19 fiubat-4 Mart 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19 fiubat-4 Mart 2010"

Transkript

1 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve yeterli etkiyi gösteremese de 4 Şubat grevi dönem açısından önemli çıkışlardı. TEKEL tüm işçi sınıfı ve emekçilerin sesi ve yüreği olmuştu. Bu basit bir durum değildi. Sözkonusu olan egemenlere karşı toplumun her kesiminden işçi ve emekçinin mücadelede gösterdiği birlikti. TEKEL direnişi, egemenleri hiç hesap etmedikleri bir takım tavizler vermek zorunda bırakmıştı. Direnişin ulaştığı boyutta bir aldatmaca olarak gündeme gelse de kriz saldırganlığında egemenlere planlarından taviz verdirmek önemli bir başarıydı. Dahası egemenler işçi sınıfının fiilimeşru eylemi karşısında da taviz vermek zorunda kalmıştı. TEKEL işçileri ülkenin başkentinde, şehrin merkezini mesken tutmuş ve polis saldırganlığını geri püskürtmüştü. Haklılıkları ve kararlılıkları kadar halktan aldıkları destek de bunda önemli bir yerde duruyordu. Onlar devrimci çalışmaya ülke çapında geniş bir alan açtılar, deneyim kazandırdılar ve devrimcilerin onları sahiplendiği kadar onlar da devrimcileri sahiplendiler. Kendi karşılaştıkları baskılardan yola çıkarak tüm ezilenlerle düşünsel bir bağ kurdular ve işçilerin sınıf olma bilincinin en temel özelliğini kazanmaya başladılar. Onlar mücadelede kardeşleştiler ve dolaysız pratikleriyle Kürt sorununda çözümün de sınıfsal temeline işaret ettiler. Ve kuşkusuz onlar yeni ve daha güçlü mücadelelerin yolunu açtılar. Sayfa 8 İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Sayı: 59 * 19 Şubat-4 Mart 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: X İsyan ateşini sınıf bilinciyle harlayalım! 8 Mart Yüzüncü Yaşında Mücadelenin 100 ü eskimez! Devrimcilik, ezilen ve sömürülenlerin sorunlarını bilmek, çözmek ve bu sistemin alternatifini örgütlemektir. Bunu da onlardan biri olarak, onları devrimcileştirerek/onlarla devrimcileşerek başarabiliriz. Bu konuda ilk hedef kitlemiz her zaman çözüme en çok ihtiyaç duyan kesimdir. Bu kesimlerden biri de hiç kuşkusuz emekçi kadınlardır. 153 yıl önce, sömürüye karşı canları pahasına direnen ABD li kadınlardan aldığımız bu meşale ile mücadelemizi büyütmek için daha ısrarcı olmamız gerektiğinin farkındayız. Çalışmalarımızı bu bilinçle yürütmeli; 8 Mart ta; Yeni Demokrat Kadınlar olarak, örgütlenince göğün yarısına sahip olacağımızı göstermek için alanlardaki yerimizi almalıyız. İstanbul Yeni Demokrat Kadın İnisiyatifi Sayfa 2 TEKEL direnişi sürüyor Bir aydın, bir cinayet ve olmayan adalet AKP nin Alevi çalıştayları sona erdi Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilen yedinci çalıştayın ardından kamuoyuna açıklanan ön rapor metni ile yaklaşık iki yıldır devam eden masalın sonuna gelindi. Yaklaşık 400 gazeteci, akademisyen ve çeşitli kurum temsilcilerinin katıldığı büyük bir panayır havasında gerçekleştirilen çalıştaylarda küçük bir ayrıntı unutulmuştu. Alevi çalıştayında Aleviler yoktu. Sayfa9 Tüm ezilenlerin, emekçilerin biriken öfkesine tercüman, çaresizliğine umut olan TEKEL direnişi sürüyor. Türlü saldırı ve bitirme girişimine rağmen devam eden direniş, emekçilere umut olurken, egemenleri ise her geçen gün biraz daha öfkelendiriyor. Çünkü onlar baskı ve zulümlerine boyun eğen, çaresizliği kader bilen, hakları uğruna mücadele yürütmeyen emekçiler arıyorlar. Oysa Ankara sokaklarında yükselen direniş ateşi, mücadele edilmeden hiçbir hakkın kazanılamayacağına işaret ederek yol göstermeye devam ediyor. Ve bu direniş, egemenleri hiç de hesap etmedikleri bir takım tavizler vermek zorunda bırakıyor. Yani mücadele eden kazanıyor. Ve mücadele kritik bir eşikte halen sürüyor. TEKEL direnişinin kazanmasının tüm emekçilerin kazanması anlamına geldiğini bilince çıkartarak her alanda direnişi merkez alan etkili, çalışmalara yoğunlaşmak, vakit kaybetmeden olabilecek en geniş ve zengin biçimlerle direnişi büyütmek hepimizin omuzlarındaki görevdir. Eylem, etkinlik, yani pratik her zaman geliştiricidir, sınıf mücadelesinin ileriye doğru evrilmesinde yegâne yoldur. Sınıfa bilinç taşınması olgusunu tam da bu çatışmanın bağrında değerlendirmek gerekir. Katliam yapanları, banka hortumlayanları, Ergenekoncuları aklayıp paklayan; elinde taş izi olan Kürt çocuklarına on yıllarca hapis cezası veren; düşünceyi suç sayan; rüşvetten başını alamayan ve adalet kavramını ayaklar altına alan bir kurumdur TC nin adalet sistemi. Bu durumda Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi nde 3 yıldır süren Hrant Dink davasının nasıl sonuçlanabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. 8 Şubat ta gerçekleştirilen 12. duruşmada kahraman katil Ogün Samast, mahkeme boyunca, kendi görüntülerinin seyrettirilmesi üzerine meşhur oluyorum lan! ve görüntülerdeki ikinci kişiyi tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ne tanıyacağım ya! diyecek kadar soğukkanlı ve şımarıktı. Sayfa 7 Yenikapı da direniş büyüyor Yüzyılın Projesi olarak sunulan ancak yüzyılın sömürüsünü işçilere dayatan Marmaray Projesi nin Yenikapı şantiyesinde direnişe geçen işçiler, 30 lu günlere dayandılar. 10 Şubat ta Ankara ya giden işçiler, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaparak taşeron şirketi ve projenin yürütücülerini protesto ettiler. Sayfa 5 Çemen direnişi ve kararlılık Antep te Çemen Tekstil de işçilerin hakları için çıktıkları grevin 33. gününde işçilerle görüşen gazetemiz okurları direnişin nedenleri ve gelişmeler üzerine söyleşi yaptı. İşçiler söyleşide kararlılıklarını ve zafere olan inançlarını dile getirdiler. Sayfa 5 JİTEM yoksa, kayıplar nerede? Batman da katıldığı bir toplantıda yaşanan faili meçhul cinayetlerin hala aydınlatılmadığını ve faillerin bulunarak derhal yargı önüne çıkarılmalarını istediğini söyleyen AKP li milletvekili M. Emin Ekmen İHD Batman Şubesi nin kayıp yakınlarıyla her Cumartesi günü düzenlediği oturma eyleminden haberi olmadığını söyledi. Oysa eylemler Batman da 47, Diyarbakır da 53 haftadır devam ediyor. Cumartesi Anneleri nin Galatasaray Lisesi önündeki eylemleri ise 255. haftasındaydı Sayfa 7 Lewis Wickes Hine Usta fotoğrafçı Lewis Wickes Hine nin elinde güçlü bir silahı vardı: Fotoğraf makinesi. Bu silahını yıllarca fabrikalarda çalışan emekçilere, işçilere ve özellikle de çocuk işçilere çevirdi. Onların yaşamlarını anlatabilmek için tüm engellemelere rağmen fabrikalardan içeri girdi ve onların yaşamlarını fotoğrafladı. Sayfa 14 İşçi-köylü den TEKEL direnişi umutsuzluğa, çaresizliğe itirazdır! Sayfa 15 Sınıfsal Yaklaşım Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bakış Direniş öğretiyor -1- GÜNDE BEŞ VAKİT KOMÜNİST OLDUK TEKEL etkili destek bekliyor Devrimcilerin görevi umudu büyütmektir Küresel krizin yeni durağı: Yunanistan Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 C M Y K

2 flçi-köylü 2 Yaflam n içinden 19 fiubat-4 Mart Mart Yüzüncü Yafl nda: Mücadelenin 100 ü eskimez! Tam 100 y l oldu Biz kad nlar n mücadelemizi, 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nün ilan edilmesi ile taçland rmam zdan bu yana 100 y l geçti. Sömürücülerin yaratt savafllarla ve y k mlarla geçen bu yüzy lda da bütün bunlardan en çok zarar gören, en çok ezilen biz olduk. Yine bu yüzy lda eme in kurtulufl mücadelesinin devrimlerle sonuçlanmas na da tan kl k ettik. Bu mücadelenin ve devrimlerin ön saflar nda biz de vard k ve militan direnifllerin öznesiydik, yoldafllar m zla birlikte Bilinçlendikçe örgütlenecek, örgütlendikçe özgürleflece iz! Devrimcilik; ezilen ve sömürülenlerin sorunlar n bilmek, çözmek ve bu sistemin alternatifini göstermektir. Bunu da onlardan biri olarak, onlar devrimcilefltirerek/onlarla devrimcileflerek baflarabiliriz. Bu konuda ilk hedef kitlemiz her zaman çözüme en çok ihtiyaç duyan kesimdir. Bu kesimlerden biri de emekçi kad nlard r. Kad n sorunu üzerine do ru bir perspektife sahip olmam za ve bu soruna karfl duyars z kalman n do ru olmad n bilmemize ra men bu konuda pratik ad mlar atamamam z bizim için önemli bir eksikliktir. Sürekli dile getirdi imiz bu eksikli i gidermek ad na geçmiflte bir kad n çal flmas yürütmüfltük y l nda ise Yeni Demokrat Gençlik (YDG), kad n örgütlenmesi üzerine çal flma bafllatt. Bu çal flma sonucunda; Diyarbak r, Ankara, zmir ve stanbul da Genç Kad n Komisyonlar oluflturuldu. Yaflanan tart flmalar, bu konudaki s - k nt m z n boyutunu gösterdi. Bir süre sonra kad n sorunu üzerine çal flmalar yürütülen alanlarda Genç Kad n Komisyonlar taraf ndan Yeni Demokrat Kad n nisiyatifleri oluflturuldu. ( zmir ve Ankara) stanbul da da geçti imiz y l n sonunda çeflitli alanlardan kad nlar olarak toplant - lara bafllad k ve Yeni Demokrat Kad n nisiyatifi ni oluflturduk. 20 kiflilik bir grup kad n olarak ald - Merhaba Ben 18 yafl nda evlenip 15 y l küçük bir köyde evli kald m evlili im süresince eflimin daya na, hakaretlerine maruz kald m. Zamanla eflime sadece bedenimin gerekli oldu unu, düflüncelerimin, kiflili imin bir öneminin olmad n kavrad m. Beni insan olarak dahi görmüyordu, onun için kullanmak istedi i zaman elinin alt nda bulunan bir mald m. Peki, ben neydim? Düflünüyordum, akl m kullanma yetene im vard ; geriye kendime güvenmek ve ayaklar m n üzerinde durabilmek kal yordu. Ben de esaretimin sebebini yok edip eflimden ayr ld m. fiimdi çal fl yorum. ki çocu umla birlikte m z ilk toplant da bir kad n örgütlülü- üne neden ihtiyac m z var/nas l bir çal flma yürütmeliyiz? gündemleri üzerine konufltuk. Daha sonraki toplant - larda bu tart flmalarla birlikte yaklaflan 25 Kas m Kad na Yönelik fiiddete Karfl Uluslararas Mücadele Günü için eylemler örgütledik. 24 Kas m da; Taksim de Demokratik Kad n Hareketi ve Emekçi Kad nlar Komisyonu ile birlikte bir yürüyüfl örgütledik. 25 Kas m da ise Kad köy de Yeni Demokrat Kad nlar (YDK) olarak, Kad na Yönelik fiiddete Son pankart m zla bir bas n aç klamas yapt k ve tiyatro oyunu sergiledik. Aral k ay nda hem YDK çal flmalar na kat lan hem de K okuru olan Songül Araç adl bir arkadafl m z, K raç ta, iflten dönerken, evinin önünde polis taraf ndan yönlendirilen bir kifli taraf ndan cinsel tacize u ram flt. Bu olay protesto etmek için HD ye baflvurarak bir bas n toplant - s ve Esenyurt Meydan nda bir bas n aç klamas düzenledik. Bu sald r, bir kez daha gösterdi ki, sistem; kad n n mücadele etmesine karfl kinini yine cinsiyetimize yönelik sald r larla ortaya seriyor! Bu eylemlerin ard ndan 3 Ocak ta düzenlenen flçi-köylü Gazetesi ile Dayan flma Gecesi nde YDK olarak stant açt k, kad n sorunu üzerine toparlad - m z kitaplar n sat fl n ve bildiri da t m yapt k. Ayr ca etkinlik bafllamadan hem yafl yorum. Omuzlamam gereken yüküm çok, bunu biliyorum ve kendime güveniyorum. Çünkü ben KADINIM. Bu süreçte YEN DEMOKRAT KADIN- LAR la tan flt m ve ülkemizde kad n sorununun çok yo un yafland n n fark na vard m. Bu sorunun sadece evde kad - n n fliddete maruz kalmas yla bitmedi ini sokakta, iflyerinde k sacas yaflam n her alan nda kad nlar n yok say ld n gördüm. Sistemin, toplumun kad nlara yönelik dayatmalar n n artarak devam etmesine dur demek için biz kad nlar n daha bilinçli olmam z ve ne istedi imizi bilmemiz gerekti ini, bunun içinde mücadele etmemiz, birleflmemiz gerekti ini ö rendim. Kendimizi yok saymak gelece i karartmak diye düflünüyorum ve Yeni Demokrat Kad n hareketi ile bilinçlenmeye, mücadeleye diyorum. ***** Ben bir iflçi kad n m Ev emekçisi, iflçi, köylü kad nlar n yaflad s k nt lar sözden ç kart p prati e dökmek ve burada kendini ifade etmesini sa lamak bak m ndan kad n çal flmas YDK y tan tmak hem de çevremizdeki kad nlar n bir kad n faaliyetine nas l bakt klar n ö renmek amac yla haz rlad - m z anket çal flmas yapt k. Etkinlikte YDK n n haz rlad bir tiyatro oyunu da sergilendi. 8 Mart 100. Yafl nda: Mücadelenin 100 ü eskimez! Küçük de olsa ileriye ve sa lam ad mlar atabilmek için yumru umuzu dört bir yana sallamamaya çal flt k/çal fl yoruz. Kad n faaliyeti yürütebilece imiz semtlerde toplant lar al p, buralarda nas l çal flmalar yürütebilece imizi tart flt k. Kad n sorunu ve genel teorik eksikli imizi gidermek, sonraki toplant lar m z n bafl gündemlerinden biri oldu. Bunun çözümü için çal flma gruplar oluflturarak belirledi- imiz konular temelinde e itim çal flmalar örgütledik. 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü ne yaklaflt m z flu günlerde, So anl, Sar gazi, Tuzla ve Okmeydan nda toplant lar örgütlüyoruz. fiimdiye kadar yapt m z toplant lar hedeflerimizin alt nda gerçekleflse de bunun nedenlerini tart flarak faaliyetimizi gelifltirmek üzerine kafa yoruyoruz. Kad nlar yüzy llard r zincirlendikleri evden ç karmak için ilk ad m olarak onlara gitmenin ve ev toplant lar düzenlemenin yararl olaca n düflünüyoruz. 153 y l önce, sömürüye karfl canlar pahas na direnen ABD li kad nlardan ald - m z bu meflale ile mücadelemizi büyütmek için daha srarc olmam z gerekti inin fark nday z. Çal flmalar m z bu bilinçle yürütmeli; 8 Mart ta; Yeni Demokrat Kad nlar olarak, örgütlenince gö ün yar s na sahip olaca m z göstermek için alanlardaki yerimizi almal y z! ( stanbul Yeni Demokrat Kad n nisiyatifi) 8 Mart kad n meselesini s k flt rd m z bir gün olmaktan ç kart p, 365 günlük mücadelemizi taçland rd m z bir gün haline getirece iz... 8 Mart ta; örgütlenince gö ün yar s na sahip olaca m z gösterelim Kas m Kad köy 8 Mart 2009 stanbul Birlik olal m, boynumuzdaki zinciri biz k ral m art k harekete geçelim Kad n n içinde bulundu u sömürü k skac na karfl ç kmak ve mücadele etmek devrimci bir görevdir. önemli bir yerde durmaktad r. Çünkü kad n, yüzy llard r sömürünün en fliddetlisini yaflamaktad r. Toplumun de er yarg lar bu sald r lar meflrulaflt rmaktad r. Yaflanan bu s k nt lar gazete ve dergilerden görmekteyiz. Ayr ca bunlar biz de kad nlar olarak yaflamaktay z. flte bu noktada bu sömürü k skac na karfl ç kmak ve mücadele etmek devrimci bir görevdir. Bizler Yeni Demokrat Kad nlar olarak; 8 Mart n 100. y l na yaklaflt m z bugünlerde yaflanan TEKEL direniflinde açl k grevinde olan kad nlar n mücadelesini yaflamal y z. Bizler Yeni Demokrat Kad nlar olarak; Tarihte bu bilinci kuflanm fl flehitleri mücadelemizde yaflatmal y z. Bizler Yeni Demokrat Kad nlar olarak; 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nü, takvimlerden ç kart p bir tohum gibi yaflam m za serpifltirebilmeliyiz. Bizler Yeni Demokrat Kad nlar olarak; Bursa da yanan, kitelli de bo ulan ve hemen her gün töre cinayetlerine kurban edilen yüzlerce kad n n sesi olmak ve iflçi direnifllerinde hayk ran kad nlar n sesine ses katmak için 8 Mart ta alanlara, hesap sorma bilincini kuflanarak inmeliyiz! ***** Merhaba Ben, bir ev kad n y m. Milyonlarca kad n n içinde ben de eme i hiçe say lan bir ev emekçisiyim. Her gün ayn ifller; çocuk bak m, ev temizli i yani Günün 24 saati, biz kad nlar n ifli bitmek bilmez! Ama akflam eflim iflten geldi inde, çok yorgunum dedi imde; ne yapt n? diye cevap verir. Ben mi ne yapt m? Ben do- uruyorum, ben üretiyorum, ben bir evde yap lmas gereken her fleyi üstleniyorum. Art k ben de sorunlar ma karfl örgütleniyorum. Ben 27 yafl nda bir kad n m. 8 Mart n 100. y l n kutluyorum. 100 y l önceki kad nlar da benim gibiydi. 100 y l sonraki kad nlar da öyle! Ne y llar ne de yafllar hiçbir fleyi de ifltirmiyor. Bir fleyleri de ifltirmek için Yeni Demokrat Kad nlar olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nde alanlarda buluflal m! Yaflas n örgütlü mücadelemiz! Kad nlara buradan ça r m zd r Songül AK: ( zmir den bir TEKEL iflçisi) Haklar n alman n bilincine vars n ve direnifle geçsinler. Ben burada bir TEKEL iflçisi kad n olarak direniyorum ve emekçi kad nlar n bu direnifle kulak vermesini istiyorum. Boyun e memeleri gerekiyor art k. Hangi bask çeflidi, hangi koflul alt nda olursak olal m direnece im. Kaç gün kalaca m belli de il, ama haklar m z alana kadar burada olaca m kesin. 8 Mart vesilesi ile emekçi kad nlara sesleniyorum, birlik olal m, boynumuzdaki zinciri biz k - ral m ve art k harekete geçelim. Baflbakan buradaki kad n iflçiler hakk nda birahanelere gidiyor, barlara gidiyorlar, sabahlara kadar e leniyorlar diyor. Bu afla lamalara karfl l k vermeyecek miyiz? ***** Em jiyane, jiyan berxwedane! Yar Kürt, yar Türk bir kad n m ben! Babam, 80 darbesi sonras korkusundan bize ö retmemifl Kürtçe yi. Küçükken nefret ederdim Kürtçe den Okulda ö rendi im Türkçe yi konuflurdum inatla. Annemin Türk olmas, övünç kayna yd benim için. Çünkü, Türklerdi en soylu olan, en çal flkan ve de en mutlu olan! Kürt yar m ise hiç rahat b rakmazd devlet baba ; ev bask nlar, kurflun sesleri, panzerin ezdi i çocuklar hiç eksik olmazd yaflad m mahallede Korkard m ve tiksinirdim yoksullu undan Kürt mahallemin. Sonra mücadele etmenin ne oldu unu ö renmeye bafllad m. Gerillalar rüyalar m süsledi; bu kez de Kürtçe konuflamad m için utand m. Bir yoldafl m, köyden kente zorla göç ettirilen bir Kürt kad n n, Türkçe bilmedi i için yaflad s k nt lar anlat p, art k o kad n n rüyalar n sessiz gördü ünü söyledi inde, bu utanc m daha çok artt. Dilimden, kültürümden bu kadar uzaklaflt rd için, TC ye daha çok kin duydum ve daha bir sar ld m mücadeleye. Bir Kürt kad n olarak ilk asimile edilen ben oldum, kutsal annelik rolümden kaynakl. fiimdi mücadelenin öznesi olmak için kad n olman n bilincine varman n önemini fark ediyor ve Kürt kad n n artan direnifl sesine bir ses daha eklemek için 8 Mart ta alanlara ça r yorum. ***** Prangalar Parçalamaya 8 Mart ta Alanlara Günümüzde ifl hayat na kat l mla daha sayg n bir yer edinece ini düflünen kad n daha yo un bir temponun içinde kalmakta. fl yerinde gün boyu eme i sömürülmekte, hak etti ini alamamakta ve geri kalan zaman çocu u ile ev içerisinde kofluflturmayla geçmekte hatta çocu una yeterince zaman ay ramamaktad r. Bunun vicdani sorumlulu unu kald ramaman n çözümünü de ço u zaman üretimden kopmakta bulmaktad r. Yetersiz olan do um öncesi-sonras izinleri ve süt izinleri her geçen gün gasp edilmekte ve birçok iflyerinde krefllerin bulunmamas da sorunun bir baflka yönüdür. Bununla birlikte kad na yönelik cinsel ayr mc l k her sektörde kendini göstermekten geri kalmaz, bilinci ve kimli i sald r ya u rar. Yine ifl yerinde birçok kad n, erkek ifl arkadafllar ve patronlar taraf ndan tacize maruz kal r. Birçok ifl kolunda özne konumundan nesne konumuna indirgenerek baflar l olamayacaklar varsay lmaktad r. Her yönüyle sömürülebilir olarak görülür. Bugün kad nlar olarak dünden daha fazla birlikte olmaya ve dayan flmaya ihtiyac m z oldu u bir süreçte ilerlemekteyiz. Krizin sebebi olarak görülerek üretimden kopar lmaya çal fl lan, eve hizmetçi olarak tekrar geri dönmesi planlanan, her alanda oldu u gibi iflyerinde de cinsel her türlü sald r ya ve küçümsemeye maruz kalan kad nlar beyinlerine vurulan prangay parçalayarak ayn zamanda pratik içerisine girerek tarihin sayfas ndan ç kar lan derslerle göstermeliyiz ki biz de var z ve var olmaya devam edece- iz. 8 Mart ta alanlara; tüm varl m zla daha güçlü hayk rmaya

3 19 fiubat-4 Mart 2010 Politika-yorum flçi-köylü 3 syan ateflini s n f bilinciyle harlayal m! Emek cephesinde ciddi bir hareketlenmeyi de beraberinde getiren TEKEL iflçilerinin direnifli, son günlerin hatta aylar n en önemli gündemi olma özelli ini koruyor. Sadaka de il, hakk m z istiyoruz! diye hayk ran iflçiler, yarat lmak istenen sadaka toplumu modeline de bu uzun soluklu direniflle birlikte ciddi bir yan t oluflturuyorlar. Direniflle birlikte yak lan ateflin s cakl ise ülkenin dört bir yan nda hissedilmeye devam ediyor. Eylemler hakl ve evet ideolojiktir! TEKEL iflçilerinin bafllatt direnifle, ülkenin dört bir yan ndaki iflçi ve emekçilerin de yan t vermesi karfl s nda en keskin tepkiyi hükümet temsilcileri gösterdi. Maliye Bakan fiimflek, özlük haklar için direnen iflçilerin eylemlerinin art k hükümete karfl komploya dönüfltü ünü söyleyerek, korkular na da tercüman olmufltur. Hükümetin en yetkili a z Erdo an ise yapt aç klamalarla, az l bir emek düflman oldu unu bir kez daha teyit etmifltir. flçi ve emekçilerin eylemleri karfl s nda, tehlikede oldu unu gördü ü koltu unda hop oturup hop kalkarken Erdo an, benzer tablolar karfl s ndaki tehditkar üslubunu son eylemlerle birlikte daha da ileri tafl m flt r. Eylemler, ezilen s n f n, bask ve sömürüye dayal egemen s n f ideolojisine baflkald r s d r. Bir di er deyiflle, ezenlerin ezilenlere yönelik ideolojik tutumlar na karfl, ezilenlerin ideolojik tutumlar n n ifadesidir TE- KEL eylemi. Bu iki s n f aras ndaki özü ideolojik olan mücadele kapsam ndad r. Tekrar etmek gerekirse: Evet, eylemler ideolojiktir! Eylem karfl s nda duyulan korkunun bir yans mas da, iflçilerin tazminatlar n n banka hesaplar na yat r lmas oldu. flçiler aras nda ikilem yaratma amac da tafl yan bu giriflim üzerinden de eylemin etkisini k rmaya dönük yo- un bir karfl propaganda gelifltirildi. fiu kadar say da iflçi yat r lan paras n ald yönlü aç klamalar da yine iflçiler taraf ndan yan tland, bir anlamda da yalanland. Yat r lan paralar iflçiler taraf ndan çekilmemiflti. stisnalar vard, evet, ancak ezici bir ço- unlu un paras na bankalar iflçilerin borçlar n n karfl l olarak el koymufltu. flçileri sendikalardan koparma, sendikalara olan güvenlerini k rma amaçl bir baflka çaba da yine ayn günlerde görüldü. Sendikalar n eylemdeki srar n, kaybetmek istemedikleri, toplam 4.9 milyar tutar ndaki iflçi aidatlar ile aç klama çabas yd bu. Mevcut sendikal önderliklerin büyük bölümünün s n f uzlaflmac, sar sendikal anlay fl n temsilcisi olmalar, bu yaklafl mda gerçeklik pay olabilece ini elbette akla getiriyor. Bu önderliklerin niteli i egemen s n flar taraf ndan da biliniyor. Onlar n özde sermayenin temsilcisi olduklar ndan oldukça eminler. Bu durum bugüne kadar defalarca kan tlanm flt r. Bunun içindir ki bu eylem özgülünde de, hangi kiflisel hesaplar peflinde olduklar, eylemi hangi noktada satacaklar gibi tereddütler ortadan kalkm fl de il. Ancak gerçekleflen eylemlerin bu sendikal önderliklerin iradesini aflm fl oldu unu da görmek gerekir. flçi ve emekçilerin öfkesi birikmifltir ve bu öfke sendikal önderlikleri de önüne katm fl, itelemektedir. Bu öfkenin önünde duramad klar, kendilerini de silkeleyip atabilece ini çok iyi bildikleri içindir ki, eylemlere önderlik eden pozisyonda görünme gayretlerini, zoraki de olsa sürdürmekteler. F rsat n bulduklar anda gerçek pozisyonlar na uygun hareket etme e ilimlerini de zaten gizleyememekteler. Bu durum sendikalar n 4 fiubat eyleminden sonraki günlerde yapt klar toplant dan sonra aç klad klar kararlarda da görülmektedir. Hükümetle uzlaflma yolunun esas al nd - görülen bu kararlar n özünü, emekçilerin sokaktan kopar lmas, eylemlerin etkisinin k - r lmas oluflturmaktad r. Dan fltay a 4-C nin iptali için baflvuru yapmak, TEKEL iflçilerinin meflru eylem biçimini uzun bir bekleyifl içinde eritmek demektir. Ancak iflçilerin bekleyecek zaman yoktur, zira 28 fiubat itibar yla iflsiz kalacaklard r. Erdo an a iflçilere ay sonuna kadar süre verme, yoksa müdahale etme tehdidini aç kça dillendirme cesaretini veren de asl nda sendikal önderliklerin bilinen gerçekli idir. Eylemlere destek veren, baflta devrimciler olma üzere, emek dostlar n n eylemle alakas olmayanlar, marjinal gruplar olarak ilan edilip, hedef gösterilmesi de yine ayn kapsamda de erlendirilmelidir. Bu kesimlerin hedef gösterilmesi ayn zamanda ay sonuna kadar verilen süre sonras direnifli sürdüren iflçilere müdahaleyi meflrulaflt rma amac da tafl - maktad r. syan ateflinin sönmesine izin vermeyelim! Ülke gündeminin ikinci aya n da kuflkusuz EMASYA Protokolü ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) tart flmalar oluflturdu. Büyük bir toplumsal olay bafl gösterirse, bölgedeki komutana olaya do rudan müdahale etme yetkisi veren EMASYA Protokolü nün (Emniyet Asayifl Yard mlaflma Protokolü) AKP hükümeti taraf ndan tart flmaya aç larak kald r - laca n n aç klanmas ve MGSB de de ifliklik yap lmas son y llara damgas n n vuran klik çat flmas nda yeni bir hamleyi ifade etmektedir. Ama bu ayn zamanda ve de esas olarak emekli general Nejat Eslen in Cumhuriyet Strateji dergisinin 158. say s nda ifade etti i gerçeklikte ifadesini bulan yeniden yap land rman n ürünüdür; Türkiye nin karfl karfl ya odu u ciddi sorun, etnik farkl l klardan de il, küresel ve bölgesel güçlerin jeo-politik ihtiyaçlar ndan kaynaklanmaktad r ve Türkiye dahil bölgenin yeni jeo-politik ihtiyaçlar na göre yeniden flekillendirilmesiyle ilgilidir. Bu yeniden flekillendirmenin flemas da yine 2007 y l bafllar nda M T Müsteflar Emre Taner taraf ndan çizilmiflti. Ordunun bu yeni flekillenme karfl s ndaki tutumu, yapt karfl hamle ve geri çekilmelerle ortada ve tart flmal d r. Ama bizim aç m zdan tekrar etmek gerekirse; süreç hakim klikler aras ndaki dalaflman n ötesinde ve ayn zamanda s n fsal ve ulusal mücadeleye karfl mevzileri güçlendirme sürecidir. Zira hakim s n f klikleri devleti oluflturan tüm kurumlar ile bir bütün olarak s n fsal ve ulusal mücadeleye topyekün güçleriyle müdahale etmektedir. Ve meselenin esas müdahale etmemiz ve kitleleri bilinçlendirmemiz gereken yönü buras d r. Nitekim EMASYA kalkm flt r, ancak yerini daha etkili protokol(ler) alacakt r. ç düflman, d fl düflman tan mlamas meselesinin flu s ralar öne ç kar lmas da buna iflaret etmektedir. Özellikle iç düflman tan mlamas daha da geniflletilerek, iptal edilen EMASYA n n da özüne uygun olarak, ezilenlerin en küçük k p rdan fllar daha etkili biçimde ezilmeye çal fl lacakt r. Yani EMASYA n n özü baflka adlar ve anlaflmalar alt nda, daha da etkin hale getirilecektir. çe dönük ezme harekat, egemen s n flar aras nda, emperyalist politikalar n hem ülkede hem de bölgede engelsiz hayata geçirilebilmesi aç s ndan bir zorunluluktur. IMF ile anlaflma hala gündemdedir ve bu uzlaflma IMF nin dayatt önkoflullar n yerine getirilmesine ba l - d r. Kamu harcamalar ndan k sma, özellefltirmelerin h z n art rma (ki TEKEL den sonra TAR fi in özellefltirilmesi gündemdedir) vb. neoliberal politikalar n önünde emekçi engeli kald r lmak zorundad r. Bunun için de emekçi eylemlerinin her türden araç ve yöntemle bast - r lmas gerekmektedir. Ama özellikle de toplumsal muhalefetin öncü güçleri flu süreçte saf d fl edilmek istenmekte, ezilmeye çal fl lmaktad r. Bu güçler devrimciler, ilericiler, emekten yana olanlar, eme- in özgürleflme mücadelesine öncülük edenlerdir. Bunlar ayn zamanda bir bütün olarak emperyalist dolayl ya da do rudan- politikalar n karfl s na dikilenler, bu politikalar n gerek ülkede gerekse bölgede hayata geçirilme çabalar n n önünde duranlard r. Ve bunlar n bu süreçte mutlak suretle tasfiye edilmeleri hedeflenmektedir. Bu tasfiye hedefi, emperyalist ordular n komutanlar n n birbiri ard na yapt ziyaretlerde de Terörle Mücadele kapsam nda ele al nmaktad r. Yine stanbul da gerçeklefltirilen gayri resmi NATO toplant s da Türkiye yi bölgedeki iflgal bata n n derinliklerine çekme hedefli oldu u kadar, iç düflman tasfiye etme hedefini de içermektedir. ABD ordusunun Afganistan daki iflgal komutan geçti imiz günlerde, Türk ordusunun burada operasyonlara kat ld n, art k çat flmalara girdi ini aç klam flt r. Türk egemen s n f temsilcilerinin NATO toplant s n n ard ndan, hatta sürerken yapt klar aç klamalara bak l rsa, Afganistan da çat flmalara kat lacak asker say - s nda ciddi bir art fl hedeflenmektedir. Tüm bu hedeflere bak ld nda gerek emek hareketinin gerekse bütün olarak toplumsal muhalefetin en dinamik unsurlar n n neden acil olarak tasfiye edilmek, ezilmek, sindirilmek, teslim al nmak istendi i daha iyi anlafl lmaktad r. Onlar n hedeflerine ulaflmalar n n engellenmesinin tek yolu ise TEKEL direnifli ile yak - lan isyan ateflini ülkenin dört bir yan nda s n f bilinciyle harlamaktan geçmektedir. S n fsal Yaklafl m Direnifl Ö retiy r -1- GÜNDE BEfi VAK T KOMÜN ST OLDUK Tekel in ilk önemli dersini s n f bilinciyle mücadele/direnifl aras ndaki iliflki oluflturmaktad r. Bafll ktaki sözü sarf eden Tekel iflçisinin ruh halini, duygular n yans tmak amac yla yapt espri, eylemin politik karakteriyle ilgilidir. Bu karakterin direniflin do as nda bulunmas ndan öte, süreç içerisinde meydana gelen saflaflman n getirdi i berrakl n politik derinli i üzerinde durulmal d r. Bunu de ifltirici ve dönüfltürücü olman n zemini olarak alg - lamak gerekir. Eylem, etkinlik, yani pratik her zaman gelifltiricidir, s n f mücadelesinin ileriye do ru evrilmesinde yegâne yoldur. S n fa bilinç tafl nmas olgusunu tam da bu çat flman n ba r nda de erlendirmek gerekir. Düflmanla karfl karfl ya gelmeden, onunla yüzleflmeden yol alabilmek mümkün de ildir. Bu, kendili inden bir s n f olmaktan ç k p kendisi için s n f olmaya do ru ilerlemek anlam na gelmektedir. Büyük bir bölümünün oy verdikleri bir partinin/hükümetin haklar n gasp etmesi bir yana her türlü yalan, iftira, çarp tma ve daha önemlisi bask, tehdit ve fliddetle yaklaflt direniflin, bütün y k c ve yap c unsurlar bünyesine toplayaca kaç n lmazd r. Y k lan, her fleyden önce ana/kutsal devlet imaj d r. Devletin koruyucu, kollay c, hak ve adalet da t c vb. bütün flallar üzerinden kay p dökülmüfltür. Devleti temsilen hareket eden üst düzey yetkililerden infaz aleti polislere kadar her seviyedeki muhatab n bütünlük oluflturan söz ve tav rlar tabloyu tamamlam flt r. Bu arada yine sistemin önemli bir parças olarak sahne alan di er hâkim s n f partilerinin tutumunu da pas geçmemek gerekir Direniflin ikinci önemli dersi, s n f n kimli i ve rolüne dairdir. Çok iyi bilindi i üzere iflçi s n f /proletaryan n ifllevine yönelik burjuvazinin bilhassa 90 l y llardan sonra gelifltirdi i ideolojik kampanya önemli bir yo unluk kazanm flt. S n f n t pk burjuvazi gibi devrimci barutunu tüketti i, büyük oranda baflkalaflmaya yüz tuttu u, ayr ca say - sal olarak da azalmaya bafllad ve bütün bunlardan ötürü lokomotif özelli ini yitirdi i iddia ediliyordu. Bunun temel dayana elbette sosyalizmin kalelerindeki düflüfllerin bütün ç plakl yla ortaya dökülmesi ve s n f n genel olarak mücadele alanlar nda a rl n kaybetmesiydi. Bir gerileme sürecinin yaflanmakta oluflundan cesaretle harekete geçen burjuvazi kanamay h zland rma derdindeydi. Bu duruma ilk önemli darbe s k biçimde geliflen halk savafl pratikleri, sonras nda da iflgallere karfl direnifllerle vuruluyor, proletaryan n varl n ispat sorunu haline getirme çabalar, emperyalizmin yo un sald r lar na karfl oluflturulan barikatlarla gö üsleniyordu. Bu atefl, emperyalist metropoller baflta olmak üzere dünyan n bütün alanlar nda emperyalist savafl/iflgallere, ekonomik ve sosyal y k m projelerine, açl a, k tl a ve yoksullu a karfl gelifltirilen direnifllerle büyüdü. Tekel, ülkemizde 90 l y llar n bafl ndaki madenci direnifliyle iflaret fifle i çak lan, dönem dönem parlay p sönse de hep içten içe kaynayan ve nihayet son y llarda belli bir hareketlilik ve yayg nl k kazanan s n f hareketinin yaratt birikim üzerinden vitesi daha da büyütmüfltür. Genifl bir dayan flma a oluflturmas, baflta emekçiler olmak üzere di er halk s n flar n etraf nda toplamas yla ortaya ç kan potansiyelin etki gücü görülmek durumundad r. Eylem bir yandan büyük bir kararl l k ama di er yandan özellikle de kendi cephesinden bir dizi engel ve dezavantajlarla yol almaktad r. Bütün bunlara ra men yaratt etki, AKP hükümetini düflürme tart flmas na uzanacak boyutlardad r. Tayyip i (ve bakanlar n ) bir iflveren, sermaye sözcüsü kimli iyle hareket ettirirken endifle ve pani e sevk eden direnifl, s n fa ait bütün denetim mekanizmalar n sarsmakta, rejimin sigortalar yla oynamaktad r. Eylemin bütün halk s n flar yla yakalad mücadele birli i ve dayan flman n, oluflturdu u çekim merkezi ve heyecan n, s n f n rolü ve iflleviyle yak n iliflkisi göz ard edilemez. Devleti köfleye s k flt ran hem hassas hem de sald rgan k lan, s n f n bu pozisyonudur. Özcesi, soruna ideolojik yaklaflan karfl -devrim, iflçi s n - f n n rolünü, s n f n kendisinden daha iyi kavrar durumdad r Bu ba lamda de inmemiz gereken husus, eylemin etki gücünün art r lmas nda önemli bir yere sahip dayan flma eylemlerinin dur durak olmaks z n sürdürülmesi gerekti idir. Baflta s n f n di er alanlar olmak üzere bütün cephelerden Tekel direnifline kesintisiz ve güçlü bir destek sunulmas flartt r. Bunun temel nedeni, egemen s n flar n eylem karfl s nda gösterdi i reaksiyondan da anlafl laca üzere direniflin bütün ezilenleri kucaklayan bir mücadele platformuna dönüflmüfl olmas d r. Tekel in ateflledi i s n f mücadelesi faflist diktatörlü ün sald r kampanyalar - na karfl dalgak ran oluflturulabilmek için önemli bir f rsat yaratm flt r. Krizle beraber sald r bafllatan emperyalistfaflist haydutlar n durdurulma ve geriletilme koflullar böylelikle sa lanabilecektir. Üçüncü ders örgütlenme sorununa iliflkin olarak verilmifltir. Tekel direnifli, örgütlü olman n önemini bütün yönleriyle ba r nda tafl maktad r. Önceki pek çok direniflin de iyi-kötü bir sendikaya gereksinim gösterdi i belirlenebilen bir husustu. Sendikalaflma oran n n yüzde 6 lara düfl(ürül)müfl olmas, böylesi faflist, gerici ve reformist yönetimler alt ndaki sendikalar n dahi tafl d önemi ortaya koyacak aç kl ktad r. Nitekim sendikaya sar rengi veren duvar ndaki boyalar de il, yönetimi, onun izledi i çizgidir. Özel amaçlarla kurulan ve örgütlendirilen kimi faflist yap lar hariç gerici sendikalarda çal flman n gere i ve önemi de buradan gelmektedir. Devletin tipik bir itirafç pozisyonuna düflerek, kimi kez do rudan kimi kez yöneticileri üzerinden sendikalar kötü, sahtekâr, iflbirlikçi gösterme gayreti bofluna de- ildir ( Sendikac lar iflçi aleyhine çal fl yor. flçiler arac s z görüflmekten memnun. Tekel eylemine Türk- fl bile sahip ç km yor. Tayyip Erdo an, 12.02). Aralar ndaki hesap ve iflbirliklerini aç klayacak kadar gözünü karartan egemen s n flar n sendikalar konusunda gösterdi i bu afl r hassasiyet, durumu yeterince anlat - yor olmal d r. Tam da bu nedenle hem sendika yönetimlerini elde tutma hem de sendikal alan k s rlaflt rma çabalar nda ciddi bir yo unluk vard r. 12 Eylül rejimine ait -geçici 15. madde (cuntac lara dokunulmazl k) hariç- en dokunulmaz yasalar n çal flma alan yla iliflkili olmas rastlant de ildir. S n f n örgütlü olmas ndan anlafl lmas gereken yaln zca sendikalar de ildir. Sendikal faaliyeti de çekip çevirecek ve ona s n f çizgisi do rultusunda flekil verecek olan kitle inisiyatifi, tayin edici hususlar aras ndad r. Tekel direniflinde de görüldü ü gibi (referandum) s n f n kendi davas na sahip ç kmas na, karar sürecine kat l m olgusunun (kendi kaderine hükmetme) sa lad etki iyi tespit edilmelidir. S n f n demokrasiyle kurdu u iliflki mücadeleye ruh ve dinamizm kazand rmaktad r. Ancak bütün bunlar gerçeklefltirme ve iflletmenin de bir örgütlenmeye ihtiyaç gösterdi i noktada iflyeri komitelerinin rolü ortaya ç kmaktad r. S n f n baflta sendikalar olmak üzere bütün eylem ve direnifllerine yön verecek olan bu örgütlenmelerdir. Sendikalar n, ekonomik-demokratik mücadeledeki temel araç rolü ba lam nda politik savafl mdaki yeri unutulmamal d r. Tekel direnifli, sendikalar n hal ve vaziyetine iliflkin ç plak görüntüler ortaya sermifltir. Direniflin önce sendikalar (daha do rusu sar, gerici, revizyonist yönetimleri) yola getirip hizaya sokmas sonra da uyan kl - elden b rakmamas gerekti i görülmüfltür. Daha önemlisi, bu yönetimlerden ne kadar erken kurtulunursa mücadelenin gelece i bak m ndan o kadar iyi olaca d r. Tek-G da fl ve hamisi Türk- fl in gösterdi i olumlu her refleksin, yakas ndaki iflçi elinden kaynakland, aksi her durumda yan çizdi i örnekler yaflanmaktad r. 17 Ocak mitingi (kürsü iflgali) ve devam ndaki görüflmeler safhas nda olanlar (örne in, cuma günleri ifle 1 saat geç bafllama karar al p sonra bunu dahi uygulamama) hat rlardad r Ama esas çarp c tablo 4 fiubat eyleminde resmedilmifltir. Yasak savmac, devletle sürekli iflbirli inde olan, statükocu, uzlaflmac sendika yönetimlerinin ipli i bir kere daha pazara ç km fl, genel grev havas yla haz rlanan eylemin de il yaflam durdurma, dayan flma çizgisi bile soluk kalm flt r. Greve giden ve ülkenin dört bir yan nda alanlara koflarak coflkulu biçimde dayan flma ve mücadele azmini gösteren on binlerce emekçinin yaratt sinerji ve verdi i mesaj elbette çok önemlidir. Ama bunun kat be kat fazlas n n gerçekleflmesi engellenmifltir. Engelleyen, her türlü tehdidi savuran hükümet de il bizzat sendika yönetimleridir. Yaln zca Türk- fl de il, D SK ve KESK in de birçok sendikas, genel merkezlerin riyakârl na s narak eylemden kaytarm flt r. Konfederasyonlar n bu oyalamac tavr en son al - nan dava açma karar yla da kendini göstermektedir. 10 fiubat ta Yunanistan da gerçekleflen genel grevin ders olmas uyar s /elefltirisi hiç de yanl fl de ildir. Burada sorunun bir di- er boyutu mevcut sendika yönetimlerinden beklenti olup olmamas ndan öte bu asalaklara yönelmede neden bu kadar pasif ve etkisiz kal nd d r/kald m zd r. Konuyla ilgili son bir not genel grev le ilgilidir. yi haz rlanmayan bir genel grevin sonuçlar na dair yapt m z tahlilleri hat rlatmak gerekecektir. Genel grevler, dayan flma amaçl gündeme gelse bile, genel olarak direnifli üst aflamalara s çratmak ve çat flmay daha ileri mevzilerde gö üsleyebilme gücünü elde etmek için yap lmaktad r. Üretimden gelen güç, üretim ve hizmetin durmas yla kendini göstermektedir. yi haz rlanmad ve içten sabote edildi i takdirde son örnekte görüldü- ü gibi (hiç kuflkusuz belli bir coflku ve heyecan yaratsa da) ciddi zararlar verebilir. Amaç daha ileri noktalar yakalamak oldu u için her fleyden önce bu amaca ulafl lamam fl olur. Etkili bir uyar ve kararl l k gösterisinin yap lamad koflulda dayan flma boyutu da zay f kalacakt r. Eylemin, yar m yamalak ve baflkalaflt r lm fl haliyle, kimlik erozyonuna u rama tehlikesi karfl s nda uyan k olunmal d r. Bu konuda ölüm orucu örne ini vermek yerindedir. F tipi hücrelere karfl bafllat lan 2000 ölüm orucunun özellikle de 2002 den sonraki hali hat rlardad r. Hele ki Tekel direniflindeki iflçilerin açl k grevine baflvurmas karfl s nda, bu süreçten etkilendiklerini ileri sürmek abesle ifltigaldir. Kamuoyu oluflturma amaçl denenecek bir dizi eylem biçimi aras nda ve çeflitli direnifller içerisinde elbette açl k grevi de olabilir. Ama s n f n esas silah n n ne oldu u ve üretim süreciyle kurulu iliflkisi bellidir. -Devam edecek-

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı