~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU"

Transkript

1 "'0 _" '.:. e ; ae.1çmesuyu<i;1ro les NE AIT. ŞEHR VE KASABA IÇMESUYU.PR.OJElERIN:N " " HAZI. RtANMAS INA AITYÖNETMELIK (Aesnl Gazetenn 22;Nlsan.1985 tarıh ye sayh noshasında yayımlanmıştır.) l.. '. : '.'.. "

2 ıçndekler MADDE: 1 - Amaç ' 1 MADDE: 2 - Kapsam... 1 MADDE: 3- Hukuk dayanak... 1 MADDE: 4 - Içmesuyu prjelern düzenlenmes 1 MADD.E: 5- Etüd ve Planlama... 2 MADDE: 6 _ Prjenn düzenlenmes esasları MADDE: 7 - Metraj brm fat analz ve keşfler le su malyet hesabı 37 MADDE: 8 - Prje rapr paha ve dsyalann düzenlenmes 39 MADDE: 9' - Hesaplarda kullanılacak frmüller 40 MADDE: 10 - Su srafının önlenmes : ' 40 MADDE: 11 - Dğerhususlar 41 MADDE: 12 - Yürürlükten kaıdırılan hükümler : MADDE: 13 - Yürürlük 41 MADDE: 14 - Yürütm'e : ÖRNEK: 1- Pmpaj deney grafğ.. 43 ÖRN EK: 2 - Sndaj deney frmu ÖRNEK: 3 - Pmpaj deney frmu 45 ÖRNEK: 4 - çmesularında aranacak fzksel ve kmyasal ntelk sınırları. 46 ÖRNEK: 5 - Içmesuyu prjelernde letm hattı çn örnek prfl ÖRNEK: 6 - çmesuyu prjes ca.zpel letm çn örnek şematk prfl ÖRNEK: 7 - çmesuyu prjesterfl letm çn örnekşematk prfl ÖRNEK: 8 - Ntasynlar ÖRN EK: 9 - Karakterstk cetv1 : ÖRNEK: 10 - Yıllık şletme gderler hesab!. : ÖRNEK: 11...:... çmesuyu prjes keşfler 53 ÖRNEK: 12 - Terf tessler blg cetvel. 54 ÖRNEK: 13 - Klrlama tessler blg cetvel 55.. ':\.. ORNEK: 14 -'- Ntasynlar ÖRNEK: 15 - Katlamanrmu 57 ÖRNEK: 16 - Prjelern başlık kısmı 53 Sayfa

3 MADDE: 1- AMAÇ BIRINCI BÖlÜM AMAÇ KAPSAM ve HUKUKDAYANAK Bu yönetmelğn amacı; Şehr ve kasabalara getrlecek çmesularına at prjelern tan_zm ve uygulamaya aktarılmasında uyulması gereken hususları düzenlemektr. MADDE: 2- KAPSAM Bu yönetmelk ller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılacak ve yaptırılacak çmesuyu etüd ve prjelernde uyulması gereken nşaat byljk kmyasal teknk hdrlk eknmk elektrk makna harta le lgl hususları ve prjenr tertp bçmn kapsar.. MADDE: 3- HUKUK QAYANAK Bu Yönetmelk 180 sayılı Bayındırlık ve ıskan Bakanlığı' Kuruluş ve Görevler HakkındaKanun Hükmünde Kararname ve 831 sayılı Sular Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır. IKINCI BÖlÜM GENEL ESASLAR MADDE: 4 - ÇMESUYU PROJELERININ DÜZENLENMES Kasaba ve şehrlern harta ve mar planı durumlarına göre çmesuyu prjelernn düzenlenmes esasları aşağıda gösterlmştr. Şehr ve kasaba metnde "Belde" kelmes le fade edlmştr. 1) mar planı yeterl lan beldelerde çmesuyu prjes bütün yerleşmlerka:psayacak şeklde ele alınır. Şebeke prjes meskün kısımlarda halhazır duruma mar planı dahlnde lup meskün lmayan kısımlarda se mar planına göre yapılır. Gelşme bölgeler çn yeterl deb gözönüne alınır. 2) Yl stkamet planı lan veya mar planları mevcut lup yetersz kaldığından yenden ele alınması gereken beldelerde:. çmesuyu prjes bütün yerleşmler kapsayacak şeklde ele alınır. Şebeke prjes 1. maddede tarf edlen şeklde yapılır. Yen mar planının kapsayacağı gelşme alanları çn uç debler bırakılır. Gelşme alanları Şehrelk uzmanı ve.beledye temslcsnnde katılacağı br heyet tarafından saptanır. 3) mar veya stkamet planı lmayıp hartaları lan beldelerde: Içmesuyu.prjes bütün tessler kapsayacak şeklde elealınır. Şebeke prjes halhazır duruma göre yapılır ve gelşme alanları brheyet aracılığı le saptanarak uç debler bırakılır. 4) Hartası lmayan beldelerde: Içmesuyu prjes hartası tamamlandıktan snra ele alınır. 1 ':' '. ;!'

4 MADDE: 5- ETÜD VE PLANLAMA Düzenlenecek etüd ve planlama raprunda aşağıdak hususlar sırasıyla bel rtlr. 1) Belde Hakkında Genel Blg: L ı A- Idar- Cğraf Tarh Durum: Beldenn adı bağlı bulunduğu l ve lçe en yakın l merkezne demrylu!"man ve devlet yluna uzakığl beldenn kurulu bulunduğu kı.smın ktları yaz-kış ulaşım durumu meterljk jeljk özellkler btk. - örtüsü tarhsel gelşm v.s. özel haller belrtlr. '; 1:!-I: B ---' Ssy Eknmk ve Kültürel Durum: Belde halkının geçm ve uğraşı türler gelşme durumu tcar ve eğlenc alanları sycı.l eğtm spr sağlık turzm sanay durumları asker brlk ve dğer kuruluşlar yüzme havuzu ve plaj pazar park yerler durumları şehrle.şme senelk rtalama nşaat cıded bahçe cadde skak sulama durumu kaplama cnsler tarım ve hayvancılık dur\:lmu belrtlr c- Kanalzasyn Tessler Durumu: Mevcutkanalzasyn ve septk çukurları durumu açıklanır. Bu ş çn yen br prjenn yapılmakta lup lmadığı ncelenr. Prjes varsa ne zaman gerçekleşebleceğ belrtlr. l ı- L 'I! : ı : 1! I' : ' : 1! ". 1 tı I! : : [ : D - Enerj Tessler purumu: Elektrğ lup lmadığı çmesuyunun pmpajla temn halnde elektrk mev cut se tessn nşaat tarh santralın knumu grupların ad-ed. karakterstkler (kurulu gücü vltaj cns devr aded) yedek grup durumu htyacı ne mktar karşıladığı tevs düşünülüyrsa prjenn durumu mevcut enerjnn malyet bedel müstakbel prjenn klvat saat rnalyet prjenn ne zaman nşaat safhasına gecleceğnn düşünülmekte lduğu pmpajla mevcut santraldan yararlanılabecekse santral bnasının durumu tevs mkanları ölçülü krks knumu santraıda yükseltc traf lup lmadığı. Enerj terf merkezne hava hattı le letlecekse en yakın rta gerlm hattına uzaklığı alçak gerlmle nerj almak mümkünse en yakın traf merkez knumu ve karakterstkler Terf merkez cvarından hava hattı geçyrsa enerj alma m'kanı ve enerjnn alış bedel tesbjt edlr ve belrtlr. E- Içmesuyu Tessler Durumu: Mevcut tesslern nşaa tarhler ve hang- kuruluşlar tarafından gerçekleşt.. rldğ etlen suların adları fzksel kmyasal bakteryljk özellkler letlen mnmum ve maksmum su mktarları kaptaj terf arıtma tessler letm dep şebekenn teknk özellkler şebekenn su kaybı su satşıtarfe _esasları sayaç ve çe?şmedurumları belr-tlr. Uygun ölçekl br genel durum planında kaptaj knumlar.ı letm dep durumlarr ktları le gösterlr. Mevcut tess n kısmen değştrlmes bahs knusu $8 lgl kısımların detay-_ ı IHOkler ayrıca verlr. Halhazır durumları tevs mkanları sayaçlı sayaçsız abne. "' '... " sayısı suyun metreküp satış bedel çeşme durumları belrtlr. 2 /.t... \.. ' '.1'-.

5 I F - Harta ve mar' Planı Durumlart: Harta ve mar planının lup lmadığı varsa düzenlenme tarhler ve mar planının kaç nüfusa göre düşünüldüğü planın gelşmeye yedek alanlarının durumu htyacı karşılayıp karşılamadıkları yen br plan çalışmasına başlanmışsa şn ne zaman ele alındığı ve ne zaman tamamlanacağı belrtlr. G - Nüfus ve Yerleşm Durumu: Beldenn nüfus sayımı snuçları belrtlr. Ç = (a YI N y Ne - 1) 100 _ frmülü l sayımlar arasındak çğalma katsayısıbulunur. Degerler tabl halnde br arada tplanır. Yıl çğalma katsayısı le yıl nüfus artışı eğrs çzlr. Ayrıca varsa dğer nüfus hareket et.üdleri de göz önünde tutulur. Bu frmülde; Ç = Çğalma katsayısı N y Seldenn yen nüfus sayımları Ne Beldenn esk nüfus sayımları a k nüfus sayımı arasındak yıl adeddr. Ç çn bulunacak muhtelf değerler brbrne yakın br seyr takp edyrsa rtalama değer alınır. Genellarak Ç değer 1'den küçükse Ç = 1 eğer 1-3 arasında se bulunan değer aynen alınır. Ç çn bulunacak değer büyük değşm gösteryrsa veya ç 3'den büyükse beldenn özellkler gözönündl? tutularak Ç değer çn dare le anlaşmaya varılır. Prje nşaatın btmnde.n 30 sene snrak htyacı karşılamak üzere düzenlenr. Ancak prjenn flen ele alınmasından tessn şletmeye grşne kadar geçecek süre 5 yıılarak bu süreye eklenr. n sn nüfus sayımından prjenn Qaşlanılmasına kadar geçen sürey fade etmek üzere beldenn gelecektek nüfusu aşağıdak frmüle göre hesaplanır..ç 100 ) n Beldenn mevsmlk nüfusunda büyük fark lan yerlerde nüfüs sayımı snuçları le brlkte bu husus ayrıca' belrtlr ve htyaç hesabında' gözönünde tutulur. Asker brlk sanay turzm ve benzer nedenlerle sayıma göre nüfusun lağan üstü artışı veya bunun beklenmes halndedare le anlaşmaya varılır. Dağınık ve brbrndenuzak mahallelerden luşmuş beldelerde; mahalle ve yerleşmgruplarının sayımlarda tesbt lunmuş nüfuslar alınarak; merkez mahalle nüfusunur] belde nüfusuna ranı bulunmak suretyle gelecektek nüfusun dağılışının aşağıdak cetvelde gösterldğ şeklde lacağı kabul edlr. Merkezdek mahalleern sn sayımdak nüfusunun belde sn. sayımnüfusuna ranı: k k < 1/4 se.1/4 < k < 113 se 1/3 <: k < 2/3 se Merkezdek mahalleern gelecektek nüfusunun beldenn gelecektek nüfusuna ranı % 50 % %

6 ;: :: " j' " jı ı ; _ : I.! 1 l! ; - 1:..! :!;! ı! j ' ' '! ': ı - t! ı Cetvelde gösterlen nüfustan artan nüfus dğer mçlhallelere hal - hazır nüfuslarına ranja dağıtılır.... ' " Beldenn merkez mahallelernn mar planı eknmk ve özel durumları gözönünde bulundurularak ve gerekçes belrtlerek yukardak ranların değştrlmes teklf edleblr. 2) Su Ihtyacının Sapaıması A - Insan Su Ihtyacı: Beldenn gelecektek nüfusunabağlı larak nsan başına gçınde aşağıdak mk- tarda su hesaba esas alınacaktır. Şebeke su kayıpları değerlere dahldr. çn:ıesuyu şebeke hesabında bu değerlere göre hesaplanacak tplam htyacın 15 katı alınır. - Beldenn Gelecektk Nüfusu 3.00.'e kadar '5:.Ö9Öarası 1O.OOQ arası arası arası -.:..: arası QO arası arası 1/gün/adam Gelecektek nüfusu 'e kadar lan beldelerde yukarıda verlen değerlere yl ev bahçes park pazaryer mtrlu araçlar kul hastahane mezbaha tel hamam çamaşırhane dükkan nşaat v.b. yerlern htyacı veya temzlenmes çn tüketlecek su mktarları da dahldr. Ancak hesabı etkleyebjlecek ölçüdek özel durumlarda bu mktarlar hesaba ayrıca eklenr. Gelecektek nüfusu 300.0aO'den büyük beldelerde nsan başına ve öz1 su Jht yacı gb hususlarda dare le anlaşmaya varılacak lup mar planına göregelşm ve yerleşm durumlarında değşk karakter gösteren alanlarda farklı -htyaç mktarları da düşünülür. B -- Hayvan Su Ihtyacı: Prjenn düzenlendğ tarhtek hayvan sayıları hesaba esas alınır ve; Büyükbaş hayvan çn 50 1/.gün _ Küçükbaş hayvan çn '15 1/ gün kabul edlr. Özel hallerde hayvancılıktak gelşme mkanı gözönüne alınır: Kuyu dere gölden hayvan su htyacının karşılanablmes hallernde hesaplarda hayvan htyçlcı dkkate alınmayablr. klm kşullarına göre tüketm değerler suyun temn mkanları gözönüne alınarak htyaç arttırılır. C - Sanay Ihtyacı: -. Beldedek küçük sanay lman stasyn gb teşslern su htyacıayrıca gözönünde tutulacaktır. Büyük sanay büyük fabrka kullanma suyu htyaçları çmesuyu prjesnden ayrı düşünüleblr. Bu hususlar raprda belrtlerek dare le an-_ laşma sağlanır. 4 '- rll""

7 D- Özel Ihtyaçlar: -\ 1 a - Özel Debler: Yüzme havuzlarında (1 m2 çn) Mezbahalarda keslen büyükbaş hayvan başına Mezbahalarda keslen küçükbaş hayvan başına ıstasynlarda br lkmatf çn 1 kg. yünün kumaş halne getrlmes çn 100 Kg. şeker pancarının fabrkada şlenmeye hazırlanması 1 kg. şeker sthsal çn Tabakhanelerde beher büyük der çn 500 Ugün I L ı I ı. b - Şebekelerde gerekmes halnde uç deblern hesabında aşağıdak değerlerden yararlanılır. Bakım stasynlarında: a) Bnek tmbllernn br defa temzlenmes çn b) Kamynun br defa temzenmes çn Okullarda öğrenc başına Kışlalarda asker başına Hastahanelerde hasta başına Otellerde yatak başına Hamamlarda kş başına çamaşırhanelerde 1 kg. kuru çamaşır çn 1000 adet tuğlanın örülmes çn 1" m3. betn hazırıanması çn NOT: 1 - Snuçlar enterplasyndayuvaratıır /gün Tessatta nrmal ölçüdek su kaybı yukarıdak mktarlara dahldr Şehr ve 'kasabanın küçük sanay: lman sanay htyacı V.S. çn yukarıdak değerlerden yararlanılır IS.'den ufak deblerde netce 05 1 IS.'ye Is. arasındak deberde netce 1 1 IS.'ye 50 1/s.'den büyük deblerde 5 1/s.'ye yuvarlatılacaktır. Yukarıdak değerlere göre hesap edlecek özel deblern her br 051 IS.'den küçük se htyaç hesabında dkkate alınmaz. 3) Hdrlk ve Jeljk Durum: A-klm: _. Meterljk harta ve gözlemlerden yararlanılarak beldenn yağış S buharlaşma endüşük tprak sıcaklığı kar örtüsü ve benzer tıususlar belrlenr. Bunlardan faydalanılarak en az yağış mevsmsaptanır. Prjenn düzenlenmekte lduğu yıla at meterljk yağış ve deb rasatları önceklerle karşılaştırılarak prje çn değerlendrlr. Beldeye at meterljk blg bulunmadığı takdrde cvarda benzer karakterde lan stasyn gözlemlernden yararlanılır. B - Jeljk Durum: Bölgenn jeljk yapısı hakkında genel blg verlecektr. Bunun çn Bankanın ve gerektğnde M.T.A.'nın D.ST'nn ve benzer kuruluşların özel teşebbüslern yayın ve raprlarından açılmış lan dern kuyu rapr gözlem ve karakterstklerden yararlanılır.'. 5

8 '! l!' " L: " L! lı c- Deb Ölçümler: Beldenn htyacı gözönünde tutulup mevcut 1/ / ölçekl hartalardan yararlanılarak beldeye gelmekte lan sularla cvarda yararlanılması düşünüleblecek yerostü ve yeraltı sularının etüdüne başlanılarak daha önce dğer kamu kuruluşlarında yapılmış gözlemlerden de faydalanılarak bu suların deb ölçümlerne geçlr. a) Deb Ölçüm Yöntemler: Suyun debs 1 IIs.'ye kadar se ölçüm gaz tenekeler le 1-10 lls. arasında varl/e IIs.'ye kadar lan suarda üçgen savakla lls. arasında dkdörtgen savak ve daha fazla debl sularda rtalama hız ve kest yöntem veya şn gereğna göre mulne kmyasal yl ve benzer dğer uygun ölçüm yöntemlernden yararlanılarak ölçülür. Ölçüm snuçları; ölçü tarh yöntem ve hesapları le belrtlr. b) Deb Ölçüm Ara!ıkları ve Mevsmler:! I'!. : ;I' j! L ; f.;.. ' J! : -. Ölçümler; pınar drenaj ve yüzeysel sularda Aralık başından Temmuz snuna kadar k ay ara le Ağusts başından Kasım snuna kadar brer ay ara le yapılır ve en az br yı sürer.. Göl gölet ve barajlarda mevcut ölçümlerden yararlanılır ve gerekl bjlgler tp- Ianır. Drenajlara ve yüzeysel suardan beslenen I<uyulara at pmpaj tecrübeler as-' gar mevsmde yapılır. c) Deb Ölçümü çn Araştırma ve Hazırlık: Yararlanılması öngörülen kaynak bölgesnde gere<tğnde araştırma kazıları yapılarak gerçek gözeler rtaya çıkarılır. Su belde htyacı çn letlecek özellklerde se karakterne uygun tarzda kap!e edlerek ölçüleblr veya pmpajla alınablecek duruma getri. Akarsu ve gölkenarlarında açılacak kuyulardan yararlanma veya üst sevyelerden yeraltı suyu alınablecek durumlarda deneme kuyuları açılır. Dere alüvyanlarından kuyu le su alınmasının öngörülmes durumunda. dere yatağı malzemesnn cns tpğrafk durumu taşkından zarar görmemes çn gerekl kruyucu yapılar pmpa.emme yükseklğ çevre yerleşm ve gelşm durum!arı kamu!aştırma krlenme ve rantablte hesapları snuçları da gözönünde tutularak kuyu ve pmpaj bnası knumu saptanır ve buna göre deneme kuyusu açılır. Kuyu yeter dernlğe varsa geçdmsz tabakaya kadar ndrlmeldr. Kendn tutablen zemnlerde ahşap ksalı kazı le yetnlr. AI(s halde kuyu brulu veya kesn larak düşünülür. Brulu dern kuyularla su alınması halnde gerekyrsa araştırma kuyusu açılır çk' sayıda kuyudan yararlanılmak suretyle htyacın karşılanması halnde brnc aşamada er az 20 Yllık deby sağlayacak sayıda brulu kuyu açılır. d) Pmp&j Süres : Dere suları ııe beslenen alüvynlarda veya' göl kenarında açılan sığ kuyularda dnamk sevye kararlılığa erştkten snra en az 12 saat pmpaj yapılır. Dern kuyularda yeraltı suyundan ya.rarlanma halnde ve varsa cvarda kullanılmakta lan benzer karakterde kuyulardan da yararlanarak açılan I<uyuda en az 24 saat süre e pmpaj yapılır :

9 Hdrljk şartlar gözönünde tutularak gerekyrsa daha uzun sürel deneme yapılır. Pmpaja aralıksız devam edlr. e) Pmpaj Deneylerne At Ölçmeler: Kuyunun teşklnden snra kısa süre le yapılacak zrlama prnpajı netc83 elde edlecek kuyu debsne göre htyacın kaç kuyudan karşılanacağı kabaca saptanır. ÇO\< sayıda kuyu gerekmes halnde kuyularda gözlem bruları zemn özellkler gözönünde tutularak ana kuyuya 15 metre ve 50 metre mesafede lmak üzere akarsuya parael ve dk yönde çakılır. Dk yöndekuyu açılması doşonolüyfsa dk sıradan vazgeçlr. Cvarda kuyu varsa gözlem kuyusu larak bunlar.dan da yar8r- Ianılır. Ana ve gözlem brularında statk su sevyesnn saptanmasın takben kuyudan zrlanarak alınablecek deb Q se 02 Q; 05 Q; Q ve 12 Q çn deb dnamk su evyes ve bu sevyede ne süre çalışıldığı her debye at su ve hava sıcaklıkıar! ölçülür. Deney süresnce çeklecek su kuyunun' tesr ajanı dışına atılma!ıdır. Bu uzaklık 75 metreden az'lamaz. Pmpaj denemeler bu ş çn hazırlanmış şartnamesne göre yapılır ve ÖRNEK 1'de verlen şeklde' grafkler çzlr. Ölçümler ve 'değerlendrme rapru düzenenr. Kuyu deney snuçları arınınca terf bnası knumu kuyu açılablecek rıavzayı kapsayan genel durum krks le brlkte kuyunun dereye göre durumu nvemanla tesbt edlerek burada kuyu sevyeler deredek su ve taban sevyeler terf bnası arazde tesbt edlen feyezan sevyeler gösterlr Deney snuçları kuyu enne kestnn yanında jeljk brm/erle brlkte statk su sevyesnden tbaren 02 Q; 05 Q; Q; 12 Q çn sevye düşümler gösterlr. 'Ayrıca hang debde ne kadar süre çalışıldığı her debye tekabül eden su ve ;ıava sıcaklıkları deney tarhler le b.rlkte tesbt edlr ve çzlr Bu ölçümlere at değerler ayrıca cetvel hal nde tplan ır. \\ Deney süresnde kum sürme kl<u renk değşm bulanıkıılık tat değşm-- nn saptanması halnde bu hususların hang deblerde meydana çıktığı prnpaj raprlarında belrtlr.! Deney snuçlarına göre bu hususta hazırlanmış şartname veya darece kabul edlecek esaslara göre hareket ve hesap edlecek çeştl yöntemlerden yararlanılarak kuyu ve bölge verm tesbt edlr Gerekmes halnde zemnn geçrgenlğ saptanarak kuyu ve bölge verm hesaplanır. Deney snuçlarına göre gerekecek ek kuyular prjelendrlr Pmpa karakterstkler saptanır. Deney kuyularında kesn kuyularda örneğ verldğ gb benzer tarzda deney snuçları le lgl ölçüm grafl< raprlar le jeljk durum kuyu çapı ve teçhz durumu le su durumubelrlenr. Lg'lar verlr. Su kalte değşm kum sürme bulanıklılık gb özellkler raprda açıklanır. Çk sayıda dern kuyulardan su alma durumunda yapılacak deneylerde cvar kuyulardan yararlanma mkanı yksa yeraltı suyunun akış yönü saptanmalı ve bunu takben m. uzağa akış yönüne dk ve paralel gözlem bruları tertplenr D - Sularda Kaltenn Saptanması: Suyun kaltes fzksel kmyasal ve bakteryljk analzler e saptanır. Gerektğnde byljk ncelemelerde yapılır. 7 "

10 Analzlern yaplış tarzı ve analz snuçlarına göre suyun çleblr lup Lmadığı hususlarında Umum Hıfzısıhha Kanunu Gıda Maddeler Tüzüğü ve Türk çmesuyu Standartları le gerektğnde Dünya Sağlık Teşklatının Standartlarına uyulacaktır. (ÖRNEK 2) 25 C'den sıcak sularda ve sınır değerler aşan suların seçm hususunda Sağlık ve Ssyal Yardım Bakanlığının görüşü alınır. a) Su Örneklernn Alınış Zamanları: Kuyularda pmpaj snunda dğer sularda se br suların mınımum lduğu mevsmde dğer se yağmur mevsm çnde lmak üzere yılda en az k kere aşağıda tarf lunan şeklde numuneler alınarak analzler yapılır. Pınarlar dere göl ve barajlardan su alınması halnde gerek görüldüğü sayıda lmak üzere analzler yaptırılır. Atık suların ve zehrl maddelern karışması htmal varsa en az 3 ayda br analz yaptırılır. ;!! ;. ;' : f! f.! I' ' ;! :"! L. ı j -: '! ' ;ı; '!! :!. ' b) Su Örneklernn Alınmasında Gözetlecek Hususlar: Pınarlarda (özellkle küçük deblerde) gözede suyun bruya alınıp akımın durulmasından snra örnek alınır. 'fl' Büyük debl ve göllenmş pınarlarda (özellkle dpten kaynıyanlarda) dpteld nce tanel zemnn kaynaşması le veya başka br suretle belrgn hale getrlecek ve yüzeye çıkablece gözelerden brne üzernde delkler bulunan ve yeter uzunlukta br bru saplanarak ve brudan çıkacak durulmuş sudan örnek alınır. Yüzeysel Sularda: Akarsularda akışın hızlı lduğu nktalarda baraj ve göllerde suyun alınacağı sevyeye göre saptanacak kenardan en az 50 cm. mesafeden örnek alınır. Şşe le su almada; şşe stenlen dernlğe ağzı açık ve başaşağı tutularak skulur ve dlması çn çevrlr. Dern nktalarda numune almada özel aletler kullanılır. nşaatın btmnde ad ve dern kuyular örnek alınmasına geçlmeden önce ltresnde 10 mg. aktf klr bulunan br çözelt le dezenfekte edlmeldr. Bunun çn kuyu çndek beher m 3 suya 10 ltre klrlu çözelt dökülür ve 24 saat beklenr. Drenajlarda çıkış kapağı kapanarak aynı şlem uygulanır. Pmpaj şnde kullanılacak pmpa ve bru aksamı da aynı çözelt le dezenfekte edlr. Yeterl süre pmpajdan snra numune alınır. Mevcut tesslerde su örnekler kaptajların masıakların ve depların çıkış brularından arıtma tesslernn grş ve çıkışlarından şebekelerde tüketcye at musluklardan ve çeşmelerden alınır. Kmyasal ve fzksel analzler çn su örnekler eczanalerden temn edlen ve kullanılmamış mantarla kapatılan şşelere yardımcı kap kullanılmadan alınır. Rutn analzler dışındak özellk arzeden analzler çn çmesuyu labaratuvarı le örnek alma yöntem çn temas edlr. Musluk ve çeşmelerden su alınırken musluk kısmı alevle yakdıp su yeterl süre akıtıldıktan snra örnek alınır. Bakteryljk analzler çn sterlzeedlmş şşeler kullanılır. Su bu şşelere 2 cm hava kalacak şeklde dldurulur. Klrlu suların bakteryljk analzler çn de tysülfatlı şşeler kullanılır. Su örneğ alınırken önce bakteryljk analz çn numune alınır. Fzksel ve kmyasal analzler çn asgar 2 ltre ve gereğnde 5 ltre ve daha fazla su örneğ alınır. 8.ı!; J

11 Suyun kaltes zamanla değşeceğnden numunenn en kısa zamanda bafteryljk analzler çn 48 saat çnde analz yapacak labratuvara getrlmes gerekr. Numune alınan şşenn üstüne br etket yapıştırrlıp üzerne belde ve suyun adı suyun cns (menba dere göl yeraltı suyu lduğu) su ve hava sıcaklığı yazılır ve tarh knur. yt veya Flurun yetersz veya gereğnden fazla lması ve zehrl maddeler mevcut lması htmande ek özel tahlller yapılır. 4) Iletlecek Suyun Seçlmes A - Su/ann ve Yapım Yer/ernn Kamu/aştlfma Durum/an: Belde cvarındak suların kamulaştırma çlurumları yascıl yönden ncelenr ve beldeye getrlmesnn mümkün lup lmadığı belde yetkllernden belgelendrlp gerektğnde kamulaştırma şlemne geçlr. Alınacak su br sulama suyu dern veya ad kuyu suyu veyahut rtak kullanılıyrsa çmesuyu larak beldeye tahss edlebleceğne dar ayrıca lgl kuruluşlarla anlaşmaya varılır. Getrlecek su çk sayıda beldey besleyecekse beldelern alacakları su mktarları hakkında önceden aralarında anlaşmaları sağlanır. Kaptaj kruma alanının su altında kalacak bölgenn sale terf hattı terf bnası arıtma tessler dep ljman yerler ve benzer yapım yerlernn kamulaştırılmasının mümkün lduğu belgelendrlr. Beldeye letlmes düşünülen suların karnulaştırılmasının veya kullanma hakkının sağlanmasının mümkün lduğu hususu belgelendrlmeden prje knusunda br çalışma yapılmaz.!. \ B - Genel Durum P/anl: ncelenen tüm suların knumları 1/25000'lk hartada (zrunlu hallerde 'lkte) belrtlr. Br çerçeve çnde dere pınar adı kuyu numarası ktu mnmum ve letm debler yazılır. Etüd edlen letm hatları arıtmatessler terf stasynları ljman dep ve şebeke kat ve bölgeler hartada gösterlr. Bunların hacm kapaste ve ktları belrtlr... c- DepO ve Şebeke Etüdü: Iletlecek suların yukarıda verlen etüdüne paralellarak 'lk veya lk hartada detayı lgl bölümlerde açıklanan şeklde hareket edlerek şebeke katlara ve beslenme bölgelerne ayrılır. Dep adet kt ve knumları etüd edlp özel gelşme bölgelerne verlecek uç ve şebekede dağıtılacak debler gözönünde tutularak dep hacmler belrtl.r. Depların tp ktu hacm br çerçeve çnde dep yanında gösterlr. D - Eknmk Çözümün Saptanması: ay Hesaba Esas Alı nacak Keşfler: Beldenn 'nc sene snundak su htyacı ve bu yıllara at nşaat kademeler tesbt edlr. Seçeneklern yatırım mktarına göre aşağıda verlen amrtsman faz bakım ranlarından yararlanılarak yllık şletme gderler ve gerektğnde 35 yıl snrak tplam gdere göre eknmklk sırası saptanır. b) Amrtsman Faz ve Bakım Yüzde Oranları: Cetvelde tess ve yapımların rtalama ömürler ve balm yüzdeler belrtlmş lup nşaatı yapmalç çn lüzumlu sermayenn faz larak hesaba % 10 esas alınır. ---_.._._---_._ _--_._. -_.- 9 ı f

12 Amrtsman Faz Bakım Süres Yüzdes Yüzdes Yüzdes Işn C ns Sene % % % Barajlar Bentler Kaptaj Bast tp pınar. ' Tessler kaptaj kesn kuyu Drenaj galer brulu kuyu Antrııa Tessler Çöketme havuzları Yavaş fltreler Hızlı fltreler Basınçlı fltreler Kmyasal arıtma chazları Klrlama chazları ve benzer Iletm Hatları Fnt bru Çelk bru AÇB ve PVC bru L Betn Betnarme bru Tünel galer j 02 : Enerj Nakl. ; ; f! 1 L Hatları : ".! Demr drek! (Denz kenarı) IHazde demr drek1! Betn drekı! Trafa Pmpaj Prnpalar Teçrzat: Elektrk mtrları Dze! ;Tltrları >150 KW <150 KW Deplar Gömme ve ayaklı deplar : ı Yapıml;;.r Terf bnası hzmet bnaları sanat yapıları ! Şebeke Fnt bru ı Ç81-; bru AÇS ve PVC bru Betııarme bru Su sayaçları Vanalar Yangın rnusluları ?!- C) Getrlecek Suların Seçm: Yatırım amrtsman faz bakım şletme gderler; gözönünde tutularak saieler cazbe le lan çözümler terf çözümlerne nazaran % 25'e kadar pahalı lmaları hande terch edleblrler. '1. Ye.pılacak hesaplar snunda netcelern brbrne yakın çıkması halnde yatırımı ve dış ödemes az lan ve kaltes daha y lan çözüm seçlr. Mukayese yeraltı suyu le akarsu göl gölet ve baraj suları arasında se % 35 fazlasına kadar yeraltı suyu s.eçhr. 10

13 E - Snuçlann Derlenrnes: Beldeye letlmes düşünüen menba satıh ve yeraltı suları adlanna göre tas nf edlerek asgardeb'sale edlecek deb menba ktu sale veya terf tulü çapı kalte farklılıkları antrna durumu yatırım şletme masrafları br tabl h31nde tplanır ve burada beldeye getrlecek su ve çözümler belrtlerek hdrljk rapr hazırlanır. F - Hdrljk Raprun Ekler: Hdrljk raprun ekler aşağıdak sırayla tertplenr. a - Mevcut çmesuyu tess elektrk santral bnası hava hattı veya traf durumu le öngörülen çözümler gösteren ölçekl genel durum planı ve krkler halhazır harta mar planı durumu mahalleler hakkında belge plan krkler ve blg kaynakları b - Su htyacının tesbtne at belgeler c - Deb ölçüm snuçları ve bunlara at deb-zaman eğrler pmpa deneyne at tutanak krk kuyu lgları deney snuçları ve grafkler değerlendrme raprları d - Fzksel Kmyasal Bakteryljk analz ve klr taleb raprları e -- Suyun ve yapım yerlernn kamulaştırma belgeler f - Dep ve şebeke kat beslenme bölgeler ve uç debler gösterr 1/2000 veya 1/5000 ölçekl plan 9 - Olablrlk hesapları l - Snuçları derleyen cetvel - Yararlanılan kaynaklar G - Hdrljk Raprun Onanmas!: Hdrljk rapr yukarıdak esaslara göre düzenlendkten snra yernde ve bürda nceleme yapılır ve yukarıda belrtlen sırada kntrl edlr. Kntrl prtklu. le brlkte gerekçe rapru tasdk makamının nayına sunulur..' MADDE: 6 - PROJENIN DÜZENLENMESI ESASLAR! ; """'. jıj Prjenn fhrst aşağıda belrtlen sırayla tertplenr. '1) Prje AçıklMrıa Rapru : Beldenn 'nc yıllarındak htyaçlarını karşılayacak şeklde kademelendrlerek prjenn kademe esasları açıklanır ve prjenn bölümler hakkında prjey anlamaya klaylık temn edecek şeklde genel blg verlr. Hang suların letleceğ nşaatın hang sıraya göre yapılacağı getrlecek debler letm hatları uzunlukları bru çapları depların aded klrlamanın yer terf varsa karakterstkler arıtma tesslernn yer şebekenn kademeler servs ylu enerj durumu prjenn keşf bedel suyun m3. malyet hakkında genel bg verlr. 2) TpmHk Çalışmalar: Tessn Iurulacağı mahaern hartalan belde hartasının krdnatlarına kat ve röperlerne bağlanır. Belde hartası yksa nvelman başlangıç Ktu larak sah. yerlerde kunacak rtalama denz sevyes demrylu varsa stasyn ktu aks halde 1/25000 ölçekl harta nreng ktu gözönünde tutularak kt tesbt edlr. 11

14 A -- Gene/ Durum Planı: Genel ejurum planı 1/ /25000 gerektğne 1/ ölçekl larak tertplenr. Bu planda beledye hudutları harta ve mar planı sınırları mevcut tesslerle düşünülen çözümlere at kaptaj yerler letm hatları arıtma tessler dep ana bru terf bnası mevcut ve önerlen servs ylları ljman bnaları enerj nakl hattı trafa bna/arı yerler cvardak taş kum çakılcakları gösterlr. ;j :ı ı L " ' " " ı ' ı ; ı 1; :; ; ı ;'. ; I' ı ı' 1 ı! ' Tesvye eğrler 10'ar metre ara le geçrlr. Her 50 metreden geçen tesvye eğrler kalın çzlr. Planda kuzey yönü belrtlr. B '.- Yapım Yer/ernn Hartası ve Kest/ernn Çıkan/ması: YapılTl yerler çn alınacak hartaların ölçeğ yerne göre 1/100-1/200-1/500 seçlr. ;-\yrıntı nktaları arazjy fade edecek sıklıkta kunur ve plan kat genşlkte alınır. Bu planda stasyn nktalarıktu ara mesafe ve açıları belrtlr. Kaptaj cvarının harta ve enne kestler alınırken hmaye mıntıkası tahlye kşulları gözönüne alınarak cvar araz le brlkte pınar tabanı su ktu le brlkte saptanır..akarsu kenarında açılan kesn kuyularda kruma bölgesde gözönünde tutu{rak lerde açılacak kuyular ve cvar kuyuları kapsıyacak şeklde harta alınır. Çıkarılacak enne kestlerde dere tabanı su sevyes kuyu tabanı kuyudak su sevyes gösterlr. Enne kestte pmpaj bnasına kadar lan araz dere feyazan sevyes le brlkte tesbt edlr. Suyun bend yapılarak alınması halnde bend yernn eksenden tbaren 100 m. memba ve 100 m. mansabını kapsıyacak şeklde hartası çıkarılır. Bend yerlernde bendn e}(sennden 250'şer metre menba ve mansaba kadar 50'şer m. ara le enne kestler nveımanla çıkarılır. Bu kestlerde dere tabanı su sevyes ve arazdek maksmum su sevyes kenarından 50'şer metre uzeıklığa kadar ölçme yapılır. Baraj çn gerekl hartaların çıkarılmasında DS.'nn şartnameler esaslanna göre hareket edlr. Bend gölet ve barajın su altında bırakacağı sahanın uygun. ölçekte hartası alınır. Dğer yapımların hartaları alınırken kaf genşlkte lmasına dkkat edlr. Kaptaj masıak vantuz tahlye gb yapım yerler bender terf bnası arıtma tessler dep yerler gb yapımlar yeterl sayıda betnla arazye aplke edlr. Aplkasynu takben yapım yerlernde nveımanla enne ve byuna kestler çıkarı III'. c--sa/e Hattt Ana Bru Güzergah Harta/an: letm hattı hartası açık plgn sstemyle alınacak lup esas jtbaryle 1/2000 gerektğnde 1/1000 ölçekl alınır. Karşılaştıl'lan güzergah cvarında hartayı almak çn en çk 200 m. aralıklı stasyn nktaları seçlecek ve bu nôı<talar 15x15x40'lık üzer çvl 250 dzlu betnla (kayalık arazde kayada çv le) tesbt edlr. stasyn aralarında çelk şert metre le gdş dönüş uzunluk ölçümler yapı:ır. Istasyn açıları k yarım dzj yöntemyle ölçülür. Baş ve snda açıklık açısı ölçümü yapılıp kaba dengeleme yapılır. Açı hatasını azaltmak çn aradak brkaç stasyn atlanarak açı kunma.lıdır. Dengeleme kademel yapılmalıdır. Kapanma hatası ölçülen nktalara eşt larak dağıtılır arta kalan fark kenarları en kısa lan plgn açılarına klenr. Istasyn nl(tası larak seçlen nktalar nşaat esnasında kayıp lmamaları çn f I..\ t.'

15 ı ;-r - muhtemel güzergahın dışında ve ayak altı lmayan yerlerde seçlr 've röperlenr. letm hattı hartası bru eksennn 75'er m. sağ ve slunu kapsamaııdır. Istasyn ve röper nktalarının ktları gdş dönüş nveımanla saptanır ve bu değerler hartaya şlenr. Tafslat nktaları düz arazde rtalama 30 m. engebel yerlerde 20 m. aralıklı. veya gerektğnde daha sık lmak üzere 1/2000'lk hartada hektar başına en az 15 nkta alınır. Güzergahı kateden genellkle yl demrylu enerj nakl hattı çöpükler mezarlık yapımlar bna araz sınırları akarsular hattı çtmalar gösterlr. Bunların güzerglhı kestğ nktalar tesbt edlr. Zeytnlk bağ kavaklık fdanlık meyve bahçeler rman tarla şeklnde araz örtüsü bataklık heyelanlı sahalar gb özellğ lan yerler hartalarda'gösterlmş lur. stasynların dengelenmesnden sônra 10 cm. aralıklı krdnat eksenlerne göreharta çzm yapılır. Takemetre nktaları hartada ktları le brlkte gösterlr ve ktun vrgülü takemetre nktasını fade eder. Hartada stasyn nktaları numaralanır stasyn araları brleştrlr açıları ktları ara mesafes hartada gösterlr tesvye eğrler az arızalı yerlerde br arızalı arazde 2-5 metrede geçlr. Hartanın yazıları kuzey yönüne dk yazılır hartalarda kuzey yönü ve ölçek gösterlr. Hartanın belrl byutta kağıda çzlmes çn tepe nktası kağıt dışında lmak üzere körük yapılarak hartanın sürekllğ sağlanır. 1 ' :1 J l Bu harta üzerne çeştl çözümler etüd edldkten snra kesnleşen güzergah arazye apıke edlr. Aplkasyn çn evvelce tess edlen stasynlardan yararlanıır. Plgn hattı aynı zamanda bru güzergahı larak seçlmez. Güzergah pıanına kaptaj vantuz tahlye menfez hava ve denge bacası maslak terf merkez dep ve benzer yapırnlar şaretlenr. Apıke edlen sale terf ana bruları ve 400 mm.'den büyük şebeke hatları güzergaha smeler betnlanarak ara nktaları düz arazde en fazla 50 m.de br asgar 5 x 5 x 25 cm. byutunda ahşap kazıkla tesbt edlr. Kazıklar üzerne numara yazılır. Arızalı ve eğmn değ'ştğ yerlerde daha sık kazık çakılır. Aplkasyndan snra uzunluk ölçümü ve nvelman gdş-dönüş larak yapılır. Kapanma hatası kabul edlen hata sınırını geçmemeldr. Prje le brlkte takemetre nvelman ve uzunluk ölçme değerler krdnat ve hesapları röper tafslatı le krkl.er teslm edlr... $j1 D - Şebeke Hartalarının Alınması: Hartası lmayan veya kısmen bulunan beldelern eksk kısımlarının hartaları C bahsnde verlen esaslara göre çıkarılır. E - Servs Ylu Prjeler Hartalarının Alınması: çmesuyu depsu arıtma tess terf bnası ljman bnalarının en yakın ;:lla rtbatını temn etmek ve cabında bru hatlarının nşaası çn yapılması zarur servs yllarının hartaları yukarıdak esaslara göre hazırlanır ve nha güzergah arazye apıke edlerek ıüzumlu. genşlkte enne ve byuna kestler çıkarılarak ahşap ara kazıklar çakılır. Planlar duruma göre 1/1000-1/2000 ölçeğnde lur ve burada menfez köprü üst yapımlar gösterr. Kurb yarıçaplafı karakterstkler röperler hartanın alınmasına yarıyan stasyn nktaları katları açıları ve ara mesafeler plana şlenr. Servs ylu byuna kest 1/1000-1/2000 yatay ve 1/200 düşey ölçeğ le tertplenr. 13!.j! r. J

16 . '. n'.. 1 ". l' ; :: : f j ı '! 1 1 \ t l. :\ : 1! ı: j j. Iİ :1 lı!l ı I. j!. Enne kestler arazy belrleyecek şeklde yeterl genşlkte her kazık hzasından alınır. farkı: F - Harta Yapımmda Kabul Edlecek Hata Mktarlan: Harta çalışmalarında kabul edlecek hata mktarları aşağıda gösterlmştr. a) Açı Kapatma Hataları :. Plgn başlangıç açıklık açısı le plgn açıları tplamının sn açıklık açısı 1/20Q ölçekl hartalarda Fs = 2 V n 1/500 ölçekl hartalarda Fs 2 Vn + 2 1/1000-1/2000 ölçekl hartalarda Fs 3 Vn + 3 frmülünün verdğ sant grad rnı<tarından fazla lamaz. Bu frmülde (n) baş le sn arasındak stasyn nktaları adeddr. b) Uzunluk Ölçüsünde: Plgn kenarlarının gdş ve dönüş k ölçüsü arasındak fark: 1/100-1/500 ölçekl hartalarda ı. Grup; düz çıplak ve haff meyll arazde.6 s = VS S II. Grup; arızalı ağaçııkıı güçlük arzeden arazde;.6s. = vs S ııı. Grup; çk arızalı sert meyll sık agaçlı büyük güçlük arzeden arazde;.6 s = VS S 1/1000-1/2000 ölçeğndek hartalarda. ı. Grup; çn.6 s = 0.01 vs ı. Grup; çn.6 s VS ııı. Grup;' çn.6 s = 0.02 vs frmüllernn verdğ değerden fazla lamaz. Burada S = kenar uzunluğudur..6 s ve S (m) cnsndedr. c) Nveımanda gdş - dönüş k ölçü arasındak fark; d = 0.03 VL h (m) frmülünün verdğ mktardan fazla lamaz. Burada; L = km. cnsndem nvelman yapılan nktalar arasındak uzaklık. h = m. cnsnden başlangıç ve sn nktaların kt farkıdır. 3) Suyun Kaptajı : Çıkarılmış lan plan ve enkestlere kaptaj yerleştrlecek lup kaptaj prjelernde aşağıda stenlen blgler gösterlr. Genellarakta her tp çn statk betnarme hdrlk gerekl hesap ve detay prjelerverlr. A - Yeraltı Sularmın Kaptajı: a) Pınarların Kaptajı : Kaptaj suyun gerçek gözelernden alınmasını sağlamaya uygun yapılır. Bunun çn asıl su taşıyan frmasyna erşmek üzere yüzeydek döküntü zemn kaldırılır veya bu zemn katedecek br grş yapımı düşünülür ve pınar suyunun sızıntı su/arı le krlenmesn önleyecek tedbr alınır. 14. ;.'.. :

17 Suyun çıktığıesas frmasynun Jeljk durumu suyun çıkış şekl gznune alınarak alınacak su mktarına göre ve mkanlar elverdğ takdrde kaptaj geçrmsz tabakaya turtularak tertpenr. Gerekmedkçe su kabartılrnaz ve kaçakları önlemek çn parafuy saplama duvarları düşünülür. Kaptajda suyun tplandığı bölüm le letm ve tahlye hattı çıkışları ve grş bacasının bulunduğu bölüm brbrnden ayrı lur. Suyun tplandığı bölüm suyun getreceğ ml ve nce kum gb malzemenn çökelmes çn ve düzenl su akımının sağlanması çn br havuz şeklnde lmalı ve tahlye mkanlarına göre dp savak dlu savak ve hava bacasını kapsaması sağlanır. Manevra bölümüne suyu krletmeden grleblmes ve bu bö!ümün byutlarının gerekl şlemlern klaylıkla yapılmasına mkan verecek mertebede lması stenr. Kaptaj tess yüzeysel sulara karşı geçrmsz lmalı perde ve örtü le geçrmszlk temn edlmeldr. Ayrıca sıcaklık etklerne karşı dlgu örtüsü kullanılır. Brbrne yakın çk sayıda gözenn kaptajısöz knusu se ve lablyrsa drenaj veya br tplama galers şeklnde kaptaj prjelendri'. Sel etksne maruz kalablecek pınarlarda gerekl kuyucu önlem alınır. Düz arazde yeraltı suyunun dpten kaynamak suretyle su brkntler luşması halnde mkanlara göre su drenaj kuyu veya havuz sstemyle kapte edlr. b) Drenajla Kaptaj : ( Drenaj sstemnn yeraltı suyu akımını tplayacak şeklde tertplenmes ve- drenajların mkan varsa geçrmsz tabakaya ve gereğnde betn br yastığa tur tulması sağlanl'. Drenleren alçak yeraltı su sevyesnden mümkünse 1-15 m. dernde bulunur ve etrafları zemnn granülmetresne uygun fltre malzemes le çevrlr. Yüzeysel suların çerye grmemes çn drenajın üstünde klden slzdırma?lık tabakası luşturulur.. Drenlern dernlklernn saptanmasında btk örtüsünün cns de dkkate alınır ve drenlern köklerle tıka'nmaması çn bunlar mkanlar ölçüsünde köklern erşemyeceğ derh!kte yerleştrlr. Drenler genşletlmeye mkan sağlayacak şek.lde düzenlenr ve en az 50 m. ara le kırılma ve yön değşm nktalarında temzleme bacaları yapılır. I' " c) Galer ve Kuyutarla Kaptaj : Zemn cns granüımetrs Y.A.S.S.'nn değşm karstk arazde çatlakların durumu ve alınması düşünülen su mktarına göre gereğnde mukayese yapılarak kaptaj şekl seçlr. Galer le Kaptaj : Alınacak suyun dekısnn büyük ve araz yapısının uygun lması halnde galer düşünülür. Galer taban ktu Y.A.S.S.'nn değşmne göre mkanar ölçüsünde gerekl sızma uzunluğu te:ın edlecek şeklde saptanır. Terchan galer çne grleblr byutta ve çne qj(ldğnde suyu krletmeyecek şeklde yapı/ır. Su gelşne göre galer duvarına barakan;ar yapılır. Zemnn granülmetrs ve alınacak deb mktarına göre grş \lilc;; sorüklerne hızlarını aşmıyacak şeklde barbakanların tplam alanı hesaplanır. Çr.;k nce danel zemnlerde barbaf(an arkasında ayrıca fltre teşkl edlr. 15

18 O ' J I' : lı! :! l!! l : L ıl ' : " '! ' I ' ı : jj l I' r Yüzeysel suların ve arzu edlmeyen Y.A. suyunun alınmaması çn gerekl yerlere kl perdeler ve kruyucu yapımlar tertp edlr. ' Galer taban meyl 0001 'den_ az lamaz. Uzun galererde mkan varsa havalandırma ve muayene bacaları düşünülür. Gerekl kşl)liarın varlığı halnde galerlerde geçrmsz perdeler düşünülür. Ad ve Kesn Kuyu le Kaptaj : Ad ve kesn kuyularda büyük çaplardan kaçınılır ve kazı el le yaplacak se kuyu ç çapı m. makna le açılacak se daha küçük seçlr. Kuyuların ara uzaklıkları etk alanları durumuna göre şletme ve eknmk faktörlerde gözönünde tutularak saptanır. Kuyular sfnlama suretyle br ana kuyuya bağlanacak se kuyu ara mesafeler asgarye ndrlr. Sfn hatlarının da ana kuyuya dğru yükselmes sağlanır ve en yüksek nktada hava bşatım düzen düşünülür. Kuyular yüzeysel sulara karşı krunur ve kuyu cdarının üst kısımları geçrmsz hale getrlr. - Kuyular alüvyn zemnlerde mkanlar ölçüsünde geçrmsz tabakaya kadar ndrlr ve akfer kalınlığının az lması halnde yeraıtıs.uyundan tam yararlanmak çnkuyu geçrmsz tabakadada 1-15 m. devam etmes sağlanarak emme brusunun krepn tabandan en az 0.50 m. yükseklğe kadar uzatılır. Kuyu cdarında açılacak barbakanların tplam yüz ölçümü zemınn granülmetrs gözönünde tutularak belrl br çapın üstündek zemn danelernn kuyu çne sürüklenmemeler çn sürüklenme hızının aşılamam.asını temn edecek değerde seçlr. "!! I " Barbakanlar bast ve klayca tıkanmayacak şeklde tertplenr ve dıştan ç cdara yükselerek gtmes stenr. Barbakanlardan zemne kuyu arasında fltre tabakaları kullanma yerne zemnn bu nktalardan kademel zrlama pmpajları le nce tanel zerreler alınmak suretyle denge durumuna skulur ve zrlama pmpajları snunda barbakanlar arkasında bşluklar husule gelrse bunlar nce çakılla dldurulur ve cabı halnde barbakana bakır telden kafes takılması düşünülür. J' Kuyu geçrmsz tabakaya kadar ndrlmyrsa tabanın mllenmemes çn zemnn granülmetrs ve grş hızı dkkate alınarak ters fltre şeklnde ve brkaç kademel lmak üzere nce tanel zemnn sürüklenmesn önlyecek düzen düşünülür. Prjede şletme deblerne tekabül eden dnamk sevyelere göre mtpmp döşeme veya sfnlama sevyeler verlr ve kuyu üstü -dası sevye ölçme su örneğ alma havalandırma ve dğer dnanımı kapsaması ve taşan suların kuyuya ntkalnn önlenmes sağlanır. Uygun a!üvyner sahalarda ve büyük deblere gerek duyulması halnde yatay ve eğk drenl kuyu düşünülür fakat bu tp çözümlere gdlmeden önce bunların ad kuyu gruplarıyla eknm ve şletme yönünden karşılaştırmaları yapılır. 1!! lı L 1 j d) Dern Kuyularda Kaptaj: Dern kuyularla su alma halnde ve brden çk sayıda kuyu kullanılacak se kuyu yerler l=ıavzanınhdrjeljk etüdü1-eve şletme şartlarına göre saptanır. Icabında dern kuyularda grşm durumu gözönüne alınarak ara uzaklıklar eknmk ve şletme faktörler dkkate alınarak belrlenr. Kuyular genellarak yeraltı suyu akış yönüne dk br veya brkaç sırada düşünülür..'... 16

19 Kuyularda kapalı bru ve fıtrelern knumları geçlen frmasynun ve alınacak suyun özellkler gözönüne alınarak tertplenr. lerde kuyuya çakıl laves yapılablmes çn teçhz esnasında çakıl brusu knulur. Fltrel kısımlarda grş hızının sürüklenme hızlarını aşmaması bru ç çapı deb ve pmpa standart çapları gözönünde bulundurularak seçlmes sağlanır. Prjede şletme deblerne at dnamk sevyeler gösterlr. B - Yüzeysel Sulann Kaptajı:.' a) Akarsulardan Su Alma: Su alma yer yerleşm yerlernn dışında ve terchan akarsuyun menba. taraflf)da seçlr. Su alma yerlernde mkanlar elverdğnde akarsu rejmnn düzenl durumda sürüntü maddes az su dernlklernn yeterl lması ve feyezana karşı k. ruma önlemlernn klaycaalınması stenr..' Su alma yapısının akarsuyun deb ve sürüntü madde durumuna uygun lması ve değşk sevyelerde gerekl dbnn alınmasınısağlamaya uygun lmasına dkkat edlr. Su alma yapılarında gırış ağızlarında eşk ızgara ve tersp havuzları düşünülür feyezan halnde fazla suyun grmesn önleyecek ve savaklayacak perde kapak dlu savak ve dp savak prjelendrlr. Fazla sürüntü maddesnn grmesn önlemek çn krepnler ızgara tertpler düşünülür grş hızları büyük seçlmez ve krepnler tabandan yeter kadar yukarda tertplenr. Bu gb yapımları sahle bağlıyan bru hattının gerek malzemes ve gereksebağlantıları mümkünse esnek lur. Su br tplama dasına letlr ve pmpaj gerekrse buradan yapılır. b) Gölden Su Alma: Alınacak suyun temz lması ıçın su alma yapısı kıyıdan sığ kısımlardan krlenme ve bulanma nktalarından uzakta bulunması sağlanır ve su alma' sevyeler E.Y.S.S. ve E.A.S.S. ve göl yüzey ve tabanındak akımlar gözönünde tutularak saptanır. Su göl tabanından ve yüzeyden alınmayacak şeklde terchan kule şeklndek yapımlarla alınır tabana turan yapımlarda se krepn tabandan yeterl yükseklkte tertplenr ve ayrıca ızgara düşünülür. Grşhızları cm s. den fazla lmamalı balık vesar hayvanların brulara grmesne man lunmalıdır. Su alma ağzı le kıyı arasında bağlantı sağlanır. [ Göl. su sevyes değşm fazla değl se su kıyıdak br tplama dasına cazbe le letlr. c- Kaptajann Krlenmeye Karşı Krunması: Kaptaj cvarının tpğrafk jeljk ve yerleşm durumu gözönünde bulundurularak alınacak suyun krlenmes önlenr ve kaptaj br kruma bölges çne alınır Kruma alanı araznn tpğrafk durumu zemnn geçrmszlğne ve kaptajın cnsne göre saptanır. Tarım yapılmasını hayvan grmesn ve yerleşm engelleyecek şeklde kruma bölges çevre hendeğ ve çt le çevrlr. Kruma bölgesnn dışında kalıp kapte lunan suyun yağış havzası çhde kalan ve yeterl br tab fltrasyna uğramadan kaptaja gelmes mümkün lan kuyu düden ve çukur (gereğnde bya tecrübeler yapılarak saptanacak) sularının uzaklaştırılması sağlanarak kaptaja ulaşması önlenr. \ 17

20 a) Kruma Bölgesnn Byut ve Şekl: Pınarlarda: :1 l : ' :11 l L :' ı : :1 Pınarlarda kruma bölges mümkünse dare dlmne benzer şeklde lur ve kaptaj dlmnn takrben merkeznde ve mansap tarafında bulunur. Dlmn smetr eksnnde kaptaj yapısının en uzak nktasından m. arasında değşmek üzere tpğrafk durum ve araznn cns ve krlenme htmalne göre saptanır. Mansaptan kaptajın kruma bölges kenarına en az mesafes 20 m. larak tayn edlr. Kuyularda: Dern kuyularda kruma bölges alanı zemnn geçrmszlk durumuna göre saptanır. Ad kuyularda kruma bölges enaz 50 m. yarı çaplı br dare şeklnde lur ve kuyu bu darenn merkeznde bulunur. Kuyu grubu halnde aynı esastan hareket ve grubun tertp tarzıda dkkate alınarak kruma bölges her kuyu çn tek tek veya hepsn kapsayacak şeklde tess edlr. 11 I : ; [ ' t: l' ı.!! ; ' ; : l ı- '1 ' '! ı:!. ': ı.[ ı : Dren ve Galerlerde: Kruma bölges sınırının dren veya galer smetr eksen ve uçlarına rn. uzaklıkta lması terch edlr. 4 - Suyun Arıtılması: Getrlecek suyun fzksel kmyasal ve bakteryljk özellklernn Türk lçmesuyu Standartlarına uygun lmaması halnde su çleblr hale getrlmek üzere arıtı ır. Suyun özellklernn çeştl zamanlarda gösterdğ değşklkler arıtma sstemnn karakter ve kapastesn belrlemek Ozere ncelenr. Arıtma tesslernn knumu sstem brm aded üstünün açık veya kapalı lacağı yedek durumları eknmk kşullar've teknk özellkler: gözönünde tutularak belrlenr. Renk kku tad agresvte taş yapma rgank madde bakteryljk; bulanıklık ve dğer özellkler bakımından çmeye elverşl lmayan suların pıhtılaştırma (kagülasyn) yumaklaştırma (flkülasyn) çöketme (dekantasyn) Süzme (fltrasyn yumuşatma nötrleştrme bakterlern ve canlıların yk edlmes (dezenfeksyn) gb gereken şlemlerle suyun çleblr hale getrlmes sağlanır. A - ızgara ve E/ekten Geçrme: - Ham su askıda bulunan ve yüzen maddeler kapsadığı takdrde duruma göre ızgara ve eleklerden geçrlerek bu maddelern tutulması öngörüıür B -- Pıhtı/aştırma ve Yumaklaştırma: Yapılan analzler snunda suyun özellklern yleştrmek üzere ham suya katılması gereken kmyasal maddelerle askıdak ve klldal maddelern çökelmesn sağlayıcı ve yapılacak yumaklaştırma (flkülasyn deneyler snunda saptanacak çöktürücü (Kagülan) maddelern suya katılması karıştırılması ve deplanması çn gerekl yapımlar prjelendrlr. C- Çöke/tm e : şletme şartları gözönüne alınarak suyun çndek yumakların statk veya hızlandırılmış havuzlarda çökeırnes prjelendrlerek burada çöketme maddelernn sıyrılması ve tessn dışına alınması veya yıkama suretyle temzlenmes prjede düşünülür ı t

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

TARİH:...109/2015 SAYı

TARİH:...109/2015 SAYı T.C BARTIN L ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE INŞAAT MÜDÜRLÜGÜ TARİH:...109/2015 SAYı Adı SyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefn N Faks N E-Mal

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

MAK-LAB006 PARALEL ZIT AKIġLI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠSĠ DENEYĠ

MAK-LAB006 PARALEL ZIT AKIġLI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠSĠ DENEYĠ MAK-LAB006 PARALEL ZI AKIġLI ISI DEĞĠġĠRĠCĠSĠ DENEYĠ. GrĢ: Müendslk uygulamalarında en öneml ve en çk karşılaşılan knulardan brs farklı sıaklıklardak k veya daa fazla akışkan arasındak ısı transferdr.

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı Açık Polon Dzsnde Koordnat Hesabı Problem ve numaralı noktalar arasında açılacak tüneln doğrultusunu belrlemek amacıyla,,3,4, noktalarını çeren açık polon dzs tess edlmş ve şu ölçme değerler elde edlmştr.

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TARIH 01.12.2015 SAYı T. BARTIN L ÖZEL IDARESI Plan Prje nşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLF MEKTUBU TEKLIF SAHIBININ IAdl syadımcaret Unvanı... Teblgat Adres... Bağlı lduğu Verg Dares... Verg Numarası...

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

T.C BARTIN ü, ÖZEL IDARESi Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN ü, ÖZEL IDARESi Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TARIH 23.06.2014 SAYı 42 [Aaı Soyadılıcaret Teblgat Adres Unvanı Bağlı lduğu Verg Dares Verg Numarası T..Kmlk Numarası Telefon No Faks No T. BARTIN ü, ÖZEL IDARES Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri

VANTİLATÖR TASARIMI. Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri 563 VANTİLATÖR TASARIMI Fuat Hakan DOLAY Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantlatör tpler çn gelştrlmş olan matematksel modeln çözümünü sağlayan br blgsayar programı hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Nisan 1985 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Nisan 1985 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 22 Nisan 1985 PAZARTESİ Sayı: 18733

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2)

CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2) CEV306-SU TEMİNİ VE ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI YIL İÇİ UYGULAMASI (1+2=2) Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Yardımcı Öğretim Elemanları: A Grubu Doç. Dr. Senar AYDIN Arş. Grv. Havva KILIÇ B Grubu Yrd. Doç.

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

Satın almaya esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan emtiayı KDV hariç. Zemin ve Temel Etüt Raporu ADET

Satın almaya esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan emtiayı KDV hariç. Zemin ve Temel Etüt Raporu ADET SİVAS VALİLİ(;İ SA c L K M Ü DÜR L Ü (; Ü urn~[1~[f ~rn~m[id(1!j SATINALMA BİRİMİ TARİH 17,09,2015 TEKLİF TARH: 28,09,2015 TEKLF SAAT İ 14:00 İHALE USULÜ : 4734122-D / Satın almaya esas olmak üzere, aşağıda

Detaylı

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI mzan.ogu.edu.tr T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Mühendslğ ölümü atı Meşelk 26480 ESKİŞEHİR 151418414-151438414 YAPI PROJESİ [E] DERSİ PROJE PLANI HAFTALIK PROJE

Detaylı

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ Soru 1: Zemin boy kesiti şekilde verilen serbest yüzeyli akiferde açılacak bir d= 0.8 m çaplı bir kuyudan; a) Çekilebilecek optimum debiyi, b) Bu kuyunun

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ ENDÜSTRİYEL BİR TESİSDEKİ BASINÇLI HAVA ÜRETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ Yavuz ÜSER, *Mehmet Al YALÇIN, **Şükrü ÖZEN, ***Bülent CERİT Akdenz Ünverstes *Sakarya Ünverstes **Akdenz

Detaylı

1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü

1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendisligi Bölümü 1.c. BoGAZ1Ç1 ÜNIVERSITES! MÜHENDtSLIKFAKÜLTESt Insaat MOhendslg Bölümü Kocael BüyOksehr Beledyes!mar Dare B8Skanl Zemn ve Deprem Inceleme Müdürlügü BeJsa Pla.a, Kat: S I1mtIKOCAELt 1 ocak 2007 Fax: 0262.

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kahya 1 Hdrolk. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Brsen Yayınev, 007, İstanbul se se da Brm kanal küçük gen kestl br kanalda, 1.14. KANAL EGIMI TANIMLARI Brm kanal genşlğnden geçen deb q se, bu q

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr.Süheyla TONGUR Arş.Grv.Mehmet TÜRKYILMAZ. Nüfuslar 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000

Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Yrd.Doç.Dr.Süheyla TONGUR Arş.Grv.Mehmet TÜRKYILMAZ. Nüfuslar 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 S.Ü. Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Sistem Tasarımı Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Uygulaması Sorumlu Öğretim Elemanı ve Yardımcı Öğretim Elemanları Prof.Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

fan-; Grup İhale Makamı iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1 işin Adı: VAli KONAGI1 i.

fan-; Grup İhale Makamı iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir) Sayfa: 1 işin Adı: VAli KONAGI1 i. şn Adı: VAl KNAGI1 İhale ş GRUPLARININ MALYETTEK RANLARI (Yüdeler toplam yaklaşık malyete göredr) Sayfa: 1. Yüdes No Iş Grubunun Adı Tutarı (%) fan-; Grup 100,0000 _şaat malatıarı 100,0000 r 2 Mekank Tessat

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Sorumlu Proje Mühendisi olarak (SAM ın 2000 de kuruluşuna kadar)

Sorumlu Proje Mühendisi olarak (SAM ın 2000 de kuruluşuna kadar) Sayfa 1 / 12 Referanslar Srumlu Prje Mühendisi larak (SAM ın 2000 de kuruluşuna kadar) 01.06.1988 31.12.1988 CIG Energietechnik mbh Schumannstr. 84, 4000 Düsseldrf Kjenersyn alanında Prje Mühendisliği

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme çn Model Oluşturma ve Ön Sayısal Blg İşlemler Emnnur AYHAN* 1. Grş Fotogrametrk nreng çeştl ölçütlere göre sınıflandırılablr. Bu ölçütler dengelemede kullanılan brm, ver toplamada

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN

ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN ÇOK BĐLEŞENLĐ DAMITMA KOLONU TASARIMI PROF. DR. SÜLEYMAN KARACAN 1 DAMITMA KOLONU Kmya ve buna bağlı endüstrlerde en çok kullanılan ayırma proses dstlasyondur. Uygulama alanı antk çağda yapılan alkol rektfkasyonundan

Detaylı

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ

YAĞIŞ YAĞIŞIN MEYDANA GELMESİ YAĞIŞ Atmosferden katı ya da sıvı halde yeryüzüne düşen sulara yağış denlr. Sıvı haldek yağış yağmur şeklndedr, katı haldek yağış se kar, dolu, çğ, kırağı şekllernde olablr. Yağmur ve kar hdrolojk bakımdan

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400.

önleyen ayırma jeli içermelidir. 3. Vakumlujelsiztüp 16XLOO 6-IOml 5.000 4. Vakumlu EDTA'lı tüp l3x75 mm 2-3 ml EDTA K 3 veya K2 400. VAKUMLU KAN ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teknk şartname 21 maddeden oluşmaktadır. 2. Bu teknk şartname le aşağıda türler, özellkler ve mktarları yazılı vakumlu kan tüpler ve sstemlerinn alımı hedeflenmektedr.

Detaylı

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT SU YAPILARI 9.Hafta Sulama ve Kurutma Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Sulama ve Kurutma Nedir? Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında,

Detaylı

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013 Terfi Hesapları Nasıl Yapılır? 30.04.2013 1. Hm, Monometrik Yüksekliği Hesapla Hm = GBK X + JxL + GB dir. Burada; Hm : Monometrik yükseklik (terfi basma yüksekliği), (m). GBK : Hat sonundaki deponun giriş

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ENEY FÖYLERİ ENEYSAN EĞİİM CİHAZLARI SANAYİ VE İCARE L. Şİ. Küçük Sanay stes Ek Cad. 5.Sk. N:8A BALIKESİR el:066 46075 Faks:066 460948 ttp://www.deneysan. al: deneysan@deneysan. BALIKESİR-0 Sğuk su grş

Detaylı

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.AMAÇ Br csmn uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya reng gb çeştl fzksel özellklernn belrlenme şlemler ancak ölçme teknğ le mümkündür. Br ürünün stenlen özellklere sahp olup olmadığı

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı