Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels"

Transkript

1 Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

2 Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli bir kadroyla, de işen ça a ayak uydurarak, teknoloji ve sanayinin Dünya y ve çevreyi y pratan koşullar na çözümler arayarak ilerledik. Sandviç panel sektöründe dünya lideri olan ve Dünya çap nda 35 üretim tesisine sahip rlandal Kingspan Group ile güçlerimizi, bilgimizi ve deneyimlerimizi ortak ettik. İki ayrı kontinü ürettim hattımızda günde m 2 panel üretiyoruz; endüstriyel çat ve cephe kaplamalar ndan g da endüstrisi so uk depo ve işleme odalar na dek birçok farkl alanda panel üretmenin yan s ra bilimsel verilerin ş nda Ar-Ge çal şmalar m za büyük özen ve emek harcay p ürün gam m z ve kalitemizi durmaks z n ço alt p ilerletiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlar n esas alarak Dünya da bir ilke imza at p kontinü hat üzerinde kilitli panel üretmiş, sanayi profesyonellerince tan nm ş ve kalitesini 20 yi aşk n ülkede sürekli artan referanslar yla kan tlayabilmiş bir firma olarak gururlu ve mutluyuz. Ever since 1983, we have marched forward looking for solutions regarding the conditions of technologies and industries polluting the environment, with our young, dynamic and experienced crew, adapting to the circumstances of the changing era. We have associated our powers, knowledge and experiences with the Irish firm Kingspan Group, which owns 35 production facilites worldwide and is a global leader in sandwich panel sector. In our two separate continuous production lines, we are producing square meters of panels in many different areas varying from industrial roofing and facing tile to food industries cool storages and processing rooms. Besides, we continuously invest in R&D, so as to broadenour product range and enhance quality. We are honored and proud as a firm having been able to blaze a trail worldwide by producing locked panels on continous line by focusing on the needs of our customers, and thus being recognized by industry professionals and proving itself by expanding its evergrowing references in more than 20 countries.

3 Ar-ge Çal flmalar Yap lm fl Kompozit Panel Off-site factory pre-engineered, single component & single fix site installation Yang na Karfl Güvenli Uluslararas sigorta firmalar nca onaylı Insurer Approved System İÇİNDEKİLER INDEX 2 Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality 20 Kümes Hayvanlar flleme Tesisleri Poultry Plants 33 SS Bordürlü Panel SS Skirt Panel 3 AR-GE R&D 22 Mezbahalar ve Et flleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat Processing 34 So uk Depo Panelleri Cold Store Panels 4 Malzeme Özellikleri Material Specifications 24 Muhtelif Muhafaza Tesisleri Various Food Facilities 35 Teknik Özellikler Technical Data 6 Endüstriyel Tesislerde Yang n Fire in Industrial Facilities 26 Muhtelif Tesisler Various Facilities 36 Sistem Detaylar System Details 7 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of the IPN Core Panels 28 Atmosfer Kontrollü Odalar CA Rooms 38 Asma Tavan Ask Detay Suspended Ceiling Details 8 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of IPN Panels 29 Legocold Legocold 40 Duvar Paneli-Zemin Birleflim Detay Wall-Floor Connection 10 Kolay ve H zl Montaj Easy & Quick Installation 30 Köşe Panel Corner Panel 42 Beton Bordür-Duvar Paneli Birleflim Detay Concrete Curb - Wall Panel Connection Detail 12 Sebze ve Meyve flleme Tesisleri Processed Fruits and Vegetable 30 Curve Panel Curve Panel 43 Duvar-Tavan Birleflim Detay Wall-Ceiling Connection 14 Dondurulmufl G da Depoları Refrigerated Warehouses 31 Kilitli Panel Camlock Panel 44 Aksesuarlar Accessories 16 Dondurma ve Süt Tesisleri Ice - Cream and Dairy Plants 32 TD Panel TD Panel 46 Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar Handling Instructions 18 Su Ürünleri flleme Tesisleri Seafood Facilities 33 Smart Panel Smart Panel 1

