editörden Bizim bir derdimiz var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "editörden Bizim bir derdimiz var"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl l kla sürdürüyor. Gün geçmiyor ki, Türkiye için yeni bir ad m at lmas n, büyük bir hamle yap lmas n Koydu umuz hedefleri, bir bir gerçeklefltiriyor, yeni hedefler belirliyor ve her yeni hedefimize de sa lam ad mlarla ilerliyoruz. Geçmifl yönetimlerin elinde yerinde saymaya, geri kalmaya al flt r - lan Türkiye, AK PARTi iktidar ile ça yakalamaya, dünya devleri aras nda yer almaya aday. Son yedi y lda küresel ekonominin 17. büyü ü olan Türkiye, Baflbakan Erdo an n liderli inde dünyan n en büyük 10 ekonomisi aras na girmeyi hedefliyor. Yüzde 30 larda devrald enflasyonu, 50 y l aradan sonra yüzde 5.2 ye indirerek tek hane hedefini tutturan, ihracat 36 milyar dolardan 132 milyar dolara ç karan liderlik örne i, En Büyük 10 aras - na girmek gibi ulafl lmas güç bir hedefe de mutlaka eriflecektir. Kim ne derse desin, baflar ya giden yollar hangi engellerle kesilmek istenirse istensin arkas na milletimizi alan, önüne daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye hedefini koyan AK PARTi iktidar dur durak bilmeyecektir. Milletimizle birlikte ç kt m z bu yolda milletimiz bizimle oldukça bir an için bile tereddüte kap lmayacak, bir an için bile dinlenmeye ihtiyaç duymayaca z. Geceleri gündüzlere kat yor, çal fl yoruz. Çal fl rken de biliyoruz ki daha çok çal flmam z laz m. Tutamayaca m z sözler vermiyor, verdi imiz sözlerin gere ini yerine getiriyoruz. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo- an, Türkiye Bülteni ile yapt söyleflide Bizim bir derdimiz var diyor. O dert, Türkiye yi lay k oldu u seviyeye ç karmak, y llar y l hiç hak etmedi i halde cefa çekmifl, eza çekmifl olan milletimizin yüzünü güldürmek, çocuklar m za bizim yaflad m zdan daha güzel, daha müreffeh bir ülke b rakabilmektir. AK PARTi, bu dertle dertlenenlerin partisidir. Derdini sevenlerin, ülkesine ve milletine büyük bir aflkla ba lananlar n partisidir. Makamlara ulaflmak için de il milletini ve memleketini daha güçlü yar nlara tafl mak için siyaset yapanlar n partisidir. Bu nedenledir ki, AK PARTi arka arkaya yap lan dört seçimin de yenileme seçimlerinin de aç k ara galibidir, yedi co rafi bölgemizin yedisinde de lider partidir. AK PARTi nin kökleri milletimizin hissiyat na uzan yor, milletimizi ayakta tutan de erler sisteminden besleniyor. Milletimizin azalmayan artan sevgisi, küçülmeyen büyüyen ilgisi ve deste i ile gelece i infla ediyoruz. En parlak gayemiz, Türkiye yi, üstüne tek bir gölge dahi düflmeyen mutlu, müreffeh, ayd nl k bir ülke olarak gelecek nesillere tafl yabilmektir. Esen kal n SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 7 Say : 61 May s-haziran 2009 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler A. Edip U ur Ayfle Keflir Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Ekmen Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Zeliha Akın Miray Ekey lmaz Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Matbaac l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 61 MAYIS-HAZ RAN 2009 Ç N D 10 Baflbakan Erdo an: Türkiye yi bu milletin gönlü kadar zengin bir ülke olarak görmek isterim 34 Baflbakan Erdo an: Yukar Karaba da çözüme destek verece iz 60 NABUCCO da tarihi imza

5 E K L E R 50 Bülent Ar nç: Gençler; siyaset sadece heyecan de ildir, siyaset bilgidir, kapasitedir 56 Beflir Atalay: Ald m z önlemlerle sokak suçlar, gasp ve kapkaç azald Baflbakan Erdo an: Yat r ma 28 Oyun devam ederken büyük teflvik kurallar de iflmez Konutta 360 bin rakam na ulaflt k Taner Y ld z: 62 Türkiye nin ihtiyac var, nükleer enerji üretece iz

6 may s-haziran tarihi 19 May s 1919 Atatürk Samsun da I. Dünya Savafl nda ma lup olan Osmanl Devleti Mondoros Mütarekesini imzalamak zorunda kald. Bu mütareke maddelerine dayanan ngilizler, Frans zlar, talyanlar n yan nda, ABD, ngiltere ve Fransa n n deste ini alan Yunanistan da Anadolu ya asker ç kard.15 May s 1919 da Yunanistan n zmir i iflgalinden bir gün sonra, 16 May s 1919 da Mustafa Kemal Pafla bir grup arkadafl yla birlikte Band rma Vapuru na binerek stanbul dan ayr ld. 19 May s 1919 da Samsun a ayak bast. Mustafa Kemal Pafla n n Samsun a ayak basmas yla Milli Mücadele ve Türk tarihinde yeni bir dönem bafllad. Türk Milleti Mustafa Kemal Pafla n n önderli inde yeniden örgütlenerek stiklal Savafl ndan zaferle ç kmay baflard. Atatürk ün 19 May s ta Samsun a ç k fl yla bafllayan bu süreç 11 Eylül 1922 deki Mudanya Müterakesi ile ateflkese kavufltu. 24 Temmuz 1923 te Lozan Anlaflmas ile de Sevr hükümleri paramparça edilerek, Türkiye nin ba ms z ve egemen bir devlet oldu u uluslararas arenada tescil edildi. 29 May s 1453 stanbul un Fethi Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. Osmanl tarihinde yeni bir dönemin bafllang c olan stanbul un fethi dünya tarihinde önemli olaylardan birisidir. 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi Amasya Tamimi Türkiye Cumhuriyeti nin do um belgesi olarak kabul edilmektedir. Amasya Tamimi Mustafa Kemal Pafla taraf ndan kaleme al nd. Milli Mücadaleye gönül veren vatanseverlerin kat ld klar görüflmelerde vatan n bütünlü ü ve milletin istiklali bütün dünyaya yüksek sesle duyuruldu. 28 Haziran 1914 I. Dünya Savafl Macar Veliaht Arflidük Franz Ferdinand a Saraybosna da bir s rp komitac taraf ndan suikast düzenlenmesi 1. Dünya savafl - n bafllatt. Savaflta ngiltere, Fransa, Rusya, talya, tilaf Devletleri olarak, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanl Devleti ttifak Devletleri olarak an ld lar. 1. Dünya Savafl nda Osmanl Devleti askeri silah alt na ald. Dört y l süren savafl boyunca i Çanakkale Cephesi nde olmak üzere, toplam flehit verildi asker de yaraland veya esir düfltü. Osmanl mparatorlu u, I. Dünya Savafl nda dokuz ayr cephede mücadele verdi. I. Dünya Savafl nda toplam olarak 10 milyon insan öldü, 20 milyon insan da yaraland veya sakat kald. Savafl n sonunda Avusturya-Macaristan imparatorlu u parçaland, Çarl k Rusya s ve Osmanl Devleti y k ld. Osmanl topraklar üzerinde yeni devletler ortaya ç kt. Anadolu da Mustafa Kemal in önderli inde Milli Mücadele hareketi bafllat larak, yeni Türk Devleti nin temelleri at ld ve Cumhuriyete geçifl süreci bafllad.

7 aktüel 45 y ll k kuflatma bitti K br s ta 1964 ten bu yana Rum kuflatmas alt nda bulunan ve sadece denizden ulafl - labilen Türk topra Erenköy, kara-yoluyla Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ne ba lan - yor. Birleflmifl Milletler çerçevesinde görüflmeler yürüten KKTC Cumhurbaflkan Talat ile Rum lider Hristofyas, K br s Türk direnifl tarihinin en önemli yeri Erenköy e kara ba lant s sa lanmas konusunda anlaflt. Ada n n kuzeybat s nda üç yan Rum topraklar yla çevrili Erenköy e ulafl m, adada uzun süredir gündemi meflgul ediyordu. KKTC ye 15 km uzakl ktaki Erenköy e ulafl m, Yeflil rmak s n r kap s n n aç lmas yla sa lanacak. Anlaflmaya göre, KKTC topra olan, ancak kara yolu ba lant s bulunmayan 19 km 2 lik toprak parças Erenköy e, haftada üç gün askeri malzeme hariç her türlü geçifl, gümrü e tabi olmadan serbest olacak. KKTC de her y l 8 A ustos ta Erenköy direnifli ve flehitler an l yor. Ve her y l, yüzlerce K br sl Türk, Erenköy e giderek flehitleri an yor. Aliyev Karaba 'da çözümün içeri ini aç klad Azerbaycan Devlet Baflkan lham Aliyev, Karaba ve çevresindeki Azeri topraklar nda 15 y l aflk n süredir devam eden Ermeni iflgaline son verilmesi için uluslararas arabulucular yard m yla sürdürülen görüflmelerin içeri ini aç klad. Aliyev, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat plan n n ilk aflamada, Ermeni birliklerinin Karaba ' n çevresindeki 5 Azeri bölgesinden çekilmesini öngördü ünü söyledi. Ortado u Dörtlüsü "Filistin Devleti" dedi talya da G-8 D fliflleri Bakanlar Toplant s çerçevesinde bir araya gelen Ortado u Dörtlüsü, srail-filistin sorununun çözümü için bölgede Filistinlilerin de bir devlete sahip olmas gerekti- ini belirtti. Ortado u Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair, Bölgede iki halk-iki devlet biçimindeki çözümün hayata geçirilmesi için ciddi bir siyasi hamleye ihtiyaç var dedi. Davuto lu dan Kerkük için öncelik ça r s D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, BM Güvenlik Konseyi nin Irak konulu toplant s na baflkanl k etti ve toplant n n sonunda Türkiye ad na bir konuflma yapt. Davuto lu, Irak ta Kerkük ün statüsünün çözümlenmesi konusunun da acil öncelik tafl d n belirterek, bu kapsamda BM nin yard m n n büyük önem tafl d - n ve Türkiye nin, Irak n kalk nmas na ve yeniden yap lanmas na destek vermeyi sürdürece ini kaydetti. ran Cumhurbaflkan n seçti ran da yap lan 10. cumhurbaflkanl seçiminde Mahmud Ahmedinecad dört y ll na yeniden cumhurbaflkan seçildi. Mir Hüseyin Musevi ise yar fl ikinci s rada tamamlad. Seçim sonuçlar na itiraz eden muhalefet yanl lar seçimin iptali için sokak gösterileri düzenledi.

8 l kongreleri tamamlan yor A K PARTi. 3. OLA AN KONGRES ÖNCES NDE L KONGRELER B R B R TA- MAMLANIYOR. fiu ANA KADAR 74 L M ZDE KONGRELER TAMAMLAN- DI. 35 L M ZDE MEVCUT L BAfiKANLARIMIZ GÖREVLER NE DEVAM EDER- KEN, 39 L M ZDE DE YEN L BAfiKANLARIMIZ GÖREVLER NE BAfiLADI. fianl urfa, zmir, stanbul, Kocaeli, Temmuz ay nda da Antalya, Sakarya, Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya ve Ankara il kongrelerine kat ld. 3 Ekim de yap lacak olan 3. Ola an Büyük Kongre öncesinde AK PARTi il kongreleri bir bir tamamlan - yor. fiu ana kadar 74 ilimizde kongreler tamamland. 35 ilimizde mevcut il baflkanlar m z görevlerine devam ediyor. 39 ilimizde ise yeni il baflkanlar - m z görevlerine bafllad. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da May s, Haziran ve Temmuz aylar nda gerçeklefltirilen bir çok kongrede bu heyecan teflkilat üyeleri ile paylaflt. Büyük kongre öncesinde AK PARTililere çok önemli mesajlar verdi. Baflbakan Erdo an, May s ay nda Afyon, Malatya, Bursa, Düzce, Bingöl, Gaziantep, Haziran ay nda Kütahya, Kayseri, Kars, Afyon - 9 May s Millete hizmet noktas nda kendimizle yar fl yoruz Biz teflkilat olarak, millete hizmet noktas nda kendimizle yar fl yoruz. Küskünlü e, k rg nl a, husumete, gönül koymaya vaktimiz yok, hakk - m z da yok. Bu yeni dönemde de görev alacak arkadafllar - m za söylüyorum, küskünler, k rg nlar varsa bunlar toparlay n. Çünkü, siyasette k rg nl k olmaz. Onun için de biz kucaklay c olaca z ve bu suretle çok daha güçlü flekilde yar nlara yürüyece iz. Malatya 10 May s Durmak yok yola devam fiimdi 81 vilayetin 62 si gür bir sesle AK PARTi demifltir. Türkiye genelinde 2 bin 947 belediye var, bunun da bin 459 u yani yaklafl k yüzde 50 si AK PARTi 6 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

9 demifltir. Sorumlulu umuzun ne kadar büyük, yükümüzün ne kadar a r oldu unu görüyor ve bu hassasiyetle Durmak yok, yola devam diyoruz. Bursa 17 May s Türkiye, sizinle ayd nland Sizin umut dolu yürekleriniz sayesinde bu ülke karamsarl - aflt, kör dü ümü çözdü. çine saplan p kald batakl ktan kurtuldu. Sizin çabalar - n z, Türkiye de demokrasinin, hukukun, güvenin, istikrar n, refah n, adaletin kalk nman n yolunu ayd nlatt. Düzce 23 May s Bu hareket büyümeye devam etsin Bu hareket darg nlar kümesi oluflturmas n istiyorum. Nas l bafllad k, nas l büyüdük, bu hareket büyümeye devam etsin. Bu hareket küçülme kabul etmez, devaml kucaklayaca z. Trenden inen olur, onlar kendi takdiridir. Biz onlar zorla burada tutamay z. Bu siyasettir. Ama bu tren de çok h zl gidiyor. Bir daha yetiflmek mümkün de il. Bingöl 30 May s Biz hep kucaklay c olduk Etnik kökenler üzerinden siyaset yapmad k, yapm yoruz. Bu ülkenin bin y llar boyunca oluflmufl kardeflli ine kasteden hiçbir yaklafl m, hiçbir giriflim bizim siyasetimizde kendisine yer bulamad. Biz her zaman birlefltirici, her zaman bütünlefltirici, kucaklay c olduk. Gaziantep 31 May s Millete ra men politika yapma dönemi sona erdi Bu ülkede art k millete ra men politika yapma dönemi, AK PARTi ile son bulmufltur. Gaziantep in, Gazianteplilerin ç karlar na ters düflen hiçbir politikay, kimse Gaziantep e dayatamaz. Türkiye nin, aziz milletimizin ç karlar na ters olan hiçbir politikay hiç kimse bu ülkede art k uygulayamaz, uygulama zemini bulamaz. Kütahya 6 Haziran 500 bin kifliye istihdam 120 bin iflsiz vatandafl m z çeflitli sosyal ifllerde istihdam edece iz. 200 bin iflsiz vatandafl m z vas fl iflgücü haline getirecek, 10 bin kifliye giriflimcilik e itimi verecek, proje getirenlere 4 bin lira hibe kredi verece iz. 100 bin ö rencimize günlük 15 lira ödeme yaparak, alt ay boyunca staj yapmas n sa layacak ve bu ö rencilerimizi de ekonomiye kazand raca z. Böylece, 500 bin kifliye istihdam sa lam fl olaca z. Kayseri 7 Haziran Emanetinize sahip ç kt k Sizler, emaneti bize verdiniz. Biz de emanetinize gözümüz gibi sahip ç kt k. Bu hareketi siz omuzlad n z. Bu hareketin ilk fiili fl Kayseri de yand. fiimdi, Kayseri yerel yönetimlerde Türkiye ye model oldu. Ak Belediyecilik te örnek oldu. Kayseri bir dünya kenti haline geldi. AK PARTi, Türkiye nin, insanl m z n bugüne kadar gördü ü en büyük hizmet kervan d r. Milletimizin onurunu korumak için, ülkemizin itibar n yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katt k. Kars - 13 Haziran Hukuk d fl örgütlenmelerle üzerimize geldiler Hukuk mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yaln z b rak ld m z dönemler oldu. Hukuksuzlukla üzerimize geldiler. Hukuk d fl örgütlenmelerle üzerimize geldiler, mafyayla, çetelerle, suç örgütleriyle üzerimize geldiler. Milli iradeyi güçlendirdik ve yolumuza devam ettik. Hedeflerimizden sapmad k. Hukuku savunmaya devam edece- iz, laikli i muhafaza etmeye, din ve vicdan özgürlü ünü savunmaya devam edece iz. Türkiye Bülteni May s-haziran

10 Sosyal devlet uygulamalar - m za devam edece iz. Demokrasiyi yaflatmaya, demokrasiyi her türlü tehdide karfl kollamaya devam edece iz. fianl urfa 14 Haziran Bizim yolumuz, hukuk yoludur Bizim yolumuz, demokrasi yoludur, hukuk yoludur. Bizim yolumuz Anayasam zda aç kça ifade edilen demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yoludur. Bizim tek bir gündem maddemiz vard r, o da bu ülkenin dört bir yan na adaleti yaymak ve bu ülkenin her kar fl topra n adaletle yönetmek ve kalk nd rmakt r. flte AK PARTi üzerinde oynanmas düflünülen oyunlar görüyorsunuz. Gerekirse biz de onlara yönelik olarak davalar açaca- z. Bunlardan geri duramay z. Demokratik bir ortamda AK PARTi ye karfl yap lan bu gayri hukuki sürece seyirci kalamay z. zmir 20 Haziran zmir i kalk nd rmaya devam edece iz zmir in tercihi her ne olursa olsun, zmirli vatandafllar - m n siyasi tercihleri her ne yönde olursa olsun, biz zmir için üretmeye, kazand rmaya, zmir i kalk nd rmaya canla baflla devam edece iz. Göreve geldi imizden bu yana zmir e hükümet olarak çok k ymetli yat r mlar kazand rd k. Bizde ayr mc l k yok. Bizde asla küsmek yok, dar lmak yok. Her bir vatandafl m n, her bir kardeflimin inançlar, kültürü, gelenekleri, yaflam tarz bizim güvencemiz alt ndad r. stanbul 27 Haziran Türkiye nin makus talihini de ifltirdik Çözümsüz denilen sorunlar n üzerine kararl l kla gittik. Çözülemez denilen meselelerdeki ezberleri bozduk. Aktif politikalarla çözümü isteyen, çözümü arzulayan ve çözümü zorlayan taraf haline geldik. Türkiye nin üzerini kaplayan kara bulutlar da tt k. Türkiye nin de iflmez gibi görünen kara talihini de ifltirdik. Türkiye ye yeni ufuklar, yeni imkan sahalar açt k. Türkiye nin, de iflmez gibi görünen makus talihini de ifltirdik. Kocaeli 28 Haziran Gerilim siyaseti yapm yoruz Biz di erlerinin yapt gibi gerilim siyaseti ile, kavga siyaseti ile, karalama siyaseti ile ülkenin vaktini heba edemeyiz. flte yine Anayasa Mahkemesi nin kap s na dayand lar. Hiç tart flmas z milletimizin ç karlar en üst seviyelerde gözetilerek ç kart lan may n yasas n mahkemeye tafl d lar. Bunlar, 6.5 y ld r siyaseti mahkeme kap lar nda yapman n gayreti içinde oldular. Yahu tamam, mahkemeye de gidin. Elbette bu da sizin yasal hakk - n z olabilir ama mahkeme ka- 8 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

11 p lar n afl nd rd n z gibi bir de Anadolu yollar n afl nd r n. Bir de Trakya n n yollar n afl nd r n. Van a gidin, Hakkari ye gidin, Mufl a gidin, Bitlis e gidin, Sivas a gidin, Konya ya gidin, Kayseri ye gidin, Samsun a gidin. fiu Kocaeli ye gelin. Gelin de ülkenin nas l bir mesafe katetti ini görün. Trabzon 5 Temmuz Bu ülkenin gelece ini sahiplenmeye devam edece iz Demokrasiyi, hukuku, bu ülkenin gelece ini, bu ülkenin ideallerini alt y l boyunca nas l sahiplendiysek, bundan sonra da s ms k sahiplenmeye devam edece iz. Bu ülkeyi aflkla, sevdayla, coflkuyla büyütmeye devam edece iz. Millete, milletin emanetine, egemenli- e dönük, demokrasiye, hukuka, laikli e, sosyal devlet ilkesine dönük her türlü sald r ya gö üs gerdik, gö sümüzü yine siper etmeye devam edece iz. Antalya 12 Temmuz fiehirlerimiz ilerlerse Türkiye ilerler 29 Mart Seçimleri nde Antalyal vatandafllar m z n ortaya koydu u irade ve tercihi sayg yla karfl l yoruz. Biz Antalya'ya ve Antalya'da yaflayan tüm vatandafllar m za hizmet ediyoruz. Bizim Antalya sevdam z, Antalya tutkumuz hafif bir rüzgarla savrulup gidecek de il. 81 vilayetimize nas l adaletli bir flekilde hizmet tafl yorsak, ayn flekilde Antalya'ya da hizmetlerimiz devam edecek. Tüm flehirlerimizi medeniyetin bir aynas olarak gördük. fiehirlerimiz kalk n rsa Türkiye kalk n r, flehirlerimiz ilerlerse Türkiye ilerler. Kalk nma da, demokraside önce flehirlerden bafllar. Bunun yaklafl m içinde olduk. Konya 17 Temmuz 81 ilimize do algaz götürece iz ktidara geldi imizde Türkiye'de do al gaz kullanan il say s dokuzdu, flimdi 63 oldu. Bunlar hep konufluyor, ça dafll k, ça dafll k, ça dafll k; modernlik, modernlik, modernlik... Ne yapt n kardeflim, modernlik ad na? Söyler misin? Lafla peynir gemisi yürümüyor, ne yapt n, onu söyle. Ama biz yapt m zla konufluyoruz. Ülkenin 81 vilayetine do algaz götürece iz. Ona çal fl yoruz. Ankara 19 Temmuz Milli iradeyi tan mayanlar biz de tan m yoruz TBMM, millet iradesi üzerinde vesayeti asla kabul etmiyoruz. Bundan sonra yine asla edilmeyecektir. Vesayet özlemi içinde olanlar, vesayetten medet umanlar beyhude beklerler. Bugün milletin vesayeti var, bugün hukukun, demokrasinin vesayeti var. Hakk, hukuku, milli iradeyi tan - mayanlar biz de tan may z. Bunu böyle bilin. Türkiye Bülteni May s-haziran

12 RÖPORTAJ Baflbakan Erdo an: Türkiye yi bu milletin gönlü kadar zengin bir ülke olarak görmek isterim TÜRK YE BÜLTEN NE KONUfiAN BAfiBAKAN ERDO AN, HER ZAMAN FADE ED YO- RUZ, B Z M B R DERD M Z VAR. NED R O DERT? TÜRK YE Y LAYIK OLDU U SEV YEYE ÇIKARMAK, YILLAR YILI H Ç HAK ETMED HALDE EZA ÇEKM fi, CEFA ÇEKM fi OLAN M LLET M Z N YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK, ÇOCUKLARIMIZA B Z M YAfiADI IMIZDAN DA- HA GÜZEL B R ÜLKE BIRAKAB LMEK E ER S YASETTEN MURADINIZ BUYSA, BU SAM M YETLE YOLA ÇIK- MIfiSANIZ BAZI FEDAKÂRLIKLAR YAPACAKSI- NIZ DED. RECEP TAYY P ERDO AN Baflbakan AK PARTi son dört seçimin galibi ve 7 Haziran Pazar günü yap lan yenileme seçimlerinden de yine birinci parti olarak ç kt. Ancak muhalefet partileri hala sonuçlar olumsuz olarak yorumlamaya devam ederken, bu sonuçlar milletin gönlündeki AK PARTi sevgisinin en büyük kan t de il midir? Üzerinden bir aya yak n bir zaman geçmifl olan yenilenen Yerel Yönetimler Seçimi nden ç kan sonuçlar n milletimize, ülkemize hay rlar getirmesini temenni ederek sözlerime bafllamak istiyorum. Siyasetçiler olarak millet iradesinin ortaya koydu u her türlü sonuca sayg l olmak, bu sonuçlar en iyi flekilde de erlendirerek gerekli dersleri ç karmak zorunday z. Özellikle AK PARTi gibi milletin sesi, millet siyasetinin temsilcisi olma iddias ndaki bir anlay fl n temsilcileri olarak bu bizim için tart fl lmaz bir gerekliliktir. Di er siyasi partilerin de bu konuya bu hassasiyetle yaklaflmalar, hakkaniyetle bu muhasebeyi yapmalar gerekir. 10 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

13 AK PARTi KEND S YLE YARIfiAN B R PART D R, BULUNDU U Ç ZG DE B R RAK B YOKTUR. H ÇB R KONUDA KOMPLEKS SAH B DE L Z. ÖZELEfiT R MEKAN ZMAMIZI MUTLAKA filet R Z. AK PARTi BU KONUDA DA FARKINI ORTAYA KOYACAKTIR, BUNDAN K MSEN N fiüphes OLMASIN. Bu sadece kendi siyasi gelecekleri için de il, Türk siyasetinin seviye kazanmas için de flartt r. Ama üzülerek ifade edeyim ki, siyasi rakiplerimiz 29 Mart seçimlerinden sonra, bu samimiyet testinden geçecek bir hal ve hareket içinde olmad lar. Konuyu sa duyulu biçimde de erlendirmek yerine basit polemiklerle gündeme gelme çabas içinde oldular. Türkiye nin her bölgesinden, her flehrinden, her kar fl topra- ndan oy alan, Türkiye nin oylar yla aç k ara birinci parti olan AK PARTi, baz kesimler taraf ndan neredeyse seçimin ma lubu ilan edildi. Düflünebiliyor musunuz, bizim partimiz muhalefetteki iki büyük partinin toplam oyu kadar oy al yor, sonra o iki parti seçimin kazanan ilan ediliyor. Bunu izah etmenin imkan yoktur, mant yoktur. Biz ilk günden beri flu önemli iddiay tafl yoruz, AK PARTi kendisiyle yar - flan bir partidir, bulundu u çizgide bir rakibi yoktur. Bu çerçevede elbette biz de seçim sonuçlar n en ince ayr nt lar yla de erlendirmeye alm fl bulunuyoruz. AK PARTi olarak bu seçimde bir miktar oy kaybetti imiz do rudur. Daha önce yönetimini üstlendi imiz baz belediyelerde küçük farklarla da olsa seçimi kaybettik. Daha önce yönetimi AK PARTi de olmayan büyükflehir baz nda, il baz nda, ilçe baz nda baz baflka belediyelerde de bu defa seçimi biz kazand k. Demokrasi içinde bunlar ola- an fleylerdir, normal karfl l - yoruz. Ama dersimize de çal - fl yoruz. Gerekli dersleri ç kar - yoruz. Yanl fllar m z varsa düzeltme cihetine gidiyoruz. Mesela bu de erlendirmeler sonucunda baz bölgelerde kendimizi ve icraatlar m z yeterince iyi anlatamad m z kanaatine varm fl durumday z. Baz bölgelerde yerel yönetimlerimizin bir tak m yanl fllar da olmufltur. Aday seçiminde de baz hatalar yap lm flt r. Bunlar n yan nda bütün dünyay kas p kavuran ekonomik krizin dünya geneline k yasla az da olsa bize de etkileri olmufltur. Burada önemli olan milletin sesine, sand n söyledi ine kulak kesilmek, milletin sözünü dikkatle dinlemektir. Ben inan yorum ki bu seçim sonuçlar n çok iyi de erlendirerek, gerekli yenilenmeleri, tazelenmeleri hayata geçirerek bu süreci AK PARTi nin lehine iflleyen bir sürece dönüfltürece iz. Hiçbir konuda kompleks sahibi de iliz. Özelefltiri mekanizmam z mutlaka iflletiriz. AK PARTi bu konuda da fark n ortaya koyacakt r, bundan kimsenin flüphesi olmas n. Di- er taraftan, seçim sonuçlar üzerinden spekülasyon yaparak AK PARTi nin milletimiz nezdindeki yerini, a rl n tart flmaya açanlara da asla prim vermeyiz. Bu seçimlerde de milletimiz AK PARTi iktidar na güven oyu vermifltir, AK PARTi ile yola devam demifltir. Biz bu sorumlulu u en iyi nas l tafl r z, bu ülkeye azami hizmeti nas l veririz bunun hesab yla meflgulüz. Küresel krizin tüm dünyay etkisi alt na almas ile bir çok önlem ve paketi art arda aç klad n z. En son 4 Haziran da düzenledi iniz bas n toplant s ile Yeni Yat r mlar Teflvik ve stihdam Paketi ni aç klad n z. Ama hala hükümetin gerekli önlemleri almad ya da geç kald fleklinde elefltiriler var. Siz flu anda genel olarak ekonomik göstergelere bak ld nda krizin Türkiye üzerindeki etkisini nas l de erlendiriyorsunuz? Bu konuda da hiç hak etmedi- imiz baz elefltirilerin muhatab oluyoruz. Maalesef muhalefet partileri ve baz medya çevreleri dünya ekonomisini derinden sarsan böyle bir mali felaketi bile iç siyaset için bir malzemeye dönüfltürüp istismar ediyorlar. Bu öyle hassas bir konu ki, asla siyasi menfaat hesaplar na kurban edilmemesi gerekiyor. Türkiye istikrar n çok zor kazanm fl, uzun y llar istikrars zl k illetinden muzdarip olmufl bir ülke Milletimiz istikrars z yönetimlerin elinden çok çekti. fiükürler olsun son alt buçuk y lda ad m ad m bu olumsuz flartla- Türkiye Bülteni May s-haziran

14 Bak n z dünyan n en geliflmifl ekonomilerinde bile ciddi sars nt lar yafland, yaflan yor. Dünyan n dev flirketleri, küresel markalar iflas noktas na geldi. Bütün bu dev bankalar ve flirketler, ülkelerin bütçe kaynaklar ndan sa lanan kaynaklarla ayakta tutulmaya çal fl l yor. Bu ne demek? Zarar o ülkelerin vatandafllar ödeyecek demek! Memnuniyetle ifade edeyim ki biz vatandafllar m z böyle bir yükün alt na sokmad k. r bertaraf ettik. Uzun y llar sonra nihayet Türkiye belli bir istikrar zeminine kavufltu. Tarihi büyüklükteki bu küresel krize ra men bugün o istikrar kaybolmam flsa, bunun elefltirilmesi de il, kutlanmas laz m Bak n z dünyan n en geliflmifl ekonomilerinde bile ciddi sars nt lar yafland, yaflan yor. Dünyan n dev flirketleri, küresel markalar iflas noktas na geldi. Bütün bu dev bankalar ve flirketler, ülkelerin bütçe kaynaklar ndan sa lanan kaynaklarla ayakta tutulmaya çal fl l yor. Bu ne demek? Zarar o ülkelerin vatandafllar ödeyecek demek! Memnuniyetle ifade edeyim ki, biz vatandafllar m z böyle bir yükün alt na sokmad k. Büyümede ciddi yavafllamalar oldu, baz sektörlerimizde ciddi s k nt lar yafland, durgunlu u hissettik. Ama gelece imizi karartacak bir çöküfl yaflamad k. Zorland k ama ayakta kald k. fiimdi de hamdolsun ad m ad m daha iyi günlere do ru ilerliyoruz. Bu badire nas l atlat ld, öncelikle insanlar m z n birtak m felaket tellallar na kanmay p ifline gücüne sar lmas yla oldu. Bir panik ortam yaflanmad, herkes istikrara sahip ç kt, ekonomimizin son dönemde ne büyük bir özgüven kazand n bu zorlu imtihanda hep birlikte müflahede ettik. Hükümet olarak da bu krizi iyi yönetti imiz kanaatini tafl yorum. Biz kriz te et geçecek derken, yap s gere i bize dokunmayacak anlam na gelecek bir fley söylemedik. Mutlaka etkisini hissettirecek ama bizi y kamayacak anlam nda söyledik bu sözü. En kötü ihtimalleri de hesaba katarak hesab m z iyi yapt k, tedbirleri gecikmeden ald k. Bu çerçevede sürecin bafl ndan bu yana tedbir olarak yetmifl civar nda farkl uygulama bafllatm fl z. Bunun için ifl dünyam zla, yat r mc - m zla, sektör temsilcileriyle, sivil toplum kurulufllar yla irtibat m z s k ve sürekli tutmufluz. Durgunluk yaflayan sektörlerimizde yat r m, istihdam teflvik edecek tedbirler alm fl z. Bu ay n bafl nda aç klad m z üçlü teflvik paketi, Cumhuriyet tarihimizin en kapsaml teflvik paketidir. Bu paketin içinde hem Türkiye çap nda yat r m destekleniyor, hem istihdam teflvik ediliyor, hem de KOB leri güçlendirecek tedbirler al n yor. Bu uygulamalar n k sa, orta, uzun vadeli hay rl sonuçlar olacakt r. Türkiye yak n tarihinde belki de ilk defa böyle bir kriz karfl s nda çaresiz kalmam fl, gemiyi yürütmeyi baflarm flt r. Bugün Hükümet krizi iyi yönetmedi diye feryat figan edenlerin geçmifl krizlerden karne notlar hep k r kt r, Türkiye ye ne büyük bedeller ödettiklerini bu millet biliyor. Dünyay sarsan bu kadar büyük boyutlu bir ekonomik krizden en az hasarla ç kan az say daki ülkeden biriyiz. Bunu da her fleye ra men millet olarak, hükümet olarak istikrara sahip ç kmam za, ak lc davranmam za borçluyuz. Bunun yerine felaket tellallar na kulak verseydik, belki de bugün o sars nt lar, o y k mlar bizim ülkemizi de esir alm fl olacakt. Ben önümüzdeki dönemde her fleyin daha iyiye gidece ine samimiyetle inan yorum. Dünyadaki gidiflat da alt ay öncesine göre çok daha ümitvard r, bir toparlanma oldu u hissediliyor. nflallah bunun devam da gelecektir. Çok tart fl lan bir konu may nlar n temizlenmesi konusu Bu konuda çok fazla fley söylendi. Siz her konuflman zda bu sürecin 90 l y llarda bafllad n ve Türki- Biz kriz te et geçecek derken, yap s gere i bize dokunmayacak anlam na gelecek bir fley söylemedik. Mutlaka etkisini hissettirecek ama bizi y kamayacak anlam nda söyledik bu sözü. 12 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

15 Türkiye nin lehine olabilecek konularda s rf siyasi menfaatler öne sürülerek iktidara karfl ç kmak do ru de il AB üyeli i yolunda att m z ad mlar n tamam zaten milletimiz için, ülkemiz için gerçekleflmesini istedi imiz geliflme merhaleleridir. Burada biz bu yolu yürümeyi, menzile ulaflmaktan daha da önemli görüyoruz. Ülkemizin standartlar n yükseltmek, insanlar m z daha özgür, daha müreffeh, daha ayd nl k bir hayat sunabilmek için çaba gösteriyoruz. Bu bizim görevimiz, bu millete borcumuz ye nin Ottawa Anlaflmas na göre 2014 y l na kadar bu may nlar temizlemesi gerekti ini vurgulad n z. Amaç may nlar n temizlenmesi ve bu topraklar n kazan lmas iken neden bu kadar çeliflkili söylemler gelifltirildi sizce? Türkiye de maalesef meseleleri kendi boyutlar içinde tart flmay tam olarak baflaram - yoruz. Bunda hemen her konuyu istismar etmek üzere bekleyen çevrelerin varl da etkili oluyor. fade etti iniz gibi bu bölgemizde bulunan may nlar n temizlenmesi için önümüzde bir takvim var, bu keyfi bir ifl de il Biz hem bu bölgenin may nlardan temizlenmesini, hem de y llard r kullan lmayan zengin do al birikime sahip o topraklar kazanmak istiyoruz. Prosedürü rahatlatmak için yap lmas düflünülen basit bir yasal düzenleme konusu öyle bir noktaya çekildi, öyle çarp t ld ki, Türkiye günlerce böyle bir meseleyle meflgul olmak durumunda kald. Sanki bu yasal düzenleme o topraklar bir baflka ülkeye vermek üzere yap l yormufl gibi bir hava oluflturuldu. fiunu aç k ve net olarak ifade edeyim ki, hükümet olarak biz, Türkiye ye zarar verecek en küçük bir hareketin içinde olmay z, olamay z. Varsa böyle bir niyet ya da giriflim, onun karfl s na da en önce biz dikiliriz. Basit meseleleri asl ndan uzaklaflt - rarak birtak m a r sözlerle ve ithamlarla istismar etmek bu ülkeye zarar veriyor. Meselelerimizi sa duyu zemininde konuflup tart flmay ö renmemiz laz m. Zaman zaman kamuoyunda öyle bir bilgi kirlili i olufluyor ve oluflturuluyor ki, akl selim zemininde konuyu aç kl a kavuflturma imkan ortadan kalk yor. Buna en baflta siyaset kurumunun izin vermemesi laz m Çünkü bu meselelerin çözüm yeri de en nihayetinde siyasettir, Meclis tir. May nlar n temizlenmesi meselesinde de bütün ifllemlerin yasal prosedür içinde yürütülece i, asla bir endifleye mahal olmad yak n zamanda anlafl lacakt r. Bir bardak suda f rt na koparanlar da bu tablo karfl s nda mahcup olacaklar. 17 Aral k, Türkiye nin Avrupa Birli i yolculu unda önemli bir dönüm noktas. Zaten bu süreçte Türkiye sadece AB de de il, uluslararas bir çok alanda gücünü göstermeye bafllad. Türkiye nin AK PARTi iktidar döneminde uluslararas arenadaki yerini nas l tan mlamal y z? Türkiye kökü as rlar öncesine uzanan tarihiyle, büyük medeniyet birikimiyle çok zengin bir kültürel miras üzerinde yükselen bir ülke Üç k - tada hüküm sürmüfl, gitti i her yerde eserler, izler b rakm fl bir milletiz. Bugün bu üç Türkiye Bülteni May s-haziran

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı