Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels"

Transkript

1 Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

2 Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli bir kadroyla, de işen ça a ayak uydurarak, teknoloji ve sanayinin Dünya y ve çevreyi y pratan koşullar na çözümler arayarak ilerledik. Sandviç panel sektöründe dünya lideri olan ve Dünya çap nda 35 üretim tesisine sahip rlandal Kingspan Group ile güçlerimizi, bilgimizi ve deneyimlerimizi ortak ettik. İki ayrı kontinü ürettim hattımızda günde m 2 panel üretiyoruz; endüstriyel çat ve cephe kaplamalar ndan g da endüstrisi so uk depo ve işleme odalar na dek birçok farkl alanda panel üretmenin yan s ra bilimsel verilerin ş nda Ar-Ge çal şmalar m za büyük özen ve emek harcay p ürün gam m z ve kalitemizi durmaks z n ço alt p ilerletiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlar n esas alarak Dünya da bir ilke imza at p kontinü hat üzerinde kilitli panel üretmiş, sanayi profesyonellerince tan nm ş ve kalitesini 20 yi aşk n ülkede sürekli artan referanslar yla kan tlayabilmiş bir firma olarak gururlu ve mutluyuz. Ever since 1983, we have marched forward looking for solutions regarding the conditions of technologies and industries polluting the environment, with our young, dynamic and experienced crew, adapting to the circumstances of the changing era. We have associated our powers, knowledge and experiences with the Irish firm Kingspan Group, which owns 35 production facilites worldwide and is a global leader in sandwich panel sector. In our two separate continuous production lines, we are producing square meters of panels in many different areas varying from industrial roofing and facing tile to food industries cool storages and processing rooms. Besides, we continuously invest in R&D, so as to broadenour product range and enhance quality. We are honored and proud as a firm having been able to blaze a trail worldwide by producing locked panels on continous line by focusing on the needs of our customers, and thus being recognized by industry professionals and proving itself by expanding its evergrowing references in more than 20 countries.

3 Ar-ge Çal flmalar Yap lm fl Kompozit Panel Off-site factory pre-engineered, single component & single fix site installation Yang na Karfl Güvenli Uluslararas sigorta firmalar nca onaylı Insurer Approved System İÇİNDEKİLER INDEX 2 Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality 20 Kümes Hayvanlar flleme Tesisleri Poultry Plants 33 SS Bordürlü Panel SS Skirt Panel 3 AR-GE R&D 22 Mezbahalar ve Et flleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat Processing 34 So uk Depo Panelleri Cold Store Panels 4 Malzeme Özellikleri Material Specifications 24 Muhtelif Muhafaza Tesisleri Various Food Facilities 35 Teknik Özellikler Technical Data 6 Endüstriyel Tesislerde Yang n Fire in Industrial Facilities 26 Muhtelif Tesisler Various Facilities 36 Sistem Detaylar System Details 7 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of the IPN Core Panels 28 Atmosfer Kontrollü Odalar CA Rooms 38 Asma Tavan Ask Detay Suspended Ceiling Details 8 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of IPN Panels 29 Legocold Legocold 40 Duvar Paneli-Zemin Birleflim Detay Wall-Floor Connection 10 Kolay ve H zl Montaj Easy & Quick Installation 30 Köşe Panel Corner Panel 42 Beton Bordür-Duvar Paneli Birleflim Detay Concrete Curb - Wall Panel Connection Detail 12 Sebze ve Meyve flleme Tesisleri Processed Fruits and Vegetable 30 Curve Panel Curve Panel 43 Duvar-Tavan Birleflim Detay Wall-Ceiling Connection 14 Dondurulmufl G da Depoları Refrigerated Warehouses 31 Kilitli Panel Camlock Panel 44 Aksesuarlar Accessories 16 Dondurma ve Süt Tesisleri Ice - Cream and Dairy Plants 32 TD Panel TD Panel 46 Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar Handling Instructions 18 Su Ürünleri flleme Tesisleri Seafood Facilities 33 Smart Panel Smart Panel 1

4 Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Her ayr nt n n bilgisayar ortam nda incelenerek tasarland, neden ve niçin sorular n n teknolojik alt yap ile en do ru sonuçla cevapland Kingspan zopoli ürünlerinde, kalite tartş lmaz bir kriterdir. Çat -cephe panellerinden so uk depo panellerine, trapez saclardan so uk depo kap lar na kadar birçok ürünün uluslararas standartlarda hayata geçirildi i üretim tesislerimiz; yurt içinde ve yurt d ş nda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlar n en k sa sürede karşılamaktadır. Quality is an incontestable criteria by Kingspan Izopoli products, of which every single detail is analysed and conceived in computer environment and the most correct answers to causal questions are answered with technologic infrastructure. Our factories, which produce roof-wall panels, cool storage panels, trapezium plates and cool storage doors at european standards, accomplishes the needs of our customers in fastest time both in domestic and export markets as well as realization of the turnkey projects. 2

5 AR-GE R&D Kingspan zopoli, mevcut tesislerinde sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme çal şmas gerçekleştirmektedir. AR-GE laboratuarlar nda yürütülmekte olan ve belli bir noktaya getirilen çalışmalar, üretim baz nda denemeler yap larak sonuçland r lmaktad r. Bu çal şmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Fiziksel dayan m testlerinden kesme dayanım testi Tensile strength test AR-GE Laboratuvarı / AR-GE Laboratory Kingspan Izopoli develops its products by combining its technical expertise and experience from the market. Development works are done in our R&D laboratories and tested in the production line with trial orders. That, in return, is integrated into R&D studies. Eğilme dayan m n n ölçümü Measures of Shear Strength 3

6 Malzeme Özellikleri Material Specifications Foam Technical Data Suggested Application Temperature Thermal Conductivity Compressive Strength (10% to expand) ,020 0,12 ºC W / mk Mpa Shear Strength mm 0, mm 0, mm 0,06 Mpa Water Absorption (%Volume) Closed Cell Content %2 % 95 % Volume - Fire Class EN FM 4880 B s1 d0 Class 1 - Yalıtım Dolgusu Sıfır Ozon İncelmesi Potansiyeline (Sıfır ODP) sahip poliizosiyanürat (PIR). FM Global sigorta şirketi tarafından onaylanmış Yangın Emniyeti sertifikalı ürün serisi olarak sunulmaktadır. PIR köpük, ısıyla sertleşen bir malzemedir. Ateşe maruz kaldığında erime, akma ya da damlama yapmaz. Köpük dolguyu korumaya yardımcı olan güçlü bir kömürsü yapı oluşturur ve alevlerin paneller içerisinde yayılmasını engeller. Insulation Core Polyisocyanurate (PIR), with Zero Ozone Depletion Potential (Zero ODP). Available in FM Global insurer approved Firesafe certified product range. Corona Process PIR foam is a thermosetting material. It does not melt, flow or drip when exposed to fire. It forms a strong char that helps protect the foam core and prevent flame spread within the panels. 4

7 Malzeme Özellikleri Material Specifications Coating ang Facing Protective Layer Top Coating Standard Polyester PVDF, Plastisol (PVC) Primer Zinc Coating Steel Substrate Zinc Coating Epoxy Backcoat ç ve d ş uygulamalar için panellerin her iki yüzey sac nda, g da işleme tesislerinde kullanmaya elverişli Ral 9002 Polyester boya standart olarak kullan l r. For internal and external applications, Ral 9002 Polyester paint suitable to be used in food processing facilities is used as a standard in both surface iron sheets of the panels. Opsiyonel yüzeyler: PVDF : Paslanma riskinin yüksek oldu u iç ve d ş yüzeyler için kullan l r. Plastisol : Paslanma önleyici özelli i çok iyidir. Özellikle iç yüzeylerde kullan m için elverişlidir. SS304 2B : EN tip 3.1 standard nda yüksek korozyona maruz kalan yüzeyler için önerilir. (paslanmaz çelik) The Optional facings are: PVDF : For inside and outside use where there is a high risk of corrosion Plastisol : High elasticity and very good corrosionprevention properties; suitable especially for internal use. SS304 2B : Rust - resistance according to EN type 3.1, for heavy duty use (stainless steel). Kingspan zopoli so uk depo panellerinin; kullan m alan geniş, dayan kl ve bak m kolayd r. Hijyenik ve düşük maliyetli çözümler sa lar. Kingspan Izopoli cold store panels, facings are long lasting, easy to care and provide hygienic and low cost solutions. 5

8 Endüstriyel Tesislerde Yangın Fire in Industrial Facilities Yangın dayanımı zayıf tesislerde: Yang n hızla yayılır. Açı a çıkan yo un duman ve toksit gazlar dolayısıyla yangına müdahale güçleflir. Panel yüzeyleri bükülerek yap sal çökmeler yaflan r. In facilities with poor fire resistance: Fire spreads rapidly. Emission of smoke and toxic gases during the fire causes fire-fighting to be difficult. Structural collapses occur due to the bent panels surfaces. Yang n esnas nda taflıy c sistemden ayr lan paneller Panels which break off from the main steel structure as a result of the fire. Yap y kaplayan duman ve yap çevresine yay lan yang n örnekleri Examples of the smoke engulfing and fire spreading around and through the structure. 6

9 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of the IPN Core Panels IPN Dolgulu Panel Örnekleri Examples of IPN Core Panels IPN firesafe paneller yang n karfl s nda binan n yap sal bütünlü ünü korur. Yang n alevlerine maruz kalan IPN dolgu, kavruk z rh tabakas oluflturur. IPN firesafe panels protect the structural integrity of the building against fire. IPN core when exposed to flames form a seared protective layer. IPN paneller yang n n yay lmas n zorlafltırır. IPN panel sistemleri yangın yönetmeliklerinde belirtilen flartları üst derecede sa lar. IPN panels greatly enhance the main systems capability to resist fire. IPN panels systems meet the requirements stipulated by the fire regulations at the highest level. 7

10 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of IPN Panels Uluslararası sertifikalandırma kurumlarınca yapılan test sonuçlarında IPN panellerin yangın dayanımı FM 4880 e göre class 1 ve TS EN e göre B s1 d0 olarak belgelenmifltir. The Fire Resistance of the IPN boards are certified as class1 according to FM 4880 and B s1 d0 according to the TS EN as a result of the tests conducted by International Certification Bodies. FireSafe sistemi, uluslararas sigorta firmalar nca onayl d r. FireSafe system is approved by international insurance companies. Kingspan-İzopoli yalıtımlı panellerin kullanıldığı, gerçek yangınlar üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular; Paneller yangına katkıda bulunmamaktadır. Sadece yangının çıktığı bölgenin civarındaki paneller hasar görmekte ve alev yükü ortadan kalktığında kendilliğinden sönmektedirler. IPN malzeme ateş karşısında erimemekte ve akma yapmamaktadır. Dolayısıyla artçı yangınlara neden olma tehlikesi bulunmamaktadır. Findings obtained from researches carried out on actual fire incidents where Kingspan-İzopoli insulated panels are used. The panels do not contribute to a fire. they are only damaged in the immediate area of the fire and selfextinguish after the fire load has gone IPN does not melt or drip when exposed to fire. Thus, the danger of igniting secondary fires does not arise. Isophenic köpük yanarken ortaya çıkan gazlar, (ahşap gibi) konvansiyonel yapı malzemelerinin çıkarttıkları gazlardan daha az zehirlidir. The gases given off when isophenic foam burms are less toxic than those given off by conventional building materials (e.g. wood) Yanıcılık düzeyinin belirlenmesi amacı ile kullanılan standartlaştırılmış testlerden elde edilen sonuçlar panellerin gerçek hayatta uygulamada sergiledikleri davranışlarla birebir örtüşmektedir. The results from the standardised tests used to determine combustibility are confirmed completely by the behaviour of the panels in practice FM 4881 FM 4880 TS EN

11 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of IPN Panels IPN Panellerden Elde Edilen Test Sonuçları stikrarl bir koruyucu kavruk tabaka oluflur. Kavruk tabaka / dolgu genleflerek yüzeyler aras nda oluflabilecek boflluklar doldurur, herhangi bir boflluk kalmaz. Atefle dayan kl Isophenic dolgu: C de %70 i etkilenmemifl, %30 unda kavrulma oluflturmufltur. 1 2 Panel yüzey elemanlar aras ndaki dolguda alev yay lmas, parlama veya atefl yürümesi yoktur. 300 C den daha yüksek s cakl klarda koruyucu kavruk tabaka oluflur. 3 4 Ana atefl kayna ndan uzakta kalan k s mlarda yanma yoktur. Test sonrası de erlendirme / Evaluation after the test Test Results of the IPN Panels Stable protective char forms. Char / core expands to fill any gaps between facing, consequently no voids. Fire rated Isophenic core. 70% unaffected, 30% char at C No spread of flame, flashover or fire travel within the core between the facings. At high temperatures greater than 300 C protective char forms. Panels are unaffected away from main fire source. 9

12 Kolay ve Hızlı Montaj Easy & Quick Installation Aydemirler / Alaflehir Kingspan zopoli panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yap konstrüksiyonuna içeriden ya da d flar dan giydirilerek monte edilir. Kingspan Izopoli panels can be mounted either at the outside or at the inside of the supporting constructions whether steel or prefabricated concrete. Golf Dondurma / Akçalar Agility / Mersin 10

13 Kolay ve Hızlı Montaj Easy & Quick Installation Eker Süt / Kemalpafla Ülker Golf / Karacabey Panellerin oldukça hafif olmas ndan dolay, küçük boyutlu projelerde, yaln zca iskele kullanarak bile montaj yapmak mümkündür. Daha büyük projelerde ise forklift, hidrolik vinç ya da motorlu iskele kullanarak, son derece kolay ve h zl bir biçimde montaj iflleri bitirilmektedir. Kingspan zopoli panelleri, oldukça mukavemetli oldu undan, minimum konstrüksiyon maliyeti ile montaj esnas ndaki geçici yükleri tafl yabilen, genifl aç kl kl tavanlar ve yekpare yüksek duvarlar yapmak mümkündür. Kingspan Izopoli panels can be transported and mounted without any problems by cranes and elevators for the purpose of quick installation. Due to their light weight even mounting by hand is possible for smaller building projects. 17m. Kingspan Izopoli panels are very strong and rigid. This means long spans and minimal deflection in construction. Ceilings made of Kingspan Izopoli panels can be installed to cover long spans and provide perfect insulation. Walk-on ceiling for service and inspections can also be constructed. Abal o lu / Turgutlu 11

14 Sebze ve Meyve İşleme Tesisleri Processed Fruits and Vegetable Yeteroğlu / Alaşehir Sebze ve meyve marketleri, çok yüksek kaliteli ürünler talep ederler. The market for fruits and vegetables require extremely high production standarts. Kingspan zopoli So uk depo panelleri ile bu ürünlerin talep etti i s ve nem oranlar kolayca temin edilebilmektedir. Humidity and temperature control requirements are easily obtained at the storages built by energy efficient Kingspan Izopoli cold store panels. Renezoğlu / Serik Er-Buz / Konya 12

15 Sebze ve Meyve İşleme Tesisleri Processed Fruits and Vegetable Durdaşlar / Kumluca Bahar Narenciye / Senirkent Ever Fresh / Mersin Göknur Meyve Konsantresi / Ankara 13

16 Dondurulmuş Gıda Depoları Refrigerated Warehouses Hakan Gıda / Mersin Enerji maliyeti, dondurulmufl g da depolar nda toplam iflletme giderlerinin büyük bir k sm n teflkil etmektedir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, yüksek s yal t m performans ile enerji tasarrufu sa layarak maliyet üzerinde önemli bir kazanç sa lar. Energy costs incurring in the operation of cold store rooms have significant portion in the total overhead costs. Kingspan Izopoli cold store panels, with high insulation performance and energy efficiency, reduce the energy consumption dramatically and give you a competitive anvantage. Ulubay Soğutma / Lapseki - Çanakkale 14

17 Dondurulmuş Gıda Depoları Refrigerated Warehouses Ülker Golf / Karacabey Shamaxi Coldstore Room / Bakü Agility / Riyadh Konya Şeker / Seydişehir Erhanlar / İzmir 15

18 Dondurma ve Süt Tesisleri Ice - Cream and Dairy Plants Eker Süt - Andros / Kemalpaşa Süt ürünleri depolar nda kullan lan metal yüzeyli duvar ve tavan panellerinin, muhafaza edilen ürünün hijyeni, tazeli i ve kalitesi üzerinde çok önemli etkisi vard r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, mevcut kaplamaları ve s yal t m özelli i ile g da tesisleri için aranan hijyen koflullar n sa lamas n n yan s ra, süt ve süt ürünlerinin asidik etkilerine karfl da mukavimdir. For dairy plants, great importance should be given to the selection of metal facings of the walls and ceilings.this is vitally essential to ensure product quality and hygienic safety. Kingspan Izopoli cold store panels, with stainless steel facings are recommended as the best choice of material to resist aggressive effects of milk acid. Ak Gıda / Karaman 16

19 Dondurma ve Süt Tesisleri Ice - Cream and Dairy Plants Calmio Süt / Niğde Nestle Dondurma / Filipinler Zinde Süt / Biga Pınar Süt / Eskişehir Meysüt - Enka / Ereğli - Konya 17

20 Su Ürünleri İşleme Tesisleri Seafood Facilities Alarko Leroy / Suadiye - İzmit Bal k ve deniz mahsulleri tesisleri, genellikle yerleflim yerlerinden uzak ve k rsal alanlarda kurulmaktad r. Fishery and sea food processing facilities are usually constructed in rural areas. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, hafif konstrüksiyonlar n n yan s ra, h zl ve kolay uygulanabilir olduklar ndan, bu sektör yat r mc lar n n istedi i zor flartlarda dahi, hijyenik ortama ekonomik yoldan ulafl m sa lamaktad rlar. Thanks to its speedy and easy installation, Kingspan Izopoli cold store panels, provide modern hygienic facilities and Lean Construction for investors even under aggressive conditions. Perama / Bandırma 18

21 Su Ürünleri İşleme Tesisleri Seafood Facilities Liman Alabalık / Bozöyük Phanduy Tuna Fish / Vietnam Fatoğlu Balıkçılık / Giresun Çamlı Yem / Pınarbaşı - İzmir Zaman Su Ürünleri / Fatsa - Ordu 19

22 Kümes Hayvanları İşleme Tesisleri Poultry Plants Lezita / Turgutlu Kümes hayvanlar kesimhane ve iflleme tesislerinde ço unlukla sandviç panel kullan lmaktad r. All modern poultry and slaughter house facilities are usually constructed by sandwich panels. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, bu tür tesislerde tamamen hijyenik ve uzun ömürlü çözümler sunabilmektedir. Kingspan Izopoli cold store panels, offer perfect solutions to fulfill the hygienic requirements of such facilities. Aviagen Anadolu Bumsuz Kümes / Ankara 20

23 Kümes Hayvanları İşleme Tesisleri Poultry Plants Ross / Ankara Semercioğlu Gıda / Antalya Siyezen Broyler / Azerbaycan Banvit / Bandırma CP Piliç / Bilecik 21

24 Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat Processing Erşan Et / Bilecik Et iflleme tesisleri, çok zorlu flartlar n hakim oldu u tesislerdir. Slaughter houses are places where aggressive conditions dominate. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, paslanmaz çelik, Plastisol ve PVDF boyal yüzeyleri ile bu zorlu flartlar uzun süreli ve yüksek kalite standartlar ile karfl lama kapasitesine sahiptir. Owing to its special coating surface (Stainless Stell, Plastisol, PVDF ) compatible with such conditions, Kingspan Izopoli cold store panels are ideal for the construction of slaughter houses with long lasting high quality standards. Pıınar Et / İzmir 22

25 Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat Processing Kon-Et / Konya Akkoyun Gıda / Eskişehir Akşeker Et / Konya Altın Et / Antalya Beşler Sucuk / Silivri 23

26 Muhtelif Muhafaza Tesisleri Various Food Facilities Limkon Meyve Konsantre Tesisi / Adana Panel üreticileri, g da sektöründeki geliflme ve talepleri izleyerek, bu taleplere uygun baflar l sonuçlar verecek uygulamalar teorik ve pratik olarak takip etmek zorundad rlar. It is crucial for panel manufacturers to follow the development in food technologies and changes in demand in the food market, in order to make successful research and product development studies. Kingspan zopoli, bu alanda sektör çal flanlar ile yak n iliflkiler içinde olup, talep ve ihtiyaçlar baflar ile karfl lama kabiliyetine sahiptir. Kingspan Izopoli is an important company in the production sector, which works in close relation with the construction and food processing sectors. Karınca Lojistik / Gebze Mall of Egypt / Mısır 24

27 Muhtelif Muhafaza Tesisleri Various Food Facilities Divan Pastaneleri / Taşoluk - İstanbul Naturel Mantar / Korkuteli Atakey Patates Cips Fabrikası / Afyonkarahisar Torium Kayak Pisti / B. Çekmece Maki Fidecilik / Kumluca 25

28 Muhtelif Tesisler Various Facilities Hikmet İnşaat Soğuk Hava Deposu / Şabran Bölgesi Anako / Konya Alde Tarım / Adaköy - Bursa Döhler / Karaman Metro Grosmarket / Kayseri 26

29 Muhtelif Tesisler Various Facilities Sağlık Bakanlığı İlaç Üretimi Tesisi / İran Havi Lojistik / İzmir Karbala Fruit / Irak Guetemala Soğuk Oda / Güney Amerika Netlog Şok Market / Afyon 27

30 Atmosfer Kontrollü Odalar CA Rooms Vekofin Fındık Deposu / Hendek CA odalar de iflik gaz konsantrasyonlar, ayarlanm fl s cakl k ve nem oranlar gibi atmosferik flartland rmalara imkan tan yan ve bunlar n sonucu olarak ortaya ç kan bas nca dayanabilen odalard r. Bu odalar n oluflturulmas nda gaz s zd rmayan tam yal t m ön flartt r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, atmosfer kontrollü depo inflas nda optimum çözümler sunar. CA rooms are the rooms which enable atmospheric conditions such as various gas concentrations, adjusted temperature and humidity rates and which are resistance to the pressure arising as a result of them. Gas-proof full insulation is a prior condition for the establishment of these rooms. Kingspan zopoli Cold store panels present optimum solutions for the construction of atmosphere controlled rooms. Gök Elma / Isparta Köşdere / Biga 28

31 Legocold Legocold S f r konstrüksiyon ile kendi kendini tafl yabilen, ekonomik, h zl ve problemsiz so uk odalar oluflturmak, Kingspan zopoli Legocold çözümleriyle art k mümkün. Self-supported chilling rooms with zero construction. It is now possible to create economical, fast, problem free chilling rooms with Kingspan Izopoli Legocold solutions. Termal kamera görüntüsü Thermal camera image 29

32 Köşe Panel Corner Panel Corner Panel - Vertical max. length 3,500 mm Amin, Bmin = 250 mm A + B = module 1100 mm a = 80 o o Corner Panel - Horizontal Amin, Bmin = 250 mm Amax = 1,500 mm Bmax = 4,500 mm a = 90 o o module 1100 mm Corner Panel, yerinde uygulama çözümlerine kıyasla çok verimli yalıtım değerleri sunar. Montaj kolaylığı ile zamandan ve iş gücünden kazanç sağlar. Corner Panel provides extremely efficient insulation values compared to at-site application solutions. It is easy-tomount, time and labor saving. Curve Panel Curve Panel Corner Panelin tüm avantajlarının yanı sıra yapısal bütünlüğü bozmadan projelerinize uygun ölçülerde üretilir. In addition to all advantages of corner panel, it is tailored according to size requirements of your projects so that the structural integrity is secured. Curve Panel - Horizontal max. length 3,000 mm 2 x C + B 950 mm B > 300 mm Cmin = 100 mm 60 o < a < 175 o Rmin = t Curve Panel - Vertical max. length 8,000 mm 60 o < a < 175 o Rmin = t 30

33 Kilitli Panel Camlock Panel Kontinü hat üzerinde Firesafe özelli ine sahip, %100 dolu bir kesit ve homojen yal t m ile yüksek dayan m özelli ine sahip, uzun ömürlü paneller elde edilir. Özel tasar ml kilitler ile paneller, özelliklerini kaybetmeden birbirleriyle birlefltirilir ve bu özellik monte ve demontede büyük kolayl k sa lar. Long-life panels having Firesafe feature on continuous line and having high resistance with a section that is full of 100% as well as homogenous insulation are obtained. Specifically designed locks and panels are combined each other without losing their features and this provides great convenience especially for assembly and disassembly. Birleşim Detayı / Joint Detail Martafl / Büyükçekmece Havi Lojistik / zmir 31

34 TD Panel TD Panel Tesisat borusu üretim esnasında panelin içerisine yerlefltirilmektedir. Kontüni hatta panel içerisine yerlefltirilen tesisat kanallarının adedi, panelin üretim geniflli i ile sınırlı olsa da, ideal kullanım için iki hat yeterli olmaktadır. Bu kanalların birbirine yakınlık mesafesi ise projelere göre belirlenmektedir. Installation pipe is placed in the panel during production. Although the number of installation channels placed in panel in continuous line is limited with its width, two lines are satisfactory for ideal use. The distance between such channels is determined according to projects. Basrah Mas Ofis Binası / Basra - Irak Sağlık Bakanlığı İlaç Üretimi Tesisi / İran 32

35 Smart Panel Smart Panel t Insulation Corner IPN Firesafe Smart Panel, üretim tesislerinin özellikle ürün nakil bölümlerinde, panellerin çarpma ve sürtünme sonucu görebileceği hasarlara karşı çözümler sunmaktadır. Steel Smart Panel provides solutions for damages which may occur as a result of panel crashing and friction particularly witnessed in transport sections of production facilities. Alu chequard L1 L2 110 cm SS Bordürlü Panel SS Skirt Panel Özellikle yoğun kimyasallarla sık yıkanan tesislerde ve kesimhanelerde yaşanan paslanma problemine karşı ekonomik çözümler sunar. Provides economic solutions for rusting problems particularly seen in facilities and slaughterhouses which are frequently washed with intensive chemicals. 33

36 Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels t ± ± 2 Boyutsal Stabilite ve Uzun Süreli Termal Performans Dimensional Stability and Long Term Thermal Performance zolasyon maddeleri / Insulation materials Yo unlu u / Density Yang n tepkisi (IPN) / Fire reaction (IPN) Ürün Uzunlu u / Product Length Ürün Uygunluk Standard / Product Conformity Standard : Rijid IPN köpük, pentan gaz ile fliflirilir, CFC ve HCFC içermez. Rigid IPN / PUR foam, pentane blowing, does not contain CFC and HCFC. : 38 ±2 Kg/m 3 : EN standard nda B s1 d0 - FM 4880 Class 1 According to EN standard, B s1 d0 - FM 4880 Class1 : Panel kal nl na ba l olarak, 19 m ye kadar üretilebilir. Depending on the panel thickness, can be produced up to 19 m. : TS EN Akustik zolasyon / Acoustic Insulation Önerilen Kal nl klar / Recommended Thickness : Tüm panel kal nl klar nda, yaklafl k 25dB. / About 25dB in all panel thicknesses. : -40 C için 200 mm / 200 mm for -40 C -18 C için 150 mm / 150 mm for -18 C 0,+ C için 100 mm / 100 mm for 0,+ C 34

37 Teknik Özellikler Technical Data Birleflim Detay ki birleflim yüzeyi aras nda mevcut bantlar ve erkek / difli birleflim detay sayesinde, uygulama sonras mükemmel s köprüsüz, s zd rmaz birleflim sa lar. Joint The double tongue and groove edge aligment ensures a precise interlooking of the panels and dimensional accuracy. This positively eliminates the risk of thermal bridging and provides an air-tight between panels after erection. Panel Properties and Thermal Performance Panel Thickness (mm) U Value (w/m 2 K) Weight (kg/m 2 ) 0,50 / 0,50 steel Ceiling element span, cantilever as single - span girder Outside walla bold didtances, digle-span system Wall Height Appx. m Appx. m Notes: Structural loading parameters are based on the following: WALL KS100CTF panels, thickness range 60, 80 and 100 mm - Temperature gradient over panel 20 C - Maximum deflection limit L/150 - Internal loading (internal pressure) 0,3 kn/m 2 CEILING KS1000 TF panels, thickness range 60, 80 and 100 mm - Temperature gradient over panel 20 C - Maximum deflection limit L/200 - Loads: panel dead weight, a point load of 0,9 kn at mid-span, UDL of 0,25 kn/m 2 WALL KS100CTF panels, thickness range 120, 150,170 and 200 mm - Temperature gradient over panel 50 C - Maximum deflection limit L/150 - Internal loading (internal pressure) 0,3 kn/m 2 CEILING KS1000 TF panels, thickness range 120, 150,170 and 200 mm - Temperature gradient over panel 50 C - Maximum deflection limit L/200 - Loads: panel dead weight, a point load of 0,9 kn at mid-span, UDL of 0,25 kn/m 2 HeatTransmission D = (λxδt)/q D = Panel thickness (m) λ = W/mK,thermal conductivity of thepanel Δt = Difference between internal and external temperatures Q = 2 10W/m 2 design heat flow for refrigeration Heat Transmision (W/m 2 ) Technical specification (thermal conductivity factor for IPN core λ= 0,020 W/mk) Recommended minimum insulation value for cold stores is 10 W/m 2 heat gain Heat Flow (w/m 2 ) TemperatureDifference(ºC) Panel Thickness in mm

38 Sistem Detayları System Details Beton Prefabrik Yap - Sandviç Panel Uygulamas Implementation Panel to Concrete Structures 36

39 Sistem Detayları System Details Çelik Konstrüksiyon Yap - Sandviç Panel Uygulamas Implementation Panel Steel Construction 37

40 Asma Tavan Ask Detay Suspended Ceiling Details 114 S 14 p 113 S 119 S A B 10 Hanger Tiege Cover Profile Suspection Profile PVC Nut + Washer Sealant Adhesive Tape 120 S A 08 P Stitching Screw B 113 P 14 P Foam Injection 38

41 Asma Tavan Ask Detay Suspended Ceiling Details 114 S 120 S 115 S A B C 10 Hanger Tiege Cover Profile Ceiling Suspection Profile Sealant Adhesive Tape Snake Side Apparatus C Concrete Beam 114 S 120 S 08 P Stitching Screw A B 115 S Foam Injection 39

42 Duvar Paneli - Zemin Birleşim Detayı Wall - Floor Connection 14 P Sealant 1 2a 2b S 101 S Reinforced Concrete Floor Vapour Barrier Floor Water Barrier Floor Heat Insulation (IPN) Lean Concrete Plain Concrete For Slope Protective Concrete Sealant Inner Cornier Profile (PVC) Bottom Border Profile 116 S S 7 1 2a 3 2b 4 5 Foam Injection 111 S 14 P Sealant 40

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

COLD STORE. About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Performance Features. Tecnical Data. Cold Store

COLD STORE. About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Performance Features. Tecnical Data. Cold Store COLD STORE Yang na Karfl Güvenli Uluslararas sigorta firmalar nca onayl Insurer Approved System Ar-ge Çal flmalar Yap lm fl Kompozit anel Off-site factory pre-engineered, single component & single fix

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL Hakkımızda About Us Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Malzeme Özellikleri Material Specifications Ar-Ge R&D Endüstriyel Tesislerde Yangın

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS:

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: 1 GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: Standard Material: Galvanized Steel Sheet. Suitable for suspended roof applications. Assembling with main air duct is done via flexible air ducts, so placing grilles

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

Kayalar Endüstriyel Mutfak

Kayalar Endüstriyel Mutfak Kayalar Endüstriyel Mutfak KM Collection Banquet Trolley As fresh as if it came directly from the kitchen! As fresh as if it came directly from the kitchen! Kayalar banquet trolley hot/cold/neutral helps

Detaylı

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters ORKİDE ORCHID ORKİDE ORCHID Servis Reyonu / Serve Over Counters Şarküteri, et, balık ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için tasarlanmış olan Orkide modeli; geniş paslanmaz teşhir alanı, zengin renk

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER Şarküteri, et, balık, hazır yemek ve meze ürünlerinizi aynı hat üzerinde sergileyebileceğiniz Aventurin, statik

Detaylı

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM COMBINATION OF THE STRENGTH OF STEEL AND THE FAIR FACING OF PLYWOOD COMBI is a hand set panel formwork having the plywood facing embedded in steel frame. Panels are lightweight for manual handling, but

Detaylı

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness?

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness? DOĞRU DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ / Determininig Approriate Expansion Joint Profile Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Yapının statik hesaplamalarına göre dilatasyon boşluğu seçilir ve arasına eps yerleştirilir.

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

ABOUT US WHY BAŞAT? Because;

ABOUT US WHY BAŞAT? Because; ABOUT US Our company has been providing service under the name DAMLA LAMİNASYON in textile sector for long years. Having adopted providing high quality service as a principle our company has carried out

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems - 01 / 13 G.K.S. PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE WIEW DETAILS OF THE SOLAR SHADING

Detaylı

SARDUNYA GERANIUM. Dik Camlı Servis Reyonu / Serve Over Counters

SARDUNYA GERANIUM. Dik Camlı Servis Reyonu / Serve Over Counters SARDUNYA GERANIUM SARDUNYA GERANIUM Dik Camlı Servis Reyonu / Serve Over Counters Şarküteri, et, balık ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için tasarlanmış olan Sardunya modeli; dik camlı olması dolayısıyla

Detaylı

YASEMİN JASMINE. Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon

YASEMİN JASMINE. Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon YASEMİN JASMINE YASEMİN JASMINE Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon YASEMİN JASMINE Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon YASEMİN modeli yaş pasta, kuru pasta,

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir?

Çelik Takviyeli YYPE Izgara / Steel Reinforced HDPE Gratings. YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE ve Çelik Takviyeli YYPE Izgara Nedir? YYPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Nedir? YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen); polietilen plastiğin yüksek yoğunluklu bir çeşididir. Diğer polietilenlere göre daha mukavim ve AYPE ye (alçak yoğunluklu

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alimünyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ 2 KARDAN MAFSALLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ GIMBAL TYPE DILATATION EXPANSION JOINTS TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS Açısal kompansatörler;

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

BERIL SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER

BERIL SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER BERIL SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER BERIL SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER Şarküteri, et, hazır yemek ve meze ürünlerinin satış ve teşhirinde 2 farklı genişlik alternatifli ile pratik ve fonksiyonel

Detaylı

Dairesel Perde Kalıp Sistemi Circular Wall Formwork System

Dairesel Perde Kalıp Sistemi Circular Wall Formwork System Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahap Kiriş, Çelik Kuşaklar ve diğer çelik aksesuarlardan oluşur. Değişken çaplardaki dairesel perdelere ve farklı projelere adapte edilebilir, Montaj kolaylığı, vinçle

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System.

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System. About us Hakk m zda 2 Steel & olyurethane Sac ve oliüretan 4 Installation Montaj 6 R&D Ar-Ge 8 FireSafe Facts Firesafe Sistemleri 10 Architectural Wall & Facade System Mimari Çat Sistemi 12 Roof System

Detaylı

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems Panolar 40 kn/m2 beton basınç dayanımına sahiptir. Panoları insan gücüyle taşınabilir. Aynı zamanda bloklar halinde vinçle de taşınabilir. Tek bir bağlantı elemanı ile panolar birbirlerine tek bir çekiç

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

Sistem 100 fis Teknik

Sistem 100 fis Teknik Monoblok Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 100 Monoblok Bölme Duvar Sistemi Monoblok Partition Wall System 40.0 54.5 40.0 70.0 73.5 11.0 TAVAN BİRLEŞİM DETAYI 4.0 DOLU MODÜL

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar www.elcalu.com.tr 1 GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar Your Solution Partner in Your PV s, ELC Solar SOLAR ELC ALÜMİNYUM HAKKINDA ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 2016 yılında 40 yıllık metal üretim

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE HAKKIMIZDA 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle kurulan Hastem Mermer; cephe kaplamalarındaki zayiata, uygulama güçlüğüne, zaman ve dolayısıyla maliyetin yükselmesine sebep olan mevcut mekanik sistemin

Detaylı

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Ürün Tanımı Assan Panel 900 CS ürünü yüzeyinde kullanılan ve bakterilere karşı tam koruma sağlayan özel boyası sayesinde soğuk odalarda kullanılabilir. Çift taraflı

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) GES 65 OF GES 65-3 OF AE 621 AE 456 AE 6065 P AE 890 AE 668 GW 3250 S GW 3850 S KW 6080 65 0F SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER 65-3 0F 60 cm Reception Frequency

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı