BASİC-FGF, AEG-1, APC, COX-2, MMP-9 EKSPRESYONUNUN PROSTAT KARSİNOMLARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASİC-FGF, AEG-1, APC, COX-2, MMP-9 EKSPRESYONUNUN PROSTAT KARSİNOMLARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ"

Transkript

1 BASİC-FGF, AEG-1, APC, COX-2, MMP-9 EKSPRESYONUNUN PROSTAT KARSİNOMLARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ Havva Erdem, Ümran Yıldırım, Ali Kemal Uzunlar, Handan Ankaralı, Kamil Çam, Ali Tekin, Ali Kayıkçı, Cem Şahiner, Murat Oktay, Leyla Yılmaz Aydın

2 Prostat kanseri, erkeklerde kanser ölümlerinin ikinci en sık nedenidir. Prostat kanserlerinin birçok epigenetik, genetik değişiklikleri tespit edilmesine rağmen nasıl başladığı ve ilerlediği ile ilgili belirsizlikler hala devam etmektedir.

3 Yeni bir transmembran protein olan AEG-1 uyarılmasının invaziv glioma ve prostat kanserinde invazyonu artırdığını gösteren yayınlar mevcuttur. Ek olarak FGF, MMP-9, COX-2, APC nin tümör invazyonu artırdığı tespit edilmiştir.

4 Basic FGF, FGF 2 ve 3 olarak ta bilinir. Hücrelerin proliferasyonu, farklılaşması, hayatta kalma, ve motilite dahil olmak üzere farklı süreçleri kontrol eder. FGF2 insan prostat kanseri, yanı sıra melanomlar, astrositom ve meme kanserleri akciğer, mesane, pankreas, baş ve boyun tümörleri dahil olmak üzere diğer birçok malign neoplazmlarda eksprese edilir.

5 FGF2, anjiogenezdeki rolü sebebiyle tümör gelişiminde önemli rol oynar.

6 Matrix metalloproteinazlar (MMP), yara iyileşmesi, doku yenilenmesi, anjiyogenez ve kanser gelişimi gibi birçok patolojik ve fizyolojik süreçlerle ilişkili olduğu uzun süredir bilinmektedir.

7 Matrix metalloproteinaz-9 (MMP-9), tümör invazyonu ve metastazında ekstrasellüler matriksin proteolitik parçalanmasında anahtar rol oynar. MMP-9 un çeşitli fonksiyonları kanser hastalarında metastazı önlemek için son derece umut verici bir hedef haline getirmiştir. Tümör anjiogenezisi ve progresyonunda geniş role sahiptir.

8 Siklooksigenazlar (COX) prostaglandin sentezinde görevli katalitik enzimlerdir. COX-2, anjiogenezin proliferasyonu, tümör metastazı, apopitozun inhibe edilmesi, epitelyal diferensiyasyonun inhibe edilmesi, mutajen üretiminin uyarılması gibi süreçlerde anahtar rol oynar.

9 APC nin, çeşitli çalışmalarda kolon kanserleri dışında prostat dahil olmak üzere birçok malignitede potansiyel rolü olduğu ortaya konmuştur. Primer ve metastatik prostat kanserlerinde APC de somatik bozukluklar dahil olmak üzere birçok değişiklikler tespit edilmiştir.

10 Bu çalışmada tümör anjiogenezisi ve progresyonunda rolü olduğu düşünülen Basic- FGF, MMP-9, COX-2, APC, AEG-1 ile prognostik parametrelerin ilişkili olup olmadığını ortaya koymaya çalıştık.

11 GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma, 97 radikal prostatektomi örneklerinden oluşmaktadır. Uygun parafin blok seçilerek, Basic-FGF, MMP- 9, COX-2, APC, AEG-1 için immunohistokimyasal prosedürler uygulandı.

12 Çalışmada, seçilen vakalara ait raporlardaki mevcut prognostik parametreler (yaşı, Gleason skoru, tümör hacmi, invazyon, lenf nodu metastazı, cerrahi sınır, vezikülo seminalis invazyonu v.s.) kullanılmıştır.

13 İMMUNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRME immunohistokimyasal markırlarda boyanma semikantitatif değerlendirildi. boyanma yok, grade 0 hafif, grade 1 orta, grade 2 şiddetli, grade 3 olarak değerlendirildi.

14 AEG-1X100 (GD:3)

15 APCX100 (GD:1)

16 C0X-2 X 100 (GD:2)

17 FGF X100 (GD: 1)

18 İstatistiksel Analiz Spearman Korelasyon Analizi, Ki-Kare Testi Analizi. İstatistiksel analizler PASW (vers. 18) kullanılarak yapıldı.

19 SONUÇLAR Olguların yaşları 44 ve 79 yaş (63.7 ± 7.2 yıl) arasında değişmekteydi. Tümör hacmi % 0,5-90 (14.4 ± 14.1) idi. Tümör Gleason skoru 32 olguda 6 (% 33), 53 olguda 7 (% 54,6), 5 olguda 8 (% 5.2) ) ve 7 olguda9(%7.2)idi. TNM ye göre 85 olgu PT2, 12 olguda PT3 idi..

20 SONUÇLAR: istatistiksel olarak MMP9 ve COX-2 arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (r = 0.242, p = 0.017) (tablo-1). MMP9 ve APC (r = 0.207, p = 0.043) arasında, FGF ve AEG-1 arasında (r = ve p = 0.004) anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (tablo-1).

21 Gleason skoru ile tümör hacmi ve yaş arasında anlamlı ilişki bulunmasına rağmen (r = ve p = r = 0.246, p = 0.015) Basic-FGF, MMP-9, COX-2, APC, Ki67, AEG-1 ile ilişki bulunamamıştır.

22 TABLO-1

23 TARTıŞMA Çalışmalar göstermiştir ki sadece klinik muayene ile tedavi kararını vermek ideal metod değildir. Hem tanı hem de tedavi protokollerini geliştirmek için birçok yeni çalışma mevcuttur.

24 FGF2 hem normal hem de neoplastik hücrelerde potent büyüme faktörlerinden biridir.

25 FGF2 sinyalizasyonu potansiyel proliferasyon, sağkalım, invazyon, metastaz ve prostat kanserinde anjiyogenezi teşvik edebilir ve bu faaliyetlerin kaybı tüm kanser progresyonunun inhibisyonuna yol açabilir.

26 FGF2, anjiyogenezi teşvik etmek için endotel ve fibroblast hücreleri, epitel hücreleri tarafından ya da tümör uyarıcı faktör olarak hücreler tarafından salınır. mezenkimal Otokrin ve parakrin etki ile primer yada uzak metastaz meydana getirebilir.

27 Ropiquet ve ark. yaptığı çalışmada immortal insan prostat hücrelerinde güçlü promotor kontrol etkili olduğunu göstermişler.

28 Bu çalışmada FGF ile AEG-1 arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

29 AEG-1, prostatik hiperplazi ve normal prostat epitel hücreleri ile prostat kanser örnekleri karşılaştırıldığında, prostat kanser örneklerinde aşırı eksprese edildiğigörülmüştür. Belirgin klinik evre, tümör boyutu, lenf nodu yayılımı, uzak metastaz ve kötü sağkalım ile ilişkilidir.

30 Emdad ve ark. AEG-1 tümör metastaz ve progresyonunda önemli olduğunu ve NF-KB-bağımlı gen ekspresyonundaki değişikliklerin AEG-1 tümörojenik potansiyelinin güçlenmesinde kritik rol oynadığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada FGF ile ilişki bulunmasına rağmen prognostik parametrelerle ilişki bulunamamıştır.

31 Özellikle iki ana çalışmada APC nin üzerinde durulmuştur. (Washington Aşkenazi Çalışması) bir toplum temelli çalışmada prostat kanserlerinde APC artışı ile birlikte olduğu görülmüş, İkinci çalışma vaka temelli çalışma, APC, BMI ve prostat kanseri arasında ilişkiyi modifiye edebileceği belirtilmiştir.

32 Poynter ark APC nin prostat kanserine yatkınlık açısından klinik olarak anlamlı bir rol oynama olasılıklarının düşük olduğunu söylemiştir.

33 Bu çalışmada ise MMP-9 ile APC arasında anlamlı ilişki bulunmuş olup klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmüştür.

34 MMP-9 eksikliğinin perivasküler invazyonu azalttığına dair yayınlar da mevcuttur.

35 Bu çalışmada MMP-9 ile COX-2 ve APC arasında, FGF ile AEG-1 arasındaki ilişkinin prognoz açısından önemli olacağı sonucuna varılmıştır.

36 References BianX,WDu,LL,ShiJQ,ChengYS,LiuFX.CorrelationofbFGF,FGFR-1andVEGFexpression with vascularity and malignancy of human astrocytomas. Anal. Quant. Cytol. Histol. 22: , Dow JK, DeVere White RW. Fibroblast growth factor 2: its structure and property, paracrine function, tumor angiogenesis, and prostate-related mitogenic and oncogenic functions. Urology, 55: , Bjorklund M, Koivunen E. Gelatinase-mediated migration and invasion of cancer cells. Biochim Biophys Acta 2005;1755: Coussens LM, Fingleton B, Matrisian LM. Matrix metalloproteinase inhibitors and cancer: trials and tribulations. Science 2002;295: Roy R, Yang J, Moses MA. Matrix metalloproteinases as novel biomarkers and potential therapeutic targets in human cancer. J Clin Oncol 2009;27: John A, Tuszynski G. The role of matrix metalloproteinases in tumor angiogenesis and tumor metastasis. Pathol Oncol Res 2001; 7: Page-McCaw A, Ewald AJ, Werb Z. Matrix metalloproteinases and the regulation of tissue remodelling. Nature reviews Molecular cell biology. 2007; 8: Liu X, Zhang N, Li X, Moran MS, Yuan C, Yan S, Jiang L, Ma T, Haffty BG, Yang Q. Identification of novel variants of metadherin in breast cancer. PLoS One. 2011;6 :e Denkert C, Thoma A, Niesporek S, Weichert W, Koch I, Noske A, et al. Overexpression of cyclooxygenase-2 in human prostate carcinoma and prostatic intraepithelial neoplasia-association with increased expression of Polo-like kinase-1. Prostate 2007;67: Freedland SJ, Terris MK, Csathy GS, Kane CJ, Amling CL, Presti JC Jr, et al. Preoperative model for predicting prostate specific antigen recurrence after radical prostatectomy using percent of biopsy tissue with cancer, biopsy Gleason grade and serum prostate specific antigen. J Urol 2004;171: Ropiquet F, Berthon P, Villette JM, Le Brun G, Maitland NJ, Cussenot O, Fiet J. Constitutive expression of FGF2/bFGF in non-tumorigenic human prostatic epithelial cells results in the acquisition of a partial neoplastic phenotype. Int. J. Cancer. 1997;72: Thirkettle HJ, Girling J, Warren AY, et al. Lyric/ AEG-1 is targeted to different subcellular compartments by ubiquitinylation and intrinsic nuclear localization signals. Clin Cancer Res 2009;15: Emdad L, Sarkar D, Su ZZ, Randolph A, Boukerche H, Valerie K, Fisher PB: Activation of nuclear factor kappab pathway by astrocyte elevated gene-1: implications for tumor progression and metastasis. Cancer Res 2006, b 66: Yoo BK, Emdad L, Su ZZ, et al. Astrocyte elevated gene-1 regulates hepatocellular carcinoma development and progression. J Clin Invest 2009;119: Nakamura T, Kuwai T, Kim JS, Fan D, Kim SJ, Fidler IJ. Stromal metalloproteinase- is essential to angiogenesis and progressive growth of orthotopic human pancreatic cancer in parabiont nude mice. Neoplasia 2007;9: Lehrer S, McCurdy LD, Stock RG, Kornreich R, Stone NN, Eng C. Body mass, age, and the APC I1307K allele in Ashkenazi Jewish prostate cancer patients. Cancer Genet Cytogenet 2000;122: Poynter JN, Cooney KA, Bonner JD, White KA, Tomsho LP, Rennert G, Gruber SB. APC I1307K and the risk of prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev Mar;15(3): Lokeshwar BL. MMP inhibition in prostate cancer. Ann N Y Acad Sci 1999;878: Liu Z, Li L, Yang Z, Luo W, Li X, Yang H, Yao K, Wu B, Fang W. Increased expression of MMP9 is correlated with poor prognosis of nasopharyngeal carcinoma. BMC Cancer Jun 9;10:270.

37 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi Aylin

Detaylı

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Review / Derleme Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Müfide Öncel Beyhekim Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Konya. Eur J Basic Med Sci 2012;2(3): 91-100 Received: 13-07-2012 Accepted: 19-07-2012

Detaylı

SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ Nergis Salman, 1 stemihan Akın, 2 Sema Hücümeno lu 3 1

Detaylı

Merkez sinir sistemi metastazı yapan küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde ezrin, Ki-67 ve CD34 ekspresyonunun prognostik önemi

Merkez sinir sistemi metastazı yapan küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde ezrin, Ki-67 ve CD34 ekspresyonunun prognostik önemi Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2003; 9 (3-4): 63-70 Merkez sinir sistemi metastazı yapan küçük hücreli dışı akciğer tümörlerinde ezrin, Ki-67 ve CD34 ekspresyonunun prognostik önemi Prognostic significance

Detaylı

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi

Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Prostat adenokarsinomlarında PSA değerlerinin Gleason Skor ve klinik evre ile ilişkisi Hacı Hasan Esen, Mustafa Cihat Avunduk Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç:

Detaylı

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA

BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA ÜROONKOLOJİ/Urooncology BÖBREK HÜCRELİ KANSERDE SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE OF SERUM FERRITIN LEVEL IN RENAL CELL CARCINOMA Fikret ERDEMİR*, Bekir Süha PARLAKTAŞ*, Nihat ULUOCAK*, Faruk

Detaylı

Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri

Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (3) 121-126, 2010 DERLEME Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri Buket REEL *, Serap CİLAKER MICILI **, Bekir

Detaylı

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi

Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 124-131 Journal of Clinical and Experimental Investigations REVIEW ARTICLE/ DERLEME Prostat kanseri ve apoptozis ilişkisi The relationship between

Detaylı

Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri

Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.307 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:88-93 Bulletin of Urooncology 2015;14:88-93 Prostat Kanseri Hastalarında Diyet ve Yaşam Stili Önerileri Recommendations of Diet and Lifestyle

Detaylı

PROSTATİK ADENOKARSİNOMALARDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YOLLA FAS, FASL, FLIP ve TRAIL-R3 ANALİZİ

PROSTATİK ADENOKARSİNOMALARDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YOLLA FAS, FASL, FLIP ve TRAIL-R3 ANALİZİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/01 PROSTATİK ADENOKARSİNOMALARDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YOLLA FAS, FASL, FLIP ve TRAIL-R3 ANALİZİ Proje Yöneticisi

Detaylı

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ Ege Tıp Dergisi 42 (3): 161-165, 2003 MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN C-ERBB-2 EXPRESSION AND OTHERS PROGNOSTIC

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar, hastalığın

Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar, hastalığın Prostat kanseri için koruyucu beslenme özellikleri chemoprevention-gıda DERLEME Levent Türkeri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma

Endokrinoloji ve Metabolizma Clinical Chemistry 56:1; 34 43 (2010) Endokrinoloji ve Metabolizma Plazma Adiponektin ve Leptin Konsantrasyonları ile Prostat Kanseri Riski ve Sağkalım: 25 Yıllık Prospektif Çalışma A 25-Year Prospective

Detaylı

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*)

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) Matriks metalloproteinazlar (MMPs) kanser, ateroskleroz,

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 7 -, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Hatice YILDIRIM 1 *, Feray KÖÇKAR

Detaylı

Gebelikte Matriks Metalloproteinazlar (MMP) ve Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörleri (TIMP)

Gebelikte Matriks Metalloproteinazlar (MMP) ve Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörleri (TIMP) Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(2): 95-99 SELÇUK TIP DERGİSİ Gebelikte Matriks Metalloproteinazlar (MMP) ve Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörleri (TIMP) Matrix Metalloproteinase and Tissue Inhibitors

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması URL: http://www.mjima.org/ ARAŞTIRMA l RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ Prostat Doku Örneklerinde İnsan Papillomavirüs Enfeksiyonu ve IL-10-1082 Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması The

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri]

Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri] Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri] Suat Tekin 1, Suleyman Sandal 1, Cemil Colak 2 Department of Physiology, Inonu University

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

Meme Kanserlerinde HtrA2 Gen İfadesinin Analizi

Meme Kanserlerinde HtrA2 Gen İfadesinin Analizi Araştırma Makelesi Özet Amaç: Bu çalışmada meme kanserli hastaların tümörlü dokularında ve çevresindeki normal dokularında, High temprature requirement factor A2 (HtrA2) geninin hem mrna hem de protein

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1. Orhan N ve ark.

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1. Orhan N ve ark. ARAŞTIRMA MAKALESİ Nuri Orhan 1 Muhammet Engin Özcan 1 Ramazan Memişoğulları 1 Taner Uçgun 1 Muhammet Ali Kayıkçı 2, Hilmi Demirin 1 1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Düzce 2 Düzce

Detaylı

Matriselüler Yeniden Modellemede ADAMTS Ailesi: Biyokimyasal Bir Bakış (ADAMTS family in matricellular remodeling: A biochemical glance)

Matriselüler Yeniden Modellemede ADAMTS Ailesi: Biyokimyasal Bir Bakış (ADAMTS family in matricellular remodeling: A biochemical glance) Yeni Tıp Dergisi 2015;32:67-74 Derleme Matriselüler Yeniden Modellemede ADAMTS Ailesi: Biyokimyasal Bir Bakış (ADAMTS family in matricellular remodeling: A biochemical glance) Sümeyya AKYOL 1, Hacı Kemal

Detaylı