4 Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Her ayr nt n n bilgisayar ortam nda incelenerek tasarland, neden ve niçin sorular n n teknolojik alt yap ile en do ru sonuçla cevapland Kingspan zopoli ürünlerinde, kalite tartş lmaz bir kriterdir. Çat -cephe panellerinden so uk depo panellerine, trapez saclardan so uk depo kap lar na kadar birçok ürünün uluslararas standartlarda hayata geçirildi i üretim tesislerimiz; yurt içinde ve yurt d ş nda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlar n en k sa sürede karşılamaktadır. Quality is an incontestable criteria by Kingspan Izopoli products, of which every single detail is analysed and conceived in computer environment and the most correct answers to causal questions are answered with technologic infrastructure. Our factories, which produce roof-wall panels, cool storage panels, trapezium plates and cool storage doors at european standards, accomplishes the needs of our customers in fastest time both in domestic and export markets as well as realization of the turnkey projects. 2

5 AR-GE R&D Kingspan zopoli, mevcut tesislerinde sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme çal şmas gerçekleştirmektedir. AR-GE laboratuarlar nda yürütülmekte olan ve belli bir noktaya getirilen çalışmalar, üretim baz nda denemeler yap larak sonuçland r lmaktad r. Bu çal şmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Fiziksel dayan m testlerinden kesme dayanım testi Tensile strength test AR-GE Laboratuvarı / AR-GE Laboratory Kingspan Izopoli develops its products by combining its technical expertise and experience from the market. Development works are done in our R&D laboratories and tested in the production line with trial orders. That, in return, is integrated into R&D studies. Eğilme dayan m n n ölçümü Measures of Shear Strength 3

6 Malzeme Özellikleri Material Specifications Foam Technical Data Suggested Application Temperature Thermal Conductivity Compressive Strength (10% to expand) ,020 0,12 ºC W / mk Mpa Shear Strength mm 0, mm 0, mm 0,06 Mpa Water Absorption (%Volume) Closed Cell Content %2 % 95 % Volume - Fire Class EN FM 4880 B s1 d0 Class 1 - Yalıtım Dolgusu Sıfır Ozon İncelmesi Potansiyeline (Sıfır ODP) sahip poliizosiyanürat (PIR). FM Global sigorta şirketi tarafından onaylanmış Yangın Emniyeti sertifikalı ürün serisi olarak sunulmaktadır. PIR köpük, ısıyla sertleşen bir malzemedir. Ateşe maruz kaldığında erime, akma ya da damlama yapmaz. Köpük dolguyu korumaya yardımcı olan güçlü bir kömürsü yapı oluşturur ve alevlerin paneller içerisinde yayılmasını engeller. Insulation Core Polyisocyanurate (PIR), with Zero Ozone Depletion Potential (Zero ODP). Available in FM Global insurer approved Firesafe certified product range. Corona Process PIR foam is a thermosetting material. It does not melt, flow or drip when exposed to fire. It forms a strong char that helps protect the foam core and prevent flame spread within the panels. 4

7 Malzeme Özellikleri Material Specifications Coating ang Facing Protective Layer Top Coating Standard Polyester PVDF, Plastisol (PVC) Primer Zinc Coating Steel Substrate Zinc Coating Epoxy Backcoat ç ve d ş uygulamalar için panellerin her iki yüzey sac nda, g da işleme tesislerinde kullanmaya elverişli Ral 9002 Polyester boya standart olarak kullan l r. For internal and external applications, Ral 9002 Polyester paint suitable to be used in food processing facilities is used as a standard in both surface iron sheets of the panels. Opsiyonel yüzeyler: PVDF : Paslanma riskinin yüksek oldu u iç ve d ş yüzeyler için kullan l r. Plastisol : Paslanma önleyici özelli i çok iyidir. Özellikle iç yüzeylerde kullan m için elverişlidir. SS304 2B : EN tip 3.1 standard nda yüksek korozyona maruz kalan yüzeyler için önerilir. (paslanmaz çelik) The Optional facings are: PVDF : For inside and outside use where there is a high risk of corrosion Plastisol : High elasticity and very good corrosionprevention properties; suitable especially for internal use. SS304 2B : Rust - resistance according to EN type 3.1, for heavy duty use (stainless steel). Kingspan zopoli so uk depo panellerinin; kullan m alan geniş, dayan kl ve bak m kolayd r. Hijyenik ve düşük maliyetli çözümler sa lar. Kingspan Izopoli cold store panels, facings are long lasting, easy to care and provide hygienic and low cost solutions. 5

8 Endüstriyel Tesislerde Yangın Fire in Industrial Facilities Yangın dayanımı zayıf tesislerde: Yang n hızla yayılır. Açı a çıkan yo un duman ve toksit gazlar dolayısıyla yangına müdahale güçleflir. Panel yüzeyleri bükülerek yap sal çökmeler yaflan r. In facilities with poor fire resistance: Fire spreads rapidly. Emission of smoke and toxic gases during the fire causes fire-fighting to be difficult. Structural collapses occur due to the bent panels surfaces. Yang n esnas nda taflıy c sistemden ayr lan paneller Panels which break off from the main steel structure as a result of the fire. Yap y kaplayan duman ve yap çevresine yay lan yang n örnekleri Examples of the smoke engulfing and fire spreading around and through the structure. 6

9 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of the IPN Core Panels IPN Dolgulu Panel Örnekleri Examples of IPN Core Panels IPN firesafe paneller yang n karfl s nda binan n yap sal bütünlü ünü korur. Yang n alevlerine maruz kalan IPN dolgu, kavruk z rh tabakas oluflturur. IPN firesafe panels protect the structural integrity of the building against fire. IPN core when exposed to flames form a seared protective layer. IPN paneller yang n n yay lmas n zorlafltırır. IPN panel sistemleri yangın yönetmeliklerinde belirtilen flartları üst derecede sa lar. IPN panels greatly enhance the main systems capability to resist fire. IPN panels systems meet the requirements stipulated by the fire regulations at the highest level. 7

10 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of IPN Panels Uluslararası sertifikalandırma kurumlarınca yapılan test sonuçlarında IPN panellerin yangın dayanımı FM 4880 e göre class 1 ve TS EN e göre B s1 d0 olarak belgelenmifltir. The Fire Resistance of the IPN boards are certified as class1 according to FM 4880 and B s1 d0 according to the TS EN as a result of the tests conducted by International Certification Bodies. FireSafe sistemi, uluslararas sigorta firmalar nca onayl d r. FireSafe system is approved by international insurance companies. Kingspan-İzopoli yalıtımlı panellerin kullanıldığı, gerçek yangınlar üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular; Paneller yangına katkıda bulunmamaktadır. Sadece yangının çıktığı bölgenin civarındaki paneller hasar görmekte ve alev yükü ortadan kalktığında kendilliğinden sönmektedirler. IPN malzeme ateş karşısında erimemekte ve akma yapmamaktadır. Dolayısıyla artçı yangınlara neden olma tehlikesi bulunmamaktadır. Findings obtained from researches carried out on actual fire incidents where Kingspan-İzopoli insulated panels are used. The panels do not contribute to a fire. they are only damaged in the immediate area of the fire and selfextinguish after the fire load has gone IPN does not melt or drip when exposed to fire. Thus, the danger of igniting secondary fires does not arise. Isophenic köpük yanarken ortaya çıkan gazlar, (ahşap gibi) konvansiyonel yapı malzemelerinin çıkarttıkları gazlardan daha az zehirlidir. The gases given off when isophenic foam burms are less toxic than those given off by conventional building materials (e.g. wood) Yanıcılık düzeyinin belirlenmesi amacı ile kullanılan standartlaştırılmış testlerden elde edilen sonuçlar panellerin gerçek hayatta uygulamada sergiledikleri davranışlarla birebir örtüşmektedir. The results from the standardised tests used to determine combustibility are confirmed completely by the behaviour of the panels in practice FM 4881 FM 4880 TS EN

11 IPN Panellerin Yangın Dayanımı Fire Resistance of IPN Panels IPN Panellerden Elde Edilen Test Sonuçları stikrarl bir koruyucu kavruk tabaka oluflur. Kavruk tabaka / dolgu genleflerek yüzeyler aras nda oluflabilecek boflluklar doldurur, herhangi bir boflluk kalmaz. Atefle dayan kl Isophenic dolgu: C de %70 i etkilenmemifl, %30 unda kavrulma oluflturmufltur. 1 2 Panel yüzey elemanlar aras ndaki dolguda alev yay lmas, parlama veya atefl yürümesi yoktur. 300 C den daha yüksek s cakl klarda koruyucu kavruk tabaka oluflur. 3 4 Ana atefl kayna ndan uzakta kalan k s mlarda yanma yoktur. Test sonrası de erlendirme / Evaluation after the test Test Results of the IPN Panels Stable protective char forms. Char / core expands to fill any gaps between facing, consequently no voids. Fire rated Isophenic core. 70% unaffected, 30% char at C No spread of flame, flashover or fire travel within the core between the facings. At high temperatures greater than 300 C protective char forms. Panels are unaffected away from main fire source. 9

12 Kolay ve Hızlı Montaj Easy & Quick Installation Aydemirler / Alaflehir Kingspan zopoli panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yap konstrüksiyonuna içeriden ya da d flar dan giydirilerek monte edilir. Kingspan Izopoli panels can be mounted either at the outside or at the inside of the supporting constructions whether steel or prefabricated concrete. Golf Dondurma / Akçalar Agility / Mersin 10

13 Kolay ve Hızlı Montaj Easy & Quick Installation Eker Süt / Kemalpafla Ülker Golf / Karacabey Panellerin oldukça hafif olmas ndan dolay, küçük boyutlu projelerde, yaln zca iskele kullanarak bile montaj yapmak mümkündür. Daha büyük projelerde ise forklift, hidrolik vinç ya da motorlu iskele kullanarak, son derece kolay ve h zl bir biçimde montaj iflleri bitirilmektedir. Kingspan zopoli panelleri, oldukça mukavemetli oldu undan, minimum konstrüksiyon maliyeti ile montaj esnas ndaki geçici yükleri tafl yabilen, genifl aç kl kl tavanlar ve yekpare yüksek duvarlar yapmak mümkündür. Kingspan Izopoli panels can be transported and mounted without any problems by cranes and elevators for the purpose of quick installation. Due to their light weight even mounting by hand is possible for smaller building projects. 17m. Kingspan Izopoli panels are very strong and rigid. This means long spans and minimal deflection in construction. Ceilings made of Kingspan Izopoli panels can be installed to cover long spans and provide perfect insulation. Walk-on ceiling for service and inspections can also be constructed. Abal o lu / Turgutlu 11

14 Sebze ve Meyve İşleme Tesisleri Processed Fruits and Vegetable Yeteroğlu / Alaşehir Sebze ve meyve marketleri, çok yüksek kaliteli ürünler talep ederler. The market for fruits and vegetables require extremely high production standarts. Kingspan zopoli So uk depo panelleri ile bu ürünlerin talep etti i s ve nem oranlar kolayca temin edilebilmektedir. Humidity and temperature control requirements are easily obtained at the storages built by energy efficient Kingspan Izopoli cold store panels. Renezoğlu / Serik Er-Buz / Konya 12

15 Sebze ve Meyve İşleme Tesisleri Processed Fruits and Vegetable Durdaşlar / Kumluca Bahar Narenciye / Senirkent Ever Fresh / Mersin Göknur Meyve Konsantresi / Ankara 13

16 Dondurulmuş Gıda Depoları Refrigerated Warehouses Hakan Gıda / Mersin Enerji maliyeti, dondurulmufl g da depolar nda toplam iflletme giderlerinin büyük bir k sm n teflkil etmektedir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, yüksek s yal t m performans ile enerji tasarrufu sa layarak maliyet üzerinde önemli bir kazanç sa lar. Energy costs incurring in the operation of cold store rooms have significant portion in the total overhead costs. Kingspan Izopoli cold store panels, with high insulation performance and energy efficiency, reduce the energy consumption dramatically and give you a competitive anvantage. Ulubay Soğutma / Lapseki - Çanakkale 14

17 Dondurulmuş Gıda Depoları Refrigerated Warehouses Ülker Golf / Karacabey Shamaxi Coldstore Room / Bakü Agility / Riyadh Konya Şeker / Seydişehir Erhanlar / İzmir 15

18 Dondurma ve Süt Tesisleri Ice - Cream and Dairy Plants Eker Süt - Andros / Kemalpaşa Süt ürünleri depolar nda kullan lan metal yüzeyli duvar ve tavan panellerinin, muhafaza edilen ürünün hijyeni, tazeli i ve kalitesi üzerinde çok önemli etkisi vard r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, mevcut kaplamaları ve s yal t m özelli i ile g da tesisleri için aranan hijyen koflullar n sa lamas n n yan s ra, süt ve süt ürünlerinin asidik etkilerine karfl da mukavimdir. For dairy plants, great importance should be given to the selection of metal facings of the walls and ceilings.this is vitally essential to ensure product quality and hygienic safety. Kingspan Izopoli cold store panels, with stainless steel facings are recommended as the best choice of material to resist aggressive effects of milk acid. Ak Gıda / Karaman 16

19 Dondurma ve Süt Tesisleri Ice - Cream and Dairy Plants Calmio Süt / Niğde Nestle Dondurma / Filipinler Zinde Süt / Biga Pınar Süt / Eskişehir Meysüt - Enka / Ereğli - Konya 17

20 Su Ürünleri İşleme Tesisleri Seafood Facilities Alarko Leroy / Suadiye - İzmit Bal k ve deniz mahsulleri tesisleri, genellikle yerleflim yerlerinden uzak ve k rsal alanlarda kurulmaktad r. Fishery and sea food processing facilities are usually constructed in rural areas. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, hafif konstrüksiyonlar n n yan s ra, h zl ve kolay uygulanabilir olduklar ndan, bu sektör yat r mc lar n n istedi i zor flartlarda dahi, hijyenik ortama ekonomik yoldan ulafl m sa lamaktad rlar. Thanks to its speedy and easy installation, Kingspan Izopoli cold store panels, provide modern hygienic facilities and Lean Construction for investors even under aggressive conditions. Perama / Bandırma 18

21 Su Ürünleri İşleme Tesisleri Seafood Facilities Liman Alabalık / Bozöyük Phanduy Tuna Fish / Vietnam Fatoğlu Balıkçılık / Giresun Çamlı Yem / Pınarbaşı - İzmir Zaman Su Ürünleri / Fatsa - Ordu 19

22 Kümes Hayvanları İşleme Tesisleri Poultry Plants Lezita / Turgutlu Kümes hayvanlar kesimhane ve iflleme tesislerinde ço unlukla sandviç panel kullan lmaktad r. All modern poultry and slaughter house facilities are usually constructed by sandwich panels. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, bu tür tesislerde tamamen hijyenik ve uzun ömürlü çözümler sunabilmektedir. Kingspan Izopoli cold store panels, offer perfect solutions to fulfill the hygienic requirements of such facilities. Aviagen Anadolu Bumsuz Kümes / Ankara 20

23 Kümes Hayvanları İşleme Tesisleri Poultry Plants Ross / Ankara Semercioğlu Gıda / Antalya Siyezen Broyler / Azerbaycan Banvit / Bandırma CP Piliç / Bilecik 21

24 Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat Processing Erşan Et / Bilecik Et iflleme tesisleri, çok zorlu flartlar n hakim oldu u tesislerdir. Slaughter houses are places where aggressive conditions dominate. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, paslanmaz çelik, Plastisol ve PVDF boyal yüzeyleri ile bu zorlu flartlar uzun süreli ve yüksek kalite standartlar ile karfl lama kapasitesine sahiptir. Owing to its special coating surface (Stainless Stell, Plastisol, PVDF ) compatible with such conditions, Kingspan Izopoli cold store panels are ideal for the construction of slaughter houses with long lasting high quality standards. Pıınar Et / İzmir 22

25 Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat Processing Kon-Et / Konya Akkoyun Gıda / Eskişehir Akşeker Et / Konya Altın Et / Antalya Beşler Sucuk / Silivri 23

26 Muhtelif Muhafaza Tesisleri Various Food Facilities Limkon Meyve Konsantre Tesisi / Adana Panel üreticileri, g da sektöründeki geliflme ve talepleri izleyerek, bu taleplere uygun baflar l sonuçlar verecek uygulamalar teorik ve pratik olarak takip etmek zorundad rlar. It is crucial for panel manufacturers to follow the development in food technologies and changes in demand in the food market, in order to make successful research and product development studies. Kingspan zopoli, bu alanda sektör çal flanlar ile yak n iliflkiler içinde olup, talep ve ihtiyaçlar baflar ile karfl lama kabiliyetine sahiptir. Kingspan Izopoli is an important company in the production sector, which works in close relation with the construction and food processing sectors. Karınca Lojistik / Gebze Mall of Egypt / Mısır 24

27 Muhtelif Muhafaza Tesisleri Various Food Facilities Divan Pastaneleri / Taşoluk - İstanbul Naturel Mantar / Korkuteli Atakey Patates Cips Fabrikası / Afyonkarahisar Torium Kayak Pisti / B. Çekmece Maki Fidecilik / Kumluca 25

28 Muhtelif Tesisler Various Facilities Hikmet İnşaat Soğuk Hava Deposu / Şabran Bölgesi Anako / Konya Alde Tarım / Adaköy - Bursa Döhler / Karaman Metro Grosmarket / Kayseri 26

29 Muhtelif Tesisler Various Facilities Sağlık Bakanlığı İlaç Üretimi Tesisi / İran Havi Lojistik / İzmir Karbala Fruit / Irak Guetemala Soğuk Oda / Güney Amerika Netlog Şok Market / Afyon 27

30 Atmosfer Kontrollü Odalar CA Rooms Vekofin Fındık Deposu / Hendek CA odalar de iflik gaz konsantrasyonlar, ayarlanm fl s cakl k ve nem oranlar gibi atmosferik flartland rmalara imkan tan yan ve bunlar n sonucu olarak ortaya ç kan bas nca dayanabilen odalard r. Bu odalar n oluflturulmas nda gaz s zd rmayan tam yal t m ön flartt r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, atmosfer kontrollü depo inflas nda optimum çözümler sunar. CA rooms are the rooms which enable atmospheric conditions such as various gas concentrations, adjusted temperature and humidity rates and which are resistance to the pressure arising as a result of them. Gas-proof full insulation is a prior condition for the establishment of these rooms. Kingspan zopoli Cold store panels present optimum solutions for the construction of atmosphere controlled rooms. Gök Elma / Isparta Köşdere / Biga 28

31 Legocold Legocold S f r konstrüksiyon ile kendi kendini tafl yabilen, ekonomik, h zl ve problemsiz so uk odalar oluflturmak, Kingspan zopoli Legocold çözümleriyle art k mümkün. Self-supported chilling rooms with zero construction. It is now possible to create economical, fast, problem free chilling rooms with Kingspan Izopoli Legocold solutions. Termal kamera görüntüsü Thermal camera image 29

32 Köşe Panel Corner Panel Corner Panel - Vertical max. length 3,500 mm Amin, Bmin = 250 mm A + B = module 1100 mm a = 80 o o Corner Panel - Horizontal Amin, Bmin = 250 mm Amax = 1,500 mm Bmax = 4,500 mm a = 90 o o module 1100 mm Corner Panel, yerinde uygulama çözümlerine kıyasla çok verimli yalıtım değerleri sunar. Montaj kolaylığı ile zamandan ve iş gücünden kazanç sağlar. Corner Panel provides extremely efficient insulation values compared to at-site application solutions. It is easy-tomount, time and labor saving. Curve Panel Curve Panel Corner Panelin tüm avantajlarının yanı sıra yapısal bütünlüğü bozmadan projelerinize uygun ölçülerde üretilir. In addition to all advantages of corner panel, it is tailored according to size requirements of your projects so that the structural integrity is secured. Curve Panel - Horizontal max. length 3,000 mm 2 x C + B 950 mm B > 300 mm Cmin = 100 mm 60 o < a < 175 o Rmin = t Curve Panel - Vertical max. length 8,000 mm 60 o < a < 175 o Rmin = t 30

33 Kilitli Panel Camlock Panel Kontinü hat üzerinde Firesafe özelli ine sahip, %100 dolu bir kesit ve homojen yal t m ile yüksek dayan m özelli ine sahip, uzun ömürlü paneller elde edilir. Özel tasar ml kilitler ile paneller, özelliklerini kaybetmeden birbirleriyle birlefltirilir ve bu özellik monte ve demontede büyük kolayl k sa lar. Long-life panels having Firesafe feature on continuous line and having high resistance with a section that is full of 100% as well as homogenous insulation are obtained. Specifically designed locks and panels are combined each other without losing their features and this provides great convenience especially for assembly and disassembly. Birleşim Detayı / Joint Detail Martafl / Büyükçekmece Havi Lojistik / zmir 31

34 TD Panel TD Panel Tesisat borusu üretim esnasında panelin içerisine yerlefltirilmektedir. Kontüni hatta panel içerisine yerlefltirilen tesisat kanallarının adedi, panelin üretim geniflli i ile sınırlı olsa da, ideal kullanım için iki hat yeterli olmaktadır. Bu kanalların birbirine yakınlık mesafesi ise projelere göre belirlenmektedir. Installation pipe is placed in the panel during production. Although the number of installation channels placed in panel in continuous line is limited with its width, two lines are satisfactory for ideal use. The distance between such channels is determined according to projects. Basrah Mas Ofis Binası / Basra - Irak Sağlık Bakanlığı İlaç Üretimi Tesisi / İran 32

35 Smart Panel Smart Panel t Insulation Corner IPN Firesafe Smart Panel, üretim tesislerinin özellikle ürün nakil bölümlerinde, panellerin çarpma ve sürtünme sonucu görebileceği hasarlara karşı çözümler sunmaktadır. Steel Smart Panel provides solutions for damages which may occur as a result of panel crashing and friction particularly witnessed in transport sections of production facilities. Alu chequard L1 L2 110 cm SS Bordürlü Panel SS Skirt Panel Özellikle yoğun kimyasallarla sık yıkanan tesislerde ve kesimhanelerde yaşanan paslanma problemine karşı ekonomik çözümler sunar. Provides economic solutions for rusting problems particularly seen in facilities and slaughterhouses which are frequently washed with intensive chemicals. 33

36 Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels t ± ± 2 Boyutsal Stabilite ve Uzun Süreli Termal Performans Dimensional Stability and Long Term Thermal Performance zolasyon maddeleri / Insulation materials Yo unlu u / Density Yang n tepkisi (IPN) / Fire reaction (IPN) Ürün Uzunlu u / Product Length Ürün Uygunluk Standard / Product Conformity Standard : Rijid IPN köpük, pentan gaz ile fliflirilir, CFC ve HCFC içermez. Rigid IPN / PUR foam, pentane blowing, does not contain CFC and HCFC. : 38 ±2 Kg/m 3 : EN standard nda B s1 d0 - FM 4880 Class 1 According to EN standard, B s1 d0 - FM 4880 Class1 : Panel kal nl na ba l olarak, 19 m ye kadar üretilebilir. Depending on the panel thickness, can be produced up to 19 m. : TS EN Akustik zolasyon / Acoustic Insulation Önerilen Kal nl klar / Recommended Thickness : Tüm panel kal nl klar nda, yaklafl k 25dB. / About 25dB in all panel thicknesses. : -40 C için 200 mm / 200 mm for -40 C -18 C için 150 mm / 150 mm for -18 C 0,+ C için 100 mm / 100 mm for 0,+ C 34

37 Teknik Özellikler Technical Data Birleflim Detay ki birleflim yüzeyi aras nda mevcut bantlar ve erkek / difli birleflim detay sayesinde, uygulama sonras mükemmel s köprüsüz, s zd rmaz birleflim sa lar. Joint The double tongue and groove edge aligment ensures a precise interlooking of the panels and dimensional accuracy. This positively eliminates the risk of thermal bridging and provides an air-tight between panels after erection. Panel Properties and Thermal Performance Panel Thickness (mm) U Value (w/m 2 K) Weight (kg/m 2 ) 0,50 / 0,50 steel Ceiling element span, cantilever as single - span girder Outside walla bold didtances, digle-span system Wall Height Appx. m Appx. m Notes: Structural loading parameters are based on the following: WALL KS100CTF panels, thickness range 60, 80 and 100 mm - Temperature gradient over panel 20 C - Maximum deflection limit L/150 - Internal loading (internal pressure) 0,3 kn/m 2 CEILING KS1000 TF panels, thickness range 60, 80 and 100 mm - Temperature gradient over panel 20 C - Maximum deflection limit L/200 - Loads: panel dead weight, a point load of 0,9 kn at mid-span, UDL of 0,25 kn/m 2 WALL KS100CTF panels, thickness range 120, 150,170 and 200 mm - Temperature gradient over panel 50 C - Maximum deflection limit L/150 - Internal loading (internal pressure) 0,3 kn/m 2 CEILING KS1000 TF panels, thickness range 120, 150,170 and 200 mm - Temperature gradient over panel 50 C - Maximum deflection limit L/200 - Loads: panel dead weight, a point load of 0,9 kn at mid-span, UDL of 0,25 kn/m 2 HeatTransmission D = (λxδt)/q D = Panel thickness (m) λ = W/mK,thermal conductivity of thepanel Δt = Difference between internal and external temperatures Q = 2 10W/m 2 design heat flow for refrigeration Heat Transmision (W/m 2 ) Technical specification (thermal conductivity factor for IPN core λ= 0,020 W/mk) Recommended minimum insulation value for cold stores is 10 W/m 2 heat gain Heat Flow (w/m 2 ) TemperatureDifference(ºC) Panel Thickness in mm

38 Sistem Detayları System Details Beton Prefabrik Yap - Sandviç Panel Uygulamas Implementation Panel to Concrete Structures 36

39 Sistem Detayları System Details Çelik Konstrüksiyon Yap - Sandviç Panel Uygulamas Implementation Panel Steel Construction 37

40 Asma Tavan Ask Detay Suspended Ceiling Details 114 S 14 p 113 S 119 S A B 10 Hanger Tiege Cover Profile Suspection Profile PVC Nut + Washer Sealant Adhesive Tape 120 S A 08 P Stitching Screw B 113 P 14 P Foam Injection 38

41 Asma Tavan Ask Detay Suspended Ceiling Details 114 S 120 S 115 S A B C 10 Hanger Tiege Cover Profile Ceiling Suspection Profile Sealant Adhesive Tape Snake Side Apparatus C Concrete Beam 114 S 120 S 08 P Stitching Screw A B 115 S Foam Injection 39

42 Duvar Paneli - Zemin Birleşim Detayı Wall - Floor Connection 14 P Sealant 1 2a 2b S 101 S Reinforced Concrete Floor Vapour Barrier Floor Water Barrier Floor Heat Insulation (IPN) Lean Concrete Plain Concrete For Slope Protective Concrete Sealant Inner Cornier Profile (PVC) Bottom Border Profile 116 S S 7 1 2a 3 2b 4 5 Foam Injection 111 S 14 P Sealant 40

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr

www.na-me.com.tr www.na-me.com.tr CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) Nedir? CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE PREKAST DUVAR SİSTEMLERİ GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE R İlham veren yapılar için... Bina Yapı 12 yıldır estetikten ödün vermeden hızlı, pratik, fonksiyonel ve ekonomik yapıların anahtarını

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems Dünya'nın yeni profil sistemi World's new profile systems ÜRÜNLERİMİZ Products 2011 Press Line / 1800 US Ton 1. Pres Hattı Factory / ALCAS Üretim Tesisleri / Çorlu - TEKİRDAĞ Press Line / 2750 US Ton 2.

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to

Detaylı

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar A B Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar Architect: Pao Mimarlık Kalebodur Kalesinterflex 1 Türkiye'nin

Detaylı

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS teknopanel Teknopanel Çat ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.fi., Mersin e 24 Ocak 5 tarihine kurulmufltur. Üretim Tesisi ve Genel Müürlü ü Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi ne, 33.0 m 2 lik

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index

Kalebodur Kalesinterflex. İçindekiler / Index 2013 Kalebodur Kalesinterflex 1 İçindekiler / Index 03 04 06 08 10 13 29 41 73 85 Fiziksel Özellikler / Physical Features Boyutlar / Dimensions Yüzeyler / Surfaces Ürün Grupları / Product Groups Renkler

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı