birlikte ek olarak istihdam odaklý olmak üzere; Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi: Bunlara ek olarak Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik, Aþçýlýk, Evde Hasta Bakim Programý, Yaþlý Bakimi Programý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programý, Basýn ve Yayýn Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Saðlýk, Gýda Kalite Kontrolü ve Analiz programlarý açýlmýþ, bunlardan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programýna 2015 yýlýndan itibaren öðrenci alýnmasý yönündeki Üniversitemiz teklifi YÖK tarafýndan uygun bulunarak 2015 tercih döneminde, ayrýlan 41 öðrenci kontenjanýnýn tamamý tercih edilmiþtir. desteklerinden dolayý Ayhan Karaca baþta olmak üzere, tüm emeði geçenlere, projenin baþlatýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Eðitim- Bir-Sen e ve bu sürece her anlamda destek veren Çorum Belediyesi Baþkaný Muzaffer Külcü ye teþekkür etti. TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca da Rektör Prof. Dr. Alkan a ziyaretinden ve projeyi bu denli yakýn takiplerinden dolayý teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný hemþehrimiz Mahmut Evkuran a teþekkür ziyareti gerçekleþtirdi. Rektör ün iletiþim kabiliyetine övgü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný hemþehrimiz Mahmut Evkuran a teþekkür ziyareti gerçekleþtirdi. Üniversite tarafýndan bir süre önce düzenlenen Sosyal Politika-Kuram ve Uygulamalar Konulu Panel ile 4. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu nun düzenlenmesindeki katkýlarýndan ve saðladýðý desteklerden dolayý Evkuran a teþekkür eden Alkan, bundan sonrasýnda da ASPB ile üniversite arasýnda ortak çalýþmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarýný belirtti. Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran ise, Hitit Üniversitesinin bölgesinde hýzla geliþen ve kurumsallaþan bir üniversite olduðunu ve bunda rektör ün çabalarýnýn ve kurduðu iliþkilerin önemli oranda etkili olduðunu belirterek, kurumsal desteklerinin ve iliþkilerin devam ettirileceðine olan inancýný dile getirdi. Ayrýca Çorum un bir hemþehrisi olarak Hitit Üniversitesinin ulusal ve uluslararasý düzeyde saygýnlýðýný artýrdýðýný görmekten duyduðu mutluluðu ifade ederek, baþarýlar diledi. Ýsim deðiþikliði YÖK tarafýndan uygun görüldü. Alaca MYO da isim deðiþikliði Açýlmýþ olan bu programlara alt yapý ve akademisyen ihtiyacýnýn giderilmesi ile birlikte en kýsa zamanda öðrenci alýmýna gidilecektir. Ýsmi deðiþtirilen Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu binasý, ilimizin yetiþtirmiþ olduðu hayýrsever iþadamý Avni Çelik tarafýndan yaptýrýlarak, 2013 yýlýnda yapýlan protokol kapsamýnda üniversitemizin hizmetine sunulmuþtur. Yaklaþýk m2 arsa üzerine inþa edilen toplam m2 kapalý alana sahip MYO binasý, derslikler, personel ofisleri, öðrenci atölye/laboratuvarlarý, kantin, yemekhane, kütüphane, toplantý salonu ve diðer donatýlardan oluþmaktadýr. Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda Eðitim-Öðretim yýlýnda yaklaþýk 260 öðrenci öðrenim görecek olup yeni binamýzla birlikte fiziki alt yapý eksikliði de giderilmiþ olacaktýr. Þu anda açýk bulunan istihdam odaklý 8 programýmýza da akademik personel eksikliðinin giderilmesi ile birlikte en kýsa zamanda öðrenci alýmýna gidilecektir. Bu programlarýn aktif hale getirilmesi ile birlikte Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda birkaç yýl içerisinde in üzerinde bir öðrenci mevcuduna ulaþýlmasý hedeflenmektedir. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca yý ziyaret etti. Külliye de Hitit in imajý iyi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan ý makamýnda ziyaret etti. Üniversite hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, yakýn ve orta vadeli hedeflerini anlattý. Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan ise, Hitit Üniversitesi nin kýsa zamanda önemli geliþmeler kat ettiðini gözlemlediklerini belirterek, Rektör ün baþarýlý çalýþmalarý sayesinde üniversitenin daha ileri ve saygýn bir konuma ulaþacaðýna olan inancýný dile getirdi. Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran ýn da hazýr bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Nadir Alpaslan ý makamýnda ziyaret etti. Ýþiten Türkiye Projesi ne ilk toplantý Kültür ve Turizm Bakanlýðý himayesinde yürütülmesi öngörülen Ýþiten Türkiye Projesi üzerinde görüþ oluþturulmasý ve tartýþýlmasý amacýyla projenin Antalya merkezli olmak üzere hayata geçirilmesi ile ilgili ilk toplantý yapýldý. Geçtiðimiz Çarþamba günü Akra Barut Otel de Dr. Abdurrahman Arýcý baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya, projenin ana paydaþlarý olan Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Bakan Yardýmcýsý Dr. Abdurrahman Arýcý, AT- SO Yönetim Kurulu Baþkaný Davut Çetin, AESOB Baþkaný Abdullah Sevimçok, TÜ- ROFED Baþkaný Osman Ayýk ve Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ katýldý. Toplantýda ortaya konulan görüþler ýþýðýnda bir sonuç bildirgesi hazýrlanarak kamuoyuyla paylaþýlacaðýný belirten Dünya Ýþitme Engelliler Turizm Derneði Baþkaný Sami Demiray, Projemizin Antalya turizmine Ýþiten Turizm ile motivasyon saðlayacaðý inancýndayýz. dedi. Demiray, konuþmasýnýn devamýnda þu bilgileri verdi; Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2013 yýlýnda uluslararasý turizm gelirleri bir trilyon dolarýn üzerinde gerçekleþmiþtir yýlýndan bugüne uluslararasý turizm hareketine katýlanlarýn sayýsýnda 40 kattan fazla bir artýþ olmuþ, bir milyardan fazla insan turizm hareketi içinde yer almýþtýr (WTO, 2013). Bu veriler de göstermektedir ki turizm en hýzlý geliþme gösteren sektörlerin baþýnda yer almaktadýr. Bununla birlikte Türkiye'nin 2023 hedefinde; 50 milyon yabancý turist gelmesini saðlamak ve 50 milyar dolar gelir elde etmek vardýr. Dolayýsýyla turizm Türkiye Ekonomisi için önemli gelir getirici alanlardan biri olup sözkonusu hedeflere ulaþmak yönünde turizmde kalitenin artýrýlmasý yanýnda turizmin çeþitlendirilerek tüm yýla yayýlmasý üzerinde de önemle durmak gerekmektedir. Genel olarak turizm istatistiklerinde yer alan veriler kitle turizm hareketine yani kum-deniz-güneþ üçlüsüne yönelik olsa da, alternative turizm hareketinde de önemli geliþmeler söz konusudur. Özellikle geliþmiþlikle paralel olarak yoðun iþ ortamýndan ve kent yaþantýsýndan uzaklaþmak üzere insanlarýn kýrsal alanlara doðru, alternatif turizm kapsamýndaki faaliyetlere katýldýklarý görülmektedir. Saðlýk turizmine konu olan alanlarda da geliþmiþ ülkelerden turizm merkezleri önemli sayýda turist çekmektedir. Ayrýca saðlýk turizmine konu olabilecek henüz tam olarak keþfedilmemiþ kitle ve alternative turizmi hýzlandýrabilecek önemli potansiyel alanlar bulunmaktadýr. Bunlardan biri Ýþitme Engelliler Turizmi dir. Öyleki bu alan hem kitle hemde alternative turizm hareketini güçlendirmenin yanýnda Türkiye'nin dýþ dünyadaki imajýna pozitif katký saðlama potansiyeline de sahiptir. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada 600 milyon, Türkiye'de ise yaklaþýk 3 milyon iþitme engelli insan bulunmaktadýr. Yine Dünya genelinde en az 60 milyon iþitme engelli çocuk var olup % 20'si geliþmiþ ülkelerde yaþýyor. (Anonim, 2012) Bu 600 milyon insaný ve 60 milyon insaný tek baþlarýna yaþýyor gibi düþünmemek gerektiði aile ve çevresiyle birlikte ele almak gerektiði açýktýr. Bu kapsamda 2016 yýlýnda kentimizde gerçekleþtirilecek olan Çocuk ve Çiçek temalý Expo/Dünya Sergisi kentimizin tanýtýmý ve ülkemizin imajýnýn artýrýlmasý için çok önemli bir fýrsattýr. Bu kapsamda yeni bir konsept olarak tamamlamýþ bulunduðumuz Ýþiten Expo: Mutlu Çocuk projemizi de önümüzdeki günlerde ilgili birimlerle paylaþmýþ olacaðýz. Ana paydaþlarýmýza ve destekleyen tüm kurum ve kuruluþlara ve gönüllülerimize þükranlarýmýzý sunuyor, katkýlarýnýzý bekliyoruz. Hemþehrimiz Orhan Özçatalbaþ ýn da katýlýmýyla Ýþiten Türkiye Projesi tartýþýldý. Elvan YILMAZ Kaðný gölgesi düþkünleri Kadir'in bir papaðaný varmýþ Yalnýz papaðanýn bir kötü huyu var eve misafir geldiðinde Kadir'e paso küfür eder Neresine gelirse sövermiþ Kadir bakmýþ olacak gibi deðil papaðaný veterinere götürür Durumu veterinere en ince ayrýntýsýna kadar anlatýr Veteriner, Kadir'e; " Sen bu papaðanýn on beþ günlük yemini suyunu ver Ardýndan kafesinin üzerini bir örtüyle kapat, hiçbir yeri görmediði gibi ýþýk dahi görmemeli Kesinlikle bu süre bitmeden örtüyü açmamalýsýn Dediklerimi yap papaðan düzelir" der Kadir papaðaný alýr eve gelir Veterinerin dediðini yaparak papaðanýn yemini suyunu verir, üzerini de bir siyah örtüyle kapatýr Aradan beþ altý gün geçer örtünün altýndaki papaðandan hiç ses çýkmaz Yedi sekiz gün geçer yine ayný On gün olur yine ayný Kadir iyice merak eder Ancak veterinerin kesinlikle on beþ gün örtüyü açmayacaksýn sözü aklýna gelir ve açmaz On dördüncü gün eve geldiðinde papaðandan yine ses çýkmaz Kadir, on beþinci günü beklemeden merakla örtünün altýndan kafasýný sokar Papaðanla göz göze gelir Tam o anda papaðandan "kaþýndýn mý Kadiiirr" sesi yükselir Maalesef ülkemiz yine terör denen belanýn tam içinde Biri yine alçaklýðýn örtüsünü kaldýrdý Kadir gibi kaþýndýlar Yaralý ayý gibi her yere saldýrýyorlar Arapçada dem kelimesi kan anlamýna gelir Çayýn demi kana benzetilmiþtir Tavþan ve keklik kaný çay söylemi buradan doðmaktadýr Demlediler yine bazý þeyleri Demek ki, kahpe olan sadece Konstantin deðilmiþ Bir iki çift lafta nereden mayalanýrlarsa vatandaþý da onun gerçekliðine inandýrmaya çalýþan basýna etmek gerektiðini düþünüyorum Medyamýz komiklikten çýkýp trajedi halini almýþtýr Çadýr tiyatrosu gibi Güçlü deðiller güce tapan oldular Havuz medyasý belli Suyu kirlidir Kim daha yalaka onun kavgasýný veriyorlar Gereði düþünüldü gerekmediklerine karar verildi Öte tarafta, hani 'muhalif' diye yutturduklarý medya var ya Aydýn Doðan'ýn 'muhalif medya patronu' haline geldiði memleketin hali ortadadýr Edebi edepsizlerden, ahlaký ahlaksýzlardan öðreniyoruz Ayna, ayna! Bunlardan tilkisi, çakalý, suya götürüp avucunu yalataný var mý? Onlar koro halinde yazýyorlar, halk solo halinde yalan dinleyip okuyor... Ýyi de o iþler öyle olmuyor iþte Ah'ý var Vah'ý var Keser'i var Döner'i var Sap'ý var Ciddi ciddi medya bu topluma mankurtlaþma yaþattý Yalan sokmasý ile zehirledi Yalan sokmasý yýlan sokmasýndan daha tehlikelidir Serumu da yoktur tedavisi de Not: Hani derler ya, terörün dini, ýrký milleti olmaz diye Yalan Terörün dini de, mezhebi de, ýrký da var Dip not: LGBT'nin içindeki bizim hemcinsleri görünce aklýma þu geliyor Kim demiþ erkek çocuklarý dayýya çeker diye Valla bazýlar var ayný teyzesi

5 Sahte paraya 8 gözaltý Malatya dan Karadeniz Bölgesi ne gelerek piyasaya sahte para sürmeye çalýþan 8 kiþilik çete Samsun Çarþamba Ýlçe Emniyet Müdürlüðü nün operasyonlarýyla çökertildi. Edinilen bilgilere göre, Malatya dan kiraladýklarý araçla Yozgat, Çorum, Samsun un merkezinde ve ilçelerinde piyasaya sahte para sürmeye çalýþan 8 Kurþunlamaya 4 tutuklama Çorum'da, kurþunlama olaylarýna karýþan ve tehditle para istedikleri iddia edilen 6 þüpheliden 4'ü "suç iþlemek için örgüt kurmak ve yaðmaya teþebbüs" suçlarýndan çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Kentte bazý bað evi ve araçlarýn yaný sýra iþ yerlerinin kurþunlandýðý olaylarýn aydýnlatýlmasý amacýyla baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, çeþitli nedenlerle tehditle para istedikleri Çorum un Osmancýk ilçesinde kamyonet ile çarpýþan motosiklet sürücüsü hayatýný kaybetti. Kaza, Osmancýk- Merzifon Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Ýstanbul istikametine gitmekte olan Zekeriya Sivritepe (32) yönetimindeki 34 V 3879 plakalý motosiklet, iddialarýna göre yolun tek þeride düþtüðü bölgede önündeki aracý sollamak istedi. Bu sýrada süratli olduðu iddia edilen motosiklet, Kastamonu'dan aldýklarý büyükbaþ hayvanlarý Suluova'ya götüren Ekrem A. (59) yönetimindeki 05 FN 455 plakalý kamyonete çarptý. Çarpmanýn etkisiyle havada savrulan motosiklet sürücüsü karþý yönden gelen 34 RVK 12 plakalý aracýn üzerine düþtü. Çarpýþmanýn þiddeti ile çok sayýda parçaya ayrýlan motosikletten kopan parçalar ise þeyir halindeki 21 FN 494 plakalý araca da çarptý. Motosiklet ve üç ayrý aracýn karýþtýðý kazada motosiklet sürücüsü Zekeriya Sivritepe olay yerinde hayatýný kaybederken kamyonet sürücüsü Ekrem A. da yaralandý. Yaralý kamyonet sürücüsü ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olay yerinde hayatýný kaybeden motosiklet sürücüsü Zekeriye Sivritepe'nin cesedi olay yerinde yapýlan incelemesinin ardýndan otopsi için Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandarma kazayla ilgili soruþturma baþlattý.(ýha) Ýki otomobil çarpýþtý, 4 yaralý Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý. Kaza, Ankara-Samsun Caddesi Budaközü kavþaðýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Polis sahte paraya geçit vermedi. tespit edilerek gözaltýna alýnan 6 þüphelinin emniyetteki iþlemleri tamamlandý. Þüphelilerden S.B. ile S.Þ. cumhuriyet savcýlýðýndaki sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýlýrken, Yasin A, Murat B, Seda B. ve Bilal B. sevk edildikleri mahkemece "suç iþlemek için örgüt kurmak ve yaðmaya teþebbüs" suçlarýndan tutuklandý. Olay Çorum'da, kurþunlama Çaðlan (34) yönetimindeki 19 ED 950 plakalý otomobil, Bekir Atalay (72) yönetimindeki 19 KE 828 plakalý otomobille çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü Engin Çaðlan ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Münevver Atalay (71), Remziye þüpheli, Çarþamba Ýlçesi Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonlarla suçüstü yakalandý. Çarþamba ilçesinde sahte olduðu belirlenen 100 lük banknotlarla alýþveriþ yapan 8 kiþinin ikametlerinde ve üzerlerinde yapýlan aramalarda toplamda 11 bin 600 TL sahte para ele geçirildi. Kiraladýklarý araçla Karadeniz Bölgesi nin çeþitli illerinde sahte paralarýn daðýtýmýný yaparken yakalanan A.K. (34), G.S. (33), M.K. (33), M.K. (25), Ý.Y. (27), F.C. (35), Z.D. (37) ve E.U. (28) Çarþamba Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Yakalanan þahýslarýn alýnan ifadelerin ardýndan Çarþamba Adliyesi ne sevk edileceði öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.(ýha) olaylarýna karýþan ve tehditle para istedikleri iddia edilen kiþilere yönelik Asayiþ Þube Müdürlüðünce baþlatýlan soruþturma kapsamýnda 6 kiþi gözaltýna alýnmýþ, þüphelilerin ev ve iþ yerlerinde yapýlan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 otomatik tüfek, 2 pompalý tüfek, 2 kuru sýký tabanca, 18 adet mermi, 30 adet av fiþeði, 2 adet kar maskesi, 2 adet kelepçe, 2 adet plastik jop ile 1 adet biber gazý ele geçirilmiþti. (AA) Hatalý sollama öldürdü! Kaza, Osmancýk-Merzifon Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Yaralýlar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza sonrasý trafik bir süre durdu. Sevindik (74) ve Hatice Atalay (84) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) CUMA 31 TEMMUZ Kazalarýn yaþandýðý kavþakta tedbir Çorum un Kargý ilçesinde, ilçe giriþinde bulunan Kargý-Sinop kavþaðýnda art arda meydana gelen trafik kazalarý nedeniyle Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði Trafik Denetleme Büro ekipleri trafik uygulamasý yaparak sürücüleri uyardý. Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði Trafik Denetleme Büro ekipleri, iki gün üst üste meydana gelen ve 14 kiþinin yaralandýðý kazalar nedeniyle Kargý kavþaðýnýn 1 kilometre gerisinde trafik uygulamasý yaptý. Uygulamada durdurulan sürücülerin evraklarýný kontrol eden polis ekipleri, özellikle uzun yolculuk yapan sürücülerin yolculuklarý boyunca belirli aralýklarla dinlenmeleri, eðer araçta baþka araç kullanabilecek kiþi varsa sürücü deðiþtirmelerini istediler. Hava sýcaklýklarýnýn normalin üstünde sey- Çorum un Kargý ilçesinde, ilçe giriþinde bulunan Kargý-Sinop kavþaðýnda art arda meydana gelen trafik kazalarý, trafik komisyonunu harekete geçirdi. Ýlçe trafik komisyon kavþak için özel toplanacak. Kargý ilçe giriþinde bulunan ve Sinop ile Kargý yollarýný ayýran kavþakta iki gün üst üste kazalarýn meydana gelmesi ve 14 kiþinin yaralanmasý Ýlçe Trafik Komisyonu nu harekete geçirdi. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, kavþaða trafik lambasý konulmasý, uyarý levhalarýnýn arttýrýlmasý konularýnýn görüþülmesi için Ýlçe Trafik Komisyonu nun toplanmasýný talep ettiklerini belirtti. Ýlçe kaymakamý Ali Erdoðan, "Ýlçe Trafik Komisyonunun toplanmasý için Emniyet Amirliðimiz gerekli yazýþmalarý hazýrlýyor, Karayollarý Osmancýk Þube Þefliði de toplantýya bir temsilci gönderecek. Yazýþmalarýn bitmesinin ardýndan muhtemelen önümüzdeki hafta toplantýyý gerçekleþtireceðiz. Kavþakta ek tedbir olarak trafik lambasý konulmasý ve uyarý levhalarýnýn arttýrýlmasý konularýný toplantýda deðerlendirerek talep edeceðiz dedi. Kaymakam Erdoðan kazalarýn sürücülerin kavþaklarda durmadan karþýya geçmeleri sonucu meydana geldiðini belirterek, "Ek tedbirler alýnmasý için gereken çalýþmalar ilgili kurumlarla koordineli bir çalýþma yapýlarak alýnacak. Ancak burada ne kadar tedbir alýnýrsa alýnsýn, sürücü kavþakta durmadan ve baþka araçlarýn gelip gelmediðine bakmadan kavþaktan geçmeye çalýþýrsa yine kazalar meydana gelecektir. Þuanda meydana gelen kazalara baktýðýmýzda, kazalarýn neredeyse tamamýnýn sürücülerin kavþakta durmadan karþýya geçmesi sonucu meydana geldiðini maalesef görüyoruz þeklinde konuþtu.(ýha) Polis sürücüleri denetledi - Kargý Belediyesi trafik kazalarýnýn sýkça meydana geldiði Kargý-Sinop kavþaðýnda ve orta refüjde sürücülerin görüþ açýlarýný kapatan yabani otlar için temizlik çalýþmasý yaptý. Son günlerde art arda meydana gelen ve 14 kiþinin yaralandýðý trafik kazalarý nedeniyle ilçe gündemindeki yerini koruyan Kargý-Sinop Kavþaðý için Ýlçe Belediyesi de çalýþma baþlattý. Karayollarý Samsun Bölge Müdürlüðü Osmancýk 71. Þube Þefliði sorumluluk bölgesinde olan kavþak ve orta refüj de uzayan yabani otlar sürücülerin görüþ açýlarýný engelliyordu. Sorumluluk rettiðine dikkat çeken polis memurlarý, sýcak havalarla birlikte sürü- alanlarý içerisinde olmamasýna raðmen duruma kayýtsýz kalmayan Kargý Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü cülerinde dikkatinin daðýldýðýný belirterek sürücüleri uyardýlar. Görevine geçtiðimiz hafta baþlayan Kargý Ýlçe Emniyet Amiri Dursun Çördük'de uygulamalarda bizzat yer alarak ekiplerin çalýþmalarýný takip etti.(ýha) Kavþakta yabani otlar temizlendi Afgan çocuk Cengiz Topel Caddesi nde meydana gelen trafik kazasýnda 6 yaþýndaki E.Ý. isimli Afganistanlý çocuk yaralandý. Saat 18,30 da yaþanan kazada N.A (50) isimli bayan sürücü 19 TV 087 plakalý aracýyla giderken, olay yerinde yaya olarak bulunan çocuða çarptý. Kazayý hafif yaralanmayla atlatan çocuðun babasý H.Ý., sürücüden davacý olmadý. (Haber Merkezi) Ali Erdoðan ekipleri gün boyu kavþak ve orta refüj de temizlik çalýþmalarý yaparak sürücülerin görüþ açýlarýný geniþlettiler.(ýha) Çarpýp kaçan alkollü sürücü yakalandý Alaca'da meydana gelen trafik kazasýnda, otomobile çarptýktan sonra kaçan sürücü alkollü çýktý. Yeni Cami Mahallesi Asil Sokak'ta kullandýðý 46 EU 0563 plakalý aracýyla 19 DN 624 plakalý otomobile çarpan sürücü E.A. (23), olay yerinden kaçtý. Emniyetin takibi ve araþtýrmasýyla kýsa sürede yakalanan sürücü E. A.'nýn, yapýlan alkol testinde 164 promil alkollü olduðu tespit edildi. Hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye sokmaktan iþlem yapýlan sürücü, ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý. (Haber Merkezi)

6 6 CUMA 31 TEMMUZ 2015 Hayrettin Karaman Bir film bir yapýmcý Partisinin Tokat ta düzenlediði istiþare toplantýsýna katýlmak üzere Ankara dan Tokat a giden Bahçeli, Hancýlar Et Lokantasý nda parti yöneticileri ile birlikte kahvaltýda biraraya geldi. Bahçeli Çetin le görüþtü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, dün Çorum a uðradý. Partisinin Tokat ta düzenlediði istiþare toplantýsýna katýlmak üzere Ankara dan Tokat a giden Bahçeli, Hancýlar Et Lokantasý nda parti yöneticileri ile birlikte kahvaltýda biraraya geldi. Bahçeli, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ile bir süre görüþtü. MHP Genel Sekreteri Ýsmet Büyükataman, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Þefkat Çetin, Sadir Durmaz, Celal Adan, Atilla Kaya, Oktay Öztürk, Edip Semih Yalçýn, Kadýn Kollarý Direktörü Nevin Taþlýçay, Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz dan oluþan heyete Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin eþlik etti. Bahçeli, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ile yaptýðý görüþmenin ardýndaný, il istiþare ve divan toplantýsýna katýlmak üzere Tokat a hareket etti. MHP Genel Baþkaný Bahçeli nin önümüzdeki günlerde istiþare toplantýsýna katýlmak üzere Çorum a da geleceði öðrenildi. Siyasi teröristlerle ayný yolda yürünemez Ülkücüler eðitim kampý düzenliyor Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, vakýf bünyesinde hizmet veren külliyede eðitim kamplarýnýn baþlayacaðýný duyurdu. Ýmal, yaptýðý açýklamada, Ege Üniversitesinde Son sýnýf ögrencisiyken Bölücü terör örgütü tarafýndan canice þehit edilen Fýrat Yýlmaz Çakýroðlu kardeþimizin adýný verdiðimiz egitim kampýmýz baþlýyor. Bol bol kitap okuma, belgesel ve Ýslam büyüklerinin ve Türk tarihinde önemli isimlerin hayatýný konu alan filmlerin izlenmesi, Kur an-ý kerim okuma egitimi, ilmihal egitimi, genel kültür egitimleri, geliþen teknoloji ile alakalý son geliþmeler üzerine sohbet ve seminerler düzenlenmecek. 3 er gün olmak üzere toplamda Aðustos ayýnýn sonuna kadar 3 program yapýlacak. Katýlmak isteyen herkesi bekleriz. Eðitimler için ocaðýmýza müracat etmeniz gerekmektedir. dedi. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Þýrnak'ta üç askerimizin þehit edilmesi üzerine yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin ihanet süreci ile saplatýldýðý bataklýðýn ne yazýk ki bugün 3 vatan evladýný daha sevdiklerinden kopardýðýný bildirdi. Þýrnak Gabar Daðý eteklerinde bulunan Görmeç Jandarma Taburu'na uzun namlulu silahlarla yapýlan saldýrý sonucu üç askerimizin daha þehit olduðunu hatýrlatan Çetin, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Teröristle el ele kol kola pozlar veren açýlým sevdalýlarýnýn bu þehitlerimizin þehadetinde payý olduðu tartýþýlmaz bir gerçektir. Dün ki açýlým sevdalýlarý gibi bugün de kamuoyumuzun malumu olduðu üzere %60'lýk blok sevdalýlarý memleketimizde türemiþ bulunmaktadýr. Bütün bu yaþadýðýmýz acý olaylarýn siyasi teröristlerde ayný yolda yürümeye çalýþanlarýn aklýný baþýna getireceðini umuyoruz. Bütün bu olaylarýn saðlam bir devlet iradesi ile kökünden bitirilmesini Türk devletinden bekliyoruz. Oy devþirmek için deðil gerçekten terörle mücadele için yapýlacak her hamleye Türk milletinin tamamýnýn destek vereceðini devletimizin yetkililerine bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Vatan topraðýna þehit olarak düþen askerlerimize Allah'tan rahmet, ocaklarýna ateþ düþen acýlý ailelerine ve bütün Türk milletine sabýrlar temenni ediyoruz." Mor Salkým'da sanatsal etkinlik BURAK YALÇIN Antalya'da Türkiye yi temsil etti Etkinlikte 5 heykeltýraþýn katýlýmýyla Ahþap Yantum yapýldý. YÜKSEL BASAR Türkiye'yi Güzel Sanatlar Lisesi Resim Heykel Öðretmeni hemþehrimiz Mustafa Oktay temsil etti. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediði Antalya Olimpos International Art Workshop 25 Haziran-5 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda 'Resim-SeramikHeykel' dalýnda yapýldý. Organizasyon a15 ülkeden 50 sanatçý katýldý. Etkinliðe PolanyaBulgaristanMakedonyaHollanda ve Türkiye'den 5 heykeltraþ iþtirak etti. Türkiye'yi Güzel Sanatlar Lisesi Resim Heykel Öðretmeni hemþehrimiz Mustafa Oktay temsil etti. Etkinlikte 5 heykeltýraþýn katýlýmýyla Ahþap Yantum yapýldý. Dr. Þükrü Tokatlýoðlu'nun sahibi olduðu Mor Salkým Kafe'de sanatsal etkinlikler baþladý. Güzel Sanatlar Lisesi Resim Heykel Öðretmeni Mustafa Oktay tarafýndan düzenlenen etkinlikte, heykeltraþ sanatý alanýnda görsel çalýþmalar yapýlýyor. Konuya iliþkin bilgi veren Mustafa Oktay, "Heykeltýraþýmýzýn adý Life Casting. Canlý modelden el kalýbý. Ýsteðe göre tek el, çift el yapýyoruz. Avrupa'da çok yaygýn olarak ve hatýra olarak kullanýlan bir malzeme. Üç aþamada yapýlýyor. Gömlek kalýp, pozitif döküm ve kalýp içerisine döküm yapýlarak, çalýþmamýz yarým saatte bitiyor. Çalýþmalarýmýzý görmek isteyenleri Gazi Caddesi Saðlýk Yüksek Okulu yanýnda hizmet veren Mor Salkým Kafe'ye bekliyoruz. Bir ay boyunca her çaretkinliði üzel Sanatlar Lisesi Resim Heykel þamba ve cumartesi burada olaöðretmeni Mustafa Oktay düzenledi. caðýz. 8 Eylül'de Mor Salkým Kafe'de kiþisel heykel sergisi lýþmalara yardýmcý olmak istediklerini açacaðým." vurguladý. Kafe iþletmecisi Dr. Þükrü TokatKafe iþletmecisi Dr. Þükrü Tokatlýoðlu ise, bu tür sanatsal etkinlikleri lýoðlu ise bu tür sanat etkinliklerini ileönümüzdeki günlerde daha da yaygýnriki zamanda daha da yaygýnlaþtýralaþtýracaklarýný belirterek, kültürel çacaklarýný belirterek, kültür hizmetleri- Dr. Þükrü Tokatlýoðlu'nun sahibi olduðu Mor Salkým Kafe'de sanatsal etkinlikler baþladý. Geçtiðimiz Pazar günü Ensar Vakfý'mýzýn gelenek halini almýþ bulunan pikniklerinden 32.cisine katýldým. Ýmam Hatip ve Ensar dostlarý aileleri ile birlikte orada idiler, yaklaþýk altý bin insanýmýza maddi ve manevi ziyafetler sunuldu. Allah daim etsin, Allah rýzasýndan baþka bir maksadý olmayanlara baþarýlar lütfeylesin, onlardan inayetini esirgemesin. Her katýldýðýmda yaptýðým gibi bu yýlki piknikte de bir konuþma yaptým. Konuþmak için platforma çýktýðýmda katýlanlarýn yaþ durumu dikkatimi çekti, yaþ arasý gençlerimizin sayýsý oldukça az idi. Bu sebeple konuþmamýn bir kýsmýnda elektronik aletlerin elimizden aldýðý, aramýza bir duvar örüðü çocuklarýmýz ve gençlerimizle ayný ortamý, deðerleri ve hayatý paylaþabilmek için ne yapmalýyýz? sorusuna cevap aradým. Son yýllarda bu problemden þikayet etmeyene rastlamadým diyebilirim. Her tabakadan insanýmýz, çocuklarýnýn ve gençlerinin elektronik ve sanal aleme intisap etmelerinden, sohbet ortamýnýn yok oluþundan, bu intisabýn birçoðu için baðýmlýlýk haline geldiðinden þikayet ediyordu. Kitaplarda, dergilerde, medyada bu konuyu ele alan uzmanlarý da takip etmeye çalýþtým, sonucundan emin olduklarý bir çözümü dinlemek, okumak nasip olmadý. Yeþilay'ýn uyuþturucudan sonra bu elektronik baðýmlýlýðý da tedavi ve ýslah programýna almasý hepimizi düþündürmelidir. Ailelerin bu aletleri veya oyunlarý yasaklama teþebbüsleri iyi sonuç vermiyor. Sýnýrlamak elbette en önemli tedbir, ama bu sýnýrýn nereden baþlayýp nerede sona ereceði de bilinemiyor. Daha baþka çareler keþfedilinceye kadar belki de en iyi çare bu aletlerin sunduðu malzemeyi millileþtirmek olacaktýr; bundan maksadým sinemadan bilgisayar oyunlarýna kadar çocuklarýmýzý kendine çeken ve bizden ayýran malzemeyi bizim sanatçýlarýmýzýn ve yazarlarýmýzýn hazýrlamasý, cazibeyi eksiltmeden çocuklarýmýza sunmasý ve derdi çare haline getirmesidir. Bu farz-ý kifaye haline gelmiþ bulunan faaliyete katýlanlar arasýndan þimdilik üçünü tanýtmak istiyorum: Mecîd Mecîdî, Ali Osman Emirosmanoðlu ve Nevin Soysal Aydýn. Piknikten bir gün sonra Mecîd Mecîdî ile buluþma sözü vermiþtim, buluþtuk ve tanýþtýk. 17 Nisan 1959 da Tahran'da dünyaya gelmiþ bulunan Mecîdî, uluslararasý film eleþtirmenlerinin beðenisini kazanmýþ bir yönetmen, film yapýmcýsý ve senarist. Tahran'da Dramatik Sanatlar Enstitüsü'nde eðitim gördü. Eserleri ile önemli uluslararasý etkinliklere katýldý ve birinci sýnýf ödüller aldý. Peygamberimizin (s.a.) karikatürlerinin yayýnlandýðý Danimarka'da bu durumu protesto etmek için Danimarka film festivalinden çekildi. Bu yazýya sebep olan son eseri Sevgili Peygamberimizin doðumdan 12 yaþýna kadar geçen hayatýný konu edinen Hz. Muhammed filmidir. Henüz gösterime girmemiþ olan bu üç saatlik filmi islâmî ilimlerle meþgul olan zevata göstermek, onlarýn tavsiye, tenkit ve onaylarýný almak için yola çýkmýþ, bu arada bana da göstermek istemiþ. Deðerli sinema ve sanat uzmaný Ýhsan Kabil beyefendinin de bulunduðu bir ortamda filmi seyrettik. Ben kendi bildiklerim, Ýhsan Bey de kendi alaný bakýmýndan dikkatle izlediðimiz filmi beðendik. Bu yazýnýn baþýnda dikkat çekmeye çalýþtýðým boþluðu doldurma yolunda önemli ve güzel bir adým olduðu hükmüne vardýk. Ýnþaallah bu film sinemalarda gösterilmeye baþlar, ayrýca diziler halinde de sunulur ve Mecîdî Bey'in amacý hasýl olur; o amacýný daha doðrusu saikini þöyle anlattý: Ýslam ve Peygamber düþmanlarý dünya insanýna yanlýþ bir Ýslam ve Peygamber imajý sunuyor, islamofobi gittikçe yayýlýyor, ben istedim ki, doðru, aslýna uygun bir Peygamber ve Ýslam tanýtýmý yapalým, bunu da en etkili araç olarak sinema yoluyla gerçekleþtirelim. Filmi izlemeye baþlamadan önce Mecîdî'nin abdest aldýðýný, ayrýlmadan önce de yolda vakti geçmesin diye namaz kýlmayý teklif ettiðini önemli bir not olarak kaydediyorum. Bayýrbucak Türkmenlerine yardým Deniz Feneri Derneði'nce hazýrlanan, kuru gýda ve kahvaltý malzemelerinden oluþan 2 bin 500 koli gýda yardýmý, Bayýrbucak Türkmenlerine gönderilmek üzere Hatay'a ulaþtý. Yardýmlar Suriye'nin Lazkiye kentine baðlý Bayýrbucak Türkmen bölgesinde yaþayan Suriyelilere teslim edilecek. Deniz Feneri Derneði Suriye Yardýmlarý Koordinatörü Doðan Selçuk, Deniz Feneri olarak 5 yýldan beri iç savaþýn yaþandýðý Suriye'ye insani yardýmlarýnýn devam ettiðini söyledi. Türkiye'den toplanan baðýþlarla alýnan 2 bin 500 gýda kolisini Yayladaðý'ndan Türkmenlere ulaþtýracaklarýný belirten Selçuk, "Yardýmlarýmýz yarýn sabah gümrük iþlemlerinin ardýndan Suriye'deki Bayýrbucak Türkmen Bölgesindeki kardeþlerimize gidecek. Yardýmlarýmýzýn içinde kuru gýda, kahvaltýlýk, bakliyat, yað ve þeker bulunuyor. Ýnþallah yardýmlarýmýz her zaman olduðu gibi bundan sonra da devam edecek" diye konuþtu.

7 HDP ye cezasýný millet vermeli AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, HDP'nin þiddet ile demokrasi arasýnda tercih yapmasý gerektiðini belirterek, siyasî partilerin yargý kararýyla kapatýlmak yerine millet tarafýndan cezalandýrýlmasýnýn daha uygun olduðunu bildirdi. TRT Haber canlý yayýnýnda, Meclis Haber Müdürü Erkan Tarhan'ýn sorularýný cevaplandýrarak, terör olaylarýný ve TBMM gündemini deðerlendiren Uslu, Türkiye'yi derinden yaralayan geliþmeler yaþandýðýný belirterek, "TBMM'nin olaðanüstü toplanarak, hükümetin bilgi vermesi doðaldýr. Bunun ötesinde, TBMM'yi gündemin peþine takarak, bir dizi terör örgütlerinin amacýna hizmet edecek þekilde çalýþýr tutmak çok doðru deðil. Terör örgütlerinin amacý gündemde kalmak, toplumu korku tünellerine hapsetmektir. Buna fýrsat verileceðini sanmýyorum." dedi. 'HDP TERCÝH YAPMALI' TBMM Bakanlýk Divaný Üyeleri olarak ziyaret ettikleri Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, terörün önlenmesi konusunda istikamet verici açýklamalarda bulunduðunu anýmsatan Uslu, þöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar söylenmemiþleri, yapýlmamýþlarý söylemek ve yapmak üzere adým atmýþtýr. Toplumun sisteme olan güven duygusunu geliþtirmek adýna önemli adýmlar atmýþtýr. Ýlk defa barýþçýl bir dil kullanarak devlet, burada çözüme yönelik adýmlar atmýþtýr. Ama görülüyor ki bazý arkadaþlar siyaset yapmakla, terör örgütü ve Kandil arasýnda sýkýþmýþlardýr. Devletin götürdüðü hizmetler bile askerî amaçlý olarak nitelendirilmiþtir. Bu þýmarýklýðýn karþýsýnda tabi ki kararlý durmak gerekiyordu. Bu þýmarýk ve sorumsuz davranýþýn bir bedeli vardýr. HDP þiddetle demokrasi arasýnda bir tercih yapacak; Ya demokrasiden yana olacak ya da Kandil'e teslim olacak. HDPbu siyaset ve demokrasiye yakýþmayan tavýrlar içerisinde olduðu sürece de çözüm sürecinin yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olabilir." 'CEZAYI MÝLLET VERMELÝ' HDP'nin kapatýlmasýna yönelik tartýþmalarla deðinen Uslu, þöyle devam etti: "Ben parti kapatmayý doðru bulmuyorum. Türkiye'yi siyasi partiler mezarlýðý haline getirmenin bir gereði yok. Kapatýlan partilerin yerine yenileri açýlýyor. Bunlar çare deðil; çare demokratik bilinçtir, devlet sorumluluðunu ve þiddete karþý tavrýmýzý net bir þekilde ortaya koyabilmektir. Yani bir siyasi parti önce millet, önce devletin bekasý diyemiyorsa o siyasi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TRT haber e konuþtu. partiyi cezalandýrmak topluma düþer. Zaten suçlar bireyseldir. Bireysel suçlarýn cezasý da yasalarda bellidir. Yargýnýn bu konuda gereken iþlemleri yapmasý gerekir. Yasayla, yargý ya da savcýlýk marifetiyle parti kapatma olayýný ben þahsen doðru bulmam. Þu anda bir þiddet ve terör olayý var ve ne yazýk ki burada çifte standartlý davranýlýyor. Sanki bizim teröristler kötüdür ama sizin teröristler devrimcidir gibi bir yaklaþým var. Terörle arasýna mesafe koymayan siyasi partilerin tasfiye edilmesi gerektiðinden yanayým. Ama bu tasfiye iþlemini yasalarla yapmak yerine milletin yapmasýnýn daha doðru olduðunu düþünüyorum. 'TERÖRE BULAÞANIN DOKUNULMAZLIÐI OL- MAMALI' Dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasý konusunda meclisin ne karar vereceðini bilmiyorum. Ama ben þahsen teröre bulaþan her kim olursa olsun, hiçbir þekilde dokunulmazlýk hakký olmadýðýný düþünüyorum. Teröre yardým eden, silah getiren götüren, kuryelik yapan bedelini ödemelidir. Milletvekilliðiyle baðdaþmayan iþlerden dolayý dokunulmazlýk zýrhýnýn arkasýna sýðýnmak, millete raðmen, hatta milleti tehdit ederek milletvekilliði dokunulmazlýk zýrhýnýn arkasýna sýðýnmak bana çok ahlaklý tavýr gibi gelmiyor." AK Partili ve MHP'li Baþkanlýk Divaný üyelerinin birlikte Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý ziyaretlerinin önemine de dikkat çeken Uslu, "Sayýn Cumhurbaþkanýnýn önünde verdiðimiz görüntü, özellikle içerisinde bulunduðumuz þu sýkýntýlý günlerde önemliydi. Biz ülkemiz için bir ve beraberiz. Parti tercihlerimiz ikinci planda kalýr; önce millet, önce devlet dedik. Aksi halde gerilim, kavga, çatýþma görüntüsü terör örgütlerinin iþine yarar." Dedi. Cumhurbaþkaný'ný Erdoðan'ýn 'Parlamento, terör örgütlerine sýrtýný dayayanlardan hesap sormalý' þeklindeki açýklamasýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Uslu, "Parlamentonun, gündemdeki konuyu olabildiðince soðukkanlý tartýþmasý gerekir. Yoksa onlarýn yöntemlerine baþvurarak bir hesaplaþma olmaz elbette. Bu parlamentoya da yakýþmaz. Sonuçta bir bilgilendirme toplantýsýdýr. Bu bilgilendirme sonucunda Ýstiklal Savaþýný yöneten Gazi Meclis, böylesine olaðanüstü bir toplantý ile bu olaðanüstü sürece iliþkin tavrýný belirleyecektir." Þeklinde konuþtu. 'KOALÝSYON ZAMAN KAYBETTÝRÝR' Salim Uslu, terör gündeminin koalisyon çalýþmalarýný etkileyip etkilemeyeceðine dair soru üzerine, þunlarý söyledi: "Çalýþmalarýn etkileneceðine ihtimal vermiyorum. Devletin güvenlik güçleri, yargýsý gereken çalýþmalarý yapýyor. Türkiye'de kalýcý ve kararlý bir hükümete ihtiyaç var. Ben koalisyon çalýþmalarýndan çok da umutlu olduðumu söyleyemem. Koalisyon ve demokrasi kültürünü birleþtiremediðimiz zaman sandalye pazarlýðý baþlar ki, böyle bir yaklaþýmý uygun bulmam. Bir de Türkiye'deki koalisyonlarýn ömrü ortalama 180 gündür. Bunun Türkiye'ye zaman kaybettireceðini düþünüyorum. O açýdan, seçimlerin yenilenmesi daha doðru olur." Kültürel projelere destek talebi Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek ve Þef Osman Keser, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Çorum'a Kültür Merkezi kazandýrma ile ilgili çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ediyoruz. Çorum'a yapýlacak olan Kültür Merkezi ihtiyacý karþýlanacaktýr. Ayrýca, Osmancýk Belediyesinin koordinesinde yapýmý devam eden Kale restorasyon çalýþmalarý için ilave ödenek ile özellikle yine yakýndan takip ettiðiniz Ýskilip Kültür Merkezi için Redif Kýþlasý Konaðý ve Ýskilip Kalemizin restorasyonu çalýþmalarý için projelerimiz hazýr Sungurlulu gençlere nasihat destek ve katkýlarýnýzý bekliyoruz. dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise,"çorum un tarihiyle, kültürüyle ve sanatsal çalýþmalarýyla köklü bir geçmiþe sahiptir. Ýlimizde kültürel ve sanatsal etkinlikler, 1968 yýlýnda yapýlmýþ olan Devlet Tiyatro binasýnda gerçekleþtirilmektedir. Her geçen gün artan etkinlikler kapsamýnda Kültür Merkezine daha da ihtiyaç duyulmaktadýr. Bakanlýk nezdindeki taleplerimizi Bakanýmýz ve yetkililerle görüþerek hýzla çözüme kavuþturulmasýný saðlayacaðýz" dedi. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Özüdoðru ayrýca Kore Büyükelçiliði'nde yapacaklarý Çorum tanýtýmý hakkýnda bilgiler vererek Uslu ile görüþ alýþveriþinde bulundu. Öte yandan Uslu'nun daha önce teklif ettiði þu anda Çorum Müzesi nin tanýtýmý için kullanýlan Museum Collection Android sisteminin Çorum genelinde internet ortamýnda tanýtýlmasý için çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek ve Þef Osman Keser, Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. Sungurlulu bir grup genç, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Sungurlulu bir grup genç, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette gençler yeniden TBMM Ýdare Amiri seçilen Uslu'ya hayýrlý olsun temennisinde bulunarak, Sungurlu ve Çorum'a yönelik yaptýklarý çalýþmalardan dolayý teþekkür ettiler. Bir süre gençlerle görüþen Uslu, "Geleceðimiz sizlere, bilinçli gençlere emanet. Sakýn kiþilerin adamý olmayýn. Davanýn adamý olun. Þahsiyetli ve sadýk olun. Bilgili, donanýmlý olun. Türkiye ne zaman þaha kalktýysa kirli bazý oyunlar uygulamaya konulmuþ, gençlerimiz arasýna nifak sokulmak istenmiþtir. Nitekim Çorum olaylarýnda da Gezi olaylarýn da yaþadýk. Bu oyunlara sakýn gelmeyin. Birbirinize ve partimize sahip çýkýn" dedi. Uslu daha sonra gençlerle fotoðraf çektirdi. Ziyarete; Alperen Kelepircioðlu, Abdul Samet Erkoç, Muhammet Erkoç, Gökhan Kýrçiçek, Esat Özata, Özkan Güzelce, Furkan Balkanlýoðlu, Volkan Hançeroðlu, Yunus Emre Kayaer, Beytullah Durak, Hüseyin Çalýk, Emre Körpe, Sefer Kýþlalýoðlu, Erkay Bilim, Alper Kalýnsazlýoðlu katýldý. CUMA 31 TEMMUZ Çeþme Kargý Çobanlar Köyü Derneði Yönetim Kurulu tarafýndan yaptýrýldý. Baðcý, adýna yaptýrýlan çeþmeyi açtý Eyinönü turizmde marka olacak Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen in, Kargý Eyinönü mevkine sosyal tesis kurulmasý için gerekli projeler üstünde çalýþmalarý devam ediyor. Eyinönü Sosyal Tesis projesini, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Kargý Orman Ýþletme Müdürü Ahmet Demirci ye anlatan Baþkan Þen, Kaymakam Erdoðan ve Müdür Demirci den tam destek aldý. Baþkan Zeki Þen, Ýlçemizin tarihi Eyinönü mevkine sosyal tesis projemiz için çalýþmalarýmýz ilgili kurumlarla aralýksýz devam ediyor. Amacýmýz güzel yaylamýza sosyal tesis kurarak, halkýmýzýn eðlenebileceði ve dinlenebileceði bir alan oluþturmak ve en önemlisi Eyinönü ismini turizmde bir marka haline getirerek yaþatmaktýr. dedi. (Kargý-Havadis) KARDER den teþekkür plaketi KARDER Baþkaný Mustafa Özsoy, Kargý Eyinönü Yayla Þenliði ne destek olanlara teþekkür plaketi verdi. Þenlik sonrasý Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kargý Dr. Cahit Baðcý çeþmesinin açýlýþý, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý tarafýndan yapýldý. Çorum Kargý Çobanlar Köyü Dernegi (ÇOBDER) Yönetim Kurulu tarafýndan yaptýrýlan Dr. Cahit Baðcý çeþmesinin açýlýþý, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý tarafýndan yapýldý. Açýlýþta konuþan Milletvekili Baðcý, adýna ilk defa böyle bir hayrat yapýldýðýný ve çok duygulandýðýný belirterek, ÇOBDER Baþkaný Mehmet Aydoðanoðlu'na teþekkür etti. Baðcý, açýlýþýn ardýndan ÇOBDER tarafýndan verilen geleneksel iftar yemeðine katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ataþehir AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Neslihan Yurdagül, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, il ve ilçe meclis üyeleriyle birlikte iftara katýldý. Ýftar yemeði öncesinde ise Baðcý ya, ÇOBDER Baþkaný Mehmet Aydoðanoðlu tarafýndan yaptýklarý hizmetler için plaket verildi. Ýftara katýlan Çobanlar köyü halký ve Golaz Köyü Dernek baþkanlarý, yönetim ku- Eyinönü Sosyal Tesis projesi destek aldý. Jandarma Komutaný J. Üst. Süleyman Erden ve Kargý Orman Ýþletme Müdürü Ahmet Demirci'yi makamlarýnda ziyaret eden KAR- DER Baþkaný Özsoy, yayla þenliðinde verdikleri desteklerden dolayý plaket takdim etti. Kargý Eyinönü Yayla Þenliði ne destek olanlara teþekkür plaketi verdi. rulu üyeleri ve köy muhtarlarýna hitaben konuþan Baðcý, Golaz köylerine hizmetlerin devam edeceði müjdesini verdi. Baðcý daha sonra, AK Parti Ataþehir Kadýn Kollarý Baþkaný Neslihan Yurdagül, AK Parti Ataþehir Ýlçe Baþkaný Osman Ünal, Golaz Köyleri Kurucu Baþkaný Mehmet Aydoðanoðlu, Golaz köyleri dernek baþkanlarý Selami Topcu, Ýzzet Çavuþ Çor, Þaban Zorluca ve köy muhtarlarý Emin Aydoðdu, Hüseyin Topcu, Ömer Savaþkan, Murat Çor ile birlikte Golaz köylerini gezdi. (Kargý-Havadis) Baþkan Özsoy, Ýlçemizde yapmýþ olduðumuz Eyinönü Yayla Þenliði nde binlerce kiþinin bir araya gelerek eðlenmesi ve dinlenmesi bizleri sevindirdi. Þenliðimize katký saðlayan ve katýlan herkese teþekkür ederim. dedi. (Kargý-Havadis)

8 8 CUMA 31 TEMMUZ 2015 Cemiyet üyeliðim sürüyor diyen Nihat Karalar: Çorum basýnýna ayrýlýk deðil birliktelik yakýþýr RECEP MEBET Dost Haber Gazetesi Haber Merkezi Koordinatörü Nihat Karalar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeliði konusunda yazýlý bir açýklama yaptý. Dost Haber Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn toplu halde Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði ne geçtiði yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabý üzerinden açýklama yapan Nihat Karalar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeliðinin devam ettiðini bildirdi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Kurucular Kurulu Üyesi olan Karalar, yaptýðý açýklamada mesai arkadaþlarýnýn aldýðý istifa kararýna saygý duyduðunu belirterek birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. lik, bir fikir çeþitliliði gibi görülmeli. Nihayetinde Dost Haber Ailesi, çýktýðý yayýncýlýk yolunda, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da ayný azim ve kararlýlýkla objektif gazetecilik iþlevini yerine getirmeyi sürdürecek. ÇORUM BASININA AYRILIK DEÐÝL, BÝRLÝKTELÝK YAKIÞIR Çorum yerel basýn sektöründe 29 yýlý geride býrakmýþ bir basýn emekçisi olarak, mesai arkadaþlarýmýn en demokratik haklarýný kullanarak, Cemiyet ten ayrýlýp diðer bir yapý içerisinde yer almayý uygun gören kararlarýný saygý ile karþýlýyorum. Her basýn mensubu kendi hür iradesi ile istediði yapý içerisinde alabilir ya da ayrýlabilir. Bundan doðal bir þey olamaz. Hepsi de saygý ile karþýlanmalý. ARKADAÞLARIMIN Elbette þahsi düþüncem; Çorum basýkararina SAYGILIYIM nýna ayrýlýk deðil, birlikteliðin yakýþtýðýdýr. Kurucusu olduðu Çorum GazeteciBelki þu aþamada pek umutvar olamazsak ler Cemiyeti ndeki üyeliðinin devam ettida, önümüzdeki süreçte bu birlikteliðin ðini ve ayrýlmayý da düþünmediðini vurnihat Karalar mutlaka gerçekleþeceði umudunu da asla gulayan Nihat Karalar, dileðinin Çorum bayitirmediðimi söyleyebilirim. sýnýnda birlik ve beraberliðin saðlanmasý olduðunu kayköklü bir gazetecilik geleneði bulunan Çorum yedetti. rel basýnýnýn, er-geç bunu gerçekleþtireceðine inanýyor, Birlikte çalýþtýðý mesai arkadaþlarýnýn Cemiyet ten 6 Kasým 1986 yýlýnda kurulan Çorum Gazeteciler Cemiayrýlýp diðer derneðe geçme kararlarýný da saygý ile karyeti nin Kurucular Kurulu üyesi ve bu sektörde 29 yýlý þýladýðýný belirten Karalar, arkadaþlarýnýn da kendisinin geride býrakan bir basýn emekçisi olarak, birlikteliðin kararýný saygý ile karþýlayacaklarýndan hiçbir kuþkusu gerçekleþtiði günlerde buluþmak dileðiyle, tüm meslekolmadýðýný söyledi. Karalar, açýklamasýný þöyle sürdürtaþlarýma saygýlarýmý sunuyorum. dü: Edinilen bilgilere göre Dost Haber Gazetesi Haber Bir yýlý aþkýn süredir bünyesinde olmaktan onur Merkezi Koordinatörü Nihat Karalar ýn yaný sýra gazeduyduðum Dost Haber, giderek büyüyüp geliþiyor. Ve tenin kurucularýndan Sadýk Örgel, Seyhan Örgel ve herkese bir dost lazým sloganý ile önümüzdeki süreçte Gözde Feride Örgel in de Gazeteciler Cemiyeti üyelikdaha da geliþeceðine yürekten inanýyorum. Son geliþme, lerinin devam ettiði öðrenildi. asla bir ayrýlýk olarak görülmemeli. Aksine bir zengin- Altýntaþ ta eðlenceli buluþma RECEP MEBET Ercan Dursun yönetimindeki yarýþmalara katýlan çocuklar gönüllerince eðlendi. Çamlýk mevkiinde düzenlenen etkinliðe katýlan gençler Kafkas Danslarý ný sergiledi. Yemek ikramýnýn ardýndan yapýlan konuþmalarda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. Etkinlikte yetiþkinlere yönelik yarýþmalar da düzenlendi. Çorum un Alaca ilçesine baðlý Altýntaþ Köylüleri, geçtiðimiz haftasonu düzenlenen piknikte bir araya geldi. Altýntaþ Köyü Derneði tarafýndan organize edilen etkinlik, Çamlýk mevkiinde gerçekleþti. Gurbetteki ve Çorum daki Altýntaþlýlar ý buluþturan etkinliðe Altýntaþ Köyü Muhtarý Lokman Sayýn, Dernek Baþkaný Lütfi Giray ve yönetim kurulu üyeleri ile bazý davetliler de katýldý. Ýki gün sürecek etkinliðin finalinde çocuklar için düzenlenen yarýþmalarda renkli görüntüler oluþtu. Sandalye kapmaca, yumurta taþýma ve çuval yarýþlarýna katýlan çocuklar, izleyenlere keyifli anlar yaþattýlar. Yetiþkinlere yönelik yarýþmalarýn da yer aldýðý etkinlikte dereceye giren yarýþmacýlara çeþitli hediyeler verildi. Yemek ikramýnýn ardýndan katýlýmcýlara hitap eden Altýntaþ Köyü Derneði Baþkaný Lütfi Giray, birlik ve beraberliðin önemini vurgulayarak etkinliðe katýlan ve organizasyona destek veren tüm hemþehrilerine teþekkür etti. Organizasyona katkýlarýndan dolayý Ercan Dursun, Kemalettin Erdoðan ve Ýsmet Durdu ya da þükranlarýný ifade eden Giray, Geleneksel hale getirdiðimiz etkinliðimize olan ilginin her geçen yýl daha da arttýðýný görmek bizleri sevindiriyor dedi. Memleket hasreti çeken tüm hemþehrilerimizi etkinliklerimize katýlmaya davet ediyoruz diyen Giray, organize ettikleri faaliyetlerle ilgili detaylý bilgi almak isteyen herkesin internet sitesini ziyaret edebileceklerini sözlerine ekledi. Katýlýmýn yoðun olduðu etkinlik, yapýlan ikramlar ve Kafkas danslarý gösterisinin ardýndan sona erdi. Ýlköðretmen Okullular Çorum da hasret giderdi Çorum Ýlköðretmen Okulu mezunlarý, anýlarýný tazeleyip arkadaþlarýyla hasret giderdiler. RECEP MEBET Ýlköðretmen Okulu yýlý mezunlarý geçtiðimiz haftasonu Çorum da buluþtu. Ayný yýllarda Öðretmen Lisesi nden mezun olan isimlerin de hazýr bulunduðu buluþmaya, Çorum un yaný sýra Ordu, Samsun, Nevþehir, Eskiþehir, Burdur, Sivas ve Artvin den toplam 34 kiþi katýldý. Osman Tüzün ve Ünal Gümüþ öncülüðünde organize edilen buluþmaya, dönemin öðretmenlerinden Fatma Eskizara ve Abdulhamit Çakýr ýn da katýlmasý mezunlarý sevindirdi. Feyzan Otel de konaklayan Ýlköðretmen Okulu mezunlarý, programýn ilk günü Hanoðlu Konaðý nda verilen yemekte bir araya geldiler. Ertesi gün Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva Örenyeri ni gezen mezunlar, akþam ise Yunus Emre Parký nda buluþtular. Yýllar sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluðunu yaþayan mezunlar, öðrenim gördükleri mekanlarý gezip arkadaþlarýyla hasret giderdiler. Düzenlenen programda sohbet edip anýlarýný tazeleyen mezunlar, zaman zaman duygusal anlar da yaþadýlar. Çeþitli illerden Çorum a gelen Ýlköðretmen Okulu mezunlarý, ilerleyen dönemde tekrar bir araya gelmek dileðiyle memleketlerine döndüler. Osman Tüzün ve Ünal Gümüþ öncülüðünde organize edilen buluþmaya ilgi büyüktü. Feyzan Otel de konaklayan mezunlar, Hanoðlu Konaðý nda verilen yemekte bir araya geldiler. Ýlköðretmen Okulu mezunlarý, yýllar sonra Çorum da buluþtu. Mezunlar için Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva gezisi düzenlendi. Mezunlar, ilerleyen dönemde tekrar bir araya gelmek dileðiyle memleketlerine döndüler.

9 CUMA 31 TEMMUZ 2015 ÇKF nýn davetlisi olarak geliyor Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK) davetlisi olarak Çorum'a geliyor. ÇFK'nýn Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde düzenlediði Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi devam ediyor. Kursiyerler, hafta sonlarý düzenlenen ders ve saha çalýþmalarý ile fotoðraf çekimi ve fotoðraf makinesi kullanýmý konusunda eðitim alýyor. Fotoðraf sanatçýsý Altan Özeskici tarafýndan verilen kurs kapsamýnda katýlýmcýlar, meslek alanýnda uzmanlaþmýþ fotoðrafçýlarla da bir araya gelerek, tecrübe paylaþýmýnda bulunuyor. Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan da, bu kapsamda ÇFK'nýn davetlisi olarak hafta sonu Çorum'a gelecek. 2 Aðustos Pazar günü Saat:12.00'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði konferans salonunda kursiyerler ve fotoðraf severler ile buluþacak olan Abadan, yaklaþýk 35 yýldýr sürdürdüðü meslek hayatýndaki izlenim ve tecrübelerini paylaþacak. ÇOK KONUÞULAN FOTOÐRAFIN SAHÝBÝ Kariyerine 1982 yýlýnda Ýzmir'de Yeni Asýr Gazetesi nde çalýþmakla baþlayan ve 32 yýl boyunca haberci olarak 101 ülkeyi ziyaret eden Mustafa Abadan, Afganistan, Makedonya ve Kosova'da savaþ ve çatýþmalarý fotoðrafladý yýlýnda Hint Okyanusu'nda tsunami felaketini ve Sudan'daki insanlýk trajedisini belgeledi yýlýnda Ýmralý'daki davada Abdullah Öcalan'ýn fotoðrafýný çeken tek gazeteciydi yýllarý arasýnda yurt dýþý gezilerinde Türk siyasi liderlerinin fotoðraflarýný çekti. Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Bill Clinton'un Oval Ofis'te Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit'ý konuk ederken çektiði fotoðrafý dünya gündemine çýktý. Beyaz Saray bu fotoðrafla ilgili bir açýklama yapmak zorunda kaldý. Mustafa Abadan'ýn bu fotoðrafý Türkiye'de de tartýþmalara neden oldu. Mustafa Abadan yýllarý arasýnda Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa þampiyonalarý gibi önemli spor olaylarýnda da fotoðraf muhabiri olarak görev yaptý. Ayrýca, Marmara depremi ve Zeugma konularýndaki fotoðraflarý billboardlarda uzun yýllar kullanýldý. Mustafa Abadan, þu anda Morjinal Halkla Ýliþkiler ve Tasarým Þirketi bünyesinde fotoðraf editörü olarak görev yapýyor. Belediyeler Birliði Sungurlu da toplandý Ýç Anadolu Belediyeler Birliði (ÝABB) yönetimi çeþitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'un Sungurlu ilçesine geldi. ÝABB Baþkaný Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, encümen üyeleri Odunpazarý Belediye Baþkaný Kazým Kurt, Delice Belediye Baþkaný Turgut Özdem, Gümüþhacýköy Belediye Baþkaný Zehra Özyol ve Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk'un da içinde bulunduðu heyet öðle saatlerinde ilçeye geldi. Ýlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret eden heyet daha sonra Sungurlu Belediyesini ziyaret etti. Heyeti Belediye binasý önünde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye baþkan yardýmcýlarý ve meclis üyeleri karþýladý. Ziyarette ÝABB Baþkaný Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Ýç Anadolu Belediyeler Birliði (ÝABB) yönetimi Sungurlu ya geldi. Özel çocuklara kucak açtýlar Özel çocuklar Anitta Otel'de eðitim alýphayata tutunuyor. EROL KAN TAÞ- Ýsimleri Özel Çocuklar olarak ifade edilen gençler, Anitta Otel'de hayata tutunmak için eðitim alýp, kendilerinin de hayatta baþarýlý olabileceklerini ortaya koydular. Çorum Özel Eðitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði tarafýndan hazýrlanan Servis Komisi Yetiþtirme Kursu'na kapýlarýný açan Anitta Otel, gençler ve aileleri baþta olmak üzere, bir kez daha herkesin takdirini kazandý. Dernek Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Hastaoðlu, Anitta Otel Yöneticisi Seval Demirci Güccan ve Proje Koordinatörü Ýlhan Tekeli, Anitta Otel'de eðitimlerine devam eden gençleri, iþ sahasýnda ziyaret etti. 10 kursiyerin katýldýðý eðitimde, Çorum Özel Eðitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yöneticileri Anitta Otel yetkililerine teþekkür etti. 10 kursiyerin katýldýðý eðitimde, restoran ve kat servis hizmetleri hakkýnda uygulamalý eðitim verildi. restoran ve kat servis hizmetleri hakkýnda uygulamalý eðitim alan gençler, baþarmanýn sevinci yanýsýra, kendilerine veri- len deðerin onurunu yaþýyor. Dernek Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, %10 istihdam garantili projeye kapýlarýný açarak, özel çocuklarýn hayata tutunmasýna vesile olan Uður Grup ve Anitta Otel'e teþekkür ettiklerini ifade Kolcu dan Baro ya iade-i ziyaret Heyeti Belediye binasý önünde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner karþýladý. Yaþar Birliðin hizmetleri hakkýnda bilgi verdi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner birliðin çalýþ- malarýný ve faaliyetlerini yakýndan takip ettiðini söyledi. Belediye ziyaretinden sonra heyet Bir- liðin Temmuz ayý Encümen toplantýsýný gerçekleþtirmek üzere Oðuzlar ilçesine hareket etti.(ýha) Ýçme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý tam gaz Ýskilip'in tarihi altyapý projelerinden içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý ekipler ha- 9 linde aralýksýz devam ediyor. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýkla- maya göre, Ýskilip, Kazanlý mevkii ve þehir içinde iki ekip halinde devam eden çalýþmalar- Ýskilip'in tarihi altyapý projelerinden içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý ekipler halinde aralýksýz devam ediyor. da 24 personel, 4 kepçe, 4 kamyon çalýþýyor. Son bir ayda Kazanlý mevkiinde 7 bin 500 metre, þehir içinde bin metre olmak üzere toplam 8 bin 500 metre uzunluðunda boru yenileme iþi tamamlandý. Ekipler; kanalizasyon, yaðmur suyu, yeraltýna alýnan elektrik kablolarý gibi tamamlanmýþ altyapý çalýþmalarýna zarar vermemek ve arýzaya neden olmamak için titiz bir çalýþma yürütüyor. Yüklenici firma makine ve personellerine ek olarak Belediyenin tüm imkânlarýnýn da seferber edildiði çalýþmanýn hedeflenenden daha kýsa sürede tamamlanmasý için önümüzdeki günlerde ekip sayýsý artýrýlacak. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Müdür Yardýmcýsý Adnan Özdemir, Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar'a iade-i ziyarette bulundu. Samimi bir sohbet havasýnda geçen ziyarette Baro Baþkaný Av. Akpýnar, Kolcu ve Özdemir e teþekkür ederek ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu nun Baro yu ziya- Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Müdür Yardýmcýsý Adnan Özdemir, Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar'a iade-i ziyarette bulundu. reti sýrasýnda Çorum Barosu Yönetim Ku- rulu üyesi sayman Av. Mehmet Altunke- ser de hazýr bulundu. Emekliler Derneði nden bayram ziyareti MUSTAFA BURAK YALÇIN Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý Ramazan Bayramý ve 24 Temmuz Basýn Bayramý'ný kutlamak için gazetemizi ziyaret etti. Baþkan Yardýmcýsý Rafet Kaymazlý'nýn da hazýr bulunduðu ziyarette, her iki bayramý da birleþtirerek, kutlama ziyaretinde bulunduklarýný anlatan Kýnýklý, muhabirimiz Erol Taþkan'la dernek çalýþmalarý hakkýnda sohbet etti. Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Rafet Kaymazlý ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek muhabirimiz Erol Taþkan la görüþtü.

10 10 CUMA 31 TEMMUZ 2015 Yýllardýr Velipaþa Haný'nýn boþaltýlýp restore edileceðine dair haberler duyuyorduk. Nihayet hukuki sürecin tamamlanýp Belediye'ye devredileceðini öðrendik. Þehrimiz için hayýrlý olur inþaallah. Yalnýz bu tarihi mekanýn restorasyondan sonra nasýl kullanýlacaðýný herkes gibi biz de merak ediyoruz. Zemin katýnýn hayvan barýnaðý ve depo olarak kullanýþýndan otobüs terminali olarak kullanýldýðý devrelere kadar ihtiyaçlara göre deðiþik amaçlarla kullanýldýðýný bilenler halen hayattalar. Ancak günümüzde bu tür hanlarýn kullanýlýþ biçimi ve amacý farklýlýk arzetmektedir. Sivas'ta, Gaziantep'te, Kayseri ve Niðde'de buna benzer hanlar varmýþ. Onlar da günün ihtiyaçlarýna göre hanýn kullanýlýþ biçimini ayarlamýþlar. Ben, bunlardan sadece Vezirköprü'deki Taþhan'ýn restorasyon sonrasýný gördüm. Sanýyorum burasý için planlama yapacak olan ekip, benzer yenilikleri yerinde inceleyip ona göre bir proje ortaya koyacaklardýr. Kentin en Velipaþa Haný ve Kale merkezi yerinde Çorum'un tanýtýmýna katký saðlayacak dükkanlarýn, el iþi ürünlerin satýlabileceði mekanlarýn, kafeterya, yöresel yemeklerin sunulduðu lokanta gibi yiyecek ihtiyacýný karþýlayacak yerlerin yer alacaðýný tahmin ediyoruz. Burasý halkýmýzýn ve turistlerin ilgi merkezi olabilecek þekilde dizayn edilir umudundayýz. Üst katýn kullanýmý konusunda benzer hanlardan modeller araþtýrýlýp en uygun olaný seçmek gerekir. Çorum'un turizmde en büyük sýkýntýsý, kent içinde turisti bir gün oyalayacak formülün sunulamamýþ olmasýdýr. Ýnanç turizmini bir türlü canlandýramadýk. Turiste hitap edecek yerel el sanatlarý dahil otantik ürünlerimizi sunacak mekanlar tesis edemedik. Bu iþhanýnýn restorasyonu, bu tür ihtiyaçlarý karþýlayacak bir fýrsattýr diye düþünüyorum. HAFTALIK Ethem ERKOÇ Bu baðlamda Çorum Kalesi'nin boþaltýlmasýndan sonra birkaç yýllýk bekleme süreci yaþandý. Kale'nin restorasyonundan sonra iç dizayný ve kullanýþ biçimi de henüz açýklanmadý. Çalýþmalarýn hangi aþamada olduðunu bilmiyoruz. Kale'nin de hem dinlenme mekaný hem de turizme dönük yüzüyle merakla beklendiðinden eminim. Yetkililerin bu konuda gerekli hassasiyeti ve dikkati göstereceklerinden kuþkumuz yok. Ancak Kale, sadece bir kale olarak düþünülmemelidir. Tarihi mekanlar, çevreleriyle bir bütünlük arz ederler. Kentsel Dönüþüm çerçevesinde Zafer Ýlkokulundan kaleye kadar bir bütün halinde o bölge ele alýnýp yeni bir imar cihetine gidilmelidir. Ýster Toplu Konut Ýdaresi ile isterse belediyenin kendi imkanlarýyla bu bölgenin yeni baþtan deðerlendirilmesinde yarar vardýr. Kale gibi tarihi bir mekaný gölgelememesi için Ankara'daki Hamamönü modelinde olduðu gibi iki katlý evler yapýlarak, yeni çarþý ve mahalle oluþturularak örnek bir semt meydana getirilebilir. Bu esnada mülk sahiplerinin rýzasý alýnarak onlarýn maðdur edilmemesine de özen gösterilebilir. Kalenin çevresine neþter vurulmadan Kale içinde yapýlacak en lüks yatýrým da beklenen sonucu vermeyebilir. Bunu toplumsal gerçeklilik ve sosyolojik analizle iyi düþünmek ve deðerlendirmek gerekir. Velipaþa Haný'nýn boþaltýlacak olmasýndan ve Kale ile ilgili herkesin bir beklenti içinde bulunmasýndan hareketle ben de biraz sesli düþünmek istedim. Ýlgililer de kamuoyunda bu tür düþünce ve deðerlendirmelerin bulunduðunu görsünler istedim. Yoksa kimsenin iþine veya yetkisine karýþmak gibi bir niyetim yok. Bunun böyle bilinmesini özellikle umuyorum. SES in TÝS talepleri 3 Aðustos 2015 Pazartesi günü baþlayacak toplu iþ görüþmeleri öncesi taleplerini dile getiren Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Savaþsýz, sömürüsüz bir ülke, özgür toplu sözleþme istiyoruz. dedi. Kocatüfek, 7 Haziran seçimleri ile birlikte sokakta ve sandýkta gerilediðini iddia ettiði AK Parti nin, gerilimi arttýrarak kaos ortamý yaratma ve bu ortamda erken seçime gitme hesaplarý yaptýðýný ifade ederek, Merter Kocatüfek Kendi elleri ile besleyip büyüttükleri IÞÝD çetesi bahane edilerek içeride ve dýþarýda savaþ rejimini hayata geçiren AKP iktidarý, toplumsal muhalefete ve muhalif basýna dönük saldýrýlarýn artarak devam ettiði, doðanýn katledildiði, yargýsýz infazlarýn yaþandýðý, sokaðýn terörize edildiði, sokaða çýkan herkesin þiddete uðradýðý ve gözaltýna alýnýp tutuklandýðý bir süreçte toplu sözleþme görüþmelerini baþlatacak. Bu toplantýlara geçici hükümet adýna milletvekili bile olmayan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik baþkanlýk edecek ve kamu emekçileri adýna ise 2 yýl önce satýþ sözleþmesine imza atarak kamu emekçileri tarafýndan meþru olmayan, emekçilerin hak ve çýkarlarýný deðil, emekçileri daha da yoksullaþtýracak AKP'nin savaþ politikalarýný destekleyen Memur-Sen katýlacaktýr. Ýþte böylesi bir masada kamu emekçilerinin ve yoksul emekçi halkýn talepleri 2 yýl önceki süreçte de yaþadýðýmýz gibi görmezden gelinip, yok sayýlacaktýr. Bu nedenle, AKP iktidarýnýn uyguladýðý neoliberal politikalar sonucunda piyasalaþtýrýlmýþ saðlýk ve sosyal hizmetler ile köleleþtirilmeye çalýþýlan saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin talepleri ancak ve ancak örgütlü güçleri ile SES'lendiklerinde elde edilebilecektir. diye konuþtu. Sendika Genel Merkezinin, iþyerlerinden baþlayarak oluþturduðu ve sendikanýn taleplerini içeren mektubu geçtiðimiz günlerde 550 milletvekili ile paylaþtýðýný hatýrlatan Kocatüfek, taleplerini þöyle sýraladý: Saðlýkta dönüþüm programý ve sosyal hizmetler alanýnda mevcut iktidarýn politik ihtiyaçlarýný gidermek üzere sürdürülen yeniden yapýlandýrma programýnýn iptal edilmesini, Bugün itibariyle en düþük maaþ alan kamu emekçisi (13. Derecenin 1. Kademesindeki hizmetli), maaþ + eködeme olarak toplam 2323 TL almaktadýr. Konfederasyonumuz KESK'in hesaplamalarýna göre Temmuz 2015 itibariyle kira, yakýt, çocuk ve aile yardýmý hariç bu miktar 2900 TL'ye yükseltilmelidir TL, AKP Ýktidarý boyunca en düþük maaþ alan kamu emekçisinin reel kayýplarý ve enflasyon karþýsýndaki maaþýnýn erimesine denk gelen %25 artýþa karþýlýk gelmektedir. Bununla birlikte kamu emekçilerine kira yardýmý olarak aylýk 395 TL, aile/eþ yardýmý 290 TL, çocuk yardýmý 232 TL, asgari ücret tutarýnda yýlda iki ikramiye ve ulaþým için aylýk abonman bilet ücreti ödenmelidir. Nitelikli saðlýk hizmeti verilebilmesi bakýmýndan saðlýk alanýnda katký payý baþta olmak üzere tüm ilave ödemelerin kaldýrýlmasýný, Saðlýk ve sosyal hizmetlerin herkese eþit, ücretsiz nitelikli ve anadilinde verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný Taþeron þirketler aracýlýðýyla mal ve hizmet alýmýnýn sonlandýrýlarak taþeron iþçilerin kadroya alýnmasýný, Saðlýk emekçilerine yönelik þiddetin sonlandýrýlmasý için emek ve meslek örgütleri ile birlikte etkili bir eylem programýnýn çýkarýlmasýný, Ýþ barýþýna ve kamu hizmetinin niteliðine zarar veren performansa dayalý ücret sistemine son verilmesini, asgari ücretin iki katýna çýkarýlmasýný ve ek ödemelerin 2 katýna çýkarýlarak emekliliðe yansýtýlmasýný, Gece gündüz demeden, günün 24 saati kesintisiz hizmet verilen saðlýk ve sosyal hizmet kurumlarýnda 24 saat açýk, parasýz ve anadilinde kreþ imkânýnýn saðlanmasýný, Tehlikeli iþler kapsamýnda yer alan saðlýk ve sosyal hizmetlerde çalýþan tüm saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerine fiili hizmet zammý verilmesini, Saðlýk ve sosyal hizmet alanýnda emekçilerin her kademedeki yöneticileri seçebileceði demokratik bir seçim sisteminin oluþturulmasý ve seçilen yöneticilerin belirli bir süre sýnýrý ile seçilip yine saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri tarafýndan geri çaðrýlabileceði, sendika, dernek ve odalardan temsilcilerinin sürece dâhil olacaðý mekanizmalarýn oluþturulmasý, Saðlýk ve sosyal hizmet alaný toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin en yoðun yaþandýðý alanlardan bir tanesidir. TÜÝK verilerine göre çalýþanlarýn % 67'sinin kadýn olduðu ve kadýn emeðinin bu kadar yoðun olduðu bir alan olmasýna raðmen toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin bir yansýmasý olarak kadýn emeði bakým hizmetlerine sýkýþtýrýlmýþ ve karar verme süreçlerinde yok sayýlmýþtýr. Bu nedenle yönetim kademeleri için pozitif ayrýmcýlýk ilkesi gözetilerek kadýn kotalarý getirilmelidir. Türkiye'nin de taraf olduðu ancak gereklerini yerine getirmediði Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün örgütlenme özgürlüðü ve grev hakkýný düzenleyen 87 ve 98 nolu sözleþmeleri baþta olmak üzere ifade ve örgütlenme özgürlüðü önündeki tüm engellerin ortadan kaldýrýlarak özgür toplu pazarlýk ve grev hakkýnýn tanýnmasýný talep etmekteyiz. Ýnsanlar ve toplumlar arasýndaki çatýþmalarýn ilk insanlarýn ortaya çýkýþý ile baþladýðý ve en ilkel þartlardan günümüzün en modern imkânlarýna kadar her türlü vasýtayý kullanarak geliþtiði, bundan sonra da ayný hýzla geliþmeye devam edeceði bilinmektedir. Toplumlarýn bünyeleri deðiþtikçe istek ve ihtiyaçlarý artmýþ, dolaysýyla kiþiler ve toplumlar arasýnda anlaþmazlýklar meydana gelmeye baþlamýþ, bunlarýn çözümü için çoðu kez savaþlara baþvurulmuþtur. Savaþlar insanlarýn kendi kendilerine yol açtýklarý en büyük felaketlerden biridir. Savaþýn galibi olmaz. Kazananda kaybedende büyük zararlara, maddi ve manevi kayýplara uðrar. Çünkü savaþlarda ölüm vardýr, Mahir ODABAÞI yaralanma vardýr, gözyaþý vardýr, ailelerin parçalanmasý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný vardýr. Ekonominin çökmesi nedeniyle fakirlik vardýr. Masum çocuklarýn, analarýn, babalarýn ahý vardýr. Vardýr! Vardýr! Hep vardýr! Bunlarýn bilinmesine raðmen, maalesef yine de savaþlara devam edilmektedir. O halde savaþ nedir? Savaþ: Barýþ yoluyla halledilemeyen sorunlarýn bir devlet veya devletler grubunun, diðer devlet veya devletler grubu ile hiçbir sýnýrlama olmadan gücünü kullanmasýdýr. Savaþlarýn baþlýca nedenlerini þöyle sýralayabiliriz; * Daha zengin olma, daha büyük toprak edinme isteði, * Aðýr coðrafi þartlarýn etkisi altýnda, göç etme zorunluluðunun doðuþu, * Kendi yaþam ve inanç tarzýný baþkalarýna zorla kabul ettirme isteði, * Baðýmsýzlýðýn elde edilmesi amacý. Ayrýca; gelecekte muhtemel savaþlarýn su yüzünden çýkacaðý ve en riskli bölgenin ise Ortadoðu olduðu, bazý ülkelerin devletleri kontrol için enerjiyi, insanlarý kontrol için ise, suyu kullanacaðý gibi hususlarý sayabiliriz. Bu amaca ulaþabilmek için, devletler silahlanma yarýþýna girmiþlerdir. Yaþlý dünyamýz, M. Ö yýlýndan günümüze kadar ortalama defa savaþ yaþamýþ, ancak 292 yýlýný savaþsýz geçirebilmiþtir. Bu savaþlarda yaklaþýk dört milyar insan ölmüþtür. Abdülkerim Saltuk Buðra Han'dan bu yana Türk Milletinin savaþlarda verdiði þehit miktarý 125 milyondur yýlýndan 2007 yýlýna kadar 200' ün üzerinde savaþa tanýk olduk ve 25 milyonu aþan insanýn ölümünü ibretle izledik. Bombalarýn gölgesinde, mermilerin hedefinde, babalarýnýn kucaðýnda tir tir titreyen o masum küçük yavrularýn; '' Gitme hep yanýmda kal, Mermiler gelirken koynuna al, Seninle bombalar vermez zarar, Ölmekten deðil, seni kaybetmekten korkuyorum babam! '' Diye haykýran o küçük yavrularýn gözyaþlarýna Türk Milleti olarak ortak olduk. Þanlý tarihimizde olduðu gibi, þimdi de lokmalar boðazýmýza týkandý. Neticede dünyanýn hangi bölgesinde yaþarsa yaþasýn ana anadýr, baba babadýr, çocuk masum çocuktur. Dini, dili, ýrký, milleti fark etmez. Allah yar ve yardýmcýlarý olsun diye dua ettik ve ediyoruz. Dünya da ve çevremizde olup bitenlerden gerçek manada ibret alýp 78 milyon topyekün olarak kenetlenmekten baþka yapabileceðimiz fazla bir þey de yok zaten. Bugün dünyada 50 bin atom baþlýðý olduðu söylenmektedir. Tek bir, deniz altýndan fýrlatýlacak baþlýklarýn II. Dünya savaþýnda kullanýlan toplam bomba ve silahlarýn gücüne eþit olmasý olayýn vahametini daha açýk olarak ortaya çýkarmaktadýr. Bu silahlanma yarýþý dünyamýzý bir barut fýçýsý haline getirmiþ, nihayet I. ve II. dünya savaþlarý ile insanlar yüz yüze gelmiþlerdir. Bu savaþlar sivil halkýn, askerden daha çok tehlikeyle karþýlaþtýðýný açýk olarak ortaya koymuþtur. 4 yýl süren I. dünya savaþýnda 9,5 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 5 ' þi sivil, % 95 'þi askerdir. 5 yýl 8 ay süren II. dünya savaþýnda 52 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 52' si asker, % 48 'zi sivildir. 2,5 yýl süren Kore savaþýnda ise 9 milyon insan ölmüþ, bunun % 84' dü sivil, % 16 'sý askerdir. Ýran - Irak savaþý da tamamen sivil halka yönelik bir durum göstermiþtir. Yine komþumuz Irak'ta, Suriye'de olup bitenlerde ayný doðrultuda devam etmektedir. * ÝMHA EDÝN FÜZELERÝ Çekilmesin tetikler, patlamasýn bombalar, Binlerce yavrunun kaderinde ölmek mi var? Savaþta kazanan da, kaybedende görür zarar, Ýmha edin füzeleri, çocuklarýn ne günahý var? Korkulu rüyalar görmekten býktý yavrular, Gülüp oynamaya elbet onlarýnda hakký var, Masum insanlarý öldürmek için silah yapanlar, Ýmha edin füzeleri, bakarsýnýz baþýnýzda patlar Afet mi yaðdý, deprem mi oldu, nedir bu halu hal? Yok öyle bir þey, bu hale getiren kimyasal silahlar Binlerce insan ya öldü, ya da acý içinde yaralýlar Ýmha edin füzeleri, gülsün - oynasýn artýk yavrular Doðu- batý, kuzey - güney artýk verin el ele, Bakýnda insafa gelin, þu yavrularýn günahý ne? Açlýk, sefalet, çile sürerken, yeryüzünde, Ýmha edin füzeleri, kýymayýn minicik küçüklere Bu ne haldir, koca dünya da huzur kalmadý, Savaþlar ve Ondan Alýnacak Dersler 1 Aðasýnýz, beysiniz dedik, dinleyen olmadý, Ölenler, binleri deðil, yüz binleri boyladý Ýmha edin füzeleri, çocuklar hayata doymadý ODABAÞI hastalýðý çareyi de kendince bilir Lakin her þeyi her yerde konuþamaz içine verir Ölen çocuklara, kalan masumlara için için erir Ýmha edin füzeleri, dünyaya bir kez gelinir (Mahir Odabaþý) Büyüklerimiz, ''Dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi, düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur'' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken M. Kemal ATA- TÜRK'ÜN þu sözünü hiç unutmayacaðýz. '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin.'' Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, bir birlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve ''bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. Çünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Ülkelerin silahlanma yarýþý içerisinde olduðu günümüzde her zaman tedbirli olacaðýz; zayýf düþtüðümüz zaman içten ve dýþtan düþmanlarýn çýkabileceðini asla unutmayacaðýz. Bu baðlamda; aileden baþlamak üzere, okullarýmýzýn her kademesinde nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC) ve bunlarýn tehlikelerinden bilinçli olarak korunma yollarý öðretilmeli, yapýlan planlar pratikte uygulanabilir ve sýðýnak olarak belirtilen yerler sýðýnak özelliðine uygun olmalý, ikaz - alarm tatbikatlarý yasak savma cinsinden olmadan yapýlmalý, öðrenciler ve vatandaþlar olasý savaþlara, afetlere ve onlarýn sebep olabileceði zararlara karþý daima eðitimli tutulup, psikolojik olarak hazýr olmalarý saðlanmalý ki, ihtiyaç halinde sýfýrdan eðitim vermek yerine, hatýrlatmayla en az panikle en iyi korunma saðlanabilsin. Unutmayalým ki, nemelazým diyen neye lazým olur! Çünkü afetler unutulduðu zaman, düþman ise zayýf yönümüzü gördüðü zaman gelir. ( tel: ) * SURÝYE Yer: Suriye Konu: Ýç savaþ Ýþler çok karýþýk, Vatandaþ eriyor yavaþ yavaþ Ýþin acý tarafý, komþu komþuyu kýrýyor Ölende, öldürende Allah diye haykýrýyor Ateþ yanýyor, kazan kaynýyor Ýnsanlar ölüyor, Dön de þu hale bir bak, Ne kýlýç ne de kurþun izi Çoluk çocuk serilmiþ yere Mübarek ramazan bayramýnda, Þeker, lokum, oyuncak yerine Esad'dan gelmiþ, kimyasal hediye (!) Bir baba, yüzlerce ceset arasýnda yavrusunu arýyor Yüzündeki ben izinden hemencik tanýyor Cansýz yatan evladýna sýmsýký sarýlýyor: ''Uyan yavrum uyan, ben sensiz yaþayamam'' Diye avazýnýn çýktýðý kadar haykýrýyor Ama nafile Ses yok Seda yok, Yavru çoktan kurban gitmiþ, Esad'ýn acýmasýz kimyasalýna Allah sabýr versin, aðla babam aðla Unutma ki, mazlumun ahý çýkar mutlaka * Halbuki; Çocuklara, kadýnlara dokunmayýn diyor Kuran Bunu bir türlü anlamýyor Suriye'deki hain adam Elbet belasýný bulur ÜLKESÝNÝ KANA BULAYAN Ders alabilmeli olup bitenlerden ÂLEMÝ ÝSLAM Birlik ve beraberliðimizi bozmasýn Yüce Yaradan Lakin 'En iyi dua tedbirdir' söyleyim unutmadan (Mahir Odabaþý)

11 CUMA 31 TEMMUZ :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:18 Temmuz 1431 Hýzýr: TEMMUZ Ýstediklerini vermediðiniz zaman kýzan, kýrýlan veya küsen arkadaþ, gerçek arkadaþ deðildir.ahmed bin Hanbel Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI VEFAT EDENLER Ýmam-ý Ahmed bin Hanbel'in vefâtý (855) - MÝT'in kuruluþu (1964) - Cerbe Adasý'nýn Fethi (1560) Sýcaklar.. Sýcaklar.. Bunaltýcý sýcaklar.. Ýnsan iþte böyledir.. Ne dayanýlmaz soðuklara ne de böyle sýcaklara tahammülü yoktur.. Ýnsan zayýftýr, belalarý çok Acizdir hayat yükü pek aðýr.. Nihayetsiz arzularý vardýr.. Fakat onlar bu dünyaya sýðýþmaz. Fakat biz onlarý dünyaya sýðýþtýrmaða çalýþýrýz.. Bu zaman hayatý kullanma zamaný olmuþtur.. Ýhtiyaçlar fazlalaþmýþ, hayatýn yükü aðýrlaþmýþtýr.. Buna dayanmak zordur.. Bu maddi ihtiyaçlarý faiz ve tefecilik iyi deðerlendirmektedir.. Bazý insanlar bu ateþe adeta koþarak gidiyor. Büyük günahlarý severek, beðenerek iþliyor.. Asýl ateþ budur.. Cehennem gibi bir cezayý ucuza alýyoruz. Bu dünyevi ateþten çok daha dehþetlidir.. Ýçinde yaþadýðýmýz bir ateþten iki yüz derece daha yüksek derece de nasýl yanacaðýmýzý hafife alýyoruz.. Yaþadýðýmýz ateþe karþý çareler buluyoruz.. Klima kullanýyoruz, serin yerleri seçiyoruz.. Kayýtlý ve kelepçeli olarak Allahýn huzuruna vardýðýmýz zaman baþka nereye kaçabiliriz? Baþka kaçacak yerimiz yok. Öyle ise O na sýðýnmalýyýz. O ndan meded istemeliyiz.. Yanlýþ ve tali yollarý býrakmalýyýz. Bu yol azap ve esaret yolu deðildir. Bu yol kolaydýr. Zahmeti az,sevabý çoktur. Tövbe kapýsý açýktýr. Sýcaklar bana bunlarý hatýrlattý.. Gram 2, ALIÞ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 1-Azmi, Ahmet ve Çorum Belediyesi'nden emekli Ömer BÝÇER' in annesi; Þakire BÝÇER. 2-Küçükdüvenci Köyü'nden gelme, Þükrü GÜLEÇ'in eþi, Kahveci Esnafýndan Veysel ve Rýfat GÜLEÇ' in annesi, Özel Ýdare çalýþaný Ali ÇATAL' ýn kayýnvalidesi; Þehriban GÜLEÇ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 4 30 Haziran 1927 Perþembe Bu sabah on birde kalktým. Turan kütüphanesine geldim. Çay içtim. "Ahlaksýzlýk" unvanlý bir risale okudum. Darülfünun Müderrislerinden Ýsmail Hakký Beyin eseridir. Çok güzeldir. Kütüphaneye geldim. Arkadaþ Sabit Efendi geldi. Dün öðle sonu yine sýtma tutmuþ, yatmýþ. Bugün de mahkemede iþi olduðu için kalkmýþ. Biraz oturup mahkemeye gitti. Dede geldi. Bir roman verdim. Salonda okuyor. Öðleye kadar kolum çok aðrýdýðýndan bir iþ göremedim. Öðle üzeri Mustafa Aða yeni hanýmý çýkartmak üzere gitti. Yemeði Kütüphanede yedim. Said geldi. Yirmi kuruþ verdim. Tava alýp yedi. Bir taraftan sigara kutusundan sigara alýyor, bir taraftan da "sen þu sigarayý terk et" diyor. Akþama kadar biraz kitap kaydettik. Akþam namazýndan sonra eve, oradan kütüphaneye geldim. Yatsýya kadar bir kaç kitap numaraladým. Muallim Birliðinde ders okuyorlar. Saat dokuzu vurunca býrakýp eve geldim. Sadettin uyumamýþ. Koluma biraz keklik yaðý çaldýrdým. Üzerine yün sarýp yattým. Sabaha kadar kah uyanýk, kah uyur rahatsýz bir vakit geçirdim. Sað omzumdan belkemiðime kadar sancý çok müthiþ aðrý yapýyor. 1 Temmuz 1927 Cuma Bu sabah kolum çok aðrýyarak kalktým. Koluma þiþe çektirdim. Yine yün sarýp kütüphaneye geldim. Gazeteler geldi. Kaydettim. Ab... geldi. Gazeteleri içeri götürdü. Þecaatin zade Mehmet'le N.Z geldi. Mehmet'e roman verdim. N.Z' ye bir þey söylemedim. Öðleye kadar Ýbrahim Efendiyle oturdum. Öðle namazýna çýktým. Eve geldim. Yemek yiyip kütüphaneye geldim. Biraderler arpa tarlasýna bakmaya gitmiþ. Havuzu temizlemiþler Hacý Fazlý ve Tevfik Bey'le ikindiye kadar oturduk. Kolumdan çok rahatsýzým. Akþam yemekten sonra kütüphaneye geldim. Saat dokuza kadar oturup kapatýp gittik. Camiden sonra eve gittim. Ceviz yapraðý demlemiþler, içtim. Kiremit ýsýtmýþlar kolumun üzerine koyup yattým. 2 Temmuz 1927 Cumartesi Bu sabah kolumun aðrýsý biraz hafif. Kalktým, Kütüphaneye geldim. Biraz oturdum. Kapý açýldý. Macar Yahudisi hastaneyi yapan ustalarýn tercümaný girdi. Salonu gezdi, gitti. Sonra Rum geldi. Sonra Turan Kütüphanesine gittim. Oradan Hilmi Efendi'nin yanýna gittim. Þevket Efendi'yle yazýhanesinde oturdum. Kütüphaneye geldim. Biraz durup eve yemeðe gittim. Yolda Sait'e rast geldim. Beraber gittik. Bahçedeki erikten biraz topladýk. Yedik. Yemekten sonra Sait eve gitti. Ben de doðruca Kütüphaneye geldim. Biraz oturup Þevket Efendinin yazýhanesine gittim. Bir yere gitmek üzere Hilmi Efendiyi çaðýrttý. Gitmedi. Sonra Emrullah Efendi geldi. Bahçeye gidelim dedi. Beraber hanelerindeki bahçeye gittik. Akþama kadar oturduk. Sonra Ahmet Efendinin maðazasýna geldim. Biraderi Mustafa Efendi Ýstanbul'a avdet edecekmiþ, görüþemedim. Sonra Kütüphaneye geldim. Akþam namazýna camiye uðrayýp eve gittim. Yemekten sonra Þevket ve Emrullah Efendileri alýp beraber Ahmet Efendi'nin hanesine gittik. O da Ölçek zade Hilmi Efendi'nin davetine gitmiþ, geldi. Görüþtük ve daðýldýk. Evlerimize geldik. Yatsý namazýný kýldýktan sonra yattým. Kolumun aðrýsý hala devam ediyor. 3 Temmuz 1927 Pazar Bu sabah yine kolum aðrýyarak kalktým. Birader iki araba 730 kuruþa odun almýþ. Turan Kütüphanesine geldim. Biraz oturduk. Kütüphaneye geldim. Öðleye kadar boþ oturarak Erkek Orta Mektebinden bu sene þahadetname alýp çýkan efendiler bu akþam bilumum muallimlere ve bazý memurlara mektep salonunda ziyafet verecekmiþ. Müzedeki gramofonu istediler. Öðle yemeðine gittik. Said'e rastladým. Beraber gittik. Said yine erik topladý. Akþama kadar yine bir iþ göremedik. Kolum aðrýyor. Korhan oðlu Halil Aða eski Cumhuriyet gazetelerinden havadis aradý. Bu sabah saat alaturka sekizde Çerkez Ahmet Efendi'nin biraderi Mustafa Efendi Sungurlu- Çerikli tariki üzere Ankara'ya azimet etti. Ahmet Efendinin mahdumu Hacý Hafýz'da beraber ve Þecaaddin zade Salim Efendi ve mahdumu Elvan Efendi dahi bugün Ýstanbul'a hareket etmiþlerdir. Akþam yemekten sonra Kütüphaneye geldim. Sait Hafýz geldi. Ailesini Köhne hamamýna götürmüþ. Karýsýnýn vücudunda egzama illeti var imiþ. Bir çaresini bulamamýþlar. Allah þifalar ihsan etsin. Yatsýdan sonra eve gelip yattým. Hala kolum aðrýyor. 4 Temmuz 1927 Pazartesi Bu sabah kalktým. Arabacý gelmiþ. Kilim vesaire yýkamak üzere Çiftlik Pýnarýna götürdüler. Þaziye ile Emine isimli kadýnlar yýkayacaklar. NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI ECZANESÝ ÝSMAÝL ÇAÐLI (TEL: ) EÞREF HOCA CD. NO:25/A - GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn DOÐA ECZANESÝ ONUR KARAÇAM (TEL: ) BAHABEY CD. NO:101 - YEÞÝL FIRIN YANI METEOROLOJÝ Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Eþref Ertekin ( ) Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Turan Kütüphanesine geldim. Ýsmail Aða rahatsýz, baþý aðrýyor ve öksürüyor. Kütüphaneye gittim. Gazeteler geldi. Kaydettim. Çarþýya çýkýp Kerim Efendi'nin dükkânýnda biraz oturdum. Tatlý çekirdekli iri kayýsý 15 kuruþ'a. Bir kilo zerdali aldým. Öðle üzeri Mustafa Aða'yý maaþ için gönderdim. Henüz havale gelmediðini söylemiþler. Yemeðe gidecek zaman elektrikçi ile müfettiþ gelip elektrik saatine baktýlar. (39) 20 diye yazdýlar, gittiler. Yemeðe eve gittim. Dönüþte Kütüphaneye gelirken Hilmi Efendi'nin dükkânýna uðradým. Küreli Sýddýk Hafýz'la oturduk. Kütüphaneye geldim. Muallimler Birliði içtima etti. Toplu tedrisat için Ankara'da içtima edecek cemiyete murahhas intihab ettiler. Soðulcaklý oðlu Þevket ile Hacý Zaim Bey zade Ýsmail Þevki Bey tayin edilmiþler. Kollarýmda aðrý hala devam ettiðinden iþ göremedik. Maarif Müdürü Vehbi Bey'in Ankara Maarif Muavinliðine tayin edildikleri söyleniyor. Akþama kadar boþ oturduk. Akþam yemekten sonra Kütüphaneye geldim. Sonra eve gidip yattým. Bugünlerde havalar çok sýcaklandý. Bugün H.K. 120 kuruþ ödünç istedi, verdim. Sözde gelecek pazar iade edecek. 5 Temmuz 1927 Salý Bu sabah kalktým. Kolum hala aðrýyor. Evde ekmek yapýyorlar. Turan Kütüphanesine geldim. Ýsmail aða hala hasta. Kütüphaneye geldim. Öðleye kadar Þaryo Polis Hafiyesi romanýný okudum. Yemeðe gittim, geldim. Akþama kadar yine romana devam ettim. Arkadaþlar gitti. Hava bulutlandý. Etrafa yaðmur atýþtýrýyor. Saat altý buçuk raddelerinde yel-tufanla karýþýk þiddetli yaðmur yaðmaya baþladý. Etraftan seller yürüdü. Kütüphanenin etrafý göl oldu. Geçilecek hal kalmadý. Gök gürlüyor, þimþek çakýyor. Yer-gök birbirine karýþtý. Yalnýzca Kütüphanede beklerken kapý açýldý. Maarif Müdürü Vehbi Bey geldi. Ýkindi namazýný kýldý. Sellerden geçip gidemedi. Saat alaturka sekize kadar kaldý gitti. Ben de yatsýya kadar kalýp camiye gittim. Sokaklarda sellerden geçilmiyor. Zor-güc camiye vardým. Namazdan sonra eve gittim. Yemek yedim saat üçte yattým. - EÞREF ERTEKÝN'ÝN GÜNLÜKLERÝNDEN SEÇMELER- Çorum'da 1925'ten 1970 yýlýna kadar resmen kütüphane memurluðu yapmýþ hafýz-ý kütüp Eþref Ertekin rahmetli büyüðümüz, yaþadýðý her günün nasýl geçtiðini günlük defterine kaydetmiþ. Bizlere günlük yazýlarýyla dolu sayýsý otuzu geçen defter býrakmýþtýr. Bu defterlerin sayfalarý içinde kendi özel hayatýna ait bilgiler yanýnda o günlerde Çorum'da yaþananlarý da kýsa kýsa bizlere anlatmaktadýr. Eþref Ertekin'in günlükleri -bu yönüyle Çorum'dan-Çorumludan bahsettiði satýrlarýyla- adeta bir "Çorum günlüðü" hüviyetini de göstermektedir. Eþref Ertekin'in özenle sakladýðý bu defterleri, manevi oðlu Bülhan Ertekin Bey bana lütfettiler. Tamamen eski yazý ile (Osmanlýca) olan bu defterleri bugünkü Türk alfabesine çevirmeye çalýþýyorum. (Eþref Ertekin'in Günlüklerinden Seçmeler) baþlýðý altýnda yayýnlayacaðým bu yazý dizisine 1927 yýlýna ait günlükleriyle baþlayacaðým. Sonra yýllarýna ait günlüklerinden seçmeler sunacaðým. Günlüklerin seçimi için deðiþik bir konuya vurgu olanlar ile Çorum'un herhangi bir hususiyetini bize öðreten veya aktaran günlükleri almaya çalýþtým. Eþref Ertekin'in defterinde ne yazýlý ise aynen aldým. Dil yönünden oldukça sade bir dile sahip olan Ertekin, ilk günlüklerinde de ve ileriki yýllarda da Çorum aðzýnda var olan söyleyiþleri yazýlarýnda kullanmýþtýr. Türk Dili Cemiyeti üyesi olarak da haliyle Türkçe'ye özen göstermiþtir. Pek çok okuyucumuz için doðal olarak Eþref Ertekin ve onun aile, arkadaþ, iþyeri çevresi içinde geçen isimleri tanýmak mümkün deðildir. Günlüklerin alt kýsmýnda vereceðimiz açýklamalarla okuyuculara bir ölçüde de olsa daha iyi anlama imkâný saðlamýþ olacaðýz. Bizim eklemelerimiz sadece bu açýklamalar olacaktýr. Özellikle 1938 yýlýnda Halkevi Dil-Tarih ve Edebiyat Þubesinin Çorum çevresindeki köylere yaptýklarý inceleme gezilerinin anlatýldýðý sayfalarý okuyucularýmýzla paylaþacaðým. Okuyacaðýnýz satýrlarda, bundan yýl öncesi yapýlan çalýþmalarýn heyecanýný ve yine yýl öncesinin Çorum'unu ve çevre köylerimizin durumunu bulacaksýnýz. Eþref Ertekin büyüðümüzü ve yazýlar içinde adý geçen bütün hemþehrilerimizi rahmetle anýyorum. A. Ozulu Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Bugün Hafýz Bahri'den Ýstanbul'dan hareket ettiðine dair haber alýnmýþtýr. 6 Temmuz 1927 Çarþamba KOÇTÜRK MATBAACILIK GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Bu sabah kalktým. Kolumun aðrýsý biraz azalmýþ. Turan Kütüphanesine geldim. Ýsmail aða biraz iyileþmiþ. Kütüphaneye geldim. A.Z. geldi. Açtým, bir çörek aldýrdým, yedim. Gazeteler geldi kaydettim. Müze Müdürü Kabak Müezzinin Köse Hattat Ethem Efendi geldi. Dün geceki sellerden bahsedildi. Sel, Kürt Hafýz'ýn evinin duvarýný yýkýp bahçesine dolmuþ. Çomar, Ayarýk, Çiftlik çayýrýnda çok zayiat var imiþ. Öðleye kadar boþ oturdum. Öðle yemeðine eve gittim. Yemekten sonra Kütüphaneye geldim. Akþama kadar yine gazete ve mecmua mütalaasý ile vakit geçirdik. Akþam namazdan sonra eve geldim. Biraderler bugün gidip tarlalarý gezmiþler. Her üçünü de sel basmýþ. Kazýlý tarlada arpa, Ýbrahim çayýrýndakinde yazlýk ekili ve yatmýþ. Ancak tohumu elimize geçerse iyi deyi umut ediyorduk. Yarýsýný da sel berbat etmiþ. Ne ise Kârhane yerine gelince güzlük buðdayý idi.* Hem de buðdayý ve samaný güzel 21 yýðýn olmuþ. Ýyice bir kâr temin eder, diye güveniyorduk. Þimdiye kadar da burayý hiç sel basmasý görülmemiþ idi. Birader varmýþ ki, bütün yýðýnlar su içinde kalmýþ. Üzeri açýlmaz ise çürür, diyorlar... Çok mahzun olduk. Rahmet yine yaðmur baþladý. Þemsiye ile güçlükle Kütüphaneye geldim. Yine Sepetçi Sokaðýndan sel geldi. Dün Çakýrlý Camiinin müezzini Hafýz Osman kokulu yað satan Medineli Arap Hacý Abdullah namýnda bir zatý getirmiþ. Ve Saraç Hafýz da yanlarýnda nahivden Elfiye Þerhi Es-suyuti ile Ýbni Akýli istedi verdim. Yatsýya kadar mütalaa etti, gittiler. Ben de Kütüphaneyi kapatýp camiye gittim. Namazdan sonra eve gelip yattým. Bu gece Ýstanbullu zade merhum Elvan Aða'nýn kerimesi Emine Haným'ýn baþ örmesi gecesi imiþ. Sait oraya gideceðim diye 20 kuruþ aldý. (*Kâr-hane: Çömlekhane, çömlek yapýlan atölye. Derleyen A.O) (Sürecek) Yýlda 184 bin kiþi bu yüzden ölüyor Bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, enerji içecekleri, buzlu çay gibi þekerli ve gazlý meþrubatlarýn diyabet, kalp-damar hastalýklarý ve kanserden ölümlerle baðlantýsýný ortaya koydu. ABD'de yapýlan bir araþtýrma, þekerli ve gazlý içeceklerin her yýl dünya genelinde 184 binden fazla kiþinin ölümüne neden olduðunu gösterdi. Tufts Üniversitesi nden Dr. Dariush Mozaffarian ve ekibinin 51 ülkeyi kapsayan araþtýrmasý, 184 binden fazla kiþinin bu içeceklerin yol açtýðý hastalýklar nedeniyle yaþamýný yitirdiðini ortaya koydu. Bilim adamlarý, 'da yapýlan, 611 bin 971 kiþiyi kapsayan beslenme alýþkanlýklarý ve ölüme iliþkin 62 araþtýrmanýn sonuçlarýný deðerlendirdi. Araþtýrmada, enerji içecekleri, buzlu çay gibi þekerli ve gazlý meþrubatlarýn, her yýl 133 bin kiþinin diyabetten, 45 binin kalp-damar hastalýklarýndan ve 6 bin 450'sinin kanserden ölümüne yol açtýðý sonucuna varýldý. Bu meþrubatlarýn tüketimine baðlý ölümlerin yüzde 76'sýnýn düþük ve orta gelirli ülkelerde olduðuna dikkati çeken bilim adamlarý ayrýca Japonya da 65 yaþýn üzerinde þekerli içeceklere baðlý ölümler yüzde 1 den azken, Meksika da 45 yaþ altýndakilerin yüzde 30 unun bu içeceklerin yol açtýðý hastalýklardan yaþamýný yitirdiðini belirtti. Meksika da yýlda ortalama bir milyon kiþiden 405'inin þekerli ve gazlý içeceklere baðlý hastalýklardan öldüðü örneðini veren bilim adamlarý, bu durumun Meksika'da güvenilir içme suyuna eriþimdeki sýkýntýdan kaynaklandýðýný ifade etti. ABD'de ise 1 milyon kiþiden 125'inin bu içeceklere baðlý sebeplerden öldüðü vurgulandý. Araþtýrmaya imza atanlardan Mozaffarian, beyaz þekerin besin anlamýnda hiçbir katkýsý olmadýðýna iþaret etti. Þekerin tüketimine son verilmesi halinde binlerce kiþinin hayatýnýn kurtulabileceðine dikkati çeken bilim adamý, vücudun ihtiyaç duyduðu früktoz ve glikozun meyve ve sebzelerden alýnabileceðini belirtti. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 31 TEMMUZ 2015 IÞIKSIZ KALIRIZ Akýl hastanesinde bir gün delilerden biri koþarak doktorun yanýna gelmiþ: "Doktor bey çabuk bizim koðuþa gelin", demiþ. Doktor gitmiþ, delilerden bir tanesi kendini ayaklarýndan tavana asmýþ öylece duruyor. Doktor, "ne bu" diye sormuþ. Doktoru çaðýrmaya giden deli cevaplamýþ: "Doktor bey bu zýr deli kendisini ampul sanýyor". Doktor kýzmýþ: "Olur mu öyle þey hemen indirin onu aþaðýya". Yine ayný deli: "Doktor bey o zaman da biz ýþýksýz kalýrýz".

13 BAL kriterleri açýklandý CUMA 31 TEMMUZ 2015 Basýn deðil Kulüpler UEFA A ve UEFA B hoca ile anlaþacaklar ve daha büyük doðumlular forma giyebilecek doðumlu futbolculardan maç kadrosunda en fazla beþ kiþi olacak. BAL takýmlarý alt yapýda en az üç kategoride ligde mücadele etmek zorundalar. Veli ordusu Yukarda gördüðünüz fotoðraf geçtiðimiz hafta sonu Hitit Festivali Mahalleler arasý minikler futbol turnuvaný ödül töreninde çekildi. Fotoðrafta çekilenler ve çekenler bir arada görülüyor. Çekilenlere ve çekenlere baktýðýnýz zkaman yanlýþ anlaþýlmasýn. Çorum da bu kadar basýn mensubu olmadýðýný bilirsiniz. Hele bu programdaki yaklaþýk 30 kiþinin fotoðraf çekerken görülen bu anda basýn mensubu olarak görev yapan isim sayýsý sadece dört kiþi. Diðerleri kim derseniz onlar sporcu velileri. Tabiki çok güzel yaþýndaki çocuklarýný yalnýz býrakmayan velilerin yeþil sahalarda onlarýn mutluluðu ve sevincine ortak olmak. Onlarýn bu anýný görüntülemek. Ancak veliler çocuklarýnýn özel fotosunu çek- mek isterken tüm çocuklarýn fotosunu çekerek gazeteleri aracýlýðýyla tüm Çorumlulara yayýnlamak için çaba gösteren basýn mensuplarýna biraz anlayýþ gösterseler. Bir tek oðlunun olduðu bölümü çekmek için yaklaþan velilerden tamamýný almak isteyen basýn mensuplarý rica ederek zaman zamanda tepki göstererek açýlmalarýný saðlayarak iþlerini yapmaya çalýþýyorlar. Kýsacasý bu fotoðraf biz basýn mensuplarýnýn yaþadýðý sýkýntýyý anlatmasý adýna gerçekten çok anlamlý. NOT: Bu fotoðrafý tesadüfen bulunduðu hakem derneði balkonundan çekerek bu sýkýntýmýzý dile getirmemezi katkýdý bulunduðu için Yüksel Basar a teþekkür ederiz. Futsal takýmýndan Rektör Alkan a ziyaret Hitit Üniversitesi futsal takýmý Rektör Reha Metin Alkan ý ziyaretinde toplu halde görülüyor Polonya da yarýn baþlayacak olan Üniversiteler Avrupa Futsal Þampiyonasý nda ülkemizi temsil edecek olan Hitit Üniversitesi takýmý rektör Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Yarýn Polonya da baþlayacak olan Üniversiteler arasý Avrupa Futsal Þampyonasýnda ülkemizi temsil edecek olan Hitit Üniversitesi takýmý Rektör Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Önceki akþam BESYO Müdürü ve Kafile Baþkaný Doç. Dr. Faruk Yamaner ve sporcular Rektör Prof Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda konuþan Rektör Alkan, ülkemizi temsil edecek olan Hitit Üniversitesi için büyük Avluca dan Baðcý ya ziyaret Çorum un efsane þampiyonlarýndan güreþdeki baþarýsýnýn yanýnda duruþundan ve kiþiliðinden ödün vermeyen Nazmi Avluca AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý yý makamýnda ziyarek ederek yeniden seçilmesi nedeniyle kutladý. Avluca, Baðcý yý yeniden seçilmesi nedeniyle kutladý ayrýca memleketi Kar- gý ya yapýlan spor ve diðer yatýrýmlara verdiði destek nedeniyle teþekkür etti. Baðcý da Nazmi Avluca nýn baþarýlý sporculuðunun yanýnda ahlaklý ve dürüstlüðüyle örnek bir insan olduðunu belirterek, kendisine görev yaptýðý ASKÝspor da kendisi gibi karakterli ahlaklý dürüst ve baþarlý sporcular yetiþtirmesini diledi. 13 yatýrýmlar yapýldýðýný belirterek dereceyle dönülmesinin hem Üniversiteyi hemde Çorum u taçlandýracaðýný belirterek BESYO olarak çok hýzlý ilerliyoruz. Ýnþallah bu faaliyetler gücümüzü güç katacak ve Çorum a çok büyük katký saðlayacaktýr. Bu þampiyonada sizlere baþarýlar diliyorum, Hem üniversitemizi hem ilimizi hepsinden önemlisi ülkemizi en güzel þekilde temsil edeceðinize inanýyo- Futbol Federasyonu BAL da teknik adam, futbolcu ve saha uygunluklarýný belirledi. Buna göre BAL da mücadele edecek takýmlarda 1987 ve daha küçük futbolcular oynayabilecek. Federasyon un yayýnladýðý genelgeye göre Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek takýmlarda görev yapacak teknik adamlar güncel UEFA A veya UEFA B lisansýna sahip olmak zorundalar. Amatör kaleci antrenörü bulunduran kulüplere saha içi giriþ izni verilecek, Lisanslý amatör kaleci antrenörü bulundurmayan kulüpler en az TFF C lisanslý bir yardýmcý antrenörle anlaþmak zorunda. Takýmý yerel ligden BAL a çýkaran teknik adamlar elveriþli olmamalarý halinde geçici olarak ayný takýmda görev yapabilecekler. BAL da mücadele edecek takýmlar yerel ligde en az üç alt yapý kategorisinde mücadele et- mek zorundalar. Katýlmadýklarý takdirde Amatör Futbol Disiplin Kurulu na sevk edilir ve alt yapý antrenörleri için verilen maddi yardýmdan yararlanamazlar. Ligde 1986 ve daha büyük doðumlular yaþý büyük futbolcu 1997 ve daha küçük doðumlular ise yaþý küçük futbolcu statüsünde oynanacak. BAL da 1987 ve daha küçük doðumlu futbolcular forma giyecek. Takýmlar 1986 ve daha büyük doðumlu futbolcularla dile- dikleri kadar isimle sözleþme imzalayabilecek. Ancak takýmlarda 18 kiþilik müsabaka listesinde yaþý büyük en fazla beþ futbolcu ve 1997 ve daha küçük doðumlu en az iki futbolcuya yer vermek zorundalar. Çorum Voleybol da Klasman hakem ve göz- lemcileri Ankara da yapýlacak seminere katýlacaklar. Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal, Federasyonun bu yýl Ulusal hakemlerin Klasmanlarýný belirlemek için sýnav yapmayacaðýný tüm hakem ve gözlemcilerin seminere katýlacaklarýný açýkladý. Çorum lu Ulusal hakem ve gözlemciler Aðustos tarihleri arasýnda Ankara da yapý- lacak olan seminere katýlacaklar. Seminere Çorum ile birlikte Ankara, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartýn, Çankýrý, Karabük, Yozgat ve Kýrýkkale illeri hakem ve gözlemcileri katýlacaklar. Bu seminere ilimizden iki ulusal gözlemci ile 11 ulusal hakem ve bir ulusal hakem adayý katýlacak. Çorum B klasman hakemi olarak görev yapan Tuncay Sevim ise tayini Bursa ya çýktýðý için ilimizden ayrýldý. Voleybol da Ulusal semineri Ankara da Osmancýk lý Atletler Kastamonu da Ayvalýk adýna kupa kazandý Kastamonu da gerçekleþtirilen Spor Toto Kulüplerarasý Yürüyüþ Ligi Finaline Osmancýklý sporcular damgasýný vurdu. Osmancýklý sporculardan Muhammed Göksu, Genç Erkekler kategorisinde ferdi olarak 4. oldu. Göksu nun takýmý ise birincilik kupasý aldý. Yine Osmancýklý sporculardan Eray Acý nýn yer aldýðý takým, 16 yaþ altý erkekler kategorisinde birincilik aldý. Büyük bayanlar kategorisinde yarýþan Gizem Coþkun ve Özge Öztürk ün takýmý da ikinci oldu. Atletizm Antrenörü Zehra Ekmekçi, sporcularý tebrik ederek kýsa sürede yarýþmalara hazýrlandýklarýný ve iyi bir sonuç aldýklarýný söyledi. Osmancýk ta henüz Atletizm Kulübü kurulamadýðý için yarýþlara Balýkesir Ayvalýk Atletizm Kulübü adýna katýldýklarýný aktaran Ekmekçi, destek verilmesi durumunda atletizm kulübü kurarak Osmancýk adýna baþarýlar getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Darýsý Çorumlu Atýcýlara Çorumlu Atýcýlar yýllardýr köhne melikgazi atýþ poligonunda çalýþýyorlar. Balýkesir in Burhaniye Ýlçesi Belediye Baþkaný Necdet Uysal ilçenin beklediði trap atýþ sahasý için çalýþmalara start verdi. Çorumlu Avcý ve Atýcýlar da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den böyle müjdeli bir haber bekliyorlar. Çolak takýmdan memnun Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan ve grubun en fazla transferini yapan takým konumundaki Çanakkale Dardanelspor teknik direktörü Yücel Çolak, hazýrlýk döneminde oyuncularýnýn performansýndan son derece memnun olduðunu söyledi. Spor Toto 3.lig 3.grup takýmlarýndan Çanakkale Dardanelspor da teknik direktör Yücel Çolak Kýzýlcahamam kampýnda açýklamalarda bulundu. Yeni sezon hazýrlýklarýný Ankara Kýzýlcahama da sürdüren kýrmýzý-beyazlý takým günde çift antrenman yaparken teknik direktör Yücel Çolak, oyuncularýn performansýndan memnun olduðunu söyledi. Çolak, Göreve geldiðimiz ilk günden bugüne kadar Çanakkale Dardanelspor kulübü ve futbolcu topluluðumuz beklentilerimizin üzerinde performans sergiliyor. Göreve yeni baþlayan yönetim kurulumuz ile beraber her geçen gün üzerine koyarak bir üst lige çýkma yolunda emin adýmlarla ilerliyoruz. Kýzýlcahamam kampýmýz planladýðýmýz gibi günde çift antrenman ve hazýrlýk maçlarý ile çok yoðun bir þekilde geçiyor. Bizi asýl memnun eden ise oyuncu grubumuzun isteði ve arzulu oluþu. Bu da bizi ilerisi için umutlandýrýyor dedi. Balýkesir in Burhaniye ilçesinde, Belediye Baþkaný Necdet Uysal, yýllardýr beklenen Trap atýþ sahasý yapýmý için start verdi. Burhaniye Avcýlýk ve Atýcýlýk Kulübü tarafýndan talep edilen ve yýllardýr atýcýlýk için yer tahsisi konusunun yýlan hikâyesine döndüðü trap atýþ sahasý, Necdet Uysal ýn Belediye Baþkanlýðý görevine gelmesiyle neticeye baðlandý. Burhaniye nin Þarköy-Þahinler yolu üzerinde tahsis edilen yerde, sahanýn düzenleme iþlerine baþlandý. Burhaniye Belediyesi tarafýndan yapýmýna baþlanan uluslararasý özelliklerdeki trap atýþ sahasý için duvar örme iþlemleri baþladý. 5 perondan oluþan trap sahasý; trap çukuru ve otomatik trap makineli olarak yapýlýyor. Trap sahasýnýn yýl- lardýr sürüncemede kaldýðýný anlatan Belediye Baþkaný Necdet Uysal Avcýlýk ve Atýcýlýk Spor Kulübü tarafýndan istenen ve önemli sporlarýmýz arasýnda bulunan atýcýlýk sporuna, az da olsa bir katkýmýz olduysa bundan büyük bir mutluluk duyarýz. Yeni yapýlan bu trap sahasý ile atýcýlýk sporu bakýmýndan cazibe merkezi haline geleceðimize inanýyoruz. Uluslararasý özelliklerde planlanýp uy- gulanan Trap atýþ sahasý geniþ bir araþtýrma sonucu, daha önce uygulanmýþ ve baþarýyla devam eden trap sahalarýnýn incelenmesinin ardýndan Burhaniye mize uygulanýyor. Ýnanýyorum ki bu spor dalýnda düzenlenen birçok büyük organizasyon Burhaniye mizde yapýlacak ve bu anlamda da Burhaniye mizin tanýtýmýna katký da bulunacaðýmýza inanýyorum dedi. Burhaniye Ýlçesinde yapýmýna baþlanan Trap Atýþ Poligonunda çalýþmalar devam ediyor

14 14 CUMA 31 TEMMUZ 2015 Sungurlu nun Sesi 46 yaþýnda Ezberbozan dan eðitim Ezberbozan Akademi, Çorum da ilk olma özelliðini taþýyan profesyonel network marketing eðitimlerine baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, Ezberbozan Akademi, Gano Excel firmasý baðýmsýz distribitörleri ile bir araya geldi. Toplam 34 kiþiden oluþan Gano Excel firmasý ekibine eðitim veren Ezberbozan Akademi kurucusu ve eðitimcisi Serkan Beyaz, eðitimlerde beden dili, satýþ, ekip kurma, liderlik, sosyal medya, sunum, kendini tanýma, takým olma ve kiþisel yaþamda gerçek baþarý konularý üzerine bilgiler verdi. Eðitimin yaklaþýk bir ay süreceðini kaydeden Beyaz, Çorum ve çevre bölgelerdeki tüm network marketing distribitörleri ile yerel tüm iþletmelerin personel Ambar Tahmil Tahliye Hizmeti Satýn Alýnacaktýr. T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 Dönemi Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alýmý iþi T.Þ.F.A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði Esaslarýna Göre Açýk ihale Usulü Ýle Ýhale Edilecektir. Ýhale kayýt numarasý : 2015/ Ýdarenin a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM b) telefon ve faks numarasý : Tel: (6 hat) - Faks: Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý : Döneminde % 20 toleranslý Ton Kristal Þeker Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alýmý Ýþidir. b) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Þeker Ambarý ve Malzeme Ambarý c)iþin süresi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren Ýdarenin belirlediði tarihte iþe baþlanýr. Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmýþbeþ) takvim günüdür. 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) tarihi ve saati : 18/08/2015 Salý günü, saat ihale dokümaný Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 5 Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kýrkbeþ) takvim günü olmalýdýr. 7.Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir. Resmi Ýlanlar: de eðitimlerine yeni bir soluk getireceklerini ifade etti. Eðitimlerinin sýradýþý, sonuç odaklý, anlatým tarzýnýn farklý ve eðlenceli olmasý ÝHALE ÝLANI sebebiyle talep gördüðünün altýný çizen Beyaz, Çorumlu tüm iþletmeleri de personel eðitimleri konusunda bilgilendirmeye hazýr olduklarýný söyledi. Alescia parfümde iddialý Faaliyetlerine 2011 yýlýnda Ýstanbul'da baþlayýp ardýndan istihdamda kendi þehrine katký saðlamak için 2013 yýlýnda Alescia markalý kozmetik tesisini Çorum'a taþýyan firma sahibi Ali Ýlker Tosun, her yýl büyüyen tüketici kitlesi ve firmasýyla Çorum fuar alanýnýn ilgi odaklarýndan oldu. Markalaþmak adýna önemli yatýrýmlar yaptýklarýný belirten Ali Ýlker Tosun, "Yurt içi ve yurt dýþý pazarýnda firmamýza yoðun bir ilgi söz konusu. Ürünlerimizin kalitesi ve hizmet anlayýþýmýz konusunda Türkiye genelinde ve yurt dýþýnda bulunan bayilerimizden olumlu tepkiler almak bizleri son derece memnun Alescia Kozmetik fuar alanýnda stand açtý. Muammer Özel Çorum un Sungurlu ilçesinde haftalýk olarak yayýnlanan Sungurlu nun Sesi Gazetesi 46. yayýn yýlýna girdi. Sungurlu nun Sesi Gazetesi nin imtiyaz sahibi Muammer Özel, Sungurlu nun Sesi Gazetesi nin 46. yýlýný kutlamanýn gurur ve mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Yerel gazete çýkarmanýn zorluðuna iþaret eden Özel, 46 yýl önce kurulan ve bugünlere gelen gazetemiz, okuyucularýmýzla olan sevgi baðý ile güçlendi. Bizler toplumun gözü, kulaðýyýz. Her zaman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz dedi. Özel, Geliþen teknoloji ile birlikte bireylerin haber alma özgürlükleri geniþlemektedir. Bütün bu geliþmelere raðmen gazetelerin hayatýmýzdaki rolü hiçbir zaman deðiþmemektedir. Birçok alanda hizmet eden gazetemiz, yerel medyamýza sahip olduðu yayýn anlayýþý, tarafsýz ve ilkeli basýn duruþu ile örnek teþkil etmektedir. Gazetemiz dün olduðu gibi bugün de Atatürk ilke ve inkýlaplarýndan taviz vermeden, sorumlu gazetecilik ilkesi ile Sungurlu da okuyucunun gözü kulaðý olmaya devam edecektir ifadelerini kullandý. Özel ayrýca, isimli sürekli güncel tutulan internet adresi ile de gazetemiz, Sungurlu nun dýþýnda yaþayan hemþerilerimize sýcak geliþmeleri aktarýyor þeklinde konuþtu. Özel, kuruluþ yýldönümü nedeniyle kendilerini kutlayan okuyucularýna, bürokratlara, siyasilere ve çalýþanlarýna, bu mutlu gününde kendilerini yalnýz býrakmayan dostlarýna teþekkür etti.(ýha) Ezberbozan Akademi, Çorum da ilk olma özelliðini taþýyan profesyonel network marketing eðitimlerine baþladý. ediyor." dedi. Alescia Kozmetik olarak her zaman bir adým daha ileriye gitmenin gayreti içerisinde olduklarýný ifade eden Tosun, Ar- Ge birimimizle yeni ve farklý ürün ortaya koymak için çalýþýyoruz. Yaptýðýmýz Ar-Ge ve pazar araþtýrmasý sonucunca firma olarak parfüm üretiminin yaný sýra kolonya oto kokusu ve oda kokusu gibi çeþitlerinde üretimini firmamýz bünyesinde gerçekleþtiriyoruz. Tabi ki tüm bunlarý yaparken müþterilerimize, çalýþanlarýmýza, toplum ve çevremize en yüksek dikkat ve saygýyý göstererek, kozmetik sektörünün önde gelen üreticilerinden birisi olarak emin adýmlarla ilerlemeye devam ediyoruz." diye konuþtu. Çorumlu hemþehrilerine sürprizleri olduðunu da belirten Tosun, sosyal medya üzerinden Alescia sayfasýný beðenen, yorum yapan ve sayfasýnda paylaþan 5 kiþiye çeþitli ürünlerinden oluþan hediye sepeti göndereceklerini kaydetti. (Basýn: ) (Ç.HAK:2121) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 31 TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi hizmet binalarý engelli ulaþýlabilirliði ve onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn SATILIK BÝNA ANKARA YOLU 1. KM DE BULUNAN, BÜYÜK ÝÞLETMELER ÝÇÝN HER TÜRLÜ FAALÝYET GÖSTEREBÝLECEKLERÝ BÝNAMIZ SATILIKTIR ÝLETÝÞÝM: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

15 HAFRÝYAT ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR Ýþletmemizde açýk ocakda çalýþacak hafriyat þoförleri alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Alpagut Dodurga Linyitleri Ýþletmesine þahsen baþvurmalarý rica olunur. Çelikler Taahhüt Ýnþaat ve Sanayi A.Þ. (Ç.HAK:2128) (Ç.HAK:2108) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz BAY-BAYAN Elemanlar * Diksiyonu düzgün * Ýletiþim problemi olmayan * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: Kaynakçý Eleman Aranýyor Ýþyerimizde yetiþtirilmek üzere Kaynakçý USTA-KALFA-ÇIRAK alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:2115) Tel (0364) Dodurga-Çorum ÇORUM TEKNÝK ÇELÝK DÖKÜM MAKÝNA ÝNÞ. TAAH. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Yeni açýlacak fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; -Kaynakçý -CNC Operatörü -Tornacý -Borwekci -Boyacý -Marangoz -Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize San. Böl. 8. Cadde No :30 Ýrt.Tel : (Ç.HAK:2140) (Ç.HAK:2157) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satý ÇETÝN Satýlmýþ kýzý 1971 alaca Doðumlu (Ç.HAK:2156) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat YURDUSAY Mustafa oðlu 1983 Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:2152) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar BAYAR Mecit oðlu 1979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2155) Adres: K.S.S 69. Sk. No: 6/A YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY & BAYAN AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2117) (Ç.HAK:2122) (Ç.HAK:2109) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2150) ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) (Ç.HAK:2147) (Ç.HAK:2146) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: Eleman Aranýyor Ýþyerimizde asgari ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: Elemanlar Aranýyor Anadolu Apart ta çalýþtýrýlmak üzere kat görevlisi bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ýnönü Cad. Teknosa üstü No: 24 Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere; " Çiftlik, Bahçe ve Hayvan bakýmýndan anlayan, " Traktör kullanmayý bilen, " Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli, " Çiftliðin genel bakýmýyla ve " Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, " Çiftlik lojmanlarýnda ikamet edecek, DENEYÝMLÝ, " AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝKAMET EDECEK, Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2085) (Ç.HAK:2125) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Dolgun maaþ+ssk+servis Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2148) Devren Satýlýk Halý Yýkama Fabrikasý K.S.Sitesinde halen faal durumda olan çok fonksiyonlu iþyeri deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: Bayan Eleman Aranýyor Diksiyonu düzgün, bkýmlý, tecrübeli, kozmetik bölümünde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2143) ROTA AVM Çevre Yolu Bulvarý Binevler Kavþaðý (Ç.HAK:2154) (Ç.HAK:2087) CUMA 31 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2101) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr KÝRALIK DAÝRE Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak No: 13/A 3. kat 3+1 kombili, doðalgaz, (Ç.HAK:2120) KOMAIR TOURS Seyahat Acentasý 23 YILLIK GÜVENLE EKONOMÝK YILI DÝNÝ TURLAR UMRE KAYITLARI BAÞLAMIÞTIR UÇAK BÝLET SATIÞLARI HÝZMETÝNÝZDEDÝR. Tel: Gsm: Adres: Gazi Cad. No: 34/31 (FLO Maðazasý yaný) Elemanlar Alýnacaktýr Ýþyerimizde ve depomuzda çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzemelerinden anlayan bay elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2144) Mür. Tel: içi yapýlý daire KÝRALIKTIR. Gsm:

16 Taþ Olimpiyat kampýnda Pazar günki rakip Gölbaþý Merve Taþ Ankara da 9-21 Aðustos ta yapýlacak olan Büyükler Dünya Þampiyonasý kampýna çaðrýldý. Kýrmýzý Siyahlýlar pazar günü Gölbaþý, perþembe günü Hatayspor son gün ise Pendikspor ile karþýlaþacak. Yerli çim yerini yadýrgamadý Judo Federassyonu Rio Olimpiyatlarýna hazýrlýk amacýyla düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Þampiyonasý na hazýrlýk kampýna Çorum Belediyespor dan Merve Taþ da çaðrýldý. Genç olmasýna karþýn gösterdiði performansla dikkat çeken Merve Taþ Judo Federasyonu tarafýndan 2016 Rio Olimpiyatlarýna hazýrlanýyor. Büyük erkekler 6-21, büyük bayanlar ise 9-21 Aðustos tarihleri arasýnda Ankara Eryaman Milli Takýmlar Olimpiyat Hazýrlýk Kamp merkezinde çalýþacaklar. Judo büyükler kampýna deðiþik sýkletlerde yirmi bayan sporcu davet edildi. Çorum Belediyespor Kýzýlcahamam Patalya Otel de devam eden sezon baþý kampýndaki son rakibi Gölbaþýspor oldu. Genel Kaptan Hamit Iþýk, yaptýklarý görüþmeler sonunda Kýzýlcahamam da oynayacaklarý hazýrlýk maçlarýnýn kesinleþtiðini söyledi. Iþýk, pazar günü Gölbaþýspor ile ikinci hazýrlýk maçýnda karþýlaþacaklarýný söyledi. Iþýk, Kýzýlcahamam kampýndaki üçüncü hazýrlýk maçýnda 6 Aðustos perþembe günü Hatayspor ile karþýlaþacaklarýný kampýn son günü olan 9 Aðustos pazar günü ise Pendikspor ile özel maç yaparak kampý tamamlayacaklarýný söyledi. Genel Kaptan Hamit Iþýk kampýn ardýndan lig öncesi 15 veya 16 Aðustos ta son hazýrlýk maçý yapmak içinde arayýþlarýnýn devam ettiðini söyledi. CUMA 31 TEMMUZ 2015 Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na yapýlan ithal yama geç serimden dolayý tutmayýnca kale arkasýndan sökülen çimlerin serilmesinin ardýndan saha çok daha iyi bir duruma geldi. Lige kadar bakým yoðun þekilde devam edecek. Çimlendirildiði 1986 yýlýndan buyana hemen hemen her yýl baþý yapýlan yama çalýþmasý ile hizmet eden Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý bu sezon hatadan erken dönülmesiyle yeni sezona tam olmasada yetiþecek gibi görünüyor. Sezon bitiminden sonra Belediye tarafýndan Yalova dan alýnan bin m2 lik çim Çorum a geldikten sonra Üniversitenin mezuniyet töreni bitimini beklerken üç gün kapalý olarak bekletildi. Bu sürede kuruyan çimler ardýndan serildi ve tutmasý için çalýþmalar yapýldý. Aradan geçen 15 günlük sürede hiç bir ilerleme görülmedi. Baþkan Zeki Gül ün stada gidiþinde gördüðü manzara karþýsýnda þok oldu. Bu durum üzerine hemen Ankara Gençlerbirliði çim uzmaný Çorum a davet edildi. Yapýlan incelemede serilen çimlerin kuruduðu ve yeþermesinin mümkün olmadýðý belirtildi. Yýllardýr sahanýn kötü olan bölümlerine kale arkasý ve yedek kulübeleri etrafýndan sökülen çimlerin serildiði belirtilince bu yýlda ayný uygulamaya gidildi. Yaklaþýk 10 gün önce yapýlan bu yeni çalýþmanýn ardýndan doðru kararýn geçte olsa alýndýðý ortaya çýktý. Serilen çimler yerlerini yadýrgamadý ve hemen tuttu. Bunun üzerine çimin en kýsa sürede diðer çimle tutmasý, boþluklarý doldurmak için özel olarak hazýrlanan gübreleme, sulama ve silindir çalýþmalarýna geçildi. Dün ilk kez stad zeminine özel kurutulmuþ ve elenmiþ deniz kumu serpme suretiyle daðýtýl- dý. Sahanýn sezonun ilk haftasýna kadar çok daha iyi duruma geleceði belirtildi. Ýlk prova tatsýz 0-1 Çorum Belediyespor yeni sezondaki ilk hazýrlýk maçýnda Gölcükspor önünde kadrosundaki 25 futbolcu forma giydi. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk yarýda rakibinden üstün oyun ortaya koydu ancak gol bulamadý. Ýkinci yarýda ise rakibi önünde topa sahip olamayan kýrmýzý siyahlý takým yediði tek golle sahadan 1-0 maðlup ayrýldý. SAHA: Patalya 2 Nolu. HAKEMLER : Abdulkerim, Bulut, Ferhat Çýrak. Utku, Buðra, Eþref Korkmazoðlu, Akýn, Ýmam, Furkan, Eþref Koçak, Emrah, Gökhan, Kudret. 2. Devre : Fatih, Eray, Serkan, Ýmam (Ýsmail), Akýn (Murat), Furkan (Eyüp), Oðuzhan, Berat Ali (Þakir), Zafer, Muhammet Fatih. Hakan. DÜZCESPOR : Ýbrahim (Samet), Ünal, Umut, Hakan (Enver), Zinhi, Celal (Bünyamin), Burak (Mehmet), Alperen, Furkan (Nuri), Hamdi (Murat Aydýn), Murat (Mert). GOL : 75. dak. Murat Aydýn (Düzcespor). Çorum Belediyespor bu sezon öncesi çalýþmalarýnda ilk hazýrlýk maçýnda Düzcespor a ikinci yarýda yediði tek golle 1-0 maðlup oldu. Kamp yaptýklarý Patalya Otel sahasýndaki özel maçta Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan kadrodaki 27 futbolcudan 25 ine þans verdi. Her iki yarýda farklý Çorum Dernekler Federasyonu ndan ziyaret Çorum Dernekler Federasyonu ndan Çorum Belediyespor takýmýna tatlý ikramý. Yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam Patalya Otel de sürdüren kýrmýzý siyahlý takýmýn dün Düzcespor ile oynadýðý ilk hazýrlýk maçý öncesinde Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan vekili Mehmet Çelikel, Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Argun, Genel Sekreter Latif Ramazan ve Ýstanbul Çorumlular Derneðinden Avukat Harun Erdoðan otelde ziyaret ettiler. Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Heyet ile otel Çeviker. Bahadýr ÇORUM BELEDÝYESPOR : 1. Devre : onbirlerle çýkan Çorum Belediyespor son bölümde kampa götürülen genç isimlerede forma þansý verdi. Maçýn ilk yarýsýnda rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koyan Belediyespor son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca gol bulamadý. Ýkinci yarýda ise bu kez kontrolü eline geçiren Düzcespor oldu ve bu devrede topa daha çok sahip olan ve pozisyon bulan takým oldu. Belediyespor ise ikinci yarýda beklenen futbolunu ortaya koyamadý. Maçýn 75. dakikasýnda yediði golle rakibine 1-0 yenilen Belediyespor ilk yarý orta ikinci yarýda ise kötü bir prova yaptý. MAÇTAN DAKÝKALAR: 5. dakikada orta sahadan Turgay ýn savunma arkasýna sol kanattan hareketlenen Kudret in önüne gönderdi. Bu futbolcu topla ceza sahasýna girdiði anda ortaya çýkardýðý topa müsait durumda Emrah dokunamadý ve kýrmýzý siyahlý takým mutlak bir golden kurtuldu. 8. dakikada sol kanattan Kudret in ceza sahasýna yaptýðý ortada Emrah kafa ile penaltý noktasýna indirdiði topla Tur- gay buluþtu rakibinden kurtulduðu anda vurmakta gecikince savunma araya girerek mutlak tehlikeyi önledi. 13. dakikada sað kanattan Emrah topla hareketlendi Gökhan boþa çýktý bu futbolcu atýlan topu penaltý noktasý üzerinde gelen Turgay a çýkardý tecrübeli futbolcunun vuruþunda top kaleci Ýbrahim de kaldý. 38. dakikada Turgay ýn savunma arkasýna attýðý topla Kudret hareketlendi yerden penaltý noktasý üzerine çýkardýðý topla Gökhan buluþtu rakibinden kurtuldu ve köþeye sert gönderdi savunmanýn sýrtýný çarpan top oyun alanýna döndü ve Düzcespor savunmasý uzaklaþtýrdý. Ýlk yarý 0-0 berabere sonuçlandý. 60. dakikada savunma arkasýna atlan topla Enver hareketlendi ortaya çýkardýðý ön direkte Fatih rakibinden önce hamle yaparak topa sahip oldu. 75. dakikada Düzcespor golü geldi. Sol kanattan çýkarken Eray ýn kaptýrdýðý topla Mehmet hareketlendi ceza sahasýna girdi kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldýðý anda ortada boþ durumdaki arkadaþi Murat Aydýn a aktardý oda topu boþ kaleye göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde de Düzcespor üstün futbol oynadý ancak baþka gol olmayýnca Çorum Belediyespor ilk hazýrlýk maçýndan 1-0 maðlup ayrýl- lobisinde bir süre görüþen Çorum Dernekler Federasyonu Baþkan ve Yönetim kurulu üyeleri beraberlerinde getirdikleri tatlýyý kaptanlara verdiler. Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Çorum Belediyespor a yeni baþlayacak sezonda baþarýlar diledi ve þampiyon olarak tüm Çorumlularý mutlu etmesi temennisinde bulundu. Genel Kaptan Hamit Iþýk da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve Çorumlularýn birbir ve beraberlik halinde takýmlarýna sahip çýkmasý halinde sezon sonunda mutlu sona ulaþacaklarýna inandýðýný sözlerine ekledi. Çorum Belediyespor un Kýzýlcahamam daki sezon baþý hazýrlýk kampýna götürülen altý genç isim gelenekten kurtulamadý. Kampa katýlan gençleri saçýný kesme geleneðini kaleci Utku altý ismin saçýný keserek sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmla sezon baþý kampýna götü- rüleceði açýklanan isimler Onur Tekin, Þakir Çýnar, Ýsmail Savaþ ve Murat Akar a ilave olarak son anda Kadir Taþ ve Eyüp Çýnar da eklendi. Altý genç futbolcu kampta Teknik Heyetin gözünü girmek için ter döküyorlar. Gençler dünki maçta belli süreler forma giydiler. Ýlginç saç sitilleriyle büyük ilgi gördüler.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı