editörden Bizim bir derdimiz var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "editörden Bizim bir derdimiz var"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl l kla sürdürüyor. Gün geçmiyor ki, Türkiye için yeni bir ad m at lmas n, büyük bir hamle yap lmas n Koydu umuz hedefleri, bir bir gerçeklefltiriyor, yeni hedefler belirliyor ve her yeni hedefimize de sa lam ad mlarla ilerliyoruz. Geçmifl yönetimlerin elinde yerinde saymaya, geri kalmaya al flt r - lan Türkiye, AK PARTi iktidar ile ça yakalamaya, dünya devleri aras nda yer almaya aday. Son yedi y lda küresel ekonominin 17. büyü ü olan Türkiye, Baflbakan Erdo an n liderli inde dünyan n en büyük 10 ekonomisi aras na girmeyi hedefliyor. Yüzde 30 larda devrald enflasyonu, 50 y l aradan sonra yüzde 5.2 ye indirerek tek hane hedefini tutturan, ihracat 36 milyar dolardan 132 milyar dolara ç karan liderlik örne i, En Büyük 10 aras - na girmek gibi ulafl lmas güç bir hedefe de mutlaka eriflecektir. Kim ne derse desin, baflar ya giden yollar hangi engellerle kesilmek istenirse istensin arkas na milletimizi alan, önüne daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye hedefini koyan AK PARTi iktidar dur durak bilmeyecektir. Milletimizle birlikte ç kt m z bu yolda milletimiz bizimle oldukça bir an için bile tereddüte kap lmayacak, bir an için bile dinlenmeye ihtiyaç duymayaca z. Geceleri gündüzlere kat yor, çal fl yoruz. Çal fl rken de biliyoruz ki daha çok çal flmam z laz m. Tutamayaca m z sözler vermiyor, verdi imiz sözlerin gere ini yerine getiriyoruz. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo- an, Türkiye Bülteni ile yapt söyleflide Bizim bir derdimiz var diyor. O dert, Türkiye yi lay k oldu u seviyeye ç karmak, y llar y l hiç hak etmedi i halde cefa çekmifl, eza çekmifl olan milletimizin yüzünü güldürmek, çocuklar m za bizim yaflad m zdan daha güzel, daha müreffeh bir ülke b rakabilmektir. AK PARTi, bu dertle dertlenenlerin partisidir. Derdini sevenlerin, ülkesine ve milletine büyük bir aflkla ba lananlar n partisidir. Makamlara ulaflmak için de il milletini ve memleketini daha güçlü yar nlara tafl mak için siyaset yapanlar n partisidir. Bu nedenledir ki, AK PARTi arka arkaya yap lan dört seçimin de yenileme seçimlerinin de aç k ara galibidir, yedi co rafi bölgemizin yedisinde de lider partidir. AK PARTi nin kökleri milletimizin hissiyat na uzan yor, milletimizi ayakta tutan de erler sisteminden besleniyor. Milletimizin azalmayan artan sevgisi, küçülmeyen büyüyen ilgisi ve deste i ile gelece i infla ediyoruz. En parlak gayemiz, Türkiye yi, üstüne tek bir gölge dahi düflmeyen mutlu, müreffeh, ayd nl k bir ülke olarak gelecek nesillere tafl yabilmektir. Esen kal n SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 7 Say : 61 May s-haziran 2009 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler A. Edip U ur Ayfle Keflir Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Ekmen Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Zeliha Akın Miray Ekey lmaz Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Matbaac l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 61 MAYIS-HAZ RAN 2009 Ç N D 10 Baflbakan Erdo an: Türkiye yi bu milletin gönlü kadar zengin bir ülke olarak görmek isterim 34 Baflbakan Erdo an: Yukar Karaba da çözüme destek verece iz 60 NABUCCO da tarihi imza

5 E K L E R 50 Bülent Ar nç: Gençler; siyaset sadece heyecan de ildir, siyaset bilgidir, kapasitedir 56 Beflir Atalay: Ald m z önlemlerle sokak suçlar, gasp ve kapkaç azald Baflbakan Erdo an: Yat r ma 28 Oyun devam ederken büyük teflvik kurallar de iflmez Konutta 360 bin rakam na ulaflt k Taner Y ld z: 62 Türkiye nin ihtiyac var, nükleer enerji üretece iz

6 may s-haziran tarihi 19 May s 1919 Atatürk Samsun da I. Dünya Savafl nda ma lup olan Osmanl Devleti Mondoros Mütarekesini imzalamak zorunda kald. Bu mütareke maddelerine dayanan ngilizler, Frans zlar, talyanlar n yan nda, ABD, ngiltere ve Fransa n n deste ini alan Yunanistan da Anadolu ya asker ç kard.15 May s 1919 da Yunanistan n zmir i iflgalinden bir gün sonra, 16 May s 1919 da Mustafa Kemal Pafla bir grup arkadafl yla birlikte Band rma Vapuru na binerek stanbul dan ayr ld. 19 May s 1919 da Samsun a ayak bast. Mustafa Kemal Pafla n n Samsun a ayak basmas yla Milli Mücadele ve Türk tarihinde yeni bir dönem bafllad. Türk Milleti Mustafa Kemal Pafla n n önderli inde yeniden örgütlenerek stiklal Savafl ndan zaferle ç kmay baflard. Atatürk ün 19 May s ta Samsun a ç k fl yla bafllayan bu süreç 11 Eylül 1922 deki Mudanya Müterakesi ile ateflkese kavufltu. 24 Temmuz 1923 te Lozan Anlaflmas ile de Sevr hükümleri paramparça edilerek, Türkiye nin ba ms z ve egemen bir devlet oldu u uluslararas arenada tescil edildi. 29 May s 1453 stanbul un Fethi Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. Osmanl tarihinde yeni bir dönemin bafllang c olan stanbul un fethi dünya tarihinde önemli olaylardan birisidir. 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi Amasya Tamimi Türkiye Cumhuriyeti nin do um belgesi olarak kabul edilmektedir. Amasya Tamimi Mustafa Kemal Pafla taraf ndan kaleme al nd. Milli Mücadaleye gönül veren vatanseverlerin kat ld klar görüflmelerde vatan n bütünlü ü ve milletin istiklali bütün dünyaya yüksek sesle duyuruldu. 28 Haziran 1914 I. Dünya Savafl Macar Veliaht Arflidük Franz Ferdinand a Saraybosna da bir s rp komitac taraf ndan suikast düzenlenmesi 1. Dünya savafl - n bafllatt. Savaflta ngiltere, Fransa, Rusya, talya, tilaf Devletleri olarak, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanl Devleti ttifak Devletleri olarak an ld lar. 1. Dünya Savafl nda Osmanl Devleti askeri silah alt na ald. Dört y l süren savafl boyunca i Çanakkale Cephesi nde olmak üzere, toplam flehit verildi asker de yaraland veya esir düfltü. Osmanl mparatorlu u, I. Dünya Savafl nda dokuz ayr cephede mücadele verdi. I. Dünya Savafl nda toplam olarak 10 milyon insan öldü, 20 milyon insan da yaraland veya sakat kald. Savafl n sonunda Avusturya-Macaristan imparatorlu u parçaland, Çarl k Rusya s ve Osmanl Devleti y k ld. Osmanl topraklar üzerinde yeni devletler ortaya ç kt. Anadolu da Mustafa Kemal in önderli inde Milli Mücadele hareketi bafllat larak, yeni Türk Devleti nin temelleri at ld ve Cumhuriyete geçifl süreci bafllad.

7 aktüel 45 y ll k kuflatma bitti K br s ta 1964 ten bu yana Rum kuflatmas alt nda bulunan ve sadece denizden ulafl - labilen Türk topra Erenköy, kara-yoluyla Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ne ba lan - yor. Birleflmifl Milletler çerçevesinde görüflmeler yürüten KKTC Cumhurbaflkan Talat ile Rum lider Hristofyas, K br s Türk direnifl tarihinin en önemli yeri Erenköy e kara ba lant s sa lanmas konusunda anlaflt. Ada n n kuzeybat s nda üç yan Rum topraklar yla çevrili Erenköy e ulafl m, adada uzun süredir gündemi meflgul ediyordu. KKTC ye 15 km uzakl ktaki Erenköy e ulafl m, Yeflil rmak s n r kap s n n aç lmas yla sa lanacak. Anlaflmaya göre, KKTC topra olan, ancak kara yolu ba lant s bulunmayan 19 km 2 lik toprak parças Erenköy e, haftada üç gün askeri malzeme hariç her türlü geçifl, gümrü e tabi olmadan serbest olacak. KKTC de her y l 8 A ustos ta Erenköy direnifli ve flehitler an l yor. Ve her y l, yüzlerce K br sl Türk, Erenköy e giderek flehitleri an yor. Aliyev Karaba 'da çözümün içeri ini aç klad Azerbaycan Devlet Baflkan lham Aliyev, Karaba ve çevresindeki Azeri topraklar nda 15 y l aflk n süredir devam eden Ermeni iflgaline son verilmesi için uluslararas arabulucular yard m yla sürdürülen görüflmelerin içeri ini aç klad. Aliyev, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat plan n n ilk aflamada, Ermeni birliklerinin Karaba ' n çevresindeki 5 Azeri bölgesinden çekilmesini öngördü ünü söyledi. Ortado u Dörtlüsü "Filistin Devleti" dedi talya da G-8 D fliflleri Bakanlar Toplant s çerçevesinde bir araya gelen Ortado u Dörtlüsü, srail-filistin sorununun çözümü için bölgede Filistinlilerin de bir devlete sahip olmas gerekti- ini belirtti. Ortado u Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair, Bölgede iki halk-iki devlet biçimindeki çözümün hayata geçirilmesi için ciddi bir siyasi hamleye ihtiyaç var dedi. Davuto lu dan Kerkük için öncelik ça r s D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, BM Güvenlik Konseyi nin Irak konulu toplant s na baflkanl k etti ve toplant n n sonunda Türkiye ad na bir konuflma yapt. Davuto lu, Irak ta Kerkük ün statüsünün çözümlenmesi konusunun da acil öncelik tafl d n belirterek, bu kapsamda BM nin yard m n n büyük önem tafl d - n ve Türkiye nin, Irak n kalk nmas na ve yeniden yap lanmas na destek vermeyi sürdürece ini kaydetti. ran Cumhurbaflkan n seçti ran da yap lan 10. cumhurbaflkanl seçiminde Mahmud Ahmedinecad dört y ll na yeniden cumhurbaflkan seçildi. Mir Hüseyin Musevi ise yar fl ikinci s rada tamamlad. Seçim sonuçlar na itiraz eden muhalefet yanl lar seçimin iptali için sokak gösterileri düzenledi.

8 l kongreleri tamamlan yor A K PARTi. 3. OLA AN KONGRES ÖNCES NDE L KONGRELER B R B R TA- MAMLANIYOR. fiu ANA KADAR 74 L M ZDE KONGRELER TAMAMLAN- DI. 35 L M ZDE MEVCUT L BAfiKANLARIMIZ GÖREVLER NE DEVAM EDER- KEN, 39 L M ZDE DE YEN L BAfiKANLARIMIZ GÖREVLER NE BAfiLADI. fianl urfa, zmir, stanbul, Kocaeli, Temmuz ay nda da Antalya, Sakarya, Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya ve Ankara il kongrelerine kat ld. 3 Ekim de yap lacak olan 3. Ola an Büyük Kongre öncesinde AK PARTi il kongreleri bir bir tamamlan - yor. fiu ana kadar 74 ilimizde kongreler tamamland. 35 ilimizde mevcut il baflkanlar m z görevlerine devam ediyor. 39 ilimizde ise yeni il baflkanlar - m z görevlerine bafllad. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da May s, Haziran ve Temmuz aylar nda gerçeklefltirilen bir çok kongrede bu heyecan teflkilat üyeleri ile paylaflt. Büyük kongre öncesinde AK PARTililere çok önemli mesajlar verdi. Baflbakan Erdo an, May s ay nda Afyon, Malatya, Bursa, Düzce, Bingöl, Gaziantep, Haziran ay nda Kütahya, Kayseri, Kars, Afyon - 9 May s Millete hizmet noktas nda kendimizle yar fl yoruz Biz teflkilat olarak, millete hizmet noktas nda kendimizle yar fl yoruz. Küskünlü e, k rg nl a, husumete, gönül koymaya vaktimiz yok, hakk - m z da yok. Bu yeni dönemde de görev alacak arkadafllar - m za söylüyorum, küskünler, k rg nlar varsa bunlar toparlay n. Çünkü, siyasette k rg nl k olmaz. Onun için de biz kucaklay c olaca z ve bu suretle çok daha güçlü flekilde yar nlara yürüyece iz. Malatya 10 May s Durmak yok yola devam fiimdi 81 vilayetin 62 si gür bir sesle AK PARTi demifltir. Türkiye genelinde 2 bin 947 belediye var, bunun da bin 459 u yani yaklafl k yüzde 50 si AK PARTi 6 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

9 demifltir. Sorumlulu umuzun ne kadar büyük, yükümüzün ne kadar a r oldu unu görüyor ve bu hassasiyetle Durmak yok, yola devam diyoruz. Bursa 17 May s Türkiye, sizinle ayd nland Sizin umut dolu yürekleriniz sayesinde bu ülke karamsarl - aflt, kör dü ümü çözdü. çine saplan p kald batakl ktan kurtuldu. Sizin çabalar - n z, Türkiye de demokrasinin, hukukun, güvenin, istikrar n, refah n, adaletin kalk nman n yolunu ayd nlatt. Düzce 23 May s Bu hareket büyümeye devam etsin Bu hareket darg nlar kümesi oluflturmas n istiyorum. Nas l bafllad k, nas l büyüdük, bu hareket büyümeye devam etsin. Bu hareket küçülme kabul etmez, devaml kucaklayaca z. Trenden inen olur, onlar kendi takdiridir. Biz onlar zorla burada tutamay z. Bu siyasettir. Ama bu tren de çok h zl gidiyor. Bir daha yetiflmek mümkün de il. Bingöl 30 May s Biz hep kucaklay c olduk Etnik kökenler üzerinden siyaset yapmad k, yapm yoruz. Bu ülkenin bin y llar boyunca oluflmufl kardeflli ine kasteden hiçbir yaklafl m, hiçbir giriflim bizim siyasetimizde kendisine yer bulamad. Biz her zaman birlefltirici, her zaman bütünlefltirici, kucaklay c olduk. Gaziantep 31 May s Millete ra men politika yapma dönemi sona erdi Bu ülkede art k millete ra men politika yapma dönemi, AK PARTi ile son bulmufltur. Gaziantep in, Gazianteplilerin ç karlar na ters düflen hiçbir politikay, kimse Gaziantep e dayatamaz. Türkiye nin, aziz milletimizin ç karlar na ters olan hiçbir politikay hiç kimse bu ülkede art k uygulayamaz, uygulama zemini bulamaz. Kütahya 6 Haziran 500 bin kifliye istihdam 120 bin iflsiz vatandafl m z çeflitli sosyal ifllerde istihdam edece iz. 200 bin iflsiz vatandafl m z vas fl iflgücü haline getirecek, 10 bin kifliye giriflimcilik e itimi verecek, proje getirenlere 4 bin lira hibe kredi verece iz. 100 bin ö rencimize günlük 15 lira ödeme yaparak, alt ay boyunca staj yapmas n sa layacak ve bu ö rencilerimizi de ekonomiye kazand raca z. Böylece, 500 bin kifliye istihdam sa lam fl olaca z. Kayseri 7 Haziran Emanetinize sahip ç kt k Sizler, emaneti bize verdiniz. Biz de emanetinize gözümüz gibi sahip ç kt k. Bu hareketi siz omuzlad n z. Bu hareketin ilk fiili fl Kayseri de yand. fiimdi, Kayseri yerel yönetimlerde Türkiye ye model oldu. Ak Belediyecilik te örnek oldu. Kayseri bir dünya kenti haline geldi. AK PARTi, Türkiye nin, insanl m z n bugüne kadar gördü ü en büyük hizmet kervan d r. Milletimizin onurunu korumak için, ülkemizin itibar n yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katt k. Kars - 13 Haziran Hukuk d fl örgütlenmelerle üzerimize geldiler Hukuk mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde yaln z b rak ld m z dönemler oldu. Hukuksuzlukla üzerimize geldiler. Hukuk d fl örgütlenmelerle üzerimize geldiler, mafyayla, çetelerle, suç örgütleriyle üzerimize geldiler. Milli iradeyi güçlendirdik ve yolumuza devam ettik. Hedeflerimizden sapmad k. Hukuku savunmaya devam edece- iz, laikli i muhafaza etmeye, din ve vicdan özgürlü ünü savunmaya devam edece iz. Türkiye Bülteni May s-haziran

10 Sosyal devlet uygulamalar - m za devam edece iz. Demokrasiyi yaflatmaya, demokrasiyi her türlü tehdide karfl kollamaya devam edece iz. fianl urfa 14 Haziran Bizim yolumuz, hukuk yoludur Bizim yolumuz, demokrasi yoludur, hukuk yoludur. Bizim yolumuz Anayasam zda aç kça ifade edilen demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yoludur. Bizim tek bir gündem maddemiz vard r, o da bu ülkenin dört bir yan na adaleti yaymak ve bu ülkenin her kar fl topra n adaletle yönetmek ve kalk nd rmakt r. flte AK PARTi üzerinde oynanmas düflünülen oyunlar görüyorsunuz. Gerekirse biz de onlara yönelik olarak davalar açaca- z. Bunlardan geri duramay z. Demokratik bir ortamda AK PARTi ye karfl yap lan bu gayri hukuki sürece seyirci kalamay z. zmir 20 Haziran zmir i kalk nd rmaya devam edece iz zmir in tercihi her ne olursa olsun, zmirli vatandafllar - m n siyasi tercihleri her ne yönde olursa olsun, biz zmir için üretmeye, kazand rmaya, zmir i kalk nd rmaya canla baflla devam edece iz. Göreve geldi imizden bu yana zmir e hükümet olarak çok k ymetli yat r mlar kazand rd k. Bizde ayr mc l k yok. Bizde asla küsmek yok, dar lmak yok. Her bir vatandafl m n, her bir kardeflimin inançlar, kültürü, gelenekleri, yaflam tarz bizim güvencemiz alt ndad r. stanbul 27 Haziran Türkiye nin makus talihini de ifltirdik Çözümsüz denilen sorunlar n üzerine kararl l kla gittik. Çözülemez denilen meselelerdeki ezberleri bozduk. Aktif politikalarla çözümü isteyen, çözümü arzulayan ve çözümü zorlayan taraf haline geldik. Türkiye nin üzerini kaplayan kara bulutlar da tt k. Türkiye nin de iflmez gibi görünen kara talihini de ifltirdik. Türkiye ye yeni ufuklar, yeni imkan sahalar açt k. Türkiye nin, de iflmez gibi görünen makus talihini de ifltirdik. Kocaeli 28 Haziran Gerilim siyaseti yapm yoruz Biz di erlerinin yapt gibi gerilim siyaseti ile, kavga siyaseti ile, karalama siyaseti ile ülkenin vaktini heba edemeyiz. flte yine Anayasa Mahkemesi nin kap s na dayand lar. Hiç tart flmas z milletimizin ç karlar en üst seviyelerde gözetilerek ç kart lan may n yasas n mahkemeye tafl d lar. Bunlar, 6.5 y ld r siyaseti mahkeme kap lar nda yapman n gayreti içinde oldular. Yahu tamam, mahkemeye de gidin. Elbette bu da sizin yasal hakk - n z olabilir ama mahkeme ka- 8 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

11 p lar n afl nd rd n z gibi bir de Anadolu yollar n afl nd r n. Bir de Trakya n n yollar n afl nd r n. Van a gidin, Hakkari ye gidin, Mufl a gidin, Bitlis e gidin, Sivas a gidin, Konya ya gidin, Kayseri ye gidin, Samsun a gidin. fiu Kocaeli ye gelin. Gelin de ülkenin nas l bir mesafe katetti ini görün. Trabzon 5 Temmuz Bu ülkenin gelece ini sahiplenmeye devam edece iz Demokrasiyi, hukuku, bu ülkenin gelece ini, bu ülkenin ideallerini alt y l boyunca nas l sahiplendiysek, bundan sonra da s ms k sahiplenmeye devam edece iz. Bu ülkeyi aflkla, sevdayla, coflkuyla büyütmeye devam edece iz. Millete, milletin emanetine, egemenli- e dönük, demokrasiye, hukuka, laikli e, sosyal devlet ilkesine dönük her türlü sald r ya gö üs gerdik, gö sümüzü yine siper etmeye devam edece iz. Antalya 12 Temmuz fiehirlerimiz ilerlerse Türkiye ilerler 29 Mart Seçimleri nde Antalyal vatandafllar m z n ortaya koydu u irade ve tercihi sayg yla karfl l yoruz. Biz Antalya'ya ve Antalya'da yaflayan tüm vatandafllar m za hizmet ediyoruz. Bizim Antalya sevdam z, Antalya tutkumuz hafif bir rüzgarla savrulup gidecek de il. 81 vilayetimize nas l adaletli bir flekilde hizmet tafl yorsak, ayn flekilde Antalya'ya da hizmetlerimiz devam edecek. Tüm flehirlerimizi medeniyetin bir aynas olarak gördük. fiehirlerimiz kalk n rsa Türkiye kalk n r, flehirlerimiz ilerlerse Türkiye ilerler. Kalk nma da, demokraside önce flehirlerden bafllar. Bunun yaklafl m içinde olduk. Konya 17 Temmuz 81 ilimize do algaz götürece iz ktidara geldi imizde Türkiye'de do al gaz kullanan il say s dokuzdu, flimdi 63 oldu. Bunlar hep konufluyor, ça dafll k, ça dafll k, ça dafll k; modernlik, modernlik, modernlik... Ne yapt n kardeflim, modernlik ad na? Söyler misin? Lafla peynir gemisi yürümüyor, ne yapt n, onu söyle. Ama biz yapt m zla konufluyoruz. Ülkenin 81 vilayetine do algaz götürece iz. Ona çal fl yoruz. Ankara 19 Temmuz Milli iradeyi tan mayanlar biz de tan m yoruz TBMM, millet iradesi üzerinde vesayeti asla kabul etmiyoruz. Bundan sonra yine asla edilmeyecektir. Vesayet özlemi içinde olanlar, vesayetten medet umanlar beyhude beklerler. Bugün milletin vesayeti var, bugün hukukun, demokrasinin vesayeti var. Hakk, hukuku, milli iradeyi tan - mayanlar biz de tan may z. Bunu böyle bilin. Türkiye Bülteni May s-haziran

12 RÖPORTAJ Baflbakan Erdo an: Türkiye yi bu milletin gönlü kadar zengin bir ülke olarak görmek isterim TÜRK YE BÜLTEN NE KONUfiAN BAfiBAKAN ERDO AN, HER ZAMAN FADE ED YO- RUZ, B Z M B R DERD M Z VAR. NED R O DERT? TÜRK YE Y LAYIK OLDU U SEV YEYE ÇIKARMAK, YILLAR YILI H Ç HAK ETMED HALDE EZA ÇEKM fi, CEFA ÇEKM fi OLAN M LLET M Z N YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK, ÇOCUKLARIMIZA B Z M YAfiADI IMIZDAN DA- HA GÜZEL B R ÜLKE BIRAKAB LMEK E ER S YASETTEN MURADINIZ BUYSA, BU SAM M YETLE YOLA ÇIK- MIfiSANIZ BAZI FEDAKÂRLIKLAR YAPACAKSI- NIZ DED. RECEP TAYY P ERDO AN Baflbakan AK PARTi son dört seçimin galibi ve 7 Haziran Pazar günü yap lan yenileme seçimlerinden de yine birinci parti olarak ç kt. Ancak muhalefet partileri hala sonuçlar olumsuz olarak yorumlamaya devam ederken, bu sonuçlar milletin gönlündeki AK PARTi sevgisinin en büyük kan t de il midir? Üzerinden bir aya yak n bir zaman geçmifl olan yenilenen Yerel Yönetimler Seçimi nden ç kan sonuçlar n milletimize, ülkemize hay rlar getirmesini temenni ederek sözlerime bafllamak istiyorum. Siyasetçiler olarak millet iradesinin ortaya koydu u her türlü sonuca sayg l olmak, bu sonuçlar en iyi flekilde de erlendirerek gerekli dersleri ç karmak zorunday z. Özellikle AK PARTi gibi milletin sesi, millet siyasetinin temsilcisi olma iddias ndaki bir anlay fl n temsilcileri olarak bu bizim için tart fl lmaz bir gerekliliktir. Di er siyasi partilerin de bu konuya bu hassasiyetle yaklaflmalar, hakkaniyetle bu muhasebeyi yapmalar gerekir. 10 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

13 AK PARTi KEND S YLE YARIfiAN B R PART D R, BULUNDU U Ç ZG DE B R RAK B YOKTUR. H ÇB R KONUDA KOMPLEKS SAH B DE L Z. ÖZELEfiT R MEKAN ZMAMIZI MUTLAKA filet R Z. AK PARTi BU KONUDA DA FARKINI ORTAYA KOYACAKTIR, BUNDAN K MSEN N fiüphes OLMASIN. Bu sadece kendi siyasi gelecekleri için de il, Türk siyasetinin seviye kazanmas için de flartt r. Ama üzülerek ifade edeyim ki, siyasi rakiplerimiz 29 Mart seçimlerinden sonra, bu samimiyet testinden geçecek bir hal ve hareket içinde olmad lar. Konuyu sa duyulu biçimde de erlendirmek yerine basit polemiklerle gündeme gelme çabas içinde oldular. Türkiye nin her bölgesinden, her flehrinden, her kar fl topra- ndan oy alan, Türkiye nin oylar yla aç k ara birinci parti olan AK PARTi, baz kesimler taraf ndan neredeyse seçimin ma lubu ilan edildi. Düflünebiliyor musunuz, bizim partimiz muhalefetteki iki büyük partinin toplam oyu kadar oy al yor, sonra o iki parti seçimin kazanan ilan ediliyor. Bunu izah etmenin imkan yoktur, mant yoktur. Biz ilk günden beri flu önemli iddiay tafl yoruz, AK PARTi kendisiyle yar - flan bir partidir, bulundu u çizgide bir rakibi yoktur. Bu çerçevede elbette biz de seçim sonuçlar n en ince ayr nt lar yla de erlendirmeye alm fl bulunuyoruz. AK PARTi olarak bu seçimde bir miktar oy kaybetti imiz do rudur. Daha önce yönetimini üstlendi imiz baz belediyelerde küçük farklarla da olsa seçimi kaybettik. Daha önce yönetimi AK PARTi de olmayan büyükflehir baz nda, il baz nda, ilçe baz nda baz baflka belediyelerde de bu defa seçimi biz kazand k. Demokrasi içinde bunlar ola- an fleylerdir, normal karfl l - yoruz. Ama dersimize de çal - fl yoruz. Gerekli dersleri ç kar - yoruz. Yanl fllar m z varsa düzeltme cihetine gidiyoruz. Mesela bu de erlendirmeler sonucunda baz bölgelerde kendimizi ve icraatlar m z yeterince iyi anlatamad m z kanaatine varm fl durumday z. Baz bölgelerde yerel yönetimlerimizin bir tak m yanl fllar da olmufltur. Aday seçiminde de baz hatalar yap lm flt r. Bunlar n yan nda bütün dünyay kas p kavuran ekonomik krizin dünya geneline k yasla az da olsa bize de etkileri olmufltur. Burada önemli olan milletin sesine, sand n söyledi ine kulak kesilmek, milletin sözünü dikkatle dinlemektir. Ben inan yorum ki bu seçim sonuçlar n çok iyi de erlendirerek, gerekli yenilenmeleri, tazelenmeleri hayata geçirerek bu süreci AK PARTi nin lehine iflleyen bir sürece dönüfltürece iz. Hiçbir konuda kompleks sahibi de iliz. Özelefltiri mekanizmam z mutlaka iflletiriz. AK PARTi bu konuda da fark n ortaya koyacakt r, bundan kimsenin flüphesi olmas n. Di- er taraftan, seçim sonuçlar üzerinden spekülasyon yaparak AK PARTi nin milletimiz nezdindeki yerini, a rl n tart flmaya açanlara da asla prim vermeyiz. Bu seçimlerde de milletimiz AK PARTi iktidar na güven oyu vermifltir, AK PARTi ile yola devam demifltir. Biz bu sorumlulu u en iyi nas l tafl r z, bu ülkeye azami hizmeti nas l veririz bunun hesab yla meflgulüz. Küresel krizin tüm dünyay etkisi alt na almas ile bir çok önlem ve paketi art arda aç klad n z. En son 4 Haziran da düzenledi iniz bas n toplant s ile Yeni Yat r mlar Teflvik ve stihdam Paketi ni aç klad n z. Ama hala hükümetin gerekli önlemleri almad ya da geç kald fleklinde elefltiriler var. Siz flu anda genel olarak ekonomik göstergelere bak ld nda krizin Türkiye üzerindeki etkisini nas l de erlendiriyorsunuz? Bu konuda da hiç hak etmedi- imiz baz elefltirilerin muhatab oluyoruz. Maalesef muhalefet partileri ve baz medya çevreleri dünya ekonomisini derinden sarsan böyle bir mali felaketi bile iç siyaset için bir malzemeye dönüfltürüp istismar ediyorlar. Bu öyle hassas bir konu ki, asla siyasi menfaat hesaplar na kurban edilmemesi gerekiyor. Türkiye istikrar n çok zor kazanm fl, uzun y llar istikrars zl k illetinden muzdarip olmufl bir ülke Milletimiz istikrars z yönetimlerin elinden çok çekti. fiükürler olsun son alt buçuk y lda ad m ad m bu olumsuz flartla- Türkiye Bülteni May s-haziran

14 Bak n z dünyan n en geliflmifl ekonomilerinde bile ciddi sars nt lar yafland, yaflan yor. Dünyan n dev flirketleri, küresel markalar iflas noktas na geldi. Bütün bu dev bankalar ve flirketler, ülkelerin bütçe kaynaklar ndan sa lanan kaynaklarla ayakta tutulmaya çal fl l yor. Bu ne demek? Zarar o ülkelerin vatandafllar ödeyecek demek! Memnuniyetle ifade edeyim ki biz vatandafllar m z böyle bir yükün alt na sokmad k. r bertaraf ettik. Uzun y llar sonra nihayet Türkiye belli bir istikrar zeminine kavufltu. Tarihi büyüklükteki bu küresel krize ra men bugün o istikrar kaybolmam flsa, bunun elefltirilmesi de il, kutlanmas laz m Bak n z dünyan n en geliflmifl ekonomilerinde bile ciddi sars nt lar yafland, yaflan yor. Dünyan n dev flirketleri, küresel markalar iflas noktas na geldi. Bütün bu dev bankalar ve flirketler, ülkelerin bütçe kaynaklar ndan sa lanan kaynaklarla ayakta tutulmaya çal fl l yor. Bu ne demek? Zarar o ülkelerin vatandafllar ödeyecek demek! Memnuniyetle ifade edeyim ki, biz vatandafllar m z böyle bir yükün alt na sokmad k. Büyümede ciddi yavafllamalar oldu, baz sektörlerimizde ciddi s k nt lar yafland, durgunlu u hissettik. Ama gelece imizi karartacak bir çöküfl yaflamad k. Zorland k ama ayakta kald k. fiimdi de hamdolsun ad m ad m daha iyi günlere do ru ilerliyoruz. Bu badire nas l atlat ld, öncelikle insanlar m z n birtak m felaket tellallar na kanmay p ifline gücüne sar lmas yla oldu. Bir panik ortam yaflanmad, herkes istikrara sahip ç kt, ekonomimizin son dönemde ne büyük bir özgüven kazand n bu zorlu imtihanda hep birlikte müflahede ettik. Hükümet olarak da bu krizi iyi yönetti imiz kanaatini tafl yorum. Biz kriz te et geçecek derken, yap s gere i bize dokunmayacak anlam na gelecek bir fley söylemedik. Mutlaka etkisini hissettirecek ama bizi y kamayacak anlam nda söyledik bu sözü. En kötü ihtimalleri de hesaba katarak hesab m z iyi yapt k, tedbirleri gecikmeden ald k. Bu çerçevede sürecin bafl ndan bu yana tedbir olarak yetmifl civar nda farkl uygulama bafllatm fl z. Bunun için ifl dünyam zla, yat r mc - m zla, sektör temsilcileriyle, sivil toplum kurulufllar yla irtibat m z s k ve sürekli tutmufluz. Durgunluk yaflayan sektörlerimizde yat r m, istihdam teflvik edecek tedbirler alm fl z. Bu ay n bafl nda aç klad m z üçlü teflvik paketi, Cumhuriyet tarihimizin en kapsaml teflvik paketidir. Bu paketin içinde hem Türkiye çap nda yat r m destekleniyor, hem istihdam teflvik ediliyor, hem de KOB leri güçlendirecek tedbirler al n yor. Bu uygulamalar n k sa, orta, uzun vadeli hay rl sonuçlar olacakt r. Türkiye yak n tarihinde belki de ilk defa böyle bir kriz karfl s nda çaresiz kalmam fl, gemiyi yürütmeyi baflarm flt r. Bugün Hükümet krizi iyi yönetmedi diye feryat figan edenlerin geçmifl krizlerden karne notlar hep k r kt r, Türkiye ye ne büyük bedeller ödettiklerini bu millet biliyor. Dünyay sarsan bu kadar büyük boyutlu bir ekonomik krizden en az hasarla ç kan az say daki ülkeden biriyiz. Bunu da her fleye ra men millet olarak, hükümet olarak istikrara sahip ç kmam za, ak lc davranmam za borçluyuz. Bunun yerine felaket tellallar na kulak verseydik, belki de bugün o sars nt lar, o y k mlar bizim ülkemizi de esir alm fl olacakt. Ben önümüzdeki dönemde her fleyin daha iyiye gidece ine samimiyetle inan yorum. Dünyadaki gidiflat da alt ay öncesine göre çok daha ümitvard r, bir toparlanma oldu u hissediliyor. nflallah bunun devam da gelecektir. Çok tart fl lan bir konu may nlar n temizlenmesi konusu Bu konuda çok fazla fley söylendi. Siz her konuflman zda bu sürecin 90 l y llarda bafllad n ve Türki- Biz kriz te et geçecek derken, yap s gere i bize dokunmayacak anlam na gelecek bir fley söylemedik. Mutlaka etkisini hissettirecek ama bizi y kamayacak anlam nda söyledik bu sözü. 12 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

15 Türkiye nin lehine olabilecek konularda s rf siyasi menfaatler öne sürülerek iktidara karfl ç kmak do ru de il AB üyeli i yolunda att m z ad mlar n tamam zaten milletimiz için, ülkemiz için gerçekleflmesini istedi imiz geliflme merhaleleridir. Burada biz bu yolu yürümeyi, menzile ulaflmaktan daha da önemli görüyoruz. Ülkemizin standartlar n yükseltmek, insanlar m z daha özgür, daha müreffeh, daha ayd nl k bir hayat sunabilmek için çaba gösteriyoruz. Bu bizim görevimiz, bu millete borcumuz ye nin Ottawa Anlaflmas na göre 2014 y l na kadar bu may nlar temizlemesi gerekti ini vurgulad n z. Amaç may nlar n temizlenmesi ve bu topraklar n kazan lmas iken neden bu kadar çeliflkili söylemler gelifltirildi sizce? Türkiye de maalesef meseleleri kendi boyutlar içinde tart flmay tam olarak baflaram - yoruz. Bunda hemen her konuyu istismar etmek üzere bekleyen çevrelerin varl da etkili oluyor. fade etti iniz gibi bu bölgemizde bulunan may nlar n temizlenmesi için önümüzde bir takvim var, bu keyfi bir ifl de il Biz hem bu bölgenin may nlardan temizlenmesini, hem de y llard r kullan lmayan zengin do al birikime sahip o topraklar kazanmak istiyoruz. Prosedürü rahatlatmak için yap lmas düflünülen basit bir yasal düzenleme konusu öyle bir noktaya çekildi, öyle çarp t ld ki, Türkiye günlerce böyle bir meseleyle meflgul olmak durumunda kald. Sanki bu yasal düzenleme o topraklar bir baflka ülkeye vermek üzere yap l yormufl gibi bir hava oluflturuldu. fiunu aç k ve net olarak ifade edeyim ki, hükümet olarak biz, Türkiye ye zarar verecek en küçük bir hareketin içinde olmay z, olamay z. Varsa böyle bir niyet ya da giriflim, onun karfl s na da en önce biz dikiliriz. Basit meseleleri asl ndan uzaklaflt - rarak birtak m a r sözlerle ve ithamlarla istismar etmek bu ülkeye zarar veriyor. Meselelerimizi sa duyu zemininde konuflup tart flmay ö renmemiz laz m. Zaman zaman kamuoyunda öyle bir bilgi kirlili i olufluyor ve oluflturuluyor ki, akl selim zemininde konuyu aç kl a kavuflturma imkan ortadan kalk yor. Buna en baflta siyaset kurumunun izin vermemesi laz m Çünkü bu meselelerin çözüm yeri de en nihayetinde siyasettir, Meclis tir. May nlar n temizlenmesi meselesinde de bütün ifllemlerin yasal prosedür içinde yürütülece i, asla bir endifleye mahal olmad yak n zamanda anlafl lacakt r. Bir bardak suda f rt na koparanlar da bu tablo karfl s nda mahcup olacaklar. 17 Aral k, Türkiye nin Avrupa Birli i yolculu unda önemli bir dönüm noktas. Zaten bu süreçte Türkiye sadece AB de de il, uluslararas bir çok alanda gücünü göstermeye bafllad. Türkiye nin AK PARTi iktidar döneminde uluslararas arenadaki yerini nas l tan mlamal y z? Türkiye kökü as rlar öncesine uzanan tarihiyle, büyük medeniyet birikimiyle çok zengin bir kültürel miras üzerinde yükselen bir ülke Üç k - tada hüküm sürmüfl, gitti i her yerde eserler, izler b rakm fl bir milletiz. Bugün bu üç Türkiye Bülteni May s-haziran

16 k tada tarihi bizimle ayn köke uzanan kardefl milletler, dost halklar var. Bunun yan nda stratejik olarak Bat y Do uya, Kuzeyi Güneye ba layan, Avrupa, Asya ve Afrika y hem tarihi, hem kültürel, hem de co rafi olarak birbirine ba layan merkezi konumda bir ülkeyiz. Dün en büyük medeniyetlerin infla edildi i, üç büyük dinin de vatan olan, maalesef bugün bir sorunlar yuma na dönüflen Ortado u da bu bölgenin içindedir. Bu tablo içinde Türkiye, istese de, istemese de bir role, bir sorumlulu a, bir misyona sahiptir. Bunu inkar etmek gerçe e yüz çevirmek olur. Maalesef y llar boyunca, Türkiye temkinli d fl politika ad alt nda bunu yapt. Meseleleri mevcut halleriyle korumay, çözümü çözümsüzlükte aramay bir ç kar yol sand. Adeta etraf m z saran a r problemlere karfl biz bafl m z kuma gömmeyi tercih ettik. Ancak Türkiye nin bu yavafll na karfl dünya özellikle son çeyrek yüzy lda o kadar h zl bir de iflim gösterdi ki, art k bu patinaj siyasetiyle Türkiye yi idare etmenin imkan kalmad. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, ya kendi bir irade göstererek her uluslar aras zeminde önünü t kayan meselelerini çözecek ya da kendisine dikte edilen çözümlere boyun e ecek. Akl selim sahibi herkes 2000 lerin bafl ndan itibaren dünyada dengelerin de iflti ini, her fleyin yeniden flekillenmeye bafllad n gördü, fark etti y l nda halk m z n AK PARTi yi iktidara tafl maktan murad sadece ülkemizin iç meselelerinde bir de iflim bafllatmak de il, ayn de iflimi d fl meselelerde de yürürlü e koymakt. Biz bunu böyle gördük, böyle okuduk. Bir kere daha milletimiz siyasetin kaymakta olan rotas n düzeltmifl oldu. Bu sayede, Türkiye büyük de iflimi bütün boyutlar yla birlikte hayata geçirme imkan na kavufltu. Türkiye y llardan sonra nihayet d fl politikada aya na dolanan meseleleri çözecek iradeyi ortaya koydu den bu yana ad m ad m ülkemizi lay k oldu u uluslar aras itibara ve a rl a tafl mak ad na çok önemli, çok kararl ad mlar att k. En yenisi çeyrek as rl k olan kronik d fl meselelerimizi çözme iradesinde oldu umuzu dosta düflmana gösterdik. Her konuda tavr m z netlefltirdik, sorunlar n üstüne gittik, çözüm yolunda aktif çabalar gösterdik. Ama yeri geldi, bize karfl yap lan haks zl klara asla boyun e meyece imizi de en aç k ve gür flekilde her zeminde ifade ettik. Sadece kendi meselelerimizde de il, baflta bölgesel meseleler olmak üzere dünya gündemindeki pek çok anlaflmazl kta, pek çok çat flmada yap c, bar flç, çözüme katk sa layan roller ald k. nisiyatif almaktan çekinmedik, bunun karfl - l n da ald k. Bu çözümden yana aktif diplomatik duruflumuz bugün ülkemizi uluslar aras planda sözü dinlenen, a rl olan, mutlaka hesaba kat lan bir ülke konumuna getirdi. 17 Aral k da bu sürecin bir kazan m d r. Türkiye altm fll y llar n bafl ndan bu ya- 14 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

17 Milletimiz istikrars z yönetimlerin elinden çok çekti. fiükürler olsun son alt buçuk y lda ad m ad m bu olumsuz flartlar bertaraf ettik. Uzun y llar sonra nihayet Türkiye belli bir istikrar zeminine kavufltu. Tarihi büyüklükteki bu küresel krize ra men bugün o istikrar kaybolmam flsa, bunun elefltirilmesi de il, kutlanmas laz m na bu hedefin peflindedir. Ama uzun y llar boyunca bunun gere i yap lmad için arpa boyu mesafe al namad. Biz göreve gelir gelmez AB hedefini öncelikli bir hedef olarak ortaya koyduk. Milletimiz de bu hedefi benimsedi ve sahip ç kt. Türkiye flu anda AB ile tam üyelik konusunda müzakere takvimini iflletiyor. Bugün geldi imiz nokta bundan y l öncesi için inan lmas güç bir noktad r. Biz hep ifade ediyoruz, müzakere sürecinin gereklerini yerine getirmek konusunda da, tam üyelik hedefi konusunda da sadece hükümet olarak de il, topyekûn ülke olarak da çok samimi bir gayret içindeyiz. Elbette bu yol uzun ince bir yol, zorluklar, meflakkatleri var. Bazen muhataplar m zda, kendi samimiyetimize efl görebilece imiz samimiyeti göremedi imiz de oluyor. Karfl l kl gerilimler içine girdi imiz de oluyor. Ama müzakere sürecinin tabiat da biraz böyle Bunlar en baflta öngörmedi imiz s - k nt lar de ildir. Kald ki bizim AB üyeli i yolunda att - m z ad mlar n tamam zaten milletimiz için, ülkemiz için gerçekleflmesini istedi imiz geliflme merhaleleridir. Burada biz bu yolu yürümeyi, menzile ulaflmaktan daha da önemli görüyoruz. Ülkemizin standartlar n yükseltmek, insanlar m z daha özgür, daha müreffeh, daha ayd nl k bir hayat sunabilmek için çaba gösteriyoruz. Bu bizim görevimiz, bu millete borcumuz Ben inan yorum ki, Türkiye bu komplekssiz ve dinamik tavr ve durufluyla yak n gelecekte uluslar aras kimli ini bütünüyle yenilemifl olacak, tarihiyle, co rafyas yla, ülkesi ve milletiyle bir lider ülke, güçlü bir uluslararas aktör olarak medeni dünyada yerini sa lama alacakt r. Eskiden Türkiye de siyasiler aras ndaki en küçük günlük tart flmalar bile ekonomide büyük dalgalanmalara yol aç yordu. AK PARTi iktidar ile bu dönem geride kald. Baz çevreler bu durumu her ne kadar Türkiye tepkisizleflti diye elefltirseler de art k Türkiye, her konuda daha so ukkanl diyebilir miyiz? Türkiye nin bugün küçümsenemeyecek ölçüdeki global dalgalanmalara da, iç gündemdeki çalkant lara da daha dayan kl hale geldi i bir gerçek Ülke olarak 2002 den bu yana zorluk derecesi yüksek bir de iflim seyri izledik. Bir yandan dibe vurmufl bir ekonomiyi aya a kald rmak ve krizlerden ma dur olan in- Türkiye Bülteni May s-haziran

18 sanlar m z n yard m na koflmak için çal flt k. Bir yandan elde edilen her kazan m kal - c hale getirecek olan büyüme h z n yakalamaya çal flt k. Bir yandan bu büyük de iflimin sarst köhne al flkanl klarla, bunun getirdi i s k nt larla u raflt k. Maalesef siyasetin y llard r yaflatt karalama gelene i henüz tam olarak ortadan kalkmad. Buna paralel olarak ülkenin yönetimini demokrasiye, TBMM ne b rakmay içine sindiremeyenler de zaman zaman bu de iflim sürecini kesintiye u ratmak istedi. nsanlar m z n birlik ve beraberli ine, ülkemizin huzuruna yönelik pek çok kirli giriflimle de bu dönemde mücadele etmek durumunda kald k. Ama ne hükümet olarak biz bir y lg nl k gösterdik, ne milletimiz de iflim iradesinden bir ad m geri att. Bunun neticesinde, birtak m rutin s - k nt larla ülkemizin istikametinin de iflmeyece i inanc hemen her kesimde hakim oldu. Biraz önce de bahsettik, dünya tarihinde pek az görülen büyüklükte bir global kriz yafland, biz ülke olarak so- ukkanl l m z, sa duyumuzu korumay yine de baflard k. Milletimiz çok büyük bedeller ödeyerek, çok ac lar, cefalar çekerek bugünlere geldi. Onun için her insan m z ülkemizin kazan mlar n n ne kadar de erli oldu unu biliyor. Ben, kamuoyunu meflgul eden tart flma konular n n, insanlar m z n gündeminde mesela medyan n gündeminde oldu- u kadar büyük bir yer kaplad n zannetmiyorum. Milletimiz Türkiye nin gelecek hedeflerine nas l ulaflaca na bak yor, ilgisini bu noktada yo- unlaflt r yor. Bu sevindirici bir husustur, gündemi provoke edecek bir çok giriflimi en bafltan bertaraf edecek bir güvencedir ülkemiz için Dünyan n her yerinde de iflimin böyle bir maliyeti vard r, baz s k nt lar yaflayaca z. Denizler durulmaz dalgalanmadan diyoruz ya iflte tam olarak yaflad m z budur. Ben milletçe bu dalgalar fluurlu, dirayetli ve kararl biçimde gö üsleyecek tecrübeye sahip oldu umuz inanc nday m. Bu günler geçecek, o dalgalar durulacak, inflallah Türkiye çok daha güzel, çok daha mutlu günlere ulaflacak. Bu efli e çok da uzak olmad m z tahmin ediyorum, bu umudu, bu heyecan tafl yorum. Siz AK PARTi Genel Baflkan olarak AK PARTi nin kongreleri, teflkilat organizasyonlar gibi bir çok program nda bizzat yer al yor ve görüfllerinizi teflkilat ile paylafl yorsunuz. Türkiye, Seçimden seçime vatandafl n n kap s n çalanlardan olmad k. AK PARTi kurulufl itibariyle genç bir parti, ama kökleri milletimizin hissiyat na uzanan, de erler sistemi milletimizin as rlar boyunca yaflad medeniyet tecrübelerinden geçerek berraklaflm fl de erler 16 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

19 Türkiye nin dört bir yan n bir vesile ile sürekli dolaflan bir Baflbakan a al fl k de il. Bu yo un temponun s rr nedir? Evet, maalesef Türk siyasetinin, siyasetçisinin en önemli zafiyet noktalar ndan biri budur. Siyasetçilerimiz asl nda velinimeti olan seçmenleriyle, yani kendi milletiyle aras ndaki mesafeyi nedense kald ramam flt r. Bunun istisnalar var ama genel manada Türk siyasilerinin profili bu çizgide de ildir. Samimi inanc m, bunun siyasetçilerin kendisinden çok izledikleri siyasetin bir sonucu olarak ortaya ç kt fleklindedir. Bence as l mesele siyasetçinin halka uzakl de il, genel yönü, rotas, fikriyat yla siyasetin halka uzakl meselesidir. Bizim bafltan beri tespitimiz bu yöndedir. Bu sebeple milletin uza na düflmemek için büyük bir dikkat ve itina gösteriyoruz. Biz bulundu umuz yerlere millet siyasetini temsilen geldik. Hedeflerimizi milletimizin beklentilerinden ald k. Milletimizin de erlerini siyasetimize rehber edindik, insan m z n hassasiyetlerini tart fl lmaz gördük. Sözün özü, kendimizi milletimizden baflka bir yere, çizgiye, konuma asla koymad k. Seçimden seçime vatandafl n n kap s n çalanlardan olmad k. AK PARTi kurulufl itibariyle genç bir parti, ama kökleri milletimizin hissiyat na uzanan, de- erler sistemi milletimizin as rlar boyunca yaflad medeniyet tecrübelerinden geçerek berraklaflm fl de erler Böyle düflünürseniz, bizim Her fleyi kaydetmek gibi bir al flkanl m var, bunu gerekli de görüyorum. Türkiye önemli bir dönemi yafl yor, bizler de asl nda tarihe tan kl k ediyoruz. aya m z milletimizle ayn zemine basmak d fl nda bir yol izleyemeyece imizi de fark edersiniz. Evet, yo un ifl trafi imize, yo un gündemimize ra men biz daima milletimizle iç içeyiz, daima insanlar m zla birlikteyiz. Ama bu zaten bizim do al yerimizdir. Biz siyasetin zeminini böyle tarif ediyoruz. Siyasetin zeminini milletimizin aya n bast zemin olarak görüyoruz. Siyasetin yegane amac n n milletimize ve ülkemize hizmet etmek oldu una inan yoruz. Ülkemizin her köflesine ayn aflkla, ayn ba l l kla, ayn sevgiyle gidiyoruz. Her insan m z kim oldu una, nerede do du una, neye inand - na bakmadan ayn muhabbetle kucakl yoruz. Bu ülkenin, bu milletin ihtiyaçlar y llar y l ihmal edilmifl, görmezden gelinmifl. Biz vatandafllar m - z n her derdini kendi derdimiz bilme u rafl içindeyiz. Bizim böyle bir derdimiz, böyle bir meselemiz, böyle bir Türkiye sevdam z var. Vars n bizi samimi bulmayanlar bulmas n, ama milletimiz biliyor, görüyor, biz onlar kucakl yoruz, onlar bizi kucakl yor. Bizim vatandafllar m zla aram zda mesafe yok, olamaz da. Elbette bu kadar zor, bu kadar karmafl k meselelerle u raflmak zaman zaman bizi de yoruyor. nsan z neticede Ama iflte o ülke sevdas var ya, o insanlar m z n hay r dualar var ya, çocuklar m z n gözlerindeki o fl lt var ya, k - sa zamanda bütün yorgunlu- umuzu al yor. O zaman durmak yok yola devam diyoruz. nan yorum ki, AK PARTi siyasetine inanan, bu siyasetin bir parças olan her arkadafl m bu durumdad r. Hemen her toplant da not tutuyorsunuz. Bunlar bir kitap haline getirmeyi düflünüyor musunuz? Her fleyi kaydetmek gibi bir al flkanl m var, bunu gerekli de görüyorum. Türkiye önemli bir dönemi yafl yor, bizler de asl nda tarihe tan kl k ediyoruz. Gönül isterdi ki her fley Türkiye Bülteni May s-haziran

20 Mümkün olsayd siyasetin bütün eski al flkanl klar n de ifltirirdim. tek tek kay t alt na al narak tarihe fl k tutacak biçimde muhafaza edilebilsin. Bu notlar almam z n pratik yararlar da var. Her gün pek çok konuda önemli bilgiler, talepler, ihtiyaçlar iletiliyor, bunlar unutmamak, gere ini yapmak için de o notlar yard mc oluyor. Kendim de s k s k notlar al - yorum, yard mc olan arkadafllar da oluyor zaman zaman. Bu notlardan azami ölçüde yararlan yoruz. Daha sonra bunlar bir kitap olur mu, böyle bir muhteva ortaya ç kar m bilemiyorum. Ama tarihe, siyasete, toplumsal haf zaya bir katk s olacaksa neden olmas n. D flar dan gözledi imiz kadar yla ülkenin meselelerinden daha çok siyasetteki çekiflmeler yoruyor sizi. Türk siyasetinde bir fleyleri de ifltirmek elinizde olsayd neleri de ifltirirdiniz? Mümkün olsayd siyasetin bütün eski al flkanl klar n de- ifltirirdim. Maalesef Türkiye de siyasi rekabet fikirler üzerinden ilerlemiyor. Art k klifleleflmifl y pratma hamleleri var, konu ne olursa olsun at lan her ad mda muhalefet bu kliflelere teslim ediliyor. Bir fleyi so ukkanl l kla konuflmak, memleketin çok önemli bir meselesini belli bir mutabakat zemininde tart flmaya açmak kabil olmuyor. Maalesef medya da do rudan bu iflin bir parças haline gelmifl durumda. O da bir taraf gibi hareket ediyor. Bu kuru gürültüden de ço u zaman iyi fikirler, kapsaml çözümler ç km yor. Siyasi rekabetin yap c bir zeminde sürdürülmesini gerçekten isterdim. Zaman zaman bunu sa lamaya yönelik giriflimlerde de bulunduk, ama di er partiler maalesef bu tür fleylerin siyasi olarak aleyhlerine olaca n düflünüyorlar. Türkiye nin lehine olabilecek konularda s rf siyasi menfaatler öne sürülerek iktidara karfl ç kmak do ru de il Milletimiz bunun fark nda ve her iyi niyetli yaklafl m da asl nda ödüllendiriyor. Ben bir çok önemli konuda Meclis kürsüsünde aç k ça r lar yapt m; Gelin varsa bir fikriniz, projeniz, öneriniz burada dile getirin, de erlendirmezsek de bize hesap sorun dedim. Meclis zab tlar nda bunlar kay tl Ama maalesef küçük birkaç istisna d - fl nda bu olmad. Elbette hükümetlerin muhalefetin her türlü yap c elefltirisini de, fi- 18 Türkiye Bülteni May s-haziran 2009

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı