Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV"

Transkript

1 Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu / TR

2 SEWEURODRIVE

3 İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ Motorun Yapõsõ Üç Fazlõ Motorun Prensip Yapõsõ Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ... 7 Mekanik a başlamadan önce Ön çalõşmalar Motorun õ çalõşmalarõndaki toleranslar Elektriksel Kablolama Talimatlarõ Frekans inverterleri ile kullanõldõğõnda alõnacak önlemler Tek fazlõ motorlarda dikkate alõnmasõ gereken noktalar Tork motorlarõnda ve düşük hõz motorlarda dikkat edilecek noktalar Anahtarlamada dikkat edilecek noktalar Motorun bağlanmasõ Yapõ büyüklüğü 56 ve 63 olan motorlarõn hazõrlanmasõ DT56...+/BMG motorun bağlanmasõ ET56 õnõn tek fazlõ uygulamasõ Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ Motorun fişli konnektör AS.. und AM.. üzerinden bağlanmasõ Motorun fişli konnektör ASK1 üzerinden bağlanmasõ Frenin bağlanmasõ Ek Donanõmlar I 0 6 Devreye Alma Devreye alma şartlarõ Geri döndürmez kilitli motorlarda blokaj yönünün değiştirilmesi kva i P f n Hz 7 İşletme Arõzalarõ Motordaki arõzalar Fren Arõzalarõ Frekans Dönüştürücü ile Kullanmadaki Arõzalar Kontrol / Bakõm Kontrol ve bakõm aralõklarõ Motor ve Fren Bakõmõ Hazõrlõğõ Motorda Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ BMG02 Frende Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ BR03 Frende Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ BM1562/BMG058/BMG61/122 Frende Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ Teknik Bilgiler Yapõlan İş, BMG02 Frenin Fren Momentleri BMG02 için yedek parça siparişinde verilmesi gereken bilgiler Yapõlan İş, Çalõşma Havasõ Aralõğõ, BR03, BMG058 Frenlerin Fren Momentleri8 9. Yapõlan İş, Çalõşma Havasõ Aralõğõ, BM15 62, BMG61/122 Frenlerin Fren Momentleri9 9.5 İşletme Akõmlarõ Müsaade Edilen Bilyalõ Rulman Tipleri Sürtünmesiz yataklõ SEW motorlarõ için yağ tablosu Değişiklikler İşletme Kõlavuzu Üç Fazlõ Motorlar, Asenkron Servo Motorlar 3

4 1 1 Önemli Uyarõlar Emniyet ve İkaz Uyarõlarõ Burada açõklanan emniyet ve ikaz uyarõlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şoku tehlikesi. Olasõ sonuçlarõ: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Olasõ sonuçlarõ: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Olasõ sonuçlarõ: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Olasõ sonuçlarõ: Sürücülerde ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için ipuçlarõ ve faydalõ bilgiler. İşletme kõlavuzundaki talimatlara uyulmasõ, kusursuz bir işletme ve oluşabilecek hasarlarda garanti kapsamõndaki zararlarõn ödenebilmesi için şarttõr. Bu nedenle, sürücüleri çalõştõrmadan önce bu işletme kõlavuzunu dikkatlice okuyunuz! İşletme kõlavuzunda servis çalõşmalarõ ile ilgili önemli bilgiler bulunduğundan, cihaza yakõn bir yerde muhafaza edilmelidir. Atõk Toplama Bu üründe kullanõlan malzemeler: Demir Alüminyum Bakõr Plastik Elektronik modüller Bu parçalarõ geçerli atõk toplama yönetmeliklerine uygun olarak toplama yerlerine veriniz. İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

5 2 2 Emniyet Uyarõlarõ Ön Bilgiler Aşağõdaki emniyet uyarõlarõ öncelikle motorlar için geçerlidir. Redüktörlü motor ile kullanõldõğõnda, redüktörler için geçerli olan ve ilgili işletme kõlavuzlarõnda belirtilen emniyet uyarõlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Bu kõlavuzun her bölümünde verilen ilave emniyet talimatlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Genel Bilgiler Redüktörler ve redüktörlü motorlar çalõşõrken ve çalõşma sonrasõ gerilim altõnda olabilir, parçalarõ hareket halinde bulunabilir ve hatta yüzey sõcaklõklarõ oldukça yüksek olabilir. Taşõma, depolama, yerleştirme veya montaj, bağlantõ, işletmeye alma, bakõm ve onarõm çalõşmalarõ sadece kalifiye uzman elemanlar tarafõndan ve aşağõdaki noktalar mutlaka dikkate alõnarak gerçekleştirilmelidir: İlgili detaylõ açõklamalõ işletme kõlavuzu(larõ) ve devre şemalarõ Motorda ve redüktörlü motorda bulunan ikaz ve emniyet etiketleri Sisteme özgü talimatlar ve gereksinimler Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler Aşağõdaki durumlarda hayati tehlike veya maddi hasar oluşabilir: Amacõna uygun olmayan kullanõm Yanlõş montaj veya kullanõm Gerekli koruyucu kapaklarõn veya muhafazalarõn izinsiz olarak çõkartõlmasõ Amacõna Uygun Kullanõm Bu elektrik motorlarõ ticari tesislerde kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Geçerli standartlara ve yönetmeliklere uygundur ve Alçak Gerilim Yönetmeliği 73/23/EWG tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Teknik veriler ve müsaade edilen kullanma şartlarõ cihazõn güç etiketinde ve bu dokümantasyonda belirtilmiştir. Verilen bütün bu değerlere uyulmalõdõr! Taşõma Ürün teslim alõnõrken içeriğinin taşõma sürecinde hasar görüp görmediği derhal kontrol edilmelidir. Olasõ hasarlar derhal nakliye şirketine bildirilmelidir. Cihaz böyle durumlarda devreye alõnmamalõdõr. Kaldõrma halkalarõnõn vidalarõnõ sõkõn. Bu halkalar sadece motorun/redüktörlü motorun ağõrlõğõnõ taşõyacak kadardõr ve üzerlerine ilave yük binmemelidir. Burada kullanõlan ayboltlar DIN 580 e uygundur. Bu standartta belirtilen yüklere ve talimatlara kesinlikle uyulmalõdõr. Redüktörlü motorda iki adet kaldõrma halkasõ veya aybolt mevcut ise, taşõmak için her ikisi de kullanõlmalõdõr. Bu durumda kaldõrma halatõnõn çekme yönü DIN 580 e göre 5 eğimi geçmemelidir. Gerektiğinde uygun ve yeterli boyutta bir taşõyõcõ kullanõlmalõdõr. Mevcut taşõma emniyetleri işletmeye almadan önce çõkartõlmalõdõr. Yerleştirme / "" bölümündeki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr! Kontrol / Bakõm "Kontrol/Bakõm" bölümündeki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr! İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 5

6 3 Üç Fazlõ Motorun Prensip Yapõsõ 3 Motorun Yapõsõ Aşağõda verilen resim, motoru prensip olarak göstermektedir. Bu resim sadece yedek parçalarõn yerlerini tayin etmek için kullanõlmalõdõr. Motorun büyüklüğüne ve uygulama tipine göre farklõlõklar gösterebilir! 3.1 Üç Fazlõ Motorun Prensip Yapõsõ AXX Lejant 1 Rotor, komple 31 Mil kamasõ 107 Yağ savurucu disk 131 Sõzdõrmaz conta 2 Emniyet halkasõ 32 Emniyet halkasõ 111 Conta 132 Terminal kutusu kapağõ 3 Mil kamasõ 35 Fan muhafazasõ 112 Terminal kutusu alt parçasõ 13 Vidalõ kapak 7 Flanş muhafazasõ 36 Fan 113 Silindir vida 135 Sõzdõrmaz conta 9 Vidalõ kapak 37 Vhalka 115 Klemens plakasõ 10 Emniyet halkasõ 1 Dengeleme halkasõ 116 Sõkma kelepçesi 11 Oluklu bilyalõ rulman 2 Arka yatak muhafazasõ 117 Altõ köşe başlõ vida 12 Emniyet halkasõ Oluklu bilyalõ rulman 118 Yaylõ rondela 13 Altõ köşe başlõ vida (çekme 100 Altõ köşe başlõ somun 119 Silindir vida çubuğu) 16 Stator, komple 101 Yaylõ rondela 123 Altõ köşe başlõ vida 20 Nilos halkasõ 103 Vidalõ saplama 129 Vidalõ kapak 22 Altõ köşe başlõ vida 106 Mil contasõ 130 Sõzdõrmaz conta 6 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

7 Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ Motor Tip etiketi Örnek: Frenli motor DFV 160 M /BM DFV 160 M /BM S / Y / Y 10 / AC B / / F BGE AXX Motor Tip Tanõmõ Örnekler: (Frenli) Üç fazlõ motorlar DR/DT/DV/DTE/DVE DT90S/BMG/TF/IS IS konnektörlü motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 90S büyüklüðünde kutuplu motor Ayaklý motor DFV 132M2 / BM / TF / AMA1 / EV1T 5 V TTL Artýmlý encoderli motor opsiyonu AMB1 konnektörlü motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 132M büyüklüðünde 2 kutuplu motor Flanþlý motor DVE112MF/RS/Z/C Kapaklý motor opsiyonu Ýlave volan kütlesi Z motor opsiyonu Geri hareket kilitli motor opaiyonu 112M büyüklüðünde kutuplu motor DVE..F = Ayaklý/flanþlý motor Enerji tasarruf sýnýfý EFF ATR Örnek: Fabrika numarasõ Üretim yýlý (2 haneli) Seri numarasý ( haneli) Sipariþ numarasý (10 haneli) Satýþ organizasyonu 05156ATR İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 7

8 3 Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ Motor Tip Etiketi Örnek: Servo motor CT90L / BMG / TF / ES1S CT90L BMG TF / ES1S B F 230~ 20 BGE AXX Motor Tip Tanõmõ Örnekler: Servo (fren) motorlar CT/CV CT 90L / BMG / TF / AV1Y Mutlak deðer encoderli motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 90L büyüklüðünde kutuplu motor Ayaklý motor CFV 132M / BM / TF / EV1S Sinüs/Cosinüs Artýmlý encoderli motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 132M büyüklüðünde 2 kutuplu motor Flanþlý motor CV 112M F / C / ES2R 2 V TTL Artýmlý encoderli motor opsiyonu Kapaklý motor opsiyonu 112M büyüklüðünde kutuplu motor CVE..F = Ayaklý/flanþlý motor 0611ATR Örnek: Fabrika numarasõ Üretim yýlý (2 haneli) Seri numarasý ( haneli) Sipariþ numarasý (10 haneli) Satýþ organizasyonu 05161ATR 8 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

9 a başlamadan önce Mekanik yaparken Bölüm 2 de verilen emniyet talimatlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr!.1 a başlamadan önce Bu motor/ redüktörlü motor sadece aşağõdaki şartlar mevcut ise, monte edilmelidir: Motor/redüktörlü motor güç plakasõ üzerindeki bilgiler veya frekans konvertörünün çõkõş gerilimi, mevcut şebeke gerilimine uygun olmalõdõr Motor/redüktörlü motorda hasar olmamalõdõr (taşõma veya depolama hasarlarõ) Aşağõdaki işletme şartlarõnõn yerine getirilmiş olduğundan emin olunmalõdõr: Ortam sõcaklõğõ 25 C ile +0 C arasõnda 1 Yağ, asitler, gazlar, buharlar, õşõnõm vb. olmamalõdõr. Yerleştirme yüksekliği deniz seviyesinin maks m üzerinde Enkoder için geçerli kõsõtlamalar dikkate alõnmalõdõr Özel uygulamalar: Motorun/redüktörlü motorun konfigürasyonu ortam şartlarõna uygun olarak gerçekleştirilmiştir..2 Ön çalõşmalar Motor millerinin uçlarõndaki korozyon önleyici maddeler, pislikler vb. temizlenmelidir (piyasada yaygõn olan bir solvent kullanõlmalõdõr). Yataklara veya sõzdõrmazlõk halkalarõna solvent temas etmemelidir Malzeme hasarlarõ! Motorlarõn uzun bir süre için depolanmasõ Depolama süresi bir yõlõ geçtiğinde, rulmanlardaki yağõn kullanõm süresi de kõsalõr. Uzun depolama süresi sonunda motorun nemlenip nemlenmediği kontrol edilmelidir. Bu kontrol için yalõtõm direnci ölçülmelidir (ölçme gerilimi 500 V). Yalõtõm direnci ( aşağõdaki şekil) sõcaklõğa bağlõdõr! Yalõtõm direnci yeterli değilse, motor kurutulmalõdõr. [M ] , [ C] 01731AXX 1. Geri döndürmez kilitli motorlarda minimum sõcaklõk: 15 C, redüktörün sõcaklõk aralõğõnõn da sõnõrlandõrõlabileceğini dikkate alõn ( Redüktörün işletme kõlavuzu) İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 9

10 Motorun õ Motorun Kurutulmasõ Motoru sõcak hava veya yalõtõm transformatörü ile õsõtõn Sargõlarõ seri olarak bağlayõn ( aşağõdaki resim) Yardõmcõ AC gerilimi, maks. % 20 anma akõmlõ anma geriliminin maks. % 10 u Trafo 01730ADE Kurutma işlemi, minimum yalõtõm direnci geçildiğinde sona erdirilir. Terminal kutusunu kontrol edin: İçi kuru ve temiz olmalõ Bağlantõ ve tespit parçalarõnda korozyon olmamalõ Derzler sõzdõrmaz nitelikte Kablo rakorlarõ sõkõ olarak bağlanmõş, aksi takdirde temizleyin veya değiştirin.3 Motorun õ Motor veya redüktörlü motor sadece önceden belirlenmiş olan montaj türüne uygun şekilde düz, titreşim sönümleme özelliğine sahip ve burulmaya karşõ sağlam bir destek üzerine yerleştirilmeli/monte edilmelidir. Çõkõş millerine gereksiz yere yük binmemesi için, motorun ve tahrik edilen makinenin itina ile doğrultulmasõ gerekmektedir. Milin ucunda darbe oluşmamalõ ve çekiçle vurulmamalõdõr. Düşey şekilde monte edildiğinde, sõvõ veya yabancõ madde girmemesi için korunmalõdõr (Koruyucu kapak C) Soğutma havasõnõn serbest olarak girebilmesi sağlanmalõ ve diğer makinelerin tahliye havalarõ yeniden emilmemelidir. Sonradan mile geçirilecek olan parçalarõ yarõm mil kamasõ ile balanslayõn (motor millerinin balanslarõ yarõm mil kamalarõ ile yapõlmõştõr). Mevcut olan kondens suyu delikleri plastik tapalarla kapatõlmõş olabilir. Bu delikler sadece gerektiğinde açõlmalõdõr, yüksek seviyedeki koruma türleri iptal edileceğinden, açõk kondens suyu deliklerine müsaade edilmemektedir. Manuel ayõrmalõ frenli motorlara ya fren açma kolu (kendiliğinden baskõ yapan manuel ayõrma) veya dişli pim (kilitlenebilir manuel ayõrma) kullanõlmalõdõr. Enkoder monte edilirken dikkat edilmesi gereken noktalar: Tabana monte edilecek CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M, CV/DV160L motorlarda, kapağõn yarõçapõ milin yüksekliğinden daha büyük olduğundan, altlõk kullanõlmalõdõr. DTE90L ve DVE132M büyüklüğündeki ayaklõ (frenli) motorlarõn aks yükseklikleri, bir sonraki daha büyük IEC standart motorun (100 mm veya 160 mm) aks yüksekliğine eşittir. DTE90, DVE180 ve DVE225 motorlarõn ayak ölçüleri IEC ölçülerinden farklõdõr, bkz. Redüktörlü motorlar kataloğundaki "Ölçü föyleri için uyarõlar" bölümü. 10 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

11 çalõşmalarõndaki toleranslar Nemli Mekanlara veya Dõşarõya Terminal kutusu kablo geçişleri alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Kablo rakorlarõnõn vidalarõ ve kör tapalara sõzdõrmazlõk mastiği sürülmeli ve iyice sõkõlmalõdõr daha sonra tekrar mastik sürülmelidir. Kablo girişleri iyice sõzdõrmaz nitelikte olmalõdõr. Terminal kutusunun ve kapağõnõn sõzdõrmazlõk yüzeyleri montaj öncesi iyice temizlenmelidir; contalar tek taraflõ yapõştõrõlmalõdõr. Gevşemiş contalarõ değiştirin! Gerektiğinde yeniden korozyona karşõ koruyucu sürün. Korunma sõnõfõnõ kontrol edin.. çalõşmalarõndaki toleranslar Mil ucu DIN 78 e göre çap toleranslarõ ISO k6, Ø 50 mm de ISO m6, Ø > 50 mm de Merkezleme deliği, DIN 332, Form DR.. Flanş DIN 298 e göre merkezleme kenarõ toleransõ ISO j6, Ø 230 mm ISO h6, Ø > 230 mm de İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 11

12 5 Kablolama Talimatlarõ 5 Elektriksel yaparken Bölüm 2 de verilen emniyet talimatlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Motorun ve frenin anahtarlanmasõ için EN e uygun AC3 kategorisi açmakapama anahtarlarõ kullanõlmalõdõr. 5.1 Kablolama Talimatlarõ yaparken emniyet talimatlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr. Fren kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunma Fren kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunmak için, fren kablolarõ darbeli güç kablolarõ ile aynõ kablo içerisine döşenmemelidir. Darbeli güç kablolarõ: Frekans ve servo dönüştürücülerin, akõm dönüştürücülerin, yumuşak ilk hareket ve fren çõkõş kablolarõ Fren dirençleri vb. besleme kablolarõ Motor kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunma Motor kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunma için (sõcaklõk duyar elemanõ TF, sargõ termostatõ TH) ayrõca ekranlanmõş besleme kablolarõ darbeli güç kablolarõ ile aynõ kablo içinde yer alabilir ayrõca ekranlanmamõş besleme kablolarõ darbeli güç kablolarõ ile aynõ kablo içinde yer alamaz 5.2 Frekans inverterleri ile kullanõldõğõnda alõnacak önlemler İnverterden güç alan motorlarda inverter üreticisinin kablolama talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr. Frekans inverterinin işletme kõlavuzu mutlaka dikkate alõnmalõdõr. 5.3 Tek fazlõ motorlarda dikkate alõnmasõ gereken noktalar Tek fazlõ SEW motorlarõnõn (ET56L Bölüm "Tek fazlõ uygulamasõ ET56") teslimat içeriğine kapasitörler, marş röleleri veya santrifüj anahtarlarõ gibi ek donanõmlar donanõmlar dahil değildir. Gerekli olan bu gibi parçalar piyasadan temin edilmeli ve birlikte verilen talimatlara ve bağlama şemalarõna göre bağlanmalõdõr. 12 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

13 Tork motorlarõnda ve düşük hõz motorlarda dikkat edilecek noktalar 5 5. Tork motorlarõnda ve düşük hõz motorlarda dikkat edilecek noktalar Tork motorlarõ ve düşük hõzlõ motorlar kapatõldõklarõnda, yapõ tiplerine bağlõ olarak yüksek endüksiyon gerilimleri oluşabilir. Korunmak için aşağõda gösterilen varistör devresini önermekteyiz. Varistörün büyüklüğü kalkõş sõklõğõna bağlõdõr proje planlamasõnda dikkate alõnmalõdõr! U U U U 1 V 1 W CXX 5.5 Anahtarlamada dikkat edilecek noktalar Motorlar anahtarlamada kullanõlacak ise, uygun bir kablolama ile anahtarlama cihazõndaki olasõ arõzalar önlenmelidir. EN 6020 Direktifi (Makinelerin Elektrik Donanõmõ) sayõsal veya programlanabilir mantõk kontrol cihazlarõnõn korunmasõ için, motor sargõlarõnõn yalõtõlmasõnõ istemektedir. Genelde anahtarlama işlemleri arõzaya sebep olduğundan, anahtarlama cihazlarõnda koruyucu devre öngörülmesini önermekteyiz. İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 13

14 5 Motorun bağlanmasõ 5.6 Motorun bağlanmasõ Elektronik kontrol cihazlarõ ile birlikte çalõştõrõldõğõnda, ilgili devreye alma kõlavuzlarõ / devre şemalarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr Motoru Terminal Kutusu Üzerinden Bağlama Birlikte verilen bağlantõ şemasõna göre Kablolarõn kesitlerini kontrol edin Klemens köprülerini doğru bağlayõn Bağlantõlarõn ve koruyucu iletkenin vidalarõnõ sõkõn Terminal kutusunda: Sargõ bağlantõlarõnõ kontrol edin ve gerektiğinde sõkõn Bağlantõ detay parçalarõ Aşağõdaki noktalar dikkate alõnmalõdõr: Büyüklükleri DR63 DV132S olan motorlarda bağlantõ detay parçalarõ (besleme kablolarõ için bağlantõ somunlarõ, klemens köprüleri, yaylõ rondelalar ve altlõk diskler) bir torba içerisinde bulunmaktadõr. Bu parçalar klemens plakasõnõn tipine göre aşağõda gösterildiği gibi monte edilmelidir. Sağ tarafta gösterilen resimdeki gibi bağlandõğõnda, ikinci tespit somununa, yaylõ rondelaya ve altlõk diske gerek yoktur. Harici bağlantõ (6) doğrudan veya bağlantõ diskinin (5) altõnda kablo pabucu () olarak bağlanabilir AXX 1 Bağlantõ pimi 1 Bağlantõ pimi 2 Yaylõ rondela 2 Flanşlõ altõ köşeli somun 3 Bağlantõ diski 3 Klemens köprüsü Motor terminal kablosu Stock bağlantõ klemensli motor bağlantõsõ 5 Üst somun 5 Bağlantõ diski 6 Altlõk disk 6 Harici bağlantõ 7 Harici bağlantõ 8 Alt somun CT/CV serisi asenkron servo motorlar güç etiketine göre bağlanmõş klemens köprüleri ile verilmektedir. 1 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

15 Yapõ büyüklüğü 56 ve 63 olan motorlarõn hazõrlanmasõ Yapõ büyüklüğü 56 ve 63 olan motorlarõn hazõrlanmasõ Dikkat: Koruyucu gözlük takõlmalõdõr Kõrõlan parçalar göze kaçabilir! Terminal kutusunun kapağõnõ yerleştirin, vidalarõnõ sõkõn Açõlmasõ gereken kablo girişlerini tespit edin Kablo girişlerini açõn Keski vb. kullanõn. (eğik olarak tutun) çekiçle hafifçe vurun 01733AXX Dikkat Keski terminal kutusunun iç tarafõna geçmemelidir! Terminal kutusunu açõn, kõrõlmõş olan parçalarõ alõn Kablo rakorlarõnõ birlikte verilen karşõ somunlarla emniyete alõn 5.8 DT56...+/BMG motorun bağlanmasõ Motorda, sargõ çõkõntõsõna tespit edilmiş üç bağlantõlõ yõldõz nokta mevcuttur. Şebeke besleme kablolarõ (L1, L2, L3) terminal kutusundaki (1) kafes sõkõştõrma yaylõ klemens blokuna (2) bağlanmõştõr. Fren BMG02 fren redresörü BG1.2 (3) üzerinden kontrol edilir. Fren alternatif olarak elektrik panosundaki BM serisi redresörlerle de kontrol edilebilir TF TF U V W 0861AXX İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 15

16 5 ET56 õnõn tek fazlõ uygulamasõ 5.9 ET56 õnõn tek fazlõ uygulamasõ Tek fazlõ motor ET56, monte edilmiş ve bağlanmõş çalõştõrma kapasitörü ile teslim edilmektedir. 1~230 V, 50 Hz C B = µf 1~230 V, 60 Hz C B = µf 1~110 V, 60 Hz C B = 20 µf Sadece çalõştõrma kapasitörü ile tam yükte devreye almak mümkün değildir! Tek fazlõ motor TF ile kombine edilemez Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ 03075AXX Fişli konnektör IS nin alt parçasõ, fren redresörü gibi ek donanõmlar da dahil olmak üzere, fabrika tarafõndan komple kablolanmõştõr. IS fişinin üst parçasõ teslimat içeriğine dahildir ve bağlantõ şemasõna göre bağlanmalõdõr. Bu fişli konnektöre CSA (Canadian Standarts Association) tarafõndan 600 V a kadar müsaade edilmektedir. (CSA talimatlarõna göre kullanma uyarõsõ: Klemens vidasõ M3 ün sõkma momenti 0,5 Nm olmalõdõr! "American Wire Gauge" (AWG) standartlarõna göre verilen, aşağõdaki tablodaki kablo kesitleri dikkate alõnmalõdõr!) Kablo kesiti Kullanõlan kablo geçerli talimatlara uygun olmalõdõr. Anma akõm değerleri motor tip etiketinde verilmiştir. Kullanõlabilecek kablo kesitleri aşağõdaki tabloda verilmiştir. değiştirilebilir klemens köprüsü yok değiştirilebilir klemens köprüsü ile Köprü kablosu Çift kontak (motor ve fren/sr) mm mm 2 max. 1.5 mm 2 max. 1 x 2.5 und 1 x 1.5 mm # AWG 23 1 # AWG max. 16 # AWG max. 1 x 1 # und 1 x 16 # AWG 16 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

17 Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ 5 Fişin üst parçasõnõn kablolanmasõ Muhafaza kapağõnõn vidalarõnõ sökün Kapağõ çõkartõn Fişin üst parçasõnõn vidalarõnõ sökün Fişin üst parçasõnõ kapaktan çõkartõn Bağlantõ kablosunun yalõtõmõnõ sõyõrõn Bağlantõ kablosunun sõyrõlan kõsmõnõn uzunluğu yakl. 9 mm olmalõdõr Kabloyu kablo rakorundan geçirin Bağlantõ şemalarõ DT82, DT83 e göre kablolama Kablolarõ bağlantõ şemasõna göre bağlayõn Klemens vidalarõnõ itina ile sõkõn! Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) Bağlantõ şemasõ DT81 e göre kablolama / devreye alma için: 6 kablo ile bağlayõn Klemens vidalarõnõ itina ile sõkõn! Motor kontaktörleri elektrik panosunda Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) veya çalõştõrma için: Bağlantõ şemasõna göre bağlayõn İstenen motor çalõşma şekline uygun olarak ( veya aşağõdaki resimlerde gösterilen değiştirilebilir klemens köprülerini takõn. Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) 0173AXX 01735AXX İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 17

18 5 Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ Fren kontrolü BSR Değişken klemens köprülerinin hazõrlanmasõ çalõştõrma için: Değişken klemens köprüsünün tarafõndaki işaretlenmiş pimin sadece metal kõsmõnõ kesin Temas korumasõ! 5029AXX çalõştõrma için: Değişken klemens köprüsünün tarafõndaki işaretlenmiş 2 pimi yatay olarak tamamen kesin. 5030AXX Çift klemens kontağõnda DT81 bağlantõ şemasõna göre veya çalõştõrma için kablolama Çift kontaklõ klemens noktasõnda: köprü kablosunu bağlayõn çalõşma şekli istendiği gibi ise: Köprü kablosunu değişken klemens köprüsüne yerleştirin Değişken klemens köprüsünü monte edin Çift kontaklõ klemens noktasõnda: Motor besleme kablosunu değişken klemens köprüsünün üst kõsmõna bağlayõn Diğer kablolarõ bağlantõ şemasõna göre bağlayõn Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) 01738AXX 18 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

19 Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ 5 Fişin montajõ Fişli konnektör IS nin muhafaza kapağõnõn muhafazanõn alt parçasõna bağlanmasõ, kablo girişinin konumuna bağlõdõr. Aşağõdaki resimde gösterilen fiş üst parçasõ, fişin alt parçasõnõn pozisyonuna bağlõ olarak önceden muhafaza kapağõna monte edilmelidir. istenen montaj konumunu tespit edin Fişin üst parçasõnõ montaj konumuna uygun olarak muhafaza kapağõna vidalayõn Fişli konnektörü kapayõn Kablo rakorunu sõkõn 01739AXX Fişin üst parçasõnõ muhafaza kapağõndaki montaj konumu 0170AXX İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 19

20 5 Motorun fişli konnektör AS.. und AM.. üzerinden bağlanmasõ 5.11 Motorun fişli konnektör AS.. und AM.. üzerinden bağlanmasõ AMA1 ASE AXX Fişli konnektör AS.. veya AM.. terminal kutusunun yan tarafõnda bulunmaktadõr. Bu konnektörler, AMA1, AMB1 ve ASB1 de olduğu gibi iki veya AMD1, AME1, ASD1 ve ASE1 de olduğu gibi bir klipsle terminal kutusuna bağlanmõştõr. Tek klipsli ASD1 ve ASE1 tipleri VDW nin (Alman Takõm Tezgahlarõ Üreticileri Derneği) DESINA Direktifi ne uygundur. ASA1 / ASD1 veya ASB1 / ASE1 ile AMA1 / AMD1 veya AMB1 / AME1 in alt parçasõ, fren redresörü gibi ek donanõmlar da dahil olmak üzere, fabrika tarafõndan komple kablolanmõştõr. Bu fişlerin üst parçalarõ müşteri tarafõndan piyasadan temin edilmeli ve bağlantõ şemalarõna uygun olarak (motorla birlikte verilmektedir) bağlanmalõdõr Motorun fişli konnektör ASK1 üzerinden bağlanmasõ ASK1 ASK A B ECOFAST certified 51081AXX ASK1 fiş konnektörlü sürücülere ECOFASTTanõmlamasõ na (Versiyon 1.1) "Energy and Communication Field Installation System" göre sertifika verilmiştir. Anahtarlama ve kontrol üniteleri bu üniteler de kalite belgesine sahip olmalõdõr SEWEURODRIVE motorlarõna hazõr bir sistem kablosu veya taşõyõcõ bir plaka (motora entegre montaj, Resim B) bağlanabilir. Tek klipsli fişli konnektör ASK1 terminal kutusunun yan tarafõnda bulunur ve fren redresörü gibi ek donanõmlar da dahil olmak üzere, fabrika tarafõndan tamamen kablolanmõştõr. 20 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

21 Motorun fişli konnektör ASK1 üzerinden bağlanmasõ 5 ECOFASTTanõmlamasõ na uygun hazõr sistem kablosu müşteri tarafõndan piyasadan temin edilmelidir. ECOFASTTanõmlamasõ!na göre motora entegre edilmiş montajda, malzeme numarasõ olan taşõyõcõ plaka müşteri tarafõndan SEW EURODRIVE dan temin edilmelidir. Diğer firmalarõn taşõyõcõ plakalarõ SEW EURODRIVE motorlarõna uymaz. Fişli konnektörün konumu Fişli konnektörask1 için mümkün olan pozisyonlar "X" (= Normal konum), "1", "2" veya "3" ile gösterilmektedir. Siparişte özel olarak belirtilmez ise, fişli konnektör "3" konumunda teslim edilmektedir. Motora entegre edilen montajda (taşõyõcõ plaka kullanõldõğõnda) fişli konnektör sadece "3" konumunda teslim edilmektedir. 2 ASK1 1 3 X 51083AXX Taşõyõcõ plakanõn montajõ Terminal kutusunun altõndaki dört vidayõ (1) sökün ( Resim A) Taşõyõcõ plakayõ (2) deliklere yerleştirin ve dört vidayõ (1) tekrar takõn ( Resim B) İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 21

22 5 Frenin bağlanmasõ 5.13 Frenin bağlanmasõ Fren elektrikle serbest bõrakõlõr. Frenin devreye girmesi, gerilimin kesilmesi ile mekanik olarak gerçekleşir. İlgili meslek kuruluşlarõnõn faz kaybõ emniyeti ve buna bağlõ devre değişiklikleri ile ilgili geçerli talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr. Fren daima birlikte verilen bağlantõ şemasõna göre bağlanmalõdõr. Uyarõ: Devredeki DC akõm ve yüksek akõm yükünü dikkate alarak, özel fren kontaktörleri veya EN e göre AC3 kategorisine ait kontaklõ AC kontaktörleri kullanõlmalõdõr. Gerektiğinde manuel ayõrmalõ uygulamada manuel ayõrma kolunu (kendiliğinden gerilen manuel ayõrmada) veya dişli pimi (kilitlenebilir manuel ayõrmada) takõn Yeni bir fren diski takõldõktan sonra, maksimum fren torkuna birkaç turdan sonra ulaşõlõr. Fren kontrolünün bağlanmasõ DC diskli fren, gücünü koruyucu devreli bir fren kontrol sisteminden alõr. Bu kontrol sistemi terminal kutusuna / IS nin alt parçasõna yerleştirilmeli veya elektrik panosuna monte edilmelidir ( "Kablolama Uyarõlarõ" bölümü). Kablolarõn kesitlerini kontrol edin Fren akõmlarõ ( "Teknik Bilgiler" bölümü) Fren kontrol sistemi daima birlikte verilen bağlantõ şemasõna göre bağlanmalõdõr. İzolasyon sõnõfõ H olan motorlarda fren redresörü elektrik panosuna monte edilmelidir! 22 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

23 Ek Donanõmlar Ek Donanõmlar Birlikte teslim edilen ek donanõmlar beraber verilen bağlama şemalarõna uygun olarak bağlanmalõdõr. Sõcaklõk duyar elemanõ TF Gerilim uygulanmaz! PTC termistörler DIN 082 ye uygundur. Kontrol direnci ölçümü (ölçme aleti U 2,5 V veya I < 1 ma): Normal ölçme değerleri: Ω, sõcak durumda direnç > 000 Ω Ayrõ sargõlõ kutup değiştirilebilen ölçme değerleri: Ω, Termik direnç > 000 Ω Sargõ termostatlarõ TH Bu termostatlar standart olarak seri bağlanmõştõr ve müsaade edilen sargõ sõcaklõğõ aşõldõğõnda açõlõrlar. Sürücü denetleme döngüsüne bağlanabilirler. V AC V DC Gerilim U [V] Akõm (cos ϕ = 1.0) [A] Akõm (cos ϕ = 0.6) [A] Kontak direnci, 5 V = / 1 ma de maks. 1 Ohm Harici fan Motorun yapõ büyüklüğü S VS sistemi 1 x 230 V AC, 50 Hz Özel terminal kutusuna bağlantõ maks. bağlantõ kesiti 3x1,5 mm 2 Kablo rakoru M16x1.5 VS sisteminin bağlanmasõ ile ilgili uyarõlar VS bağlantõ şemasõnda (Sipariş numarasõ: ) verilmiştir. İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 23

24 5 Ek Donanõmlar VR sistemi 2 V DC ± % 20 Fişli konnektör bağlantõsõ maks. bağlantõ kesiti 3x1 mm 2 İç çapõ 7 mm olan kablo rakoru Pg7 Harici fan VR 2 Vdoğru akõm için ve V alternatif akõm için sipariş edilebilir. 2V DC AXX DC uygulamasõnda harici fan VR ile birlikte anahtarlamalõ güç kaynağõ UWU51A elemanõ kullanõlabilir ( aşağõdaki resim) Giriş: V AC % 6 / + % 10, 50/60 Hz Çõkõş: 2 V DC %1 / + % 2, 1,25 A Bağlantõ: Vidalõ terminaller 0,2.. 2,5 mm 2, ayrõlabilir Koruma sõnõfõ: IP20; elektrik panosundaki EN ye göre bağlama rayõna ,5 8, AXX Harici fan VR nin bağlanmasõ ile ilgili uyarõlar VR bağlantõ şemasõnda (Sipariş numarasõ: ) verilmiştir. 2 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

25 Ek Donanõmlar 5 Motorun yapõ büyüklüğü 132M 280 V sistemi 3 x 00 V AC, 50 Hz Özel terminal kutusuna bağlantõ maks. bağlantõ kesiti x1.5 mm 2 Kablo rakoru M16x1.5 V sisteminin bağlanmasõ ile ilgili uyarõlar V bağlantõ şemasõnda (Sipariş numarasõ: ). VS sisteminde standart gerilimin dõşõnda bir gerilim ayarlamak için bir transformatör kullanõlabilir. VS ve V sistemleri ayrõca 60 Hz için de mevcuttur. Enkodere genel bakõş Enkod er EH1T 1) EH1S 2) EH1R EH1C ES1T 1) ES1S 2) ES1R ES1C ES2T 1) ES2S 2) ES2R ES2C EV1T 1) EV1S 2) EV1R EV1C NV11 NV21 SEW motoru Enkoder tipi Mil Tanõmlamasõ Besleme Sinyal DR63... Enkoder Delik milli CT/DT/CV/DV DTE/DVE CV/DV(E) S CT/CV DT/DV DTE/DVE Enkoder Uzatma milli Dolu milli A izi A+B izi 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 V DC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 VDC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 VDC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 V DC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 1 darbe/devir, NO kontak NV12 DT/DV Yaklaşõm A izi 2 darbe/devir, NO Dolu milli 2 V DTE/DVE S sensörü DC NV22 A+B izi kontak NV16 A izi 6 darbe/devir, NO NV26 A+B izi kontak Mutlak değer AV1Y CT/CV enkoderi DT/DV AV1H 3) DTE/DVE HIPERFACE enkoder 1) MOVITRAC (r) 31C ile çalõştõrmak için önerilen enkoder 2) MOVIDRIVE (r) ile çalõştõrmak için önerilen enkoder 3) MOVIDRIVE compact için önerilen enkoder Dolu milli 15/2 V DC MSSI arabirimi ve 1 V ss sin/cos 12 V DC RS85 arabirimi ve 1 V ss sin/cos İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 25

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KİREÇ STABİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ TADB TEKNİK ARAŞTİRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜSTYAPI ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MART 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayollarõ Genel Müdürlüğü Sayõ : B.09.1.TCK.0.12.03-668/03

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Baskı 12/2007 11702788 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Medium voltage products VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka İçindekiler I. Giriş 4 II. Çevreyi koruma programı 4 1. Ambalaj ve nakliye 4 2. Teslim alınırken kontrol

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri

LFS Katalog 2010/2011. Kablo Döşeme Sistemleri Katalog 2010/2011 Kablo Döşeme Sistemleri Müşteri Hizmetlerine Hoş Geldiniz Servis telefonu: 0 23 73 / 89-1500 Başvurular için faks numarası: 0 23 73 / 89-77 77 Siparişler için faks numarası: 0 23 73 /

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz

1ZSC000562-AAX tr. Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz 1ZSC000562-AAX tr Yüke bağlı kademe değiştirici, tip VUC Teknik kılavuz Orjinal talimat Bu belgede verilen bilgiler genel amaçlıdır ve tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Kapsamayan herhangi bir özel uygulama

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Servis el kitabı SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-SG-tr-11 Sürüm 1.1 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler Bu belgelerde yer alan bilgiler, SMA Solar Technology AG mülkiyetindedir.

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Kılavuz. TK Ek. MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

Kılavuz. TK Ek. MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Kılavuz TK Ek MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Her Hakkı Saklıdır Bu

Detaylı

I-769P-TUR. FireLock NXT Ön Tepkili Vana UYARI MONTAJ, BAKIM VE TEST KILAVUZU

I-769P-TUR. FireLock NXT Ön Tepkili Vana UYARI MONTAJ, BAKIM VE TEST KILAVUZU 776 SERİSİ DÜŞÜK BASINÇLI AKTÜATÖRLÜ «NON-INTERLOCKED» (KİLİTLEMESİZ) PNÖMATİK BOŞATMA 776 SERİSİ DÜŞÜK BASINÇLI AKTÜATÖRLÜ VE 753-E SERİSİ SOLENOİD VANALI «NON-INTERLOCKED» (KİLİTLEMESİZ) PNÖMATİK/ELEKTRİKLİ

Detaylı