«BM364» Veritabanı Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "«BM364» Veritabanı Uygulamaları"

Transkript

1 HAFTA 9 İstemci Tarafta DB Erişimi Kodlamak" Yaşar GÖZÜDELİ «BM364» Veritabanı Uygulamaları

2 Konu Akışı ADO.NET Bileşenleri Entity FrameWork ve O/R Mapping 2

3 ADO.NET Veritabanı uygulamalarında veri kaynağına erişim için standart bir yol ADO.NET' in bağlantılı ve bağlantısız çalışma modları ADO.NET nesne modeli Bir veritabanına bağlanıp veri okuma ve değiştirme işlemini yapabilmek 3

4 Veritabanın Uygulamalardaki Rolü Windows Ortamı, {ASP.NET, PHP,ASP,JSP+Browser, Dos Ekranı ADO.NET (veritabanı Erişim API'leri) PHP Script,VBScript,JavaScript, VB6.0,C#, VB.NET,Java ile yazılmış veri erişim Class ları-kodları Text dosyası, MSAccess,MySQL, SQL Server, Oracle... 4

5 ADO.NET Nesne Modeli-Bağlantılı İki tür erişim: Bağlantılı Veri Erişimi Connection, veritabanı ile bir bağlantı sağlar Transaction, ACID'i sağlamak için kullanılan bir nesnedir. DataAdapter Offline ve online verilerin veritabanı ile çift yönlü etkileşimini sağlar Command, Veritabanına gidecek metin ifadeyi yönetir. Parametrelerle, metin ifade şekillendirilebilir DataReader,tek yönlü, ileri doğru küçük çaplı veri okumada kullanılır. 5

6 Veri Sağlayıcıları(Data Providers) Veri Sürücüsü Uygulama-Veritabanı iletişimi DLL olarak sistemde kayıtlıdırlar ADO.NET ile veritabanı uygulamaları geliştirirken, bu sürücüler kullanılır Her bir sürücüye özgü veri sağlayıcısı Özel Veri Sağlayıcıları: Daha iyi performans Genel Veri Sağlayıcıları Daha genel işlev Veri Sağlayıcısı SQL Server OLE DB ODBC Oracle İsim Uzayı System.Data.SqlClient System.Data.OleDb System.Data.Odbc System.Data.Oracle 6

7 xxxconnection OleDbConnection, SqlConnection Kullanım: 4 aşama Oluştur Aç Kullan Kapat Transaction için destek sağlar OleDbConnection Örneği: String constr="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;" + "Data Source=NWIND_RW.MDB"; OleDbConnection conn = new OleDbConnection(conStr); conn.open(); // OleDbDataAdapter veya OleDbCommand ile veri işlemleri yapılır conn.close(); 7

8 OleDbConnection ile SQL Server'a Erişim OleDbConnection conn =new OleDbConnection(); conn.connectionstring = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=.;Database=pubs;Integrated Security=SSPI"; try { conn.open(); Console.WriteLine("Bağlantı açıldı"); catch(sqlexception hata) { Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); Finally{ conn.close(); Console.WriteLine("Bağlantı kapatıldı"); 8

9 ConnectionString Bir veritabanına erişim için gerekli bütün bilgileri içerir Çoklu tanımlamalar arasına noktalı virgül konur Bütün tanımlamalar gerekli olmayabilir Format ve yapıyı tanımak önemli Parametreleri ezberlemeye gerek yok yardım dosyasından-örnekten bakıp yazılır! OLE-DB Sürücüsü Veritabanı Sunucu Adı conn.connectionstring= Provider = SQLOLEDB ; Data Source = (local) ; Database = pubs ; Integrated Security = SSPI "; Veritabanı adı Erişim Modu. Windows hesabından yetkili olanlar erişebilir 9

10 ConnectionString Bazı Connection String parametreleri OleDbConnection connaccess=new OleDbConnection ("Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; data source = c:\\authors.mdb" ); Access içinveri erişim sürücüsü Veritabanının yolu conn.connectionstring= "Provider = SQLOLEDB ; Data Source = (local) ; Database = pubs ; user id =webuser; password=w~q12 *- "; Kullanıcı adı ve şifre verilerek erişiliyor 10

11 ConnectionString using(sqlconnection conn) { conn.connectionstring = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=localhost;Database=Friends;User Id=sa;Password=sa.; ConnectionTimeout=10"; Console.WriteLine(conn.DataBase.ToString()); conn.changedatabase("northwind"); //artık başka bir veritabanına bağlantı sağlıyor conn.open(); Console.WriteLine("bağlantı açıldı"); conn.close(); Console.WriteLine("bağlantı kapandı"); Çıkışta, connection nesnesinin Dispose() methodu çağrılır 11

12 xxxcommand SqlCommand, OleDbCommand, OracleCommand, OdbcCommand Her command kendi connection'ı ile kullanılabilir Veritabanında çalıştırılacak sorguları tutar, çalıştırır ve yanıt döndürürler Sorgu = SP adı tablo adı SELECT * ifade Özellikleri Connection:Bağlantı sağlanan Conn nesnesi. Get ve set CommandText: Sorgu metni. CommandType: get-set. Text'deki komut nasıl değerlendirilecek Text StoredProcedure TableDirect CommandTimeOut: Saniye cinsinden bağlantının açık kalacağı süre 12

13 SQL Veri İşleme Dili(DML) İfade SELECT WHERE JOIN INSERT UPDATE DELETE Örnek SELECT isim,soyad FROM tbkullanici SELECT isim, soyad FROM tbkullanici WHERE isim LIKE '%xxxxx%' SELECT isim,soyad FROM tbkullanici JOIN tbmakale ON tbkullanici.kullanicikod=tbmakale.yazarkod INSERT INTO tbkullanici(isim,soyad) VALUES('Ali','Eryat') UPDATE tbkullanici SET isim=xxyy' WHERE kullanicikod = 3 DELETE FROM tbkullanici WHERE kullanicikod = 3 Veritabanına veri eklemek Veri Seçmek Veri silmek Veri Güncellemek için kullanılan standart ifadeler tbkullanici kullanicikod isim soyad 1 Yusuf YAHYA 2 Volkan VERİM 3 Yahya ÖZTÜRK tbmakale MakaleKod Makale YazarKod 1 SQL C# ASP.NET 1 13

14 Command Nesnesi ile Sorguların Kullanımı OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data source=.;initial catalog=dbcontext;integrated security=sspi"); String ssql = "INSERT INTO tbkullanici (isim,soyad) VALUES('Ahmet','Eryatan')"; OleDbCommand cmd=new OleDbCommand(sSQL, conn); 14

15 Command Nesnesi ile Sorguyu Çalıştırmak Command.Text özelliğine yüklenen sorguyu veritabanına gönderip çalıştırtmak için üç method ExecuteNonQuery Geriye Sonuç döndürmeyen sorgular içindir Kaç adet kayıt etkilendiğini döndürür SP'den parametre döndürebilir. SELECT sonucu da döndürmez ExecuteReader Bir xxxdatareader nüshalandır ve içine gelen sonucu doldurup döndür ExecuteScalar Skaler bir sonuç döndürür. o SELECT COUNT(*) FROM tbkullanici bir sayı döndürür. Skaler bir sorgu değil ise, 1x1 ile belirtilen hücreyi döndürür 15

16 Command ile SQL çalıştırma örneği OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;data source=.;initial catalog=dbcontext;integrated security=sspi"); String ssql = "INSERT INTO tbkullanici (isim,soyad) VALUES('Ahmet','Eryatan')"; OleDbCommand cmd=new OleDbCommand(sSQL, conn); try{ conn.open() int sonuc = cmd.executenonquery() Console.WriteLine("{0 adet kayıt eklendi", sonuc.tostring()) catch(oledbexception e){ Console.WriteLine("Hata Oluştu:{0", e.message.tostring()) Finally{ conn.close(); 16

17 xxxcommand.commandtype Command'ın Text özelliğine verilen ifadenin türünü belirtmek için, Command.CommandType özelliği kullanılır CommandType Text (Default) Açıklama Sql ifadesi olarak çalıştırılması gerektiğini belirtir StoredProcedure SP olarak çalıştırılması gerektiğini belirtir TableDirect Tablo adı verildiğini belirtir ve SELECT * FROM <tablo_ismi> ile tablonun içeriğinin çekileceğini belirtir 17

18 TableDirect Örneği // conn nesnesinde bağlantı açıldı OleDbCommand cmd=new OleDbCommand("tbMarka",conn); cmd.commandtype=commandtype.tabledirect; try { conn.open(); OleDbDataReader dr; dr=cmd.executereader(); while(dr.read()) { Console.WriteLine(dr["markaAd"].ToString()); dr.close(); catch(exception hata){ Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); finally{ conn.close(); Tablodaki Verilere erişim 18

19 SP örneği STORED PROCEDURE, Veritabanında kayıtlı Sorgulara verilen ad. C#'taki metodlar gibi davranır.(parametre alır-değer döndürür-parametre döndürür) İçerisinde SELECT ifadesi varsa, resultset(tablular data) döndürür. Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure ile, Command nesnesinin veritabanına SP gönderdiği belirtilir Örnek bir SP CREATE PROCEDURE MarkaBul int ) AS SELECT markakod, markaad FROM tbmarka WHERE RETURN 19

20 Command ile SP çalıştırmak SqlCommand cmd=new SqlCommand("MarkaBul",conn); cmd.commandtype=commandtype.storedprocedure; = try { conn.open(); SqlDataReader dr; dr = cmd.executereader(); while(dr.read()) { Console.WriteLine(dr["markaKod"].ToString()+"- "+dr["markaad"].tostring()); dr.close(); catch(exception hata) { Console.WriteLine(hata.Message.ToString()); finally{ con.close(); 20

21 xxxdatareader Sadece ileri yönlü veri okuma için Basit türden veri okuma işlemleri için hızlı DataAdapter'e göre daha az yük bindirir. Nüshalama işlemi için kendi yapıcısı yok xxxcommand.executereader() ile nüshalanır ve döndürülür xxxcommand, açık olduğu sürece veri okuyabilir Bağlantılı halde veriye erişebilir. Bağlantısız veri tutmaz. 21

22 SqlDataReader Örnek SqlConnection conn = new SqlConnection("data source=localhost;integrated security=sspi;initial catalog=pubs"); String ssql="select au_lname,au_fname FROM authors"; SqlCommand cmd=new SqlCommand(sSQL,conn); conn.open(); SqlDataReader dr = Akımı başlat cmd.executereader(commandbehavioru.closeconnection); while(dr.read()){ Console.WriteLine(dr.GetString(0)); dr.close(); conn.close(); datareader kapanınca conn da kapansın Açılan satırdan, 0 indisli sütunun değeri 22

23 CommandBehavior Enumaratörü CloseConnection Command nesnesine, datareader kapandığında connection'ı KeyInfo da kapatmasını belirtir Sorguya ait anahtar alan bilgilerini de içeren bir datareader nüshalamak için SchemaOnly Sorguya ait sadece şemayı içeren bir DataReader nüshalamak için SequentialAccess BLOB(Binary Large Object- Text-Binary-Image) türü veritabanı alanlarını sorgularken, bu alana bir streaming sağlayabilmek için. BLOB alanlar 2GB civarı veri alabilir SingleResult Sorgu ne kadar resultset döndürürse döndürsün, ilk resultset'i okuyabilen bir DataReader. Daha iyi performans SingleRow Sorgu ne kadar satır döndürürse döndürsün ilk satır erişilebilir. Daha iyi bir performans 23

24 CommandBehavior.SingleRow SqlConnection conn = new SqlConnection("data source=localhost;integrated security=sspi;initial catalog=dukkan"); String ssql="select isim, soyad FROM tbkullanici WHERE kullanicikod=2"; SqlCommand cmd=new SqlCommand(sSQL,conn); conn.open(); SqlDataReader dr = cmd.executereader(commandbehavioru.singlerow); for(int i=0; i<rd.fieldcount;i++){ Console.WriteLine(dr.GetName(i) +"="+ dr[i].tostring()); dr.close(); conn.close(); 24

25 xxxdatareader-2 Önemli özellikleri: FieldCount: Sorgudan dönen sütun sayısı RecordsAffected: Sorgudan etkilenen kayıt sayısı Indeksleyiciler'le veri okunabilir dr[0] veya dr["isim"] Veri Okumak için sağladığı Metodlar dr.getvalue(), GetString(), GetInt32(), ile veri okunabilir. dr.read() ile bir satır açılır ve okunabilir hale getirilir. True döndürürse satır var demektir. NextResultSet() Yığının bir sonraki SELECT' inin sonucu GetValues() Geçerli olan satırı döndürür. 25

26 Ödev Bir adet SQL Server a erişen istemci kod örneği 26

27 Sonuç Veritabanları sadece insanların sorgulamaları için değildir. Yazılımlar da insanlarla etkileştikten sonra verilerini veritabanlarında saklayıp veritabanlarından okuyarak gösterebilirler. 27

Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş

Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş 34 Modül 2: Veri Merkezli Uygulamalar ve ADO.NET e Giriş Bu modülde verilerin hangi ortamlarda depolandığını öğreneceksiniz. Ayrıca depolanan veriye erişmek için kullanılan yöntemleri öğrenecek ve ADO.NET

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için

1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için Selçuk ÖZKAN 1-) Veritabanımıza bağlanmak için bir SqlConnection nesnesi, 2-) Veritabanındaki bilgileri kullanmak (seçme, kaydetme, silme, güncelleme) için SqlCommand 3-) SqlCommand ın yapacağı işlem için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 5 482BK0078 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA VERİ YÖNETİMİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 «BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Konu Akışı İlişkisel Veritabanı Temelleri SQL Server Temel Bileşenleri T-SQL Bileşenleri 2

Detaylı

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI

ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI ASP.NET ORTAMINDA C# VERİTABANI UYGULAMALARI Sayfa Yüklendiğinde; Access Komutu; VERİTABANINA BAĞLANTI GERÇEKLEŞTİRMEK OleDbConnection baglanti; baglanti = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;

Detaylı

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1

ADO.NET VERİTABANINA BAĞLANTI. Bir web formu üzerinden veritabanına bağlantımızı anlatacağım. UYGULAMA 1 ADO.NET Web üzerinden veritabanına bağlanmak ve veri işlemleri gerçekleştirmek için ADO.NET teknolojinden faydalanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. ADO.NET her ne kadar ADO teknolojine benzesede aslında

Detaylı

Entity Freamwork & ADO.Net

Entity Freamwork & ADO.Net Entity Freamwork & ADO.Net Yapılan Çalışma Entity framework 6.0 da TransactionScope vs Ado.Net Transaction Melih Hilmi ULUDAĞ İçindekiler Tablosu 1.Giriş... 3 1.1 Transaction un kullanımı (MS Sql Server

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

Veritabanı Programlama 2

Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Veritabanı Programlama 2 Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama 2 Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın

Detaylı

MICROSOFT ASP.NET TABANLI DUYURU SİSTEMİ

MICROSOFT ASP.NET TABANLI DUYURU SİSTEMİ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MICROSOFT ASP.NET TABANLI DUYURU SİSTEMİ Mustafa SALTAN LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2003 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 2006 İÇİNDEKİLER 1.iBatis Veri Haritalayıcısı (Data Mapper)...3 1.1.Burada ne anlatılmaktadır?...3

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

Profesyoneli 2. Software Professional 2

Profesyoneli 2. Software Professional 2 Yazõlõm Profesyoneli 2 Software Professional 2 Yazan: Fulya SATAR Engin ÖREN Editörler: Tamer ŞAHİNER Tuncer KARAARSLAN Yayõna Hazõrlayan: Selçuk TÜZEL Grafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇİ Kapak Tasarõmõ:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 ve VERİTABANI PROGRAMLAMA 4. BASKI Ankara, 2009 Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

JDBC kütüphanesi, her görev için genellikle veritabanı kullanımı ile ilişkili API leri içerir:

JDBC kütüphanesi, her görev için genellikle veritabanı kullanımı ile ilişkili API leri içerir: Bölüm 25 Java Veritabanı Bağlantısı (JDBC) 25.1 JDBC Nedir? JDBC, JavaDatabaseConnectivity(Java Veritabanı Bağlantısı) anlamına gelmektedir ve Java programlama dili ve geni veritabanları arasında veritabanı-bağımsız

Detaylı

Veritabanı üzerinde tablolara ve alanlara uygulanabilecek birçok kural vardır.

Veritabanı üzerinde tablolara ve alanlara uygulanabilecek birçok kural vardır. BÖLÜM 7 7.İLERİ DÜZEY VERİ TABANI GELİŞTİRME 7.1. VERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA. Visual Basic ile veritabanı geliştirirken sağlanan önemli bir özellik de veri bütünlüğünü koruma özelliğidir. Bu ilişkisel veritabanı

Detaylı

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI

ASP.NET NEDİR? .NET FRAMEWORK NEDİR? ASP.NET WEB UYGULAMALARI 1 2 3 ASP.NET NEDİR?.NET FRAMEWORK NEDİR?.Net Framework.Net platformunun bir dayanak noktasıdır..net Framework gücünü içerisinde barındırdığı yüzlerce sınıf (class) kütüphanesinden alır. Bize sunucu tarafında

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YARDIMCI İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı