Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV"

Transkript

1 Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu / TR

2 SEWEURODRIVE

3 İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ Motorun Yapõsõ Üç Fazlõ Motorun Prensip Yapõsõ Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ... 7 Mekanik a başlamadan önce Ön çalõşmalar Motorun õ çalõşmalarõndaki toleranslar Elektriksel Kablolama Talimatlarõ Frekans inverterleri ile kullanõldõğõnda alõnacak önlemler Tek fazlõ motorlarda dikkate alõnmasõ gereken noktalar Tork motorlarõnda ve düşük hõz motorlarda dikkat edilecek noktalar Anahtarlamada dikkat edilecek noktalar Motorun bağlanmasõ Yapõ büyüklüğü 56 ve 63 olan motorlarõn hazõrlanmasõ DT56...+/BMG motorun bağlanmasõ ET56 õnõn tek fazlõ uygulamasõ Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ Motorun fişli konnektör AS.. und AM.. üzerinden bağlanmasõ Motorun fişli konnektör ASK1 üzerinden bağlanmasõ Frenin bağlanmasõ Ek Donanõmlar I 0 6 Devreye Alma Devreye alma şartlarõ Geri döndürmez kilitli motorlarda blokaj yönünün değiştirilmesi kva i P f n Hz 7 İşletme Arõzalarõ Motordaki arõzalar Fren Arõzalarõ Frekans Dönüştürücü ile Kullanmadaki Arõzalar Kontrol / Bakõm Kontrol ve bakõm aralõklarõ Motor ve Fren Bakõmõ Hazõrlõğõ Motorda Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ BMG02 Frende Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ BR03 Frende Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ BM1562/BMG058/BMG61/122 Frende Kontrol / Bakõm Çalõşmalarõ Teknik Bilgiler Yapõlan İş, BMG02 Frenin Fren Momentleri BMG02 için yedek parça siparişinde verilmesi gereken bilgiler Yapõlan İş, Çalõşma Havasõ Aralõğõ, BR03, BMG058 Frenlerin Fren Momentleri8 9. Yapõlan İş, Çalõşma Havasõ Aralõğõ, BM15 62, BMG61/122 Frenlerin Fren Momentleri9 9.5 İşletme Akõmlarõ Müsaade Edilen Bilyalõ Rulman Tipleri Sürtünmesiz yataklõ SEW motorlarõ için yağ tablosu Değişiklikler İşletme Kõlavuzu Üç Fazlõ Motorlar, Asenkron Servo Motorlar 3

4 1 1 Önemli Uyarõlar Emniyet ve İkaz Uyarõlarõ Burada açõklanan emniyet ve ikaz uyarõlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Elektrik şoku tehlikesi. Olasõ sonuçlarõ: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlike. Olasõ sonuçlarõ: Ölüm veya ağõr yaralanmalar. Tehlikeli Durum. Olasõ sonuçlarõ: Hafif veya önemsiz yaralanmalar. Zararlõ Durum. Olasõ sonuçlarõ: Sürücülerde ve ortamda hasar oluşur. Kullanõcõ için ipuçlarõ ve faydalõ bilgiler. İşletme kõlavuzundaki talimatlara uyulmasõ, kusursuz bir işletme ve oluşabilecek hasarlarda garanti kapsamõndaki zararlarõn ödenebilmesi için şarttõr. Bu nedenle, sürücüleri çalõştõrmadan önce bu işletme kõlavuzunu dikkatlice okuyunuz! İşletme kõlavuzunda servis çalõşmalarõ ile ilgili önemli bilgiler bulunduğundan, cihaza yakõn bir yerde muhafaza edilmelidir. Atõk Toplama Bu üründe kullanõlan malzemeler: Demir Alüminyum Bakõr Plastik Elektronik modüller Bu parçalarõ geçerli atõk toplama yönetmeliklerine uygun olarak toplama yerlerine veriniz. İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

5 2 2 Emniyet Uyarõlarõ Ön Bilgiler Aşağõdaki emniyet uyarõlarõ öncelikle motorlar için geçerlidir. Redüktörlü motor ile kullanõldõğõnda, redüktörler için geçerli olan ve ilgili işletme kõlavuzlarõnda belirtilen emniyet uyarõlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Bu kõlavuzun her bölümünde verilen ilave emniyet talimatlarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Genel Bilgiler Redüktörler ve redüktörlü motorlar çalõşõrken ve çalõşma sonrasõ gerilim altõnda olabilir, parçalarõ hareket halinde bulunabilir ve hatta yüzey sõcaklõklarõ oldukça yüksek olabilir. Taşõma, depolama, yerleştirme veya montaj, bağlantõ, işletmeye alma, bakõm ve onarõm çalõşmalarõ sadece kalifiye uzman elemanlar tarafõndan ve aşağõdaki noktalar mutlaka dikkate alõnarak gerçekleştirilmelidir: İlgili detaylõ açõklamalõ işletme kõlavuzu(larõ) ve devre şemalarõ Motorda ve redüktörlü motorda bulunan ikaz ve emniyet etiketleri Sisteme özgü talimatlar ve gereksinimler Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal ve yerel yönetmelikler Aşağõdaki durumlarda hayati tehlike veya maddi hasar oluşabilir: Amacõna uygun olmayan kullanõm Yanlõş montaj veya kullanõm Gerekli koruyucu kapaklarõn veya muhafazalarõn izinsiz olarak çõkartõlmasõ Amacõna Uygun Kullanõm Bu elektrik motorlarõ ticari tesislerde kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Geçerli standartlara ve yönetmeliklere uygundur ve Alçak Gerilim Yönetmeliği 73/23/EWG tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Teknik veriler ve müsaade edilen kullanma şartlarõ cihazõn güç etiketinde ve bu dokümantasyonda belirtilmiştir. Verilen bütün bu değerlere uyulmalõdõr! Taşõma Ürün teslim alõnõrken içeriğinin taşõma sürecinde hasar görüp görmediği derhal kontrol edilmelidir. Olasõ hasarlar derhal nakliye şirketine bildirilmelidir. Cihaz böyle durumlarda devreye alõnmamalõdõr. Kaldõrma halkalarõnõn vidalarõnõ sõkõn. Bu halkalar sadece motorun/redüktörlü motorun ağõrlõğõnõ taşõyacak kadardõr ve üzerlerine ilave yük binmemelidir. Burada kullanõlan ayboltlar DIN 580 e uygundur. Bu standartta belirtilen yüklere ve talimatlara kesinlikle uyulmalõdõr. Redüktörlü motorda iki adet kaldõrma halkasõ veya aybolt mevcut ise, taşõmak için her ikisi de kullanõlmalõdõr. Bu durumda kaldõrma halatõnõn çekme yönü DIN 580 e göre 5 eğimi geçmemelidir. Gerektiğinde uygun ve yeterli boyutta bir taşõyõcõ kullanõlmalõdõr. Mevcut taşõma emniyetleri işletmeye almadan önce çõkartõlmalõdõr. Yerleştirme / "" bölümündeki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr! Kontrol / Bakõm "Kontrol/Bakõm" bölümündeki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr! İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 5

6 3 Üç Fazlõ Motorun Prensip Yapõsõ 3 Motorun Yapõsõ Aşağõda verilen resim, motoru prensip olarak göstermektedir. Bu resim sadece yedek parçalarõn yerlerini tayin etmek için kullanõlmalõdõr. Motorun büyüklüğüne ve uygulama tipine göre farklõlõklar gösterebilir! 3.1 Üç Fazlõ Motorun Prensip Yapõsõ AXX Lejant 1 Rotor, komple 31 Mil kamasõ 107 Yağ savurucu disk 131 Sõzdõrmaz conta 2 Emniyet halkasõ 32 Emniyet halkasõ 111 Conta 132 Terminal kutusu kapağõ 3 Mil kamasõ 35 Fan muhafazasõ 112 Terminal kutusu alt parçasõ 13 Vidalõ kapak 7 Flanş muhafazasõ 36 Fan 113 Silindir vida 135 Sõzdõrmaz conta 9 Vidalõ kapak 37 Vhalka 115 Klemens plakasõ 10 Emniyet halkasõ 1 Dengeleme halkasõ 116 Sõkma kelepçesi 11 Oluklu bilyalõ rulman 2 Arka yatak muhafazasõ 117 Altõ köşe başlõ vida 12 Emniyet halkasõ Oluklu bilyalõ rulman 118 Yaylõ rondela 13 Altõ köşe başlõ vida (çekme 100 Altõ köşe başlõ somun 119 Silindir vida çubuğu) 16 Stator, komple 101 Yaylõ rondela 123 Altõ köşe başlõ vida 20 Nilos halkasõ 103 Vidalõ saplama 129 Vidalõ kapak 22 Altõ köşe başlõ vida 106 Mil contasõ 130 Sõzdõrmaz conta 6 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

7 Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ Motor Tip etiketi Örnek: Frenli motor DFV 160 M /BM DFV 160 M /BM S / Y / Y 10 / AC B / / F BGE AXX Motor Tip Tanõmõ Örnekler: (Frenli) Üç fazlõ motorlar DR/DT/DV/DTE/DVE DT90S/BMG/TF/IS IS konnektörlü motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 90S büyüklüðünde kutuplu motor Ayaklý motor DFV 132M2 / BM / TF / AMA1 / EV1T 5 V TTL Artýmlý encoderli motor opsiyonu AMB1 konnektörlü motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 132M büyüklüðünde 2 kutuplu motor Flanþlý motor DVE112MF/RS/Z/C Kapaklý motor opsiyonu Ýlave volan kütlesi Z motor opsiyonu Geri hareket kilitli motor opaiyonu 112M büyüklüðünde kutuplu motor DVE..F = Ayaklý/flanþlý motor Enerji tasarruf sýnýfý EFF ATR Örnek: Fabrika numarasõ Üretim yýlý (2 haneli) Seri numarasý ( haneli) Sipariþ numarasý (10 haneli) Satýþ organizasyonu 05156ATR İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 7

8 3 Motor Tip Etiketi, Motor Tip Tanõmõ Motor Tip Etiketi Örnek: Servo motor CT90L / BMG / TF / ES1S CT90L BMG TF / ES1S B F 230~ 20 BGE AXX Motor Tip Tanõmõ Örnekler: Servo (fren) motorlar CT/CV CT 90L / BMG / TF / AV1Y Mutlak deðer encoderli motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 90L büyüklüðünde kutuplu motor Ayaklý motor CFV 132M / BM / TF / EV1S Sinüs/Cosinüs Artýmlý encoderli motor opsiyonu TF sensörlü motor opsiyonu Frenli motor opsiyonu 132M büyüklüðünde 2 kutuplu motor Flanþlý motor CV 112M F / C / ES2R 2 V TTL Artýmlý encoderli motor opsiyonu Kapaklý motor opsiyonu 112M büyüklüðünde kutuplu motor CVE..F = Ayaklý/flanþlý motor 0611ATR Örnek: Fabrika numarasõ Üretim yýlý (2 haneli) Seri numarasý ( haneli) Sipariþ numarasý (10 haneli) Satýþ organizasyonu 05161ATR 8 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

9 a başlamadan önce Mekanik yaparken Bölüm 2 de verilen emniyet talimatlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr!.1 a başlamadan önce Bu motor/ redüktörlü motor sadece aşağõdaki şartlar mevcut ise, monte edilmelidir: Motor/redüktörlü motor güç plakasõ üzerindeki bilgiler veya frekans konvertörünün çõkõş gerilimi, mevcut şebeke gerilimine uygun olmalõdõr Motor/redüktörlü motorda hasar olmamalõdõr (taşõma veya depolama hasarlarõ) Aşağõdaki işletme şartlarõnõn yerine getirilmiş olduğundan emin olunmalõdõr: Ortam sõcaklõğõ 25 C ile +0 C arasõnda 1 Yağ, asitler, gazlar, buharlar, õşõnõm vb. olmamalõdõr. Yerleştirme yüksekliği deniz seviyesinin maks m üzerinde Enkoder için geçerli kõsõtlamalar dikkate alõnmalõdõr Özel uygulamalar: Motorun/redüktörlü motorun konfigürasyonu ortam şartlarõna uygun olarak gerçekleştirilmiştir..2 Ön çalõşmalar Motor millerinin uçlarõndaki korozyon önleyici maddeler, pislikler vb. temizlenmelidir (piyasada yaygõn olan bir solvent kullanõlmalõdõr). Yataklara veya sõzdõrmazlõk halkalarõna solvent temas etmemelidir Malzeme hasarlarõ! Motorlarõn uzun bir süre için depolanmasõ Depolama süresi bir yõlõ geçtiğinde, rulmanlardaki yağõn kullanõm süresi de kõsalõr. Uzun depolama süresi sonunda motorun nemlenip nemlenmediği kontrol edilmelidir. Bu kontrol için yalõtõm direnci ölçülmelidir (ölçme gerilimi 500 V). Yalõtõm direnci ( aşağõdaki şekil) sõcaklõğa bağlõdõr! Yalõtõm direnci yeterli değilse, motor kurutulmalõdõr. [M ] , [ C] 01731AXX 1. Geri döndürmez kilitli motorlarda minimum sõcaklõk: 15 C, redüktörün sõcaklõk aralõğõnõn da sõnõrlandõrõlabileceğini dikkate alõn ( Redüktörün işletme kõlavuzu) İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 9

10 Motorun õ Motorun Kurutulmasõ Motoru sõcak hava veya yalõtõm transformatörü ile õsõtõn Sargõlarõ seri olarak bağlayõn ( aşağõdaki resim) Yardõmcõ AC gerilimi, maks. % 20 anma akõmlõ anma geriliminin maks. % 10 u Trafo 01730ADE Kurutma işlemi, minimum yalõtõm direnci geçildiğinde sona erdirilir. Terminal kutusunu kontrol edin: İçi kuru ve temiz olmalõ Bağlantõ ve tespit parçalarõnda korozyon olmamalõ Derzler sõzdõrmaz nitelikte Kablo rakorlarõ sõkõ olarak bağlanmõş, aksi takdirde temizleyin veya değiştirin.3 Motorun õ Motor veya redüktörlü motor sadece önceden belirlenmiş olan montaj türüne uygun şekilde düz, titreşim sönümleme özelliğine sahip ve burulmaya karşõ sağlam bir destek üzerine yerleştirilmeli/monte edilmelidir. Çõkõş millerine gereksiz yere yük binmemesi için, motorun ve tahrik edilen makinenin itina ile doğrultulmasõ gerekmektedir. Milin ucunda darbe oluşmamalõ ve çekiçle vurulmamalõdõr. Düşey şekilde monte edildiğinde, sõvõ veya yabancõ madde girmemesi için korunmalõdõr (Koruyucu kapak C) Soğutma havasõnõn serbest olarak girebilmesi sağlanmalõ ve diğer makinelerin tahliye havalarõ yeniden emilmemelidir. Sonradan mile geçirilecek olan parçalarõ yarõm mil kamasõ ile balanslayõn (motor millerinin balanslarõ yarõm mil kamalarõ ile yapõlmõştõr). Mevcut olan kondens suyu delikleri plastik tapalarla kapatõlmõş olabilir. Bu delikler sadece gerektiğinde açõlmalõdõr, yüksek seviyedeki koruma türleri iptal edileceğinden, açõk kondens suyu deliklerine müsaade edilmemektedir. Manuel ayõrmalõ frenli motorlara ya fren açma kolu (kendiliğinden baskõ yapan manuel ayõrma) veya dişli pim (kilitlenebilir manuel ayõrma) kullanõlmalõdõr. Enkoder monte edilirken dikkat edilmesi gereken noktalar: Tabana monte edilecek CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M, CV/DV160L motorlarda, kapağõn yarõçapõ milin yüksekliğinden daha büyük olduğundan, altlõk kullanõlmalõdõr. DTE90L ve DVE132M büyüklüğündeki ayaklõ (frenli) motorlarõn aks yükseklikleri, bir sonraki daha büyük IEC standart motorun (100 mm veya 160 mm) aks yüksekliğine eşittir. DTE90, DVE180 ve DVE225 motorlarõn ayak ölçüleri IEC ölçülerinden farklõdõr, bkz. Redüktörlü motorlar kataloğundaki "Ölçü föyleri için uyarõlar" bölümü. 10 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

11 çalõşmalarõndaki toleranslar Nemli Mekanlara veya Dõşarõya Terminal kutusu kablo geçişleri alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Kablo rakorlarõnõn vidalarõ ve kör tapalara sõzdõrmazlõk mastiği sürülmeli ve iyice sõkõlmalõdõr daha sonra tekrar mastik sürülmelidir. Kablo girişleri iyice sõzdõrmaz nitelikte olmalõdõr. Terminal kutusunun ve kapağõnõn sõzdõrmazlõk yüzeyleri montaj öncesi iyice temizlenmelidir; contalar tek taraflõ yapõştõrõlmalõdõr. Gevşemiş contalarõ değiştirin! Gerektiğinde yeniden korozyona karşõ koruyucu sürün. Korunma sõnõfõnõ kontrol edin.. çalõşmalarõndaki toleranslar Mil ucu DIN 78 e göre çap toleranslarõ ISO k6, Ø 50 mm de ISO m6, Ø > 50 mm de Merkezleme deliği, DIN 332, Form DR.. Flanş DIN 298 e göre merkezleme kenarõ toleransõ ISO j6, Ø 230 mm ISO h6, Ø > 230 mm de İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 11

12 5 Kablolama Talimatlarõ 5 Elektriksel yaparken Bölüm 2 de verilen emniyet talimatlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr! Motorun ve frenin anahtarlanmasõ için EN e uygun AC3 kategorisi açmakapama anahtarlarõ kullanõlmalõdõr. 5.1 Kablolama Talimatlarõ yaparken emniyet talimatlarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr. Fren kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunma Fren kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunmak için, fren kablolarõ darbeli güç kablolarõ ile aynõ kablo içerisine döşenmemelidir. Darbeli güç kablolarõ: Frekans ve servo dönüştürücülerin, akõm dönüştürücülerin, yumuşak ilk hareket ve fren çõkõş kablolarõ Fren dirençleri vb. besleme kablolarõ Motor kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunma Motor kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunma için (sõcaklõk duyar elemanõ TF, sargõ termostatõ TH) ayrõca ekranlanmõş besleme kablolarõ darbeli güç kablolarõ ile aynõ kablo içinde yer alabilir ayrõca ekranlanmamõş besleme kablolarõ darbeli güç kablolarõ ile aynõ kablo içinde yer alamaz 5.2 Frekans inverterleri ile kullanõldõğõnda alõnacak önlemler İnverterden güç alan motorlarda inverter üreticisinin kablolama talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr. Frekans inverterinin işletme kõlavuzu mutlaka dikkate alõnmalõdõr. 5.3 Tek fazlõ motorlarda dikkate alõnmasõ gereken noktalar Tek fazlõ SEW motorlarõnõn (ET56L Bölüm "Tek fazlõ uygulamasõ ET56") teslimat içeriğine kapasitörler, marş röleleri veya santrifüj anahtarlarõ gibi ek donanõmlar donanõmlar dahil değildir. Gerekli olan bu gibi parçalar piyasadan temin edilmeli ve birlikte verilen talimatlara ve bağlama şemalarõna göre bağlanmalõdõr. 12 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

13 Tork motorlarõnda ve düşük hõz motorlarda dikkat edilecek noktalar 5 5. Tork motorlarõnda ve düşük hõz motorlarda dikkat edilecek noktalar Tork motorlarõ ve düşük hõzlõ motorlar kapatõldõklarõnda, yapõ tiplerine bağlõ olarak yüksek endüksiyon gerilimleri oluşabilir. Korunmak için aşağõda gösterilen varistör devresini önermekteyiz. Varistörün büyüklüğü kalkõş sõklõğõna bağlõdõr proje planlamasõnda dikkate alõnmalõdõr! U U U U 1 V 1 W CXX 5.5 Anahtarlamada dikkat edilecek noktalar Motorlar anahtarlamada kullanõlacak ise, uygun bir kablolama ile anahtarlama cihazõndaki olasõ arõzalar önlenmelidir. EN 6020 Direktifi (Makinelerin Elektrik Donanõmõ) sayõsal veya programlanabilir mantõk kontrol cihazlarõnõn korunmasõ için, motor sargõlarõnõn yalõtõlmasõnõ istemektedir. Genelde anahtarlama işlemleri arõzaya sebep olduğundan, anahtarlama cihazlarõnda koruyucu devre öngörülmesini önermekteyiz. İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 13

14 5 Motorun bağlanmasõ 5.6 Motorun bağlanmasõ Elektronik kontrol cihazlarõ ile birlikte çalõştõrõldõğõnda, ilgili devreye alma kõlavuzlarõ / devre şemalarõ mutlaka dikkate alõnmalõdõr Motoru Terminal Kutusu Üzerinden Bağlama Birlikte verilen bağlantõ şemasõna göre Kablolarõn kesitlerini kontrol edin Klemens köprülerini doğru bağlayõn Bağlantõlarõn ve koruyucu iletkenin vidalarõnõ sõkõn Terminal kutusunda: Sargõ bağlantõlarõnõ kontrol edin ve gerektiğinde sõkõn Bağlantõ detay parçalarõ Aşağõdaki noktalar dikkate alõnmalõdõr: Büyüklükleri DR63 DV132S olan motorlarda bağlantõ detay parçalarõ (besleme kablolarõ için bağlantõ somunlarõ, klemens köprüleri, yaylõ rondelalar ve altlõk diskler) bir torba içerisinde bulunmaktadõr. Bu parçalar klemens plakasõnõn tipine göre aşağõda gösterildiği gibi monte edilmelidir. Sağ tarafta gösterilen resimdeki gibi bağlandõğõnda, ikinci tespit somununa, yaylõ rondelaya ve altlõk diske gerek yoktur. Harici bağlantõ (6) doğrudan veya bağlantõ diskinin (5) altõnda kablo pabucu () olarak bağlanabilir AXX 1 Bağlantõ pimi 1 Bağlantõ pimi 2 Yaylõ rondela 2 Flanşlõ altõ köşeli somun 3 Bağlantõ diski 3 Klemens köprüsü Motor terminal kablosu Stock bağlantõ klemensli motor bağlantõsõ 5 Üst somun 5 Bağlantõ diski 6 Altlõk disk 6 Harici bağlantõ 7 Harici bağlantõ 8 Alt somun CT/CV serisi asenkron servo motorlar güç etiketine göre bağlanmõş klemens köprüleri ile verilmektedir. 1 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

15 Yapõ büyüklüğü 56 ve 63 olan motorlarõn hazõrlanmasõ Yapõ büyüklüğü 56 ve 63 olan motorlarõn hazõrlanmasõ Dikkat: Koruyucu gözlük takõlmalõdõr Kõrõlan parçalar göze kaçabilir! Terminal kutusunun kapağõnõ yerleştirin, vidalarõnõ sõkõn Açõlmasõ gereken kablo girişlerini tespit edin Kablo girişlerini açõn Keski vb. kullanõn. (eğik olarak tutun) çekiçle hafifçe vurun 01733AXX Dikkat Keski terminal kutusunun iç tarafõna geçmemelidir! Terminal kutusunu açõn, kõrõlmõş olan parçalarõ alõn Kablo rakorlarõnõ birlikte verilen karşõ somunlarla emniyete alõn 5.8 DT56...+/BMG motorun bağlanmasõ Motorda, sargõ çõkõntõsõna tespit edilmiş üç bağlantõlõ yõldõz nokta mevcuttur. Şebeke besleme kablolarõ (L1, L2, L3) terminal kutusundaki (1) kafes sõkõştõrma yaylõ klemens blokuna (2) bağlanmõştõr. Fren BMG02 fren redresörü BG1.2 (3) üzerinden kontrol edilir. Fren alternatif olarak elektrik panosundaki BM serisi redresörlerle de kontrol edilebilir TF TF U V W 0861AXX İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 15

16 5 ET56 õnõn tek fazlõ uygulamasõ 5.9 ET56 õnõn tek fazlõ uygulamasõ Tek fazlõ motor ET56, monte edilmiş ve bağlanmõş çalõştõrma kapasitörü ile teslim edilmektedir. 1~230 V, 50 Hz C B = µf 1~230 V, 60 Hz C B = µf 1~110 V, 60 Hz C B = 20 µf Sadece çalõştõrma kapasitörü ile tam yükte devreye almak mümkün değildir! Tek fazlõ motor TF ile kombine edilemez Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ 03075AXX Fişli konnektör IS nin alt parçasõ, fren redresörü gibi ek donanõmlar da dahil olmak üzere, fabrika tarafõndan komple kablolanmõştõr. IS fişinin üst parçasõ teslimat içeriğine dahildir ve bağlantõ şemasõna göre bağlanmalõdõr. Bu fişli konnektöre CSA (Canadian Standarts Association) tarafõndan 600 V a kadar müsaade edilmektedir. (CSA talimatlarõna göre kullanma uyarõsõ: Klemens vidasõ M3 ün sõkma momenti 0,5 Nm olmalõdõr! "American Wire Gauge" (AWG) standartlarõna göre verilen, aşağõdaki tablodaki kablo kesitleri dikkate alõnmalõdõr!) Kablo kesiti Kullanõlan kablo geçerli talimatlara uygun olmalõdõr. Anma akõm değerleri motor tip etiketinde verilmiştir. Kullanõlabilecek kablo kesitleri aşağõdaki tabloda verilmiştir. değiştirilebilir klemens köprüsü yok değiştirilebilir klemens köprüsü ile Köprü kablosu Çift kontak (motor ve fren/sr) mm mm 2 max. 1.5 mm 2 max. 1 x 2.5 und 1 x 1.5 mm # AWG 23 1 # AWG max. 16 # AWG max. 1 x 1 # und 1 x 16 # AWG 16 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

17 Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ 5 Fişin üst parçasõnõn kablolanmasõ Muhafaza kapağõnõn vidalarõnõ sökün Kapağõ çõkartõn Fişin üst parçasõnõn vidalarõnõ sökün Fişin üst parçasõnõ kapaktan çõkartõn Bağlantõ kablosunun yalõtõmõnõ sõyõrõn Bağlantõ kablosunun sõyrõlan kõsmõnõn uzunluğu yakl. 9 mm olmalõdõr Kabloyu kablo rakorundan geçirin Bağlantõ şemalarõ DT82, DT83 e göre kablolama Kablolarõ bağlantõ şemasõna göre bağlayõn Klemens vidalarõnõ itina ile sõkõn! Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) Bağlantõ şemasõ DT81 e göre kablolama / devreye alma için: 6 kablo ile bağlayõn Klemens vidalarõnõ itina ile sõkõn! Motor kontaktörleri elektrik panosunda Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) veya çalõştõrma için: Bağlantõ şemasõna göre bağlayõn İstenen motor çalõşma şekline uygun olarak ( veya aşağõdaki resimlerde gösterilen değiştirilebilir klemens köprülerini takõn. Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) 0173AXX 01735AXX İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 17

18 5 Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ Fren kontrolü BSR Değişken klemens köprülerinin hazõrlanmasõ çalõştõrma için: Değişken klemens köprüsünün tarafõndaki işaretlenmiş pimin sadece metal kõsmõnõ kesin Temas korumasõ! 5029AXX çalõştõrma için: Değişken klemens köprüsünün tarafõndaki işaretlenmiş 2 pimi yatay olarak tamamen kesin. 5030AXX Çift klemens kontağõnda DT81 bağlantõ şemasõna göre veya çalõştõrma için kablolama Çift kontaklõ klemens noktasõnda: köprü kablosunu bağlayõn çalõşma şekli istendiği gibi ise: Köprü kablosunu değişken klemens köprüsüne yerleştirin Değişken klemens köprüsünü monte edin Çift kontaklõ klemens noktasõnda: Motor besleme kablosunu değişken klemens köprüsünün üst kõsmõna bağlayõn Diğer kablolarõ bağlantõ şemasõna göre bağlayõn Fişi monte edin ( "Fişin Bağlanmasõ" bölümü) 01738AXX 18 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

19 Motorun fişli konnektör IS üzerinden bağlanmasõ 5 Fişin montajõ Fişli konnektör IS nin muhafaza kapağõnõn muhafazanõn alt parçasõna bağlanmasõ, kablo girişinin konumuna bağlõdõr. Aşağõdaki resimde gösterilen fiş üst parçasõ, fişin alt parçasõnõn pozisyonuna bağlõ olarak önceden muhafaza kapağõna monte edilmelidir. istenen montaj konumunu tespit edin Fişin üst parçasõnõ montaj konumuna uygun olarak muhafaza kapağõna vidalayõn Fişli konnektörü kapayõn Kablo rakorunu sõkõn 01739AXX Fişin üst parçasõnõ muhafaza kapağõndaki montaj konumu 0170AXX İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 19

20 5 Motorun fişli konnektör AS.. und AM.. üzerinden bağlanmasõ 5.11 Motorun fişli konnektör AS.. und AM.. üzerinden bağlanmasõ AMA1 ASE AXX Fişli konnektör AS.. veya AM.. terminal kutusunun yan tarafõnda bulunmaktadõr. Bu konnektörler, AMA1, AMB1 ve ASB1 de olduğu gibi iki veya AMD1, AME1, ASD1 ve ASE1 de olduğu gibi bir klipsle terminal kutusuna bağlanmõştõr. Tek klipsli ASD1 ve ASE1 tipleri VDW nin (Alman Takõm Tezgahlarõ Üreticileri Derneği) DESINA Direktifi ne uygundur. ASA1 / ASD1 veya ASB1 / ASE1 ile AMA1 / AMD1 veya AMB1 / AME1 in alt parçasõ, fren redresörü gibi ek donanõmlar da dahil olmak üzere, fabrika tarafõndan komple kablolanmõştõr. Bu fişlerin üst parçalarõ müşteri tarafõndan piyasadan temin edilmeli ve bağlantõ şemalarõna uygun olarak (motorla birlikte verilmektedir) bağlanmalõdõr Motorun fişli konnektör ASK1 üzerinden bağlanmasõ ASK1 ASK A B ECOFAST certified 51081AXX ASK1 fiş konnektörlü sürücülere ECOFASTTanõmlamasõ na (Versiyon 1.1) "Energy and Communication Field Installation System" göre sertifika verilmiştir. Anahtarlama ve kontrol üniteleri bu üniteler de kalite belgesine sahip olmalõdõr SEWEURODRIVE motorlarõna hazõr bir sistem kablosu veya taşõyõcõ bir plaka (motora entegre montaj, Resim B) bağlanabilir. Tek klipsli fişli konnektör ASK1 terminal kutusunun yan tarafõnda bulunur ve fren redresörü gibi ek donanõmlar da dahil olmak üzere, fabrika tarafõndan tamamen kablolanmõştõr. 20 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

21 Motorun fişli konnektör ASK1 üzerinden bağlanmasõ 5 ECOFASTTanõmlamasõ na uygun hazõr sistem kablosu müşteri tarafõndan piyasadan temin edilmelidir. ECOFASTTanõmlamasõ!na göre motora entegre edilmiş montajda, malzeme numarasõ olan taşõyõcõ plaka müşteri tarafõndan SEW EURODRIVE dan temin edilmelidir. Diğer firmalarõn taşõyõcõ plakalarõ SEW EURODRIVE motorlarõna uymaz. Fişli konnektörün konumu Fişli konnektörask1 için mümkün olan pozisyonlar "X" (= Normal konum), "1", "2" veya "3" ile gösterilmektedir. Siparişte özel olarak belirtilmez ise, fişli konnektör "3" konumunda teslim edilmektedir. Motora entegre edilen montajda (taşõyõcõ plaka kullanõldõğõnda) fişli konnektör sadece "3" konumunda teslim edilmektedir. 2 ASK1 1 3 X 51083AXX Taşõyõcõ plakanõn montajõ Terminal kutusunun altõndaki dört vidayõ (1) sökün ( Resim A) Taşõyõcõ plakayõ (2) deliklere yerleştirin ve dört vidayõ (1) tekrar takõn ( Resim B) İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 21

22 5 Frenin bağlanmasõ 5.13 Frenin bağlanmasõ Fren elektrikle serbest bõrakõlõr. Frenin devreye girmesi, gerilimin kesilmesi ile mekanik olarak gerçekleşir. İlgili meslek kuruluşlarõnõn faz kaybõ emniyeti ve buna bağlõ devre değişiklikleri ile ilgili geçerli talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr. Fren daima birlikte verilen bağlantõ şemasõna göre bağlanmalõdõr. Uyarõ: Devredeki DC akõm ve yüksek akõm yükünü dikkate alarak, özel fren kontaktörleri veya EN e göre AC3 kategorisine ait kontaklõ AC kontaktörleri kullanõlmalõdõr. Gerektiğinde manuel ayõrmalõ uygulamada manuel ayõrma kolunu (kendiliğinden gerilen manuel ayõrmada) veya dişli pimi (kilitlenebilir manuel ayõrmada) takõn Yeni bir fren diski takõldõktan sonra, maksimum fren torkuna birkaç turdan sonra ulaşõlõr. Fren kontrolünün bağlanmasõ DC diskli fren, gücünü koruyucu devreli bir fren kontrol sisteminden alõr. Bu kontrol sistemi terminal kutusuna / IS nin alt parçasõna yerleştirilmeli veya elektrik panosuna monte edilmelidir ( "Kablolama Uyarõlarõ" bölümü). Kablolarõn kesitlerini kontrol edin Fren akõmlarõ ( "Teknik Bilgiler" bölümü) Fren kontrol sistemi daima birlikte verilen bağlantõ şemasõna göre bağlanmalõdõr. İzolasyon sõnõfõ H olan motorlarda fren redresörü elektrik panosuna monte edilmelidir! 22 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

23 Ek Donanõmlar Ek Donanõmlar Birlikte teslim edilen ek donanõmlar beraber verilen bağlama şemalarõna uygun olarak bağlanmalõdõr. Sõcaklõk duyar elemanõ TF Gerilim uygulanmaz! PTC termistörler DIN 082 ye uygundur. Kontrol direnci ölçümü (ölçme aleti U 2,5 V veya I < 1 ma): Normal ölçme değerleri: Ω, sõcak durumda direnç > 000 Ω Ayrõ sargõlõ kutup değiştirilebilen ölçme değerleri: Ω, Termik direnç > 000 Ω Sargõ termostatlarõ TH Bu termostatlar standart olarak seri bağlanmõştõr ve müsaade edilen sargõ sõcaklõğõ aşõldõğõnda açõlõrlar. Sürücü denetleme döngüsüne bağlanabilirler. V AC V DC Gerilim U [V] Akõm (cos ϕ = 1.0) [A] Akõm (cos ϕ = 0.6) [A] Kontak direnci, 5 V = / 1 ma de maks. 1 Ohm Harici fan Motorun yapõ büyüklüğü S VS sistemi 1 x 230 V AC, 50 Hz Özel terminal kutusuna bağlantõ maks. bağlantõ kesiti 3x1,5 mm 2 Kablo rakoru M16x1.5 VS sisteminin bağlanmasõ ile ilgili uyarõlar VS bağlantõ şemasõnda (Sipariş numarasõ: ) verilmiştir. İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 23

24 5 Ek Donanõmlar VR sistemi 2 V DC ± % 20 Fişli konnektör bağlantõsõ maks. bağlantõ kesiti 3x1 mm 2 İç çapõ 7 mm olan kablo rakoru Pg7 Harici fan VR 2 Vdoğru akõm için ve V alternatif akõm için sipariş edilebilir. 2V DC AXX DC uygulamasõnda harici fan VR ile birlikte anahtarlamalõ güç kaynağõ UWU51A elemanõ kullanõlabilir ( aşağõdaki resim) Giriş: V AC % 6 / + % 10, 50/60 Hz Çõkõş: 2 V DC %1 / + % 2, 1,25 A Bağlantõ: Vidalõ terminaller 0,2.. 2,5 mm 2, ayrõlabilir Koruma sõnõfõ: IP20; elektrik panosundaki EN ye göre bağlama rayõna ,5 8, AXX Harici fan VR nin bağlanmasõ ile ilgili uyarõlar VR bağlantõ şemasõnda (Sipariş numarasõ: ) verilmiştir. 2 İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar

25 Ek Donanõmlar 5 Motorun yapõ büyüklüğü 132M 280 V sistemi 3 x 00 V AC, 50 Hz Özel terminal kutusuna bağlantõ maks. bağlantõ kesiti x1.5 mm 2 Kablo rakoru M16x1.5 V sisteminin bağlanmasõ ile ilgili uyarõlar V bağlantõ şemasõnda (Sipariş numarasõ: ). VS sisteminde standart gerilimin dõşõnda bir gerilim ayarlamak için bir transformatör kullanõlabilir. VS ve V sistemleri ayrõca 60 Hz için de mevcuttur. Enkodere genel bakõş Enkod er EH1T 1) EH1S 2) EH1R EH1C ES1T 1) ES1S 2) ES1R ES1C ES2T 1) ES2S 2) ES2R ES2C EV1T 1) EV1S 2) EV1R EV1C NV11 NV21 SEW motoru Enkoder tipi Mil Tanõmlamasõ Besleme Sinyal DR63... Enkoder Delik milli CT/DT/CV/DV DTE/DVE CV/DV(E) S CT/CV DT/DV DTE/DVE Enkoder Uzatma milli Dolu milli A izi A+B izi 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 V DC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 VDC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 VDC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 5 V DC kontrollü 5 V DC TTL/RS22 1 V ss sin/cos 2 V DC 5 V DC TTL/RS22 2 V DC HTL 1 darbe/devir, NO kontak NV12 DT/DV Yaklaşõm A izi 2 darbe/devir, NO Dolu milli 2 V DTE/DVE S sensörü DC NV22 A+B izi kontak NV16 A izi 6 darbe/devir, NO NV26 A+B izi kontak Mutlak değer AV1Y CT/CV enkoderi DT/DV AV1H 3) DTE/DVE HIPERFACE enkoder 1) MOVITRAC (r) 31C ile çalõştõrmak için önerilen enkoder 2) MOVIDRIVE (r) ile çalõştõrmak için önerilen enkoder 3) MOVIDRIVE compact için önerilen enkoder Dolu milli 15/2 V DC MSSI arabirimi ve 1 V ss sin/cos 12 V DC RS85 arabirimi ve 1 V ss sin/cos İşletme Kõlavuzu Üç fazlõ motorlar, Asenkron Servo Motorlar 25

İşletme Kõlavuzu. DR/DV/DT/DTE/DVE Üç Fazlõ Motorlar, CT/CV Asenkron Servo Motorlar. Baskõ 07/2004 A6.C01 11291788 / TR

İşletme Kõlavuzu. DR/DV/DT/DTE/DVE Üç Fazlõ Motorlar, CT/CV Asenkron Servo Motorlar. Baskõ 07/2004 A6.C01 11291788 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ DR/DV/DT/DTE/DVE Üç Fazlõ Motorlar, CT/CV Asenkron Servo Motorlar A6.C01 Baskõ 07/200 11291788 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar

Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Patlama Korumalõ Üç Fazlõ Motorlar, Üç Fazlõ Frenli Motorlar Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 11216786 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 6 3 Motorun Yapõsõ... 7

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR

MOVI-SWITCH. İşletme Kõlavuzu 08/2003 11211075 / TR MOVI-SWITCH Baskõ 08/2003 İşletme Kõlavuzu 11211075 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli uyarõlar... 4 2 MOVI-SWITCH için Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Cihazõn Dizaynõ... 6 3.1 MOVI-SWITCH -1E... 6 3.2 MOVI-SWITCH

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

Düzeltme. Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 11446382 / TR

Düzeltme. Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 11446382 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalı AC Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskı 07/2004 11446382 / TR Düzeltme 1 Motorlar ve

Detaylı

VARIBLOC ve Aksesuarlarõ. İşletme Kõlavuzu 05/2003 11214082 / TR

VARIBLOC ve Aksesuarlarõ. İşletme Kõlavuzu 05/2003 11214082 / TR Patlama Korumalõ Değişken Hõzlõ Redüktör VARIBLOC ve Aksesuarlarõ Baskõ 05/2003 İşletme Kõlavuzu 11214082 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 VARIBLOC Kullanõmõ

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 GA410000 11292385 / TR

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV. Baskı 07/2004 GA410000 11292385 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar DR/DV/DT, Asenkron Servo Motorlar CT/CV GA410000 Baskı 07/2004 11292385 / TR İşletme

Detaylı

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskõ 0/00 Sistem El Kitabõ 8 / TR S E W-E URODRIV E İçindekiler Önemli uyarõlar... Sistem Açõklamasõ... Teknik Bilgiler ve Boyut Çizimleri... 9. ECOFAST uyumlu AC motorlar

Detaylı

İşletme Kılavuzu. AC Motorlar DRS/DRE/DRP. Baskı 07/2007 11651989 / TR

İşletme Kılavuzu. AC Motorlar DRS/DRE/DRP. Baskı 07/2007 11651989 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis AC Motorlar DRS/DRE/DRP Baskı 07/2007 11651989 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. AC motorlar DR.71 225, 315. İşletme Kılavuzu. Baskı 08/2008 16639375 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. AC motorlar DR.71 225, 315. İşletme Kılavuzu. Baskı 08/2008 16639375 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler AC motorlar DR.71 225, 315 Baskı 08/2008 16639375 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Baskõ 05/2004 A6.E / TR

İşletme Kõlavuzu. Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Baskõ 05/2004 A6.E / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalõ Redüktörler Seri R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W A6.E02 Baskõ 05/2004 11281588 / TR İşletme Kõlavuzu

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Aseptik Tahrik Üniteleri. İşletme Kõlavuzu 11/ / TR

Aseptik Tahrik Üniteleri. İşletme Kõlavuzu 11/ / TR Aseptik Tahrik Üniteleri Baskõ 11/2003 İşletme Kõlavuzu 11226080 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ... 7 3.1 Aseptik Motorun Prensip Yapõsõ...

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Redüktör Serileri R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Baskõ 05/2004 A6.B / TR

İşletme Kõlavuzu. Redüktör Serileri R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Baskõ 05/2004 A6.B / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Redüktör Serileri R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Baskõ 05/2004 11226986 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar / Asenkron Servo Motorlar. Baskı 04/2007 11559586 / TR

İşletme Kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar / Asenkron Servo Motorlar. Baskı 04/2007 11559586 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar / Asenkron Servo Motorlar Baskı 04/2007 11559586 / TR İşletme Kılavuzu SEWEURODRIVE

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/2005 11448784 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 448784 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *22161961_0515* Düzeltme MOVITRAC B Baskı 05/2015 22161961/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler 1 Düzeltmeler...

Detaylı

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23059486_0916* Düzeltme SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Baskı 09/2016 23059486/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68012103 MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Servo motorlar EMMS-AS

Servo motorlar EMMS-AS CMMS-AS ve CMMP-AS motor sürücülerine uygun Tek tur (standart), çoklu tur (opsiyonel) dijital mutlak enkoder Enerji gidip-geldikten sonra pozisyon kaybetmeme Uyumluredüktör Korumasınıfı IP54 Ek bilgi Internet:.../emms-as

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek. DRS/DRE/DRP AC motorlar için MOVIMOT MM..D ek donanım seti. Baskı 02/ / TR.

İşletme kılavuzuna ek. DRS/DRE/DRP AC motorlar için MOVIMOT MM..D ek donanım seti. Baskı 02/ / TR. Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Detaylı

DF Serisi Fren. Manyetik Frenler. Çalışma Prensipleri. oluşturulur. Fren elektromagnetik alanla serbest kalır.

DF Serisi Fren. Manyetik Frenler.  Çalışma Prensipleri. oluşturulur. Fren elektromagnetik alanla serbest kalır. DF Serisi Fren Redüktörler - Kasnaklar - Kamalar - Kaplinler - Burçlar - Kovanlar - Elektrik ları - Zincirler - Dişliler - Yataklı Rulmanlar - - Kayışlar Çalışma Prensipleri 12 10 4 5 7 11 2 3 8 1 Baskı

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

J 85 GE 5H KOMPRESÖR ROTORU İŞ PLANI

J 85 GE 5H KOMPRESÖR ROTORU İŞ PLANI Gelenekten Geleceğe J 85 GE 5H KOMPRESÖR ROTORU SÖKÜM-MONTAJ İŞ PLANI ODTÜ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ STAJYERLERİ ESKİŞEHİR 2003 Gelenekten Geleceğe ÖNSÖZ J85 GE-5H motorunun kompresör kõsmõnõn başlõca

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR

İşletme Kılavuzu MOVI-SWITCH -1E/-2S. Baskı 09/2005 GC120000 11358386 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-SWITCH -1E/-2S GC120000 Baskı 09/2005 11358386 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Düzeltme. Baskı 01/ / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B / 6B Baskı 0/2005 4354 / TR Düzeltme Kurulum Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi

Detaylı

İşletme kılavuzu AC motorlar DR.71-225, 315

İşletme kılavuzu AC motorlar DR.71-225, 315 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzu AC motorlar DR.71-225, 315 Baskı 12/2009 16880986 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Senkron servo motorlar DFS / CFM. İşletme Kılavuzu. Baskı 11/2008 11354488 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Senkron servo motorlar DFS / CFM. İşletme Kılavuzu. Baskı 11/2008 11354488 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Senkron servo motorlar DFS / CFM Baskı 11/2008 11354488 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30376 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Kullanımına izin verilmiyor...

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu HE - KH- MHE - KHE i i İçindekiler Önemli Uyarılar 1 edüktör Tip Tanımlaması 1 Etiket Tanımlaması 3 Emniyet Uyarıları 4 İşletme Koşulları 4 Teslimat 5 Depolama 5 Montaj 5 edüktör Giriş Mili 6 edüktör Çıkış

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

MS 12. D6-MSt/07.11. Subject to technical changes

MS 12. D6-MSt/07.11. Subject to technical changes 9 MS 12 D-MSt/07.11 10 3-fazlı motorlar - 3x230/400V-50Hz Çıkış hızı Çıkış torku Nm ** Aktarım oranı Motor hızı Motor çıkışı kw ** Kendiliğinden Azami Devre kesici aralığı n 2 rpm Iş hacminde n 1 rpm Iş

Detaylı

GRUP-EX ALT XX-YY ALTERNATOR - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ALT XX-YY ALTERNATOR - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ALT XX-YY ALTERNATOR - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ALT-XX-YY Alternator hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68002119 MLC520R14-1950 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68042309 MLC520R30-900-EX2 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Accurax lineer motor ekseni

Accurax lineer motor ekseni ADR RL-EA-AF-@ Accurax lineer motor ekseni Gelişmiş lineer motor ekseni Yüksek etkili demir çekirdekli lineer motorlar ve mıknatıs kanalları standart lineer motor ekseninde 00'ün üzerinde çeşitliliğe sahiptir.

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR

İşletme Kõlavuzu. Operatör Paneli DOP11A. Baskõ 03/2004 A6.J75 1122 7273 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11A A6.J75 Baskõ 03/2004 1122 7273 / TR İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Önemli uyarõlar...

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

İşletme kılavuzu. Senkron servo motorlar CMP40/50/63/71/80/100. Baskı 01/2009 11659572 / TR

İşletme kılavuzu. Senkron servo motorlar CMP40/50/63/71/80/100. Baskı 01/2009 11659572 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Senkron servo motorlar CMP40/50/63/71/80/100 Baskı 01/2009 11659572 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68016109 MLC500T14-900H/A Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66563100 MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS 1 HANDLE CONTROL PARTS 6 104 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI 101 Kavrama Kolu 102 Gaz Kolu 103 Civata M6X20 105 Gaz Kablosu 106 Emniyet Mandalı 112 Geri Vites Veya Debriyaj Mandalı 113 Pim 7X24 114 Pim 10X24

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Ürün no.: 68040312 MLC500T30-1200-EX2 Güvenlik ışık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68001136 MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533000 MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Güvenlik Tamponu. Ürün bilgisi

Güvenlik Tamponu. Ürün bilgisi Ürün bilgisi F Kuvvet İmitasyon deri ile kaplı sünger sensör Alüminyum sabitleyici Kontak SENTIR bumper- güvenlik tamponları- endüstriyel vagonlar, hangar kapıları, otomatik yönlendirmeli sürücüsüz araçlar,

Detaylı

Sistem El Kitabı. MOVIDRIVE MDR60A Şebeke Geri Besleme Cihazı. Baskı 02/2006 11369787 / TR

Sistem El Kitabı. MOVIDRIVE MDR60A Şebeke Geri Besleme Cihazı. Baskı 02/2006 11369787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDR60A Şebeke Geri Besleme Cihazı Baskı 02/2006 1169787 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

PARÇA ADI - STANDART NO ADET

PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL IŞIKLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17xØ40x7 L3 1 2 3601098 Priz direk 1 3 0108014

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536200 MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı