F===,,;;:,,"ı;;: "a;;:n~6"jı; "TİCARET ODASı. Ya:ı,.ınları SOGUK DEPOLAR İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F===,,;;:,,"ı;;: "a;;:n~6"jı; "TİCARET ODASı. Ya:ı,.ınları SOGUK DEPOLAR İSTANBUL"

Transkript

1 -. F===,,;;:,,"ı;;: "a;;:n~6"jı; "TİCARET ODASı Ya:ı,.ınları SOGUK DEPOLAR İSTANBUL

2 j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

3

4 İSTANBUL TİCARET ODASI Yayınları İSTANBUL

5 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL-1971

6 ÖN SÖZ Bozıüabîlir yiyeceklerin tümü ile, hayvansal ve tarımsal ürünlerin iç ve dış ticaret yönünden, üretimden tüketime kadar geçen süresinde, Ulusal ya da Uluslararası SOĞUK ZİNCÎRÎ ile «Soğuk Tekniği ve Uygulaması» sös götürmez hir önem taşımaktadır. Bilinen konvansyonel bilgilerin dışında kalan «Soğuk Tekniği» özel ve karmaşık Tek7ioloji - Termodinamik ve Termomekanik bilgiler çerçevesinde sürekli bir simpozyum durumunda, aşırı bir hızla gelişmektedir. Uluslararası Soğuk Tekniği Enstitüsü (I.I.R. - I.I.F) otoritelerince belirtildiğine ve bu Enstitü toplantılarına katılan elemanlarımızca yerinde izlendiğine göre, makine tekniğinin on yıllık gelişmesine eşit bir gelişmenin Soğuk Tekniğinde bir yılda başa^rüdığı bir gerçektir. Yapısı bakımmdam. Soğuk Teknğinde, tekil olarak ilerilemiyeceklerini daha 1909 yılında kestiren tüm dünya, mîlletleri, Devletlerarası bir statüye sahip olan ve günümüzde sayıları elwye varan bir toplulukda, bu Enstitüye ÜYE DEVLET olarak toplanmış olup hiç bir ayrıntı gözetmeden birleşik yardım ve çalışmalarını sürdürmektedirler. Memleketimiz bugüne kadar bu Enstitüye Üye Devlet olarak girmemiş bulunmaktadır. Odamız bu konuda «Türk Soğutma Cemiyeti» ile sürekli olarak birleşik çalışmalar yapmaktadır. Gerek Odamız gerekse adı geçen Cemiyet bu Enstitünün yardımcı üyeleridir. Memleketimizde «Soğuk Tekniği» konusunda uygulanmakta olan Eğitim. - Öğretim - Uygulama - Depo yapımının sonuçlarının meydana getireceği NEDENLER, öteki ülkelerin geçerlikte olan I.I.F. - kurallarına dayalı Ulusal ve Uluslararası «Soğuk Zincir» leriyle bağdaşma olanağından yoksun bulunduğundan, ürünler işleminde bir ilişki kurma ortamını yok etmektedir. Bu durumun, bir kaç yıl içerisinde ihracat yönünden olduğu kadar yurt içi yiyecek durumunu da tehlikeye düşüreceği noktasında, Türk Soğutma Cemiyetinin Uzmanları, ısrarla durmaktadırlar. Durumun önem ve genişliğini kavrayan Odamız, yapısında birleşik çalışmalarda bulunmak üzere, teknik elemanların da çoğunlukla katıldığı bir «Oda Soğuk Tekniği İhtisas Komitesi» kurmuş ve üyeleriyle, memleket hizmetindeki yardımlara hazırlanmaktadır. Odamız gerek İhtisas Komitesi çalışmaları ve gerekse I.I.F. kongrelerine gönderdiği elemanların izlemleriyle aktarılan bilgilere dayanarak. Soğuk Zincirinde çok özel yeri bulunan «Soğuk Depolar» m günümüzdeki gerçek uygulamalarını gösteren 1967 yılında Madrid^de yapılan Onikinci I.I.F. Kongre raporlarını 1970 yılında ancak yaymlanabilen aslından, Türkçeleştirerek Üyelerimize ve ilgili memleket kuruluşlarının faydalarına sunmayı zorunlu görmüştür.

7 Sumılan hu eser, işleme aktarılarak harcanan çahaların hır sonucudur. Bu eserin hazırlanmasına müsaade eden, Uluslararası Soğuk Tekniği Enstitüsüne (ÎJ.F.J ve adı geçen Enstitünün Müdürlerinden, Prof. Svend Aage Andersen'e ve yardımcı olan Türk Soğutma Cemiyetine teşekkür ederiz. Soğuk Tekniği konusundaki yerimizin neresi olacağı hu eserden de görüleceği gihi, memleket ticarî faaliyetlere fayda sağlayahilmek için aşağıdaki hususların çözümlenmesinle inanmaktayız. ^ Devletimizin, Uluslararası Soğuk Tekniği Enstitüsü'ne (I.I.B. - î.t.f.) ELLÎ BÎRÎNCÎ Üye Devlet olmasının tezelden sağlanması, 0 Odamızın kendisinden maddî ve manevî yardımı esirgemediği ^ıtürk Soğutma Cemiyeti» ile işhirliği yapılarak Eğitim - Öğretim - Üretim - Tüketim - Ticaret - Endüstri ve Ulaştırma yönünden. Ulusal ve Uluslararası «SOĞUK ZÎNCİRλ nin tezelden kurulması. mil Bu yolda harcamacak çahalara. Özel ve Kamu sektör farkı gözetmeden letçe ve devletçe katkıda hulunmanm kaçınılmaz hir zorunluk olduğu çeğine inanmanın gerektiği. Memleketimiz ve Üyelerinin hizmetinde hulunan Odamız, hu konudaki çağrısına gösterilecbk ilgilere teşekkür ederek, hu eseri ilgililerin yararına saygı ile suno^r. İSTANBUL TİCARET ODASI

8 SOĞUTMA DONATIMLARININ OTOMATİKLEŞMESİNİN DAHA EKONOxMIK OLDUĞU HAKKINDA DÜŞÜNCELER G. GANGER Ecole Superieur de I'Industrie Alimentaire Budapest (Hungary) ÖZET: Tüm otomatik çalışma hakkında soğutma donatımlarının çok parçalı ve karışık olmasına sebep olmaktan başka bir teknik şikâyet konusu ve sebebi yoktur. Sıcaklık kontrolları, havanın nem kontrolları, soğutma gücü kontrolları ile kompresörleri çalıştıran ve durduran otomatikleri kapsa^^an otomatik kontrol sistemi karışık ve pahalı olduğu halde elektrik harcamım en küçük seviyeye kadar düşürerek ucuzlatır. Sonuç olarak tam otomatikleşme çok ender ve seyrek olarak büyük soğuk depolarda görülmekte idi. Belli bir soğutma donatımı için otomatikleşmenin ekonomik sınırı, o donatımın belirli olan lokal durum ve şartlarına, örnek olarak satış şartlarına, ücretlere, genel teknik kudrete, özel meslekî kaliteye ve benzerlerine bağıldır. Kararları etkileyen değeri bulunmayan sayısız ifadeleri yansıtan başka belli faktörler de vardır. Bunların varlığı nedeni ile otomatikleşme problemini matematik bir problem gibi çözme imkânı yoktur. Sayılı olan faktörlere: (yatırım masrafı, kıymetten düşme, bakım, tutum ve benzerleri gibi) Çoğaltıcı; otomatikleşmenin derecesine göre de (ücretler, sosyal masraflar ve benzerleri gibi) azaltıcı olarak iki ana gruba bölünebilirler. Prensip olarak bu gruplardan birincisinin masrafları uygun bir seviyeye düşürülebilir, fakat otomatikleşme derecesine bağıl olan faktörün masrafını indiriminde büyük güçlükler çıkaran bizzat anlatılması güç sayısız fonksiyonlar da vardır.

9 SOĞUK DEPO BÜYÜKLÜĞÜNÜN BİR FONKSİYONU OLARAK YAPI, ÇALIŞMA VE NAKLİYAT MASRAFLARI W. KAMINSKI Ministere de I'Industrie Alimentaire VARŞOVA (Polonya) ÖZET: 1965 yılı için, Varşova soğuk depolar birliği için 31 adet çok çeşitli maksatla kullanılan soğuk depo için kıyaslamak istatistik analiz yapılmıştır. Plân ve inşaları düşünülen depoların oturum yüzeyleri m^ ile m^ arasında değişmektedir. Günde 20 tondan 140 tona kadar dondurabilecek dondurma gücündedirler. Maliyetleri de 26,5 milyondan, 91,9 milyon Zolotiye kadardır. Depoların işletmelerinde aşağıdaki hususlar hesaba katılmıştır: Depolama hacmi, dondurulacak yiyeceklerin miktarı, ekiplerin büyüklüğü, yapılmış işçiliğin miktarı ve malî düşünceler. Memleket içi nakliyatla nakliye masraflarının artmasının soğuk depoları bir araya toplanmaya doğru etkilediğini (nakliye yolunun uzadığı bazı hallerde oldukça az sayıda büyük depolarda aynı şekilde etkilenmektedir) analiz sırasında görülmüştür. Aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir : ^ Hacımları arttıkça (beher birim alan) başına soğuk depo maliyeti ucuzlamaktadır. Ekiplerin sayısı ve ücretler sonucu aynı şekilde etkilenmektedir. Depoların kâr ve kazançları yalnız deponun büyüklüğüne değil, aynı zamanda bulunduğu yerin yükleme ve boşaltma şartlarının sonucuna bağıldır. Uzun yolculuklar nakliyat sonucunda, büyük depolar nakliyat masraflarını arttırmaktadır. Bu durumun kontra olarak dengelenmesi için, büyük depoların ekonomik şartlarında örneğin tonluk depolar yapılarak inşa ve çalışma masrafları düşürülebilir.

10 DONMUŞ YİYECEK PAKETLERİNİN SICAKLIĞI E. EMBLICK Winter hur (İSVİÇRE) Bütün donmuş yiyeceklerin, bir sabit alçak sıcaklıkta depolanmaları bilinen bir gerçektir. Herhangi bir sıcaklık yükselmesi belli bir kalite ka3^bına sebep olmaktadır. Zaman - Sıcaklık - Tolerans'a uygun olarak Birleşik Amerika' da yapılan araştırmalarda bunun, sadece sıcaklık artışının üst üste biriken etkileri olduğu nlaşılmıştır. (Sütlü) dondurma paketlerinin taşıtla taşıma sırasındaki depolanmaları sırasında, sıcaklık yükselişinden doğan güçlükler özellik taşırlar. Birinci sebep, depolama sıcaklığındaki bocalamalardan dondurma, yeniden Kristallenme etkisine karşı çok hassastır. İkinci sebep; eğer sıcaklık 8 C de yükselirse dondurmada yumuşama başlar ve bozulur. Sonuç olarak, bütün donmuş yiyecekler, genellikle gayet iyi kontrol edilen sabit sıcaklıklarda muhafaza edilirler. Bununla beraber, üretici ile tüketici arasındaki donmuş yiyecekler Soğuk Zincirinde bir kaç zayıf halka vardır. Donmuş yiyecekler, dondurma donatımlarından gönderilmeye, taşımaya hazırlandığı sırada, paletli paket istifleriyle, yüklenen döşeme üzerinde istifler bozularak dağılabilmektedir. Aynı durum ve sakıncaya girişden sonra depoda da rastlanmaktadır. Böylece, istiften ayrılarak, donmuş yiyecekler için, genellikle tasarlanandan da yüksek sıcaklıktaki çevre havasına yayılırlar. Bu, paketlerde bir sıcaklık dağıtımının değişmesine sebep olur. Bir donmuş yiyecek paketindeki sıcaklık, donmuş materyalin sürekli olarak, donmuş muhafaza depo sıcaklığı ile çevrelenmiş olursa, (Uniform) bir düzende olabilir. Çevre sıcaklığı değiştikçe, istife göre, bir sıcaklık ortamı meydana gelir. Bunun anlamı şudur, paket sıcaklığı adı verilen, paketin içerisinde herhangi bir noktada ölçülen sıcaklığa bağıl olarak, donmuş ürün ile Çevresindeki hava sıcaklığı arasındaki fark yükselir.

11 Bundan başka, zamanın bir etkisi olarak istifteki her noktada sıcaklık, çevresindeki ortam sıcaklığına doğru değişmez bir düzende ilerler. Fakat, çeşitli noktalardaki sıcaklık yükselmeleri de çok değişken oranlarda olmaktadır. Bir istifin merkezindeki sıcaklık değişikliği çok yavaştır, fakat istifin köşelerinde ve kenarlarında bu değişim çok hızlıdır. Şekil 1 de bir donmuş ıspanak paketleri istifinde çeşitli noktalarda hesaplanan zaman süresindeki sıcaklık değişim farkları grafiği çizilmiştir. Burada, 20 C lik bir donmuş muhafaza deposunda, + 10 C Çevre havası ile sarılı bir platform üzerine yerleştirilmiş bir yığının merkezinde, ilk 30 dakikada pratik bir sıcaklık değişimi olmaz iken, köşelerdeki sıcaklık, hesaba katılacak bir oranda yükselmektedirler. ŞEKİL 1 20 C başlangıç sıcaklığında iken + 10 C lık Çevre havası ile olarak yerleştirilmiş, donmuş Ispanak paketlerinden bir istif yığının çeşitli noktalarındaki sıcaklıklar. İstifin boyutu: 80 x 120 x 100 cm. a, Köşeler b, Kenarlar c, Yüzeyler d, Yüzeyden 1 cm, aşağısı e, Merkez îstif yığınının en üst katında 1 cm derinlikte bile, çok dikkat çekici bir sıcaklık yükselmesi görülmüştür.

12 Şurasını unutmamalıdır ki, yüzeyde bir santimetrelik, bir kalınlık katı, 80x120x100 cm. boyutundaki bir istifin toplam hacminin 6% sini kapsar. Bir soğuk depoda ölçülen sıcaklıklar da bu teorik değerlerle güzelce kabul edilebilir (1). Donmuş yiyecekler bir soğutulmuş taşıtlar ya da konteynenlerle taşınırlar iken, yük ile duvarlar arasındaki hava sıcaklığının yükselmesi çoğunlukla sakınılmaz bir olaydır. Böyle bir durumda, yükün sıcaklığının yükselmesi, yukarıda gösterilen, tek yığın örneğinin tıpkısıdır. Yükü soğutmak için gerekli soğutma sistemi gücünde, bir azaltma düşüncesiyle, belli bir kabul edilebilir bir sıcaklık yükselişi, kullanılabilir (2). Bu durumda, soğutma gücü sadece yükün dış bölümleri sıcaklığından bozulabilir, yük merkezinde ise sıcaklık, yaklaşık olarak sabit kalır. Donmuş yiyeceklerin çeşitli işlem sürelerinde, bir sıcaklık dalgalanmasından sakınmak için, sıcaklık sadece hafifçe ve sürekli bir yükselişe göre düzenlenmelidir (3). -fo f / j i i 1-15 ' r ŞEKİL 2 Başlangıç sıcaklığı 20 C ve konduğu yer hava ortamı -} iken, bir dondurma paketinin tipik noktalarındaki sıcaklıklar. Paketin Boyutu: 20x9x4 cm. a, Köşeler b, Kenarlar e, Yüzey d, Merkez 10 C

13 Donmuş yiyecek paketleri müşteriye ulaşmadan önce, bir soğuk vitrinde depolanır (saklanır). Burada soğuk zincirlerinin bir başka zayıf halkası başlar, bu da, modern soğutma vitrinlerinde don çözme (defrost) işleminin, don'la kaplı evaporatörlerde (soğutucu) ve donmuş yiyecek paketlerinin üzerinden dolaştırılan sıcak hava ile yapılması olayıdır. İstifteki paketlerle kıyaslanırsa, tek bir paket karşı daha çok hassastır. sıcaklık değişimine Şekil 2 de + 10 C lık ortalama yerleştirilmiş tek bir dondurma paketinin muhtelif noktalarında hesaplanmış sıcaklıkları göstermektedir. Federal institute of Technology (Switzerland) tarafından yapılmış bazı ölçmeler ve sonuçları Şekil 3 de görülmektedir. -f 5 O y / / / / y -5- i / 1 / / / I -20 ^^" "^ ^ -25 ^ c/on çoc um u ' SSâ^f ŞEKİL 3 Bir açık donmuş yiyecek soğuk vitrininde sıcakhğm gelişmesi. İçeri giren hava Dışarı çıkan hava Donmuş yiyecek paket yüzeyi Donmuş yiyecek paketi yüzeyinin sıcaklığı, don çözme (Defrost) süresinde 6 C da kadar yükselir ve böylece bir vitrinde günde birkaç kez don çözme işlemi yapılırsa, donmuş yiyecek ya da donmuş ürünü kalitesini düşürecek bazı değişiklikler olur.

14 REFERANSLAR : (1) EMBLÎK, ED.: Die Berechnung des Temperaturfelds in einem Rechtkant und ihre Anwendung auf gefrorene Lebensmittel», Kaltetechnik, 18, (1966) P (2) BEARPARK, G., WIGNALL, J., EAMES. T.A. ve WRIGHT, D.A., «Comperative static tests of various refrigeration systems on a 12 Ton insulated rail Container» IIR Annexe , PP (3) PERET, R.: Kalteanwendung im Zusammenhang mit der neuen Glacefabrik in Goldach» Kâlte-und Klima Rundschau 4 (1966) p. 129

15 MİMARÎ DURUMU YALITMA VE ÇALIŞMA KONULARINA VERİLEN ÖZEL BİR ÖNEMLE, SOĞUK DEPOLARIN PROJELENMESİ VE YAPIMLARINDA, POLONYA'DA MEYDANA GETİRİLEN YENİ GELİŞMELER H. K. MOCZÜLSKA WARSAW (Polonya) Polonya'da bozulabilir yiyecekler için dondurma ve soğuk muhafaza depoları olarak satış yerleri için çok maksatlı soğuk depo tipleri uygulanmaktadır. Bu tip soğuk depoların kapasiteleri ürünlerin aynı zamanda depolanmış oldukları şartlarda 5000 ile ton arasındadır. Bu depolar günde ton et donduracak güçte derin ve ani universal dondurucularla donatılmışlardır. Bundan başka bu depolarda ton gün gücünde yumurta soğutucuları vardır. Çok maksatlı - soğuk depolarda ürünlerin çeşitlerine göre işlemlerinin ayırımı aşağıda görülmektedir: Et, kümes hayvanları meyve ve saire (Depolama sıcaklığı) 25C nem en az 50 yüzde Balık (Depolama sıcaklığı) 25C nem en az 50 yüzde Yumurta, yağ vesaire (Depolama sıcaklığı) ±0 C yüzde Soğuk depoların genişletilmesi ve yenilenmesinde en uygun proje ve donatımla, yapı sistemi üzerinde geliştirilmiş, yoğun araştırmaların yapılması istekleri hızla artmıştır. Bu araştırmalarla, soğuk depolarda önemli rol oynayan donatıma, uygun materyal ve yapı ve bunların fonksiyonları ile koordine edilmiş mimarî projelerinin düzenlenmesi sağlamak isteniyordu. Bu isteğin sonucu başarılmıştır. Tek katlı soğuk depoların mimarî ve yapıları bakımından bu araştırmalar sonucu elde edilen fennî bilgiler 1960 yılmdanberi tek katlı soğuk depoların yapımında bir prensip olarak kabul edilmiş ve bu uygulamaya elverişli düşmeyen bazı hususlar için yeni çözüm yolları kabul edilmiştir.

16 Deney ve araştırmaların getirdiği bilgi temellerine göre Polonya'da yeni tek katlı soğuk depoların yapımına yıllarında başlanan depo yapımları çeşitli projeler kullanılarak daha faydalı, daha yeterli ve verimli birer depo olarak yıllarında tamamlanmıştır. Bu depoların proje ve plânlarda odalar arasındaki koridorlar, çok kısa tutulm^uş, aynı zamanda da hava soğutucuları ile onları besleyen soğutma suyu dolaşım boruları, atmosferik soğutma kulesinden gelen su borularını da kapsamak üzere öteki soğutma üniteleri arasındaki uzaklık yapılabilen maximum kısalığa indirilmiştir. Etkili olan yeni projelerdeki donatım özellikleri aşağıda gösterilmektedir : Yapı içi taşıt ulaştırma geçit ve koridorlarının sadeleştirilmesi ve kısa tutulması, Demiryolu ve kamyon boşaltma rampalarından dondurma odalarına kolayca geçilebilir geçit ve yollar yapılmıştır. Soğuk üreten ve dağıtan cihazlarla bunların donanımları (odalarda olduğu gibi) donatımın her hangi bir noktasında yeterli ve tam istenen soğutmayı en yüksek verimde vermesi ve bu verimi bozmıyacak durumda olmaları, depo içerisinde ulaşım, istifleme gibi işlemlerin yapılmasını tıkamıyacak ve dondurmıyacak yüksekliklerde donatılmaları sağlanmıştır..soğuk depo binasının yapısı, değiştirilebilir parça parça yapılmış bölmelerden meydana getirilmiştir. Depo yapım plânının iki paralel platform arasında tam yalıtılmış kübik bir blok olması kabul edilmiş bir prensiptir (Şekil: 1). Bu blokda bir âni derin dondurucu bölme ile bir miktar soğuk oda bölmeleri bulunur. Odalar doğrudan doğruya demir yolu platformuna bir zincirin halkası gibi kenetli kamyon platformları ile yalıtılmış taşıt koridorları ile bağlantılı olup; bu koridorlar aynı zamanda yiyeceklerin derin - âni dondurma odalarından, soğuk depolama odalarına ulaşımlarını da sağlamaktadır. Yapının genişliği 30 dan 60 metreye kadar tesbit edilmiştir. Yapının uzunluğu (bölmelerin uzunluğu değil) her yüklenecek yükün depolanmasını güvenle sağlayacak sonuçtadır. Bu durumda bölme sayısı arttırılması gerekdikçe bunlar bina uzunluğuna eklenmektedir. Dondurma odalarının boyutları 1000 ile 2000 metrekare olarak sınırlanmıştır. Soğutma üniteleri ile geri kalan teknik cihazlar ve donatımları tam taşıt koridorları üzerinde bir kata yerleştirilmiştir. Soğuk depo yapısının çatısı iki yöne eğimlidir. Yağmur suları binanın dış tarafından akıtılmaktadır. Yiyecek yükleri palet üzerinde kısmen istif olarak, etler yığın olarak depolanmaktadır.

17 Depo yüksekliği 7 metreye kadardır. Depo içi ulaşım ve taşıma, akü ile çalışan istifleme makineli taşıtları ile yapılmaktadır. Odaların soğutulma işlemi, hava soğutucuları ile oda boşluğu arasında cebrî hava dolaşımı ile yapılmaktadır. Soğuk odaya hava sabit hava veren kanallarla tavan altında bir hava ceketi yapacak şekilde dağıtılmaktadır. 0 0^ -2 5* 3, tâpf/r7^ Aro^/'c^o^u, ' 60 0 m ŞEKİL Hava soğutucuları soğutma makinelerine kabil olduğu kadar yakın olan, her biri, bir soğutucu olarak (6 veya 7,5 metrelik) yalıtılmış teknik bölmelere yerleştirilmiştir. Özellikle her biri soğuk oda işlerini ve karşılıklı olarak kendilerinde yapılacak işlemleri aksatmamak için ilgili bulundukları soğuk odanın cephesine müstakil olarak yerleştirilen bu teknik bölmelerde iki veya daha çok soğutucu ünite (evaporator) bulunmaktadır. Bu çözüm tarzı bütün bölüm ve bölmelerin yenilenebilmesi ve genişletilebilmesini güven altına almaktadır. Bu düzende soğuk depoda değişebilir, üç ana bölüm bulunmaktadır. Bunlar da, ani - derin dondurucu, 25 C'^ lık soğuk odalar ve + O C lik soğuk odalar bölümleridir. (Not : Buradaki «bölüm» sözcükleri yerine «dilim» sdzcüğü kullanılırsa daha iyi anlaşılmış olacaktır). Zemin donmasından korumak için elektrikle ısıtılan döşeme plâkaları donanmaktadır.

18 YAPI VE GEREÇLER : Yazarın bu yazıda sonuçlarını anlattığı araştırmalar ve projelerin bir sonucu olarak, çeşitli dallardaki uzmanlarla yapılan birleşik çalışmalar iki ana çözüm yolu bulunmuş ve uygulanmıştır. (Isı yalıtkanlarının döşenmesindeki prensip ve metotların başlangıç noktası, tanımladığımız ve anlattığımız düzen ve yapı şeklidir). TİP I. Dikmeler üzerinde desteklenmiş çatılı, dar aralıklı yapılar. Termik yalıtkan katlar destekli yapının iç tarafına konmuştur. TİP IL Dikmeler üzerinde desteklenmiş çatılı, geniş aralıklı yapılar. Termik yalıtkan katları destekli yapının dış tarafına konmuştur. Burada yazılı yapılar, yine bu yazıda belirtilmiş olan genel şartlara uygun olan aynı büyüklükte ve aynı şartlardaki soğuk depoların birleştirilmesinde tek tip olmasında kullanılmıştır. Her iki tip yapıda da, teknik cihazlar (soğutucu donatım) âni - derin dondurucu ile taşıma koridorunun tam üzerinde bir kat yapılarak yerleştirilmiştir. (Yapım sırasında takviyeli betonla, yapının içerisinde inşa edilen) bu bölümler, ana soğuk depo yapısından müstakil, ayrı birer yapıdır. ŞEKİL 2 17

19 Bundan başka, yapı problemlerinin çözümünün kıyaslamasını etkilemediği için soğuk depo çatısı, döşemesi, plâtformların yapısı, taşıma koridoru üzerindeki çatı ve âni dondurcunun yapısı bu yazıda ele alınmamıştır. «TİP I» YAPISI : Bu tipte depo binasının gövde yapısı iskelet tipindedir. 7,5 ile 9.0 metre aralıklı çelik dikmelerle desteklenen yapı (Şekil : 2) yapı 9 metre aralıklarla çok kirişli çelik çatı tabanları ile desteklenmektedir. Çelik çatı kirişlerinin destekleme düzeni 7,5 metre uzunlukta, 3 metre aralıklarla konan desteklerle yapılmaktadır (Şekil : 3). Çatı tabanları ile desteklerin yüksekliği, soğuk depo donatımına uydurulmuş olarak 0.50 metredir. Kuvvetlendirilmiş beton posta kaplamaları çatı tabana kiriş desteklerinin üzerine yerleştirilmekte ve alt tarafına bir seri delik delinerek alüminyum kaplanmaktadır. ŞEKÎL 3 Çatının ayrıntılı şartları 1 Alüminyum kaplama. 2 Hava Ceketi (kılıfı). 3 Çelik, çatı taban desteği. 4 Çelik kiriş. 5 Takviyeli beton plâka. 6 Styro köpüğü. 7 Mantar levha. 8 Buhar geçirtmez yalıtkan. 9 Çelik telli beton. 10 Su geçirmez yalıtkan. Bu şekilde bir kaplanma sonucunda çatı altında hava ceketinden bir boşluk yapılmış olmaktadır. Termik yalıtkan, tavan - çatının takviyeli beton kaplamaları üzerine yerleştirilmektedir. ^ Dikeyine konan termik yalıtkanlar ise, takviyeli betondan yapılmış dış duvar posta kaplamalarının üzerine yerleştirilmektedir (Şekil : 4).

20 ŞEKİL 4 Dış duvarın ayrıntıları 1 Dikme. 2 ÇeJik gergi oku. 3 Takviyeli beton; posta; kaplaması. 4 Styro köpüğü. 5 Buhar geçirtmez yalıtkan. 6 Takviyeli beton; posta; kaplaması. 7 Beton, duvar, dikmeleri Dış duvar, dörder metre yükseklikte ve her biri müstakil olarak soğuk depo yapısına dış taraftan (forme) şekilli iliştirme parçalı kornişlerle bağlantılı takviyeli beton posta kaplamalarından meydana gelir. Yalnız bu kaplamalar yüksekliklerinin yrısı, dış duvar kornişlerin üst seviyesinde soğuk depo dikmelerine, çelik çubuk bağlantılarla tutturulmaktadır. Isı kaybını azaltm^ak için dikmeler (soğuk odalara ortasına koyma sisteminin tersine olarak) bütün yükseklikleri boyunca yalıtılarak dış duvarlara yerleştirilmektedir. Oda tarafındaki termik yalıtkanlar ve oda ile iç duvarlar arasını korumak için; 1-1,5 metrelik beton etek kaplamalar dizisi kullanılmaktadır. Bu etek kaplamalar dizisi çelikten üçgen makaslı posta kirişi üzerine tesbit edilirler. Termik yalıtkan olarak 24/30 kg. m^ özgül ağırlığında polystyren köpüğü kullanılmıştır. Yalıtkanlar 1-1,5 metrelik «buhar durdurucu» ince yalıtkan tabaka üzerine yerleştirilmektedir. Tavan - çatı üzerindeki (80 C üzerindeki sıcaklığa dayanıklılık özelliğindeki) polystyren köpüğü, mantar plâkalarla korunmaktadır. Bütün bunlar çatıyı örtme ödevini yapmaktadır. Prefabrike elemanları depo yapısının inşasında yerlerine yerleştirmek, kaldırmak için kullanılacak gezici vincin kaldırma gücü üç tondur. Soğuk depo yapımında yapı elemanları donatılıp yapı tamamlandıkça^ çelik elemanlar (aşınmaya karşı korumak için) boyanmakta, beton plâkalar ise subye boyalar ile boyanmaktadır. Çatı kaplamakta.kullanılan termik yalıtkan ve «Buhar durdurucu» sistem malzemesi ve elemanları, yapı yerine taşınmakta ve orada yerleştirilmektedir. Yalnız yalıtkanları yerleştirmek, boyamada kullanılmakta olan iskeleler sökülür takılır cinstendir.

21 = «TİP I» SOĞUK DEPO YAPIMINDA KULLANILAN PREFABRİK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİ = Gerekli malzeme miktarı Malzemelerin ağırlığı Parça^ Elemanlarm tammlanması Çelik Kg/m2 Beton m3/m2 Çelik Beton Toplam Kg/m2 Kg/m2 Kg/m Dikmeler (Pillars) 6.80 Çatı tabam (Girder) Kiriş destek bağlantıları 9.15 (Truss Purlin) Çatı örtüsü (Roof Board) Dışduvar kaplaması (Outer wall slab) İçduvar çatı postası çubukları (inner wall spandrel) İçduvar Kaplaması (inner wall slab) T o p l a m Yukarıda gösterilen özelliklerde, termik ve buhar yalıtımında kullanılan elemanlarla, çatıya kaplanan alüminyum kafes levha gibi elemanların ağırlık ve gerekli miktarları kıyaslanmak üzere gösterilmemiştir. Her iki tip yapıda aynı miktarda ve ayni özellikte olarak kullanılan bu elemanlar, yapmakta olduğumuz kıyaslamayı etkilememektedir. «TİP II» YAPISI : Bu deponun yapısı iskelet yapı tipindedir. Takviyeli beton dikmeler 6/30 metre aralıklıdır (Şekil : 5).

22 ^^ni}/7 ^&^&rn, /fc.5f{f Çelik kirişler gergisi 30 metre aralıklıdır. Kiriş destekleri bağlantı donatımı evvelce anlatıldığı gibi serbest flençler üzerine oturtulmuş olarak 6 metre uzunlukta ve 1 metre aralıklarla donatılır. Bağlantı (Dikme- ŞEKÎL 6 Çatının ayırmtıları 1 Su geçirmez yalıtkan. 2 Takviyeli beton kaplama. 3 Çelik kiriş destek. 4 Buhar geçirtmez yalıtkan. 5 Styro köpüğü (izolasyon). 6 Çimento - Asbestos panolar. 7 Çelik çatı tabanı desteği. 8

23 lerinin) yüksekliği soğutma donatımmm yerleştirilmesine uygun olarak, 1 metre yüksekliktedir. Alüminyum kafesli kaplama (Şekil : 6) çatı kiriş dikmeleri postalarının altına tesbit edilmektedir. Çatı kiriş postaları üzerine, termik yalıtımı da sağlayan asbestoslu - beton panolar yerleştirilir. Takviyeli beton posta kaplamalar (1,5 dan 6 metreye kadar) çatı taban kirişi desteklerinin destek flençleri üzerine yerleştirilerek çatı kaplanmaktadır. Dış duvarlar perde tipinde olup, rüzgâr destek askıları ile; soğuk depo iskelet yapısına bitişik olarak yapılmış, çelik yapıdır, dış duvarlar; dikme sıralarına paralel olarak, termik yalıtkanın (izolasyonun) dış tarafına yerleştirilen rüzgâr destek askılarının yerleştirilmesiyle meydana gelmektedir (oda içi merkez dikmeleri de yalıtılmışlardır). Dış duvarın rüzgâr destek askıları ile, çelik iskelet arasına bir tabaka çimento kaplama (Şekil : 7) yapılmaktadır. Odanın içi Dış duvar ayrıntıları Odaların iç taraflarındaki yalıtkanları korumak maksadiyle çelikten üçgen makaslı posta kirişleri üzerine 1-1,5 metrelik takviyeli beton etek kaplama dizileri yapılmıştır. Duvar ve tavan yalıtkanları «STYRO Köpüğü» nden yapılmış ve destekli yapı içerisine yerleştirilir. Termik ve buhar durdurucu yalıtkanlar «Tip I» yapısında tanımlanan uygulamanın tıpkısı olarak yapılır. Yalnız buradaki tek fark çatı arası havalandırmanın yalıtkan yüzey sıcaklığını azalttığından, birinci Tip de tavan üzerine döşenen «STYRO Köpüğünü» korumak için mantar plâka döşenmemekte olmasıdır. Soğuk depo yapımının tüm yapısının inşası «Tip I» de anlatıldığı gibisir.

24 «TİP 11» SOĞUK DEPO YAPIMINDA KULLANILAN PREFABRİKE ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİ Gerekli malzeme miktayı Malzemelerin ağırlığı Elemanların Çelik Beton Çelik Beton Toplam Parça tanımlanması Kg/mZ m3/m2 Kg-/m2 Kg/m2 Kg/m2 1 Dikmeler (Pillar) _ Kirişler (Truss) Kiriş destek bağlantıları ,053 (Truss Purlin) 8.40 _ Çatı örtüsü (Roof Board) (Wind Brace) (Rüzgârlık) _ İçduvar çatı postası çubukları (Inner wall _ spandrel beam) 7 İçduvar kaplaması (inner wall slab) Dışduvar kaplama boyası (*) (outer wall plaster) P 0 p 1 a m TANIMLANAN İKİ TÎP YAPI ARASINDAKİ KIYASLAMA : Tanımlanan her iki tip yapının da kendilerine göre, fayda ve sakıncaları vardır. Bunlardan en önemlileri aşağıda verilmiştir. YALITKANLARIN SIZDIRMAZLIĞI : «TÎP I» Çatının termik yalıtımı yapısında yapı ile ilgili hiç bir delik yoktm-. Yalıtkan panolarını dış duvara tesbit eden çelik bağlantı donatımı ve dış duvarı dikmelere bağlayan çelik iskelet yapısının bağlantı çubukları duvar yalıtkanın içinden geçmektedir. Don çözme (defrost) işleminde döşemenin elektrikle ısıtma gücü ve masraflarını arttıran, oldukça çok sayıda yalıtılmamış çelik dikme, döşeme yalıtkanın içinden geçmektedir. «TİP II» de Termik yalıtkanları, kiriş desteklerine tesbit edilebilmek için delinmektedir. Bu bakımdan bu delinen postaların yeniden yalıtılması gerekmektedir. Çatıya yerleştirilen yalıtkan katları sonradan kiriş destek bağlantı- (*) 8 sayılı parça elemanları prefabrike olmayıp, yapı yerinde mekanik cihazlarla yapıldığından kaplama boyaları yerinde yapılmaktadır. Bu, yalnız iki tip yapının kıyaslanabilmesi için gösterildi.

25 larmın muhtemel gerilimle şekil değiştirmelerinden sakatlanmamaları için; özellikle çok dikkat edilerek yerleştirilmelidir. Dış duvarların yalıtkanlarında delik yoktur. Yalnız bir dikme dizisinde döşemeye delik açılmıştır, bu bakımdan döşemeyi ısıtmak için elektrik gücünü ve masrafını arttırmak gerekli değildir. «TİP II» yapı iskeletinin dış tarafında, üzerine yalıtkan döşenmesinde ve eğik olan çatı uçlarında kenarlarının çatı yalıtkanına ek olarak mantar plâka donatılmasından ötürü, %18,6 daha fazla Termik yalıtım ve Buhar - durdurucu malzemesi kullanılmasını istemektedir. YAPI AĞIRLIĞI VE GEREKLİ MALZEME : Yukarıda kıyaslamak özellikleri uygun olarak verilen yapı ağırlığı «TİP I» de; Kg./m' iken «TÎP II» de %41 daha hafif olarak 383,98 Kg./m^ dir. (Bir kıyaslama yapabilmek için arasında Polonya'da yapılan tek katlı bir eski sistem soğuk deponun ağırlığı 1391 Kg./m^ olduğunu hatırlatmak isteriz.) Yapıda gerekh çelik ihtiyacı «TİP II» de % 30 daha fazladır. (Bu artışın başlıca sebebi 30 metrelik çelik gergi kirişleridir.) Buna karşılık % 48 daha az beton harcanmaktadır. Bundan başk^ yukarıdaki kıyaslama sadece zemin üzerindeki yapı gövdesi üzerine yapılmıştır. Temel gibi göz önünde bulundurulması ve dikkate alınması bu gibi yapılarda şart olduğundan, kıyaslamayı etkilemediğinden yazımızda bahis konusu edilmemiştir. (NOT : İleride uygun bir zamanda soğuk depo temelleri hakkında bilgi verecek yazılarımız da sunulacaktır. İ.T.O. ve T.S.C.) «TÎP I» yapısında, dikmeler için daha çok sayıda temel yapımı gerekmektedir. Bunun sonucu olarak da harcanan çeliğe uygun olarak bu yapının toplam ağırlığı artmaktadır. «TÎP II» yapısında ise, (Çelik rüzgâr destek çubukları ile) yapı döşemesini tesbit edilebilen panolardan meydana gelen dış duvarların hafif olması nedeniyle, yalnız dikmelerin kendi ağırlıklarını taşıması için temel yapılmaktadır. YAPI YERÎNDEKÎ ÇALIŞMALAR : Her iki tip yapı sistemi prefabrike elemanlar esası üzerine kurulmuştur. Bu elemanlar (Çelik yapı iskeleti, beton kaplamalar, yalıtkan panoları ve benzerleri) sabit prefabrika işlemi yapan atölyelerde hazırlandıktan sonra yapı yerine gönderilip donatılmaktadır. Yapı inşa cihazları ve gezici plâtformlu vinçleri kullanılarak inşa edilmektedir.

26 «TÎP I» yapıda, temelin hazırlanması için açılacak temel çukurlarının kazı işlemi daha çoktur. Çatıların yapımı sayıları arttıkça (küçük de olsalar), fabrikasyonları ve yerinde donatılmaları için daha çok işçilik harcanmasını gerektirmektedir. Dış duvarların yapımı da, panoların kornişlerinin birleştirilmesinde kullanılan birleştirici çimentonun donmasını beklemek gibi zorunlu ve sakımlamaz duraklamalardan ötürü oldukça zaman almaktadır. Bu sebepten ötürü, «TİP II» yapımı daha kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. Bu bakımdan yeniden kurulacak daha elverişli bir yapılış (inşa) organizasyonu ile daha çok elverişli olacağından bu hususta çalışmalar yapılmaktadır. Yapının ilk basamağında, soğuk deponun (dış duvarların rüzgâr destek çubukları, dikmeler, kirişler gibi) komple takviye edici yapısı ile çatı donatımı tam donatılarak yapı iskeleti meydana getirilir ve böylece yapının iç tarafı dış atmosferik hava şartlarına karşı korunulmuş olmaktadır. Yapının ikinci basamağında ise; gerekli ustalıkta işçilik ve dış hava şartlarının, kötü etkiler yapmasını önlemek için, içerinin müsaadesi nisbetinde özel iklim şartları hazırlandıktan sonra yalıtma üniteleri donatılarak yalıtma yapısı tamamlanır. «TÎP I» yapısının inşaasmda. Tavan - Çatının çelik yapı iskeleti üzerine dışarıdan termik yalıtkanın döşenme işlemi biraz karışık ve dış hava şartlarına bağlıdır. Çatı ve döşenen termik yalıtkanlar ve «Buhar - durdurucu» sistemlerinin, uzun süre dayanmaları bunların ancak ve özellikle iyi iklim şartlarında ve özel örtüler altında yerleştirilmelerine bağlıdır. Bu örtüler fiatları bakımından çok pahalı olduğu gibi sadece yapıyı yağmurdan korurlarsa da, yalıtkanların havanın nemi ile kaplanmasına karşı tam koruyamadıklarından yetersiz ve uygun değildirler. Özellikle prefabrike elemanların uygulanmasında malzeme nakliyatı, yapı şantiye masraflarını dolayisiyle yapı maliyetini etkilemektedir. «TÎP II» yapısı, hafif elemanlardan (örneğin dış duvar rüzgâr destek çubukları, veya çatı kirişleri gibi inşaat yerinde birleştirilen elemanlar) meydana geldiğinden, nakliyata daha uygun ve maliyeti daha da azaltıcıdır. «TÎP I» yapısındaki oldukça fazla sayıdaki ağır kaplamaların taşınmaları, maliyet fiyatını ciddi surette arttırmaktadır. SOĞUK DEPOLARIN ÎŞLETME VE BAKIM TUTUMLARI : «TÎP I» yapılarda soğuk depoların içerisine yerleşmiş bulunan ve %3 yer kaplayan dikmeler, depolama alanını azaltmaktadır. Buna ek olarak, palet üzerinde veya konteynerler içinde depolama uygulandığı zaman;

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ SEÇİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Buz Pateni Soğutma Donma Tesisatları

Buz Pateni Soğutma Donma Tesisatları 93 TESKON / SOĞ-016 MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir, Buz Pateni Soğutma Donma Tesisatları İBRAHİM İŞBİLEN REFISI Şair Eşref

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI.. ISI TRANSFERİNİN TANIMLANMASI VE TÜRLERİ Isı transferi konusu bugün mühendisliğin tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denilebilir ki Makine Mühendisliğinde

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

ESSİAD dan. Sektörden Haberler. Ürün Tanıtımı. 22 Bilimsel. Uygulamalardan. Yönetim Sistemleri. Hukukçu Gözüyle. Sayısal Metodların Uygulanması

ESSİAD dan. Sektörden Haberler. Ürün Tanıtımı. 22 Bilimsel. Uygulamalardan. Yönetim Sistemleri. Hukukçu Gözüyle. Sayısal Metodların Uygulanması SOĞUTMA ISI POMPASI İKLİMLENDİRME VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ Sahibi E.S.S.İ.A.D. Adına Metin Akdaş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bekir Cansevdi Editör Prof. Dr. Ali Güngör Reklam İçin ESSİAD Yayın Kurulu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

İs Bağlığı İs Güvenliği

İs Bağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Bağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 2001 İŞ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ / İSİG - 01

Detaylı

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Son zamanlarda en hareketli, en hızlı geçen dönemleri yaşıyoruz.

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

YANGIN GÜVENLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YANGIN GÜVENLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI BURSA EKİM 2000 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No:36/1-4 Demirtepe - ANKARA Tel :0(312)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Hessische Energiespar-Aktion, Darmstadt Herr Werner Eicke-Hennig Herr Klaus Fey Rheinstrasse 65, 64295 Darmstadt www.energiesparaktion.

Hessische Energiespar-Aktion, Darmstadt Herr Werner Eicke-Hennig Herr Klaus Fey Rheinstrasse 65, 64295 Darmstadt www.energiesparaktion. Projeyi yürüten: Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e.v. Gießen (Türk Alman Sağlık Vakfı) Herr Dr. Yasar Bilgin Frau Cigdem Bilgin Frau Sabine Gerbich Frau Dr. Clarissa Eck Herr Ömer Aydın Friedrichsstrasse

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ BİNA VE TESİS YANGIN RİSKLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı