~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU"

Transkript

1 "'0 _" '.:. e ; ae.1çmesuyu<i;1ro les NE AIT. ŞEHR VE KASABA IÇMESUYU.PR.OJElERIN:N " " HAZI. RtANMAS INA AITYÖNETMELIK (Aesnl Gazetenn 22;Nlsan.1985 tarıh ye sayh noshasında yayımlanmıştır.) l.. '. : '.'.. "

2 ıçndekler MADDE: 1 - Amaç ' 1 MADDE: 2 - Kapsam... 1 MADDE: 3- Hukuk dayanak... 1 MADDE: 4 - Içmesuyu prjelern düzenlenmes 1 MADD.E: 5- Etüd ve Planlama... 2 MADDE: 6 _ Prjenn düzenlenmes esasları MADDE: 7 - Metraj brm fat analz ve keşfler le su malyet hesabı 37 MADDE: 8 - Prje rapr paha ve dsyalann düzenlenmes 39 MADDE: 9' - Hesaplarda kullanılacak frmüller 40 MADDE: 10 - Su srafının önlenmes : ' 40 MADDE: 11 - Dğerhususlar 41 MADDE: 12 - Yürürlükten kaıdırılan hükümler : MADDE: 13 - Yürürlük 41 MADDE: 14 - Yürütm'e : ÖRNEK: 1- Pmpaj deney grafğ.. 43 ÖRN EK: 2 - Sndaj deney frmu ÖRNEK: 3 - Pmpaj deney frmu 45 ÖRNEK: 4 - çmesularında aranacak fzksel ve kmyasal ntelk sınırları. 46 ÖRNEK: 5 - Içmesuyu prjelernde letm hattı çn örnek prfl ÖRNEK: 6 - çmesuyu prjes ca.zpel letm çn örnek şematk prfl ÖRNEK: 7 - çmesuyu prjesterfl letm çn örnekşematk prfl ÖRNEK: 8 - Ntasynlar ÖRN EK: 9 - Karakterstk cetv1 : ÖRNEK: 10 - Yıllık şletme gderler hesab!. : ÖRNEK: 11...:... çmesuyu prjes keşfler 53 ÖRNEK: 12 - Terf tessler blg cetvel. 54 ÖRNEK: 13 - Klrlama tessler blg cetvel 55.. ':\.. ORNEK: 14 -'- Ntasynlar ÖRNEK: 15 - Katlamanrmu 57 ÖRNEK: 16 - Prjelern başlık kısmı 53 Sayfa

3 MADDE: 1- AMAÇ BIRINCI BÖlÜM AMAÇ KAPSAM ve HUKUKDAYANAK Bu yönetmelğn amacı; Şehr ve kasabalara getrlecek çmesularına at prjelern tan_zm ve uygulamaya aktarılmasında uyulması gereken hususları düzenlemektr. MADDE: 2- KAPSAM Bu yönetmelk ller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılacak ve yaptırılacak çmesuyu etüd ve prjelernde uyulması gereken nşaat byljk kmyasal teknk hdrlk eknmk elektrk makna harta le lgl hususları ve prjenr tertp bçmn kapsar.. MADDE: 3- HUKUK QAYANAK Bu Yönetmelk 180 sayılı Bayındırlık ve ıskan Bakanlığı' Kuruluş ve Görevler HakkındaKanun Hükmünde Kararname ve 831 sayılı Sular Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır. IKINCI BÖlÜM GENEL ESASLAR MADDE: 4 - ÇMESUYU PROJELERININ DÜZENLENMES Kasaba ve şehrlern harta ve mar planı durumlarına göre çmesuyu prjelernn düzenlenmes esasları aşağıda gösterlmştr. Şehr ve kasaba metnde "Belde" kelmes le fade edlmştr. 1) mar planı yeterl lan beldelerde çmesuyu prjes bütün yerleşmlerka:psayacak şeklde ele alınır. Şebeke prjes meskün kısımlarda halhazır duruma mar planı dahlnde lup meskün lmayan kısımlarda se mar planına göre yapılır. Gelşme bölgeler çn yeterl deb gözönüne alınır. 2) Yl stkamet planı lan veya mar planları mevcut lup yetersz kaldığından yenden ele alınması gereken beldelerde:. çmesuyu prjes bütün yerleşmler kapsayacak şeklde ele alınır. Şebeke prjes 1. maddede tarf edlen şeklde yapılır. Yen mar planının kapsayacağı gelşme alanları çn uç debler bırakılır. Gelşme alanları Şehrelk uzmanı ve.beledye temslcsnnde katılacağı br heyet tarafından saptanır. 3) mar veya stkamet planı lmayıp hartaları lan beldelerde: Içmesuyu.prjes bütün tessler kapsayacak şeklde elealınır. Şebeke prjes halhazır duruma göre yapılır ve gelşme alanları brheyet aracılığı le saptanarak uç debler bırakılır. 4) Hartası lmayan beldelerde: Içmesuyu prjes hartası tamamlandıktan snra ele alınır. 1 ':' '. ;!'

4 MADDE: 5- ETÜD VE PLANLAMA Düzenlenecek etüd ve planlama raprunda aşağıdak hususlar sırasıyla bel rtlr. 1) Belde Hakkında Genel Blg: L ı A- Idar- Cğraf Tarh Durum: Beldenn adı bağlı bulunduğu l ve lçe en yakın l merkezne demrylu!"man ve devlet yluna uzakığl beldenn kurulu bulunduğu kı.smın ktları yaz-kış ulaşım durumu meterljk jeljk özellkler btk. - örtüsü tarhsel gelşm v.s. özel haller belrtlr. '; 1:!-I: B ---' Ssy Eknmk ve Kültürel Durum: Belde halkının geçm ve uğraşı türler gelşme durumu tcar ve eğlenc alanları sycı.l eğtm spr sağlık turzm sanay durumları asker brlk ve dğer kuruluşlar yüzme havuzu ve plaj pazar park yerler durumları şehrle.şme senelk rtalama nşaat cıded bahçe cadde skak sulama durumu kaplama cnsler tarım ve hayvancılık dur\:lmu belrtlr c- Kanalzasyn Tessler Durumu: Mevcutkanalzasyn ve septk çukurları durumu açıklanır. Bu ş çn yen br prjenn yapılmakta lup lmadığı ncelenr. Prjes varsa ne zaman gerçekleşebleceğ belrtlr. l ı- L 'I! : ı : 1! I' : ' : 1! ". 1 tı I! : : [ : D - Enerj Tessler purumu: Elektrğ lup lmadığı çmesuyunun pmpajla temn halnde elektrk mev cut se tessn nşaat tarh santralın knumu grupların ad-ed. karakterstkler (kurulu gücü vltaj cns devr aded) yedek grup durumu htyacı ne mktar karşıladığı tevs düşünülüyrsa prjenn durumu mevcut enerjnn malyet bedel müstakbel prjenn klvat saat rnalyet prjenn ne zaman nşaat safhasına gecleceğnn düşünülmekte lduğu pmpajla mevcut santraldan yararlanılabecekse santral bnasının durumu tevs mkanları ölçülü krks knumu santraıda yükseltc traf lup lmadığı. Enerj terf merkezne hava hattı le letlecekse en yakın rta gerlm hattına uzaklığı alçak gerlmle nerj almak mümkünse en yakın traf merkez knumu ve karakterstkler Terf merkez cvarından hava hattı geçyrsa enerj alma m'kanı ve enerjnn alış bedel tesbjt edlr ve belrtlr. E- Içmesuyu Tessler Durumu: Mevcut tesslern nşaa tarhler ve hang- kuruluşlar tarafından gerçekleşt.. rldğ etlen suların adları fzksel kmyasal bakteryljk özellkler letlen mnmum ve maksmum su mktarları kaptaj terf arıtma tessler letm dep şebekenn teknk özellkler şebekenn su kaybı su satşıtarfe _esasları sayaç ve çe?şmedurumları belr-tlr. Uygun ölçekl br genel durum planında kaptaj knumlar.ı letm dep durumlarr ktları le gösterlr. Mevcut tess n kısmen değştrlmes bahs knusu $8 lgl kısımların detay-_ ı IHOkler ayrıca verlr. Halhazır durumları tevs mkanları sayaçlı sayaçsız abne. "' '... " sayısı suyun metreküp satış bedel çeşme durumları belrtlr. 2 /.t... \.. ' '.1'-.

5 I F - Harta ve mar' Planı Durumlart: Harta ve mar planının lup lmadığı varsa düzenlenme tarhler ve mar planının kaç nüfusa göre düşünüldüğü planın gelşmeye yedek alanlarının durumu htyacı karşılayıp karşılamadıkları yen br plan çalışmasına başlanmışsa şn ne zaman ele alındığı ve ne zaman tamamlanacağı belrtlr. G - Nüfus ve Yerleşm Durumu: Beldenn nüfus sayımı snuçları belrtlr. Ç = (a YI N y Ne - 1) 100 _ frmülü l sayımlar arasındak çğalma katsayısıbulunur. Degerler tabl halnde br arada tplanır. Yıl çğalma katsayısı le yıl nüfus artışı eğrs çzlr. Ayrıca varsa dğer nüfus hareket et.üdleri de göz önünde tutulur. Bu frmülde; Ç = Çğalma katsayısı N y Seldenn yen nüfus sayımları Ne Beldenn esk nüfus sayımları a k nüfus sayımı arasındak yıl adeddr. Ç çn bulunacak muhtelf değerler brbrne yakın br seyr takp edyrsa rtalama değer alınır. Genellarak Ç değer 1'den küçükse Ç = 1 eğer 1-3 arasında se bulunan değer aynen alınır. Ç çn bulunacak değer büyük değşm gösteryrsa veya ç 3'den büyükse beldenn özellkler gözönündl? tutularak Ç değer çn dare le anlaşmaya varılır. Prje nşaatın btmnde.n 30 sene snrak htyacı karşılamak üzere düzenlenr. Ancak prjenn flen ele alınmasından tessn şletmeye grşne kadar geçecek süre 5 yıılarak bu süreye eklenr. n sn nüfus sayımından prjenn Qaşlanılmasına kadar geçen sürey fade etmek üzere beldenn gelecektek nüfusu aşağıdak frmüle göre hesaplanır..ç 100 ) n Beldenn mevsmlk nüfusunda büyük fark lan yerlerde nüfüs sayımı snuçları le brlkte bu husus ayrıca' belrtlr ve htyaç hesabında' gözönünde tutulur. Asker brlk sanay turzm ve benzer nedenlerle sayıma göre nüfusun lağan üstü artışı veya bunun beklenmes halndedare le anlaşmaya varılır. Dağınık ve brbrndenuzak mahallelerden luşmuş beldelerde; mahalle ve yerleşmgruplarının sayımlarda tesbt lunmuş nüfuslar alınarak; merkez mahalle nüfusunur] belde nüfusuna ranı bulunmak suretyle gelecektek nüfusun dağılışının aşağıdak cetvelde gösterldğ şeklde lacağı kabul edlr. Merkezdek mahalleern sn sayımdak nüfusunun belde sn. sayımnüfusuna ranı: k k < 1/4 se.1/4 < k < 113 se 1/3 <: k < 2/3 se Merkezdek mahalleern gelecektek nüfusunun beldenn gelecektek nüfusuna ranı % 50 % %

6 ;: :: " j' " jı ı ; _ : I.! 1 l! ; - 1:..! :!;! ı! j ' ' '! ': ı - t! ı Cetvelde gösterlen nüfustan artan nüfus dğer mçlhallelere hal - hazır nüfuslarına ranja dağıtılır.... ' " Beldenn merkez mahallelernn mar planı eknmk ve özel durumları gözönünde bulundurularak ve gerekçes belrtlerek yukardak ranların değştrlmes teklf edleblr. 2) Su Ihtyacının Sapaıması A - Insan Su Ihtyacı: Beldenn gelecektek nüfusunabağlı larak nsan başına gçınde aşağıdak mk- tarda su hesaba esas alınacaktır. Şebeke su kayıpları değerlere dahldr. çn:ıesuyu şebeke hesabında bu değerlere göre hesaplanacak tplam htyacın 15 katı alınır. - Beldenn Gelecektk Nüfusu 3.00.'e kadar '5:.Ö9Öarası 1O.OOQ arası arası arası -.:..: arası QO arası arası 1/gün/adam Gelecektek nüfusu 'e kadar lan beldelerde yukarıda verlen değerlere yl ev bahçes park pazaryer mtrlu araçlar kul hastahane mezbaha tel hamam çamaşırhane dükkan nşaat v.b. yerlern htyacı veya temzlenmes çn tüketlecek su mktarları da dahldr. Ancak hesabı etkleyebjlecek ölçüdek özel durumlarda bu mktarlar hesaba ayrıca eklenr. Gelecektek nüfusu 300.0aO'den büyük beldelerde nsan başına ve öz1 su Jht yacı gb hususlarda dare le anlaşmaya varılacak lup mar planına göregelşm ve yerleşm durumlarında değşk karakter gösteren alanlarda farklı -htyaç mktarları da düşünülür. B -- Hayvan Su Ihtyacı: Prjenn düzenlendğ tarhtek hayvan sayıları hesaba esas alınır ve; Büyükbaş hayvan çn 50 1/.gün _ Küçükbaş hayvan çn '15 1/ gün kabul edlr. Özel hallerde hayvancılıktak gelşme mkanı gözönüne alınır: Kuyu dere gölden hayvan su htyacının karşılanablmes hallernde hesaplarda hayvan htyçlcı dkkate alınmayablr. klm kşullarına göre tüketm değerler suyun temn mkanları gözönüne alınarak htyaç arttırılır. C - Sanay Ihtyacı: -. Beldedek küçük sanay lman stasyn gb teşslern su htyacıayrıca gözönünde tutulacaktır. Büyük sanay büyük fabrka kullanma suyu htyaçları çmesuyu prjesnden ayrı düşünüleblr. Bu hususlar raprda belrtlerek dare le an-_ laşma sağlanır. 4 '- rll""

7 D- Özel Ihtyaçlar: -\ 1 a - Özel Debler: Yüzme havuzlarında (1 m2 çn) Mezbahalarda keslen büyükbaş hayvan başına Mezbahalarda keslen küçükbaş hayvan başına ıstasynlarda br lkmatf çn 1 kg. yünün kumaş halne getrlmes çn 100 Kg. şeker pancarının fabrkada şlenmeye hazırlanması 1 kg. şeker sthsal çn Tabakhanelerde beher büyük der çn 500 Ugün I L ı I ı. b - Şebekelerde gerekmes halnde uç deblern hesabında aşağıdak değerlerden yararlanılır. Bakım stasynlarında: a) Bnek tmbllernn br defa temzlenmes çn b) Kamynun br defa temzenmes çn Okullarda öğrenc başına Kışlalarda asker başına Hastahanelerde hasta başına Otellerde yatak başına Hamamlarda kş başına çamaşırhanelerde 1 kg. kuru çamaşır çn 1000 adet tuğlanın örülmes çn 1" m3. betn hazırıanması çn NOT: 1 - Snuçlar enterplasyndayuvaratıır /gün Tessatta nrmal ölçüdek su kaybı yukarıdak mktarlara dahldr Şehr ve 'kasabanın küçük sanay: lman sanay htyacı V.S. çn yukarıdak değerlerden yararlanılır IS.'den ufak deblerde netce 05 1 IS.'ye Is. arasındak deberde netce 1 1 IS.'ye 50 1/s.'den büyük deblerde 5 1/s.'ye yuvarlatılacaktır. Yukarıdak değerlere göre hesap edlecek özel deblern her br 051 IS.'den küçük se htyaç hesabında dkkate alınmaz. 3) Hdrlk ve Jeljk Durum: A-klm: _. Meterljk harta ve gözlemlerden yararlanılarak beldenn yağış S buharlaşma endüşük tprak sıcaklığı kar örtüsü ve benzer tıususlar belrlenr. Bunlardan faydalanılarak en az yağış mevsmsaptanır. Prjenn düzenlenmekte lduğu yıla at meterljk yağış ve deb rasatları önceklerle karşılaştırılarak prje çn değerlendrlr. Beldeye at meterljk blg bulunmadığı takdrde cvarda benzer karakterde lan stasyn gözlemlernden yararlanılır. B - Jeljk Durum: Bölgenn jeljk yapısı hakkında genel blg verlecektr. Bunun çn Bankanın ve gerektğnde M.T.A.'nın D.ST'nn ve benzer kuruluşların özel teşebbüslern yayın ve raprlarından açılmış lan dern kuyu rapr gözlem ve karakterstklerden yararlanılır.'. 5

8 '! l!' " L: " L! lı c- Deb Ölçümler: Beldenn htyacı gözönünde tutulup mevcut 1/ / ölçekl hartalardan yararlanılarak beldeye gelmekte lan sularla cvarda yararlanılması düşünüleblecek yerostü ve yeraltı sularının etüdüne başlanılarak daha önce dğer kamu kuruluşlarında yapılmış gözlemlerden de faydalanılarak bu suların deb ölçümlerne geçlr. a) Deb Ölçüm Yöntemler: Suyun debs 1 IIs.'ye kadar se ölçüm gaz tenekeler le 1-10 lls. arasında varl/e IIs.'ye kadar lan suarda üçgen savakla lls. arasında dkdörtgen savak ve daha fazla debl sularda rtalama hız ve kest yöntem veya şn gereğna göre mulne kmyasal yl ve benzer dğer uygun ölçüm yöntemlernden yararlanılarak ölçülür. Ölçüm snuçları; ölçü tarh yöntem ve hesapları le belrtlr. b) Deb Ölçüm Ara!ıkları ve Mevsmler:! I'!. : ;I' j! L ; f.;.. ' J! : -. Ölçümler; pınar drenaj ve yüzeysel sularda Aralık başından Temmuz snuna kadar k ay ara le Ağusts başından Kasım snuna kadar brer ay ara le yapılır ve en az br yı sürer.. Göl gölet ve barajlarda mevcut ölçümlerden yararlanılır ve gerekl bjlgler tp- Ianır. Drenajlara ve yüzeysel suardan beslenen I<uyulara at pmpaj tecrübeler as-' gar mevsmde yapılır. c) Deb Ölçümü çn Araştırma ve Hazırlık: Yararlanılması öngörülen kaynak bölgesnde gere<tğnde araştırma kazıları yapılarak gerçek gözeler rtaya çıkarılır. Su belde htyacı çn letlecek özellklerde se karakterne uygun tarzda kap!e edlerek ölçüleblr veya pmpajla alınablecek duruma getri. Akarsu ve gölkenarlarında açılacak kuyulardan yararlanma veya üst sevyelerden yeraltı suyu alınablecek durumlarda deneme kuyuları açılır. Dere alüvyanlarından kuyu le su alınmasının öngörülmes durumunda. dere yatağı malzemesnn cns tpğrafk durumu taşkından zarar görmemes çn gerekl kruyucu yapılar pmpa.emme yükseklğ çevre yerleşm ve gelşm durum!arı kamu!aştırma krlenme ve rantablte hesapları snuçları da gözönünde tutularak kuyu ve pmpaj bnası knumu saptanır ve buna göre deneme kuyusu açılır. Kuyu yeter dernlğe varsa geçdmsz tabakaya kadar ndrlmeldr. Kendn tutablen zemnlerde ahşap ksalı kazı le yetnlr. AI(s halde kuyu brulu veya kesn larak düşünülür. Brulu dern kuyularla su alınması halnde gerekyrsa araştırma kuyusu açılır çk' sayıda kuyudan yararlanılmak suretyle htyacın karşılanması halnde brnc aşamada er az 20 Yllık deby sağlayacak sayıda brulu kuyu açılır. d) Pmp&j Süres : Dere suları ııe beslenen alüvynlarda veya' göl kenarında açılan sığ kuyularda dnamk sevye kararlılığa erştkten snra en az 12 saat pmpaj yapılır. Dern kuyularda yeraltı suyundan ya.rarlanma halnde ve varsa cvarda kullanılmakta lan benzer karakterde kuyulardan da yararlanarak açılan I<uyuda en az 24 saat süre e pmpaj yapılır :

9 Hdrljk şartlar gözönünde tutularak gerekyrsa daha uzun sürel deneme yapılır. Pmpaja aralıksız devam edlr. e) Pmpaj Deneylerne At Ölçmeler: Kuyunun teşklnden snra kısa süre le yapılacak zrlama prnpajı netc83 elde edlecek kuyu debsne göre htyacın kaç kuyudan karşılanacağı kabaca saptanır. ÇO\< sayıda kuyu gerekmes halnde kuyularda gözlem bruları zemn özellkler gözönünde tutularak ana kuyuya 15 metre ve 50 metre mesafede lmak üzere akarsuya parael ve dk yönde çakılır. Dk yöndekuyu açılması doşonolüyfsa dk sıradan vazgeçlr. Cvarda kuyu varsa gözlem kuyusu larak bunlar.dan da yar8r- Ianılır. Ana ve gözlem brularında statk su sevyesnn saptanmasın takben kuyudan zrlanarak alınablecek deb Q se 02 Q; 05 Q; Q ve 12 Q çn deb dnamk su evyes ve bu sevyede ne süre çalışıldığı her debye at su ve hava sıcaklıkıar! ölçülür. Deney süresnce çeklecek su kuyunun' tesr ajanı dışına atılma!ıdır. Bu uzaklık 75 metreden az'lamaz. Pmpaj denemeler bu ş çn hazırlanmış şartnamesne göre yapılır ve ÖRNEK 1'de verlen şeklde' grafkler çzlr. Ölçümler ve 'değerlendrme rapru düzenenr. Kuyu deney snuçları arınınca terf bnası knumu kuyu açılablecek rıavzayı kapsayan genel durum krks le brlkte kuyunun dereye göre durumu nvemanla tesbt edlerek burada kuyu sevyeler deredek su ve taban sevyeler terf bnası arazde tesbt edlen feyezan sevyeler gösterlr Deney snuçları kuyu enne kestnn yanında jeljk brm/erle brlkte statk su sevyesnden tbaren 02 Q; 05 Q; Q; 12 Q çn sevye düşümler gösterlr. 'Ayrıca hang debde ne kadar süre çalışıldığı her debye tekabül eden su ve ;ıava sıcaklıkları deney tarhler le b.rlkte tesbt edlr ve çzlr Bu ölçümlere at değerler ayrıca cetvel hal nde tplan ır. \\ Deney süresnde kum sürme kl<u renk değşm bulanıkıılık tat değşm-- nn saptanması halnde bu hususların hang deblerde meydana çıktığı prnpaj raprlarında belrtlr.! Deney snuçlarına göre bu hususta hazırlanmış şartname veya darece kabul edlecek esaslara göre hareket ve hesap edlecek çeştl yöntemlerden yararlanılarak kuyu ve bölge verm tesbt edlr Gerekmes halnde zemnn geçrgenlğ saptanarak kuyu ve bölge verm hesaplanır. Deney snuçlarına göre gerekecek ek kuyular prjelendrlr Pmpa karakterstkler saptanır. Deney kuyularında kesn kuyularda örneğ verldğ gb benzer tarzda deney snuçları le lgl ölçüm grafl< raprlar le jeljk durum kuyu çapı ve teçhz durumu le su durumubelrlenr. Lg'lar verlr. Su kalte değşm kum sürme bulanıklılık gb özellkler raprda açıklanır. Çk sayıda dern kuyulardan su alma durumunda yapılacak deneylerde cvar kuyulardan yararlanma mkanı yksa yeraltı suyunun akış yönü saptanmalı ve bunu takben m. uzağa akış yönüne dk ve paralel gözlem bruları tertplenr D - Sularda Kaltenn Saptanması: Suyun kaltes fzksel kmyasal ve bakteryljk analzler e saptanır. Gerektğnde byljk ncelemelerde yapılır. 7 "

10 Analzlern yaplış tarzı ve analz snuçlarına göre suyun çleblr lup Lmadığı hususlarında Umum Hıfzısıhha Kanunu Gıda Maddeler Tüzüğü ve Türk çmesuyu Standartları le gerektğnde Dünya Sağlık Teşklatının Standartlarına uyulacaktır. (ÖRNEK 2) 25 C'den sıcak sularda ve sınır değerler aşan suların seçm hususunda Sağlık ve Ssyal Yardım Bakanlığının görüşü alınır. a) Su Örneklernn Alınış Zamanları: Kuyularda pmpaj snunda dğer sularda se br suların mınımum lduğu mevsmde dğer se yağmur mevsm çnde lmak üzere yılda en az k kere aşağıda tarf lunan şeklde numuneler alınarak analzler yapılır. Pınarlar dere göl ve barajlardan su alınması halnde gerek görüldüğü sayıda lmak üzere analzler yaptırılır. Atık suların ve zehrl maddelern karışması htmal varsa en az 3 ayda br analz yaptırılır. ;!! ;. ;' : f! f.! I' ' ;! :"! L. ı j -: '! ' ;ı; '!! :!. ' b) Su Örneklernn Alınmasında Gözetlecek Hususlar: Pınarlarda (özellkle küçük deblerde) gözede suyun bruya alınıp akımın durulmasından snra örnek alınır. 'fl' Büyük debl ve göllenmş pınarlarda (özellkle dpten kaynıyanlarda) dpteld nce tanel zemnn kaynaşması le veya başka br suretle belrgn hale getrlecek ve yüzeye çıkablece gözelerden brne üzernde delkler bulunan ve yeter uzunlukta br bru saplanarak ve brudan çıkacak durulmuş sudan örnek alınır. Yüzeysel Sularda: Akarsularda akışın hızlı lduğu nktalarda baraj ve göllerde suyun alınacağı sevyeye göre saptanacak kenardan en az 50 cm. mesafeden örnek alınır. Şşe le su almada; şşe stenlen dernlğe ağzı açık ve başaşağı tutularak skulur ve dlması çn çevrlr. Dern nktalarda numune almada özel aletler kullanılır. nşaatın btmnde ad ve dern kuyular örnek alınmasına geçlmeden önce ltresnde 10 mg. aktf klr bulunan br çözelt le dezenfekte edlmeldr. Bunun çn kuyu çndek beher m 3 suya 10 ltre klrlu çözelt dökülür ve 24 saat beklenr. Drenajlarda çıkış kapağı kapanarak aynı şlem uygulanır. Pmpaj şnde kullanılacak pmpa ve bru aksamı da aynı çözelt le dezenfekte edlr. Yeterl süre pmpajdan snra numune alınır. Mevcut tesslerde su örnekler kaptajların masıakların ve depların çıkış brularından arıtma tesslernn grş ve çıkışlarından şebekelerde tüketcye at musluklardan ve çeşmelerden alınır. Kmyasal ve fzksel analzler çn su örnekler eczanalerden temn edlen ve kullanılmamış mantarla kapatılan şşelere yardımcı kap kullanılmadan alınır. Rutn analzler dışındak özellk arzeden analzler çn çmesuyu labaratuvarı le örnek alma yöntem çn temas edlr. Musluk ve çeşmelerden su alınırken musluk kısmı alevle yakdıp su yeterl süre akıtıldıktan snra örnek alınır. Bakteryljk analzler çn sterlzeedlmş şşeler kullanılır. Su bu şşelere 2 cm hava kalacak şeklde dldurulur. Klrlu suların bakteryljk analzler çn de tysülfatlı şşeler kullanılır. Su örneğ alınırken önce bakteryljk analz çn numune alınır. Fzksel ve kmyasal analzler çn asgar 2 ltre ve gereğnde 5 ltre ve daha fazla su örneğ alınır. 8.ı!; J

11 Suyun kaltes zamanla değşeceğnden numunenn en kısa zamanda bafteryljk analzler çn 48 saat çnde analz yapacak labratuvara getrlmes gerekr. Numune alınan şşenn üstüne br etket yapıştırrlıp üzerne belde ve suyun adı suyun cns (menba dere göl yeraltı suyu lduğu) su ve hava sıcaklığı yazılır ve tarh knur. yt veya Flurun yetersz veya gereğnden fazla lması ve zehrl maddeler mevcut lması htmande ek özel tahlller yapılır. 4) Iletlecek Suyun Seçlmes A - Su/ann ve Yapım Yer/ernn Kamu/aştlfma Durum/an: Belde cvarındak suların kamulaştırma çlurumları yascıl yönden ncelenr ve beldeye getrlmesnn mümkün lup lmadığı belde yetkllernden belgelendrlp gerektğnde kamulaştırma şlemne geçlr. Alınacak su br sulama suyu dern veya ad kuyu suyu veyahut rtak kullanılıyrsa çmesuyu larak beldeye tahss edlebleceğne dar ayrıca lgl kuruluşlarla anlaşmaya varılır. Getrlecek su çk sayıda beldey besleyecekse beldelern alacakları su mktarları hakkında önceden aralarında anlaşmaları sağlanır. Kaptaj kruma alanının su altında kalacak bölgenn sale terf hattı terf bnası arıtma tessler dep ljman yerler ve benzer yapım yerlernn kamulaştırılmasının mümkün lduğu belgelendrlr. Beldeye letlmes düşünülen suların karnulaştırılmasının veya kullanma hakkının sağlanmasının mümkün lduğu hususu belgelendrlmeden prje knusunda br çalışma yapılmaz.!. \ B - Genel Durum P/anl: ncelenen tüm suların knumları 1/25000'lk hartada (zrunlu hallerde 'lkte) belrtlr. Br çerçeve çnde dere pınar adı kuyu numarası ktu mnmum ve letm debler yazılır. Etüd edlen letm hatları arıtmatessler terf stasynları ljman dep ve şebeke kat ve bölgeler hartada gösterlr. Bunların hacm kapaste ve ktları belrtlr... c- DepO ve Şebeke Etüdü: Iletlecek suların yukarıda verlen etüdüne paralellarak 'lk veya lk hartada detayı lgl bölümlerde açıklanan şeklde hareket edlerek şebeke katlara ve beslenme bölgelerne ayrılır. Dep adet kt ve knumları etüd edlp özel gelşme bölgelerne verlecek uç ve şebekede dağıtılacak debler gözönünde tutularak dep hacmler belrtl.r. Depların tp ktu hacm br çerçeve çnde dep yanında gösterlr. D - Eknmk Çözümün Saptanması: ay Hesaba Esas Alı nacak Keşfler: Beldenn 'nc sene snundak su htyacı ve bu yıllara at nşaat kademeler tesbt edlr. Seçeneklern yatırım mktarına göre aşağıda verlen amrtsman faz bakım ranlarından yararlanılarak yllık şletme gderler ve gerektğnde 35 yıl snrak tplam gdere göre eknmklk sırası saptanır. b) Amrtsman Faz ve Bakım Yüzde Oranları: Cetvelde tess ve yapımların rtalama ömürler ve balm yüzdeler belrtlmş lup nşaatı yapmalç çn lüzumlu sermayenn faz larak hesaba % 10 esas alınır. ---_.._._---_._ _--_._. -_.- 9 ı f

12 Amrtsman Faz Bakım Süres Yüzdes Yüzdes Yüzdes Işn C ns Sene % % % Barajlar Bentler Kaptaj Bast tp pınar. ' Tessler kaptaj kesn kuyu Drenaj galer brulu kuyu Antrııa Tessler Çöketme havuzları Yavaş fltreler Hızlı fltreler Basınçlı fltreler Kmyasal arıtma chazları Klrlama chazları ve benzer Iletm Hatları Fnt bru Çelk bru AÇB ve PVC bru L Betn Betnarme bru Tünel galer j 02 : Enerj Nakl. ; ; f! 1 L Hatları : ".! Demr drek! (Denz kenarı) IHazde demr drek1! Betn drekı! Trafa Pmpaj Prnpalar Teçrzat: Elektrk mtrları Dze! ;Tltrları >150 KW <150 KW Deplar Gömme ve ayaklı deplar : ı Yapıml;;.r Terf bnası hzmet bnaları sanat yapıları ! Şebeke Fnt bru ı Ç81-; bru AÇS ve PVC bru Betııarme bru Su sayaçları Vanalar Yangın rnusluları ?!- C) Getrlecek Suların Seçm: Yatırım amrtsman faz bakım şletme gderler; gözönünde tutularak saieler cazbe le lan çözümler terf çözümlerne nazaran % 25'e kadar pahalı lmaları hande terch edleblrler. '1. Ye.pılacak hesaplar snunda netcelern brbrne yakın çıkması halnde yatırımı ve dış ödemes az lan ve kaltes daha y lan çözüm seçlr. Mukayese yeraltı suyu le akarsu göl gölet ve baraj suları arasında se % 35 fazlasına kadar yeraltı suyu s.eçhr. 10

13 E - Snuçlann Derlenrnes: Beldeye letlmes düşünüen menba satıh ve yeraltı suları adlanna göre tas nf edlerek asgardeb'sale edlecek deb menba ktu sale veya terf tulü çapı kalte farklılıkları antrna durumu yatırım şletme masrafları br tabl h31nde tplanır ve burada beldeye getrlecek su ve çözümler belrtlerek hdrljk rapr hazırlanır. F - Hdrljk Raprun Ekler: Hdrljk raprun ekler aşağıdak sırayla tertplenr. a - Mevcut çmesuyu tess elektrk santral bnası hava hattı veya traf durumu le öngörülen çözümler gösteren ölçekl genel durum planı ve krkler halhazır harta mar planı durumu mahalleler hakkında belge plan krkler ve blg kaynakları b - Su htyacının tesbtne at belgeler c - Deb ölçüm snuçları ve bunlara at deb-zaman eğrler pmpa deneyne at tutanak krk kuyu lgları deney snuçları ve grafkler değerlendrme raprları d - Fzksel Kmyasal Bakteryljk analz ve klr taleb raprları e -- Suyun ve yapım yerlernn kamulaştırma belgeler f - Dep ve şebeke kat beslenme bölgeler ve uç debler gösterr 1/2000 veya 1/5000 ölçekl plan 9 - Olablrlk hesapları l - Snuçları derleyen cetvel - Yararlanılan kaynaklar G - Hdrljk Raprun Onanmas!: Hdrljk rapr yukarıdak esaslara göre düzenlendkten snra yernde ve bürda nceleme yapılır ve yukarıda belrtlen sırada kntrl edlr. Kntrl prtklu. le brlkte gerekçe rapru tasdk makamının nayına sunulur..' MADDE: 6 - PROJENIN DÜZENLENMESI ESASLAR! ; """'. jıj Prjenn fhrst aşağıda belrtlen sırayla tertplenr. '1) Prje AçıklMrıa Rapru : Beldenn 'nc yıllarındak htyaçlarını karşılayacak şeklde kademelendrlerek prjenn kademe esasları açıklanır ve prjenn bölümler hakkında prjey anlamaya klaylık temn edecek şeklde genel blg verlr. Hang suların letleceğ nşaatın hang sıraya göre yapılacağı getrlecek debler letm hatları uzunlukları bru çapları depların aded klrlamanın yer terf varsa karakterstkler arıtma tesslernn yer şebekenn kademeler servs ylu enerj durumu prjenn keşf bedel suyun m3. malyet hakkında genel bg verlr. 2) TpmHk Çalışmalar: Tessn Iurulacağı mahaern hartalan belde hartasının krdnatlarına kat ve röperlerne bağlanır. Belde hartası yksa nvelman başlangıç Ktu larak sah. yerlerde kunacak rtalama denz sevyes demrylu varsa stasyn ktu aks halde 1/25000 ölçekl harta nreng ktu gözönünde tutularak kt tesbt edlr. 11

14 A -- Gene/ Durum Planı: Genel ejurum planı 1/ /25000 gerektğne 1/ ölçekl larak tertplenr. Bu planda beledye hudutları harta ve mar planı sınırları mevcut tesslerle düşünülen çözümlere at kaptaj yerler letm hatları arıtma tessler dep ana bru terf bnası mevcut ve önerlen servs ylları ljman bnaları enerj nakl hattı trafa bna/arı yerler cvardak taş kum çakılcakları gösterlr. ;j :ı ı L " ' " " ı ' ı ; ı 1; :; ; ı ;'. ; I' ı ı' 1 ı! ' Tesvye eğrler 10'ar metre ara le geçrlr. Her 50 metreden geçen tesvye eğrler kalın çzlr. Planda kuzey yönü belrtlr. B '.- Yapım Yer/ernn Hartası ve Kest/ernn Çıkan/ması: YapılTl yerler çn alınacak hartaların ölçeğ yerne göre 1/100-1/200-1/500 seçlr. ;-\yrıntı nktaları arazjy fade edecek sıklıkta kunur ve plan kat genşlkte alınır. Bu planda stasyn nktalarıktu ara mesafe ve açıları belrtlr. Kaptaj cvarının harta ve enne kestler alınırken hmaye mıntıkası tahlye kşulları gözönüne alınarak cvar araz le brlkte pınar tabanı su ktu le brlkte saptanır..akarsu kenarında açılan kesn kuyularda kruma bölgesde gözönünde tutu{rak lerde açılacak kuyular ve cvar kuyuları kapsıyacak şeklde harta alınır. Çıkarılacak enne kestlerde dere tabanı su sevyes kuyu tabanı kuyudak su sevyes gösterlr. Enne kestte pmpaj bnasına kadar lan araz dere feyazan sevyes le brlkte tesbt edlr. Suyun bend yapılarak alınması halnde bend yernn eksenden tbaren 100 m. memba ve 100 m. mansabını kapsıyacak şeklde hartası çıkarılır. Bend yerlernde bendn e}(sennden 250'şer metre menba ve mansaba kadar 50'şer m. ara le enne kestler nveımanla çıkarılır. Bu kestlerde dere tabanı su sevyes ve arazdek maksmum su sevyes kenarından 50'şer metre uzeıklığa kadar ölçme yapılır. Baraj çn gerekl hartaların çıkarılmasında DS.'nn şartnameler esaslanna göre hareket edlr. Bend gölet ve barajın su altında bırakacağı sahanın uygun. ölçekte hartası alınır. Dğer yapımların hartaları alınırken kaf genşlkte lmasına dkkat edlr. Kaptaj masıak vantuz tahlye gb yapım yerler bender terf bnası arıtma tessler dep yerler gb yapımlar yeterl sayıda betnla arazye aplke edlr. Aplkasynu takben yapım yerlernde nveımanla enne ve byuna kestler çıkarı III'. c--sa/e Hattt Ana Bru Güzergah Harta/an: letm hattı hartası açık plgn sstemyle alınacak lup esas jtbaryle 1/2000 gerektğnde 1/1000 ölçekl alınır. Karşılaştıl'lan güzergah cvarında hartayı almak çn en çk 200 m. aralıklı stasyn nktaları seçlecek ve bu nôı<talar 15x15x40'lık üzer çvl 250 dzlu betnla (kayalık arazde kayada çv le) tesbt edlr. stasyn aralarında çelk şert metre le gdş dönüş uzunluk ölçümler yapı:ır. Istasyn açıları k yarım dzj yöntemyle ölçülür. Baş ve snda açıklık açısı ölçümü yapılıp kaba dengeleme yapılır. Açı hatasını azaltmak çn aradak brkaç stasyn atlanarak açı kunma.lıdır. Dengeleme kademel yapılmalıdır. Kapanma hatası ölçülen nktalara eşt larak dağıtılır arta kalan fark kenarları en kısa lan plgn açılarına klenr. Istasyn nl(tası larak seçlen nktalar nşaat esnasında kayıp lmamaları çn f I..\ t.'

15 ı ;-r - muhtemel güzergahın dışında ve ayak altı lmayan yerlerde seçlr 've röperlenr. letm hattı hartası bru eksennn 75'er m. sağ ve slunu kapsamaııdır. Istasyn ve röper nktalarının ktları gdş dönüş nveımanla saptanır ve bu değerler hartaya şlenr. Tafslat nktaları düz arazde rtalama 30 m. engebel yerlerde 20 m. aralıklı. veya gerektğnde daha sık lmak üzere 1/2000'lk hartada hektar başına en az 15 nkta alınır. Güzergahı kateden genellkle yl demrylu enerj nakl hattı çöpükler mezarlık yapımlar bna araz sınırları akarsular hattı çtmalar gösterlr. Bunların güzerglhı kestğ nktalar tesbt edlr. Zeytnlk bağ kavaklık fdanlık meyve bahçeler rman tarla şeklnde araz örtüsü bataklık heyelanlı sahalar gb özellğ lan yerler hartalarda'gösterlmş lur. stasynların dengelenmesnden sônra 10 cm. aralıklı krdnat eksenlerne göreharta çzm yapılır. Takemetre nktaları hartada ktları le brlkte gösterlr ve ktun vrgülü takemetre nktasını fade eder. Hartada stasyn nktaları numaralanır stasyn araları brleştrlr açıları ktları ara mesafes hartada gösterlr tesvye eğrler az arızalı yerlerde br arızalı arazde 2-5 metrede geçlr. Hartanın yazıları kuzey yönüne dk yazılır hartalarda kuzey yönü ve ölçek gösterlr. Hartanın belrl byutta kağıda çzlmes çn tepe nktası kağıt dışında lmak üzere körük yapılarak hartanın sürekllğ sağlanır. 1 ' :1 J l Bu harta üzerne çeştl çözümler etüd edldkten snra kesnleşen güzergah arazye apıke edlr. Aplkasyn çn evvelce tess edlen stasynlardan yararlanıır. Plgn hattı aynı zamanda bru güzergahı larak seçlmez. Güzergah pıanına kaptaj vantuz tahlye menfez hava ve denge bacası maslak terf merkez dep ve benzer yapırnlar şaretlenr. Apıke edlen sale terf ana bruları ve 400 mm.'den büyük şebeke hatları güzergaha smeler betnlanarak ara nktaları düz arazde en fazla 50 m.de br asgar 5 x 5 x 25 cm. byutunda ahşap kazıkla tesbt edlr. Kazıklar üzerne numara yazılır. Arızalı ve eğmn değ'ştğ yerlerde daha sık kazık çakılır. Aplkasyndan snra uzunluk ölçümü ve nvelman gdş-dönüş larak yapılır. Kapanma hatası kabul edlen hata sınırını geçmemeldr. Prje le brlkte takemetre nvelman ve uzunluk ölçme değerler krdnat ve hesapları röper tafslatı le krkl.er teslm edlr... $j1 D - Şebeke Hartalarının Alınması: Hartası lmayan veya kısmen bulunan beldelern eksk kısımlarının hartaları C bahsnde verlen esaslara göre çıkarılır. E - Servs Ylu Prjeler Hartalarının Alınması: çmesuyu depsu arıtma tess terf bnası ljman bnalarının en yakın ;:lla rtbatını temn etmek ve cabında bru hatlarının nşaası çn yapılması zarur servs yllarının hartaları yukarıdak esaslara göre hazırlanır ve nha güzergah arazye apıke edlerek ıüzumlu. genşlkte enne ve byuna kestler çıkarılarak ahşap ara kazıklar çakılır. Planlar duruma göre 1/1000-1/2000 ölçeğnde lur ve burada menfez köprü üst yapımlar gösterr. Kurb yarıçaplafı karakterstkler röperler hartanın alınmasına yarıyan stasyn nktaları katları açıları ve ara mesafeler plana şlenr. Servs ylu byuna kest 1/1000-1/2000 yatay ve 1/200 düşey ölçeğ le tertplenr. 13!.j! r. J

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BA OKUR TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM YAYINLARI NO: 5 ISBN 978-9944-89-969-7 Mll Müdafaa Cad. N: /7 Kızılay/ANKARA Tel: 3 48 4

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY

(0503505) SU TEMİNİ. Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY (0503505) SU TEMİNİ Yrd. Doç. Dr. A.Dilek ATASOY KAYNAKLAR Su Temini ve Çevre Sağlığı(Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Böl.) Su ve Atıksu Teknolojisi-Su Getirme ve KullanılmışSularıUzaklaştırma

Detaylı

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Necmettin GÜL Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Mualla ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler).

İndirekt Temaslı Isı Değiştiriciler; Akışkanların ısı alışverişi sırasında karışması ara bir yüzey ile önlenir ( Boru-kabuk tipi ısı değiştiriciler). GİRİŞ: Isı değştrcler; Farklı sıcaklıklara sahp k akışkan arasında, brbr çersnde karışmalarına müsaade etmeden, ısı transfernn gerçekleştrldğ chazlardır. Yaygın larak ; Isıtma sstemlernde, klma sstemlernde,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı